DISTANCE LEARNING NAUCZYCIELE DO LAMUSA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DISTANCE LEARNING NAUCZYCIELE DO LAMUSA?"

Transkrypt

1 DISTANCE LEARNING NAUCZYCIELE DO LAMUSA? Katarzyna Miska, Agnieszka Musolf-Parol, Łukasz Wojtaluk Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Streszczenie Podręcznik elektroniczny, określany także jako e-book, książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna, jest to treść zapisana w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytu za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Dzięki podręcznikowi elektronicznemu możemy zdobywać informacje za pomocą metody distance learning, czyli kształcenia na odległość. Jest to innowacyjny sposób pozyskiwania wiedzy. Autorzy w tekście badją, czy distance learning może zastąpić tradycyjne metody uczenia się oraz sprawdzania nabytych wiadomości. Distance learning umożliwia swobodny dostęp do informacji, jednak należy zbadać, czy przekłada się to na efektywność uczenia się? Autorzy próbują również odpowiedzieć na pytanie, czy we współczesnym świecie pozycja nauczyciela fizycznie przekazującego treść informacyjną jest zagrożona? Współczesny świat jest zdominowany przez komputery i Internet. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych powoduje, że obok dotychczasowego tradycyjnego modelu kształcenia coraz powszechniejsza staje się metoda distance learning (kształcenie na odległość). Ucząc się korzystamy już nie tylko z podręczników tradycyjnych, ale również z elektronicznych, zwanych e- book. Ludzie coraz częściej korzystają z informacji, których źródłem są media elektroniczne, a proces edukacyjny opiera się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Podręcznik elektroniczny, e-book (ang. electronic book), książka elektroniczna lub publikacja elektroniczna definiuje treść zapisaną w formie elektronicznej, która jest przeznaczona do odczytu za pomocą odpowiedniego do tego celu oprogramowania. E book to również urządzenie elektroniczne wyposażone w wyświetlacz, pamięć, oprogramowanie, łącze oraz wyświetlaną na nim zawartość w postaci ISSN , Nr 3 (15) 2013, s

2 sformatowanego pliku elektronicznego z konkretną treścią 1. Powstanie podręcznika elektronicznego pozwoliło wprowadzić metodę kształcenia na odległość. Nauka na odległość, distance learning, distance education, e-edukacja, e-learning, kształcenie na odległość, kształcenie zdalne, to tylko niektóre określenia spośród wszystkich funkcjonujących wyrażeń określających zjawisko prowadzenia edukacji za pośrednictwem środków technicznych 2. Technika ta wykorzystuje wszystkie dostępne media elektroniczne: Internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/video, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy. Charakterystyczne jest to, że przekazu wiedzy i jej sprawdzenia dokonuje komputer, natomiast tempo przekazu i rodzaj dostarczanej wiedzy samodzielnie ustala uczący się podmiot 3. Distance learning łączy najnowsze osiągnięcia informacyjno- komunikacyjne, wykorzystując obraz, dźwięk, tekst, wymianę danych i szerokie możliwości Internetu. Możemy wyróżnić dwie podstawowe formy nauczania na odległość: - CBT (Computer Based Training) szkolenie z wykorzystaniem komputera, - WBT (Web Based Training) szkolenie z wykorzystaniem Internetu 4. Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz video, komputerowe dane oraz materiały drukowane. 5. Nauka na odległość ma charakter asynchroniczny, czyli nauczyciel i uczeń nie pozostają w kontakcie ze sobą w tym samym czasie i miejscu. Jest to przeciwwaga do nauczania synchronicznego (tradycyjnego) podczas, którego uczniowie i nauczyciel znajdują się w tym samym pomieszczeniu i pozostają w kontakcie bezpośrednim. Najnowszym rozwiązaniem technologicznym jest nauczanie o charakterze synchronicznym bez konieczności przebywania uczniów i nauczyciela w jednym pomieszczeniu. Możliwość taką dają telekonferencje i wideokonferencje 6. Distance learning polega na samodzielnym opanowywaniu wiedzy nietradycyjną formą nauki, której program i cele uczący dostosowuje do własnych, indywidualnych potrzeb i trybu życia. Ma możliwość samodzielnego uporządkowania zdobytych informacji oraz sprawdzenia opanowanych umiejętności i wiedzy. Ta innowacyjna metoda uczenia się wymaga dużego nakładu pracy własnej, motywacji i samodyscypliny. Jest również alternatywą dla osób, które nie mają możliwości studiować ani w trybie stacjonarnym, ani zaocznym 7. Distance learning ma prawie 100-letnią historię. Początkowo polegało na przesyłaniu drogą pocztową materiałów szkoleniowych i ćwiczeń pomiędzy uczącymi się studentami a instytucją prowadzącą kurs. Przełomem popularności tego sposobu uczenia się był okres odkrycia i rozwoju Internetu, który stworzył nowe możliwości interakcji i komunikacji uczących się oraz rzeczywisty kontakt z prowadzącym kurs 8. Opisywana forma kształcenia cieszy się dużą popularnością na świecie, szczególnie w USA i Kanadzie, gdzie powstało kilkaset wirtualnych uczelni. Studenci, nie przerywając dotychczasowej 1 P. Wimmer, Publikacje elektroniczne. W poszukiwaniu standardu. Webmaster, 2000, nr A. Szeląg, E-learning: edukacja na odległość, Biblioteka w Szkole, 2008, nr 11, s M. J. Kubiak, Wirtualna edukacja, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2000, s S. Juszczyk, Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł, procesów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s

3 pracy i nie zmieniając miejsca zamieszkania, mają możliwość zdobycia dyplomu wyższej uczelni lub nowego zawodu. Wyniki badań projektu The California Distance Learning Project sklasyfikowały cechy charakteru studentów korzystających z kształcenia na odległość i kończących studia tą metodą. Charakteryzują się zdolnością samodzielnego i systematycznego uczenia się oraz posiadają wysoki poziom motywacji i umiejętność indywidualnej pracy z literaturą specjalistyczną. Ponadto, są otwarci na nowe idee, teorie i rozwiązania. Potrafią umiejętnie posługiwać się komputerem i rozwiązaniami internetowymi 9. Na polskich uczelniach wyższych również funkcjonuje kształcenie metodą distance learning. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje e-wykłady, e-ćwiczenia, e-lektoraty oraz e-seminaria, które są e-zajęciami wcześniej zaplanowanymi i określonymi czasowo, odbywającymi się w sieci pod kierunkiem nauczyciela. Studenci mogą również korzystać z wspomagających i uzupełniających kursów internetowych, które dają możliwość dostępu do autorskich i nieautorskich materiałów dydaktycznych, skryptów, podręczników, artykułów, raportów z badań, ilustracji, modeli, map, symulacji i filmów video, odpowiednio dobranych przez prowadzącego konkretne zajęcia 10. Natomiast Uniwersytet Warszawski posiada w swej ofercie szkolenia on-line, takie jak: Szkolenie biblioteczne (dla studentów I roku, również w wersji anglojęzycznej dla studentów zagranicznych), Szkolenie BHP (w wersji polskiej i angielskiej) oraz Podstawy ochrony własności intelektualnej, a także e-nauczanie języków obcych we współpracy ze Szkołą Języków Obcych (SZJO). Zajęcia te są prowadzone synchronicznie stacjonarnie i przez Internet 11. Kolejną szkołą wyższą, która korzysta z innowacyjnej metody distance learning jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Studenci I roku odbywają systemem on-line Szkolenie biblioteczne, a oprócz tego są dostępne kursy WBT (Web Based Training) zawierające konkretną wiedzę z określonego przedmiotu, będącą uzupełnieniem ćwiczeń. Kształcenie na odległość ma jednak swoich zwolenników, jak i oponentów. Pierwsi dostrzegają zalety tej metody w postaci nieograniczonej czasowo dostępności do materiałów edukacyjnych i niwelacji kosztów związanych z dojazdami. Pozytywem jest również to, że podmiot uczący się jest sam w pełni odpowiedzialny za przebieg własnej edukacji 12. Inne zalety to m.in. możliwość samodzielnego sprawdzania nabytej wiedzy za pomocą testów, brak ograniczeń co do liczby osób mogących uczestniczyć w konkretnych kursach oraz duża elastyczność wynikająca ze specyfiki metody. Istotne jest również, że tempo i czas nauki umożliwia weryfikowanie i kontrolowanie nabywanej wiedzy 13. Natomiast sceptycy odwołują się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i humanistycznych. Wskazują na możliwość niedostosowania programu nauczania do wieku uczącego się oraz na nie występowanie zasady przemienności. Trudno jest również wyegzekwować, czy też sprawdzić, czy uczeń wykonuje dostateczne przerwy w toku samodzielnego uczenia się. Edukacji na odległość zarzuca się, że nie kształtuje humanistycznego profilu człowieka nie uczy umiejętnego nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, pełnienia ról społecznych oraz rozumienia relacji interpersonalnych. Umiejętność 9 E. Szczepanik, Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa, Wychowanie Techniczne w Szkole, 2003, nr 5, s J. T. Skrzypek i in., E-learning a tradycyjnie zarządzany uniwersytet,[w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E- learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, s M. Wilkin, Dziesięć lat e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając, (red.), E- learning w szkolnictwie, dz. cyt., s R. Lorens, Czas na e-learning: technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole, Dyrektor Szkoły, 2008, nr 4, s

4 odczytywania komunikatów pozawerbalnych i reagowanie na tego rodzaju język jest uzupełnieniem doskonalenia w sztuce mówienia i słuchania. Obcowanie jedynie z komputerem upośledza w pewnym stopniu jednostkę ludzką, która potrzebuje budować swoją tożsamość w grupie rówieśniczej, a poprzez przynależność do niej zaspokaja poczucie bezpieczeństwa. Funkcjonowanie w realnej grupie daje możliwość wspólnego podejmowania i realizowania zadań, stwarzanie nowych wyzwań i rozwiązywanie problemów. Wzbudzenie w sobie twórczego działania jest możliwe jedynie w kontakcie z żywymi osobami i pod wpływem ich pozawerbalnych reakcji 14. Niektóre zalety distance learning są wskazywane jako jego wady. Nieograniczona dostępność do tego typu edukacji może działać na zasadzie zawsze i wszędzie, czyli nigdy i nigdzie. Ucząc się w domu jesteśmy bardziej podatni na dekoncentrację płynącą z otoczenia aniżeli będąc np. w sali wykładowej. Edukacja tradycyjna posiada stałą strukturę czasową, której brak w e-learningu, co może powodować trudności we wzbudzeniu w sobie mobilizacji do nauki. W procesie edukacji na odległość bardzo ważna jest silna motywacja, która w warunkach tradycyjnego nauczania występuje naturalnie poprzez obecność w grupie, porównywanie się do osób z grupy oraz interakcje z nimi 15. Każdy postęp cywilizacyjny ma na celu ułatwienie życia człowiekowi i umożliwienie mu optymalnego rozwoju posiadanego potencjału. By metoda distance learning była efektywną musi spełniać kilka warunków. Podmiot uczący powinien mieć zapewniony szybki, łatwy i pewny kontakt z prowadzącym, a oferowane kursy muszą być dynamiczne i atrakcyjne. Przedstawiony w nich układ treści powinien być logiczny i przejrzysty 16. Osoby uczące się wg e-learning muszą wierzyć w siebie, być pozytywnie nastawione do nauki i silnie zmotywowane. Powinny posiadać również umiejętności umożliwiające efektywne komunikowanie się oraz kompetencje i pewność w korzystaniu z technologii teleinformatycznej 17. Mając na celu zweryfikowanie stosunku i opinii studentów na temat metody distance learning, autorzy dokonali badań za pomocą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety anonimowej. Badania dokonano pod względem następujących problemów badawczych: 1. Czy metoda distance learning ma szansę zastąpić tradycyjne sposoby uczenia się i sprawdzania nabytej wiedzy? 2. Czy za pomocą distance learning nabywamy wiedzę, czy weryfikujemy własną uczciwość? 3. Czy swoboda dostępu do informacji, jaką daje distance learning, przekłada się na efektywność uczenia się? 4. Czy we współczesnym świecie, fizyczny przekaz informacji przez nauczyciela ma szansę utrzymać swoją pozycję? Badaniem objęto 30 studentów trzeciego roku pedagogiki z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Przedstawiona poniżej charakterystyka zbadanej próby uwzględnia takie zmienne społeczno-demograficzne jak płeć, wiek, wykształcenie, aktywność zawodową oraz miejsce zamieszkania. 90% badanych stanowili studenci w przedziale wiekowym lat. 10% ankietowa- 14 A. Krzywka, Syndrom mechanicznej pomarańczy: zagrożenia edukacji w sieci, Edukacja i Dialog, 2003, nr 5, s G. Wieczorkowska, Blaski i cienie uczenia w sieci, Psychologia w Szkole, 2007, nr 4, s W. Montwiłł, Kształcenie na odległość wybór czy konieczność, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2006, nr 4, s A. Clarke, E-learning nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004, s

5 nych to osoby z przedziału wiekowego lat. Kobiety stanowiły 83% respondentów, a mężczyźni 17%. Większość badanych studentów posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące (70%), zaś 30% wykształcenie wyższe. Ponad połowa ankietowanych (57%) nie jest aktywna zawodowo. 43% deklaruje swoją aktywność. 70% ankietowanych, to studenci mieszkający na wsi, zaś 30%, to mieszkańcy miasta. Należy zaznaczyć, że ze względu na małą ilość badanych są to jedynie badania sygnalizujące, a nie wiążące. Wykres 1. Distance learning jest lepszą metodą uczenia się niż metody tradycyjne? 30% 53% tak nie nie mam zdania 17% Z uzyskanych danych, przedstawionych w wykresie 1, wynika, że 30% respondentów uważa distance learning za lepszą metodę uczenia się niż metody tradycyjne. Najczęściej wymieniane uzasadnienia to: - komfort nauki 33%, - samodzielne określanie czasu poświęcanego na naukę 23%, - szybkość uczenia 20%, - łatwy dostęp do materiałów 16%, - możliwość uczenia się bez wychodzenia z domu 8%. 17% ankietowanych uznaje metody tradycyjne za lepsze. Odpowiedź uzasadniają brakiem kontaktu z nauczycielem (40%), koniecznością samodyscypliny (33%), preferowaniem tradycyjnej metody (27%). Ponad połowa (53%) nie ma zdania na ten temat, co może być wynikiem niezdecydowania studentów w kwestii doboru lepszej dla siebie metody uczenia się. Jakie zatem sposoby uczenia się, są preferowane przez studentów? 50

6 Wykres 2. Preferowane sposoby uczenia się. 26% 6% 68% własne notatki książki distance learning Wykres 2 wskazuje, że zdecydowana większość respondentów (68%) twierdzi, że uczy się ze zrobionych przez siebie notatek. 26% preferuje książki jako źródło wiedzy, a tylko 6% opowiada się za distance learning, co pozwala przypuszczać, że jest to jeszcze mało popularny sposób uczenia się. Jeśli już natomiast w procesie swojej edukacji korzystamy z metody distance learning, to w jaki sposób sprawdzamy później nabytą wiedzę? Wykres 3. Jak sprawdzamy wiedzę, zdobytą za pomocą distance learning? 24% 17% 24% 35% samodzielnie korzystanie z notatek pomoc znajomych książki, Internet 51

7 Wyniki ujęte na wykresie 3 nie napawają optymizmem. Tylko 35% deklaruje samodzielność przy weryfikowaniu zdobytych wiadomości. Ponad połowa studentów nieuczciwie sprawdza swoją wiedzę, korzystając albo z notatek (24%) albo z pomocy znajomych (24%), zaś 17% wspomaga się książkami lub Internetem. Wobec tego, czy dostępność informacji, którą daje distance learning, zachęca do nauki? Wykres 4. Chęć uczenia się zależy od dostępu do wiedzy? 6% 27% 67% tak nie nie wiem Jak pokazuje wykres 4, ponad połowa ankietowanych, bo 67% uzależnia swój zapał do nauki od łatwej dostępności do wiedzy. Dla 27% nie jest to wyznacznikiem, a 6% nie zajmuje żadnego stanowiska w tej kwestii. Czy treść informacyjna zawarta w kursach distance learning jest dla jej odbiorców bardziej zrozumiała? Wykres 5. Czy ucząc się za pomocą distance learning więcej rozumiemy? 20% 66% 14% tak nie nie wiem 52

8 Na wykresie 5 widzimy, że dla 20% ankietowanych treść informacyjna nabywana poprzez distance learning jest bardziej zrozumiała. 14% twierdzi, że tak nie jest, a aż 66% nie ma zdania na ten temat. Prawdopodobnie oznacza to, że poziom zrozumienia treści nie jest u nich zależny od metody jaką ją przyswajają. Jaki wobec tego, sposób przyjmowania informacji jest preferowany przez ankietowanych? Wykres 6. Jaki sposób przyjmowania treści informacyjnych jest preferowany najbardziej? 15% 10% w grupie,wiedza przekazywana przez nauczyciela i warsztat, dyskusja wiedza przekazywana przez nauczyciela, wykład 15% 60% samodzielnie z podręczników distance learning Analiza wykresu 6 wykazuje, że ponad połowa respondentów (60%) preferuje zajęcia warsztatowe, praktyczne w grupie, prowadzone przez nauczyciela. Przekaz wiedzy w formie wykładu i z podręczników jest zadowalający dla takiej samej ilości badanych (po 15%). Jedynie 10% skłania się ku przekazowi metodą distance learning. 53

9 Wykres 7. Czy współczesny świat edukacji potrzebuje nauczycieli przekazujących wiedzę? 20% 7% 73% tak nie nie wiem Wykres 7 wskazuje, że zdecydowana większość studentów (73%), ceni sobie przekaz wiedzy przez nauczycieli, czy wykładowców. Jako uzasadnienie podają: - możliwość wyjaśnienia trudnych zagadnień (60%), - pełnienie funkcji wychowawczej (30%), - bieżące weryfikowanie wiedzy (10%). Dla 7% ankietowanych nauczyciel nie jest niezbędny, a 20% respondentów nie ma zdania w tej kwestii. Na podstawie danych empirycznych można stwierdzić, że studenci nie są w stanie jednoznacznie określić, czy distance learning jest lepszą metodą uczenia się niż metody tradycyjne. Dostrzegają jednak jej pozytywne cechy, wskazując na komfort nauki, szybkość uczenia się, samodzielność określania czasu przeznaczonego na naukę, łatwy dostęp do materiałów i wreszcie, możliwość uczenia się bez wychodzenia z domu. Większość ankietowanych preferuje sposób uczenia się z własnych notatek lub z książek. Być może wynika to z przyzwyczajenia do tej formy przyjmowania wiedzy, niskiej powszechności kształcenia na odległość i braku wiedzy praktycznej dotyczącej możliwości tej metody. Distance learning, zdecydowanie weryfikuje uczciwość. Wyniki badań wskazują na jej brak przy sprawdzaniu nabytych wiadomości tą metodą. Ponad połowa ankietowanych korzysta z pomocy naukowych. Są to wyniki pesymistyczne, obrazujące brak dojrzałości i poważnego podejścia dorosłych ludzi do nabywania wiedzy. Zastanawiające jest, czy nasze społeczeństwo jest mentalnie gotowe na tego typu innowacje edukacyjne?! Nasuwa się też pytanie czy kursy distance learning są profesjonalnie przygotowywane i atrakcyjne przez swoją interakcyjność? Badania wskazują, że trudno jednoznacznie uznać distance learning za efektywną metodę uczenia się. Większość respondentów przyznało, że swobodny dostęp do treści informacyjnych, jaki daje ta me- 54

10 toda wpływa na ich zapał do nauki, ale ponad połowa z nich nie jest w stanie określić, czy wiedza, którą pozyskują jest dla nich bardziej zrozumiała. Analizując wyniki sondażu pod kątem pozycji nauczyciela we współczesnym świecie edukacji, można jednoznacznie stwierdzić, że jest ona niezachwiana. Ponad połowa ankietowanych wysoko ceni sobie osobę nauczyciela, możliwość interakcji z nim oraz zajęcia praktyczne i warsztatowe z jego udziałem. Distance learning jest metodą, która niewątpliwie posiada wiele pozytywnych cech, na które również wskazywali ankietowani studenci (komfort nauki, szybkość uczenia się, samodzielność określania czasu przeznaczonego na naukę, łatwy dostęp do materiałów, możliwość uczenia się bez wychodzenia z domu), ale pomimo tego nadal nie posiada ugruntowanej pozycji we współczesnym systemie edukacyjnym. Być może jest to stan przejściowy, wynikający z tego, że jednak ta metoda jest na etapie raczkowania w większości polskich uczelniach, a jej powszechność jest stosunkowo nieduża. Pozwala to snuć przypuszczenia, że za kilka lat identyczna próba badawcza wskaże inne wartości i całkowicie odmienny wynik takiego samego badania. W przyszłości na pewno zastosowanie distance learning rozwinie się na większą skalę, czym zjedna sobie większą liczbę zwolenników uczących się wg tej metody. Póki co, nauczyciel nadal ma mocną pozycję we współczesnej edukacji. Mimo wszystkich reform i rewolucji technologicznych jest on niezastąpionym ogniwem w procesie edukacyjnym łączącym wiedzę, informacje i uczący się podmiot. 55

11 Bibliografia 1. Clarke A., E-learning nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł, procesów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń Krzywka A., Syndrom mechanicznej pomarańczy: zagrożenia edukacji w sieci, Edukacja i Dialog, 2003, nr Kubiak M. J., Wirtualna edukacja, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa Lorens R., Czas na e-learning: technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole, Dyrektor Szkoły, 2008, nr Montwiłł W., Kształcenie na odległość wybór czy konieczność, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2006, nr Skrzypek J. T. i in., E-learning a tradycyjnie zarządzany uniwersytet,[w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa Szczepanik E., Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa, Wychowanie Techniczne w Szkole, 2003, nr Szeląg A., E-learning: edukacja na odległość, Biblioteka w Szkole, 2008, nr Wieczorkowska G., Blaski i cienie uczenia w sieci, Psychologia w Szkole, 2007, nr Wilkin M., Dziesięć lat e-nauczania na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa Wimmer P., Publikacje elektroniczne. W poszukiwaniu standardu. Webmaster, 2000, nr 6. 56

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW dr Justyna Pawlak, UEK Rodzaj wykładów Kurs: Psychologia (do wyboru), 30 godz. 60% w formie e-learningu (4 18 8) 103

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI z siedzibą w Zamościu KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (WYPEŁNIA TOK STUDIÓW) Nazwa przedmiotu Wydział Kierunek studiów Poziom Profil Rok

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO

Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO Przedmiotowy system oceniania FIZYKA klasa I LO 1. Ponieważ celem nauczania jest kształtowanie kompetencji kluczowych, niezbędnych człowiekowi w dorosłym życiu, niezależnie od rodzaju wykształcenia i wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań

Moodle i złudzenia na temat Moodle. dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Moodle i złudzenia na temat Moodle dr Małgorzata Miranowicz Zakład Dydaktyki Chemii Wydział Chemii UAM, Poznań Jak nie rozumieć e-learningu? Czy e-learning to jest e-uczenie się? Czy samochód to jest to

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics Polish version Wyniki badań ankietowych Opis próby badawczej Analizując możliwości rozwoju gier

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym

E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym E-WYKLUCZENIE w wieku dojrzałym o czym warto pamiętać pracując z seniorami w bibliotece Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019

Koncepcja pracy. SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1. w Choszcznie. na lata 2015/ /2019 Koncepcja pracy SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Choszcznie na lata 2015/2016 2018/2019 Choszczno 2015 r. 1 1. Założenia koncepcji. Koncepcja pracy szkoły jest dokumentem, który odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-EWBN Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

E-learning jako sposób edukacji dorosłych

E-learning jako sposób edukacji dorosłych R o z d z i a ł I I E-learning jako sposób edukacji dorosłych 2.1. Czym jest e-learning Kiedy rozpoczyna się naukę, warto zastosować starą rzymską zasadę; initium doctrinae sit consideratio nominis (rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a N r.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r.

U c h w a ł a N r.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. PROJEKT Druk nr 108 U c h w a ł a N r.. Rady Miejskiej Leszna z dnia. r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Języki programowania I - opis przedmiotu

Języki programowania I - opis przedmiotu Języki programowania I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania I Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-JP1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę

Procentowy udział osób, które wypełniły ankietę E-podręczniki i Cyfrowa szkoła wyniki ankiety Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji prezentują wyniki ankiety, której celem było zbadanie opinii rodziców, nauczycieli, uczniów i innych

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wirtualny świat Świat wirtualny, stworzony przy pomocy technologii informacyjnych, angażuje coraz skuteczniej

Bardziej szczegółowo

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki RAPORT dotyczący wykorzystywania nowych form nauczania na odległość (e-learning, blended-learning) w dydaktyce prawa w szkołach wyższych - wnioski pokonferencyjne z konferencji pt. Współczesne problemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kierunku studiów

Ogólna charakterystyka kierunku studiów Instytut Kultury Fizycznej Ogólna charakterystyka kierunku studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Wychowanie fizyczne 2. Poziom kształcenia: studia I stopnia 3. Profil kształcenia: praktyczny 4. Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo