Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa 1. Informacje ogólne 1.1. Definicje Zamawiający Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jednostka budżetowa Województwa Śląskiego, która w imieniu Województwa Śląskiego ma zarządzać, monitorować i rozliczać projekt, RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie , spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku, Projekt ŚRSS zadanie inwestycyjne, którego celem jest budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, Kontrakt/Kontrakty oznacza każdą umowę zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcami Sieci oraz robót dodatkowych lub uzupełniających z uwzględnieniem wszelkiej dokumentacji przetargowej. Ilekroć w dokumencie użyto określenia: zamówienie publiczne", albo pzp" oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień str. 35

2 publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.); Prawo telekomunikacyjne" - oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); Prawo budowlane" - oznacza Ustawę dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243. poz z późn. zm.); Mega ustawa" - oznacza Ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), Inżynier Kontraktu osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za nadzór techniczny, w tym nadzór inwestorski w rozumieniu prawa budowlanego nad prowadzeniem prac na wszystkich etapach inwestycji oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń w zastępstwie Zamawiającego w określonym zakresie; Inżynier Kontraktu pełni również funkcję Kierownika Projektu zarządzając projektem. Do zadań IK należy wspomaganie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów, IK pracuje na rzecz Zamawiającego i realizuje jego decyzje. Odpowiedzialność IK obejmuje również odpowiedzialność techniczną (funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego) i nadzór nad realizacją postanowień umowy z Wykonawcą/Wykonawcami (w tym zgodność z SIWZ). Podmiot ten powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne, zasoby ludzkie oraz doświadczenie, Wykonawca (Wykonawca oznacza Wykonawcę robót budowlanych wyłonionego budowy/robót budowlanych) na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Prawem zamówień publicznych, Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru, str. 36

3 Instytucja Zarządzająca instytucja administracji publicznej, wyznaczona przez państwo członkowskie, odpowiedzialna za zarządzanie danym programem operacyjnym, Węzeł szkieletowy węzeł, którego główne funkcje to umożliwienie instalacji wielousługowych węzłów transmisyjnych wielu operatorom chcącym skorzystać z możliwości agregacji ruchu w ramach powstającej sieci. Węzeł taki jest wyposażony w szafy kablowe, zasilanie, klimatyzację, Węzeł szkieletowy typ A definicja w Studium Wykonalności, Węzeł szkieletowy typ B definicja w Studium Wykonalności, Mega ustawa Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), PRS Program Rozwoju Subregionów - Podział województwa śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju subregiony pojawiły się w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wizja rozwoju województwa oraz wynikająca z niej polityka rozwoju wymagała nowego ukształtowania przestrzeni. Granice subregionów pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami, PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem str. 37

4 z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, JST Jednostka Samorządu Terytorialnego, PFU program funkcjonalno-użytkowy, SW Studium Wykonalności - studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji, czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu, KE Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych, str. 38

5 Pozostałe definicje są zawarte w Słowniczku (załącznik nr 10 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata ) dostępnym na stronie oraz w Studium Wykonalności. str. 39

6 1.2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Inżynier Kontraktu w ramach projektu będzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzór techniczny, w tym za prowadzenie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) nad prowadzeniem prac na wszystkich etapach projektu oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń w zastępstwie Zamawiającego. Zakres odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu obejmuje także nadzór nad realizacją postanowień umowy z Wykonawcą/Wykonawcami. W zakresie prac wynikających z Prawa budowlanego, do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy wykonanie zadań: - inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego, - koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, - inwestora zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego w zastępstwie Zamawiającego. Wykonawca w ramach zamówienia będzie świadczył kompleksową obsługę realizacji zadania, w tym bieżącą aktualizację dokumentacji Projektu ŚRSS pod potrzeby Instytucji Zarządzającej, Unii Europejskiej i polskiego prawa oraz usługi doradcze we wszystkich fazach realizacji Projektu ŚRSS. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje następujące etapy prac w ramach realizacji Projektu ŚRSS: Etap I - Przygotowawczy, na który składają się: 1) opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania Projektem ŚRSS obejmującej zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad Projektem oraz jego realizacją, opracowanie procedur zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorów, 2) zaktualizowanie dokumentacji Projektu ŚRSS zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej i UE oraz polskiego prawa, 3) opracowanie dokumentacji (w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy/ców budowy Projektu ŚRSS, str. 40

7 4) opracowanie dokumentacji (w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy na promocję Projektu, 5) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Systemu Paszportyzacji, 6) ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane, promocję Projektu zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowań przewidzianych w drugim etapie prac Inżyniera Kontraktu. Etap II Pomoc przy przeprowadzeniu postępowań wyboru Wykonawcy/ów robót budowlanych oraz promocji Projektu ŚRSS. Etap III Realizacja budowy, na który składają się: 1) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej sieci oraz nadzór nad uzyskaniem pozwoleń/zgłoszeń na realizację budowy Projektu ŚRSS zgodnie z Prawem budowlanym, 2) nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej, w tym w szczególności nad budową rurociągów kablowych i węzłów, zabudową kabli światłowodowych, adaptacją pomieszczeń pod punkty kolokacji, 3) udział w testach odbiorowych, 4) opracowanie dokumentacji (w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy na dostawę Systemu Paszportyzacji, 5) ustalenie wartości zamówienia na dostawę Systemu Paszportyzacji zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) pomoc w przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy Systemu Paszportyzacji, 7) przeprowadzenie audytu Projektu ŚRSS przez niezależnego audytora zgodne z wymaganiami IZ RPO WSL w ramach wynagrodzenia Wykonawcy. Etap IV Odbiór inwestycji, na który składa się dokonanie rozliczenia końcowego i przekazania całości inwestycji Zamawiającemu Informacje dotyczące projektu Przedmiotem Projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa str. 41

8 śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem Systemu Paszportyzacji sieci. ŚRSS ma być realizowana jako pasywna sieć optotelekomunikacyjna, co zapewni jej neutralność technologiczną i spowoduje, że każdy podmiot rynkowy, będzie miał do niej dostęp na jednakowych zasadach. Poprzez posiadanie węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, sieć ta będzie pełnić rolę łącznika dla różnego typu sieci operatorskich i samorządowych, głównie na obszarach o słabej infrastrukturze teleinformatycznej województwa śląskiego. Powstanie tej sieci stworzy możliwości włączenia słabiej rozwiniętych obszarów województwa do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową i technologiczną. Biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku. Projekt ŚRSS będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU). Budowa sieci będzie realizowana na terenie następujących powiatów: - bielski (gmina Wilkowice - miejscowość: Wilkowice; gmina Czechowice Dziedzice - miejscowości: Ligota, Zabrzeg, Dziedzice; gmina Jasienica); - m. Bielsko-Biała (miasto Bielsko-Biała); - cieszyński (gmina Hażlach - miejscowość: Kończyce Wielkie; gmina Cieszyn - miejscowość: Cieszyn; gmina Zebrzydowice); - m. Częstochowa (miasto Częstochowa); - częstochowski (gmina Janów - miejscowości: Złoty Potok, Żuraw; gmina Mstów); - m. Dąbrowa Górnicza (miasto Dąbrowa Górnicza); - m. Jastrzębie-Zdrój (miasto Jastrzębie-Zdrój); - kłobucki (gmina Przystajń - miejscowości: Ługi-Radły, Brzeziny; gmina Wręczyca Wielka - miejscowość: Wręczyca Wielka; gmina Panki - miejscowość: Parszczyki; gmina Kłobuck - miejscowości: Biała Dolna, Zakrzew, Kamyk, Zagórze); - lubliniecki (gmina Koszęcin - miejscowość: Wierzbie; gmina Lubliniec - miejscowość: Lubliniec; gmina Ciasna - miejscowości: Glinica, Ciasna, Sieraków Śląski, Panoszów, Wędzina; gmina Kochanowice); str. 42

9 - myszkowski (gmina Myszków - miejscowości: Mrzygłód, Myszków; gmina Żarki - miejscowość: Żarki; gmina Niegowa - miejscowość: Postaszowice); - mikołowski (gmina Wyry); - pszczyński (gmina Goczałkowice Zdrój - miejscowość: Goczałkowice Zdrój; gmina Pawłowice - miejscowość: Pawłowice; gmina Pszczyna - miejscowości: Studzionka, Brzeźce, Pszczyna, Czarków; gmina Suszec - miejscowości: Radostowice, Kryry; gmina Kobiór - miejscowość: Kobiór); - raciborski (gmina Racibórz - miejscowości: Brzezie, Płonia); - m. Rybnik (miasto Rybnik); - m. Sosnowiec (miasto Sosnowiec); - tarnogórski (gmina Miasteczko Śląskie - miejscowość: Żyglinek; gmina Świerklaniec; gmina Kalety; gmina Tarnowskie Góry); - m. Tychy (miasto Tychy); - wodzisławski (gmina Wodzisław Śląski - miejscowość: Wodzisław, gmina Radlin; gmina Pszów - miejscowość: Pszów; gmina Lubomia, gmina Mszana; gmina Rydułtowy); - zawierciański (gmina Łazy - miejscowości: Niegowonice, Łazy, Kuźnica Masłońska; gmina Zawiercie - miejscowość: Zawiercie); - m. Żory (miasto Żory); - żywiecki (gmina Żywiec - miejscowość: Żywiec; gmina Łodygowice - miejscowość: Łodygowice). Budowa sieci obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągniętym światłowodem (ok. 500 km), która będzie łączyć 58 węzłów szkieletowych zlokalizowanych w miejscowościach wskazanych powyżej i będzie realizowana równocześnie na 6-ciu obszarach inwestycyjnych. Propozycja podziału na obszary inwestycyjne jest przedstawiona w Programie Funkcjonalno Użytkowym jednakże może ona ulec zmianie w wyniku prowadzonych obecnie prac nad pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej sieci. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (Projekt ŚRSS) jest zawarty w Programie Funkcjonalno - do niniejszego SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Postanowienia ogólne: Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego: Użytkowym, który jest załącznikiem - działa w najlepszym interesie Zamawiającego, a w zakresie określonym str. 43

10 udzielonymi pełnomocnictwami w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy nadzór nad kompleksową i terminową realizacją przez Wykonawców budowy sieci pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa oraz oddanie ww. sieci do użytkowania zgodnie z przepisami: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisów mega ustawy, Prawa telekomunikacyjnego i innych przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiającego na budowę, - podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania warunków umów przez wykonawców oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie, odpowiada za należytą i terminową realizację inwestycji tak w zakresie wykonawstwa, przekazywania terenu budowy jak i oddawania do użytkowania przy spełnieniu przepisów Prawa budowlanego, przepisów mega ustawy oraz Prawa telekomunikacyjnego, - Inżynier Kontraktu nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może także powierzyć wykonywania robót innym wykonawcom Inżynier Kontraktu prowadzi stały i bieżący nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad należytym i terminowym wykonaniem umów, egzekwując od Wykonawców budowy wykonywanie robót zgodnie z umowami, założeniami Projektu ŚRSS, obowiązującymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem w ramach planowanych kosztów, z uwzględnieniem współfinansowania zadania inwestycyjnego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata Inżynier Kontraktu opracuje szczegółową metodykę zarządzania Projektem ŚRSS str. 44

11 w uzgodnieniu z Zamawiającym Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawców - wyłącznie na piśmie wg wzorów ustalonych na początku realizacji Projektu ŚRSS z Zamawiającym Inżynier Kontraktu w ramach zadań będzie świadczył pomoc prawną Zamawiającemu przy realizacji Projektu ŚRSS w szczególności w zakresie prawa budowlanego, prawa własności, zamówień publicznych Inżynier Kontraktu w ramach zadań będzie nadzorował realizację promocji Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespól Inżyniera Kontraktu muszą być zgodne z obowiązującymi i aktualnymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w Umowie i jej załącznikach, umowach na ewentualne roboty dodatkowe oraz z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji zawartej w związku z Wnioskiem o dofinansowanie Inżynier Kontraktu dla swojego zespołu zapewni zaplecze biurowo-socjalne na terenie Katowic i zgłosi je do akceptacji Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu zapewni wyposażenie biura w odpowiedni, niezbędny sprzęt i wyposażenie do realizacji zadania, w szczególności salę do odbywania narad dla minimum 10 osób Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcami (prac budowlanych, Systemu Paszportyzacji oraz promocji) a Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy/ów budowy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu osobie wskazanej w umowie Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę budowy zgodnie z zatwierdzonym str. 45

12 harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców Uszczegółowienie prac realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Etapu I: Inżynier Kontraktu opracuje szczegółową metodykę zarządzania projektem zapewniającą stały nadzór i kontrolę nad realizacją Projektu, opracuje procedury zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem, odbiorów, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji w tym: - opracuje harmonogramy prac dla wszystkich Wykonawców biorących udział w procesie inwestycyjnym przy budowie ŚRSS, - opracuje model organizacji i zarządzania Projektem ŚRSS, - opracuje wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie komunikacji pomiędzy wszystkim stronami biorącymi udział w realizacji Projektu ŚRSS, w tym również wzorów raportów i protokołów odbioru, - wdroży system teleinformatyczny umożliwiający bieżące monitorowanie postępów w Projekcie ŚRSS oraz postępów na budowanych odcinkach sieci, - opracuje sposób wyliczania wskaźników umożliwiających weryfikację postępu prac w Projekcie ŚRSS, - opracuje sposób identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w Projekcie oraz zaplanuje środki zaradcze, - opracuje sposób analizowania kosztów robót na każdym etapie realizacji inwestycji, - opracuje i wdroży system odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, dostarczenia kompletu świadectw, atestów oraz innych dokumentów odbioru, Inżynier Kontraktu w ramach zadania aktualizacji dokumentacji Projektu ŚRSS: - zapozna się i zweryfikuje dokumentację Projektu ŚRSS dostarczoną przez Zamawiającego pod kątem jej zgodności z Prawem budowlanym, kompletności, a także pod kątem terminu ważności dla wszelkich zgód i pozwoleń składających się na dokumentację Projektu ŚRSS, str. 46

13 - zaktualizuje dokumentację aplikacyjną (z wyłączeniem wniosku o dofinansowanie) zgodnie z zaleceniami, wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Unii Europejskiej oraz polskiego prawa, - zaktualizuje dokumentację pod względem wymagań ISO 27001/20000, - zaktualizuje dokumentację Projektu ŚRSS zgodnie z uzyskaną decyzją o lokalizacji sieci szerokopasmowej ŚRSS pod potrzeby realizacji, - zaktualizuje dokumentację pod wymogi kolejnych etapów realizacji Projektu ŚRSS Inżynier Kontraktu w ramach opracowania dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy/ów budowy Projektu ŚRSS: - ustali wartość zamówienia zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - przygotuje projekt ogłoszenia o zamówieniu, - przygotuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem podziału na obszary inwestycyjne, zgodnie z Prawem zamówień publicznych (w szczególności: warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, sposób oceny ofert, harmonogramy realizacji prac, warunki płatności), - przygotuje projekt wzoru umowy. Całość dokumentacji przetargowej musi być na dzień ogłoszenia postępowania aktualna i zgodna z Prawem zamówień publicznych Inżynier Kontraktu w ramach opracowania dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy na promocję Projektu: - ustali wartość zamówienia zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - przygotuje projekt ogłoszenia o zamówieniu, - przygotuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych (w szczególności: warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, sposób oceny ofert, harmonogramy realizacji prac, warunki płatności), - przygotuje projekt wzoru umowy. str. 47

14 Całość dokumentacji przetargowej musi być na dzień ogłoszenia postępowania aktualna i zgodna z Prawem zamówień publicznych Inżynier Kontraktu w ramach przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę Systemu Paszportyzacji: - wyspecyfikuje wymagania dotyczące Systemu Paszportyzacji (częściowo System Paszportyzacji jest opisany w dokumentacji Projektu), - opracuje sposób wdrożenia Systemu Paszportyzacji z uwzględnieniem realizacji budowy na 6-ciu niezależnych obszarach inwestycyjnych, - uwzględni wymagania Systemu Paszportyzacji w postępowaniach na wybór Wykonawcy/ów budowy sieci Uszczegółowienie prac realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Etapu II: Inżynier Kontraktu w ramach pomocy przy przeprowadzaniu postępowań wyboru Wykonawców robót budowlanych oraz promocji Projektu ŚRSS będzie m.in.: - przygotowywał propozycje odpowiedzi na wnioski dotyczących wyjaśnień do treści SIWZ, - będzie doradzał Zamawiającemu w zakresie Prawa zamówień publicznych, - weźmie udział w pracach komisji przetargowych jako członek Komisji lub w charakterze biegłego, - weźmie udział w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie przetargu, w tym w sprawie ewentualnych odwołań i skargi do sądu, w tym przygotuje pisemnie niezbędne uzasadnienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, - będzie reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub świadczył pomoc prawną dla pełnomocnika Zamawiającego, - przygotuje pisemnie dla Zamawiającego niezbędne opinie i analizy dotyczące wszelkich aspektów złożonych ofert; jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury przetargowej, Inżynier Kontraktu wykona kolejny raz powyższe czynności w ramach swojego wynagrodzenia Uszczegółowienie prac realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Etapu III: Inżynier Kontraktu będzie pełnił nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej, w tym w szczególności nad budową rurociągów kablowych i węzłów, zabudową str. 48

15 kabli światłowodowych, adaptacją pomieszczeń pod punkty kolokacji Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej sieci (w formule zaprojektuj wybuduj ) oraz nadzór nad uzyskaniem pozwoleń/zgłoszeń na realizację budowy Projektu ŚRSS zgodnie z Prawem budowlanym realizowanych przez Wykonawcę/ów budowy Inżynier Kontraktu w ramach pomocy przy przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy na dostawę Systemu Paszportyzacji m.in.: - ustali wartość zamówienia zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - przygotuje projekt ogłoszenia o zamówieniu, - przygotuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych (w szczególności: warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, sposób oceny ofert, harmonogramy realizacji prac, warunki płatności), - przygotuje projekt wzoru umowy, - przygotuje propozycje odpowiedzi na wnioski dotyczących wyjaśnień do treści SIWZ, - będzie doradzał Zamawiającemu w zakresie Prawa zamówień publicznych, - weźmie udział w pracach komisji przetargowych jako członek Komisji lub w charakterze biegłego, - weźmie udział w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie przetargu, w tym w sprawie ewentualnych odwołań do KIO lub skargi do sądu, w tym przygotuje pisemnie niezbędne uzasadnienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, - będzie reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub świadczył pomoc prawną dla pełnomocnika Zamawiającego, - przygotuje pisemnie dla Zamawiającego niezbędne opinie i analizy dotyczące wszelkich aspektów złożonych ofert; jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury przetargowej, Inżynier Kontraktu wykona kolejny raz powyższe czynności w ramach swojego wynagrodzenia. Całość dokumentacji przetargowej musi być na dzień ogłoszenia postępowania aktualna i zgodna z Prawem zamówień publicznych Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych str. 49

16 do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia. Wymaga się codziennej obecności na terenie budowy Inspektorów nadzoru robót, które aktualnie są wykonywane. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców budowy Inżynier Kontraktu nadzoruje i kontroluje realizację wszystkich robót przez Wykonawcę robót (wykonawców) pod kątem ich jakości, właściwej kolejności, terminowości wykonania, zgodności z Kontraktami i dokumentacją poprzez Zespół inspektorów nadzoru oraz właściwych specjalistów w zakresie: - robót budowlanych, - robót instalacyjnych wewnętrznych, - innych robót m.in.: a) dostawy kabli światłowodowych, wdmuchiwania i montażu kabli w projektowanych lokalizacjach, pomiarów kabli, b) zagospodarowania terenu, dróg, placów, chodników, zieleni (w szczególności dotyczy robót odtworzeniowych), c) wszystkich przyłączy, sieci zewnętrznych i przekładek (w szczególności przyłączy kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej zewnętrznej, telefonicznej, kanalizacji kablowej i sieci niskoprądowej), d) robót demontażowych (w razie konieczności) Inżynier Kontraktu zweryfikuje Wykonawców budowy pod względem posiadania oraz poprawności formalnej, merytorycznej i zgodności z Kontraktami na roboty wymaganych ubezpieczeń robót i sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków i pisemne powiadomi Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu Inżynier Kontraktu sprawdzi aktualność i wystarczalność wszelkich ubezpieczeń i pisemne powiadomi Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz str. 50

17 z sformułowaniem zaleceń naprawczych - jeśli to konieczne. Będzie monitorował ubezpieczenia przedkładane przez Wykonawcę/ów budowy i kontrolował terminowość opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę/ów budowy. Wyniki tych czynności muszą być podane w odpowiednich raportach okresowych Inżynier Kontraktu będzie sprawdzał czy ubezpieczenia i gwarancje przedłożone przez Wykonawcę/ów budowy są poprawne i zgodne z warunkami Kontraktu Inżynier Kontraktu będzie współdziałał z Zamawiającym przy przygotowaniu projektów Kontraktów i aneksów dla Wykonawców budowy i ewentualne opiniował umowy z podwykonawcami w razie powstania przesłanek do zastosowania art Kodeksu cywilnego, Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcom budowy komplet dokumentacji oraz teren budowy przy udziale Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego pisemną opinię (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę roszczenia do Wykonawcy robót budowlanych co do zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka okoliczność. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy budowy z Kontraktu na roboty, Inżynier Kontraktu będzie wspierał Zamawiającego w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy należnego odszkodowania i kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie Kontraktu Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany posiadać i przechowywać wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę/ów budowy (w szczególności rysunki dokumentacji wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej, instrukcje, kopie dziennika budowy, dokumentację zdjęciową i filmową robót) we własnym biurze Inżynier Kontraktu będzie w toku realizacji robót opiniował, rekomendował, dokonywał weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę budowy z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeśli chodzi o zgodność / lub niezgodność z Kontraktem na roboty). Inżynier Kontraktu sporządzi pisemne opinie i wskaże str. 51

18 konieczne korekty tych dokumentów (jeśli to konieczne) na pisemne polecenie Zamawiającego w ustalonym terminie Inżynier Kontraktu będzie prowadził i przechowywał wszelką korespondencję Inżynier Kontraktu będzie akceptował harmonogram realizacji Kontraktów na roboty budowlane, plany płatności w porozumieniu i z akceptacją Zamawiającego. Dodatkowo Inżynier Kontraktu pierwszy uzgodni z Wykonawcą budowy harmonogram i plan a następnie przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. Każdy harmonogram musi zawierać: plan odbiorów częściowych i końcowych oraz warunki akceptacji faktur składanych przez Wykonawcę/ów prac budowlanych Inżynier Kontraktu natychmiast pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót, wskaże przyczyny oraz przedstawi metody naprawcze Inżynier Kontraktu natychmiast w formie pisemnego raportu powiadomi Zamawiającego o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na terenie budowy Inżynier Kontraktu powiadomi stosowne władze w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych. W razie konieczności Inżynier Kontraktu zapewni odpowiedni personel i będzie nadzorował prace wykopaliskowe poprzedzające roboty budowlane związane z prowadzoną inwestycją Inżynier Kontraktu będzie na bieżąco sprawdzał uprawnienia i aktualność dokumentów (przynależność do Izby, ubezpieczenie) personelu Wykonawców prac budowlanych wskazanych w Kontraktach. Informację o wynikach sprawdzenia zawrze w aktualnym Raporcie okresowym Inżynier Kontraktu sporządzi dla Zamawiającego pisemną opinię (w aspekcie formalnym i merytorycznym) w sprawie zgody na dokonanie zmiany personelu Wykonawców prac budowlanych wskazanych w ofercie Wykonawcy budowy i Kontrakcie, jeśli z takim wnioskiem wystąpi Wykonawca budowy, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu Inżynier Kontraktu zapewni, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu do akceptacji przyjęty przez Wykonawcę budowy system kontroli w zakresie wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych str. 52

19 parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym przez Zamawiającego Inżynier Kontraktu zorganizuje badania jakości w instytutach specjalistycznych jeśli będzie to konieczne Inżynier Kontraktu będzie sprawował kontrolę sposobu składowania i przechowywania materiałów Inżynier Kontraktu będzie zatwierdzał materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawcę do wybudowania, sprawdzał autentyczność, kompletność, prawidłowość i formułował zalecenia dotyczące wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania Inżynier Kontraktu będzie sprawdzał jakość oraz zgodność materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem Inżynier Kontraktu dokona zatwierdzeń przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę budowy zgodnie z Kontraktem Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wydawania Wykonawcy budowy, kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy poleceń dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych Inżynier Kontraktu jest zobowiązany żądać od Wykonawcy robót budowlanych; kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę Inżynier Kontraktu wykona nadzór nad przeprowadzeniem wszelkich testów, prób i rozruchów oraz przeglądów, poprawienie w koniecznym zakresie, zatwierdzenie i przyjęcie opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych w terminach podanych przez str. 53

20 Zamawiającego w celu ułatwienia przekazywania obiektów do eksploatacji Zamawiającemu, oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie Inżynier Kontraktu dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz sporządzi dokumentację fotograficzną i filmową realizowanej inwestycji Inżynier Kontraktu pisemnie zaopiniuje (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania terminu realizacji robót budowlanych. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego Inżynier Kontraktu sprawdzi wykonanie robót i powiadomi Wykonawcę budowy o wykrytych wadach oraz określi zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania, a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady; w ciągu 7 dni od usunięcia wad Inżynier Kontraktu pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę robót Inżynier Kontraktu przeprowadzi z Wykonawcą/ami budowy odbiory częściowe (jeśli są przewidziane) i końcowe odbiór robót, sprawdzi pod względem jakości, kompletności, prawidłowości dokumenty wymagane do odbioru przedłożone przez Wykonawcę budowy, przygotuje i przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy/ów budowy wykonanie zaleceń poodbiorowych W okresie zgłaszania wad dla robót Inżynier Kontraktu zapewni, że będą realizowane i będzie wykonywał postanowienia odpowiednich warunków Kontraktu na roboty w zakresie gwarancji w oparciu o dokumenty gwarancyjne, w tym przygotuje pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym zlecenie usunięcia wad przez innego Wykonawcę w przypadku, jeśli Wykonawca budowy nie usunie wad w wyznaczonym terminie. Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy budowy wykonanie wszelkich postanowień gwarancyjnych Inżynier Kontraktu będzie dokonywał oceny i weryfikacji wniosków o roboty dodatkowe przedstawione przez Wykonawcę/ów budowy i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym czyli - zgodnym z Prawem zamówień publicznych. Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót str. 54

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Notyfikacja Węzeł szkieletowy

Notyfikacja Węzeł szkieletowy 1.1. Definicje Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Zamawiający Województwo Śląskie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jednostka budżetowa Województwa Śląskiego, Projekt

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KONCEPCJA PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KONCEPCJA PROJEKTU Śląski Konwent Informatyków I Administracji Samorządowej Szczyrk 1-2 grudnia 2011 r. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KONCEPCJA PROJEKTU Logika interwencji w ramach projektu w ramach działań Województwa

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do specyfikacji Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2 tel.: (33) 475-42-00, fax.:(33) 475-42-02 strona internetowa: www.zywiec.pl Regon - 072182539 NIP : 553-25-10-885 OBOWIĄZKI INŻYNIERA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów Załącznik nr 1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA PROJEKTU PN. OCHRONA WÓD ZBIORNIKA WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI GÓRNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ETAP I ZADANIE 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Katowice, czerwiec 2014 roku

Katowice, czerwiec 2014 roku Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w projekcie pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Katowice,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

"ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY" (WND-RPPD /12)

ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY (WND-RPPD /12) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego SPECYFIKACJA ZAKRESU ZADAŃ, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU projektu "ELPOS GPON. SIEĆ SZEROKOPASMOWA NGA DOJLIDY GÓRNE - JUCHNOWIEC DOLNY" (WND-RPPD.04.01.00-20-013/12)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca 10 87-312 Pokrzydowo Grzmięca, dn. 31.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez :

WZÓR. UMOWA nr INW Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : WZÓR UMOWA nr INW..2016 Zawarta w dniu r. w Lubieniu Kujawskim pomiędzy Gminą Lubień Kujawski reprezentowaną przez : Pana Marka Wilińskiego - Burmistrza Lubienia Kujawskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (SZO)

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (SZO) Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (SZO) w ramach projektu pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab Pleszew Dobrzyca gr. z pow. krotoszyńskim. Etap I: przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza UMOWA Nr.

dla rozwoju Mazowsza UMOWA Nr. Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY (Projekt) UMOWA Nr. zawarta w dniu..w Wąsewie pomiędzy : Gminą Wąsewo, 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 13, reprezentowaną przez : 1. Rafała Kowalczyk - Wójta Gminy przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury I. Określenie

Bardziej szczegółowo

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR../IN/2011 Zawarta w Sulikowie w dniu.. pomiędzy: Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, reprezentowaną przez: Roberta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy)

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) Załącznik nr 4a do SIWZ Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) 1. Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, oraz polskim

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2011 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 27 65000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE

Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Jacek Taraska Maksymilian Hałas Katowice 8 listopad 2010 Agenda 10:00 10:15 - Wprowadzenie, 10:15 10:30 - Prezentacja wyników

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Definicje 1) Obiekt obiekt budowlany w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania

Bardziej szczegółowo

budowy sieci dystrybucyjnych i dostępowych dla usług tradycyjnych i sieci następnej generacji (NGA) na obszarach przeznaczonych do interwencji.

budowy sieci dystrybucyjnych i dostępowych dla usług tradycyjnych i sieci następnej generacji (NGA) na obszarach przeznaczonych do interwencji. Założenia techniczne dla projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Koncepcja projektu ŚRSS polega na utworzeniu spójnej infrastruktury szerokopasmowej sieci szkieletowej na obszarze województwa poprzez

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 Ogólny zakres usług Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wykonywane przez Inżyniera Kontraktu obejmujące zarządzanie i nadzór, we współpracy z Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145813-2010:text:pl:html PL-Katowice: Telekomunikacyjne usługi doradcze 2010/S 97-145813 Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego-Jednostka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez.

UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru. reprezentowaną przez. UMOWA NR./. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru zawarta w dniu.. roku w pomiędzy GMINĄ SZELKÓW: adres siedziby Stary Szelków 39 06-220 Stary Szelków NIP 7571416453 zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336796-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Boguszów- Gorce 1) Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie Nadzoru Inżynierskiego podczas realizacji robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro 271.3.2015.PP Kampinos, dnia 8 stycznia 2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia :

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 1a do SIWZ "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA PROJEKTU PRZEBUDOWA ULICY WAWERSKIEJ NA ODCINKU OD ULICY OGRODOWEJ DO ULICY WERBENY W JÓZEFOWIE 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji:

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji: Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy Latowicz, dnia 11 września 2014 r. ul. Rynek 10 05-334 Latowicz tel./fax 25 752 11 75 NIP 8221714742 REGON 040120530 Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO INW.271.2.1.2017 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu 2017 r. pomiędzy Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR...

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty Projekt UMOWA / NR... dotycząca pełnienia funkcji koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz

Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Szydłowiec: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn. Wykonanie zagospodarowania Placu Rynek wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego w Szydłowcu w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 października 2015 r. Poz. 5252 POROZUMIENIE z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Ogrodzieniec prowadzenia zadania pn. "Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (39/2015/ZDZO) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienice, 27.10.2015 r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie Strona 1/5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nadzór inwestorski nad realizacją zadania Budowa sali sportowej

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru.

UMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru. UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UMOWY REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH Szczegółowe Warunki Umowy są dokumentem uściślającym treść umowy. DEFINICJE 1. Definicje. Terenem robót są droga powiatowa Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik Nr 3 do Umowy Część 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu (nazwa zastępcza - Nadzór Inwestorski) polegających na kompleksowej obsłudze inwestycji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Liniewo r. Zapytanie ofertowe

Liniewo r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Liniewo 06-08-2014 r. 1. Gmina Liniewo ogłasza postępowanie na zasadach przewidzianych w art. 4 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi o wartości poniżej 193 000 Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo