Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa 1. Informacje ogólne 1.1. Definicje Zamawiający Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) jednostka budżetowa Województwa Śląskiego, która w imieniu Województwa Śląskiego ma zarządzać, monitorować i rozliczać projekt, RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata (RPO) stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie , spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 4 lipca 2005 roku, Projekt ŚRSS zadanie inwestycyjne, którego celem jest budowa Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, Kontrakt/Kontrakty oznacza każdą umowę zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcami Sieci oraz robót dodatkowych lub uzupełniających z uwzględnieniem wszelkiej dokumentacji przetargowej. Ilekroć w dokumencie użyto określenia: zamówienie publiczne", albo pzp" oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień str. 35

2 publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.); Prawo telekomunikacyjne" - oznacza ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.); Prawo budowlane" - oznacza Ustawę dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243. poz z późn. zm.); Mega ustawa" - oznacza Ustawę z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), Inżynier Kontraktu osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za nadzór techniczny, w tym nadzór inwestorski w rozumieniu prawa budowlanego nad prowadzeniem prac na wszystkich etapach inwestycji oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń w zastępstwie Zamawiającego w określonym zakresie; Inżynier Kontraktu pełni również funkcję Kierownika Projektu zarządzając projektem. Do zadań IK należy wspomaganie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów, IK pracuje na rzecz Zamawiającego i realizuje jego decyzje. Odpowiedzialność IK obejmuje również odpowiedzialność techniczną (funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego) i nadzór nad realizacją postanowień umowy z Wykonawcą/Wykonawcami (w tym zgodność z SIWZ). Podmiot ten powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne, zasoby ludzkie oraz doświadczenie, Wykonawca (Wykonawca oznacza Wykonawcę robót budowlanych wyłonionego budowy/robót budowlanych) na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Prawem zamówień publicznych, Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru, str. 36

3 Instytucja Zarządzająca instytucja administracji publicznej, wyznaczona przez państwo członkowskie, odpowiedzialna za zarządzanie danym programem operacyjnym, Węzeł szkieletowy węzeł, którego główne funkcje to umożliwienie instalacji wielousługowych węzłów transmisyjnych wielu operatorom chcącym skorzystać z możliwości agregacji ruchu w ramach powstającej sieci. Węzeł taki jest wyposażony w szafy kablowe, zasilanie, klimatyzację, Węzeł szkieletowy typ A definicja w Studium Wykonalności, Węzeł szkieletowy typ B definicja w Studium Wykonalności, Mega ustawa Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), PRS Program Rozwoju Subregionów - Podział województwa śląskiego na cztery obszary polityki rozwoju subregiony pojawiły się w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wizja rozwoju województwa oraz wynikająca z niej polityka rozwoju wymagała nowego ukształtowania przestrzeni. Granice subregionów pokrywają się z granicami wyodrębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego obszarów metropolitalnych zbudowanych z grup powiatów powiązanych społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi więzami, PPP Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem str. 37

4 z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, JST Jednostka Samorządu Terytorialnego, PFU program funkcjonalno-użytkowy, SW Studium Wykonalności - studium przeprowadzone w fazie przygotowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji, czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowić plan projektu; muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym; studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu, KE Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorującą prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych, str. 38

5 Pozostałe definicje są zawarte w Słowniczku (załącznik nr 10 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata ) dostępnym na stronie oraz w Studium Wykonalności. str. 39

6 1.2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Inżynier Kontraktu w ramach projektu będzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzór techniczny, w tym za prowadzenie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) nad prowadzeniem prac na wszystkich etapach projektu oraz dokonywanie odbiorów i rozliczeń w zastępstwie Zamawiającego. Zakres odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu obejmuje także nadzór nad realizacją postanowień umowy z Wykonawcą/Wykonawcami. W zakresie prac wynikających z Prawa budowlanego, do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy wykonanie zadań: - inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego, - koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, - inwestora zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego w zastępstwie Zamawiającego. Wykonawca w ramach zamówienia będzie świadczył kompleksową obsługę realizacji zadania, w tym bieżącą aktualizację dokumentacji Projektu ŚRSS pod potrzeby Instytucji Zarządzającej, Unii Europejskiej i polskiego prawa oraz usługi doradcze we wszystkich fazach realizacji Projektu ŚRSS. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje następujące etapy prac w ramach realizacji Projektu ŚRSS: Etap I - Przygotowawczy, na który składają się: 1) opracowanie szczegółowej metodyki zarządzania Projektem ŚRSS obejmującej zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad Projektem oraz jego realizacją, opracowanie procedur zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem i odbiorów, 2) zaktualizowanie dokumentacji Projektu ŚRSS zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej i UE oraz polskiego prawa, 3) opracowanie dokumentacji (w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy/ców budowy Projektu ŚRSS, str. 40

7 4) opracowanie dokumentacji (w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy na promocję Projektu, 5) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Systemu Paszportyzacji, 6) ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane, promocję Projektu zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dla postępowań przewidzianych w drugim etapie prac Inżyniera Kontraktu. Etap II Pomoc przy przeprowadzeniu postępowań wyboru Wykonawcy/ów robót budowlanych oraz promocji Projektu ŚRSS. Etap III Realizacja budowy, na który składają się: 1) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej sieci oraz nadzór nad uzyskaniem pozwoleń/zgłoszeń na realizację budowy Projektu ŚRSS zgodnie z Prawem budowlanym, 2) nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej, w tym w szczególności nad budową rurociągów kablowych i węzłów, zabudową kabli światłowodowych, adaptacją pomieszczeń pod punkty kolokacji, 3) udział w testach odbiorowych, 4) opracowanie dokumentacji (w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy na dostawę Systemu Paszportyzacji, 5) ustalenie wartości zamówienia na dostawę Systemu Paszportyzacji zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) pomoc w przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy Systemu Paszportyzacji, 7) przeprowadzenie audytu Projektu ŚRSS przez niezależnego audytora zgodne z wymaganiami IZ RPO WSL w ramach wynagrodzenia Wykonawcy. Etap IV Odbiór inwestycji, na który składa się dokonanie rozliczenia końcowego i przekazania całości inwestycji Zamawiającemu Informacje dotyczące projektu Przedmiotem Projektu jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa str. 41

8 śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej, węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem Systemu Paszportyzacji sieci. ŚRSS ma być realizowana jako pasywna sieć optotelekomunikacyjna, co zapewni jej neutralność technologiczną i spowoduje, że każdy podmiot rynkowy, będzie miał do niej dostęp na jednakowych zasadach. Poprzez posiadanie węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B, sieć ta będzie pełnić rolę łącznika dla różnego typu sieci operatorskich i samorządowych, głównie na obszarach o słabej infrastrukturze teleinformatycznej województwa śląskiego. Powstanie tej sieci stworzy możliwości włączenia słabiej rozwiniętych obszarów województwa do szerokiego rynku nowoczesnych usług teleinformatycznych. Takie podejście pozwoli zachować pełną neutralność rynkową i technologiczną. Biorąc pod uwagę tendencje rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego zmiany przyszłego zapotrzebowania, wybudowana sieć będzie mogła być wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku. Projekt ŚRSS będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU). Budowa sieci będzie realizowana na terenie następujących powiatów: - bielski (gmina Wilkowice - miejscowość: Wilkowice; gmina Czechowice Dziedzice - miejscowości: Ligota, Zabrzeg, Dziedzice; gmina Jasienica); - m. Bielsko-Biała (miasto Bielsko-Biała); - cieszyński (gmina Hażlach - miejscowość: Kończyce Wielkie; gmina Cieszyn - miejscowość: Cieszyn; gmina Zebrzydowice); - m. Częstochowa (miasto Częstochowa); - częstochowski (gmina Janów - miejscowości: Złoty Potok, Żuraw; gmina Mstów); - m. Dąbrowa Górnicza (miasto Dąbrowa Górnicza); - m. Jastrzębie-Zdrój (miasto Jastrzębie-Zdrój); - kłobucki (gmina Przystajń - miejscowości: Ługi-Radły, Brzeziny; gmina Wręczyca Wielka - miejscowość: Wręczyca Wielka; gmina Panki - miejscowość: Parszczyki; gmina Kłobuck - miejscowości: Biała Dolna, Zakrzew, Kamyk, Zagórze); - lubliniecki (gmina Koszęcin - miejscowość: Wierzbie; gmina Lubliniec - miejscowość: Lubliniec; gmina Ciasna - miejscowości: Glinica, Ciasna, Sieraków Śląski, Panoszów, Wędzina; gmina Kochanowice); str. 42

9 - myszkowski (gmina Myszków - miejscowości: Mrzygłód, Myszków; gmina Żarki - miejscowość: Żarki; gmina Niegowa - miejscowość: Postaszowice); - mikołowski (gmina Wyry); - pszczyński (gmina Goczałkowice Zdrój - miejscowość: Goczałkowice Zdrój; gmina Pawłowice - miejscowość: Pawłowice; gmina Pszczyna - miejscowości: Studzionka, Brzeźce, Pszczyna, Czarków; gmina Suszec - miejscowości: Radostowice, Kryry; gmina Kobiór - miejscowość: Kobiór); - raciborski (gmina Racibórz - miejscowości: Brzezie, Płonia); - m. Rybnik (miasto Rybnik); - m. Sosnowiec (miasto Sosnowiec); - tarnogórski (gmina Miasteczko Śląskie - miejscowość: Żyglinek; gmina Świerklaniec; gmina Kalety; gmina Tarnowskie Góry); - m. Tychy (miasto Tychy); - wodzisławski (gmina Wodzisław Śląski - miejscowość: Wodzisław, gmina Radlin; gmina Pszów - miejscowość: Pszów; gmina Lubomia, gmina Mszana; gmina Rydułtowy); - zawierciański (gmina Łazy - miejscowości: Niegowonice, Łazy, Kuźnica Masłońska; gmina Zawiercie - miejscowość: Zawiercie); - m. Żory (miasto Żory); - żywiecki (gmina Żywiec - miejscowość: Żywiec; gmina Łodygowice - miejscowość: Łodygowice). Budowa sieci obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągniętym światłowodem (ok. 500 km), która będzie łączyć 58 węzłów szkieletowych zlokalizowanych w miejscowościach wskazanych powyżej i będzie realizowana równocześnie na 6-ciu obszarach inwestycyjnych. Propozycja podziału na obszary inwestycyjne jest przedstawiona w Programie Funkcjonalno Użytkowym jednakże może ona ulec zmianie w wyniku prowadzonych obecnie prac nad pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej sieci. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa (Projekt ŚRSS) jest zawarty w Programie Funkcjonalno - do niniejszego SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Postanowienia ogólne: Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego: Użytkowym, który jest załącznikiem - działa w najlepszym interesie Zamawiającego, a w zakresie określonym str. 43

10 udzielonymi pełnomocnictwami w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy nadzór nad kompleksową i terminową realizacją przez Wykonawców budowy sieci pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa oraz oddanie ww. sieci do użytkowania zgodnie z przepisami: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, przepisów mega ustawy, Prawa telekomunikacyjnego i innych przepisów prawa i regulacji mających zastosowanie oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowach z innymi wykonawcami lub dostawcami wprowadzonymi przez Zamawiającego na budowę, - podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z dokumentacji, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania warunków umów przez wykonawców oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie, odpowiada za należytą i terminową realizację inwestycji tak w zakresie wykonawstwa, przekazywania terenu budowy jak i oddawania do użytkowania przy spełnieniu przepisów Prawa budowlanego, przepisów mega ustawy oraz Prawa telekomunikacyjnego, - Inżynier Kontraktu nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawcy robót, autorów dokumentacji oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego bez pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. Inżynier Kontraktu nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może także powierzyć wykonywania robót innym wykonawcom Inżynier Kontraktu prowadzi stały i bieżący nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad należytym i terminowym wykonaniem umów, egzekwując od Wykonawców budowy wykonywanie robót zgodnie z umowami, założeniami Projektu ŚRSS, obowiązującymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem w ramach planowanych kosztów, z uwzględnieniem współfinansowania zadania inwestycyjnego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata Inżynier Kontraktu opracuje szczegółową metodykę zarządzania Projektem ŚRSS str. 44

11 w uzgodnieniu z Zamawiającym Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół Nadzoru Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawców - wyłącznie na piśmie wg wzorów ustalonych na początku realizacji Projektu ŚRSS z Zamawiającym Inżynier Kontraktu w ramach zadań będzie świadczył pomoc prawną Zamawiającemu przy realizacji Projektu ŚRSS w szczególności w zakresie prawa budowlanego, prawa własności, zamówień publicznych Inżynier Kontraktu w ramach zadań będzie nadzorował realizację promocji Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespól Inżyniera Kontraktu muszą być zgodne z obowiązującymi i aktualnymi przepisami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w Umowie i jej załącznikach, umowach na ewentualne roboty dodatkowe oraz z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji zawartej w związku z Wnioskiem o dofinansowanie Inżynier Kontraktu dla swojego zespołu zapewni zaplecze biurowo-socjalne na terenie Katowic i zgłosi je do akceptacji Zamawiającemu. Inżynier Kontraktu zapewni wyposażenie biura w odpowiedni, niezbędny sprzęt i wyposażenie do realizacji zadania, w szczególności salę do odbywania narad dla minimum 10 osób Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcami (prac budowlanych, Systemu Paszportyzacji oraz promocji) a Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy/ów budowy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu osobie wskazanej w umowie Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę budowy zgodnie z zatwierdzonym str. 45

12 harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców Uszczegółowienie prac realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Etapu I: Inżynier Kontraktu opracuje szczegółową metodykę zarządzania projektem zapewniającą stały nadzór i kontrolę nad realizacją Projektu, opracuje procedury zarządzania Projektem, komunikacji, raportowania, zarządzania ryzykiem, odbiorów, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji w tym: - opracuje harmonogramy prac dla wszystkich Wykonawców biorących udział w procesie inwestycyjnym przy budowie ŚRSS, - opracuje model organizacji i zarządzania Projektem ŚRSS, - opracuje wzory dokumentów wykorzystywanych w trakcie komunikacji pomiędzy wszystkim stronami biorącymi udział w realizacji Projektu ŚRSS, w tym również wzorów raportów i protokołów odbioru, - wdroży system teleinformatyczny umożliwiający bieżące monitorowanie postępów w Projekcie ŚRSS oraz postępów na budowanych odcinkach sieci, - opracuje sposób wyliczania wskaźników umożliwiających weryfikację postępu prac w Projekcie ŚRSS, - opracuje sposób identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w Projekcie oraz zaplanuje środki zaradcze, - opracuje sposób analizowania kosztów robót na każdym etapie realizacji inwestycji, - opracuje i wdroży system odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, dostarczenia kompletu świadectw, atestów oraz innych dokumentów odbioru, Inżynier Kontraktu w ramach zadania aktualizacji dokumentacji Projektu ŚRSS: - zapozna się i zweryfikuje dokumentację Projektu ŚRSS dostarczoną przez Zamawiającego pod kątem jej zgodności z Prawem budowlanym, kompletności, a także pod kątem terminu ważności dla wszelkich zgód i pozwoleń składających się na dokumentację Projektu ŚRSS, str. 46

13 - zaktualizuje dokumentację aplikacyjną (z wyłączeniem wniosku o dofinansowanie) zgodnie z zaleceniami, wytycznymi Instytucji Zarządzającej, Unii Europejskiej oraz polskiego prawa, - zaktualizuje dokumentację pod względem wymagań ISO 27001/20000, - zaktualizuje dokumentację Projektu ŚRSS zgodnie z uzyskaną decyzją o lokalizacji sieci szerokopasmowej ŚRSS pod potrzeby realizacji, - zaktualizuje dokumentację pod wymogi kolejnych etapów realizacji Projektu ŚRSS Inżynier Kontraktu w ramach opracowania dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy/ów budowy Projektu ŚRSS: - ustali wartość zamówienia zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - przygotuje projekt ogłoszenia o zamówieniu, - przygotuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem podziału na obszary inwestycyjne, zgodnie z Prawem zamówień publicznych (w szczególności: warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, sposób oceny ofert, harmonogramy realizacji prac, warunki płatności), - przygotuje projekt wzoru umowy. Całość dokumentacji przetargowej musi być na dzień ogłoszenia postępowania aktualna i zgodna z Prawem zamówień publicznych Inżynier Kontraktu w ramach opracowania dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy na promocję Projektu: - ustali wartość zamówienia zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - przygotuje projekt ogłoszenia o zamówieniu, - przygotuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych (w szczególności: warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, sposób oceny ofert, harmonogramy realizacji prac, warunki płatności), - przygotuje projekt wzoru umowy. str. 47

14 Całość dokumentacji przetargowej musi być na dzień ogłoszenia postępowania aktualna i zgodna z Prawem zamówień publicznych Inżynier Kontraktu w ramach przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na dostawę Systemu Paszportyzacji: - wyspecyfikuje wymagania dotyczące Systemu Paszportyzacji (częściowo System Paszportyzacji jest opisany w dokumentacji Projektu), - opracuje sposób wdrożenia Systemu Paszportyzacji z uwzględnieniem realizacji budowy na 6-ciu niezależnych obszarach inwestycyjnych, - uwzględni wymagania Systemu Paszportyzacji w postępowaniach na wybór Wykonawcy/ów budowy sieci Uszczegółowienie prac realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Etapu II: Inżynier Kontraktu w ramach pomocy przy przeprowadzaniu postępowań wyboru Wykonawców robót budowlanych oraz promocji Projektu ŚRSS będzie m.in.: - przygotowywał propozycje odpowiedzi na wnioski dotyczących wyjaśnień do treści SIWZ, - będzie doradzał Zamawiającemu w zakresie Prawa zamówień publicznych, - weźmie udział w pracach komisji przetargowych jako członek Komisji lub w charakterze biegłego, - weźmie udział w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie przetargu, w tym w sprawie ewentualnych odwołań i skargi do sądu, w tym przygotuje pisemnie niezbędne uzasadnienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, - będzie reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub świadczył pomoc prawną dla pełnomocnika Zamawiającego, - przygotuje pisemnie dla Zamawiającego niezbędne opinie i analizy dotyczące wszelkich aspektów złożonych ofert; jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury przetargowej, Inżynier Kontraktu wykona kolejny raz powyższe czynności w ramach swojego wynagrodzenia Uszczegółowienie prac realizowanych przez Inżyniera Kontraktu w ramach Etapu III: Inżynier Kontraktu będzie pełnił nadzór nad wykonaniem sieci szkieletowej, w tym w szczególności nad budową rurociągów kablowych i węzłów, zabudową str. 48

15 kabli światłowodowych, adaptacją pomieszczeń pod punkty kolokacji Inżynier Kontraktu będzie prowadził nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej sieci (w formule zaprojektuj wybuduj ) oraz nadzór nad uzyskaniem pozwoleń/zgłoszeń na realizację budowy Projektu ŚRSS zgodnie z Prawem budowlanym realizowanych przez Wykonawcę/ów budowy Inżynier Kontraktu w ramach pomocy przy przeprowadzeniu postępowania na wybór Wykonawcy na dostawę Systemu Paszportyzacji m.in.: - ustali wartość zamówienia zgodnie z wymogami art. 35. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - przygotuje projekt ogłoszenia o zamówieniu, - przygotuje projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych (w szczególności: warunki udziału w postępowaniu, kryteria wyboru oferty, sposób oceny ofert, harmonogramy realizacji prac, warunki płatności), - przygotuje projekt wzoru umowy, - przygotuje propozycje odpowiedzi na wnioski dotyczących wyjaśnień do treści SIWZ, - będzie doradzał Zamawiającemu w zakresie Prawa zamówień publicznych, - weźmie udział w pracach komisji przetargowych jako członek Komisji lub w charakterze biegłego, - weźmie udział w konsultacjach z Zamawiającym w zakresie przetargu, w tym w sprawie ewentualnych odwołań do KIO lub skargi do sądu, w tym przygotuje pisemnie niezbędne uzasadnienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, - będzie reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub świadczył pomoc prawną dla pełnomocnika Zamawiającego, - przygotuje pisemnie dla Zamawiającego niezbędne opinie i analizy dotyczące wszelkich aspektów złożonych ofert; jeśli nastąpi konieczność powtórzenia procedury przetargowej, Inżynier Kontraktu wykona kolejny raz powyższe czynności w ramach swojego wynagrodzenia. Całość dokumentacji przetargowej musi być na dzień ogłoszenia postępowania aktualna i zgodna z Prawem zamówień publicznych Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych str. 49

16 do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia. Wymaga się codziennej obecności na terenie budowy Inspektorów nadzoru robót, które aktualnie są wykonywane. Inżynier Kontraktu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców budowy Inżynier Kontraktu nadzoruje i kontroluje realizację wszystkich robót przez Wykonawcę robót (wykonawców) pod kątem ich jakości, właściwej kolejności, terminowości wykonania, zgodności z Kontraktami i dokumentacją poprzez Zespół inspektorów nadzoru oraz właściwych specjalistów w zakresie: - robót budowlanych, - robót instalacyjnych wewnętrznych, - innych robót m.in.: a) dostawy kabli światłowodowych, wdmuchiwania i montażu kabli w projektowanych lokalizacjach, pomiarów kabli, b) zagospodarowania terenu, dróg, placów, chodników, zieleni (w szczególności dotyczy robót odtworzeniowych), c) wszystkich przyłączy, sieci zewnętrznych i przekładek (w szczególności przyłączy kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej i oświetleniowej zewnętrznej, telefonicznej, kanalizacji kablowej i sieci niskoprądowej), d) robót demontażowych (w razie konieczności) Inżynier Kontraktu zweryfikuje Wykonawców budowy pod względem posiadania oraz poprawności formalnej, merytorycznej i zgodności z Kontraktami na roboty wymaganych ubezpieczeń robót i sprzętu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków i pisemne powiadomi Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz z sformułowaniem zaleceń naprawczych w przypadku opinii negatywnej o przedłożonym ubezpieczeniu Inżynier Kontraktu sprawdzi aktualność i wystarczalność wszelkich ubezpieczeń i pisemne powiadomi Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz str. 50

17 z sformułowaniem zaleceń naprawczych - jeśli to konieczne. Będzie monitorował ubezpieczenia przedkładane przez Wykonawcę/ów budowy i kontrolował terminowość opłacania składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych przez Wykonawcę/ów budowy. Wyniki tych czynności muszą być podane w odpowiednich raportach okresowych Inżynier Kontraktu będzie sprawdzał czy ubezpieczenia i gwarancje przedłożone przez Wykonawcę/ów budowy są poprawne i zgodne z warunkami Kontraktu Inżynier Kontraktu będzie współdziałał z Zamawiającym przy przygotowaniu projektów Kontraktów i aneksów dla Wykonawców budowy i ewentualne opiniował umowy z podwykonawcami w razie powstania przesłanek do zastosowania art Kodeksu cywilnego, Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcom budowy komplet dokumentacji oraz teren budowy przy udziale Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przygotowuje dla Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego pisemną opinię (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę roszczenia do Wykonawcy robót budowlanych co do zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu, jeśli zajdzie taka okoliczność. W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy budowy z Kontraktu na roboty, Inżynier Kontraktu będzie wspierał Zamawiającego w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy należnego odszkodowania i kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie Kontraktu Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany posiadać i przechowywać wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę/ów budowy (w szczególności rysunki dokumentacji wykonawczej, specyfikacje, obliczenia, rysunki dokumentacji powykonawczej, instrukcje, kopie dziennika budowy, dokumentację zdjęciową i filmową robót) we własnym biurze Inżynier Kontraktu będzie w toku realizacji robót opiniował, rekomendował, dokonywał weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji sporządzanych przez Wykonawcę budowy z komentarzami dla Zamawiającego (w tym jeśli chodzi o zgodność / lub niezgodność z Kontraktem na roboty). Inżynier Kontraktu sporządzi pisemne opinie i wskaże str. 51

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U

O P I S P R Z E D M I O T U O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ III S P E C Y F I K A C J I I STOTNYCH W ARUNKÓW Z A M Ó W I E N I A NA USŁUGI pn. Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 Załącznik nr 5 do SIWZ Nr sprawy: SPNT/ZP/./2010 UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU Nr... / 2010 zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB

SPECYFIKACJA ZASAD DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY TECHNICZNEJ I PRAWNEJ SZD 450 1/OB 1 Kody CPV: Załącznik nr 04 do siwz 71.35.62.00-0 Usługi pomocy technicznej 79.11.10.00-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego 72.22.40.00-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem 79.41.20.00-5

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Specyfikacje techniczne ST 00-00 Wymagania ogólne str. 1/122 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Dla zadania pn.: Dobudowa szybu windy do istniejącego budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPZ 73 CZĘŚĆ III - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści: str. 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 74 1.1 Informacje o Projekcie 74 1.1.1 Zakres zadań PROJEKTU Regulacja gospodarki

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo