Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego. Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny"

Transkrypt

1 Badania z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego Dominik Rozkrut Główny Urząd Statystyczny

2 Badania statystyczne GUS dotyczące zagadnień innowacyjności Innowacje w przemyśle i w sektorze usług Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) Ochrona własności przemysłowej w Polsce Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Biotechnologia Nanotechnologia Wskaźniki społeczeństwa infromacyjnego

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz coroczne rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, ustalające program badań na dany rok. Rozporządzenia: 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do statystyk z zakresu nauki i techniki; 995/2012 Komisji Europejskiej z 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki.

4 Podstawy prawne Rozporządzenie nr 808/2004 dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informa- cyjnego (SI), nowe rozporządzenie zmieniające nr 1006/2009 z dnia 16 września Na podstawie powyższego rozporządzenia ramowego Komisja Europejska corocznie (od 2005 r.) wydaje rozporządzenia wykonawcze określające szczegółowo zakres badań do przeprowadzenia w następnym roku oraz terminy przekazania do Eurostatu informacji wynikowych oraz raportów metodologicznych i jakości [Rozporządzenie Komisji (EC) nr 1196/2014 określiło zakres badań z tematyki społeczeństwa informacyjnego (zarówno dla przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych) na 2015 rok.]

5 Źródła metodyki Podręcznik Frascati: Pomiar działalności naukowo-badawczej proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności naukowo-badawczej. 2002, OECD, Warszawa 2010 (The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development Frascati Manual, OECD, 2002), Podręcznik Oslo: Pomiar działalności naukowej i technicznej Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie Trzecie, OECD, Eurostat, Warszawa 2008 (The Measurement of Scientific and Technological Activities Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting In- novation Data, 3rd Edition, OECD/EC/Eurostat, 2005),

6 Źródła metodyki Podręcznik Canberra: The Measurement of Scientific and Technological Activities. Manual on the Mea- surement of Human Resources Devoted to S&T Canberra Manual, OECD, Paris 1995, OECD Patent Statistics Manual, OECD, 2009,

7 Źródła metodyki Zalecenia Grupy Roboczej Eurostatu ds. Nauki, Techniki i Innowacyjności zawierające standardy zhar- monizowanych koncepcji dotyczących działów przemysłu zaawansowanej techniki oraz usług opartych na wiedzy: Klasyfikacja przetwórstwa przemysłowego i usług według intensywności B+R (PKD 2007), Eurostat 2008 (Classification of manufacturing and services sector according R&D intensity (NACE Rev. 2)) oraz Klasyfikacja wyrobów wysokiej techniki według Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu (SITC Rev. 4), Eurostat 2009 (Classification of high technology products based on the OECD list according the Standard International Trade Classification (SITC Rev.4)).

8 Źródła metodyki Zalecenia Grupy Roboczej Eurostatu ds. Statystyk Społeczeństwa Informacyjnego, wspólnotowe badania wykorzystania ICT są prowadzone w krajach UE od 2002 r. Koordynacją prac zajmuje się Eurostat, który co roku koordynuje prace związane z przygotowaniem kwestionariuszy modelowych oraz instrukcji metodycznych. Podstawowe założenia metodologiczne do badań ustalone są wspólnie przez kraje członkowskie UE, na bazie ich potrzeb i doświadczeń, z uwzględnieniem potrzeb Komisji Europejskiej oraz rekomendacji OECD.

9 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) 2007 PNT-01, PNT-01/s 2015 PNT-01, PNT-01/s, PNT-02, PNT-02/u, PNT-05, PNT-06, MN-01, MN-02, SOF-1, SOF - 5, SP, SP-3, DNU-K

10 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) PNT-01 - Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) Instytuty badawcze Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk Podmioty o PKD 72 Podmioty, prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej przeważającej działalności

11 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych PNT-01/a Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych

12 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle PNT-02/u Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług

13 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach

14 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

15 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) SOF-1 Sprawozdanie o działalności fundacji i stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych SOF - 5 Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit

16 Źródła informacji o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw DNU-K Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

17 Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) to systematycznie prowadzona praca twórcza podjęta dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy

18 GERD (Gross Domestic Expenditure on R&D) to całkowite nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową wykonywaną na terytorium określonego kraju w danym okresie

19 Wybrane wskaźniki GERD i PKB (ceny bieżące)

20 Przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu (HGE) w latach sekcja PKD 2007 liczba przedsiębiorstw liczba zatrudnionych liczba przedsiębiorstw liczba zatrudnionych liczba przedsiębiorstw liczba zatrudnionych B-N_S B C D E F G H I J K L M N

21 Przedsiębiorstwa szybkiego wzrostu (HGE) w latach dział PKD 2007 liczba przedsiębiorstw liczba zatrudnionych liczba przedsiębiorstw liczba zatrudnionych liczba przedsiębiorstw liczba zatrudnionych C10-C C13-C C16-C C C19-C C24-C C26-C C-29-C C32-C

22 Spin-off w 2014 r. (przedsiębiorczość akademicka) Wyszczególnienie ogółem Liczba szkół wyższych które zarejestrowały firmy odpryskowe typu spin off założone przez pracowników Firmy odpryskowe typu spin off założone przez pracowników szkół wyższych Uniwersytety Wyższe szkoły techniczne Wyższe szkoły przyrodnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, medyczne, morkie, akademie wychowania fizycznego, artystyczne, teologiczne i kościelne, PWSZ Ogółem

23 Spin-out w 2014 r. (przedsiębiorczość akademicka) Wyszczególnienie ogółem Liczba szkół wyższych które zarejestrowały firmy odpryskowe typu spin out założone przez pracowników Firmy odpryskowe typu spin out założone przez pracowników szkół wyższych Uniwersytety Wyższe szkoły techniczne Wyższe szkoły przyrodnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, medyczne, morkie, akademie wychowania fizycznego, artystyczne, teologiczne i kościelne, PWSZ Ogółem

24 Intensywność prac B+R jest to udział nakładów wewnętrznych poniesionych na badania i prace rozwojowe w PKB. intensywność prac B+R = GERD/PKB

25 Intensywność prac B+R (GERD/PKB, ceny bieżące)

26 Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe (GERD, ceny bieżące)

27 Produkt Krajowy Brutto (PKB, ceny bieżące, mln zł)

28 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według głównych kategorii nakładów

29 Sektory instytucjonalne wg metodyki Podręcznika Frascati BES sektor przedsiębiorstw GOV sektor rządowy HES sektor szkolnictwa wyższego PNP sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych Zagranica

30 Klasyfikacje Sektory instytucjonalne Sektory wykonawcze: - BES - GOV - HES - PNP Sektory finansujące # (źródła finansowania): - BES - GOV - HES - PNP - Zagranica

31 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według sektorów wykonawczych

32 Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R według źródeł finansowania (2014)

33 Struktura nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową według sektorów wykonawczych i źródeł finansowania (2013)

34 Wybrane wskaźniki dotyczące personelu B+R

35 Personel w działalności B+R według sektorów wykonawczych

36 Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach oraz w ogólnej liczbie przedsiębiorstw

37 Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w latach w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według liczby pracujących

38 Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem wg liczby pracujących

39 Przedsiębiorstwa składające i otrzymujące zamówienia poprzez sieci komputerowe według klas wielkości

40 Biotechnologia DNA/RNA genomika, farmakogenomika, sondy DNA, inżynieria genetyczna, sekwencjo- nowanie/ synteza/amplifikacja DNA/RNA, ekspresja genów, technologia antysensowna; Białka i inne cząstki sekwencjonowanie/synteza/inżynieria białek i peptydów, poprawa metod transportu dużych cząsteczek leków, proteomika, izolacja i oczyszczanie, przekazy- wanie sygnałów, identyfikacja receptorów komórkowych; Komórki, kultury komórkowe i inżynieria komórkowa kultury komórkowe i tkankowe, inżynieria tkankowa, fuzja komórkowa, szczepionki i immunizacja, manipulacje na zarodkach; Techniki procesów biotechnologicznych biosynteza z wykorzystaniem bioreaktorów, bioinżynieria, biokataliza, bioprocesowanie, bioługowanie, biospulchnianie, wybielanie za pomocą środków biologicznych, bioodsiarczanie, bioremediacja, biofiltracja; Geny i wektory RNA terapia genowa, wektory wirusowe; Bioinformatyka tworzenie genomowych/białkowych baz danych, modelowanie złożonych procesów biologicznych, biologia systemowa; Nanobiotechnologia zastosowanie narzędzi i procesów nano-/mikroproduktów do konstrukcji urządzeń do badań biosystemów oraz w transporcie leków, udoskonalenia diagnostyki itd.

41 Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w dziedzinie biotechnologii w 2013 r.

42 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w sektorach wykonawczych w 2013 r.

43 Przedsiębiorstwa według dominującego obszaru zastosowania nanotechnologii w 2013 r.

44 Zatrudnieni w dziedzinie nanotechnologii według poziomu wykształcenia

45 Podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie nanotechnologii według sektorów

46 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii w 2013 r.

47 Struktura nakładów wewnętrznych na B+R sektora przedsiębiorstw według klas wielkości (2012) ,7 9,9 20,3 11,5 54, ,9 9,3 22,6 13,3 51,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% do 9 pracujących i więcej pracujących

48 Środki pochodzące z sektora przedsiębiorstw finansujące działalność B+R w nakładach wewnętrznych na działalność B+R według województw w 2013 r.

49 Alokacja bezpośrednich środków budżetowych na badania naukowe i prace rozwojowe według województw w 2013 r.

50 Wartość nakładów na działalność B+R w sektorze ICT

51 Udział nakładów sektora ICT na działalność B+R w nakładach na działalność B+R w wybranych sektorach gospodarki

52 Udział wartości dodanej sektora ICT w PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej

53 Przedsiębiorstwa innowacyjne według rodzajów innowacji wprowadzonych w latach

Biotechnologia w Polsce w 2013 r.

Biotechnologia w Polsce w 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wprowadzenie Biotechnologia w Polsce w 2013 r. Biotechnologia jest to interdyscyplinarna

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r. Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie Opracowania sygnalne Ośrodek Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Szczecin, listopad 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Od kapusty do mamuta wyzwania biotechnologii. Renata Szymańska

Od kapusty do mamuta wyzwania biotechnologii. Renata Szymańska Od kapusty do mamuta wyzwania biotechnologii Renata Szymańska Biotechnologia Biotechnologia świadczy dobra i usługi z wykorzystaniem metod biologicznych (definicja wg OECD) Towarzyszy człowiekowi od dawna

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów

Bardziej szczegółowo

Do logowania wykorzystywane są dane konta w (adres i hasło).

Do logowania wykorzystywane są dane konta w (adres  i hasło). INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ON-LINE PROJEKTY CELOWE I. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 1 II. URUCHOMIENIE SESJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU... 2 III. WYPEŁNIANIE WNIOSKU INFORMACJE OGÓLNE... 3 IV. WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/21 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI. do wniosku ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.3.2017 r. COM(2017) 114 final ANNEXES 1 to 4 ZAŁĄCZNIKI do wniosku ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniające

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/21 Pełna nazwa MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2014 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/21 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii

MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/10 Pełna nazwa b) Adres MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 01 02 03 04

Bardziej szczegółowo

Techniki stosowane w biotechnologii

Techniki stosowane w biotechnologii Objaśnienia do formularza MN-01 1/6 Techniki stosowane w biotechnologii Słownik pojęć stosowanych w wyliczającej definicji biotechnologii Załącznik nr 2 1. DNA/RNA: genomika farmakogenomika, sondy genowe,

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ON-LINE PROJEKTY STATUTOWE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ON-LINE PROJEKTY STATUTOWE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ON-LINE PROJEKTY STATUTOWE I. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 1 II. URUCHOMIENIE SESJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU... 1 III. WYPEŁNIANIE WNIOSKU INFORMACJE OGÓLNE... 2 IV. WYPEŁNIANIE WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie nauka i technika

Województwo podkarpackie nauka i technika Województwo podkarpackie nauka i technika Rzeszów, Grudzień 2013 Spis treści I.Nakłady na działalność badawczą i rozwojową... 2 II. Personel w działalności badawczej i rozwojowej... 5 III. Zasoby ludzkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 2021

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 2021 Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 2021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 Na

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KATALOG WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW INNOWACYJNOSCI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO l.p WSKAŹNIK 28 29 2 2 22 Średnie roczne tempo wzrostu PKB. dynamika produktu krajowego brutto ogółem, rok poprzedni= 6,4 PKD 2

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2015 r. Science and technology in 2015

Nauka i technika w 2015 r. Science and technology in 2015 Nauka i technika w 2015 r. Science and technology in 2015 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2016 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2015 r. Science and technology in 2015

Nauka i technika w 2015 r. Science and technology in 2015 Nauka i technika w 2015 r. Science and technology in 2015 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2016 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2012 r. Science and technology in 2012

Nauka i technika w 2012 r. Science and technology in 2012 Nauka i technika w 2012 r. Science and technology in 2012 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2013 Nauka i technika w 2012 r. Science

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Science and technology in Poland in 2008

Nauka i technika w Polsce w 2008 roku. Science and technology in Poland in 2008 Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland in 2008 STATISTICAL INFORMATION AND ELABORATIONS Warszawa 2010 Nauka i technika w Polsce w 2008 roku Science and technology in Poland

Bardziej szczegółowo

Statystyka usług biznesowych stan bieżący i zamierzenia

Statystyka usług biznesowych stan bieżący i zamierzenia Główny Urząd Statystyczny Statystyka usług biznesowych stan bieżący i zamierzenia Agnieszka Matulska-Bachura Statystyka - Wiedza Rozwój Łódź, 17-18 października 2013 r. Plan prezentacji: Wprowadzenie Badania

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym)

WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) Andrzej Szewc WYKAZ WAŻNIEJSZEJ POLSKIEJ LITERATURY DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ 1 ( w układzie przedmiotowym) I. Dzieła treści ogólnej 1. Guliński J., Zasiadły K. (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ ON-LINE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ ON-LINE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ ON-LINE I. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 1 II. URUCHOMIENIE FORMULARZA SPRAWOZDANIA... 1 III. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA INFORMACJE OGÓLNE... 2 IV. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA -

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wskaźnikach monitorowania PO IG

Zmiany we wskaźnikach monitorowania PO IG Zmiany we ch monitorowania PO IG Przekreślone zostały wskaźniki rekomendowane do usunięcia z Programu. Zielonym podkreśleniem opatrzono wskaźniki, dla których proponowane jest zmniejszenie wartości docelowych

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2014 r. Science and technology in 2014

Nauka i technika w 2014 r. Science and technology in 2014 Nauka i technika w 2014 r. Science and technology in 2014 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2015 Nauka i technika w 2014 r. Science

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie 2 Pojęcie transferu technologii Transfer technologii to: "przekazywanie określonej wiedzy technicznej oraz organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok...

WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. za rok... Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załączniki nr 1 WZÓR ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ za rok... 1. INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 1) pełna nazwa jednostki;

Bardziej szczegółowo

Strategia innowacyjności Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia innowacyjności Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia innowacyjności Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego Listopad 2014 Strona2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Diagnoza innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego na tle innych województw...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 128 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa PNT-01. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa PNT-01. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON PNT-01 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2011. Dane o przedsiębiorstwie

Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2011. Dane o przedsiębiorstwie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2011 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność+ Badania+statystyczne+ Dominik+Rozkrut+

Innowacyjność+ Badania+statystyczne+ Dominik+Rozkrut+ Innowacyjność+ Badania+statystyczne+ Dominik+Rozkrut+ Urząd Statystyczny w Szczecinie Statistical Office in Szczecinie Inteligentne specjalizacje w Polsce - warsztaty Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 WSPARCIE KLASTRÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 Daniel SZCZECHOWSKI Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007-2009 ŁÓDŹ 2011 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Piotr

Bardziej szczegółowo

PNT-01/s. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

PNT-01/s. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON PNT-01/s Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W POLSCE I ŹRÓDŁA JEJ FINANSOWANIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W POLSCE I ŹRÓDŁA JEJ FINANSOWANIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW Zeszyty Naukowe Zuzanna Ostraszewska, Politechniki Agnieszka Częstochowskiej Tylec Zarządzanie Nr 24 t. 1 (2016) s. 30 42 dostępne na: http://www.zim.pcz.pl/znwz NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce

Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce Innowacje Stowarzyszenie technologiczne Ekonomistów w przedsiębiorstwach Rolnictwa przemysłu i Agrobiznesu spożywczego w Polsce Roczniki Naukowe tom XV zeszyt 3 403 Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dla przedsiębiorstw Ankieta dla przedsiębiorstw Złota Setka najlepsze firmy województwa opolskiego Redaktorzy Prof. Dr hab. inż. Joachim Foltys, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Dr inż. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 września 2014

Warszawa, 29 września 2014 Warszawa, 29 września 2014 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA ROZWOJEM STRATEGIE MAKROREGIONALNE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PNT-01/s Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl Numer identyfikacyjny REGON PNT-01/s Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Badania zrealizowano w ramach Digital Economy Lab

Badania zrealizowano w ramach Digital Economy Lab Recenzenci: Dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB Dr hab. Katarzyna Śledziewska Wydanie I Copyright by Uniwersytet Warszawski, 2014 All rights reserved. Żadna część tej publikacji nie może być powielana i

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce

Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań miastem o konkurencyjnej gospodarce Ocena aktualności wyzwań strategicznych w obszarze konkurencyjna gospodarka Poznań, 20 września

Bardziej szczegółowo

DZIA ALNOŒÆ INNOWACYJNA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYS OWYCH W LATACH 2002 2004

DZIA ALNOŒÆ INNOWACYJNA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYS OWYCH W LATACH 2002 2004 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY DZIA ALNOŒÆ INNOWACYJNA PRZEDSIÊBIORSTW PRZEMYS OWYCH W LATACH 2002 2004 Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2006 Wydawca: Główny Urząd Statystyczny Departament Statystyki

Bardziej szczegółowo

Założenia Programu sektorowego INNOMED

Założenia Programu sektorowego INNOMED Założenia Programu sektorowego INNOMED Program INNOMED jest sektorowym programem wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań przygotowujących ich wyniki do wdrożenia w obszarze innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Tytułowy plan. wydawniczy. FOLDERY I MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE Szczecin 2015

Tytułowy plan. wydawniczy. FOLDERY I MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE Szczecin 2015 Tytułowy plan wydawniczy 2015 FOLDERY I MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE Szczecin 2015 Tytułowy plan wydawniczy 2015 FOLDERY I MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE Szczecin 2015 Szanowni Czytelnicy Urząd Statystyczny w

Bardziej szczegółowo

Nomenklatura statystyczna w przedsiębiorstwie i w handlu (Statistic Nomenclature applicable in companies and trade)

Nomenklatura statystyczna w przedsiębiorstwie i w handlu (Statistic Nomenclature applicable in companies and trade) Nomenklatura statystyczna w przedsiębiorstwie i w handlu (Statistic Nomenclature applicable in companies and trade) Prezentacja opracowana na podstawie materiałów seminariów realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2010 r.

Nauka i technika w 2010 r. Nauka i technika w 2010 r. Science and technology in Poland in 2010 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2012 Nauka i technika w 2010

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych

Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych Seminarium Nowoczesne Materiały i Technologie dla elektroenergetyki Kraków, 26 września 2014r. Możliwości finansowania współpracy przemysł - nauka w zakresie prac badawczo - rozwojowych dr inż. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off

NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Wydział Zarządzania mgr Jerzy Ryżanycz Proponowany temat rozprawy : NARZĘDZIA INTERNETOWE W BUDOWANIU PRZEWAGI STRATEGICZNEJ SPÓŁEK spin-off Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki PLAN 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Sprawozdanie z ankietyzacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Chemicznym przeprowadzono następujące ankiety: Ankieta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane

Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane DEPARTAMENT PRODUKCJI Ciepło z odnawialnych źródeł energii w ujęciu statystycznym sposób zbierania informacji oraz najnowsze dane Ciepło ze źródeł odnawialnych stan obecny i perspektywy rozwoju Konferencja

Bardziej szczegółowo