U M O W A nr INT/ /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A nr INT/ /2015"

Transkrypt

1 U M O W A nr INT/ /05 zawarta w dniu.. 05 r. w Legnicy pomiędzy: INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rycerskiej 4, 59-0 Legnica, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy w wysokości PLN /opłacony w całości/, posiadającą NIP i REGON , zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : a, zwaną dalej Wykonawcą.. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń zaadaptowanych na pokoje jednostki INTERFERIE: OSW Cechsztyn ul. Chrobrego 58, 78- Ustronie Morskie.. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania całości przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółową specyfikacją przedmiotu zamówienia, stanowiącą załącznik nr do niniejszej umowy, w obiekcie opisanym w ust.. Realizacja następować będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załączniki nr do niniejszej umowy. 3. Wykonawca winien w taki sposób zorganizować prace, aby nie stwarzały zagrożenia dla personelu i gości Ośrodka, jak również, aby zminimalizować ewentualne uciążliwości (w szczególności dla gości Ośrodka) związane z wykonywaniem umowy w czynnym obiekcie, oraz aby nie kolidowały z innymi prowadzonymi w tym czasie pracami w ramach adaptacji pomieszczeń. Z tego względu wymagane jest, aby wszystkie okresy realizacji poszczególnych prac mogących powodować jakiekolwiek utrudnienia w funkcjonowaniu Ośrodka były uzgadniane z Dyrektorem obiektu Panią Sylwią Berdzik tel Wykonawca zobowiązuje się, informować Zamawiającego o gotowości wykonania poszczególnych zakresów prac (dostaw) przynajmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy i montażu -

2 tel , niezależnie od wskazania tych terminów w harmonogramie stanowiącym załącznik nr do umowy. 5. Niezależnie od obowiązków z ust. 4 przed rozpoczęciem dostaw bądź montażu Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych ostatecznych terminów dostawy, montażu oraz wykonania innych koniecznych prac.. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy z materiałów oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz obiektach użyteczności publicznej.. Wszystkie elementy wyposażenia jak również materiały użyte do ich ewentualnego montażu czy ustawienia muszą posiadać certyfikaty zgodności z Polskimi Normami, bądź deklarację zgodności. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności bądź inne równoważne dokumenty wydane przez właściwe instytucje jak również certyfikaty bezpieczeństwa, atesty itp., najpóźniej w dniu odbioru, przy czym w przypadku odbiorów częściowych w dniu odbioru częściowego. 3 Wykonanie całości przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto.. (słownie:..). Wynagrodzenie określone w ust. obejmuje wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy w szczególności transportu, rozładunku, montażu, ustawienia itp., jak również wszelkie koszty wykonania prac niezbędnych dla prawidłowego zrealizowania całości umowy, w tym także nie określonych wprost w niniejszej umowie oraz jej załącznikach, a których konieczność wykonania można było przewidzieć przy uwzględnieniu należytej staranności Wykonawcy. 3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l, Wykonawca doliczy podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 4. Podstawę do wystawienia faktury, stanowić będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez strony, bez uwag (Załącznik nr 3 do umowy), który razem z fakturą należy przesłać na adres korespondencyjny Zamawiającego. 5. Zapłata następować będzie po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w, w terminie 30 dni

3 od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4 na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Fakturę należy wystawić i przesłać na adres: INTERFERIE S.A. ul. Rycerska 4, 59-0 Legnica. 6. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest upoważniony do odbioru faktur VAT, oraz że posiada numer NIP: Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, jest upoważniony do wystawiania faktur VAT oraz, że posiada numer NIP:. 8. Ceny jednostkowe poszczególnych elementów wyposażenia, wskazane w załączniku nr są niezmienne. 5 Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek odstępstw w zakresie elementów wyposażenia opisanych szczegółowo w załączniku nr, chyba że uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie, przy czym zgoda taka pochodzić musi od osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego. 6 Wykonawca zobowiązany jest do:. Wykonania przedmiotu umowy określonego w, w terminie określonym w 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz odpowiednimi przepisami i normami z uwzględnieniem Specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr do niniejszej umowy oraz złożonej w trakcie postępowania oferty.. Wykonania w ramach wynagrodzenia wszystkich prac związanych z przygotowaniem, oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu prac, organizacją i przygotowaniem zaplecza prac. 3. W razie konieczności zabezpieczenie miejsca prac przed dostępem osób trzecich i jego oznakowanie. 4. Posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie szkód na osobach i mieniu na wartość nie mniejszą niż wartość brutto przedmiotu umowy określoną w 4 i doręczenie kopii polisy Zamawiającemu na każde jego żądanie. 5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody osób i mienia powstałe przy wykonaniu przedmiotu umowy lub pozostające z nim w związku. 6. Pisemnego informowania Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru. 3

4 7. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy oraz wykonane prace udziela Zamawiającemu. miesięcy gwarancji.. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 3. Wykonawca gwarantuje, że zrealizowany przedmiot umowy jest dobrej jakości i spełnia wszystkie wymogi określone w załączniku nr. 4. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w terminie nie dłuższym niż 4 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Zgłoszenia wad odbywać się będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7 5, drogą mailową na adres bądź faksem na nr fax., co nie wyklucza możliwości zgłoszenia wad w formie pisemnej. 5. Postanowienia ust.,, 4, mają odpowiednie zastosowanie do rękojmi. 8. Zlecanie robót podwykonawcom w celu realizacji przedmiotu umowy, jak i inne obowiązki wynikające z zawartej umowy nie mogą być przekazywane osobom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem podwykonawców wskazanych w ofercie na etapie postępowania przetargowego. Przy czym wobec Zamawiającego za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.. Odbiorowi podlega przedmiot umowy określony w. 3. Zamawiający może przerwać czynności odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi istnienie wad nadających się do usunięcia, w przypadku tym Wykonawca po usunięciu wad zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, Zamawiający może: a) żądać usunięcia wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy, b) jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, c) jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może wg swojego wyboru odstąpić od umowy w całości bądź odpowiedniej części. 4

5 9 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony uprawnione są do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w w wysokości % wynagrodzenia określonego w 4 ust. za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, kiedy przedmiot umowy powinien być dostarczony, zgodnie z postanowieniami 3, b) w przypadku nie usunięcia w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi przedmiotu umowy określonego w ust. w wysokości % wynagrodzenia określonego na podstawie 4 ust., za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 0% wynagrodzenia za tę część przedmiotu umowy, od której wykonania odstąpiono.. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w ust. l, strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 3. Za istotne przyczyny uzasadniające odstąpienie przez Zamawiającego od umowy i powodujące obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę, strony rozumieją w szczególności: a) brak polisy OC, o której mowa w 6 ust. 4, b) opóźnianie się Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji niniejszej umowy ponad 3 dni robocze w stosunku do terminów określonych w harmonogramie, c) inne rażące naruszenie istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę. 0. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z wyłączeniem postanowień dotyczących adresu do doręczeń, numeru rachunku bankowego i osób wskazanych do kontaktu.. Należności wynikające z przedmiotowej umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego bez pisemnej zgody Zamawiającego.. Do bezpośredniej współpracy tj. nadzorowania i realizacji postanowień niniejszej umowy strony upoważniają pracowników w osobach : 5

6 a) ze strony Zamawiającego: Janina Kuch Starszy Specjalista ds. Zakupów - telefon : b) ze strony Wykonawcy:. Osoby wymienione w ust. nie mogą zmieniać, ani wprowadzać nowych postanowień do niniejszej Umowy. Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło i umowy zlecenia 4 Umowa sporządzona została w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron. 5 Integralną część niniejszej umowy stanowią: - Załącznik nr Specyfikacja przedmiotu zamówienia. - Załącznik nr Harmonogram wykonania przedmiotu umowy. - Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo - odbiorczy - wzór. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

7 Załącznik nr do Umowy Specyfikacja przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń zaadaptowanych na pokoje w OSW Cechsztyn w Ustroniu Morskim.. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w załączniku nr Specyfikacja asortymentowa - Cechsztyn oraz projektem wykonanym przez projektanta: G&G Pracownię Projektową S.C. Kamila Glińska, Paulina Gurazda ul. Połtawska 4/0, Koszalin (wykazy wyposażenia z projektu stanowią załączniki nr i 3). Podane wymiary Wykonawca zweryfikuje podczas wizji lokalnej w obiekcie. Załączniki:. Załącznik nr - Specyfikacja asortymentowa Cechsztyn.. Załącznik nr - Wykaz wyposażenia oraz materiałów wykończenia Cechsztyn Ustronie Morskie pokój I piętro. 3. Załącznik nr 3 - Wykaz wyposażenia oraz materiałów wykończenia Cechsztyn Ustronie Morskie pokój II piętro. 7

8 Załącznik nr do Specyfikacji przedmiotu zamówienia Specyfikacja asortymentowa - Cechsztyn Lp. Asortyment Wymiary Zakres prac Ilość szt./m.b. Cena netto Wartość netto pokój I piętro. Szafa ubraniowa płyta laminowana KRONOPOL; D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 30/60/00. Biurko płyta laminowana KRONOPOL; D609PR Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 00/60/75 3. wieszak płyta laminowana KRONOPOL, D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 00/50/00 dostawa i montaż 4. Łóżko hotelowe -osobowe kontynentalne (baza komfort, materac bonelowy + nakładka higieniczna), płyta laminowana KRONOPOL; D609 Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 90/ Materac bonelowy. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar Panel naścienny przy łóżkach, płyta laminowana KRONOPOL, D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 90/00 ułożenie 00/60 dostawa i montaż 7. Szafka nocna, płyta laminowana KRONOPOL; D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 40/40/ Panel TV - płyta laminowana KRONOPOL, D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar Dostawka, producent - kolekcja: "BORYSEKI" GABI Meble, kolor Zero Spot Z 09 Krzesło bez podłokietników FAMEG A-039, nogi: buk naturalny 005, tapicerka gr II, próbnik ITALVELLUTI - Zero Spot, kolor nr Z 09 Szyna dwutorowa, producent - kolekcja: LEROY MERLIN, 8588 GARDINIA Firana gładka biała przezroczysta typu woal, producent - kolekcja: Zasłona BLACKOUT P7909, numer: TKANINA 69-00, tkaniny bez atestu, producent - kolekcja: Dekoracja łóżka - sukienka, tkanina Inter Decor - Turia A - kolor Ochre 4, producent - kolekcja: INTER DECOR PRO Dekoracja łóżka - narzuta, Rad Pol - GAIA - kolor nr, producent - kolekcja: Rad Pol 00/60 dostawa i montaż 95/00/78 4/5/89 50 dostawa i montaż 300/60 dostawa i montaż 50/60 dostawa i montaż 60/40 dostawa i ułożenie 00/00 dostawa i ułożenie 6. Lampa biurkowa, LN _ x40w E- 7 popular, producent - kolekcja: ELMARCO ves 8

9 pokój II piętro. Szafa ubraniowa płyta laminowana KRONOPOL; D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 30/60/00. Biurko płyta laminowana KRONOPOL; D609PR Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 00/60/75 3. bagażnik mobilny płyta laminowana KRONOPOL, D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 60/50/60 4. Łóżko hotelowe -osobowe kontynentalne (baza komfort, materac bonelowy + nakładka higieniczna), płyta laminowana KRONOPOL; D609 Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 90/ Materac bonelowy. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar Panel naścienny przy łóżkach, płyta laminowana KRONOPOL, D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 960/00 ułożenie 00/60 dostwa i montaż 7. Szafka nocna, płyta laminowana KRONOPOL; D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar 40/40/ Panel TV - płyta laminowana KRONOPOL, D609PR Dąb Palermo Jasny. Producent - kolekcja: HALAMA MEBLE - meble na wymiar Dostawka, producent - kolekcja: "BORYSEKI" GABI Meble, kolor Zero Spot Z 09 Krzesło bez podłokietników FAMEG A-039, nogi: buk naturalny 005, tapicerka gr II, próbnik ITALVELLUTI - Zero Spot, kolor nr Z 09 Szyna dwutorowa, producent - kolekcja: LEROY MERLIN, 8588 GARDINIA Firana gładka biała przezroczysta typu woal, producent - kolekcja: Zasłona BLACKOUT P7909, numer: TKANINA 69-00, tkaniny bez atestu, producent - kolekcja: Dekoracja łóżka - sukienka, tkanina Inter Decor - Turia A - kolor Ochre 4, producent - kolekcja: INTER DECOR PRO Dekoracja łóżka - narzuta, Rad Pol - GAIA - kolor nr, producent - kolekcja: Rad Pol 00/60 dostawa i montaż 95/00/78 4/5/89 50 dostawa i montaż 300/60 dostawa i montaż 50/60 dostawa i montaż 60/40 dostawa i ułożenie 00/00 dostawa i ułożenie 6. Lampa biurkowa, LN _ x40w E- 7 popular, producent - kolekcja: ELMARCO ves Ogółem Cena winna zawierać: dostawę i montaż w OSW Cechsztyn w Ustroniu Morskim ul. Chrobrego 58 oraz gwarancję. 9

10 0 ZAŁACZNIK NR

11

12

13 3 ZAŁACZNIK NR 3

14 4

15 5

16 Załącznik nr 3 do Umowy Protokół zdawczo odbiorczy Częściowy/końcowy * wykonania przedmiotu umowy INT/... /.05 z dnia..05 r. dotyczącej obiektu.. spisany w dniu...r. Protokół został sporządzony komisyjnie przez osoby dokonujące odbioru dostawy: ze strony Zamawiającego ze strony Wykonawcy Komisja dokonała przeglądu wykonania dostawy i montażu wyposażenia pomieszczeń objętych modernizacją w Hotelu Bornit i stwierdza, iż : a) Wykonanie przedmiotu umowy dla nastąpiło w terminie...r. zgodnie z 3 umowy nr INT/.../05 z dnia.05 r. w ilości... b) Wykonawca dostarczył następujące dokumenty atesty: c) Wykonawca wywiązał się/ nie wywiązał się z postanowień Umowy, odnotowano następujące wady: Strony ustaliły, że stwierdzone powyżej wady Wykonawca usunie w terminie do... Protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach, po dla każdej ze stron Podpisy członków Komisji:... - za Wykonawcę...- za Zamawiającego * - niepotrzebne skreślić 6

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy:

UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: UMOWA.. zawarta w Krakowie 2011 roku, pomiędzy: ORLEN OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323 przy ul. Opolska 100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102722

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy:

(projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 0 58 555 97 00, fax: 0 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl (projekt) Umowa nr PSSE/... zawarta w dniu. 2015 r. w Sopocie pomiędzy: Załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... PREAMBUŁA

UMOWA nr... PREAMBUŁA UMOWA nr... Zakup i dostawa 370 szt. nośników pamięci (pendrive) szyfrowanych dla PSE SA zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną, używającą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym

UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym UMOWA NR /2015 na dostawę, skonfigurowanie oraz uruchomienie systemu IT do zarządzania terminalem kontenerowym zawarta w dnia 2015 r. pomiędzy: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o., adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo