Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz obozu dla młodzieży wraz z zapewnieniem transportu. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz obozu dla młodzieży wraz z zapewnieniem transportu.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie: Część 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego; Część 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu dla młodzieży; Część 3. Transport uczestników turnusu rehabilitacyjnego do oraz z ośrodka w którym będzie organizowany turnus; zgodnie z 19 siwz. Uwaga: Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną wybraną bądź kilka części.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 upzp. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2 o W przypadku składania oferty na część 1: Wykonawca (organizator turnusu) musi posiadać aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów prowadzonego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę organizatora, zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694). Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 1) siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. Część 2 i 3- Zamawiający nie opisuje warunku w powyższym zakresie III.3.2) Wiedza i doświadczenie o Zamawiający nie opisuje warunku w powyższym zakresie. III.3.3) Potencjał techniczny o Zamawiający nie opisuje warunku w powyższym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna za świadczenie usługi: Część 1.- kierownik grupy (1 osoba), posiadający doświadczenie w ostatnich trzech latach przed upływem składania ofert przed dniem wszczęcia postępowania w realizacji min. 1 turnusu rehabilitacyjnego. Cześć 2.- opiekunowie grupy (2 osoby), w tym: jedna osoba posiadająca uprawnienia kierownika placówek wypoczynku określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 12 poz. 67 i Nr 18 poz. 102, z 2009r. Nr 218 poz. 1696) w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania oraz 1 osoba która ukończyła kurs opiekuna kolonijnego, które będą odpowiedzialne za realizację programu obozu; trener zajęciowy (1 osoba), posiadający wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu minimum dwóch warsztatówtreningów umiejętności społecznych w ostatnich trzech latach przed upływem składania ofert. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w 6 ust. 1 pkt 2) i 3) siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 upzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 upzp. Cześć 3.- Zamawiający nie opisuje warunku w powyższym zakresie. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o Zamawiający nie opisuje warunku w powyższym zakresie.

3 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty dokument potwierdzający wpis do rejestru ośrodków, w których mogą być prowadzone turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez wojewodę- zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) (w przypadku składania oferty na część 1) III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz). 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do siwz. 3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników turnusu / obozu może ulec zmianie, jednak nie więcej niż o 2 osoby. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, i nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów, z zastrzeżeniem ust W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie powiększone (w przypadku zwiększenia ilości uczestników) / pomniejszone (w przypadku ograniczenia ilości uczestników) w oparciu o stawkę jednostkową określoną w ofercie. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: (zakładka BIP) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 08:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2. Termin wykonania zamówienia: lipiec-sierpień 2013r. Szczegółowy termin zostanie ustalony z wybranymi wykonawcami przed podpisaniem umowy. 3. Poprzez dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek jego posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, należy rozumieć dokument potwierdzającego wpis do rejestru organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych prowadzonego przez wojewodę- zgodnie z art. 10c ust. 2 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

5 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w upzp, dla których bezwzględnie wymagana jest forma pisemna. 6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym, upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia r. 8. Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, przed podpisaniem umowy zobowiązani są przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 PLN.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres części 1 obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego w nadmorskiej miejscowości dla uczestników projektu systemowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie aktywnie integruje. Grupa obejmuje 14 osób niepełnosprawnych z następującymi dysfunkcjami: dysfunkcja narządu ruchu, schorzenie układu krążenia, choroba nowotworowa, schorzenia neurologiczne, zwanych dalej uczestnikami oraz trenera zajęciowego (ogółem 15 osób). Wymagania dotyczące ośrodka: - ośrodek musi się znajdować się nie dalej niż 220 km od miasta Ostróda, kompletna baza, tj. zakwaterowanie, stołówka, baza rehabilitacyjna, medyczna, zabiegowa, sportowa (boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, itp.), sala szkoleń warsztatowych, ewentualny basen- muszą się mieścić w jednym kompleksie sanatoryjnym lub wypoczynkowym, - ośrodek musi być chroniony, w całości ogrodzony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, - zakwaterowanie całej grupy w 2, 3 osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym, pokoje i łazienki schludne i dostosowane do każdego rodzaju niepełnosprawności. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - ubezpieczenie NNW całej grupy, tj. 15 osób, - opłatę klimatyczną całej grupy, tj. za 15 osób, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej, - zapewnienie całej grupie, tj. 15 osobom 3 pełnowartościowych posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolację), - zapewnienie całej grupie, tj. 15 osobom suchego prowiantu na czas podróży w dniu wyjazdu, - zapewnienie bezpłatnej całodobowej opieki medycznej (stała opieka lekarska i pielęgniarska), - prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych uczestników turnusu (co najmniej 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie przez co najmniej 10 dni roboczych, wg zaleceń lekarza ośrodka dla danego uczestnika pobytu ustalonych na podstawie przekazanych przez Zamawiającego informacji o stanie zdrowia uczestnika oraz jego dokumentacji medycznej), - baza zabiegowa ośrodka musi obejmować minimum: fizykoterapię, masaże, inhalacje, - zapewnienie każdemu uczestnikowi badań lekarskich, - w przypadku konieczności hospitalizacji uczestnika turnusu lub uzyskania

6 porady lekarskiej poza terenem ośrodka, zapewnienie uczestnikowi transportu oraz opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej na czas transportu, - zapewnienie sali szkoleniowej celem prowadzenia warsztatów umiejętności społecznych, dostępnej w dni robocze przez cały okres turnusu, - zapewnienie jednej przerwy kawowej w trakcie każdego dnia zajęć warsztatowych, - zapewnienie urozmaiconych zajęć integracyjno-rozrywkowych np. (ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki integracyjne, animacje tematyczne itp. wraz z poczęstunkiem adekwatnym do rodzaju imprezy), wycieczki, w trakcie których uczestnicy będą mogli zwiedzić okoliczne atrakcje przyrodnicze i historyczne, - zapewnienie bezpłatnego dostępu do infrastruktury sportowej, np. boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalni sprzętu sportowego, wypożyczalni rowerów itp., - zapewnienie bezpłatnego dostępu do basenu (w przypadku basenu znajdującego się na terenie ośrodka) wraz z wykwalifikowaną opieką ratowniczą, - kierownika wypoczynku grupy, odpowiedzialnego w szczególności za: zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy, organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy, - zapewnienie oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy turnusu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu systemowego, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy, - umożliwienie 1 dobowego monitoringu realizacji zadania przez pracownika PCPR w Ostródzie, w tym zapewnienie bezpłatnego noclegu wraz z wyżywieniem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa w części 1 w zakresie czynności i obowiązków zastrzeżonych przepisami prawa dla organizatora turnusu.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-dniowego obozu dla młodzieży. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe informacje: Grupa obejmuje 10 osób- młodzieży w wieku lat wychowującej się w rodzinie zastępczej. Wymagania dotyczące ośrodka: - ośrodek musi się znajdować w polskich górach, kompletna baza, tj. zakwaterowanie, stołówka, baza sportowa (boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia rowerów, itp.), sala szkoleń warsztatowych, ewentualny basen - muszą się mieścić w jednym kompleksie wypoczynkowym, - ośrodek musi być chroniony, w całości ogrodzony, - zakwaterowanie całej grupy w 2, 3 osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - ubezpieczenie NNW całej grupy, tj. 10 osób, - opłatę klimatyczną całej grupy, tj. za 10 osób, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka w miejscowości uzdrowiskowej, - zapewnienie całej grupie, tj. 10 osobom 3 pełnowartościowych posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolację), - zapewnienie całej grupie, tj. 10 osobom suchego prowiantu na czas podróży w dniu wyjazdu, - zapewnienie bezpłatnej całodobowej opieki medycznej (stała opieka lekarska i pielęgniarska), - w przypadku konieczności hospitalizacji uczestnika obozu lub uzyskania porady lekarskiej poza terenem ośrodka, zapewnienie uczestnikowi transportu oraz opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej na czas transportu, - zapewnienie sali szkoleniowej celem prowadzenia warsztatów umiejętności społecznych, dostępnej w dni robocze przez cały okres obozu, - zapewnienie jednej przerwy kawowej w trakcie każdego dnia zajęć warsztatowych, - zapewnienie urozmaiconych zajęć integracyjno-rozrywkowych np. (ogniska, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki integracyjne, animacje tematyczne itp. wraz z poczęstunkiem adekwatnym do rodzaju imprezy), wycieczki, w trakcie których uczestnicy będą mogli zwiedzić okoliczne atrakcje przyrodnicze i historyczne, - zapewnienie bezpłatnego dostępu do infrastruktury sportowej, np. boiska do piłki siatkowej, koszykowej, wypożyczalni sprzętu sportowego, wypożyczalni rowerów itp., - zapewnienie bezpłatnego dostępu do basenu (w przypadku basenu znajdującego się na terenie ośrodka) wraz z wykwalifikowaną opieką

7 ratowniczą, - zapewnienie dwóch opiekunów grupy, odpowiedzialnych w szczególności za: zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy, organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia, sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy; - zapewnienie trenera, który poprowadzi warsztat umiejętności społecznych, ogółem 10 godzin, zgodnie z wytycznymi jak poniżej: warsztaty prowadzone będą na terenie ośrodka wypoczynkowego, warsztaty powinny odbywać się nie dłużej niż około 2 godzin dziennie, (każda godzina nie dłużej niż 45 min), Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe zawierające merytoryczne opracowanie zagadnień omawianych podczas warsztatów, Wykonawca udokumentuje własną pracę poprzez konspekty zajęć, listy obecności, dzienniki zajęć, sprawozdanie ze zrealizowanych działań grupy, protokół końcowy z wykonania usługi oraz kopie wszelkich materiałów przekazanych uczestnikom podczas zajęć, Wykonawca przedłoży konspekt zajęć do akceptacji przez Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy, - Wykonawca przestrzegać będzie Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności w zakresie oznaczania dokumentacji potwierdzającej właściwą realizację zadania oraz informowania Uczestników o współfinansowaniu warsztatów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonawca realizować będzie zadania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informować Zamawiającego o zaangażowaniu, osoby prowadzącej warsztat, w realizację innych projektów finansowanych w ramach POKL i innych programów NSRO oraz prowadzić i przedkładać Zamawiającemu ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów, w których osoba prowadząca warsztat jest zaangażowana przez okres obowiązywania umowy. Tematyka zajęć powinna obejmować: umiejętności interpersonalne, asertywność, samopoznanie, radzenie sobie ze stresem. - przewóz uczestników obozu (10 osób) z Ostródy do miejsca zakwaterowania i z powrotem. - wykonawca musi zapewnić sprawny technicznie środek transportu dostosowany do przewozu osób (aktualne badania techniczne), podstawiony na parking przed Starostwem Powiatowym w Ostródzie, - kierowcę posiadającego wymagane dokumenty zezwalające na przewóz osób - posiadanie ubezpieczenia OC, NNW, - w przypadku awarii pojazdu podstawienie pojazdu zastępczego. - zapewnienie oznakowania miejsc, z których korzystać będą uczestnicy obozu poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu systemowego, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy, - umożliwienie 1 dobowego monitoringu realizacji zadania przez pracownika PCPR w Ostródzie, w tym zapewnienie bezpłatnego noclegu wraz z wyżywieniem.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Transport uczestników turnusu rehabilitacyjnego do oraz z ośrodka w którym będzie organizowany turnus. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres części 3 obejmuje: - przewóz (w ustalonym z Zamawiającym terminie) uczestników turnusu (15 osóbzamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia / zmniejszenia liczby uczestników o maksimum 2 osoby) z Ostródy do ośrodka rehabilitacyjnego (oddalonego od Ostródy nie dalej niż 220km) i z powrotem. - wykonawca musi zapewnić sprawny technicznie środek transportu dostosowany do przewozu osób (aktualne badania techniczne), podstawiony na parking przed Starostwem Powiatowym w Ostródzie, - kierowcę posiadającego wymagane dokumenty zezwalające na przewóz osób - posiadanie ubezpieczenia OC, NNW, - w przypadku awarii pojazdu podstawienie pojazdu zastępczego.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POKL.0404.8.2014 Kierownik Zamawiającego ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 14 OSÓB W TYM: NIELICENCJONOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA DLA 6 OSÓB; KURS PRAWA JAZDY DLA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2014. Nozdrzec: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Nozdrzec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_ostrodzki Ostróda: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Ostródzkiego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl 1 z 7 2015-07-07 08:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.jarocin.pl Jarocin: Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Strona 1 z 5 Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego Numer ogłoszenia: 32879-2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo