*200 zł 200,00 zł 11,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 251,00 zł 51,00 zł 25038,00% *400 zł 400,00 zł 22,00 zł 69,00 zł 2,00 zł 493,00 zł 93,00 zł 16086,34%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*200 zł 200,00 zł 11,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 251,00 zł 51,00 zł 25038,00% *400 zł 400,00 zł 22,00 zł 69,00 zł 2,00 zł 493,00 zł 93,00 zł 16086,34%"

Transkrypt

1 SmsBanQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł wpłacony w całości, zwaną dalej Pożyczkodawcą a zamieszkałym/ą w ul...., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr... oraz numerem PESEL... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. 1. Definicje: 1. Umowa ramowa umowa pożyczki gotówkowej odnawialnej zawarta pomiędzy stronami - Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą. 2. Pożyczkodawca SmsBanQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł wpłacony w całości. 3. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z usług Pożyczkodawcy w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. 4. Strona - Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca. 5. Wniosek - wniosek o udzielenie pożyczki wysłany SMS-em na numer telefonu (koszt: 2,46 złotych). 6. Strona internetowa - strona internetowa której właścicielem jest Pożyczkodawca. 7. Dzień Spłaty - dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrócenia Pożyczkodawcy Kwoty Spłaty. 8. Kwota Pożyczki - kwota pieniężna pożyczki, jaka przelewana jest na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 9. Kwota Spłaty - Kwota, jaka ma zostać zwrócona na rachunek Pożyczkodawcy - kwota pożyczki powiększona o ubezpieczenie, opłatę przygotowawczą oraz oprocentowanie. 10. Monit - SMS-owe, owe, telefoniczne lub pisemne wezwanie Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki. 11. Doradca - pracownik Pożyczkodawcy. 12. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 20 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22 poz. 271). 13. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167 poz. 1398). 14. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769). 15. Ustawa o kredycie konsumenckim - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ). 16. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 17. Regulamin udostępniony na stronie internetowej regulamin serwisu 2. Warunki ogólne umowy. 1. Poniższa umowa określa szczegółowe warunki udzielania Pożyczkobiorcy Kwot Pożyczek przez Pożyczkodawcę. 2. Umowa zostaje zawarta poprzez przelew pierwszej Kwoty Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr... przez Pożyczkodawcę. 3. Pożyczkobiorca ma obowiązek odesłania podpisanej Umowy w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. 4. W przypadku nieodesłania podpisanej Umowy w zakreślonym powyżej terminie Pożyczkodawca ma prawo do odmowy udzielania kolejnych pożyczek Pożyczkobiorcy. 3. Udzielenie pożyczki 1. Kwota Pożyczki jest udzielana Pożyczkobiorcy po poprawnym wysłaniu wniosku o wypłatę Kwoty Pożyczki zgodnie z działem 9 Regulaminu oraz po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę a także po spełnieniu warunków przewidzianych niniejszą Umową. 2. Po poprawnym wysłaniu wniosku, Pożyczkodawca udziela informacji o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w ciągu 3 dni roboczych. 3. Od momentu wysłania do Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu pożyczki, Kwota Pożyczki zostanie przelana najpóźniej następnego dnia roboczego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 4. Kwota Pożyczki udostępniana jest na okres 15 albo 30 dni w zależności od wyboru Pożyczkobiorcy. 5. Pożyczkobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby jego oświadczenia woli kierowane do Pożyczkodawcy w formie elektronicznej ( , SMS), w szczególności wniosek o udzielenie pożyczki odnosiły pełen skutek prawny. 6. Pożyczkodawca udziela pożyczek w kwotach: 200 złotych, 400 złotych, 500 złotych, 600 złotych. Pierwsza kwota udzielonej Kwoty Pożyczki wynosi maksymalnie 400 złotych. 7. Druga Kwota Pożyczki wynosi maksymalnie 500 złotych i udzielana jest Pożyczkobiorcy po terminowej spłacie Kwoty Spłaty wynikającej z poprzednio udzielonej pożyczki. 8. Trzecia i kolejne Kwoty Pożyczki w wysokości maksymalnie 600 złotych udzielane są Pożyczkobiorcy po terminowej spłacie Kwoty Spłaty wynikającej z poprzednio udzielonej pożyczki. 4. Koszty/oprocentowanie/opłata przygotowawcza 1. Koszt całkowity udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki zależy od wysokości Kwoty Pożyczki oraz okresu, na jaki została udzielona i jest przedstawiony w poniższej tabeli opłat. 2. Oprocentowanie Kwoty Pożyczki jest stałe i wynosi czterokrotność aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP tj. 16%. 15 DNI KWOTA POŻYCZKI ODSETKI PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA KWOTA SPŁATY CAŁKOWITY POŻYCZKI R zeczywista Roczna Stop a Opro cent owan ia *200 zł 200,00 zł 11,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 251,00 zł 51,00 zł 25038,00% *400 zł 400,00 zł 22,00 zł 69,00 zł 2,00 zł 493,00 zł 93,00 zł 16086,34% **500 zł 500,00 zł 27,50 zł 99,00 zł 2,50 zł 629,00 zł 129,00 zł 26541,72% ***600 zł 600,00 zł 33,00 zł 124,00 zł 3,00 zł 760,00 zł 160,00 zł 31385,96% 15 DNI PRZEDŁUŻENIE PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA OPROCENTO WANIE PRZEDŁUŻENIA *200 zł 11,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 61,00 zł *400 zł 22,00 zł 79,00 zł 2,00 zł 103,00 zł **500 zł 27,50 zł 109,00 zł 2,50 zł 139,00 zł ***600 zł 33,00 zł 134,00 zł 3,00 zł 170,00 zł 30 DNI KWOTA POŻYCZKI ODSETKI PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA KWOTA SPŁATY CAŁKOWITY POŻYCZKI *200 zł 200,00 zł 12,00 zł 48,00 zł 2,00 zł 262,00 zł 62,00 zł 2571,78% *400 zł 400,00 zł 24,00 zł 85,00 zł 4,00 zł 513,00 zł 113,00 zł 1963,94% **500 zł 500,00 zł 30,00 zł 109,00 zł 5,00 zł 644,00 zł 144,00 zł 2074,25% ***600 zł 600,00 zł 36,00 zł 134,00 zł 6,00 zł 776,00 zł 176,00 zł 2186,36% Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 30 DNI PRZEDŁUŻENIA PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA OPROCENTO WANIE PRZEDŁUŻENA *200 zł 12,00 zł 58,00 zł 2,00 zł 72,00 zł *400 zł 24,00 zł 95,00 zł 4,00 zł 123,00 zł **500 zł 30,00 zł 119,00 zł 5,00 zł 154,00 zł ***600 zł 36,00 zł 144,00 zł 6,00 zł 186,00 zł * przy pierw szej pożyczce ** przy drugiej pożyczce *** przy kolejnych pożyczkach

2 5 Przedłużenie okresu zwrotu pożyczki 1. Pożyczkobiorca może przedłużyć okres spłaty pożyczki o okres, na jaki pożyczka została udzielona. 2. W celu przedłużenia okresu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca najpóźniej w Dniu Spłaty wpłaca na konto Pożyczkodawcy opłatę za przedłużenie okresu spłaty według powyższej tabeli opłat, na wskazany rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 3. W tytule przelewu należy wpisać: Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. 4. Pożyczkodawca wraz z opłatą za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, pokrywa koszty dodatkowej składki ubezpieczeniowej za okres, na jaki została przedłużona spłata Pożyczki, zgodnie z opłatą wskazaną w tabeli opłat powyżej. 6. Zwrot Pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu Kwoty Spłaty na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę nr... w terminie 15 albo 30 dni w zależności od długości okresu, na jaki została udzielona pożyczka. 2. Termin do zwrotu pożyczki liczony jest od dnia otrzymania Kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 3. W przypadku dokonania częściowej spłaty Kwoty Spłaty w pierwszej kolejności wpłaty zaliczone zostaną na opłatę przygotowawczą następnie na składkę ubezpieczeniową, następnie na odsetki a następnie na kwotę pożyczki. 4. W przypadku dokonania częściowej lub całkowitej spłaty Kwoty Spłaty po Dniu Spłaty, w pierwszej kolejności wpłaty zaliczone zostaną na koszty monitów, następnie na opłatę przygotowawczą, następnie na składkę ubezpieczeniową, następnie na odsetki a następnie na Kwotę Pożyczki. 5. Pożyczkobiorca ma prawo zwrotu Kwoty Pożyczki w całości przed ustalonym Dniem Spłaty. Wówczas Pożyczkobiorcy zostaną zwrócone proporcjonalnie koszty pożyczki. 6. Od niespłaconej w Dniu Spłaty Kwoty Pożyczki - od dnia następującego po Dniu Spłaty - naliczane zostaną odsetki umowne w wysokości czterokrotności aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP tj. 16% rocznie a od pozostałej części Kwoty Spłaty oraz kosztów monitów naliczane zostaną odsetki ustawowe. Zmiana odsetek umowych następuje na skutek zmiany stopy kredytu lombardowego przez RPP. 7. Opóźnienie w spłacie Pożyczki 1. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca będzie wysyłał do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty (monity): a) SMS-owy po upływie 3 dni od Dnia Spłaty; b) SMS-owy + mailowy po upływie 7 dni od Dnia Spłaty; c) telefoniczny (w przypadku nieodebrania połączenia pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej lub wysłanie wiadomości SMS) po upływie 10 dni od Dnia Spłaty; d) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego działającego na terytorium RP po upływie 14 dni od Dnia Spłaty. 2. Opłaty za każdy monit wynoszą: a) SMS 5 PLN b) SMS PLN c) telefoniczny 15 PLN d) pocztowa przesyłka polecona 20 PLN 4. Opłaty za każdy monit ponosi Pożyczkobiorca. 5. W przypadku braku spłaty Kwoty Spłaty w terminie, Pożyczkobiorca zostaje obciążony dodatkową opłatą za przedłużenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci i objęcie go ochroną ubezpieczeniową do dnia spłaty całej kwoty pożyczki wraz z opłatami dodatkowymi. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres opóźnienia w spłacie należności zgodnie z tabelą opłat. 6. W przypadku, gdy będzie konieczne dochodzenie należności w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji a także przepisane prawem koszty zastępstwa procesowego. 8. W przypadku braku spłaty Kwoty Spłaty w terminie, Pożyczkodawca przedłuża okres obowiązkowego ubezpieczenia Pożyczkobiorcy o 30 dni liczonych od dnia następnego po Dniu Spłaty. Składką ubezpieczenia obciążony zostaje Pożyczkobiorca w wysokości określonej w tabeli opłat. 8. Odstąpienie od umowy 1. Pożyczkobiorca może odstąpić od umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy. 2. W celu odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca przesyła na adres Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od udzielonej pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Po odstąpieniu od Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłacenia w terminie trzydziestu (30) dni na rachunek Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki a także kwoty odsetek należnych Pożyczkodawcy w stosunku dziennym, odpowiadającym okresowi trwania umowy w wysokości... złotych za każdy dzień. 9. Wypowiedzenie umowy 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie, przy czym Pożyczkodawca musi takie oświadczenie złożyć na trwałym nośniku. 2. Termin wypowiedzenia umowy dla Pożyczkobiorcy wynosi trzydzieści (30) dni a dla Pożyczkodawcy dwa miesiące. 3. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez konsumenta zobowiązań dotyczących warunków udzielenia tego kredytu określonych w umowie oraz negatywnej oceny ryzyka kredytowego konsumenta. 4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty udzielonych mu pożyczek pieniężnych. 5. Pisemne wypowiedzenie umowy może być wysłane wyłącznie listem poleconym pocztowego operatora publicznego działającego na terytorium RP. 10. Ubezpieczenie 1. Pożyczkobiorca podlega grupowemu ubezpieczeniu na wypadek śmierci. 2. Kwoty ubezpieczenia zostały zamieszczone w tabeli opłat dołączonej do niniejszej umowy w załączniku numer Wyciąg z Warunków Grupowego Ubezpieczenia został dołączony do niniejszej umowy w załączniku numer 3 do Umowy. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zgadza się na warunki objęcia go ubezpieczeniem grupowym przy udzieleniu każdej Pożyczki pieniężnej. 5. Ponadto Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) zapoznał się z odpowiednimi szczególnymi warunkami grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców, a w szczególności zakresem ubezpieczenia i że je akceptuje, b) został poinformowany o adresie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, o celu zbierania swoich danych osobowych, prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania. -> 6. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę: a) na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej, w tym na wysokość Sumy ubezpieczenia, świadczonej przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 162, Warszawa z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców i w związku z tym na przekazanie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group swoich danych osobowych oraz danych dotyczących udzielonej pożyczki w tym kopii Umowy pożyczki, b) aby w razie jego śmierci Świadczenie z tytułu Umowy, zawartej na jego rzecz przez Pożyczkodawcę wypłacone zostało Pożyczkodawcy do kwoty istniejących względem Pożyczkodawcy zobowiązań.-> 11. Dane osobowe 1. Pożyczkodawca przetwarza podane podczas rejestracji oraz we wniosku o udzielenie pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy w celu świadczenia usług udzielania pożyczek. 2. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych. 3. Pożyczkodawca może przekazać dane osobowe firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia takiej firmie dochodzenia swoich należności. 4. Pożyczkodawca przekazuje dane osobowe Pożyczkobiorcy firmie ubezpieczeniowej Compensa TU na Życie S.A. w celu objęcia go ubezpieczeniem. 5. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacjigospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz 530), w zw. z art. 105 ust. 4a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. nr 2002, poz. 665 z późn. zm.), Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Pożyczkodawcę do występowania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, stanowiących tajemnicę bankową oraz do występowania za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200,00 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu 6. Dane osobowe Pożyczkobiorca podaje dobrowolnie. 7. Pożyczkobiorca ma dostęp do swoich danych osobowych oraz przysługuje mu prawo żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 8. Dane osobowe Pożyczkobiorców są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 12. Postanowienia końcowe 1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 4. Podpisując niniejszą umowę Pożyczkobiorca akceptuje warunki Regulaminu Pożyczek Pożyczkodawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy oraz warunki ubezpieczenia grupowego Compensa TU na Życie S.A. 5. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. DATA I PODPIS POŻYCZKOBIORCY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ POŻYCZKODAWCĘ

3 ZAŁĄCZNIKI: 1. Odstąpienie od umowy pożyczki. KLIENT:... MIEJSCOWOŚĆ, DATA IMIĘ I NAZWISKO ADRES SmsBanQ S.A. ADRES ul. Wały Dwernickiego117/121 NR. UMOWY POŻYCZKI Częstochowa NR. DOWODU OSOBISTEGO PESEL ODSTĄPIENIE od umowy pożyczki Niniejszym odstępuje od umowy pożyczki nr. zawartej pomiędzy mną a SmsBanQ S.A. dnia.. WŁASNORĘCZNY PODPIS 2. Tabela opłat. Obowiązuje od dnia r 200 PLN na 15 DNI 200 PLN na 30 DNI 400 PLN na 15 DNI 400 PLN na 30 DNI 500 PLN na 15 DNI 500 PLN na 30 DNI 600 PLN na 15 DNI 600 PLN na 30 DNI 25038,00% 2571,78% 16086,34% 1963,94% 26541,72% 2074,25% 31385,96% 2186,36% Zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r. Opłata przygotowawcza 11,00 zł 12,00 zł 22,00 zł 24,00 zł 27,50 zł 30,00 zł 33,00 zł 36,00 zł Opłata za SMS Koszty ubezpieczenia Opłaty za monit Odsetki za niespłacenie pożyczki w terminie Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zastępstwa procesowego. 2,46PLN z VAT 200 PLN na 15 DNI 200 PLN na 30 DNI 400 PLN na 15 DNI 400 PLN na 30 DNI 500 PLN na 15 DNI 500 PLN na 30 DNI 600 PLN na 15 DNI 600 PLN na 30 DNI 39 PLN 48 PLN 69 PLN 85 PLN 99 PLN 109 PLN 124 PLN 134 PLN SMS SMS + TELEFON POCZTA POLSKA 5 PLN 10 PLN 15 PLN 20 PLN czterokrotność stopy kredytu lombardowego (16%) wpis sądowy opłata skarbowa od pełnomocnictwa koszty zastępstwa adwokackiego/radcowskiego w procesie koszty zastępstwa adwokackiego/radcowskiego w egzekucji 30 zł 17 zł dochodzona kwota do 500 zł - 60 zł; powyżej 500 zł zł dochodzona kwota do 500 zł - 15 zł; powyżej 500 zł - 45 zł Koszt jednego SMS'a wysłanego na numer72480 Koszty ubezpieczenia uzależnione są od okresu pożyczki jak i również jej Kwoty Wypłaty, przy czym ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich klientów SmsBanQ S.A. Opłata za każdy monit przesłany do Klienta w związku z nieuregulowanym zobowiązaniem, nieterminowa spłatą lub nieterminową wpłata raty ponosi Pożyczkobiorca. Stopa kredytu lombardowego liczona w skali roku umieszczona na stronie Narodowego Banku Polski zgodnie z Uchwałą Rady Polityki Pieniężnej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U r. Nr 225 poz. 1635); Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U nr 90 poz. 594); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U nr 163 poz. 1348)

4 3 Wyciąg z umowy ubezpieczenia. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW DBA/SMSBANQ/1/ Niniejsze Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców o symbolu DBA/SMSBANQ/1/2010, zwane dalej szczególnymi warunkami ubezpieczenia (SWU), mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców, zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A Vienna Insurance Group a SMSBANQ S.A. i stanowią jej integralną część. DEFINICJE 2 Wymienionym niżej terminom nadaje się następujące znaczenie: 1. Akt terroryzmu - planowane i zorganizowane działanie pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu zastraszenia bądź wymuszenia określonych zachowań lub świadczeń od władz państwowych i społeczeństwa, często naruszające lub zagrażające ludzkiemu życiu, zdrowiu lub mieniu. 2. Ubezpieczający SMSBANQ S.A.6 3. Ubezpieczyciel - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Vienna Insurance Group. 4. Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która otrzymała Kwotę pożyczki od Ubezpieczającego na podstawie zawartej z nim Umowy pożyczki. 5. Kwota pożyczki kwota pieniężna, jaka przelewana jest na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 6. Ubezpieczony Pożyczkobiorca, posiadający stałe zameldowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo będący rezydentem i przebywający na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraził zgodę na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie Umowy. 7. Moment udzielenia pożyczki oznaczona z dokładnością do godziny i minuty data dokonania przez Ubezpieczającego przelewu Kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 8. Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia na następny okres - odłożenie w czasie terminu spłaty zadłużenia w części kapitałowej na następny okres równy do liczby dni okresowi, na jaki została pierwotnie wzięta pożyczka, zgodnie z procedurą Ubezpieczającego. Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia na następny okres może być dokonywane wielokrotnie. 9. Data (dzień) wymagalności spłaty pożyczki dzień, do którego całość zadłużenia powinna zostać spłacona na rachunek bankowy Ubezpieczającego. 10. Składka ubezpieczeniowa - składka należna z tytułu Umowy za danego Ubezpieczonego za daną pożyczkę, płatna jednorazowo. 11. Suma ubezpieczenia Kwota równa kwocie zadłużenia z tytułu Umowy pożyczki pozostała do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego ale nie wyższa niż Kwota pożyczki o której mowa w Umowie pożyczki z wyłączeniem Zadłużenia przeterminowanego. 12. Świadczenie kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 13. Umowa pożyczki - umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych zawarta na czas nieokreślony przez Pożyczkobiorcę z Ubezpieczającym, na podstawie której mogą być udzielane pożyczki. 14. Uposażony osoba wyznaczona przez ubezpieczonego pożyczkobiorcę jako uprawniona do świadczenia z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 15. Wiek liczba pełnych lat ukończonych przez Ubezpieczonego w dniu ostatnich urodzin. 16. Zadłużenie przeterminowane zadłużenie z tytułu umowy pożyczki, obejmujące: pożyczki nie spłacone w terminie wymagalności i którym nie Przedłużono okresu spłaty zadłużenia na następny okres, pożyczki, którym Przedłużono okres spłaty zadłużenia na następny okres a które nie zostały spłacone w terminie wymagalności i którym nie Przedłużono okresu spłaty zadłużenia na następny okres, odsetki należne, odsetki za czas opóźnienia, opłaty przygotowawcze, Składki ubezpieczeniowe oraz koszty poniesione w związku z egzekwowaniem spłaty zadłużenia oraz wszelkie opłaty zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek przez SMSBANQ S.A. osobom fizycznym. 17. Zdarzenie ubezpieczeniowe wydarzenie, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o świadczenie. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do tego Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Zdarzenie ubezpieczeniowe - śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu, Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień SWU. 4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu Umowy w zakresie danej pożyczki do wysokości Sumy ubezpieczenia. OBEJMOWANIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 4 1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci Pożyczkobiorcę, który spełnia wszystkie poniższe warunki: a) w momencie udzielenia pożyczki Pożyczkobiorca jest w wieku od 25 do 60 lat; b) Pożyczkobiorca wyraził zgodę na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy oraz wskazał Ubezpieczającego jako Uposażonego z Umowy; c) Pożyczkobiorca zawarł z Ubezpieczającym Umowę pożyczki; d) Ubezpieczający udzielił Ubezpieczonemu pożyczki na okres 15 lub 30 dni; e) Pożyczkobiorca został zgłoszony przez Ubezpieczającego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach obejmowanych ochroną ubezpieczeniową, zawierającym dane określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko w stosunku do tych Ubezpieczonych i za te okresy, za które zapłacono należną Składkę ubezpieczeniową. 3. Ubezpieczyciel może odmówić objęcia Pożyczkobiorcy ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorcy, Ubezpieczyciel zwróci Składkę ubezpieczeniową zapłaconą za danego Pożyczkobiorcę. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA 5 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się od Momentu udzielenia pożyczki, pod warunkiem objęcia ochroną przez Ubezpieczyciela zgodnie z postanowieniami 4 SWU i opłacenia należnej Składki ubezpieczeniowej. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego w przypadku nie dokonania spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki i Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia na kolejny okres rozpoczyna się od momentu wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia, pod warunkiem ponownego zgłoszenia przez Ubezpieczającego danego Ubezpieczonego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach oraz opłaceniu należnej Składki ubezpieczeniowej 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego wygasa w najwcześniejszym z niżej wymienionych dni, w przypadku: a) wypłaty świadczenia w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, b) ukończenia przez Ubezpieczonego 60 lat w dniu 60. urodzin, z zastrzeżeniem ust. 4, c) wymagalności spłaty pożyczki - w dniu wymagalności spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. d) cofnięcia przez Ubezpieczonego zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy w dniu cofnięcia zgody, e) rozwiązania Umowy w dniu rozwiązania Umowy. -> 4. Jeżeli w Momencie udzielenia pożyczki lub w dniu nie dokonania spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki i wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia na następny okres Pożyczkobiorca nie ma ukończonego 60 roku życia a Dzień wymagalności spłaty pożyczki z tytułu tej pożyczki przypada po 60 dniu urodzin a Ubezpieczający ponownie zgłosił danego Ubezpieczonego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach i zapłacił Składkę ubezpieczeniową za danego Ubezpieczonego za ten okres, to data wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego zostaje przesunięta do Daty wymagalności spłaty tej pożyczki. 5. Jeżeli w stosunku do danego Ubezpieczonego, zgodnie z procedurą Ubezpieczającego, dokonano Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia na następny okres, a Ubezpieczający, ponownie zgłosił danego Ubezpieczonego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach oraz zapłacił Składkę ubezpieczeniową za danego Ubezpieczonego należną za ten następny okres, to data wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego zostaje przesunięta do nowej Daty wymagalności spłaty pożyczki, ustalonej w wyniku procedury Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli śmierć ta nastąpiła na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, Aktów terroryzmu lub czynnego udziału Ubezpieczonego w rozruchach, buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy, a także na skutek masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w razie śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty wyrażenia zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie od stopnia poczytalności Ubezpieczonego. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do wysokości Sum ubezpieczenia z maksymalnie dwóch pożyczek obowiązujących w chwili śmierci Ubezpieczonego. UBEZPIECZENIOWA 7 1. Składka ubezpieczeniowa należna jest za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej równy: a) okresowi na jaki udzielono pożyczkę,

5 b) odrębnie każdemu z okresów, na jaki dokonano Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia przy braku spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki. 1. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez Ubezpieczającego jednorazowo na wskazany w polisie rachunek bankowy. 2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest najpóźniej następnego dnia za wszystkich Pożyczkobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową w dniu poprzednim. 3. Wysokość Składki ubezpieczeniowej jest określona w Umowie i jest podana do wiadomości osób zamierzających wnioskować o udzielenie pożyczki na stronie internetowej Ubezpieczającego. 4. Za dzień zapłaty Składki ubezpieczeniowej uznaje się dzień, w którym Składka ubezpieczeniowa wpłynęła na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo zmiany wysokości Składek ubezpieczeniowych. 6. Ubezpieczyciel pisemnie informuje Ubezpieczającego o zmianie taryfy Składek ubezpieczeniowych co najmniej 30 dni przed zmianą wysokości Składek ubezpieczeniowych. 7. Składka ubezpieczeniowa należna jest za okres w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia ochrony Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu części Składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 8. Wysokość Składki ubezpieczeniowej nalicza się dla każdej pożyczki oddzielnie. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 8 1. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności, Ubezpieczyciel spełni świadczenie na rzecz Uposażonego w wysokości Kwoty pożyczki. Kwoty Zadłużenia przeterminowanego z zastrzeżeniem ust. 2 nie są wliczane do wysokości świadczenia. 2. W przypadku nie dokonania spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki i Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia na kolejny okres Ubezpieczyciel w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności spełni świadczenie na rzecz Uposażonego w wysokości Kwoty pożyczki nie spłaconej w Dniu wymagalności spłaty pożyczki, której Przedłużono okres spłaty zadłużenia na kolejny okres. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 9 1. Ubezpieczający lub osoba uprawiona do Świadczenia, powinna niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Świadczenia z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaca na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia. Wniosek składany jest na formularzu Ubezpieczyciela. 3. Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości Świadczenia oraz potwierdzające prawo do otrzymania Świadczenia, a w szczególności: a) wypis z dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek, b) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) kopię Umowy pożyczki, d) numer rachunku bankowego, na który Ubezpieczyciel dokona wypłaty świadczenia. 4. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Ubezpieczyciel może zwrócić się do osoby składającej wniosek, o którym mowa w ust. 2, o potwierdzenie przez polską placówkę dyplomatyczną dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości Świadczenia. 5. Ubezpieczyciel może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów uzasadniających wypłatę Świadczenia. 6. Wypłata Świadczenia następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i 5. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia okaże się niemożliwe, Świadczenie będzie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczyciel wypłaci w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym. 7. Świadczenie nie zostanie wypłacone osobie, która przyczyniła się umyślnie do zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 8. Jeżeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż ta, o którą wnosiła osoba uprawniona do Świadczenia, Ubezpieczyciel poinformuje ją na piśmie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia, wraz z pouczeniem o trybie dochodzenia roszczeń. ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 10 Rozwiązanie Umowy następuje w najwcześniejszym z terminów: 1. z upływem okresu wypowiedzenia - w dniu upływu okresu wypowiedzenia; 2. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego z dniem wpływu do siedziby Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu; 3. w przypadku braku zapłaty zaległej Składki ubezpieczeniowej pomimo wyznaczenia przez Ubezpieczyciela dodatkowego terminu na zapłatę zaległej Składki ubezpieczeniowej - w przededniu dnia rozpoczynającego okres, za który nie zapłacono Składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości; 4. z upływem okresu na jaki umowa została zawarta, o ile Strony nie zadecydowały wspólnie o jej przedłużeniu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego składane w związku z Umową, powinny być dokonywane na piśmie. Na Ubezpieczającym ciąży obowiązek niezwłocznego doręczenia do siedziby Ubezpieczyciela zawiadomień, oświadczeń i wniosków składanych przez Ubezpieczonych. 2. Przyjmuje się, że Ubezpieczyciel wypełnił swój obowiązek zawiadomienia, oświadczenia lub wnioskowania, wysyłając pismo pod ostatni znany Ubezpieczycielowi adres. W takim wypadku pismo wywiera skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata. 3. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonywane za porozumieniem obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pisemnego informowania Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonym w formie pisemnej informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczający, który zamierza przedstawić Ubezpieczycielowi propozycje zmian w Umowie, musi uzgodnić te propozycje z Ubezpieczonymi. 6. Ubezpieczyciel przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków Umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy jest zobowiązane przekazać pisemne informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość przysługujących świadczeń. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonym w formie pisemnej informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy. 7. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezp ieczonego wymaga zgody Ubezpieczonego. Brak zgody Ubezpieczonego uważa się za cofnięcie przez ubezpieczonego zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. 8. Ubezpieczający udziela Ubezpieczycielowi zgody na zmianę Umowy, składając jednocześnie oświadczenie o otrzymaniu od Ubezpieczonych zgody na zmianę Umowy. 9. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Ubezpieczonym wszelkich informacji o przebiegu Umowy przedstawianych przez Ubezpieczyciela, w sposób zapewniający Ubezpieczonemu możliwość pełnego zapoznania się z nimi. W szczególności Ubezpieczający informuje Ubezpieczonych o objęciu tych osób ochroną ubezpieczeniową oraz o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie informacji przekazanej przez Ubezpieczyciela Osobie, której interesu prawnego dotyczy decyzja Ubezpieczyciela, przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji. Odwołanie w formie pisemnej kieruje się na adres siedziby Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności związanych z decyzją stało się możliwe. W trakcie rozpatrywania odwołania Ubezpieczyciel może domagać się dostarczenia dodatkowych dokumentów, mogących uzasadniać zmianę decyzji. 2. Niezależnie od zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1, osobie, której interesu prawnego dotyczy decyzja Ubezpieczyciela, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. 3. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe według przepisów o właściwości ogólnej albo sądy właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy. 13 Przepisami regulującymi opodatkowanie świadczeń zakładu ubezpieczeń są: 1. art. 21 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu: Wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu: Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. 14 Treść niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia została uzgodniona pomiędzy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i SMSBANQ S.A. w drodze rokowań i ma zastosowanie o umowy ubezpieczenia zawartej dnia r. i potwierdzonej polisą numer

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID)

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.Business Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Papieża Jana Pawła II 16 lok. U1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID} Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Emilii Plater 5 lok.7 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX...

UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... UMOWA POŻYCZKI KOD EKST XXXX XXXX XXXX XXXX... Z DNIA: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Strona 1 z 9 UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL. zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}%

UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% %{created_formatted}% UMOWA POŻYCZKI NR. %{credit_id}% zawarta pomiędzy: %{created_formatted}% 1. ARJ GROUP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Jana Pawła II 16 lok.u1 zarejestrowaną w Krajowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: INVESYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul.,

2., nr. dowodu osobistego, nr. telefonu, adres poczty elektronicznej adres do korespondencji ul., RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 03.12.2014 zawarta pomiędzy: 1. Lendon.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL

UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL UMOWA KREDYTU KONSUMENCKIEGO ALEGROSZ.PL zawarta w Żorach w dniu., pomiędzy: Alegrosz sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240 Żory) przy ul. Wygoda 13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka Sp z o. o. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 1. Przedmiot Umowy 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 2.1. 2.2. 2.3.

szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI SzybkaChwilowka.pl 1. Przedmiot Umowy 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. Kwota Pożyczki i warunki spłaty 2.1. 2.2. 2.3. szybkach whó wka.pl UMOWA POŻYCZKI zawarta w Gdańsku w dniu #data# pomiędzy: SzybkaChwilowka.pl SzybkaChwilowka.pl z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk; reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5

Aneks nr 1 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT Strona 1 z 5 WARUNKI UBEZPIECZENIA Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU na Życie Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorców BUSINESS CREDIT na wypadek

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.); RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Pożyczki

Ogólne Warunki Umów Pożyczki Załącznik do Umowy Pożyczki Ogólne Warunki Umów Pożyczki 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 1.1 W rozumieniu Umowy Pożyczki oraz Ogólnych Warunków Umowy, poniższe terminy pisane wielką literą będą mieć następujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. e-mail: info@ferratumbank.pl +48 71 716 43 75. www,kasatak.pl; www.ferratum.pl. Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR

UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR UMOWA POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NR zawarta w Warszawie w dniu.2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI W ZAKRESIE KWOTY DOBIERANEJ zawarta w dniu r. pomiędzy: POŻYCZKODAWCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu, nr mieszkania kod pocztowy miejscowość POŻYCZKOBIORCĄ: imię i nazwisko ulica, nr domu,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NR zawarta w dniu roku

UMOWA POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NR zawarta w dniu roku UMOWA POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NR zawarta w dniu roku A. STRONY UMOWY Pożyczkodawca Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Władysława Andersa 7, Poznań, poczta: 61-894

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności

UMOWA POŻYCZKI NR. Panem/Panią zwanym(ą) dalej Pożyczkobiorcą. Prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Adres prowadzonej działalności UMOWA POŻYCZKI NR zawarta w Warszawie w dniu.. 2017r. pomiędzy: Bizon Capital spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2, kod poczt. 03-475, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo