*200 zł 200,00 zł 11,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 251,00 zł 51,00 zł 25038,00% *400 zł 400,00 zł 22,00 zł 69,00 zł 2,00 zł 493,00 zł 93,00 zł 16086,34%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "*200 zł 200,00 zł 11,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 251,00 zł 51,00 zł 25038,00% *400 zł 400,00 zł 22,00 zł 69,00 zł 2,00 zł 493,00 zł 93,00 zł 16086,34%"

Transkrypt

1 SmsBanQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł wpłacony w całości, zwaną dalej Pożyczkodawcą a zamieszkałym/ą w ul...., legitymującym/ą się dowodem osobistym nr... oraz numerem PESEL... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. 1. Definicje: 1. Umowa ramowa umowa pożyczki gotówkowej odnawialnej zawarta pomiędzy stronami - Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą. 2. Pożyczkodawca SmsBanQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Wały Dwernickiego 117/121, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł wpłacony w całości. 3. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z usług Pożyczkodawcy w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. 4. Strona - Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca. 5. Wniosek - wniosek o udzielenie pożyczki wysłany SMS-em na numer telefonu (koszt: 2,46 złotych). 6. Strona internetowa - strona internetowa której właścicielem jest Pożyczkodawca. 7. Dzień Spłaty - dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrócenia Pożyczkodawcy Kwoty Spłaty. 8. Kwota Pożyczki - kwota pieniężna pożyczki, jaka przelewana jest na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 9. Kwota Spłaty - Kwota, jaka ma zostać zwrócona na rachunek Pożyczkodawcy - kwota pożyczki powiększona o ubezpieczenie, opłatę przygotowawczą oraz oprocentowanie. 10. Monit - SMS-owe, owe, telefoniczne lub pisemne wezwanie Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki. 11. Doradca - pracownik Pożyczkodawcy. 12. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 20 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22 poz. 271). 13. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. O kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167 poz. 1398). 14. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 112, poz. 769). 15. Ustawa o kredycie konsumenckim - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ). 16. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 17. Regulamin udostępniony na stronie internetowej regulamin serwisu 2. Warunki ogólne umowy. 1. Poniższa umowa określa szczegółowe warunki udzielania Pożyczkobiorcy Kwot Pożyczek przez Pożyczkodawcę. 2. Umowa zostaje zawarta poprzez przelew pierwszej Kwoty Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy nr... przez Pożyczkodawcę. 3. Pożyczkobiorca ma obowiązek odesłania podpisanej Umowy w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. 4. W przypadku nieodesłania podpisanej Umowy w zakreślonym powyżej terminie Pożyczkodawca ma prawo do odmowy udzielania kolejnych pożyczek Pożyczkobiorcy. 3. Udzielenie pożyczki 1. Kwota Pożyczki jest udzielana Pożyczkobiorcy po poprawnym wysłaniu wniosku o wypłatę Kwoty Pożyczki zgodnie z działem 9 Regulaminu oraz po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę a także po spełnieniu warunków przewidzianych niniejszą Umową. 2. Po poprawnym wysłaniu wniosku, Pożyczkodawca udziela informacji o przyznaniu bądź odmowie przyznania pożyczki w ciągu 3 dni roboczych. 3. Od momentu wysłania do Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu pożyczki, Kwota Pożyczki zostanie przelana najpóźniej następnego dnia roboczego na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 4. Kwota Pożyczki udostępniana jest na okres 15 albo 30 dni w zależności od wyboru Pożyczkobiorcy. 5. Pożyczkobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby jego oświadczenia woli kierowane do Pożyczkodawcy w formie elektronicznej ( , SMS), w szczególności wniosek o udzielenie pożyczki odnosiły pełen skutek prawny. 6. Pożyczkodawca udziela pożyczek w kwotach: 200 złotych, 400 złotych, 500 złotych, 600 złotych. Pierwsza kwota udzielonej Kwoty Pożyczki wynosi maksymalnie 400 złotych. 7. Druga Kwota Pożyczki wynosi maksymalnie 500 złotych i udzielana jest Pożyczkobiorcy po terminowej spłacie Kwoty Spłaty wynikającej z poprzednio udzielonej pożyczki. 8. Trzecia i kolejne Kwoty Pożyczki w wysokości maksymalnie 600 złotych udzielane są Pożyczkobiorcy po terminowej spłacie Kwoty Spłaty wynikającej z poprzednio udzielonej pożyczki. 4. Koszty/oprocentowanie/opłata przygotowawcza 1. Koszt całkowity udzielonej Pożyczkobiorcy pożyczki zależy od wysokości Kwoty Pożyczki oraz okresu, na jaki została udzielona i jest przedstawiony w poniższej tabeli opłat. 2. Oprocentowanie Kwoty Pożyczki jest stałe i wynosi czterokrotność aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP tj. 16%. 15 DNI KWOTA POŻYCZKI ODSETKI PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA KWOTA SPŁATY CAŁKOWITY POŻYCZKI R zeczywista Roczna Stop a Opro cent owan ia *200 zł 200,00 zł 11,00 zł 39,00 zł 1,00 zł 251,00 zł 51,00 zł 25038,00% *400 zł 400,00 zł 22,00 zł 69,00 zł 2,00 zł 493,00 zł 93,00 zł 16086,34% **500 zł 500,00 zł 27,50 zł 99,00 zł 2,50 zł 629,00 zł 129,00 zł 26541,72% ***600 zł 600,00 zł 33,00 zł 124,00 zł 3,00 zł 760,00 zł 160,00 zł 31385,96% 15 DNI PRZEDŁUŻENIE PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA OPROCENTO WANIE PRZEDŁUŻENIA *200 zł 11,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 61,00 zł *400 zł 22,00 zł 79,00 zł 2,00 zł 103,00 zł **500 zł 27,50 zł 109,00 zł 2,50 zł 139,00 zł ***600 zł 33,00 zł 134,00 zł 3,00 zł 170,00 zł 30 DNI KWOTA POŻYCZKI ODSETKI PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA KWOTA SPŁATY CAŁKOWITY POŻYCZKI *200 zł 200,00 zł 12,00 zł 48,00 zł 2,00 zł 262,00 zł 62,00 zł 2571,78% *400 zł 400,00 zł 24,00 zł 85,00 zł 4,00 zł 513,00 zł 113,00 zł 1963,94% **500 zł 500,00 zł 30,00 zł 109,00 zł 5,00 zł 644,00 zł 144,00 zł 2074,25% ***600 zł 600,00 zł 36,00 zł 134,00 zł 6,00 zł 776,00 zł 176,00 zł 2186,36% Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 30 DNI PRZEDŁUŻENIA PRZYGOTOWAWCZA UBEZPIECZENIOWA OPROCENTO WANIE PRZEDŁUŻENA *200 zł 12,00 zł 58,00 zł 2,00 zł 72,00 zł *400 zł 24,00 zł 95,00 zł 4,00 zł 123,00 zł **500 zł 30,00 zł 119,00 zł 5,00 zł 154,00 zł ***600 zł 36,00 zł 144,00 zł 6,00 zł 186,00 zł * przy pierw szej pożyczce ** przy drugiej pożyczce *** przy kolejnych pożyczkach

2 5 Przedłużenie okresu zwrotu pożyczki 1. Pożyczkobiorca może przedłużyć okres spłaty pożyczki o okres, na jaki pożyczka została udzielona. 2. W celu przedłużenia okresu spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca najpóźniej w Dniu Spłaty wpłaca na konto Pożyczkodawcy opłatę za przedłużenie okresu spłaty według powyższej tabeli opłat, na wskazany rachunek bankowy Pożyczkodawcy. 3. W tytule przelewu należy wpisać: Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. 4. Pożyczkodawca wraz z opłatą za przedłużenie okresu spłaty Pożyczki, pokrywa koszty dodatkowej składki ubezpieczeniowej za okres, na jaki została przedłużona spłata Pożyczki, zgodnie z opłatą wskazaną w tabeli opłat powyżej. 6. Zwrot Pożyczki 1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu Kwoty Spłaty na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę nr... w terminie 15 albo 30 dni w zależności od długości okresu, na jaki została udzielona pożyczka. 2. Termin do zwrotu pożyczki liczony jest od dnia otrzymania Kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 3. W przypadku dokonania częściowej spłaty Kwoty Spłaty w pierwszej kolejności wpłaty zaliczone zostaną na opłatę przygotowawczą następnie na składkę ubezpieczeniową, następnie na odsetki a następnie na kwotę pożyczki. 4. W przypadku dokonania częściowej lub całkowitej spłaty Kwoty Spłaty po Dniu Spłaty, w pierwszej kolejności wpłaty zaliczone zostaną na koszty monitów, następnie na opłatę przygotowawczą, następnie na składkę ubezpieczeniową, następnie na odsetki a następnie na Kwotę Pożyczki. 5. Pożyczkobiorca ma prawo zwrotu Kwoty Pożyczki w całości przed ustalonym Dniem Spłaty. Wówczas Pożyczkobiorcy zostaną zwrócone proporcjonalnie koszty pożyczki. 6. Od niespłaconej w Dniu Spłaty Kwoty Pożyczki - od dnia następującego po Dniu Spłaty - naliczane zostaną odsetki umowne w wysokości czterokrotności aktualnej stopy kredytu lombardowego NBP tj. 16% rocznie a od pozostałej części Kwoty Spłaty oraz kosztów monitów naliczane zostaną odsetki ustawowe. Zmiana odsetek umowych następuje na skutek zmiany stopy kredytu lombardowego przez RPP. 7. Opóźnienie w spłacie Pożyczki 1. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, Pożyczkodawca będzie wysyłał do Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty (monity): a) SMS-owy po upływie 3 dni od Dnia Spłaty; b) SMS-owy + mailowy po upływie 7 dni od Dnia Spłaty; c) telefoniczny (w przypadku nieodebrania połączenia pozostawienie wiadomości na poczcie głosowej lub wysłanie wiadomości SMS) po upływie 10 dni od Dnia Spłaty; d) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego działającego na terytorium RP po upływie 14 dni od Dnia Spłaty. 2. Opłaty za każdy monit wynoszą: a) SMS 5 PLN b) SMS PLN c) telefoniczny 15 PLN d) pocztowa przesyłka polecona 20 PLN 4. Opłaty za każdy monit ponosi Pożyczkobiorca. 5. W przypadku braku spłaty Kwoty Spłaty w terminie, Pożyczkobiorca zostaje obciążony dodatkową opłatą za przedłużenie umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci i objęcie go ochroną ubezpieczeniową do dnia spłaty całej kwoty pożyczki wraz z opłatami dodatkowymi. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres opóźnienia w spłacie należności zgodnie z tabelą opłat. 6. W przypadku, gdy będzie konieczne dochodzenie należności w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji a także przepisane prawem koszty zastępstwa procesowego. 8. W przypadku braku spłaty Kwoty Spłaty w terminie, Pożyczkodawca przedłuża okres obowiązkowego ubezpieczenia Pożyczkobiorcy o 30 dni liczonych od dnia następnego po Dniu Spłaty. Składką ubezpieczenia obciążony zostaje Pożyczkobiorca w wysokości określonej w tabeli opłat. 8. Odstąpienie od umowy 1. Pożyczkobiorca może odstąpić od umowy w terminie czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy. 2. W celu odstąpienia od umowy Pożyczkobiorca przesyła na adres Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od udzielonej pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Po odstąpieniu od Umowy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wpłacenia w terminie trzydziestu (30) dni na rachunek Pożyczkodawcy Kwoty Pożyczki a także kwoty odsetek należnych Pożyczkodawcy w stosunku dziennym, odpowiadającym okresowi trwania umowy w wysokości... złotych za każdy dzień. 9. Wypowiedzenie umowy 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie, przy czym Pożyczkodawca musi takie oświadczenie złożyć na trwałym nośniku. 2. Termin wypowiedzenia umowy dla Pożyczkobiorcy wynosi trzydzieści (30) dni a dla Pożyczkodawcy dwa miesiące. 3. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez konsumenta zobowiązań dotyczących warunków udzielenia tego kredytu określonych w umowie oraz negatywnej oceny ryzyka kredytowego konsumenta. 4. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty udzielonych mu pożyczek pieniężnych. 5. Pisemne wypowiedzenie umowy może być wysłane wyłącznie listem poleconym pocztowego operatora publicznego działającego na terytorium RP. 10. Ubezpieczenie 1. Pożyczkobiorca podlega grupowemu ubezpieczeniu na wypadek śmierci. 2. Kwoty ubezpieczenia zostały zamieszczone w tabeli opłat dołączonej do niniejszej umowy w załączniku numer Wyciąg z Warunków Grupowego Ubezpieczenia został dołączony do niniejszej umowy w załączniku numer 3 do Umowy. 4. Pożyczkobiorca oświadcza, iż zgadza się na warunki objęcia go ubezpieczeniem grupowym przy udzieleniu każdej Pożyczki pieniężnej. 5. Ponadto Pożyczkobiorca oświadcza, że: a) zapoznał się z odpowiednimi szczególnymi warunkami grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców, a w szczególności zakresem ubezpieczenia i że je akceptuje, b) został poinformowany o adresie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, o celu zbierania swoich danych osobowych, prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania. -> 6. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę: a) na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej, w tym na wysokość Sumy ubezpieczenia, świadczonej przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 162, Warszawa z tytułu umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców i w związku z tym na przekazanie Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group swoich danych osobowych oraz danych dotyczących udzielonej pożyczki w tym kopii Umowy pożyczki, b) aby w razie jego śmierci Świadczenie z tytułu Umowy, zawartej na jego rzecz przez Pożyczkodawcę wypłacone zostało Pożyczkodawcy do kwoty istniejących względem Pożyczkodawcy zobowiązań.-> 11. Dane osobowe 1. Pożyczkodawca przetwarza podane podczas rejestracji oraz we wniosku o udzielenie pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy w celu świadczenia usług udzielania pożyczek. 2. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych. 3. Pożyczkodawca może przekazać dane osobowe firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia takiej firmie dochodzenia swoich należności. 4. Pożyczkodawca przekazuje dane osobowe Pożyczkobiorcy firmie ubezpieczeniowej Compensa TU na Życie S.A. w celu objęcia go ubezpieczeniem. 5. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacjigospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz 530), w zw. z art. 105 ust. 4a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. nr 2002, poz. 665 z późn. zm.), Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Pożyczkodawcę do występowania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, stanowiących tajemnicę bankową oraz do występowania za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200,00 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu 6. Dane osobowe Pożyczkobiorca podaje dobrowolnie. 7. Pożyczkobiorca ma dostęp do swoich danych osobowych oraz przysługuje mu prawo żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. 8. Dane osobowe Pożyczkobiorców są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 12. Postanowienia końcowe 1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 4. Podpisując niniejszą umowę Pożyczkobiorca akceptuje warunki Regulaminu Pożyczek Pożyczkodawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy oraz warunki ubezpieczenia grupowego Compensa TU na Życie S.A. 5. Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od Pożyczkodawcy. DATA I PODPIS POŻYCZKOBIORCY PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ POŻYCZKODAWCĘ

3 ZAŁĄCZNIKI: 1. Odstąpienie od umowy pożyczki. KLIENT:... MIEJSCOWOŚĆ, DATA IMIĘ I NAZWISKO ADRES SmsBanQ S.A. ADRES ul. Wały Dwernickiego117/121 NR. UMOWY POŻYCZKI Częstochowa NR. DOWODU OSOBISTEGO PESEL ODSTĄPIENIE od umowy pożyczki Niniejszym odstępuje od umowy pożyczki nr. zawartej pomiędzy mną a SmsBanQ S.A. dnia.. WŁASNORĘCZNY PODPIS 2. Tabela opłat. Obowiązuje od dnia r 200 PLN na 15 DNI 200 PLN na 30 DNI 400 PLN na 15 DNI 400 PLN na 30 DNI 500 PLN na 15 DNI 500 PLN na 30 DNI 600 PLN na 15 DNI 600 PLN na 30 DNI 25038,00% 2571,78% 16086,34% 1963,94% 26541,72% 2074,25% 31385,96% 2186,36% Zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r. Opłata przygotowawcza 11,00 zł 12,00 zł 22,00 zł 24,00 zł 27,50 zł 30,00 zł 33,00 zł 36,00 zł Opłata za SMS Koszty ubezpieczenia Opłaty za monit Odsetki za niespłacenie pożyczki w terminie Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zastępstwa procesowego. 2,46PLN z VAT 200 PLN na 15 DNI 200 PLN na 30 DNI 400 PLN na 15 DNI 400 PLN na 30 DNI 500 PLN na 15 DNI 500 PLN na 30 DNI 600 PLN na 15 DNI 600 PLN na 30 DNI 39 PLN 48 PLN 69 PLN 85 PLN 99 PLN 109 PLN 124 PLN 134 PLN SMS SMS + TELEFON POCZTA POLSKA 5 PLN 10 PLN 15 PLN 20 PLN czterokrotność stopy kredytu lombardowego (16%) wpis sądowy opłata skarbowa od pełnomocnictwa koszty zastępstwa adwokackiego/radcowskiego w procesie koszty zastępstwa adwokackiego/radcowskiego w egzekucji 30 zł 17 zł dochodzona kwota do 500 zł - 60 zł; powyżej 500 zł zł dochodzona kwota do 500 zł - 15 zł; powyżej 500 zł - 45 zł Koszt jednego SMS'a wysłanego na numer72480 Koszty ubezpieczenia uzależnione są od okresu pożyczki jak i również jej Kwoty Wypłaty, przy czym ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich klientów SmsBanQ S.A. Opłata za każdy monit przesłany do Klienta w związku z nieuregulowanym zobowiązaniem, nieterminowa spłatą lub nieterminową wpłata raty ponosi Pożyczkobiorca. Stopa kredytu lombardowego liczona w skali roku umieszczona na stronie Narodowego Banku Polski zgodnie z Uchwałą Rady Polityki Pieniężnej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U r. Nr 225 poz. 1635); Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U nr 90 poz. 594); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U nr 163 poz. 1348)

4 3 Wyciąg z umowy ubezpieczenia. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POŻYCZKOBIORCÓW DBA/SMSBANQ/1/ Niniejsze Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców o symbolu DBA/SMSBANQ/1/2010, zwane dalej szczególnymi warunkami ubezpieczenia (SWU), mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców, zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Compensa Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A Vienna Insurance Group a SMSBANQ S.A. i stanowią jej integralną część. DEFINICJE 2 Wymienionym niżej terminom nadaje się następujące znaczenie: 1. Akt terroryzmu - planowane i zorganizowane działanie pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu zastraszenia bądź wymuszenia określonych zachowań lub świadczeń od władz państwowych i społeczeństwa, często naruszające lub zagrażające ludzkiemu życiu, zdrowiu lub mieniu. 2. Ubezpieczający SMSBANQ S.A.6 3. Ubezpieczyciel - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Vienna Insurance Group. 4. Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która otrzymała Kwotę pożyczki od Ubezpieczającego na podstawie zawartej z nim Umowy pożyczki. 5. Kwota pożyczki kwota pieniężna, jaka przelewana jest na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 6. Ubezpieczony Pożyczkobiorca, posiadający stałe zameldowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej albo będący rezydentem i przebywający na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który wyraził zgodę na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie Umowy. 7. Moment udzielenia pożyczki oznaczona z dokładnością do godziny i minuty data dokonania przez Ubezpieczającego przelewu Kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 8. Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia na następny okres - odłożenie w czasie terminu spłaty zadłużenia w części kapitałowej na następny okres równy do liczby dni okresowi, na jaki została pierwotnie wzięta pożyczka, zgodnie z procedurą Ubezpieczającego. Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia na następny okres może być dokonywane wielokrotnie. 9. Data (dzień) wymagalności spłaty pożyczki dzień, do którego całość zadłużenia powinna zostać spłacona na rachunek bankowy Ubezpieczającego. 10. Składka ubezpieczeniowa - składka należna z tytułu Umowy za danego Ubezpieczonego za daną pożyczkę, płatna jednorazowo. 11. Suma ubezpieczenia Kwota równa kwocie zadłużenia z tytułu Umowy pożyczki pozostała do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego ale nie wyższa niż Kwota pożyczki o której mowa w Umowie pożyczki z wyłączeniem Zadłużenia przeterminowanego. 12. Świadczenie kwota wypłacana przez Ubezpieczyciela w przypadku uznania roszczenia powstałego w wyniku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 13. Umowa pożyczki - umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych zawarta na czas nieokreślony przez Pożyczkobiorcę z Ubezpieczającym, na podstawie której mogą być udzielane pożyczki. 14. Uposażony osoba wyznaczona przez ubezpieczonego pożyczkobiorcę jako uprawniona do świadczenia z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 15. Wiek liczba pełnych lat ukończonych przez Ubezpieczonego w dniu ostatnich urodzin. 16. Zadłużenie przeterminowane zadłużenie z tytułu umowy pożyczki, obejmujące: pożyczki nie spłacone w terminie wymagalności i którym nie Przedłużono okresu spłaty zadłużenia na następny okres, pożyczki, którym Przedłużono okres spłaty zadłużenia na następny okres a które nie zostały spłacone w terminie wymagalności i którym nie Przedłużono okresu spłaty zadłużenia na następny okres, odsetki należne, odsetki za czas opóźnienia, opłaty przygotowawcze, Składki ubezpieczeniowe oraz koszty poniesione w związku z egzekwowaniem spłaty zadłużenia oraz wszelkie opłaty zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek przez SMSBANQ S.A. osobom fizycznym. 17. Zdarzenie ubezpieczeniowe wydarzenie, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o świadczenie. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do tego Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Zdarzenie ubezpieczeniowe - śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego. 3. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności, Ubezpieczyciel wypłaci Uposażonemu, Świadczenie w wysokości Sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem postanowień SWU. 4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu Umowy w zakresie danej pożyczki do wysokości Sumy ubezpieczenia. OBEJMOWANIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 4 1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową na wypadek śmierci Pożyczkobiorcę, który spełnia wszystkie poniższe warunki: a) w momencie udzielenia pożyczki Pożyczkobiorca jest w wieku od 25 do 60 lat; b) Pożyczkobiorca wyraził zgodę na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy oraz wskazał Ubezpieczającego jako Uposażonego z Umowy; c) Pożyczkobiorca zawarł z Ubezpieczającym Umowę pożyczki; d) Ubezpieczający udzielił Ubezpieczonemu pożyczki na okres 15 lub 30 dni; e) Pożyczkobiorca został zgłoszony przez Ubezpieczającego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach obejmowanych ochroną ubezpieczeniową, zawierającym dane określone w Załączniku nr 2 do Umowy. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko w stosunku do tych Ubezpieczonych i za te okresy, za które zapłacono należną Składkę ubezpieczeniową. 3. Ubezpieczyciel może odmówić objęcia Pożyczkobiorcy ochroną ubezpieczeniową. W przypadku odmowy objęcia ochroną ubezpieczeniową Pożyczkobiorcy, Ubezpieczyciel zwróci Składkę ubezpieczeniową zapłaconą za danego Pożyczkobiorcę. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA 5 1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się od Momentu udzielenia pożyczki, pod warunkiem objęcia ochroną przez Ubezpieczyciela zgodnie z postanowieniami 4 SWU i opłacenia należnej Składki ubezpieczeniowej. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego w przypadku nie dokonania spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki i Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia na kolejny okres rozpoczyna się od momentu wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia, pod warunkiem ponownego zgłoszenia przez Ubezpieczającego danego Ubezpieczonego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach oraz opłaceniu należnej Składki ubezpieczeniowej 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego wygasa w najwcześniejszym z niżej wymienionych dni, w przypadku: a) wypłaty świadczenia w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, b) ukończenia przez Ubezpieczonego 60 lat w dniu 60. urodzin, z zastrzeżeniem ust. 4, c) wymagalności spłaty pożyczki - w dniu wymagalności spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. d) cofnięcia przez Ubezpieczonego zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy w dniu cofnięcia zgody, e) rozwiązania Umowy w dniu rozwiązania Umowy. -> 4. Jeżeli w Momencie udzielenia pożyczki lub w dniu nie dokonania spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki i wyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na Przedłużenie okresu spłaty zadłużenia na następny okres Pożyczkobiorca nie ma ukończonego 60 roku życia a Dzień wymagalności spłaty pożyczki z tytułu tej pożyczki przypada po 60 dniu urodzin a Ubezpieczający ponownie zgłosił danego Ubezpieczonego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach i zapłacił Składkę ubezpieczeniową za danego Ubezpieczonego za ten okres, to data wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego zostaje przesunięta do Daty wymagalności spłaty tej pożyczki. 5. Jeżeli w stosunku do danego Ubezpieczonego, zgodnie z procedurą Ubezpieczającego, dokonano Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia na następny okres, a Ubezpieczający, ponownie zgłosił danego Ubezpieczonego na wykazie danych o Pożyczkobiorcach oraz zapłacił Składkę ubezpieczeniową za danego Ubezpieczonego należną za ten następny okres, to data wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do danego Ubezpieczonego zostaje przesunięta do nowej Daty wymagalności spłaty pożyczki, ustalonej w wyniku procedury Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 6 1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli śmierć ta nastąpiła na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, Aktów terroryzmu lub czynnego udziału Ubezpieczonego w rozruchach, buntach, zamieszkach bądź aktach przemocy, a także na skutek masowego skażenia radioaktywnego, biologicznego, chemicznego bądź katastrofy nuklearnej. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w razie śmierci Ubezpieczonego będącej wynikiem samobójstwa popełnionego w okresie 2 lat od daty wyrażenia zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej, niezależnie od stopnia poczytalności Ubezpieczonego. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest ograniczona do wysokości Sum ubezpieczenia z maksymalnie dwóch pożyczek obowiązujących w chwili śmierci Ubezpieczonego. UBEZPIECZENIOWA 7 1. Składka ubezpieczeniowa należna jest za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej równy: a) okresowi na jaki udzielono pożyczkę,

5 b) odrębnie każdemu z okresów, na jaki dokonano Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia przy braku spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki. 1. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest przez Ubezpieczającego jednorazowo na wskazany w polisie rachunek bankowy. 2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest najpóźniej następnego dnia za wszystkich Pożyczkobiorców objętych ochroną ubezpieczeniową w dniu poprzednim. 3. Wysokość Składki ubezpieczeniowej jest określona w Umowie i jest podana do wiadomości osób zamierzających wnioskować o udzielenie pożyczki na stronie internetowej Ubezpieczającego. 4. Za dzień zapłaty Składki ubezpieczeniowej uznaje się dzień, w którym Składka ubezpieczeniowa wpłynęła na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo zmiany wysokości Składek ubezpieczeniowych. 6. Ubezpieczyciel pisemnie informuje Ubezpieczającego o zmianie taryfy Składek ubezpieczeniowych co najmniej 30 dni przed zmianą wysokości Składek ubezpieczeniowych. 7. Składka ubezpieczeniowa należna jest za okres w którym Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia ochrony Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu części Składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 8. Wysokość Składki ubezpieczeniowej nalicza się dla każdej pożyczki oddzielnie. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 8 1. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności, Ubezpieczyciel spełni świadczenie na rzecz Uposażonego w wysokości Kwoty pożyczki. Kwoty Zadłużenia przeterminowanego z zastrzeżeniem ust. 2 nie są wliczane do wysokości świadczenia. 2. W przypadku nie dokonania spłaty pożyczki w Dniu wymagalności spłaty pożyczki i Przedłużenia okresu spłaty zadłużenia na kolejny okres Ubezpieczyciel w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie odpowiedzialności spełni świadczenie na rzecz Uposażonego w wysokości Kwoty pożyczki nie spłaconej w Dniu wymagalności spłaty pożyczki, której Przedłużono okres spłaty zadłużenia na kolejny okres. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ 9 1. Ubezpieczający lub osoba uprawiona do Świadczenia, powinna niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Świadczenia z tytułu Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel wypłaca na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia. Wniosek składany jest na formularzu Ubezpieczyciela. 3. Do wniosku o wypłatę świadczenia należy dołączyć dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości Świadczenia oraz potwierdzające prawo do otrzymania Świadczenia, a w szczególności: a) wypis z dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek, b) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego, c) kopię Umowy pożyczki, d) numer rachunku bankowego, na który Ubezpieczyciel dokona wypłaty świadczenia. 4. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Ubezpieczyciel może zwrócić się do osoby składającej wniosek, o którym mowa w ust. 2, o potwierdzenie przez polską placówkę dyplomatyczną dokumentów niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości Świadczenia. 5. Ubezpieczyciel może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów uzasadniających wypłatę Świadczenia. 6. Wypłata Świadczenia następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby Ubezpieczyciela wniosku o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i 5. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości Świadczenia okaże się niemożliwe, Świadczenie będzie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe. Jednakże bezsporną część Świadczenia Ubezpieczyciel wypłaci w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym. 7. Świadczenie nie zostanie wypłacone osobie, która przyczyniła się umyślnie do zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 8. Jeżeli Świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż ta, o którą wnosiła osoba uprawniona do Świadczenia, Ubezpieczyciel poinformuje ją na piśmie, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia, wraz z pouczeniem o trybie dochodzenia roszczeń. ROZWIĄZANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 10 Rozwiązanie Umowy następuje w najwcześniejszym z terminów: 1. z upływem okresu wypowiedzenia - w dniu upływu okresu wypowiedzenia; 2. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Ubezpieczającego z dniem wpływu do siedziby Ubezpieczyciela oświadczenia Ubezpieczającego o odstąpieniu; 3. w przypadku braku zapłaty zaległej Składki ubezpieczeniowej pomimo wyznaczenia przez Ubezpieczyciela dodatkowego terminu na zapłatę zaległej Składki ubezpieczeniowej - w przededniu dnia rozpoczynającego okres, za który nie zapłacono Składki ubezpieczeniowej w pełnej wysokości; 4. z upływem okresu na jaki umowa została zawarta, o ile Strony nie zadecydowały wspólnie o jej przedłużeniu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego składane w związku z Umową, powinny być dokonywane na piśmie. Na Ubezpieczającym ciąży obowiązek niezwłocznego doręczenia do siedziby Ubezpieczyciela zawiadomień, oświadczeń i wniosków składanych przez Ubezpieczonych. 2. Przyjmuje się, że Ubezpieczyciel wypełnił swój obowiązek zawiadomienia, oświadczenia lub wnioskowania, wysyłając pismo pod ostatni znany Ubezpieczycielowi adres. W takim wypadku pismo wywiera skutki prawne po upływie 30 dni od dnia jego wysłania, choćby nie dotarło do adresata. 3. Wszelkie zmiany Umowy powinny być dokonywane za porozumieniem obu stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pisemnego informowania Ubezpieczającego, nie rzadziej niż raz w roku, o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonym w formie pisemnej informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, niezwłocznie po przekazaniu informacji Ubezpieczającemu przez Ubezpieczyciela. 5. Ubezpieczający, który zamierza przedstawić Ubezpieczycielowi propozycje zmian w Umowie, musi uzgodnić te propozycje z Ubezpieczonymi. 6. Ubezpieczyciel przed wyrażeniem przez strony zgody na zmianę warunków Umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy jest zobowiązane przekazać pisemne informacje w tym zakresie Ubezpieczającemu wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość przysługujących świadczeń. Ubezpieczający zobowiązany jest przekazać Ubezpieczonym w formie pisemnej informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy lub zmianę prawa właściwego dla zawartej Umowy. 7. Zmiana Umowy na niekorzyść Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia w razie śmierci ubezp ieczonego wymaga zgody Ubezpieczonego. Brak zgody Ubezpieczonego uważa się za cofnięcie przez ubezpieczonego zgody na zastrzeżenie na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. 8. Ubezpieczający udziela Ubezpieczycielowi zgody na zmianę Umowy, składając jednocześnie oświadczenie o otrzymaniu od Ubezpieczonych zgody na zmianę Umowy. 9. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Ubezpieczonym wszelkich informacji o przebiegu Umowy przedstawianych przez Ubezpieczyciela, w sposób zapewniający Ubezpieczonemu możliwość pełnego zapoznania się z nimi. W szczególności Ubezpieczający informuje Ubezpieczonych o objęciu tych osób ochroną ubezpieczeniową oraz o wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie informacji przekazanej przez Ubezpieczyciela Osobie, której interesu prawnego dotyczy decyzja Ubezpieczyciela, przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji. Odwołanie w formie pisemnej kieruje się na adres siedziby Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania i udzielenia pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności związanych z decyzją stało się możliwe. W trakcie rozpatrywania odwołania Ubezpieczyciel może domagać się dostarczenia dodatkowych dokumentów, mogących uzasadniać zmianę decyzji. 2. Niezależnie od zachowania trybu, o którym mowa w ust. 1, osobie, której interesu prawnego dotyczy decyzja Ubezpieczyciela, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego. 3. Spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe według przepisów o właściwości ogólnej albo sądy właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy. 13 Przepisami regulującymi opodatkowanie świadczeń zakładu ubezpieczeń są: 1. art. 21 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu: Wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi. 2. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu: Przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. 14 Treść niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia została uzgodniona pomiędzy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i SMSBANQ S.A. w drodze rokowań i ma zastosowanie o umowy ubezpieczenia zawartej dnia r. i potwierdzonej polisą numer

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu 27.03.2015 pomiędzy: 1. Szybka Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą.

2), zamieszkałą/ym w:, legitymującą/ym się dowodem osobistym o numerze, posiadającą/ym numer PESEL, zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA ZAWARTA W DNIU... W WARSZAWIE POMIĘDZY: 1) Regita Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx zawarta pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ xxxxx 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 203; adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 203,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL RAMOWA UMOWA POŻYCZKI POŻYCZKA-BANK.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Kodeks Cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.extraportfel.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}%

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% RAMOWA UMOWA POŻYCZKI EPST KOD KTÓREJ %{contract_code}% %{created}% zawarta pomiędzy: 1. ARGENTUM CAPITAL Sp. zo.o. z siedzibą w Suwałkach ul. Mickiewicza 11 lok. 202; adres korespondencyjny Suwałki ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony. 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych.

1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony. 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 300 zł do 3 000 zł w pełnych złotych. Warunki Umowy Ramowej Pożyczki Nasze usługi stworzyliśmy w celu kontroli Twoich środków pieniężnych w nietypowych sytuacjach dla sfinansowania nieoczekiwanych wydatków. Wyliczamy całkowitą kwotę do zwrotu.

Bardziej szczegółowo