WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Namysłów, dnia r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot. przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29 listopada 2013 r.) na usługi p.n. Ubezpieczenie budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń zmechanizowanych, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i innych środków trwałych, pojazdów stanowiących własność Zamawiającego bądź użytkowanych przez niego na podstawie innych tytułów, odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, na rok 2014, nr referencyjny 7/PN/2013. Zapytanie 1: Czy Zamawiający potwierdza, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków - w wieku ponad 50 lat, w których nie były przeprowadzane kapitalne remonty, - nieużytkowanych, - będących w złym stanie technicznym? Wyjaśnienie 1: Brak budynków i budowli, które są nieużytkowane, w złym stanie technicznym lub takich, których stan wymaga kapitalnego remontu. Zapytanie 2: Czy we wszystkich lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia spełnione są wymogi przepisów prawa w zakresie ochrony p/pożarowej? Wyjaśnienie 2: We wszystkich budynkach i budowlach są spełnione wymogi przewidziane przepisami prawa w zakresie ochrony p.poż. Zapytanie 3: Jaka jest wartość największej lokalizacji mienia wskazanego do ubezpieczenia? Wyjaśnienie 3: Oczyszczalnia ścieków, Namysłów, ul. Grunwaldzka, wartość ,93 zł. Zapytanie 4: Prosimy brokera uczestniczącego w postępowaniu o określenie PML. Wyjaśnienie 4: Nie mamy możliwości określenia współczynnika PML. Zapytanie 5: Jakie rodzaje działalności wg numerów PKD nie były faktycznie wykonywane przez Zamawiającego w 2012 r. oraz w 2013r.? Prosimy o podanie tych numerów PKD w poszczególnych latach. Wyjaśnienie 5: W latach nie wykonywaliśmy działalności: Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z. Zapytanie 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej działalności niewykonywanej? Wyjaśnienie 6: Zgodnie z treścią Integralnej części SIWZ ochroną ubezpieczeniową ma być objęta faktycznie prowadzona działalność gospodarcza. Zatem nie ma podstaw do wykreślania jakiegokolwiek podanego w SIWZ numeru PKD. Zapytanie 7: Czy Zamawiający przewiduje w 2014 r. istotną zmianę struktury procentowej osiąganych przychodów w stosunku do podanej na str.22 Załącznika do SIWZ Program ubezpieczenia? Wyjaśnienie 7: Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na istotną zmianę struktury procentowej osiąganych przychodów.

2 Zapytanie 8: Czy Zamawiający potwierdza, że nie zbiera, nie segreguje, nie przetwarza i nie składuje odpadów niebezpiecznych? Wyjaśnienie 8: Zamawiający potwierdza, że w ramach prowadzonej działalności nie zbiera, nie segreguje, nie przetwarza i nie składuje odpadów niebezpiecznych. Zapytanie 9: Czy Zamawiający zarządza wyłącznie regionalnym składowiskiem odpadów w Ziemiełowicach, na którym nie deponuje się odpadów niebezpiecznych? Jeśli Zamawiający posiada/administruje/zarządza również innymi wysypiskami/składowiskami odpadów, to prosimy o ich wymienienie, podanie ich lokalizacji oraz informacji, czy i ewentualnie jakie odpady niebezpieczne są tam składowane. Wyjaśnienie 9: Zamawiający zarządza wyłącznie regionalnym składowiskiem odpadów w Ziemiełowicach, na którym nie deponuje się odpadów niebezpiecznych. Zapytanie 10: Na czym w szczególności polega gospodarka odpadami, którą zajmuje się Zamawiający w ramach prowadzonej działalności? Prosimy o szczegółowy opis. Wyjaśnienie 10: Zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, sortowanie odpadów i deponowanie na składowisku. Zapytanie 11: Jakiego rodzaju odpady zbiera i segreguje Zamawiający? Wyjaśnienie 11: Załącznik nr 1. Zapytanie 12: Prosimy o wyszczególnienie środków trwałych (nazwa, przeznaczenie, nr inwentarzowy, wartość) wskazanych do ubezpieczenia a związanych bezpośrednio z sortowaniem i/lub przetwarzaniem odpadów. Wyjaśnienie 12: Załącznik nr 2. Zapytanie 13: Prosimy o wyszczególnienie środków trwałych (nazwa, przeznaczenie nr inwentarzowy, wartość) wskazanych do ubezpieczenia a związanych bezpośrednio z wysypiskiem śmieci. Wyjaśnienie 13: Załącznik nr 2. Zapytanie 14: Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej środków trwałych związanych bezpośrednio z segregowaniem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów? Wyjaśnienie 14: Brak zgody na tego rodzaju wyłączenie. Zapytanie 15: Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości zł (lub w innej możliwej do przyjęcia wysokości) na ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych środków trwałych związanych bezpośrednio z przetwarzaniem i składowaniem odpadów? Wyjaśnienie 15: Brak zgody na tego rodzaju ograniczenie i wprowadzenie limitu wartości szkody. Zapytanie 16: Czy odpady (sortowane, składowane) stanowią przedmiot ubezpieczenia? Wyjaśnienie 16: Odpady nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia. Zapytanie 17: Proszę wskazać wszystkie miejsca składowania i segregowania odpadów wraz z opisem stosowanych w nich zabezpieczeń p/pożarowych. Wyjaśnienie 17: Składowisko odpadów w Ziemiołowicach, sortownia w Namysłowie, ul. Grunwaldzka. Zapytanie 18: Czy w budynkach lub w ich najbliższym sąsiedztwie, w których odbywa się sortowanie odpadów, prowadzony jest jeszcze inny rodzaj działalności? Wyjaśnienie 18: Nie.

3 Zapytanie 19: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla poszczególnych rozszerzeń ubezpieczenia OC działalności, o których mowa w pkt Zadania II (Załącznik do SIWZ Program ubezpieczeń ) stanowią limity odpowiedzialności w ramach globalnej sumy gwarancyjnej OC i wypłata odszkodowania z tytułu ryzyka objętego limitem pomniejsza sumę gwarancyjną. Wyjaśnienie 19: Potwierdzamy, limit odpowiedzialności dla poszczególnych rozszerzeń ubezpieczenia OC Działalności stanowi limit w ramach globalnej sumy gwarancyjnej OC. Każdorazowa wypłata odszkodowania pomniejsza sumę gwarancyjną. Zapytanie 20: Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC działalności. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o dodanie zapisu, że klauzula ta będzie miała zastosowanie w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia pod warunkiem, że szkodowość nie przekroczy poziomu 50%, przy czym przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań oraz rezerw do składki zainkasowanej. Wyjaśnienie 20: Brak zgody na wyłączenie tego rodzaju. Zapytanie 21: Z czego są wykonane, do czego służą i gdzie są zlokalizowane kontenery typu dzwon, które stanowią przedmiot ubezpieczenia? Wyjaśnienie 21: Plastikowe pojemniki typu dzwon służą do segregacji odpadów przez mieszkańców (plastik, papier, szkło) na terenie miasta Namysłów. Zapytanie 22: Proszę o określenie minimalnej, średniej i maksymalnej ceny jednostkowej oraz ilości i miejsc lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wskazanych w poz. 67,68, 69 zakładki 6- urządzenia techniczne Załącznika C do SIWZ. Wyjaśnienie 22: Ilość pojemników do selektywnej zbiórki: 121 sztuk po 607,00 zł każdy. Zapytanie 23: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Wyjaśnienie 23: Potwierdzamy, pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ będą rozstrzygać OWU obowiązujące u wykonawcy. Zapytanie 24: Dotyczy Wykazu pojazdów Zał. B do SIWZ. Proszę o podanie informacji na jaki dzień zostały ustalone sumy ubezpieczenia pojazdów? Wyjaśnienie 24: Sumy ubezpieczenia pojazdów zostały ustalone na dzień r. Zapytanie 25: Czy Zamawiający wskazał do ubezpieczenia wszystkie pojazdy będące w jego posiadaniu na dzień sporządzenia SIWZ, czy może wyłącznie pojazdy, których polisy ekspirują br.? Wyjaśnienie 25: W SIWZ zostały wykazane pojazdy, których okres ubezpieczenia kończy się r Zapytanie 26: Dotyczy Wykazu pojazdów Załącznika A do SIWZ. Ze względu na ubezpieczenie pojazdu marki MERCEDES VITO o nr rej. ONA 1S34 w zakresie OC/NNW do r. prosimy o wykreślenie go z wykazu pojazdów wskazanych do ubezpieczenia na 2014r. Wyjaśnienie 26: Pojazd należy wykreślić z załącznika A. Został on omyłkowo dopisany. Zapytanie 27: Dotyczy klauzuli Zasady proporcji w ubezpieczeniu AC. Ze względu na fakt, iż w ubezpieczeniu AC posługujemy się wartością rynkową a nie odtworzeniową pojazdów, prosimy o modyfikację jej treści na potrzeby ubezpieczenia AC w następujący sposób: jeżeli wartość rynkowa pojazdu lub wyposażenia dodatkowego pojazdu, ustalona w dniu zawierania umowy ubezpieczenia jest wyższa od sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia o ponad 15%, to wyliczone odszkodowanie wypłacane jest w proporcjonalnej wysokości, w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu.

4 Wyjaśnienie 27: Wyrażamy zgodę na modyfikację treści klauzuli zgodnie ze wskazaniem. Zapytanie 28: Dotyczy ubezpieczenia AC. Czy zakres terytorialny ubezpieczenia AC powinien być tożsamy z zakresem terytorialnym określonym w SIWZ dla assistance? Wyjaśnienie 28: Zakres terytorialny assistance wyłącznie terytorium RP. Zakres terytorialny AC Europa + WNP. Zapytanie 29: Dotyczy ubezpieczenia pojazdów w zakresie assistance. Prosimy o wykreślenie pozycji 25,41,42,44,45,47 wykazu B pojazdów (tj. pojazdów innych niż osobowe oraz ciężarowe do 3,5 t DMC) z zakresu ubezpieczenia assistance. Wyjaśnienie 29: Wyrażamy zgodę na wykreślenie. Zapytanie 30: Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla świadczeń dodatkowych (tj. poza podstawowymi: zgonem i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu) wymienionych w zakresie ubezpieczenia NNW komunikacyjnego. Proponujemy limit w wysokości do 30% sumy ubezpieczenia. Wyjaśnienie 30: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie takiego limitu. Zapytanie 31: Dotyczy Załącznika E do SIWZ. Czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC działalności? Wyjaśnienie 31: Maszyny budowlane wymienione w załączniku E zostały zgłoszone do ubezpieczenia obowiązkowego OC i są wymienione w załączniku A. Zapytanie 32: Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU wykonawcy. Wyjaśnienie 32: Potwierdzamy, zgodnie z treścią wcześniej udzielonej odpowiedzi. Zapytanie 33: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia obligatoryjnej klauzuli kosztów dodatkowych, ponieważ odnosi się ona do ubezpieczeń mienia. Wyjaśnienie 33: Wyrażamy zgodę na wykreślenie wskazanej klauzuli w ryzyku OC Działalności. Zapytanie 34: Prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia następującej treści klauzuli rzeczoznawców: Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy gwarancyjnej lub limitu dla danego ryzyka uzasadnione koszty rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. Wyjaśnienie 34: Wyrażamy zgodę na wskazaną treść klauzuli rzeczoznawców. Zapytanie 35: Jeśli Zamawiający nie zgadza się na treść kl. rzeczoznawców w treści zaproponowaną w pytaniu 34, to w odniesieniu do ubezpieczenia OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia prosimy o wykreślenie w klauzuli rzeczoznawców słów przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłączenie ważnymi względami. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o wskazanie ważnych względów, którymi Ubezpieczyciel może uzasadnić brak zgody na zatrudnienie rzeczoznawcy. Wyjaśnienie 35: Odpowiedź udzielona powyżej w pytaniu nr 34. Zapytanie 36: Jeśli Zamawiający nie zgadza się na treść kl. rzeczoznawców w treści zaproponowanej w pytaniu 34, to prosimy o wprowadzenie zapisu w klauzuli rzeczoznawców, że koszty rzeczoznawców będą pokrywane w granicach sumy gwarancyjnej lub limitu na dane ryzyko. Wyjaśnienie 36: Odpowiedź udzielona powyżej w pytaniu nr 34.

5 Zapytanie 37: Czy oprócz umowy zawartej z Gminą Namysłów dot. oczyszczania miasta Namysłów oraz zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Namysłów na lata Zamawiający zawarł również inne umowy dotyczące tego rodzaju działalności. Jeśli tak, to prosimy o wykaz tych umów wraz z informacją o ilości i rodzaju dróg. Wyjaśnienie 37: Nie. Zapytanie 38: Czy Zamawiający potwierdza, że nie zbiera, nie segreguje i nie przetwarza odpadów niebezpiecznych? Wyjaśnienie 38: Odpowiedź udzielono powyżej we wcześniej zadanym pytaniu tego rodzaju. Zapytanie 39: Czy Zamawiający zarządza wyłącznie regionalnym składowiskiem odpadów w Ziemłowicach, na którym nie deponuje się odpadów niebezpiecznych? Wyjaśnienie 39: Odpowiedź udzielono powyżej we wcześniej zadanym pytaniu tego rodzaju. Zapytanie 40: Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności dla poszczególnych rozszerzeń ubezpieczenia OC działalności, o których mowa w pkt Zadania II (Załącznik do SIWZ Program ubezpieczeń ) stanowią limity odpowiedzialności w ramach globalnej sumy gwarancyjnej OC. Wyjaśnienie 40: Odpowiedź udzielono powyżej we wcześniej zadanym pytaniu tego rodzaju. Zapytanie 41: Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia OC działalności. Wyjaśnienie 41: Odpowiedź udzielono powyżej we wcześniej zadanym pytaniu tego rodzaju. Zapytanie 42: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zajmuje się produkcją paliw alternatywnych RDF. Wyjaśnienie 42: Zamawiający nie zajmuje się produkcją paliw alternatywnych RDF. Zapytanie 43: Prosimy o opis i szkice sytuacyjne wszystkich miejsc sortowania i składowania odpadów, że szczególnym uwzględnieniem opisu miejsca i sposobu składowania odpadów, zabezpieczeń p/poż., rodzaju sąsiedztwa, odległości od zabudowań i wartości majątku znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie tych miejsc (dotyczy szczególnie sortowni przy ulicy Grunwaldzkiej w Namysłowie oraz sortowni w Ziemłowicach ale także innych miejsc sortowania i składowania odpadów, jeśli takie występują). Wyjaśnienie 43: Składowisko odpadów w Ziemiełowicach: opis miejsca i sposobu składowania odpadów, zabezpieczeń p/poż. przedstawia załączona instrukcja eksploatacji składowiska, najbliższe sąsiedztwo terenu składowiska stanowią pola uprawne oraz nieczynna linia kolejowa, odległość od zabudowań wynosi m (650 m w przypadku stacji odzysku frakcji drobnej z kabiną sortowniczą, a 850 m w przypadku czynnej kwatery składowania odpadów), szkic sytuacyjny w załączeniu, Sortownia odpadów komunalnych z Namysłowie: odpady przyjmowane na sortownię odpadów to: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, złom, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, surowce wtórne w postaci papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych są w budynku sortowni dosortowywane (papier i tektura osobno na papier i osobno na tekturę, a tworzywa sztuczne na kolory oraz na tworzywa tzw. miękkie i twarde ), a następnie prasowane bele tektury składowane są pod zadaszeniem na utwardzonym placu z kostki betonowej, bele papieru składowane są w zadaszonej wiacie, natomiast tworzywa sztuczne na utwardzonym placu z kostki betonowej, surowce wtórne w postaci szkła składowane są na utwardzonym placu z kostki betonowej oraz w metalowych kontenerach,

6 odpady wielkogabarytowe ora zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny składowane są w zadaszonej wiacie, teren sortowni wyposażony jest w 3 gaśnice proszkowe, najbliższe sąsiedztwo terenu sortowni odpadów stanowią teren oczyszczalni ścieków (działki nr 69, 667/2, 70/2), punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), należący do gminy Namysłów, stacja TRAFO (działka nr 102) oraz nieużytki, odległość od zabudowań mieszkalnych wynosi 142 m, odległość od budynku biurowo-socjalno-laboratoryjnego oczyszczalni ścieków wynosi 66 m, szkic sytuacyjny w załączeniu. Załącznik nr 3, 4, 5. Zapytanie 44: Odnośnie załącznika C: Czy możliwe jest podanie wieku budowli wykazanych w drugiej zakładce (2-budowle). Wyjaśnienie 44: Do 20 lat. Zapytanie 45: Czy zamawiający zezwala na ubezpieczenie budynków i budowli: w wieku do 50 lat wg. wartości odtworzeniowej, w wieku powyżej 50 lat wg. wartości rzeczywistej Wyjaśnienie 45: Zgodnie z zapisami SIWZ budynki i budowle są ubezpieczone w wartości księgowej brutto. Wszystkie budynki i budowle są w dobrym stanie technicznym. Zapytanie 46: Czy od 1997 roku na terenie objętym ubezpieczeniem występowały powodzie. Wyjaśnienie 46: Na terenie objętym ubezpieczeniem od 1997r nie było zdarzeń mogących skutkować wypłatą odszkodowań z ryzyka powodzi. Zapytanie 47: Odnośnie sieci wodociągowej: a. proszę o podanie wieku sieci wodociągowej b. czy aktualnie są prowadzone bądź zaplanowane prace remontowe z podaniem nazwy firmy je wykonującej c. proszę o podanie nazwy firmy konserwującej w/w sieci d. czy występują części wodociągów znajdujące się ponad poziomem gruntu e. proszę podać sposób zabezpieczenia przepompowni f. czy na terenie przez który biegną linie wodociągowe planowane są inwestycje, przebudowy. Wyjaśnienie 47: Odpowiedzi a. do 50 lat; b. prace prowadzone na bieżąco siłami własnymi; c. siły własne; d. nie; e. monitoring elektroniczny; f. na chwilę obecną nie. Zapytanie 48: Odnośnie Zadania II punktu 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: czy wykazana gotówka w podpunkcie 3 jest przechowywana w lokalu, czy jest to gotówka w transporcie. Co stanowi środki obrotowe w tym samym podpunkcie. Wyjaśnienie 48: Gotówka ma być ubezpieczona w lokalu i transporcie. Środkami obrotowymi są materiały budowlane zgromadzone na terenie bazy w calu wykonywania zadań operacyjnych. Zapytanie 49: Odnośnie: Zadania II punkt 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz punkt 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych: Proszę o podanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w ryzyku dewastacji. Wyjaśnienie 49: Limit odpowiedzialności na ryzyko dewastacji w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego zł, w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń budowlanych zł Zapytanie 50: Czy zamawiający zezwala na wyłączenie z zakresu ASSISTANCE następujących pojazdów:

7 a. STAR, L82 LE ONA N072 b. DAF, LF55.220G18 - ONA 2J84 c. METALTECH, T ONA Y921 d. RENAULT, MASCOTT ONA 5M25 e. Oraz wszystkich innych pojazdów która masa całkowita przekracza 3,5 t Wyjaśnienie 50: Zgodnie z treścią udzielonej wcześniej odpowiedzi z ryzyka ASSISTANCE zostały wyłączone pojazdy ciężarowe. Zapytanie 51: Czy zamawiający może potwierdzić, że do ubezpieczenia OC zastosowanie mieć będą klauzule dodatkowe w treści wynikającej z OWU wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich postanowień szczególnych i wyłączeń zawartych w poszczególnych klauzulach, chyba że zamawiający wyraźnie włączył do zakresu te wyłączenia w SIWZ. Proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, które znamy: Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Wyjaśnienie 51: Potwierdzamy do ubezpieczenia OC zastosowanie mieć będą klauzule dodatkowe w treści wynikającej z OWU wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich postanowień szczególnych i wyłączeń zawartych w poszczególnych klauzulach, chyba że zamawiający wyraźnie włączył do zakresu te wyłączenia w SIWZ. Pierwszeństwo w umowie będą mieć zapisy wynikające z SIWZ. W przypadku gdy zapisy szczególne nie zostały uregulowane w SIWZ będą mieć zastosowanie zapisy wynikające z OWU wykonawcy.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.

DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post. DD 1664,1681,1682/2013 Lubań, 05.08.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. (nr post.: ZP/12/2013) TREŚĆ ZAPYTAŃ

Bardziej szczegółowo

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20%

9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu Proszę o wyjaśnienie, czy jest możliwe obniżenie limitu z 30% do 20% Burzenin, 30.10.2014 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Burzenin. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr pisma: BZP.271.32.2014-6 Swarzędz, dnia 23.10.2014r. Zmiana i wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IK.271.1.2014.IKI Ustronie Morskie, 3 lutego 2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 21.02.2014 r. 2. Prosimy o potwierdzenie, że: Szczyrk, dnia 17.02.2014r. CENTRALNY OŚRODEK SPORT OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH w Szczyrku 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8 KRS 0000374033; REGON: 142733356-00050; NIP: 701-027-39-50 Dyrektor Grzegorz Kotowicz tel: +48 33 817 86

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia

Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania. dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój. Ubezpieczenie mienia Wrocław, 21.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Pokój Ubezpieczenie mienia 1 Czy zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Leszno dnia 2014-04-14 WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późn zm.) WORD Leszno przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo