Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010"

Transkrypt

1 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za półrocze roku obrotowego 2010 obejmujące okres od do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej w walucie zł data przekazania: SZPG STOMIL SANOK SA SANOK (skrócona nazwa emitenta) Sanok (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość ) Reymonta 19 (ulica) (telefon) ( ) PKF Audyt Sp. z o.o. (NIP) (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2010 półrocze /2009 półrocze / 2010 półrocze /2009 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK I. Przychody ze sprzedaży , , , ,00 II. Zysk operacyjny , , , ,00 III. Zysk przed opodatkowaniem , , , ,00 IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej , , , ,00 V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , , , ,00 VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,00 VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 284, ,00 71, ,00 VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 7 579,00-552, ,00-122,00 IX. Liczba akcji , , , ,00 X. Średnia ważona liczba akcji , , , ,00 XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji , , , ,00 XII. Zysk na jedną akcję 0,45 0,18 0,11 0,04 XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,43 0,17 0,11 0,04 XIV. Aktywa razem (stan na oraz ) , , , ,00 XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na oraz ) , , , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe (stan na oraz XVI ) , , , ,00 Kapitał własny jednostki dominującej i kapitały mniejszości (stan na XVII oraz ) , , , ,00 XVIII. Kapitał akcyjny (stan na oraz ) 5 262, , , ,00 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STOMIL SANOK S.A. XIX. Przychody ze sprzedaży , , , ,00 XX. Zysk operacyjny , , , ,00 XXI. Zysk przed opodatkowaniem , , , ,00 XXII. Zysk netto , , , ,00 Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SANOK PSr XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , , , ,00 XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,00 XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 95, ,00 23, ,00 XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 971, ,00 476,00-406,00 XXVII. Liczba akcji , , , ,00 XXVIII. Średnia ważona liczba akcji , , , ,00 XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji , , , ,00 XXX. Zysk na jedną akcję 0,51 0,29 0,13 0,06 XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,49 0,28 0,12 0,06 XXXII. Aktywa razem (stan na oraz ) , , , ,00 Zobowiązania długoterminowe (stan na oraz XXXIII ) , , , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe (stan na oraz XXXIV ) , , , ,00 XXXV. Kapitał własny (stan na oraz ) , , , ,00 XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na oraz ) 5 262, , , ,00 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Raport grupy Stomil Sanok_półrocze2010.pdf Opis Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Stomil Sanok S.A. za I półrocze 2010 roku PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Łęcki Prezes Zarządu Marta Rudnicka Członek Zarządu Grażyna Kotar Członek Zarządu Mariusz Młodecki Członek Zarządu Marcin Saramak Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2010 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sanok, sierpień 2010

4 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 1. Dane podstawowe. Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK i półroczną informację finansową Stomil Sanok SA. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki Dominującej dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów: I grupa - artykuły formowe, cięte i konfekcjonowane II grupa - artykuły wytłaczane III grupa - pasy klinowe IV grupa - mieszanki Ponadto Spółka Dominująca realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową Stomil Sanok S.A. W skład Grupy Kapitałowej, oprócz Stomil Sanok S.A. jako Jednostki Dominującej na dzień r wchodzą: 1) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń. 2) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne Stomil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju (100 % udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i świadczenie usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii. 3) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych głównie przez Stomil Sanok S.A. W IV kwartale 2008 roku rozpoczęto sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa w związku z zakupem Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów i aktywów Agromy Wrocław. 4) PHU Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (65,7% udziałów - Stomil Sanok SA) - zajmuje się handlem na rynkach WNP, sprzedając tam wyroby Stomil Sanok S.A. oraz produkty innych firm. 5) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (81,1% akcji - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy i innych materiałów. 6) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczaną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż towarów z gumy i innych materiałów. 7) Stomil Sanok BR Spółka z o.o. z siedzibą w Brześciu, Białoruś (99,9% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów do AGD. W dniu 1 kwietnia 2010 roku zostało zarejestrowane połączenie ze Spółką Stomil Sanok Bel Sp. z o.o.(także spółki zależnej od Stomil Sanok S.A.), której prawa i zobowiązania oraz majątek przeszły na Spółkę Stomil Sanok BR. 8) Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem, Ukraina (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok S.A. na rynku ukraińskim. 1

5 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 2. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy a także jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR)/(MSSF) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską. Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku i 30 czerwca 2009 dla sprawozdania z sytuacji finansowej i według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 01 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Analogiczne procedury i zasady obowiązywały przy sporządzaniu półrocznej informacji finansowej Stomil Sanok S.A. 3. Informacje dodatkowe do półrocznej informacji finansowej 3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, z tytułu odroczonego podatku dochodowego (rezerwy i aktywa), odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. W I półroczu 2010 roku Stomil Sanok S.A. nie dokonywał istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz szacowanych wielkościach rezerw, odpisów aktualizacyjnych, rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego obowiązujących w Grupie Kapitałowej. Do wyceny aktywów i pasywów stosowano te same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe co w ostatnim rocznym sprawozdaniu. Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie: a) środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej. Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi: budynki - 40 lat, budowle - od 10 do 40 lat, urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 14 lat, środki transportu - 5 lat. Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów. b) nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. c) udziały i akcje wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące. d) zapasy materiałów i towarów wykazywane są w cenie nabycia nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów wyceniane są generalnie wg poniższych zasad: 2

6 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK - materiały, towary - cena średnioważona - wyroby gotowe i półfabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia e) należności i zobowiązania wykazuje się w wartości nominalnej. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na krótki termin ich płatności wykazywane są one w wartości nominalnej. Natomiast od należności, których termin płatności został istotnie przekroczony tworzone są odpisy aktualizacyjne ogólne według zasad wynikających z polityki rachunkowości oraz na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia ich płatności. f) środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. g) Pozycje w bilansie aktywa i zobowiązania finansowe obejmują instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres roku w walucie polskiej w tysiącach złotych Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących nie dotyczy Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe - nie dotyczy Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. Prawie w każdym z wyodrębnionych segmentów działalności występuje sezonowość, ale w różnych okresach roku, co powoduje, że globalna wartość przychodów ze sprzedaży nie podlega istotnym wahaniom w kwartałach roku Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych nie dotyczy 3.6. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; W dniu 10 maja 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. dokonało podziału zysku za 2009 rok w kwocie: ,56 zł przeznaczając: ,90 zł na dywidendę dla akcjonariuszy (kwota dywidendy na 1 akcję: 0,45 zł dzień dywidendy: 26 lipca 2010, termin wypłaty dywidendy: 10 sierpnia 2010 r.), ,00 zł na kapitał zapasowy Spółki, ,66 zł na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spółki. (Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia ). W następujących spółkach zależnych Walne Zgromadzenia Wspólników podjęły uchwały w zakresie dywidend: W dniu 25 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Stomil East Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z niepodzielonego zysku za 2008 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 399,3 tys. zł. W dniu 28 kwietnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Stomil East Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 1 248,0 tys. zł. W dniu 20 maja 2010 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 1 089,1 tys. RUB co stanowi równowartość 119 tys. zł. Wartości dywidend od spółek zależnych ujęte zostały w sprawozdaniu jednostkowym Stomil Sanok S.A. W sprawozdaniu skonsolidowanym wielkości te podlegają eliminacji. 3

7 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 3.7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta nie dotyczy 3.8. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego jak niżej: Zobowiązania warunkowe spółek Grupy Kapitałowej z tytułu: zabezpieczenia kredytu - zastaw na maszynach, urządzeniach, towarach 30 czerwca 2010 (w tys. zł) 31 grudnia zabezpieczenia kredytu - cesja należności zabezpieczenia kredytu - hipoteka kaucyjna akredytyw weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kontraktów terminowych (instrumenty pochodne) gwarancji udzielonych za spółki RAZEM Zabezpieczeniem kredytów w Grupie Kapitałowej oprócz tytułów wymienionych powyżej są również, weksle In blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 4

8 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK 4. Informacje finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK w tys. zł w tys. euro Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto udziałowców jednostki dominującej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Liczba akcji Średnia ważona liczba akcji Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,45 0,18 0,11 0,04 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,43 0,17 0,11 0, Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące Kapitał akcyjny

9 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A w tys. zł w tys. euro Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Liczba akcji Średnia ważona liczba akcji Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,51 0,29 0,13 0,06 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,49 0,28 0,12 0, Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał akcyjny

10 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans na koniec okresu) AKTYWA (w tys. zł) 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe 56 Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny jednostki dominującej Kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał z emisji opcji (program opcyjny) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Udziały niekontrolujące Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i papiery dłużne Rezerwy Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania pozostałe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

11 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) Nota Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Wynik na działalności podstawowej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik przed opodatkowaniem Podatek dochodowy bieżący odroczony Wynik netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,45 0,18 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,43 0,17 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem przychody ze sprzedaży, w tym przychody generowane w kraju przychody od kontrahentów z zagranicy

12 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) Wynik netto Inne całkowite dochody: - zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli różnice kursowe z przeliczenia Inne dochody razem Całkowite dochody ogółem przypadający udziałowcom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym

13 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH (w tys. zł) Udziały Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej niekontrolujące Razem Kapitał Różnice Kapitały Kapitał Akcje Kapitał z emisji Kapitał z aktualizacji Kapitał Zyski kursowe własne akcyjny własne opcji zapasowy wyceny rezerwowy zatrzymane z przeliczenia razem w tysiącach złotych 1 stycznia 2009 roku Całkowite dochody za 6 m-cy Akcje włane do umorzenia Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Pozostałe czerwca 2009 roku stycznia 2009 roku Całkowite dochody za 12 m-cy 2009 roku Umorzenie akcji własnych Akcje własne do umorzenia Program opcyjny Podział wyniku finansowego Przeniesienia między kapitałami Pozostałe (w tym zmiana składu Grupy) grudnia 2009 roku stycznia 2010 roku Całkowite dochody za 6 m-cy Zmiana struktury własności Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku czerwca 2010 roku

14 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) Za 6 m-cy do Za 6 m-cy do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wydatki na aktywa finansowe Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym -233 Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Spłata kredytów Zapłacone odsetki Nabycie akcji własnych Inne Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

15 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1. Zmiany w środkach trwałych za 2009 rok i 2 kwartały 2010 roku - grunty własne i prawo wieczystego użytkowania - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe środki trwałe, razem Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I-XII Zmniejszenia w okresie I-XII Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I-VI Zmniejszenia w okresie I-VI Wartość brutto środków trwałych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-XII 2009 (amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2009 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-VI 2010 (amortyzacja) Zmniejszenia I-VI 2010 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie na Rzeczowe aktywa trwałe na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie na Rzeczowe aktywa trwałe na Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2009 rok i 2 kwartały 2010 roku koszty zakończonych licencje na prac programy inne wartości rozwojowych komputerowe niematerialne razem Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I-XII Zmniejszenia w okresie I-XII Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I-VI Zmniejszenia w okresie I-VI Wartość brutto wartości niematerialnych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-XII 2009 (amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2009 (sprzedaż) 0 Umorzenie na Odpisy z tytułu trawałej utraty wartości -9-9 Zwiększenia w okresie I-VI 2010 (amortyzacja) Zmniejszenia I-VI 2010 (sprzedaż) 0 Umorzenie na Odpisy z tytułu trawałej utraty wartości -9-9 Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na W skład pozycji inne wchodzi również wartość firmy

16 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 3. Aktywa finansowe 30 czerwca 31 grudnia Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym notowane na giełdzie - nie notowane na giełdzie Aktywa finansowe razem Nota 4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych innych odniesione na kapitał własny zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych 90 innych odniesione na kapitał własny Stan rezerw na podatek odroczony na koniec okresu czerwca 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny i wartość firmy zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerw na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy innych odniesione na wartość firmy - zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerw na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych 18 7 innych 8 96 odniesione na wartość firmy 0 Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu

17 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 5 Zapasy 30 czerwca 31 grudnia a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy razem odpis aktualizujący zapasy brutto Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące związane z wyceną zapasów Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie odwrócenie odpisu Stan na koniec okresu Nota 6 Należności z tytułu dostaw i inne 30 czerwca 31 grudnia a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, 0 0 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu pozostałych podatków zaliczki inwestycyjne inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności 0 20 Zwiekszenia, z tytułu odpisów na: należności z tytułu dostaw pozostałe należności 0 Zmniejszenia, z tytułu odwrócenia/wykorzystania odpisów należności z tytułu dostaw pozostałe należności 0 20 Stan BZ odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności

18 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 7 Rezerwy długoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy na świadczenia emerytalne Rezerwy na nagrody jubileuszowe Pozostałe rezerwy Rezerwy - część długoterminowa, razem czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej - rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Nota 8 Rezerwy krótkoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy na świadczenia emerytalne Rezerwy na nagrody jubileuszowe Pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze Inne rezerwy Rezerwy - część krótkoterminowa, razem czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Wykorzystania, rozwiązania rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy

19 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SEGMENTY BRANŻOWE We wszystkich segmentach stosowana jest jednakowa polityka rachunkowości zgodna z polityką rachunkowości całej Grupy Kapitałowej. Podział na segmenty w Grupie oparty jest głównie na wewnętrznym podziale organizacyjnym Jednostki Dominującej (zakłady). Prowadzona jest odrębna ewidencja sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży dla segmentu. Do segmentu przypisane są aktywa i pasywa związane bezpośrednio z danym segmentem. Podział na segmenty został opisany w raporcie rocznym za 2009 rok. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 6 m-cy do r. MOTORYZACJA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ I ROLNICTWO MIESZANKI POZOSTAŁE Grupa ogółem PRZYCHODY sprzedaż na zewnątrz sprz. między segmentami KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY WYNIK Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski mniejszości 635 podatek ZYSK NETTO Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Pozostałe segmenty Przemysł i i aktywa Grupa ogółem Motoryzacja Budownictwo Rolnictwo Mieszanki nieprzypisane Zapasy Należności Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.) Razem aktywa

20 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane Grupa ogółem Zobowiązania handlowe Zobowiązania pozostałe Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.) Razem pasywa Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i wartości nieprzypisane Grupa ogółem Nakłady inwestycyjne Amortyzacja Sprzedaż według segmentu geograficznego 6 m-cy 2010 r.: Sprzedaż eksportowa razem, w tym Kraje Unii Europejskiej Kraje Europy Wschodniej Pozostałe rynki zagraniczne Sprzedaż krajowa RAZEM

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK SZPG STOMIL SANOK SA. 38-500 Sanok 687-00-04-321 004023400 SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2012

Skonsolidowany raport roczny RS 2012 SANOK skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 GRAJEWO skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 ELZAB skorygowany QSr 1/2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr 1/2015 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku kończący się 31 marca 2015 roku sporządzone zgodnie z MSSF I. Zasady sporządzania skonsolidowanego raportu kwartalnego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A.

Skrócony Skonsolidowany Raport Kwartalny QSr III/2007 Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta- za III kwartał 2007 roku według

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY PAMAPOL ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Rusiec, 23.02.2015 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 1. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo