Raport roczny SA-R Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny SA-R 2004. Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA"

Transkrypt

1 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE Raport roczny SA-R 2004 (Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od do Data przekazania Elektrobudowa Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) ELBUDOWA Usługi -budownictwa (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Katowice (kod pocztowy) (miejscowość) Porcelanowa 12 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) BDO Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 12, Warszawa (podmiot uprawniony do badania) Raport roczny SA-R 2004 zawiera : Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Pismo Prezesa Zarządu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie Zarządu (sprawozdanie z działalności Emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO rok 2004 rok 2003 rok 2004 rok 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIII. Kapitał zakładowy XIV. Liczba akcji (w szt.) XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,26 0,77 0,28 0,17 XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 17,38 16,62 4,26 3,52 87

2 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Katowice, ul. Porcelanowa 12 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 88

3 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej Elektrobudowa SA Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Elektrobudowa SA z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa12, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych; rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. złotych; rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 564 tys. złotych; dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności. Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sporządzone zostało zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku nr 139, poz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie szczególnych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu ( Dz. U. z 2004 roku nr 186, poz.1921), jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Katowice, dnia 11 marca 2005 roku 89

4 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe BDO Polska Spółka z o.o. ul. Postępu Warszawa Nr ewidencyjny 523 Oddział Katowice ul. Drzymały Katowice Grażyna Maślanka Biegły Rewident nr ident. 9375/7031 dr Andrè Helin State Authorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp. z o.o. 90

5 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Katowice, ul. Porcelanowa 12 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku 91

6 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 93 II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI 95 III. CZĘĆŚ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 98 92

7 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 1. Dane identyfikujące Spółkę 1.1. Nazwa i forma prawna Elektrobudowa Spółka Akcyjna Siedziba Spółki Katowice, ul. Porcelanowa Przedmiot działalności W badanym okresie Spółka zajmowała się w szczególności produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, działalnością usługową w zakresie wykonywania, naprawy i konserwacji instalacji elektrycznych oraz wykonywaniem robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych Podstawa działalności działa na podstawie: Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 9 stycznia 1992 roku (Rep. Nr 225/92) wraz z późniejszymi zmianami oraz Kodeksu Spółek Handlowych Rejestracja w Sądzie Gospodarczym W dniu 29 grudnia 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Wcześniej Spółka była zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem RHB Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym NIP REGON Wysokość kapitału zakładowego i jego zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł. i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 2,00 zł każda. W poprzednich latach miało miejsce umorzenie akcji własnych Zarząd Spółki Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku stanowili: Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu, Jarosław Tomaszewski - Członek Zarządu, Ariusz Bober - Członek Zarządu, Stanisław Rak - Członek Zarządu, Tomasz Jaźwiński - Członek Zarządu. W badanym okresie nie było zmian w składzie Zarządu Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia się następująco: Dariusz Mańko - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Michał Wnorowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Michał Boni - Członek Rady Nadzorczej, Arkadiusz Julke - Członek Rady Nadzorczej, Roman Zalewski - Członek Rady Nadzorczej, Dariusz Wojda - Członek Rady Nadzorczej. 93

8 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe W badanym okresie wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: rezygnacja Grzegorza Stulgisa z funkcji Przewodniczącego i członkostwa w Radzie Nadzorczej w dniu 7 maja 2004 roku, rezygnacja Andrzeja Sołdka z członkostwa w Radzie Nadzorczej w dniu 7 maja 2004 roku, powołanie Dariusza Wojdy w skład Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2004 roku, powołanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dariusza Mańki w dniu 23 lipca 2004 roku, pełniącego dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 1 087osób Informacja o jednostkach powiązanych Elektrobudowa SA posiada 51% udziałów w Spółce KRUELTA z siedzibą w Sankt Petersburgu w Federacji Rosyjskiej. Elektrobudowa SA posiada 100% udziałów w Spółce KONIP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku obejmujące: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych; rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. złotych; rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 564 tys. złotych; dodatkowe informacje i objaśnienia; sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. 3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12 Oddział w Katowicach ul. Drzymały 15 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr 523. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy podpisanej w dniu 24 maja 2004 roku w siedzibie Spółki w Katowicach w dniach od 4 do 7 stycznia 2005 roku oraz od 18 lutego do 1 marca 2005 roku przez BDO Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Biegłego Rewidenta Grażynę Maślankę nr ewid. 9375/7031. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2004 rok dokonała Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały nr 45/V/2004 z dnia 7 maja 2004 roku. Oświadczamy, że podmiot uprawniony BDO Polska Sp. z o.o. oraz Biegły Rewident badający opisane sprawozdanie spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu - zgodnie z art. 66 ust. 2 i 3. Spółka w czasie badania udostępniła Biegłemu Rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia. Biegły nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania. 4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, które było badane przez BDO Polska Sp. z o.o. i uzyskało opinię z badania bez zastrzeżeń. 94

9 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 maja 2004 roku. Uchwałą nr 15 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło przeznaczyć zysk za okres r. w wysokości tys. zł na: - wypłatę dywidendy w kwocie tys. zł, - obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w kwocie 6 tys. zł, - kapitał zapasowy w kwocie tys. zł. Sprawozdanie finansowe za rok 2003 przekazano do Urzędu Skarbowego w dniu 20 maja 2004 roku, do Sądu Rejestrowego w dniu 14 maja 2004 roku oraz opublikowano w Monitorze Polskim B Nr 1047 w dniu 6 października 2004 roku. II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunku zysków i strat, bilansu oraz podstawowe wskaźniki finansowe. 1. Bilans AKTYWA % sumy bilansowej % sumy bilansowej % sumy bilansowej Aktywa trwałe ,9% ,7% ,7% wartości niematerialne i prawne ,2% ,8% ,1% rzeczowe aktywa trwałe ,7% ,7% ,2% należności długoterminowe ,1% ,2% ,1% inwestycje długoterminowe 620 0,4% ,8% ,9% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,5% ,2% ,4% Aktywa obrotowe ,1% ,3% ,3% zapasy ,2% ,7% ,8% należności krótkoterminowe ,2% ,0% ,5% inwestycje krótkoterminowe 232 0,1% ,1% ,4% krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,6% ,5% ,6% SUMA AKTYWÓW ,0% ,0% ,0% PASYWA Kapitał własny ,8% ,4% ,7% kapitał zakładowy ,3% ,4% ,9% kapitał zapasowy ,6% ,8% ,6% kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny ,8% ,7% ,4% pozostałe kapitały rezerwowe ,1% 0 0,0% 0 0,0% wynik z lat ubiegłych -49 0,0% ,5% 0 0,0% wynik netto roku bieżącego ,0% ,0% ,9% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,2% ,6% ,3% rezerwy na zobowiązania ,1% ,7% ,4% zobowiązania krótkoterminowe ,1% ,8% ,6% rozliczenia międzyokresowe ,0% ,1% ,3% SUMA PASYWÓW ,0% ,0% ,0% W 2004 roku suma bilansowa Spółki w porównaniu z 2003 rokiem wzrosła o 11,6%, co w ujęciu bezwzględnym daje wzrost o tys. zł. 95

10 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Po stronie aktywów wzrost ten przejawił się głównie zwiększeniem poziomu należności długo i krótkoterminowych. W przypadku należności długoterminowych wzrost ten stanowią kaucje będące zabezpieczeniem udzielonych przez banki w imieniu Spółki gwarancji. Natomiast wzrost należności krótkoterminowych jest w znacznej mierze skutkiem wzrostu przychodów Spółki, które w porównaniu z 2003 rokiem zwiększyły się o 21,6%. Przyrost należności krótkoterminowych nie spowodował znaczącego przyrostu należności przeterminowanych z tytułu dostaw i usług, których poziom podniósł się jedynie o 2,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnym spadku ich udziału w sumie należności z tytułu dostaw i usług z 38,0% do 34,3%. Wskaźnik rotacji należności wskazuje na poprawę w obszarze ściągania należności Spółki. Jednostka skróciła cykl inkasa należności handlowych z 136 do 119 dni. Po stronie pasywów na wzrost sumy bilansowej wpłynął w głównej mierze wzrost w obszarze zobowiązań krótkoterminowych o 15,6% w porównaniu do roku poprzedniego. Przyczyn tego wzrostu można upatrywać w zwiększeniu poziomu kosztów działalności podstawowej Spółki wynoszącego 21,4%. Należy podkreślić, że wzrostowi zobowiązań krótkoterminowych towarzyszy równocześnie skrócenie przeciętnego czasu ich spłaty z 69 do 63 dni. 2. Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie w tys. zł % do przych w tys. zł % do przych w tys. zł % do przych. 04/03 03/02 % % Przychody ze sprzedaży ,0% ,0% ,0% 121,6% 88,3% Koszty działalności operacyjnej, sprzedaży i ogólnego zarządu ,3% ,5% ,4% 121,4% 86,6% Wynik ze sprzedaży ,7% ,5% ,6% 124,2% 133,3% Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych ,9% ,0% ,9% 114,2% 95,8% Wynik z działalności operacyjnej ,8% ,5% ,7% 130,1% 172,7% Saldo przychodów i kosztów finansowych ,7% ,3% ,0% 94,7% 171,5% Wynik z działalności gospodarczej ,1% ,2% ,7% 151,2% 173,4% Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% Wynik brutto ,1% ,2% ,7% 151,2% 173,4% Podatek dochodowy i obowiązkowe zmniejszenia wyniku ,5% ,8% ,9% 131,6% 154,9% Wynik netto ,6% ,3% ,8% 163,5% 187,5% W 2004 roku spółka odnotowała wzrost wyniku ze sprzedaży o 24,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrostowi temu nie towarzyszył jednak znaczący wzrost rentowności na działalności podstawowej. Rentowność sprzedaży netto ukształtowała się na poziomie 5,6%, zbliżonym do poziomu osiągniętego w 2003 roku wynoszącym 5,5%. Koszy działalności operacyjnej wzrosły o tys. zł, głównie w zakresie kosztów zużycia materiałów i energii o tys. zł oraz kosztów zakupu usług obcych, których poziom podniósł się o tys. zł. Wzrost ten można tłumaczyć adekwatnym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Spółka w 2004 roku, zgodnie z art. 25 punkt 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, nie tworzyła odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Utworzenie odpisu spowodowałoby spadek wyniku finansowego brutto jednostki o 951 tys. zł, co wypłynęłoby na zmniejszenie wyniku finansowego netto w kwocie 770 tys. zł. Zysk osiągnięty na działalności operacyjnej pomniejszają straty poniesione przez Spółkę na pozostałej działalności operacyjnej i na działalności finansowej. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły przede wszystkim przychody uzyskane w związku z rozwiązaniem zbędnych rezerw na łączną kwotę 710 tys. zł, w tym na koszty windykacji należności w kwocie 581 tys. zł oraz na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 129 tys. zł. Znaczący udział w pozostałych przychodach operacyjnych stanowiły także przychody wynikające z odwrócenia odpisów aktualizujących należności na kwotę 794 tys. zł i zapasów na kwotę 131 tys. zł. 96

11 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składały się przede wszystkim koszty związane z utworzeniem odpisów aktualizujących należności w kwocie tys. zł oraz umorzenie należności w kwocie 436 tys. zł. Koszty działalności finansowej to głównie koszty obsługi kredytów bankowych oraz ujemne różnice kursowe. Wynik finansowy roku obrotowego jest przede wszystkim rezultatem zysku wypracowanego przez Spółkę na podstawowej działalności operacyjnej. 3. Podstawowe wskaźniki finansowe Rentowność majątku wynik finansowy netto 1,0 % 2,0 % 2,9 % suma aktywów Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto 2,6 % 4,6 % 7,3 % kapitał własny Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto 0,6 % 1,3 % 1,8 % przychody ze sprzedaży produktów Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe ogółem suma zobowiązań krótkoterminowych 1,4 1,4 1,4 Wskaźnik płynności II aktywa obrotowe ogółem zapasy zobowiązań krótkoterminowych 1,3 1,3 1,3 Szybkość spłaty należności w dniach średni stan należności *) z tytułu dostaw i usług x 365 dni 117 dni 136 dni 119 dni przychody ze sprzedaży produktów Szybkość spłaty zobowiązań w dniach średni stan zobowiązań*) z tytułu dostaw i usług x 365 dni 45 dni 69 dni 63 dni koszt własny sprzedanych produktów Szybkość obrotu zapasów średni stan zapasów*) x 365 dni 12 dni 15 dni 14 dni koszt własny sprzedanych produktów Wartość księgowa na jedną akcj kapitał własny 16,03 16,62 17,38 liczba akcji Wynik finansowy na jedną akcję 0,41 0,77 1,26 wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji *) suma stanów na początek i koniec okresu podzielona przez dwa 97

12 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Wskaźniki rentowności Spółki wykazują tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich trzech lat przede wszystkim na skutek osiąganego przez Spółkę wyniku finansowego, wzrastającego z roku na rok. Wskaźniki płynności w ostatnich trzech latach pozostają praktycznie na niezmienionym zadawalającym poziomie. W porównaniu z rokiem poprzednim obniżył się wskaźnik szybkości obrotu należnościami z poziomu 136 do poziomu 119 dni, co można oceniać pozytywnie. Równocześnie spadł także wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań do poziomu 63 dni. Tak ukształtowane wskaźniki rotacji świadczą o tym, że Spółka w większej mierze kredytuje swoich odbiorców niż korzysta z kredytu kupieckiego udzielanego przez dostawców. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadła o 11 dni dysproporcja pomiędzy terminami regulacji należności i zobowiązań, co przy praktycznie niezmienionym poziomie rotacji zapasów spowodowało nieznaczny spadek zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy. Wskaźnik szybkości obrotu zapasami obniżył się nieznacznie z poziomu 15 do 14 dni. Towarzyszący temu równocześnie wzrost poziomu zapasów może świadczyć o efektywnym gospodarowaniu zapasami. Osiągnięte zyski i ogólna sytuacja nie wskazują na zagrożenie kontynuacji działania Spółki. III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 1. Ocena systemu księgowości i kontroli wewnętrznej 1.1. System rachunkowości Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przez Spółkę uwzględniają charakter prowadzonej działalności. Księgi rachunkowe są prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie oraz na bieżąco. Zapisów w księgach dokonuje się w sposób trwały. Sposób dokonywania zapisów w księgach pozwala na zidentyfikowanie daty dokonania operacji gospodarczej, dokumentu źródłowego i osoby wprowadzającej dokument źródłowy, kwoty i oznaczenie kont księgowych, na których dana operacja została ujęta. W 2004 roku ewidencja księgowa była prowadzona w siedzibie Spółki w Katowicach przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu komputerowego J.D. Edwards. Spółka posiada aktualną i kompletną dokumentację elektronicznego przetwarzania danych księgowych, która daje wgląd w budowę i przebieg stosowanego sposobu przetwarzania. Spółka jest w trakcie wprowadzania kolejnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego J.D. Edwards. Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera oraz ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych, są wystarczające Inwentaryzacja składników majątku Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. W czwartym kwartale 2004 roku Spółka przeprowadziła inwentaryzację materiałów oraz wyrobów gotowych: w magazynie w Koninie, w magazynie w Dąbrowie Górniczej, w magazynie w Płocku. W inwentaryzacji zapasów w magazynie w Koninie brał udział przedstawiciel audytora. Spółka dokonała potwierdzeń salda należności na dzień 30 listopada 2004 roku. Dodatkowo rozrachunki z wybranymi, największymi odbiorcami i dostawcami zinwentaryzowano na wniosek audytora na dzień 31 grudnia 2004 roku w drodze wysłanych potwierdzeń sald. Spółka zinwentaryzowała środki pieniężne w kasie według stanu na dzień roku. Środki pieniężne w banku zostały zinwentaryzowane w drodze potwierdzeń sald na 31 grudnia 2004 roku. Pozostałe aktywa i pasywa zostały zinwentaryzowane w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi. 98

13 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Inwentaryzacje potwierdziły istnienie, kompletność i gospodarczą przydatność aktywów Spółki. Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały ujęte w księgach roku obrotowego Kontrola wewnętrzna Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za opracowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. Przy planowaniu i prowadzeniu badania sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony 31 grudnia 2004 roku wzięliśmy pod uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej, w takim zakresie jaki był konieczny w celu określenia naszych procedur niezbędnych do wydania miarodajnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Dlatego nasz przegląd systemu kontroli wewnętrznej mógł nie ujawnić wszystkich istotnych słabości w strukturze tego systemu. 2. Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat 2.1. Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe Udział procentowy w sumie bilansowej... 59,5 w tym: 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: do 12 miesięcy Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków c) inne Spółka utworzyła w 2004 roku odpisy aktualizujące wartość należności w postępowaniu upadłościowym, układowym, po wyrokach sądowych oraz odpisy na należności wątpliwe w łącznej kwocie tys. Ponadto w 2004 roku Spółka utworzyła odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności w łącznej wysokości 733 tys. zł. W porównaniu z rokiem poprzednim udział procentowy odpisów aktualizujących w wartości należności krótkoterminowych brutto pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie wynoszącym 18,3%. Struktura wiekowa przeterminowanych należności brutto z tytułu dostaw i usług przedstawia się następująco: do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku Razem Spółka objęła odpisami aktualizującymi wartość przeterminowanych należności z tytułu dostaw i usług w wysokości tys. zł. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość należności biorąc pod uwagę ryzyko związane z ich ściągalnością. Należności przeterminowane powyżej 1 roku są zabezpieczone na majątku dłużników i nie zostały objęte odpisami aktualizującymi ich wartość. Spółka nie utworzyła jednak odpisu na należność od Spółki Pebex na kwotę 232 tys. zł, przeterminowaną powyżej 6 miesięcy. Spółka posiada prawomocny tytuł egzekucyjny, skierowała należność do windykacji i zdaniem Zarządu Spółki są duże szanse na całkowitą spłatę zadłużenia w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dodatkowo nie została objęta odpisem należność od kontrahenta ISPAT Polska Stal S.A. w Katowicach (obecnie Mittal Steel Poland S.A. w Krakowie) w kwocie 928 tys. zł, przeterminowana powyżej 1 roku. 99

14 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Spółka posiada wyrok wydany w pierwszej instancji zasądzający na jej rzecz całą należność, od którego jednak została złożona apelacja. Termin rozstrzygnięcia apelacji został wyznaczony na roku. Zdaniem kancelarii prawnej prowadzącej w imieniu Spółki tę sprawę, należy uznać za duże prawdopodobieństwo utrzymania przez Sąd Apelacyjny wyroku, który zapadł w I instancji. Jeżeli wyrok sądu apelacyjnego okazałby się niekorzystny dla Spółki, to zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości Spółka jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie biegłego rewidenta i odpowiednio zmienić sprawozdanie finansowe. 3. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, informacje dodatkowe, i objaśnienia Zgodnie z ustawą o rachunkowości Elektrobudowa SA sporządziła informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Dane liczbowe w tych informacjach wynikają z ewidencji księgowej i są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym. 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje prawidłowo wzrost kapitału własnego w okresie w kwocie tys. zł; zostało sporządzone prawidłowo i wykazuje prawidłowe powiązanie z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone zostało przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów art. 48b ustawy, metodą pośrednią i wykazuje prawidłowe powiązanie odpowiednio z bilansem, rachunkiem strat i zysków oraz zapisami w księgach rachunkowych. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 roku, Dz. U. nr 186 poz Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Spółki w 2004 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2004 rok. 7. Oświadczenie kierownictwa jednostki Kierownictwo Spółki złożyło pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o niewystąpieniu istotnych zdarzeń po dniu bilansowym. Katowice, dnia 11 marca 2005 roku BDO Polska Spółka z o.o. ul. Postępu Warszawa Nr ewidencyjny 523 Oddział Katowice ul. Drzymały Katowice Grażyna Maślanka Biegły Rewident nr ident. 9375/7031 dr Andrè Helin State Authorized Public Accountant Biegły Rewident 90004/502 Prezes BDO Polska Sp. z o.o. 100

15 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe SZANOWNI AKCJONARIUSZE W imieniu Zarządu Spółki mam przyjemność przedstawić Państwu raport podsumowujący działalność ELEK- TROBUDOWY SA w 2004 roku. Ubiegły rok był rokiem, w którym dotychczasowe intensywne prace nad dostosowaniem organizacji Spółki do zwiększających się wymogów rynku i oczekiwań klientów przyniosły wymierne efekty. Wprowadziliśmy na rynek szereg nowych produktów stanowiących uzupełnienie i uatrakcyjnienie dotychczasowej oferty produktowo- -usługowej. Mimo silnej konkurencji, zajmujemy niepodważalną pozycję lidera w sektorze energetyki zawodowej i czynimy starania zmierzające do jej umocnienia. Zbudowaliśmy również silną pozycję świadcząc usługi dla przemysłu chemicznego i wydobywczego. W sektorze budownictwa komercyjnego, gdzie wykonujemy roboty w obiektach handlowych, staliśmy się nowym, zauważalnym graczem. Przychody Spółki ze sprzedaży produktów i materiałów osiągnęły w minionym roku rekordową wartość 278,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,0 mln złotych. W 2004 roku podpisaliśmy największy w historii kontrakt na modernizację Głównych Punktów Zasilania w energię elektryczną PKN ORLEN SA w Płocku, którego wartość wynosi 47 mln złotych. Wzorem ubiegłych lat ELEKTROBUDOWA stawia na intensywny rozwój eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem rynków wschodnich. Kreowanie wizerunku Spółki na rynkach zagranicznych jako rzetelnego i wiarygodnego dostawcy urządzeń i wykonawcy usług elektromontażowych wpłynęło na wygenerowanie przychodów z działalności eksportowej przekraczających w 2004 roku 21 mln złotych. Oceniając efekty działalności Elektrobudowy w roku 2004 należy podkreślić, iż Spółka utrzymuje wysoki poziom świadczonych usług oraz dostarczanych urządzeń elektroenergetycznych. Dzięki wzrastającemu potencjałowi finansowemu spełniamy ekstremalnie wysokie wymagania klientów stawiane w zakresie udzielanych gwarancji i zabezpieczeń. Wdrożone procedury zarządzania jakością, ochrony środowiska oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w pełni odpowiadają unijnym standardom. Wzrost koniunktury gospodarczej w 2004 r., potwierdzony badaniami rynku, wpłynął na szybki rozwój odkładanych do tej pory inwestycji w branży energetycznej i paliwowej, a to pozwala z optymizmem zakładać, że nastąpi dalszy rozwój naszej Spółki i w efekcie wzrost sprzedaży i wzrost zysku netto. Żywię głęboką nadzieję, iż zadowolenie naszych Akcjonariuszy systematycznie wzrasta, a dobre wyniki i osiągnięcia Spółki wpłyną pozytywnie na poziom notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezes Zarządu Jacek Foltynowicz 101

16 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego Elektrobudowa z siedzibą w Katowicach. Akt przekształcenia sporządzony został dnia 9 stycznia 1992 roku w formie aktu notarialnego (Repertorium Nr 225/95) przez kancelarię Nr 18 w Warszawie. Spółka została wpisana w Dziale B pod numerem 7682 Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Wydział X Rejestrowy w Katowicach, na podstawie prawomocnego postanowienia tego Sądu wydanego dnia 3 lutego 1992 roku (Sygnatura akt RHB 7682 VIII G.Rej.H 248/92). Obecnie sądem rejestrowym Spółki jest Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: ). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 4531A) jest wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli. Sektor według klasyfikacji GPW w Warszawie - budownictwo. Działalność gospodarcza Spółki obejmuje wykonywanie pełnego zakresu robót elektromontażowych spotykanych we wszystkich nowo wznoszonych, rozbudowywanych i modernizowanych obiektach energetyki zawodowej, a także w obiektach przemysłowych oraz dostawy sprzętu elektroenergetycznego - są to przede wszystkim urządzenia przeznaczone dla przesyłu i rozdziału energii. Spółka wykonuje również usługi w zakresie projektowania, pomiarów pomontażowych i rozruchu. 2. Czas trwania działalności Spółki nie jest oznaczony. 3. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Skład osobowy Zarządu: 1. Jacek Faltynowicz - Prezes Zarządu 2. Jarosław Tomaszewski - Członek Zarządu 3. Ariusz Bober - Członek Zarządu 4. Stanisław Rak - Członek Zarządu 5. Tomasz Jaźwiński - Członek Zarządu 3.2. Skład osobowy Rady Nadzorczej: 1. Dariusz Mańko - Przewodniczący 2. Michał Wnorowski - Z-ca Przewodniczącego 3. Michał Boni - Członek Rady Nadzorczej 4. Arkadiusz Julke - Członek Rady Nadzorczej 5. Roman Zalewski - Członek Rady Nadzorczej 6. Dariusz Wojda - Członek Rady Nadzorczej 4. Prezentowane sprawozdanie finansowe dotyczy 2004 roku oraz porównywalnych danych za 2003 rok. 5. W skład przedsiębiorstwa ELEKTROBUDOWY SA nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, a tym samym sprawozdania finansowe oraz porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznych. 6. Sprawozdanie finansowe za 2004 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 7. Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2003 wydana została bez zastrzeżeń. 102

17 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe 8. Opis przyjętych przez ELEKTROBUDOWĘ SA zasad rachunkowości, metod wyceny aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego i sposobu sporządzenia sprawozdania Zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) w oparciu o pięć podstawowych zasad rachunkowości: - zasadę ciągłości (art. 5,ust. 1 ww ustawy), zgodnie z którą wykazane w bilansie zamknięcia ( r.) stany aktywów i pasywów zostały ujęte w bilansie otwarcia ( r.). - zasadę kontynuacji (art. 5 ust. 2 ww. ustawy), zgodnie z którą wycena aktywów i pasywów bilansu następuje po cenach historycznych, ponieważ nie są przewidziane, w najbliższym czasie, likwidacje lub daleko idące zmiany prawne w zakresie Statutu Spółki; - zasadę memoriału (art. 6 ww ustawy), zgodnie z którą w księgach rachunkowych Spółki ujęte są wszystkie rzeczywiście osiągnięte przychody przypadające na rzecz Spółki w 2004 roku oraz wszystkie koszty związane z tym przychodami za 2004 rok, niezależnie od terminu ich zapłaty; - zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 ww ustawy), zgodnie z którą składniki aktywów i pasywów bilansu wycenione zostały w oparciu o rzeczywiste ceny ich nabycia bądź koszt ich wytworzenia z uwzględnieniem zmniejszenia wyceny z tytułu: stopniowego zużywania się składników majątkowych poprzez odpisy amortyzacyjne; trwałych zmian cen; odpisów aktualizacyjnych na zapasy oraz na należności i roszczenia od odbiorców w związku z postawieniem dłużników w stan upadłości, toczącym się postępowaniem ugodowym lub układowym oraz w przypadku, gdy z oceny sytuacji gospodarczej i finansowej dłużnika wynika, że spłata należności nie jest prawdopodobna w najbliższym półroczu; - zasadę istotności (art. 8 ww ustawy), zgodnie z którą w sprawozdaniu finansowym Spółki zostały wyodrębnione wszystkie operacje gospodarcze istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Wyżej wymienione zasady rachunkowości opisane są w Zakładowym Planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem Prezesa Spółki Nr D/18/02 z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami). Zakładowy Plan Kont obejmuje wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady księgowania na nich operacji gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu komputera. Spółka posiada pełną dokumentację systemu przetwarzania danych Metody wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz przychodów i kosztów. W 2004 roku Spółka nie dokonała zmian w sposobie wyceny aktywów i pasywów oraz sposobie sporządzania sprawozdań finansowych. Natomiast w 2004 roku po raz pierwszy dokonano korekty szacunku w zakresie wyceny nie zakończonych umów o budowę, których okres realizacji jest krótszy niż 6 miesięcy. Korekta szacunku oparta została o wskaźnik, który ustalono proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kosztów w umowach o budowę. W wyniku dokonania wyżej opisanej korekty szacunku zysk netto Spółki za rok 2004 jest niższy o tys. zł. Składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenione są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Wartości niematerialne i prawne W księgach rachunkowych wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych wykazana jest w cenach nabycia lub w wysokości poniesionych kosztów. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są następująco: - oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat - koszty zakończonych prac rozwojowych - w ciągu 3 lat - prawo do wykorzystania wiedzy w dziedzinie organizacyjnej (know-how) - 5 lat. - koszty zakupionych licencji - w ciągu 5 lat. W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wielkości netto, to znaczy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne. 103

18 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Na dzień bilansowy Spółka każdorazowo ocenia, czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości przewidywanych przyszłych korzyści ekonomicznych. W Spółce nie wystąpiły przesłanki, które by na to wskazywały. Środki trwałe Wartość początkową środków trwałych ujęto w księgach rachunkowych w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę i modernizację z uwzględnieniem dotychczasowego przeszacowania. W bilansie, środki trwałe wykazane są w wielkości netto, to znaczy w wartości początkowej pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: - prawo użytkowania wieczystego gruntu 86 lat - budynki i lokale 40 lat - obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25 lat - urządzenia techniczne i maszyny 7 lat - środki transportu 8 lat - inne środki trwałe 6 lat Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W Spółce nie wystąpiły tego rodzaju przypadki. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Leasing Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonych na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. Inwestycje długoterminowe Udziały i akcje w walucie polskiej wycenione zostały w cenach nabycia z uwzględnieniem dokonanych odpisów aktualizujących. Udziały w innych jednostkach zaliczane do aktywów trwałych są każdorazowo poddawane przeglądowi w celu stwierdzenia, czy nie przekraczają one wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy wartość bilansowa przekracza wartość przyszłych korzyści ekonomicznych, obniża się ją do ceny sprzedaży netto. W 2004 roku Spółka dokonała aktualizacji wyceny udziałów firmy BIPROHUT w ten sposób, że zmniejszony został odpis z aktualizacji wartości udziałów na kwotę 339 tys. zł. 104

19 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Zapasy Zapasy materiałów i towarów wycenione są według cen nabycia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto, przy zastosowaniu metody pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Na zapasy materiałów, które zakupione zostały przed 1 stycznia 2004 roku, przyjmuje się zasadę tworzenia rezerwy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 30% ich wartości. W związku z powyższym w bilansie na roku zapasy materiałów wykazane zostały w wysokości wynikającej z ich wyceny po pomniejszeniu o utworzone rezerwy. Zapasy produktów gotowych wycenione są po koszcie wytworzenia nie wyższym niż wartość sprzedaży netto. Produkcja nie zakończona Wartość produkcji nie zakończonej produktów gotowych wyceniana jest według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Należności, roszczenia i zobowiązania Należności, roszczenia i zobowiązania w walucie polskiej wycenione są w wartości wymagającej zapłaty, tzn. pomniejszone o zaliczki na poczet dostaw i zwiększone o odsetki za przekroczenie terminu zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, a więc pomniejszone o aktualizację należności w związku z ryzykiem nieściągalności. Należności i zobowiązania w walucie obcej są wykazane w bilansie po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP. Należności długoterminowe wykazane zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Różnice kursowe wyliczone na dzień r. zostały zaksięgowane w koszty finansowe lub w przychody finansowe. Zobowiązania długoterminowe na dzień roku nie występują. Gdyby należności i zobowiązania w walucie obcej wykazane w bilansie na r. zostały wycenione po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP (tak jak na r.), to stan należności byłby mniejszy o 66 tys. złotych, natomiast stan zobowiązań byłby mniejszy o 8 tys. złotych. W związku z powyższym zysk brutto byłby o 58 tys. złotych mniejszy. Środki pieniężne Środki pieniężne w walucie polskiej wycenione są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walucie obcej wycenione są po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na dzień r. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują: - koszty niezakończonych prac rozwojowych, - rezerwę na długotrwałe umowy o budowę, - koszty dotyczące przyszłych okresów. Przedmiotem rezerw są długotrwałe umowy o budowę, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone. Umowy długotrwałe o budowę, których okres realizacji jest krótszy niż 6 miesięcy rozliczane są proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kosztów danej umowy, a do umów długotrwałych, których okres realizacji jest dłuższy niż 6 miesięcy przyjmuje się zasadę, że jeżeli zaawansowanie kosztów umowy o budowę jest mniejsze niż 50% ich wartości umownej, to na cały zysk lub stratę na umowie o budowę tworzy się rezerwę. W przypadku, gdy szacuje się, że rozliczenie danej umowy zakończy się stratą to niezwłocznie zarachowuje się tę stratę w rachunku zysków i strat. Oznacza to, że jeżeli możliwe do uzyskania z danej umowy przychody będą niższe od kosztów, to w momencie ujawnienia się tego faktu zalicza się przewidywany niedobór jako stratę w rachunku zysków i strat. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 105

20 Rozdział VII - Sprawozdania finansowe Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. W przypadku wykupu akcji kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazana w bilansie w pozycji akcji własnych. Kredyty bankowe W momencie początkowego ujęcia kredyty bankowe są ujmowane według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu. Podatek odroczony Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony ustalane są z zastosowaniem stawki podatkowej 19%. Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują rezerwy na długoterminowe umowy o budowę. Na r. stan rozliczeń międzyokresowych wykazany jest w wartościach pozostałych do rozliczenia w przyszłych okresach. Rezerwy Rezerwy utworzone zostały na: - odroczony podatek dochodowy od osób prawnych - niewykorzystane urlopy - świadczenia emerytalne - przyszłe zobowiązania. Spółka prowadzi program wypłaty odpraw emerytalnych. Wypłaty z tytułu powyższego programu księgowane są w ciężar utworzonej rezerwy na świadczenia emerytalne. Koszty z tytułu wyżej wymienionych świadczeń są ustalane metodą aktuarialną. Wyceny aktuarialnej dokonuje się na koniec każdego roku obrotowego. Międzyokresowe rozliczenia przychodów W rozliczeniach międzyokresowych przychodów zarejestrowano prawo wieczystego użytkowania gruntów, które zostało przeniesione z ewidencji pozabilansowej. Prawo wieczystego użytkowania gruntu zostało wycenione przez rzeczoznawców i zaliczone do rzeczowych aktywów trwałych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Spółka tworzy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu podstawowego. Celem funduszu jest udzielanie pożyczek pracownikom i finansowanie pozostałych kosztów socjalnych takich jak: zapomogi dla pracowników, zapomogi dla emerytów i rencistów, kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży, kosztów działalności sportowej i rekreacyjnej, kosztów imprez okolicznościowych oraz umorzenie udzielonych pożyczek dla osób zwalnianych z przyczyn ekonomicznych. W 2004 roku Spółka zawiesiła czasowo tworzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z art. 25 pkt 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 20 stycznia 2004 r., natomiast w roku 2005 zgodnie z art. 25 pkt 5 odpis ten będzie wynosił 50% odpisu podstawowego. 106

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 17507. Firma Jubilerska w Lublinie. [BMSiG-12272/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Podstawowym przedmiotem działalności Firmy Jubilerskiej z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

MSIG 15/2017 (5152) poz

MSIG 15/2017 (5152) poz Poz. 2409. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki w Warszawie. [BMSiG-21000/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku 1. Prezentowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Poz. 9445. Zakład Produkcji Opakowań w Jaworze. [BMSiG-9032/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Zakład Produkcji Opakowań. Siedziba - 59-400 Jawor, ul.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Naftobudowa S.A. 31-670 Kraków, ul. Powstańców 66

Naftobudowa S.A. 31-670 Kraków, ul. Powstańców 66 Naftobudowa S.A. 31-670 Kraków, ul. Powstańców 66 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 2 II.

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 139/2014 (4518) poz. 9840 9840 Poz. 9840. Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie. [BMSiG-8007/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie o sprawozdania finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2015 (4850) poz

MSIG 219/2015 (4850) poz MSIG 219/2015 (4850) poz. 17509 17509 Poz. 17509. BUDMEL Wojciech Żuk w Kutnie. [BMSiG-11113/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Firma BUDMEL Wojciech Żuk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 13122. INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek w Ostrołęce. [BMSiG-12028/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015 Firma INTER-BUD-POL Jarosław Marek Szczepanek

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo