Wydział: ARCHITEKTURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział: ARCHITEKTURY"

Transkrypt

1 Efekty kształcenia dla kierunku: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Wydział: ARCHITEKTURY nazwa kierunku studiów: Architektura i urbanistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowe efekty kształcenia odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych lub innych WIEDZA K1A_W01 Zna zasady projektowania architektonicznego i elementy kompozycji architektonicznej. K1A_W02 Rozumie wzajemne relacje obiektu architektonicznego i otoczenia. K1A_W03 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia prawnych uwarunkowań działalności architekta/urbanisty. T1A_W08 K1A_W04 Zna zasady projektowania urbanistycznego, potrafi wskazać elementy kompozycji urbanistycznej. K1A_W05 Rozumie relacje zachodzące pomiędzy elementami kształtującymi przestrzeń urbanistyczną, zna podstawowe wskaźniki urbanistyczne, rozumie uwarunkowania i konsekwencje przestrzennych dokumentów planistycznych. K1A_W06 Rozumie przemiany zachodzące w architekturze i urbanistyce. T1A_W05 K1A_W07 Zna główne kulturowe uwarunkowania architektury i urbanistyki. K1A_W08 Zna historię i teorię architektury powszechnej i polskiej. K1A_W09 Zna podstawowe kierunki rozwoju architektury i urbanistyki współczesnej. T1A_W05 K1A_W10 Ma podstawową wiedzę w zakresie historii i teorii urbanistyki. K1A_W11 K1A_W12 K1A_W13 K1A_W14 K1A_W15 K1A_W16 K1A_W17 K1A_W18 K1A_W19 K1A_W20 K1A_W21 K1A_W22 K1A_W23 Ma wiedzę na temat rodzajów, właściwości i zakresu stosowania materiałów budowlanych w projektowaniu architektonicznym. Zna zasady tworzenia dokumentacji technicznej: architektonicznej i urbanistycznej. Zna zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i realizacją obiektów architektonicznych. Zna podstawowe zasady projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych: metalowych, żelbetowych, drewnianych i murowych. Ma podstawową wiedzę w zakresie zasad kształtowania bryły budynku i doboru rozwiązań technologicznych pod kątem poprawy środowiska wewnętrznego budynku. Rozumie wpływ stosowanych rozwiązań instalacyjnych na architekturę obiektu i sposób zagospodarowania działki. Zna podstawowe techniki warsztatowe stosowane w sztukach plastycznych, w zakresie, w jakim wpływają one na jakość projektu architektonicznego. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych uwarunkowań działalności architekta/urbanisty. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości właściwych dla kierunku architektura i urbanistyka. Zna niezbędne w projektowaniu architektonicznym/urbanistycznym: wybrane elementy analizy matematycznej, geometrii analitycznej i logiki matematycznej. Zna metody geometrycznego przedstawiania elementów przestrzennych oraz zasady kształtowania form architektonicznych w wykorzystaniem brył geometrycznych. Rozumie podstawowe zjawiska związane z akustyką wnętrz. T1A_W06 T1A_W06 T1A_W09 T1A_W08 T1A_W11 1

2 K1A_W24 Zna podstawowe zjawiska dotyczące oświetlenia światłem dziennym i sztucznym. K1A_W25 Ma podstawową wiedzę na temat własności cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych. K1A_W26 Zna podstawowe metody analitycznego i graficznego wyznaczania sił w układzie. K1A_W27 Zna podstawowe metody analizy płaskich układów statycznie wyznaczalnych. K1A_W28 Ma niezbędną w projektowaniu architektonicznym wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów budowlanych. K1A_W29 Ma ogólną wiedzę humanistyczną w zakresie: historii sztuki, socjologii miasta, psychologii architektury. T1A_W08 K1A_W30 Zna podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej i prawem autorskim. T1A_W10 K1A_W31 Potrafi scharakteryzować rolę architekta w społeczeństwie, zna zasady etyki zawodowej. T1A_W10 K1A_W32 Rozumie związki zachodzące pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a środowiskiem je otaczającym oraz potrzebę dostosowania T1A_W08 budynków do ludzkich potrzeb i skali. K1A_W33 Zna potrzeby użytkownika i potrafi tę wiedzę wykorzystać w procesie projektowania architektonicznego. T1A_W08 UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01 Potrafi wykonać projekt architektoniczny o małym stopniu złożoności, spełniający wymogi zarówno estetyczne jak i techniczne. T1A_U04 K1A_U02 Potrafi gromadzić informacje, analizować je, interpretować i wykorzystywać T1A_U01 do opracowania projektu. T1A_U05 K1A_U03 Stosuje w prezentacji pomysłu architektonicznego adekwatne środki techniczne i materiałowe. T1A_U03 K1A_U04 Rozumie akty prawne dotyczące architektury i urbanistyki. T1A_U10 K1A_U05 Umie zaprojektować zespół zabudowy wraz z zielenią i wybranymi urządzeniami miejskimi. K1A_U06 Potrafi opracować inwentaryzację urbanistyczną. K1A_U07 Potrafi przeprowadzić analizę struktury miasta. T1A_U13 K1A_U08 Potrafi dokonać prostej analizy dzieła architektonicznego oraz sformułować wnioski z tej analizy. K1A_U09 Potrafi przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną, stosować materiały budowlane w projektowaniu. T1A_U03 T1A_U04 K1A_U10 Potrafi dobrać system konstrukcyjny do zaproponowanego rozwiązania T1A_U03 architektonicznego. T1A_U04 K1A_U11 Potrafi wykorzystywać wybrane techniki warsztatowe do tworzenia i T1A_U02 prezentacji projektów. T1A_U03 K1A_U12 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. T1A_U12 K1A_U13 Ma umiejętność abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych. K1A_U14 Potrafi stosować w projektowaniu architektonicznym/urbanistycznym podstawowe metody analizy matematycznej, geometrii i logiki matematycznej. K1A_U15 K1A_U16 K1A_U17 K1A_U18 K1A_U19 Potrafi stosować geometrię wykreślną w projektowaniu architektonicznym w celu konstruowania i wizualizacji obiektów architektonicznych. Umie uwzględniać w projektowaniu architektonicznym wymagania cieplno_wilgotnościowe. Umie stosować w projektowaniu podstawowe zasady ochrony przeciwdźwiękowej. Potrafi uwzględnić wymagania związane z prawidłowym nasłonecznieniem i doświetleniem budynków i pomieszczeń. Umie zidentyfikować naprężenia występujące w elementach układu konstrukcyjnego budynku. T1A_U07 T1A_U04 T1A_U04 T1A_U04 T1A_U10 2

3 K1A_U20 Potrafi przedstawić schemat statyczny prostego układu konstrukcyjnego. T1A_U10 K1A_U21 Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2 europejskiego poziomu biegłości językowej. T1A_U06 K1A_U22 Posiada umiejętności obsługi programów komputerowych w zakresie przetwarzania tekstów, obsługi baz danych, grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, pozyskiwania i przetwarzania informacji. T1A_U02 K1A_U23 Posiada umiejętność obsługi wybranych programów komputerowych T1A_U02 wspomagających projektowanie architektoniczne. T1A_U07 K1A_U24 Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę, korzystać ze źródeł i opracowań. T1A_U05 K1A_U25 Potrafi projektować z wykorzystaniem zasad ergonomii. T1A_U04 K1A_U26 Ma niezbędne wiadomości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. T1A_U11 K1A_U27 Ma umiejętności konieczne do projektowania budynków spełniających wymogi użytkowników w zakresie, w jakim umożliwiają to dostępne środki T1A_K02 finansowe i przepisy budowlane. K1A_U28 Potrafi ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1A_K01 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując różne role. T1A_K03 K1A_K02 Rozumie strukturę podjętego przez siebie zadania, potrafi nakreślić plan jego realizacji. T1A_K04 K1A_K03 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. T1A_K06 K1A_K04 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywanie społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; T1A_K07 podejmuje starania by przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. K1A_K05 Rozumie potrzebę postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. T1A_K05 K1A_K06 Ma świadomość roli architekta w społeczeństwie, zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności architekta/urbanisty i T1A_K02 związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K1A_K07 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. T1A_K05 K1A_K08 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych. T1A_K01 K1A_K09 Rozumie potrzebę poszanowania dziedzictwa kulturowego. T1A_K02 K1A_K10 Zna podstawowe zasady projektowania energooszczędnego i rozumie potrzebę stosowania rozwiązań energooszczędnych. T1A_K02 K1A_K11 Potrafi wybrać najodpowiedniejszą do własnych predyspozycji formę aktywności sportowej, rozumie potrzebę całożyciowej aktywności fizycznej. T1A_K01 T1A_K03 T1A_K04 3

4 Efekty kształcenia dla kierunku: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Wydział: ARCHITEKTURY nazwa kierunku studiów: Architektura i urbanistyka poziom kształcenia: : studia II stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowe efekty kształcenia odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych lub innych WIEDZA K2A_W1 Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki projektowania i organizacji procedur związanych z procesem inwestycyjnym. T2A_W09 K2A_W2 Ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia budynków i budowli. T2A_W06 K2A_W3 Zna teorię i zasady projektowania architektonicznego i urbanistycznego. T2A_W07 K2A_W4 Rozumie uwarunkowania historyczne i zna teorię architektury i urbanistyki oraz nauki humanistyczne w zakresie niezbędnym do do tworzenia projektów architektonicznych i urbanistycznych. K2A_W5 Ma niezbędną wiedzę w zakresie prawa budowlanego i przepisów technicznobudowlanych. T2A_W08 K2A_W6 Rozumie charakter, specyfikę zawodu architekta. Ma podstawową wiedzę T2A_W09 dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie projektowania. T2A_W11 K2A_W7 Rozumie rolę architekta w społeczeństwie, w szczególności w przygotowywaniu koncepcji projektów uwzględniających czynniki społeczne. T2A_W08 K2A_W8 Rozumie interdyscyplinarne uwarunkowania planowania. T2A_W08 K2A_W9 Zna teorię i zasady kształtowania przestrzeni miast. K2A_W10 Zna wybrane zagadnienia z zakresu nauk środowiskowych, dotyczące kształtowania architektury w kontekście kulturowym i społecznym miasta. T2A_W08 K2A_W11 K2A_W12 K2A_W13 K2A_W14 Zna metody badawcze z zakresu analizy struktury miasta. Zna wybrane zagadnienia ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych, historycznych zespołów urbanistycznych i krajobrazu kulturowego. Zna zasady kształtowania polityki przestrzennej i regionalnej. Potrafi wymienić dokumenty kształtujące politykę przestrzenną i regionalną, potrafi wymienić organy polityki przestrzennej i regionalnej. Rozumie problematykę planowania przestrzennego i regionalnego. Zna podstawowe elementy i metody procesu planowania przestrzennego. T2A_W07 T2A_W07 T2A_W07 T2A_W05 T2A_W07 K2A_W15 Zna system planowania w Polsce oraz wie, na jakich podstawach prawnych się on opiera. K2A_W16 Ma podstawową wiedzę na temat metodyki prac badawczych. T2A_W07 K2A_W17 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego. T2A_W10 K2A_W18 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, prawnych i innych T2A_W02 pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich T2A_W08 uwzględniania w praktyce. K2A_W19 K2A_W20 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych uwarunkowań działalności architekta/urbanisty oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej. T2A_W08 T1A_W09 4

5 K2A_W21 K2A_W22 KA2_W23 K2A_U1 K2A_U2 K2A_U3 K2A_U4 Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości właściwych dla kierunku architektura i urbanistyka. Ma wiedzę na temat sztuk pięknych w zakresie, w jakim wpływają na jakość projektu architektonicznego. Rozumie związki zachodzące pomiędzy ludźmi a budynkami oraz pomiędzy budynkami a środowiskiem je otaczającym oraz potrzebę dostosowania budynków do ludzkich potrzeb i skali. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi dokonać analizy i ocenić istniejące rozwiązania z zakresu architektury/urbanistyki. Potrafi pozyskiwać, analizować i syntetyzować dane oraz formułować i testować hipotezy związane z opracowywanym projektem. Potrafi uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i klimatyczne w opracowaniu koncepcji projektu. Potrafi przygotować i opracować koncepcję obiektu o złożonej funkcji wraz z otoczeniem, spełniający wymogi zarówno estetyczne jak i techniczne. T1A_W11 T2A_W02 T2A_W08 T2A_U15 TA2_U11 T2A_U12 T2A_U10 T2A_U04 T2A_U07 T2A_U08 T2A_U09 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U19 K2A_U5 Potrafi uwzględnić w projekcie uwarunkowania konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne. T2A_U10 K2A_U6 Umie opracować projekt złożonego zespołu urbanistycznego. T2A_U19 K2A_U7 Potrafi wykorzystywać umiejętności z zakresu sztuk pięknych i technik T2A_U03 warsztatowych do tworzenia i prezentacji projektów. T2A_U07 K2A_U8 Potrafi opracować plan miejscowy. T2A_U04 T2A_U16 T2A_U17 K2A_U9 Umie opracować program urbanistyczny (np. program rewitalizacji). T2A_U04 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U19 K2A_U10 Umie waloryzować przestrzeń zbudowaną i zaprojektować jej rewaloryzację. T2A_U15 K2A_U11 K2A_U12 K2A_U13 Potrafi zaprojektować współczesne struktury architektoniczne w nawiązaniu i poszanowaniu kontekstu historycznego. Potrafi opracować projekt adaptacji historycznego obiektu architektonicznego/ zespołu obiektów dla potrzeb nowej funkcji. Potrafi przeprowadzić podstawowe analizy historyczne, formułować wnioski i przygotować wytyczne konserwatorskie w skali architektonicznej i urbanistycznej. T2A_U09 T2A_U16 T2A_U16 T2A_U15 K2A_U14 Potrafi zaprojektować zagospodarowanie otoczenia obiektu historycznego oraz przestrzeń urbanistyczną w zabytkowych strukturach miasta. T2A_U16 K2A_U15 Umie przygotować założenia do podstawowych dokumentów planistycznych. T2A_U17 K2A_U16 T2A_U11 Potrafi wykonać studium i sporządzić plan zagospodarowania T2A_U18 przestrzennego. T2A_U19 K2A_U17 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do zaprojektowania sekwencji działań uwzględniających różnorodne techniki niezbędne do rozwiązania postawionego problemu. T2A_U09 T2A_U10 T2A_U14 K2A_U18 Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. T2A_U14 K2A_U19 Dostrzega relacje przestrzenno-społeczne i potrafi je uwzględnić w projektowaniu. T2A_U10 K2A_U20 Ma przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą. T2A_U13 K2A_U21 Potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się oraz zrealizować proces samokształcenia. T2A_U05 K2A_U22 Posiada podstawową znajomość drugiego wybranego języka nowożytnego. T2A_U02 5

6 K2A_U23 K2A_U24 K2A_U25 K2A_U26 K2A_U27 Posiada znajomość wybranego języka nowożytnego na poziomie B2 europejskiego poziomu biegłości językowej. Potrafi posługiwać się metodami badawczymi w architekturze na podstawowym poziomie (POE, studium przypadku, potrzeby i partycypacja użytkowników w procesie projektowania). Potrafi przygotować w formie uproszczonej, na podstawie badań potrzeb użytkownika, program funkcjonalno-przestrzenny projektowanego obiektu. Posiada umiejętność obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie architektoniczne. Potrafi kształtować bryłę budynku i dobrać nowoczesne rozwiązania technologiczne pod kątem poprawy środowiska wewnętrznego budynku, zwiększenia jego energooszczędności i obniżenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. KOMPETENCJE SPOŁECZNE T2A_U01 T2A_U02 T2A_U06 T2A U11 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U19 T2A_U04 T2A_U07 T2A_U10 K1A_K1 Potrafi współdziałać w grupie przyjmując różne role. T2A_K03 K1A_K2 Prawidłowo określa priorytety, identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem określonego zadania. T2A_K04 K1A_K3 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. T2A K06 K1A_K4 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywanie społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania by przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. T2A_K07 K1A_K5 Rozumie potrzebę postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej. T2A_K05 K1A_K6 Ma świadomość roli architekta w społeczeństwie, zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności architekta/urbanisty i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. T2A_K02 K1A_K7 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. T2A_K05 K1A_K8 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. T2A_K01 K1A_K9 Rozumie potrzebę poszanowania dziedzictwa kulturowego. T2A_K02 K1A_K10 Zna zasady projektowania energooszczędnego i rozumie potrzebę stosowania rozwiązań energooszczędnych. T2A_K02 6

7 Efekty kształcenia dla kierunku: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydział: ARCHITEKTURY nazwa kierunku studiów: Architektura wnętrz poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych lub innych K1A_W01 Wiedza z zakresu historii sztuki, wzornictwa i architektury. A1A_W11 A1A_W12 K1A_W02 Podstawowa wiedza dotycząca materiałów stosowanych we wnętrzach i A1A_W10 elementach ich wyposażenia. A1A_W13 K1A_W03 Podstawowa wiedza dotycząca materiałów budowlanych i technologii stosowanych w budownictwie. A1A_W13 K1A_W04 Wiedza o oprzyrządowaniu technicznym elementów wyposażenia Wnętrz. A1A_W13 K1A_W05 Podstawowa wiedza z zakresu systemów konstrukcyjnych w architekturze A1A_W13 K1A_W06 Podstawowa wiedza z zakresu instalacji budowlanych. A1A_W13 K1A_W07 Podstawowa wiedza o człowieku (ergonomii, psychofizjologii). A1A_W15 K1A_W08 Podstawowa wiedza z zakresu konserwacji i restauracji wnętrz zabytkowych. A1A_W11 A1A_W12 K1A_W09 Wiedza w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz. A1A_W10 K1A_W10 Podstawowa wiedza dotycząca realizacji prac artystycznych. A1A_W10 K1A_W11 Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania przestrzeni wystawienniczych. A1A_W15 K1A_W12 Wiedza z zakresu rozwiązań proekologicznych w architekturze i urbanistyce. A1A_W13 A1A_W15 K1A_W13 Podstawowa wiedza z zakresu metodologii projektowania. A1A_W10 K1A_W14 Podstawowe zasady projektowania urbanistycznego i kompozycji urbanistycznej. A1A_W10 K1A_W15 Wiedza z zakresu komputerowych narzędzi wizualizacji. A1A_W13 K1A_W16 Wiedza w zakresie prawnych uwarunkowań projektowania. A1A_W14 K1A_W17 Wiedza z zakresu koloru i malarstwa w architekturze. A1A_W10 A1A_W13 UMIEJĘTNOŚCI K1A_U01 Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplinach artystycznych. A1A_U22 K1A_U02 Orientacja w piśmiennictwie związanym z architekturą i sztuką. A1A_U22 K1A_U03 Umiejętność łączenia materiałów. A1A_U14 A1A_U15 A1A_U16 K1A_U04 Umiejętność wykorzystania elementów technicznych w projektowaniu A1A_U16 Wyposażenia wnętrz. A1A_U19 K1A_U05 A1A_U16 Podstawowa umiejętność rozpoznawania i zastosowania systemów A1A_U17 Konstrukcyjnych, instalacji i technologii budowlanych. A1A_U19 K1A_U06 Umiejętność określania programu użytkowego wnętrz. A1A_U14 K1A_U07 K1A_U08 Umiejętność kreacji wnętrza w określonym stylu. Umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację własnych koncepcji Artystycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba, modelowanie, grafika, grafika Komputerowa). A1A_U14 A1A_U21 A1A_U21 A1A_U24 7

8 K1A_U09 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 K1A_U14 K1A_U15 K1A_U16 K1A_U17 K1A_U18 K1A_U19 Podstawowa umiejętność wyrażania koncepcji w formie rysunków i modeli Przestrzennych. Podstawowa umiejętność kreowania przestrzeni światłem. Umiejętność stosowania koloru we wnętrzu. Umiejętność kształtowania przestrzeni scenograficznej. Podstawowa umiejętność projektowania kostiumu. Podstawowa umiejętność projektowania wnętrz. Umiejętność rozwiązywania zagadnień architektonicznych związanych z Problemami ekologicznymi. Świadomość powiązań i zależności pomiędzy teoretycznymi I praktycznymi elementami studiów. Umiejętność wpisywania formy przestrzennej w kontekst urbanistyczny. Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi (projektowanie Arch, graficzne, wizualizacje). Podstawowe umiejętności warsztatowe nieodzowne w pracy architekta wnętrz. A1A_U14 A1A_U15 A1A_U24 A1A_U14 A1A_U16 A1A_U19 A1A_U14 A1A_U16 A1A_U19 A1A_U14 A1A_U16 A1A_U19 A1A_U14 A1A_U16 A1A_U19 A1A_U14 A1A_U16 A1A_U19 A1A_U24 A1A_U16 A1A_U19 A1A_U15 A1A_U16 A1A_U17 A1A_U19 A1A_U21 A1A_U24 A1A_U18 A1A_U19 A1A_U19 A1A_U20 A1A_U24 A1A_U14 A1A_U15 A1A_U17 A1A_U18 A1A_U19 A1A_U24 A1A_U23 A1A_U24 K1A_U20 Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1A_K01 Umiejętność świadomego doboru konstrukcji i formy do sytuacji projektowej. A1A_K02 A1A_K03 K1A_K02 A1A_K02 Umiejętność werbalizowania własnych poglądów i swobodnego A1A_K03 wypowiadania się w dziedzinie architektury oraz prezentacji projektów. A1A_K05 K1A_K03 Zdolność do podejmowania i rozwiązywania podstawowych zadań A1A_K02 projektowych. A1A_K03 K1A_K04 Zdolność do refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów A1A_K04 dotyczących architektury wnętrz. A1A_K05 K1A_K05 Niezależność i zdolność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. A1A_K01 K1A_K06 A1A_K03 Zdolność do świadomego wykorzystywania mechanizmów psychologicznych A1A_K04 wspomagających podejmowane działania. A1A_K05 K1A_K07 K1A_K08 Umiejętność krytycznej oceny zjawisk przestrzennych. Umiejętność łączenia wartości formalnych, użytkowych i konstrukcyjnych. A1A_K02 A1A_K03 A1A_K04 A1A_K02 A1A_K03 8

9 K1A_K09 K1A_K10 K1A_K11 Umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów projektowych dotyczących scenografii. Umiejętność kreatywnego udziału w estetycznym kształtowaniu przestrzeni. Umiejętność pracy w zespole i współpracy z reprezentantami pokrewnych dziedzin. A1A_K02 A1A_K03 A1A_K02 A1A_K03 A1A_K05 K1A_K12 Przedsiębiorczość. A1A_K05 A1A_K06 K1A_K13 Zdolność krytycznego myślenia, analizy sytuacji oraz syntezy obserwacji. A1A_K04 K1A_K14 Sprawnie posługuje się językiem specjalistycznym w zakresie architektury wnętrz. A1A_K05 9

10 Efekty kształcenia dla kierunku: ARCHITEKTURA WNĘTRZ Wydział: ARCHITEKTURY nazwa kierunku studiów: Architektura wnętrz poziom kształcenia: studia II stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K2A_W01 K2A_W02 K2A_W03 K2A_W04 K2A_W05 K2A_ W06 K2A_ W07 K2A_ W10 K2A_ W11 K2A_ W12 K2A_U01 K2A_U02 K2A_U03 K2A_U04 K2A_U05 kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA Poszerzona wiedza z zakresu historii sztuki, wzornictwa i architektury. Poszerzona wiedza dotycząca materiałów i technologii stosowanych w architekturze wnętrz. Poszerzona wiedza na temat materiałów stosowanych we wnętrzach i elementach ich wyposażenia oraz w zakresie ich łączenia i tworzenia form spójnych funkcjonalnie, konstrukcyjnie i estetycznie. Poszerzona wiedza dotycząca materiałów budowlanych i technologii stosowanych w budownictwie. Poszerzona wiedza dotycząca działań przestrzennych w sztuce oraz rozumienie terminów dotyczących współczesnych działań w sztuce. Rozszerzona wiedza na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk plastycznych i ich związku z innymi dziedzinami współczesnej kultury i życia społecznego. Poszerzona wiedza z zakresu konserwacji i restauracji oraz modernizacji i adaptacji wnętrz i obiektów zabytkowych. Szczegółowa wiedza w zakresie technik warsztatowych i realizacji prac artystycznych związanych z architekturą wnętrz. Rozszerzona wiedza na temat funkcjonowania przestrzeni wystawienniczych. Wiedza w zakresie wybranych zagadnień architektury i urbanistyki. UMIEJĘTNOŚCI Szeroka umiejętność wyrażania koncepcji w formie rysunków i modeli przestrzennych na ukształtowanym podłożu wyobraźni i intuicji. Poszerzona umiejętność stosowania koloru we wnętrzu, dobierania i zestawiania kompozycji barwnych, stosowania kodów barwnych. Umiejętność świadomego kształtowania formy, łączącego wartości formalne, konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne. Poszerzona umiejętność stosowania technologii informacyjnych związanych z architekturą wnętrz. Szeroka umiejętność kreacji wnętrza w określonym stylu. odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych lub innych A2A_W10 A2A_W11 A2A_W12 A2A_W14 A2A_W12 A2A_W13 A2A_W12 A2A_W13 A2A_W13 A2A_W10 A2A_W11 A2A_W14 A2A_W11 A2A_W12 A2A_W14 A2A_W15 A2A_W11 A2A_W12 A2A_W13 A2A_W15 A2A_W10 A2A_W13 A2A_W10 A2A_W13 A2A_W10 A2A_W13 A2A_W15 A2A_U14 A2A_U15 A2A_U19 A2A_U14 A2A_U17 A2A_U20 A2A_U14 A2A_U17 A2A_U20 A2A_U19 A2A_U15 A2A_U16 A2A_U20 10

11 K2A_U06 K2A_U07 K2A_U08 K2A_U09 K2A_U10 K2A_U14 K2A_U15 K2A_U16 K2A_K01 K2A_K02 K2A_K03 K2A_K04 K2A_K05 K2A_K06 Umiejętność rozwiązania zadań z zakresu modernizacji i adaptacji wnętrz. Umiejętność krytycznej i merytorycznej oceny własnej pracy na podstawie poszerzonej wiedzy teoretycznej dotyczącej aktualnych działań przestrzennych w sztuce i architekturze. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania zadań projektowych na poziomie Zaawansowanym, łączących wartości formalne, użytkowe, konstrukcyjne i artystyczne oraz uwzględniające szeroko rozumiany kontekst. Rozwinięty indywidualny warsztat artystyczny. Umiejętność kreowania przestrzeni na podstawie analizy fragmentu przestrzeni miejskiej wraz z jej podstawowymi elementami kompozycji, napięć, wzajemnych relacji, symboli, znaków. Umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. Szersza umiejętność kompleksowego rozwiązywania problemów projektowych dotyczących scenografii. Pogłębione umiejętności warsztatowe nieodzowne w pracy architekta wnętrz. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozwinięta osobowość artystyczna, przejawiająca się w realizacji własnych koncepcji artystycznych. Szersza umiejętność kreatywnego udziału w estetycznym kształtowaniu przestrzeni. Szerokie kompetencje do projektowania wnętrz, zdolność do samodzielnego podejmowania działań w zakresie rozwiązywania zadań projektowych. Poszerzona umiejętność świadomego wyboru konstrukcji i formy do różnorodnych sytuacji projektowych. Umiejętność inicjowania pracy w zespole. Zdolność do pogłębionej refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów dotyczących architektury wnętrz. A2A_U14 A2A_U15 A2A_U16 A2A_U18 A2A_U19 A2A_U14 A2A_U16 A2A_U17 A2A_U14 A2A_U19 A2A_U15 A2A_U16 A2A_U17 A2A_U20 A2A_U21 A2A_U22 A2A_U23 A2A_U14 A2A_U15 A2A_U16 A2A_U18 A2A_U17 A2A_U19 A2A_K01 A2A_K02 A2A_K03 A2A_K02 A2A_K03 A2A_K04 A2A_K05 A2A_K01 A2A_K02 A2A_K04 A2A_K06 A2A_K02 A2A_K04 A2A_K01 A2A_K03 A2A_K05 A2A_K06 A2A_K01 A2A_K04 A2A_K05 A2A_K06 K2A_K07 Niezależność i zdolność ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. A2A_K01 K2A_K08 Zdolność do świadomego oraz popartego doświadczeniem wykorzystywania mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania. A2A_K03 K2A_K09 Umiejętność krytycznej oceny zjawisk przestrzennych. A2A_K04 K2A_K10 Umiejętność łączenia wartości formalnych, użytkowych i konstrukcyjnych. A2A_K02 K2A_K11 Poparta doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność działania na rzecz społeczeństwa. A2A_K05 K2A_K12 K2A_K13 Otwartość i gotowość do współdziałania i współpracy interdyscyplinarnej. Zdolność do podejmowania i rozwiązywania złożonych zadań projektowych. A2A_K05 A2A_K06 A2A_K02 A2A_K03 11

12 Efekty kształcenia dla kierunku: AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział: AUTOMATYKI ELEKTORNIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Automatyka i robotyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 K1A_W07 K1A_W08 K1A_W09 K1A_W10 K1A_W11 kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA Ma wiedzę z matematyki, obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem. Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, zjawiska falowe, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, a w szczególności wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w systemach dynamicznych. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z podstaw mechaniki, w tym: statyki, kinematyki, kinetyki, wytrzymałości materiałów, mechaniki analitycznej, mechanizmów i mechaniki płynów. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie elektrotechniki, elektroniki i elektromechaniki, a w szczególności: obwodów i maszyn elektrycznych, elektromechanicznych elementów automatyki, elementów półprzewodnikowych i elektronicznych układów analogowych, przetworników A/C i C/A. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: programowania obliczeń inżynierskich, metod numerycznych, programowania w języku C oraz metodyki i technik programowania obiektowego i programowania w logice. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: systemów operacyjnych, w tym czasu rzeczywistego, architektury i bezpieczeństwa sieci komputerowych, baz danych oraz technologii internetowych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metrologii, metodyki przeprowadzania pomiarów i opracowywania wyników pomiarowych, zna zasady działania przetworników i przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zasady funkcjonowania systemów pomiarowych dla potrzeb automatyki i robotyki Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu arytmetyki układów logicznych, projektowania i działania cyfrowych układów kombinacyjnych, sekwencyjnych i mikroprogramowalnych oraz architektury i projektowania systemów mikroprocesorowych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat próbkowania i rekonstrukcji sygnałów, akwizycji obrazów, a także metod analizy oraz algorytmów wstępnego przetwarzania i filtracji sygnałów i obrazów cyfrowych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat tworzenia modeli matematycznych układów i procesów dynamicznych w oparciu o równania różniczkowe, różnicowe i rachunek operatorowy, a także ich analizy czasowej, operatorowej i częstotliwościowej. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów i własności regulatorów, sposobów ich realizacji oraz metod ich strojenia. odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych lub innych 12

13 K1A_W12 K1A_W13 K1A_W14 K1A_W15 K1A_W16 K1A_W17 K1A_W18 K1A_W19 K1A_W20 K1A_W21 K1A_W22 K1A_W23 K1A_W24 K1A_W25 K1A_U01 K1A_U02 K1A_U03 K1A_U04 K1A_U05 K1A_U06 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych i złożonych układów sterowania, w tym zagadnień stabilności, sterowalności, obserwowalności i jakości sterowania. Ma uporządkowaną wiedzę na temat narzędzi programistycznych oraz metod symulacji komputerowej obiektów i układów sterowania. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki manipulatorów robotów, planowania ruchu i generacji ich trajektorii. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z budową, programowaniem i sterowaniem robotów, ze szczególnym uwzględnieniem doboru elementów pomiarowych i wykonawczych oraz projektowania mikroprocesorowych układów sterowania. Ma podstawową wiedzę z zakresu metod optymalizacji, wnioskowania, podejmowania decyzji i sztucznej inteligencji oraz ich zastosowania do analizy i projektowania algorytmów sterowania w automatyce i robotyce. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu budowy sterowników przemysłowych, języków ich programowania, przemysłowych sieci i baz danych, rozproszonych systemów sterowania, a także systemów sterowania nadrzędnego, wizualizacji, alarmowania, raportowania i archiwizacji. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy przemysłowych systemów automatyki, w tym konstrukcji i zastosowania regulatorów, elementów i urządzeń pomiarowych oraz wykonawczych. Ma podstawową wiedzę w zakresie harmonogramowania, gospodarki magazynowej, zarządzania zasobami sprzętowymi i ludzkimi. Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych automatyki i robotyki Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów automatyki i robotyki. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle. Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu automatyki i robotyki. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować raport zawierający omówienie sposobu realizacji tego zadania oraz uzyskanych wyników. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2 w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. T1_W04 T1A_W05 T1A_W06 T1A_W06 T1A_W05 T1A_W06 T1A_W05 T1A_W06 T1A_W08 T1A_W10 T1A_W09 1 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U06 T1A_U05 13

14 K1A_U07 K1A_U08 K1A_U09 K1A_U10 K1A_U11 K1A_U12 K1A_U13 K1A_U14 K1A_U15 K1A_U16 K1A_U17 K1A_U18 K1A_U19 K1A_U20 K1A_U21 K1A_U22 K1A_U23 K1A_U24 Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi z zakresu: logiki, rachunku macierzowego, różniczkowo-całkowego, różnicowego i operatorowego, probablistyki i statystyki. Potrafi tworzyć fizykalne modele układów dynamicznych i procesów. Potrafi posługiwać się: opisem matematycznym w przestrzeni stanów, transmitancją ciągłą i dyskretną oraz charakterystykami częstotliwościowymi. Potrafi zaprojektować i zrealizować podstawowe elektroniczne układy analogowe, logiczne i mikroprocesorowe; potrafi wykorzystać dedykowane oprogramowanie wspomagania projektowania. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami numerycznymi oraz środowiskami programistycznymi do symulacji, projektowania i oceny jakości układów i prostych systemów automatyki i robotyki. Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi, w tym czasu rzeczywistego, konfigurować moduły jądra i tworzyć proste aplikacje. Potrafi zaprojektować, skonfigurować, zabezpieczyć i administrować prostymi bazami danych, sieciami komputerowymi i aplikacjami internetowymi. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracować wyniki pomiaru, zbudować i oprogramować prosty system pomiarowy. Potrafi dokonać akwizycji i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych oraz zastosować proste algorytmy ich przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe Potrafi określić zadania prostego układu regulacji, wybrać odpowiednią strukturę i rodzaje regulatorów, dokonać doboru ich parametrów. Potrafi ocenić główne własności układu sterowania w dziedzinie czasowej, operatorowej i częstotliwościowej, w tym warunki stabilności i jakość sterowania. Potrafi określić podstawowe zadania robotów, opisać je i zaprojektować algorytm ich rozwiązania. Posiada umiejętności programowania robotów przemysłowych i mobilnych; potrafi dokonać doboru elementów pomiarowych i wykonawczych oraz zaprojektować i zrealizować układ sterowania. Potrafi zastosować podstawowe metody optymalizacji, wnioskowania, podejmowania decyzji i sztucznej inteligencji do analizy i projektowania prostych algorytmów sterowania w automatyce i robotyce. Potrafi dobrać elementy funkcjonalne i zaprojektować prosty przemysłowy układ automatyki. Potrafi dokonać wyboru typu sterownika przemysłowego dla prostego procesu, dobrać strukturę sterownika i system komunikacji, zaproponować i zaimplementować odpowiednie algorytmy sterowania, stworzyć system wizualizacji, alarmowania i raportowania, przeprowadzić symulacje i uruchomić system. Potrafi zaprojektować prosty rozproszony system sterowania, w tym wybrać i skonfigurować sieć przemysłową i stworzyć bazę danych. Potrafi zastosować dedykowane systemy informatyczne do harmonogramowania, gospodarki magazynowej, zarządzania zasobami sprzętowymi i ludzkimi. T1A_U07 T1A_U07 T1A_U07 T1A_U07 T1A_U13 T1A_U07 T1A_U13 T1A_U07 T1A_U07 T1A_U12 T1A_U13 T1A_U07 T1A_U07 T1A_U07 T1A_U10 T1A_U12 T1A_U13 T1A_U12 T1A_U13 T1A_U13 T1A_U13 14

15 K1A_U25 Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrafi je stosować w praktyce. T1A_U11 Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących K1A_U26 projektowanie elementów, urządzeń oraz układów automatyki i robotyki - T1A_U10 dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne T1A_U12 i prawne. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. T1A_K01 K1A_K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i T1A_K02 związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K1A_K03 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując różne role. T1A_K03 K1A_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie i innych zadania. T1A_K04 K1A_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. T1A_K05 K1A_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. T1A_K06 K1A_K07 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały. T1A_K07 15

16 Efekty kształcenia dla kierunku: AUTOMATYKA I ROBOTYKA Wydział: AUTOMATYKI ELEKTORNIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Automatyka i robotyka poziom kształcenia: studia II stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K2A_W01 K2A_W01 K2A_W02 K2A_W03 K2A_W04 K2A_W05 K2A_W06 K2A_W07 K2A_W08 K2A_W09 K2A_W10 K2A_W11 K2A_W12 K2A_W13 K2A_W14 K2A_W15 kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA Ma wiedzę z matematyki, obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z modelowaniem, optymalizacją, przetwarzaniem danych i sterowaniem. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę obejmującą elementy matematyki dyskretnej i stosowanej oraz metody optymalizacji, w tym metody matematyczne niezbędne do modelowania, analizy działania i syntezy zaawansowanych analogowych i cyfrowych układów sterowania. Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, chemii i biologii, właściwą dla studiowanej specjalności Ma poszerzoną wiedzę w zakresie implementacji algorytmów i programowania systemów sterowania. Ma poszerzoną wiedzę na temat akwizycji i przetwarzania danych dla potrzeb analizy i sterowania procesów oraz systemów komunikacji. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie budowy, własności i wykorzystania elementów pomiarowych i konfiguracji systemów pomiarowych w układach automatyki i robotyki. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie budowy, własności i wykorzystania elementów wykonawczych w układach automatyki i robotyki. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie: systemów operacyjnych czasu rzeczywistego oraz przemysłowych sieci i baz danych. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu możliwości zastosowań systemów mechatronicznych w automatyce i robotyce. Ma rozszerzoną wiedzę na temat projektowania platform sprzętowych dla celów przetwarzania informacji i sterowania. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie planowania eksperymentu identyfikacyjnego, zbierania pomiarów, wyboru struktury modelu oraz metod weryfikacji modelu. Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod estymacji parametrów modeli statycznych i dynamicznych. Ma rozszerzoną wiedzę na temat metod analizy i syntezy nieliniowych układów sterowania. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opisu, projektowania i analizy prostych i złożonych dyskretnych układów sterowania, w tym zagadnień stabilności, sterowalności, obserwowalności i jakości sterowania. Ma poszerzoną wiedzę na temat zadań, struktur i zasad działania zaawansowanych układów sterowania. Ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę na temat narzędzi programistycznych do symulacji i komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych lub innych T2A_W01 T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W07 T2A_W07 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W02 T2A_W05 T2A_W05 T2A_W01 T2A_W01 T2A_W01 T2A_W05 T2A_W07 16

17 K2A_W16 K2A_W17 K2A_W18 K2A_W19 K2A_W20 K2A_W21 K2A_W22 K2A_W23 K2A_W24 K2A_W25 K2A_U01 K2A_U02 K2A_U03 K2A_U04 K2A_U05 K2A_U06 K2A_U07 K2A_U08 K2A_U09 K2A_U10 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą zastosowań, budowy, programowania i sterowania robotów. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu metod wnioskowania, podejmowania decyzji i sztucznej inteligencji oraz ich zastosowania do analizy i projektowania algorytmów sterowania w automatyce i robotyce. Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu projektowania, konfigurowania i programowania sterowników przemysłowych i dedykowanych dla systemów automatyki i robotyki. Ma rozszerzoną wiedzę na temat projektowania i programowania systemów sterowania nadrzędnego, harmonogramowania, wizualizacji, alarmowania, raportowania i archiwizacji. Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych automatyki i robotyki Ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów automatyki i robotyki. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle. Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego. Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu automatyki i robotyki. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować raport zawierający omówienie sposobu realizacji tego zadania oraz uzyskanych wyników. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie B2+ oraz innym językiem obcym na poziomie co najmniej A2 w celu porozumiewania się, opracowywania dokumentacji i prezentacji wyników zadań inżynierskich, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń techniczny. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi z zakresu: matematyki dyskretnej i stosowanej oraz metody optymalizacji, w tym metodami niezbędnymi do modelowania, analizy działania i syntezy zaawansowanych analogowych i cyfrowych układów sterowania. Posiada umiejętność zastosowania praw fizyki do zagadnień przetwarzania informacji i sterowania, właściwych dla studiowanej specjalności. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do symulacji, projektowania i oceny jakości złożonych systemów automatyki i robotyki. Potrafi zaprojektować, skonfigurować i zabezpieczyć przemysłowe sieci i bazy danych. T2A_W07 T2A_W07 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W07 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W06 T2A_W08 T2A_W10 T2A_W09 T2A_W11 T2A_U01 T2A_U02 T2A_U03 T2A_U04 T2A_U06 T2A_U05 T2A_U07 T2A_U11 T2A_U09 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U08 T2A_U15 T2A_U17 T2A_U07 T2A_U15 T2A_U16 17

18 K2A_U11 K2A_U12 K2A_U13 K2A_U14 K2A_U15 K2A_U16 K2A_U17 K2A_U18 K2A_U19 K2A_U20 K2A_U21 K2A_U22 K2A_U23 K2A_U24 K2A_U25 K2A_U26 Dla postawionego problemu inżynierskiego potrafi dobrać metodę pomiarową i urządzenie pomiarowe, zrealizować i oprogramować system pomiarowy. Potrafi dokonać akwizycji i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych oraz zastosować algorytmy ich przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości, wykorzystując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe Potrafi projektować i programować aplikacje systemów SCADA do sterowania, monitorowania procesów i alarmowania. Potrafi dobrać i skonfigurować elementy wykonawcze odpowiednie dla sterowanego obiektu Potrafi identyfikować modele statyczne i dynamiczne obiektów oraz dokonywać walidacji modeli. Potrafi stosować podstawowe metody analizy i projektowania nieliniowych układów sterowania. Potrafi stosować podstawowe metody analizy i projektowania prostych i zaawansowanych dyskretnych układów sterowania. Posługuje się biegle wybranymi narzędziami programistycznymi do symulacji i komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Potrafi określić zadania robotów, opisać je i zaprojektować algorytm ich rozwiązania. Posiada umiejętności programowania układów robotycznych wykorzystywanych do realizacji zadań związanych ze studiowaną specjalnością. Potrafi sformułować problem optymalizacyjny, w tym zadanie sterowania optymalnego, skonstruować algorytm optymalizacji i numerycznie wyznaczyć jego rozwiązanie. Potrafi zastosować metody wnioskowania, podejmowania decyzji i sztucznej inteligencji do analizy i projektowania algorytmów sterowania w automatyce i robotyce. Potrafi opisywać, projektować, zestawić sprzętową warstwę, konfigurować i oprogramować systemy sterowania procesami rzeczywistymi. Potrafi organizować proces produkcji, w tym zarządzać zasobami materiałowymi, sprzętowymi i ludzkimi. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrafi je stosować w praktyce. Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie elementów, urządzeń oraz układów automatyki i robotyki - uwzględniać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. T2A_U08 T2A_U16 T2A_U18 T2A_U19 T2A_U08 T2A_U12 T2A_U18 T2A_U07 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U19 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U19 T2A_U11 T2A_U17 T2A_U09 T2A_U17 T2A_U09 T2A_U17 T2A_U07 T2A_U09 T2A_U18 T2A_U09 T2A_U12 T2A_U18 T2A_U07 T2A_U19 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U12 T2A_U18 T2A_U10 T2A_U11 T2A_U12 T2A_U18 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U18 T2A_U13 T2A_U14 T2A_U13 T2A_U10 T2A_U13 T2A_U14 T2A_U17 T2A_U19 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K2A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. T2A_K01 K2A_K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i T2A_K02 związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K2A_K03 Potrafi współdziałać pracować w grupie przyjmując różne role T2A_K03 K2A_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji określonego przez siebie i innych zadania. T1A_K04 18

19 K2A_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. T2A_K05 K2A_K06 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. T2A_K06 K2A_K07 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia. T2A_K07 19

20 Efekty kształcenia dla kierunku: BIOTECHNOLOGIA Wydziały: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI; INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI; CHEMICZNY Nazwa kierunku studiów: Biotechnologia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01 K1A_W02 K1A_W03 K1A_W04 K1A_W05 K1A_W06 K1A_W07 K1A_W08 K1A_W09 K1A_W10 K1A_W11 kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw logiki algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku różniczkowego i całkowego oraz jego zastosowań. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw: matematyki dyskretnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Ma ogólną wiedzę w zakresie pojęć fizyki klasycznej relatywistycznej i kwantowej, w szczególności podstawową wiedzę na temat ogólnych praw fizyki, wielkości fizycznych oraz oddziaływań fundamentalnych. Ma uporządkowaną wiedzę zakresu: mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, termodynamiki i fizyki statystycznej, optyki, podstaw mechaniki kwantowej i mechaniki płynów. Ma podstawową wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych, sposobów ich wyznaczania i wyrażania. Zna podstawowe kategorie pojęciowe i terminologiczne w biotechnologii oraz z zakresu matematyki, biologii, fizyki, chemii, statystyki, biometrii, informatyki oraz ochrony środowiska (terminologia przyrodnicza). Opisuje i wyjaśnia mechanizmy zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych przebiegających w przyrodzie. Ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, biologii molekularnej, biochemii, biofizyki dotyczącą funkcjonowania organizmów oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej, fizycznej i analitycznej. Rozumie związki i zależności między poszczególnymi obszarami biologii eksperymentalnej, a w szczególności hierarchiczną organizację procesów, w tym relacje struktura-funkcja na różnych poziomach organizacyjnych: makrocząsteczek (kwasów nukleinowych, białek, polisacharydów, lipidów), komórek (organizacji strukturalnej komórek i ich funkcji), tkanek i organizmów. Ma wiedzę z zakresu inżynierii bioreaktorów dotyczącą metod bilansowania procesów biochemicznych, kinetyki przemian w bioreaktorach procesów transportowych (wymiany ciepła i masy) przebiegających w bioreaktorach z wykorzystaniem elementów automatycznego sterowania oraz z zakresu maszynoznawstwa i aparatury stosowanej w biotechnologii, zna zasady budowy, doboru reaktorów i aparatów w przemyśle biotechnologicznym. Posiada wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w biotechnologii (w tym o otrzymywaniu biomasy drobnoustrojów, alkoholi, kwasów organicznych, aminokwasów, enzymów, farmaceutyków) oraz o kierunkach rozwoju tej gałęzi przemysłu w kraju i na świecie. odniesienie efektów kształcenia dla obszarów nauk technicznych lub innych T1A_W05 20

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

T1A_W01 matematycznej, elementy geometrii analitycznej, elementy rachunku wektorowego i macierzowego.

T1A_W01 matematycznej, elementy geometrii analitycznej, elementy rachunku wektorowego i macierzowego. Załącznik do Uchwały Senatu Nr X/91/12/13 Efekty kształcenia dla kierunku: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA Wydział: ARCHITEKTURY nazwa kierunku studiów: Architektura i Urbanistyka poziom kształcenia: : studia

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy efekt kształcenia opis

Kierunkowy efekt kształcenia opis I. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA T- obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1-Studia pierwszego stopnia A- Profil ogólnoakademicki W- kategoria wiedzy U Kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia Efekt kształcenia Symb. T1A_W1 WIEDZA ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1 Symbol K_W01 K_W02 K_W03 Efekty kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki / sztuki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nazwa kierunku studiów: Inżynieria biomedyczna poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

odniesienie do efektów obszarowych kierunkowe efekty kształcenia

odniesienie do efektów obszarowych kierunkowe efekty kształcenia w sprawie zatwierdzenia kształcenia Matryca kierunkowych kształcenia K1A-W1 K1A-W2 K1A-W3 K1A-W4 WIEDZA Zna niezbędne w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym elementy algebry i analizy, geometrii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia 1 A nazwa kierunku studiów: profil kształcenia: Symbol K1_W01 K1_W02 K1_W03 K1_W04 K1_W05 K1_W06 K1_W07

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu Nr XL/334/15/16. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Załącznik do Uchwały Senatu Nr XL/334/15/16. Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Wydział: INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ nazwa kierunku studiów: Inżynieria Biomedyczna poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna ZAKŁADNE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Efekty kształcenia dla kierunku: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wydział: MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji poziom kształcenia: studia I stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia kierunkowych Po ukończeniu studiów absolwent : efektów kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia kierunkowych Po ukończeniu studiów absolwent : efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 437/06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Edukacja techniczno-informatyczna poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych

zna metody matematyczne w zakresie niezbędnym do formalnego i ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów z różnych Grupa efektów kierunkowych: Matematyka stosowana I stopnia - profil praktyczny (od 17 października 2014) Matematyka Stosowana I stopień spec. Matematyka nowoczesnych technologii stacjonarne 2015/2016Z

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a

Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a Matryca efektów kształcenia zorientowana kierunkowo - Załącznik nr 3a * moduł, przedmiot lub forma zajęć do wyboru Lp. Moduł kształcenia / Przedmiot Ogólna liczba efektów dla przedmiotu K_W0 K_W02 K_W03

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Elektrotechnika studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Elektrotechnika studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr 32/d/05/2012 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Elektrotechnika studia I stopnia Lista efektów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII

Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII Efekty kształcenia dla kierunku: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Wydział: GÓRNICTWA I GEOLOGII nazwa kierunku studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 12 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Inżynieria bezpieczeństwa poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

II. Opis zakładanych efektów kształcenia

II. Opis zakładanych efektów kształcenia II. Opis zakładanych efektów kształcenia 2.1. Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów Informatyka o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH ZMIENIONY PROGRAM STUDIÓW OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW: NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo