ALCHEMIA S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok

2 SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI. za rok obrotowy 2014 Warszawa 23 kwiecień

3 1. Ogólne informacje o Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej Spółka ALCHEMIA Spółka Akcyjna została utworzona w dniu roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 10680/91 sporządzonego w IKN nr 18 w Warszawie. Do dnia 15 lutego 2006 roku siedziba Emitenta mieściła się w Brzegu przy ulicy Krakusa 3. W dniu 27 stycznia 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACHEMIA S.A. uchwałą nr 6 zmieniło siedzibę Spółki na miasto Warszawa przy ul. Łuckiej 7/9. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Rejestru Sadowego pod nr KRS Grupa Kapitałowa ALCHEMIA powstała w I półroczu 2005 roku. Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w sektorze stalowym. W dniu 7 stycznia 2013 roku Emitent uzyskał informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował z dniem 7 stycznia 2013 roku podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty ,00 PLN do kwoty ,60 PLN tj. o kwotę 1.497,60 PLN poprzez emisję 1152 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,30 PLN każda akcja. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, ogólna liczba wszystkich wyemitowanych akcji wynosi akcje, co stanowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta zostało dokonane w związku z podziałem Spółek: -Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie(Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oddziału Spółki Huta Batory Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Huta Batory Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Chorzowie na Emitenta (Spółka Przejmująca), - Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie(Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Rurexpol Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oddziału Spółki Rurexpol Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Rurexpol Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Częstochowie na Emitenta (Spółka Przejmująca), - Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem(Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa oddziału Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. funkcjonującego pod firmą Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Zakład Produkcji Oddział w Zawadzkiem na Emitenta (Spółka Przejmująca). W wyniku opisanych powyżej zdarzeń, zgodnie z art. 529 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło prawne połączenie Zakładów Produkcyjnych wyodrębnionych z jednostek zależnych z. W dnia 26 listopada 2014 została podjęta Uchwała o utworzeniu w ramach struktury organizacyjnej Emitenta następujących oddziałów: a) Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie, b) Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie, c) Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie, d) Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem. Oddziały nie są jednostkami samobilansującymi. Odziały są odrębnymi od Emitenta pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy. Wyodrębnienie oddziałów w ramach struktury organizacyjnej Emitenta ma na celu usprawnienie jego działalności operacyjnej i stanowi element porządkujący realizowanej od ubiegłego roku strategii Emitenta mającej na celu konsolidację segmentu produkcji stalowych rur bez szwu. 1.1 Kapitały i akcjonariat jednostki dominującej Wg stanu na dzień roku kapitał zakładowy. wynosił ,00 zł, na który składa się akcji o wartości nominalnej 1,30 zł każda. W dniu 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował obniżenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z podjęta Uchwałą nr 20/2014 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 26 czerwca 2014 o umorzeniu akcji własnych, obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. Wartość kapitału zakładowego została obniżona z kwoty ,60 zł (dwustu sześćdziesięciu dziewięciu milionów stu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu złotych 60/100) do kwoty ,00 zł (dwustu sześćdziesięciu dziewięciu milionów złotych), czyli o kwotę ,60 zł (dziewięciu milionów stu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu złotych 60/100), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Emitenta pozostałych po umorzeniu (siedmiu milionów tysiąca stu pięćdziesięciu dwóch) akcji własnych serii E o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda. Umorzeniu uległy akcje własne serii E nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych w celu odsprzedaży, wykonywanego na podstawie Uchwały Nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 30 czerwca 2009 r. Umorzone akcje uprawniały do (siedem milionów tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 3,3821 % (trzy całe i trzy tysiące osiemset 3

4 dwadzieścia jeden dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, uległa zmniejszeniu o (siedem milionów tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) głosów z liczby (dwieście siedem milionów tysiąc sto pięćdziesiąt dwa) głosów do liczby (dwieście milionów) głosów. Akcje zostały umorzone dobrowolnie za łączną kwotę ,36 zł (trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści sześć groszy). Tabela nr 1 przedstawia strukturę akcjonariuszy. posiadających powyżej 5% akcji Spółki na dzień przekazania raportu. Tabela 1. Akcjonariusze. Akcjonariusz Ilość akcji Wartość akcji Udział w kapitale Roman Krzysztof Karkosik ) ,0 65,96% 2) Grażyna Wanda Karkosik ) ,5 19,33% 4) Pozostali akcjonariusze poniżej 5% ,5 14,71% Ogółem ,0 100,00% 1) w tym bezpośrednio sztuk akcji Alchemia S.A. oraz pośrednio sztuk akcji Alchemia S.A., w tym akcji własnych Alchemia S.A., oraz poprzez Impexmetal S.A., który posiada sztuk akcji Alchemia S.A.. 2) w tym bezpośrednio 43,755 % kapitału zakładowego Alchemia S.A. oraz pośrednio 22,203% kapitału zakładowego Alchemia S.A., w tym akcji własnych Alchemia S.A., które stanowią 3,183 % kapitału zakładowego Emitenta oraz poprzez Impexmetal S.A., który posiada 17,50% kapitału zakładowego Alchemia S.A.. 3) zgodnie z raportem bieżącym nr 80/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. posiadane akcje uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. 4) zgodnie z raportem bieżącym nr 80/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. posiadana ilość akcji odpowiada 19,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Spółce nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami mogące mieć wpływ na wielkość udziałów w kapitale Spółki. W Spółce nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta. W Spółce w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta. Kapitał zakładowy Emitenta na dzień bilansowy przedstawia się następująco: Nr serii akcji Ilość akcji Wartość akcji Seria A Seria B Seria C Seria D Seria E Seria F Zgodnie z Uchwałą nr 18 /2009 ZWZA z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Emitenta upoważnienia do nabywania akcji własnych dokonano nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ilości szt. Zgodnie z zapisami Uchwały nr 18/2009 ZWZA Spółka może dokonać skupu akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ilości nie większej niż 20 % kapitału zakładowego za kwotę nie wyższą niż utworzony w tym celu kapitał rezerwowy tj. kwotę tys. zł. Nabycie akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży może następować najdłużej do 30 czerwca 2014 roku. Skup akcji własnych może nastąpić po cenie nie niższej niż 1,30 PLN i nie wyższej niż 15 PLN. Stan na początek okresu sztuk akcji Skup w okresie sztuk akcji Umorzenie akcji w sztuk akcji Sprzedaż akcji w okresie sztuk akcji Stan na koniec okresu 0 sztuk akcji Zgodnie z Uchwałą nr 21 /2014 ZWZA z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Emitenta upoważnienia do nabywania akcji własnych dokonano nabycia akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w ilości szt. Zgodnie z zapisami Uchwały nr 21/2014 ZWZA Spółka może dokonać skupu akcji własnych 4

5 w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży na podstawie art. 362 par. 1 pkt 5 i 8 KSH w ilości nie większej niż 20 % kapitału zakładowego za kwotę nie wyższą niż utworzony w tym celu kapitał rezerwowy tj. kwotę tys. zł. Nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu dalszej odsprzedaży może następować najdłużej do 26 czerwca 2019 roku. Skup akcji własnych może nastąpić po cenie nie niższej niż 1,30 PLN i nie wyższej niż 15 PLN. Stan na początek okresu 0 sztuk akcji Skup w okresie sztuk akcji Sprzedaż akcji w okresie sztuk akcji Stan na koniec okresu sztuk akcji 1.2. Władze jednostki dominującej Zarząd. Na dzień 31 grudnia 2014 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco : Pani Karina Wściubiak-Hankó Pan Rafał Regulski Pan Marek Misiakiewicz Pan Janusz Siemieniec Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych W skład Zarządu Alchemia S.A. na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 23 kwietnia 2015 roku wchodzili: Pani Karina Wściubiak-Hankó Pan Rafał Regulski Pan Marek Misiakiewicz Pan Janusz Siemieniec Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 23 kwietnia 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki dominującej W dniu roku Rada Nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem roku Pana Janusza Siemieńca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Zarząd działa w oparciu o przepisy Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd jest organem wykonawczym kierującym działalnością Spółki. Według Statutu Spółki Zarząd składa się z od jednego do pięciu osób wybieranych na trzy lata i działa pod przewodnictwem Prezesa. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w granicach określonych prawem. Spółkę reprezentuję Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu wraz z Prokurentem. Prezes kieruje pracą Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Głosowanie jest jawne, jednakże na wniosek jednego z Członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji związanych z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżonych ustawą lub Statutem do kompetencji WZA lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki upoważniony jest m.in. do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu Spółki, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Szczegółowe zasady działania Zarządu reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, dostępne na stronie internetowej Spółki 5

6 Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 23 kwietnia 2015 roku wchodzili: Pan Wojciech Zymek Przewodniczący, Pan Roman Krzysztof Karkosik Wiceprzewodniczącego, Pan Mirosław Kutnik Sekretarz, Pan Dariusz Jarosz Członek, Pan Jarosław Antosik Członek. W okresie od 1 stycznia do 2014 roku do dnia 23 kwietnia 2015 roku nie występowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Statut Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, zaś członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej, lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień poprzedzający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać pisemny udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, lub poczty elektronicznej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści uchwały. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie niezależni, którzy są wolni od powiązań ze Spółką i nie są akcjonariuszami oraz pracownikami. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu ; 2) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy w szczególności: 1) badanie rocznego sprawozdania finansowego w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów; 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu; 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów; 4) składanie WZA pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3; 5) opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokryciu strat; 6) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższa 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą PLN (słownie: trzydzieści milionów) oraz nie przekraczającą zł (słownie: sto milionów); 8) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu; 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 10) zatwierdzenie uchwalonego przez Zarząd regulaminu podziału akcji pomiędzy uprawnionych pracowników. 6

7 Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej zawarty jest w w/w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: Zgodnie ze Statutem. obowiązującym w 2014 roku powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu należało do kompetencji Rady Nadzorczej. Odwoływanie i powoływanie Członków Rady Nadzorczej należało do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ilość akcji. posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące Łączną ilość akcji. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących wg stanu na dzień przekazania sprawozdania przedstawia tabela nr 2: Tabela 2. Łączna ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące. Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym ( %) Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) Karina Wściubiak-Hankò ,56% 0,56 % Roman Krzysztof ) 65,96% 2) 65,59% Karkosik 1) w tym bezpośrednio sztuk akcji Alchemia S.A. oraz pośrednio sztuk akcji Alchemia S.A., w tym akcji własnych Alchemia S.A., oraz poprzez Impexmetal S.A., który posiada sztuk akcji Alchemia S.A.. Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, Alchemia S.A. nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, w tym w szczególności nie wykonuje prawa głosu z tych akcji. 2) w tym bezpośrednio 43,755 % kapitału zakładowego Alchemia S.A. oraz pośrednio 22,203% kapitału zakładowego Alchemia S.A., w tym akcji własnych Alchemia S.A., które stanowią 3,183 % kapitału zakładowego Emitenta oraz poprzez Impexmetal S.A., który posiada 17,50% kapitału zakładowego Alchemia S.A. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających, nadzorujących Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie posiadały żadnych opcji na akcje Emitenta Udział. w Spółkach Grupy Kapitałowej według stanu na dzień roku. Wartość udziałów. w spółkach zależnych posiadanych na dzień roku prezentuje tabela nr 3. Tabela 3. Wielkość udziałów. w kapitale zakładowym Nazwa spółki zależnej Siedziba Udział Grupy w kapitale: Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji Chorzów ul. Dyrekcyjna % 100 % Huta Bankowa Sp. z o.o Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego % 100 % Kuźnia Batory Sp. z o.o Chorzów ul. Stalowa % 100 % Laboratoria Badań Batory Sp. z Chorzów ul. o.o. Dyrekcyjna %(*) 100 % Rurexpol Sp. z o.o Częstochowa ul. Trochimowskiego % 100 % Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o Zawadzkie ul. Księdza Wajdy % 100 % (*)udział bezpośredni i pośredni przez jednostkę zależną Huta Batory Sp. z o.o. w likwidacji Ponadto w skład Grupy ALCHEMIA wchodzi Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o., w której Spółka Huta Bankowa Sp. z o.o. posiada 42,67% udziałów w kapitale zakładowym. Spółka Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o. jest jednostką stowarzyszoną dla Emitenta. 7

8 1.5. Powiązania organizacyjne Emitenta z innymi podmiotami Powiązania organizacyjne W rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. A Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podmiotami powiązanymi są: Pan Roman Krzysztof Karkosik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Inne powiązania W rozumieniu przepisu art. 160 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi podmiotami powiązanymi są: Pani Grażyna Wanda Karkosik żona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 2. Działalność. Wyniki finansowe Emitenta. Tabela 4.Wyniki. w tys. PLN Lp. Wyszczególnienie Przychody ogółem Koszty ogółem Zysk / Strata brutto Zysk / Strata netto zamknęła okres sprawozdawczy za 2014 rok zyskiem netto w wysokości tys. PLN, który w porównaniu do 2013 roku uległ zwiększeniu o tys. PLN. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na zwiększenie wyniku finansowego były większe dochody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz dywidend uzyskanych od spółek zależnych Przychody Wielkość oraz strukturę przychodów zrealizowanych w 2014 roku prezentuje tabela nr 5. Tabela 5. Struktura przychodów ogółem. tys. PLN w Lp. Wyszczególnienie 2014 Struktura% 2013 Struktura% 1. Przychody operacyjne ,18% ,27% 2. Pozostałe przychody operacyjne ,54% ,65% 3. Przychody finansowe ,28% ,08% Przychody razem % % 8

9 W związku z przejęciem w styczniu 2013 r. zorganizowanych części przedsiębiorstw przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna zlokalizowana w wyodrębnionych Oddziałach produkcyjnych w trzech lokalizacjach tj. Chorzów, Zawadzkie i Częstochowa oraz działalność handlowa polegająca na dostarczaniu kontrahentom wyprodukowanych rur stalowych bez szwu walcowanych na gorąco we wszystkich zakresach charakteryzujących się wysoką jakością oraz wszelkich innych elementów związanych z realizacją projektów stalowych oraz sprzedaży wlewków produkowanych z Oddziale Stalownia Batory w Chorzowie. Alchemia S.A. posiada wszelkie certyfikaty i dopuszczenia jakościowe, które pozwalają jej oferować i sprzedawać swoje wyroby praktycznie na wszystkich rynkach świata. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Batory w Chorzowie oraz Alchemia S.A. Oddział Stalownia Batory w Chorzowie przejął tradycje hutnicze Spółki Huty Batory w zakresie produkcji wlewków konwencjonalnych w ponad 300 gatunkach stali zwykłych i jakościowych oraz produkcji rur stalowych bez szwu o średnicach od 219 do 508 mm. Alchemia S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie przejął tradycje hutnicze Spółki Rurexpol w zakresie produkcji wysokiej jakości rur bez szwu o średnicach od 121 do 298 mm. Alchemia S.A. Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem przejął tradycje hutnicze Spółki Walcownia Rur Andrzej w zakresie produkcji rur stalowych gorącowalcowanych bez szwu o średnicach od 21 do 114 mm. Zwiększenie przychodów operacyjnych w porównaniu do 2013 roku było związane przede wszystkim ze sprzedażą towarów i materiałów na rynku krajowym. Pozostałe przychody operacyjne w porównaniu do 2013 roku były mniejsze o 705 tys. PLN. W pozycji przychodów finansowych Emitent odnotował wzrost w porównaniu z 2013 rokiem o kwotę tys. zł. Zwiększeniem przychodów finansowych było związane z większymi dywidendami od spółek zależnych. W roku obrotowym 2014 podstawowym kierunkiem sprzedaży były kraje Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym 95,09% przychodów było zrealizowanych na rynku europejskim, pozostałe 4,91% sprzedaży było zrealizowane na pozostałych rynkach. Kierunki sprzedaży. oraz ich udział procentowy w sprzedaży ogółem przedstawia tabela nr 6. Tabela 6. Kierunki sprzedaży. w tys. PLN Lp. Kierunek sprzedaży 2014 Struktura% 2013 Struktura% 1. Sprzedaż do krajów UE ,09% ,01% 2. Pozostałe kraje ,91% ,99% RAZEM % % Wyszczególnienie przychody finansowe zrealizowane przez Emitenta oraz ich strukturę w latach prezentuje tabela nr 7. Tabela7. Przychody finansowe. w tys. PLN Lp. Przychody finansowe 2014 Struktura% 2013 Struktura% 1. Odsetki 608 3,33% ,19% 2. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych 463 2,54% 73 0,46% 3. Aktualizacja wartości inwestycji ,96% 9

10 4. Dywidendy ,31% ,08% 5. Pozostałe przychody finansowe Razem 156 0,86% 678 4,27% % % Przychody finansowe w 2014 roku Emitent osiągnął na poziomie tys. PLN, co w stosunku do okresu porównywalnego stanowi wzrost o tys. PLN. i jest spowodowany przede wszystkim zwiększeniem uzyskanych dywidend od spółek zależnych oraz wyceną wartości akcji spółek notowanych na GWP Koszty Koszty ogółem poniesione przez. w 2014 roku wyniosły tys. PLN. Wartość i strukturę poniesionych kosztów prezentuje tabela nr 8. Tabela 8. Struktura kosztów. w tys. PLN Lp. Wyszczególnienie 2014 Struktura% 2013 Struktura% 1. Koszty operacyjne ,88% ,39% 2. Pozostałe koszty operacyjne ,56% ,80% 3. Koszty finansowe ,56% ,81% RAZEM % % Jak wskazują powyższe dane struktura kosztów w okresie sprawozdawczym nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do okresu porównywalnego. Wartościowe zwiększenie kosztów operacyjnych o kwotę tys. PLN jest związane ze zwiększenie przychodów operacyjnych. Szczegółową prezentację kosztów operacyjnych poniesionych w 2014 roku oraz w okresie porównywalnym zawiera tabela nr 9. Tabela 9. Koszty operacyjne. w tys. PLN Lp. Wyszczególnienie 2014 Struktura% 2013 Struktura% 1. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,98% ,01% 2. Koszty sprzedaży ,83% ,95% 10

11 3. Koszty ogólnego zarządu ,19% ,04% RAZEM % % Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 2014 roku wynosiły tys. zł i zwiększyły się o tys. PLN. w porównaniu z rokiem Zwiększenie w 2014 roku kosztu własnego sprzedaży jest porównywalne do zwiększonych przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 roku. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ukształtowały się na poziomie tys. PLN i były wyższe o tys. PLN w porównaniu do okresu poprzedniego. Koszty finansowe. oraz ich strukturę w latach przedstawia tabela nr 10. Tabela 10. Koszty finansowe. w tys. PLN Lp. Wyszczególnienie 2014 Struktura% 2013 Struktura% 1. Odsetki ,10% ,42% 2. Różnice kursowe 3 Akcje spółek notowanych ,93% 4 Pozostałe koszty finansowe ,90% ,65% RAZEM % % Koszty finansowe w 2014 roku w porównaniu do kosztów finansowych poniesionych w 2013 roku uległy zmniejszeniu o tys. PLN. Decydujący wpływ na wysokość kosztów finansowych w 2014 roku miały odsetki od kredytów, które stanowią ponad 85% kosztów finansowych. Wpływ na zmniejszenie kosztów finansowych w porównaniu z poprzednim okresem miała wycena akcji notowanych na GPW, którą w 2014 roku zaprezentowano w przychodach finansowych z uwagi na wzrost kursu akcji Wynik finansowy Wyniki. w 2014 roku oraz w roku porównywalnym w poszczególnych segmentach rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco: Tabela 11. Struktura wyniku finansowego. w tys. PLN Lp Pozycja Wynik na działalności operacyjnej 2. Wynik na działalności finansowej

12 3. Podatek dochodowy RAZEM Zrealizowany w 2014 roku przez. wynik finansowy netto w wysokości (+) tys. PLN uległ zwiększeniu w stosunku do okresu porównywalnego o tys. PLN. Na działalności operacyjnej odnotowano zwiększenie wyniku o tys. PLN również, wynik na działalności finansowej uległ zwiększeniu o tys. PLN. Wpływ na wysokość zysku netto w 2014 roku miały przede wszystkim uzyskane zwiększone przychody z działalności operacyjnej oraz dywidendy od spółek zależnych Działalność inwestycyjna Nakłady inwestycyjne poniesione przez. w 2014 roku wynosiły tys. PLN i dotyczyły przede wszystkim wydatków na modernizację środków trwałych oraz wydatków na wartości niematerialne i prawne Inwestycje krajowe z innymi podmiotami W 2014 roku Emitent nie prowadził inwestycji krajowych z innymi podmiotami Prezentacja przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty operacyjne i geograficzne. Prezentacja przychodów i wyników przypadających na poszczególne segmenty operacyjne i geograficzne za 2014 rok oraz za okres porównywalny została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym w nocie nr 1 do sprawozdania finansowego. 3. Majątek. i źródła jego finansowania. Strukturę aktywów. na roku oraz dane porównywalne na roku przedstawia tabela nr 12. Tabela12. Aktywa Grupy Kapitałowej ALCHEMIA tys. PLN Lp. Wyszczególnienie 2014 Udział w sumie aktywów 2013 Udział w sumie aktywów I. Aktywa trwałe ,23% ,26% 1. Wartości niematerialne ,25% ,30% 2. Rzeczowe aktywa trwałe ,23% ,93% 3. Nieruchomości inwestycyjne 174 0,02% 727 0,09% 4. Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ,73% ,94% 12

13 5. Należności i pożyczki II. Aktywa obrotowe ,77% ,74% 1. Zapasy ,41% ,27% 2. Należności z tytułu dostaw i usług raz pozostałe należności ,30% ,43% 3. Pożyczki 3. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe ,34% ,50% 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 479 0,06% 562 0,07% 6. Środki pieniężne i ekwiwalenty ,33% ,47% 7 Aktywa zaklasyfikowane do sprzedaży ,33% 0 0,00% III. AKTYWA RAZEM % % W sprawozdaniu finansowym spółki za okres 2013 r. zostały ujęte skutki połączenia Emitenta z Zakładami Produkcyjnymi wyodrębnionymi w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa z jednostek zależnych. Transakcje połączenia jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą spółka rozliczyła metodą łączenia udziałów. U podstaw tej metody leżało założenie, że podmioty łączące się były zarówno przed, jak i po transakcji kontrolowane przez tego samego akcjonariusza i w związku z tym sprawozdanie finansowe odzwierciedla fakt ciągłości wspólnej kontroli oraz nie odzwierciedla zmian wartości aktywów netto do wartości godziwych (lub też rozpoznania nowych aktywów) lub wyceny wartości firmy, ponieważ żaden z łączących się podmiotów nie jest w istocie nabywany. Zatem sprawozdanie przygotowywane jest tak, jakby łączące się podmioty były połączone ze sobą od dnia objęcia ich wspólną kontrolą (połączenie z punktu widzenia MSSF miało miejsce w momencie nabycia przez Alchemia S.A.. udziałów w jednostkach zależnych). W związku z tym, iż międzynarodowe standardy rachunkowości nie definiują wprost sposobu prezentacji danych porównywalnych, spółka zastosowała podejście prospektywne do ich prezentacji, a więc nie zdecydowała się na korektę danych porównywalnych, tak jakby połączenie nastąpiło na początek najwcześniejszego prezentowanego okresu Aktywa trwałe Główną pozycję w aktywach trwałych stanowią środki trwałe oraz długoterminowe aktywa finansowe. Spadek wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych w porównaniu do 2013 roku wynika z bieżącej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych. Zmniejszenie wartości długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w porównaniu do okresu poprzedniego wynika z dokonanego odpisu aktualizującego na akcjach spółki notowanej na GPW. 13

14 3.2. Aktywa obrotowe Wartość majątku obrotowego. na dzień roku wynosi tys. PLN. Głównymi pozycjami aktywów obrotowych są zapasy i należności oraz pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe. Zapasy w stosunku do roku 2013 nieznacznie uległy zmniejszeniu tj tys. PLN, należności natomiast uległy zmniejszeniu w porównaniu do roku 2013 o tys. PLN. Zmniejszenie należności wynikało przed wszystkim z odzyskaniem należności z tyt. VAT. W związku z nabyciem papierów wartościowych wartość pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych wzrosła w porównaniu do 2013 roku o tys. PLN 3.3. Źródła finansowania. Tabela13. Źródła finansowania. w tys. PLN Lp. Wyszczególnienie 2014 Udział w sumie pasywów 2013 Udział w sumie pasywów I. Kapitał własny ,32% ,56% 1. Kapitał podstawowy ,62% ,83% 2. Kapitał zapasowy - agio 646 0,08% 646 0,08% 3. Pozostałe kapitały ,23% ,18% 4. Akcje/udziały własne ,31% ,14% 5. Zyski zatrzymane ,52% ,42% 6. Kapitał zapasowy ,09% ,39% 7. Wynik finansowy ,09% ,20% II. Zobowiązania ,68% ,44% Zobowiązania długoterminowe ,13% ,06% 1. Pozostałe długoterminowe zobowiązania Kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne ,60% 3. Leasing finansowy ,13% 14

15 4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ,36% ,49% ,77% ,84% Zobowiązania krótkoterminowe ,55% ,38% 1. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ,83% ,76% 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,18% ,04% 3. Leasing finansowy ,12% ,17% 4. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ,39% ,34% 5. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 260 0,03% 548 0,07% III. Pasywa razem % % Głównym źródłem finansowania majątku. w 2014 roku były kapitały własne, które ukształtowały się na poziomie tys. PLN Wzrost źródeł finansowania Alchemia S.A. w porównaniu z poprzednim okresem związany jest przede wszystkim, ze sprzedażą i umorzeniem akcji własnych, oraz uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego netto za rok sprawozdawczy. 4. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zarząd. oświadcza że stosuje niżej wymienione zasady ładu korporacyjnego, które są zamieszczone w dokumencie pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjętym przez Radę Giełdy Uchwałą nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku i obowiązującym od 1 stycznia 2008 roku. ZASADA / NIE KOMENTARZ SPÓŁKI. DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ 1 2 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego 15

16 obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. 4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia. 6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawiera obecnie postanowień dotyczących wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Zarząd jednak dołoży starań, aby przy okazji najbliższego Walnego Zgromadzenia unormować powyższą zasadę w postaci zapisów w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. 8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez 16

17 uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu. /NIE Spółka deklaruje przestrzeganie tej zasady z tym ograniczeniem, iż obecność wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej na WZ jest konieczna jedynie w razie rozpatrywania istotnych dla działalności Spółki spraw a w przypadku biegłego rewidenta istotnych dla działalności Spółki spraw finansowych. Członkowie władz Spółki każdy w ramach swych kompetencji zobowiązani są do udzielania wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień na wszystkie pytania. 10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. Zdaniem Zarządu nie jest niezbędna obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz biegłego rewidenta podczas każdego Walnego Zgromadzenia, ponieważ obecny na WZA Zarząd zawsze udziela obszernych wyjaśnień Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 17

18 16 17 Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. 1 a. Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b. Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki 2 ; c. Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: o świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; o wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; o wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d. W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego Zarząd potwierdza, że co najmniej połowę członków rady nadzorczej stanowią członkowie niezależni. Są oni wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami. Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie są podejmowane uchwały w sprawach: świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. Statut nie zawiera szczegółowo dopracowanych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej. Poza tym, znaczni akcjonariusze posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego poprzez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład 18

19 przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony. 1 Zasada 20 może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2005 r. 2 Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w Commission Recommendation on strenghtenning the role of non executive or supervisory directors WWW Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać /Nie osobowy Rady Nadzorczej według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze swym regulaminem, który jest publicznie dostępny. Rada Nadzorcza nie powołała w 2007 r. 19

20 powołanie co najmniej dwóch komitetów: komitetów audytu i wynagrodzeń. audytu oraz wynagrodzeń W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych 20

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez Integer.pl S.A.

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez Integer.pl S.A. I. Cel spółki Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 przez Integer.pl S.A. ZASADY OGÓLNE Podstawowym celem działania

Bardziej szczegółowo

Zasady DOBRE PRAKTYKI 2005 w Softbank S.A.

Zasady DOBRE PRAKTYKI 2005 w Softbank S.A. Zasady DOBRE PRAKTYKI 2005 w Softbank S.A. Zgodnie z 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Softbank S.A. oświadcza, że Spółka i jej organy przestrzegają zasad ładu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ SPÓŁKI TIM S.A. NIE ZASADY OGÓLNE. I Cel spółki

KOMENTARZ SPÓŁKI TIM S.A. NIE ZASADY OGÓLNE. I Cel spółki Działając na podstawie 27 Regulaminu Giełdy, Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. ZASADA TAK/ NIE KOMENTARZ

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Łódź, dnia 1 lipca 2004 r. CENTRALNA TABELA OFERT S.A. Raport bieżący: 15/04 Dotyczy: oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Data sporządzenia: 1 lipca 2004 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (ustalony uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku)

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (ustalony uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku) Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. (ustalony uchwałą nr 8 NWZA OPONEO.PL S.A. z dnia 13 marca 2007 roku) 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwane w dalszej treści regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego Polmos Białystok S.A. na rok 2007

Zasady ładu korporacyjnego Polmos Białystok S.A. na rok 2007 Zasady ładu korporacyjnego Polmos Białystok S.A. na rok 2007 Zasady ogólne I. II. III. IV. V. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INBOOK S.A. Postanowienia Ogólne. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INBOOK S.A. Postanowienia Ogólne. Kompetencje Walnego Zgromadzenia REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA INBOOK S.A. Postanowienia Ogólne 1 1. Walne zgromadzenie INBOOK S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Stanowisko Impel S.A.

ZASADY OGÓLNE. Stanowisko Impel S.A. Działając na podstawie 27 Regulaminu GPW, Zarząd Impel S.A. składa oświadczenie w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spółka podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie bieżącym nr 14/2004 z 15 marca 2004 r.

Spółka podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego opublikowane w raporcie bieżącym nr 14/2004 z 15 marca 2004 r. 1 stronę otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (fax: 33 26 762, 33 26 790), Giełda Papierów Wartościowych Dział Emitentów (fax: 537 78 92), Centralna Tabela Ofert S.A. (fax: 535 69 01, 535

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALCHEMIA S.A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ALCHEMIA S.A 1. Ogólne informacje o Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej Spółka ALCHEMIA Spółka Akcyjna została utworzona w dniu 15.11.1991 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 10680/91 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej

REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej REGULAMIN Rady Nadzorczej BIOTON Spółki Akcyjnej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą BIOTON S.A. ( Spółka ), zwanej dalej Radą, stanowią: przepisy Kodeksu Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A.

Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. Regulamin działania Rady Nadzorczej YAWAL S.A. PREAMBUŁA Rada nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki, wykonując swoje obowiązki i uprawnienia w sposób przewidziany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN ZARZĄDU MAKOLAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 06.07.2016 R. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i szczegółowy tryb działania

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Prime Minerals Spółka Akcyjna, zwany dalej także Zarządem, jest organem statutowym Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu TVN S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005

Oświadczenie Zarządu TVN S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 Oświadczenie Zarządu TVN S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 Na podstawie paragrafu 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd TVN SA przedstawia oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Izostal S.A.

Regulamin Zarządu Izostal S.A. Regulamin Zarządu Izostal S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki IZOSTAL Spółka Akcyjna w Kolonowskiem. 2 Zarząd działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU

REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU REGULAMIN ZARZĄDU BIOFACTORY S.A. Z SIEDZIBĄ W BIECZU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd BIOFACTORY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie

R E G U L A M I N ZARZĄDU. Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie R E G U L A M I N ZARZĄDU Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie 1 Wprowadzenie 1. Zarząd jest organem statutowym, który pod przewodnictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU

REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki Blirt Spółka Akcyjna w Gdańsku. 2 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2012 roku REGULAMIN ZARZĄDU GREMI SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd GREMI SOLUTION S.A. (zwany dalej,,zarządem")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej.

REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE. Zarząd Spółki działa pod kontrolą Rady Nadzorczej. REGULAMIN ZARZĄDU FAST FINANCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Spółki, sposób odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki akcyjnej EMMERSON S.A. w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005

Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 ZASADA TAK/ NIE/ CZĘŚCIO WO ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ PKO BP SA I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA. Postanowienia Ogólne REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MERA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERA S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 1 1. Zarząd Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON SA, zwany w dalszej treści Zarządem, jest organem zarządzającym Spółki, reprezentującym

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU W BANKU BPH SA DOBRYCH PRAKTYK 2005 ZASADY OGÓLNE. Tak. Tak. Tak

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU W BANKU BPH SA DOBRYCH PRAKTYK 2005 ZASADY OGÓLNE. Tak. Tak. Tak OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU W BANKU BPH SA DOBRYCH PRAKTYK 2005 ZASADA TAK/ NIE ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ BANKU BPH SA I II III Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna

REGULAMIN. Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna REGULAMIN Zarządu ZPUE Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa szczegółowo tryb działania Zarządu Spółki. 1 1. Zarząd Spółki ZPUE Spółka Akcyjna jest organem Spółki. 2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. Regulamin Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 14 WZA PROJPRZEM S.A. z dnia 23 maja 2003 r.) 1. Rada Nadzorcza, zwana też w dalszej treści regulaminu Radą działa na zasadzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

SPRAWOZDANIE. /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów Załącznik do Uchwały nr /VIII/2016 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET -BIAŁE BŁOTA S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005

Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 Komentarz Banku do dokumentu Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 ZASADA TAK/ NIE/ CZĘŚCIO WO ZASADY OGÓLNE KOMENTARZ PKO BP SA I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Regulamin Rady Nadzorczej P.A. Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach Rozdział I. Postanowienia ogólne. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Zarząd Zarząd

Bardziej szczegółowo

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), innych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej.

REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Ambra Spółki Akcyjnej. REGULAMIN ZARZĄDU AMBRA S. A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu "Ambra" Spółki Akcyjnej. 2. Regulamin pełni jednocześnie funkcją porozumienia o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą Trakcja PRKiI S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 1. Rada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MABION S.A. przyjęty Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 2010-06-14 I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 77/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. Proponowane zmiany w Statucie Sygnity S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 r. a) Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Benefit Systems SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 Spółki EUROFAKTOR S.A.

Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 Spółki EUROFAKTOR S.A. Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 Spółki EUROFAKTOR S.A. ZASADY OGÓLNE I. Cel spółki Podstawowym celem działania

Bardziej szczegółowo