WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015 r.

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres r. 1. Dane ogólne: Nazwa jednostki: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Siedziba: Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 Forma prawna: SP ZOZ Podstawowy przedmiot działalności: udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Katowicach Numer: Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony 3. Prezentowane sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 roku do 3 grudnia 2014 roku tj. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Jednostka do 3 grudnia 2014 r. działała jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W dniu 4 grudnia 2014 r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały nr 1903/372/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2014 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców. 4. Sprawozdanie finansowe obejmuje wyłącznie dane dotyczące jednostki. 5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 6. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości. 7. Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,

3 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres r. d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne - według wartości godziwej, g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015 r.

5 1. Wyjaśnienia do bilansu: Informacja dodatkowa do sprawozdania 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia: tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych -Załącznik nr.1a; tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych - Załącznik nr.1b; 1.2. Wartość gruntów (w tym użytkowanych wieczyście) - Załącznik nr.1b Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Nie dotyczy Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Nie dotyczy Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. SP ZOZ Lp. Kapitał założycielski Struktura własności w % 1 Województwo Śląskie pod nadzorem Wojewody i Rady Społecznej Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednostka sporządza Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. LP. TREŚĆ Kwota w zł 1. Wynik finansowy netto ,24 2. Proponowany podział: a). Zasilenie funduszu zapasowego ,24 3. Wynik finansowy niepodzielony 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawia tabela zmiany stanu rezerw

6 Załącznik nr 2. Informacja dodatkowa do sprawozdania Jednostka w trakcie roku obrotowego dokonała aktualizacji rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Lp. Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw robót i usług Odpisy aktualizujące należności z NFZ Razem 1. Stan na ,08 0, ,08 Utworzenie odpisów aktualizujących 0,00 0,00 0,00 Rozwiązanie odpisów aktualizujących 0,00 0,00 0,00 Wykorzystanie odpisów aktualizujących 0,00 0,00 0,00 2. Stan na ,08 0, ,08 Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących należności w trakcie roku obrotowego Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty. Nie dotyczy Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela rozliczeń międzyokresowych Załącznik nr Na stan przychodów przyszłych okresów składają się: Dotacje otrzymane na sfinansowanie inwestycji rozliczane w czasie, proporcjonalnie do amortyzacji w wysokości ,80 zł. Darowizny otrzymane na zakup sprzętu medycznego w kwocie ,95 zł, rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Jednostka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych. 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat: 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż ogółem za

7 Informacja dodatkowa do sprawozdania poprzedni rok obrotowy Usług medycznych NFZ , ,58 Usług medycznych odpłatnych , ,44 Pozostałych usług niemedycznych , ,66 Razem , , Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów. 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Nie dotyczy. 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. Lp. Treść Wartość I Wynik brutto ,24 II Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu: ,50 - Pozostałe rezerwy ,53 - Wpłaty na PFRON ,00 - Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu ,20 - Darowizny 0,00 - Kary NFZ 0,00 - Niewpłacony od wynagrodzeń ZUS płatnika ,92 - Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 7 268,29 - Składka członkowska 1 000,00 - Partycypacja w wynagr przew. MOZZPiP wg not Szpitala Miejskiego 6 771,56 III Przychody nie będące przychodami podatkowymi: ,48 - Rozwiązanie pozostałych rezerw ,00 - Naliczone a nie otrzymane odsetki od lokat ,28 - Darowizny 0,00 - Przychody równoległe do amortyzacji ,20 - Dotacje 0,00 IV Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat ,70 - Zapłacony za rok ubiegły ZUS ,55 - Wypłacone wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia za rok ubiegły 5 545,15 V Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat ,56 - Otrzymane dotacje ,79 - Otrzymane odsetki od lokat naliczone w roku ubiegłym ,77 VI Dochód / Strata (I+II-III-IV+V) ,12 VII Dochody wolne i odliczenia ,12 VIII Podstawa opodatkowania (VI-VII) ,00 IX Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)

8 Informacja dodatkowa do sprawozdania X Podatek odroczony 0 XI Podatek dochodowy wykazany w RZiS Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 1 Zużycie materiałów i energii , ,47 2 Usługi obce , ,56 3 Podatki i opłaty , ,92 4 Wynagrodzenia , ,38 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,35 6 Pozostałe koszty rodzajowe , ,49 7 Amortyzacja , ,60 8 Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki 0,00 0,00 Razem , , Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 2.8 Wyszczególnienie Stan na koniec Stan na początek okresu okresu Środki trwałe w budowie , ,74 - w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 0,00 0,00 zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Środki trwałe na własne potrzeby 0,00 0,00 - w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 0,00 0,00 zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Razem , , Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. Nakłady na Poniesione w bieżącym roku obrotowym Planowane na następny rok obrotowy Wartości niematerialne i prawne ,80 0,00 Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska ,50 0, ,00 0,00 Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska ,49 0, ,00 0,00 Inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00 Razem , , Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nie dotyczy 2.11 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. Nie dotyczy

9 Informacja dodatkowa do sprawozdania 3. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych przedstawia Załącznik nr Objaśnienia dotyczące spraw osobowych: 4.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Nie występują. 4.2 Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, Nie dotyczy. 4.3 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku Lekarze 30 Farmaceuci 2 Inni z wyższym wykształceniem medycznym 4 Pielęgniarki 120 Technicy medyczni 7 Personel medyczny 19 Personel administracyjny 23 Personel gospodarczy 6 Razem Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy. Nie dotyczy.

10 Informacja dodatkowa do sprawozdania 4.5 Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Nie występują. 4.6 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok wynosi zł. 5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości. 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty. Zdarzenia takie nie wystąpiły. 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Za wyjątkiem przekształcenia SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po dniu bilansowym zdarzenia takie nie wystąpiły 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zmiany takie nie wystąpiły. 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Zobowiązania z tytułu inwestycji zostały wykazane w bilansie w pozycji inne a nie jak do tej pory w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 3 grudnia 2014 r. zaś sprawozdanie za poprzedni okres obejmowało cały rok kalendarzowy Centrum Pediatrii do 3 grudnia 2014 r. działało jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Aktem notarialnym Repertorium nr 7558/2014 z dnia r. między Województwem Śląskim a Centrum Pediatrii została zawarta umowa przeniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) w wysokości zł. Zdarzenie to wpłynęło na podwyższenie kapitału założycielskiego o kwotę ,41 zł na dzień i zostało ujęte w prezentowanym sprawozdaniu finansowym. Okoliczność ta nie miała wpływu na wynik finansowy i rentowność, ale wpłynęła na zwiększenie sumy bilansowej i kapitału własnego finansującego majątek. W dniu 4 grudnia 2014 r. jednostka została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały nr 1903/372/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2014 r. 6. Informacje wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl ustawy sporządzane.

11 Informacja dodatkowa do sprawozdania Nie dotyczy 7. Dodatkowe informacje dotyczące połączenia spółek. Nie dotyczy 8. Informacje o istotnych zagrożeniach dla kontynuowania działalności. Nie występują.

12 Informacja dodatkowa ZAŁĄCZNIK NR 1a Wartości niematerialne i prawne zmiany TABELA ZMIAN WARTOŚCI NIEMATERIAL- NYCH I PRAWNYCH Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0,00 0, ,92 0, ,92 zwiększenia (z tytułu) 0,00 0, ,80 0, ,80 -przyjęcia z środków trwałych w budowie / zakupy 0,00 0, ,80 0, ,80 -aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -przeniesienie ze środków trwałych 0,00 0, ,00 0, ,00 zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -sprzedaż (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aport (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zmniejszenia (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 0, ,72 0, ,72 0,00 0, ,57 0, ,57 zwiększenia (z tytułu) 0,00 0, ,95 0, ,95 -amortyzacja 0,00 0, ,95 0,00 0,00 -nieplanowe odpisy amortyzacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -sprzedaż (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zmniejszenia (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0,00 0, ,52 0, ,52 0,00 0, ,35 0, ,35 Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0, ,20 0, ,20

13 ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Budynki, lokale grunty (w tym prawo TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AK- i obiekty użytkowania TYWÓW TRWAŁYCH inżynierii wieczystego lądowej gruntu) i wodnej Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu Informacja dodatkowa Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe , , ,98 0, , , , ,40 zwiększenia (z tytułu) , , ,04 0, , , , ,13 -przyjęcia ze środków trwałych 0, , ,04 0, , ,00 0,00 0,00 w budowie / zakupy -aport , ,41 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 -korekta tyt. przeniesienie do WNiP 0,00 0, ,00 0,00 388, ,07 0,00 0,00 zmniejszenia (z tytułu) 0, , ,48 0, , , ,04 0,00 -przesunięcia 0, , ,39 0, ,81 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0, ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,00 -aport (-) 0, ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 -pozostałe zm.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wartość brutto aktywów trwałych na koniec , , ,54 0, , , , ,63 okresu Skumulowana amortyzacja 0, , ,63 0, , ,87 0, ,87 (umorzenie) na początek okresu zwiększenia (z tytułu) 0, , ,04 0, , ,70 0,00 0,00 -amortyzacja za okres 0, , ,04 0,00 0, ,77 0,00 0,00 -korekta amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 -pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia (z tytułu) 0, , ,09 0,00 0, ,86 0,00 0,00 -sprzedaż (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0, ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,00 -pozostałe zmniejszenia (-)aport 0, ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0, ,58 0, , ,71 0, ,71 Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu , , ,35 0, , , , , , , ,96 0, , , , ,92

14 Informacja dodatkowa ZAŁĄCZNIK NR 2 Zmiany stanu rezerw Lp. Treść Stan na początek roku Pozostałe koszty operacyjne/k. rodzajowe Zwiększenia Rozliczenia m/okresowe Przesunięcia Straty nadzwyczajne Wykorzystanie (odpisanie Pozostałe przychody opera- pozycji w ciężar rezerw) cyjne/k. rodzajowe Zmniejszenia Rozwiązanie rezerw Rozliczenia m/okresowe k/rodzajowe Przesunięcia Stan na koniec roku I Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: , , , ,53 A - odprawy emerytalne , , ,58 B - nagrody jubileuszowe , , , ,95 C - inne III Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: , , , ,86 A - odprawy emerytalne , ,10 B - nagrody jubileuszowe , , , ,76 C - inne IV Pozostałe rezerwy długoterminowe, w tym: A - straty z działalności gospod. B - gwarancje, poręczenia C - inne V Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, w tym: , , , , ,00 A - straty z działalności gospod. B - gwarancje, poręczenia C - inne , , , , ,00 VI RAZEM , , , , ,39

15 Informacja dodatkowa ZAŁĄCZNIK NR 3 Struktura zobowiązań Lp. Tytuł do 12 m-cy Zobowiązania o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat Razem zobowiązania Zobowiązania wobec jednostek powiązanych A Z tytułu dostaw i usług Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,14 A kredyty i pożyczki BZ tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych CIn inne zobowiązania finansowe D z tytułu dostaw i usług , ,46 E Zaliczki otrzymane na dostaw F Zobowiązania wekslowe G Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,33 H Z tyt. wynagrodzeń , ,76 I Inne , ,59 3 RAZEM , ,14

16 INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe Lp. Tytuł Stan na koniec okresu Stan na początek okresu I Koszty dotyczące przyszłych okresów , ,43 1 ubezpieczenia OC , ,25 2 ubezpieczenia majątkowe , ,90 3 prenumeraty 2 276, ,34 4 certyfikat ISO 3 647, ,13 5 pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 119,00 6 roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe , ,04 II Opłata za wywóz odpadów komunalnych ,00 0,00 Czynne rozliczenia międzyokresowe III przychodów: , ,44 1 odsetki od lokat , ,44 IV Odpis na ZFŚS ,01 V VAT naliczony przeniesiony do spółki 699,14 VI Razem ,83 VII Skutki księgowe przekształcenia ,15 1 zarachowane faktury własne 2 517,88 2 zarachowane faktury obce ,65 3 zarachowane faktury obce ,68 4 zarachowane wynagrodzenia ,25 5 zarachowany ZUS ,38 6 zarachowany abonament 107,13 Ogółem (VI+VII) , ,43 ZAŁĄCZNIK NR 5. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych Lp. Treść Rok bieżący

17 INFORMACJA DODATKOWA A.II. 1 Amortyzacja 1) amortyzacja WNiP ,95 2) amortyzacja środków trwałych ,70 Razem ,65 A.II.3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1) odsetki należne od lokaty pow. 3 m-cy ,14 A.II.5 Zmiana stanu rezerw 1) stan rezerw na początek roku ,00 2) stan rezerw na koniec roku ,39 Razem ,61 A.II.6 Zmiana stanu zapasów 1) stany zapasów na początek roku ,57 2) stany zapasów na koniec roku ,72 Razem ,85 A.II.7 Zmiana stanu należności 1) należności na początek roku ,91 2) należności na koniec roku ,25 Razem ,34 A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1) zobowiązania krótkoterminowe na początek roku ,51 2) zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku ,84 3) zobow. z tyt. zakupu środków trwałych na początek roku ,62 4)) zobow. z tyt. zakupu środków trwałych na koniec roku ,47 Razem ,48 A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1) RMK (aktywa) na początek roku ,43 2) RMK (aktywa) na koniec roku ,98 3) RM P (pasywa) na początek roku ,16 4) RM P (pasywa) na koniec roku ,75 5) dotacje, darowizny ,79 Razem ,75 A.II.10 Inne korekty- pozostałe ,59 B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne 1) rozwiązanie lokaty pow. 3 m-cy ,00 2) odsetki otrzymane od lokat ,86 Razem ,86 B.II.1 Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 1) nabycie rzeczowych aktywów trwałych ,00 2) nabycie WNiP ,80 3) zmiana stanu środków trw. w budowie ,25 4) zmiana stanu zobowiązań z tyt.zakupów środków trwałych i WNiP ,15 5) przekwalifikowanie na aktywa obrotowe ,24 Razem ,94 C.I.4 Inne wpływy finansowe 1) dotacje- środki UE ,79 2) dotacje- środki PFRON ,00 3) darowizny pieniężne 6 000,00 Razem ,79 14

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego

Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego RDM Wealth Management SA Warszawa ul Nowogrodzka 47a Warszawa 10.02.2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008 1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2014 do 1.12.2014 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo