WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015 r.

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres r. 1. Dane ogólne: Nazwa jednostki: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II Siedziba: Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 Forma prawna: SP ZOZ Podstawowy przedmiot działalności: udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Katowicach Numer: Czas trwania działalności jednostki: nieograniczony 3. Prezentowane sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2014 roku do 3 grudnia 2014 roku tj. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Jednostka do 3 grudnia 2014 r. działała jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W dniu 4 grudnia 2014 r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały nr 1903/372/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2014 r. i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców. 4. Sprawozdanie finansowe obejmuje wyłącznie dane dotyczące jednostki. 5. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 6. Sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości. 7. Charakterystyka stosowanych przez jednostkę metod wyceny: w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, c) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,

3 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres r. d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, e) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, f) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne - według wartości godziwej, g) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, h) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015 r.

5 1. Wyjaśnienia do bilansu: Informacja dodatkowa do sprawozdania 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia: tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych -Załącznik nr.1a; tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych - Załącznik nr.1b; 1.2. Wartość gruntów (w tym użytkowanych wieczyście) - Załącznik nr.1b Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. Nie dotyczy Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Nie dotyczy Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. SP ZOZ Lp. Kapitał założycielski Struktura własności w % 1 Województwo Śląskie pod nadzorem Wojewody i Rady Społecznej Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Jednostka sporządza Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. LP. TREŚĆ Kwota w zł 1. Wynik finansowy netto ,24 2. Proponowany podział: a). Zasilenie funduszu zapasowego ,24 3. Wynik finansowy niepodzielony 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym przedstawia tabela zmiany stanu rezerw

6 Załącznik nr 2. Informacja dodatkowa do sprawozdania Jednostka w trakcie roku obrotowego dokonała aktualizacji rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. Lp. Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw robót i usług Odpisy aktualizujące należności z NFZ Razem 1. Stan na ,08 0, ,08 Utworzenie odpisów aktualizujących 0,00 0,00 0,00 Rozwiązanie odpisów aktualizujących 0,00 0,00 0,00 Wykorzystanie odpisów aktualizujących 0,00 0,00 0,00 2. Stan na ,08 0, ,08 Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących należności w trakcie roku obrotowego Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty. Nie dotyczy Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych przedstawia tabela rozliczeń międzyokresowych Załącznik nr Na stan przychodów przyszłych okresów składają się: Dotacje otrzymane na sfinansowanie inwestycji rozliczane w czasie, proporcjonalnie do amortyzacji w wysokości ,80 zł. Darowizny otrzymane na zakup sprzętu medycznego w kwocie ,95 zł, rozliczane proporcjonalnie do amortyzacji Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. Jednostka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe. Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych. 2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat: 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody netto ze sprzedaży Sprzedaż ogółem za

7 Informacja dodatkowa do sprawozdania poprzedni rok obrotowy Usług medycznych NFZ , ,58 Usług medycznych odpłatnych , ,44 Pozostałych usług niemedycznych , ,66 Razem , , Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów. 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. Nie dotyczy. 2.5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. Lp. Treść Wartość I Wynik brutto ,24 II Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu: ,50 - Pozostałe rezerwy ,53 - Wpłaty na PFRON ,00 - Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu ,20 - Darowizny 0,00 - Kary NFZ 0,00 - Niewpłacony od wynagrodzeń ZUS płatnika ,92 - Niewypłacone wynagrodzenia z tyt. umów zleceń 7 268,29 - Składka członkowska 1 000,00 - Partycypacja w wynagr przew. MOZZPiP wg not Szpitala Miejskiego 6 771,56 III Przychody nie będące przychodami podatkowymi: ,48 - Rozwiązanie pozostałych rezerw ,00 - Naliczone a nie otrzymane odsetki od lokat ,28 - Darowizny 0,00 - Przychody równoległe do amortyzacji ,20 - Dotacje 0,00 IV Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat ,70 - Zapłacony za rok ubiegły ZUS ,55 - Wypłacone wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia za rok ubiegły 5 545,15 V Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat ,56 - Otrzymane dotacje ,79 - Otrzymane odsetki od lokat naliczone w roku ubiegłym ,77 VI Dochód / Strata (I+II-III-IV+V) ,12 VII Dochody wolne i odliczenia ,12 VIII Podstawa opodatkowania (VI-VII) ,00 IX Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)

8 Informacja dodatkowa do sprawozdania X Podatek odroczony 0 XI Podatek dochodowy wykazany w RZiS Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. Lp. Wyszczególnienie Rok bieżący Rok poprzedni 1 Zużycie materiałów i energii , ,47 2 Usługi obce , ,56 3 Podatki i opłaty , ,92 4 Wynagrodzenia , ,38 5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,35 6 Pozostałe koszty rodzajowe , ,49 7 Amortyzacja , ,60 8 Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki 0,00 0,00 Razem , , Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 2.8 Wyszczególnienie Stan na koniec Stan na początek okresu okresu Środki trwałe w budowie , ,74 - w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 0,00 0,00 zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Środki trwałe na własne potrzeby 0,00 0,00 - w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od 0,00 0,00 zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania Razem , , Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. Nakłady na Poniesione w bieżącym roku obrotowym Planowane na następny rok obrotowy Wartości niematerialne i prawne ,80 0,00 Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska ,50 0, ,00 0,00 Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska ,49 0, ,00 0,00 Inwestycje w nieruchomości i prawa 0,00 0,00 Razem , , Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Nie dotyczy 2.11 Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny. Nie dotyczy

9 Informacja dodatkowa do sprawozdania 3. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych przedstawia Załącznik nr Objaśnienia dotyczące spraw osobowych: 4.1 Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Nie występują. 4.2 Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, Nie dotyczy. 4.3 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku Lekarze 30 Farmaceuci 2 Inni z wyższym wykształceniem medycznym 4 Pielęgniarki 120 Technicy medyczni 7 Personel medyczny 19 Personel administracyjny 23 Personel gospodarczy 6 Razem Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy. Nie dotyczy.

10 Informacja dodatkowa do sprawozdania 4.5 Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Nie występują. 4.6 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. Należne wynagrodzenie biegłego rewidenta za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok wynosi zł. 5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości. 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty. Zdarzenia takie nie wystąpiły. 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Za wyjątkiem przekształcenia SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po dniu bilansowym zdarzenia takie nie wystąpiły 5.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. Zmiany takie nie wystąpiły. 5.4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Zobowiązania z tytułu inwestycji zostały wykazane w bilansie w pozycji inne a nie jak do tej pory w zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia do 3 grudnia 2014 r. zaś sprawozdanie za poprzedni okres obejmowało cały rok kalendarzowy Centrum Pediatrii do 3 grudnia 2014 r. działało jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Aktem notarialnym Repertorium nr 7558/2014 z dnia r. między Województwem Śląskim a Centrum Pediatrii została zawarta umowa przeniesienia nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) w wysokości zł. Zdarzenie to wpłynęło na podwyższenie kapitału założycielskiego o kwotę ,41 zł na dzień i zostało ujęte w prezentowanym sprawozdaniu finansowym. Okoliczność ta nie miała wpływu na wynik finansowy i rentowność, ale wpłynęła na zwiększenie sumy bilansowej i kapitału własnego finansującego majątek. W dniu 4 grudnia 2014 r. jednostka została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały nr 1903/372/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 października 2014 r. 6. Informacje wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl ustawy sporządzane.

11 Informacja dodatkowa do sprawozdania Nie dotyczy 7. Dodatkowe informacje dotyczące połączenia spółek. Nie dotyczy 8. Informacje o istotnych zagrożeniach dla kontynuowania działalności. Nie występują.

12 Informacja dodatkowa ZAŁĄCZNIK NR 1a Wartości niematerialne i prawne zmiany TABELA ZMIAN WARTOŚCI NIEMATERIAL- NYCH I PRAWNYCH Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0,00 0, ,92 0, ,92 zwiększenia (z tytułu) 0,00 0, ,80 0, ,80 -przyjęcia z środków trwałych w budowie / zakupy 0,00 0, ,80 0, ,80 -aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -przeniesienie ze środków trwałych 0,00 0, ,00 0, ,00 zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -sprzedaż (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -aport (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zmniejszenia (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 0, ,72 0, ,72 0,00 0, ,57 0, ,57 zwiększenia (z tytułu) 0,00 0, ,95 0, ,95 -amortyzacja 0,00 0, ,95 0,00 0,00 -nieplanowe odpisy amortyzacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -sprzedaż (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -pozostałe zmniejszenia (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0,00 0, ,52 0, ,52 0,00 0, ,35 0, ,35 Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0,00 0, ,20 0, ,20

13 ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych Budynki, lokale grunty (w tym prawo TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AK- i obiekty użytkowania TYWÓW TRWAŁYCH inżynierii wieczystego lądowej gruntu) i wodnej Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu Informacja dodatkowa Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem rzeczowe aktywa trwałe , , ,98 0, , , , ,40 zwiększenia (z tytułu) , , ,04 0, , , , ,13 -przyjęcia ze środków trwałych 0, , ,04 0, , ,00 0,00 0,00 w budowie / zakupy -aport , ,41 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 -korekta tyt. przeniesienie do WNiP 0,00 0, ,00 0,00 388, ,07 0,00 0,00 zmniejszenia (z tytułu) 0, , ,48 0, , , ,04 0,00 -przesunięcia 0, , ,39 0, ,81 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0, ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,00 -aport (-) 0, ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 -pozostałe zm.(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Wartość brutto aktywów trwałych na koniec , , ,54 0, , , , ,63 okresu Skumulowana amortyzacja 0, , ,63 0, , ,87 0, ,87 (umorzenie) na początek okresu zwiększenia (z tytułu) 0, , ,04 0, , ,70 0,00 0,00 -amortyzacja za okres 0, , ,04 0,00 0, ,77 0,00 0,00 -korekta amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 -pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenia (z tytułu) 0, , ,09 0,00 0, ,86 0,00 0,00 -sprzedaż (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -likwidacja (-) 0,00 0, ,09 0,00 0, ,09 0,00 0,00 -pozostałe zmniejszenia (-)aport 0, ,77 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0, ,58 0, , ,71 0, ,71 Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu , , ,35 0, , , , , , , ,96 0, , , , ,92

14 Informacja dodatkowa ZAŁĄCZNIK NR 2 Zmiany stanu rezerw Lp. Treść Stan na początek roku Pozostałe koszty operacyjne/k. rodzajowe Zwiększenia Rozliczenia m/okresowe Przesunięcia Straty nadzwyczajne Wykorzystanie (odpisanie Pozostałe przychody opera- pozycji w ciężar rezerw) cyjne/k. rodzajowe Zmniejszenia Rozwiązanie rezerw Rozliczenia m/okresowe k/rodzajowe Przesunięcia Stan na koniec roku I Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II Rezerwa długoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: , , , ,53 A - odprawy emerytalne , , ,58 B - nagrody jubileuszowe , , , ,95 C - inne III Rezerwa krótkoterminowa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: , , , ,86 A - odprawy emerytalne , ,10 B - nagrody jubileuszowe , , , ,76 C - inne IV Pozostałe rezerwy długoterminowe, w tym: A - straty z działalności gospod. B - gwarancje, poręczenia C - inne V Pozostałe rezerwy krótkoterminowe, w tym: , , , , ,00 A - straty z działalności gospod. B - gwarancje, poręczenia C - inne , , , , ,00 VI RAZEM , , , , ,39

15 Informacja dodatkowa ZAŁĄCZNIK NR 3 Struktura zobowiązań Lp. Tytuł do 12 m-cy Zobowiązania o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat Razem zobowiązania Zobowiązania wobec jednostek powiązanych A Z tytułu dostaw i usług Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , ,14 A kredyty i pożyczki BZ tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych CIn inne zobowiązania finansowe D z tytułu dostaw i usług , ,46 E Zaliczki otrzymane na dostaw F Zobowiązania wekslowe G Z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,33 H Z tyt. wynagrodzeń , ,76 I Inne , ,59 3 RAZEM , ,14

16 INFORMACJA DODATKOWA ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe Lp. Tytuł Stan na koniec okresu Stan na początek okresu I Koszty dotyczące przyszłych okresów , ,43 1 ubezpieczenia OC , ,25 2 ubezpieczenia majątkowe , ,90 3 prenumeraty 2 276, ,34 4 certyfikat ISO 3 647, ,13 5 pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 119,00 6 roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe , ,04 II Opłata za wywóz odpadów komunalnych ,00 0,00 Czynne rozliczenia międzyokresowe III przychodów: , ,44 1 odsetki od lokat , ,44 IV Odpis na ZFŚS ,01 V VAT naliczony przeniesiony do spółki 699,14 VI Razem ,83 VII Skutki księgowe przekształcenia ,15 1 zarachowane faktury własne 2 517,88 2 zarachowane faktury obce ,65 3 zarachowane faktury obce ,68 4 zarachowane wynagrodzenia ,25 5 zarachowany ZUS ,38 6 zarachowany abonament 107,13 Ogółem (VI+VII) , ,43 ZAŁĄCZNIK NR 5. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych Lp. Treść Rok bieżący

17 INFORMACJA DODATKOWA A.II. 1 Amortyzacja 1) amortyzacja WNiP ,95 2) amortyzacja środków trwałych ,70 Razem ,65 A.II.3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1) odsetki należne od lokaty pow. 3 m-cy ,14 A.II.5 Zmiana stanu rezerw 1) stan rezerw na początek roku ,00 2) stan rezerw na koniec roku ,39 Razem ,61 A.II.6 Zmiana stanu zapasów 1) stany zapasów na początek roku ,57 2) stany zapasów na koniec roku ,72 Razem ,85 A.II.7 Zmiana stanu należności 1) należności na początek roku ,91 2) należności na koniec roku ,25 Razem ,34 A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1) zobowiązania krótkoterminowe na początek roku ,51 2) zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku ,84 3) zobow. z tyt. zakupu środków trwałych na początek roku ,62 4)) zobow. z tyt. zakupu środków trwałych na koniec roku ,47 Razem ,48 A.II.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1) RMK (aktywa) na początek roku ,43 2) RMK (aktywa) na koniec roku ,98 3) RM P (pasywa) na początek roku ,16 4) RM P (pasywa) na koniec roku ,75 5) dotacje, darowizny ,79 Razem ,75 A.II.10 Inne korekty- pozostałe ,59 B.I.4 Inne wpływy inwestycyjne 1) rozwiązanie lokaty pow. 3 m-cy ,00 2) odsetki otrzymane od lokat ,86 Razem ,86 B.II.1 Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 1) nabycie rzeczowych aktywów trwałych ,00 2) nabycie WNiP ,80 3) zmiana stanu środków trw. w budowie ,25 4) zmiana stanu zobowiązań z tyt.zakupów środków trwałych i WNiP ,15 5) przekwalifikowanie na aktywa obrotowe ,24 Razem ,94 C.I.4 Inne wpływy finansowe 1) dotacje- środki UE ,79 2) dotacje- środki PFRON ,00 3) darowizny pieniężne 6 000,00 Razem ,79 14

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na

INNE SRODKI TRWAŁE 877728,64 0,00 106501,86 0,00 0,00 984230,50. stan na stan na stan na stan na DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1)zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych szczegółowy oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. Organizacja nie posiada gruntów. terytorialnych. akcji, w tym uprzywilejowanych. 1.000,00 a) do 1 roku, Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. Organizacja nie posiada gruntów. terytorialnych. akcji, w tym uprzywilejowanych. 1.000,00 a) do 1 roku, Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. Grupa/Wart. pocz.(bo)/zakupy/suma amort. za okr./podst amort./razem amort./wart. netto(bz)

amortyzacji lub umorzenia. Grupa/Wart. pocz.(bo)/zakupy/suma amort. za okr./podst amort./razem amort./wart. netto(bz) DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2008

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2008 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok 2008 War- Stan na 1.01.2008 r. tość w tys. zł. USTĘP I - WYJAŚNIENIA DO BILANSU 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 Informacje ogólne: 1. 81-107 Gdynia ul. Płk. Dąbka 77/IV/2 zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pod nr 0000459345. W Urzędzie Statystycznym

Bardziej szczegółowo

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014

KLUB JAGIELLOŃSKI. 31-010 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-05. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 KLUB JAGIELLOŃSKI 31-1 Kraków, ul. Rynek Główny 34 NIP : 676-178-81-5 Sprawozdanie finansowe za rok 214 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 214 Bilans na dzień 31.12.214r. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego NFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2007r. do sprawozdania finansowego FUNDACJ" WROCLA WSKE HOSPCJUM DLA DZEC" WrJcław 2008 nformacja dodatkowa na dzień 31 }2.200lr. FUldacji "WROCŁA WSKlE HOSPCJUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2008r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI" Wrocław 2009 l'l(ormar;ja dodatkowa na dzień 31 122008r. Fundacji" WROCŁAWSKIE HOSPICJUM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010

INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego na dzień 31.12.2010 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A NIP: 677-222-15-66, REGON: 356746471 INFORMACJA DODAKOWA (OBJAŚNIENIA) do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 29 czerwca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR VII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET T K Z t C; EGO WIEKU 9O-i "(3 Łódź ji.traugutta 8. «/ f a x - '0-42) 632--93 NIP 725-0-8~-278 REG. 47079882 Łóc»-Śródmteście INFORMACJA DODATKOWA 3 O -03-20 (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Platforma Równych Szans

Fundacja Platforma Równych Szans Fundacja Platforma Równych Szans Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.01.2012 roku obejmujące: 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe PIAST Im. Wincentego Witosa 33-150 Wola Rzędzińska 297 a WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Nazwa Firmy: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia B. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1. Objaśnienia do bilansu 1) Środki trwałe Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne Zmniejszeni a wartości początkowej Środki trwałe razem: 1 22 1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OD DNIA 01.01.2012 DO DNIA 31.12. 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OD DNIA 01.01.2012 DO DNIA 31.12. 2012 M4B S.A. ul. Domaniewska 47 00-672 Warszawa Regon: 140006971 NIP: 5222763008 SPRAWOZDANIE FINANSOWE OD DNIA 01.01.2012 DO DNIA 31.12. 2012 1. Informacja dodatkowa 2. Rachunek zysków i strat 3. Bilans M4B

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS" 04-886 WARSZAWA GARNCARSKA 37A 0000286138 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji ochrona

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński" 31-013 Kraków, ul. Rynek Główny 39/9 NIP : 676-178-81-05 Sprawozdanie finansowe za rok 2011 Wstęp do Sprawozdania finansowego za rok 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008 1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA

INFORMACJA DODATKOWA FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010 r. do sprawozdania finansowego FUNDACJI INSTYTUTU LUDWIGA VON MISESA Warszawa 2011 r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Fundacja DRACHMA ul. Reja 18 43-300 Bielsko-Biała

Fundacja DRACHMA ul. Reja 18 43-300 Bielsko-Biała Fundacja DRACHMA ul. Reja 18 43-300 Bielsko-Biała NIP : 5472084099 REGON : 240848997 KRS : 0000298899 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014 r. 31.12.2014 r. Załączniki : 1. wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego. Ustęp 1

Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego. Ustęp 1 INFORMACJA DODATKOWA oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 01.01.2012 31.12.2012 KONGRES KOBIET 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 4/8, NIP 7010218282, REGON 142243988 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo