Piotr Łukowski, Wykład dla studentów prawa WYKŁAD 11. akt mowy zdanie performatywne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Łukowski, Wykład dla studentów prawa WYKŁAD 11. akt mowy zdanie performatywne"

Transkrypt

1 WYKŁAD 11 akt mowy zdanie performatywne 1

2 Katedra Logiki i Metodologii Nauk Instytut Filozofii Uniwersytet Łódzki ul. Kopcińskiego 16/18, I piętro, pok.13 tel dyŝur: poniedziałki, godz

3 Uzupełnienie wykładu wcześniejszego Amfibolia, to wieloznaczność będąca skutkiem wadliwej składni. Przykłady Olgierd jest wujkiem Tomka, który właśnie wrócił z Afryki. Pociąg prowadzi wagon pocztowy. Konie ciągnęły wózki. 3

4 John Langshaw Austin, Jak działać słowami, PWN, Warszawa, Marek Nowak, Formalna reprezentacja pojęcia sądu dla zastosowań w teorii aktów mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, moŝna porównać z Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

5 Akt mowy John Langshaw Austin ( ) Akt mowy jest to zdarzenie polegające na tym, Ŝe ktoś uŝywa wyraŝenia danego języka, jako naleŝącego do tego języka. Zatem, akt mowy, to czynność mówienia (pisania, ekspresji znaków mających znaczenie) ze zrozumieniem. 5

6 Trzy aspekty aktu mowy: 1. Akt mowy jako akt lokucyjny, czyli wydawanie odpowiednich dźwięków (wykonywanie odpowiednich ruchów, gestów, sporządzanie napisów) będących znakami pewnego języka mającymi znaczenie. Aktami lokucyjnymi są więc dźwięki (brzmiące słowa), napisy (widniejące np. na kartce papieru znaki słowne), gesty (np. ruchy rąk zgodne z zasadami języka migowego). 2. Akt mowy jako akt illokucyjny, czyli akt mowy realizujący pewną określona funkcję komunikacyjną. Rozstrzygający jest tu zamiar nadawcy aktu mowy. Akt mowy jako akt illokucyjny moŝe być: stwierdzeniem, pytaniem, wyjaśnieniem, definicją, groźbą, ostrzeŝeniem, doradzeniem, dziękowaniem, oferowaniem, witaniem, Ŝegnaniem, odmową, rezygnowaniem, akceptowaniem, przyrzeczeniem, uniewaŝnianiem, nadaniem, zarządzeniem, poleceniem, rozkazem, ironią, Ŝartem, obietnicą, aluzją, prośbą, przysięgą, normą, itd. (około 3-3,5 tys. czasowników) 3. Akt mowy jako akt perlokucyjny, czyli wywoływanie aktem mowy pewnych rzeczywistych skutków. Rozstrzygający jest tu wywołany aktem mowy stan w jakim znalazł się adresat aktu mowy. Akt mowy jako akt perlokucyjny moŝe wywołać strach, śmiech, ulgę, wzmoŝenie koncentracji, niepewność, irytację, nabranie pewności (przekonanie), ograniczenie wolności, uzyskanie prawa do czegoś, nabycie własności, itd. 6

7 Przykład Akt mowy W polega na tym, Ŝe Jan wypowiedział do mnie zdanie: Pies jest spuszczony z łańcucha. Sam, mówiąc o W mogę wypowiedzieć zdanie: Jan powiedział, Ŝe pies jest spuszczony z łańcucha w tej wypowiedzi akt mowy W prezentuję jako akt lokucyjny. Jan ostrzegł mnie, Ŝe pies jest spuszczony z łańcucha w tej wypowiedzi akt mowy W prezentuję jako akt illokucyjny. Jan przestraszył mnie mnie, Ŝe pies jest spuszczony z łańcucha w tej wypowiedzi akt mowy W prezentuję jako akt perlokucyjny. 7

8 Uwaga: KaŜdy akt mowy jest aktem lokucyjnym, illokucyjnym i perlokucyjnym, bo kaŝdy akt mowy ma jakąś treść (znaczenie), jakąś funkcję do spełnienia i jakiś skutek.!! Zatem, w przypadku kaŝdego aktu mowy moŝemy starać się rozpoznać go jako akt lokucyjny, czyli rozpoznać znaczenie językowe danego aktu mowy, rozpoznać go jako akt illokucyjny, czyli rozpoznać jaką funkcję wyznaczył mu nadawca (dociec co nadawca chciał osiągnąć danym aktem mowy), rozpoznać go jako akt perlokucyjny, czyli rozpoznać jaki skutek dany akt mowy wywołał w rzeczywistości. 8

9 Zdania performatywne (dokonwacze) Austin dzieli wypowiadane przez nas zdania na konstatujące (stwierdzające, opisowe) i performatywne (dokonawcze). Mniej dokładnie: Zdania konstatujące opisują świat. Zdania performatywne zmieniają świat. 9

10 Z i jest zdaniem opisowym, jeśli zdaje sprawę ze stanu rzeczy, którego zaistnienie nie miało Ŝadnego związku z faktem wypowiedzenia zdania Z i. Zdanie nazywamy performatywnym (performatywem), gdy wypowiadający to zdanie, przez fakt Ŝe je wypowiada: 1. wykonuje czynność, o której to zdanie mówi oraz 2. wywołuje stan rzeczy, którego nie moŝna ustanowić inaczej, jak wypowiadając to zdanie. Performatywem jest zdanie powodujące przez sam fakt jego wygłoszenia stan rzeczy, o którym ono mówi. 10

11 Przykłady zdań performatywnych (Austin) 1. Tak, biorę tę kobietę za mą prawnie poślubioną małŝonkę - wypowiedź dokonana w odpowiednim kontekście. 2. Przepraszam - po nadepnięciu komuś na stopę. 3. Nadaję temu statkowi imię Królowa ElŜbieta (albo Hiacynta Bukiet ) - wypowiedź dokonana w odpowiednim kontekście. czasownik performatywny 4. Obiecuję, Ŝe będę na twoim ślubie. Wypowiadający te zdania niczego nie opisują, lecz właśnie wykonują tę czynność, o której mówią: Wypowiadający zdanie 1 wykonuje czynność ustanowienia małŝeństwa - naturalnie, muszą tu być spełnione określone warunki, aby tak się stało (kontekst). Wypowiadający zdanie 2 wykonuje czynność przepraszania. Wypowiadający zdanie 3 wykonuje czynność nadania statkowi [czcigodnego?] imienia. Wypowiadający zdanie 4 wykonuje czynność złoŝenia obietnicy. Czasownikiem performatywnym jest czasownik nazywający czynność wykonywaną przez wygłoszenie zdania performatywnego, będący częścią tego zdania. Przykłady zdań opisowych Wygłaszam teraz wykład, Piję kawę, Obiecałem, Ŝe będę na twoim ślubie. 11

12 RozwaŜmy przypadek dwóch zdań wypowiedzianych przez wojewodę w odpowiednich okolicznościach: Stwierdzam, Ŝe na obszarze mojego województwa panuje epidemia grypy Na obszarze mojego województwa panuje epidemia grypy Pierwsze zdanie jest performatywne - występujący w nim czasownik performatywny stwierdzam wskazuje na wykonywanie przez wojewodę czynności oficjalnego stwierdzenia/ogłoszenia stanu epidemii grypy. Drugie zdanie jest opisowe. Pytanie: Czy zatem, istnienie (brak) czasownika performatywnego decyduje o performatywności (opisowości) zdania? Odpowiedź: NIE! Czasownik performatywny moŝe być w danej wypowiedzi zastąpiony odpowiednim gestem, intonacją lub innymi [odpowiednimi] okolicznościami towarzyszącymi wypowiedzeniu zdania, które sprawią, Ŝe zdanie okaŝe się performatywem. W powyŝszym przykładzie tymi odpowiednimi okolicznościami są: stanowisko piastowane przez mówiącego, kompetencje urzędu wojewody, oficjalny charakter sytuacji, w której dokonano wypowiedzi, itp. 12

13 Wniosek: Dla kaŝdego zdania w sensie gramatycznym istnieje taki kontekst wypowiedzenia tego zdania, który czyni z niego zdanie performatywne. Zdania performatywne, w których występuje czasownik performatywny Austin nazywa zdaniami performatywnymi wyraźnymi. Zdania performatywne, w których nie występuje czasownik performatywny Austin nazywa zdaniami performatywnymi pierwotnymi. Uwaga: Zdanie bez czasownika performatywnego moŝe być zdaniem performatywnym pierwotnym, moŝe teŝ być zdaniem opisowym. Wszystko zaleŝy od kontekstu wypowiedzi. Jeśli kontekst wypowiedzi pełni funkcję czasownika performatywnego, to zdanie to jest performatywne pierwotne. W przeciwnym przypadku, wygłaszane zdanie jest zdaniem opisowym. 13

14 Komentarz Częściej niŝ o zdaniach performatywnych / opisowych mówi się o wypowiedziach performatywnych / opisowych. Jednak najczęściej, w teorii aktów mowy, zamiast o zdaniach performatywnych mówi się o czasownikach performatywnych. 14

15 Pytanie: Czy performatywy są zdaniami w sensie logicznym? (czyli, czy mają wartość logiczną prawdy lub fałszu?) Odpowiedź: Nie! Wartość logiczną ma jedynie sąd, który jest treścią właściwą części zdania performatywnego. Zamiast mówić o prawdziwości/fałszywości aktu illokucyjnego, naleŝy mówić o tym, Ŝe jest on udany lub nieudany. O tym, czy dany akt mowy jako akt illokucyjny był udany/nieudany wskazuje aspekt perlokucyjny tego aktu mowy. 15

16 Austin [w Jak działać słowami ], posługując się listą czasowników występującą w słowniku, dzieli akty illokucyjne na pięć kategorii ze względu na cel aktu mowy: (1) osądzeniowce, (2) sprawcze, (3) zobowiązaniowce, (4) zachowaniowce, (5) wykładniowce. PowyŜsze nazwy są neologizmami utworzonymi przez Austina. Sam autor nie był nimi zachwycony, czemu dał wyraz w ksiąŝce. 16

17 Osądzeniowce, to te akty mowy, które są wydaniem osądu, wyroku, oszacowania, poglądu, oceny. Osądzeniowce są więc wygłaszane przez sędziego, arbitra, rozjemcę, rzeczoznawcę, eksperta, autorytet moralny, lub kogoś, kto przypisuje sobie rolę któregoś z nich. Przykłady: uniewinnić skazywać ustalać (jako fakt) uznawać (za kwestię prawną) interpretować jako rozumieć odczytywać coś jako orzekać obliczać uwaŝać oceniać ulokować umieścić datować mierzyć postawić na przedstawiać traktować przyznać stopień zaliczyć ustalić wartość oszacować wartościować opisać scharakteryzować postawić diagnozę zanalizować 17

18 Sprawczymi są te akty mowy, które wyraŝają sprawowanie władzy, wykorzystywanie praw lub wywieranie wpływu. Sprawcze akty mowy, to mianowanie, głosowanie, rozkazywanie, ponaglanie, radzenie, ostrzeganie, itp. Przykłady: mianować degradować obniŝać stopień słuŝbowy zwalniać wyklinać nazywać rozkazywać nakazywać kierować skazywać oczyszczać przyznawać pobierać głosować za nominować wybierać utrzymywać dawać zapisywać w testamencie przepraszać zrzekać się ostrzegać radzić bronić czegoś modlić się błagać Ŝebrać nalegać naciskać polecać obwieszczać ogłaszać uniewaŝniać odwoływać anulować uchylać postanawiać zawieszać zakładać weto poświęcać ogłaszać za zamknięte ogłaszać za otwarte 18

19 Zobowiązaniowce to te akty mowy, które wyraŝają obiecywanie lub branie na siebie odpowiedzialności w jakiś inny sposób. One zobowiązują nadawcę aktu mowy do zrobienia czegoś teraz lub w przyszłości. Zobowiązaniowcami są przyrzeczenia, przysięgi, obietnice, deklaracje, zobowiązania, oświadczenia dotyczące zamiarów, poręczeniami, zapewnieniami, itp. Przykłady: obiecywać zobowiązywać się umową zawrzeć umowę przedsięwziąć zobowiązać się dać słowo być skłonnym do czegoś zamierzać ogłaszać zamiar mieć w zamyśle planować mieć na celu proponować będę rozwaŝać stać w obliczu angaŝować przysięgać gwarantować zobowiązywać się zakładać się ślubować zgadzać się przyzwalać poświęcać się opowiadać się za stawać po czyjejś stronie zaadoptować orędować przyjąć poślubić przeciwstawiać się faworyzować 19

20 Zachowaniowce to te akty mowy, które dotyczą postaw i zachowań społecznych. Jest to bardzo zróŝnicowana kategoria aktów mowy. Zachowaniowcami są przeprosiny, gratulacje, polecanie, zalecanie, kondolencje, przeklinanie, ubliŝanie, wyzywanie, itp. Przykłady: 1. Dla przeprosin mamy przepraszać. 2. Dla podziękowań mamy dziękować. 3. Dla okazywania wspólnych uczuć mamy: boleć, współczuć, komplementować, wyrazić kondolencje, gratulować, wyrazić zadowolenie, sympatyzować. 4. Dla postaw mamy: obraŝać się, nie przejmuj się, wyraŝać uznanie, krytykować, odburknąć, narzekać, oklaskiwać, nie zauwaŝać, zalecać, odŝegnywać się oraz niesprawcze uŝycie czasowników: ganić, pochwalać, sprzyjać. 5. Dla powitań i poŝegnań: witać, Ŝegnać 6. Dla wyraŝania Ŝyczeń mamy: błogosławić, przeklinać, wznosić toast, przepijać do oraz Ŝyczyć (przy ściśle performatywnym uŝyciu) 7. Dla wyzwań mamy: stawiać czoła, przeciwstawiać się, protestować, wyzywać. 20

21 Wykładniowce to te akty mowy, które ujawniają (lokalizują) miejsce naszych wypowiedzi w toku argumentacji czy rozmowy. Jest to bardzo liczna kategoria aktów mowy. Wykładniowcami pokazują, Ŝe dana nasza wypowiedź jest np. odpowiedzią, podtrzymaniem stanowiska, przypomnieniem, podkreśleniem, przyznaniem racji, przykładem (ilustracją), przypuszczeniem, wątpieniem, postulowaniem, itp. Przykłady: 1. twierdzić 3a. pytać obstawać odróŝniać przeczyć 4. poświadczać uznawać analizować stwierdzać donosić wypierać się definiować opisywać przysięgać 5a. poprawiać 7b. ilustrować klasyfikować przypuszczać poddawać rewizji wyjaśniać identyfikować? wątpić 6. postulować formułować 2. zauwaŝać? wiedzieć dedukować 7c. mieć na myśli wzmiankować? wierzyć dowodzić odnosić się? wprowadzać 5. przyjmować opuszczać nazywać 3. informować przyznawać? podkreślać rozumieć zawiadamiać wycofywać 7. rozpoczynać przez uwaŝać za mówić zgadzać się zwracać się do odpowiadać sprzeciwiać się konkludować przez odrzec zarzucać 7a. interpretować 21

22 Uwaga Austina: PowyŜszy podział nie jest ani rozłączny, ani wyczerpujący. Dlatego, obecna teoria aktów mowy jest kontynuacją tej, nakreślonej przez Searle a. 22

23 John Rogers Searle (ur. 1932) Tu równieŝ podział performatywów zaleŝy od celu illokucyjnego. Sąd wyraŝony w lokucyjnej części performatywu oraz świat (rzeczywistość pozajęzykowa) mogą pozostawać do siebie w czterech róŝnych relacjach: (1) sąd przystosowuje się do świata, (2) świat przystosowuje się do sądu, (3) sąd i świat wzajemnie się do siebie przystosowują, (4) brak przystosowania sądu i świata względem siebie. 23

24 (1) sąd przystosowuje się do świata Jakiś stan rzeczy jest obiektem nakierowania na niego sądu go reprezentującego. WyraŜamy zdaniem taką myśl, która zdaje sprawę ze stanu rzeczy w świecie. W tym teŝ sensie, sąd dostosowuje się do świata - chce go jak najlepiej wyrazić. Oczywiście, moŝe być teŝ i tak, Ŝe sąd jest ukierunkowany na świat, w którym nie istnieje realny odpowiednik tego sądu (problem w tym, czy zawsze wiemy, co istnieje, a co nie istnieje). Stosunek pierwszy ustanawiają czasowniki realizujące cel asercji (stwierdzania). NaleŜą do nich: stwierdzić, przypuszczać, prognozować, wątpić, informować, zeznawać. 24

25 (2) świat przystosowuje się do sądu Sąd, reprezentujący faktycznie lub domniemanie nieistniejący stan rzeczy, jest obiektem, do którego świat ma się w przyszłości dopasować przez faktyczne w nim zaistnienie owego stanu rzeczy. Sąd jest tu jakby pierwszym impulsem do urzeczywistnienia stanu rzeczy, przez ten sąd reprezentowanego. Stosunek drugi ustanawiają czasowniki realizujące dwa cele zobowiązania oraz dyrektywy. W przypadku zobowiązania, obowiązek urzeczywistnienia stanu rzeczy spoczywa na nadawcy komunikatu. W przypadku dyrektywy, obowiązek urzeczywistnienia stanu rzeczy spoczywa na odbiorcy komunikatu. Do pierwszych (czyli zobowiązania) naleŝą: obiecywać, ślubować, grozić, przysięgać. Do drugich (czyli dyrektywy) naleŝą: prosić, rozkazywać, błagać, modlić się, pytać. 25

26 (3) sąd i świat wzajemnie się do siebie przystosowują Stosunek trzeci zachodzi wówczas, gdy stan rzeczy reprezentowany przez dany sąd urzeczywistnia się w świecie w trakcie wyraŝania tego sądu. Wtedy sąd nie tylko powoduje faktyczne zaistnienie stanu rzeczy w świecie, lecz jednocześnie zdaje z niego sprawę. Stosunek trzeci ustanawiają czasowniki realizujące cel deklaracji. NaleŜą do nich: rezygnować, akceptować, odrzucać, definiować, nazywać. 26

27 (4) brak przystosowania sądu i świata względem siebie W tym stosunku, sąd reprezentuje stan psychiczny, który na ogół ma powiązanie z jakimś istniejącym faktycznie lub domniemanie stanem rzeczy świata realnego. Stosunek czwarty ustanawiają czasowniki realizujące cel ekspresji. NaleŜą do nich: dziękować, przepraszać, lamentować, ubolewać, chwalić, ganić. 27

28 Wybrane akty mowy Zobowiązania reprezentują stosunek drugi i realizują cel zobowiązania. Normy (znaczenie 1) reprezentują stosunek drugi i realizują cel dyrektywy. Normy (znaczenie 2) reprezentują stosunek trzeci i realizują cel deklaracji. Pytania reprezentują stosunek drugi i realizują cel dyrektywy. Rozkazy reprezentują stosunek drugi i realizują cel dyrektywy. Przeprosiny reprezentują stosunek czwarty i realizują cel ekspresji. Oceny reprezentują stosunek czwarty i realizują cel ekspresji. 28

29 Ocena 29

30 Ocena jest aktem mowy (wypowiedzią) wyraŝającym stan psychiczny aprobaty, dezaprobaty jakiegoś faktycznego, domniemanego lub wyobraŝonego stanu rzeczy. Ocena moŝe chwalić lub ganić (stosowanie miary bezwzględnej). To jest dobre. To jest złe. To jest słuszne. To jest niesłuszne. To jest sprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. To jest słodkie. To jest niesłodkie. To jest drogie. To jest niedrogie. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na ten stan rzeczy. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na pewien aspekt (wymiar) tego stanu rzeczy. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na jego konsekwencje. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na jego poŝyteczność. (np. poŝyteczni idioci) Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na jego operatywność. (to, co łatwiejsze w uŝyciu) Trzy ostatnie, to oceny podbudowane instrumentalnie, czyli oceny stanu rzeczy ze względu na skutki tego stanu rzeczy. 30

31 Ocena preferencyjna, ani nie chwali, ani nie gani, lecz preferuje pewien stan rzeczy, czyli pewien stan rzeczy stawia wyŝej niŝ inny stan rzeczy (stosowanie miary względnej). To jest lepsze od tamtego. To jest gorsze od tamtego. To jest bardziej sprawiedliwe od tamtego. To jest mniej sprawiedliwe od tamtego. To jest lepiej widoczne od tamtego. To jest gorzej widoczne od tamtego. To jest bardziej kulturalne od tamtego. To jest mniej kulturalne od tamtego. Wykształceniem A góruje nad B, ale chamstwem i obłudą B góruje nad A. Czy zdania A jest prawdomówny. Wykształceniem A góruje nad B, To jest tańsze od tamtego. To jest droŝsze od tamtego. Profesor prawa ma wyŝsze wykształcenie niŝ magister historii. są zdaniami opisowymi, czy ocenami? 31

32 Ocena konsekwentna (sprawiedliwa), to ocena czyniąca zadość zasadzie precedensu. Zasada precedensu nakazuje stopniowanie ocen adekwatnie do stopniowalności zjawiska. Ocena konsekwentna umoŝliwia czynienie zadość odczuciu sprawiedliwości, nawet wtedy gdy brak jest miary bezwzględnej. Zasada precedensu ma takŝe brzydkie zastosowanie - w erystyce - nietrafny wybór precedensu. 32

33 Ocena globalna, to taka, która uwzględnia w miarę moŝliwości wszystkie punkty widzenia. (tu, stosowana miara moŝe być bezwzględna i moŝe być względna) Biorąc pod uwagę takie czynniki jak, kultura osobista, wykształcenie, uczciwość, znajomości i wykonywany zawód, A jest godny, aby dopuścić go do naszego towarzystwa. Nie na wszystkie pytania odpowiedział pan bezbłędnie, ale w ogólności mogę uznać, Ŝe zdał pan egzamin. Stan ambiwalentny, to taki którego ocena pod jednym względem jest pozytywna, a pod innym negatywna, przy czym, nie sposób zdecydować, który z tych względów jest waŝniejszy (brak moŝliwości wystawienia oceny globalnej). Nie mówmy, Ŝe stan ambiwalentny, to taki, który jest zły i dobry zarazem! 33

34 Oceny mogą zawierać słowa emocjonalnie neutralne, zabarwione emocjonalnie pozytywnie, zabarwione emocjonalnie negatywnie. Zabarwienie emocjonalne słów uŝywanych przez nadawcę komunikatu, z jednej strony słuŝy urabianiu opinii odbiorcy komunikatu, z drugiej zaś, zdradza stanowisko zajmowane przez nadawcę komunikatu. 34

35 Norma 35

36 Norma dyrektywalna (znaczenie 1) to akt mowy, który wyraŝa sąd reprezentujący faktycznie lub domniemanie nieistniejący stan rzeczy, do którego świat ma się w przyszłości dopasować przez faktyczne w nim zaistnienie owego stanu rzeczy, przy czym, obowiązek urzeczywistnienia stanu rzeczy spoczywa na odbiorcy komunikatu. (świat przystosowuje się do sądu) Norma deklaratywna (znaczenie 2) to akt mowy, który głosi sąd reprezentujący stan rzeczy, który urzeczywistnia się w świecie w trakcie wyraŝania (formułowania, obowiązywania) tego sądu. Taki sąd nie tylko powoduje faktyczne zaistnienie stanu rzeczy w świecie, lecz jednocześnie zdaje z niego sprawę. (sąd i świat wzajemnie się do siebie przystosowują) W prawie zastosowanie mają normy dyrektywalne. W obyczajowości i medycynie zastosowanie mają normy deklaratywne. 36

Filozofia analityczna szkoła analityczna a neopozytywizm

Filozofia analityczna szkoła analityczna a neopozytywizm Filozofia analityczna szkoła analityczna a neopozytywizm odmiany f. analitycznej: filozofia języka idealnego filozofia języka potocznego George E. Moore (1873 1958) analiza pojęciowa a filozoficzna synteza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Definicje komunikacja ruch polegający na utrzymaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA Sylwia Wrona Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29.05.2015 KOMUNIKACJA - proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami -

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak Sygn. akt: KIO/UZP 335/13 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami Informacje ogólne Współwłasność majątkowa Z chwilą zawarcia małŝeństwa powstaje między małŝonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa (wspólność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zadania Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Bunt nastolatka. Przejawy buntu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady

Bunt nastolatka. Przejawy buntu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady Bunt nastolatka Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty dr Paweł Kwas Przejawy buntu łamie wcześniejsze zasady nie wykonuje poleceń próbuje używek wchodzi w złe towarzystwo... 1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty mediacji

Psychologiczne aspekty mediacji Psychologiczne aspekty mediacji dr Magdalena Błażek Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku Uniwersytet Gdański GDAŃSK, 10 grudnia 2015 R Mediacja rówieśnicza* Cztery

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Treść ogłoszenia Zarząd IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Rok akademicki 2012/2013 Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: V i VI Moduł

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Uniwersysetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 maja 2013 r.

WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 1129/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Magia słowa, czyli jak zaczarować ucznia?

Magia słowa, czyli jak zaczarować ucznia? dr Mariusz Menz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Magia słowa, czyli jak zaczarować ucznia? Nigdy bez gniewu nie patrzę na przewrotność tych ludzi, którzy nauczycieli mają niemal za nic, choć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla klasy VI szkoły podstawowej Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach i motywacji ucznia do postępów w nauce. Oceniając ucznia odnosimy się

Bardziej szczegółowo

Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny. pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych

Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny. pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych Zadania biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy sporządzaniu opinii w sprawach karnych Poznań, Targi SAWO 24-25.04.2012 r. mgr Andrzej Dziedzic wpisany na listę biegłych sądowych,

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika?

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika? Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika? Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Pracodawcy wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy zapewniają swoim pracownikom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Programowanie deklaratywne

Programowanie deklaratywne Programowanie deklaratywne Artur Michalski Informatyka II rok Plan wykładu Wprowadzenie do języka Prolog Budowa składniowa i interpretacja programów prologowych Listy, operatory i operacje arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

GRUPY SPOŁECZNE Rodzaje grup społecznych

GRUPY SPOŁECZNE Rodzaje grup społecznych Rodzaje grup społecznych Grupy małe WIELKOŚCI Grupy duże RODZAJE GRUP SPOŁECZNYCH SFORMALIZOWANIA WIĘZI Grupy formalne Grupy nieformalne Grupy pierwotne Grupy wtórne CZŁONKOSTWA Grupy zamknięte Grupy otwarte

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum.

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. 1 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. Uczeń otrzymuje oceny za : - odpowiedź ustną, - pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, - czytanie, - recytacje, -

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia w sprawie wyraŝenia woli zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 0000053415; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 25.10.2001 r. Treść ogłoszenia Zarząd IZNS

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA Prawa człowieka Prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Gdy mówimy o prawach człowieka ograniczamy się do stosunków między

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA MOBBINGU w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów DEFINICJA KODEKSOWA Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA (naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów)

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA (naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów) Załącznik Nr 4 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Forma zajęć W Ć K L Wa Pr. Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: 1PKT ECTS= 25-30h

SYLABUS. Forma zajęć W Ć K L Wa Pr. Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: 1PKT ECTS= 25-30h SIERADZU SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: - Semestr: V Moduł (typ) przedmiotów: Uzupełnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Komunikacja społeczna wywieranie wpływu na innych, techniki manipulacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI Mgr Ewelina Duplaga 1 CELE: Celem oceniania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przejawy buntu. Bunt nastolatka. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady. nie wykonuje poleceń.

Przejawy buntu. Bunt nastolatka. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady. nie wykonuje poleceń. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Bunt nastolatka dr Paweł Kwas Uniwersytet w Białymstoku 25 marzec 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Przejawy buntu łamie wcześniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0

Bardziej szczegółowo

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku Informacje ogólne Spadek Spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Natomiast do spadku nie naleŝą te prawa i obowiązki zmarłego, które były ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1)

Kognitywistyka II r. Terminy wykładów. Literatura - psychometria. Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Kognitywistyka II r Teorie inteligencji i sposoby jej pomiaru (1) Terminy wykładów 13. 03. 2008 27. 03. 2008 03. 04. 2008 17. 04. 2008 24. 04. 2008 08. 05. 2008 15. 05. 2008 29. 05. 2008 05. 06. 2008 12.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG

Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Działanie 8.1 POIG Gdańsk, 28.04.2011 r. Wprowadzanie zmian w umowach o dofinansowanie Beneficjent, podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązuje się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w systemie wieloagentowym

Komunikacja w systemie wieloagentowym Komunikacja w systemie wieloagentowym Piotr Pałka Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechnika Warszawska 20 października 2009 Piotr Pałka Komunikacja w systemie wieloagentowym 1/16 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Kraków, 26 września 2006r. l.dz. Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa. Wnioskodawca:

WNIOSEK. Kraków, 26 września 2006r. l.dz. Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa. Wnioskodawca: Kraków, 26 września 2006r. l.dz. Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa Wnioskodawca: Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ul. Ujejskiego 75; 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Co to są prawa dziecka?

Co to są prawa dziecka? Prawa Dziecka Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek jest osobą, ale żaden człowiek nie rodzi się w pełni ukształtowany. Pełnię swojej osobowości musi rozwinąć. Każdy człowiek musi odpowiednio ukształtować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: - Semestr: II Moduł

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu Przemoc jest to zjawisko wynikające z działalności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r.

POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Sygn. akt: KIO 781/13 POSTANOWIENIE z dnia 19 kwietnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Rzońca Protokolant: Radosław Cwyl po przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY al. Niepodległości 218 00-911 Warszawa INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa

Warszawa, dnia kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa Warszawa, dnia kwietnia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny Warszawa W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

wypowiedzi inferencyjnych

wypowiedzi inferencyjnych Wnioskowania Pojęcie wnioskowania Wnioskowanie jest to proces myślowy, w którym na podstawie mniej lub bardziej stanowczego uznania pewnych zdań zwanych przesłankami dochodzimy do uznania innego zdania

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW W UCZNIÓW W W UCZENIU SIĘ I ROZWOJU OPRACOWANIE IWONA KUCHARSKA

MOTYWOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW W UCZNIÓW W W UCZENIU SIĘ I ROZWOJU OPRACOWANIE IWONA KUCHARSKA MOTYWOWANIE I MONITOROWANIE POSTĘPÓW W UCZNIÓW W W UCZENIU SIĘ I ROZWOJU OPRACOWANIE IWONA KUCHARSKA MOTYWACJA Zespół motywów w występuj pujących aktualnie u danej osoby MOTYW Wg Tomaszewskiego stan wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 893/09 WYROK z dnia 24 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Marzena Teresa Ordysińska Anna Packo Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Łukasz

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska

ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW. Kamila Ordowska ROLA NAUCZYCIELA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW UCZNIÓW Kamila Ordowska Dlaczego powinniśmy kształcić postawy społeczne i obywatelskie? Dynamicznie zmieniające się realia współczesnego świata rozwój cywilizacyjno

Bardziej szczegółowo

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI

CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Małgorzata Dagiel CZY PYTANIE MUSI MIEĆ ZNAK ZAPYTANIA? O SPOSOBACH FORMUŁOWANIA PYTAŃ PRZEZ DZIECI Edukacja językowa na poziomie klas początkowych jest skoncentrowana na działaniach praktycznych dzieci.

Bardziej szczegółowo

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych

Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Czym są badania jakościowe? David Silverman : Interpretacja danych jakościowych Główne zagadnienia Kiedy porównujemy badania ilościowe i jakościowe, znajdujemy głownie róŝne rozłoŝenie akcentów między

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania.

W badaniach 2008 trzecioklasiści mieli kilkakrotnie za zadanie wyjaśnić wymyśloną przez siebie strategię postępowania. Alina Kalinowska Jak to powiedzieć? Każdy z nas doświadczał z pewnością sytuacji, w której wiedział, ale nie wiedział, jak to powiedzieć. Uczniowie na lekcjach matematyki często w ten sposób przekonują

Bardziej szczegółowo

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT z 25 października 2006 r. U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Warszawa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej nr 5

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej nr 5 Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej nr 5 Język angielski dla klas 4-6 Ocenianie postępów poszczególnych uczniów jest przeprowadzane pisemnie i ustnie. Jedną z form sprawdzania opanowania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 9 podpunkt i porządku obrad:

Na podstawie uchwały, o której mowa w punkcie 9 podpunkt i porządku obrad: BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000032771; Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. treść ogłoszenia Zarząd BSC

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING

Laboratorium nr 5. Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Laboratorium nr 5 Temat: Funkcje agregujące, klauzule GROUP BY, HAVING Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zagadnień dotyczących stosowania w zapytaniach języka SQL predefiniowanych funkcji agregujących.

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU ZARZĄDU SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA W ŚWIEBODZINIE

REGULAMINU ZARZĄDU SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA W ŚWIEBODZINIE REGULAMINU ZARZĄDU SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA W ŚWIEBODZINIE 2 1. Prowadzenie Spraw Spółki, zakaz zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki 1. Wszyscy członkowie Zarządu są uprawnieni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo