Piotr Łukowski, Wykład dla studentów prawa WYKŁAD 11. akt mowy zdanie performatywne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Łukowski, Wykład dla studentów prawa WYKŁAD 11. akt mowy zdanie performatywne"

Transkrypt

1 WYKŁAD 11 akt mowy zdanie performatywne 1

2 Katedra Logiki i Metodologii Nauk Instytut Filozofii Uniwersytet Łódzki ul. Kopcińskiego 16/18, I piętro, pok.13 tel dyŝur: poniedziałki, godz

3 Uzupełnienie wykładu wcześniejszego Amfibolia, to wieloznaczność będąca skutkiem wadliwej składni. Przykłady Olgierd jest wujkiem Tomka, który właśnie wrócił z Afryki. Pociąg prowadzi wagon pocztowy. Konie ciągnęły wózki. 3

4 John Langshaw Austin, Jak działać słowami, PWN, Warszawa, Marek Nowak, Formalna reprezentacja pojęcia sądu dla zastosowań w teorii aktów mowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, moŝna porównać z Marek Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

5 Akt mowy John Langshaw Austin ( ) Akt mowy jest to zdarzenie polegające na tym, Ŝe ktoś uŝywa wyraŝenia danego języka, jako naleŝącego do tego języka. Zatem, akt mowy, to czynność mówienia (pisania, ekspresji znaków mających znaczenie) ze zrozumieniem. 5

6 Trzy aspekty aktu mowy: 1. Akt mowy jako akt lokucyjny, czyli wydawanie odpowiednich dźwięków (wykonywanie odpowiednich ruchów, gestów, sporządzanie napisów) będących znakami pewnego języka mającymi znaczenie. Aktami lokucyjnymi są więc dźwięki (brzmiące słowa), napisy (widniejące np. na kartce papieru znaki słowne), gesty (np. ruchy rąk zgodne z zasadami języka migowego). 2. Akt mowy jako akt illokucyjny, czyli akt mowy realizujący pewną określona funkcję komunikacyjną. Rozstrzygający jest tu zamiar nadawcy aktu mowy. Akt mowy jako akt illokucyjny moŝe być: stwierdzeniem, pytaniem, wyjaśnieniem, definicją, groźbą, ostrzeŝeniem, doradzeniem, dziękowaniem, oferowaniem, witaniem, Ŝegnaniem, odmową, rezygnowaniem, akceptowaniem, przyrzeczeniem, uniewaŝnianiem, nadaniem, zarządzeniem, poleceniem, rozkazem, ironią, Ŝartem, obietnicą, aluzją, prośbą, przysięgą, normą, itd. (około 3-3,5 tys. czasowników) 3. Akt mowy jako akt perlokucyjny, czyli wywoływanie aktem mowy pewnych rzeczywistych skutków. Rozstrzygający jest tu wywołany aktem mowy stan w jakim znalazł się adresat aktu mowy. Akt mowy jako akt perlokucyjny moŝe wywołać strach, śmiech, ulgę, wzmoŝenie koncentracji, niepewność, irytację, nabranie pewności (przekonanie), ograniczenie wolności, uzyskanie prawa do czegoś, nabycie własności, itd. 6

7 Przykład Akt mowy W polega na tym, Ŝe Jan wypowiedział do mnie zdanie: Pies jest spuszczony z łańcucha. Sam, mówiąc o W mogę wypowiedzieć zdanie: Jan powiedział, Ŝe pies jest spuszczony z łańcucha w tej wypowiedzi akt mowy W prezentuję jako akt lokucyjny. Jan ostrzegł mnie, Ŝe pies jest spuszczony z łańcucha w tej wypowiedzi akt mowy W prezentuję jako akt illokucyjny. Jan przestraszył mnie mnie, Ŝe pies jest spuszczony z łańcucha w tej wypowiedzi akt mowy W prezentuję jako akt perlokucyjny. 7

8 Uwaga: KaŜdy akt mowy jest aktem lokucyjnym, illokucyjnym i perlokucyjnym, bo kaŝdy akt mowy ma jakąś treść (znaczenie), jakąś funkcję do spełnienia i jakiś skutek.!! Zatem, w przypadku kaŝdego aktu mowy moŝemy starać się rozpoznać go jako akt lokucyjny, czyli rozpoznać znaczenie językowe danego aktu mowy, rozpoznać go jako akt illokucyjny, czyli rozpoznać jaką funkcję wyznaczył mu nadawca (dociec co nadawca chciał osiągnąć danym aktem mowy), rozpoznać go jako akt perlokucyjny, czyli rozpoznać jaki skutek dany akt mowy wywołał w rzeczywistości. 8

9 Zdania performatywne (dokonwacze) Austin dzieli wypowiadane przez nas zdania na konstatujące (stwierdzające, opisowe) i performatywne (dokonawcze). Mniej dokładnie: Zdania konstatujące opisują świat. Zdania performatywne zmieniają świat. 9

10 Z i jest zdaniem opisowym, jeśli zdaje sprawę ze stanu rzeczy, którego zaistnienie nie miało Ŝadnego związku z faktem wypowiedzenia zdania Z i. Zdanie nazywamy performatywnym (performatywem), gdy wypowiadający to zdanie, przez fakt Ŝe je wypowiada: 1. wykonuje czynność, o której to zdanie mówi oraz 2. wywołuje stan rzeczy, którego nie moŝna ustanowić inaczej, jak wypowiadając to zdanie. Performatywem jest zdanie powodujące przez sam fakt jego wygłoszenia stan rzeczy, o którym ono mówi. 10

11 Przykłady zdań performatywnych (Austin) 1. Tak, biorę tę kobietę za mą prawnie poślubioną małŝonkę - wypowiedź dokonana w odpowiednim kontekście. 2. Przepraszam - po nadepnięciu komuś na stopę. 3. Nadaję temu statkowi imię Królowa ElŜbieta (albo Hiacynta Bukiet ) - wypowiedź dokonana w odpowiednim kontekście. czasownik performatywny 4. Obiecuję, Ŝe będę na twoim ślubie. Wypowiadający te zdania niczego nie opisują, lecz właśnie wykonują tę czynność, o której mówią: Wypowiadający zdanie 1 wykonuje czynność ustanowienia małŝeństwa - naturalnie, muszą tu być spełnione określone warunki, aby tak się stało (kontekst). Wypowiadający zdanie 2 wykonuje czynność przepraszania. Wypowiadający zdanie 3 wykonuje czynność nadania statkowi [czcigodnego?] imienia. Wypowiadający zdanie 4 wykonuje czynność złoŝenia obietnicy. Czasownikiem performatywnym jest czasownik nazywający czynność wykonywaną przez wygłoszenie zdania performatywnego, będący częścią tego zdania. Przykłady zdań opisowych Wygłaszam teraz wykład, Piję kawę, Obiecałem, Ŝe będę na twoim ślubie. 11

12 RozwaŜmy przypadek dwóch zdań wypowiedzianych przez wojewodę w odpowiednich okolicznościach: Stwierdzam, Ŝe na obszarze mojego województwa panuje epidemia grypy Na obszarze mojego województwa panuje epidemia grypy Pierwsze zdanie jest performatywne - występujący w nim czasownik performatywny stwierdzam wskazuje na wykonywanie przez wojewodę czynności oficjalnego stwierdzenia/ogłoszenia stanu epidemii grypy. Drugie zdanie jest opisowe. Pytanie: Czy zatem, istnienie (brak) czasownika performatywnego decyduje o performatywności (opisowości) zdania? Odpowiedź: NIE! Czasownik performatywny moŝe być w danej wypowiedzi zastąpiony odpowiednim gestem, intonacją lub innymi [odpowiednimi] okolicznościami towarzyszącymi wypowiedzeniu zdania, które sprawią, Ŝe zdanie okaŝe się performatywem. W powyŝszym przykładzie tymi odpowiednimi okolicznościami są: stanowisko piastowane przez mówiącego, kompetencje urzędu wojewody, oficjalny charakter sytuacji, w której dokonano wypowiedzi, itp. 12

13 Wniosek: Dla kaŝdego zdania w sensie gramatycznym istnieje taki kontekst wypowiedzenia tego zdania, który czyni z niego zdanie performatywne. Zdania performatywne, w których występuje czasownik performatywny Austin nazywa zdaniami performatywnymi wyraźnymi. Zdania performatywne, w których nie występuje czasownik performatywny Austin nazywa zdaniami performatywnymi pierwotnymi. Uwaga: Zdanie bez czasownika performatywnego moŝe być zdaniem performatywnym pierwotnym, moŝe teŝ być zdaniem opisowym. Wszystko zaleŝy od kontekstu wypowiedzi. Jeśli kontekst wypowiedzi pełni funkcję czasownika performatywnego, to zdanie to jest performatywne pierwotne. W przeciwnym przypadku, wygłaszane zdanie jest zdaniem opisowym. 13

14 Komentarz Częściej niŝ o zdaniach performatywnych / opisowych mówi się o wypowiedziach performatywnych / opisowych. Jednak najczęściej, w teorii aktów mowy, zamiast o zdaniach performatywnych mówi się o czasownikach performatywnych. 14

15 Pytanie: Czy performatywy są zdaniami w sensie logicznym? (czyli, czy mają wartość logiczną prawdy lub fałszu?) Odpowiedź: Nie! Wartość logiczną ma jedynie sąd, który jest treścią właściwą części zdania performatywnego. Zamiast mówić o prawdziwości/fałszywości aktu illokucyjnego, naleŝy mówić o tym, Ŝe jest on udany lub nieudany. O tym, czy dany akt mowy jako akt illokucyjny był udany/nieudany wskazuje aspekt perlokucyjny tego aktu mowy. 15

16 Austin [w Jak działać słowami ], posługując się listą czasowników występującą w słowniku, dzieli akty illokucyjne na pięć kategorii ze względu na cel aktu mowy: (1) osądzeniowce, (2) sprawcze, (3) zobowiązaniowce, (4) zachowaniowce, (5) wykładniowce. PowyŜsze nazwy są neologizmami utworzonymi przez Austina. Sam autor nie był nimi zachwycony, czemu dał wyraz w ksiąŝce. 16

17 Osądzeniowce, to te akty mowy, które są wydaniem osądu, wyroku, oszacowania, poglądu, oceny. Osądzeniowce są więc wygłaszane przez sędziego, arbitra, rozjemcę, rzeczoznawcę, eksperta, autorytet moralny, lub kogoś, kto przypisuje sobie rolę któregoś z nich. Przykłady: uniewinnić skazywać ustalać (jako fakt) uznawać (za kwestię prawną) interpretować jako rozumieć odczytywać coś jako orzekać obliczać uwaŝać oceniać ulokować umieścić datować mierzyć postawić na przedstawiać traktować przyznać stopień zaliczyć ustalić wartość oszacować wartościować opisać scharakteryzować postawić diagnozę zanalizować 17

18 Sprawczymi są te akty mowy, które wyraŝają sprawowanie władzy, wykorzystywanie praw lub wywieranie wpływu. Sprawcze akty mowy, to mianowanie, głosowanie, rozkazywanie, ponaglanie, radzenie, ostrzeganie, itp. Przykłady: mianować degradować obniŝać stopień słuŝbowy zwalniać wyklinać nazywać rozkazywać nakazywać kierować skazywać oczyszczać przyznawać pobierać głosować za nominować wybierać utrzymywać dawać zapisywać w testamencie przepraszać zrzekać się ostrzegać radzić bronić czegoś modlić się błagać Ŝebrać nalegać naciskać polecać obwieszczać ogłaszać uniewaŝniać odwoływać anulować uchylać postanawiać zawieszać zakładać weto poświęcać ogłaszać za zamknięte ogłaszać za otwarte 18

19 Zobowiązaniowce to te akty mowy, które wyraŝają obiecywanie lub branie na siebie odpowiedzialności w jakiś inny sposób. One zobowiązują nadawcę aktu mowy do zrobienia czegoś teraz lub w przyszłości. Zobowiązaniowcami są przyrzeczenia, przysięgi, obietnice, deklaracje, zobowiązania, oświadczenia dotyczące zamiarów, poręczeniami, zapewnieniami, itp. Przykłady: obiecywać zobowiązywać się umową zawrzeć umowę przedsięwziąć zobowiązać się dać słowo być skłonnym do czegoś zamierzać ogłaszać zamiar mieć w zamyśle planować mieć na celu proponować będę rozwaŝać stać w obliczu angaŝować przysięgać gwarantować zobowiązywać się zakładać się ślubować zgadzać się przyzwalać poświęcać się opowiadać się za stawać po czyjejś stronie zaadoptować orędować przyjąć poślubić przeciwstawiać się faworyzować 19

20 Zachowaniowce to te akty mowy, które dotyczą postaw i zachowań społecznych. Jest to bardzo zróŝnicowana kategoria aktów mowy. Zachowaniowcami są przeprosiny, gratulacje, polecanie, zalecanie, kondolencje, przeklinanie, ubliŝanie, wyzywanie, itp. Przykłady: 1. Dla przeprosin mamy przepraszać. 2. Dla podziękowań mamy dziękować. 3. Dla okazywania wspólnych uczuć mamy: boleć, współczuć, komplementować, wyrazić kondolencje, gratulować, wyrazić zadowolenie, sympatyzować. 4. Dla postaw mamy: obraŝać się, nie przejmuj się, wyraŝać uznanie, krytykować, odburknąć, narzekać, oklaskiwać, nie zauwaŝać, zalecać, odŝegnywać się oraz niesprawcze uŝycie czasowników: ganić, pochwalać, sprzyjać. 5. Dla powitań i poŝegnań: witać, Ŝegnać 6. Dla wyraŝania Ŝyczeń mamy: błogosławić, przeklinać, wznosić toast, przepijać do oraz Ŝyczyć (przy ściśle performatywnym uŝyciu) 7. Dla wyzwań mamy: stawiać czoła, przeciwstawiać się, protestować, wyzywać. 20

21 Wykładniowce to te akty mowy, które ujawniają (lokalizują) miejsce naszych wypowiedzi w toku argumentacji czy rozmowy. Jest to bardzo liczna kategoria aktów mowy. Wykładniowcami pokazują, Ŝe dana nasza wypowiedź jest np. odpowiedzią, podtrzymaniem stanowiska, przypomnieniem, podkreśleniem, przyznaniem racji, przykładem (ilustracją), przypuszczeniem, wątpieniem, postulowaniem, itp. Przykłady: 1. twierdzić 3a. pytać obstawać odróŝniać przeczyć 4. poświadczać uznawać analizować stwierdzać donosić wypierać się definiować opisywać przysięgać 5a. poprawiać 7b. ilustrować klasyfikować przypuszczać poddawać rewizji wyjaśniać identyfikować? wątpić 6. postulować formułować 2. zauwaŝać? wiedzieć dedukować 7c. mieć na myśli wzmiankować? wierzyć dowodzić odnosić się? wprowadzać 5. przyjmować opuszczać nazywać 3. informować przyznawać? podkreślać rozumieć zawiadamiać wycofywać 7. rozpoczynać przez uwaŝać za mówić zgadzać się zwracać się do odpowiadać sprzeciwiać się konkludować przez odrzec zarzucać 7a. interpretować 21

22 Uwaga Austina: PowyŜszy podział nie jest ani rozłączny, ani wyczerpujący. Dlatego, obecna teoria aktów mowy jest kontynuacją tej, nakreślonej przez Searle a. 22

23 John Rogers Searle (ur. 1932) Tu równieŝ podział performatywów zaleŝy od celu illokucyjnego. Sąd wyraŝony w lokucyjnej części performatywu oraz świat (rzeczywistość pozajęzykowa) mogą pozostawać do siebie w czterech róŝnych relacjach: (1) sąd przystosowuje się do świata, (2) świat przystosowuje się do sądu, (3) sąd i świat wzajemnie się do siebie przystosowują, (4) brak przystosowania sądu i świata względem siebie. 23

24 (1) sąd przystosowuje się do świata Jakiś stan rzeczy jest obiektem nakierowania na niego sądu go reprezentującego. WyraŜamy zdaniem taką myśl, która zdaje sprawę ze stanu rzeczy w świecie. W tym teŝ sensie, sąd dostosowuje się do świata - chce go jak najlepiej wyrazić. Oczywiście, moŝe być teŝ i tak, Ŝe sąd jest ukierunkowany na świat, w którym nie istnieje realny odpowiednik tego sądu (problem w tym, czy zawsze wiemy, co istnieje, a co nie istnieje). Stosunek pierwszy ustanawiają czasowniki realizujące cel asercji (stwierdzania). NaleŜą do nich: stwierdzić, przypuszczać, prognozować, wątpić, informować, zeznawać. 24

25 (2) świat przystosowuje się do sądu Sąd, reprezentujący faktycznie lub domniemanie nieistniejący stan rzeczy, jest obiektem, do którego świat ma się w przyszłości dopasować przez faktyczne w nim zaistnienie owego stanu rzeczy. Sąd jest tu jakby pierwszym impulsem do urzeczywistnienia stanu rzeczy, przez ten sąd reprezentowanego. Stosunek drugi ustanawiają czasowniki realizujące dwa cele zobowiązania oraz dyrektywy. W przypadku zobowiązania, obowiązek urzeczywistnienia stanu rzeczy spoczywa na nadawcy komunikatu. W przypadku dyrektywy, obowiązek urzeczywistnienia stanu rzeczy spoczywa na odbiorcy komunikatu. Do pierwszych (czyli zobowiązania) naleŝą: obiecywać, ślubować, grozić, przysięgać. Do drugich (czyli dyrektywy) naleŝą: prosić, rozkazywać, błagać, modlić się, pytać. 25

26 (3) sąd i świat wzajemnie się do siebie przystosowują Stosunek trzeci zachodzi wówczas, gdy stan rzeczy reprezentowany przez dany sąd urzeczywistnia się w świecie w trakcie wyraŝania tego sądu. Wtedy sąd nie tylko powoduje faktyczne zaistnienie stanu rzeczy w świecie, lecz jednocześnie zdaje z niego sprawę. Stosunek trzeci ustanawiają czasowniki realizujące cel deklaracji. NaleŜą do nich: rezygnować, akceptować, odrzucać, definiować, nazywać. 26

27 (4) brak przystosowania sądu i świata względem siebie W tym stosunku, sąd reprezentuje stan psychiczny, który na ogół ma powiązanie z jakimś istniejącym faktycznie lub domniemanie stanem rzeczy świata realnego. Stosunek czwarty ustanawiają czasowniki realizujące cel ekspresji. NaleŜą do nich: dziękować, przepraszać, lamentować, ubolewać, chwalić, ganić. 27

28 Wybrane akty mowy Zobowiązania reprezentują stosunek drugi i realizują cel zobowiązania. Normy (znaczenie 1) reprezentują stosunek drugi i realizują cel dyrektywy. Normy (znaczenie 2) reprezentują stosunek trzeci i realizują cel deklaracji. Pytania reprezentują stosunek drugi i realizują cel dyrektywy. Rozkazy reprezentują stosunek drugi i realizują cel dyrektywy. Przeprosiny reprezentują stosunek czwarty i realizują cel ekspresji. Oceny reprezentują stosunek czwarty i realizują cel ekspresji. 28

29 Ocena 29

30 Ocena jest aktem mowy (wypowiedzią) wyraŝającym stan psychiczny aprobaty, dezaprobaty jakiegoś faktycznego, domniemanego lub wyobraŝonego stanu rzeczy. Ocena moŝe chwalić lub ganić (stosowanie miary bezwzględnej). To jest dobre. To jest złe. To jest słuszne. To jest niesłuszne. To jest sprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. To jest słodkie. To jest niesłodkie. To jest drogie. To jest niedrogie. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na ten stan rzeczy. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na pewien aspekt (wymiar) tego stanu rzeczy. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na jego konsekwencje. Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na jego poŝyteczność. (np. poŝyteczni idioci) Ocena jakiegoś stanu rzeczy ze względu na jego operatywność. (to, co łatwiejsze w uŝyciu) Trzy ostatnie, to oceny podbudowane instrumentalnie, czyli oceny stanu rzeczy ze względu na skutki tego stanu rzeczy. 30

31 Ocena preferencyjna, ani nie chwali, ani nie gani, lecz preferuje pewien stan rzeczy, czyli pewien stan rzeczy stawia wyŝej niŝ inny stan rzeczy (stosowanie miary względnej). To jest lepsze od tamtego. To jest gorsze od tamtego. To jest bardziej sprawiedliwe od tamtego. To jest mniej sprawiedliwe od tamtego. To jest lepiej widoczne od tamtego. To jest gorzej widoczne od tamtego. To jest bardziej kulturalne od tamtego. To jest mniej kulturalne od tamtego. Wykształceniem A góruje nad B, ale chamstwem i obłudą B góruje nad A. Czy zdania A jest prawdomówny. Wykształceniem A góruje nad B, To jest tańsze od tamtego. To jest droŝsze od tamtego. Profesor prawa ma wyŝsze wykształcenie niŝ magister historii. są zdaniami opisowymi, czy ocenami? 31

32 Ocena konsekwentna (sprawiedliwa), to ocena czyniąca zadość zasadzie precedensu. Zasada precedensu nakazuje stopniowanie ocen adekwatnie do stopniowalności zjawiska. Ocena konsekwentna umoŝliwia czynienie zadość odczuciu sprawiedliwości, nawet wtedy gdy brak jest miary bezwzględnej. Zasada precedensu ma takŝe brzydkie zastosowanie - w erystyce - nietrafny wybór precedensu. 32

33 Ocena globalna, to taka, która uwzględnia w miarę moŝliwości wszystkie punkty widzenia. (tu, stosowana miara moŝe być bezwzględna i moŝe być względna) Biorąc pod uwagę takie czynniki jak, kultura osobista, wykształcenie, uczciwość, znajomości i wykonywany zawód, A jest godny, aby dopuścić go do naszego towarzystwa. Nie na wszystkie pytania odpowiedział pan bezbłędnie, ale w ogólności mogę uznać, Ŝe zdał pan egzamin. Stan ambiwalentny, to taki którego ocena pod jednym względem jest pozytywna, a pod innym negatywna, przy czym, nie sposób zdecydować, który z tych względów jest waŝniejszy (brak moŝliwości wystawienia oceny globalnej). Nie mówmy, Ŝe stan ambiwalentny, to taki, który jest zły i dobry zarazem! 33

34 Oceny mogą zawierać słowa emocjonalnie neutralne, zabarwione emocjonalnie pozytywnie, zabarwione emocjonalnie negatywnie. Zabarwienie emocjonalne słów uŝywanych przez nadawcę komunikatu, z jednej strony słuŝy urabianiu opinii odbiorcy komunikatu, z drugiej zaś, zdradza stanowisko zajmowane przez nadawcę komunikatu. 34

35 Norma 35

36 Norma dyrektywalna (znaczenie 1) to akt mowy, który wyraŝa sąd reprezentujący faktycznie lub domniemanie nieistniejący stan rzeczy, do którego świat ma się w przyszłości dopasować przez faktyczne w nim zaistnienie owego stanu rzeczy, przy czym, obowiązek urzeczywistnienia stanu rzeczy spoczywa na odbiorcy komunikatu. (świat przystosowuje się do sądu) Norma deklaratywna (znaczenie 2) to akt mowy, który głosi sąd reprezentujący stan rzeczy, który urzeczywistnia się w świecie w trakcie wyraŝania (formułowania, obowiązywania) tego sądu. Taki sąd nie tylko powoduje faktyczne zaistnienie stanu rzeczy w świecie, lecz jednocześnie zdaje z niego sprawę. (sąd i świat wzajemnie się do siebie przystosowują) W prawie zastosowanie mają normy dyrektywalne. W obyczajowości i medycynie zastosowanie mają normy deklaratywne. 36

Język w dzia laniu.akty mowy

Język w dzia laniu.akty mowy Język w dzia laniu. Akty mowy Uniwersytet Kardyna la Stefana Wyszyńskiego 1 Teoria aktów mowy Johna L. Austina 2 3 Pierwsza wersja teorii Johna L. Austina teoria performatywów perfomatywy wypowiedzi sprawcze,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do logiki. Semiotyka

Wstęp do logiki. Semiotyka Wstęp do logiki Semiotyka DEF. 1. Językiem nazywamy system umownych znaków słownych. Komentarz. Skoro każdy język jest systemem, to jest w nim ustalony jakiś porządek, czy ogólniej hierarchia. Co to jest

Bardziej szczegółowo

Logiczne podstawy prawoznawstwa

Logiczne podstawy prawoznawstwa Logiczne podstawy prawoznawstwa Piotr Łukowski Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytet Łódzki 1 Literatura [1] Kazimierz Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, PWN, Warszawa 1965. [2] Zygmunt Ziembiński,

Bardziej szczegółowo

Filozofia analityczna szkoła analityczna a neopozytywizm

Filozofia analityczna szkoła analityczna a neopozytywizm Filozofia analityczna szkoła analityczna a neopozytywizm odmiany f. analitycznej: filozofia języka idealnego filozofia języka potocznego George E. Moore (1873 1958) analiza pojęciowa a filozoficzna synteza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Definicje komunikacja ruch polegający na utrzymaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na

Bardziej szczegółowo

co decyduje o tym, że niektóre teksty językowe mają charakter literacki? jaka jest różnica między zwykłym, codziennym

co decyduje o tym, że niektóre teksty językowe mają charakter literacki? jaka jest różnica między zwykłym, codziennym Co sprawia, że "Lalka" Prusa to tekst literacki? co decyduje o tym, że niektóre teksty językowe mają charakter literacki? jaka jest różnica między zwykłym, codziennym komunikatem językowym a tekstem literackim?

Bardziej szczegółowo

Problem aksjologicznej legitymizacji uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka

Problem aksjologicznej legitymizacji uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka Problem aksjologicznej legitymizacji uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka GLOBALNE PROBLEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA Warszawa 28-29 listopada 2013 Marek Piechowiak SWPS Instytut Prawa w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA WERBALNA Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do składni

Wprowadzenie do składni Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Przedmiot składni i jej miejsce w systemie języka 2 3 Hierarchia jednostek języka nielinearne linearne (liniowe) cechy dystynktywne semantyczne dystynktywne,

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Kłamstwo a implikatura konwersacyjna Szkic streszczenia referatu;)

Kłamstwo a implikatura konwersacyjna Szkic streszczenia referatu;) Tomasz Puczyłowski Kłamstwo a implikatura konwersacyjna Szkic streszczenia referatu;) 1. W referacie zaproponuję definicję kłamstwa skorzystam z aparatury formalnej, zaprojektowanej przez G. Gazdara i

Bardziej szczegółowo

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA Sylwia Wrona Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29.05.2015 KOMUNIKACJA - proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami -

Bardziej szczegółowo

NORMA A INTERPRETACJA

NORMA A INTERPRETACJA GRAŻYNA HABRAJSKA NORMA A INTERPRETACJA Opublikowano w: Norma a komunikacja, Wrocław 2009, s. 37-50 DOPEŁNIENIE SENSU Musi Pan kochać swoją żonę! Proces rozumienia zakłada odzyskanie przez odbiorcę sensu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI JĘZYK

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI JĘZYK WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI JĘZYK JĘZYK -TEMATY CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA 1. Czym jest język? 2. Jak nasze myśli wpływają na język? 3. Zasady jak się porozumiewać by być zrozumianym. 4. Jak język wpływa na nasze

Bardziej szczegółowo

Rachunek zdań. Zdanie w sensie logicznym jest to wyraŝenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, iŝ tak a

Rachunek zdań. Zdanie w sensie logicznym jest to wyraŝenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, iŝ tak a Zdanie w sensie logicznym jest to wyraŝenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, iŝ tak a tak jest alboŝe tak a tak nie jest. Wartość logiczna zdania jest czymś obiektywnym, to

Bardziej szczegółowo

Co to jest asertywność

Co to jest asertywność ASERTYWNOŚĆ Co to jest asertywność To umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Logika dla prawników

Logika dla prawników Logika dla prawników Wykład I: Pytania o logikę Dr Maciej Pichlak Uniwersytet Wrocławski Katedra Teorii i Filozofii Prawa mpichlak@prawo.uni.wroc.pl Tak na logikę Kodeks karny: Art. 226 1. Kto znieważa

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW-ZF-0401-70/2012 Szanowny Pan Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego (nr BPS/043/07-229/12)

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych

Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Wprowadzenie do logiki Język jako system znaków słownych Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@.edu.pl język system znaków słownych skoro system, to musi być w tym jakiś porządek;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka niemieckiego

Kryteria oceniania z języka niemieckiego Kryteria oceniania z języka niemieckiego Procenty Stopnie 100% - 85% 5 84% - 70% 4 69% - 55% 3 54% - 40% 2 39% - 0% 1 Wynik niŝszy, tzn. od 39% w dół, oznacza brak zaliczenia. Ocenę 6 moŝna przyznać za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Style komunikacji w organizacji

Style komunikacji w organizacji Style komunikacji w organizacji Czym dla Ciebie jest komunikacja? 2 Modele komunikacji Komunikacja jako transfer informacji Komunikacja jako interakcja Komunikacja jako uzgadnianie znaczenia Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE UCZNIÓW JĘZYK ANGIELSKI III ETAP EDUKACYJNY (I-III gimnazjum) NAUCZYCIEL: ANNA ŁABĘDZKA WYMAGANIA

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE UCZNIÓW JĘZYK ANGIELSKI III ETAP EDUKACYJNY (I-III gimnazjum) NAUCZYCIEL: ANNA ŁABĘDZKA WYMAGANIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE UCZNIÓW JĘZYK ANGIELSKI III ETAP EDUKACYJNY (I-III gimnazjum) NAUCZYCIEL: ANNA ŁABĘDZKA WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE Znajomość środków językowych dobrze opanował podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów

Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów wersja z dnia 10 czerwca 2011 r. Wprowadzanie opisu przedmiotu do uniwersyteckiego katalogu przedmiotów w systemie USOS - instrukcja dla koordynatorów Instrukcja ma na celu ułatwienie realizacji obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa III Gimnazjum SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Logika dla socjologów Część 2: Przedmiot logiki

Logika dla socjologów Część 2: Przedmiot logiki Logika dla socjologów Część 2: Przedmiot logiki Rafał Gruszczyński Katedra Logiki Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011/2012 Spis treści 1 Działy logiki 2 Własności semantyczne i syntaktyczne 3 Błędy logiczne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak

POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Izabela Kuciak Sygn. akt: KIO/UZP 335/13 POSTANOWIENIE z dnia 26 lutego 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie: Protokolant: Sylwester Kuchnio Izabela Kuciak Agata Dziuban

Bardziej szczegółowo

Bunt nastolatka. Przejawy buntu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady

Bunt nastolatka. Przejawy buntu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty. dr Paweł Kwas. łamie wcześniejsze zasady Bunt nastolatka Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty dr Paweł Kwas Przejawy buntu łamie wcześniejsze zasady nie wykonuje poleceń próbuje używek wchodzi w złe towarzystwo... 1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 12 lutego 2013 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 12 lutego 2013 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Katedra Teorii i Filozofii Prawa Poznań, dnia 12 lutego 2013 r. Zespół wykładowców: prof. UAM dr hab. Jarosław Mikołajewicz dr Marzena Kordela Zespół prowadzących ćwiczenia: prof. UAM dr hab. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podstawy logiki praktycznej

Podstawy logiki praktycznej Podstawy logiki praktycznej Wykład 2: Język i części języka Dr Maciej Pichlak Uniwersytet Wrocławski Katedra Teorii i Filozofii Prawa maciej.pichlak@uwr.edu.pl Semiotyka Nauka o znakach język jako system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej. Św. Jana Kantego WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI klasa pierwsza XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne 1 Rada Naukowa Instytutu Historii PAN, zwana dalej Radą Naukową, sprawuje bieŝący nadzór nad

Bardziej szczegółowo

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne?

Kto to zrobi? Co jest do tego potrzebne? USTALANIE ZASAD PRACY W ZESPOLE 1. Kto będzie naszym liderem/przewodniczącym zespołu?... 2. Jak podzielimy odpowiedzialność za realizację zadań?... 3. jak będziemy podejmować decyzje?... 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Temat: Moje zasoby moją szansą rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej.

Temat: Moje zasoby moją szansą rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej. Temat: Moje zasoby moją szansą rozwoju kariery zawodowej i edukacyjnej. (źródło: Moja przedsiębiorczość materiały dla nauczyciela, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości) Cele: Zainspirowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta)

AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) AUDIO B1 KONFLIKT POKOLEŃ (wersja dla studenta) 1. Proszę napisać odpowiedzi na pytania: 1. Jak rozumiecie tytuł tekstu? 2. Czy wy buntowaliście się przeciw rodzicom i nauczycielom? W jaki sposób i dlaczego?

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA

OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY KLUCZ ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 zadania Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody aktywizujące

Wybrane metody aktywizujące Wybrane metody aktywizujące Referat na konferencję Zespołu Nauczycielskiego w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Opracował: mgr Rafał Lazar Racibórz 2008 Podział metod nauczania

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty mediacji

Psychologiczne aspekty mediacji Psychologiczne aspekty mediacji dr Magdalena Błażek Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku Uniwersytet Gdański GDAŃSK, 10 grudnia 2015 R Mediacja rówieśnicza* Cztery

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum

Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne JĘZYK FRANCUSKI- klasy I-III gimnazjum PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY INTERTEMPORALNE

PRZEPISY INTERTEMPORALNE PRZEPISY INTERTEMPORALNE 30. 1. W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. 2. W przepisach przejściowych rozstrzyga

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ SAMOOCENY DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 8 do Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Maciej Witek Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński.

Maciej Witek Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński. Maciej Witek Instytut Filozofii Uniwersytet Szczeciński http://mwitek.univ.szczecin.pl maciej.witek@univ.szczecin.pl Założenie o heterogeniczności, hipoteza skutku interakcyjnego, eksternalistyczne ujęcie

Bardziej szczegółowo

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna

akceptuję siebie, choć widzę też własne akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie Copyright by Danuta Anna akceptuję siebie, choć widzę też własne wady akceptuję innych, choć widzę ich wady jestem tak samo ważny jak inni ludzie 1 1. Uległy (wycofany): Druga osoba jest ważniejsza niż ja 2. Agresywny (intruzywny):

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wckp.lodz.pl/ Łódź: Przeprowadzenie przez nauczycieli usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski

ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. Prelegent: Marcin Arciszewski ASPEKTY PAWNE POZYSKANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Prelegent: Marcin Arciszewski Pozyskanie środków z KFS umoŝliwia zindywidualizowanie tematyki szkoleń do specyfiki prowadzonej działalności.

Bardziej szczegółowo

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małŝonkami Informacje ogólne Współwłasność majątkowa Z chwilą zawarcia małŝeństwa powstaje między małŝonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa (wspólność

Bardziej szczegółowo

Koordynator konkursu klubowego: VP ds. Edukacji

Koordynator konkursu klubowego: VP ds. Edukacji Koordynator konkursu klubowego: VP ds. Edukacji VP. ds. Edukacji lub osoba wybrana przez niego Prowadzi Konkurs. VP ds. Edukacji wybiera Głównego Sędziego Główny Sędzia wybiera: tajnego sędziego znanego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: - Semestr: V i VI Moduł

Bardziej szczegółowo

Att. Przed każdym własna droga... sin egen. путь... У кaждoвo. Walking one s own way... coбствeнный. väg...

Att. Przed każdym własna droga... sin egen. путь... У кaждoвo. Walking one s own way... coбствeнный. väg... Przed każdym droga... własna Walking one s own way... У кaждoвo coбствeнный путь... Chacun suit sa route... Den eigenen Weg finden... gå Att väg... sin egen Przed każdym własna droga... 147 Układ planszy

Bardziej szczegółowo

Program 6. Program wykorzystujący strukturę osoba o polach: imię, nazwisko, wiek. W programie wykorzystane są dwie funkcje:

Program 6. Program wykorzystujący strukturę osoba o polach: imię, nazwisko, wiek. W programie wykorzystane są dwie funkcje: Program 6 Program wykorzystujący strukturę osoba o polach: imię, nazwisko, wiek. W programie wykorzystane są dwie funkcje: Funkcja pobierz_osobe wczytuje dane osoby podanej jako argument. Funkcja wypisz_osobe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, zaznajomienie ucznia z poziomem

Bardziej szczegółowo

Semiotyka logiczna (1)

Semiotyka logiczna (1) Semiotyka logiczna (1) Jerzy Pogonowski Zakład Logiki Stosowanej UAM www.logic.amu.edu.pl pogon@amu.edu.pl Wprowadzenie Jerzy Pogonowski (MEG) Semiotyka logiczna (1) Wprowadzenie 1 / 14 Plan wykładu: semestr

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do logiki. Kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża,

Wstęp do logiki. Kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża, Prof. UAM, dr hab. Zbigniew Tworak Zakład Logiki i Metodologii Nauk Instytut Filozofii Wstęp do logiki Kto jasno i konsekwentnie myśli, ściśle i z ładem się wyraża, kto poprawnie wnioskuje i uzasadnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

TEKST PRAWNY ROZUMIENIE INTERPRETACJA/WYKŁADNIA ARGUMENTACJA/UZASADNIENIE PRAWO ZASTOSOWANIE UZASADNIENIE

TEKST PRAWNY ROZUMIENIE INTERPRETACJA/WYKŁADNIA ARGUMENTACJA/UZASADNIENIE PRAWO ZASTOSOWANIE UZASADNIENIE TEKST PRAWNY ROZUMIENIE INTERPRETACJA/WYKŁADNIA ARGUMENTACJA/UZASADNIENIE PRAWO ZASTOSOWANIE UZASADNIENIE 1 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 32 z dnia 8 lipca 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Komisja przetargowa, zwana dalej komisją, w trakcie pracy zobowiązana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Wstęp do współczesnej semantyki. Lingwistyka komputerowa

Informacje ogólne. Wstęp do współczesnej semantyki. Lingwistyka komputerowa Informacje ogólne 1. Nazwa Wstęp do współczesnej semantyki 2. Kod WWS 3. Rodzaj obowiązkowy 4. Kierunek i specjalność studiów Lingwistyka komputerowa 5. Poziom studiów I 6. Rok studiów III 7. Semestr V

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Fizyka z Astronomią

Przedmiotowy System Oceniania Fizyka z Astronomią Przedmiotowy System Oceniania Fizyka z Astronomią I. Postanowienia ogólne 1. Nauczyciel ocenia wiedzę i umiejętności ucznia w sposób pisemny jak i ustny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Data wydania Akty prawne powołane w orzeczeniu TEZY Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura II SA/Wr 1234/03 Data wydania 2003-09-11 Akty prawne powołane w orzeczeniu Przedmiot Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm. art. 7 Dz.U. 2000 nr 80 poz. 903

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1337/10 WYROK z dnia 13 lipca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

Definicja pochodnej cząstkowej

Definicja pochodnej cząstkowej 1 z 8 gdzie punkt wewnętrzny Definicja pochodnej cząstkowej JeŜeli iloraz ma granicę dla to granicę tę nazywamy pochodną cząstkową funkcji względem w punkcie. Oznaczenia: Pochodną cząstkową funkcji względem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

wypowiedzi inferencyjnych

wypowiedzi inferencyjnych Wnioskowania Pojęcie wnioskowania Wnioskowanie jest to proces myślowy, w którym na podstawie mniej lub bardziej stanowczego uznania pewnych zdań zwanych przesłankami dochodzimy do uznania innego zdania

Bardziej szczegółowo

Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja

Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja Główne problemy kognitywistyki: Reprezentacja Wykład 4 Reprezentacja a koncepcje rozszerzonego umysłu i rozszerzonego narzędzia Andrzej Klawiter http://www.amu.edu.pl/~klawiter klawiter@amu.edu.pl Rozszerzone

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych

Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Typowe błędy w analizie rynku nieruchomości przy uŝyciu metod statystycznych Sebastian Kokot XXI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Międzyzdroje 2012 Rzetelnie wykonana analiza rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa

Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Warszawa, dn. 8. września 2009 r. Topadvert Agnieszka Czaplicka-WoroŜyńska ul. Smolna 13, piętro II 00-375 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych Uniwersysetu Jagiellońskiego, ul. Straszewskiego 25/9, 31-113

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI ZESPÓŁ SZKÓŁ W BESKU SZKOŁA PODSTAWOWA W BESKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V-VI Mgr Ewelina Duplaga 1 CELE: Celem oceniania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA

PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAW DZIECKA Prawa człowieka Prawa i wolności człowieka występują wyłącznie w relacjach jednostki z państwem. Gdy mówimy o prawach człowieka ograniczamy się do stosunków między

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA MOBBINGU w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów DEFINICJA KODEKSOWA Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,

Bardziej szczegółowo

Programowanie deklaratywne

Programowanie deklaratywne Programowanie deklaratywne Artur Michalski Informatyka II rok Plan wykładu Wprowadzenie do języka Prolog Budowa składniowa i interpretacja programów prologowych Listy, operatory i operacje arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Rok akademicki 2012/2013 Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Filozofia, Germanistyka, Wykład IX - Immanuel Kant

Filozofia, Germanistyka, Wykład IX - Immanuel Kant Filozofia, Germanistyka, Wykład IX - Immanuel Kant 2011-10-01 Plan wykładu 1 Immanuel Kant - uwagi biograficzne 2 3 4 5 6 7 Immanuel Kant (1724-1804) Rysunek: Immanuel Kant - niemiecki filozof, całe życie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo