31MAR DYREKfOR. >pozycje co do sposobu podziału straty. Kwota w zł. Treść. za 2009 rok ,78

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31MAR. 2010. DYREKfOR. >pozycje co do sposobu podziału straty. Kwota w zł. Treść. za 2009 rok 11 183 836,78"

Transkrypt

1 >pozycje co do sposobu podziału straty Treść Kwota w zł 1 2 za 2009 rok ,78 ta wyniku o błędy podstawowe z lat ubiegłych (zysk) [a rycie funduszem zakładu ozliczenia w latach następnych ,78 < do podziału ększenie funduszu zakładu inansowanie ZFŚS jrody dla pracowników WAL ZESPOLONY JCKU I. Medyczna REGON MAR DYREKfOR mgr. atkowski

2 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i strnie końcowym (art. 35d) Treść Stan na początek obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec obrotowego Rezerwy na zobowiązania: , , ,50 a. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowe - krótkoterminowe c. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe , , , , , , , , , , i , , , , ,50 Razem(1+2+3) , , ,50 WOJEWODZKI SZPITAL ŻBP0L0NY nn Rock, ul. Medyczna 19 NIP , REGON MAR DYRE mgr iatkowski

3 1.9. Odpisy aktualizujące wartość należności (art. 36b i c) GRUPA NALEŻNOŚCI Stan na początek obrotowego ODPIS AKTUALIZUJĄCY Wykorzystanie odpisów Uznanie odpisów za zbędne (rozwiązanie) Stan na koniec oborotowego Należności za leczenie , , , , ,39 2. Należności z tyt. dostaw i usług , , , ,90 3. Odsetki od należności , , , ,23 4. Należności z tyt. opłat za lokale mieszkalne ,95 95,84 891, ,20 5. Należności z tyt. niedoborów ,88 250,00 100, ,88 6. Należności z tyt. pożyczek z ZFSS 147,50 147,50-7. Należności z tyt. potrącenia kar umownych 1 056,00 336, ,49 242,21 8. Należności z tyt. kaucji 5 460, , ,00 Razem ( 1+2+3) , , , , ,81 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 NIP , REGON MAR D Y H e I t o r Siatkowski

4 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty Okres spłaty Raz em I. Zobowiązania długoterminowe Treść do 1 od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat powyżej 5 lat początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne - - WOJfcWODZKI SżPItAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 Q 1 MfiP?f)M NIP , REGON 0006S0070

5 Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty Okres spłaty Razem do 1 od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat Treść początek koniec początek koniec początek koniec początek koniec I. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,98 1. Wobec pozostałych jednostek , , , ,98 a) kredyty i pożyczki , , , ,84 b) z tytułu emisji dłużnych - - papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - d) z tytułu dostaw i usług, ,10 o okresie wymagalności: - - do 12 miesięcy , , , ,10 - powyżej 12 miesięcy - - e) zaliczki otrzymane na dostawy - - f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,90 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,67 i) inne , , , ,47 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY Pfock, ul. Medyczna 19 NIP , REGON MAR mintkowski

6 1.11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Tytuły Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Różnica i 2 'i 4 1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b. Inne rozliczenia międzyokresowe w tym: Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -koszty bezpośrednio związane z przychodem następnego -naprawa lampy TK aquilion Toshiba - koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, majątkowych i osobowych - odsetki od lokat bankowych - poniesione koszty na remont angiografu dla Prac Hemodynamicznej - usługi telefoniczne , ,00 94, ,00 876, , , , ,11 980, , , , ,11 885, ,00 876,23 3. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe w tym - krótkoterminowe - - -

7 1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Zobowiązania zabezpieczone kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia kwota zobowiązania kwota zabezpieczenia Hipotecznie Zastawem towarów Zastawem wekslowym , , , ,58 Inne Razem - J wejfcwóbźlll SZPITAL ŻESPOL0NY Płock, ul. Medyczna MAR 2010 NIP RFGON

8 1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe Zobowiązania warunkowe Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Ogółem w tym z tytułu : , ,99 Hipoteki kaucyjnej - projekty UE Deklaracji wekslowych - projekt UE Cesja praw z polisy - projekt UE , , , , ,00 Zasadzenie drzew w miejsce wyciętych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka - okres realizacji do 2009r ,72 - * Zasadzenie drzew w miejsce wyciętych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka (wycięcie drzew związane z rozbudowąwsz w Płocku) , , A Należności warunkowe Należności warunkowe Stan na początek obrotowego Stan na koniec obrotowego Ogółem w tym z tytułu : , ,00 - z tyt. usług wykonanych ponad plan umów z NFZ 2004r , ,00 O Y K tor W0JEW0DZKI S2PIIAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 tei '024/ NIP , REGON MAR mgrjobsdta Kostecka Kwiatkowski

9 2.1 Stoiktura rzeczowa ( rodzaje działalności) i terytorialna ( kraj, eksport) przychodów ze sp.zedazy towarów i usług. Wyszczególnienie NARODOWY NARODOWY NARODOWY Pozostali Dvnamika 1.SPRZEDAŻ ROK POPRZEDNI OGÓŁEM STRUKTURA % ROK POPRZEDNI FUNDUSZ ZDROWIA FUNDUSZ ZDROWIA ROZLICZENIA ROKU POPRZEDNIEGO FUNDUSZ ZDROWIA NADWYKONANIA NIEZAPŁACONE USŁUG odbiorcy ROK BIEŻĄCY OGÓŁEM STRUKTURA % rok bieżący'rok MEDYCZNYCH , ,63 z/ ,15 zt , ,11 113% 13% poprzedni Zmiana stanu +/- w % A. Z TYTUŁU KONTRAKTU , ,63 zł , , ,84 112% 12% LECZENIE SZPITALNE ,28 79,91% , , ,64 78,58% 110% 10% LECZENIE SZPITALNE-W ZAKRESIE PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH ,65 0,92% , ,01 1,26% 80% -20% LECZENIE SZPITALNE- CHEMIOTERAPIA ,07 1,23% , ,01 4,01% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ,04 5,04% , , ,44 4,07% 106% 6% AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ( PRACOWNIE) ,52 0,49% ,50 104, ,50 1,33% 201% 101% REHABILITACJA LECZNICZA ,59 0,79% , , ,40 1,31% 135% 35% POZ ,32 0,66% , ,08 0,57% 106% 6% ŚWIADCZENIA KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE ,38 7,04% , ,00 4,15% 91% -9% LECZENIE STOMATOLOGICZNE ,02 0,17% , ,00 0,08% 78% -22% PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I PROMOCJA ZDROWIA ,77 0,06% , ,40 0,15% 137% 37% A.1 Z TYT. OC ,60-0,00% A. 2 POZOSTAŁE ROZLICZENIA ,59 _ 0,00% B. Z TYTUŁU UMÓW CYWILNYCH I WPŁAT GOTÓWKOWYCH C. NIEUBEZPIECZENI ,00 2. SPRZED AZ USŁUG POZOSTAŁYCH 1 2,12% u,4y% , ,63 2,94% 139% 39% , ,00 0,09% 100% 0% MATERIAŁÓW , % , , % 213% 113% 3. Razem (2+3) ,68 100% , , , ,82 100,0% 113% 13% WOJEWOOZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 31MAR f\ O R NIP REGON Kw 'atkomki

10 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe (art. 28 ust. 7 i art. 32 ust.4) Przyczyna i 2 ó 1. Zmiana technologii produkcji Wycofanie z użytkowania z tytułu utraty przydatności gospodarczej Przeznaczenie do likwidacji - 4. Z innych przyczyn (kradzież) - - * Ogółem Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (art. 28 ust.7 i art. 34 ust.5) Wyszczególnienie Utrata cech użytkowych - 2. Utrata przydatności 96, ,40 3. Utrata wartości rynkowej - 4. Odpisy aktualizacyjne wynikające z zmiany wyceny zapasów na dzień bilansowy /według cen sprzedaży zamiast według cen zakupu/ - / Ogółem 96,yy ,35 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna iy NIP REGON MAR dyrmtor GŁOWIĄ mgr Jolanta GOWY Kostecka

11 2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto Dane za Nazwa rok bieżący Zysk brutto ,78 2. Dochody wyłączone spod opodatkowania (-) ,92 3. Przychody księgowe nie wliczane do podstawy opodatkowania (-) ,95 4. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego(-) ,90 5. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach(+) ,65 6. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nie ujęte w wyniku (+) ,16 7. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) ,43 8. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania ( + ) ,81 9. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzys*kania, ale nie ujęte w wyniku (-) ,47 10.Darowizny uznane podatkowo (-) 11.Dochód ,95 12.Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) , Dochód przeznaczony na cele statutowe (-) ,03 13.Podstawa opodatkowania 14.Podatek dochodowy 15. Dochody wydatkowane na inne cele niż cele statutowe (art. 17 ust.1pkt.4 ustawy pdop) 16. Podatek dochodowy 15. Dochody przeznaczone a nie wydatkowane na inne cele statutowe (art. 17 ust.1pkt.4 ustawy pdop) 0

12 2.6. Koszty według rodzaju Struk- Struk- Treść Rok bieżący tura Rok ubiegły tura Dynamika % % Amortyzacja ,86 7,9% ,32 7,6% 141,9% 2. Zużycie materiałów i energii ,02 24,5% ,13 21,7% 118,2% 3. Usługi obce ,41 8,2% ,99 12,0% 137,0% 4. Podatki i opłaty ,49 0,8% ,13 0,2% 120,8% 5. Wynagrodzenia ,37 47,2% ,13 49,0% 113,0% 6. Ubezpieczenie i inne świadczenia ,45 10,4% :47 9,3% 113,1% 7. Pozostałe ,14 0,5% ,80 0,2% 101,6% Ogółem ,74 100,0% ,97 100,0% 119,2% WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w PtOCKU Płock, ul. Medyczna 1& 31 MAR NIP i-908, REGON ''

13 2.8. Poniesione w ostatnim i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Wyszczególnienie Poniesione nakłady w 2009 Plan na Wartości niematerialne i prawne 2. Środki trwałe , ,86 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 3. Środki trwałe w budowie , ,80 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 4. Inwestycje w nieruchomości Razem , ,66 I WOJEWÓDZKI SZPIfAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 tel./024/ NIP ].008, REGON 0006S MAR GŁÓjA/ MY KSIĘGOWY mgr Jcka, mta Kostt \ostecka dyr mgr Siatkowski

14 2.9. i 10. Informacja o zyskach i startach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych Lp. Wyszczególnienie operacji nadzwyczajnych Rok ubiegły Rok bieżący 1 'Z Zyski losowe Zyski pozostałe - 3. Razem (1+2)» - 4. Straty losowe Straty pozostałe , ,84 6. Razem (4+5) , ,84 7. Wynik na zdarzeniach losowych (1-4) Wynik na pozostałych operacjach (2-5) , ,84 9. Ogółem wynik na operacjach nadzwyczajnych (3-6) , , Podatek dochodowy od osób prawnych od poz WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY Płock, ul. Medyczna 19 o i MAP ' iuiu NIP REGON

15 4.1. Przeciętne w obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych w obrotowym 2009 Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim obrotowym Pracownicy ogółem w tym: 1 365, ,10 LEKARZE LEKARZE STAŻYŚCI REZYDENCI INN. Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 196,03 198,77 4,89 5,00 12,98 11,00 29,88 31,00 676,88 653,70 TECHNICY MEDYCZNI 79,97 73,90 POZOSTAŁY ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY 81,86 83,87 NIŻSZY PERSONEL MEDYCZNY ADMINISTRACJA OBSŁUGA I KIEROWCY 200,95 200,00 73,02 68,86 8,54 5,00 WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY w PtOCKU Płock, ul. Medyczna 19 NIP ] 908, REGON MAR O Y b mgtjsto-yflh{

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008

Samodzielne Koło Terenowe nr 24 STO Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007_2008 1.1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A.

NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOTORIA SERWIS S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI IZOLACJA JAROCIN S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2005 ROKU Zarząd Spółki zapewnił sporządzenie przedstawionego na kolejnych stronach, rocznego sprawozdania finansowego,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo