Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, Włocławek, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul."

Transkrypt

1 Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 1 / 2011 Temat opracowania: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, Włocławek, ul. Wieniecka 49 Zatwierdzam:... Włocławek, r.

2 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ EURO I. ZAMAWIAJĄCY 1. Pełna nazwa 2. Dokładny adres siedziby 3. Telefon: 4. Faks: 5. NIP: 6. Regon: 7. Numer EKD 8. Numer KRS 9. Strona WWW: Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka 49, Włocławek +48 (54) (54) II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przygotowywania, dostarczania na poszczególne oddziały oraz dystrybucja porcjowanych posiłków dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, przy ul. Wienieckiej 49. Dotychczasowy system dystrybucji bemarowy. Ilości i rodzaje diet stosowanych w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku w okresie 48 miesięcy, szczegółowo określonych w formularzu asortymentowo cenowym Załącznik nr 1A do SIWZ. 1 dieta ogólna dieta krwawiąca dieta lekkostrawna dieta niskokaloryczna dieta wątrobowa dieta ziemniaczana 40 4 dieta beztłuszczowa dieta niskocholesterolowa 57 5 dieta pooperacyjna dieta węglowodanowa dieta płynna dieta ubogoresztkowa dieta klej + suchary dieta kisielowa dieta bezmięsna 5 23 dieta ubogomoczanowa 22 9 dieta wysokobiałkowa dieta meyera dieta papkowa dieta dziecięca dieta bezbiałkowa dieta wrzodowa dieta bezmleczna dieta cukrzycowa dieta bezglutenowa dieta wątrobowo- cukrzycowa dieta małosolna dieta niemowlęca dieta z ogr. białka Zamawiający szacuje średnią /dzienną ilość pacjentów na poziomie: około 400 osób. 2

3 3. Zamawiający powierza Wykonawcy sporządzanie posiłków z artykułów spożywczych zakupionych we własnym zakresie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dostarczenie do poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz dystrybucją posiłków ( łącznie z porcjowaniem i wydawaniem w oddziale pacjentom przy zapewnieniu środków transportu Wykonawcy ) 4. Wykonawca zapewni ciągłość żywienia. 5. Podstawowym założeniem są trzy posiłki dziennie dla pacjenta. Ilość zamawianych posiłków dziennie uzależniona będzie od ilości pacjentów. 6. Zestawy określone w pkt. 4 muszą zawierać zróżnicowane menu: - śniadanie powinno zawierać zupę mleczną lub kawę mleczną oraz posiłek podstawowy, - obiad powinien zawierać zupę i drugie danie z surówką, - kolacja posiłek podstawowy oraz napój ( np. herbata ) - odpowiednie napoje do posiłków (np. kawa mleczna, herbata, kompot itp.) 7. W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić: zgodnie z zaleceniem lekarza rodzaje diet określone w załączniku nr 6 - w diecie wątrobowo - cukrzycowej 6 posiłków - dodatkowo II śniadanie, podwieczorek i posiłek nocny. - w diecie wrzodowej, dziecięcej 5 posiłków dodatkowo II śniadanie podwieczorek. - 7 dniowe sezonowe harmonogramy, stanowiące załącznik nr 6 (ewentualne zmiany w harmonogramie w trakcie realizacji usługi wymagać będą zgody Zamawiającego). 8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia kuchni mlecznej i sporządzania mieszanek mlecznych w wyznaczonych pomieszczeniach. Mieszanki musza być dystrybuowane w godzinach : 6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, Do przygotowania mieszanek mlecznych Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania procedur dotychczas obowiązujących w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru brudnych butelek po karmieniach. 10. Wykonawca dostarczy do oddziałów dziecięcych w ramach realizacji usługi produkty żywnościowe przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci. Uśrednione ilości roczne: 1./ Deserki szt. 2./ Zupki szt. 3./ Mleko Nan 1,2,2R 630 szt. 4./ Mleko Bebiko 1,2,2R 780 szt. 5./ Kaszka owocowa 340 szt. 6./ Kleik ryżowy 190 szt. 7./ Glukoza 350 szt. 11. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia : talerze, sztućce, kubki, dzbanki do płynów itp. 12. Obowiązkiem Wykonawcy na własny koszt będzie usuwanie i utylizacja wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych. 13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wydawanych posiłków z podziałem na oddziały, potwierdzoną każdorazowo przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. 14. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiającego. Rozliczenie będzie następowało na podstawie dokumentów potwierdzających ilość wydanych poszczególnych posiłków. 15. Wykonawca na koniec każdego miesiąca na podstawie ewidencji dostaw wystawi fakturę VAT zawierającą ilość wydanych poszczególnych posiłków, cenę jednostkową oraz termin płatności. 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania przedmiotu zamówienia nie więcej niż 20% wartości umowy. 3

4 WYMAGANIA ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A. Wymagania ogólne 1. Świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala odbywać powinno się wg ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U nr 136 z 2010r. poz. 914 ) 2. Racje pokarmowe, ich wartość kaloryczną i zawartość składników odżywczych określa wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów opieki zdrowotnej opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. 3. Wykonawca świadczący usługę ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowywanych i dostarczanych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie posiłków, dystrybucji mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych pacjentów. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania procedur higienicznych dotyczących higieny rąk, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz stosowania preparatów myjących i dezynfekujących dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. 5. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, PIP, BHP itp.) oraz w zakresie wykonywanej usługi w tym m.in. w zakresie jakości produktów i przygotowywanych posiłków, ich zgodności z odpowiednimi normami kalorii oraz w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. 6. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe u Zamawiającego w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością, m.in. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia pokarmowego. B. Wymagania dotyczące dostarczania posiłków: 1. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania posiłków do oddziałów w godzinach: a) śniadania 8:00 9:00 b) obiady 12:30 13:30 c) kolacje 17:00 18:00 Drugie śniadanie winno być dostarczone na oddziały razem ze śniadaniem, podwieczorek razem z obiadem, posiłek nocny razem z kolacją. Podanie ww. posiłków pacjentom odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego. 2. W przypadku braku dostarczonego posiłku do oddziału Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego dostarczenia i uzupełnienia braków. 3. Dostarczane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno. 4. Naczynia jednorazowe używane przy dostawach posiłków muszą być dopuszczone do używania w żywieniu zbiorowym 5. Dostarczanie posiłków winno odbywać się w przeznaczonych do tego celu pojemnikach zabezpieczających posiłki przed wylaniem lub schłodzeniem, oraz spełniających wymogi sanitarno epidemiologiczne. 6. Wykonawca zapewnia własny transport posiłków na oddziały. Dystrybucja posiłków do oddziałów szpitalnych winna odbywać się w sposób gwarantujący przestrzeganie norm higienicznych (pojemniki transportowe szczelnie zamykane) oraz utrzymanie ich właściwej temperatury. 7. Wykonawca świadczący usługę żywienia pacjentów zobowiązany jest do przygotowywania i dostarczania posiłków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, warunkami i normami dla placówek ochrony zdrowia, z uwzględnieniem tradycyjnej kuchni polskiej. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie chorych leżących w szpitalu w odpowiednie napoje do posiłków (np. kawa mleczna, herbata, kompot itp.) 9. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie sprzęt np. dzbanki do płynów sprzęt ten musi być myty i dezynfekowany przez Wykonawcę w siedzibie firmy. Wykonawca zabezpiecza też na własny koszt odzież i obuwie ochronne niezbędne do produkcji, przygotowania oraz dystrybucji posiłków na oddziały. 10.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania aktualnych jadłospisów na poszczególne oddziały. 4

5 11. Szpital Wojewódzki we Włocławku stosuje talerze jednorazowe, sztućce jednorazowe i kubki jednorazowe w nw. oddziałach: 1. Oddział Pulmonologii, 2. Oddział Dziecięcy Obserwacyjno Izolacyjny, 3. Oddział Dermatologii, 4. Oddziała Medycyny Paliatywnej ponadto Szpital Wojewódzki we Włocławku stosuje jednorazowe talerze do II śniadań, podwieczorków oraz w diecie cukrzycowej II kolacja. 12. Przygotowanie posiłków przez Wykonawcę odbywać się będzie z uwzględnieniem dziennych racji pokarmowych, wartości kalorycznych, zawartości składników odżywczych określonych przez Instytut Żywności i Żywienia z uwzględnieniem wprowadzonych obowiązujących zmian w okresie trwania umowy. 13. Wykonawca przy sporządzaniu jadłospisów uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na rynku świeżych produktów tj.: kalafior, brokuły, fasolka szparagowa, itp. 14. Żywienie chorych musi być oparte na dietach takich jak: 1. dieta ogólna 2. dieta lekkostrawna 3. dieta wątrobowa 4. dieta beztłuszczowa 5. dieta wrzodowa 6. dieta pooperacyjna 7. dieta płynna 8. dieta klej + suchary 9. dieta bezmięsna 10. dieta wysokobiałkowa 11. dieta cukrzycowa 12. dieta papkowa 13. dieta bezbiałkowa 14. dieta bezmleczna 15. dieta bezglutenowa 16. dieta małosolna 17. dieta z ogr. białka 18. dieta krwawiąca 19. dieta niskokaloryczna 20. dieta wątrobowo- cukrzycowa 21. dieta ziemniaczana 22. dieta niskocholesterolowa 23. dieta węglowodanowa 24. dieta ubogoresztkowa 25. dieta kisielowa 26. dieta ubogomoczanowa 27. dieta meyera 28. dieta dziecięca 29. dieta niemowlęca 15. Kaloryczność poszczególnych posiłków musi być dostosowana do poszczególnych diet przez dietetyka Wykonawcy i musi odpowiadać stosownym normom dla poszczególnych rodzajów diet. 16. Posiłki dla pracowników Szpitala sporządza się wg diety ogólnej. 17. Nad technologią sporządzania posiłków sprawuje nadzór dietetyk Wykonawcy. 18. Posiłki muszą być dostarczane do oddziałów przez kompetentne i upoważnione przez Wykonawcę osoby. 19. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania próbek żywności z dostarczonych posiłków. 20. Po zakończeniu posiłku Wykonawca odbierze naczynia, sztućce itp. zużyte opakowania z oddziału wraz z odpadami pokonsumpcyjnymi. 21. Wykonawca zobowiązany będzie do dezynfekcji środka transportu do przewozu posiłków we własnym zakresie. 22. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia worków na odpady pokonsumpcyjne na poszczególne oddziały. 5

6 23. Wykonawca codziennie zobowiązany będzie do odbioru odpadów pokonsumpcyjnych w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w celu utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 24. Obowiązkiem Wykonawcy będzie usuwanie i utylizacja wszystkich odpadów pokonsumpcyjnych należących do Wykonawcy a także mycie pojemników i urządzeń transportowych. 25. Średnia ilość roczna odpadów przekazywanych z kuchni do spalarni 283 kg, ilość odpadów komunalnych na miesiąc 1 kontener 7m 3 x 12 =84m Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytej czystości miejsca składowania resztek pokonsumpcyjnych i terenu przyległego. 27. Wykonawca dla każdego oddziału jest zobowiązany zapewnić odpowiednie pojemniki do przechowywania posiłków pozostawionych dla pacjentów przebywających na badaniach oraz możliwość podgrzania tych posiłków (np. mikrofalówki). 28. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący usługę muszą posiadać aktualne książeczki zdrowia dla celów epidemiologicznych, dostępne w każdej chwili dla Zamawiającego. Personel przygotowujący, rozdzielający oraz transportujący posiłki musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych. 29. Personel Wykonawcy zajmujący się dostarczaniem posiłków oraz ich dystrybucją w oddziałach szpitalnych musi być wyposażony w odzież ochronną dostosowaną do wymogów sanitarno-epidemiologicznych i wytycznymi BHP. C. Wymagania dotyczące zamawiania posiłków: 1. Zamówienia na posiłki ( ilość i rodzaj diet zgłaszane będą telefonicznie, pisemne potwierdzenie pracownik Zamawiającego odbierze przy dystrybucji śniadań ) przez odpowiednich pracowników Zamawiającego. Pracownik Wykonawcy będzie zbierał zamówienia (liczba i rodzaj diet) każdego dnia (dotyczy również sobót, niedziel i dni świątecznych) z poszczególnych oddziałów: - do godz. 7:30 odbiór zamówienia z oddziałów na posiłki w danym dniu, 2. Zamawiający ma prawo dokonać korekty ilości zamawianych posiłków (zarówno in plus jak i in minus), najpóźniej: - do godz. 10:00 - na obiady w danym dniu; - do godz. 17:00 - na kolacje w danym dniu. Korekty będą składane w każdym dniu tygodnia (dotyczy również sobót, niedziel i dni świątecznych). Korekta będzie dokonywana telefonicznie przez pracownika Zamawiającego z pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia, odebranym przez przedstawicieli Wykonawcy przy następnym zamówieniu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie druków zamówień na posiłki wg wzorów ustalonych z Zamawiającym. 4. Codzienne żywienie pacjentów odbywać się będzie pod nadzorem dietetyka Wykonawcy. 5. Zamówienia i korekty składane będą u osoby upoważnionej do kontaktu z ramienia Wykonawcy, za pisemnym potwierdzeniem Wykonawcy. 6. Do Wykonawcy należeć będzie opracowanie i dostarczenie na poszczególne oddziały druków zamówień na posiłki i dostarczenie opracowanego przez Wykonawcę wykazu nazewnictwa diet. 7. Wskazana przez Wykonawcę osoba do kontaktu będzie zobowiązana do konsultacji w sprawie przygotowywania menu oraz zgłaszania uwag w sprawie realizacji umowy, przyjmowania reklamacji, a w szczególności awarii oraz do spotkań z Pielęgniarkami Oddziałowymi. 8. Rozliczenie będzie następowało na podstawie dokumentów potwierdzających ilość wydanych poszczególnych posiłków. 9. W trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przedstawienia do akceptacji dietetyka szpitalnego, z wyprzedzeniem czasowym 3 dni roboczych, 7 dniowego jadłospisu posiłków z uwzględnieniem racji pokarmowych, wartości odżywczych dla poszczególnych diet, w oparciu o odpowiednie przepisy dotyczące całodziennego żywienia określonych grup żywieniowych chorych oraz do przedłożenia pracownikom oddziału codziennie rano jadłospisu na bieżący dzień potwierdzającego zaakceptowany wcześniej jadłospis dekadowy. 10. W przypadku zlecenia diety specjalnej niezawartej w jadłospisie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia każdorazowo jadłospisu zawierającego szczegółowy skład potraw, kaloryczność i zawartość składników odżywczych. 6

7 11. Jadłospisy muszą być sporządzane przez firmę dostarczającą posiłki uwzględniając sezonowość oraz tradycyjność potraw również w okresie świąt, np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. 12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wydawanych posiłków z podziałem na oddziały, potwierdzoną każdorazowo przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. D. Prawa Zamawiającego: 1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia oceny organoleptycznej oferowanych posiłków, sprawdzenia ich gramatury oraz zgodności sporządzanych potraw z zaplanowanym jadłospisem. Gramatura podanego posiłku ma być zgodna z wagą podaną w jadłospisie (gramatura podawana po obróbce termicznej). Zakwestionowane posiłki podlegać będą zwrotowi i wymianie na koszt Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania wymazów w kierunku czystości mikrobiologicznej ze sprzętu i dzierżawionych pomieszczeń. Wymazy z wynikiem pozytywnym obciążają kosztami Wykonawcę. 3. Zamawiający, a w szczególności Zespół ds. Zakażeń Zakładowych co najmniej raz w miesiącu skontroluje sprzęt Wykonawcy, w którym będą dostarczane posiłki. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizytacji miejsc przygotowywania i pakowania posiłków oraz możliwość sprawdzenia sposobu przygotowywania posiłków przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 5. Wszystkie pomieszczenia bloku żywienia, jak i wyposażenie mające kontakt z żywnością muszą być zawsze czyste i bezpieczne pod względem mikrobiologicznym. 6. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający zastrzega możliwość zmiany środka dezynfekcyjnego. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu posiłków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych, tj. np.: niewłaściwa temperatura posiłków, posiłek niezdatny do spożycia z powodu przeterminowanych produktów, (np. pleśń, niewłaściwy kolor), niedogotowanych, zanieczyszczonych, itp., na podstawie Karty reklamacji produktu/potrawy (Załącznik Nr 5A do projektu umowy). W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone właściwe w trybie pilnym. 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ilościowych np. niewłaściwa gramatura potraw, niewłaściwa ilość dostarczonych posiłków, Zamawiający odnotuje ten fakt w Karcie reklamacji produktu/potrawy, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku powtarzających się nieprawidłowości Zamawiający może zastosować kary umowne opisane w projekcie umowy. E. Warunki dzierżawy pomieszczeń. 1. Zamawiający, w celu realizacji usługi wydzierżawi Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do prowadzenia: Kuchni o powierzchni użytkowej : 1. Kuchnia główna 377,10 m 2 2. magazyn żywności 308,50 m 2 3. Pomieszczenie biurowe 13,40 m 2 wraz z wyposażeniem wyszczególnionym w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Sposób rozliczania za dzierżawione pomieszczenia: Szczegółowy sposób rozliczania cen mediów reguluje umowa dzierżawy. 3. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu dzierżawione pomieszczenia celem przeprowadzenia dezynsekcji i deratyzacji. 4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek powiadomienia Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia dodatkowej dezynsekcji i deratyzacji. Koszt dezynsekcji i deratyzacji poniesie Zamawiający i obciąży nim Wykonawcę. 7

8 Oddziały Zamawiającego, dla których wydawane będą posiłki: 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Oddział Chirurgii Ogólnej 3. Oddział Chirurgii Dziecięcej 4. Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 5. Oddział Dziecięcy 6. Oddział Dziecięcy Obserwacyjny 7. Oddział Dermatologii ( brak windy ) 8. Oddział Kardiologii: 9. Oddział Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 10. Oddział Neurochirurgii 11. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 12. Oddział Neonatologiczny 13. Oddział Okulistyczny 14. Oddział Położniczo Ginekologiczny 15. Oddział Urologii 16. I Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiodiabetologicznym 17. II Oddział Chorób Wewnętrznych 18. III Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii 19. Oddział Pulmonologii, Diagnostyki i Leczenia Raka Płuca 20. Oddział Medycyny Paliatywnej 21. Szpitalny Oddział Ratunkowy F. Od Wykonawcy wymaga się: 1. Przejęcia 40 pracowników zatrudnionych w Kuchni Głównej Zamawiającego w trybie art Kodeksu pracy. 2. Uzupełnienia stanu naczyń stołowych, sztućców do ilości zapewniającej prawidłową obsługę żywionych. 3. Uzupełnienia niezbędnego wyposażenia Kuchni Głównej w pozostałe naczynia i przyrządy niezbędne dla prawidłowości procesu techologicznego, 4. Uzupełnienia stanu wózków do przewozu posiłków do ilości niezbędnej w celu zapewnienia sprawnej dystrybucji posiłków. 2. Płacenia czynszu dzierżawnego wg aktualnej stawki czynszowej za lokale użytkowe stanowiące własność Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku w oparciu o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. 3. Płacenia należnych podatków, 4. Ponoszenia opłat wg rzeczywistego zużycia mediów tj. ciepła, wody i urządzeń elektrycznych, gazu, telekomunikacyjnych, wywozu odpadów nieczystości, ścieków. 5. Dokonywania bieżącej konserwacji, przeglądów oraz do bieżących remontów budynku, 6. nie oddawania nieruchomości w poddzierżawę lub do bezpłatnego używania bez zgody i wiedzy Zamawiającego, 7. Po zakończeniu umowy przekazanie nieruchomości w stanie niepogorszonym wynikającym z właściwego użytkowania nieruchomości dla celów określonych w przedmiocie zamówienia, 8

9 Wykonywanie przedmiotu umowy powinno spełniać niżej wymienione przepisy: 1. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. Nr 171 poz ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 2. dyrektywa WE 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych 3. dyrektywa Rady Europy 89/397/EEC z 14 czerwca 1989 r. W sprawie urzędowej kontroli żywności (środków spożywczych) 4. ustawa z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi 5. ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1222) 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008r. W sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz.U. z 2008r. Nr 177 poz. 1094) 7. ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. O Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. z 2004r nr 125 poz ze zm.) 8. ustawa z dnia 16 grudnia 2005r. O produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 ze zm.) 9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007r. W sprawie warunków napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym (Dz.U. z 2007r. Nr 121 poz. 841) 10. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007r. W sprawie specyfikacji, kryteriów czystości substancji dodatkowych (Dz.U. z 2007r. Nr 199 poz ze zm.) 11. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. W sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności i warunków ich stosowania (Dz.U. z 2003r. Nr 27 poz. 237) 12. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 października 2007r. W sprawie składu a także oznakowania suplementów diety (Dz.U. z 2007r. Nr 196 poz ze zm.) 13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. W sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213 poz ze zm.) W przypadku zwiększenia ilości łóżek, utworzenia nowych oddziałów itp. Zamawiający zamierza udzielić, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 1. Zamówienie obejmuje całość Przedmiotu Zamówienia określonego w punkcie Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Kod CPV : (posiłki szpitalne ) (usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków) (usługi gotowania posiłków) (usługi przygotowywania posiłków) (usługi dostarczania posiłków) 9

10 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Sukcesywnie od chwili podpisania umowy przez okres 48 miesięcy. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1. ustawy Zamawiający żąda załączenia w ofercie następujących dokumentów: A. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający określa szczegółowego warunku udziału. decyzję/zezwolenie wydaną przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego z uwzględnieniem żywienia pacjentów szpitala, (przygotowanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja). dot. litery C opinię/zezwolenie wydaną przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny dotyczącą spełnienia wymogów sanitarnych koniecznych przy przewozie posiłków, B. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał lub wykonywał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; minimum 3 usługi trwające minimum rok, polegające na żywieniu zbiorowym z zastosowaniem diet o wartości nie mniej niż ,00 zł brutto rocznie każda z usług. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie tego warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów stwierdzających, że do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 2. ustawy Pzp. C. W celu spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę: Wykonawca posiada lub dysponuje przynajmniej jedną placówką ( kuchnia ) do przygotowania posiłków ( w przypadku awarii kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, we Włocławku, w odległości nie dalszej niż 60 km od Szpitala Wojewódzkiego, Włocławek, zdolną do wykonania dodatkowo minimum 370 posiłków całodobowych ( czyli śniadań, obiadów, kolacji) z zastosowaniem diet. Wykonawca posiada lub dysponuje minimum 1 środkiem transportu wykorzystywanym w celu realizacji zamówienia, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. ( na wypadek awarii kuchni w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ) 10

11 D. W celu spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający określa szczegółowego warunku udziału. Wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania usługi potencjałem kadrowym osób odpowiedzialnych za nadzór nad właściwą realizacją umowy w zakresie żywienia w szczególności posiada minimum 1 dietetyka, minimum 1 technologa żywienia, szefa lub kierownika kuchni posiadających minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku. E. W celu spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca przedstawi kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z uwzględnieniem klauzul rozszerzających odpowiedzialność cywilną za produkt. - Zakres ubezpieczenia musi obejmować usługi i świadczenia określone w przedmiocie zamówienia. - Suma gwarancyjna za jedno zdarzenie powinna wynosić nie mniej niż ,00 zł. w zakresie ubezpieczenia OC Delikt, OC Kontrakt, OC za Produkt. Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w którym posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową do minimum kwoty ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Informacja banku mówiąca tylko o obrotach na rachunku Wykonawcy nie spełni warunku udziału.) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2 b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. F. Celem potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada opisowi zamówienia określona w pkt. II litera D pkt. 5 SIWZ, Zamawiający żąda aby Wykonawca dołączył do oferty szczegółowy wykaz zawierający : a./ rodzaj stosowanych preparatów myjących i dezynfekcyjnych z uwzględnieniem: - powierzchni w poszczególnych pomieszczeniach ( kuchnia właściwa, magazyny, sanitariaty itd.) - naczyń stołowych i sprzętu kuchennego, - sprzętu używanego do sprzątania. b./ opis stosowanych technik sprzątania c./ plan higieny dla poszczególnych pomieszczeń z częstotliwością wykonywanych czynności. Preparaty dezynfekcyjne stosowane w bloku żywienia przeznaczone do powierzchni mających kontakt z żywnością muszą być potwierdzone stosownym dokumentem. 11

12 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt

13 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną również Wykonawcy, którzy: a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą; b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 13

14 V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Decyzję/zezwolenie wydaną przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny potwierdzającą spełnienie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego z uwzględnieniem żywienia pacjentów szpitala, (przygotowanie posiłków oraz usługa cateringowa/dystrybucja). 2. Opinię/zezwolenie wydaną przez właściwy Państwowy Inspektorat Sanitarny dotyczącą spełnienia wymogów sanitarnych koniecznych przy przewozie posiłków, 3. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z podaniem informacji o podstawie dysponowania. Wykaz należy sporządzić wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej specyfikacji; 5. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 7. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada przynajmniej jedną placówkę ( kuchnie ) do przygotowania posiłków zdolną do wykonania dodatkowo minimum 370 posiłków całodobowych ( czyli śniadań, obiadów, kolacji) z zastosowaniem diet. ( w przypadku awarii kuchni w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ) W odległości nie dalszej niż 60 km od Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje minimum 1 środkiem transportu wykorzystywanym w celu realizacji zamówienia, posiadającym odpowiednie zaświadczenie stwierdzające spełnianie wymagań sanitarnych dotyczących transportu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. ( na wypadek awarii kuchni w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ) 9. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkiem jeżeli Wykonawca wskaże inne podmioty. 11. Zamawiający prosi o dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu weryfikacji danych zamieszczonych w ofercie. 14

15 5.2 W celu potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zamawiający żąda dostarczenia przez wykonawcę, następujących oświadczeń i dokumentów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, określające pełną nazwę, status prawny i dokładny adres Wykonawcy, potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Zaświadczenie winno jednoznacznie wskazywać osobę /osoby upoważnioną/ upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty wspólnej w. w. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 2. aktualnego zaświadczenia z właściwego dla siedziby Wykonawcy naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 3. aktualnego zaświadczenia z właściwego dla siedziby Wykonawcy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną 6. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, na druku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 15

16 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz z późn. zm) Wykonawca składa: a) zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ww. rozporządzenia dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zwolnienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a i b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione w terminach odpowiednio do ww. dokumentów. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyrazili zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 5.3.Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), zobowiązani są, poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania zawarte w pkt 5 i 6 niniejszej specyfikacji dotyczące wykonawcy w zakresie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców składających ofertę wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 16

17 5.4 Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów przy realizacji niniejszego zamówienia obowiązani są do załączenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną cześć oferty: 1. wypełniony druk Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2. zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, 3. upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty (fakultatywne ) 4. potwierdzenie wniesienia wadium 5. Aby zapewnić odpowiedni poziom czystości Wykonawca dołączy do oferty szczegółową procedurę zawierającą : a./rodzaj stosowanych preparatów myjących i dezynfekcyjnych z uwzględnieniem: - powierzchni w poszczególnych pomieszczeniach ( kuchnia właściwa, magazyny, sanitariaty itd.) - naczyń stołowych i sprzętu kuchennego, - sprzętu używanego do sprzątania. b./ opis stosowanych technik sprzątania c./ plan higieny dla poszczególnych pomieszczeń z częstotliwością wykonywanych czynności. VI. SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły spełnia, nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 795 ) VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie pisemnej. Oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania przekazywane będą wyłącznie w formie pisemnej. Forma pisemna dotyczy również pytań. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą telefoniczną. Wszelkie zapytania i wyjaśnienia udzielane drogą telefoniczną nie są wiążące dla stron i nie stanowią wyjaśnień i modyfikacji w świetle art. 38 ustawy Pzp. 3. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono SIWZ, bez wskazywania źródła zapytania. 4. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: VIII. WADIUM 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości : ,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP z zaznaczeniem na przekazie: Wadium DIZ / 1 / Wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za wniesione, jeżeli środki pieniężne faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego w wymaganym terminie. Poświadczoną kopię dowodu wpłaty (przelewu) należy dołączyć do oferty. 17

18 6. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy złożyć w oryginale w odrębnej kopercie wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwróci wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. WYMAGANIA OGÓLNE a) Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę. b) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ). c) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. d) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie wymagany jest podpis wspólnego pełnomocnika ustanowionego przez wszystkich Wykonawców, stosownie do art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. e) Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli za zgodność z oryginałem i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej. Za niedopuszczalne uważa się potwierdzenie za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu przez radcę prawnego lub adwokata, jeżeli nie posiada on stosowanego pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę do tej czynności w niniejszym postępowaniu. f) Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli ofertę składa kilku wykonawców działających wspólnie ofertę składa i podpisuje ustanowiony przez wszystkich wykonawców wspólny pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/wa umocowujące pełnomocnika, zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do działania w imieniu każdego z wykonawców działających wspólnie o ile umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 18

19 g) Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa: Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U nr 16 poz. 93 ze zm.). Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z Wykonawców). Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji. Ofertę, oświadczenia i klauzule zgodności z oryginałem podpisuje ustanowiony wspólny pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców działających wspólnie. Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć każdy z Wykonawców działających wspólnie. Wykonawcy działający wspólnie składają jedno oświadczenie, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. IV niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, że każdy z nich powinien samodzielnie spełniać warunki określone w pkt. 1, litera a, d, natomiast wymogi określone w pkt. 1, litera b, c, Wykonawcy działający wspólnie powinni spełniać łącznie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA a) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których wykonawca nie podjął działań, o których mowa w punkcie powyższym, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez wykonawcę działań, o których mowa w punkcie powyższym. c) Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19

20 7. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 2. W cenę oferty należy wkalkulować kompleksową realizacje przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w rozdziale II SIWZ i załączniku nr 1 do siwz. 3. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 5. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji. 8. FORMA OFERTY a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. b) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane; c) Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem Wykonawcy. d) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.; e) Pełnomocnictwa osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy powinny być dołączone do oferty w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii; f) Wzory dokumentów, w tym formularz oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej formie. g) Oferta powinna posiadać format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. h) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną techniką. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. i) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. j) Na kopercie należy umieścić następującą treść: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., godz. 12:00 k) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 20

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków Nr postępowania: ZP/1/2015 Trzebnica, dnia 19.01.2015r. ZAMAWIAJĄCY: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Prusicka 53-55 55-100 Trzebnica tel. 071 312 09 20 fax 071 312 14 98 www.szpital-trzebnica.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy MSZ.ZP.3411/07/2010. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BR/4174/2014 Kraków, dnia 6 listopada 2014 r. Nr sprawy: BR-271-12/2014 (251) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, ul. Kasy Oszczędności Miasta

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Postępowanie nr DZ-271/119/2014 Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU

WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Dostosowanie układów pomiarowych energii elektrycznej obiektów WPWiK Sp. z o.o. zasilanych z sieci 20 kv do wymogów Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo