OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU I. Słuchamy - Mów, Panie TEMAT LEKCJI OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 Znów w szkole uczy się dostrzegać, że świat miejscem poznawania Boga; opowiada o sposobach budowania relacji w szkole, klasie; zna na pamięć obietnicę obecności Jezus wśród nas na zawsze; stara się dostrzegać obecność Boga w swoim życiu i w codzienności 2 Jak Bóg przemawia do ludzi wie, że Jan Chrzciciel może być nauczycielem wiary, pokory, słuchania Jezusa; potrafi wyjaśnić, jak może robić dla Boga miejsce w swym życiu, jak na Niego wskazywać wie czemu służy lekcja religii w szkole, omawia jak słuchać, poznawać Boga, wie, że Jezus obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie umie wyjaśnić pojęcia: wiara, zaufanie, przyjaźń, poznanie Boga i stworzonego świata kojarzy postać Jana Chrzciciela, zna rolę rodziców, nauczycieli, katechetów, księży w przekazywaniu wiary i prowadzeniu do Boga opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, czym jest pokora potrafi wyjaśnić pojęcie: chrzest Janowy rozumie kim są współcześni głosiciele wie czemu służy lekcja religii w szkole, omawia jak słuchać, poznawać Boga, wie, że Jezus obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, czym jest pokora rozumie kim są współcześni głosiciele Ewangelii wie czemu służy lekcja religii w szkole, wie, że Jezus obiecał i jest z nami zawsze, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, czym jest pokora OCENA DOPUSZCZAJĄCA wie czemu służy lekcja religii w szkole, wymienia i charakteryzuje osoby, miejsca, rzeczy związane z nauką religii w klasie opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel

2 3 Kiedy i jak czytać Pismo Święte 4 Jan Chrzciciel uczy słuchać Boga wyjaśnia dlaczego Biblia jest świętą, wyjątkową księgą, listem kochającego Boga do ludzi próbuje naśladować poprzednika Jezusa w posłuszeństwie Bogu i nie szukaniu realizacji tylko własnych pomysłów, odróżnia posłuszeństwo od naiwnej uległości i wie, komu i kiedy nie można być posłusznym, podaje przykłady z własnego życia, kiedy powinien ustąpić Ewangelii wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, wymienia postawy sprzyjające słuchaniu Jego słowa, opisuje czas i miejsce czytania Pisma Świętego rozumie, że miłość Boża do człowieka została wyrażona w Biblii opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; umie wyjaśnić, na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela umie wyjaśnić na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, dlaczego Bogu należy się zawsze posłuszeństwo; wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, wymienia postawy sprzyjające słuchaniu Jego słowa, opisuje czas i miejsce czytania Pisma Świętego opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; umie wyjaśnić na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela opowiada kim był Jan Chrzciciel potrafi wyjaśnić, dlaczego Bogu należy się zawsze posłuszeństwo; wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, wymienia postawy sprzyjające słuchaniu Jego słowa, opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; umie wyjaśnić na czym polegała wyjątkowość Jana Chrzciciela opowiada kim był Jan Chrzciciel wie, że Bóg przemawia do ludzi w Piśmie Świętym, opowiada perykopę o chrzcie Jezusa w Jordanie; opowiada kim był Jan Chrzciciel 5 Dzień, tydzień, rok z Jezusem stara się dbać o dobre wykorzystywanie i planowanie czasu pracy i odpoczynku, umie wyrażać wdzięczność Bogu za otrzymane dary, w tym czas swego życia, zwykłe i świąteczne dni święta, uroczystość wie, co to jest rok liturgiczny i dlaczego go obchodzimy; wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego; potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy codziennie się modlić, wie, dlaczego uczestniczymy we Mszy świętej w niedziele i święta wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego; potrafi wyjaśnić, dlaczego powinniśmy codziennie się modlić, wie, dlaczego uczestniczymy we Mszy świętej w niedziele i święta wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego; wie, dlaczego uczestniczymy we Mszy świętej w niedziele i święta wymienia najważniejsze okresy roku liturgicznego;

3 6 Ewangelia Dobra Nowina 7 Jezus wzywa do modlitwy i nauki 8 Teksty biblijne podczas Mszy świętej 9 Modlitwa różańcowa uczy słuchania Boga potrafi wyjaśnić, dlaczego słowa i czyny spisane w Ewangeliach są wyrazem Bożej miłości; potrafi poprawnie użyć terminu Ewangelia i Dobra Nowina, wie dlaczego są to synonimy wyjaśnia, dlaczego modlimy się przyjętymi formułami albo własnymi słowami, rozumie, dlaczego Jezus też się modlił, mimo że jest Bogiem; jest wdzięczny za tych, którzy uczyli i uczą go modlitwy potrafi wyjaśnić, dlaczego liturgia słowa jest dialogiem z Bogiem; potrafi okazać wdzięczność Bogu za to, że do nas mówi potrafi podać przykład tajemnic i poszczególnych części różańca; opowiada, dlaczego wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to najważniejsza część Biblii wydarzenia z życia Jezusa zna imiona 4 ewangelistów, Ewangelia, ewangeliści, Biblia, Nowy Testament, Dobra Nowina modlitwy pacierzowe; wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić pacierz, modlitwy pacierzowe, umie wyjaśnić dlaczego Jezus jest nauczycielem modlitwy wie, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii to najważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; rozumie dialogi stosowane w liturgii słowa liturgia Słowa, liturgia Eucharystii, Biblia, lektor, kapłan umie odmawiać różaniec zna części różańca, rozpoznaje poszczególne wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to najważniejsza część Biblii wydarzenia z życia Jezusa zna imiona 4 ewangelistów, modlitwy pacierzowe; wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić umie wyjaśnić dlaczego Jezus jest nauczycielem modlitwy wie, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii to najważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; liturgia Słowa, liturgia Eucharystii, Biblia, lektor, kapłan umie odmawiać różaniec zna części różańca, rozpoznaje poszczególne wie, co jest treścią Ewangelii i dlaczego jest to najważniejsza część Biblii zna imiona 4 ewangelistów, modlitwy pacierzowe; wie, czym jest modlitwa i kiedy należy się modlić wie, że liturgia słowa i liturgia Eucharystii to najważniejsze części Mszy Świętej; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; umie odmawiać różaniec zna części różańca, rozpoznaje poszczególne zna imiona 4 ewangelistów, modlitwy pacierzowe; zna odpowiedzi na wezwania kapłana w liturgii słowa; zna części różańca, rozpoznaje poszczególne tajemnice

4 II. Odpowiadamyoto ja, poślij mnie różaniec pomaga w poznawaniu Pana Jezusa i uczy lepiej Go słuchać i rozumieć 10 Kogo słucham? potrafi opowiedzieć o ewangelicznych dwóch synach; potrafi w modlitwie dziękować Bogu 11 Mogę różnie słuchać Boga przypowieść o siewcy 12 Adamie i Ewo gdzie jesteście? stara się wyjaśniać sens przypowieści o siewcy; umie porównać rodzaj gleby, na który pada ziarno do typu serca, sumienia człowieka; stara się modlitwą i życiem dziękować za to, że Bóg ciągle kieruje do nas swe słowo, nie zrażając się skalistością naszego serca wie że swymi słowami i czynami może pełnić wolę tajemnice wie, dlaczego różaniec jest modlitwą maryjną i co z tego wynika; wie, kim jest Maryja różaniec, część i tajemnica różańca wie, że Bóg jest Dawcą i Panem naszego życia, chce dla nas dobra i szczęścia, wyjaśnia, czym jest posłuszeństwo, poddanie Bogu; wie, że przez słowa i uczynki najpełniej odpowiadamy na słowo i wezwanie Boże umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo umie opowiedzieć przypowieść Jezusa o dwóch synach wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, także przypowieści, umie wyjaśnić, jakie postawy, gesty sprzyjają odpowiadaniu Bogu a jakie przeszkadzają opowiada treść przypowieści o siewcy potrafi określić siebie, w jaki sposób zwykle słucha innych; opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie tajemnice wie, kim jest Maryja różaniec, część i tajemnica różańca wyjaśnia, czym jest posłuszeństwo, poddanie Bogu; wie, że przez słowa i uczynki najpełniej odpowiadamy na słowo i wezwanie Boże umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo umie opowiedzieć przypowieść Jezusa o dwóch synach wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, także przypowieści, umie wyjaśnić, jakie postawy, gesty sprzyjają odpowiadaniu Bogu a jakie przeszkadzają opowiada treść przypowieści o siewcy opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie tajemnice wie, kim jest Maryja wyjaśnia, czym jest posłuszeństwo, poddanie Bogu; umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo umie opowiedzieć przypowieść Jezusa o dwóch synach wie, że Bóg przemawia do nas przez słowo, także przypowieści, opowiada treść przypowieści o siewcy opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie umie wyjaśnić czym jest posłuszeństwo opowiada treść przypowieści o siewcy opowiada o pierwszym nieposłuszeństwie

5 13 Abraham słucham i ufam 14 Bóg wzywa i posyła Mojżesza Bożą albo się jej sprzeciwiać, uczy się wyjaśniać, dlaczego nie wolno ufać złemu duchowi i jak walczyć z pokusami, nazywa sytuacje w życiu codziennym, które wymagają zaufania Bogu i ludziom, słuchania i odpowiedzi, wie dlaczego Bogu warto zawsze ufać potrafi wskazać na mapie świata Egipt stara się życiem i modlitwą prośby o pomoc Bożą odpowiadać na wezwanie Boga; rozumie, dlaczego szukanie wymówek jest oznaką tchórzostwa albo braku wiary Adama i Ewy, wyjaśnia, czym było nieposłuchanie Boga i jakie skutki przyniosło, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; potrafi wskazać, przez jaki sakrament grzech pierworodny zostaje zgładzony, umie przepraszać Boga i człowieka za swe grzechy, za nieposłuszeństwo zna Akt żalu i poznaje mszalne formuły pokutne z obrzędów wstępnych poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, potrafi wyjaśnić dlaczego Abraham może być nauczycielem słuchania Boga, wie, kim był Izaak zna Akt wiary powołanie, obietnica przymierze, ofiara wydarzenia z historii Mojżesza; wie jak Bóg nazwał Siebie w rozmowie z Mojżeszem, umie Akt nadziei wyjaśnia pojęcie: niewola potrafi powiedzieć kim byli: Izraelici, faraon Adama i Ewy, wyjaśnia, czym było nieposłuchanie Boga i jakie skutki przyniosło, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; umie przepraszać Boga i człowieka za swe grzechy, za nieposłuszeństwo zna Akt żalu i poznaje mszalne formuły pokutne z obrzędów wstępnych poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, wie, kim był Izaak zna Akt wiary powołanie, obietnica przymierze, ofiara wydarzenia z historii Mojżesza; umie Akt nadziei potrafi powiedzieć kim byli: Izraelici, faraon potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał wymówek, usprawiedliwień, aby Adama i Ewy, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; umie przepraszać Boga i człowieka za swe grzechy, za nieposłuszeństwo zna Akt żalu poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, wie, kim był Izaak zna Akt wiary wydarzenia z historii Mojżesza; umie Akt nadziei potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał wymówek, usprawiedliwień, aby czegoś nie czynić; Adama i Ewy, wie, co to jest grzech pierworodny i na czym on polega; zna Akt żalu poznaje podstawowe fakty z życia Abrahama, zna Akt wiary wydarzenia z historii Mojżesza; umie Akt nadziei

6 15 Samuel Mów Panie, bo słucham 16 Maryja i Adwent słuchać, prostować ścieżki potrafi wyjaśnić, jakie postawy sprzyjają słyszeniu Boga; stara się przez modlitwę nie tylko zwracać do Boga, ale i słuchać umie nazwać trudne sytuacje w życiu, które wymagają specjalnej Bożej interwencji szukania woli Bożej, próby zrozumienia jej potrafi wymienić trudne sytuacje w życiu, kiedy szukał wymówek, usprawiedliwień, aby czegoś nie czynić; zdaje sobie sprawę, że z różnych stron płyną do niego propozycje, zachęty do dobrego albo pokusy; odróżnia tych, którzy zachęcaj do dobra od osób dających łatwe ale nie rozwijające propozycje; zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli świątynia, powołanie, służba Bogu, wychowanie, prorok wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwentu; wymienia symbole adwentowe; wyjaśnia znaczenie roratki i wieńca adwentowego poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania, wie, dlaczego dla Boga nie ma nic niemożliwego, rok liturgiczny, Adwent, roratka, wieniec adwentowy, żłóbek, rekolekcje, nawrócenie, czegoś nie czynić; odróżnia tych, którzy zachęcaj do dobra od osób dających łatwe ale nie rozwijające propozycje; zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli świątynia, powołanie, służba Bogu, wychowanie, prorok wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwentu; wymienia symbole adwentowe; wyjaśnia znaczenie roratki i wieńca adwentowego poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania, wie, dlaczego dla Boga nie ma nic niemożliwego, zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli świątynia, powołanie, służba Bogu, wychowanie, prorok wie, co to jest rok liturgiczny; zna sens Adwentu; wymienia symbole adwentowe; poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania, zna historię rozmowy Samuela z Bogiem; wie, kim byli: Samuel, Heli zna sens Adwentu; poznaje modlitwę Anioł Pański; potrafi opowiedzieć scenę zwiastowania,

7 III. Dziękujemy, dzięki o Panie 17 Jan Chrzciciel słucha i uczy jak słuchać 18 Powierzam Bogu swoje obawy św. Józef 19 Czy umiem dziękować ludziom? rozumie, że każdy potrzebuje nawrócenia, potrafi wyjaśnić, dlaczego słuchanie rodziców, wychowawców nauczycieli, księży pomaga w nawróceniu umie wskazać, miejsca, osoby, postawy sprzyjające usłyszeniu wezwania do nawrócenia wymienia sytuacje, które budzą obawy i wie jak w nich zwracać się do Boga, potrafi wyjaśnić dlaczego małżeństwo i rodzina uczą posłuszeństwa, wiary, ofiarnej miłości wyjaśni co to jest modlitwa wstawiennicza rozumie sens spotkania Maryi i Elżbiety; poznaje modlitwę O Maryjo bez grzechu poczęta, potrafi wymienić, w jaki sposób można zwiastowanie, Nazaret. wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego cechy, zna Akt żalu umie wyjaśnić, dlaczego Jan Chrzciciel jest patronem Adwentu, poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych nawrócenie, zadośćuczynienie, autorytet wie, że święci to ludzie, którzy kochają Pana Boga i bliźnich; zna wydarzenia zapisane w Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; umie wyjaśnić, dlaczego Józef jest wzorem słuchania Boga i odpowiedzialności za bliskich; zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina umie powiedzieć co to jest modlitwa prośby zna ewangeliczny opis Nawiedzenia św. Elżbiety formułuje krótkie wezwania modlitwy uwielbienia i dziękczynienia wie, na czym polega wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego cechy, zna Akt żalu poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych nawrócenie, zadośćuczynienie, autorytet zna wydarzenia zapisane w Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; umie wyjaśnić, dlaczego Józef jest wzorem słuchania Boga i odpowiedzialności za bliskich; zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina zna ewangeliczny opis Nawiedzenia św. Elżbiety wie, na czym polega wyjątkowość Maryi- Niepokalane Poczęcie; wie, kim byli: św. wie, kim był Jan Chrzciciel, wymienia jego cechy, zna Akt żalu poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych zna wydarzenia zapisane w Ewangelii, w których bierze udział św. Józef; zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina zna ewangeliczny opis Nawiedzenia św. Elżbiety wie, kim byli: św. Elżbieta i Zachariasz zna Akt żalu poznaje treść Spowiedzi powszechnej z obrzędów wstępnych zna Akt wiary i nadziei wie, kim jest Święta Rodzina wie, kim byli: św. Elżbieta i Zachariasz

8 20 Dziękujemy za Boże Narodzenie 21 Wdzięczność Mędrców 22 Ofiarowanie Jezusa w świątyni za wszystko dziękować Ojcu okazać wdzięczność Bogu, rozumie, że Boże Narodzenie powinno być spotkaniem z Panem Bogiem opisuje znaczenie Uroczystości i okresu Bożego Narodzenia w roku liturgicznym, potrafi wymienić, w jaki sposób można okazać wdzięczność Jezusowi za Jego wcielenie; wie że najdoskonalej świętujemy i dziękujemy Bogu przez Eucharystię, potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że się nam objawił, rozpoznaje i stara się śpiewać kolędę Mędrcy świata - rozumie jej treść potrafi dziękować Bogu w modlitwie za to, że się nam objawił, rozumie dosłowne i wyjątkowość Maryi- Niepokalane Poczęcie; wie, kim byli: św. Elżbieta i Zachariasz zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, umie określić, czym przejawia się świętowanie Bożego Narodzenia w liturgii i w domu; zna zwyczaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych umie zaśpiewać wybraną kolędę, wyjaśnia jak przeżyć Wigilię i Boże Narodzenie w kościele i domu pastuszkowie, Wigilia, pasterka zna ewangeliczny opis pokłonu mędrców; umie opowiedzieć jak obchodzimy Uroczystość Trzech Króli; wyjaśnia znaczenie napisu K M B 201 zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi umie wyjaśnić znaczenie darów zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, umie opowiedzieć jak Elżbieta i Zachariasz zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, zna zwyczaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych umie zaśpiewać wybraną kolędę, pastuszkowie, Wigilia, pasterka zna ewangeliczny opis pokłonu mędrców; wyjaśnia znaczenie napisu K M B 201 zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi umie wyjaśnić znaczenie darów zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, wyjaśnia znaczenie zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, zna zwyczaje Bożonarodzeniowe, stara się obdarowywać innych pastuszkowie, Wigilia, pasterka wyjaśnia znaczenie napisu K M B 201 zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, wyjaśnia znaczenie zna ewangeliczny opis Narodzenia Jezusa, zna imiona Trzech Króli wie, jakie dary złożyli Jezusowi zna ewangeliczny opis ofiarowania Jezusa w świątyni, wie kto to jest

9 23 Życie Jezusa w Nazarecie przenośne znaczenie światła w ludzkim życiu, wie, co możemy zawdzięczać i czego się uczyć od osób starszych wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i prosić o potrzebne łaski dla swej rodziny, przyjaciół; wyjaśnia termin Życie ukryte 24 Czego uczył Jezus? wyjaśnia znaczenie wszechmocy, wszechwiedzy Jezusa, formułuje modlitwę prośby i podziękowania jako odpowiedź na usłyszane słowo Boże; posługuje się zwrotami wyrażającymi wdzięczność, prośbę, zaufanie obchodzimy Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, wyjaśnia znaczenie gromnicy świątynia, proroctwa, powołanie, świadectwo potrafi powiedzieć kim byli Symeon i Anna wie kto to jest Mesjasz zna ewangeliczne fragmenty opisujące życie Jezusa w Nazarecie, umie opowiedzieć jak możemy naśladować życie Świętej Rodziny formułuje modlitwę prośby i podziękowania za rodzinę, wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa; wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i uczyć się od Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc, naukę; przykazanie miłości nieprzyjaciół, przebaczenie, służba, miłość wzajemna gromnicy potrafi powiedzieć kim byli Symeon i Anna wie kto to jest Mesjasz zna ewangeliczne fragmenty opisujące życie Jezusa w Nazarecie, umie opowiedzieć jak możemy naśladować życie Świętej Rodziny wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc, naukę; przykazanie miłości nieprzyjaciół, przebaczenie, służba, miłość wzajemna gromnicy wie kto to jest Mesjasz umie opowiedzieć jak możemy naśladować życie Świętej Rodziny wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa; przykazanie miłości nieprzyjaciół, przebaczenie, służba, miłość wzajemna Mesjasz wie kim jest Święta Rodzina zna imiona osób Świętej Rodziny zna wybrane nauczania Jezusa;

10 25 Jezus nauczał z mocą wyjaśnia znaczenie wszechmocy Jezusa; formułuje modlitwę prośby i podziękowania 26 Jezus czyni cuda umie wyjaśnić, dlaczego możemy się zwracać z prośbą do Jezusa, 27 Nie potrzebują lekarza zdrowi- Środa Popielcowa rozumie, dlaczego każdy potrzebuje nawrócenia, stara się zwracać do ludzi i Boga z prośbą o przebaczenie, zna wybrane cudów Jezusa; umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; wie, że w niedzielnej Eucharystii może dziękować i prosić o potrzebne łaski wiara, wytrwałość, miłość, wdzięczność zna wybrane cudów Jezusa, umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje, wyjaśnia znaczenie wszechmocy Jezusa; zna Akt wiary i miłości potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wymienia cechy charakterystyczne tego czasu i wiąże je z nawróceniem i pokutą wie, że grzech, zło wymagają Bożej pomocy i przebaczenia, wie, że grzech jest chorobą duszy wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego zna wybrane cudów Jezusa; umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; wiara, wytrwałość, miłość, wdzięczność zna wybrane cudów Jezusa, umie opowiedzieć co to jest cud i kiedy, dlaczego się dzieje, zna Akt wiary i miłości potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wie, że grzech, zło wymagają Bożej pomocy i przebaczenia, wie, że grzech jest chorobą duszy wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu zna Najważniejsze Dobre Uczynki zna wybrane cudów Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; wiara, wytrwałość, miłość, wdzięczność zna wybrane cudów Jezusa, zna Akt wiary i miłości potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wie, że grzech jest chorobą duszy wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu zna Najważniejsze Dobre Uczynki zna wybrane cudów Jezusa; potrafi dziękować Bogu za otrzymaną pomoc; zna wybrane cudów Jezusa, zna Akt wiary i miłości zna datę rozpoczęcia Wielkiego Postu, wie, że grzech jest chorobą duszy zna Najważniejsze Dobre Uczynki

11 IV Grzeszymy i powracamy- Przyjmij mnie Ojcze 28 Pan Jezus naucza o miłosiernym Ojcu 29 W sakramencie pokuty Jezus odpuszcza nam grzechy potrafi zobaczyć swe słabe strony i złe postępowanie; wyjaśnia w jaki sposób człowiek może otrzymać od Boga przebaczenie; stara się zrozumieć warunki sakramentu pokuty; 30 Spójrz w lustro dziękuje Bogu za możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów; Postu zna Najważniejsze Dobre Uczynki zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; rozumie, że najważniejszym przymiotem Boga jest miłosierdzie, że Bóg czeka na powrót człowieka dziękuje za miłość Bożą potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie Miłosierdzie Boże, nawrócenie, sprawiedliwość, przebaczenie wie, kiedy, dlaczego i po co Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; wymienia 5 pojednania sakrament pokuty i pojednanie, sumienie umie powiedzieć jak naprawiać zło, przepraszać ludzi i Boga, powracać; dziękuje Bogu za możliwość uzyskania odpuszczenia grzechów umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5 zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; dziękuje za miłość Bożą potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie Miłosierdzie Boże, nawrócenie, sprawiedliwość, przebaczenie wie, kiedy, dlaczego i po co Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; wymienia 5 pojednania sakrament pokuty i pojednanie, sumienie umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5 zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; dziękuje za miłość Bożą potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie wie, kiedy, dlaczego i po co Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; wymienia 5 pojednania umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5 zna i umie opowiadać przypowieść o miłosiernym Ojcu; potrafi dziękować ludziom i Bogu za przebaczenie wymienia 5 pojednania umie określić to czym jest sumienie; zna, wymienia 5

12 31 Czy samo przepraszam wystarczy? 32 Nawracać się to zmieniać życie na lepsze uczy się kształtowania swego sumienia; wie, że miłosierny i dobry Bóg czeka na nasze nawrócenie i przemianę życia; wyjaśnia nauczanie Jezusa o nawróceniu i przebaczeniu, umie określić, co sprzyja postanowieniu poprawy i zmianie życia pojednania; rozumie potrzebę rachunku sumienia; wie, kiedy należy wykonywać rachunek sumienia przeprasza w modlitwie za grzechy, przypomniane w trakcie rachunku sumienia; używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej rachunek sumienie, kształtowanie własnego sumienia potrafi wyjaśnić kluczowy dla nawrócenia żal za grzechy, umie wyjaśnić jak przyznać się do błędu przed ludźmi i Bogiem wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech żal za grzechy, żal doskonały i niedoskonały wie kim był św. Piotr zna historię powołania Mateusza; wie, że nawrócenie oznacza zmianę życia na lepsze; potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy pojednania; używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej rachunek sumienie, kształtowanie własnego sumienia potrafi wyjaśnić kluczowy dla nawrócenia żal za grzechy, wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech wie kim był św. Piotr zna historię powołania Mateusza; potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy wie kim był celnik Mateusz pojednania; używa świadomie tekstu modlitwy spowiedzi powszechnej potrafi wyjaśnić kluczowy dla nawrócenia żal za grzechy, wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech zna historię powołania Mateusza; potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy wie kim był celnik Mateusz pojednania; wyjaśnia, czym jest sumienie i grzech, rozumie, co znaczy żałować za grzech potrafi sformułować swoje postanowienie poprawy wie kim był celnik Mateusz

13 33 Spowiedź- szczere wyznanie grzechów (temat na 2 jednostki ) 34 Jezus uczy jak wynagradzać za zło potrafi wyjaśnić, dlaczego spowiedź odbywa się z pośrednictwem księdza; wie, że przebaczenie jest darem Bożym, który ma źródło w tajemnicy Paschy Jezusa; podaje ewangeliczne przykłady zadośćuczynienia; wie kim był celnik Mateusz powołanie, nawrócenie, postanowienie poprawy wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; rozumie, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Miłosiernym Jezusem; wie, że przebaczenie grzechów jest skutkiem ofiary Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania zna formułę spowiedzi wyjaśni pojęcia: Dobry Pasterz, Miłosierny Ojciec, spowiedź szczera zna warunki pojednania; wyjaśnia jak można wynagradzać za zło i dlaczego jest to konieczne potrafi powiązać ze sobą pojęcia: sumienie, grzech, nawrócenie, pokuta, pojednanie, zadośćuczynienie, Miłosierdzie Boże umie opowiedzieć powołanie, nawrócenie, postanowienie poprawy wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; rozumie, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Miłosiernym Jezusem; zna formułę spowiedzi wyjaśni pojęcia: Dobry Pasterz, Miłosierny Ojciec, spowiedź szczera zna warunki pojednania; potrafi powiązać ze sobą pojęcia: sumienie, grzech, nawrócenie, pokuta, pojednanie, zadośćuczynienie, Miłosierdzie Boże umie opowiedzieć historię Zacheusza pokuta, zadośćuczynienie, wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; rozumie, że spowiedź jest radosnym spotkaniem z Miłosiernym Jezusem; zna formułę spowiedzi zna warunki pojednania; umie opowiedzieć historię Zacheusza pokuta, zadośćuczynienie, faryzeusze wymienia 5 sakramentu pokuty; wyjaśnia, na czym polega szczere wyznanie grzechów; zna formułę spowiedzi zna warunki pojednania; umie opowiedzieć historię Zacheusza

14 35 Wielki Post Bóg szuka i wzywa do nawrócenia 36 Modlitwa, post, jałmużna - lekarstwo na grzechy główne bierze udział w nabożeństwach pasyjnych, zwłaszcza drodze krzyżowej; potrafi opowiedzieć, jakie słowa słyszymy w trakcie obrzędu posypania popiołem i co to oznacza, stara się zrobić postanowienie wielkopostne, pracować nad swymi słabościami umie wyjaśnić dlaczego najlepszym lekarstwem na grzech są dobre czyny; uczy się ofiarności, wyrzeczenia- potrafi podać przykłady możliwych dla dziecka umartwień historię Zacheusza pokuta, zadośćuczynienie, faryzeusze wiadomości o Wielkim Pościedługość, cel, symbole, miejsce w roku liturgicznym; umie wyjaśnić związek tego okresu z męką i śmiercią Jezusa ; wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych zna ewangeliczny opis kuszenia Jezusa na pustyni wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wie, że trzeba pracować nad sobą; wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki; rozumie czym jest modlitwa,post, jałmużna potrafi określić związek między męką Jezusa a nawróceniem człowieka faryzeusze wiadomości o Wielkim Pościedługość, cel, symbole, miejsce w roku liturgicznym; wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki; rozumie czym jest modlitwa,post, jałmużna skrucha, umartwienie, nawrócenie, wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych wie jaki obowiązuje kolor szat liturgicznych w okresie Wielkiego Postu wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki; rozumie czym jest modlitwa,post, jałmużna wymienia nazwy nabożeństw wielkopostnych wie, że grzech jest chorobą duszy umie opowiedzieć przypowieść o zaginionej owcy wymienia 7 grzechów głównych i najważniejsze dobre uczynki;

15 V Otrzymujemy Boże dary 37 Droga Krzyżowa Jezusa 38 Najważniejszy tydzień w roku (2 jednostki) 39 Jezus Zmartwychwstał - Alleluja zna modlitwę Któryś za nas cierpiał rany ; bierze udział w drodze krzyżowej opowiada jak pobożnie przeżywać czas Wielkiego Tygodnia potrafi opowiedzieć wybrany fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa, skrucha, umartwienie, nawrócenie, umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wie, na czym polega i co wyraża nabożeństwo Drogi Krzyżowej wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; umie opowiedzieć, co jest treścią tego nabożeństwa; pojęcia: nabożeństwa pasyjne, współczucie, wie, czym jest Wielki Tydzień; wyjaśnia znaczenie Triduum Paschalnego w roku liturgicznym, potrafi opowiedzieć, jakie najważniejsze wydarzenia zbawcze wtedy przeżywamy i wspominamy oraz wyjaśnić, dlaczego mają one centralne znaczenie wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pascha, Apostołowie, faryzeusze, Piłat, testament, Nowe Przykazanie Miłości, adoracja; wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego umie świętować umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wie, na czym polega i co wyraża nabożeństwo Drogi Krzyżowej wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; pojęcia: nabożeństwa pasyjne, współczucie, wie, czym jest Wielki Tydzień; potrafi opowiedzieć, jakie najważniejsze wydarzenia zbawcze wtedy przeżywamy i wspominamy oraz wyjaśnić, dlaczego mają one centralne znaczenie wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pascha, Apostołowie, faryzeusze, Piłat, testament, Nowe Przykazanie Miłości, wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego potrafi wyjaśnić umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wie, na czym polega i co wyraża nabożeństwo Drogi Krzyżowej wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; wie, czym jest Wielki Tydzień; wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, pascha, wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego objaśnia terminy umie opowiedzieć o cierpieniu i śmierci Jezusa; wymienia kilka stacji drogi krzyżowej; wie, czym jest Wielki Tydzień; wyjaśnia terminy: Niedziela Palmowa, wie, dlaczego Wielkanoc jest najważniejszym dniem roku liturgicznego

16 40 Dziękujemy za dar zmartwychwstania Jezusa 41 Eucharystia pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa rozumie i opisuje potrzebę wiary dla zrozumienia słów i czynów Jezusa wyjaśniających tajemnicę Eucharystii; jest świadomy znaczenia daru i ofiarowania; rozumie, że Jezus uczy się wyjaśniać słowa: Tajemnica wiary, konsekracja, potrafi wskazać na zmartwychwstanie Jezusa potrafi wyjaśnić religijne znaczenie niedzieli i opowiedzieć jak powinno się spędzać ten dzień wie, że Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa; objaśnia terminy Wielkanoc, Paschał, Alleluja, niedziela- Dzień Pański i związki między nimi wie, ze Eucharystia jest ofiarą i znakiem Zmartwychwstałego Jezusa; potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą umie opowiedzieć Ewangelię o drodze i spotkaniu uczniów z Jezusem w Emaus wyjaśnia: Eucharystia, Wielkanoc, Emaus, uczniowie Jezusa wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; religijne znaczenie niedzieli i opowiedzieć jak powinno się spędzać ten dzień objaśnia terminy Wielkanoc, Paschał, Alleluja, niedziela- Dzień Pański i związki między nimi wie, ze Eucharystia jest ofiarą i znakiem Zmartwychwstałego Jezusa; potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą wyjaśnia: Eucharystia, Wielkanoc, Emaus, uczniowie Jezusa wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; Wielkanoc, Paschał, Alleluja, potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą wyjaśnia: Eucharystia, Wielkanoc, Emaus, uczniowie Jezusa wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa; wyjaśnia znaczenie chleba w ludzkim życiu; potrafi powiedzieć, czym jest okres wielkanocny i jak go świętujemy; wskazuje związek niedzieli z Wielkanocą wie, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa;

17 42 Eucharystia jest Ucztą Jezusa 43 W sakramentach świętych spotykamy Jezusa niezbędność wiary w obecność Jezusa i Jego działanie w Najświętszym Sakramencie; kształtuje w sobie postawy eucharystyczne, zwłaszcza ofiarowania siebie i jednoczenia się z Jezusem uczy się wyjaśnić dlaczego Msza Święta jest Ucztą, Ofiarą, Bezkrwawą Golgotą, znakiem jedności i miłości, znakiem zmartwychwstałego Pana, prawdy na temat Eucharystii i stara się pielęgnować tęsknotę za przyjmowaniem Pana Jezusa w Komunii Świętej, wyjaśnia znaczenie postawy klęczącej albo stojącej w trakcie przyjmowania Komunii umie wyjaśnić sens posługiwania się różnymi znakami na co dzień, podaje przykłady; poznaje nauczanie Jezusa o chlebie, opowiada, czym jest Eucharystia, jej znaczenie, związek z Ofiarą Jezusa wyjaśnia: Eucharystia jako uczta, zjednoczenie, Ostatnie Wieczerza wyjaśnia prawdę wiary, że zmartwychwstanie Jezusa jest największym wydarzeniem zbawczym; wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja wie, co oznacza moment Komunii św., wie jak ją przyjmować i jak się do niej przygotowywać; pojęcia: Eucharystia, Komunia Św., zjednoczenie z Bogiem wie, czym są sakramenty, wymienia je wie, jakie są podstawowe skutki przyjmowania ; stara się wskazać i wyjaśniać symbole wyjaśnia: Eucharystia jako uczta, zjednoczenie, Ostatnie Wieczerza wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja wie, co oznacza moment Komunii św., wie jak ją przyjmować i jak się do niej przygotowywać; pojęcia: Eucharystia, Komunia Św., zjednoczenie z Bogiem wie, czym są sakramenty, wymienia je stara się wskazać i wyjaśniać symbole poszczególnych pojęcia: sakrament, symbol, znak wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja pojęcia: Eucharystia, Komunia Św., zjednoczenie z Bogiem wie, czym są sakramenty, wymienia je pojęcia: sakrament, symbol, znak wie, że Eucharystia jest Ucztą Jezusa, poznaje symbol baranka wielkanocnego, wie co znaczy Alleluja wie, czym są sakramenty, wymienia je

18 44 Sakramenty chrztu i bierzmowania 45 Sakramenty uzdrowienia potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania; formułuje modlitwę dziękczynienia za otrzymany chrzest i uczy się prosić o rozwój swej wiary oraz dobre przygotowanie do przyjęcia kolejnych, potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych; formułuje modlitwę prośby o dobre przygotowanie do przyjęcia sakramentu pokuty; stara się często i systematycznie wykonywać rachunek sumienia poszczególnych pojęcia: sakrament, symbol, znak umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu chrztu i bierzmowania; opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; uczy się wymieniać ich najważniejsze skutki wyjaśnia terminy: nowe życie, dziecięctwo Boże, grzech pierworodny, chrzcielnica, paschał, sakrament chrztu i bierzmowania znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych ; wie kto udziela tych umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych; opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; uczy się wymieniać ich najważniejsze skutki wyjaśnia terminy: grzech pierworodny, chrzcielnica, paschał, sakrament chrztu i bierzmowania znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych ; wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych pojęcia: grzech, łaska Boża, sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, spowiednik, biskup, Kościół, opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych ; wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; wie kto udziela tych opowiada kto i kiedy może przyjąć te sakramenty; wie kto udziela tych

19 VI. Dzielimy się jak Ty, Panie 46 Sakramenty małżeństwa i kapłaństwa Bóg troszczy się o nas 47 Jezus wstąpił do nieba i teraz nas posyła do ludzi potrafi wskazać skutki przyjęcia sakramentu małżeństwa i kapłaństwa; formułuje modlitwę prośby w intencji małżeństw, zwłaszcza swej rodziny oraz za księży; uczy się patrzeć na życie w perspektywie powołania, daru Bożego umie wskazać sposoby obecności Jezusa na ziemi; stara się zastanawiać jak wypełnia testament Jezusa i myśli o sensie swego postępowania; pojęcia: grzech, łaska Boża, sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych, spowiednik, biskup, Kościół, leczenie duszy i ciała. umie wyjaśnić podstawowe znaczenie sakramentu małżeństwa i kapłaństwa; opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych pojęcia: małżeństwo, kapłaństwo, przymierze, Kościół, rodzina, powołanie do świętości. zna biblijny opis ostatniego spotkania Jezusa z Apostołami i nakaz misyjny; potrafi powtórzyć ostatnią prośbę, polecenie Jezusa, wie, kiedy Jezus powrócił do Nieba i jak obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych pojęcia: małżeństwo, kapłaństwo,, Kościół, rodzina, potrafi powtórzyć ostatnią prośbę, polecenie Jezusa, wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy ostateczne człowieka, pojęcia: nakaz misyjny, wniebowstąpienie Jezusa, trwanie w przyjaźni z Jezusem. opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; zna podstawowe znaki liturgiczne towarzyszące udzielaniu tych wie kto udziela tych wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy ostateczne człowieka, pojęcia: nakaz misyjny, wniebowstąpienie Jezusa, opowiada kto, kiedy i w jakim celu może przyjąć te sakramenty; wie kto udziela tych wyjaśnia, co należy czynić, aby stać się prawdziwym przyjacielem Jezusa wymienia Rzeczy ostateczne człowieka,

20 48 Jezus daje nam Ducha Świętego naszego nauczyciela 49 Maj miesiąc poświęcony Matce Bożej potrafi wyjaśnić jak Duch Święty pomaga nam trwać w przyjaźni z Jezusem; uczy się modlitwy do Ducha Świętego zwraca się w modlitwie o pomoc Matki Bożej w różnych sytuacjach życia; ostateczne człowieka, pojęcia: nakaz misyjny, posłannictwo we wspólnocie Kościoła w świecie, wniebowstąpienie Jezusa, trwanie w przyjaźni z Jezusem. wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; poznaje sens Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość zapoznaje się z biblijnym opisem zesłania Ducha Świętego, jako Daru Jezusa dla uczniów i początku działania Kościoła; pojęcia: Duch Święty, Trójca Święta, wiara nadzieja i miłość, zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, działalność Kościoła. rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi; poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski wyjaśnia, dlaczego wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; poznaje sens Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość pojęcia: Duch Święty, Trójca Święta, zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, rozumie, dlaczego warto modlić się za wstawiennictwem Maryi; poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski pojęcia: Maryja, wie, kim jest Duch Święty i co przynosi człowiekowi; dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość pojęcia: Duch Święty, Trójca Święta, zesłanie Ducha Świętego, poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski pojęcia: Maryja, nabożeństwo majowe, Litania Loretańska. wie, kim jest Duch Święty dowiaduje się, dlaczego jest to tak ważna, druga po Wielkanocy uroczystość poznaje Litanię loretańską i znaczenie nabożeństwa majowego uczy się modlitwy Apel Jasnogórski

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2

ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ. Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 ŻYĆ, ABY WIERZYĆ I KOCHAĆ Kontrolne karty pracy dla liceum i technikum według programu AZ-4-04/2 Copyright by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2008 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autor Wojciech Bazan

Bardziej szczegółowo

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków

Ks. Aleksander Zienkiewicz. KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE. Kraków KAZANIA i HOMILIE Ks. Aleksander Zienkiewicz KAZANIA i HOMILIE NA RÓŻNE OKAZJE Kraków 2006 by Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. ISBN 83-88903-76-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE

PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE 1 PACIERZ - MODLITWY PODSTAWOWE Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. ~ Jan Paweł II Bez

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM

ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM AGNIESZKA SKRZYPCZYK ŻYĆ Z MARYJĄ W DUCHU ŚWIĘTYM Jak pisze Roman Rogowski w swojej książce I poszła z pośpiechem w góry, tajemnicę Maryi w Nowym Testamencie ujmuje się z trzech różnych perspektyw. Perspektywa

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS

EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Teologia w Polsce 1,1 (2007), s. 87-98 Ks. Robert Ptak SCJ UKSW, Warszawa EUCHARYSTIA CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BENEDYKT XVI O EUCHARYSTII JAKO MISTERIUM ŻYCIA W SACRAMENTUM CARITATIS Podstawowym

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ MODLITWA RÓŻAŃCOWA

LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ MODLITWA RÓŻAŃCOWA LIST DO CHORYCH RODZINY MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ APOSTOLATU CHORYCH ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO - KAMIEŃSKIEJ Październik, 184/2007 MODLITWA RÓŻAŃCOWA Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja III Żyć wiarą

Konferencja III Żyć wiarą Konferencja III Żyć wiarą Środowisko życia człowieka staje się coraz bardziej antychrześcijańskie a nawet antyludzkie. Dziś spotykamy coraz częściej ludzi, którzy byli wierzący, ale z różnych przyczyn

Bardziej szczegółowo

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA

DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO O CHRZEŚCIJAŃSKIM SENSIE LUDZKIEGO CIERPIENIA "Cierpienie, które pod tylu różnymi postaciami obecne jest w naszym ludzkim świecie, jest w nim obecne także i po to, ażeby wyzwalać w człowieku miłość, ów właśnie bezinteresowny dar z własnego ja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele.

Życie konsekrowane 1. Cel narodzin w Kościele. Życie konsekrowane Życie konsekrowane jak to nam powiedział Sobór Watykański II, należy w sposób organiczny do życia i świętości Kościoła. Chociaż więc stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych,

Bardziej szczegółowo

Pilna potrzeba świadków wiary List do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r.

Pilna potrzeba świadków wiary List do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r. Umiłowani Bracia w kapłaństwie! Pilna potrzeba świadków wiary List do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r. W Roku Wiary pragniemy razem powrócić do dnia naszych święceń, abyśmy wspominając je, mogli na

Bardziej szczegółowo

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium

Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium 1 Ks. Andrzej Muszala Życie chrześcijanina według adhortacji papieża Franciszka Evangelii Gaudium Adhortacja to szczególny rodzaj wypowiedzi papieskiej. Nie posiada ona rangi encykliki, podającej ważne

Bardziej szczegółowo