Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w Polsce przegląd. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w Polsce przegląd. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w Polsce przegląd Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa 214

2 COPYRIGHT by Polska Izba Ubezpieczeń Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie całości lub części tej publikacji bez zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń jest zabronione.

3 Spis treści Część 1. Misja i mechanizm ubezpieczeń... 3 Część 2. Czynniki determinujące składkę Komponenty składki ubezpieczeniowej Wpływ odszkodowań i świadczeń na składkę w ubezpieczeniach komunikacyjnych Wpływ odszkodowań i świadczeń na składkę w ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami Wpływ kosztów działalności ubezpieczeniowej na składkę w ubezpieczeniach majątkowych Analiza rentowności zakładów ubezpieczeń majątkowych Inne zjawiska determinujące składkę w ubezpieczeniach majątkowych Kluczowe wnioski i obserwacje Słownik użytych pojęć i wskaźników

4

5 CZĘŚĆ 1: MISJA I MECHANIZM UBEZPIECZEŃ Społeczna i gospodarcza rola ubezpieczeń Ubezpieczenia pełnią ważną rolę społeczną i gospodarczą spełniając funkcje: Zaspokajane przez: Ochrony ubezpieczeniowej Prewencyjną Społeczną Edukacyjną Ochrona przed niepomyślnymi skutkami zdarzeń losowych Zapewnianie doraźnej pomocy poszkodowanym w trudnej sytuacji życiowej wywołanej zdarzeniem losowym Wymogi dotyczące zachowania przez ubezpieczonych odpowiednich środków ostrożności, mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia szkody oraz jej minimalizacji, gdy szkoda już wystąpiła Korzystne dla gospodarki narodowej i społeczeństwa przesuwanie bieżących wydatków konsumpcyjnych ludności na okres późniejszy oraz zmienianie charakteru tych wydatków Poszerzanie świadomości o niekorzystnych skutkach zdarzeń losowych oraz możliwości finansowego zabezpieczenia się osób na dalsze lata Ubezpieczenia na życie (Dział I) oraz majątkowe i pozostałe osobowe (Dział II) Stabilizacyjną Przywracanie naruszonej równowagi finansowej działania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych Lokacyjną Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie zgromadzonych środków finansowych pochodzących z tworzonych rezerw ubezpieczeniowych na wypłatę przyszłych odszkodowań i świadczeń 3

6 Przykład roli ochronnej ubezpieczeń ilustrowany wypłaconymi odszkodowaniami i świadczeniami Ubezpieczenia odgrywają ważną rolę społeczną i gospodarczą, spełniając funkcje: Ochrony ubezpieczeniowej Wagę funkcji ochronnej ubezpieczeń dobrze ilustruje poziom odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez zakłady ubezpieczeniowe w 212 r. z tytułu: Prewencyjną Społeczną szkód spowodowanych żywiołami 1,1 mld zł Edukacyjną Stabilizacyjną szkód spowodowanych w wypadkach komunikacyjnych OC 5,4 mld zł 4 Lokacyjną Źródło: KNF.

7 System ubezpieczeń działa na zasadzie rozłożenia ubezpieczanego ryzyka i opłat za nie na odpowiednio dużą grupę ubezpieczonych W uproszczeniu, pomijając między innymi koszty działalności podmiotów, idea ubezpieczeń polega na następującej równości: suma zebranych składek = suma wypłaconych odszkodowań i świadczeń Składki 1 osób wpłaca składki Wystąpiła 1 szkoda 1 zł Odszkodowania i świadczenia 1 Wartość zebranych składek równoważy wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Na pokrycie szkody 1 osoby 1 osób poniosło łączny koszt 1 zł. 1 zł 1 Wystąpiły 2 szkody 1 zł 2 Wartość zebranych składek nie równoważy wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń (1 zł składek pokryje tylko połowę szkód). Konieczna jest weryfikacja taryfy ubezpieczeniowej. Niewielkie wpłaty dużej grupy osób pozwalają na sfinansowanie znaczących wypłat odszkodowań i świadczeń na rzecz poszkodowanych jednostek. Osoby ubezpieczające się ograniczają ryzyko poniesienia znacznych wydatków spowodowanych zdarzeniami losowymi. 5

8 Proces ustalania ceny ubezpieczenia jest złożony i opiera się głównie na wycenie składki za ryzyko podlegające ochronie Składki ubezpieczeniowe są przeznaczane na finansowanie różnych aspektów działalności ubezpieczeniowej, podlegających osobnej wycenie. Poniżej zaprezentowany został stosunek kosztów działalności ubezpieczeniowej w Polsce do składek przypisanych w roku % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4% % 8% 21% 64% koszty pozostałe koszt reasekuracji koszty administracyjne koszty akwizycji odszkodowania i świadczenia * Źródło: wskaźnik mieszany na podstawie danych KNF. Najważniejszym elementem procesu ustalania składki ubezpieczeniowej jest wycena składki za ryzyko, która stanowi jej przeważającą część Analiza danych odszkodowań i świadczeń Wyznaczenie składki za ryzyko Zebranie szkodowej bazy danych Analiza częstości szkód Oszacowanie rozkładów prawdopodobieństwa szkód Oszacowanie wysokości odszkodowań i świadczeń Wyznaczenie składki za pomocą modelu aktuarialnego, na podstawie danych i założeń dotyczących charakterystyki rodzajów ryzyka i ubezpieczonych oraz wysokości i częstości szkód

9 CZĘŚĆ 2: CZYNNIKI DETERMINUJĄCE SKŁADKĘ 2.1. Komponenty składki ubezpieczeniowej Wysokość składki jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze polisy majątkowej Odsetek konsumentów, którzy za najważniejszy czynnik przy wyborze polisy majątkowej uznali cenę 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 53% 55% 19% 57% 55% 59% 55% 59% 74% 59% Polaków twierdzi, że cena jest najważniejsza przy zakupie polisy majątkowej. 1% % Europa Francja Niemcy Włochy Holandia Polska Hiszpania Turcja UK Źródło: Global Insurance Customer Survey, 211, rnst & Young. Cena jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem przy zakupie polisy ubezpieczeniowej. 7

10 Wskaźnik mieszany w Dziale II jako narzędzie do analizy czynników determinujących składkę 8 Wskaźnik mieszany na bazie ubezpieczeń majątkowych w Polsce w 212 r. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Źródło: KNF. 4% % 8% 21% 64% koszty pozostałe koszty reasekuracji koszty administracyjne koszty akwizycji odszkodowania i świadczenia Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wielu czynników związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową. Są to: odszkodowania i świadczenia odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym (pomniejszone o udział reasekuratora) oraz koszty z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów, koszty akwizycji prowizje pośredników ubezpieczeniowych, koszty: badań lekarskich, ekspertyz przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego etc., koszty administracyjne inkaso składki, amortyzacja oraz koszty utrzymania biur, wynagrodzenia pracowników, koszt reasekuracji wielkość równa składce na udziale reasekuratora pomniejszonej o odszkodowania i świadczenia na udziale reasekuratora oraz udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw, powiększonej o przychody z prowizji reasekuracyjnych i udziały w zyskach reasekuratorów, koszty pozostałe uwzględniają zmianę stanu rezerw na wyrównanie szkodowości i pozostałe rezerwy techniczno- -ubezpieczeniowe nieujęte we wcześniejszych pozycjach rachunku technicznego oraz pozostałe koszty techniczne, takie jak: wpłaty na UFG, KNF, PIU, koszty prowadzenia działalności prewencyjnej, ujemne różnice kursowe z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji.

11 Dekompozycja wskaźnika mieszanego dla Polski (1/4) Dział II 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Wskaźnik mieszany ubezpieczeń majątkowych w Polsce Źródło: KNF. 16% 96% 11% 99% 97% 9% 93% 9% 1% 8% 8% 22% 12% 11% 1% 2% 22% 21% 16% 18% 19% 56% 58% 6% 65% 72% 63% 64% * * odszkodowania i świadczenia koszty akwizycji koszty administracyjne koszty reasekuracji koszty pozostałe * W roku 21 i 212 wynik na reasekuracji był dodatni (ubezpieczyciele mieli zyski z reasekuracji portfela), co zostało uwzględnione w kosztach związanych z odszkodowaniami i świadczeniami (zmniejszenie wskaźnika). W Polsce w latach odszkodowania i świadczenia stanowiły średnio 63% składki zarobionej brutto i pozostałych przychodów ujętych w rachunku technicznym. W tym samym okresie koszty działalności ubezpieczeniowej stanowiły średnio ok. 3% składki zarobionej brutto (w tym 2% koszty akwizycji i 1% koszty administracyjne). Pozostałe koszty i koszty reasekuracji stanowią średnio ok. 5,5% wskaźnika mieszanego (w tym 2% koszty reasekuracji i 3,5% koszty pozostałe). Obecnie udział kosztów administracyjnych we wskaźniku mieszanym w odniesieniu do 26 roku zmniejszył się o ok. 4,5 punktu procentowego, co jest wynikiem działań zakładów ubezpieczeń zmierzających do poprawy efektywności. Wskaźnik mieszany ubezpieczeń majątkowych w 21 roku był wyższy w stosunku do pozostałych lat głównie ze względu na wpływ szkód wywołanych powodzią. Składki ubezpieczonych finansują przede wszystkim wypłaty odszkodowań i świadczeń oraz koszty prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, a tylko w niewielkim stopniu zysk ubezpieczyciela. 9

12 Dekompozycja wskaźnika mieszanego dla Polski (2/4) OC komunikacyjne (grupa 1) Wskaźnik mieszany ubezpieczenia OC komunikacyjnego 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 97% 12% 6% 5% 11% 12% 12% 11% 13% 1% 13% 69% 71% 74% * 11% 113% 112% 8% 5% 1% 8% 13% 15% 82% 84% 17% 15% 8% 6% 8% 8% 14% 14% 77% 77% odszkodowania i świadczenia koszty administracyjne koszty pozostałe * * koszty akwizycji koszty reasekuracji Źródło: KNF. * W roku 26, 211 i 212 wynik na reasekuracji był dodatni (ubezpieczyciele mieli zyski z reasekuracji portfela), co zostało uwzględnione w kosztach związanych z odszkodowaniami i świadczeniami (zmniejszenie wskaźnika). Największa grupa obowiązkowych ubezpieczeń OC komunikacyjnych przynosi straty zakładom ubezpieczeń. Analiza wskaźnika mieszanego pokazuje, że łączne koszty prowadzenia biznesu w grupie 1 wynoszą niemal 11% składki zarobionej i innych przychodów technicznych. Ubezpieczenia komunikacyjne OC mają mniejszy udział kosztów akwizycji (średnio 13%) niż średnia dla całego Działu II, jednak wysoka szkodowość w tej grupie (średnio ok. 76% w latach ) determinuje stratę techniczną. Na tak niekorzystne wyniki wskaźnika mieszanego wpływa rosnąca konkurencja na rynku ubezpieczeniowym i wywołana tym presja cenowa, a także systematyczne rozszerzanie zakresu odpowiedzialności w związku z pojawiającymi się nowymi regulacjami. W celu kompensaty strat technicznych z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego OC zakłady ubezpieczeń oferują pakiety, w których sprzedaż OC komunikacyjnego oferowana jest razem z bardziej rentownymi produktami (AC, ubezpieczenie mieszkaniowe, assistance). Jednocześnie zakłady ubezpieczeń podejmują działania mające na celu redukcję kosztów administracyjnych, co przełożyło się na spadek udziału tych kosztów we wskaźniku mieszanym z 12% w 26 roku do 8% w roku Największa grupa ubezpieczeniowa OC komunikacyjne regularnie przynosi stratę techniczną zakładom ubezpieczeń.

13 Dekompozycja wskaźnika mieszanego dla Polski (3/4) AC komunikacyjne (grupa 3) Wskaźnik mieszany ubezpieczeń AC bez komunikacyjnych 12% 95% 11% 16% 1% 93% 7% 94% 91% 9% 87% 12% 11% 1% 19% 6% 8% 18% 6% 16% 18% 17% 18% 18% 6% Ubezpieczenia komunikacyjne AC, dla których wskaźnik mieszany w latach wynosił średnio 96%, stanowią przeważnie dla zakładów ubezpieczeń zrównoważenie strat technicznych z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jednak również w tej linii wskaźnik mieszany przekroczył 1% w roku 29 i 21. 4% 2% % Źródło: KNF. 66% 63% 63% 73% 79% * W roku 26 ujemna zmiana rezerw na wyrównanie szkodowości przekroczyła pozostałe koszty techniczne, przez co koszty pozostałe dały ujemny wynik, co zostało uwzględnione w kosztach związanych z odszkodowaniami (zmniejszenie wskaźnika). 67% 61% 26* odszkodowania i świadczenia koszty akwizycji koszty administracyjne koszty reasekuracji koszty pozostałe W celu podniesienia rentowności linii ubezpieczeń komunikacyjnych AC zakłady ubezpieczeń systematycznie podejmują działania mające na celu obniżenie kosztów administracyjnych, które stanowiły 12% wskaźnika mieszanego w roku 26 i tylko 6% w roku 212. Zakłady ubezpieczeń wyraźnie redukują koszty administracyjne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 11

14 Dekompozycja wskaźnika mieszanego dla Polski (4/4) ubezpieczenia szkód spowodowanych przez ogień i inne żywioły (grupa 8) 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Wskaźnik mieszany ubezpieczeń szkód żywiołowych 75% 78% 12% 12% 2% 3% 7% 11% 21% 38% 88% % 1% 95% 1% 11% 23% 24% 53% 56% 125% % 9% 24% 89% 94% 92% 5% 8% 6% 8% 25% 25% 5% 48% 26** 27** 28* 29 21* odszkodowania i świadczenia koszty akwizycji koszty administracyjne koszty reasekuracji Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami obejmują głównie ubezpieczenia mieszkań i domów przed skutkami zjawisk takich, jak ogień, powodzie, burze i inne żywioły naturalne. Koszty ponoszone przez zakłady ubezpieczeń na reasekurację dają wymierne korzyści w postaci mniejszych strat w razie wystąpienia katastrof oraz wyrównują wynik techniczny. koszty pozostałe Źródło: KNF. * W roku 28 i 21 wynik na reasekuracji był dodatni, co zostało uwzględnione w kosztach związanych z odszkodowaniami (zmniejszenie wskaźnika). ). ** W roku 26 i 27 pozycja pozostałych kosztów była ujemna (pozostałe przychody były wyższe niż pozostałe koszty), co z powodu trudności prezentacyjnych zostało uwzględnione w kosztach związanych z odszkodowaniami (zmniejszenie wskaźnika). W grupie tej wskaźnik mieszany wykazuje duże wahania ze względu na nieprzewidywalność zjawisk naturalnych. Można zaobserwować trend pogorszenia szkodowości oraz istotny wzrost odszkodowań w latach występowania katastrof naturalnych. Sytuacja taka była m.in. w związku z powodzią w 21 roku. Współczynnik szkodowości równy 89% w 21 roku odzwierciedla już efekt pomniejszenia odszkodowań o udział reasekuratorów. Bez reasekuracji szkody na udziale własnym byłyby znacznie wyższe. 12 W ubezpieczeniach szkód spowodowanych żywiołami obserwujemy pogorszenie szkodowości, dodatkowo potęgowane przez występowanie katastrof naturalnych.

15 Reasekuracja dodatkowy koszt działalności ubezpieczeniowej Źródło: KNF. Koszty reasekuracji (mln zł) 2% 15% 1% 5% % Źródło: KNF. Udział reasekuratorów w składce przypisanej oraz odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych w Dziale II w Polsce (w %) cesja składki 3,8% 4,4% cesja wypłaconych odszkodowań Koszty reasekuracji w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych (mln zł) 1,6% 1,7% 3,2% 1,5% ,4% koszty reasekuracji (mln zł) 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 2% 3% 4% Udział kosztów reasekuracji w składce zarobionej udział kosztów reasekuracji w składce zarobionej brutto Ryzyko, którego zakład ubezpieczeń nie chce lub z uwagi na skalę swojej działalności nie może zatrzymywać na udziale własnym, zostaje przekazane w całości lub w części większym, silniejszym instytucjom ubezpieczeniowym, często o globalnym zasięgu i rozproszonym ryzyku, jakimi są zakłady reasekuracji. Dotyczy to w szczególności szkód katastroficznych (burze, powodzie) lub dużych szkód (np. szkody osobowe w OC komunikacyjnym). Największe firmy na świecie specjalizujące się w przejmowaniu ryzyka to Swiss Re oraz MunichRe. Procentowy udział reasekuratorów zarówno w składce przypisanej, jak i odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych w Dziale II na polskim rynku ubezpieczeń wykazuje niewielki trend wzrostowy od 28 roku i wynosi obecnie około 15%. Zyski z tytułu reasekuracji w roku 212 wyniosły niecałe 1 mln zł i stanowiły ok.,4% składki zarobionej brutto. Znaczący wzrost kosztów reasekuracji w roku 211 w porównaniu z rokiem 21 spowodowany był w dużej mierze wzrostem udziału reasekuratorów w składce przypisanej przy jednoczesnym spadku udziału reasekuratorów w wypłaconych odszkodowaniach i świadczeniach. 13

16 Komponenty składki ubezpieczeniowej 14 Podsumowanie Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy między innymi od: wypłaconych odszkodowań i świadczeń, kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych, kosztów reasekuracji oraz pozostałych kosztów uwzględniających np. wpłaty na CEPiK. Analiza wskaźników mieszanych wskazuje na malejący udział koszów administracyjnych oraz rosnący udział kosztów akwizycji we wszystkich rozpatrywanych grupach oraz w całym Dziale II. Najwyższy udział odszkodowań i świadczeń w składce zarobionej w analizowanych grupach występuje w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych i znacząco przewyższa on również średni poziom odszkodowań i świadczeń w całym Dziale II. Składki ubezpieczonych finansują przede wszystkim wypłaty odszkodowań i świadczeń, a także koszty prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, a tylko w niewielkim stopniu zysk ubezpieczyciela. Spośród analizowanych grup najgorszy wynik jest osiągany w ubezpieczeniach OC, dla których wskaźnik mieszany regularnie przekracza 1%, co oznacza straty techniczne ponoszone przez zakłady ubezpieczeń. Zdecydowanie największe wahania wskaźnika mieszanego występują w grupie 8 i są związane ze zmianami wysokości odszkodowań i świadczeń. Jest to spowodowane nieprzewidywalnością katastrof naturalnych oraz ich zwiększoną intensywnością w ostatnich latach. Reasekuracja służy ograniczaniu ryzyka wynikającego m.in. z występowania wysokich szkód osobowych lub szkód katastroficznych. Średni roczny koszt reasekuracji ponoszony przez zakłady ubezpieczeń majątkowych w ciągu ostatnich 7 lat wynosił ok. 22 mln zł. Jest to jednak koszt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce.

17 2.2. Wpływ odszkodowań i świadczeń na składkę w ubezpieczeniach komunikacyjnych Liczba aut na mieszkańca w Polsce rośnie na przestrzeni lat, napędzając rozwój sektora ubezpieczeń komunikacyjnych Stosunek liczby aut do liczby mieszkańców Liczba aut na mieszkańca na tle liczby polis OC w Polsce na przestrzeni lat % 55% 5% 45% 4% liczba polis OC Źródło: urostat i KNF. 1% 8% 6% 4% 2% % Źródło: urostat. 2 56% 59% 19 54% 52% % % Liczba polis OC w mln stosunek liczby aut do liczby mieszkańców Stosunek liczby aut do liczby mieszkańców w podziale na kraje Europy w 211 roku BE CZ DE IE ES IT LV LT HU NL AT PL SI SK SE NO Współczynnik motoryzacji jako stosunek liczby pojazdów do liczby mieszkańców zachowuje trend wzrostowy w latach Z każdym rokiem przybywa samochodów, co powoduje znaczny wzrost sektora ubezpieczeń komunikacyjnych. Współczynnik ten może być zawyżony o około 1 p.p., ponieważ wiele samochodów, które przestały być użytkowane (np. po rozłożeniu na części), nie zostało wyrejestrowanych. Ich liczba może przekraczać nawet 4 mln. Liczba aut na mieszkańca jest w Polsce nieznacznie niższa niż w krajach Europy Zachodniej, co wskazuje na istniejącą jeszcze przestrzeń do rozwoju. Mimo różnicy w stosunku do krajów Europy Zachodniej, współczynnik ten jest w Polsce wyższy niż w krajach o podobnym stopniu rozwoju (Węgry, Czechy). 15

18 Starzenie się parku samochodowego negatywnie wpływa na rozwój rynku ubezpieczeń komunikacyjnych 16 Struktura wiekowa parku samochodowego w Polsce w 211 roku 28% 4% 5% 6% 7% 14% 2 lata 3 4 lata 5 6 lat 7 9 lat 1 14 lat powyżej 14 lat Źródło: eurologistics.pl Porównanie sprzedaży nowych samochodów do importu samochodów używanych sprzedaż nowych samochodów Źródło: eurologistics.pl, motofakty.pl import samochów używanych Zmiany dotyczące liczby i wieku samochodów w Polsce po wejściu do UE: Liczba samochodów w Polsce w latach wzrosła o ponad 5%, co było spowodowane przede wszystkim większym importem starszych samochodów z UE. Jednocześnie nastąpił spadek sprzedaży nowych samochodów w 24 i 25 roku. Oba te zjawiska przełożyły się na znaczącą zmianę struktury wiekowej aut w Polsce: W 24 roku niemal połowę pojazdów stanowiły auta do 1 lat, natomiast 8 lat później udział ten spadł do 32%. Średni wiek samochodu w Polsce wynosi obecnie 11,5 roku, podczas gdy w pozostałych krajach UE ok. 8 lat. Sprzedaż nowych samochodów podlega obecnie znacznie mniejszym fluktuacjom niż import samochodów używanych; od 29 roku widoczny jest znaczący spadek liczby samochodów sprowadzanych z zagranicy na skutek kryzysu gospodarczego. Wpływ struktury wiekowej samochodów na rynek ubezpieczeniowy: Ponieważ znacząca większość samochodów ma ponad 1 lat, stosunkowo niewielki odsetek samochodów ma wykupioną polisę AC. Starszy wiek samochodów może się przekładać na wyższe składki OC, ale nie jest to czynnik istotnie różnicujący ceny ubezpieczeń.

19 Statystyki dotyczące wypadków komunikacyjnych wskazują na malejącą liczbę wypadków drogowych Wypadki drogowe, ranni i zabici w tys. Liczba zdarzeń drogowych i ich skutki w Polsce wypadki zabici ranni kolizje Liczba kolizji w tys. Od roku 2 zachowany jest trend malejący liczby osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych. Liczba rannych i zabitych jest mocno skorelowana z liczbą wypadków. Wynika stąd, że średnia liczba osób poszkodowanych i zabitych w jednym wypadku nie zmienia się. Liczba kolizji w 212 roku była zbliżona do wielkości z roku 2. Brak spadku liczby kolizji jest prawdopodobnie spowodowany rosnącą liczbą samochodów. Źródło: Statystyki z bazy danych Komendy Głównej Policji 17

20 Statystyki dotyczące zdarzeń drogowych wskazują na rosnącą liczbę odszkodowań i świadczeń przypadających na zdarzenie drogowe 18 Liczba wypadków i kolizji oraz liczba wypłat (w tys.) Źródło: KNF. Porównanie liczby zdarzeń drogowych w Polsce z liczbą wypłat z OC komunikacyjnego liczba wypadków i kolizji liczba wypłat z OC komunikacyjnego Wartość odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego (w mln zł) Źródło: KNF. Spadek liczby wypadków nie przekłada się na malejącą liczbę odszkodowań i świadczeń Łączna liczba wypadków i kolizji spadła w ciągu ostatnich 9 lat o 21%, natomiast liczba wypłaconych odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego wzrosła w tym czasie o ponad 5%. Na pojedynczy wypadek lub kolizję w 24 roku przypadało średnio 1,4 wypłaty, natomiast w 212 roku stosunek ten wzrósł niemal dwukrotnie i wynosił 2,7*. Wzrost liczby odszkodowań i świadczeń odzwierciedla różne tendencje obecne na rynku ubezpieczeniowym, takie jak: wzrost liczby szkód osobowych, rozszerzenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń poprzez zmiany w prawie oraz wzrost świadomości ubezpieczonych. Poza liczbą wypłat w ciągu ostatnich 1 lat wzrosła także o 74% wartość odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego Ubezpieczenie OC obejmuje nie tylko szkody materialne, jak naprawa samochodu, ale także np.: zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, utracone zarobki i inne korzyści, zwrot kosztów holowania, parkowania, szkody poza pojazdem, np. uszkodzony wiadukt. * Liczba wypłat jest publikowana w raportach statystycznych KNF.

21 Szkody osobowe na podstawie danych z UFG (1/2) wzrost liczby oraz wartości wypłaconych świadczeń Źródło: UFG Liczba wypłat z tytułu szkód osobowych w OC komunikacyjnym * Łączna roczna kwota świadczeń wypłaconych z tytułu szkód osobowych w OC komunikacyjnym w mln zł * Źródło: UFG. Rozwój szkód osobowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych: Wykresy obok przedstawiają szacunki dotyczące liczby wypłat i wartości świadczeń z tytułu szkód osobowych na podstawie baz danych Ośrodka Informacji UFG. Są to więc szacunki dotyczące wyłącznie tych zakładów prowadzących działalność w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych, które przekazują dane szkodowe do UFG. Liczba wypłat z tytułu szkód osobowych rosła w latach w tempie 21% rocznie, i w 212 roku wynosiła ponad 15 tys. W analizowanym okresie występuje również wyraźny trend rosnący łącznej kwoty świadczeń z tytułu szkód osobowych, która w 212 roku wyniosła ponad 1,1 mld zł i w latach rosła w tempie 21% rocznie. Szkody osobowe charakteryzują się długim okresem rozwoju, co powoduje, że wypłaty z danego roku kalendarzowego są w dużej mierze związane ze świadczeniami z tytułu szkód zaszłych w latach ubiegłych. Dane prezentowane przez UFG przedstawiają wyłącznie kwoty wypłaconych świadczeń (bez rezerw), co powoduje, że nie dają one jeszcze pełnego obrazu wartości szkód osobowych zaszłych w danym roku. Pomiędzy danymi prezentowanymi przez UFG oraz wynikami ankiety przeprowadzonej na potrzeby publikacji Szkody osobowe ( ), występują rozbieżności wynikające z szacunkowego charakteru ankiety, innych lat objętych analizą oraz stopnia kompletności bazy danych UFG. * Przedstawione wielkości zostały oszacowane na podstawie danych przygotowanych przez Ośrodek Informacji UFG. W szczególności nie są to szacunki szkód osobowych dla całego segmentu OC komunikacyjnego pozostającego pod nadzorem KNF, ponieważ uwzględniają one również działalność prowadzoną przez oddziały oraz podmioty prowadzące działalność na terenie Polski na zasadzie swobody świadczenia usług. Prezentowane dane są szacunkami uwzględniającymi stopień wypełnienia baz danych UFG, jednak rzeczywiste dane mogą się różnić od prezentowanych z uwagi na stopień kompletności baz danych UFG. Ponieważ nie są dostępne dane na temat stopnia wypełnienia baz UFG dla samych szkód osobowych, zarówno liczba, jak i wartość świadczeń zostały przeskalowane na podstawie stopnia kompletności baz danych wszystkich szkód z OC komunikacyjnego. 19

22 Szkody osobowe na podstawie danych z UFG (2/2) wzrost częstości oraz udziału szkód osobowych w łącznej kwocie wypłat w OC komunikacyjnym 2 Częstość wypłat z tytułu szkód osobowych oraz udział wartości tych wypłat w łącznej wartości odszkodowań i świadczeń w grupie 1 * Udział wartości wypłat z tytułu szkód osobowych w łącznej wartości wypłat w grupie 1 25% 2% 15% 1% 5% % udział wartości wypłat z tytułu szkód osobowych w łącznej wartości wypłat w grupie 1 częstość wypłat szkód osobowych w grupie 1 Źródło: UFG.,9%,8%,7%,6%,5%,4%,3%,2%,1%,% Częstość wypłat z tytułu szkód osobowych Wzrost znaczenia szkód osobowych w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych: Częstość wypłat z tytułu szkód osobowych w grupie 1 wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat dwukrotnie, z poziomu,4% do,8% w przeliczeniu na jedną polisę. Udział wartości świadczeń wypłaconych z tytułu szkód osobowych w łącznej kwocie odszkodowań i świadczeń z OC komunikacyjnego wzrósł w analizowanym okresie o ponad 6% i w 212 roku wynosił 23%. Statystyki te wskazują na coraz wyższą częstość wypłat z tytułu szkód osobowych oraz rosnącą wagę tych szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych. * Przedstawione wielkości zostały oszacowane na podstawie danych przygotowanych przez Ośrodek Informacji UFG. W szczególności nie są to szacunki szkód osobowych dla całego segmentu OC komunikacyjnego pozostającego pod nadzorem KNF, ponieważ uwzględniają one również działalność prowadzoną przez oddziały oraz podmioty prowadzące działalność na terenie Polski na zasadzie swobody świadczenia usług. Prezentowane dane są szacunkami uwzględniającymi stopień wypełnienia baz danych UFG, jednak rzeczywiste dane mogą się różnić od prezentowanych z uwagi na stopień kompletności baz danych UFG. Ponieważ nie są dostępne dane na temat stopnia wypełnienia baz UFG dla samych szkód osobowych, zarówno liczba, jak i wartość świadczeń zostały przeskalowane na podstawie stopnia kompletności baz danych wszystkich szkód z OC komunikacyjnego.

23 Szkody osobowe w krajach UE stanowią większy odsetek szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych niż w Polsce Porównanie szkód komunikacyjnych OC w Polsce i UE w 26 roku (w euro) Wartość średniej szkody Wartość średniej szkody osobowej Wartość średniej szkody w OC UE Polska Źródło: Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, Analiza Rynku, pod redakcją Ilony Kwiecień, Warszawa 211. Struktura wysokości odszkodowań i świadczeń z tytułu szkód osobowych w krajach UE 1% 1% 17% 63% poniżej 1 tys. EUR od 1 do 5 tys. EUR od 5 do 1 tys. EUR powyżej 1 mln EUR Źródło: Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, Analiza Rynku, pod redakcją Ilony Kwiecień, Warszawa 211. Średnia wartość szkody osobowej w OC jest w Polsce ponad 2,5 raza wyższa niż łączna średnia szkoda w OC. W krajach UE proporcja ta wynosi blisko 3,6. W krajach rozwiniętych UE udział wartości wypłat z tytułu szkód osobowych w całości szkód z OC wynosiła w 26 roku ponad 5%, podczas gdy w Polsce stosunek ten w 211 roku był równy 18% (źródło: Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, Analiza Rynku, pod redakcją Ilony Kwiecień, Warszawa 211). Na rynku UE w 26 roku liczba szkód osobowych stanowiła około 14% liczby wszystkich szkód komunikacyjnych OC. W Polsce stosunek ten wynosił w 26 roku ponad 6%, a w 29 roku 8% (źródło: Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC, Analiza Rynku, pod redakcją Ilony Kwiecień, Warszawa 211). Średnia wysokość świadczenia z tytułu szkody osobowej w UE jest ponad 5 razy wyższa od przeciętnej składki OC, podczas gdy w Polsce jest 3 razy wyższa. Wielkość szkód osobowych w krajach UE powyżej 1 tys. euro stanowi 37% wszystkich szkód osobowych, w tym szkody osiągające wartość powyżej 1 mln euro stanowią 1%. Powyższe statystyki pokazują potencjalną przestrzeń wzrostową dla wartości świadczeń wypłacanych z tytułu szkód osobowych w Polsce, wraz z dalszym wzrostem świadomości ubezpieczeniowej i oczekiwań Polaków. 21

24 Wzrost znaczenia świadczeń rentowych jest dodatkowym obciążeniem dla zakładów ubezpieczeń 22 Rezerwa na skapitalizowaną wartość rent dla OC komunikacyjnego (w mln zł) % 5% 4% 3% 2% 1% Źródło: PIU Źródło: PIU, KNF. CAGR: 11% Udział rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 34% 35% 35% 35% 35% 33% 32% 32% Wzrost wysokości rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w OC komunikacyjnym: W porównaniu z rokiem 22 rezerwa wzrosła niemal trzykrotnie i na koniec 212 roku wyniosła ponad 7,5 mld zł. Wartość rezerwy na skapitalizowaną wartość rent rosła przez ostatnie 1 lat średnio o 11% rocznie, natomiast rynek mierzony składką przypisaną rósł w tym czasie średnio o 6,5% rocznie. Z wypłatami świadczeń rentowych wiążą się duże koszty obsługi oraz ryzyko, np. indeksacji świadczeń. Wzrost rezerwy jest związany przede wszystkim ze wzrostem sektora ubezpieczeń, ale pośrednio może też mieć związek ze wzrostem częstości szkód oraz średniej szkody w ostatnich latach. Stały udział rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w Dziale II: Pomimo ciągłego wzrostu wysokości rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, w ciągu ostatnich kilku lat jej udział w całości rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w Dziale II utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym około 33%.

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, lipiec 2014

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, lipiec 2014 Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, lipiec 2014 Uwagi metodyczne Wstęp Prezentowany raport zawiera analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, luty 2014

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, luty 2014 Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce Przegląd danych z lat 2011-2013 Warszawa, luty 2014 Uwagi metodyczne Wstęp Prezentowany raport zawiera analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Aktuariat i matematyka finansowa. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia

Aktuariat i matematyka finansowa. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia Aktuariat i matematyka finansowa Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia Tworzenie rezerw i ich wysokość wpływa na Obliczanie zysku dla potrzeb podatkowych, Sprawozdawczość dla udziałowców,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Warszawa, 14.05.2012 r.

Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Warszawa, 14.05.2012 r. Reasekuracja a zdarzenia katastroficzne. Czy działamy świadomie? Warszawa, 14.05.2012 r. AGENDA 1. Zdarzenia katastroficzne na świecie 2. 2010 rok w Polsce, ale nie tylko 3. Dlaczego? 4. Prewencja reasekuracja,,

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia non-life. Redaktor: Ewa Wierzbicka

Ubezpieczenia non-life. Redaktor: Ewa Wierzbicka Ubezpieczenia non-life. Redaktor: Ewa Wierzbicka Wprowadzenie -Ewa Wierzbicka 11 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce -Kazimierz Ortyński 15 1.1. Pojęcie i funkcje rynku ubezpieczeń 15 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2338 ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W METODYCE BION

ZMIANY W METODYCE BION ZMIANY W METODYCE BION Lp. Obszar/wskaźnik Stan poprzedni Wprowadzona zmiana OCENA RYZYKA ZAKŁADU ZAGREGOWANE RYZYKO 1. Wynik testu stresu dla ryzyka koncentracji aktywów 2. Ekspozycja na ryzyko kredytowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008 Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach -2008 Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU Warszawa, październik 2009 r. 2 Spis treści 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń 3 2. Podziękowania 3 3. Opis metodologii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego

UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego Warunki zaliczenia Egzamin pisemny: 22 stycznia 2012 r. Godz. 11.05-12.40 w Sali RA3. UBEZPIECZENIA Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Katedra Makroekonomii pokój A 109, tel. (17) 866 11 34 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT. szkodowość w roku polisowym 2011 stan na dzień przygotowany dla Urzędu Miasta Łodzi. Raport szkód za rok polisowy 2011.

RAPORT. szkodowość w roku polisowym 2011 stan na dzień przygotowany dla Urzędu Miasta Łodzi. Raport szkód za rok polisowy 2011. RAPORT szkodowość w roku polisowym 2011 stan na dzień 31-03- 2012 przygotowany dla Urzędu Miasta Łodzi Raport szkód za rok polisowy 2011. 1 Program ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ W I PÓŁROCZU 20010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, listopad 2010 r. Autorzy: Andrzej Kozak (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego) Olga

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunkowość zakładów ubezpieczeń prowadzenie: dr Adam Chmielewski Definicje ubezpieczenie - urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 10 maja 2011 r. DMR/A/K/201012/001 Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe Wprowadzenie do ubezpieczeń Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych 2016/2017 Literatura N. L. Bowers i inni, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Itasca,

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTALE 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 9 lutego 2011 r. Autorzy: Tomasz Filak (Departament Ubezpieczeniowego Nadzoru Finansowego) Mariusz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich

Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich RYSZARD BOCIONG, FRANCISZEK HUTTEN-CZAPSKI Ekonomiczna rola ubezpieczeń. Doświadczenia Polski na tle wybranych krajów europejskich Wielkość rynku ubezpieczeń w Polsce mierzona jako procent PKB rośnie bardzo

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. Dz.U.03.211.2060 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa

V. Społeczne aspekty mieszkalnictwa V Społeczne aspekty mieszkalnictwa 1 Wydatki gospodarstw domowych związane z użytkowaniem mieszkania Szacuje się, że wydatki gospodarstw domowych w 2007 r w przeliczeniu na 1 osobę w stosunku do 2006 r

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach)

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach) UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe,

Bardziej szczegółowo

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELI ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY PUNKT WIDZENIA Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Warszawa, 23 lutego 2009 r. Szkoda ubezpieczeniowa a poczucie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS

Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group Warszawa, 21 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń Strona 1 z 29 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.12.2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (publikacja: Dz. U. z 2003 r. nr 218, poz. 2144 oraz z 2004 r. nr 282,

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo