banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance"

Transkrypt

1 banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance

2 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 22 Wprowadzenie Rynek ubezpieczeń majątkowych i osobowych w Polsce ulega ciągłym przeobrażeniom. Sukcesywnie z roku na rok spada udział ubezpieczeń komunikacyjnych w strukturze przypisu składki działu II. Zyskują natomiast na znaczeniu inne rodzaje ubezpieczeń, szczególnie ubezpieczenia OC nie związane z komunikacją, ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenia finansowe. Obecnie już nie wystarczy, aby system potrafił rejestrować polisy i zbierać składkę ubezpieczeniową. Konieczne jest zapewnienie możliwości elastycznego definiowania produktów ubezpieczeniowych, aktywnego zarządzania procesem likwidacji szkód wraz z wykrywaniem nadużyć i oszustw, czy wreszcie możliwość oferowania ubezpieczeń za pomocą nowoczesnych kanałów dystrybucji. Firma Comarch pragnie przedstawić Państwu system Comarch NonLife Insurance, którego zadaniem jest obsługa informatyczna procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń osobowych i majątkowych, umożliwia spójne i elastyczne zarządzanie wszystkimi obszarami operacyjnej działalności firmy ubezpieczeniowej. Dzięki nowoczesnej architekturze oraz bogatej funkcjonalności system może stać się wartościowym partnerem Państwa firmy na rynku ubezpieczeń.

3 Comarch NonLife Insurance Najważniejsze cechy systemu 3 W ramach systemu Comarch NonLife Insurance wydzielić można następujące kluczowe obszary działania: Definiowanie produktów ubezpieczeniowych pozwala w szybki sposób rozszerzać ofertę towarzystwa o nowe produkty ubezpieczeniowe tworzone od podstaw lub przy wykorzystaniu dostępnych elementów bazowych. Wsparcie procesów biznesowych, takich jak: sprzedaż i obsługa polis, aktywna obsługa procesu likwidacji szkód, obsługa programów reasekuracyjnych, definiowanie przepływów pracy (workflow), definiowanie i rozliczanie sieci sprzedaży, obsługa rozrachunków, w tym masowe uzgadnianie płatności, naliczanie rezerw ubezpieczeniowych, zamykanie okresów rozliczeniowych, obsługa wymiany informacji z instytucjami rynku ubezpieczeniowego. Wsparcie integracji z systemem księgowym umożliwiające elastyczne określanie zestawu danych wymienianych pomiędzy systemem produkcyjnym a Księgą Główną. Wsparcie tworzenia raportów, pozwalające na korzystanie z dostępnej bazy raportów, w tym raportów dla urzędów nadzoru, jak również konstruowanie własnych raportów operacyjnych i zbiorczych raportów dla kadry zarządzającej w oparciu o zagregowane dane. Bogate doświadczenie Comarch w zakresie wyżej wymienionych obszarów systemu, wynikające z przeprowadzonych projektów w dużych instytucjach finansowych, może przyczynić się do sukcesu Państwa firmy na rynku ubezpieczeń. System Comarch NonLife Insurance jest przygotowany do obsługi następujących linii produktowych: Ubezpieczenia majątkowe różnego rodzaju produkty majątkowe, w tym ubezpieczenia od zdarzeń losowych, kradzieży, ubezpieczenia mieszkań, cargo, ryzyk budowlanych, sprzętu elektronicznego. Ubezpieczenia komunikacyjne indywidualne i pakietowe ubezpieczenia OC, Auto Casco, Zielona Karta, Assistance, NW, ubezpieczenia lotnicze. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ubezpieczenia osobowe zarówno indywidualne, jak i grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia kosztów leczenia. Ubezpieczenia rolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa, ubezpieczenia budynków, maszyn, zwierząt i upraw. Ubezpieczenia finansowe system obsługuje ubezpieczenia różnego rodzaju ryzyk finansowych, w tym ubezpieczeń kredytów w okresie pomostowym, kredytów inwestycyjnych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia ochrony prawnej ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej w następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczenia turystyczne wszelkiego rodzaju ubezpieczenia podróży.

4 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 4 Najważniejsze atuty systemu Comarch NonLife Insurance: kompleksowa obsługa wszystkich linii produktów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, modularna budowa systemu ułatwiająca integrację z istniejącymi systemami klienta, wielojęzyczność i wielowalutowość, przyjazne środowisko graficzne, identyczne dla wszystkich modułów i linii produktowych, skrócenie czasu i redukcja kosztów wprowadzenia na rynek nowych oraz modyfikacji istniejących produktów, ułatwienie zarządzania produktami przy dużej ich dywersyfikacji i złożoności, lepsze wykorzystanie zasobów przez przeniesienie odpowiedzialności za poprawną definicję produktu na pracowników merytorycznych, aktualność dostosowania do regulacji prawnych. Korzyści Kompleksowa obsługa produktów Zarządzanie wszystkimi liniami produktowymi w jednym systemie, co znacząco ułatwia pracę przy dużej dywersyfikacji i złożoności produktów ubezpieczeniowych. Szybka reakcja na zmiany rynkowe System pozwala na skrócenie czasu i zredukowanie kosztów wprowadzenia na rynek nowych oraz modyfikacji istniejących produktów. Spokojna współpraca z UFG, DAPOS i nadzorem ubezpieczeniowym System wyposażony jest w aktualne interfejsy do wszystkich wymaganych prawem instytucji ubezpieczeniowych. W razie zmian prawnych Comarch dostosowuje system do nowych wymogów. Bezproblemowe przejście do strefy Euro Ze względu na międzynarodowy charakter działalności Comarch system jest w pełni wielowalutowy i wielojęzyczny. Elastyczne podejście do wdrożenia i integracji Ponieważ budowa systemu ma charakter modułowy, możliwe jest wyodrębnienie poszczególnych funkcjonalności w celu integracji z systemami klienta lub wydzielenie i etapowe uruchamianie poszczególnych obszarów biznesowych co znacząco ogranicza ryzyko projektu. Wyższa jakość obsługi klienta Wykorzystanie nowych kanałów kontaktu z klientami (WWW, WAP, SMS) oraz automatyzacja procesów obsługi spraw i zgłoszeń powodują widoczne zwiększenie satysfakcji klientów towarzystwa. Wzrost konkurencyjności Zmniejszenie kosztów organizacyjnych poprzez lepszy przepływ informacji i automatyzację procesów oraz możliwość wykorzystania nowych kanałów sprzedaży (bancassurance, Internet) pozwala na zwiększenie konkurencyjności na rynku ubezpieczeń.

5 Comarch NonLife Insurance Funkcjonalność System ma budowę modularną, pozwalającą na niezależne wykorzystywanie poszczególnych elementów systemu przez firmę ubezpieczeniową (firma może zdecydować się na zakup poszczególnych modułów, np. Obsługę Wniosków i Polis lub Likwidację Szkód) i zintegrowanie ich z istniejącymi systemami informatycznymi klienta. Z drugiej strony poszczególne moduły tworzą wspólnie rodzinę aplikacji, która jako jednorodny system może obsługiwać całość działalności ubezpieczeniowej klienta. 5 System analityczny System CRM System bankowy Comarch NonLife Insurance Raporty i analizy Rezerwy Okresy sprawozdawcze Archiwizacja dokumentów Rozliczenia Reasekuracja Obsługa sieci sprzedaży Likwidacja szkód System księgowy Prowizje Windykacja Centralne repozytorium Obsługa wniosków i polis Generator Produktów Wydruki masowe Administracja i konfiguracja systemu Struktura funkcjonalności systemu Comarch NonLife Insurance

6 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 6 Generator produktów Moduł Generatora Produktów pozwala na szybkie i elastyczne tworzenie nowych ubezpieczeń. W module konstruujemy: logikę produktu zakres danych rejestrowanych na polisie, zakres ochrony ubezpieczeniowej, sposoby taryfikacji, formuły kalkulujące składkę, sposób wprowadzania danych wygląd ekranów obsługiwanych przez operatora, wartości domyślne podpowiadane przez system, kolejność wprowadzania informacji, dodatkowe sprawdzenia jakości rejestrowanych danych. Realizowany w systemie model danych powoduje, że wprowadzenie nowego produktu w żaden sposób nie zmienia struktury bazy danych. Nie powstają nowe tabele ani nowe atrybuty w tabelach, a dane związane z nowym produktem automatycznie uwzględniane są we wszelkich uprzednio zdefiniowanych operacjach księgowych i aktuarialnych. Raz wprowadzona definicja produktu jest wykorzystywana we wszystkich kanałach dystrybucji (agenci, oddziały, Call Center, Internet). Definicje można swobodnie kopiować zarówno w ramach jednej bazy danych, jak i pomiędzy bazami (np. między środowiskiem testowym a produkcyjnym). Obsługa polis Moduł Obsługi Polis, korzystając z danych przygotowanych w Generatorze Produktów, pozwala na rejestrację dokumentów ubezpieczeniowych i zapewnia pełne wsparcie operacji na wnioskach i polisach, w tym: rejestrację polis i wniosków, automatyczne lub ręczne polisowanie wniosków, automatyczne wyliczanie przypisu na podstawie zarejestrowanych danych, operacje modyfikacji danych polisowych z korektą przypisu składki, w tym: zmiana danych osobowych, doubezpieczenie, sprzedaż pojazdu, rozwiązanie umowy, automatyczne odnawianie polis, monitorowanie wprowadzanych danych obejmujące: aktualność definicji produktu, kontrole numeru druku, kontrole uprawnień, kontrole stosowanych zniżek i zwyżek, sprawdzenie poprawności wprowadzanej składki, możliwość weryfikacji pakietów danych na dwie ręce. Moduł umożliwia wprowadzanie danych w Centrali, Biurach Regionalnych, w Agencjach i przez poszczególnych Agentów. Możliwa jest również rejestracja polis bezpośrednio przez klientów towarzystwa za pomocą portalu internetowego. Definiowanie produktu Rejestracja polisy strona www

7 Comarch NonLife Insurance Likwidacja szkód Moduł umożliwia pełną obsługę szkody w oparciu o definiowalny model przepływu pracy workflow. Wśród dostępnych funkcji znajdują się: rejestracja zgłoszenia szkody, przydział likwidatorów, rejestr zdarzeń szkodowych, do których można przypisać wiele zgłoszeń szkód, sprawdzenie ochrony ubezpieczeniowej, rejestracja roszczeń, rejestracja oszacowań, rejestracja decyzji i płatności szkodowych, rejestracja kosztów likwidacji, rejestr odzysków, rejestr płatności regresowych, dołączanie dokumentacji w formie elektronicznej do akt szkody, analizowanie symptomów szkody segmentacja, interfejsy do zewnętrznych systemów wyceny szkód. Obsługa sieci sprzedaży Moduł jest odpowiedzialny za przechowywanie informacji o elementach sieci sprzedaży (przedstawicielstwa, dyrektorzy, agenci, pośrednicy) oraz za umieszczenie tych elementów w dynamicznej strukturze hierarchicznej. Prowizje Moduł ten pozwala definiować i wyliczać prowizje dla elementów sieci agencyjnej: prowizje standardowe poszczególnych jednostek sieci sprzedaży, nadprowizje wynikające ze struktury sieci, prowizje uzależnione od produkcji i jakości portfela agenta lub grupy agentów, bonusy i nagrody uzależnione od dowolnych parametrów. Windykacja Moduł wspiera zaawansowaną obsługę procesu windykacyjnego w ramach działań towarzystwa ubezpieczeniowego, jak również umożliwia monitorowanie prac windykatorów zewnętrznych. Przykłady realizowanych funkcji: ewidencja płatności windykacyjnych, ewidencja kontrahentów w sprawie windykacyjnej, korespondencja z uczestnikami procesu, harmonogramowanie spłat, ewidencja urealnień i umorzeń, naliczanie prowizji dla windykatora, obsługa weksli. 7 Definiowanie workflow dla obsługi szkód Obsługa szkody

8 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 8 Reasekuracja W systemie zadbano o możliwość definiowania i rozliczania umów reasekuracyjnych, a także programów reasekuracyjnych i koasekuracyjnych. Moduł obsługuje umowy reasekuracji proporcjonalnej i nieproporcjonalnej, umowy obligatoryjne, fakultatywne i mieszane (facob). Przykłady realizowanych funkcji to: definiowanie zakresów rodzajów ryzyk, rozliczanie umów naliczanie udziałów poszczególnych reasekuratorów, przeglądanie reasekurowanych umów i szkód, wyznaczanie maksymalnej wartości ryzyka (PML), aneksowanie umów reasekuracyjnych, obsługa prowizji skalowej, obsługa rachunków technicznych, naliczanie udziału w rezerwach, prognozowanie wyników reasekuracji. Rezerwy System nalicza rezerwy techniczno ubezpieczeniowe według różnych, parametryzowanych metod. System umożliwia również zatwierdzanie i modyfikowanie naliczonych rezerw według wiedzy aktuariusza. Przykłady naliczanych rezerw: rezerwy składki brutto, rezerwy na ryzyka niewygasłe, udział reasekuratora w rezerwach, rezerwy na szkody zgłoszone i nieoszacowane, rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, rezerwy na koszty likwidacji, rezerwy na pośrednie koszty likwidacji, rezerwy na wyrównanie szkodowości, rezerwy na premie i rabaty. Okresy sprawozdawcze Moduł ten to jądro systemu i jego najważniejsza funkcjonalność. To tu informacje zebrane w trakcie rejestracji danych operacyjnych zostają przetworzone do postaci oczekiwanych przez kadrę zarządzającą, aktuariuszy, controlling, księgowość i inne departamenty monitorujące i sterujące działalnością towarzystwa ubezpieczeniowego. W zależności od wymagań towarzystwa za okres sprawozdawczy można w systemie przyjąć dzień, miesiąc lub rok. Zamknięcie każdego z nich wiąże się z przeprowadzeniem szeregu zdefiniowanych dla procesu etapów, wśród których wyróżnić można takie, jak: naliczenie rezerw, naliczenie udziałów reasekuracyjnych, obliczenie agregatów danych (np. trójkąt odszkodowań), naliczenie składki dla urzędu nadzoru, naliczenie składki dla UFG, obliczanie struktury portfela umów. W poszczególnych etapach można określić takie parametry, jak np. automatyczna akceptacja czy automatyczne Prowizje rating struktury portfela Umowy reasekuracyjne

9 Comarch NonLife Insurance wykonanie. Ważną cechą procesu jest także możliwość usunięcia jego wyników i ponownego ich przeliczenia po skorygowaniu wartości wejściowych. Wykonanie każdego etapu skutkuje także wygenerowaniem odpowiedniego zestawu komunikatów o przebiegu procesu naliczania i poprawności przetwarzanych danych. Rozliczenia W module Rozliczenia system gromadzi wszelkie informacje finansowe o rozrachunkach z klientami, pośrednikami, reasekuratorami. Jako księga pomocnicza moduł udostępnia dane analityczne o rozliczeniach wraz z bezpośrednimi odniesieniami do dokumentów ubezpieczeniowych. Moduł umożliwia: przeglądanie rozrachunków, monitorowanie salda rozliczeń z klientem, import wyciągów bankowych w postaci elektronicznej (Bresok, Brecollect, Videotel, Transcollect i in.), automatyczne kojarzenie rozrachunków z wyciągami bankowymi, generowanie monitów, przeglądanie transakcji na kontach. Moduł wyposażony jest w narzędzie obsługujące interfejs do Księgi Głównej. W ramach tego narzędzia użytkownik może: definiować kwoty przeznaczone do zadekretowania w Księdze Głównej, definiować konta Księgi Głównej, na które trafią dekretowane sumy, monitorować dekrety zbiorcze przesyłane do Księgi Głównej w rozbiciu na dekrety szczegółowe. Raporty i analizy System Comarch NonLife Insurance jest standardowo wyposażony w zbiór raportów i wydruków różnego typu. Obszar raportowania i analiz jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta, w ramach podziału na standardowe obszary: sprawozdawczość wewnętrzna: raportowanie operacyjne (wydruki dokumentowe, raporty tabelaryczne), raportowanie analityczne (zestawienia, podsumowania, analizy przekrojowe), sprawozdawczość zewnętrzna: roczne i kwartalne sprawozdania finansowe. W systemie użytkownicy tworzyć mogą również własne raporty operacyjne i statystyczne. 9 Rozrachunki z kontrahentami Transakcje na kontach

10 Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia Architektura Rozwiązania Comarch kierowane na rynek finansowy to systemy zorientowane na usługi, oparte o wysokiej jakości komponenty zarządzane przez workflow, w którym została zastosowana przede wszystkim gruboziarnista integracja i komunikacja. Koncepcja architektury technicznej opiera się o centralną spójną bazę danych Oracle. W ten sposób wszystkie dane są przechowywane w jednym miejscu i każdy uprawniony pracownik ma do nich dostęp. Podłączenie do aplikacji odbywa się w następujący sposób: za pomocą aplikacji klient serwer zainstalowanej na komputerach dla użytkowników Centrali, za pomocą aplikacji webowej dla użytkowników w oddziałach, punktach sprzedaży oraz pracowników mobilnych. Standardowe zakresy integracji Comarch NonLife Insurance system finansowo księgowy (EXACT GLOBE, ORACLE FINANCIAL, Comarch EGERIA, SAP, SYMFONIA, KOM PRO i in.), systemy wyceny szkód, system archiwizacji dokumentów (FILENET IMAGE SERVICES), system raportów i analiz (ORACLE DISCOVERER, COGNOS, OCEAN GENRAP), system wydruków masowych, system wsparcia sprzedaży i obsługi klienta (CRM), system obiegu pracy i dokumentów (FILENET WORKFLOW), systemy bankowe (BRESOK, BRECOLLECT, VIDEOTEL, TRANSCOLLECT, TRANSTABLE i in.). 10 Standardowe interfejsy systemu Comarch NonLife Insurance system DAPOS komunikacja z Rejestrem Pośredników Ubezpieczeniowych, raporty UFG, katalog ITS, system HOGA ewidencja jednostek geograficznych, waluty NBP.

11 Comarch NonLife Insurance Centrala WEB Serwer Firewall J2EE Serwer aplikacji Użytkownik w sieci https Użytkownik PDA Użytkownik mobilny 10 Mbit LAN Użytkownik w oddziale Pozostałe systemy Administrator Oracle 9i/10g Serwer bazy danych Architektura systemu Comarch NonLife Insurance 11

12 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39 a Kraków Polska Tel: faks: Polska Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław Belgia Bruksela Finlandia Helsinki Francja Lille Litwa Wilno Niemcy Drezno, Frankfurt n/menem Panama Panama City Rosja Moskwa Słowacja Bratysława Stany Zjednoczone Chicago, Miami Ukraina Kijów Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Comarch zatrudnia ponad 2700 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

banking, insurance & capital markets

banking, insurance & capital markets banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeniowych Rozwiązania Comarch dla ubezpieczeń Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 2 Wstęp Globalne zmiany, nieustanny rozwój technologii oraz

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo

infrastructure Umiejętna obsługa klienta drogą do sukcesu Comarch Contact Center

infrastructure Umiejętna obsługa klienta drogą do sukcesu Comarch Contact Center infrastructure Umiejętna obsługa klienta drogą do sukcesu Comarch Contact Center Infrastructure 2 Wprowadzenie Comarch Contact Center jest strategicznym punktem kontaktu umożliwiającym zintegrowanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

trade&services Relacje z klientami podstawą ich lojalności Comarch Loyalty Management

trade&services Relacje z klientami podstawą ich lojalności Comarch Loyalty Management trade&services Relacje z klientami podstawą ich lojalności Comarch Loyalty Management Trade & Services 2 Wprowadzenie Comarch na bieżąco śledząc zmiany zachodzące na rynku podąża za wciąż zmieniającym

Bardziej szczegółowo

cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem cdn Systemy do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Oferta CDN Comarch to polski dostawca światowej klasy oprogramowania do zarządzania firmą. Aktualna oferta Comarch dla małych przedsiębiorstw to CDN OPT!MA,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management

banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wprowadzenie Comarch w toku wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator

ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator Przedsiębiorstwa 2 Comarch ECOD Operator Comarch ECOD Operator to kompleksowe rozwiązanie oparte na technologii EDI (Electronic

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

System do obsługi transakcji faktoringowych

System do obsługi transakcji faktoringowych System do obsługi transakcji faktoringowych Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom dostęp do platformy w dowolnym czasie z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Comarch Factoring BANKING. System do obsługi transakcji faktoringowych. Financial Services

Comarch Factoring BANKING. System do obsługi transakcji faktoringowych. Financial Services Comarch Factoring System do obsługi transakcji faktoringowych BANKING Financial Services Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA

PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA PLATFORMA COMARCH ECOD COMARCH ECOD DYSTRYBUCJA Comarch jest dynamicznie rozwijającym się, globalnym dostawcą rozwiązań IT. Przez rynek ceniony jest głównie za nowoczesne technologie oraz elastyczność

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich

Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich Rozwiązania IT dla Domów Maklerskich Od ponad 15 lat Comarch dostarcza systemy dla różnorodnych instytucji finansowych, w szczególności banków, domów maklerskich, ubezpieczycieli, firm zarządzających aktywami

Bardziej szczegółowo

CDN OPT!MA. Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego

CDN OPT!MA. Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego CDN OPT!MA Program do zarządzania i księgowości dla małej, średniej firmy oraz biura rachunkowego CDN OPT!MA 2 Skuteczne funkcjonowanie firmy w warunkach otwartego i konkurencyjnego rynku wymaga przyjaznych,

Bardziej szczegółowo

infrastructure Różnorodne rozwiązania w jednej, spójnej strukturze Integracja infrastruktury IT

infrastructure Różnorodne rozwiązania w jednej, spójnej strukturze Integracja infrastruktury IT infrastructure Różnorodne rozwiązania w jednej, spójnej strukturze Integracja infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Stworzenie jednego spójnego systemu łączącego odpowiedni sprzęt, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Comarch Workflow - scenariusz. Comarch Workflow

Comarch Workflow - scenariusz. Comarch Workflow Comarch Workflow Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. ZałoŜenia... 4 3. Scenariusz... 4 3.1 Rejestracja pisma w sekretariacie... 4 3.2 Wszczynanie nowej sprawy... 10 3.3 Procesowanie pisma w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia.

WSTĘP. Od kilku lat specjaliści firmy Comarch pracowali nad przygotowaniem kompleksowej oferty, przeznaczonej dla sektora ochrony zdrowia. COMARCH OptiMED WSTĘP Od niemal 20 lat Grupa Kapitałowa Comarch specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych i teleinformatycznych jako integrator, dostawca i wytwórca sprzętu oraz oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych

Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych Comarch Data Center Bezpieczeństwo przechowywania danych www.comarch.pl Wprowadzenie W dzisiejszej rzeczywistości biznesowej istnienie przedsiębiorstwa uzależnione jest od posiadania technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych

Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych Subrea Net System front-office do dystrybucji i obsługi produktów ubezpieczeniowych Wprowadzenie System Subrea Net jest systemem front-office, wchodzącym w skład rodziny systemów Subrea firmy Comarch dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT

Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT Comarch IT Integration Kompleksowe rozwiązania informatyczne w zakresie integracji i administracji IT www.comarch.pl Wprowadzenie Obecnie wszystkie liczące się na rynku przedsiębiorstwa bazują w swej działalności

Bardziej szczegółowo