r? ] \ I Maria Ś v iszczuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r? ] \ I Maria Ś v iszczuk 0825673012 2013-07-19"

Transkrypt

1 2 ) ^ Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sawin Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Ul. Chutecka 12 jednostki samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie Sawin Numer identyfikacyjny REGON Mazwa województwa 1) lubelskie Nazwa powiatu / związku i) chełmski a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku Nazwa gminy / związku SAWIN WOJ. 2 > POWIAT 2 ' GMINA 2 ) TYP GM. 2 > ZWIĄZEK JST 2 TYPZW. llllllllllulllillllllllllllllllllllllllllllll Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Grupa 21 część budż. 2) A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów publicznych (kol ) dłużnicy krajowi grupa 1 grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki kraj owe instytucje łnansowe przedsiębiorstwa niefinanscwe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) o.oc , , ,00 o.oc 0, O.OO o.oc N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, N2 pożyczki (N2.1+N2,2) ,00 0,00 0, ,00 0, , , o.oc N2.1 krótkoterminowe o.oc 0,00 0, ,00 0.0C 0, , o,oc 0, o.oc N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0, ,00 o.oo o.oo ,00 o.oo O,0C o.oc N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , ,71 0,00 0, ,49 ooo 0,00 0, o.oc N3.1 gotówka 1 079, , , , ,71 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oc N3.2 depozyty na żądanie S , o.oo O.DO 0,00 0, E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc N3.3 depozyty terminowe 0,0C 0,00 0, o.oo o.oo 0.00 o.oo ,00 0,00 0,00 o.oc N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc , ,07 0,00 0,00 0,00 o.oc N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,20 0,00 0,00 0,00 0, o.oo 0,00 o.oo ,20 o.oc o.oc N , o.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 o.oc N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) , ,11 0, , ,50 0, o.oo 0, N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,00 0, ,89 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 o.oc N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. podmoty należące do strefy euro zagraniczne , , , ,11 0, ,50 0,00 0, ,00 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 o,oc N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , ,83 0, , ,00 0, , ,00 0,00 o.oc SKARB NI i' l GMINY A r? ] \ I Maria Ś v iszczuk Główny Księgowy */ Skarbnik 'nie dotyczy sprawozdań zbiorczycn sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 1

2 X B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol 3*8) sektora finansów publicznych (kol. 4*5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy SKARBNIK! GMINY Maria Błąuzczuk Główny Księgowy 7 Skarbniki nie dotyczy sprawozdań zbiorczych}sporządzonych przez RIO rok m-c dzień Kierownik jednostki/przewodniczący Zarządu

3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N SKARBNIK GMINY Maria Dłaszczuk Główny Księgowy 7 Skarbnik r>«dotyczy sprawozdań zbiorczylh sporządzonych przez RIO rok m-c dzień KierownilcjBojTostki/ Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 3

4 Załącznik do Rb-N za I półrocze Dłużnicy krajowi Sawin,ul. Chutecka 12 Ogółem Grupa I Grupa III banki P-stwa niefinansowe Gospodarstwa domowe P N4fll\(i0a&d&taw1towarów i usług , , ,20 injif 1 ' WTZ 0 MTM NOVUM ,00 N , , , ,22 AZART N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług ,95, ,89 100, , ,40,00 woda ścieki 6 380,95 100, ,31 WTZ 382,38 BS 100,50 SM 1,39 GOPS 153,05 GS,00 SDS 137,05 AGROPLAST 753,01 UG 1 850,99 Export import 669,51 ZS Sawin 3 132,93 Poczta,00 SP Bukowa 226,80 Kom.Pol. 82,23 SP Czułczyce 241,92 TELEKTRIM 76,40 GOK 255,83 PGE 52,95 VITA SOLIS 54,82,00 czynsze ,94, ,85 WTZ ,02 Poczta Polska ,98 GOPS 5 219,52 TPS.A ,22 obiady 4 901,40 Agrostar sp.j. 371,55 Centertel 7 093,10 GS SCH Sawin,00 VITA SOLIS ,00,00,00 Nal.z jedn.,00,00,00 N5.2 z lyt.podatków i skl.na ub.społ , , , , , ,98 VAT 4 478,11 BS 1 860,00 Agrostar sp.j ,00 refund ,50 Export-Import 4 801,00 r banki ,00 N5.3 z tyt. Innych niż powyżej ,35, ,83,00,00 8&3,52 SP Bukowa 200,00 SP Wólka P.CU ZS Sawin refund ,83 Z-ca Skarbnik^Gjnłny harbararaelek.

5 R7.A~? r M ''V V S '^(fenikdo Rb-N: Se* '.V:: J LI '. r -' J,c, tkd 1 Należności z Rb-27S Należn. Z jedn. Oeółem Regcd Botó^yka (depozyty ,20 0, ,20 NIP 562 J ^ Środki w kasie 1079,71 - Urząd Gminy 616,89 - WTZ,02 -ŚDS 462,80 Środki na rachunkach bankowych ,49 0, ,49 - Gmina ,88 - POKL Mała szkoła 7 221,70 - POKL ekonomia społeczna 7 276,83 -ŚDS ,11 -GOPS ,92 -WTZ 170,03 - GOPS POKL ,90 - ZS Sawin 9 642,68 - SP Czułczyce 6 532,40 - SP Bukowa 8 534,54 - SP Wólka P ,50 N4 należności wymagalne , , ,29 - z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,50 Okoński 1 000, , , , , , , , , ,09 0, ,09 odsetki , , , , , , ,14 Zaległości w Rb-27S , ,00 N5 należności , , ,89 - z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,36 zaliczki 1 000, ,90 nadpłata 0, , , , , , ,34 - z tytułu podatków i skł.na ub.sp , , , ,00 VAT 4 478, ,00 refundacja z PUP 1 632, , , , , , , , ,52 refundacja z PUP 9 696, ,35 odsetki , , ,00 Należności Rb-27S 7 c. ^rlw^r.rrrw 5^' ,54 JarbliraKielek

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA - 4101-24-04/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadza jąca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r.

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

Podsektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym

Podsektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym Podsektor instytucji rządowych na szczeblu centralnym Do podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym należą jednostki budżetowe (budżet państwa), budżet środków europejskich, fundusze celowe,

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-24-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/12/036 - Zadłużenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE

Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej PÓŁROCZNE/ROCZNE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON MZ-03 Sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ Załącznik 2.1.9 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ Dane Wnioskodawcy Imię/-ona Data urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt.

Odpowiedź Zamawiającego : Wymagane dokumenty zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań, w BIP-ie przy ogłoszeniu na kredyt. Dotyczy: pytania i wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 6 800 000,00 PLN Nasz znak: WZP.271.11.2013 Żagań

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość F 01f/PP02/24.11.2011/Wyda 2 Wniosek o pożyczkę preferencyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

DZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : MCLChPiG Gr.IVA/ZP/7PN/2014 Otwock, dn. 07.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na usługi bankowe; udzielenie i obsługa pożyczki w kwocie 2 000 000 PLN., znak

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

KNF-02 Sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji

KNF-02 Sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji KNF, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON KNF-02 Sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Podzial organizacyjny (osoby)

Podzial organizacyjny (osoby) Podzial organizacyjny (osoby) Wydział Finansów Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków Piętro III, pokoje: 300 312 Sekretariat: pokój 305 Tel: 12 634 42 66 w. 305, 12 397 93 05 Fax: 12 633 97 37 Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego Załącznik nr 1 Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego 1 1. Jednostką dominującą jest Powiat Kielecki. 2. Grupę kapitałową tworzy Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu

I. Księgowania w układzie bilansu budżetu 1. Środki pieniężne dr Monika Kaczurak-Kozak 1.1. Wyjaśnienie pojęć Aktywa pieniężne (art. 2 ust. 1 pkt 25 RachU) to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo