Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa"

Transkrypt

1 Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa stan na 7 maja 2010 r. Opracował: Wydział Programowania i Ewaluacji Departament Funduszy Strukturalnych

2 Spis streści województwo dolnośląskie 3 województwo kujawsko-pomorskie 8 województwo lubelskie 12 województwo lubuskie 18 województwo łódzkie 19 województwo małopolskie 20 województwo mazowieckie 25 województwo opolskie 32 województwo podkarpackie 34 województwo podlaskie 38 województwo pomorskie 41 województwo śląskie 45 województwo świętokrzyskie 50 województwo warmińsko-mazurskie 52 województwo wielkopolskie 53 województwo zachodniopomorskie 55 2

3 Województwo dolnośląskie Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu studia podyplomowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida Wrocław Okres realizacji ,84 PLN WaŜnym elementem rozwoju Polski jest stworzenie i rozwijanie ciekawej oferty turystycznej. Zmiany stylu Ŝycia u nawyków Ŝywieniowych wymuszają zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie Ŝywienia zbiorowego, organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa. Aby odpowiedzieć na te potrzeby beneficjenci projektu będą rekrutowani z terenu całej Polski. Głównymi celami projektu są: 1. Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli grupy przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu. 2. Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli grupy przedmiotów zawodowych z zakresu organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa. Osoby czynne zawodowo, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela. Osoby będące nauczycielami innych przedmiotów, niŝ te których dotyczy projekt. Fizyka jest ciekawa PWN.pl spółka z o.o. ul. Grzbiszyńska Wrocław Okres realizacji PLN Projekt skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Projekt zakłada rozwijanie percepcji uczniów poprzez wykorzystanie w nauczaniu fizyki nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Głównymi celami projektu są: 1. Rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych (głównie fizyki). 2. Rozbudzenie zainteresowania fizyką u uczniów poprzez zajęcia w ramach kół naukowych i organizacje konkursów naukowych. 3. Nabycie przez uczniów doświadczenia i wiedzy w zakresie fizyki. 4. Rozwój szkolnego ruchu naukowego w ramach współpracy z uczelniami wyŝszymi. Uczniowie z 70 liceów ogólnokształcących 3

4 KaŜdy moŝe zostać Omnibusem Gmina Miejska DzierŜoniów ul. Rynek 1, DzierŜoniów Okres realizacji PLN Projekt przewiduje stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla uczniów z DzierŜoniowa (woj. dolnośląskie), Kluczborka (woj. opolskie) i Serocka (woj. mazowieckie). Projekt stwarza moŝliwość wymiany doświadczeń pomiędzy regionem o niskim potencjale ekonomiczno-gospodarczym (Powiat dzierŝoniowski), a regionami lepiej rozwiniętymi (powiaty: kluczborski i legionowski). Głównymi celami projektu są: 1. Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości języka obcego, nauk przyrodniczo-matematycznych i nowoczesnych technologii ICT oraz przedsiębiorczości. 2. Wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się. 3. WyposaŜenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych ICT. 4. Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej. Uczniowie klas I-V szkół podstawowych Uczniowie klas I-II szkół gimnazjalnych Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Ireneusz Tracz ul. Krakowska 180b Wrocław Okres realizacji ,27 PLN Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski. W trakcie realizacji projektu beneficjent skupi się na następujących aspektach: identyfikacji oraz wsparciu ucznia zdolnego, rozwijaniu kompetencji uczniów (w 2007 roku maturę z fizyki zdawało jedynie 6,4% maturzystów), wykorzystaniu wiedzy przyrodniczej do kształtowania umiejętności stawiania pytań, zdobywania nowej wiedzy, wyjaśniania zjawisk oraz wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i dostępnych dowodów., kształtowaniu naukowego rozumowania. Działania te będą prowadzone na poziomach kształcenia: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalne. Głównymi celami projektu są: 1. Stworzenie uczniom warunków do rozwijania aktywnych postaw umoŝliwiających przeprowadzanie i obserwację doświadczeń fizycznych, w tym wdraŝanie do umiejętności łączenia wiedzy z fizyką. 2. Rozwijanie umiejętności planowania doświadczeń oraz umiejętności interpretowania, opracowywania i wykorzystywania wyników badań. 3. Przekazanie uczniom znaczenia i przydatności fizyki we współczesnym świecie oraz w Ŝyciu codziennym. 4. Udzielanie pomocy i wsparcia decyzjach dotyczących wyboru dalszego kształcenia i przyszłego zawodu, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 4

5 Opracowanie i wdroŝenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Politechnika Wrocławska ul. WybrzeŜe Wyspiańskiego Wrocław Okres realizacji ,71 PLN Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski. Głównym załoŝeniem projektu jest podjęcie działań zmierzających do podniesienie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, a w dalszej kolejności zwiększenie odsetka maturzystów wybierających kierunki ścisłe i techniczne. Głównymi celami projektu są: 1. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych z 200 szkół ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdroŝenie ogólnopolskiego programu wyrównawczego z matematyki, z wykorzystaniem technologii ICT. 2. Uzupełnienie oferty dydaktycznej dla szkół ponadgimnazjalnych z zakresu matematyki o interaktywne zajęcia wyrównawcze. 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznymi poprzez innowacyjne metody kształcenia, przyczyniające się do osiągnięcia lepszych wyników w nauce/ 4. Przekazywanie nauczycielom szkół narzędzi niezbędnych do wdraŝania innowacyjnych metod nauczania matematyki poprzez zorganizowanie konferencji szkoleniowych oraz konsultacje on-line uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Zakłada się udział 60 uczniów z 200 szkół. Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/ Wrocław Okres realizacji PLN Projekt stanowi program rozwojowy Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, ukierunkowanym na integracje uczniów poprzez zajęcia kulturalne, z wykorzystaniem róŝnych sposobów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem języka migowego. Celami projektu są: 1. Opracowanie i wdroŝenie innowacyjnego programu rozwijającego komunikację między młodzieŝą słyszącą i niesłyszącą. 2. Przygotowanie młodzieŝy do uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 3. UwraŜliwienie młodzieŝy na sztukę. 4. Poprawa sprawności fizycznej i świadomości własnego ciała. 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. 6. Doskonalenie komunikacji między słyszącymi i niesłyszącymi poprzez naukę języka mijanego, a następnie wykorzystanie tego języka w zajęciach artystycznych. 30 uczniów słyszących i 10 uczniów niesłyszących z Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu 5

6 Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją Ŝyciowego sukcesu Powiat Lubański ul. Mickiewicza Lubań Okres realizacji ,38 PLN Zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Lubańskiego (woj. dolnośląskie), konieczne jest opracowanie i wdraŝanie programów kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie i udostępnienie uczniom, szkołom i poradniom psychologiczno-pedagogicznym narzędzi do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Głównymi celami projektu są: 1. Stworzenie i wystandaryzowanie narzędzi diagnostycznych, wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2. UmoŜliwienie uczniom (i ich rodzicom) rozpoznawania własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych. 3. Ułatwienie młodzieŝy podejmowania decyzji dot. wyboru kierunku kształcenia, planowania własnej kariery zawodowej, zgodnie z zainteresowaniami. 4. Podniesienie umiejętności zawodowych doradców zawodowych, pedagogów szkolnych w zakresie wspomagania procesu diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 5. Podniesienie jakości i zakresu poradnictwa realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu lubańskiego. 6. Nawiązanie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołami, poradnia psychologicznopedagogiczna i JST w powiecie. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Nauczyciele Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów PWN.pl spółka z o.o. ul. Grabiszyńska Wrocław tel Okres realizacji PLN MłodzieŜowa Akademia Agrobiznesu Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej ul. Poziomkowa Wrocław Okres realizacji PLN 6

7 Otwarta droga w przyszłość - od innowacji do samodzielności Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddz, Terenowy nr 49 ul. Pułaskiego Świdnica Okres realizacji PLN 7

8 województwo kujawsko-pomorskie Z małej szkoły w wielki świat Federacja Inicjatyw Oświatowych Ul. Kozietulskiego Warszawa Okres realizacji ,60 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. lubelskie, woj. mazowieckie i woj. oplskie, woj. pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie. Głównymi celami projektu są: 1. wsparcie uczniów kl. I-IV w MS w rozwijaniu 3 kopetencji kluczowych: matematycznych i przyrodniczo-naukowych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się, 2. przygotowanie materiałów metodycznych dla rowijania w/w kompetencji kluczowych, aktywnych i atrakcyjnych form uczenia się i uwzględniajacyh specyfikę środowiska edukacyjnego MS, 3. wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, zwłaszcza w stosowaniu metody projektów i oceniania kształtującego, 4. wyposaŝenie MS w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój w/w kompetencji 5. utworzenie w 9 woj. sieci współ[racy MS nad rozwijaniem kompetencji kluczowych, 6. wypracowanie modelu MS wspierającej rozwój w/w kompetencji kluczowych poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych uczniów z kl. 1-6 z 110 MS Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT English Unlimited sp. z.o.o. Ul. Armii krajowej Sopot Okres realizacji ,00 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. pomorskim, woj. zachodniopomorskim i woj. wielkopolskiego. Głównymi celami projektu są: 7. rozwinięcie praktycznych umiejętności (przedsiębiorczość, języki obce, ICT) uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdroŝenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie tych kompetencji kluczowych w 2 wersjach językowych, 8. podniesienie atrakcyjności nauczania w zakresie kompetencji kluczowych poprze komplementarność elementów programu, 9. zainicjowanie ponadregionalnej współpracy BO w ramach SKN 1848 uczniów z 132 szkół ponadgimnazjalnych 8

9 Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej WyŜsza Szkoła ekonomii innowacji w Lublinie Ul. Mełgiewska Lublin Okres realizacji ,27 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. opolskie, woj. dolnośląskie i woj. wielkopolskiego. Głównymi celami projektu są: 10. podniesie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŝliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy, 11. wsparcie procesu rozwijania poziomu kompetencji kluczowych 4000 uczniów, 12. zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających i innowacyjnych form kompetencji kluczowych, 13. wsparcie nauczycieli przy realizacji procesu dydaktycznego uwzględniającym w programach autorskich uwzględniających kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych, przedsiębiorczości, 14. zwiększenie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami z 4 woj uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym Rozwój młodzieŝy przyszłością Polski ul. Kormoranów Radzieje Okres realizacji ,00 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego, woj. warmińsko-mazurskiego i woj. wielkopolskiego. Głównymi celami projektu są: 15. podniesienie poprzez działania zawarte w projekcie kompetencji 800 uczniów z zakresu efektywnego notowania, szybkiego czytania i rozumienia tekstu, zdolności zapamiętywania, komunikowania się z innymi, umiejętności zarządzania czasem, komunikowania się w języku ang. Oraz przedsiębiorczości w okresie 3 lat szkolnych. 16. podniesienie tempa czytania, pobudzenie przedsiębiorczości, poprawienie zdolności zapamiętywania u 800 uczniów objętych projektem. 800 uczniów szkól gimnazjalnych 9

10 Komunikacja kluczem do integracji Gmina miasto Grudziądz Ul. Ratuszowa Grudziądz Okres realizacji ,00 PLN Celem głównym projektu jest ograniczenie procesu wykluczenia społecznego uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół objętych projektem, włączenie ich w publiczną komunikację i zaktywizowanie ich potencjału osobowego, emocjonalnego oraz społecznego Cele szczegółowe: nabycie lub rozwój kompetencji komunikacyjnych ucznia niepełnosprawnego adekwatnie do jego potrzeb i moŝliwości; optymalne wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej i potencjału nauczycieli (zwiększenie liczby godzin specjalistycznych zajęć prowadzonych z wykorzystaniem posiadanej bazy, wykorzystanie sprzętu, oprogramowania i metod do prowadzenia zajęć usprawniających procesy komunikacyjne uczniów niepełnosprawnych); podniesienie specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli pracujących z uczniem niepełnosprawnym (poszerzenie ich doświadczeń zawodowych w zakresie wykorzystania specjalistycznego sprzętu i metod do usprawniania komunikacji uczniów, udział w opracowaniu i wdraŝaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia dziecka niepełnosprawnego, zwiększenie ich dostępu do wiedzy na temat wysoce specjalistycznych form oddziaływania z wykorzystaniem nowych technologii). Obszar realizacji projektu obejmie woj. kujawsko-pomorskie (powiat grudziądzki) Projekt skierowany jest do wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci niepełnosprawne). Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary Bydgoszcz Okres realizacji PLN Z nauką ścisłą za pan brat Gmina Miasto Rypin ul. Warszawska Rypin tel Okres realizacji PLN 10

11 BliŜej świata - "Od konkretu do abstrakcji" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a ul. Krasińskiego Bydgoszcz Okres realizacji PLN 11

12 województwo lubelskie Edukacja potrzebuje specjalistów! Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/ Biała Podlaska Okres realizacji ,77 PLN Biorąc pod uwagę kierunki rozwoju w woj. lubelskim, woj. mazowieckim i woj. podlaskim największe zapotrzebowanie jest na nauczycieli przygotowujących uczniów do wykonywania zawodów w następujących dziedzinach: hotelarstwo i obsługa turystyczna, finanse i rachunkowość, informatyka, technik logistyk. Głównymi celami projektu są: 1. UmoŜliwienie przepływu doświadczonych kadr z gospodarki do edukacji. 2. Pozyskanie osób, które zyskały doświadczenie zawodowe poza sektorem edukacji. 3. Przeciwdziałanie brakom kadrowym w szkołach na stanowiskach nauczycieli przedmiotów zawodowych. 4. Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 5. Rozwijanie kierunków kształcenia strategicznych dla rozwoju gospodarczego regionu. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w branŝach: turystycznej, transportowo-spedycyjnej oraz handlowo-usługowej. Absolwenci szkół wyŝszych. Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin Okres realizacji PLN Projekt będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego, które jest jednym z najsłabszych ekonomicznie regionów Polski oraz UE. Głównymi celami projektu są: 1. Wzrost liczby specjalistów posiadających kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (m.in.: chemii, informatyki, architektury, budownictwa, inŝynierii środowiskowej, mechaniki, geodezji i kartografii, rolnictwa oraz leśnictwa). 2. Pozyskanie przez przyszłych nauczycieli wiedzy na temat najnowszych technologii i osiągnięć z danego zakresu. 3. Nabycie przez przyszłych nauczycieli umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych. 4. Zdobycie przez przyszłych nauczycieli wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotowej. 5. Nabycie przez przyszłych nauczycieli umiejętności psycho-pedagogicznych, komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji. 6. UmoŜliwienie beneficjentom wykorzystania nabytych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. 100 osób czynnych zawodowo lub absolwentów studiów wyŝszych, zameldowanych na terenie województwa lubelskiego. 12

13 Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7/ Lublin Okres realizacji ,26 PLN Wiele osób ze względu na brak lub niedopasowanie umiejętności zawodowych do wymogów pracodawców nie moŝe wejść lub utrzymać się na rynku pracy. W celu pełnego wykorzystania fachowej wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej w edukacji wskazane jest przygotowanie jej do właściwego organizowania procesu dydaktycznego. Będą temu słuŝyć studia podyplomowe prowadzone w woj. lubelskim, woj. świętokrzyskim, woj. podkarpackim, woj. małopolskim. Głównymi celami projektów są: 1. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez pozyskanie wysokiej klasy specjalistów praktyków, do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. 2. Połączenie wiedzy praktycznej kandydatów na nauczycieli z wiedza teoretyczną. 3. Stworzenie innowacyjnego systemu kształcenia, łączącego praktyczne doświadczenie z wiedza teoretyczną. 4. Wzrost wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Osoby czynne zawodowo, z branŝ: informatycznej, elektrycznej, bhp, mechanicznej i pokrewnych. Z gospodarki do edukacji studia podyplomowe WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka Zamość Okres realizacji ,80 PLN Największe zapotrzebowanie zdiagnozowano na nauczyciel z następujących zawodów: technik informatyk, zawody mechaniczne, technik budownictwa, technik elektryk. Projekt wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom rynku pracowników w woj. lubelskim i woj. podkarpackim. Głównymi celami projektu są: 1. PodwyŜszanie jakości oświaty poprzez utworzenie kierunków studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a takŝe umoŝliwiających przepływ kadr z sektora gospodarki do edukacji. 2. Przygotowanie osób czynnych zawodowo i absolwentów szkół wyŝszych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. 3. Utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych umoŝliwiającego uzyskanie uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych. 4. Zwiększenie kompetencji językowych beneficjentów. 5. Uzyskanie przez uczestników projektu uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych. Osoby czynne zawodowo, zatrudnione w przedsiębiorstwach i wykonujące zawody techniczne. Absolwenci uczelni technicznych, w szczególności kierunków mechanicznych, elektronicznych i informatycznych. 13

14 Zawód z przyszłością nauczycielskie studia podyplomowe Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa Chełm Okres realizacji ,60 PLN Na rynku lubelski obserwuje się znaczne deficyty w branŝy budowlanej, informatycznej, mechanicznej, elektrycznej oraz specjalnościach rolnych. Projekt jest odpowiedzią na niekorzystne zjawiska rynkowe, poprzez zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w woj. lubelskim. Głównymi celami projektu są: 1. Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie nauczyciela przedmiotów kluczowych dla gospodarki przez osoby z kierunkowym przygotowaniem merytorycznym. 2. Wzrost poziomu nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Kształcenie kadr dla potrzeb rynku pracy. 4. uzyskiwanie kompetencji zawodowych w związku z zachodzącymi zmianami edukacyjnymi. 5. Wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym. W regionie. Osoby czynne zawodowo. Absolwenci legitymujący się wykształceniem wyŝszym. Pi i Sigma edukacyjna szansa dla wychowanków domów dziecka. Centrum Euroedukacji Sp. z o.o. ul. Dolna Panny Marii 5, Lublin Okres realizacji ,76 PLN Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych wychowanków Domów Dziecka z woj. lubelskiego, woj. podkarpackiego i woj. łódzkiego wskazuje na ich problemy w nauce, przy tym nie mogą oni liczyć na zajęcia pozalekcyjne, które pomogłyby podnieść poziom wiedzy i samooceny i ogólnych zdolności percepcyjnych. Głównymi celami projektu są: 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie nauki matematyki w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wychowanków Domów Dziecka, których dotychczasowe wyniki w nauce wskazują na potrzebę dodatkowych zajęć. 2. Nauczenie uczniów nowatorskiej metody nauki matematyki z wykorzystaniem technik pamięciowych. 3. Udostępnieni właściwej oferty edukacyjnej dla młodych ludzi, którzy z powodów osobistych, społecznych oraz ekonomicznych potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swojego potencjału edukacyjnego. 4. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przez wyszkolenie ich z zakresu nauczania matematyki metodą technik pamięciowych. 5. Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć. 324 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wychowanków Domów Dziecka 27 nauczycieli 14

15 SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7/ Lublin Okres realizacji ,70 PLN Projekt będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Projekt jest odpowiedzią na następujące kwestie problemowe. Na terenie Polski wschodniej występuje nierówność szans edukacyjnych, bariery dostępu do kształcenia na wysokim poziomie (zwłaszcza na terenach wiejskich). Istotnym problemem są równieŝ gorsze warunki dostępu do zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych uczniów szkół wiejskich. Uwidaczniają się równieŝ istotne zróŝnicowania regionalne w zastosowania ICT w Edukacji, na niekorzyść regionów wschodnich. Celami projektu są: 1. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Polsce Wschodniej. 2. Zwiększenie dostępności do efektywnych i innowacyjnych form rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 3. Wsparcie procesu rozwijania poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych 150 nauczycieli Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim Powiat Lubelski ul. Spokojna Lublin Okres realizacji ,44 PLN Wsparciem w ramach projektu zostaną objęty trzy placówki, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj.: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Załuczu, Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy. Wszystkie placówki połoŝone są na obszarach wiejskich, w woj. lubelskim. Podopieczni ośrodków maja utrudniony dostęp do nowatorskich metod edukacyjnych (szczególnie dot. diagnozy i terapii). Ponadto placówki nie dysponują odpowiednim wyposaŝeniem i kadrą wykształconą w kierunku innowacyjnych metod nauczania. Celami projektu są: 1. Osiągniecie przez uczniów upośledzonych moŝliwie jak najwyŝszego poziomu swojego rozwoju, poprzez wdroŝenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół specjalnych. 3. Podniesienie standardu kształcenia w wyniku polepszenia wyposaŝenia bazy dydaktycznej. 4. Stymulowanie pełnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu (44 uczniów) Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (96 uczniów) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy (80 uczniów) 15

16 Komputerowy Świat Wiedzy Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul.hirszfelda Lublin Okres realizacji PLN Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Ze względu na brak specjalnego programu nauczania informatyki dla uczniów klas I-III, dzieci te nie mają szans w pełni wykorzystać swoich moŝliwości oraz w bardziej efektywny sposób poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zdolności. Aby zwiększyć szanse edukacyjne i rozwijać ciekawość poznawczą u tych uczniów naleŝy opracować, odpowiedni do ich percepcji, innowacyjny program nauczania informatyki. Celami projektu są: 1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych z klas I- III poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki. 2. Zwiększenie skuteczności systemu identyfikacji moŝliwości i potrzeb uczniów kształcenia zintegrowanego, w aspekcie edukacji informatycznej. 3. Poprawa jakości nauczani poprzez wdroŝenie innowacyjnego programu nauczania informatyki. 4. Podniesienie kompetencji pedagogów z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi dydaktycznych, w nauce uczniów niepełnosprawnych. 30 uczniów klas I-III szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. 3 nauczycieli. 3 rewalidatorów. Innowacyjne programy nauczania - pilotaŝ w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi Powiat Łukowski ul. Piłsudskiego Łuków Okres realizacji PLN Projekt będzie realizowany w czterech szkołach województwa lubelskiego. Bardzo duŝy odsetek dzieci niepełnosprawnych uczy się w szkołach specjalnych, podczas gdy rodzaj ich niepełnosprawności pozwala na naukę w masowych szkołach, gdyby stworzono tam odpowiednie warunki. Głównym załoŝeniem projektu jest niwelowanie barier, które ograniczają młodzieŝy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostęp do ponadgimnazjalnych szkół ogólnodostępnych Celami projektu są 1. PodwyŜszenie poziomu wiedzy i umiejętności :12 nauczycieli, 4 dyrektorów szkół, 20 specjalistów, w zakresie metod pracy z uczniem niepełnosprawnym. 2. uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez pilotaŝowe zastosowanie 3 innowacyjnych programów nauczania wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii (biofeedback, integracja sensoryczna). 3. Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a specjalistami z szkół objętych pilotaŝem, mającego na celu wymianę doświadczeń, informacji. 4. Poprawa warunków sprzyjających edukacji. 5. Nabycie przez uczniów umiejętności społecznych i kompetencji kluczowych. 4 ponadgimnazjalne szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi 16

17 Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim Powiat Lubelski ul. Spokojna Lublin tel. 081/ Okres realizacji PLN Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku. Gmina Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie ul. Tetmajera Lublin Okres realizacji PLN 17

18 województwo lubuskie Nowoczesne kształcenie w przedmiotach zawodowych Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych AWANGARDA Ligia Pawelec ul. Grzybowa Zielona Góra Okres realizacji PLN Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń ŁuŜycka WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w śarach ul. śagańska śary Okres realizacji PLN 18

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu

L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Załącznik L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 TOP EDUCATION Sobiesław Sowa " Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę" -innowacyjne programy nauczania dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Kompendium projektów realizowanych w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Konkurs 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Część zajęć dydaktycznych prowadzona jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia licencjackie FILOLOGIA angielska, niemiecka, rosyjska 1. Lingwistyka stosowana (tłumacz) studia stacjonarne i niestacjonarne Absolwent specjalizacji Lingwistyka Stosowana - tłumacz włada biegle

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo