Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa"

Transkrypt

1 Wykaz projektów konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty w podziale na województwa stan na 7 maja 2010 r. Opracował: Wydział Programowania i Ewaluacji Departament Funduszy Strukturalnych

2 Spis streści województwo dolnośląskie 3 województwo kujawsko-pomorskie 8 województwo lubelskie 12 województwo lubuskie 18 województwo łódzkie 19 województwo małopolskie 20 województwo mazowieckie 25 województwo opolskie 32 województwo podkarpackie 34 województwo podlaskie 38 województwo pomorskie 41 województwo śląskie 45 województwo świętokrzyskie 50 województwo warmińsko-mazurskie 52 województwo wielkopolskie 53 województwo zachodniopomorskie 55 2

3 Województwo dolnośląskie Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu studia podyplomowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ul. Norwida Wrocław Okres realizacji ,84 PLN WaŜnym elementem rozwoju Polski jest stworzenie i rozwijanie ciekawej oferty turystycznej. Zmiany stylu Ŝycia u nawyków Ŝywieniowych wymuszają zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie Ŝywienia zbiorowego, organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa. Aby odpowiedzieć na te potrzeby beneficjenci projektu będą rekrutowani z terenu całej Polski. Głównymi celami projektu są: 1. Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli grupy przedmiotów zawodowych z zakresu architektury krajobrazu. 2. Przygotowanie i realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli grupy przedmiotów zawodowych z zakresu organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa. Osoby czynne zawodowo, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu nauczyciela. Osoby będące nauczycielami innych przedmiotów, niŝ te których dotyczy projekt. Fizyka jest ciekawa PWN.pl spółka z o.o. ul. Grzbiszyńska Wrocław Okres realizacji PLN Projekt skierowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących z woj. dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Projekt zakłada rozwijanie percepcji uczniów poprzez wykorzystanie w nauczaniu fizyki nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Głównymi celami projektu są: 1. Rozwijanie umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych (głównie fizyki). 2. Rozbudzenie zainteresowania fizyką u uczniów poprzez zajęcia w ramach kół naukowych i organizacje konkursów naukowych. 3. Nabycie przez uczniów doświadczenia i wiedzy w zakresie fizyki. 4. Rozwój szkolnego ruchu naukowego w ramach współpracy z uczelniami wyŝszymi. Uczniowie z 70 liceów ogólnokształcących 3

4 KaŜdy moŝe zostać Omnibusem Gmina Miejska DzierŜoniów ul. Rynek 1, DzierŜoniów Okres realizacji PLN Projekt przewiduje stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla uczniów z DzierŜoniowa (woj. dolnośląskie), Kluczborka (woj. opolskie) i Serocka (woj. mazowieckie). Projekt stwarza moŝliwość wymiany doświadczeń pomiędzy regionem o niskim potencjale ekonomiczno-gospodarczym (Powiat dzierŝoniowski), a regionami lepiej rozwiniętymi (powiaty: kluczborski i legionowski). Głównymi celami projektu są: 1. Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości języka obcego, nauk przyrodniczo-matematycznych i nowoczesnych technologii ICT oraz przedsiębiorczości. 2. Wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się. 3. WyposaŜenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych ICT. 4. Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej. Uczniowie klas I-V szkół podstawowych Uczniowie klas I-II szkół gimnazjalnych Odkrywać nieznane, tworzyć nowe - program rozwijania zainteresowań fizyką Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c. Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Ireneusz Tracz ul. Krakowska 180b Wrocław Okres realizacji ,27 PLN Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski. W trakcie realizacji projektu beneficjent skupi się na następujących aspektach: identyfikacji oraz wsparciu ucznia zdolnego, rozwijaniu kompetencji uczniów (w 2007 roku maturę z fizyki zdawało jedynie 6,4% maturzystów), wykorzystaniu wiedzy przyrodniczej do kształtowania umiejętności stawiania pytań, zdobywania nowej wiedzy, wyjaśniania zjawisk oraz wyciągania wniosków na podstawie obserwacji i dostępnych dowodów., kształtowaniu naukowego rozumowania. Działania te będą prowadzone na poziomach kształcenia: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalne. Głównymi celami projektu są: 1. Stworzenie uczniom warunków do rozwijania aktywnych postaw umoŝliwiających przeprowadzanie i obserwację doświadczeń fizycznych, w tym wdraŝanie do umiejętności łączenia wiedzy z fizyką. 2. Rozwijanie umiejętności planowania doświadczeń oraz umiejętności interpretowania, opracowywania i wykorzystywania wyników badań. 3. Przekazanie uczniom znaczenia i przydatności fizyki we współczesnym świecie oraz w Ŝyciu codziennym. 4. Udzielanie pomocy i wsparcia decyzjach dotyczących wyboru dalszego kształcenia i przyszłego zawodu, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 4

5 Opracowanie i wdroŝenie kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Politechnika Wrocławska ul. WybrzeŜe Wyspiańskiego Wrocław Okres realizacji ,71 PLN Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski. Głównym załoŝeniem projektu jest podjęcie działań zmierzających do podniesienie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, a w dalszej kolejności zwiększenie odsetka maturzystów wybierających kierunki ścisłe i techniczne. Głównymi celami projektu są: 1. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych z 200 szkół ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdroŝenie ogólnopolskiego programu wyrównawczego z matematyki, z wykorzystaniem technologii ICT. 2. Uzupełnienie oferty dydaktycznej dla szkół ponadgimnazjalnych z zakresu matematyki o interaktywne zajęcia wyrównawcze. 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematycznymi poprzez innowacyjne metody kształcenia, przyczyniające się do osiągnięcia lepszych wyników w nauce/ 4. Przekazywanie nauczycielom szkół narzędzi niezbędnych do wdraŝania innowacyjnych metod nauczania matematyki poprzez zorganizowanie konferencji szkoleniowych oraz konsultacje on-line uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Zakłada się udział 60 uczniów z 200 szkół. Ekspresja talentów - integracja uczniów słyszących i niesłyszących w Zespole Szkół Integracyjnych Zespół Szkół Integracyjnych ul. Nowodworska 78/ Wrocław Okres realizacji PLN Projekt stanowi program rozwojowy Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu, ukierunkowanym na integracje uczniów poprzez zajęcia kulturalne, z wykorzystaniem róŝnych sposobów komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem języka migowego. Celami projektu są: 1. Opracowanie i wdroŝenie innowacyjnego programu rozwijającego komunikację między młodzieŝą słyszącą i niesłyszącą. 2. Przygotowanie młodzieŝy do uczestnictwa w Ŝyciu społecznym. 3. UwraŜliwienie młodzieŝy na sztukę. 4. Poprawa sprawności fizycznej i świadomości własnego ciała. 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. 6. Doskonalenie komunikacji między słyszącymi i niesłyszącymi poprzez naukę języka mijanego, a następnie wykorzystanie tego języka w zajęciach artystycznych. 30 uczniów słyszących i 10 uczniów niesłyszących z Zespołu Szkół Integracyjnych we Wrocławiu 5

6 Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją Ŝyciowego sukcesu Powiat Lubański ul. Mickiewicza Lubań Okres realizacji ,38 PLN Zgodnie ze Strategią Rozwoju Powiatu Lubańskiego (woj. dolnośląskie), konieczne jest opracowanie i wdraŝanie programów kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie i udostępnienie uczniom, szkołom i poradniom psychologiczno-pedagogicznym narzędzi do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Głównymi celami projektu są: 1. Stworzenie i wystandaryzowanie narzędzi diagnostycznych, wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2. UmoŜliwienie uczniom (i ich rodzicom) rozpoznawania własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych. 3. Ułatwienie młodzieŝy podejmowania decyzji dot. wyboru kierunku kształcenia, planowania własnej kariery zawodowej, zgodnie z zainteresowaniami. 4. Podniesienie umiejętności zawodowych doradców zawodowych, pedagogów szkolnych w zakresie wspomagania procesu diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 5. Podniesienie jakości i zakresu poradnictwa realizowanego w szkołach i placówkach oświatowych powiatu lubańskiego. 6. Nawiązanie współpracy pomiędzy rodzicami, szkołami, poradnia psychologicznopedagogiczna i JST w powiecie. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Nauczyciele Innowacyjne wsparcie szkół uwzględniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów PWN.pl spółka z o.o. ul. Grabiszyńska Wrocław tel Okres realizacji PLN MłodzieŜowa Akademia Agrobiznesu Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej ul. Poziomkowa Wrocław Okres realizacji PLN 6

7 Otwarta droga w przyszłość - od innowacji do samodzielności Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddz, Terenowy nr 49 ul. Pułaskiego Świdnica Okres realizacji PLN 7

8 województwo kujawsko-pomorskie Z małej szkoły w wielki świat Federacja Inicjatyw Oświatowych Ul. Kozietulskiego Warszawa Okres realizacji ,60 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. lubelskie, woj. mazowieckie i woj. oplskie, woj. pomorskie, woj. warmińsko-mazurskie, woj. wielkopolskie, woj. zachodniopomorskie. Głównymi celami projektu są: 1. wsparcie uczniów kl. I-IV w MS w rozwijaniu 3 kopetencji kluczowych: matematycznych i przyrodniczo-naukowych, społecznych i obywatelskich oraz umiejętności uczenia się, 2. przygotowanie materiałów metodycznych dla rowijania w/w kompetencji kluczowych, aktywnych i atrakcyjnych form uczenia się i uwzględniajacyh specyfikę środowiska edukacyjnego MS, 3. wsparcie nauczycieli w pracy nad rozwojem kompetencji kluczowych, zwłaszcza w stosowaniu metody projektów i oceniania kształtującego, 4. wyposaŝenie MS w pomoce dydaktyczne wspierające rozwój w/w kompetencji 5. utworzenie w 9 woj. sieci współ[racy MS nad rozwijaniem kompetencji kluczowych, 6. wypracowanie modelu MS wspierającej rozwój w/w kompetencji kluczowych poprzez wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych uczniów z kl. 1-6 z 110 MS Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT English Unlimited sp. z.o.o. Ul. Armii krajowej Sopot Okres realizacji ,00 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. pomorskim, woj. zachodniopomorskim i woj. wielkopolskiego. Głównymi celami projektu są: 7. rozwinięcie praktycznych umiejętności (przedsiębiorczość, języki obce, ICT) uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez opracowanie i wdroŝenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu nauczania w zakresie tych kompetencji kluczowych w 2 wersjach językowych, 8. podniesienie atrakcyjności nauczania w zakresie kompetencji kluczowych poprze komplementarność elementów programu, 9. zainicjowanie ponadregionalnej współpracy BO w ramach SKN 1848 uczniów z 132 szkół ponadgimnazjalnych 8

9 Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej WyŜsza Szkoła ekonomii innowacji w Lublinie Ul. Mełgiewska Lublin Okres realizacji ,27 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. opolskie, woj. dolnośląskie i woj. wielkopolskiego. Głównymi celami projektu są: 10. podniesie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych umoŝliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy, 11. wsparcie procesu rozwijania poziomu kompetencji kluczowych 4000 uczniów, 12. zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających i innowacyjnych form kompetencji kluczowych, 13. wsparcie nauczycieli przy realizacji procesu dydaktycznego uwzględniającym w programach autorskich uwzględniających kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, j. obcych, przedsiębiorczości, 14. zwiększenie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami z 4 woj uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym Rozwój młodzieŝy przyszłością Polski ul. Kormoranów Radzieje Okres realizacji ,00 PLN Projektem zostaną objęte szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, woj. podlaskiego, woj. mazowieckiego, woj. warmińsko-mazurskiego i woj. wielkopolskiego. Głównymi celami projektu są: 15. podniesienie poprzez działania zawarte w projekcie kompetencji 800 uczniów z zakresu efektywnego notowania, szybkiego czytania i rozumienia tekstu, zdolności zapamiętywania, komunikowania się z innymi, umiejętności zarządzania czasem, komunikowania się w języku ang. Oraz przedsiębiorczości w okresie 3 lat szkolnych. 16. podniesienie tempa czytania, pobudzenie przedsiębiorczości, poprawienie zdolności zapamiętywania u 800 uczniów objętych projektem. 800 uczniów szkól gimnazjalnych 9

10 Komunikacja kluczem do integracji Gmina miasto Grudziądz Ul. Ratuszowa Grudziądz Okres realizacji ,00 PLN Celem głównym projektu jest ograniczenie procesu wykluczenia społecznego uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół objętych projektem, włączenie ich w publiczną komunikację i zaktywizowanie ich potencjału osobowego, emocjonalnego oraz społecznego Cele szczegółowe: nabycie lub rozwój kompetencji komunikacyjnych ucznia niepełnosprawnego adekwatnie do jego potrzeb i moŝliwości; optymalne wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej i potencjału nauczycieli (zwiększenie liczby godzin specjalistycznych zajęć prowadzonych z wykorzystaniem posiadanej bazy, wykorzystanie sprzętu, oprogramowania i metod do prowadzenia zajęć usprawniających procesy komunikacyjne uczniów niepełnosprawnych); podniesienie specjalistycznych kwalifikacji nauczycieli pracujących z uczniem niepełnosprawnym (poszerzenie ich doświadczeń zawodowych w zakresie wykorzystania specjalistycznego sprzętu i metod do usprawniania komunikacji uczniów, udział w opracowaniu i wdraŝaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie kształcenia dziecka niepełnosprawnego, zwiększenie ich dostępu do wiedzy na temat wysoce specjalistycznych form oddziaływania z wykorzystaniem nowych technologii). Obszar realizacji projektu obejmie woj. kujawsko-pomorskie (powiat grudziądzki) Projekt skierowany jest do wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci niepełnosprawne). Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowym WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary Bydgoszcz Okres realizacji PLN Z nauką ścisłą za pan brat Gmina Miasto Rypin ul. Warszawska Rypin tel Okres realizacji PLN 10

11 BliŜej świata - "Od konkretu do abstrakcji" Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a ul. Krasińskiego Bydgoszcz Okres realizacji PLN 11

12 województwo lubelskie Edukacja potrzebuje specjalistów! Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. PapieŜa Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/ Biała Podlaska Okres realizacji ,77 PLN Biorąc pod uwagę kierunki rozwoju w woj. lubelskim, woj. mazowieckim i woj. podlaskim największe zapotrzebowanie jest na nauczycieli przygotowujących uczniów do wykonywania zawodów w następujących dziedzinach: hotelarstwo i obsługa turystyczna, finanse i rachunkowość, informatyka, technik logistyk. Głównymi celami projektu są: 1. UmoŜliwienie przepływu doświadczonych kadr z gospodarki do edukacji. 2. Pozyskanie osób, które zyskały doświadczenie zawodowe poza sektorem edukacji. 3. Przeciwdziałanie brakom kadrowym w szkołach na stanowiskach nauczycieli przedmiotów zawodowych. 4. Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli. 5. Rozwijanie kierunków kształcenia strategicznych dla rozwoju gospodarczego regionu. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w branŝach: turystycznej, transportowo-spedycyjnej oraz handlowo-usługowej. Absolwenci szkół wyŝszych. Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pl. Marii Curie-Skłodowskiej Lublin Okres realizacji PLN Projekt będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego, które jest jednym z najsłabszych ekonomicznie regionów Polski oraz UE. Głównymi celami projektu są: 1. Wzrost liczby specjalistów posiadających kompetencje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych (m.in.: chemii, informatyki, architektury, budownictwa, inŝynierii środowiskowej, mechaniki, geodezji i kartografii, rolnictwa oraz leśnictwa). 2. Pozyskanie przez przyszłych nauczycieli wiedzy na temat najnowszych technologii i osiągnięć z danego zakresu. 3. Nabycie przez przyszłych nauczycieli umiejętności wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych. 4. Zdobycie przez przyszłych nauczycieli wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotowej. 5. Nabycie przez przyszłych nauczycieli umiejętności psycho-pedagogicznych, komunikacji interpersonalnej oraz prowadzenia negocjacji. 6. UmoŜliwienie beneficjentom wykorzystania nabytych umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. 100 osób czynnych zawodowo lub absolwentów studiów wyŝszych, zameldowanych na terenie województwa lubelskiego. 12

13 Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7/ Lublin Okres realizacji ,26 PLN Wiele osób ze względu na brak lub niedopasowanie umiejętności zawodowych do wymogów pracodawców nie moŝe wejść lub utrzymać się na rynku pracy. W celu pełnego wykorzystania fachowej wiedzy i umiejętności kadry pracowniczej w edukacji wskazane jest przygotowanie jej do właściwego organizowania procesu dydaktycznego. Będą temu słuŝyć studia podyplomowe prowadzone w woj. lubelskim, woj. świętokrzyskim, woj. podkarpackim, woj. małopolskim. Głównymi celami projektów są: 1. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego poprzez pozyskanie wysokiej klasy specjalistów praktyków, do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. 2. Połączenie wiedzy praktycznej kandydatów na nauczycieli z wiedza teoretyczną. 3. Stworzenie innowacyjnego systemu kształcenia, łączącego praktyczne doświadczenie z wiedza teoretyczną. 4. Wzrost wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Osoby czynne zawodowo, z branŝ: informatycznej, elektrycznej, bhp, mechanicznej i pokrewnych. Z gospodarki do edukacji studia podyplomowe WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka Zamość Okres realizacji ,80 PLN Największe zapotrzebowanie zdiagnozowano na nauczyciel z następujących zawodów: technik informatyk, zawody mechaniczne, technik budownictwa, technik elektryk. Projekt wychodzi naprzeciw zdiagnozowanym potrzebom rynku pracowników w woj. lubelskim i woj. podkarpackim. Głównymi celami projektu są: 1. PodwyŜszanie jakości oświaty poprzez utworzenie kierunków studiów podyplomowych dostosowanych do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a takŝe umoŝliwiających przepływ kadr z sektora gospodarki do edukacji. 2. Przygotowanie osób czynnych zawodowo i absolwentów szkół wyŝszych do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. 3. Utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych umoŝliwiającego uzyskanie uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych. 4. Zwiększenie kompetencji językowych beneficjentów. 5. Uzyskanie przez uczestników projektu uprawnień pedagogicznych do nauczania przedmiotów zawodowych. Osoby czynne zawodowo, zatrudnione w przedsiębiorstwach i wykonujące zawody techniczne. Absolwenci uczelni technicznych, w szczególności kierunków mechanicznych, elektronicznych i informatycznych. 13

14 Zawód z przyszłością nauczycielskie studia podyplomowe Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Chełmie ul. Pocztowa Chełm Okres realizacji ,60 PLN Na rynku lubelski obserwuje się znaczne deficyty w branŝy budowlanej, informatycznej, mechanicznej, elektrycznej oraz specjalnościach rolnych. Projekt jest odpowiedzią na niekorzystne zjawiska rynkowe, poprzez zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry dydaktycznej w woj. lubelskim. Głównymi celami projektu są: 1. Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie nauczyciela przedmiotów kluczowych dla gospodarki przez osoby z kierunkowym przygotowaniem merytorycznym. 2. Wzrost poziomu nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Kształcenie kadr dla potrzeb rynku pracy. 4. uzyskiwanie kompetencji zawodowych w związku z zachodzącymi zmianami edukacyjnymi. 5. Wzrost zainteresowania kształceniem zawodowym. W regionie. Osoby czynne zawodowo. Absolwenci legitymujący się wykształceniem wyŝszym. Pi i Sigma edukacyjna szansa dla wychowanków domów dziecka. Centrum Euroedukacji Sp. z o.o. ul. Dolna Panny Marii 5, Lublin Okres realizacji ,76 PLN Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych wychowanków Domów Dziecka z woj. lubelskiego, woj. podkarpackiego i woj. łódzkiego wskazuje na ich problemy w nauce, przy tym nie mogą oni liczyć na zajęcia pozalekcyjne, które pomogłyby podnieść poziom wiedzy i samooceny i ogólnych zdolności percepcyjnych. Głównymi celami projektu są: 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie nauki matematyki w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wychowanków Domów Dziecka, których dotychczasowe wyniki w nauce wskazują na potrzebę dodatkowych zajęć. 2. Nauczenie uczniów nowatorskiej metody nauki matematyki z wykorzystaniem technik pamięciowych. 3. Udostępnieni właściwej oferty edukacyjnej dla młodych ludzi, którzy z powodów osobistych, społecznych oraz ekonomicznych potrzebują szczególnego wsparcia dla realizacji swojego potencjału edukacyjnego. 4. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli przez wyszkolenie ich z zakresu nauczania matematyki metodą technik pamięciowych. 5. Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć. 324 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wychowanków Domów Dziecka 27 nauczycieli 14

15 SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Mełgiewska 7/ Lublin Okres realizacji ,70 PLN Projekt będzie realizowany na terenie woj. lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Projekt jest odpowiedzią na następujące kwestie problemowe. Na terenie Polski wschodniej występuje nierówność szans edukacyjnych, bariery dostępu do kształcenia na wysokim poziomie (zwłaszcza na terenach wiejskich). Istotnym problemem są równieŝ gorsze warunki dostępu do zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych uczniów szkół wiejskich. Uwidaczniają się równieŝ istotne zróŝnicowania regionalne w zastosowania ICT w Edukacji, na niekorzyść regionów wschodnich. Celami projektu są: 1. Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Polsce Wschodniej. 2. Zwiększenie dostępności do efektywnych i innowacyjnych form rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 3. Wsparcie procesu rozwijania poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych 150 nauczycieli Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim Powiat Lubelski ul. Spokojna Lublin Okres realizacji ,44 PLN Wsparciem w ramach projektu zostaną objęty trzy placówki, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj.: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Załuczu, Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy. Wszystkie placówki połoŝone są na obszarach wiejskich, w woj. lubelskim. Podopieczni ośrodków maja utrudniony dostęp do nowatorskich metod edukacyjnych (szczególnie dot. diagnozy i terapii). Ponadto placówki nie dysponują odpowiednim wyposaŝeniem i kadrą wykształconą w kierunku innowacyjnych metod nauczania. Celami projektu są: 1. Osiągniecie przez uczniów upośledzonych moŝliwie jak najwyŝszego poziomu swojego rozwoju, poprzez wdroŝenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół specjalnych. 3. Podniesienie standardu kształcenia w wyniku polepszenia wyposaŝenia bazy dydaktycznej. 4. Stymulowanie pełnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu (44 uczniów) Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie (96 uczniów) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy (80 uczniów) 15

16 Komputerowy Świat Wiedzy Gmina Miasto Lublin/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul.hirszfelda Lublin Okres realizacji PLN Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Ze względu na brak specjalnego programu nauczania informatyki dla uczniów klas I-III, dzieci te nie mają szans w pełni wykorzystać swoich moŝliwości oraz w bardziej efektywny sposób poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zdolności. Aby zwiększyć szanse edukacyjne i rozwijać ciekawość poznawczą u tych uczniów naleŝy opracować, odpowiedni do ich percepcji, innowacyjny program nauczania informatyki. Celami projektu są: 1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabowidzących i niewidomych z klas I- III poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki. 2. Zwiększenie skuteczności systemu identyfikacji moŝliwości i potrzeb uczniów kształcenia zintegrowanego, w aspekcie edukacji informatycznej. 3. Poprawa jakości nauczani poprzez wdroŝenie innowacyjnego programu nauczania informatyki. 4. Podniesienie kompetencji pedagogów z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi dydaktycznych, w nauce uczniów niepełnosprawnych. 30 uczniów klas I-III szkoły podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. 3 nauczycieli. 3 rewalidatorów. Innowacyjne programy nauczania - pilotaŝ w ponadgimnazjalnych szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi Powiat Łukowski ul. Piłsudskiego Łuków Okres realizacji PLN Projekt będzie realizowany w czterech szkołach województwa lubelskiego. Bardzo duŝy odsetek dzieci niepełnosprawnych uczy się w szkołach specjalnych, podczas gdy rodzaj ich niepełnosprawności pozwala na naukę w masowych szkołach, gdyby stworzono tam odpowiednie warunki. Głównym załoŝeniem projektu jest niwelowanie barier, które ograniczają młodzieŝy o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostęp do ponadgimnazjalnych szkół ogólnodostępnych Celami projektu są 1. PodwyŜszenie poziomu wiedzy i umiejętności :12 nauczycieli, 4 dyrektorów szkół, 20 specjalistów, w zakresie metod pracy z uczniem niepełnosprawnym. 2. uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej poprzez pilotaŝowe zastosowanie 3 innowacyjnych programów nauczania wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii (biofeedback, integracja sensoryczna). 3. Wypracowanie modelu współpracy pomiędzy nauczycielami a specjalistami z szkół objętych pilotaŝem, mającego na celu wymianę doświadczeń, informacji. 4. Poprawa warunków sprzyjających edukacji. 5. Nabycie przez uczniów umiejętności społecznych i kompetencji kluczowych. 4 ponadgimnazjalne szkoły ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi 16

17 Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim Powiat Lubelski ul. Spokojna Lublin tel. 081/ Okres realizacji PLN Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku. Gmina Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie ul. Tetmajera Lublin Okres realizacji PLN 17

18 województwo lubuskie Nowoczesne kształcenie w przedmiotach zawodowych Ogólnopolska Sieć Szkół Policealnych AWANGARDA Ligia Pawelec ul. Grzybowa Zielona Góra Okres realizacji PLN Wszechstronny nauczyciel gwarancją rozwoju przyszłych pokoleń ŁuŜycka WyŜsza Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w śarach ul. śagańska śary Okres realizacji PLN 18

19 województwo łódzkie Nowoczesny nauczyciel przedmiotów zawodowych Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, Łódź Okres realizacji ,40 PLN Cele projektu/opis projektu 1. Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych, dzięki lepszemu przygotowaniu do zawodu nauczyciela osób legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyŝszej, umoŝliwiającym podjęcie pracy nauczyciela, poprzez uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych. 2. Wprowadzenie do praktyki edukacyjnej nowych rozwiązań: organizacyjnych, dydaktycznych i technologicznych. 3. Poprawa jakości pracy szkół zawodowych poprzez zbliŝenie edukacji z gospodarką. 45 osób przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych z województwa łódzkiego. Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza Łódź Okres realizacji PLN 19

20 województwo małopolskie Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11, Kraków Okres realizacji Cele projektu/opis projektu PLN 4. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości uczniów liceów m.in. poprzez realizację programu Szkolny koncern medialny. 5. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich oraz kursów e-learningowych w zakresie m.in.: planowania przedsięwzięć, pracy dziennikarza. 6. Zrealizowanie kursów językowych w Wielkiej Brytanii i w Polsce dla laureatów konkursu na szkolny koncern medialny. 7. Doskonalenie sprawności językowych uczniów liceów. 8. Zdobycie przez uczniów nowych umiejętności związanych z: planowaniem, organizowaniem, zarządzaniem, co przyczyni się do zwiększenia motywacji i kształtowanie postaw sprzyjających innowacyjności i przedsiębiorczości. 9. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w procesie dydaktycznym oraz metod pracy z grupą (coaching). 756 uczniów liceów, z 3 województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. 126 nauczycieli liceów, z 3 województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Aktualizacja kwalifikacji AGROSALON ul. Kryniczna 17 lok. 24, Kraków Okres realizacji PLN Cele projektu/opis projektu 10. Opracowanie i wdroŝenie programów doskonalenia zawodowego, pozwalające dostosować kwalifikacje instruktorów: florystyki, bukieciarstwa i ogrodnictwa do prowadzenia kształcenia zawodowego, odpowiadającego potrzebom i wymogom nowoczesnej gospodarki. 11. Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym. 12. Aktualizacja merytorycznej wiedzy fachowej nauczycieli i instruktorów w zakresie nauczania zawodu z wykorzystaniem nowych technologii. 13. Zwiększenie motywacji beneficjentów ostatecznych do dalszego kształcenia. 54 instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w obszarze: florystyki, bukieciarstwa i ogrodnictwa z województwa małopolskiego. 20

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r.

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 20 stycznia 2011 r. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 20 stycznia 2011 r., Warszawa 1 Fundusze unijne dla oświaty Celem strategicznym działań w ramach priorytetów

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych

Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Model pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik informatycznych Gmina Gorlice/Oświatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Gminy Gorlice PROBLEMY Brak atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli (projekt w przygotowaniu)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr 1/9.4/11 powstała w wyniku prac Komisji Oceny Projektów na posiedzeniu nr 1 Lp. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13 Nazwa projektodawcy Miejsce siedziby projektodawcy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania NAZWA PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość

Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku. na rok szkolny 2009/2010. realizowany w ramach projektu. Dobry start lepsza przyszłość Program rozwoju Gimnazjum w Powroźniku na rok szkolny 2009/2010 realizowany w ramach projektu Dobry start lepsza przyszłość Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna I Podstawowe informacje o szkole 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Nr post. 2/CHMURA/2016. Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia

Nr post. 2/CHMURA/2016. Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Nr post. 2/CHMURA/2016 Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia Charakterystyka projektu pn. Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Lp. 1. E-learning - nowa jakość. 4. Hotelarz na morzu. kształcenia POKL działanie/poddziałanie: 9.3. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Lp. 1. E-learning - nowa jakość. 4. Hotelarz na morzu. kształcenia POKL działanie/poddziałanie: 9.3. Centrum Kształcenia Ustawicznego WYKAZ PROJEKTÓW realizowanych przez gdańskie placówki publiczne w latach 2008 2012, które uzyskały dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: , k Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2/6/A tel/fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50 k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu

Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Projektodawca Gmina Miasto Włocławek Termin realizacji do 30.06.2015 Poddziałanie 9.1.2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- -Pomorskiego w Toruniu Tytuł projektu,,dołączymy do Reichsteina CEL GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk

Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Projekty edukacyjne Miasta Bydgoszczy jako przykład dobrych praktyk Włocławek, 10 grudnia 2012 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Doradztwo. zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia DKZU MEN. Konferencja Kierunki rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego. Doradztwo Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zawodowe w systemie oświaty - wstępne założenia Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru innowacyjnej wiedzy, umiejętności i kompetencji Konferencja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015 Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu ul. Modrzewskiego 105, 97 320 Wolbórz Tel. 44 6164880 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny Opracował: pedagog

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego

Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego Nowe możliwości zdobycia zawodu i planowania ścieżki edukacyjnej uczniów gimnazjum 7 listopada 2012 r. Nowa struktura szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Projekt systemowy Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym Podstawowe informacje o projekcie: Okres realizacji i Lider Projektu 1 lutego 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu Zał. Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2016/2017 z dnia 11 stycznia 2017r. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego realizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Małogoszczu 1.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo