I KONFERENCJA NAUKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I KONFERENCJA NAUKOWA"

Transkrypt

1 I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r.

2 KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie insp. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK, WSPol prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, AON prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ, AON prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK, WSPol prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI, AON płk dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK, prof. AON płk dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI, prof. AON dr hab. inż. Andrzej GLEN, prof. AON dr hab. Waldemar KITLER, prof. AON dr hab. Hanna KONOPKA, prof. WSAP dr hab. Stanisław SULOWSKI, prof. UW dr Krzysztof GĄSIOREK, AON dr Zbigniew PIĄTEK, AON mł. insp. dr inż. Andrzej URBAN, WSPol dr Anna CYRAN MĄDZIK, WSH REDAKCJA mgr Anna SKOLIMOWSKA

3 I KONFERENCJA NAUKOWA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ABSTRAKTY Warszawa 2011

4 ORGANIZATORZY Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Szkoła Główny Służby Pożarniczej Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie PATRONAT HONOROWY Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Obrony Narodowej WSPARCIE FIRM PATRONAT MEDIALNY 2

5 ABSTRAKTY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ASPEKTY TEORETYCZNE dr hab. Waldemar KITLER: Zarządzanie kryzysowe w Polsce, stan obecny i perspektywy... 7 dr inż. Witold SKOMRA: Współczesne zagrożenia - wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego... 8 prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK, dr Weronika JAKUBCZAK: Permanentny kryzys kontrolowany... 9 ppłk dr Dariusz MAJCHRZAK: Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego dr Ryszard RADZIEJEWSKI: Ochrona najważniejszych obiektów w państwie zarys tematyki dr inż. Mirosław POPIS, dr inż. Artur BAJDA, dr inż. Dariusz LASKOWSKI: Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w systemie reagowania kryzysowego prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ: Analiza systemowa w zarządzaniu kryzysowym dr Halina ŚWIEBODA: Analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym dr Weronika JAKUBCZAK: Międzynarodowe zagrożenie kryzysowe - globalizacja ppłk dr inż. Zbigniew REDZIAK: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym mgr Irmina DENYSIUK, mgr Marta CHMIELEWSKA: Pozawojenne formy przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego dr Tomasz HOFFMANN: Ewolucja polskiego systemu zarządzania kryzysowego

6 CZĘŚĆ DRUGA ELEMENTY I PODMIOTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ppor SG mgr Barbara MRÓZ: Straż Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego dr Grzegorz PIETREK: Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego sierż. mgr Agnieszka JÓŹWIAK: Rola i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego RP płk dr Mirosław BANASIK: Kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym resortu obrony narodowej dr Józef ALESZCZYK: Rola Agencji Rezerw Materiałowych w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce mgr Natalia MOCH: Media i administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym - dlaczego warto współpracować? mgr Sylwester SZOPIERAJ, Paweł SOBOCIŃSKI: Zarządzanie kryzysowe i ochrona w polskich placówkach dyplomatycznych wybrane aspekty prawno-organizacyjne CZĘŚĆ TRZECIA OCHRONA LUDNOŚCI I RATOWNICTWO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO płk dr hab. Maciej MARSZAŁEK: Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego w zarządzaniu kryzysowym w wymiarze międzynarodowym mjr mgr inż. Mariusz MŁYNARCZYK, ppłk dr inż. Paweł MACIEJEWSKI: Rozwój zdolności Unii Europejskiej w zakresie rozpoznania skażeń biologicznych dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, st. kpt. mgr inż. Marek TOBOLSKI: Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego istotnym elementem systemu zarządzania kryzysowego państwa dr Krzysztof GĄSIOREK: Siły zbrojne w ratownictwie mgr Ilona KULIK: Koncepcje ochrony ludności a system zarządzania kryzysowego

7 mgr Krzysztof GONIEWICZ, dr Mariusz GONIEWICZ: Rola Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych na przykładzie katastrof i wypadków masowych mgr Anna SKOLIMOWSKA, mgr Paweł STOBIECKI: Ostrzeganie i alarmowanie ludności w czasie sytuacji kryzysowych wobec współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa CZĘŚĆ CZWARTA PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO mgr Helena HATKA: Współdziałanie struktur zarządzania kryzysowego w czasie akcji przeciwpowodziowej w województwie lubuskim w maju i czerwcu 2010 r dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, prof. dr hab. Jerzy KUNIKOWSKI: Społeczno-organizacyjne uwarunkowania jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu podstawowym dr Cezary TATARCZUK: Teleinformatyczny system wspomagania zarządzania kryzysowego w powiecie wejherowskim mgr Katarzyna KAROLSKA: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Giżycko dr inż. Tomasz BĄK: Systemy zarządzania kryzysowego państw sąsiadujących z Polską CZĘŚĆ PIĄTA TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Waldemar SZULIK: Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym dr inż. Dariusz LASKOWSKI: Bezpieczna realizacja usług sieciowych w systemie zarządzania kryzysowego dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, st. kpt. mgr inż. Marek TOBOLSKI, mgr Monika DURDA: Procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym w oparciu o hurtownie danych ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ: Zastosowanie symulacji konstruktywnej w procesie szkolenia podmiotów zarządzania kryzysowego

8 CZĘŚĆ PIERWSZA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ASPEKTY TEORETYCZNE 6

9 Waldemar KITLER Zarządzanie kryzysowe w Polsce, stan obecny i perspektywy Artykuł poświęcony jest omówieniu istniejącego i przyszłego stanu rzeczy w materii zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem działalności w wymiarze krajowym i międzynarodowym (NATO i UE). W opinii Autora należy postawić tezę, iż zarządzanie kryzysowe należy pojmować szerzej aniżeli się to stało za przyczyną Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [DzU 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zmianami]. Autor stwierdza, że zarządzanie kryzysowe należy postrzegać dwojako. W pierwszym ujęciu węższym wiążąc je z wąsko pojmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym, zaś w drugim szerszym ze specyficznym kryzysowym rodzajem zarządzania bezpieczeństwem w ogóle. Podkreślając złożoność problematyki zarządzania kryzysowego Autor stwierdza, że nawet najstaranniejsze działania nie doprowadzą do stanu doskonałego. Tym bardziej, że nie uda się wszystkiego uregulować ustawami. Jednak, bez względu na przyjęty wariant działania w opinii autora dążyć należy przede wszystkim do uporządkowania aparatu pojęciowego, a w konsekwencji systemu organizacyjnego, w taki sposób, by nie dochodziło do sporów kompetencyjnych i zaniechania koniecznych działań. dr hab. Waldemar Kilter profesor Akademii Obrony Narodowej, Prodziekan do spraw Naukowych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego, głównie w wymiarze krajowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące pracę w uczelniach wyższych i administracji centralnej. Uczestniczy w działalności organizacji społecznych, głównie Towarzystwa Wiedzy Obronnej, w którym pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego. 7

10 Witold SKOMRA Współczesne zagrożenia - wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego Zmieniające się uwarunkowania geopolityczne Polski, proces globalizacji oraz szybki rozwój technologii powodują, że bezpieczeństwo Polski w coraz większym stopniu staje się fragmentem bezpieczeństwa regionu (Europy Środkowej) oraz przestrzeni bezpieczeństwa europejskiego. Postępujące uzależnienie społeczeństwa od coraz bardziej wyrafinowanych infrastruktur doprowadza do powstawania krajowej, a nawet europejskiej infrastruktury krytycznej. Jej ochrona nie może być prowadzona siłami jednego państwa. Podobnie wymiar ponadnarodowy powinna mieć walka z przestępczością zorganizowaną czy napływem imigrantów. Wyżej wymienione zjawiska sprawiają, że granice między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym ulegają stopniowemu zacieraniu. Odpowiedzią na te wyzwania powinien być jednolity i adekwatny do zagrożeń system bezpieczeństwa państwa. Praktycznym wyrazem takiego podejścia powinna być spójność systemu obronnego i planowania obronnego (łącznie z podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym), z systemem zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. dr inż. Witold Skomra dr nauk wojskowych w specjalności Bezpieczeństwo Narodowe. Były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wykładowca przedmiotów z obszaru zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Obrony Narodowej. 8

11 Ryszard JAKUBCZAK Weronika JAKUBCZAK Permanentny kryzys kontrolowany Autorzy artykułu skupiają swoje rozważania wokół problematyki globalizacji i związanych z nią nieuniknionych sytuacji kryzysowych. Twierdzą, że w związku z tym obecnie mamy do czynienia ze stanem, w którym nie ma miejsca dla tradycyjnego podziału funkcjonowania świata na czas pokoju i okres wojny. Wskazują na sytuację nieprzerwanego kryzysu - permanentnego kryzysu kontrolowanego, który staje się zwolna stanem faktycznym w skali globalnej. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autor licznych artykułów w prasie wojskowej oraz książek dotyczących głównie bezpieczeństwa państwa i obrony terytorialnej. dr Weronika Jakubczak doktor nauk wojskowych. Pracownik Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 9

12 Dariusz MAJCHRZAK Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Autor w publikacji wskazuje na znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w całościowym ujęciu bezpieczeństwa narodowego kraju. W pierwszej części rozważania dotyczą cech jakimi powinien się charakteryzować, każdy system. Na tej podstawie autor wnioskuje, że teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego przejawiają cechy systemowe, posiadając między innymi wyodrębnione z całości elementy, uwzględniając istniejące relacje zachodzące pomiędzy nimi oraz dążąc do osiągnięcia wspólnego celu. W dalszej części referatu autor umiejscawia system zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, wskazując ramy i granice systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podsystemów funkcjonalnych, zapewniających bezpieczeństwo państwa. Zdaniem autora system zarządzania kryzysowego pełni dwie funkcje: jest częścią składową całego spektrum przedsięwzięć, mających zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwia wykorzystanie istniejących rozwiązań, jako instrument dla organów administracji publicznej w realizowaniu swoich obowiązków z zakresu bezpieczeństwa na określonych poziomach (centralnym, resortowym, wojewódzkim, i samorządowym). System zarządzania kryzysowego dotyka bardzo wielu dziedzin, nie tylko związanych z ochroną ludności, środowiska i ratownictwem, ale też zawierających przedsięwzięcia odpowiadające w swojej istocie na szereg zagrożeń od naturalnych do militarnych. Ale w opinii autora zarządzanie kryzysowe koncentrować się powinno na zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom, środowisku oraz funkcjonowaniu administracji państwowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych bez potrzeby wprowadzania stanów nadzwyczajnych i po wyczerpaniu możliwości działania podmiotów ratowniczych i zapewniających bezpieczeństwo w trybie zwykłego funkcjonowania (np. KSRG). W konkluzji autor stwierdza, że rozpatrywana problematyka powinna być traktowana nie tylko w świetle zagrożeń naturalnych i organów samorządowych zmagających się z nimi, ale jako wysiłek wszystkich po- 10

13 ziomów organizacyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności zamieszkującej na terytorium całego państwa. ppłk dr Dariusz Majchrzak adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, AON w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego, współautor i autor kilkunastu prac naukowo-badawczych oraz opracowań dydaktycznych. Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki zarządzania kryzysowego w środowisku wielonarodowym i militarnym. tel.:

14 Ryszard RADZIEJEWSKI Ochrona najważniejszych obiektów w państwie zarys tematyki Autor artykułu stawia pytania dotyczące najważniejszych obiektów w państwie: jakie obiekty można do nich zaliczyć oraz kto i jak je chroni? Udzielając odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań Autor stwierdza, że można odnieść wrażenie, iż w aktach prawnych dotyczących przedmiotowej problematyki użyto różnych nazw dla tej samej kategorii obiektów. W rezultacie Autor stwierdza, że sfera ochrony najważniejszych obiektów w państwie wymaga... nie szybkiego poprawienia aktów prawnych, ale napisania ich od nowa. dr Ryszard Radziejewski miejsce pracy: Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. tel.: , tel. kom.:

15 Mirosław POPIS Artur BAJDA Dariusz LASKOWSKI Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w systemie reagowania kryzysowego Artykuł identyfikuje i charakteryzuje reguły, zasady, wymagania i zakazy w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i wynikające z nich procedury, opracowywane na różnych poziomach szczegółowości, uwzględniające ciągłe szacowania ryzyka w środowisku telekomunikacyjnym. Autorzy określili ataki na informację i wynikające stąd problemy ochrony sieci przed jej zniszczeniem, zniekształceniem czy utratą niejawności. W kolejnym kroku zaprezentowano architekturę zbioru komponentów realizujących i korzystających z usług bezpieczeństwa oraz będącymi wskazówkami, w jaki sposób ma być budowany system informacyjny odporny na ataki. Opracowanie kończy się kilkunastoma wnioskami będącymi pożądanymi atrybutami architektury bezpieczeństwa systemu informacyjnego. dr nw. inż. Mirosław Popis w 1980 roku ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie obecnie pracuje w Instytucie Telekomunikacji na stanowisku adiunkta naukowo -dydaktycznego. Stopień doktora nauk wojskowych otrzymał w specjalności zarządzanie systemami informacyjnymi w 2003 roku. Autor publikacji krajowych, współwykonawca kilkunastu prac naukowo-badawczych. Prowadzi prace badawcze w obszarze gwarantowania niezawodności i bezpieczeństwa usług we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych. dr inż. Artur Bajda ukończył studia w Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. W roku 1998 otrzymał stopień doktora w dziedzinie wojskowe systemy łączności. Pracuje w Instytucie Telekomunikacji w Wydziale Elektroniki WAT od 1991r. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach i referatów wygłaszanych na konferencjach zagranicznych i krajowych. Jest współwykonawcą wielu projektów międzynarodowych i krajowych. Zainteresowania naukowe obejmują: rozwiązania organizacyjne i techniczne dedykowane dla 13

16 specjalnych systemów łączności i informatyki, architektury nowoczesnych systemów informacyjnych. Jest współwykonawcą wielu projektów międzynarodowych i krajowych. dr inż. Dariusz Laskowski w 1997 roku ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie obecnie pracuje w Instytucie Telekomunikacji na stanowisku adiunkta naukowo -dydaktycznego. Członek Polish Safety and Reliability Association, stopień doktora nauk technicznych otrzymał w dyscyplinie telekomunikacja o specjalność sieci teleinformatyczne. Autor publikacji krajowych i zagranicznych, współwykonawca wielu prac naukowo-badawczych, autorskich opracowań Programu Zapewnienia Niezawodności urządzeń i systemów łączności. Prowadzi prace badawcze w ramach konsorcjum przemysłu i służb mundurowych w obszarze gwarantowania niezawodności i bezpieczeństwa usług we współczesnych sieciach IP. 14

17 Piotr SIENKIEWICZ Analiza systemowa w zarządzaniu kryzysowym Przedstawiono ogólną metodykę stosowania analizy systemowej w zarządzaniu kryzysowym. Sformułowano problem zarządzania kryzysowego jako problem decyzyjny minimalizacji ryzyka dla przypadku zarządzania antycypacyjnego i reaktywnego. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Armed Forces Communications and Electronics Association, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. Autor około 350 prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych: cybernetyce i informatyce, analizie systemowej i inżynierii systemów, bezpieczeństwu systemów, teorii decyzji i telekomunikacji, organizacji i zarządzaniu oraz dowodzeniu. Promotor 40 rozpraw doktorskich. Opracował podstawy teorii efektywności systemów, cybernetycznej teorii systemów rozwijających się, teorii sytuacji konfliktowych i kryzysowych, a także model homo decernens. W latach 90 podjął na gruncie metodologii badań systemowych próby stworzenia teoretycznych podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz ewaluacji jego skutków a także zarządzania ryzykiem i inżynierii informacji (w tym modelu walki informacyjnej). 15

18 Halina ŚWIEBODA Analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Artykuł poświecono zmianom w koncepcji zarządzania ryzykiem ze szczególnym wskazaniem roli analiz ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. Podkreślono potrzebę dostosowywania doboru metod analizy ryzyka do charakteru systemu (organizacji, regionu), dla którego przeprowadzana jest analiza. W opracowaniu zawarto taksonomię sytuacji kryzysowych i wskazano na potrzebę prowadzenia analiz ryzyka przed wystąpieniem kryzysu. Scharakteryzowano metody stosowane w analizie ryzyka oraz zaprezentowano przykładowe skale miar jakościowych skutków oraz możliwości ich wystąpienia, odwołując się do wybranych metod oszacowywania ryzyka z wykorzystaniem matryc ryzyka oraz grafów. dr Halina Świeboda pracownik naukowo-dydaktyczny AON, doktor nauk wojskowych w dziedzinie bezpieczeństwo narodowe, kierownik-adiunkt Zakładu Analiz Systemowych i Metodologii Badań. Autorka prac i artykułów naukowych i popularnonaukowych z obszaru bezpieczeństwa systemów, bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania ryzykiem i prognozowania zagrożeń, analizy systemowej i metodologii badań, teorii decyzji, organizacji i zarządzania oraz poświęconych problemom społeczeństwa informacyjnego. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. 16

19 Weronika JAKUBCZAK Międzynarodowe zagrożenie kryzysowe - globalizacja Jednym z problemów rozpatrywanych w ramach europejskiego i euroatlantyckiego systemu reagowania kryzysowego są źródła generowania kryzysu w działalności międzynarodowej. W artykule Autorka podejmuje próbę wyspecyfikowania trzech kwestii zagrożeń globalizacji, a mianowicie cywilizacyjne, ekonomiczne i polityczne. Autorka stawia tezę, że globalizacja czyniąc wiele dobra (głównie na rzecz najbogatszych) jest jednak największym zagrożeniem w życiu międzynarodowym reszty społeczności świata, będąc tym samym przyczynkiem do licznych stanów kryzysowych. dr Weronika Jakubczak doktor nauk wojskowych. Pracownik Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 17

20 Zbigniew REDZIAK Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom procesu zarządzania ryzykiem w sytuacji kryzysowej. Jest on przeznaczony dla teoretyków oraz praktyków zajmujących się systemem zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Termin ryzyko został zdefiniowany poprzez analizę relacji ryzyko niepewność. Przedstawiona problematyka zawiera syntetyczne scharakteryzowanie identyfikacji, analizy, sterowania i kontrolowania ryzyka. Omówione również zostały wybrane narzędzia ilościowe i jakościowe wspomagające proces analizy ryzyka, których umiejętne stosowanie może ułatwić dokonywanie trafnych rozstrzygnięć uczestnikom zarządzania kryzysowego. ppłk dr inż. Zbigniew Redziak - jest adiunktem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze teorii podejmowania decyzji oraz zarządzania kapitałem ludzkim. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce ryzyka w procesie podejmowania decyzji. Jest współautorem i autorem kilkunastu prac naukowo-badawczych oraz opracowań dydaktycznych. 18

21 Irmina DENYSIUK Marta CHMIELEWSKA Pozawojenne formy przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego W artykule autorzy poruszaja kwestie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wskazano, że obok klasycznych, konwencjonalnych, militarnych zagrożeń bezpieczeństwa, coraz częściej pojawiają się te niekonwencjonalne i niemilitarne. Scenariusze potencjalnych zagrożeń opracowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (oraz scenariusze UE) wskazują głównie na zagrożenie terroryzmem, bronią masowego rażenia, cyberatakami i wykorzystaniem nowych technologii. Scenariusze pozwalają dokonać oceny stopnia zagrożenia i możliwości wykorzystania sił zbrojnych do przeciwdziałania im. Wskazano także, że aby przeciwstawić się nowym formom zagrożeń niekonwencjonalnych, należy wykorzystać cywilno-wojskowe narzędzia reagowania na kryzysy, jakim są operacje pozawojenne (inne niż wojna). Za ich pomocą reaguje się zarówno na kryzysy w państwach upadłych bądź upadających (operacje przeciwpartyzanckie, przeciwnarkotykowe, przeciwterrorystyczne), stanowiących zagrożenie dla euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, jak i na katastrofy naturalne, jak huragany, powodzie (operacje humanitarne, operacje poszukiwawczo- ratownicze). mgr Irmina Denysiuk doktorantka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. mgr Marta Chmielewska doktorantka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. 19

22 Tomasz HOFFMANN Ewolucja polskiego systemu zarządzania kryzysowego W wyniku przemian społeczno politycznych jakie dokonały się na przełomie lat 1989/1990 radykalnej przebudowie poddano system ustrojowy i prawny obowiązujący w Polsce. Początkowo brakowało wielu regulacji prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w obszarze zarządzania kryzysowego. Implementacja jednolitego i zarazem stabilnego systemu zarządzania kryzysowego stała się wówczas dla naszego kraju celem priorytetowym. W opinii Autora, przedstawione w artykule wnioski powinny stanowić materiał do pogłębionych badań nad stanem doskonalenia polskiego systemu zarządzania kryzysowego. dr Tomasz Hoffmann absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę doktorską pisał o wykorzystaniu funduszy unijnych w Polsce, jego praca habilitacyjna koncentruje się wokół problemów prawnych, politycznych i ekonomicznych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Absolwent Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa Wspólnotowego, ukończył Studia z zakresu Zarządzania Projektem w Międzynarodowym Instytucie Projektów i Rozwoju w Brukseli. Naukę kontynuował na Studiach z zakresu Prawa Podatkowego. Ponadto jest uczestnikiem studiów MBA w Frankfurcie/Słubicach, oraz Prawa Zamówień Publicznych. Od 2001 roku zajmuje się projektami unijnymi od powstania do rozliczenia, ponadto zaangażowany w proces udzielania zamówień publicznych w swojej macierzystej jednostce. Pracuje na Politechnice Poznańskiej, gdzie zajmuje się działem inwestycji a także obsługuje Centrum Transferu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Jako nauczyciel akademicki prowadzi również wiele zajęć na kilku uczelniach w Polsce. Szczególne zainteresowania badawcze to: fundusze unijne, szeroko pojęte bezpieczeństwo. 20

23 CZĘŚĆ DRUGA ELEMENTY I PODMIOTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 21

24 Barbara MRÓZ Straż Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego Straż Graniczna jako organ niezespolonej administracji publicznej, w systemie zarządzania kryzysowego pełni rolę jednostki interwencyjnoratowniczej. Pod względem wykazywanego zaangażowania w proces zarządzania kryzysowego Straż Graniczna może występować jako podmiot wiodący w działaniach, bądź podmiot wspierający działania innych organów systemu. W referacie przedstawiono organizację zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. Ukazano rolę formacji w ochronie infrastruktury krytycznej, jako priorytetowe zadanie realizowane na rzecz bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, iż udział Straży Granicznej w proces zarządzania kryzysowego uwarunkowany jest w znacznej mierze od możliwości wydzielenia sił i środków do działań, a te przede wszystkim wykonywane są w fazie reagowania. Większa koncentracja na dwóch pierwszych fazach procesu pozwoli na większą integrację elementów systemu, tym samym na efektywniejszą współpracę w procesie zarządzania kryzysowego. ppor. SG mgr Barbara Mróz starszy specjalista Wydziału Wsparcia Kierowania, Służb Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Zawodowo zajmuje się tematyką zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej. Doktorantka w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 22

25 Grzegorz PIETREK Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego Zarządzanie bezpieczeństwem, będące podstawą zarządzania w sytuacjach kryzysowych, jest jednym z najważniejszych działań państwa mających na celu zapewnienie jego bytu i rozwoju w zmieniających się uwarunkowaniach środowiska bezpieczeństwa. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku, po ostatnich poprawkach uwzględnia także udział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego. Odnosi się to zwłaszcza do zagadnień działań antyterrorystycznych i ochrony infrastruktury krytycznej. Nowa filozofia prezentowana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, umożliwia stworzenie warunków do wspomagania przez administrację publiczną instytucji i firm będących właścicielami lub posiadaczami infrastruktury krytycznej. Pozwala także na wsparcie przez budżet państwa odbudowy tej infrastruktury, a także korzystania z możliwości ochrony ze strony służb państwowych w tym ABW. dr Grzegorz Pietrek adiunkt w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego, Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Filologiczno Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i współdziałania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. W swoim dorobku posiada ok. 30 artykułów w wydawnictwach naukowych krajowych oraz dorobek dydaktyczny i organizacyjny. 23

26 Agnieszka JÓŹWIAK Rola i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego RP Niniejszy artykuł stanowi rozważanie na temat systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, oraz roli jaką w przedmiotowym systemie pełni Policja. W pierwszej części przedstawiono pojęcia kryzysu, sytuacji kryzysowej, zarządzania kryzysowego oraz systemu zarządzania kryzysowego w kontekście ustaleń definicyjnych. Następnie przedstawiono sposób funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce a następnie ukazano rolę Policji jako komponentu tegoż systemu przez pryzmat regulacji, przepisów i procedur oraz wyzwań, przed którymi stawia zarówno tę służbę jak i cały system zarządzania kryzysowego dzisiejsza rzeczywistość. sierż. mgr Agnieszka Jóźwiak funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie pracuje pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej nad rozprawą doktorską poświęconą tematyce rosyjskich jednostek specjalnego przeznaczenia, ukończyła interdyscyplinarne Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych, o specjalności Negocjator Służb Mundurowych, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 24

27 Mirosław BANASIK Kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym resortu obrony narodowej Artykuł przedstawia nowatorskie, nieszablonowe podejście do problematyki zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Punktem wyjścia dla rozważań Autora jest złożoność i nieprzewidywalność współczesnego środowiska bezpieczeństwa, powodująca generowanie wielowymiarowego spektrum zagrożeń, często niemożliwych do wcześniejszego rozpoznania i identyfikacji. W opinii Autora, Siły Zbrojne RP posiadając potencjał wyspecjalizowanych sił i środków są obecnie i pozostaną w przyszłości istotnym elementem krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Aby sprostać nowym wyzwaniom powinny one posiadać zdolności umożliwiające: szybką odpowiedź na zagrożenia, narastanie sił w przypadku eskalacji kryzysu oraz dostosowanie się do sytuacji kryzysowej celem skutecznego wsparcia organów administracji publicznej, zarówno na obszarze kraju jak i poza jego granicami. Niemniej istotną kwestią poruszoną przez Autora jest konieczność szerszej integracji podmiotów wojskowych ze wszystkimi podmiotami cywilnymi biorącymi udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej zgodnie z zasadami comprehensive approach. Integracja ta powinna zapewnić zsynchronizowany poziom wzajemnej interakcji w zależności od charakteru i skali sytuacji kryzysowej. Konkludując, zasadniczym przesłaniem niniejszego artykułu jest przeświadczenie Autora o konieczności dokonania radykalnej zmiany w podejściu do zarządzania kryzysowego i stworzenie mechanizmów pozwalających na integracje podmiotów militarnych i niemilitarnych, dostosowanie do sytuacji i skuteczne przeciwstawienie się prognozowanym zagrożeniom. płk dr Mirosław Banasik Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. 25

28 Józef ALESZCZYK Rola Agencji Rezerw Materiałowych w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce Państwo nie może mieć efektywnego i sprawnego systemu zarządzania kryzysowego bez określonych rezerw rzeczowych, a więc musi je tworzyć, utrzymywać i w sytuacjach kryzysowych, czy klęsk żywiołowych niezwłocznie udostępniać. Agencja Rezerw Materiałowych tworzy i utrzymuje rzeczowe rezerwy państwowe na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja realizując swoje zadania ustawowe winna odgrywać większą i pierwszoplanową rolę w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, by efektywniej wykorzystywać swoje zasoby rzeczowe i kapitał ludzki. dr n. ekon. Józef Aleszczyk nauczyciel akademicki, kierownik katedry, autor programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Executive Master of Business Administration. Specjalizuje się między innymi w problematyce rachunkowości, bezpieczeństwa i logistyki. Posiada w swoim dorobku ponad 60 podręczników, opracowań zwartych i artykułów oraz promotorstwo ponad 900 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Członek Zespołu Prezesa Rady Ministrów do Spraw Działań w Sytuacjach Kryzysowych w Energetyce. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomicznego WAP w Warszawie. 26

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO

PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO KONFERENCJA NAUKOWA PROFIL GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTEK RATOWNICZYCH JAKO ISTOTNY ELEMENT W PROJEKTOWANIU SYSTEMU RATOWNICZEGO ORGANIZATOR: Państwowy Instytut Badawczy RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA: Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I stopień studia stacjonarne Imię i nazwisko promotora DR HAB. ARKADIUSZ JUNCEWICZ DR HAB. INŻ. WALDEMAR KAWKA Zakres zainteresowań naukowych System bezpieczeństwa narodowego RP.

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe

Nowoczesne zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe Nowoczesne zarządzanie kryzysowe rok akademicki 2009/20 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej Centrum Studiów Podyplomowych Tel./fax (022) 539 19 5; e-mail: csp@chodkowska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU INSTYTUT ZARZĄDZANIA P L A N S T U D I Ó W ----------------------------------------------------------- STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA II STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki

Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki Instytut Nauk Politycznych Kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne profil kształcenia ogólnoakademicki SYLWETKA ABSOLWENTA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO W AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Sylwetka absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa

Sylwetka absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa Sylwetka absolwenta kierunku Bezpieczeństwo Państwa Aspiracją Instytutu Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu jest przygotowanie absolwentów do sprostania wyzwaniom coraz bardziej wymagającego rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Zagrożenia militarne i paramilitarne" z udziałem szefa BBN

Konferencja Zagrożenia militarne i paramilitarne z udziałem szefa BBN Źródło: http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6663,konferencja-quotzagrozenia-militarne-i-paramilitarnequot-z-udzialem-szefa -BBN.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 15:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ TRANSDYSCYPLINARNE CENTRUM BADANIA PROBLEMÓW BEZPIECZEŃSTWA IM. PROF. K. BOGDAŃSKIEGO UPH w SIEDLCACH WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ IM. PŁK. DYPL. MARIANA PORWITA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. SPECJALISTYCZNE / Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. SPECJALISTYCZNE / Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów SPECJALISTYCZNE / Zarządzanie kryzysem i negocjacje kryzysowe NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO

ZARZĄDZENIE 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO ZARZĄDZENIE Nr 66/06 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego województwa pomorskiego Na podstawie art. 15 pkt 4 i art. 37 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2013 ROKU WROCŁAW 2013 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego stopnia/studia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU

PLAN SZKOLENIA Z POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI W 2015 ROKU ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA LUBLIN (-) dr Krzysztof ŻUK URZĄD MIASTA LUBLIN WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI REKOMENDACJE STOWARZYSZENIA EURO-ATLANTYCKIEGO Tezy: Postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) przyniósł rozwój społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI

W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI W imieniu Ministra Obrony Narodowej patronat honorowy nad konferencją objął Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek TOMASZYCKI Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed

Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Dr n. med. Marzena Zarzeczna-Baran Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej GUMed Zakłada się, że na zdrowie ludzkie ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, takich

Bardziej szczegółowo

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym

Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Wspólny obszar bezpieczeństwa w wymiarze ponadsektorowym Strategiczna wizja administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego Zmienne uwarunkowania środowiska kształtowania polityki i tworzenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Zarządzanie kryzysowe w administracji Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa Reforma programowa polegająca na dostosowaniu celów oraz treści kształcenia w zakresie poszczególnych przedmiotów nauczania do zmieniającej się rzeczywistości, wymogów współczesności

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE Sprawozdanie z działalności w ramach: Projektu pilotażowego w zakresie współpracy transgranicznej podczas likwidacji skutków katastrof realizowanego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA DLA KADRY DOWÓDCZEJ SZCZEBLA STRATEGICZNEGO Warszawa 2012 I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 1. Cel szkolenia Celem szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W UJĘCIU PRAKTYCZNYM I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku - Inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki" ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW

PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW WYŻSZA SZKOŁA BEZPECZEŃSTWA OCHRONY im. Marszałka Józefa PŁSUDSKEGO z siedzibą w Warszawie PREZENTACJA SYLWETEK PROMOTORÓW Lp. Promotor Kierunek 1. dr R. Chmielewski / Specjalizacja: bezpieczeństwo państwa,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki

Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki Podstawy prawne ochrony ludności i obrony cywilnej w RP Prowadzący mgr inż. Jarosław Rudzki HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA POWSTANIA OBRONY CYWILNEJ W POLSCE W 1921 r. ukształtował się społeczny Komitet Obrony

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU. PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W 2015 r. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI, OBRONY CYWILNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W... SŁUPSK styczeń str. 1 str. 2 CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne I. Wspólne hasła tematyczne dla studentów specjalności: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe 1. Pojęcie prawa, systemu

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Menedżer bezpieczeństwa

Menedżer bezpieczeństwa Menedżer bezpieczeństwa WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Menedżer bezpieczeństwa powinien pełnić dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza jest związana z tworzeniem bezpiecznych warunków służących

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego

Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego Załącznik Nr 2 Prawne i organizacyjne uwarunkowania udziału federacji oraz organizacji proobronnych w systemie reagowania kryzysowego W literaturze dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i dokumentach doktrynalnych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Mediacje i negocjacje NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE (studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA

MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. kpt. Paweł GOMELA MIEJSCE I ROLA WSzW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM kpt. Paweł GOMELA PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PRZEZ WSzW w LUBLINIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r.

Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-157-06 Druk nr 1301 Warszawa, 12 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 197 199 i 255) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal.

studia II. stopnia, niestacjonarne Rok I Semestr I Nazwa przedmiotu WY CA KW LB Forma zal. Kierunek: bezpieczeństwo narodowe, studia II. stopnia, niestacjonarne Semestr I Podstawy wiedzy o bezpieczeństwie 10 10 - - egz 4 Filozoficzne problemy bezpieczeństwa 10 - - - zal 2 (obszar nauk humanistycznych)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Mo Możliwo liwości szkoleniowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonu

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP STRATEGICZNE FORUM BEZPIECZEŃSTWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP Założenia i implementacja Stanisław Koziej Szef BBN www.bbn.gov.pl @SKoziej 7 stycznia 2015 r. 1 AGENDA 1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SBN

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo