I KONFERENCJA NAUKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I KONFERENCJA NAUKOWA"

Transkrypt

1 I KONFERENCJA NAUKOWA ABSTRAKTY WARSZAWA - 8 listopada 2011 r.

2 KOMITET NAUKOWY gen. dyw. dr inż. Romuald RATAJCZAK Rektor-Komendant AON w Warszawie nadbryg. Ryszard DĄBROWA Rektor-Komendant SGSP w Warszawie insp. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK, WSPol prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI, AON prof. dr hab. Piotr SIENKIEWICZ, AON prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK, WSPol prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI, AON płk dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK, prof. AON płk dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI, prof. AON dr hab. inż. Andrzej GLEN, prof. AON dr hab. Waldemar KITLER, prof. AON dr hab. Hanna KONOPKA, prof. WSAP dr hab. Stanisław SULOWSKI, prof. UW dr Krzysztof GĄSIOREK, AON dr Zbigniew PIĄTEK, AON mł. insp. dr inż. Andrzej URBAN, WSPol dr Anna CYRAN MĄDZIK, WSH REDAKCJA mgr Anna SKOLIMOWSKA

3 I KONFERENCJA NAUKOWA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ABSTRAKTY Warszawa 2011

4 ORGANIZATORZY Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Szkoła Główny Służby Pożarniczej Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie PATRONAT HONOROWY Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Obrony Narodowej WSPARCIE FIRM PATRONAT MEDIALNY 2

5 ABSTRAKTY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ASPEKTY TEORETYCZNE dr hab. Waldemar KITLER: Zarządzanie kryzysowe w Polsce, stan obecny i perspektywy... 7 dr inż. Witold SKOMRA: Współczesne zagrożenia - wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego... 8 prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK, dr Weronika JAKUBCZAK: Permanentny kryzys kontrolowany... 9 ppłk dr Dariusz MAJCHRZAK: Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego dr Ryszard RADZIEJEWSKI: Ochrona najważniejszych obiektów w państwie zarys tematyki dr inż. Mirosław POPIS, dr inż. Artur BAJDA, dr inż. Dariusz LASKOWSKI: Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w systemie reagowania kryzysowego prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ: Analiza systemowa w zarządzaniu kryzysowym dr Halina ŚWIEBODA: Analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym dr Weronika JAKUBCZAK: Międzynarodowe zagrożenie kryzysowe - globalizacja ppłk dr inż. Zbigniew REDZIAK: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym mgr Irmina DENYSIUK, mgr Marta CHMIELEWSKA: Pozawojenne formy przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego dr Tomasz HOFFMANN: Ewolucja polskiego systemu zarządzania kryzysowego

6 CZĘŚĆ DRUGA ELEMENTY I PODMIOTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ppor SG mgr Barbara MRÓZ: Straż Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego dr Grzegorz PIETREK: Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego sierż. mgr Agnieszka JÓŹWIAK: Rola i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego RP płk dr Mirosław BANASIK: Kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym resortu obrony narodowej dr Józef ALESZCZYK: Rola Agencji Rezerw Materiałowych w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce mgr Natalia MOCH: Media i administracja publiczna w zarządzaniu kryzysowym - dlaczego warto współpracować? mgr Sylwester SZOPIERAJ, Paweł SOBOCIŃSKI: Zarządzanie kryzysowe i ochrona w polskich placówkach dyplomatycznych wybrane aspekty prawno-organizacyjne CZĘŚĆ TRZECIA OCHRONA LUDNOŚCI I RATOWNICTWO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO płk dr hab. Maciej MARSZAŁEK: Rola Sojuszu Północnoatlantyckiego w zarządzaniu kryzysowym w wymiarze międzynarodowym mjr mgr inż. Mariusz MŁYNARCZYK, ppłk dr inż. Paweł MACIEJEWSKI: Rozwój zdolności Unii Europejskiej w zakresie rozpoznania skażeń biologicznych dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, st. kpt. mgr inż. Marek TOBOLSKI: Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego istotnym elementem systemu zarządzania kryzysowego państwa dr Krzysztof GĄSIOREK: Siły zbrojne w ratownictwie mgr Ilona KULIK: Koncepcje ochrony ludności a system zarządzania kryzysowego

7 mgr Krzysztof GONIEWICZ, dr Mariusz GONIEWICZ: Rola Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych na przykładzie katastrof i wypadków masowych mgr Anna SKOLIMOWSKA, mgr Paweł STOBIECKI: Ostrzeganie i alarmowanie ludności w czasie sytuacji kryzysowych wobec współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa CZĘŚĆ CZWARTA PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO mgr Helena HATKA: Współdziałanie struktur zarządzania kryzysowego w czasie akcji przeciwpowodziowej w województwie lubuskim w maju i czerwcu 2010 r dr hab. Marian CIEŚLARCZYK, prof. dr hab. Jerzy KUNIKOWSKI: Społeczno-organizacyjne uwarunkowania jakości funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu podstawowym dr Cezary TATARCZUK: Teleinformatyczny system wspomagania zarządzania kryzysowego w powiecie wejherowskim mgr Katarzyna KAROLSKA: Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego - gwarancją bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta Giżycko dr inż. Tomasz BĄK: Systemy zarządzania kryzysowego państw sąsiadujących z Polską CZĘŚĆ PIĄTA TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Waldemar SZULIK: Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym dr inż. Dariusz LASKOWSKI: Bezpieczna realizacja usług sieciowych w systemie zarządzania kryzysowego dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, st. kpt. mgr inż. Marek TOBOLSKI, mgr Monika DURDA: Procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym w oparciu o hurtownie danych ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ: Zastosowanie symulacji konstruktywnej w procesie szkolenia podmiotów zarządzania kryzysowego

8 CZĘŚĆ PIERWSZA SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ASPEKTY TEORETYCZNE 6

9 Waldemar KITLER Zarządzanie kryzysowe w Polsce, stan obecny i perspektywy Artykuł poświęcony jest omówieniu istniejącego i przyszłego stanu rzeczy w materii zarządzania kryzysowego, z uwzględnieniem działalności w wymiarze krajowym i międzynarodowym (NATO i UE). W opinii Autora należy postawić tezę, iż zarządzanie kryzysowe należy pojmować szerzej aniżeli się to stało za przyczyną Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [DzU 2007, nr 89, poz. 590, z późn. zmianami]. Autor stwierdza, że zarządzanie kryzysowe należy postrzegać dwojako. W pierwszym ujęciu węższym wiążąc je z wąsko pojmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym, zaś w drugim szerszym ze specyficznym kryzysowym rodzajem zarządzania bezpieczeństwem w ogóle. Podkreślając złożoność problematyki zarządzania kryzysowego Autor stwierdza, że nawet najstaranniejsze działania nie doprowadzą do stanu doskonałego. Tym bardziej, że nie uda się wszystkiego uregulować ustawami. Jednak, bez względu na przyjęty wariant działania w opinii autora dążyć należy przede wszystkim do uporządkowania aparatu pojęciowego, a w konsekwencji systemu organizacyjnego, w taki sposób, by nie dochodziło do sporów kompetencyjnych i zaniechania koniecznych działań. dr hab. Waldemar Kilter profesor Akademii Obrony Narodowej, Prodziekan do spraw Naukowych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, obrony narodowej i zarządzania kryzysowego, głównie w wymiarze krajowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące pracę w uczelniach wyższych i administracji centralnej. Uczestniczy w działalności organizacji społecznych, głównie Towarzystwa Wiedzy Obronnej, w którym pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego. 7

10 Witold SKOMRA Współczesne zagrożenia - wyzwania zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa wewnętrznego Zmieniające się uwarunkowania geopolityczne Polski, proces globalizacji oraz szybki rozwój technologii powodują, że bezpieczeństwo Polski w coraz większym stopniu staje się fragmentem bezpieczeństwa regionu (Europy Środkowej) oraz przestrzeni bezpieczeństwa europejskiego. Postępujące uzależnienie społeczeństwa od coraz bardziej wyrafinowanych infrastruktur doprowadza do powstawania krajowej, a nawet europejskiej infrastruktury krytycznej. Jej ochrona nie może być prowadzona siłami jednego państwa. Podobnie wymiar ponadnarodowy powinna mieć walka z przestępczością zorganizowaną czy napływem imigrantów. Wyżej wymienione zjawiska sprawiają, że granice między bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym ulegają stopniowemu zacieraniu. Odpowiedzią na te wyzwania powinien być jednolity i adekwatny do zagrożeń system bezpieczeństwa państwa. Praktycznym wyrazem takiego podejścia powinna być spójność systemu obronnego i planowania obronnego (łącznie z podsystemem kierowania bezpieczeństwem narodowym), z systemem zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. dr inż. Witold Skomra dr nauk wojskowych w specjalności Bezpieczeństwo Narodowe. Były Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie doradca w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wykładowca przedmiotów z obszaru zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Obrony Narodowej. 8

11 Ryszard JAKUBCZAK Weronika JAKUBCZAK Permanentny kryzys kontrolowany Autorzy artykułu skupiają swoje rozważania wokół problematyki globalizacji i związanych z nią nieuniknionych sytuacji kryzysowych. Twierdzą, że w związku z tym obecnie mamy do czynienia ze stanem, w którym nie ma miejsca dla tradycyjnego podziału funkcjonowania świata na czas pokoju i okres wojny. Wskazują na sytuację nieprzerwanego kryzysu - permanentnego kryzysu kontrolowanego, który staje się zwolna stanem faktycznym w skali globalnej. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak wykładowca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autor licznych artykułów w prasie wojskowej oraz książek dotyczących głównie bezpieczeństwa państwa i obrony terytorialnej. dr Weronika Jakubczak doktor nauk wojskowych. Pracownik Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 9

12 Dariusz MAJCHRZAK Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego Autor w publikacji wskazuje na znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w całościowym ujęciu bezpieczeństwa narodowego kraju. W pierwszej części rozważania dotyczą cech jakimi powinien się charakteryzować, każdy system. Na tej podstawie autor wnioskuje, że teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego przejawiają cechy systemowe, posiadając między innymi wyodrębnione z całości elementy, uwzględniając istniejące relacje zachodzące pomiędzy nimi oraz dążąc do osiągnięcia wspólnego celu. W dalszej części referatu autor umiejscawia system zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, wskazując ramy i granice systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podsystemów funkcjonalnych, zapewniających bezpieczeństwo państwa. Zdaniem autora system zarządzania kryzysowego pełni dwie funkcje: jest częścią składową całego spektrum przedsięwzięć, mających zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwia wykorzystanie istniejących rozwiązań, jako instrument dla organów administracji publicznej w realizowaniu swoich obowiązków z zakresu bezpieczeństwa na określonych poziomach (centralnym, resortowym, wojewódzkim, i samorządowym). System zarządzania kryzysowego dotyka bardzo wielu dziedzin, nie tylko związanych z ochroną ludności, środowiska i ratownictwem, ale też zawierających przedsięwzięcia odpowiadające w swojej istocie na szereg zagrożeń od naturalnych do militarnych. Ale w opinii autora zarządzanie kryzysowe koncentrować się powinno na zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom, środowisku oraz funkcjonowaniu administracji państwowej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych bez potrzeby wprowadzania stanów nadzwyczajnych i po wyczerpaniu możliwości działania podmiotów ratowniczych i zapewniających bezpieczeństwo w trybie zwykłego funkcjonowania (np. KSRG). W konkluzji autor stwierdza, że rozpatrywana problematyka powinna być traktowana nie tylko w świetle zagrożeń naturalnych i organów samorządowych zmagających się z nimi, ale jako wysiłek wszystkich po- 10

13 ziomów organizacyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludności zamieszkującej na terytorium całego państwa. ppłk dr Dariusz Majchrzak adiunkt na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, AON w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego, współautor i autor kilkunastu prac naukowo-badawczych oraz opracowań dydaktycznych. Jego zainteresowania skupiają się wokół problematyki zarządzania kryzysowego w środowisku wielonarodowym i militarnym. tel.:

14 Ryszard RADZIEJEWSKI Ochrona najważniejszych obiektów w państwie zarys tematyki Autor artykułu stawia pytania dotyczące najważniejszych obiektów w państwie: jakie obiekty można do nich zaliczyć oraz kto i jak je chroni? Udzielając odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań Autor stwierdza, że można odnieść wrażenie, iż w aktach prawnych dotyczących przedmiotowej problematyki użyto różnych nazw dla tej samej kategorii obiektów. W rezultacie Autor stwierdza, że sfera ochrony najważniejszych obiektów w państwie wymaga... nie szybkiego poprawienia aktów prawnych, ale napisania ich od nowa. dr Ryszard Radziejewski miejsce pracy: Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. tel.: , tel. kom.:

15 Mirosław POPIS Artur BAJDA Dariusz LASKOWSKI Wybrane aspekty bezpieczeństwa informacyjnego w systemie reagowania kryzysowego Artykuł identyfikuje i charakteryzuje reguły, zasady, wymagania i zakazy w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i wynikające z nich procedury, opracowywane na różnych poziomach szczegółowości, uwzględniające ciągłe szacowania ryzyka w środowisku telekomunikacyjnym. Autorzy określili ataki na informację i wynikające stąd problemy ochrony sieci przed jej zniszczeniem, zniekształceniem czy utratą niejawności. W kolejnym kroku zaprezentowano architekturę zbioru komponentów realizujących i korzystających z usług bezpieczeństwa oraz będącymi wskazówkami, w jaki sposób ma być budowany system informacyjny odporny na ataki. Opracowanie kończy się kilkunastoma wnioskami będącymi pożądanymi atrybutami architektury bezpieczeństwa systemu informacyjnego. dr nw. inż. Mirosław Popis w 1980 roku ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie obecnie pracuje w Instytucie Telekomunikacji na stanowisku adiunkta naukowo -dydaktycznego. Stopień doktora nauk wojskowych otrzymał w specjalności zarządzanie systemami informacyjnymi w 2003 roku. Autor publikacji krajowych, współwykonawca kilkunastu prac naukowo-badawczych. Prowadzi prace badawcze w obszarze gwarantowania niezawodności i bezpieczeństwa usług we współczesnych sieciach telekomunikacyjnych. dr inż. Artur Bajda ukończył studia w Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. W roku 1998 otrzymał stopień doktora w dziedzinie wojskowe systemy łączności. Pracuje w Instytucie Telekomunikacji w Wydziale Elektroniki WAT od 1991r. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach i referatów wygłaszanych na konferencjach zagranicznych i krajowych. Jest współwykonawcą wielu projektów międzynarodowych i krajowych. Zainteresowania naukowe obejmują: rozwiązania organizacyjne i techniczne dedykowane dla 13

16 specjalnych systemów łączności i informatyki, architektury nowoczesnych systemów informacyjnych. Jest współwykonawcą wielu projektów międzynarodowych i krajowych. dr inż. Dariusz Laskowski w 1997 roku ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie obecnie pracuje w Instytucie Telekomunikacji na stanowisku adiunkta naukowo -dydaktycznego. Członek Polish Safety and Reliability Association, stopień doktora nauk technicznych otrzymał w dyscyplinie telekomunikacja o specjalność sieci teleinformatyczne. Autor publikacji krajowych i zagranicznych, współwykonawca wielu prac naukowo-badawczych, autorskich opracowań Programu Zapewnienia Niezawodności urządzeń i systemów łączności. Prowadzi prace badawcze w ramach konsorcjum przemysłu i służb mundurowych w obszarze gwarantowania niezawodności i bezpieczeństwa usług we współczesnych sieciach IP. 14

17 Piotr SIENKIEWICZ Analiza systemowa w zarządzaniu kryzysowym Przedstawiono ogólną metodykę stosowania analizy systemowej w zarządzaniu kryzysowym. Sformułowano problem zarządzania kryzysowego jako problem decyzyjny minimalizacji ryzyka dla przypadku zarządzania antycypacyjnego i reaktywnego. prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim, Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, Armed Forces Communications and Electronics Association, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności. Autor około 350 prac naukowych i popularnonaukowych poświęconych: cybernetyce i informatyce, analizie systemowej i inżynierii systemów, bezpieczeństwu systemów, teorii decyzji i telekomunikacji, organizacji i zarządzaniu oraz dowodzeniu. Promotor 40 rozpraw doktorskich. Opracował podstawy teorii efektywności systemów, cybernetycznej teorii systemów rozwijających się, teorii sytuacji konfliktowych i kryzysowych, a także model homo decernens. W latach 90 podjął na gruncie metodologii badań systemowych próby stworzenia teoretycznych podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz ewaluacji jego skutków a także zarządzania ryzykiem i inżynierii informacji (w tym modelu walki informacyjnej). 15

18 Halina ŚWIEBODA Analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Artykuł poświecono zmianom w koncepcji zarządzania ryzykiem ze szczególnym wskazaniem roli analiz ryzyka w zarządzaniu kryzysowym. Podkreślono potrzebę dostosowywania doboru metod analizy ryzyka do charakteru systemu (organizacji, regionu), dla którego przeprowadzana jest analiza. W opracowaniu zawarto taksonomię sytuacji kryzysowych i wskazano na potrzebę prowadzenia analiz ryzyka przed wystąpieniem kryzysu. Scharakteryzowano metody stosowane w analizie ryzyka oraz zaprezentowano przykładowe skale miar jakościowych skutków oraz możliwości ich wystąpienia, odwołując się do wybranych metod oszacowywania ryzyka z wykorzystaniem matryc ryzyka oraz grafów. dr Halina Świeboda pracownik naukowo-dydaktyczny AON, doktor nauk wojskowych w dziedzinie bezpieczeństwo narodowe, kierownik-adiunkt Zakładu Analiz Systemowych i Metodologii Badań. Autorka prac i artykułów naukowych i popularnonaukowych z obszaru bezpieczeństwa systemów, bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzania ryzykiem i prognozowania zagrożeń, analizy systemowej i metodologii badań, teorii decyzji, organizacji i zarządzania oraz poświęconych problemom społeczeństwa informacyjnego. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Organizatorka i uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. 16

19 Weronika JAKUBCZAK Międzynarodowe zagrożenie kryzysowe - globalizacja Jednym z problemów rozpatrywanych w ramach europejskiego i euroatlantyckiego systemu reagowania kryzysowego są źródła generowania kryzysu w działalności międzynarodowej. W artykule Autorka podejmuje próbę wyspecyfikowania trzech kwestii zagrożeń globalizacji, a mianowicie cywilizacyjne, ekonomiczne i polityczne. Autorka stawia tezę, że globalizacja czyniąc wiele dobra (głównie na rzecz najbogatszych) jest jednak największym zagrożeniem w życiu międzynarodowym reszty społeczności świata, będąc tym samym przyczynkiem do licznych stanów kryzysowych. dr Weronika Jakubczak doktor nauk wojskowych. Pracownik Parlamentu Europejskiego w Brukseli. 17

20 Zbigniew REDZIAK Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym Artykuł poświęcony jest wybranym aspektom procesu zarządzania ryzykiem w sytuacji kryzysowej. Jest on przeznaczony dla teoretyków oraz praktyków zajmujących się systemem zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Termin ryzyko został zdefiniowany poprzez analizę relacji ryzyko niepewność. Przedstawiona problematyka zawiera syntetyczne scharakteryzowanie identyfikacji, analizy, sterowania i kontrolowania ryzyka. Omówione również zostały wybrane narzędzia ilościowe i jakościowe wspomagające proces analizy ryzyka, których umiejętne stosowanie może ułatwić dokonywanie trafnych rozstrzygnięć uczestnikom zarządzania kryzysowego. ppłk dr inż. Zbigniew Redziak - jest adiunktem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze teorii podejmowania decyzji oraz zarządzania kapitałem ludzkim. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce ryzyka w procesie podejmowania decyzji. Jest współautorem i autorem kilkunastu prac naukowo-badawczych oraz opracowań dydaktycznych. 18

21 Irmina DENYSIUK Marta CHMIELEWSKA Pozawojenne formy przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa międzynarodowego W artykule autorzy poruszaja kwestie zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wskazano, że obok klasycznych, konwencjonalnych, militarnych zagrożeń bezpieczeństwa, coraz częściej pojawiają się te niekonwencjonalne i niemilitarne. Scenariusze potencjalnych zagrożeń opracowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (oraz scenariusze UE) wskazują głównie na zagrożenie terroryzmem, bronią masowego rażenia, cyberatakami i wykorzystaniem nowych technologii. Scenariusze pozwalają dokonać oceny stopnia zagrożenia i możliwości wykorzystania sił zbrojnych do przeciwdziałania im. Wskazano także, że aby przeciwstawić się nowym formom zagrożeń niekonwencjonalnych, należy wykorzystać cywilno-wojskowe narzędzia reagowania na kryzysy, jakim są operacje pozawojenne (inne niż wojna). Za ich pomocą reaguje się zarówno na kryzysy w państwach upadłych bądź upadających (operacje przeciwpartyzanckie, przeciwnarkotykowe, przeciwterrorystyczne), stanowiących zagrożenie dla euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, jak i na katastrofy naturalne, jak huragany, powodzie (operacje humanitarne, operacje poszukiwawczo- ratownicze). mgr Irmina Denysiuk doktorantka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. mgr Marta Chmielewska doktorantka Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. 19

22 Tomasz HOFFMANN Ewolucja polskiego systemu zarządzania kryzysowego W wyniku przemian społeczno politycznych jakie dokonały się na przełomie lat 1989/1990 radykalnej przebudowie poddano system ustrojowy i prawny obowiązujący w Polsce. Początkowo brakowało wielu regulacji prawnych w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym w obszarze zarządzania kryzysowego. Implementacja jednolitego i zarazem stabilnego systemu zarządzania kryzysowego stała się wówczas dla naszego kraju celem priorytetowym. W opinii Autora, przedstawione w artykule wnioski powinny stanowić materiał do pogłębionych badań nad stanem doskonalenia polskiego systemu zarządzania kryzysowego. dr Tomasz Hoffmann absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę doktorską pisał o wykorzystaniu funduszy unijnych w Polsce, jego praca habilitacyjna koncentruje się wokół problemów prawnych, politycznych i ekonomicznych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Absolwent Podyplomowych Studiów w zakresie Prawa Wspólnotowego, ukończył Studia z zakresu Zarządzania Projektem w Międzynarodowym Instytucie Projektów i Rozwoju w Brukseli. Naukę kontynuował na Studiach z zakresu Prawa Podatkowego. Ponadto jest uczestnikiem studiów MBA w Frankfurcie/Słubicach, oraz Prawa Zamówień Publicznych. Od 2001 roku zajmuje się projektami unijnymi od powstania do rozliczenia, ponadto zaangażowany w proces udzielania zamówień publicznych w swojej macierzystej jednostce. Pracuje na Politechnice Poznańskiej, gdzie zajmuje się działem inwestycji a także obsługuje Centrum Transferu, Innowacji i Nowoczesnych Technologii. Jako nauczyciel akademicki prowadzi również wiele zajęć na kilku uczelniach w Polsce. Szczególne zainteresowania badawcze to: fundusze unijne, szeroko pojęte bezpieczeństwo. 20

23 CZĘŚĆ DRUGA ELEMENTY I PODMIOTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 21

24 Barbara MRÓZ Straż Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego Straż Graniczna jako organ niezespolonej administracji publicznej, w systemie zarządzania kryzysowego pełni rolę jednostki interwencyjnoratowniczej. Pod względem wykazywanego zaangażowania w proces zarządzania kryzysowego Straż Graniczna może występować jako podmiot wiodący w działaniach, bądź podmiot wspierający działania innych organów systemu. W referacie przedstawiono organizację zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej na poszczególnych szczeblach organizacyjnych. Ukazano rolę formacji w ochronie infrastruktury krytycznej, jako priorytetowe zadanie realizowane na rzecz bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyciągnięcie wniosku, iż udział Straży Granicznej w proces zarządzania kryzysowego uwarunkowany jest w znacznej mierze od możliwości wydzielenia sił i środków do działań, a te przede wszystkim wykonywane są w fazie reagowania. Większa koncentracja na dwóch pierwszych fazach procesu pozwoli na większą integrację elementów systemu, tym samym na efektywniejszą współpracę w procesie zarządzania kryzysowego. ppor. SG mgr Barbara Mróz starszy specjalista Wydziału Wsparcia Kierowania, Służb Dyżurnych i Zarządzania Kryzysowego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. Zawodowo zajmuje się tematyką zarządzania kryzysowego w Straży Granicznej. Doktorantka w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 22

25 Grzegorz PIETREK Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego Zarządzanie bezpieczeństwem, będące podstawą zarządzania w sytuacjach kryzysowych, jest jednym z najważniejszych działań państwa mających na celu zapewnienie jego bytu i rozwoju w zmieniających się uwarunkowaniach środowiska bezpieczeństwa. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 roku, po ostatnich poprawkach uwzględnia także udział Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w systemie zarządzania kryzysowego. Odnosi się to zwłaszcza do zagadnień działań antyterrorystycznych i ochrony infrastruktury krytycznej. Nowa filozofia prezentowana w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, umożliwia stworzenie warunków do wspomagania przez administrację publiczną instytucji i firm będących właścicielami lub posiadaczami infrastruktury krytycznej. Pozwala także na wsparcie przez budżet państwa odbudowy tej infrastruktury, a także korzystania z możliwości ochrony ze strony służb państwowych w tym ABW. dr Grzegorz Pietrek adiunkt w Zakładzie Zarządzania Kryzysowego, Katedry Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Filologiczno Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i współdziałania organów administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. W swoim dorobku posiada ok. 30 artykułów w wydawnictwach naukowych krajowych oraz dorobek dydaktyczny i organizacyjny. 23

26 Agnieszka JÓŹWIAK Rola i zadania Policji w systemie zarządzania kryzysowego RP Niniejszy artykuł stanowi rozważanie na temat systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, oraz roli jaką w przedmiotowym systemie pełni Policja. W pierwszej części przedstawiono pojęcia kryzysu, sytuacji kryzysowej, zarządzania kryzysowego oraz systemu zarządzania kryzysowego w kontekście ustaleń definicyjnych. Następnie przedstawiono sposób funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce a następnie ukazano rolę Policji jako komponentu tegoż systemu przez pryzmat regulacji, przepisów i procedur oraz wyzwań, przed którymi stawia zarówno tę służbę jak i cały system zarządzania kryzysowego dzisiejsza rzeczywistość. sierż. mgr Agnieszka Jóźwiak funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie pracuje pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Stawnickiej nad rozprawą doktorską poświęconą tematyce rosyjskich jednostek specjalnego przeznaczenia, ukończyła interdyscyplinarne Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych, o specjalności Negocjator Służb Mundurowych, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 24

27 Mirosław BANASIK Kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym resortu obrony narodowej Artykuł przedstawia nowatorskie, nieszablonowe podejście do problematyki zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Punktem wyjścia dla rozważań Autora jest złożoność i nieprzewidywalność współczesnego środowiska bezpieczeństwa, powodująca generowanie wielowymiarowego spektrum zagrożeń, często niemożliwych do wcześniejszego rozpoznania i identyfikacji. W opinii Autora, Siły Zbrojne RP posiadając potencjał wyspecjalizowanych sił i środków są obecnie i pozostaną w przyszłości istotnym elementem krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Aby sprostać nowym wyzwaniom powinny one posiadać zdolności umożliwiające: szybką odpowiedź na zagrożenia, narastanie sił w przypadku eskalacji kryzysu oraz dostosowanie się do sytuacji kryzysowej celem skutecznego wsparcia organów administracji publicznej, zarówno na obszarze kraju jak i poza jego granicami. Niemniej istotną kwestią poruszoną przez Autora jest konieczność szerszej integracji podmiotów wojskowych ze wszystkimi podmiotami cywilnymi biorącymi udział w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowej zgodnie z zasadami comprehensive approach. Integracja ta powinna zapewnić zsynchronizowany poziom wzajemnej interakcji w zależności od charakteru i skali sytuacji kryzysowej. Konkludując, zasadniczym przesłaniem niniejszego artykułu jest przeświadczenie Autora o konieczności dokonania radykalnej zmiany w podejściu do zarządzania kryzysowego i stworzenie mechanizmów pozwalających na integracje podmiotów militarnych i niemilitarnych, dostosowanie do sytuacji i skuteczne przeciwstawienie się prognozowanym zagrożeniom. płk dr Mirosław Banasik Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON. 25

28 Józef ALESZCZYK Rola Agencji Rezerw Materiałowych w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce Państwo nie może mieć efektywnego i sprawnego systemu zarządzania kryzysowego bez określonych rezerw rzeczowych, a więc musi je tworzyć, utrzymywać i w sytuacjach kryzysowych, czy klęsk żywiołowych niezwłocznie udostępniać. Agencja Rezerw Materiałowych tworzy i utrzymuje rzeczowe rezerwy państwowe na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Agencja realizując swoje zadania ustawowe winna odgrywać większą i pierwszoplanową rolę w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, by efektywniej wykorzystywać swoje zasoby rzeczowe i kapitał ludzki. dr n. ekon. Józef Aleszczyk nauczyciel akademicki, kierownik katedry, autor programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Executive Master of Business Administration. Specjalizuje się między innymi w problematyce rachunkowości, bezpieczeństwa i logistyki. Posiada w swoim dorobku ponad 60 podręczników, opracowań zwartych i artykułów oraz promotorstwo ponad 900 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Członek Zespołu Prezesa Rady Ministrów do Spraw Działań w Sytuacjach Kryzysowych w Energetyce. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomicznego WAP w Warszawie. 26

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA

VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ VI KONFERENCJA DNI PRZEMYSŁU 2014 NOWOCZESNY PRZEMYSŁ SILNA ARMIA 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<<

II KONFERENCJA NAUKOWA >> ZARZADZANIE KRYZYSOWE<< AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU INSTYTUT ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU. pod redakcją bryg. dra inż. Jacka Zboiny. Wydawnictwo CNBOP-PIB

BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU. pod redakcją bryg. dra inż. Jacka Zboiny. Wydawnictwo CNBOP-PIB BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU pod redakcją bryg. dra inż. Jacka Zboiny Wydawnictwo CNBOP-PIB BEZPIECZEŃSTWO NA LĄDZIE, MORZU I W POWIETRZU W XXI WIEKU Redakcja naukowa bryg.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012

ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012 ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012 Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ROCZNIK BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO ROK VI 2012 Gdynia 2012 ŻEGLUGA MORSKA BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT

UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT UCZELNIA OTWARTA NA ŚWIAT U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY FAKT 1 WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany przez tę właśnie, znajdującą

Bardziej szczegółowo

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy

Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy Konferencja Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego", dla pielęgniarek/pielęgniarzy Warszawa 29.01.2010 r. prof. Andrzej Basiński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP

Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Prezydentura Bronisława Komorowskiego synteza działalności w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP Stanisław Koziej Prezydentura Bronisława Komorowskiego stała się zwieńczeniem jego doświadczenia i dorobku

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP

Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP KPB-4101-002-00/2014 Nr ewid. 42/2015/P/14/043/KPB Informacja o wynikach kontroli Realizacja przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP DEPARTAMENT Porządku i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli...

4. INFORMACJE DODATKOWE... 69 4.1. Organizacja i metodyka kontroli... 69 4.2 Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli... Spis treści Wykaz stosowanych pojęć i skrótów... 4 WPROWADZENIE... 6 1. ZAŁOŻENIA KONTROLI... 7 2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI... 9 2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności... 9 2.2 Synteza wyników

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK V NUMER 4/2012 (17) Poznań 2012 2 Recenzenci działów: Bezpieczeństwo Narodowe: prof. dr hab. inż. Józef Buczyński Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ BEZPIECZEŃSTWO, ADMINISTRACJA I BIZNES W KONTEKŚCIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja naukowa B. Nogalski i J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa 2007 Wstęp...3 1. Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa...4 1.1. Interesy narodowe...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str.

logistyczny POLSKI OBRONNY PRZEMYSŁ str. 13 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ str. przegląd logistyczny ISSN 1898-8202 KWARTALNIK WRZESIEŃ 2011 NR 3 (015) str. 13 POLSKI PRZEMYSŁ OBRONNY ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE ELEMENTÓW ROZPOZNAWCZYCH str. 17 SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

Bardziej szczegółowo

Studia nad bezpieczeństwem ROK 2012 NR 1

Studia nad bezpieczeństwem ROK 2012 NR 1 ANTE PORTAS ANTE PORTAS Studia nad bezpieczeństwem ISSN 2353-6306 ROK 2012 NR 1 Rada Naukowa: Artur PATEK (Kraków), Józef SMOLIŃSKI (Kielce), Vojtech JURČÁK (Słowacja), Miroslav KELEMEN (Słowacja) Redakcja:

Bardziej szczegółowo