nr33 grudzieƒ 2005 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI"

Transkrypt

1 nr33 grudzieƒ 2005 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

2 Zdj cia: Maciej Stobierski

3 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI W adze Akademii Morskiej s. 2 Cz onkowie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencj s. 3 Kadencja podsumowanie s. 4 Kadencja program s. 4 Vivat Alma Mater po raz 86 s. 6 Odznaczenia s. 8 Nagrody rektora Akademii Morskiej za rok 2004 dla nauczycieli akademickich s. 9 Nagrody rektora AM za rok 2004 dla pracowników nie b dàcych nauczycielami akademickis lat szkolnictwa morskiego s. 10 Horyzont II s. 14 Cztery jubileusze Daru Pomorza s. 16 Dzia armatorski s. 18 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu s. 19 Wydawnictwa Akademii Morskiej dost pne w ksiegarni Fundacji Rozwoju AM bibliotece s. 20 Ksi gi Floty Ojczystej s. 21 Fundacje i firmy zwiàzane z AM s. 22 Stowarzyszenia Morskie s. 24 Chrzest równikowy dbajmy o tradycje s. 26 RozmaitoÊci s. 28 Bukszpryt s. 30 Program uroczystoêci Âwi ta Szko y s. 32 AKADEMICKI KURIER MORSKI nr 33 grudzieƒ Gdynia, ul. Morska 83, tel , fax , redaktor: Ma gorzata Soko owska wspó praca i zdj cia: Tomasz Degórski projekt graficzny i sk ad: Artur Tarasiewicz CAMELEON druk: Dzia Wydawnictw AM GRUDZIE

4 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 W ADZE AKADEMII MORSKIEJ Rektor prof. zwyczajny dr hab. in. Józef Lisowski kierownik Katedry Automatyki Okr towej Prorektor ds. kszta cenia prof. zwyczajny dr hab. in. Romuald Cwilewicz kierownik Katedry Si owni Okr towych Prorektor ds. nauki dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM profesor nadzwyczajny AM, kierownik Katedry Handlowej Eksploatacji i Obs ugi Statków Prorektor ds. morskich dr in. kpt.. w. Henryk Âniegocki profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej WYDZIA NAWIGACYJNY Dziekan dr hab. Micha Holec, prof. nadzwyczajny AM. Prodziekan ds. nauki dr hab., in. kpt.. w. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM Prodziekan ds. studenckich dr kpt.. w. Stanis aw Górski, prof. nadzw. AM w Gdyni Prodziekan ds. kszta cenia dr in. Andrzej Niewiak WYDZIA MECHANICZNY Dziekan dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM. Prodziekan ds. kszta cenia dr in. Miros aw Czechowski Prodziekan ds. studenckich dr in. Leonard Hempel Prodziekan ds. studiów zaocznych dr in. Jerzy Herdzik, prof. nadzw. AM w Gdyni WYDZIA ELEKTRYCZNY: Dziekan prof. zwyczajny dr hab. in. Janusz Mindykowski, kierownik Katedry Elektroenergetyki Okr towej Prodziekan ds. kszta cenia dr in. Andrzej Gil, oficer elektryk okr towy Prodziekan ds. studenckich mgr in. Karol Korcz, radiooficer okr towy Prodziekan ds. studiów zaocznych dr in. Romuald MaÊnicki, oficer elektryk okr towy WYDZIA PRZEDSI BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA Rektor AM prof. dr hab. in. Józef Lisowski Dziekan prof. zwyczajny dr hab. Piotr J drzejowicz, kierownik Katedry Technologii i Organizacji ywienia Prodziekan ds. kszta cenia dr hab. Maria Âmiechowska, prof. nadzw. AM Prodziekan ds. studenckich dr Romuald Zabrocki, intendent okr towy I klasy Prodziekan ds. studiów zaocznych dr Krzysztof Sarnowski GRUDZIE

5 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Cz onkowie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencj Prof.dr hab. in. Józef Lisowski przewodniczàcy Senatu Prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz prorektor ds. kszta cenia Dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw. AM prorektor ds. nauki Dr in. kpt.. w. Henryk Âniegocki, prof. nadz. AM prorektor ds. morskich Dr hab. Micha Holec, prof. nadzw. AM dziekan WN Dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM dziekan WM Prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski dziekan WE Prof. zw. dr hab. Piotr J drzejowicz dziekan WPiT WYDZIA NAWIGACYJNY Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski Dr in. kpt.. w. Bogumi àczyƒski, prof. nadzw. AM Dr Leszek Smolarek WYDZIA MECHANICZNY Prof. dr in. Wiktor Adamkiewicz Dr hab. in. Zbigniew Powier a, prof. nadzw. AM Dr in. Kazimierz Witkowski WYDZIA ELEKTRYCZNY Prof. dr hab. in. Ryszard Strzelecki Dr hab. in. Leszek Morawski, prof. nadzw. AM Dr in. Tadeusz Piotrowski WYDZIA PRZEDSI BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA Prof. dr hab. in. Maria Rutkowska Prof. dr hab. in. Piotr Przyby owski Dr Joanna Kizielewicz Dr Miros awa Sztramska przedstawiciel pozosta ych nauczycieli akademickich Mgr in. Danuta Brygidyn przedstawiciel pracowników nie b dàcych naucz. akad. Kamil B a uk student WN Adam Arasimowicz student WM Barbara Sarnecka studentka WPiT Monika Barabach studentka WE CZ ONKOWIE SENATU Z G OSEM DORADCZYM Mgr Tomasz Maciejewicz kanclerz Mgr Irena Krause dyrektor Biblioteki G ównej Mgr Danuta Kwarciak kwestor Dr Czes aw Krawczyk przewodniczàcy Zw. Zaw. NSZZ SolidarnoÊç Dr Tadeusz Matuszewski przewodniczàcy Zw. Zaw. Pracowników AM Kmdr mgr in. Tadeusz Kaczorowski kierownik Studium Wojskowego Prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz Dr hab. Jerzy Kubicki Dr in. kpt..w. Henryk Âniegocki GRUDZIE

6 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 KADENCJA PODSUMOWANIE przygotowana i uchwalona zosta a Strategia dzia aƒ Akademii Morskiej w Gdyni przygotowane zosta y kolejne wydzia y do uzyskania praw doktoryzowania. Obecnie uprawnienia takie majà: Wydzia Elektryczny, Mechaniczny oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa rozpocz ta i zakoƒczona zosta a realizacja procedury umo liwiajàcej uzyskanie przez ca à uczelni certyfikacji ISO prowadzona jest konsekwentnie stopniowa modernizacja bazy dydaktycznej rozpocz te zosta y dzia ania majàce na celu finansowanie eksploatacji statków szkolnych ( àcznie z remontami) w ramach podstawowej dotacji finansowej i przychodów w asnych zbudowany zosta nowy Klub Studencki Bukszpryt (patrz s. 30) KADENCJA PROGRAM 1 wrzeênia 2005 roku wesz a w ycie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wy szym, która porzàdkuje wszystkie strefy dzia alnoêci uczelni, przystosowujàc je do wymogów Deklaracji Boloƒskiej. Do koƒca marca 2006 roku konieczne jest opracowanie nowego statutu Uczelni. Cele strategiczne: doskonalenie morskiej specyfiki uczelni poprzez rozwój morskich specjalnoêci i specjalizacji studiów oraz morskiej tematyki badaƒ naukowych, umacnianie akademickiego statusu uczelni poprzez: - rozwój w asnej kadry naukowo-dydaktycznej w dyscyplinach naukowych sk adajàcych si na morskà specyfik uczelni, - uzyskiwanie przez kolejne wydzia y praw doktoryzowania i habilitowania, - pomyêlne dokoƒczenie procesu akredytacji poszczególnych kierunków studiów, - systematyczne podnoszenie poziomu kszta cenia na wszystkich kierunkach studiów, - dà enie do zrównowa enia liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przy jednoczesnym rozwijaniu oferty studiów podyplomowych, - unowoczeênianie bazy laboratoryjnej i poprawa standardu bazy lokalowej, - zwi kszanie udzia u zespo ów badawczych uczelni w krajowych i mi dzynarodowych projektach badawczych, - dalsza efektywna wspó praca z przedsi biorstwami gospodarki morskiej, jednostkami samorzàdu lokalnego i regionalnego oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi, - rozwijanie wspó pracy z PAN oraz z krajowymi, europejskimi i Êwiatowymi uczelniami w zakresie doskonalenia kszta cenia i realizacji badaƒ naukowych, - umacnianie roli uczelni jako Êwiatowego centrum edukacji i szkolenia morskiego oraz eksperckiego (IMO, Unia Europejska i inne organizacje mi dzynarodowe), - wspomaganie Ministerstwa Infrastruktury w kreowaniu polityki morskiej paƒstwa, - partnerska wspó praca z Parlamentem Studentów i Zwiàzkami Zawodowymi. Kszta cenie i sprawy studenckie: rozwój i doskonalenie systemu pomocy materialnej dla studentów, - rozwój aktywnoêci sportowej i kulturalnej studentów, - otwieranie nowych specjalnoêci studiów ukierunkowanych na potrzeby rynku pracy, np.: eksploatacja urzàdzeƒ mechatronicznych, eksploatacja platform wiertniczych, geograficzne systemy informacyjne, dowodzenie du ymi jachtami morskimi, itp., - rozwijanie technologii nauczania na odleg oêç, - wdra anie modu ów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych dla zwi kszenia efektywnoêci kszta cenia i zmniejszenia kosztów nauczania, - wdra anie i doskonalenie planów i programów studiów opartych na systemie ECTS, umo liwiajàcych bardziej elastyczne kszta towanie profilu kszta cenia przez studentów, - rozwój studenckiego ruchu naukowego skupionego w Ko ach Naukowych na poszczególnych kierunkach studiów, - wprowadzenie systemu kreowania tematów prac dyplomowych podczas zaj ç w ko ach naukowych oraz zaliczanie przedmiotów za wymierne wyniki uzyskane podczas pracy w kole naukowym, - podj cie wspó pracy Wydzia u Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa z pozosta ymi wydzia ami w celu opracowania GRUDZIE

7 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI i wdro enia kszta cenia podyplomowego dla absolwentów specjalnoêci morskich, na przyk ad programu studiów MBA dla oficerów marynarki handlowej we wspó pracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o uznanym autorytecie, - utworzenie studiów podyplomowych na Wydzia ach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Elektrycznym oraz rozwój studiów podyplomowych na Wydziale Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania, - utrzymanie uzyskanych certyfikatów jakoêci kszta cenia i uzyskanie brakujàcych akredytacji kierunków studiów oraz wybranych laboratoriów Wydzia ów, - podejmowanie z uczelniami zagranicznymi wspólnych przedsi wzi ç dydaktycznych, np. wspólnej specjalnoêci studiów z Hochschule Bremerhaven przez Wydzia Elektryczny, w zakresie komputerowych systemów sterowania, - przedstawienie oferty kszta cenia dla krajów nie posiadajàcych rozwini tego szkolnictwa morskiego. Rozwój kadry i sprawy naukowe: - promowanie rocznie przez ka dy Wydzia minimum: trzech doktorów, dwóch doktorów habilitowanych oraz jednego tytu u naukowego profesora, - uzyskanie przez Wydzia Elektryczny praw habilitowania w zakresie elektrotechniki, - uzyskanie przez Wydzia Mechaniczny praw habilitowania w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, - uzyskanie przez Wydzia Nawigacyjny praw doktoryzowania w zakresie transportu, - uzyskanie przez Wydzia Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa praw habilitowania w zakresie towaroznawstwa oraz doktoryzowania w zakresie ekonomii, - promowanie dzia alnoêci naukowej pracowników Uczelni, - rozwijanie badaƒ naukowych z udzia em studentów, - kontynuacja doskonalenia systemu podzia u Êrodków z DS i BW, - poszerzenie dost pu pracowników i studentów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierajàcych kszta cenie i badania naukowe, - organizowanie przez ka dy Wydzia minimum trzech konferencji naukowych krajowych lub mi dzynarodowych, - kontynuowanie i rozwój wspó pracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programów: Sokrates-Erasmus, Leonardo da Vinci, Programów Europejskich, METNET, IAMU. Statki szkolne i sprawy morskie: - wspieranie pracowników w odbywaniu sta y morskich i zdobywaniu najwy szych dyplomów morskich, - utrzymywanie priorytetu w zatrudnianiu na statkach szkolnych pracowników uczelni, - udost pnianie statków szkolnych do realizacji badaƒ naukowych, - opracowanie we wspó pracy z wydzia ami nowych programów praktyk studentów, - dalsze rozwijanie wspó pracy z armatorami oraz krajowymi i zagranicznymi firmami poêrednictwa pracy w celu zapewnienia wszystkim studentom najpierw praktyki, a nast pnie pracy po ukoƒczeniu studiów, - przywrócenie g ównej roli Dzia u Armatorskiego w organizowaniu morskich praktyk studentów, - wdro enie nowego systemu komputerowego umo liwiajàcego studentom internetowe za atwianie formalnoêci zwiàzanych z praktykà, - wyd u enie okresu zatrudnienia statków szkolnych w ciàgu roku, - dà enie do minimalizacji kosztów eksploatacji statków szkolnych z jednoczesnym zabieganiem o Êrodki pozauczelniane na ich utrzymanie, - dostosowanie statku m/s Horyzont II do oczekiwaƒ zarówno uczelnianego, jak i krajowego Êrodowiska naukowego, z wykorzystaniem Êrodków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, - systematyczne unowoczeênianie statku s/v Dar M odzie y w zakresie poprawy standardu jego wykonania i wymiany wyposa enia technicznego, prowadzàce do zwi kszenia bezpieczeƒstwa jego eksploatacji i pe nego dostosowania do potrzeb zwiàzanych z praktykami studentów, - dalsze rozwijanie dzia alnoêci Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Administracja i finanse: - nowelizacja statutu i regulaminów uczelni, - unowoczeênianie i doskonalenie systemów informacji i zarzàdzania Uczelnià, - podnoszenie standardu lokalowej bazy dydaktycznej i modernizacja infrastruktury, - zwi kszanie bezpieczeƒstwa i porzàdku w uczelni i domach studenckich, - podj cie dzia aƒ w celu uzyskania przez uczelni od w adz miasta Gdyni dodatkowych obiektów na dzia alnoêç dydaktycznà, - podejmowanie inicjatyw generujàcych Êrodki pozabud etowe dla wspierania dzia alnoêci Uczelni, - wznowienie Akademickiego Kuriera Morskiego GRUDZIE

8 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 VIVAT ALMA MATER PO RAZ 86 Uroczysta inauguracja roku akademickiego, po àczona ze Êlubowaniem i wr czeniem indeksów, odby a si na pok adzie aglowca Dar M odzie y, cumujàcego przy al. Jana Paw a II (tak od paêdziernika nazywa si d. al. Zjednoczenia Ziem Polskich) na molo Po udniowym. Jest to czwarty rok akademicki w Akademii Morskiej w Gdyni, a jednoczeênie 86 rok nauczania w ca ej historii polskiego szkolnictwa morskiego od Szko y Morskiej w Tczewie, Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni i Southampton, Wy szej Szko y Morskiej do Akademii Morskiej w Gdyni. A tak e 27 rok wspó pracy naukowo-dydaktycznej z Hochschule Bremerhaven oraz 21 z Shanghai Maritime University. UroczystoÊç otworzy i przemówienie inauguracyjne wyg osi JM Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in. Józef Lisowski. Powiedzia m.in.: Pokolenia kadr morskich Rzeczypospolitej wykszta cone w murach naszej uczelni stanowià korpus oficerski floty handlowej, ale sà to równie : ministrowie, senatorowie, pos owie, dyrektorzy i szefowie dzia ów firm armatorskich, przedsi biorstw handlu morskiego, portów, administracji morskiej, stoczni i banków. I sà to równie nauczyciele akademiccy Akademii Morskiej w Gdyni, którzy b dà uczyç tego wszystkiego, co sami zdobyli rzetelnà naukà i pracà na morzu i làdzie. Swojà wiedzà i doêwiadczeniem obdarzà Was tak, jak to czynili ich nauczyciele. Akademia Morska w Gdyni jest najwi kszà akademickà publicznà uczelnià morskà w Polsce i jednà z najwi kszych w Europie, kszta càcà od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry mened erskie dla làdowego zaplecza gospodarki morskiej. Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywajà si na czterech wydzia ach Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznastwa, w ramach których funkcjonujà 24 katedry. Akademia prowadzi kszta cenie studentów na 7-miu kierunkach studiów, w systemie jedno lub dwustopniowym, absolwenci uzyskujà dyplom w 23 specjalnoêciach. W specjalnoêci In ynieria eksploatacji instalacji przemys owych absolwenci uzyskujà, obok polskiego, równie GRUDZIE

9 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Uroczyste wr czanie indeksów Âlubowanie na sztandar niemiecki dyplom in yniera poniewa od 10 lat jest prowadzona wspólnie z Hochschule Bremerhaven, a programy kszta cenia spe niajà zarówno krajowe, jak i mi dzynarodowe standardy kszta cenia kadr morskich, okreêlone przez wymagania Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej IMO. Kadr nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego i tytu em naukowym profesora oraz najwy szymi dyplomami morskimi kapitana eglugi wielkiej, starszego mechanika i elektryka okr towego wspiera nowoczesna baza laboratoryjna z 25 specjalistycznymi symulatorami oraz wdro ony w uczelni w ubieg ym roku system jakoêci kszta cenia ISO Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni uzyskuje trzy dyplomy: licencjata, in yniera, magistra lub magistra in yniera jednej z 23 specjalnoêci studiów, oficera nawigatora, mechanika lub elektroautomatyka okr towego, podchorà ego rezerwy Marynarki Wojennej. Wysoki poziom wykszta cenia gwarantuje absolwentom zatrudnienie na globalnym rynku pracy, u najbardziej presti owych armatorów Êwiata. Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch statków morskich, na których studenci odbywajà praktyki morskie: znanego na ca ym Êwiecie aglowca s/v Dar M odzie y, pe niàcego równie rol ambasadora Polski w wi kszoêci portów Êwiata, statku badawczo-szkoleniowego m/s Horyzont II, realizujàcego równie wspólne badania naukowe z Polskà Akademià Nauk w trakcie ekspedycji polarnych na Arktyk i Antarktyd. Akademia Morska aktywnie wspó pracuje (w realizacji wspólnych prac badawczych, kszta ceniu kadr naukowych i wymianie studentów) bezpoêrednio z 18 uczelniami morskimi na Êwiecie oraz w ramach organizacji mi dzynarodowych ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Mi dzynarodowym Stowarzyszeniem Akademii Morskich (IAMU). Dzisiaj studiuje w Akademii Morskiej w Gdyni 7400 osób. Na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie nauk 2030 studentów. Du e znaczenie w dzia alnoêci edukacyjnej ma ustawiczne szkolenie podyplomowe na kilkudziesi ciu oficerskich kursach specjalistycznych w SDK dla 3500 marynarzy i oficerów rocznie oraz w OSRM FRAM dla 4500 osób rocznie. Kilkukrotnemu, w ostatnim dziesi cioleciu Uczelni, zwi kszeniu iloêci studiujàcych, towarzyszy praktycznie ten sam stan iloêciowy kadry naukowo-dydaktycznej 392 NA, ale jednoczeênie systematyczny ich rozwój jakoêciowy, od 34 profesorów i 78 adiunktów w 1992 roku do 83 profesorów i 135 adiunktów dzisiaj, wêród których sà kapitanowie eglugi wielkiej i starsi mechanicy. Trzy Wydzia y Mechaniczny, Elektryczny oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznastwa posiadajà prawa doktoryzowania, zaê Nawigacyjny zbli a si do ich uzyskania w najbli szym roku. Mo na z ca à pewnoêcià powiedzieç, e studia w AM w Gdyni to: droga do atrakcyjnego zawodu, mo liwoêç ciekawej i dobrze p atnej pracy na morzu i na làdzie, perspektywa odbycia cz Êci studiów za granicà, m odzieƒcza przygoda i okno na Êwiat dla ambitnych. GRUDZIE

10 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 ODZNACZENIA Podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 wr czone zosta y ordery i odznaczenia paƒstwowe oraz resortowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 sierpnia 2005 r., na wniosek ministra infrastruktury, za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej, Z otym Krzy em Zas ugi odznaczeni zostali: mgr Edmund Bieschke in. Bogus awa Rogalska dr in. Jan Ros anowski dr hab. in. Marek Szwabowicz dr hab. in. Wies aw Tare ko Ryszard Terbak mgr in. Jacek Wyszkowski Srebrnym Krzy em Zas ugi odznaczeni zostali: mgr Zdzis awa Bardo mgr Bogus awa Bodal dr Jacek Ferdynus dr in.. Wojciech Ga ecki dr in. Mariusz Giernalczyk dr in. Jerzy Herdzik mgr in. Karol Korcz in. Jerzy Koz owski mgr Janinna Majewska Krystyna Witkowska Bràzowym Krzy em Zas ugi odznaczeni zostali: dr in. Przemys aw Dziula dr in. Renata Korzeniowska Ginter mgr in. Barbara Siemek Paw owska mgr El bieta Sielicka dr Tomasz Studzieniecki Minister Edukacji Narodowej i Sportu nada Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zas ugi dla oêwiaty i wychowania nauczycielom akademickim: dr in. Krzysztofowi Góreckiemu dr in. Stanis awowi Lindnerowi dr in. Zygmuntowi Mietlewskiemu dr in. Tadeuszowi Piotrowskiemu mgr Markowi Szczepaƒskiemu dr hab. in. Adamowi Weintritowi dr in. Januszowi ó kiewiczowi W uznaniu zas ug po o onych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronnoêci Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrny Medal za Zas ugi Dla ObronnoÊci Kraju otrzyma kmdr ppor. Jacek Màkosa Bràzowy Medal Za Zas ugi Dla ObronnoÊci Kraju otrzymali: kmdr ppor. Cezary Miotk mjr Pawe Przybylski Nagrod Ministra Infrastruktury, za szczególne osiàgni cia w zakresie dydaktyki w roku akademickim 2004/2005, otrzyma prof. dr hab. in. Józef Lisowski. Za osiàgni cia naukowe: Prof. dr hab. Krzysztof Ko owrocki Dr hab. in. Zbigniew Burciu Dr hab. in. Jerzy Andrzej Czajkowski Dr hab. in. Izabela Steinka Dr hab. in. Adam Weintrit Z oty Krzy Zas ugi dla mgra in. Jacka Wyszkowskiego Nagroda Ministra Infrastruktury za osiàgni cia naukowe dla dra hab. in. Jerzego Czajkowskiego GRUDZIE

11 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Nagrody Rektora Akademii Morskiej za rok 2004 dla nauczycieli akademickich I stopnia Romuald Cwilewicz Micha Holec Piotr J drzejowicz Jerzy Kubicki Leszek Morawski Roman Âmierzchalski Henryk Âniegocki Wies aw Tare ko Krzysztof Wierzcholski II stopnia Piotr Bojarski Tadeusz Bo t Maria Cicholska Zdzis aw Chuchla Ireneusz Czarnowski Miros aw Czechowski S awomir Droêdziecki Przemys aw Dziula Jacek Ferdynus Krzysztof Kamiƒski Artur Król Andrzej Królikowski Jacek Krzy anowski Romuald MaÊnicki Mostefa Mohamed-Seghir Beata Milczek Janusz Mindykowski Tomasz Owczarek Tadeusz Piotrowski Tomasz Pukszta Beata Pyryt Krzysztof Sarnowski Jaros aw Soliwoda Witold Stepowicz Ryszard Strzelecki Maria Âmiechowska Jacek Wyszkowski Janusz Zar bski III stopnia Ewa Babicz-Zieliƒska Krzysztof Górecki Andrzej Marsz Andrzej Miszczak Rafa Nazarewicz Zbigniew Otremba Piotr Palich Maria Rutkowska Anna Styszyƒska Tomasz Tarasiuk Janusz Wróblewski Nagrody Rektora Akademii Morskiej za rok 2004 dla pracowników nie b dàcych nauczycielami akademickimi I stopnia Tomasz Maciejewicz II stopnia Krystyna Baku a Tomasz Degórski Joanna Kubaszewska Danuta Kwarciak III stopnia Andrzej Bomba Krystyna Boyke Ewa Damec Maria Graban Wojciech Grabowski Alina Ja d ewska Andrzej Jóêwik Krystyna Klein Tomasz Kowalski Maria Krampa Stefan Lipiƒski Miros aw Michalak Andrzej Napiera a Ma gorzata Nowicka Ryszard Ogryczak Edward Olszewski Hanna Pruszko Genowefa Przytarska Leszek Staniszewski Jadwiga Szczerkowska Henryk Szreder Anna Tocha Bo ena o nowska Stanis awa uchnicka GRUDZIE

12 AKADEMICKI KURIER MORSKI LAT SZKOLNICTWA MORSKIEGO Akademia Morska, kontynuatorka pierwszej w dziejach Polski szko y morskiej, powsta a w 1920 w Tczewie, w 1930 r. zosta a przeniesiona do nowych gmachów w Gdyni. W czasie wojny by a jedynà polskà uczelnià, która kontynuowa a nauczanie na emigracji, zorganizowane przez Departament Morski polskiego rzàdu na wychodêstwie. Ju w grudniu 1939 rozpocz to kursy kwalifikacyjne dla oficerów, uczniów PSM i marynarzy najpierw w Southampton, nast pnie w Londynie. àcznie wykszta cono blisko 297 oficerów PMH. Wyk adowcami byli m.in. kpt. Antoni Zieliƒski, Czes aw Maciejewski, Micha Leszczyƒski, Czes aw Antkowiak. W 1942 przedrukowano dla uczniów podr czniki wydawane przez PSM w Gdyni. W Landywood-Lilford zorganizowano pod kierownictwem K. Borchardta Gimnazjum i Liceum Morskie. W 1945 r. kolejny rok akademicki rozpoczà si ju w Gdyni. W 1969 Paƒstwowa Szko a Morska zosta a przekszta cona w Wy szà Szko Morskà. W 2000 WSM przystàpi a do Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Wy szych Uczelni Morskich, w 2001 uzyska a uprawnienia do nadawania stopnia naukowego Pierwsza siedziba szko y w Tczewie doktora nauk technicznych uchwa à Senatu WSM zatwierdzono nazw Akademia Morska w Gdyni. UroczystoÊci jubileuszowe trwa y ca y rok. Zainaugurowa a je 6 wrzeênia 2004 r. sesja popularno-naukowa z okazji 70 rocznicy wyp yni cia Daru Pomorza w pierwszy rejs polskiego statku dooko a Êwiata by dzieƒ gdyƒski XII Âwiatowego Forum Mediów Polonijnych, którego najbardziej oczekiwanym przez wszystkich uczestników punktem programu by rejs Darem M odzie y po Zatoce Gdaƒskiej. Organizatorem zjazdu jest Stowarzyszenie Ma opolskie Forum Wspó pracy z Polonià i jest to najwi ksze przedsi wzi cie w dziedzinie mediów, adresowane do dziennikarzy polonijnych z ca ego Êwiata, dziennikarzy europejskich i krajowych. W zjeêdzie wzi o udzia 200 dziennikarzy polonijnych z 33 krajów Êwiata m.in. z Australii, Austrii, Belgii, Bia orusi, Czech, Danii, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, GRUDZIE

13 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Holandii, Kanady, Libanu, Litwy, Luksemburga, otwy, Mo dawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Serbii, Czarnogóry, S owacji, Szwecji, Ukrainy, USA, W gier, i Wielkiej Brytanii. Po zwiedzaniu Gdyni z przewodnikami i obiedzie, goêci zaokr towano na fregat doby o si sympozjum naukowe z okazji Mi dzynarodowego Dnia Morza min o dok adnie 30 lat od dnia, w którym ówczesna Wy sza Szko a Morska otrzyma a insygnia w adzy rektorskiej. Zdj cie na ok adce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/ II sympozjum pt. Kszta cenie na odleg oêç metody i narz dzia w sali Wydzia u Nawigacyjnego mia miejsce d ugo przygotowywany Zjazd Absolwentów Paƒstwowego Centrum Wychowania Morskiego. Ukaza a si tak e, przygotowana przez Romana Watrasa, monografia o tej niezwyk ej szkole, która istnia a zaledwie od 1946 do 1951, a zapisa a si z otymi zg oskami w pami ci jej uczniów, którzy t umnie na zjazd przybyli Âwi to Szko y i Sportowe Âwi to Szko y uêwietni y tradycyjnie ju mistrzostwa Akademii Morskiej w p ywaniu i w trójboju si owym. Po raz pierwszy odby si bieg prze ajowy o puchar kierownika SWFiS na dystansie 3 km. Po raz pierwszy w dziejach szko y odby si te konkurs rzutów wolnych do kosza dziekanów: wystartowali wszyscy, bardzo goràco i ywio owo dopingowani przez licznie zebranych studentów. Wygrali wszyscy, jury uzna o bowiem, e najwa niejszy by sam udzia Panel dyskusyjny nt. strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej do XIII Wielki Bal Morski (pierwszy bal odby si w 1921 w murach Szko y Morskiej w Tczewie z okazji pierwszej rocznicy otwarcia szko y. Od 1930 do 1938 urzàdzany by w salach Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni. Termin ten, przypadajàcy w Adwencie, wymaga dyspensy biskupa. Kolejny odby si zaraz po przerwie wojennej , potem coraz rzadziej obchodzono Êwi to powstania szko y, a wreszcie tradycja zamar a. W 1993, z inicjatywy rektora prof. _ Józefa Lisowskiego promocja na Darze M odzie y albumu... dla Ciebie Polsko, autorstwa Danuty i Jana Dettlaffów, historyków sztuki z Pucka oraz prof. dr. kpt.. w. Daniela Dudy, wydanego z okazji 85 rocznicy zaêlubin Polski z morzem w Pucku ( ) i zarania polskiego szkolnictwa morskiego uroczyste obchody 100-lecia urodzin kpt.. w. Karola Olgierda Borchardta. W auli AM odby a si sesja naukowa (pod patronatem m.in. rektora prof. dr hab. in. Józefa Lisowskiego, rektora AMW kontradm. prof. dr hab. Zygmunta Kitowskiego). przewodniczàcym komitetu organizacyjnego by prof. dr hab. Daniel Duda. Materia y z sesji ukaza y si nak adem AM, wydrukowane w Dziale Wydawnictw AM. 25 marca 2005 min a setna rocznica urodzin Karola Olgierda Borchardta, wybitnego marynarza i nauczyciela kadr morskich, a przede wszystkim znakomitego i najpopularniejszego polskiego pisarzamarynisty. Z tej okazji, 18 marca odby a si sesja naukowa zorganizowana przez prof. dr. Józefa Lisowskiego, rektora Akademii Morskiej w Gdyni i Polskie Towarzystwo Nautologiczne oraz wybito pamiàtkowy medal. Sylwetk marynisty przybli ali licznym uczestnikom sesji jego przyjaciele i znajomi: prof. Lisowski, kpt..w. prof. dr Daniel Duda, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, kpt..w. prof. dr Alleksander Walczak i Bo ena Deja-Ga ecka, a na temat jego ksià ek wypowiadali si m.in.: Krystyna Turo, Teresa Arendt, Liliana Kosza ka, Ludwik Repeç i Ewa Otremba. Z tych wypowiedzi wy ania si sylwetka cz owieka, który w wyjàtkowy sposób zapisa si w dziejach polskiej eglugi, szkolnictwa morskiego oraz w naszej rodzimej literaturze. Kapitaƒskie urodziny na Darze M odzie y Promocja albumu...dla Ciebie Polsko GRUDZIE

14 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 Karol Orgierd Borchardt kapitaƒskie urodziny : uroczystoêci 100-lecia urodzin kpt. Karola Olgierda Borchardta po àczone z promocjà Utworów zebranych K. O. Borchardta na Darze M odzie y. Tego wspania ego marynarza i marynist wspominali m.in.: prof. dr kpt.. w. Daniel Duda oraz by à asystentka kapitana a obecnie wydawca jego ksià ek, Ewa Ostrowska, która wyda a pi ç tomów pi knie oprawionej prozy Borchardta (przy yczliwej i niebagatelnej pomocy Akademii Morskiej): Znaczy kapitan, Krà ownik spod Somosiery, Szaman morski, Kolebka nawigatorów oraz wspomnienia E. Ostrowskiej o kapitanie pt. Pod czerwonà ró à i inne opowiadania. W uroczystoêci uczestniczyli tak e siostra K.O. Borchardta - Karolina oraz komendant Wy szej Szko y Po arnictwa w Warszawie, gen. bryg. prof. Ryszard Grosset. kwiecieƒ 2005 Biuro Karier spotkania organizowane dla m odzie y szkó licealnych (o Biurze Karier str.??) 18 maj 2005 Festiwal Nauki Polskiej Gdyƒski Piknik Naukowy. W dwóch namiotach, na 50 stanowiskach prezentowa y si trójmiejskie placówki naukowe. W programie by y m.in. naukowe prezentacje multimedialne, filmy, prelekcje z dziedziny biologii, biotechnologii, energetyki, geodezji i kartografii, geografii, medycyny, rybactwa, oceanologii a tak e historii Ba tyku. Prezentacj Akademii Morskiej (laboratoria nawigacyjne) i statku badawczego Horyzont II przygotowa dr in. Zbigniew WiÊniewski. 1-3 czerwiec th International Workshop CPE Compatibility in Power Electronic konferencja Zarzàdzanie wiedzà Dni Kultury Studentów Delfinalia uroczystoêci 5-lecia podniesienia bandery na statku szkolnym Horyzont II. który zastàpi dwie stare jednostki uczelni Zenit i Horyzont, a zbudowany zosta w Gdaƒskiej Stoczni Remontowej w Gdaƒsku na bazie przed u onego kad uba statku Polarex. Podniesienie bandery wraz z poêwi ceniem statku odby o si w dniu 28 kwietnia 2000 roku. (matkà chrzestnà by a Hanna Gronkiewicz Waltz, bander Êwi ci arcybiskup ordynariusz Diecezji Gdaƒskiej Tadeusz Goc owski. Pierwszym kapitanem zosta kpt.. w. Julian Witkowski. Na zakoƒczenie uroczystoêci odby a si promocja nowej ksià ki st. mech. Andrzeja Perepeczki Z b kitów mórz w mrok kopalni, dedykowanej wszystkim o nierzom polskich Batalionów Górniczych. Autor, wieloletni dziekan Wydzia u Mechanicznego WSM, ukoƒczy PSM w 1948, a w 1953 zosta wcielony do 1 Batalionu Pracy stacjonujàcego w OÊwi cimiu i skierowany w ramach s u by wojskowej do przymusowej pracy w kopalni w gla kamiennego uroczyste posiedzenie Senatu uczelni z okazji 85-rocznicy powo ania Szko y Morskiej odby o si w Tczewie, kolebce Szko y Morskiej. GoÊci wita prezydent Tczewa, wyst powa chór Akademii Morskiej oraz tczewski chór Echo. Odby a si promocja ksià ki Kazimierza Ickiewicza Morskie tradycje Tczewa, wr czono medale 85-lecia Polskiego Szkolnictwa Morskiego otwarte posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni. Przyby o na nie wielu znakomitych goêci z kraju i zagranicy, m.in. prezydenci: Wojciech Szczurek z Gdyni, Jacek Karnowski z Sopotu, Zenon Odya z Tczewa, Jerzy Krawiec, wiceprezydent Szczecina; rektorzy: prof. Janusz Rachoƒ z Politechniki Gdaƒskiej, prof. Andrzej Ceynowa z Uniwersytetu Gdaƒskiego, kontradm. prof. Zygmunt Kitowski z Akademii Marynarki Wojennej oraz dyrektor prof. Jaros aw Mikielewicz z Instytutu Maszyn Przep ywowych PAN; rektorzy uczelni zagranicznych, ÊciÊle wspó pracujàcych z AM: prof. Jozef Stockemer z Hochschule Bremerhaven, prof. Norbert Grunwald z Hochschule Wismar, prof. Vladas Zulkus z Klaipeda University, prof. Algardas V. Valulis z Vilnius Gediminas Technical University oraz prof. Hisashi Yamamoto, sekretarz generalny IAMU (International Association of Maritime Universities). Nie zabrak o te dawnych rektorów Akademii: prof. Daniela Dudy, prof. Piotra J drzejowicza i prof. Piotra Przyby owskiego oraz absolwentów szko y. Najstarszymi byli: st. mech. (m.in. na Janie Turlejskim ) Ryszard Ochimowski, który ukoƒczy PSM w Gdyni w 1935 r., kpt.. w. dr Jerzy Pszenny dowódca Batorego i Stefana Batorego, absolwent PSM z 1948 r. oraz prof. kpt.. w. Aleksander Walczak, by y rektor senior Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszyscy przybyli wys uchali m.in. okolicznoêciowego GRUDZIE

15 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI wystàpienia rektora AM prof. Józefa Lisowskiego, pieêni Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Akademii, a tak e uczestniczyli w otwarciu (przez prof. Zenona Pud owskiego, dyrektora UICEE The UNESCO International Centre for Engineering Education) i w obradach 9 Ba tyckiego Regionalnego Seminarium Szkolnictwa Technicznego. GoÊcie oraz przedstawiciele firm i instytucji wspó pracujàcych z Akademià otrzymali z ràk prof. Lisowskiego specjalnie wybity na t okazj medal pamiàtkowy oraz wzi li udzia w biesiadzie morskiej dla goêci i pracowników uczelni (na boisku AM) Konferencja EKOMARE European Safety and Reliability Conference ESREL Organizatorem by prof. dr hab. Krzysztof Koz owski z Katedry matematyki Wydzia u Nawigacji VI Sympozjum Nawigacyjne Nawigacja Morska i Bezpieczeƒstwo Transportu Morskiego. Komitet organizacyjny: przewodniczàcy dr hab. kpt.. w. Adam Weintrit, wiceprzewodniczàcy dr in. kpt. Andrzej Niewiak, sekretarz dr in. kpt.. w. Grzegorz Rutkowski th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 10th Workshop an ADC Modelling and Testing (Nowe technologie w pomiarach i instrumentarium). Zorganizowane zosta o przez IMEKO TC4 Technical Committee of Measurement of Electrical Quantities, IMEKO TC4 Working Group on ADC and DAC Metrology oraz Akademi Morskà w Gdyni, Wydzia Elektryczny, Katedr Elektroenergetyki Okr towej. Obradom przewodzi prof. Janusz Mindykowski, dziekan Wydzia u Elektrycznego XII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn jednaa z najwi kszych krajowych konferencji naukowych i jednoczeênie najwi ksze spotkanie nauczycieli akademickich i pracowników badawczych, reprezentujàcych szeroko rozumianà dyscyplin zwiàzanà z budowà i eksploatacjà maszyn. Celem sympozjonu by a prezentacja dorobku i osiàgni ç naukowych w dziedzinie: metodologii projektowania, konstruowania, badania maszyn, ich podzespo ów i elementów oraz nowych form dydaktycznych w PKM Przewodniczàcym komitetu organizacyjnego by dr hab. in. Wies aw Tare ko - prof. Akademii Morskiej tu przed uroczystà inauguracjà roku akademickiego, na Êcianie Wydzia u Nawigacyjnego AM ods oni ta zosta a (z inicjatywy prof. Daniela Dudy) tablica upami tniajàca istnienie w latach PCWM i Szko y Jungów. Biesiada morska GRUDZIE

16 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 HORYZONT II Horyzont II statek szkolno-badawczy obchodzi 5-lecie (bander podniesiono ). Zbudowany przez Gdaƒskà Stoczni Remontowà w oparciu o kad ub aglowca polarnego Polarex, zastàpi dwie stare jednostki uczelni Zenit i Horyzont. Matkà chrzestnà by a Hanna Gronkiewicz Waltz. Kapitanowie: przez pierwszych kilka miesi cy by kpt.. w. Julian Witkowski, od lipca 2000 jest kpt.. w. Roman Matulewski. Za oga jest 16-osobowa. W roku 2003 na statku zainstalowano system monitoringu i sterowania si ownià okr towà EMOS opracowany w Katedrze Automatyki Okr towej Wydzia u Elektrycznego Akademii Morskiej, a wdro ony przez Przedsi biorstwo Badawczo Produkcyjne ENAMOR Horyzont II wyszed w swà pierwszà podró na Spitsbergen (ze studentami Wydzia u Nawigacji). Od tego dnia do koƒca 2005 odby 56 rejsów, przeby ponad 102 tys. Mm, w tym 16 podró y na Spitsbergen (ze studentami AM, uczestnikami wyprawy z Polskiej Akademii Nauk, katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studentami z Turcji, Irlandii, WSM ze Szczecina, z Politechniki Cz stochowskiej), jednà na Antarktyd ( Mm). Przeszkolonych zosta o 1472 studentów Akademii Morskiej na statku prowadzone sà bowiem wszystkie rodzaje praktyk morskich. Statek spe nia cztery podstawowe funkcje: Funkcja badawcza gdzie baz naukowà mogà pe niç dwa kontenery laboratoryjne wyposa one w urzàdzenia i aparatur okreêlonà przez u ytkownika. Planuje si przystosowanie statku do prowadzenia badaƒ w zakresie geofizyki dna morskiego, badaƒ sejsmoakustycznych, biologii morza i ochrony Êrodowiska morskiego. Do potrzeb tych jest niezb dna infrastruktura techniczna pobierania próbek z dna morskiego oraz aparatura rejestrujàca analogowo i cyfrowo dane z sonarów i echosond. Funkcja dydaktyczna statek mo e prowadziç wszystkie rodzaje praktyk morskich dla studentów szkó wy szych i uczniów Êrednich szkó morskich. Posiada mostek nawigacyjny oraz zespó nap dowy najnowszej generacji umo liwiajàcy prowadzenie praktyk przez nawigatorów, mechaników i elektryków/ automatyków. Kabina nawigacyjna wyposa ona jest w cztery niezale ne stanowiska studenckie z repetytorami urzàdzeƒ nawigacyjnych mostka. Posiada równie obszernà central manewrowo kontrolnà. Dla celów dydaktycznych statek posiada sal wyk adowà dla 32 praktykantów oraz centrum komputerów. Kolejnà funkcjà jest Funkcja transportowa - statek ma mo liwoêç przewo enia dwóch kontenerów 20-stopowych równie ch odzonych. Obecnie Polska Akademia Nauk wykorzystuje statek do wymiany naukowców pracujàcych w bazach naukowych na Spitsbergenie oraz Antarktydzie oraz dowozu tam sprz tu i paliwa. Funkcja turystyczna - wysoki standard pomieszczeƒ mieszkalnych i socjalnych pozwala na zaokr towanie 40 turystów. Statek posiada kabiny jedno, cztery i 5-cio osobowe z w asnymi w z ami sanitarnymi, przestronnà mes za ogowà, kameralnà mes kapitaƒskà, klub i salon oficerski oraz mes studenckà, co pozwala na organizacj konferencji i spotkaƒ. GRUDZIE

17 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI BIURO KARIER STUDENCKICH przy Akademii Morskiej w Gdyni Stworzone zosta o po to, by u atwiaç absolwentom i studentom nawiàzania kontaktów z pracodawcami, pomoc w uzyskaniu praktyk oraz pracy. Dzia alnoêç rozpocz o , pod koniec roku zosta o przyj te w poczet cz onków Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Umo liwia znalezienie odpowiednich pracowników na okreêlone stanowiska pracy zgodnie z ich wykszta ceniem, doêwiadczeniami, umiej tnoêciami praktycznymi, cechami osobowoêci oraz predyspozycjami. Organizuje targi pracy w naszej uczelni. Odby y si ju dwie edycje tej imprezy (w 2004 i 2005 roku). Z zaproszenia w uczestnictwie w targach skorzysta o 25 firm: spedycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, agencje crewingowe, laboratoria badawcze, banki, firmy z bran y elektronicznej. Zadania: Nieustajàca kampania informacyjna dotyczàca dzia alnoêci Biura Karier na naszej uczelni Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujàcych pracy Pozyskiwanie i udost pnianie ofert pracy sta ej i czasowej, sta y i praktyk Prowadzenie bazy danych pracodawców i aktualnych ofert pracy Redagowanie ofert pracy Przekazywanie informacji o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych podwy szajàcych kwalifikacje Dokonywanie preselekcji kandydatów wg wymagaƒ okreêlonych przez pracodawc Analizy i oceny rynku pracy Prowadzenie rozmów doradczych, pomoc w okreêlaniu predyspozycji zawodowych Udost pnianie studentom i absolwentom literatury u atwiajàcej poruszanie si po rynku pracy Pomoc w pisaniu dokumentów rekrutacyjnych Organizowanie spotkaƒ z pracodawcami Wspó praca z Ogólnopolskà Siecià Biur Karier Kampania reklamowa naszej uczelni i Biura Karier w mediach ( TV, radio, prasa) Wspó praca z Wojewódzkim i Powiatowym Urz dem Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Pomorskim Miasteczkiem Zawodów Sporzàdzanie pó rocznych sprawozdaƒ z dzia alnoêci Biura Karier dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej Aby u atwiç absolwentom kierunków làdowych Akademii znalezienie zatrudnienia, Biuro Karier nawiàza o wspó prac z: - instytucjami rzeczoznawstwa i certyfikacji - stoczniami produkcyjnymi i remontowymi - zak adami remontu urzàdzeƒ okr towych i kontenerów, - przedsi biorstwami us ug portowych - maklerami morskimi - urz dami celnymi - firmami wyspecjalizowanymi w dziedzinie ubezpieczeƒ morskich i transportowych - spedytorami mi dzynarodowymi W adze uczelni zawar y porozumienie z Samorzàdem Województwa Pomorskiego, na mocy którego Biuro Karier pozostaje w ciàg ym kontakcie z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Gdaƒsku, Powiatowym Urz dem Pracy w Gdyni, Centrum Informacji zawodowej w Gdaƒsku, Pomorskim Miasteczkiem Zawodów oraz wszystkimi Biurami Karier funkcjonujàcymi na innych uczelniach w TrójmieÊcie. W 2003 roku wzi o udzia w dwóch wa nych imprezach: Targach Inwestorów oraz Targach Campus Europa przystanek Gdaƒsk. W ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej, przeprowadzonego przez Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku, projekt Rejs do Kariery uplasowa si na drugim miejscu w rankingu wy szych uczelni województwa pomorskiego. Dzi ki temu Biuro otrzyma o dofinansowanie na dzia alnoêç zwiàzanà z aktywizacjà zawodowà studentów i absolwentów Akademii Morskiej, w ramach którego zosta y zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, poprawnego pisania dokumentów rekrutacyjnych. GRUDZIE

18 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 Cztery jubileusze DARU POMORZA Dla s dziwego Daru Pomorza rok akademicki 2004/2005 by czasem szczególnym Êwi ci 70 rocznic wyp yni cia w pierwszy w naszych dziejach rejs polskiego statku dooko a Êwiata, a 13 lipca rocznic podniesienia bandery polskiej. Tego dnia proboszcz parafii Âw. Rodziny ks. Piotr Topelewski przekaza o tarz rektorowi Akademii Morskiej prof. Józefowi Lisowskiemu. Z ràk rektora o tarz wróci na statek jako wyraz szacunku dla przesz oêci i wiary przodków. O tarz towarzyszy Darowi we wszystkich podró ach od 1930 do Usuni ty w paêdzierniku 1949, poniewiera si w baraku nieopodal Paƒstwowej Szko y Morskiej. Uratowa go Leon Turzyƒski, krawiec PSM najpierw ukry w bunkrze opa owym szko y, pod koniec lat 60. we w asnym domu, a w 1986 przekaza proboszczowi. Po renowacji tworzy boczny o tarz Êwiàtyni, a od 1989 wypo yczany by przez uczelni na uroczystoêci Êwi ta szko y ka dego 8 grudnia. Przekazanie o tarza Akademii Morskiej uwarunkowane by o pisemnym zobowiàzaniem dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego (obecnego w aêciciela fregaty) e o tarz zostanie na sta e umieszczony w mi dzypok adzie Daru Pomorza. Protokó przekazania podpisali: przekazujàcy proboszcz Âw. Rodziny ks. pra at Piotr Topolewski, przyjmujàcy prof. dr hab. in. Józef Lisowski rektor Akademii Morskiej, koordynatorzy stron porozumienia: przewodniczàcy Towarzystwa Przyjació Daru Pomorza prof. dr in. kpt.. w. Miros aw Jurdziƒski i cz onek tego stowarzyszenia mgr kpt.. m. Józef Figiela. We wrzeêniu 2005 Dar Pomorza Êwi towa 70 rocznic powrotu z rejsu dooko a Êwiata, a 24 paêdziernika odby y si uroczystoêci zwiàzane z 60 GRUDZIE

19 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Podniesienie bandery 1930 Podniesienie bandery 2005 rocznicà powrotu do Gdyni po zakoƒczeniu II wojny z powrotu z 5-letniego internowania w Szwecji. Towarzyszy a im wystawa Dwa spojrzenia (w obiektywie Sylwestra Krisa Brauna i J. Ostroma), przedstawiajàca oficjalne chwile zwiàzane z powrotem fregaty jak i te bardziej ludzkie, reporterskie, pokazujàce wzruszenie osób witajàcych jednostki na redzie. Na zdj ciach, wêród mieszkaƒców Gdyni mo na równie odnaleêç sylwetki oficerów radzieckich, którzy w tym czasie s u yli w Polskiej Marynarce Wojennej. aglowiec szkolny Dar Pomorza zbudowany zosta jako Prinzess Eitel Friedrich. Zakupiony zosta latem 1929 przez Pomorski Komitet Floty Narodowej i nazwany Pomorze, gdy fundusze na zakup pochodzi y ze zbiórki spo ecznej na Pomorzu. W grudniu 1929 odholowany do Nakskov (Dania) na remont; w czasie dramatycznej podró y omal nie zatonà, wp dzony sztormem na ska y zatoki Biskajskiej statek uroczyêcie wszed do s u by jako Dar Pomorza statek szkolny PSM. W latach okrà y kul ziemskà; w 1937 przeszed wokó przylàdka Horn. W sierpniu 1939 r., fregata wyruszy a z Gdyni w swój najd u szy rejs. 1 wrzeênia zosta a internowana w Sztokholmie, gdzie przebywa a przez pi ç lat, pod opiekuƒczym okiem wojennego komendanta radiooficera Alojzego Kwiatkowskiego ( Diadia ). Jej za oga i praktykanci walczyli w tym czasie na frontach drugiej wojny Êwiatowej. Do Gdyni wróci 24 X 1945 r. i wkrótce wznowi s u b jako statek szkolny Paƒstwowej Szko y Morskiej. Dwukrotnie wygra Operation Sail; w 1980 roku zdoby Cutty Sark Trophy. Czo owe pozycje w regatach zajmowa w latach 1974, 1976 i listopada 1982 r. zosta przekazany CMM. Przez pok ad Daru Pomorza przesz o oko o 14 tys. s uchaczy szkó morskich. W latach odby 102 rejsy, by na czterech kontynentach (oprócz Australii i Antarktydy). 319 razy zawinà do zagranicznych portów. 4 sierpnia 1982 r. formalnie wycofano fregat ze s u by w tym samym czasie podniesiono bander na jego nast pcy, Darze M odzie y, zaprojektowanym i zbudowanym w Gdaƒsku. Msza na pok adzie GRUDZIE

20 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 DZIA ARMATORSKI Zajmuje si obs ugà i eksploatacjà statków szkolnych Dar M odzie y oraz Horyzont II. Poprzez wspó prac z firmami agencyjnymi stara si umo liwiç studentom i absolwentom morskich kierunków odbycie praktyk eksploatacyjnych. Studenci kierunków làdowych mogà za atwiaç w Dziale formalnoêci zwiàzane z praktykami. W roku 2005 na statku szkolnym s/v Dar M odzie y praktyk odby o 178 praktykantów, w tym: 71 praktykantów z Wydzia u Nawigacyjnego 28 praktykantów z Wydzia u Mechanicznego 50 praktykantów z Wydzia u Elektrycznego 4 praktykantów z Wydz. Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa 25 praktykantów Zespo u Szkó Morskich w Ko obrzegu Na statku szkolno-badawczym m/s Horyzont II praktyk w 2005 roku odby o 272 praktykantów, w tym: 231 praktykantów z Wydzia u Nawigacyjnego 41 praktykantów z Wydzia u Elektrycznego Na rynku crewingowym dzia a wiele firm poszukujàcych kadetów na statki swoich armatorów. Ze wzgl du na pozytywnà opini panujàcà o studentach naszej uczelni, wiele firm zg asza si do Dzia u Armatorskiego z ofertami dla kadetów takich specjalnoêci jak: transport morski, elektroautomatyka okr towa, elektronika morska, eksploatacja si owni okr towych. Agencje crewingowe, które podpisa y umow o wspó pracy z Akademià Morskà w Gdyni: Baltic Marine Gdynia CT SERVE LIMITED Sp. z o.o. Döhle Maning Agency (dawne Geo-Marine Limited) I.U.M. Poland Ltd. Sp. z o.o. MAG Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. Phoenocean Ltd. Polska egluga Ba tycka S.A. S.A. INTESTRA LIMITED SMT Ship Management & Transport W roku 2005 najwi cej studentów wyp yn o z agencji: Baltic Marine Gdynia, I.U.M. Shipping Poland Gdynia, Morska Agencja Gdynia, SMT Shipmanagement and Transport Ltd. Wspó praca ze studentami polega na zbieraniu danych na temat poszukiwanych praktyk na statkach studenci zg aszajà ch ç skorzystania z pomocy Dzia u; informujà, które agencje najbardziej ich interesujà, na jakich statkach chcieliby najbardziej odbyç praktyki. Na stronie internetowej Dzia u Armatorskiego (www.armator.am.gdynia.pl) znajduje si baza danych stworzona specjalnie na potrzeby praktyk studenckich. Student mo e w niej zalogowaç si, wymyêlajàc sobie login i has o. Nast pnie wype nia aplikacj, w której m.in. umieszcza swoje dane teleadresowe. Praktykanci kontaktujà si z Dzia em osobiêcie bàdê zostawiajà swoje dane w istniejàcej bazie danych na stronie internetowej Dzia u Armatorskiego. Niektórzy wysy ajà e z proêbà o pomoc. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie ofert praktyk. Obecnie to pracownicy agencji crewingowych cz Êciej kontaktujà si z pracownikami Dzia u, by przekazaç zapotrzebowanie za ogowe. W roku 2004 w Dziale Armatorskim powsta o stanowisko specjalisty ds. praktyk morskich, którego celem jest pomoc studentom w poszukiwaniu pracy i praktyk na statkach. Zajmuje je mgr Agnieszka Droszczak. Wiele informacji dotyczàcych praktyk na statkach szkolnych oraz na statkach zagranicznych mo na znaleêç na stronie internetowej Dzia u (www.am.gdynia.pl/armator). Znajdujà si tam mi dzy innymi opisy agencji morskich, porady zwiàzane z odbywaniem praktyk itp. Studenci mogà równie osobiêcie zg osiç si do pracowników Dzia u od poniedzia ku do piàtku w godz Stanowiska zwiàzane z eksploatacjà statków szkolnych oraz praktykami studenckimi istniejà od poczàtku dzia alnoêci Akademii Morskiej ówczesnej Szko y Morskiej. W latach 60-tych ubieg ego stulecia powsta a odr bna komórka podlegajàca prorektorowi ds. morskich Dzia Praktyk i Statków Szkolnych, w którym zatrudniano 5 osób. 11 marca 1991 r. zmieni nazw na Dzia Armatorski, który funkcjonuje w tym brzmieniu do dziê. GRUDZIE

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 734 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

Morski Instytut Rybacki

Morski Instytut Rybacki Morski Instytut Rybacki w Gdyni 1911-2011 Gdynia 2011 WYDAWCA Morski Instytut Rybacki w Gdyni ul.ko àtaja 1 81-332 Gdynia tel.: +48 587-356-232 fax: +48 587-356-110 www.mir.gdynia.pl KONCEPCJA I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować?

Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni. Dlaczego warto u nas studiować? Wydział Elektryczny Akademia Morska w Gdyni Dlaczego warto u nas studiować? Nieprawdą jest, że: Uczelnia kształci tylko oficerów marynarki handlowej Jedyną perspektywą pracy praca na morzu A jaki jest

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne

I. Podstawa prawna. Informacje wstępne I. Podstawa prawna Załącznik do Uchwały nr 95/2012-2016 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2013 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia.

Działania bieżące 1. Opiniowanie planowanych działań władz Wydziału dotyczących jakości kształcenia. Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisja Programowa, poprzez realizację swoich działań, przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania WSZJK. Do zadań Komisji ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Na tym spotkanie zakończono. Protokołował: /-/K.Lewanowicz

Na tym spotkanie zakończono. Protokołował: /-/K.Lewanowicz P R O T O K Ó Ł ze spotkania otwartego Stowarzyszenia Ekspertów Morskich dotyczącego nowej strategii polityki morskiej państwa zorganizowanego w Akademii Morskiej w Szczecinie w dniu 11 maja 2009 r. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016

OFERTA. Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam BIULETYN GÓRNICZY 2016 OFERTA BIULETYN GÓRNICZY 2016 Biuletyn Górniczy Informacje o wydawnictwie Cennik stron reklamowych Specyfikacja techniczna reklam Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 70/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN

Biuletyn. Nr 2/2014. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Biuletyn Nr 2/2014 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN Kwiecień 2014 Spis Treści: 1. Uchwała Nr 16/2014 Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 20 luty 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK POŁOŻNICTWO Dla Uczelni rozpoczynających kształcenie na kierunku studiów A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

p.3 Opis programu studiów

p.3 Opis programu studiów p.3 Opis programu studiów Spis przedmiotów, struktury studiów, planów zajęć, wyborów specjalności oraz przyznawania punktów ECTS. Katedra Sztuki Mediów 01 Działania przestrzenne, prof. Mirosław Bałka 02

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Ankieta Aplikacyjna. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia Tytuł projektu. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Załącznik 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Dz.U.05.47.445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) (Dz. U. z dnia 24 marca 2005 r.) Na podstawie art. 25 pkt 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska

RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016. Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska RAPORT: Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów miasta Jaworzna w roku szkolnym 2015/2016 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak Anna Skrzydłowska Strona2 Tematyka aspiracji i preferencji zawodowych uczniów

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo