nr33 grudzieƒ 2005 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI"

Transkrypt

1 nr33 grudzieƒ 2005 ISSN PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

2 Zdj cia: Maciej Stobierski

3 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI W adze Akademii Morskiej s. 2 Cz onkowie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencj s. 3 Kadencja podsumowanie s. 4 Kadencja program s. 4 Vivat Alma Mater po raz 86 s. 6 Odznaczenia s. 8 Nagrody rektora Akademii Morskiej za rok 2004 dla nauczycieli akademickich s. 9 Nagrody rektora AM za rok 2004 dla pracowników nie b dàcych nauczycielami akademickis lat szkolnictwa morskiego s. 10 Horyzont II s. 14 Cztery jubileusze Daru Pomorza s. 16 Dzia armatorski s. 18 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu s. 19 Wydawnictwa Akademii Morskiej dost pne w ksiegarni Fundacji Rozwoju AM bibliotece s. 20 Ksi gi Floty Ojczystej s. 21 Fundacje i firmy zwiàzane z AM s. 22 Stowarzyszenia Morskie s. 24 Chrzest równikowy dbajmy o tradycje s. 26 RozmaitoÊci s. 28 Bukszpryt s. 30 Program uroczystoêci Âwi ta Szko y s. 32 AKADEMICKI KURIER MORSKI nr 33 grudzieƒ Gdynia, ul. Morska 83, tel , fax , redaktor: Ma gorzata Soko owska wspó praca i zdj cia: Tomasz Degórski projekt graficzny i sk ad: Artur Tarasiewicz CAMELEON druk: Dzia Wydawnictw AM GRUDZIE

4 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 W ADZE AKADEMII MORSKIEJ Rektor prof. zwyczajny dr hab. in. Józef Lisowski kierownik Katedry Automatyki Okr towej Prorektor ds. kszta cenia prof. zwyczajny dr hab. in. Romuald Cwilewicz kierownik Katedry Si owni Okr towych Prorektor ds. nauki dr hab. Jerzy Kubicki prof. nadzw. AM profesor nadzwyczajny AM, kierownik Katedry Handlowej Eksploatacji i Obs ugi Statków Prorektor ds. morskich dr in. kpt.. w. Henryk Âniegocki profesor nadzwyczajny Akademii Morskiej WYDZIA NAWIGACYJNY Dziekan dr hab. Micha Holec, prof. nadzwyczajny AM. Prodziekan ds. nauki dr hab., in. kpt.. w. Zbigniew Burciu, prof. nadzw. AM Prodziekan ds. studenckich dr kpt.. w. Stanis aw Górski, prof. nadzw. AM w Gdyni Prodziekan ds. kszta cenia dr in. Andrzej Niewiak WYDZIA MECHANICZNY Dziekan dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM. Prodziekan ds. kszta cenia dr in. Miros aw Czechowski Prodziekan ds. studenckich dr in. Leonard Hempel Prodziekan ds. studiów zaocznych dr in. Jerzy Herdzik, prof. nadzw. AM w Gdyni WYDZIA ELEKTRYCZNY: Dziekan prof. zwyczajny dr hab. in. Janusz Mindykowski, kierownik Katedry Elektroenergetyki Okr towej Prodziekan ds. kszta cenia dr in. Andrzej Gil, oficer elektryk okr towy Prodziekan ds. studenckich mgr in. Karol Korcz, radiooficer okr towy Prodziekan ds. studiów zaocznych dr in. Romuald MaÊnicki, oficer elektryk okr towy WYDZIA PRZEDSI BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA Rektor AM prof. dr hab. in. Józef Lisowski Dziekan prof. zwyczajny dr hab. Piotr J drzejowicz, kierownik Katedry Technologii i Organizacji ywienia Prodziekan ds. kszta cenia dr hab. Maria Âmiechowska, prof. nadzw. AM Prodziekan ds. studenckich dr Romuald Zabrocki, intendent okr towy I klasy Prodziekan ds. studiów zaocznych dr Krzysztof Sarnowski GRUDZIE

5 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Cz onkowie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni na kadencj Prof.dr hab. in. Józef Lisowski przewodniczàcy Senatu Prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz prorektor ds. kszta cenia Dr hab. Jerzy Kubicki, prof. nadzw. AM prorektor ds. nauki Dr in. kpt.. w. Henryk Âniegocki, prof. nadz. AM prorektor ds. morskich Dr hab. Micha Holec, prof. nadzw. AM dziekan WN Dr hab. in. Wies aw Tare ko, prof. nadzw. AM dziekan WM Prof. dr hab. in. Janusz Mindykowski dziekan WE Prof. zw. dr hab. Piotr J drzejowicz dziekan WPiT WYDZIA NAWIGACYJNY Prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski Dr in. kpt.. w. Bogumi àczyƒski, prof. nadzw. AM Dr Leszek Smolarek WYDZIA MECHANICZNY Prof. dr in. Wiktor Adamkiewicz Dr hab. in. Zbigniew Powier a, prof. nadzw. AM Dr in. Kazimierz Witkowski WYDZIA ELEKTRYCZNY Prof. dr hab. in. Ryszard Strzelecki Dr hab. in. Leszek Morawski, prof. nadzw. AM Dr in. Tadeusz Piotrowski WYDZIA PRZEDSI BIORCZOÂCI I TOWAROZNAWSTWA Prof. dr hab. in. Maria Rutkowska Prof. dr hab. in. Piotr Przyby owski Dr Joanna Kizielewicz Dr Miros awa Sztramska przedstawiciel pozosta ych nauczycieli akademickich Mgr in. Danuta Brygidyn przedstawiciel pracowników nie b dàcych naucz. akad. Kamil B a uk student WN Adam Arasimowicz student WM Barbara Sarnecka studentka WPiT Monika Barabach studentka WE CZ ONKOWIE SENATU Z G OSEM DORADCZYM Mgr Tomasz Maciejewicz kanclerz Mgr Irena Krause dyrektor Biblioteki G ównej Mgr Danuta Kwarciak kwestor Dr Czes aw Krawczyk przewodniczàcy Zw. Zaw. NSZZ SolidarnoÊç Dr Tadeusz Matuszewski przewodniczàcy Zw. Zaw. Pracowników AM Kmdr mgr in. Tadeusz Kaczorowski kierownik Studium Wojskowego Prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz Dr hab. Jerzy Kubicki Dr in. kpt..w. Henryk Âniegocki GRUDZIE

6 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 KADENCJA PODSUMOWANIE przygotowana i uchwalona zosta a Strategia dzia aƒ Akademii Morskiej w Gdyni przygotowane zosta y kolejne wydzia y do uzyskania praw doktoryzowania. Obecnie uprawnienia takie majà: Wydzia Elektryczny, Mechaniczny oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa rozpocz ta i zakoƒczona zosta a realizacja procedury umo liwiajàcej uzyskanie przez ca à uczelni certyfikacji ISO prowadzona jest konsekwentnie stopniowa modernizacja bazy dydaktycznej rozpocz te zosta y dzia ania majàce na celu finansowanie eksploatacji statków szkolnych ( àcznie z remontami) w ramach podstawowej dotacji finansowej i przychodów w asnych zbudowany zosta nowy Klub Studencki Bukszpryt (patrz s. 30) KADENCJA PROGRAM 1 wrzeênia 2005 roku wesz a w ycie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wy szym, która porzàdkuje wszystkie strefy dzia alnoêci uczelni, przystosowujàc je do wymogów Deklaracji Boloƒskiej. Do koƒca marca 2006 roku konieczne jest opracowanie nowego statutu Uczelni. Cele strategiczne: doskonalenie morskiej specyfiki uczelni poprzez rozwój morskich specjalnoêci i specjalizacji studiów oraz morskiej tematyki badaƒ naukowych, umacnianie akademickiego statusu uczelni poprzez: - rozwój w asnej kadry naukowo-dydaktycznej w dyscyplinach naukowych sk adajàcych si na morskà specyfik uczelni, - uzyskiwanie przez kolejne wydzia y praw doktoryzowania i habilitowania, - pomyêlne dokoƒczenie procesu akredytacji poszczególnych kierunków studiów, - systematyczne podnoszenie poziomu kszta cenia na wszystkich kierunkach studiów, - dà enie do zrównowa enia liczby studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przy jednoczesnym rozwijaniu oferty studiów podyplomowych, - unowoczeênianie bazy laboratoryjnej i poprawa standardu bazy lokalowej, - zwi kszanie udzia u zespo ów badawczych uczelni w krajowych i mi dzynarodowych projektach badawczych, - dalsza efektywna wspó praca z przedsi biorstwami gospodarki morskiej, jednostkami samorzàdu lokalnego i regionalnego oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi, - rozwijanie wspó pracy z PAN oraz z krajowymi, europejskimi i Êwiatowymi uczelniami w zakresie doskonalenia kszta cenia i realizacji badaƒ naukowych, - umacnianie roli uczelni jako Êwiatowego centrum edukacji i szkolenia morskiego oraz eksperckiego (IMO, Unia Europejska i inne organizacje mi dzynarodowe), - wspomaganie Ministerstwa Infrastruktury w kreowaniu polityki morskiej paƒstwa, - partnerska wspó praca z Parlamentem Studentów i Zwiàzkami Zawodowymi. Kszta cenie i sprawy studenckie: rozwój i doskonalenie systemu pomocy materialnej dla studentów, - rozwój aktywnoêci sportowej i kulturalnej studentów, - otwieranie nowych specjalnoêci studiów ukierunkowanych na potrzeby rynku pracy, np.: eksploatacja urzàdzeƒ mechatronicznych, eksploatacja platform wiertniczych, geograficzne systemy informacyjne, dowodzenie du ymi jachtami morskimi, itp., - rozwijanie technologii nauczania na odleg oêç, - wdra anie modu ów dydaktycznych opartych na wykorzystaniu technologii internetowych dla zwi kszenia efektywnoêci kszta cenia i zmniejszenia kosztów nauczania, - wdra anie i doskonalenie planów i programów studiów opartych na systemie ECTS, umo liwiajàcych bardziej elastyczne kszta towanie profilu kszta cenia przez studentów, - rozwój studenckiego ruchu naukowego skupionego w Ko ach Naukowych na poszczególnych kierunkach studiów, - wprowadzenie systemu kreowania tematów prac dyplomowych podczas zaj ç w ko ach naukowych oraz zaliczanie przedmiotów za wymierne wyniki uzyskane podczas pracy w kole naukowym, - podj cie wspó pracy Wydzia u Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa z pozosta ymi wydzia ami w celu opracowania GRUDZIE

7 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI i wdro enia kszta cenia podyplomowego dla absolwentów specjalnoêci morskich, na przyk ad programu studiów MBA dla oficerów marynarki handlowej we wspó pracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o uznanym autorytecie, - utworzenie studiów podyplomowych na Wydzia ach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Elektrycznym oraz rozwój studiów podyplomowych na Wydziale Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania, - utrzymanie uzyskanych certyfikatów jakoêci kszta cenia i uzyskanie brakujàcych akredytacji kierunków studiów oraz wybranych laboratoriów Wydzia ów, - podejmowanie z uczelniami zagranicznymi wspólnych przedsi wzi ç dydaktycznych, np. wspólnej specjalnoêci studiów z Hochschule Bremerhaven przez Wydzia Elektryczny, w zakresie komputerowych systemów sterowania, - przedstawienie oferty kszta cenia dla krajów nie posiadajàcych rozwini tego szkolnictwa morskiego. Rozwój kadry i sprawy naukowe: - promowanie rocznie przez ka dy Wydzia minimum: trzech doktorów, dwóch doktorów habilitowanych oraz jednego tytu u naukowego profesora, - uzyskanie przez Wydzia Elektryczny praw habilitowania w zakresie elektrotechniki, - uzyskanie przez Wydzia Mechaniczny praw habilitowania w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, - uzyskanie przez Wydzia Nawigacyjny praw doktoryzowania w zakresie transportu, - uzyskanie przez Wydzia Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa praw habilitowania w zakresie towaroznawstwa oraz doktoryzowania w zakresie ekonomii, - promowanie dzia alnoêci naukowej pracowników Uczelni, - rozwijanie badaƒ naukowych z udzia em studentów, - kontynuacja doskonalenia systemu podzia u Êrodków z DS i BW, - poszerzenie dost pu pracowników i studentów do nowoczesnych systemów informacyjnych wspierajàcych kszta cenie i badania naukowe, - organizowanie przez ka dy Wydzia minimum trzech konferencji naukowych krajowych lub mi dzynarodowych, - kontynuowanie i rozwój wspó pracy z uczelniami zagranicznymi w ramach programów: Sokrates-Erasmus, Leonardo da Vinci, Programów Europejskich, METNET, IAMU. Statki szkolne i sprawy morskie: - wspieranie pracowników w odbywaniu sta y morskich i zdobywaniu najwy szych dyplomów morskich, - utrzymywanie priorytetu w zatrudnianiu na statkach szkolnych pracowników uczelni, - udost pnianie statków szkolnych do realizacji badaƒ naukowych, - opracowanie we wspó pracy z wydzia ami nowych programów praktyk studentów, - dalsze rozwijanie wspó pracy z armatorami oraz krajowymi i zagranicznymi firmami poêrednictwa pracy w celu zapewnienia wszystkim studentom najpierw praktyki, a nast pnie pracy po ukoƒczeniu studiów, - przywrócenie g ównej roli Dzia u Armatorskiego w organizowaniu morskich praktyk studentów, - wdro enie nowego systemu komputerowego umo liwiajàcego studentom internetowe za atwianie formalnoêci zwiàzanych z praktykà, - wyd u enie okresu zatrudnienia statków szkolnych w ciàgu roku, - dà enie do minimalizacji kosztów eksploatacji statków szkolnych z jednoczesnym zabieganiem o Êrodki pozauczelniane na ich utrzymanie, - dostosowanie statku m/s Horyzont II do oczekiwaƒ zarówno uczelnianego, jak i krajowego Êrodowiska naukowego, z wykorzystaniem Êrodków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, - systematyczne unowoczeênianie statku s/v Dar M odzie y w zakresie poprawy standardu jego wykonania i wymiany wyposa enia technicznego, prowadzàce do zwi kszenia bezpieczeƒstwa jego eksploatacji i pe nego dostosowania do potrzeb zwiàzanych z praktykami studentów, - dalsze rozwijanie dzia alnoêci Jacht Klubu Akademii Morskiej w Gdyni. Administracja i finanse: - nowelizacja statutu i regulaminów uczelni, - unowoczeênianie i doskonalenie systemów informacji i zarzàdzania Uczelnià, - podnoszenie standardu lokalowej bazy dydaktycznej i modernizacja infrastruktury, - zwi kszanie bezpieczeƒstwa i porzàdku w uczelni i domach studenckich, - podj cie dzia aƒ w celu uzyskania przez uczelni od w adz miasta Gdyni dodatkowych obiektów na dzia alnoêç dydaktycznà, - podejmowanie inicjatyw generujàcych Êrodki pozabud etowe dla wspierania dzia alnoêci Uczelni, - wznowienie Akademickiego Kuriera Morskiego GRUDZIE

8 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 VIVAT ALMA MATER PO RAZ 86 Uroczysta inauguracja roku akademickiego, po àczona ze Êlubowaniem i wr czeniem indeksów, odby a si na pok adzie aglowca Dar M odzie y, cumujàcego przy al. Jana Paw a II (tak od paêdziernika nazywa si d. al. Zjednoczenia Ziem Polskich) na molo Po udniowym. Jest to czwarty rok akademicki w Akademii Morskiej w Gdyni, a jednoczeênie 86 rok nauczania w ca ej historii polskiego szkolnictwa morskiego od Szko y Morskiej w Tczewie, Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni i Southampton, Wy szej Szko y Morskiej do Akademii Morskiej w Gdyni. A tak e 27 rok wspó pracy naukowo-dydaktycznej z Hochschule Bremerhaven oraz 21 z Shanghai Maritime University. UroczystoÊç otworzy i przemówienie inauguracyjne wyg osi JM Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in. Józef Lisowski. Powiedzia m.in.: Pokolenia kadr morskich Rzeczypospolitej wykszta cone w murach naszej uczelni stanowià korpus oficerski floty handlowej, ale sà to równie : ministrowie, senatorowie, pos owie, dyrektorzy i szefowie dzia ów firm armatorskich, przedsi biorstw handlu morskiego, portów, administracji morskiej, stoczni i banków. I sà to równie nauczyciele akademiccy Akademii Morskiej w Gdyni, którzy b dà uczyç tego wszystkiego, co sami zdobyli rzetelnà naukà i pracà na morzu i làdzie. Swojà wiedzà i doêwiadczeniem obdarzà Was tak, jak to czynili ich nauczyciele. Akademia Morska w Gdyni jest najwi kszà akademickà publicznà uczelnià morskà w Polsce i jednà z najwi kszych w Europie, kszta càcà od 1920 roku oficerów floty handlowej i kadry mened erskie dla làdowego zaplecza gospodarki morskiej. Studia stacjonarne i niestacjonarne odbywajà si na czterech wydzia ach Nawigacyjnym, Mechanicznym, Elektrycznym oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznastwa, w ramach których funkcjonujà 24 katedry. Akademia prowadzi kszta cenie studentów na 7-miu kierunkach studiów, w systemie jedno lub dwustopniowym, absolwenci uzyskujà dyplom w 23 specjalnoêciach. W specjalnoêci In ynieria eksploatacji instalacji przemys owych absolwenci uzyskujà, obok polskiego, równie GRUDZIE

9 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Uroczyste wr czanie indeksów Âlubowanie na sztandar niemiecki dyplom in yniera poniewa od 10 lat jest prowadzona wspólnie z Hochschule Bremerhaven, a programy kszta cenia spe niajà zarówno krajowe, jak i mi dzynarodowe standardy kszta cenia kadr morskich, okreêlone przez wymagania Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej IMO. Kadr nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi doktora, doktora habilitowanego i tytu em naukowym profesora oraz najwy szymi dyplomami morskimi kapitana eglugi wielkiej, starszego mechanika i elektryka okr towego wspiera nowoczesna baza laboratoryjna z 25 specjalistycznymi symulatorami oraz wdro ony w uczelni w ubieg ym roku system jakoêci kszta cenia ISO Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni uzyskuje trzy dyplomy: licencjata, in yniera, magistra lub magistra in yniera jednej z 23 specjalnoêci studiów, oficera nawigatora, mechanika lub elektroautomatyka okr towego, podchorà ego rezerwy Marynarki Wojennej. Wysoki poziom wykszta cenia gwarantuje absolwentom zatrudnienie na globalnym rynku pracy, u najbardziej presti owych armatorów Êwiata. Akademia Morska w Gdyni jest armatorem dwóch statków morskich, na których studenci odbywajà praktyki morskie: znanego na ca ym Êwiecie aglowca s/v Dar M odzie y, pe niàcego równie rol ambasadora Polski w wi kszoêci portów Êwiata, statku badawczo-szkoleniowego m/s Horyzont II, realizujàcego równie wspólne badania naukowe z Polskà Akademià Nauk w trakcie ekspedycji polarnych na Arktyk i Antarktyd. Akademia Morska aktywnie wspó pracuje (w realizacji wspólnych prac badawczych, kszta ceniu kadr naukowych i wymianie studentów) bezpoêrednio z 18 uczelniami morskimi na Êwiecie oraz w ramach organizacji mi dzynarodowych ze Stowarzyszeniem Uniwersytetów Europejskich (EUA) i Mi dzynarodowym Stowarzyszeniem Akademii Morskich (IAMU). Dzisiaj studiuje w Akademii Morskiej w Gdyni 7400 osób. Na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rozpocznie nauk 2030 studentów. Du e znaczenie w dzia alnoêci edukacyjnej ma ustawiczne szkolenie podyplomowe na kilkudziesi ciu oficerskich kursach specjalistycznych w SDK dla 3500 marynarzy i oficerów rocznie oraz w OSRM FRAM dla 4500 osób rocznie. Kilkukrotnemu, w ostatnim dziesi cioleciu Uczelni, zwi kszeniu iloêci studiujàcych, towarzyszy praktycznie ten sam stan iloêciowy kadry naukowo-dydaktycznej 392 NA, ale jednoczeênie systematyczny ich rozwój jakoêciowy, od 34 profesorów i 78 adiunktów w 1992 roku do 83 profesorów i 135 adiunktów dzisiaj, wêród których sà kapitanowie eglugi wielkiej i starsi mechanicy. Trzy Wydzia y Mechaniczny, Elektryczny oraz Przedsi biorczoêci i Towaroznastwa posiadajà prawa doktoryzowania, zaê Nawigacyjny zbli a si do ich uzyskania w najbli szym roku. Mo na z ca à pewnoêcià powiedzieç, e studia w AM w Gdyni to: droga do atrakcyjnego zawodu, mo liwoêç ciekawej i dobrze p atnej pracy na morzu i na làdzie, perspektywa odbycia cz Êci studiów za granicà, m odzieƒcza przygoda i okno na Êwiat dla ambitnych. GRUDZIE

10 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 ODZNACZENIA Podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 wr czone zosta y ordery i odznaczenia paƒstwowe oraz resortowe. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18 sierpnia 2005 r., na wniosek ministra infrastruktury, za wzorowe, wyjàtkowo sumienne wykonywanie obowiàzków wynikajàcych z pracy zawodowej, Z otym Krzy em Zas ugi odznaczeni zostali: mgr Edmund Bieschke in. Bogus awa Rogalska dr in. Jan Ros anowski dr hab. in. Marek Szwabowicz dr hab. in. Wies aw Tare ko Ryszard Terbak mgr in. Jacek Wyszkowski Srebrnym Krzy em Zas ugi odznaczeni zostali: mgr Zdzis awa Bardo mgr Bogus awa Bodal dr Jacek Ferdynus dr in.. Wojciech Ga ecki dr in. Mariusz Giernalczyk dr in. Jerzy Herdzik mgr in. Karol Korcz in. Jerzy Koz owski mgr Janinna Majewska Krystyna Witkowska Bràzowym Krzy em Zas ugi odznaczeni zostali: dr in. Przemys aw Dziula dr in. Renata Korzeniowska Ginter mgr in. Barbara Siemek Paw owska mgr El bieta Sielicka dr Tomasz Studzieniecki Minister Edukacji Narodowej i Sportu nada Medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zas ugi dla oêwiaty i wychowania nauczycielom akademickim: dr in. Krzysztofowi Góreckiemu dr in. Stanis awowi Lindnerowi dr in. Zygmuntowi Mietlewskiemu dr in. Tadeuszowi Piotrowskiemu mgr Markowi Szczepaƒskiemu dr hab. in. Adamowi Weintritowi dr in. Januszowi ó kiewiczowi W uznaniu zas ug po o onych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronnoêci Rzeczypospolitej Polskiej, Srebrny Medal za Zas ugi Dla ObronnoÊci Kraju otrzyma kmdr ppor. Jacek Màkosa Bràzowy Medal Za Zas ugi Dla ObronnoÊci Kraju otrzymali: kmdr ppor. Cezary Miotk mjr Pawe Przybylski Nagrod Ministra Infrastruktury, za szczególne osiàgni cia w zakresie dydaktyki w roku akademickim 2004/2005, otrzyma prof. dr hab. in. Józef Lisowski. Za osiàgni cia naukowe: Prof. dr hab. Krzysztof Ko owrocki Dr hab. in. Zbigniew Burciu Dr hab. in. Jerzy Andrzej Czajkowski Dr hab. in. Izabela Steinka Dr hab. in. Adam Weintrit Z oty Krzy Zas ugi dla mgra in. Jacka Wyszkowskiego Nagroda Ministra Infrastruktury za osiàgni cia naukowe dla dra hab. in. Jerzego Czajkowskiego GRUDZIE

11 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Nagrody Rektora Akademii Morskiej za rok 2004 dla nauczycieli akademickich I stopnia Romuald Cwilewicz Micha Holec Piotr J drzejowicz Jerzy Kubicki Leszek Morawski Roman Âmierzchalski Henryk Âniegocki Wies aw Tare ko Krzysztof Wierzcholski II stopnia Piotr Bojarski Tadeusz Bo t Maria Cicholska Zdzis aw Chuchla Ireneusz Czarnowski Miros aw Czechowski S awomir Droêdziecki Przemys aw Dziula Jacek Ferdynus Krzysztof Kamiƒski Artur Król Andrzej Królikowski Jacek Krzy anowski Romuald MaÊnicki Mostefa Mohamed-Seghir Beata Milczek Janusz Mindykowski Tomasz Owczarek Tadeusz Piotrowski Tomasz Pukszta Beata Pyryt Krzysztof Sarnowski Jaros aw Soliwoda Witold Stepowicz Ryszard Strzelecki Maria Âmiechowska Jacek Wyszkowski Janusz Zar bski III stopnia Ewa Babicz-Zieliƒska Krzysztof Górecki Andrzej Marsz Andrzej Miszczak Rafa Nazarewicz Zbigniew Otremba Piotr Palich Maria Rutkowska Anna Styszyƒska Tomasz Tarasiuk Janusz Wróblewski Nagrody Rektora Akademii Morskiej za rok 2004 dla pracowników nie b dàcych nauczycielami akademickimi I stopnia Tomasz Maciejewicz II stopnia Krystyna Baku a Tomasz Degórski Joanna Kubaszewska Danuta Kwarciak III stopnia Andrzej Bomba Krystyna Boyke Ewa Damec Maria Graban Wojciech Grabowski Alina Ja d ewska Andrzej Jóêwik Krystyna Klein Tomasz Kowalski Maria Krampa Stefan Lipiƒski Miros aw Michalak Andrzej Napiera a Ma gorzata Nowicka Ryszard Ogryczak Edward Olszewski Hanna Pruszko Genowefa Przytarska Leszek Staniszewski Jadwiga Szczerkowska Henryk Szreder Anna Tocha Bo ena o nowska Stanis awa uchnicka GRUDZIE

12 AKADEMICKI KURIER MORSKI LAT SZKOLNICTWA MORSKIEGO Akademia Morska, kontynuatorka pierwszej w dziejach Polski szko y morskiej, powsta a w 1920 w Tczewie, w 1930 r. zosta a przeniesiona do nowych gmachów w Gdyni. W czasie wojny by a jedynà polskà uczelnià, która kontynuowa a nauczanie na emigracji, zorganizowane przez Departament Morski polskiego rzàdu na wychodêstwie. Ju w grudniu 1939 rozpocz to kursy kwalifikacyjne dla oficerów, uczniów PSM i marynarzy najpierw w Southampton, nast pnie w Londynie. àcznie wykszta cono blisko 297 oficerów PMH. Wyk adowcami byli m.in. kpt. Antoni Zieliƒski, Czes aw Maciejewski, Micha Leszczyƒski, Czes aw Antkowiak. W 1942 przedrukowano dla uczniów podr czniki wydawane przez PSM w Gdyni. W Landywood-Lilford zorganizowano pod kierownictwem K. Borchardta Gimnazjum i Liceum Morskie. W 1945 r. kolejny rok akademicki rozpoczà si ju w Gdyni. W 1969 Paƒstwowa Szko a Morska zosta a przekszta cona w Wy szà Szko Morskà. W 2000 WSM przystàpi a do Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Wy szych Uczelni Morskich, w 2001 uzyska a uprawnienia do nadawania stopnia naukowego Pierwsza siedziba szko y w Tczewie doktora nauk technicznych uchwa à Senatu WSM zatwierdzono nazw Akademia Morska w Gdyni. UroczystoÊci jubileuszowe trwa y ca y rok. Zainaugurowa a je 6 wrzeênia 2004 r. sesja popularno-naukowa z okazji 70 rocznicy wyp yni cia Daru Pomorza w pierwszy rejs polskiego statku dooko a Êwiata by dzieƒ gdyƒski XII Âwiatowego Forum Mediów Polonijnych, którego najbardziej oczekiwanym przez wszystkich uczestników punktem programu by rejs Darem M odzie y po Zatoce Gdaƒskiej. Organizatorem zjazdu jest Stowarzyszenie Ma opolskie Forum Wspó pracy z Polonià i jest to najwi ksze przedsi wzi cie w dziedzinie mediów, adresowane do dziennikarzy polonijnych z ca ego Êwiata, dziennikarzy europejskich i krajowych. W zjeêdzie wzi o udzia 200 dziennikarzy polonijnych z 33 krajów Êwiata m.in. z Australii, Austrii, Belgii, Bia orusi, Czech, Danii, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, GRUDZIE

13 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Holandii, Kanady, Libanu, Litwy, Luksemburga, otwy, Mo dawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Serbii, Czarnogóry, S owacji, Szwecji, Ukrainy, USA, W gier, i Wielkiej Brytanii. Po zwiedzaniu Gdyni z przewodnikami i obiedzie, goêci zaokr towano na fregat doby o si sympozjum naukowe z okazji Mi dzynarodowego Dnia Morza min o dok adnie 30 lat od dnia, w którym ówczesna Wy sza Szko a Morska otrzyma a insygnia w adzy rektorskiej. Zdj cie na ok adce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2004/ II sympozjum pt. Kszta cenie na odleg oêç metody i narz dzia w sali Wydzia u Nawigacyjnego mia miejsce d ugo przygotowywany Zjazd Absolwentów Paƒstwowego Centrum Wychowania Morskiego. Ukaza a si tak e, przygotowana przez Romana Watrasa, monografia o tej niezwyk ej szkole, która istnia a zaledwie od 1946 do 1951, a zapisa a si z otymi zg oskami w pami ci jej uczniów, którzy t umnie na zjazd przybyli Âwi to Szko y i Sportowe Âwi to Szko y uêwietni y tradycyjnie ju mistrzostwa Akademii Morskiej w p ywaniu i w trójboju si owym. Po raz pierwszy odby si bieg prze ajowy o puchar kierownika SWFiS na dystansie 3 km. Po raz pierwszy w dziejach szko y odby si te konkurs rzutów wolnych do kosza dziekanów: wystartowali wszyscy, bardzo goràco i ywio owo dopingowani przez licznie zebranych studentów. Wygrali wszyscy, jury uzna o bowiem, e najwa niejszy by sam udzia Panel dyskusyjny nt. strategii rozwoju polskiej gospodarki morskiej do XIII Wielki Bal Morski (pierwszy bal odby si w 1921 w murach Szko y Morskiej w Tczewie z okazji pierwszej rocznicy otwarcia szko y. Od 1930 do 1938 urzàdzany by w salach Paƒstwowej Szko y Morskiej w Gdyni. Termin ten, przypadajàcy w Adwencie, wymaga dyspensy biskupa. Kolejny odby si zaraz po przerwie wojennej , potem coraz rzadziej obchodzono Êwi to powstania szko y, a wreszcie tradycja zamar a. W 1993, z inicjatywy rektora prof. _ Józefa Lisowskiego promocja na Darze M odzie y albumu... dla Ciebie Polsko, autorstwa Danuty i Jana Dettlaffów, historyków sztuki z Pucka oraz prof. dr. kpt.. w. Daniela Dudy, wydanego z okazji 85 rocznicy zaêlubin Polski z morzem w Pucku ( ) i zarania polskiego szkolnictwa morskiego uroczyste obchody 100-lecia urodzin kpt.. w. Karola Olgierda Borchardta. W auli AM odby a si sesja naukowa (pod patronatem m.in. rektora prof. dr hab. in. Józefa Lisowskiego, rektora AMW kontradm. prof. dr hab. Zygmunta Kitowskiego). przewodniczàcym komitetu organizacyjnego by prof. dr hab. Daniel Duda. Materia y z sesji ukaza y si nak adem AM, wydrukowane w Dziale Wydawnictw AM. 25 marca 2005 min a setna rocznica urodzin Karola Olgierda Borchardta, wybitnego marynarza i nauczyciela kadr morskich, a przede wszystkim znakomitego i najpopularniejszego polskiego pisarzamarynisty. Z tej okazji, 18 marca odby a si sesja naukowa zorganizowana przez prof. dr. Józefa Lisowskiego, rektora Akademii Morskiej w Gdyni i Polskie Towarzystwo Nautologiczne oraz wybito pamiàtkowy medal. Sylwetk marynisty przybli ali licznym uczestnikom sesji jego przyjaciele i znajomi: prof. Lisowski, kpt..w. prof. dr Daniel Duda, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, kpt..w. prof. dr Alleksander Walczak i Bo ena Deja-Ga ecka, a na temat jego ksià ek wypowiadali si m.in.: Krystyna Turo, Teresa Arendt, Liliana Kosza ka, Ludwik Repeç i Ewa Otremba. Z tych wypowiedzi wy ania si sylwetka cz owieka, który w wyjàtkowy sposób zapisa si w dziejach polskiej eglugi, szkolnictwa morskiego oraz w naszej rodzimej literaturze. Kapitaƒskie urodziny na Darze M odzie y Promocja albumu...dla Ciebie Polsko GRUDZIE

14 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 Karol Orgierd Borchardt kapitaƒskie urodziny : uroczystoêci 100-lecia urodzin kpt. Karola Olgierda Borchardta po àczone z promocjà Utworów zebranych K. O. Borchardta na Darze M odzie y. Tego wspania ego marynarza i marynist wspominali m.in.: prof. dr kpt.. w. Daniel Duda oraz by à asystentka kapitana a obecnie wydawca jego ksià ek, Ewa Ostrowska, która wyda a pi ç tomów pi knie oprawionej prozy Borchardta (przy yczliwej i niebagatelnej pomocy Akademii Morskiej): Znaczy kapitan, Krà ownik spod Somosiery, Szaman morski, Kolebka nawigatorów oraz wspomnienia E. Ostrowskiej o kapitanie pt. Pod czerwonà ró à i inne opowiadania. W uroczystoêci uczestniczyli tak e siostra K.O. Borchardta - Karolina oraz komendant Wy szej Szko y Po arnictwa w Warszawie, gen. bryg. prof. Ryszard Grosset. kwiecieƒ 2005 Biuro Karier spotkania organizowane dla m odzie y szkó licealnych (o Biurze Karier str.??) 18 maj 2005 Festiwal Nauki Polskiej Gdyƒski Piknik Naukowy. W dwóch namiotach, na 50 stanowiskach prezentowa y si trójmiejskie placówki naukowe. W programie by y m.in. naukowe prezentacje multimedialne, filmy, prelekcje z dziedziny biologii, biotechnologii, energetyki, geodezji i kartografii, geografii, medycyny, rybactwa, oceanologii a tak e historii Ba tyku. Prezentacj Akademii Morskiej (laboratoria nawigacyjne) i statku badawczego Horyzont II przygotowa dr in. Zbigniew WiÊniewski. 1-3 czerwiec th International Workshop CPE Compatibility in Power Electronic konferencja Zarzàdzanie wiedzà Dni Kultury Studentów Delfinalia uroczystoêci 5-lecia podniesienia bandery na statku szkolnym Horyzont II. który zastàpi dwie stare jednostki uczelni Zenit i Horyzont, a zbudowany zosta w Gdaƒskiej Stoczni Remontowej w Gdaƒsku na bazie przed u onego kad uba statku Polarex. Podniesienie bandery wraz z poêwi ceniem statku odby o si w dniu 28 kwietnia 2000 roku. (matkà chrzestnà by a Hanna Gronkiewicz Waltz, bander Êwi ci arcybiskup ordynariusz Diecezji Gdaƒskiej Tadeusz Goc owski. Pierwszym kapitanem zosta kpt.. w. Julian Witkowski. Na zakoƒczenie uroczystoêci odby a si promocja nowej ksià ki st. mech. Andrzeja Perepeczki Z b kitów mórz w mrok kopalni, dedykowanej wszystkim o nierzom polskich Batalionów Górniczych. Autor, wieloletni dziekan Wydzia u Mechanicznego WSM, ukoƒczy PSM w 1948, a w 1953 zosta wcielony do 1 Batalionu Pracy stacjonujàcego w OÊwi cimiu i skierowany w ramach s u by wojskowej do przymusowej pracy w kopalni w gla kamiennego uroczyste posiedzenie Senatu uczelni z okazji 85-rocznicy powo ania Szko y Morskiej odby o si w Tczewie, kolebce Szko y Morskiej. GoÊci wita prezydent Tczewa, wyst powa chór Akademii Morskiej oraz tczewski chór Echo. Odby a si promocja ksià ki Kazimierza Ickiewicza Morskie tradycje Tczewa, wr czono medale 85-lecia Polskiego Szkolnictwa Morskiego otwarte posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni. Przyby o na nie wielu znakomitych goêci z kraju i zagranicy, m.in. prezydenci: Wojciech Szczurek z Gdyni, Jacek Karnowski z Sopotu, Zenon Odya z Tczewa, Jerzy Krawiec, wiceprezydent Szczecina; rektorzy: prof. Janusz Rachoƒ z Politechniki Gdaƒskiej, prof. Andrzej Ceynowa z Uniwersytetu Gdaƒskiego, kontradm. prof. Zygmunt Kitowski z Akademii Marynarki Wojennej oraz dyrektor prof. Jaros aw Mikielewicz z Instytutu Maszyn Przep ywowych PAN; rektorzy uczelni zagranicznych, ÊciÊle wspó pracujàcych z AM: prof. Jozef Stockemer z Hochschule Bremerhaven, prof. Norbert Grunwald z Hochschule Wismar, prof. Vladas Zulkus z Klaipeda University, prof. Algardas V. Valulis z Vilnius Gediminas Technical University oraz prof. Hisashi Yamamoto, sekretarz generalny IAMU (International Association of Maritime Universities). Nie zabrak o te dawnych rektorów Akademii: prof. Daniela Dudy, prof. Piotra J drzejowicza i prof. Piotra Przyby owskiego oraz absolwentów szko y. Najstarszymi byli: st. mech. (m.in. na Janie Turlejskim ) Ryszard Ochimowski, który ukoƒczy PSM w Gdyni w 1935 r., kpt.. w. dr Jerzy Pszenny dowódca Batorego i Stefana Batorego, absolwent PSM z 1948 r. oraz prof. kpt.. w. Aleksander Walczak, by y rektor senior Akademii Morskiej w Szczecinie. Wszyscy przybyli wys uchali m.in. okolicznoêciowego GRUDZIE

15 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI wystàpienia rektora AM prof. Józefa Lisowskiego, pieêni Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru Akademii, a tak e uczestniczyli w otwarciu (przez prof. Zenona Pud owskiego, dyrektora UICEE The UNESCO International Centre for Engineering Education) i w obradach 9 Ba tyckiego Regionalnego Seminarium Szkolnictwa Technicznego. GoÊcie oraz przedstawiciele firm i instytucji wspó pracujàcych z Akademià otrzymali z ràk prof. Lisowskiego specjalnie wybity na t okazj medal pamiàtkowy oraz wzi li udzia w biesiadzie morskiej dla goêci i pracowników uczelni (na boisku AM) Konferencja EKOMARE European Safety and Reliability Conference ESREL Organizatorem by prof. dr hab. Krzysztof Koz owski z Katedry matematyki Wydzia u Nawigacji VI Sympozjum Nawigacyjne Nawigacja Morska i Bezpieczeƒstwo Transportu Morskiego. Komitet organizacyjny: przewodniczàcy dr hab. kpt.. w. Adam Weintrit, wiceprzewodniczàcy dr in. kpt. Andrzej Niewiak, sekretarz dr in. kpt.. w. Grzegorz Rutkowski th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 10th Workshop an ADC Modelling and Testing (Nowe technologie w pomiarach i instrumentarium). Zorganizowane zosta o przez IMEKO TC4 Technical Committee of Measurement of Electrical Quantities, IMEKO TC4 Working Group on ADC and DAC Metrology oraz Akademi Morskà w Gdyni, Wydzia Elektryczny, Katedr Elektroenergetyki Okr towej. Obradom przewodzi prof. Janusz Mindykowski, dziekan Wydzia u Elektrycznego XII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn jednaa z najwi kszych krajowych konferencji naukowych i jednoczeênie najwi ksze spotkanie nauczycieli akademickich i pracowników badawczych, reprezentujàcych szeroko rozumianà dyscyplin zwiàzanà z budowà i eksploatacjà maszyn. Celem sympozjonu by a prezentacja dorobku i osiàgni ç naukowych w dziedzinie: metodologii projektowania, konstruowania, badania maszyn, ich podzespo ów i elementów oraz nowych form dydaktycznych w PKM Przewodniczàcym komitetu organizacyjnego by dr hab. in. Wies aw Tare ko - prof. Akademii Morskiej tu przed uroczystà inauguracjà roku akademickiego, na Êcianie Wydzia u Nawigacyjnego AM ods oni ta zosta a (z inicjatywy prof. Daniela Dudy) tablica upami tniajàca istnienie w latach PCWM i Szko y Jungów. Biesiada morska GRUDZIE

16 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 HORYZONT II Horyzont II statek szkolno-badawczy obchodzi 5-lecie (bander podniesiono ). Zbudowany przez Gdaƒskà Stoczni Remontowà w oparciu o kad ub aglowca polarnego Polarex, zastàpi dwie stare jednostki uczelni Zenit i Horyzont. Matkà chrzestnà by a Hanna Gronkiewicz Waltz. Kapitanowie: przez pierwszych kilka miesi cy by kpt.. w. Julian Witkowski, od lipca 2000 jest kpt.. w. Roman Matulewski. Za oga jest 16-osobowa. W roku 2003 na statku zainstalowano system monitoringu i sterowania si ownià okr towà EMOS opracowany w Katedrze Automatyki Okr towej Wydzia u Elektrycznego Akademii Morskiej, a wdro ony przez Przedsi biorstwo Badawczo Produkcyjne ENAMOR Horyzont II wyszed w swà pierwszà podró na Spitsbergen (ze studentami Wydzia u Nawigacji). Od tego dnia do koƒca 2005 odby 56 rejsów, przeby ponad 102 tys. Mm, w tym 16 podró y na Spitsbergen (ze studentami AM, uczestnikami wyprawy z Polskiej Akademii Nauk, katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studentami z Turcji, Irlandii, WSM ze Szczecina, z Politechniki Cz stochowskiej), jednà na Antarktyd ( Mm). Przeszkolonych zosta o 1472 studentów Akademii Morskiej na statku prowadzone sà bowiem wszystkie rodzaje praktyk morskich. Statek spe nia cztery podstawowe funkcje: Funkcja badawcza gdzie baz naukowà mogà pe niç dwa kontenery laboratoryjne wyposa one w urzàdzenia i aparatur okreêlonà przez u ytkownika. Planuje si przystosowanie statku do prowadzenia badaƒ w zakresie geofizyki dna morskiego, badaƒ sejsmoakustycznych, biologii morza i ochrony Êrodowiska morskiego. Do potrzeb tych jest niezb dna infrastruktura techniczna pobierania próbek z dna morskiego oraz aparatura rejestrujàca analogowo i cyfrowo dane z sonarów i echosond. Funkcja dydaktyczna statek mo e prowadziç wszystkie rodzaje praktyk morskich dla studentów szkó wy szych i uczniów Êrednich szkó morskich. Posiada mostek nawigacyjny oraz zespó nap dowy najnowszej generacji umo liwiajàcy prowadzenie praktyk przez nawigatorów, mechaników i elektryków/ automatyków. Kabina nawigacyjna wyposa ona jest w cztery niezale ne stanowiska studenckie z repetytorami urzàdzeƒ nawigacyjnych mostka. Posiada równie obszernà central manewrowo kontrolnà. Dla celów dydaktycznych statek posiada sal wyk adowà dla 32 praktykantów oraz centrum komputerów. Kolejnà funkcjà jest Funkcja transportowa - statek ma mo liwoêç przewo enia dwóch kontenerów 20-stopowych równie ch odzonych. Obecnie Polska Akademia Nauk wykorzystuje statek do wymiany naukowców pracujàcych w bazach naukowych na Spitsbergenie oraz Antarktydzie oraz dowozu tam sprz tu i paliwa. Funkcja turystyczna - wysoki standard pomieszczeƒ mieszkalnych i socjalnych pozwala na zaokr towanie 40 turystów. Statek posiada kabiny jedno, cztery i 5-cio osobowe z w asnymi w z ami sanitarnymi, przestronnà mes za ogowà, kameralnà mes kapitaƒskà, klub i salon oficerski oraz mes studenckà, co pozwala na organizacj konferencji i spotkaƒ. GRUDZIE

17 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI BIURO KARIER STUDENCKICH przy Akademii Morskiej w Gdyni Stworzone zosta o po to, by u atwiaç absolwentom i studentom nawiàzania kontaktów z pracodawcami, pomoc w uzyskaniu praktyk oraz pracy. Dzia alnoêç rozpocz o , pod koniec roku zosta o przyj te w poczet cz onków Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Umo liwia znalezienie odpowiednich pracowników na okreêlone stanowiska pracy zgodnie z ich wykszta ceniem, doêwiadczeniami, umiej tnoêciami praktycznymi, cechami osobowoêci oraz predyspozycjami. Organizuje targi pracy w naszej uczelni. Odby y si ju dwie edycje tej imprezy (w 2004 i 2005 roku). Z zaproszenia w uczestnictwie w targach skorzysta o 25 firm: spedycyjnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, agencje crewingowe, laboratoria badawcze, banki, firmy z bran y elektronicznej. Zadania: Nieustajàca kampania informacyjna dotyczàca dzia alnoêci Biura Karier na naszej uczelni Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujàcych pracy Pozyskiwanie i udost pnianie ofert pracy sta ej i czasowej, sta y i praktyk Prowadzenie bazy danych pracodawców i aktualnych ofert pracy Redagowanie ofert pracy Przekazywanie informacji o kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych podwy szajàcych kwalifikacje Dokonywanie preselekcji kandydatów wg wymagaƒ okreêlonych przez pracodawc Analizy i oceny rynku pracy Prowadzenie rozmów doradczych, pomoc w okreêlaniu predyspozycji zawodowych Udost pnianie studentom i absolwentom literatury u atwiajàcej poruszanie si po rynku pracy Pomoc w pisaniu dokumentów rekrutacyjnych Organizowanie spotkaƒ z pracodawcami Wspó praca z Ogólnopolskà Siecià Biur Karier Kampania reklamowa naszej uczelni i Biura Karier w mediach ( TV, radio, prasa) Wspó praca z Wojewódzkim i Powiatowym Urz dem Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Pomorskim Miasteczkiem Zawodów Sporzàdzanie pó rocznych sprawozdaƒ z dzia alnoêci Biura Karier dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej Aby u atwiç absolwentom kierunków làdowych Akademii znalezienie zatrudnienia, Biuro Karier nawiàza o wspó prac z: - instytucjami rzeczoznawstwa i certyfikacji - stoczniami produkcyjnymi i remontowymi - zak adami remontu urzàdzeƒ okr towych i kontenerów, - przedsi biorstwami us ug portowych - maklerami morskimi - urz dami celnymi - firmami wyspecjalizowanymi w dziedzinie ubezpieczeƒ morskich i transportowych - spedytorami mi dzynarodowymi W adze uczelni zawar y porozumienie z Samorzàdem Województwa Pomorskiego, na mocy którego Biuro Karier pozostaje w ciàg ym kontakcie z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Gdaƒsku, Powiatowym Urz dem Pracy w Gdyni, Centrum Informacji zawodowej w Gdaƒsku, Pomorskim Miasteczkiem Zawodów oraz wszystkimi Biurami Karier funkcjonujàcymi na innych uczelniach w TrójmieÊcie. W 2003 roku wzi o udzia w dwóch wa nych imprezach: Targach Inwestorów oraz Targach Campus Europa przystanek Gdaƒsk. W ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej, przeprowadzonego przez Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku, projekt Rejs do Kariery uplasowa si na drugim miejscu w rankingu wy szych uczelni województwa pomorskiego. Dzi ki temu Biuro otrzyma o dofinansowanie na dzia alnoêç zwiàzanà z aktywizacjà zawodowà studentów i absolwentów Akademii Morskiej, w ramach którego zosta y zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, poprawnego pisania dokumentów rekrutacyjnych. GRUDZIE

18 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 Cztery jubileusze DARU POMORZA Dla s dziwego Daru Pomorza rok akademicki 2004/2005 by czasem szczególnym Êwi ci 70 rocznic wyp yni cia w pierwszy w naszych dziejach rejs polskiego statku dooko a Êwiata, a 13 lipca rocznic podniesienia bandery polskiej. Tego dnia proboszcz parafii Âw. Rodziny ks. Piotr Topelewski przekaza o tarz rektorowi Akademii Morskiej prof. Józefowi Lisowskiemu. Z ràk rektora o tarz wróci na statek jako wyraz szacunku dla przesz oêci i wiary przodków. O tarz towarzyszy Darowi we wszystkich podró ach od 1930 do Usuni ty w paêdzierniku 1949, poniewiera si w baraku nieopodal Paƒstwowej Szko y Morskiej. Uratowa go Leon Turzyƒski, krawiec PSM najpierw ukry w bunkrze opa owym szko y, pod koniec lat 60. we w asnym domu, a w 1986 przekaza proboszczowi. Po renowacji tworzy boczny o tarz Êwiàtyni, a od 1989 wypo yczany by przez uczelni na uroczystoêci Êwi ta szko y ka dego 8 grudnia. Przekazanie o tarza Akademii Morskiej uwarunkowane by o pisemnym zobowiàzaniem dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego (obecnego w aêciciela fregaty) e o tarz zostanie na sta e umieszczony w mi dzypok adzie Daru Pomorza. Protokó przekazania podpisali: przekazujàcy proboszcz Âw. Rodziny ks. pra at Piotr Topolewski, przyjmujàcy prof. dr hab. in. Józef Lisowski rektor Akademii Morskiej, koordynatorzy stron porozumienia: przewodniczàcy Towarzystwa Przyjació Daru Pomorza prof. dr in. kpt.. w. Miros aw Jurdziƒski i cz onek tego stowarzyszenia mgr kpt.. m. Józef Figiela. We wrzeêniu 2005 Dar Pomorza Êwi towa 70 rocznic powrotu z rejsu dooko a Êwiata, a 24 paêdziernika odby y si uroczystoêci zwiàzane z 60 GRUDZIE

19 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI Podniesienie bandery 1930 Podniesienie bandery 2005 rocznicà powrotu do Gdyni po zakoƒczeniu II wojny z powrotu z 5-letniego internowania w Szwecji. Towarzyszy a im wystawa Dwa spojrzenia (w obiektywie Sylwestra Krisa Brauna i J. Ostroma), przedstawiajàca oficjalne chwile zwiàzane z powrotem fregaty jak i te bardziej ludzkie, reporterskie, pokazujàce wzruszenie osób witajàcych jednostki na redzie. Na zdj ciach, wêród mieszkaƒców Gdyni mo na równie odnaleêç sylwetki oficerów radzieckich, którzy w tym czasie s u yli w Polskiej Marynarce Wojennej. aglowiec szkolny Dar Pomorza zbudowany zosta jako Prinzess Eitel Friedrich. Zakupiony zosta latem 1929 przez Pomorski Komitet Floty Narodowej i nazwany Pomorze, gdy fundusze na zakup pochodzi y ze zbiórki spo ecznej na Pomorzu. W grudniu 1929 odholowany do Nakskov (Dania) na remont; w czasie dramatycznej podró y omal nie zatonà, wp dzony sztormem na ska y zatoki Biskajskiej statek uroczyêcie wszed do s u by jako Dar Pomorza statek szkolny PSM. W latach okrà y kul ziemskà; w 1937 przeszed wokó przylàdka Horn. W sierpniu 1939 r., fregata wyruszy a z Gdyni w swój najd u szy rejs. 1 wrzeênia zosta a internowana w Sztokholmie, gdzie przebywa a przez pi ç lat, pod opiekuƒczym okiem wojennego komendanta radiooficera Alojzego Kwiatkowskiego ( Diadia ). Jej za oga i praktykanci walczyli w tym czasie na frontach drugiej wojny Êwiatowej. Do Gdyni wróci 24 X 1945 r. i wkrótce wznowi s u b jako statek szkolny Paƒstwowej Szko y Morskiej. Dwukrotnie wygra Operation Sail; w 1980 roku zdoby Cutty Sark Trophy. Czo owe pozycje w regatach zajmowa w latach 1974, 1976 i listopada 1982 r. zosta przekazany CMM. Przez pok ad Daru Pomorza przesz o oko o 14 tys. s uchaczy szkó morskich. W latach odby 102 rejsy, by na czterech kontynentach (oprócz Australii i Antarktydy). 319 razy zawinà do zagranicznych portów. 4 sierpnia 1982 r. formalnie wycofano fregat ze s u by w tym samym czasie podniesiono bander na jego nast pcy, Darze M odzie y, zaprojektowanym i zbudowanym w Gdaƒsku. Msza na pok adzie GRUDZIE

20 AKADEMICKI KURIER MORSKI 33 DZIA ARMATORSKI Zajmuje si obs ugà i eksploatacjà statków szkolnych Dar M odzie y oraz Horyzont II. Poprzez wspó prac z firmami agencyjnymi stara si umo liwiç studentom i absolwentom morskich kierunków odbycie praktyk eksploatacyjnych. Studenci kierunków làdowych mogà za atwiaç w Dziale formalnoêci zwiàzane z praktykami. W roku 2005 na statku szkolnym s/v Dar M odzie y praktyk odby o 178 praktykantów, w tym: 71 praktykantów z Wydzia u Nawigacyjnego 28 praktykantów z Wydzia u Mechanicznego 50 praktykantów z Wydzia u Elektrycznego 4 praktykantów z Wydz. Przedsi biorczoêci i Towaroznawstwa 25 praktykantów Zespo u Szkó Morskich w Ko obrzegu Na statku szkolno-badawczym m/s Horyzont II praktyk w 2005 roku odby o 272 praktykantów, w tym: 231 praktykantów z Wydzia u Nawigacyjnego 41 praktykantów z Wydzia u Elektrycznego Na rynku crewingowym dzia a wiele firm poszukujàcych kadetów na statki swoich armatorów. Ze wzgl du na pozytywnà opini panujàcà o studentach naszej uczelni, wiele firm zg asza si do Dzia u Armatorskiego z ofertami dla kadetów takich specjalnoêci jak: transport morski, elektroautomatyka okr towa, elektronika morska, eksploatacja si owni okr towych. Agencje crewingowe, które podpisa y umow o wspó pracy z Akademià Morskà w Gdyni: Baltic Marine Gdynia CT SERVE LIMITED Sp. z o.o. Döhle Maning Agency (dawne Geo-Marine Limited) I.U.M. Poland Ltd. Sp. z o.o. MAG Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. Phoenocean Ltd. Polska egluga Ba tycka S.A. S.A. INTESTRA LIMITED SMT Ship Management & Transport W roku 2005 najwi cej studentów wyp yn o z agencji: Baltic Marine Gdynia, I.U.M. Shipping Poland Gdynia, Morska Agencja Gdynia, SMT Shipmanagement and Transport Ltd. Wspó praca ze studentami polega na zbieraniu danych na temat poszukiwanych praktyk na statkach studenci zg aszajà ch ç skorzystania z pomocy Dzia u; informujà, które agencje najbardziej ich interesujà, na jakich statkach chcieliby najbardziej odbyç praktyki. Na stronie internetowej Dzia u Armatorskiego (www.armator.am.gdynia.pl) znajduje si baza danych stworzona specjalnie na potrzeby praktyk studenckich. Student mo e w niej zalogowaç si, wymyêlajàc sobie login i has o. Nast pnie wype nia aplikacj, w której m.in. umieszcza swoje dane teleadresowe. Praktykanci kontaktujà si z Dzia em osobiêcie bàdê zostawiajà swoje dane w istniejàcej bazie danych na stronie internetowej Dzia u Armatorskiego. Niektórzy wysy ajà e z proêbà o pomoc. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie ofert praktyk. Obecnie to pracownicy agencji crewingowych cz Êciej kontaktujà si z pracownikami Dzia u, by przekazaç zapotrzebowanie za ogowe. W roku 2004 w Dziale Armatorskim powsta o stanowisko specjalisty ds. praktyk morskich, którego celem jest pomoc studentom w poszukiwaniu pracy i praktyk na statkach. Zajmuje je mgr Agnieszka Droszczak. Wiele informacji dotyczàcych praktyk na statkach szkolnych oraz na statkach zagranicznych mo na znaleêç na stronie internetowej Dzia u (www.am.gdynia.pl/armator). Znajdujà si tam mi dzy innymi opisy agencji morskich, porady zwiàzane z odbywaniem praktyk itp. Studenci mogà równie osobiêcie zg osiç si do pracowników Dzia u od poniedzia ku do piàtku w godz Stanowiska zwiàzane z eksploatacjà statków szkolnych oraz praktykami studenckimi istniejà od poczàtku dzia alnoêci Akademii Morskiej ówczesnej Szko y Morskiej. W latach 60-tych ubieg ego stulecia powsta a odr bna komórka podlegajàca prorektorowi ds. morskich Dzia Praktyk i Statków Szkolnych, w którym zatrudniano 5 osób. 11 marca 1991 r. zmieni nazw na Dzia Armatorski, który funkcjonuje w tym brzmieniu do dziê. GRUDZIE

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TALL SHIP'S RACES GDYNIA 2009 41 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Gaudeamus po raz 8 i 90 2 Fanfara Morska

Bardziej szczegółowo

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr44 czerwiec 2011 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 44 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Kronika 2 Europejski Dzieƒ Morza 5 Sieç Centrów Doskonalenia i Kszta cenia

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Antydoping Polska. Raport roczny

Antydoping Polska. Raport roczny Antydoping Polska Raport roczny 2009 Uk ad sprawozdania Wprowadzenie prof. Jerzy Smorawiƒski Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Historia Struktura organizacyjna Członkowie Komisji Pracownicy Misja

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW

- PROJEKTOWANIE - NADZORY BUDOWLANE - PROMOCJA WYROBÓW INFORMACJA TECHNICZNA - REKOMENDACJE - WYCENY MAJĄTKU PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW Rok XXIII Nr 4 (109) 2014 4 /2014 CUTOB-PZITB Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. 61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH WROC AW 1999 Organizatorzy Kongresu Poligrafii Polskiej dzi kujà firmie Semata Sp. z o.o. za bardzo du e zaanga owanie w przygotowanie do druku powy szej publikacji.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064

AKADEMICKIE. Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 AKADEMICKIE CZASOPISMO AKADEMII ROLNICZEJ im. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO w POZNANIU Nr 12 (99) IX grudzieƒ 2005 Âwi ta u anów ISSN 1429 3064 O tarz przystrojony do Mszy Êw. hubertowskiej Hubertus u Êw. Jana

Bardziej szczegółowo