Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu z 1926 r.) GRUDZIEŃ 2011 NR 12 (629) Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2012 Roku oraz spełnienia wszystkich oczekiwań, dotyczących naszego Stowarzyszenia, jak i całego kraju przesyła Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności Andrzej w życiu Ciszewski osobistym i zawodowym Prezes w 2011 roku składa wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG Andrzej Ciszewski prezes wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG

2 Wiadomości Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości Przekazujemy Państwu ostatni numer Wiadomości w 2011 r., który jak zwykle, choć ma charakter świąteczno-noworoczny, to dotrze do Państwa już w styczniu 2012 roku. Choć rok 2011 żegnamy z poczuciem satysfakcji, ponieważ był to dla Stowarzyszenia udany rok, w któ rym w czerwcu uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 85-lecia, a na wrześniowym posiedzeniu Ra dy z optymizmem pod sumowy waliśmy pierwszy rok kadencji , to jednak drugie pół rocze przyniosło również smutne wydarzenia w naszym sto warzyszeniowym życiu. Jeszcze w czerwcu żegnaliśmy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie śp. Prof. Lucjana Przy bylskiego Członka Honorowego i przez kilka kadencji członka Zarządu Głównego, a w październiku, zu pełnie niespodziewanie do tar ła do nas informacja o śmierci kol. Prof. Jana Kaczmarka wybitnego naukowca i humanisty, pre ze sa w latach i od 1998 r. Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Żegnając śp. Kol. Jan ka Kaczmarka w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, w sło necz ny, październikowy dzień, chyba nie do końca uświadamialiśmy sobie skalę straty, jaką poniosło Sto wa rzyszenie wraz ze śmiercią naszego Honorowego Pre ze sa. Jestem pewny, że najbliższe miesiące i lata będą nam o tej stracie wielokrotnie przypominały. Kończący się rok był rokiem wielu emocji, a nawet napięć i niepewności głównie wynikających z kra jowych i europej skich wydarzeń polityczno-gospodarczych, których apogeum przypadło na okres paź dziernikowych wyborów parlamen tarnych oraz końcówkę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, kie dy ważyły się losy naszego zjednoczonego kontynen tu, a zwłaszcza jego podstaw ekonomicznych. Naj gorsze chyba jest za nami, a patrząc na miniony rok z pozycji prezesa, nie przychodzą mi do gło wy jakiekolwiek analogie do tych minionych emocji i trosk, jakie były naszym udziałem w sferze poli ty ki i podstaw ekonomicznych Polski i Unii Europejskiej w 2011 roku. To chyba dobrze, ponieważ świad czy o tym, że Stowarzyszenie kończy kolejny, normalny i owocny rok swojej działalności, bez zagro żeń natury organi zacyjnej i ekonomicznej. Tym bardziej, że przed nami rok Jubileuszu 100-lecia pierw sze go Zjazdu Inżynierów Mecha ników, który odbył się w Krakowie w dniach września 1912 r. podczas trwania VI Zjazdu Techników Polskich. Jubileusz ten chcemy przypomnieć podczas I DNIA MECHANIKA organizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie trwania Targów Innowacje Technologie Maszyny w dniu 30 maja 2012 roku. Dla Stowarzyszenia ogromnym wyzwaniem, bez precedensu w ostatnich latach, jest realizacja pro jek tu pn. Zwiększe nie atrakcyjności turystycznej i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie stan dardu Zamku w Rydzynie współ finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe. Jestem pewny, że zakończymy realizację te go zadania z poczuciem satysfakcji. Od ponad trzydziestu lat, od czasu odbudowy naszego Zamku w latach 70., ten piękny barokowy zabytek nie był w tak szerokim zakresie modernizowany i w znacznej części remontowany. Optymistycznie zakładam, że na część zadań, które nie weszły w zakres projektu, a które są związane z przejęciem po ponad dwudziestu latach przez własne zamkowe służby prowadzenia restauracji, znaj dzie my dodatkowe, niemałe środki, na które złożą się m.in. dobrowolne kwoty, o które zwróciliśmy się ze specjalnym apelem do wszystkich jednostek organizacyjnych zarówno statutowych, jak i gospo dar czych. Koleżanki i Koledzy, Prezesi i Dyrektorzy bardzo o tę pomoc w imieniu Zarządu Głównego proszę! Finał prac już za trzy miesiące i wtedy, parafrazując tytuł artykułu opublikowanego w WS na Ju bileusz 30-lecia działalności Zamku, będziemy mogli napisać: Po 35 latach działalności Zamku w Rydzynie kolejne cudowne dzieło odwagi związane z podniesieniem jego standardu. Po tych długich reminiscencjach odnoszących się do 2011 r. oraz wyzwań, jakie niesie rok następny, wypada mi Państwa zachęcić do lektury bieżącego numeru Wiadomości, które zawierają wiele ciekawych materiałów, świadczących o znaczącej aktywności naszego środowiska. W pierwszej kolejności zapraszam do lektury relacji z wręczenia nagród, pucharów i dyplomów laure a tom naszych trzech konkursów, których rozwój liczbowy oraz poziom kierowanych na nie prac jest co raz wyższy. Chodzi o XI Edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, IV Edycję Konkursu Na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku oraz V Edycję Konkursu dla Absolwentów Średnich Szkół Tech nicznych. Równie istotnym wydarzeniem było zorganizowanie 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących (24 26 paździer nika 2011 r., Hotel BOSS w Warszawie - Miedzeszynie), która zgromadziła rekordową liczbę uczestników ok. 370 osób w tym liczne grono wystawców narzędzi i sprzętu diagnostyki nieniszczącej. Ponadto interesujący i inspirujący materiał znajdziecie PT Czytelnicy w relacjach z udziału -owców na różnych tar gach technicznych, w tym w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (O/Stalowa Wola) i Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie (O/Bielsko-Biała). Niniejszy zeszyt zawiera także relacje z uroczystych spotkań poświęconych jubileuszom 60-lecia istnienia: FSNT- NOT w Rzeszowie oraz Radomskiej Rady Federacji SNT-NOT, w których do najaktywniejszych należą oddziały. Wspominamy również śp. Kolegę Czesława Dybca z Warszawy, wybitnego i długoletniego działacza Sekcji Wytrzy małoś ci i Badania Materiałów. Z nieco lżejszych form aktywności naszych jednostek organizacyjnych, ostatni numer 2011 r. zawiera m.in. relację z meczu piłki siatkowej o puchar Prezesa NOT w Łodzi, wygranego przez -owski team oraz relację z działalności Bractwa Kurkowego w Zielonej Górze. Może ten ostatni materiał będzie skutecznym bodźcem dla wszystkich miłośników rekreacji na strzelnicach i zmobilizuje nas do reaktywowania słynnych onegdaj Turniejów Strzeleckich, odbywanych na Strzelnicy Zamku Rydzyńskiego. Andrzej Ciszewski Prezes Strona 2

3 Wstęp Ustalenia i decyzje Prezydium ZG z r. Ustalenia i decyzje ZG z r. 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XI Edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa na naj lepszą pracę dyplomową o profilu mechanicz nym - rok akademicki 2009/2010 Zakończenie IV Edycji Konkursu na Najl ep sze Osiągnięcie Techniczne 2010 Roku V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Nagro dę i Dyp lom Prezesa Technik Absol went 2011 Technik Absol went 2011 w Oddziale w Legnicy I Międzynarodowa Konferencja Poligraficzna Posiedzenie Zarządu PTIM Informacja ze szkolenia zawodowego dla członków Sekcji MUZ Ważniejsze planowane imprezy naukowotechniczne w 2012 roku W numerze: Nr lat Wyjazd -owców ze Stalowej Woli na XIX MSPO Działalność Koła Miejskiego w Zielonej Górze Członkowie z Bielska-Białej na Międzynaro do wych Targach Maszynowych w Brnie we Wrocławiu wraca do źródeł Posiedzenie Rady Makroregionu Południowo- Wschodniego w Starachowicach Wyjazdowe spotkania działaczy Oddziału Rzeszow skiego Prezes Sekcji MUZ z kolejną wizytą u swoich członków Dzień Seniora w Stalowej Woli Koło Terenowe w Chojnowie organi zatorem ko lej nego Balu Andrzejkowego Finałowy mecz o puchar Prezesa Łódzkiej Rady FSNT-NOT 60-lecie Radomskiej Rady Federacji SNT-NOT Rzeszów jubileusz 60-lecia NOT Wspomnienie o Koledze Czesławie Dybcu ( ) Kronika stowarzyszeniowa Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 16 listopada 2011 r. 1. Dokona no przeglądu Systemu Zarządzania Jakoś cią w. Przedmiotem oceny fun kcjo nowa nia SZJ były następujące tematy: sprawozdanie z realizacji Polityki Jakości i celów dotyczących jakości, omówienie realizacji uchwał XXXII Walnego Zjaz du Delegatów, wyniki audytów, raport z przebiegu działań korygujących i zapobie gawczych, funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów, zgodność wyrobów, wyniki badania zadowolenia klientów w jed nostkach organizacyjnych oraz reklamacji i skarg, zmiany wewnętrzne oraz zmiany w otoczeniu Stowarzyszenia, które mogą wpływać na SZJ, możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Protokół z przeglądu zarządzania SZJ zostanie rozesłany do wszystkich jednostek organi zacyjnych i firm franchisingowych objętych tym Systemem. 2. Zapoznano się ze stopniem wykorzystania nieru chomości dla potrzeb statutowych Stowa rzysze nia oraz z pismem skierowanym do admi nistra torów tych nieru cho mości w sprawie sta nu technicznego i bez pieczeństwa ich użytkowania. 3. Omówiono wniosek z uchwały XXXII WZD dotyczący komisji energetycznych powoła nych na wniosek Stowarzyszenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zapoznano się dzia łalnością 34 Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, uznając, że w odniesieniu do 5 z nich, które są zarejestrowane przy firmach fran chisingowych, powinna być dokonana zmiana aktu powołania. Ostateczną decyzję w tej spra wie podejmie Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. 4. Powołano Komisję w składzie kol. kol.: Andrzej Woźniacki przewodniczący Sekcji Energe tycznej, Zdzisław Richter członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Jan Jantas i Andrzej Ziółkowski członkowie Zarządu Sekcji Ener getycznej, której zadaniem będzie opra co Strona 3

4 Wiadomości wanie projektu Instrukcji tworzenia i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych do stwier dza nia wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, powoływanych przy. 5. Wyrażono pogląd, że wobec pełnienia przez kol. Ryszarda Wycichowskiego funkcji skarbnika i wi ce prezesa ds. działalności gospodarczej powoływanie menedżera ds. działalności gos podarczej jest zbędne. Stanowisko to będzie rekomen dowane Zarządowi Głównemu przy podjęciu ostatecznej decyzji. 6. Zatwierdzono wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa - dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT Zapoznano się z informacją dotyczącą przebiegu remontu Zamku w Rydzynie w ramach realizacji przez Zarząd Główny projektu pt. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu lesz czyńskiego poprzez podniesienie standardu Zam ku w Rydzynie. 8. Powołano Komisję w składzie: Piotr Janicki i Ryszard Wycichowski członkowie Zarządu Głów nego, Zbigniew Szukalski zastępca dyrektora Zamku w Rydzynie i Jan Siuta członek Głównej Komisji Rewizyjnej, w celu protokolarnego przejęcia od dotychcza sowego dzierżawcy firmy Waldi Sp.j. pomieszczeń kuchennych, restauracyjnych i biurowych oraz urządzeń będących własnością, niezwłocznie po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy, tj. w dniu 5 stycznia 2012 roku. 9. Zapoznano się z problemami organizacyjnofinan sowymi Szkół Lotniczych, tj. Europejs kie go Technikum Lotniczego i Europej s kie go Lotniczego Liceum Profilowanego Tra nsportowo-spedycyjnego, ustalając, że ostateczną decyzję w sprawie ww. szkół podejmie Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. 10. Zaakceptowano wniosek redaktora naczelnego czasopisma Przegląd Spawalnictwa w sprawie powołania do składu Rady Programowej niżej wymienionych osób: Prof. Valeriy d. Kuznetsov, National Technical University of Ukraine Prof. Jolanta Janczak-Rusch, EMPA, Swiss Fede ral Laboratories for Materials Science and Tech nology Prof. Johannes Wilden, University of Applied Sciences, Niemcy Prof. Alexander I. Balitskii, National Academy of Science, Ukraina Prof. Leonid Łobanow, National Academy of Science, Ukraina Prof. Borys Paton, National Academy of Science, Ukraina Prof. Gieorgij Grigorenko, National Academy of Science, Ukraina. 11. Na wniosek Zarządu Oddziału w Radomiu przyznano Honorową Zbiorową Odznakę dla Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu. 12. Przyjęto informację sekretarza generalnego kol. Kazimierza Łasiewickiego na temat najważniejszych wydarzeń w w okresie od 20 października 2011 r. do 15 listopada 2011 roku. 13. Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego, odbytych w dniach 11 maja i 1 czerwca 2011 roku. Wiceprezes Piotr Janicki Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny w dniu r. 1. Przedstawiono propozycję dotyczącą autorów częś ci działów Historii w latach , apelując do członków Zarządu Głównego o włączenie się do realizacji pozostałych tema tów. 2. Wstępnie zatwierdzono koncepcję organizacji I DNIA MECHANIKA w 2012 r., który odbędzie się podczas przyszłorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich, zobowiązując kierownictwo Stowarzyszenia do przeprowadzenia rozmów z d yrekcją MTP. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas ww. imprezy odbędzie się seminarium podsu mowujące 5. edycję Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Roku, zobowiązano Komisję Konkur sową do zaproponowania zmian w obowią zującym Regulaminie Konkursu. 3. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Zamku w Rydzynie im. prof. inż. Henryka Mierzejewskiego. 4. Zapoznano się z informacją nt. dotychczasowego przebiegu remontu Zamku w Rydzynie i planowanych prac przewidzianych na okres do Strona 4

5 końca marca 2012 r. w ramach realizowanego przez Zarząd Główny projektu pn. Zwięk szenie atrakcyjności turystycznej regionu leszczyń skiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie. 5. Biorąc pod uwagę konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych niezbędnych do rozszerzenia zakresu działania Zamku o świadcze nie usług gastronomicznych, wyrażono zgodę na wystąpienie do prezesów oddziałów, dyrek torów agend i szefów firm franchisingowych współpracujących z naszym Stowarzyszeniem z prośbą o wsparcie finansowe Zarządu Głównego stosownie do możliwości finansowych kierowanej jednostki. 6. Zapoznano się z informacją o dokonanym przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością w w dniach r. i r. oraz o przeprowadzonym w dniach od 15 listopada do 7 grud nia 2011 r. audicie nadzoru przez zespół audytujący powołany przez Jednostkę Certy fi kującą UDT-CERT, którego audytorem wiodącym był Pan Eugeniusz Wolanowski. Cel i zakres audy tu obejmował ocenę funkcjonowania SZJ w na zgodność z normą PN-EN ISO Zapoznano się z problemami organizacyjno-finansowymi Szkół Lotniczych i zaak cep towano wnioski Sekretarza Generalnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, obni żenia kosztów działalnosci i przy sz łości tych Szkół. 8. Zapoznano się z wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej i wpływami od firm franchisingowych za III kwartały 2011 r. 9. Podjęto uchwałę w sprawie odpisu z zysku na dzia łalność statutową. 10. Przyjęto do wiadomości propozycje terminów ważniejszych spotkań ZG i jego Prezydium na I półrocze 2012 roku. 11. Zaakceptowano ideę powołania Komisji ds. Historii Techniki przy Zarządzie Głównym upoważniając Sekretarza Generalnego do skompletowania jej składu osobowego. Nr lat 12. Zapoznano się ze stanem organizacyjnym 34 Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych powoła nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek. Uznano za celowe uaktualnienie Instrukcji tworzenia i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energe tycznych, powoływanych przy. Ponadto ustalono, że w odniesieniu do pięciu EKK, które aktualnie są zarejestrowane przy firmach z którymi podpisał umowy franchisingu, będzie dokonana zmiana aktu powołania przy przedłużaniu ich funkcjonowania na następną kadencję. 13. Nadano tytuł Dyplomowanego Rzeczoznawcy kol. dr inż. Wojciechowi Jurczakowi z Oddziału w Gdańsku w specjalnościach: 202 wytrzymałość materiałów i konstrukcji, 106 systemy zarządzania jakością oraz 710 jednostki pływające. 14. Na wniosek Prezydium ZG z dnia 16 listopada 2011 r. podjęto decyzję o niepowo ływa niu w bieżącej kadencji menedżera ds. działalności gospodarczej (wniosek uchwały XXXII WZD ), biorąc pod uwagę, że podobną fun kcję pełni kol. Ryszard Wycichowski jako wice prezes ds. działalności gospodarczej, który jest wspomagany przez Prezesa i Sekretarza Generalnego. 15. Zapoznano się z informacją przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą kol. Włodzi mierza Fleischera dotyczącą wdrożenia między narodowej normy ISO 29990: usługi edu kacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia. 16. Na wniosek Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze przyznano Honorową Zbiorową Odznakę dla niżej wymienionych firm: GAMBIT-Lubawka Sp. z o.o., Kopex-Famago Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, DOFAMA THIES Sp. z o.o. z siedzibą w Kamien nej Górze, DOLFAMEX Sp. o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, UniMould Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńsku, MATUSIEWICZ Budowa Maszyn S.J. z siedzibą w Gryfowie Śląskim, PMPoland S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. 17. Przyjęto w poczet członków zbiorowych/wspierających następujące firmy: na wniosek Zarządu Oddziału w Łodzi - Przedsiębiorstwo Usługowe Konserwacji Wyko nawstwa Projektowania Klimatyzacja Chłod nictwo KLIMA TECH s.c. z siedzibą w Kutnie; na wniosek Zarządu Oddziału w Olsztynie Zakład Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 18. Zapoznano się z informacją Sekretarza Generalnego o najważniejszych wydarzeniach w w okresie od 23 września 2011 r. do 9 grudnia 2011 roku. 19. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokoły z posiedzeń ZG odbytych w dniu 28 maja i 4 lipca 2011 r. Prezes Andrzej Ciszewski Strona 5

6 Wiadomości 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących W dniach października 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie - Miedzeszynie odbyła się Jubileuszowa 40. Kra jo wa Konferencja Badań Nieniszczących. Konfe ren cja objęta została patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Celem Konferencji był przegląd stałego rozwoju badań nieniszczących w sferze szeroko pojętej gospodarki. Ze względu na jubileuszowy charakter 40. KKBN zaplanowano oprócz zaprezentowania i omówienia współczesnych kierunków związanych z badaniami nieniszczącymi w tak istotnych dzie dzinach gospodarki, jak energetyka (jądrowa i konwen cjonalna), budownictwo, przemysł środków tran sportu, Structural Health Monitoring (SHM) podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowo-technicznego w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Dorobek ten zostawił zna czący ślad w dotychczasowej działalności m.in. w sektorach wytwarzania i eksploatacji elementów, wyrobów i konstrukcji, a także w pokrewnych zastosowaniach gospodarki i nauki. Przemawia prezes Zarządu TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Janusz Grabka, a Prezydium tworzą kol. kol.: Grzegorz Jezierski Politechnika Opolska, Marek Walczak prezes UDT, Krzysztof Jan Kurzydłowski prezes PTBNiDT, Andrzej Ciszewski prezes i Bogdan Zając prezes Oddziału Warszawskiego PTBNiDT Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzys two Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Zarząd Główny w Warszawie, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnos tyki Technicznej Oddział w Warszawie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mecha ników Polskich. Organizatorem technicznym był Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie. Urzędowi Dozoru Technicznego przyznano tytuł Partnera Konferencji. Część firm podpisała umowy sponsoringu, świad cząc odpowiednie usługi lub inne świadczenia o charakterze rzeczowym: Materials Engineers Group Sp. z o.o., Warszawa, Koli Sp. z o.o., Banino k/gdańska, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Monachium, TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., Zabrze. Technic Control Sp. z o.o., Szczecin, Simptest ZOKJW Ośrodek Usług Inży nier s kich Sp. z o.o., Katowice. Patronat medialny nad Konferencją objęły czaso pisma naukowo-techniczne: Przegląd Techniczny, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Spawalnictwa, Mechanik, Tribologia. W celu naboru uczestników na Konferencję wystąpiono do odpowiednich organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, jednostek naukowych, wyższych uczelni technicznych oraz przedstawicieli firm, producentów NDT w dziedzinie badań nieniszczących z informacją o Konferencji, zgłaszaniu swojego uczestnictwa, referatów, udziału w wystawie. Wyżej wymienione informacje zawierał Komu nikat nr I oraz Komunikat nr II 40. KKBN, jak również prowadzona na bieżąco strona internetowa W wyniku ww. działań na Konferencję zgłosiło się 368 uczestników i gości z kraju i zagranicy. Jubileuszowa 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących w Warszawie odbyła się zgodnie z za kładanym programem. W trakcie 10 sesji plenarnych wygłoszono 52 referaty, w tym 10 referatów zamó wio nych przez organizatorów, oraz zaprezento wano 5 posterów na sesji plakatowej. Zaproszonym gościom prelegentom z zagranicy za pewniono tłumaczenie symultaniczne Sesji II Ba dania nieniszczące w energetyce jądrowej cz. 2. Uczestnicy Konferencji Strona 6

7 Nr lat Inauguracja Konferencji. Od lewej: Pan Mirosław Lewiński z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki i Pan Grzegorz Jezierski przewodniczący I i II Sesji Plenarnej Odbiorniki do tłumaczenia symultanicznego zapew niło Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji LIDEX. Prezentowane referaty spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników Konferencji. Wysoko oceniono poziom merytoryczny wystąpień, poparty ciekawymi prezentacjami, o czym świadczą uwagi i wnioski w wypełnionej ankiecie dotyczącej oceny 40. KKBN. Streszczenia referatów zostały opublikowane w wydrukowanych Zeszytach problemowych, a pełną treść referatów umieszczono na pendrive ach, które rozdano uczestnikom Konferencji wraz z kom pletem materiałów konferencyjnych 40. KKBN. 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w Warszawie towarzyszyła Wystawa Sprzętu i Apara tury NDT, której uczestnikami było 27 firm z kraju i zagranicy. Uczestnicy Konferencji oraz wystawcy otrzymali wydany drukiem Biuletyn Wystawców Aparatury, Osprzętu i Materiałów do Badań NDT. Prezes Andrzej Ciszewski podziękował kierownictwu firm będących uczestnikami wystawy za wzorowe i w pełni profesjonalne zorganizowanie stoisk wystawienniczych oraz prezentacje najnowsze go sprzętu i aparatury do badań nieniszczących (wysłano odpowiednie pisma). W czasie trwania Konferencji zorganizowane zostały Warsztaty Radiografia Cyfrowa przy współpracy firmy TÜV Akademia Polska z Zabrza oraz Technic Control Sp. z o.o. ze Szczecina. Warsztaty odbyły się w dniach 24 i 25 października 2011 r. w grupach 16-osobowych, w 2-godzinnych blokach. W warsztatach uczestniczyło ogółem 48 osób. W uwagach i wnioskach ankietowanych uczestników Konferencji przeprowadzone warsztaty zosta ły ocenione bardzo wysoko, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Konferencji towarzyszyły wieczorne imprezy Wystawa sprzętu i aparatury NDT okolicznościowe i towarzyskie: uroczysta kolacja z okazji jubileuszu Konferencji z udziałem solistki Teatru Wielkiego w Warszawie Pani Niny Nowak, na której rozdano okolicznościowe dyplomy i certyfikaty dla partnerów i sponsorów konferencji, patronów medialnych i organizatorów 40. KKBN oraz Koleżeńska Biesiada w stylowym pomieszczeniu Starego Młyna jednego z zabytkowych budynków kompleksu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego BOSS. Decyzją Komitetu Naukowego 40. KKBN nagrodę w Konkursie im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego na najlepszy referat, napisany i wygłoszony podczas KKBN przez młodego autora przyznano Panu Radosławowi Karczewskiemu za referat Charakterystyki sygnałów akustycznych generowanych podczas obciążania wybranych stali kons trukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnie niowych. Nagroda została ufundowana przez prezesa firmy Technic-Control Sp. z o.o. Bogdana Piekar czyka. Nagrody w Konkursie przyznawane są tra dy cyjnie od 1998 roku. Wystąpienie solistki Niny Nowak w czasie uroczystej kolacji podczas pierwszego dnia Konferencji Strona 7

8 Wiadomości Uczestnicy Konferencji oraz wystawcy otrzymali pamiątkowe certyfikaty z okolicznościowym numizmatem. Numizmat upamiętniający Jubileuszową 40. Krajową Konferencję Badań Nieniszczących w Warszawie został wybity w Mennicy Śląskiej Sp. z o.o. Ocenę ogólną przeprowadzonej Konferencji wyra żaną przez uczestników należy uznać za dobrą, za równo pod względem merytorycznym, jak i organi zacyjnym. Większość z nich zadeklarowała chęć uczest niczenia w kolejnej Konferencji, organizo wanej tym razem w Toruniu. Opracował: Jan Socha Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie Uczestnicy Konferencji podczas Biesiady Koleżeńskiej w Starym Młynie drugi dzień Konferencji Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XI Jubileuszowej Edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym - rok akademicki 2009/ listopada 2011 r. odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa z laureatami XI Jubileuszo wej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagro dę i Dyplom Prezesa na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej, pod Patronatem Honorowym pani Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas uroczystości wręczono laureatom dyplomy, książki, nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Główny, puchary ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody specjalne dla najlepszej pracy konstruk cyjnej ufundowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nagrody wręczyli: prof. Jan Pilarczyk przewod niczą cy Komisji Konkursowej, dr inż. Andrzej Ciszews ki prezes, Kazimierz Łasiewicki sekretarz gene ralny i Robert Chudzik wicedyrektor Zes połu Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Tech nicznego. Prace nadesłane do XI edycji Konkursu przez absolwentów Politechnik: Wrocławskiej, Poznańs kiej, Gdańskiej, Radomskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Warszaw skiej, Śląskiej oraz Akademii Techniczno-Hu ma Laureat I nagrody inż. Kamil Śpiewak ze swoim promotorem prof. Zbigniewem Mirskim w otoczeniu prof. Jana Pilarczyka przewodniczącego Komisji Konkursowej i dr. inż. Andrzeja Ciszewskiego prezesa Laureaci Konkursu z osobami towarzyszącymi i promotorami Strona 8

9 nistycznej w Bielsku-Białej i Wojskowej Aka de mii Technicznej w Warszawie, wyróżniały się wyso kim pozio mem merytorycznym. Dlatego też Ko misja Konkursowa poświęciła wiele czasu, by wyłonić najlepsze z nich, zasługujące na nagrody i wyróżnienia. Nr lat Rozstrzygnięcie XI Edycji Konkursu odbyło się na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej przy ZG w dniu 15 września 2011 r. pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka i przedstawia się następująco: Prace nagrodzone 1. I miejsce Kamil ŚPIEWAK Opracowanie technologii spawa nia laserowego mechanizmu siedzenia samochodowego Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nzw. PWr Politechnika Wroc ław ska Wydział Mechaniczny Wrocław II miejsce Jakub Łukasz ROJEWSKI Marta WALCZAK Wyznaczenie całkowitej spraw noś ci motosprę żarki Cooper-Be sse mer GMVH-12 pracu jącej w tłoczni gazu Promotor: dr hab. inż. Tomasz Ig na cy Dobski Badania geometrii kanału gazody na micznego przy spawaniu wiązką laserową metodą z głębokim wtopieniem Promotor: dr inż. Wojciech Kiełczyński Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Poznań Gdańsk 4. III miejsce Paweł BARANOWSKI Badania numeryczne zjawisk termomechanicz nych występujących na powierzchni ciernej tarczy hamulcowej Promotor: dr inż. Jerzy Małachowski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechaniczny Warszawa 5. Marcin ZALEWSKI Projekt przenośnika wibracyjnego orientujące go opaski kotew mechanicznych Promotor: dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. nadzw. PWr Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Wrocław Prace wyróżnione 6. wyróżnienie Michał SIRAK Ocena wpływu starzenia na destrukcję powłok lakierniczych samochodów Promotor: dr hab. inż. Danuta Kotnarowska Politechnika Radomska Wydział Mechaniczny Radom 7. wyróżnienie Marcin WALOTKA Technologia obróbki kostki przyłączeniowej wymien nika ciepła i konstrukcja uchwytu mo cu jącego Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. PP Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Poznań 8. wyróżnienie Marcin JAMONTT Ocena podatności cieplnej materiału ceramicznego na pękanie Promotor: dr Hanna de Sas Stupnicka Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny Lublin Ponadto Urząd Dozoru Technicznego ufundował nagrody specjalne dla następujących osób: 1. Paweł Baranowski Badania numeryczne zjawisk termomechanicznych występujących na powierzch ni ciernej tarczy hamulcowej Promotor: dr inż. Jerzy Małachowski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechaniczny 2. Marcin Jamontt Ocena podatności cieplnej materiału ceramicznego na pękanie Promotor: dr Hanna de Sas Stupnicka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny 3. Michał Sirak Ocena wpływu starzenia na destrukcję powłok lakierniczych samochodów Promotor: dr hab. inż. Danuta Kotnarowska Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny Opracowała: Elżbieta Białek BZG Strona 9

10 Wiadomości Zakończenie IV Edycji Konkursu na Najlepsze osiągniecie techniczne 2010 roku W dniu 10 grudnia 2011 r. w Warszawie podczas posiedzenia Zarządu Głównego odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z laureatami IV edycji konkursu na Najlepsze osiągnięcie techniczne 2010 roku. Tegoroczna edycja konkursu rozszerzona została o prace nadesłane z instytutów naukowo-badawczych. Spośród prac zgłoszonych do konkursu, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać: pierwsze miejsce Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Rolniczych z Poznania za wdrożenie pt. Kom bajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymien nymi adapterami roboczymi oraz Hucie Sta lowa Wola za 2 prace pt. Spycharka gąsie nicowa TD-14M i Koparko-ładowarka 9.50M, drugie miejsce Instytutowi Spawalnictwa w Gli wicach za opracowanie pt. Innowacyjna tech nologia zgrzewania tarciowego obwodowego pokrywy z tuleją cylindra siłownika pneuma tycznego, stosowanego w systemach bezpieczeństwa oraz Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku za wdro żenie pt. Projekt, budowa i uruchomienie wielkogabarytowego stanowiska do badania dymo szczelności drzwi i żaluzji, trzecie miejsce Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych w Warszawie za wdrożenie Systemu diagnostyki tribologicznej statków powiet rznych lotnictwa Sił Zbrojnych RP zgodnego ze standardami NATO i programem Joint Oil Ana ly sis Program (JOAP), Toruńskim Zakładom Urzą dzeń Okrętowych TOWIMOR za osiąg nię cie pt. Zespół urządzeń cumowniczokotwicznych z napędem hydraulicznym typu C16H+PK81, wdrożone w Stoczni HYUNDAI Korea oraz Za kładom Urządzeń Technicznych UNIMASZ w Olsztynie za wdrożenie pt. Reaktory fer men tacyjne: jedno selekcyjny A i wielo selekcyjny B dla Centrum Badania Energii Odnawialnej Uni wersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Ponadto wyróżniono dyplomami uznania następu jące firmy: Spółkę z o.o. Kopex Famago ze Zgorzelca za wdrożenie Obrotnika łańcuchowego zmodernizowanego, Fabrykę Armatur JAFAR S.A. z Jasła za aktywny udział w kolejnych edycjach konkursu i wdrożenie do produkcji nowych przepust nic, a także Plasticon Poland SA z Torunia za wcześniejsze, ważne dla gospodarki narodowej nagro dzone w poprzednich edycjach konkursu prace oraz za wdrożenie do produkcji Systemu plano wania, organizacji oraz kontroli realizacji zleceń produkcyjnych w obszarze Spoolsów TWS. Dyplomy i wyróżnienia wręczyli prezes And rzej Ciszewski i przewodniczący komisji konkur sowej Janusz Gradowski. Opracowała: Dzidka Solarska BZG V edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Technik Absolwent 2011 Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Główny na swoim posiedzeniu w dniu 12 listopada 2011 r. dokonała oceny punktowej absolwentów zgłoszonych przez oddziały w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyp lom Prezesa Technik Absolwent Do konkursu osiągnięcia absolwentów średnich szkół technicznych zgłosiły oddziały w Bielsku Białej, Białymstoku, Gorlicach, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Rzeszowie. Obradujące w dniu 16 listopada 2011 r. Prezydium Zarządu Głównego zatwierdziło wyniki Komisji Konkur sowej pracującej pod kierownictwem kol. Stanisława Kró likowskiego, które prezentujemy w dalszej części informacji. Lista laureatów konkursu jest także dostępna na stronie internetowej (www.simp. pl), zakładka komunikaty (komunikat nr 8). Najlepszym ze wszystkich zgłoszonych absolwen tów okazał się Daniel Jancarczyk technik mechatronik, absolwent Zespołu Szkół Elektro ni SUPER TECHNIK Pan Daniel Jancarczyk cz nych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku- Białej. Wręczenie dyplomu i nagrody dla ww. odbyło się w dniu 17 listopada 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego, natomiast wręczenie dyplomów po zostałym laureatom odbyło się w siedzibach właś Strona 10

11 Lp. Stopień nagrody Imię i nazwisko absolwenta I. Specjalność technik mechanik Nr lat ciwych oddziałów. Ponadto prezes i przewodniczący Komisji Konkursowej skierowali do dyrektorów szkół poszcze gólnych laureatów listy gratulacyjne. Opracowała: Anna Szczepaniak BZG Nazwa szkoły 1. I miejsce KLUCZNY Robert Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki w Bielsku-Białej 2. II miejsce DUDEK Damian Zespół Szkół nr 2 im. Staszica w Nowym Tomyślu 3. II miejsce OSIKA Grzegorz Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie 4. III miejsce CZECH Damian Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie 5. Wyróżnienie PISKAŁA Sebastian Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie 6. Wyróżnienie ZBYLUT Artur Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 7. Wyróżnienie OCHOŃSKI Paweł Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Kraków, Technikum Mechaniczne nr Wyróżnienie RYBA Piotr Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 9. Wyróżnienie MICHALIK Tadeusz Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 10. Wyróżnienie KALEMBA Łukasz Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Kraków, Technikum Mechaniczne nr Wyróżnienie BRZYTWA Mariusz Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. 1. II. Specjalność technik mechatronik SUPER TECHNIK ABSOLWENT 2011 JANCARCZYK Daniel Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej 2. I miejsce ZIMNOCH Mateusz Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku 3. II miejsce BIJEWSKI Krzysztof Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. 4. III miejsce BOGACZ Jakub Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła w Dębicy 5. Wyróżnienie KOZIARA Piotr Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła w Dębicy III. Specjalność technik elektronik 1. I miejsce DŁUGOSZ Krzysztof Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl. 2. II miejsce WYSOCKI Wojciech Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl. 3. II miejsce DUDA Paweł Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl. 4. III miejsce GŁĄBAŁA Kamil 5. Wyróżnienie SKROBEK Karol 6. Wyróżnienie BARANOWSKI Adrian 7. Wyróżnienie PIREK Robert Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim IV. Specjalność technik informatyk 1. I miejsce JĘDRYSEK Artur Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu 2. II miejsce Wyniki V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT 2011 ROZBICKI Łukasz technik teleinformatyk Technikum Budowy Maszyn im. Powst. Śląskich w Piotrkowie Tryb. 3. III miejsce ROGALIŃSKI Jakub Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 4. III miejsce SAROT Jarosław Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach V. Specjalność technik pojazdów samochodowych 1. I miejsce MARCINIAK Kamil Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie 2. II miejsce NOWOSADZKI Jacek Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie VI. Specjalność technik poligraf 1. I miejsce WÓJCIK Artur Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie 2. II miejsce RAŹNY Sylwester Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie Strona 11

12 Wiadomości Technik Absolwent 2011 w Oddziale Legnicy Dr inż. Jerzy Bartoszewski (PWr) wita gości W dniu 27 października 2011 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się Uroczysta Gala poświęcona wręczeniu nagród laureatom konkursu TECHNIK ABSOLWENT Do udziału w uroczystości zostały zaproszone władze uczelni technicznych, Ku ratorium Oświaty, władze powiatów, dyrektorzy szkół, wychowawcy i uczniowie, działacze i wspierające firmy. Organizatorem spotkania i konkur su TECHNIK ABSOLWENT 2011 był Zarząd Oddziału w Legnicy. Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. W opinii Zarządu Oddziału zwłaszcza w obecnym czasie popularyzacja dziedzin tech nicznych jest niezbędna i ważna dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej. Jest to pierwsza edycja konkursu na terenie objętym działal nością Oddziału w Legnicy. W kwietniu 2011 r. komisja konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 11 szkół spełniających kryteria regula minu, z których 5 zespołów potwierdziło chęć przystąpienia. Każda szkoła miała prawo zgłosić najlepszego absolwenta z każdej specjalności technikum. W ocenie ogólnej Komisja Konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie, osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (matura i potwierdzone kwalifikacje zawodowe). TECHNIKIEM ABSOLWENTEM ROKU 2011 został Tomasz Jóźków, a drugie miejsce zajął Dawid Jachowicz (nagrodę odebrała mama) absol wenci Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, trzecie miejsce zajął Rafał Berlicki absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńs kiego w Bolesławcu. Zwycięzcy odebrali dyplomy wraz ze statuetkami oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopa i od twarzacza mp3 za zajęcie pierwszego miejsca, tabletu i odtwarzacza mp3 za drugie miejsce i aparatu fotograficznego za trzecie miejsce. Pozostali absolwenci Szymon Buzdygan absolwent Zespołu Szkół Samo chodowych w Legnicy, Sebastian Buczek absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, Bartosz Ostropolski i Marek Szaja absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, oraz Marcin Robert Jaskuła absolwent Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie otrzymali wyróżnienia i liczne nagrody rzeczowe. Dodatkowe wyróżnienie przypadło Zespołowi Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, który może szczycić się najlepszym absolwentem roku Prezes Oddziału kol. Włodzimierz Bo czek złożył gratulacje i wręczył puchar przechod ni Prezesa Oddziału w Legnicy wraz z dyplomem dyrektorowi Czesławowi Witoldowi Czupryniakowi. Szczególne podziękowania należą się funda torom nagród starostom i prezydentom miast oraz firmom: WEZI-TEC z Legnicy, KGHM, ZANAM, Wręczenie nagród zwycięzcom Finaliści konkursu Strona 12

13 Nr lat REMY, KAZET z Głogowa, KRET i S-ka Tadeusz Kret, PPUH Jan Kryszczuk, Agencji Ochrony Pracy i Środowiska BHPE Paweł i Ryszard Pacuła, Möl n dals Industriprodukter Polska Sp. z o.o. i Oś rod kowi -EKSPERT z Chojnowa. W imieniu dy rektora KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów KGHM przedstawiciel zakładu przekazał upominki dla wszystkich laureatów konkursu. Gala zakończyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu TECHNIK AB SOL WENT ROKU Opracował: Krzysztof Aleksandrowicz I Międzynarodowa Konferencja Poligraficzna W dniach listopada 2011 r. w Zamku Klicz ków od była się I Międzynarodowa Konferencja Poligra ficzna (organizatorzy zapowiadają jej kontynu a cję), której tematem był sektor poligraficzny w gos po darce Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec trans for macja oraz perspektywy. Organizatorami kon fe ren cji byli Sekcja Poligrafów oraz Ośrodek Badań i Analiz Promocja XXI, a patronowali jej ministrowie gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezes NOT. Radzie Programowej przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek. Czasopismo Poligrafika była jednym z patronów medialnych konferencji. Wśród kilkudziesięciu uczestników konferencji byli m.in. rektor Ukrainian Academy of Printing prof. dr hab. inż. Bohdan Durnyak oraz doc. dr inż. Yaroslav Uhryn. University of Pardubice repre zentował dr inż. Jiri Hejduk, natomiast z Niemiec przyjechał prof. dr Frank Roch. Licznie reprezentowane były środowiska naukowe z Polski: Wydział In żynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Wydział Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwer sytetu Technologicznego. Niestety, niewielu było przedstawicieli drukarń. Jeśli chodzi o tematykę, główny akcent położono na perspektywy przemysłu poligraficznego pojmowa nego w sensie ogólnym, jako całość. To niewątpli wie temat, który najbardziej interesuje wszystkich związanych z branżą. Otwierając konferencję, Tadeusz Chęsy prezes Sekcji Poligrafów tak scha rakteryzował obecną sytuację polskiej poli grafii: wielkie inwestycje, dużo nowoczesnych maszyn, zakłady dobrze wyposażone i co dalej? Z kolei reprezentujący Ośrodek Badań i Analiz Promocja XXI Wiesław Cetera podkreślał, że druk stanowi os tatnie ogniwo w łańcuchu prowadzącym do spełnie nia intelektualnego, nie powinno więc go zabraknąć. W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne. Pierwsza poświęcona była wpływo wi mediów elektronicznych i nowych nośników informacji na sektor poligraficzny. W tej części, której moderatorem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, wygłoszono cztery referaty. Rozpoczął prof. Gogołek wystąpieniem nt. Ewolucja druku me dia on-line, w którym zwracał uwagę na podstawowe uwarunkowania technologiczne (przede wszyst kim narzędzia IT, w tym Internet) i ekonomicz ne, wskazujące na nieodwracalny, zdaniem pre legenta, proces zmierzania w kierunku dominacji dystrybucji treści w postaci elektronicznej zarówno książek, czasopism, jak i gazet. Udział druku w obszarze mediów, już malejący, będzie wykazywał dal szą tendencję w tym kierunku. Czy i jak szybko czeka nas dzień bez papieru i druku? zastanawiał się prof. Gogołek. Są jednak segmenty druku odnotowujące wzrost, np. opakowania i etykiety. Jak zapewniał kolejny referent Josef Aumiller, także informacje, opinie, rozrywka i reklama będą zawsze poszukiwane, również w przyszłości, w formie wydruku na papierze. O rozwoju przemysłu poligraficznego w Czechach w latach traktował referat dr. inż. Jirego Hejduka i prof. dr Marie Kaplanovej wygłaszany (po czesku, co było sporym wyzwaniem dla słuchaczy) przez pierwszego z autorów. Podkreślano tendencję do ograniczania kosztów własnych, spadek inwestycji i ogólnie produkcji drukowanej, a także liczby zatrudnionych w przemyśle, z czym wiążą się obawy o przyszłość branży, choć liczba drukarń wydaje się stabilizować. Uwagę słuchaczy zwrócił niewielki udział druku fleksograficznego i druku cyfrowego także w prognozach rozwoju w czeskim rynku poligraficznym. Pytany o to Jiri Hajduk wyjaśnił nieco żartobliwie, że Republika Czeska jest republiką offsetową. Zamiast przewidzianego w programie referatu Druk cyfrowy: ewolucja czy rewolucja? prof. dr. hab. inż. Oleg Zaikin przedstawił referat Informatycz ne aspekty kształcenia poligrafów: zarządzanie kompetencjami, którego był współautorem wraz z dr. Przemysławem Różańskim. W wystąpieniu tym o zdecydowanie bardziej naukowym charakterze niż uprzednio zapowiadane prelegent przedstawił sytuację na rynku kompetencji, a także zakres kształ cenia studentów w dwóch obszarach: technologii oraz informatyki (te drugie są coraz bardziej pożądane). Autorzy stwierdzili, że brakuje systemu, który pozwoliłby ocenić stopień zgodności kompetencji nabywanych z kompetencjami wymaganymi po upływie określonego czasu i przedstawili stan Strona 13

14 Wiadomości badań nad jego opracowaniem. W dyskusji zwracano uwagę na niedostateczną wiedzę zarówno absolwen tów, jak i pracowników zakładów poligraficznych na temat systemów ERP/MIS, coraz powszechniej stosowanych w poligrafii. W pierwszym dniu odbył się także drugi panel poświęcony transformacji sektora poligraficznego w latach w Polsce, Czechach, Niemczech i na Ukrainie. Prowadził go dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili. Panel obejmował cztery referaty, z których pierwszy o przekształceniach polskiej poligrafii w latach wygłosił Bernard Jóźwiak. Autor wskazał na systematyczne ograniczanie nakładów inwestycyjnych (podczas gdy wg powszechnej opinii inwestycje rosną), malejącą liczbę firm poligraficznych i podobnie jak w Czechach dominację małych firm. Rezultatem jest spadek produkcji drukowanej, zwłaszcza gazet i czasopism. Rośnie jednak produkcja sprzedana (choć zysk brutto spada), a określona przez autora umowna miara potencjału polskiej poligrafii wykazała jego znaczący wzrost: od 1,80 w 1989 r. do 3,72 w 2011 roku. Zmiany w systemie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie technik drukarskich w Niemczech przedstawił prof. dr Frank Roch, a stan i perspektywy rozwoju branży poligraficznej Ukrainy oraz kształcenie fachowców dla poligrafii omówił po polsku! doc. dr inż. Yaroslav Uhryn; współautorem tego referatu był prof. dr hab. inż. Bohdan Durnyak. Sytuację branży na Ukrainie można ocenić pozytyw nie: stabilna jest zarówno liczba firm, jak i wysokość przychodów, a chociaż spadają nakłady książek i gazet, to rosną nakłady drukowanych czasopism. Panel uzupełniał interesujący referat Kapitał społeczny i innowacyjność w przedsiębiorstwach bran ży poligraficznej na tle przedsiębiorstw pozostałych sekcji gospodarki dr. Aleksandra Żołnierskiego, w którym m.in. przedstawiono wyniki pionierskich badań wskazujące, że polski menedżer-innowator (również w firmach poligraficznych) to także osoba o dużym kapitale społecznym, potrafiąca efektywnie wykorzystywać nieformalne kontakty. W drugim dniu konferencji uczestnicy odwiedzili dwa niemieckie przedsiębiorstwa poligraficzne. SDV Die Medien AG z siedzibą w Dreźnie. SDV nie jest jedynie nowoczesną drukarnią, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem oferującym usługi w zakresie komunikacji i marketingu. Kompleksowe portfolio usług poligraficznych oferuje w oparciu o druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy i operacje introligatorskie, usługi w zakresie kreacji graficznej, marketingu bezpośredniego oraz crossmmediow i realizacji kampanii rekla mowych. Ważnym elementem strategii SDV jest rozwój własnego oprogramowania m.in. do wsparcia sprzedaży on-line. Drugą firmą było Centrum Druku Freie Presse. Drukarnia powstała w 1993 r. na obrzeżach Chemnitz. W 2001 r. Centrum Druku (powierzchnia 37 tys. m2) zostało powiększone i w ciągu czterech lat został wdrożony projekt całkowitej wymiany infrastruktury technicznej. W latach została zmieniona przestrzeń spedycyjna, wymieniono CTP, a 4 maszyny rotacyjne Uniman (4/2) zastąpiono trzema maszynami typu Colorman (6/2). W drukarni pracuje 125 osób, które w trakcie trzech zmian wydają własny regionalny dziennik Freie Presse o całkowitym nakładzie 300 tys. egzemplarzy. Drugiego dnia konferencji, podczas uroczystej wieczornej gali, wręczono nagrody i honorowe wyróż nienia dla osób i firm w szczególny sposób zasłużonych dla polskiej poligrafii. Edward Dreszer, Janusz Ignaszczak i Karol Marzec zostali uhonorowani nagrodą poligrafów ZŁOTY INICJAŁ nie tylko za wybitne osiągnięcia na polu zawodowym, ale także za działalność społeczną na rzecz środowiska poligrafów. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska i Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Brac twa Kawalerów Gutenberga, zostali uhono rowani nagrodą CZARNY PELIKAN. To wyróżnienie przyznawane przez Ośrodek Badań i Analiz dedykowane jest kreatorom innowacyjnych projektów współ pracy środowisk naukowych i gospodarczych. Firmy Heidelberg Polska i Reprograf SA zostały uhonorowane tytułem MECENAS MŁODYCH POLI GRAFÓW za wspieranie rozwoju kadr poligra ficznych, dbałość o jakość kształcenia, a także za aktywną, kreatywną działalność na rzecz środowisk akademickich. Anna Rejak i Anna Sitnik, członkinie Sekcji Poligrafów, otrzymały tytuły Asystentek Rzeczo znawców, będące pierwszym etapem na drodze do uzyskania tytułu rzeczoznawcy. Obie są studentkami ostatniego roku na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. W trzecim dniu konferencji sesję poprowadził dr inż. Janusz Cymanek. Rozpoczął ją referat Martina Dreschera i Achima Sieberta poświęcony opaten towa nemu systemowi LotoTec (opisywanemu szczegółowo na łamach Poligrafiki ) wygłaszany przez dru giego z autorów. Zarządzanie strukturami handlowymi w drukarni w zmiennym otoczeniu omówił Dariusz Szymendera, a nowe regulacje dotyczące druku opakowań na żywność przedstawił dr Sebastian Gierisch. Dwa ostatnie referaty dotyczyły perspektyw przemysłu poligraficznego. Mariusz Geras (Kodak Polska) zarysował przyszłość branży poligraficznej, przekonując, że podąża ona w stronę pełnej automa tyzacji i wzrostu udziału komputeryzacji w procesie obiegu prac w całym cyklu produkcyjnym (workflow). Według autora szanse rozwoju i najwięk szej konkurencyjności będą miały drukarnie wdra żające nowe technologie (okazuje się, że koszty pracy nie mają tak zasadniczego wpływu na przemysł jak technologia) oraz śledzące ogólne trendy mogą Strona 14

15 ce mieć wpływ na rozwój ich biznesu. Jak podkreślał M. Geras, druk cyfrowy staje się już standardem. Nieco odmienne spojrzenie zaprezentował w Prognozie rozwoju sektora poligraficznego w latach Krzysztof Pindral, prezes Heidelberg Polska. Jak mówił, ze względu na rosnące zainteresowanie elektronicznymi środkami komunikacji powoli może spadać liczba drukowanych książek, prasy i czasopism oraz akcydensów, na rzecz ros nącej liczby informacji i reklamy wykorzystujących Internet czy mobilne urządzenia komunikacyjne, takie jak smartfony czy tablety. To rosnące źródło przychodów i nie ma powodu sądzić, aby ta ten dencja miała się zmienić. Sektor opakowaniowy zarówno na świecie, jak i w Polsce nie narzeka na brak zamówień i ten stan rzeczy na pewno się utrzyma w najbliższych latach, niezależnie od wspomnianych globalnych zjawisk. Nieprzerwanie od lat widać ogrom ną dynamikę w zakresie nowych rodzajów opa kowań, zaangażowania różnych technologii, a potencjał rozwojowy jest nadal ogromny. Produkcja poligraficzna per saldo będzie zapewne na podobnym poziomie co dzisiaj, z niewielką tendencją rosnącą. Według K. Pindrala, polskie drukarnie będą się starały rozszerzać swoje portfolio usług z zakresu tradycyjnej poligrafii, starając się zaoferować w rezultacie zupełnie nową wartość dodaną (pełniejsza i bliższa współpraca z klientem, obejmująca konsultacje, prace nad projektem, przygotowywanie elektro nicznych wersji produktu, pomoc przy dystrybucji, Nr lat rozwiązania web-to-print itp.). Drugą drogą będzie specjalizacja produkcji. Bardzo istotne będzie właściwe połączenie druku cyfrowego z offsetowym. Podsumowaniem konferencji była debata prowadzo na przez dr. inż. Stefana Jakucewicza na temat Determinanty rozwoju sektora poligraficznego na lata Wzięli w niej udział: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, dr inż. Janusz Cymanek, Krzysztof Pindral i Mariusz Geras. Ze względu na żywy współudział uczestników konferencji debata mogłaby potrwać jeszcze długo, ponieważ jednak był to ostatni punkt programu, należało się liczyć z pewnymi ograniczeniami czasowymi. W zasadzie zgo dzono się co do trendów i kierunków przedstawio nych w omawianych wystąpieniach: przyszłość pod znakiem technologii cyfrowych, druk tradycyjny z coraz większym udziałem wartości dodanej, treści elektroniczne i formy interaktywne zagrożeniem przede wszystkim dla gazet i książek, choć w formie drukowanej nie zanikną one, przynajmniej dopóki nie zejdzie ze sceny wychowane na nich i przyzwyczajone do takiej ich postaci pokolenie. Jednak część drukarń najprawdopodobniej będzie musiała zniknąć z rynku, nie będąc w stanie dostosować się do zmian, a tak naprawdę do końca nie wiadomo, co przyniesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Opracowanie jest przedrukiem artykułu Pani Iwony Zdrojewskiej, opublikowanym w nr 12/2011 czasopisma Poligrafika. Z prac Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji 14 września 2011 r. w siedzibie ZG w Warszawie odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji. Głównym tematem obrad tego gremium było nawiązanie ścisłej współpracy PTIM z konsorcjum wydawniczym Archiwum Motoryzacji. W tym celu w przeddzień posiedzenia miało miejsce spotkanie w tej sprawie na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie z dyrektorem, jego zastępcą oraz redaktorem naczelnym tego kwartalnika. Z ramienia PTIM uczest ni czyli w spotkaniu kol. kol.: Witold Opasewicz i Piotr Gębiś. Zarząd PTIM przyjął uchwałę w sprawie dalszych prac dotyczących prowadzenia negocjacji z konsorcjum wydawniczym, mających na celu włącze nie PTIM jako partnera do tego cenionego tytułu wydawniczego, jakim jest Archiwum Motoryzacji. Ponadto podczas posiedzenia przedstawiono i omó wiono szereg bieżących spraw dotyczących przy gotowań do organizowanych przez Towarzystwo imprez technicznych m.in. V Seminarium warsztatowego PTIM w dniach 8-9 listopada 2011 r., mającego miejsce podczas Międzynarodowych Targów Autosalon&Autoserwis w Katowicach oraz X Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rogowie k/łodzi w dniach 3-4 listopada 2011 roku. Przedstawiono i zaaprobowano na zebraniu kolej ną inicjatywę prezesa PTIM kol. Piotra Gę bisia dotyczącą zorganizowania przez Towarzys two specjalistycznego szkolenia dla rzeczo znawców specjalności samochodowych, którego tematem będą tym razem układy bezpieczeństwa biernego w pojazdach. Ustalono, że na zaproszenie kol. BogumiłaDuczmalewskiego prezesa Oddziału w Sie radzu następne zebranie odbędzie się na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku w drugiej połowie lutego 2012 roku. Opracował: Piotr Gębiś Prezes Zarządu PTIM Strona 15

16 Wiadomości Szkolenie zawodowe dla członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających W dniach października 2011 r. w udostępnionej po raz kolejny nieodpłatnie wytwórni kol. Zbigniewa Kłosa odbyło się seminarium poświęcone doskonaleniu zawodowemu w zakresie zabez piecze niowych zamknięć mechanicznych. Szkolenia te prowadzone są od 30 lat przez działacza, mgr. inż. mech. Józefa Rudzińskiego (obecnie prezesa Sekcji MUZ), przeznaczone początkowo dla me chaników zamknięć skarbcowych Narodowego Ban ku Polskiego, a aktualnie dla wszystkich zajmujących się działalnością odnoszącą się do MUZ. Sekcja MUZ, skupiając mechaników zamknięć skarbcowych NBP, rzeczoznawców i wykładow ców z wieloletnim stażem, dysponuje największą w kraju wiedzą w tej dziedzinie. Szkolenia są powtarzane cyklicznie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla ok. 20-osobowych grup w celu zapewnienia opty malnych warunków doskonalenia. Organizacją szko leń, planowanych przez Sekcję MUZ co 2 3 lata, zajmuje się Zarząd Sekcji MUZ wspólnie z członkami wspierającymi i Zakładem Certyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Uczestnicy drugiego dnia szkolenia zawodowego dla członków Sekcji MUZ Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez zespół wykładowców z Firmy POLITAL (członka wspie rającego Sekcji MUZ), dotyczące zamków elektronicznych, zamków wysokiego stopnia zabezpieczenia i zamków skarbcowych oferowanych przez tę firmę. Prezes Sekcji MUZ kol. Józef Rudziński w towarzystwie Pana Norberta Kubiciela z Firmy ASSA ABLOY POLAND Zajęcia przeprowadzone 25 października 2011 r. (9 godz. lekcyjnych, w tym 5 godz. ćwiczeń praktycznych) obejmowały: Wykład prezesa Sekcji MUZ, otwierający se minarium pt. Mechaniczne Urządzenia Zabezpieczające ; Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez zespół wy kła dowców z Firmy ASSA ABLOY POLAND (członka wspierającego Sekcji MUZ) pod kierow nictwem Norberta Kubiciela, dotyczące zam ków elektrycznych, elektromotorycznych i elektronicznych oferowanych przez tę firmę. Zajęcia przeprowadzone 26 października 2011 r. (8 godz. lekcyjnych, w tym 6 godz. ćwiczeń prak tycznych) obejmowały: Wykład Pana Jerzego Chytły z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Zajęcia przeprowadzone 27 października 2011 r. (3 godz. lekcyjne) obejmowały: Wykład Kierownika Laboratorium Badań Certyfikacyjnych MUZ Jerzego Chytły pt. Zagadnienia certyfikacji MUZ ; Wykład kol. Zbigniewa Kłosa pt. Problematyka wytwórstwa w zakresie MUZ połączony z prezen tacją wytwórni. Na zakończenie szkolenia prezes Sekcji MUZ przekazał uczestnikom zaświadczenia o jego od byciu. Opracował: Józef Rudziński Prezes Sekcji MUZ Strona 16

17 Lp. temat konferencji termin organizator miejsce XV Konferencja Inno wa- cje w Zarządzaniu i Inży nie rii Produkcji (daw - niej Kompu te ro wo Zin te gro wa ne Zarządza nie) Najnowsze trendy w po dej ściach kosz towym i po rów naw czym przy sza co waniu wartoś ci ma szyn, urządzeń i pojazdów na tle ustawo dawstwa Unii Europejskiej Napędy i sterowania hydra uliczne i pneumatycz ne 2012 Stan, potrze by, ocze ki wania, możli wości Podstawowe Prob lemy Metrologii [PPM 2012] Materiały polimerowe i ich przetwórstwo Towarzystwo Przetwór ców Tworzyw Poli me ro wych Międzyuczelniana Kon fe rencja Metrologów [MKM 2012] Finansowanie innowa cyj nych tech nologii oraz działalności badawczo-roz wojowej w polskim sektorze poligraficznym INNTECHGRAF N-T Konferencja Spa- walnictwo. Osiąg nię cia Pot rze by Wyz wania , Polskie Towa rzystwo Zarządza nia Produkcją Towarzystwo Rzeczo znawców Mająt ko wych - Sekcja Stero wania i Napędu Hydraulicznego Nr tel. kontaktowy Zakopane Zamek w Rydzynie k/leszna lat Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne w 2012 roku II Międzynarodowa Kon fe ren cja Poli graficz na In no wacje w sektorze poli gra ficznym Europy Środ kowo-wschodniej zasięg imprezy K z udziałem gości zagranicznych K z udziałem gości zagranicznych Wrocław M Wydawnictwo PAK Krynica Zdrój K Częstochowa - Bełchatów K z udziałem gości zagranicznych Wydawnictwo PAK Wisła K Sekcja Poligrafów 3. Międzynarodowa Kon fe rencja Natryski wanie cieplne. Zastosowania Dolnośląska Sekcja Spawalnicza przy Oddziale we Wrocławiu Instytut Spawalnic twa, Gliwice 41. Krajowa Konferen cja Badań Nienisz czących Polskie Towa rzyst wo Badań Nienisz czących i Diagnos tyki Technicznej Kierunki prac badawczych, rozwiązań tech - nicz nych oraz eks ploatacja urządzeń chło d ni czych i klima tyzacyjnych T o w a r z y s t w o Chłod nictwa, Klima tyzacji i Pomp Ciepła Sekcja Poligrafów Inowrocław Wrocław K z udziałem gości zagranicznych Sosnowiec M Toruń M K z udziałem gości zagranicznych Poznań K Jelenia Góra - Czechy M Strona 17

18 Wiadomości Wyjazd -owców ze Stalowej Woli na XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej Woli zorganizował w dniu 7 września 2011 r. dla 49 członków wyjazd do Kielc, celem zwiedzenia ekspozycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. MSPO jako jedna z trzech najważniejszych w Europie i jedyna w Polsce impreza tego rodzaju skierowana nie tylko do profesjonalistów, objęty był honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej. Salon Przemysłu Obronnego odbywający się od 1993 r. prezentuje nie tylko najnowsze osiągnięcia w branży obronnej, ale także rozwiązania oraz systemy logistyczne i ochrony służące bezpieczeństwu i mają ce zastosowanie w ratownictwie. Z roku na rok spotkanie przyciąga coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających z całego świata. Kolejna edycja Salonu trwała 4 dni i zgromadziła około 13 tys. gości. W Salonie wzięło udział kilkuset wystawców, pojawił się na nim najnowocześniejszy sprzęt woj s kowy, prestiżowe wyróżnienia i nagrody, oficjalne delegacje z całego świata oraz honorowi goście. Członkowie ze Stalowej Woli przed wejściem na MSPO Wyjazdowi przewodniczył prezes Oddziału w Stalowej Woli, kol. Antoni Sokołowski. Opracował: Antoni Sokołowski Prezes Oddziału w Stalowej Woli Działalność Koła Miejskiego w Zielonej Górze Koło Miejskie w Zielonej Górze po 17 latach tułaczki po różnych lokalach ma wreszcie moż liwość organizowania comiesięcznych spotkań w budynku, w którym mieści się siedziba Zarządu Oddziału i Ośrodka ZORPOT w Zielonej Górze, przy ulicy Zyty 15A. W ubiegłym roku przeprowadzono modernizację i remont ww. budynku. Stworzono w ten sposób salę audiowizualną do prowadzenia szkoleń i egzaminów. Uzyskaliśmy zgodę na organizowanie naszych spotkań w tej nowej sali i wreszcie możemy powiedzieć, że spotykamy się u siebie. Zwycięzca kura kol. Leszek Darżynkiewicz z trofeum Budynek Zarządu Oddziału i Ośrodka ZORPOT w Zielonej Górze Organizujemy również spotkania integracyjne z ro dzinami oraz z najmłodszymi, którzy wypełnią lukę pokoleniową Koła Miejskiego. 29 maja 2011 r. na zaproszenie Bra c twa Kur kowego z Rydzyny uczestniczyliśmy w za wo dach strzelec kich. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: 1. O najlepszego strzelca w kole, z udziałem simpow ców i ich współmałżonków. 2. Strzelanie królewskie o tytuł króla bractwa 2011 r. w konkurencji Strzelanie o kura, w którym bra li udział Bracia Kurkowi oraz męska część sim Strona 18

19 pow ców z Koła Miejskiego. Zawody o najlepszego strzelca w Kole wygrała Agnieszka Mirończyk, na drugim miejscu uplasował się kol. Piotr Widański, a na trzecim Magda Wi dań s ka. Nagrodą była specjalnie na tę okoliczność wyrzeź biona tablica. Zwyciężczyni przekazała nagrodę Kołu Miejskiemu, by mogła być jego ozdobą. W zawodach królewskich zwyciężył nasz kolega, Leszek Darżynkiewicz, który już w trzecim strzale powalił kura. Nr lat Zawody zakończyły się biesiadą przy grillu. Zostaliśmy również poczęstowani przez jednego z braci swojskim smalcem z ogórkiem oraz domową nalew ką. Impreza odbywała się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, za co Bractwu Kurkowemu jeszcze raz dziękujemy. Opracował: Jan Lewandowski Prezes Koła Miejskiego Członkowie z Bielska-Białej na Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie Dzięki współpracy Agencji Promocji Eksportu Przedstawiciela Veletrhy Brno a.s. w Polsce, 50-osobowa grupa członków z Oddziału w Bielsku- Białej zaproszona została do zwiedzenia Międzynaro dowych Targów Maszynowych w Brnie i udziału w konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele rządów Republiki Czech i Polski. W skład delegacji wchodzili pracownicy naukowi Akademii Techniczno-Humanistycznej i studenci tej uczelni, nauczyciele i uczniowie ostatnich klas ze szkół technicznych Bielska-Białej i Żywca oraz laureaci Konkursu Technik-Absolwent 2011 Roku. Na konferencji międzyrządowej w Brnie omówio no dotychczasową współpracę w zakresie realiza cji zagadnień naukowo-technicznych, nakreśloną przez wspólną Komisję powołaną w dniu 13 stycznia 2000 r. we Wrocławiu i z 41 tematów zgłoszonych w latach wybrano 24 tematy do realizacji. Ponadto delegacje rządowe podpisały umowę w spra wie kontynuowania prac naukowo-technicznych. W Brnie kluczowe miejsce zajmował Klub Pols kiego Biznesu w Republice Czeskiej jako organi zacja zrzeszająca firmy zainteresowane pol s koczes ką współpracą handlową, ułatwiającą transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Jednym z ważniejszych tematów omawianych na Konferencji były sprawy działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych. Region Podbeskidzia należy do Katowickiej SSE i jest beneficjentem w wykorzys taniu funduszy ze Wspólnoty Europejskiej, a realizacja inwestycji w znaczący sposób wpływa na roz wój gospodarczy kraju, o czym świadczy produkcja niżej wymienionych firm: FIAT GM Powertrain Polska producent silników spalinowych, FIAT Powertrain Technologies Poland producent silników benzynowych z turbodoładowaniem IV generacji, AVIO POLSKA producent łopatek turbiny niskoprężnej silnika najnowocześniejszego sa molo tu pasażerskiego na świecie BOENING 787, a w najbliższych miesiącach producent całej turbiny, Sala obrad konferencji przedstawicieli rządów Republiki Czeskiej i Polski Zwiedzanie Targów przez juniorów ze Szkół Technicznych z Bielska-Białej i Żywca Grupa firm producentów szybowcowych i lekkiego samolotu pasażerskiego, EATON Automotive Polska największy w Eu ropie producent zaworów do silników spali no wych. Opracował: Jan Handzlik Wiceprezes Oddziału w Bielsku-Białej Strona 19

20 Wiadomości we Wrocławiu wraca do źródeł Poszukując skuteczniejszych form działania, pos tanowiono utworzyć przy Oddziale Wrocławskim międzyzakładowe koło. Misją przewodnią powstałego kilka lat temu koła, nazwanego Dolnośląskim, było umożliwienie przynależności do dotychczasowym członkom, których koła zostały roz wiązane lub przestały istnieć wraz z zamykanymi zakładami pracy. Podstawowymi jednostkami organi zacyjnymi w strukturze były zakładowe koła, tworzone w przedsiębiorstwach zatrudniających wielu inżynierów mechaników. Przyczyną wystąpienia zaburzeń w funkcjonującej strukturze stały się likwidacje jednostek organizacyjnych stowa rzyszenia w zakładach pracy, powodowane zwolnie niami grupowymi. Drugim czynnikiem destabilizacji struktury była i jest niechęć kierownictwa spółek prawa handlowego do istnienia w przedsiębiorstwach jakichkolwiek organizacji pracowniczych. Członkowie zdezorientowani powstałą sytuacją w większości rezygnowali z członkowstwa, a mło dzi inżynierowie rozpoczynający pracę po studiach dziś już nawet nie wiedzą, że taka organizacja istnieje. Koło Dolnośląskie w chwili powstawania przejęło sporą grupę inżynierów, która z czasem w warunkach rynkowych stopniowo zaczęła maleć, mi mo ustalenia niewysokich składek. Dziś do Koła Dolnośląskiego należą tylko inżynierowie mechanicy, najbardziej wytrwali o długim stażu i ci, w stosunku do których wywierany jest pewnego rodzaju przymus związany z wykonywaniem działalności rzeczoznawczej pod logo. W zaistniałej sytu a cji kilku członków koła pod przewodnictwem dr. inż. Juliusza Dei, nie zrażając się okolicznościami, eksperymentując, poszukuje rozwiązań organizacyj nych sprzyjających istnieniu i nowej oferty działalności, którą można by skierować do inżynierów mechaników, zwłaszcza młodych. Kierując się znaną zasadą, że jeżeli coś zaczyna źle funkcjonować, to należy sięgnąć do źródeł, w tych poszukiwaniach postanowili, że powrócą do metod działania z ok resu, kiedy było organizacją ekspansywną, upow szechniającą nowinki techniczne wśród swoich członków. Dziś w dobie dostępu każdego inżyniera do Internetu taki pomysł może wydawać się kar kołomny, bo jest to niezwykle trudne zadanie w sytuacji, gdy nowości techniczne są w zasięgu myszki komputera. Przyjęto zatem zasadę, że z młodymi będą się porozumiewać w sposób, którym oni się komunikują, a magnesem propagowania techniki w dobie komputeryzacji będą nie informacje o nowościach technicznych, ale forma przekazu, wykorzystująca praktykę zawodową inżynierów. Dotych czasowe doświadczenie na razie z dwóch zebrań pokazało, że kierunek jest właściwy, należy go rozwijać i wzbogacać. Dlatego kolejne zebranie zorga nizowano z udziałem członków Koła Dolno śląskiego i Koła przy Politechnice Wrocławskiej z urozma iconym audytorium, składającym się z inżynierów praktyków, doświadczonych inżynierów akade mickich, pracowników nauki i młodych inżynierów mechaników oraz studentów. Wiodącym tematem zebrania, przedstawionym w formie prezentacji me dial nej przygotowanej przez autora tego tekstu było Wspomaganie kreatywności twórczej inżynierów mechaników. Dyskusja uczestników potwierdziła, że temat jest na czasie, ponieważ problematyka metod heurystycznych usprawniających procesy myś le nia została niesłusznie zmarginalizowana, po zach łyś nięciu się możliwościami komputerów (przed mio tem heurystyki jest ogół działań przedsię branych przez człowieka twórczo rozwiązującego zadania praktyczne i poznawcze Andrzej Góralski Zadanie metoda rozwiązanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne). Komputery na obecnym etapie rozwoju są tylko narzędziami przyspieszającymi procesy liczenia i na razie nie mogą zastąpić kreatywnego myślenia człowieka. Inżynierowie jeszcze przez pewien czas będą musieli wnosić największy wkład do rozwoju tech niki poprzez swoje wynalazki. W Polsce ten proces wymaga szczególnej motywacji, ponieważ wynalazczość jest na tak żenująco niskim poziomie, że inżynierowie muszą się tego wstydzić. W ogólnej puli wniosków patentowych OECD, wg statystyki KBN, udział Polski wynosi tylko 0,4% zgłoszonych wynalazków. Jak na kraj mający 38,6 mln mieszkańców, tj. równe 10% populacji Unii Europejskiej (381 mln), taki stan nie może żadnego inżyniera satysfakcjonować. Większość inżynierów jest świado ma, że istnieje pilna potrzeba zmiany tych tenden cji, ale w małym zakresie uaktywnia swoją kreatywność wynalazczą, usprawiedliwiając jej brak uwa run kowaniami zewnętrznymi. Twórczość wynalaz cza w obecnych warunkach gospodarczych faktycznie jest utrudniona i to z wielu powodów, które są w większości niezależne od inżynierów. Brakuje aktów prawnych sprzyjających twórczości wynalazczej, zachęt ekonomicznych do użytkowania wynalazków, jak również nawyków menadżerskich w zakresie umiejętności zarabiania na innowacjach. Firmy renomowanych marek, funkcjonujące w Polsce, w większości lokalizuje poza naszym krajem swoje zaplecza konstrukcyjne, które opracowuje roz wiązania techniczne zespołów i części produkowanych urządzeń. Wiele przedsiębiorstw nie montuje nawet u nas gotowych wyrobów z części wytwarzanych w Polsce, zlecając naszym firmom tylko wykonywanie usługi technologicznej. Taka sytuacja zniechęca do twórczości wynalazczej i bardzo utrudnia powstawanie unikalnych rozwiązań na miarę patentów. Nie blokuje jednak i nie uniemożliwia myślenia twórczego oraz patentowania swoich po Strona 20

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy

Jubileusz 95-lecia. Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego. Patronat Honorowy Jubileusz 95-lecia Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. prof. Włodzimierza Krukowskiego Patronat Honorowy Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezydent Miasta Radomia Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT

REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA. eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT REGULAMIN KONKURSU MISTRZ TECHNIKI POMORZA eliminacje do konkursu ogólnopolskiego MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT Organizatorem konkursu jest Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych

MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych 24-25 września 2015 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl MOC DANYCH Nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych Organizator: BizTech Konsulting SA, 01-018 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Białystok stolica Podlasia

Białystok stolica Podlasia Białystok stolica Podlasia Prezydent Miasta Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski Organizator Konferencji X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAWODOWA Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy Od

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Sprawozdanie z konferencji. 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Sprawozdanie z konferencji 4-5 grudnia 2008 r. Aula Główna Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej Organizatorzy: Katedra Ekonomii Politechniki Łódzkiej Kierownik: prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Osiągnięciu tego celu pozwolić może zorganizowanie akcji promocyjnej przy okazji targów Drupa 2012.

Osiągnięciu tego celu pozwolić może zorganizowanie akcji promocyjnej przy okazji targów Drupa 2012. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Źródło: http://www.bractwogutenberga.pl/bg/aktualnosci/3933,konferencja-quotpoligrafinansequot.html Wygenerowano: Wtorek, 28 czerwca 2016, 11:32 Data publikacji 12.01.2012

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Program praktyk zagranicznych dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZAWÓD: Technik cyfrowych procesów graficznych 311 911 I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą opracowania programu są:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów VII Ogólnopolskie Sympozjum Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne w latach 1922-1939

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo

Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo 28-29 września 2017 roku Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe BOSS w Miedzeszynie www.forumti.pl Infrastruktura informacyjna państwa usługi, komunikacja, bezpieczeństwo Organizatorzy: BizTech Konsulting SA

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem

POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE Zarząd Główny PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem Warszawa, 15 czerwca 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Głównego PTChem oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016. Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016 Sprawozdanie z działań Komisji w latach 2012-2013 Skład Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 2012-2016: 1. Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Regulamin Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy. Wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Regulamin Konkursu Małopolskie Wektory Współpracy Wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Patronat Honorowy: Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów PREAMBUŁA Nagroda Siemensa już od 1995 roku jest przyznawana corocznie naukowcom i zespołom badawczym. Służy ona promocji wybitnych osiągnięć w technice

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji.

Klub CP prowadził działalność od 1990 r. zajmując się w początkowym okresie głównie szkoleniem ekspertów Czystszej Produkcji. STOWARZYSZENIE POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI ODDZIAŁ ŁÓDZKI 1999 r. 2016 r. Opracowała: Grażyna Nowak 1. RYS HISTORYCZNY Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji powstało w 1999 roku na bazie klubu

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r.

Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. Protokół posiedzenia plenarnego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 grudnia 2013 r. I. Otwarcie posiedzenia Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI Załącznik do Uchwały nr 37/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2009 ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI art. 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami plebiscytu pt.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA

BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA BEZPIECZNE PRAKTYKI I ŚRODOWISKO 2011 INFORMACJA WIODĄCA Zdobywanie pracy, doświadczeń zawodowych oraz nowych kwalifikacji, to w ostatnich latach bardzo trudne zadanie dla absolwentów wszelkiego typu szkół.

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce

Rola i zadania niepaństwowych szkół wyższych w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej w Polsce Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie e-mail: wtiwf@wssp.edu.pl Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki w Warszawie e-mail: biuro@stowarzyszenieset.pl Z A P R O S Z E N I E na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. II Edycji Konkursu Fotograficznego GMINA WALIM W OBIEKTYWIE. Przepisy ogólne.

REGULAMIN. II Edycji Konkursu Fotograficznego GMINA WALIM W OBIEKTYWIE. Przepisy ogólne. REGULAMIN II Edycji Konkursu Fotograficznego GMINA WALIM W OBIEKTYWIE 1. Organizatorami konkursu są: 1. Przepisy ogólne. Stowarzyszenie Zagórze Plus, Stowarzyszenie Miłośników Zagórza Śląskiego. 2. Instytucją

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych POLSKI PRODUKT INNOWACYJNY Laur Innowacyjności Ogólnopolski Konkurs NOT innowacyjnych projektów technicznych o nagrodę imienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2011 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

2 Cel i zakres tematyczny konkursu

2 Cel i zakres tematyczny konkursu Regulamin pierwszej edycji Konkursu pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Polskie wyzwania: państwo - tożsamość rozwój na najlepszą pracę doktorską 1 Założenia wstępne 1. Organizatorem pierwszej

Bardziej szczegółowo

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego

Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego Poznajemy technologie, oferty i potrzeby zaplecza naukowego II Seminarium odbyło się w Instytucie Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w dn. 09.10.2012r. RAPORT Program spotkania: Rejestracja uczestników

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012

Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012 Silnikowe Warsztaty Doktoranckie 2012 W dniach 29-31 marca 2012 r. odbyły się w Lublinie Silnikowe Warsztaty Doktoranckie zorganizowane po raz kolejny przez Katedrę Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KOŁA MŁODYCH PZITB

HISTORIA KOŁA MŁODYCH PZITB HISTORIA KOŁA MŁODYCH PZITB POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI KOŁA MŁODYCH PRZY PZITB/O. SZCZECIŃSKI Listopad 2003 zawiązanie KM z grona studentów Politechniki Szczecińskiej Styczeń 2004 formalna rejestracja istnienia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów CZĘŚĆ I Porządek obrad Krajowa III Zwyczajne Posiedzenie Zarządu KRD VII Kadencji Data 25 marca 2012r. Godzina rozpoczęcia Miejsce 10:00 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Prowadzący Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE (INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE) WYKONANE NA KIERUNKU INŻYNIERIA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE (INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE) WYKONANE NA KIERUNKU INŻYNIERIA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE (INŻYNIERSKIE I MAGISTERSKIE) WYKONANE NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Lublin, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI Projekt realizowany na zlecenie PARP przez konsorcjum: ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Grzegorczyk Innowacje w Przedsiębiorstwach Klub Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Śliwa.

Regulamin konkursu na najlepszą pracę dyplomową stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Śliwa. Uchwała Nr 3/4/2014 Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Wrocław z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową Na podstawie 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018

Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 Konkurs Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. V edycja 2017/2018 I. Informacje ogólne: Organizator: Fundacja Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku Odbiorcy: Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA. Rozdział I : Wstęp. 1 Przesłanie. Rozdział II : Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA Rozdział I : Wstęp 1 Przesłanie. 1. Konkurs, poza promocją podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe wspomaga kreowanie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37316,ksiazki-historyczne-roku-wybrane-po-raz-dziewiaty-warszawa-17-listopada-2016. html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:29

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.

11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K. 11.12.2010, Katowice - spotkanie Stowarzyszenia Śląskich Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych prezentacja ENGAGE i SEAP - K.Kordas 23.02.2011 - posiedzenie Śląskiego Związku Miast i Gmin w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono:

Protokół Nr 1/2006. W nawiązaniu do programu posiedzenia Załącznik Nr 3, ustalono: Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Prezydium Zarządu SITMN odbytego w dniu 20 lutego 2006r, Katowice, Bipromet S.A., sala konferencyjna nr 140. Zebranych serdecznie przywitał Prezes SITMN J.Zb. Szymański.

Bardziej szczegółowo

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia wniosku.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne dla uzasadnienia wniosku. Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Wydziałów Elektrycznych, Wydziałów Energetycznych lub innych wydziałów uprawiających badania w obszarze określonym w preambule Regulaminu PREAMBUŁA

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z dziedziny adaptowanej aktywności fizycznej

Regulamin III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z dziedziny adaptowanej aktywności fizycznej REGULAMIN Regulamin III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę magisterską z dziedziny adaptowanej aktywności fizycznej Przepisy ogólne 1 1. Organizatorem III edycji Konkursu PTN-AAF na najlepszą pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017

ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 ogólnopolski konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych 2017 Szanowni Państwo Chcielibyśmy gorąco zaprosić na dziewiąty finał ogólnopolskiego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu fotograficznego GMINA WALIM W OBIEKTYWIE. Przepisy ogólne.

REGULAMIN. Konkursu fotograficznego GMINA WALIM W OBIEKTYWIE. Przepisy ogólne. REGULAMIN Konkursu fotograficznego GMINA WALIM W OBIEKTYWIE 1. Przepisy ogólne. 1. Organizatorami konkursu (zwanymi w dalszej części regulaminu Organizatorem) są: Stowarzyszenie Zagórze Plus, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł

Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł Sympozjum pt. Młodzi. Technika. Przemysł organizowane w ramach: III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP I. Termin i miejsce Szczecin,

Bardziej szczegółowo

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna. pod hasłem POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA. NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna. pod hasłem POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA. NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna pod hasłem POSTĘP W TECHNOLOGIACH LUTOWANIA NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław Wrocław, 26-28 września 2016 (pon.- śr.) pod patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i klas

dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego lub profilowanego i klas REGULAMIN I POWIATOWEGO PRZEDMATURALNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO MATG RA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu górowskiego w roku szkolnym 2012/2013 1. Zagadnienia ogólne 1. W konkursie mogą brać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Rozdział I

REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU. Rozdział I REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU Techniki informatyczne w zastosowaniach praktycznych Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filii w Ełku organizuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z realizacji konferencji pt. Urząd otwarty na innowacje, dotyczącej rezultatów oraz planów dalszych prac w projekcie: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK).

1 Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (ZG SPAK). Regulamin konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015 1 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie!!!

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tym konkursie!!! Szanowni Państwo! Chcielibyśmy wziąć udział w II edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. Ambasador Szkolnej Wynalazczości W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia. Jury konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wąwozów i suchych dolin Lublina.

Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wąwozów i suchych dolin Lublina. w sprawie ogłoszenia Konkursu o Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce wąwozów i suchych dolin Lublina, zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz powołania Komisji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE

KOMUNIKAT 1:. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE KOMUNIKAT 1: NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA. PODŁOZA GRUNTOWEGO W BUDOWNICTWIE . Szanowni Panstwo! Drogie kolezanki i koledzy! Sesje tematyczne: Z przyjemnością pragniemy zaprosić na 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA

REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP REGULAMIN DOROCZNEJ POLSKO-NIEMIECKIEJ NAGRODY INTEGRACYJNEJ BDA - SARP im. WALTERA HENNA uchwalony przez Zarząd Główny SARP w dniu 14.12.2008 r. Do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX

REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI EDYCJA XX GDAŃSK 2016 1 KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI ORGANIZATOR KONKURSU: POMORSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT W GDAŃSKU WSPÓŁORGANIZATOR:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego

Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego Warszawa, 26 kwietnia 2016 r. Biblioteka Narodowa Audytorium im. Stefana Dembego # Honorowy Patronat Ministra Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ma zaszczyt

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012

Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Sprawozdanie z konferencji PEMiNE 2012 Rytro 23-25.05.02012r. Sprawozdanie opracowano w ramach promocji projektu: Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowo-elektrycznych Sprawozdanie nr: CS4-009187

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na rok kalendarzowy 2012 Koło Naukowe EduArt Politechniki Poznańskiej Działające przy Politechnice Poznańskiej Nieszawska 13C Poznań, 60-021 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego EduArt Wydziału Architektury Politechniki

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo