Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu z 1926 r.) GRUDZIEŃ 2011 NR 12 (629) Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w 2012 Roku oraz spełnienia wszystkich oczekiwań, dotyczących naszego Stowarzyszenia, jak i całego kraju przesyła Życzenia Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności Andrzej w życiu Ciszewski osobistym i zawodowym Prezes w 2011 roku składa wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG Andrzej Ciszewski prezes wraz z Koleżankami i Kolegami z Zarządu Głównego i Biura ZG

2 Wiadomości Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości Przekazujemy Państwu ostatni numer Wiadomości w 2011 r., który jak zwykle, choć ma charakter świąteczno-noworoczny, to dotrze do Państwa już w styczniu 2012 roku. Choć rok 2011 żegnamy z poczuciem satysfakcji, ponieważ był to dla Stowarzyszenia udany rok, w któ rym w czerwcu uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 85-lecia, a na wrześniowym posiedzeniu Ra dy z optymizmem pod sumowy waliśmy pierwszy rok kadencji , to jednak drugie pół rocze przyniosło również smutne wydarzenia w naszym sto warzyszeniowym życiu. Jeszcze w czerwcu żegnaliśmy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie śp. Prof. Lucjana Przy bylskiego Członka Honorowego i przez kilka kadencji członka Zarządu Głównego, a w październiku, zu pełnie niespodziewanie do tar ła do nas informacja o śmierci kol. Prof. Jana Kaczmarka wybitnego naukowca i humanisty, pre ze sa w latach i od 1998 r. Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Żegnając śp. Kol. Jan ka Kaczmarka w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach, w sło necz ny, październikowy dzień, chyba nie do końca uświadamialiśmy sobie skalę straty, jaką poniosło Sto wa rzyszenie wraz ze śmiercią naszego Honorowego Pre ze sa. Jestem pewny, że najbliższe miesiące i lata będą nam o tej stracie wielokrotnie przypominały. Kończący się rok był rokiem wielu emocji, a nawet napięć i niepewności głównie wynikających z kra jowych i europej skich wydarzeń polityczno-gospodarczych, których apogeum przypadło na okres paź dziernikowych wyborów parlamen tarnych oraz końcówkę polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, kie dy ważyły się losy naszego zjednoczonego kontynen tu, a zwłaszcza jego podstaw ekonomicznych. Naj gorsze chyba jest za nami, a patrząc na miniony rok z pozycji prezesa, nie przychodzą mi do gło wy jakiekolwiek analogie do tych minionych emocji i trosk, jakie były naszym udziałem w sferze poli ty ki i podstaw ekonomicznych Polski i Unii Europejskiej w 2011 roku. To chyba dobrze, ponieważ świad czy o tym, że Stowarzyszenie kończy kolejny, normalny i owocny rok swojej działalności, bez zagro żeń natury organi zacyjnej i ekonomicznej. Tym bardziej, że przed nami rok Jubileuszu 100-lecia pierw sze go Zjazdu Inżynierów Mecha ników, który odbył się w Krakowie w dniach września 1912 r. podczas trwania VI Zjazdu Techników Polskich. Jubileusz ten chcemy przypomnieć podczas I DNIA MECHANIKA organizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie trwania Targów Innowacje Technologie Maszyny w dniu 30 maja 2012 roku. Dla Stowarzyszenia ogromnym wyzwaniem, bez precedensu w ostatnich latach, jest realizacja pro jek tu pn. Zwiększe nie atrakcyjności turystycznej i promocji regionu leszczyńskiego poprzez podniesienie stan dardu Zamku w Rydzynie współ finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe. Jestem pewny, że zakończymy realizację te go zadania z poczuciem satysfakcji. Od ponad trzydziestu lat, od czasu odbudowy naszego Zamku w latach 70., ten piękny barokowy zabytek nie był w tak szerokim zakresie modernizowany i w znacznej części remontowany. Optymistycznie zakładam, że na część zadań, które nie weszły w zakres projektu, a które są związane z przejęciem po ponad dwudziestu latach przez własne zamkowe służby prowadzenia restauracji, znaj dzie my dodatkowe, niemałe środki, na które złożą się m.in. dobrowolne kwoty, o które zwróciliśmy się ze specjalnym apelem do wszystkich jednostek organizacyjnych zarówno statutowych, jak i gospo dar czych. Koleżanki i Koledzy, Prezesi i Dyrektorzy bardzo o tę pomoc w imieniu Zarządu Głównego proszę! Finał prac już za trzy miesiące i wtedy, parafrazując tytuł artykułu opublikowanego w WS na Ju bileusz 30-lecia działalności Zamku, będziemy mogli napisać: Po 35 latach działalności Zamku w Rydzynie kolejne cudowne dzieło odwagi związane z podniesieniem jego standardu. Po tych długich reminiscencjach odnoszących się do 2011 r. oraz wyzwań, jakie niesie rok następny, wypada mi Państwa zachęcić do lektury bieżącego numeru Wiadomości, które zawierają wiele ciekawych materiałów, świadczących o znaczącej aktywności naszego środowiska. W pierwszej kolejności zapraszam do lektury relacji z wręczenia nagród, pucharów i dyplomów laure a tom naszych trzech konkursów, których rozwój liczbowy oraz poziom kierowanych na nie prac jest co raz wyższy. Chodzi o XI Edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, IV Edycję Konkursu Na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku oraz V Edycję Konkursu dla Absolwentów Średnich Szkół Tech nicznych. Równie istotnym wydarzeniem było zorganizowanie 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących (24 26 paździer nika 2011 r., Hotel BOSS w Warszawie - Miedzeszynie), która zgromadziła rekordową liczbę uczestników ok. 370 osób w tym liczne grono wystawców narzędzi i sprzętu diagnostyki nieniszczącej. Ponadto interesujący i inspirujący materiał znajdziecie PT Czytelnicy w relacjach z udziału -owców na różnych tar gach technicznych, w tym w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (O/Stalowa Wola) i Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie (O/Bielsko-Biała). Niniejszy zeszyt zawiera także relacje z uroczystych spotkań poświęconych jubileuszom 60-lecia istnienia: FSNT- NOT w Rzeszowie oraz Radomskiej Rady Federacji SNT-NOT, w których do najaktywniejszych należą oddziały. Wspominamy również śp. Kolegę Czesława Dybca z Warszawy, wybitnego i długoletniego działacza Sekcji Wytrzy małoś ci i Badania Materiałów. Z nieco lżejszych form aktywności naszych jednostek organizacyjnych, ostatni numer 2011 r. zawiera m.in. relację z meczu piłki siatkowej o puchar Prezesa NOT w Łodzi, wygranego przez -owski team oraz relację z działalności Bractwa Kurkowego w Zielonej Górze. Może ten ostatni materiał będzie skutecznym bodźcem dla wszystkich miłośników rekreacji na strzelnicach i zmobilizuje nas do reaktywowania słynnych onegdaj Turniejów Strzeleckich, odbywanych na Strzelnicy Zamku Rydzyńskiego. Andrzej Ciszewski Prezes Strona 2

3 Wstęp Ustalenia i decyzje Prezydium ZG z r. Ustalenia i decyzje ZG z r. 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XI Edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa na naj lepszą pracę dyplomową o profilu mechanicz nym - rok akademicki 2009/2010 Zakończenie IV Edycji Konkursu na Najl ep sze Osiągnięcie Techniczne 2010 Roku V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Nagro dę i Dyp lom Prezesa Technik Absol went 2011 Technik Absol went 2011 w Oddziale w Legnicy I Międzynarodowa Konferencja Poligraficzna Posiedzenie Zarządu PTIM Informacja ze szkolenia zawodowego dla członków Sekcji MUZ Ważniejsze planowane imprezy naukowotechniczne w 2012 roku W numerze: Nr lat Wyjazd -owców ze Stalowej Woli na XIX MSPO Działalność Koła Miejskiego w Zielonej Górze Członkowie z Bielska-Białej na Międzynaro do wych Targach Maszynowych w Brnie we Wrocławiu wraca do źródeł Posiedzenie Rady Makroregionu Południowo- Wschodniego w Starachowicach Wyjazdowe spotkania działaczy Oddziału Rzeszow skiego Prezes Sekcji MUZ z kolejną wizytą u swoich członków Dzień Seniora w Stalowej Woli Koło Terenowe w Chojnowie organi zatorem ko lej nego Balu Andrzejkowego Finałowy mecz o puchar Prezesa Łódzkiej Rady FSNT-NOT 60-lecie Radomskiej Rady Federacji SNT-NOT Rzeszów jubileusz 60-lecia NOT Wspomnienie o Koledze Czesławie Dybcu ( ) Kronika stowarzyszeniowa Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego w dniu 16 listopada 2011 r. 1. Dokona no przeglądu Systemu Zarządzania Jakoś cią w. Przedmiotem oceny fun kcjo nowa nia SZJ były następujące tematy: sprawozdanie z realizacji Polityki Jakości i celów dotyczących jakości, omówienie realizacji uchwał XXXII Walnego Zjaz du Delegatów, wyniki audytów, raport z przebiegu działań korygujących i zapobie gawczych, funkcjonowanie procesów, ich ocena, realizacja celów procesów, zgodność wyrobów, wyniki badania zadowolenia klientów w jed nostkach organizacyjnych oraz reklamacji i skarg, zmiany wewnętrzne oraz zmiany w otoczeniu Stowarzyszenia, które mogą wpływać na SZJ, możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Protokół z przeglądu zarządzania SZJ zostanie rozesłany do wszystkich jednostek organi zacyjnych i firm franchisingowych objętych tym Systemem. 2. Zapoznano się ze stopniem wykorzystania nieru chomości dla potrzeb statutowych Stowa rzysze nia oraz z pismem skierowanym do admi nistra torów tych nieru cho mości w sprawie sta nu technicznego i bez pieczeństwa ich użytkowania. 3. Omówiono wniosek z uchwały XXXII WZD dotyczący komisji energetycznych powoła nych na wniosek Stowarzyszenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zapoznano się dzia łalnością 34 Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych, uznając, że w odniesieniu do 5 z nich, które są zarejestrowane przy firmach fran chisingowych, powinna być dokonana zmiana aktu powołania. Ostateczną decyzję w tej spra wie podejmie Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. 4. Powołano Komisję w składzie kol. kol.: Andrzej Woźniacki przewodniczący Sekcji Energe tycznej, Zdzisław Richter członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Jan Jantas i Andrzej Ziółkowski członkowie Zarządu Sekcji Ener getycznej, której zadaniem będzie opra co Strona 3

4 Wiadomości wanie projektu Instrukcji tworzenia i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych do stwier dza nia wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, powoływanych przy. 5. Wyrażono pogląd, że wobec pełnienia przez kol. Ryszarda Wycichowskiego funkcji skarbnika i wi ce prezesa ds. działalności gospodarczej powoływanie menedżera ds. działalności gos podarczej jest zbędne. Stanowisko to będzie rekomen dowane Zarządowi Głównemu przy podjęciu ostatecznej decyzji. 6. Zatwierdzono wyniki V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa - dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT Zapoznano się z informacją dotyczącą przebiegu remontu Zamku w Rydzynie w ramach realizacji przez Zarząd Główny projektu pt. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu lesz czyńskiego poprzez podniesienie standardu Zam ku w Rydzynie. 8. Powołano Komisję w składzie: Piotr Janicki i Ryszard Wycichowski członkowie Zarządu Głów nego, Zbigniew Szukalski zastępca dyrektora Zamku w Rydzynie i Jan Siuta członek Głównej Komisji Rewizyjnej, w celu protokolarnego przejęcia od dotychcza sowego dzierżawcy firmy Waldi Sp.j. pomieszczeń kuchennych, restauracyjnych i biurowych oraz urządzeń będących własnością, niezwłocznie po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy, tj. w dniu 5 stycznia 2012 roku. 9. Zapoznano się z problemami organizacyjnofinan sowymi Szkół Lotniczych, tj. Europejs kie go Technikum Lotniczego i Europej s kie go Lotniczego Liceum Profilowanego Tra nsportowo-spedycyjnego, ustalając, że ostateczną decyzję w sprawie ww. szkół podejmie Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu. 10. Zaakceptowano wniosek redaktora naczelnego czasopisma Przegląd Spawalnictwa w sprawie powołania do składu Rady Programowej niżej wymienionych osób: Prof. Valeriy d. Kuznetsov, National Technical University of Ukraine Prof. Jolanta Janczak-Rusch, EMPA, Swiss Fede ral Laboratories for Materials Science and Tech nology Prof. Johannes Wilden, University of Applied Sciences, Niemcy Prof. Alexander I. Balitskii, National Academy of Science, Ukraina Prof. Leonid Łobanow, National Academy of Science, Ukraina Prof. Borys Paton, National Academy of Science, Ukraina Prof. Gieorgij Grigorenko, National Academy of Science, Ukraina. 11. Na wniosek Zarządu Oddziału w Radomiu przyznano Honorową Zbiorową Odznakę dla Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu. 12. Przyjęto informację sekretarza generalnego kol. Kazimierza Łasiewickiego na temat najważniejszych wydarzeń w w okresie od 20 października 2011 r. do 15 listopada 2011 roku. 13. Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego, odbytych w dniach 11 maja i 1 czerwca 2011 roku. Wiceprezes Piotr Janicki Ustalenia i decyzje podjęte przez Zarząd Główny w dniu r. 1. Przedstawiono propozycję dotyczącą autorów częś ci działów Historii w latach , apelując do członków Zarządu Głównego o włączenie się do realizacji pozostałych tema tów. 2. Wstępnie zatwierdzono koncepcję organizacji I DNIA MECHANIKA w 2012 r., który odbędzie się podczas przyszłorocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich, zobowiązując kierownictwo Stowarzyszenia do przeprowadzenia rozmów z d yrekcją MTP. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas ww. imprezy odbędzie się seminarium podsu mowujące 5. edycję Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Roku, zobowiązano Komisję Konkur sową do zaproponowania zmian w obowią zującym Regulaminie Konkursu. 3. Zatwierdzono zmiany w Regulaminie Zamku w Rydzynie im. prof. inż. Henryka Mierzejewskiego. 4. Zapoznano się z informacją nt. dotychczasowego przebiegu remontu Zamku w Rydzynie i planowanych prac przewidzianych na okres do Strona 4

5 końca marca 2012 r. w ramach realizowanego przez Zarząd Główny projektu pn. Zwięk szenie atrakcyjności turystycznej regionu leszczyń skiego poprzez podniesienie standardu Zamku w Rydzynie. 5. Biorąc pod uwagę konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych niezbędnych do rozszerzenia zakresu działania Zamku o świadcze nie usług gastronomicznych, wyrażono zgodę na wystąpienie do prezesów oddziałów, dyrek torów agend i szefów firm franchisingowych współpracujących z naszym Stowarzyszeniem z prośbą o wsparcie finansowe Zarządu Głównego stosownie do możliwości finansowych kierowanej jednostki. 6. Zapoznano się z informacją o dokonanym przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością w w dniach r. i r. oraz o przeprowadzonym w dniach od 15 listopada do 7 grud nia 2011 r. audicie nadzoru przez zespół audytujący powołany przez Jednostkę Certy fi kującą UDT-CERT, którego audytorem wiodącym był Pan Eugeniusz Wolanowski. Cel i zakres audy tu obejmował ocenę funkcjonowania SZJ w na zgodność z normą PN-EN ISO Zapoznano się z problemami organizacyjno-finansowymi Szkół Lotniczych i zaak cep towano wnioski Sekretarza Generalnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, obni żenia kosztów działalnosci i przy sz łości tych Szkół. 8. Zapoznano się z wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej i wpływami od firm franchisingowych za III kwartały 2011 r. 9. Podjęto uchwałę w sprawie odpisu z zysku na dzia łalność statutową. 10. Przyjęto do wiadomości propozycje terminów ważniejszych spotkań ZG i jego Prezydium na I półrocze 2012 roku. 11. Zaakceptowano ideę powołania Komisji ds. Historii Techniki przy Zarządzie Głównym upoważniając Sekretarza Generalnego do skompletowania jej składu osobowego. Nr lat 12. Zapoznano się ze stanem organizacyjnym 34 Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych powoła nych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek. Uznano za celowe uaktualnienie Instrukcji tworzenia i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych do stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energe tycznych, powoływanych przy. Ponadto ustalono, że w odniesieniu do pięciu EKK, które aktualnie są zarejestrowane przy firmach z którymi podpisał umowy franchisingu, będzie dokonana zmiana aktu powołania przy przedłużaniu ich funkcjonowania na następną kadencję. 13. Nadano tytuł Dyplomowanego Rzeczoznawcy kol. dr inż. Wojciechowi Jurczakowi z Oddziału w Gdańsku w specjalnościach: 202 wytrzymałość materiałów i konstrukcji, 106 systemy zarządzania jakością oraz 710 jednostki pływające. 14. Na wniosek Prezydium ZG z dnia 16 listopada 2011 r. podjęto decyzję o niepowo ływa niu w bieżącej kadencji menedżera ds. działalności gospodarczej (wniosek uchwały XXXII WZD ), biorąc pod uwagę, że podobną fun kcję pełni kol. Ryszard Wycichowski jako wice prezes ds. działalności gospodarczej, który jest wspomagany przez Prezesa i Sekretarza Generalnego. 15. Zapoznano się z informacją przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą kol. Włodzi mierza Fleischera dotyczącą wdrożenia między narodowej normy ISO 29990: usługi edu kacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia. 16. Na wniosek Zarządu Oddziału w Jeleniej Górze przyznano Honorową Zbiorową Odznakę dla niżej wymienionych firm: GAMBIT-Lubawka Sp. z o.o., Kopex-Famago Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, DOFAMA THIES Sp. z o.o. z siedzibą w Kamien nej Górze, DOLFAMEX Sp. o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, UniMould Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńsku, MATUSIEWICZ Budowa Maszyn S.J. z siedzibą w Gryfowie Śląskim, PMPoland S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. 17. Przyjęto w poczet członków zbiorowych/wspierających następujące firmy: na wniosek Zarządu Oddziału w Łodzi - Przedsiębiorstwo Usługowe Konserwacji Wyko nawstwa Projektowania Klimatyzacja Chłod nictwo KLIMA TECH s.c. z siedzibą w Kutnie; na wniosek Zarządu Oddziału w Olsztynie Zakład Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 18. Zapoznano się z informacją Sekretarza Generalnego o najważniejszych wydarzeniach w w okresie od 23 września 2011 r. do 9 grudnia 2011 roku. 19. Przyjęto do akceptującej wiadomości protokoły z posiedzeń ZG odbytych w dniu 28 maja i 4 lipca 2011 r. Prezes Andrzej Ciszewski Strona 5

6 Wiadomości 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących W dniach października 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS w Warszawie - Miedzeszynie odbyła się Jubileuszowa 40. Kra jo wa Konferencja Badań Nieniszczących. Konfe ren cja objęta została patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Celem Konferencji był przegląd stałego rozwoju badań nieniszczących w sferze szeroko pojętej gospodarki. Ze względu na jubileuszowy charakter 40. KKBN zaplanowano oprócz zaprezentowania i omówienia współczesnych kierunków związanych z badaniami nieniszczącymi w tak istotnych dzie dzinach gospodarki, jak energetyka (jądrowa i konwen cjonalna), budownictwo, przemysł środków tran sportu, Structural Health Monitoring (SHM) podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowo-technicznego w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. Dorobek ten zostawił zna czący ślad w dotychczasowej działalności m.in. w sektorach wytwarzania i eksploatacji elementów, wyrobów i konstrukcji, a także w pokrewnych zastosowaniach gospodarki i nauki. Przemawia prezes Zarządu TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Janusz Grabka, a Prezydium tworzą kol. kol.: Grzegorz Jezierski Politechnika Opolska, Marek Walczak prezes UDT, Krzysztof Jan Kurzydłowski prezes PTBNiDT, Andrzej Ciszewski prezes i Bogdan Zając prezes Oddziału Warszawskiego PTBNiDT Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzys two Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Zarząd Główny w Warszawie, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnos tyki Technicznej Oddział w Warszawie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mecha ników Polskich. Organizatorem technicznym był Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie. Urzędowi Dozoru Technicznego przyznano tytuł Partnera Konferencji. Część firm podpisała umowy sponsoringu, świad cząc odpowiednie usługi lub inne świadczenia o charakterze rzeczowym: Materials Engineers Group Sp. z o.o., Warszawa, Koli Sp. z o.o., Banino k/gdańska, TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Monachium, TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., Zabrze. Technic Control Sp. z o.o., Szczecin, Simptest ZOKJW Ośrodek Usług Inży nier s kich Sp. z o.o., Katowice. Patronat medialny nad Konferencją objęły czaso pisma naukowo-techniczne: Przegląd Techniczny, Przegląd Mechaniczny, Przegląd Spawalnictwa, Mechanik, Tribologia. W celu naboru uczestników na Konferencję wystąpiono do odpowiednich organizacji, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, jednostek naukowych, wyższych uczelni technicznych oraz przedstawicieli firm, producentów NDT w dziedzinie badań nieniszczących z informacją o Konferencji, zgłaszaniu swojego uczestnictwa, referatów, udziału w wystawie. Wyżej wymienione informacje zawierał Komu nikat nr I oraz Komunikat nr II 40. KKBN, jak również prowadzona na bieżąco strona internetowa W wyniku ww. działań na Konferencję zgłosiło się 368 uczestników i gości z kraju i zagranicy. Jubileuszowa 40. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących w Warszawie odbyła się zgodnie z za kładanym programem. W trakcie 10 sesji plenarnych wygłoszono 52 referaty, w tym 10 referatów zamó wio nych przez organizatorów, oraz zaprezento wano 5 posterów na sesji plakatowej. Zaproszonym gościom prelegentom z zagranicy za pewniono tłumaczenie symultaniczne Sesji II Ba dania nieniszczące w energetyce jądrowej cz. 2. Uczestnicy Konferencji Strona 6

7 Nr lat Inauguracja Konferencji. Od lewej: Pan Mirosław Lewiński z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki i Pan Grzegorz Jezierski przewodniczący I i II Sesji Plenarnej Odbiorniki do tłumaczenia symultanicznego zapew niło Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji LIDEX. Prezentowane referaty spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników Konferencji. Wysoko oceniono poziom merytoryczny wystąpień, poparty ciekawymi prezentacjami, o czym świadczą uwagi i wnioski w wypełnionej ankiecie dotyczącej oceny 40. KKBN. Streszczenia referatów zostały opublikowane w wydrukowanych Zeszytach problemowych, a pełną treść referatów umieszczono na pendrive ach, które rozdano uczestnikom Konferencji wraz z kom pletem materiałów konferencyjnych 40. KKBN. 40. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących w Warszawie towarzyszyła Wystawa Sprzętu i Apara tury NDT, której uczestnikami było 27 firm z kraju i zagranicy. Uczestnicy Konferencji oraz wystawcy otrzymali wydany drukiem Biuletyn Wystawców Aparatury, Osprzętu i Materiałów do Badań NDT. Prezes Andrzej Ciszewski podziękował kierownictwu firm będących uczestnikami wystawy za wzorowe i w pełni profesjonalne zorganizowanie stoisk wystawienniczych oraz prezentacje najnowsze go sprzętu i aparatury do badań nieniszczących (wysłano odpowiednie pisma). W czasie trwania Konferencji zorganizowane zostały Warsztaty Radiografia Cyfrowa przy współpracy firmy TÜV Akademia Polska z Zabrza oraz Technic Control Sp. z o.o. ze Szczecina. Warsztaty odbyły się w dniach 24 i 25 października 2011 r. w grupach 16-osobowych, w 2-godzinnych blokach. W warsztatach uczestniczyło ogółem 48 osób. W uwagach i wnioskach ankietowanych uczestników Konferencji przeprowadzone warsztaty zosta ły ocenione bardzo wysoko, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Konferencji towarzyszyły wieczorne imprezy Wystawa sprzętu i aparatury NDT okolicznościowe i towarzyskie: uroczysta kolacja z okazji jubileuszu Konferencji z udziałem solistki Teatru Wielkiego w Warszawie Pani Niny Nowak, na której rozdano okolicznościowe dyplomy i certyfikaty dla partnerów i sponsorów konferencji, patronów medialnych i organizatorów 40. KKBN oraz Koleżeńska Biesiada w stylowym pomieszczeniu Starego Młyna jednego z zabytkowych budynków kompleksu Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego BOSS. Decyzją Komitetu Naukowego 40. KKBN nagrodę w Konkursie im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego na najlepszy referat, napisany i wygłoszony podczas KKBN przez młodego autora przyznano Panu Radosławowi Karczewskiemu za referat Charakterystyki sygnałów akustycznych generowanych podczas obciążania wybranych stali kons trukcyjnych wykorzystywanych do budowy urządzeń ciśnie niowych. Nagroda została ufundowana przez prezesa firmy Technic-Control Sp. z o.o. Bogdana Piekar czyka. Nagrody w Konkursie przyznawane są tra dy cyjnie od 1998 roku. Wystąpienie solistki Niny Nowak w czasie uroczystej kolacji podczas pierwszego dnia Konferencji Strona 7

8 Wiadomości Uczestnicy Konferencji oraz wystawcy otrzymali pamiątkowe certyfikaty z okolicznościowym numizmatem. Numizmat upamiętniający Jubileuszową 40. Krajową Konferencję Badań Nieniszczących w Warszawie został wybity w Mennicy Śląskiej Sp. z o.o. Ocenę ogólną przeprowadzonej Konferencji wyra żaną przez uczestników należy uznać za dobrą, za równo pod względem merytorycznym, jak i organi zacyjnym. Większość z nich zadeklarowała chęć uczest niczenia w kolejnej Konferencji, organizo wanej tym razem w Toruniu. Opracował: Jan Socha Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie Uczestnicy Konferencji podczas Biesiady Koleżeńskiej w Starym Młynie drugi dzień Konferencji Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom XI Jubileuszowej Edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym - rok akademicki 2009/ listopada 2011 r. odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa z laureatami XI Jubileuszo wej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagro dę i Dyplom Prezesa na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej, pod Patronatem Honorowym pani Barbary Kudryckiej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas uroczystości wręczono laureatom dyplomy, książki, nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Główny, puchary ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody specjalne dla najlepszej pracy konstruk cyjnej ufundowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nagrody wręczyli: prof. Jan Pilarczyk przewod niczą cy Komisji Konkursowej, dr inż. Andrzej Ciszews ki prezes, Kazimierz Łasiewicki sekretarz gene ralny i Robert Chudzik wicedyrektor Zes połu Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Tech nicznego. Prace nadesłane do XI edycji Konkursu przez absolwentów Politechnik: Wrocławskiej, Poznańs kiej, Gdańskiej, Radomskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Warszaw skiej, Śląskiej oraz Akademii Techniczno-Hu ma Laureat I nagrody inż. Kamil Śpiewak ze swoim promotorem prof. Zbigniewem Mirskim w otoczeniu prof. Jana Pilarczyka przewodniczącego Komisji Konkursowej i dr. inż. Andrzeja Ciszewskiego prezesa Laureaci Konkursu z osobami towarzyszącymi i promotorami Strona 8

9 nistycznej w Bielsku-Białej i Wojskowej Aka de mii Technicznej w Warszawie, wyróżniały się wyso kim pozio mem merytorycznym. Dlatego też Ko misja Konkursowa poświęciła wiele czasu, by wyłonić najlepsze z nich, zasługujące na nagrody i wyróżnienia. Nr lat Rozstrzygnięcie XI Edycji Konkursu odbyło się na posiedzeniu Głównej Komisji Konkursowej przy ZG w dniu 15 września 2011 r. pod przewodnictwem prof. Jana Pilarczyka i przedstawia się następująco: Prace nagrodzone 1. I miejsce Kamil ŚPIEWAK Opracowanie technologii spawa nia laserowego mechanizmu siedzenia samochodowego Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Mirski, prof. nzw. PWr Politechnika Wroc ław ska Wydział Mechaniczny Wrocław II miejsce Jakub Łukasz ROJEWSKI Marta WALCZAK Wyznaczenie całkowitej spraw noś ci motosprę żarki Cooper-Be sse mer GMVH-12 pracu jącej w tłoczni gazu Promotor: dr hab. inż. Tomasz Ig na cy Dobski Badania geometrii kanału gazody na micznego przy spawaniu wiązką laserową metodą z głębokim wtopieniem Promotor: dr inż. Wojciech Kiełczyński Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Poznań Gdańsk 4. III miejsce Paweł BARANOWSKI Badania numeryczne zjawisk termomechanicz nych występujących na powierzchni ciernej tarczy hamulcowej Promotor: dr inż. Jerzy Małachowski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Mechaniczny Warszawa 5. Marcin ZALEWSKI Projekt przenośnika wibracyjnego orientujące go opaski kotew mechanicznych Promotor: dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. nadzw. PWr Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny Wrocław Prace wyróżnione 6. wyróżnienie Michał SIRAK Ocena wpływu starzenia na destrukcję powłok lakierniczych samochodów Promotor: dr hab. inż. Danuta Kotnarowska Politechnika Radomska Wydział Mechaniczny Radom 7. wyróżnienie Marcin WALOTKA Technologia obróbki kostki przyłączeniowej wymien nika ciepła i konstrukcja uchwytu mo cu jącego Promotor: dr hab. inż. Roman Staniek, prof. PP Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Poznań 8. wyróżnienie Marcin JAMONTT Ocena podatności cieplnej materiału ceramicznego na pękanie Promotor: dr Hanna de Sas Stupnicka Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny Lublin Ponadto Urząd Dozoru Technicznego ufundował nagrody specjalne dla następujących osób: 1. Paweł Baranowski Badania numeryczne zjawisk termomechanicznych występujących na powierzch ni ciernej tarczy hamulcowej Promotor: dr inż. Jerzy Małachowski Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechaniczny 2. Marcin Jamontt Ocena podatności cieplnej materiału ceramicznego na pękanie Promotor: dr Hanna de Sas Stupnicka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny 3. Michał Sirak Ocena wpływu starzenia na destrukcję powłok lakierniczych samochodów Promotor: dr hab. inż. Danuta Kotnarowska Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny Opracowała: Elżbieta Białek BZG Strona 9

10 Wiadomości Zakończenie IV Edycji Konkursu na Najlepsze osiągniecie techniczne 2010 roku W dniu 10 grudnia 2011 r. w Warszawie podczas posiedzenia Zarządu Głównego odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa Stowarzyszenia z laureatami IV edycji konkursu na Najlepsze osiągnięcie techniczne 2010 roku. Tegoroczna edycja konkursu rozszerzona została o prace nadesłane z instytutów naukowo-badawczych. Spośród prac zgłoszonych do konkursu, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać: pierwsze miejsce Przemysłowemu Instytutowi Maszyn Rolniczych z Poznania za wdrożenie pt. Kom bajn do zbioru i czyszczenia warzyw z wymien nymi adapterami roboczymi oraz Hucie Sta lowa Wola za 2 prace pt. Spycharka gąsie nicowa TD-14M i Koparko-ładowarka 9.50M, drugie miejsce Instytutowi Spawalnictwa w Gli wicach za opracowanie pt. Innowacyjna tech nologia zgrzewania tarciowego obwodowego pokrywy z tuleją cylindra siłownika pneuma tycznego, stosowanego w systemach bezpieczeństwa oraz Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku za wdro żenie pt. Projekt, budowa i uruchomienie wielkogabarytowego stanowiska do badania dymo szczelności drzwi i żaluzji, trzecie miejsce Instytutowi Technicznemu Wojsk Lotniczych w Warszawie za wdrożenie Systemu diagnostyki tribologicznej statków powiet rznych lotnictwa Sił Zbrojnych RP zgodnego ze standardami NATO i programem Joint Oil Ana ly sis Program (JOAP), Toruńskim Zakładom Urzą dzeń Okrętowych TOWIMOR za osiąg nię cie pt. Zespół urządzeń cumowniczokotwicznych z napędem hydraulicznym typu C16H+PK81, wdrożone w Stoczni HYUNDAI Korea oraz Za kładom Urządzeń Technicznych UNIMASZ w Olsztynie za wdrożenie pt. Reaktory fer men tacyjne: jedno selekcyjny A i wielo selekcyjny B dla Centrum Badania Energii Odnawialnej Uni wersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Ponadto wyróżniono dyplomami uznania następu jące firmy: Spółkę z o.o. Kopex Famago ze Zgorzelca za wdrożenie Obrotnika łańcuchowego zmodernizowanego, Fabrykę Armatur JAFAR S.A. z Jasła za aktywny udział w kolejnych edycjach konkursu i wdrożenie do produkcji nowych przepust nic, a także Plasticon Poland SA z Torunia za wcześniejsze, ważne dla gospodarki narodowej nagro dzone w poprzednich edycjach konkursu prace oraz za wdrożenie do produkcji Systemu plano wania, organizacji oraz kontroli realizacji zleceń produkcyjnych w obszarze Spoolsów TWS. Dyplomy i wyróżnienia wręczyli prezes And rzej Ciszewski i przewodniczący komisji konkur sowej Janusz Gradowski. Opracowała: Dzidka Solarska BZG V edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Technik Absolwent 2011 Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Główny na swoim posiedzeniu w dniu 12 listopada 2011 r. dokonała oceny punktowej absolwentów zgłoszonych przez oddziały w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyp lom Prezesa Technik Absolwent Do konkursu osiągnięcia absolwentów średnich szkół technicznych zgłosiły oddziały w Bielsku Białej, Białymstoku, Gorlicach, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Rzeszowie. Obradujące w dniu 16 listopada 2011 r. Prezydium Zarządu Głównego zatwierdziło wyniki Komisji Konkur sowej pracującej pod kierownictwem kol. Stanisława Kró likowskiego, które prezentujemy w dalszej części informacji. Lista laureatów konkursu jest także dostępna na stronie internetowej (www.simp. pl), zakładka komunikaty (komunikat nr 8). Najlepszym ze wszystkich zgłoszonych absolwen tów okazał się Daniel Jancarczyk technik mechatronik, absolwent Zespołu Szkół Elektro ni SUPER TECHNIK Pan Daniel Jancarczyk cz nych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku- Białej. Wręczenie dyplomu i nagrody dla ww. odbyło się w dniu 17 listopada 2011 r. w siedzibie Zarządu Głównego, natomiast wręczenie dyplomów po zostałym laureatom odbyło się w siedzibach właś Strona 10

11 Lp. Stopień nagrody Imię i nazwisko absolwenta I. Specjalność technik mechanik Nr lat ciwych oddziałów. Ponadto prezes i przewodniczący Komisji Konkursowej skierowali do dyrektorów szkół poszcze gólnych laureatów listy gratulacyjne. Opracowała: Anna Szczepaniak BZG Nazwa szkoły 1. I miejsce KLUCZNY Robert Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki w Bielsku-Białej 2. II miejsce DUDEK Damian Zespół Szkół nr 2 im. Staszica w Nowym Tomyślu 3. II miejsce OSIKA Grzegorz Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie 4. III miejsce CZECH Damian Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie 5. Wyróżnienie PISKAŁA Sebastian Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie 6. Wyróżnienie ZBYLUT Artur Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 7. Wyróżnienie OCHOŃSKI Paweł Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Kraków, Technikum Mechaniczne nr Wyróżnienie RYBA Piotr Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 9. Wyróżnienie MICHALIK Tadeusz Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 10. Wyróżnienie KALEMBA Łukasz Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 Kraków, Technikum Mechaniczne nr Wyróżnienie BRZYTWA Mariusz Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. 1. II. Specjalność technik mechatronik SUPER TECHNIK ABSOLWENT 2011 JANCARCZYK Daniel Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej 2. I miejsce ZIMNOCH Mateusz Zespół Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku 3. II miejsce BIJEWSKI Krzysztof Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. 4. III miejsce BOGACZ Jakub Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła w Dębicy 5. Wyróżnienie KOZIARA Piotr Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła w Dębicy III. Specjalność technik elektronik 1. I miejsce DŁUGOSZ Krzysztof Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl. 2. II miejsce WYSOCKI Wojciech Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl. 3. II miejsce DUDA Paweł Zespół Szkół Technicznych Wodzisław Śl. 4. III miejsce GŁĄBAŁA Kamil 5. Wyróżnienie SKROBEK Karol 6. Wyróżnienie BARANOWSKI Adrian 7. Wyróżnienie PIREK Robert Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum Mechaniczno- Elektryczne w Piotrkowie Trybunalskim IV. Specjalność technik informatyk 1. I miejsce JĘDRYSEK Artur Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu 2. II miejsce Wyniki V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK ABSOLWENT 2011 ROZBICKI Łukasz technik teleinformatyk Technikum Budowy Maszyn im. Powst. Śląskich w Piotrkowie Tryb. 3. III miejsce ROGALIŃSKI Jakub Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach 4. III miejsce SAROT Jarosław Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach V. Specjalność technik pojazdów samochodowych 1. I miejsce MARCINIAK Kamil Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie 2. II miejsce NOWOSADZKI Jacek Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie VI. Specjalność technik poligraf 1. I miejsce WÓJCIK Artur Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie 2. II miejsce RAŹNY Sylwester Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Z. Klemensiewicza w Krakowie Strona 11

12 Wiadomości Technik Absolwent 2011 w Oddziale Legnicy Dr inż. Jerzy Bartoszewski (PWr) wita gości W dniu 27 października 2011 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się Uroczysta Gala poświęcona wręczeniu nagród laureatom konkursu TECHNIK ABSOLWENT Do udziału w uroczystości zostały zaproszone władze uczelni technicznych, Ku ratorium Oświaty, władze powiatów, dyrektorzy szkół, wychowawcy i uczniowie, działacze i wspierające firmy. Organizatorem spotkania i konkur su TECHNIK ABSOLWENT 2011 był Zarząd Oddziału w Legnicy. Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. W opinii Zarządu Oddziału zwłaszcza w obecnym czasie popularyzacja dziedzin tech nicznych jest niezbędna i ważna dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej. Jest to pierwsza edycja konkursu na terenie objętym działal nością Oddziału w Legnicy. W kwietniu 2011 r. komisja konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 11 szkół spełniających kryteria regula minu, z których 5 zespołów potwierdziło chęć przystąpienia. Każda szkoła miała prawo zgłosić najlepszego absolwenta z każdej specjalności technikum. W ocenie ogólnej Komisja Konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie, osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (matura i potwierdzone kwalifikacje zawodowe). TECHNIKIEM ABSOLWENTEM ROKU 2011 został Tomasz Jóźków, a drugie miejsce zajął Dawid Jachowicz (nagrodę odebrała mama) absol wenci Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, trzecie miejsce zajął Rafał Berlicki absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńs kiego w Bolesławcu. Zwycięzcy odebrali dyplomy wraz ze statuetkami oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopa i od twarzacza mp3 za zajęcie pierwszego miejsca, tabletu i odtwarzacza mp3 za drugie miejsce i aparatu fotograficznego za trzecie miejsce. Pozostali absolwenci Szymon Buzdygan absolwent Zespołu Szkół Samo chodowych w Legnicy, Sebastian Buczek absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, Bartosz Ostropolski i Marek Szaja absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, oraz Marcin Robert Jaskuła absolwent Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie otrzymali wyróżnienia i liczne nagrody rzeczowe. Dodatkowe wyróżnienie przypadło Zespołowi Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, który może szczycić się najlepszym absolwentem roku Prezes Oddziału kol. Włodzimierz Bo czek złożył gratulacje i wręczył puchar przechod ni Prezesa Oddziału w Legnicy wraz z dyplomem dyrektorowi Czesławowi Witoldowi Czupryniakowi. Szczególne podziękowania należą się funda torom nagród starostom i prezydentom miast oraz firmom: WEZI-TEC z Legnicy, KGHM, ZANAM, Wręczenie nagród zwycięzcom Finaliści konkursu Strona 12

13 Nr lat REMY, KAZET z Głogowa, KRET i S-ka Tadeusz Kret, PPUH Jan Kryszczuk, Agencji Ochrony Pracy i Środowiska BHPE Paweł i Ryszard Pacuła, Möl n dals Industriprodukter Polska Sp. z o.o. i Oś rod kowi -EKSPERT z Chojnowa. W imieniu dy rektora KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów KGHM przedstawiciel zakładu przekazał upominki dla wszystkich laureatów konkursu. Gala zakończyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu TECHNIK AB SOL WENT ROKU Opracował: Krzysztof Aleksandrowicz I Międzynarodowa Konferencja Poligraficzna W dniach listopada 2011 r. w Zamku Klicz ków od była się I Międzynarodowa Konferencja Poligra ficzna (organizatorzy zapowiadają jej kontynu a cję), której tematem był sektor poligraficzny w gos po darce Polski, Czech, Ukrainy i Niemiec trans for macja oraz perspektywy. Organizatorami kon fe ren cji byli Sekcja Poligrafów oraz Ośrodek Badań i Analiz Promocja XXI, a patronowali jej ministrowie gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego oraz prezes NOT. Radzie Programowej przewodniczył prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek. Czasopismo Poligrafika była jednym z patronów medialnych konferencji. Wśród kilkudziesięciu uczestników konferencji byli m.in. rektor Ukrainian Academy of Printing prof. dr hab. inż. Bohdan Durnyak oraz doc. dr inż. Yaroslav Uhryn. University of Pardubice repre zentował dr inż. Jiri Hejduk, natomiast z Niemiec przyjechał prof. dr Frank Roch. Licznie reprezentowane były środowiska naukowe z Polski: Wydział In żynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Wydział Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwer sytetu Technologicznego. Niestety, niewielu było przedstawicieli drukarń. Jeśli chodzi o tematykę, główny akcent położono na perspektywy przemysłu poligraficznego pojmowa nego w sensie ogólnym, jako całość. To niewątpli wie temat, który najbardziej interesuje wszystkich związanych z branżą. Otwierając konferencję, Tadeusz Chęsy prezes Sekcji Poligrafów tak scha rakteryzował obecną sytuację polskiej poli grafii: wielkie inwestycje, dużo nowoczesnych maszyn, zakłady dobrze wyposażone i co dalej? Z kolei reprezentujący Ośrodek Badań i Analiz Promocja XXI Wiesław Cetera podkreślał, że druk stanowi os tatnie ogniwo w łańcuchu prowadzącym do spełnie nia intelektualnego, nie powinno więc go zabraknąć. W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne. Pierwsza poświęcona była wpływo wi mediów elektronicznych i nowych nośników informacji na sektor poligraficzny. W tej części, której moderatorem był prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, wygłoszono cztery referaty. Rozpoczął prof. Gogołek wystąpieniem nt. Ewolucja druku me dia on-line, w którym zwracał uwagę na podstawowe uwarunkowania technologiczne (przede wszyst kim narzędzia IT, w tym Internet) i ekonomicz ne, wskazujące na nieodwracalny, zdaniem pre legenta, proces zmierzania w kierunku dominacji dystrybucji treści w postaci elektronicznej zarówno książek, czasopism, jak i gazet. Udział druku w obszarze mediów, już malejący, będzie wykazywał dal szą tendencję w tym kierunku. Czy i jak szybko czeka nas dzień bez papieru i druku? zastanawiał się prof. Gogołek. Są jednak segmenty druku odnotowujące wzrost, np. opakowania i etykiety. Jak zapewniał kolejny referent Josef Aumiller, także informacje, opinie, rozrywka i reklama będą zawsze poszukiwane, również w przyszłości, w formie wydruku na papierze. O rozwoju przemysłu poligraficznego w Czechach w latach traktował referat dr. inż. Jirego Hejduka i prof. dr Marie Kaplanovej wygłaszany (po czesku, co było sporym wyzwaniem dla słuchaczy) przez pierwszego z autorów. Podkreślano tendencję do ograniczania kosztów własnych, spadek inwestycji i ogólnie produkcji drukowanej, a także liczby zatrudnionych w przemyśle, z czym wiążą się obawy o przyszłość branży, choć liczba drukarń wydaje się stabilizować. Uwagę słuchaczy zwrócił niewielki udział druku fleksograficznego i druku cyfrowego także w prognozach rozwoju w czeskim rynku poligraficznym. Pytany o to Jiri Hajduk wyjaśnił nieco żartobliwie, że Republika Czeska jest republiką offsetową. Zamiast przewidzianego w programie referatu Druk cyfrowy: ewolucja czy rewolucja? prof. dr. hab. inż. Oleg Zaikin przedstawił referat Informatycz ne aspekty kształcenia poligrafów: zarządzanie kompetencjami, którego był współautorem wraz z dr. Przemysławem Różańskim. W wystąpieniu tym o zdecydowanie bardziej naukowym charakterze niż uprzednio zapowiadane prelegent przedstawił sytuację na rynku kompetencji, a także zakres kształ cenia studentów w dwóch obszarach: technologii oraz informatyki (te drugie są coraz bardziej pożądane). Autorzy stwierdzili, że brakuje systemu, który pozwoliłby ocenić stopień zgodności kompetencji nabywanych z kompetencjami wymaganymi po upływie określonego czasu i przedstawili stan Strona 13

14 Wiadomości badań nad jego opracowaniem. W dyskusji zwracano uwagę na niedostateczną wiedzę zarówno absolwen tów, jak i pracowników zakładów poligraficznych na temat systemów ERP/MIS, coraz powszechniej stosowanych w poligrafii. W pierwszym dniu odbył się także drugi panel poświęcony transformacji sektora poligraficznego w latach w Polsce, Czechach, Niemczech i na Ukrainie. Prowadził go dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili. Panel obejmował cztery referaty, z których pierwszy o przekształceniach polskiej poligrafii w latach wygłosił Bernard Jóźwiak. Autor wskazał na systematyczne ograniczanie nakładów inwestycyjnych (podczas gdy wg powszechnej opinii inwestycje rosną), malejącą liczbę firm poligraficznych i podobnie jak w Czechach dominację małych firm. Rezultatem jest spadek produkcji drukowanej, zwłaszcza gazet i czasopism. Rośnie jednak produkcja sprzedana (choć zysk brutto spada), a określona przez autora umowna miara potencjału polskiej poligrafii wykazała jego znaczący wzrost: od 1,80 w 1989 r. do 3,72 w 2011 roku. Zmiany w systemie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie technik drukarskich w Niemczech przedstawił prof. dr Frank Roch, a stan i perspektywy rozwoju branży poligraficznej Ukrainy oraz kształcenie fachowców dla poligrafii omówił po polsku! doc. dr inż. Yaroslav Uhryn; współautorem tego referatu był prof. dr hab. inż. Bohdan Durnyak. Sytuację branży na Ukrainie można ocenić pozytyw nie: stabilna jest zarówno liczba firm, jak i wysokość przychodów, a chociaż spadają nakłady książek i gazet, to rosną nakłady drukowanych czasopism. Panel uzupełniał interesujący referat Kapitał społeczny i innowacyjność w przedsiębiorstwach bran ży poligraficznej na tle przedsiębiorstw pozostałych sekcji gospodarki dr. Aleksandra Żołnierskiego, w którym m.in. przedstawiono wyniki pionierskich badań wskazujące, że polski menedżer-innowator (również w firmach poligraficznych) to także osoba o dużym kapitale społecznym, potrafiąca efektywnie wykorzystywać nieformalne kontakty. W drugim dniu konferencji uczestnicy odwiedzili dwa niemieckie przedsiębiorstwa poligraficzne. SDV Die Medien AG z siedzibą w Dreźnie. SDV nie jest jedynie nowoczesną drukarnią, ale bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem oferującym usługi w zakresie komunikacji i marketingu. Kompleksowe portfolio usług poligraficznych oferuje w oparciu o druk offsetowy, cyfrowy, wielkoformatowy i operacje introligatorskie, usługi w zakresie kreacji graficznej, marketingu bezpośredniego oraz crossmmediow i realizacji kampanii rekla mowych. Ważnym elementem strategii SDV jest rozwój własnego oprogramowania m.in. do wsparcia sprzedaży on-line. Drugą firmą było Centrum Druku Freie Presse. Drukarnia powstała w 1993 r. na obrzeżach Chemnitz. W 2001 r. Centrum Druku (powierzchnia 37 tys. m2) zostało powiększone i w ciągu czterech lat został wdrożony projekt całkowitej wymiany infrastruktury technicznej. W latach została zmieniona przestrzeń spedycyjna, wymieniono CTP, a 4 maszyny rotacyjne Uniman (4/2) zastąpiono trzema maszynami typu Colorman (6/2). W drukarni pracuje 125 osób, które w trakcie trzech zmian wydają własny regionalny dziennik Freie Presse o całkowitym nakładzie 300 tys. egzemplarzy. Drugiego dnia konferencji, podczas uroczystej wieczornej gali, wręczono nagrody i honorowe wyróż nienia dla osób i firm w szczególny sposób zasłużonych dla polskiej poligrafii. Edward Dreszer, Janusz Ignaszczak i Karol Marzec zostali uhonorowani nagrodą poligrafów ZŁOTY INICJAŁ nie tylko za wybitne osiągnięcia na polu zawodowym, ale także za działalność społeczną na rzecz środowiska poligrafów. Krzysztof Pindral, prezes zarządu Heidelberg Polska i Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Brac twa Kawalerów Gutenberga, zostali uhono rowani nagrodą CZARNY PELIKAN. To wyróżnienie przyznawane przez Ośrodek Badań i Analiz dedykowane jest kreatorom innowacyjnych projektów współ pracy środowisk naukowych i gospodarczych. Firmy Heidelberg Polska i Reprograf SA zostały uhonorowane tytułem MECENAS MŁODYCH POLI GRAFÓW za wspieranie rozwoju kadr poligra ficznych, dbałość o jakość kształcenia, a także za aktywną, kreatywną działalność na rzecz środowisk akademickich. Anna Rejak i Anna Sitnik, członkinie Sekcji Poligrafów, otrzymały tytuły Asystentek Rzeczo znawców, będące pierwszym etapem na drodze do uzyskania tytułu rzeczoznawcy. Obie są studentkami ostatniego roku na Wydziale Inżynierii Produkcji PW. W trzecim dniu konferencji sesję poprowadził dr inż. Janusz Cymanek. Rozpoczął ją referat Martina Dreschera i Achima Sieberta poświęcony opaten towa nemu systemowi LotoTec (opisywanemu szczegółowo na łamach Poligrafiki ) wygłaszany przez dru giego z autorów. Zarządzanie strukturami handlowymi w drukarni w zmiennym otoczeniu omówił Dariusz Szymendera, a nowe regulacje dotyczące druku opakowań na żywność przedstawił dr Sebastian Gierisch. Dwa ostatnie referaty dotyczyły perspektyw przemysłu poligraficznego. Mariusz Geras (Kodak Polska) zarysował przyszłość branży poligraficznej, przekonując, że podąża ona w stronę pełnej automa tyzacji i wzrostu udziału komputeryzacji w procesie obiegu prac w całym cyklu produkcyjnym (workflow). Według autora szanse rozwoju i najwięk szej konkurencyjności będą miały drukarnie wdra żające nowe technologie (okazuje się, że koszty pracy nie mają tak zasadniczego wpływu na przemysł jak technologia) oraz śledzące ogólne trendy mogą Strona 14

15 ce mieć wpływ na rozwój ich biznesu. Jak podkreślał M. Geras, druk cyfrowy staje się już standardem. Nieco odmienne spojrzenie zaprezentował w Prognozie rozwoju sektora poligraficznego w latach Krzysztof Pindral, prezes Heidelberg Polska. Jak mówił, ze względu na rosnące zainteresowanie elektronicznymi środkami komunikacji powoli może spadać liczba drukowanych książek, prasy i czasopism oraz akcydensów, na rzecz ros nącej liczby informacji i reklamy wykorzystujących Internet czy mobilne urządzenia komunikacyjne, takie jak smartfony czy tablety. To rosnące źródło przychodów i nie ma powodu sądzić, aby ta ten dencja miała się zmienić. Sektor opakowaniowy zarówno na świecie, jak i w Polsce nie narzeka na brak zamówień i ten stan rzeczy na pewno się utrzyma w najbliższych latach, niezależnie od wspomnianych globalnych zjawisk. Nieprzerwanie od lat widać ogrom ną dynamikę w zakresie nowych rodzajów opa kowań, zaangażowania różnych technologii, a potencjał rozwojowy jest nadal ogromny. Produkcja poligraficzna per saldo będzie zapewne na podobnym poziomie co dzisiaj, z niewielką tendencją rosnącą. Według K. Pindrala, polskie drukarnie będą się starały rozszerzać swoje portfolio usług z zakresu tradycyjnej poligrafii, starając się zaoferować w rezultacie zupełnie nową wartość dodaną (pełniejsza i bliższa współpraca z klientem, obejmująca konsultacje, prace nad projektem, przygotowywanie elektro nicznych wersji produktu, pomoc przy dystrybucji, Nr lat rozwiązania web-to-print itp.). Drugą drogą będzie specjalizacja produkcji. Bardzo istotne będzie właściwe połączenie druku cyfrowego z offsetowym. Podsumowaniem konferencji była debata prowadzo na przez dr. inż. Stefana Jakucewicza na temat Determinanty rozwoju sektora poligraficznego na lata Wzięli w niej udział: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, dr inż. Janusz Cymanek, Krzysztof Pindral i Mariusz Geras. Ze względu na żywy współudział uczestników konferencji debata mogłaby potrwać jeszcze długo, ponieważ jednak był to ostatni punkt programu, należało się liczyć z pewnymi ograniczeniami czasowymi. W zasadzie zgo dzono się co do trendów i kierunków przedstawio nych w omawianych wystąpieniach: przyszłość pod znakiem technologii cyfrowych, druk tradycyjny z coraz większym udziałem wartości dodanej, treści elektroniczne i formy interaktywne zagrożeniem przede wszystkim dla gazet i książek, choć w formie drukowanej nie zanikną one, przynajmniej dopóki nie zejdzie ze sceny wychowane na nich i przyzwyczajone do takiej ich postaci pokolenie. Jednak część drukarń najprawdopodobniej będzie musiała zniknąć z rynku, nie będąc w stanie dostosować się do zmian, a tak naprawdę do końca nie wiadomo, co przyniesie dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Opracowanie jest przedrukiem artykułu Pani Iwony Zdrojewskiej, opublikowanym w nr 12/2011 czasopisma Poligrafika. Z prac Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji 14 września 2011 r. w siedzibie ZG w Warszawie odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji. Głównym tematem obrad tego gremium było nawiązanie ścisłej współpracy PTIM z konsorcjum wydawniczym Archiwum Motoryzacji. W tym celu w przeddzień posiedzenia miało miejsce spotkanie w tej sprawie na terenie Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT w Warszawie z dyrektorem, jego zastępcą oraz redaktorem naczelnym tego kwartalnika. Z ramienia PTIM uczest ni czyli w spotkaniu kol. kol.: Witold Opasewicz i Piotr Gębiś. Zarząd PTIM przyjął uchwałę w sprawie dalszych prac dotyczących prowadzenia negocjacji z konsorcjum wydawniczym, mających na celu włącze nie PTIM jako partnera do tego cenionego tytułu wydawniczego, jakim jest Archiwum Motoryzacji. Ponadto podczas posiedzenia przedstawiono i omó wiono szereg bieżących spraw dotyczących przy gotowań do organizowanych przez Towarzystwo imprez technicznych m.in. V Seminarium warsztatowego PTIM w dniach 8-9 listopada 2011 r., mającego miejsce podczas Międzynarodowych Targów Autosalon&Autoserwis w Katowicach oraz X Konferencji Hamulcowej i Bezpieczeństwa w Rogowie k/łodzi w dniach 3-4 listopada 2011 roku. Przedstawiono i zaaprobowano na zebraniu kolej ną inicjatywę prezesa PTIM kol. Piotra Gę bisia dotyczącą zorganizowania przez Towarzys two specjalistycznego szkolenia dla rzeczo znawców specjalności samochodowych, którego tematem będą tym razem układy bezpieczeństwa biernego w pojazdach. Ustalono, że na zaproszenie kol. BogumiłaDuczmalewskiego prezesa Oddziału w Sie radzu następne zebranie odbędzie się na terenie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku w drugiej połowie lutego 2012 roku. Opracował: Piotr Gębiś Prezes Zarządu PTIM Strona 15

16 Wiadomości Szkolenie zawodowe dla członków Sekcji Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających W dniach października 2011 r. w udostępnionej po raz kolejny nieodpłatnie wytwórni kol. Zbigniewa Kłosa odbyło się seminarium poświęcone doskonaleniu zawodowemu w zakresie zabez piecze niowych zamknięć mechanicznych. Szkolenia te prowadzone są od 30 lat przez działacza, mgr. inż. mech. Józefa Rudzińskiego (obecnie prezesa Sekcji MUZ), przeznaczone początkowo dla me chaników zamknięć skarbcowych Narodowego Ban ku Polskiego, a aktualnie dla wszystkich zajmujących się działalnością odnoszącą się do MUZ. Sekcja MUZ, skupiając mechaników zamknięć skarbcowych NBP, rzeczoznawców i wykładow ców z wieloletnim stażem, dysponuje największą w kraju wiedzą w tej dziedzinie. Szkolenia są powtarzane cyklicznie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla ok. 20-osobowych grup w celu zapewnienia opty malnych warunków doskonalenia. Organizacją szko leń, planowanych przez Sekcję MUZ co 2 3 lata, zajmuje się Zarząd Sekcji MUZ wspólnie z członkami wspierającymi i Zakładem Certyfikacji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Uczestnicy drugiego dnia szkolenia zawodowego dla członków Sekcji MUZ Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez zespół wykładowców z Firmy POLITAL (członka wspie rającego Sekcji MUZ), dotyczące zamków elektronicznych, zamków wysokiego stopnia zabezpieczenia i zamków skarbcowych oferowanych przez tę firmę. Prezes Sekcji MUZ kol. Józef Rudziński w towarzystwie Pana Norberta Kubiciela z Firmy ASSA ABLOY POLAND Zajęcia przeprowadzone 25 października 2011 r. (9 godz. lekcyjnych, w tym 5 godz. ćwiczeń praktycznych) obejmowały: Wykład prezesa Sekcji MUZ, otwierający se minarium pt. Mechaniczne Urządzenia Zabezpieczające ; Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez zespół wy kła dowców z Firmy ASSA ABLOY POLAND (członka wspierającego Sekcji MUZ) pod kierow nictwem Norberta Kubiciela, dotyczące zam ków elektrycznych, elektromotorycznych i elektronicznych oferowanych przez tę firmę. Zajęcia przeprowadzone 26 października 2011 r. (8 godz. lekcyjnych, w tym 6 godz. ćwiczeń prak tycznych) obejmowały: Wykład Pana Jerzego Chytły z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Zajęcia przeprowadzone 27 października 2011 r. (3 godz. lekcyjne) obejmowały: Wykład Kierownika Laboratorium Badań Certyfikacyjnych MUZ Jerzego Chytły pt. Zagadnienia certyfikacji MUZ ; Wykład kol. Zbigniewa Kłosa pt. Problematyka wytwórstwa w zakresie MUZ połączony z prezen tacją wytwórni. Na zakończenie szkolenia prezes Sekcji MUZ przekazał uczestnikom zaświadczenia o jego od byciu. Opracował: Józef Rudziński Prezes Sekcji MUZ Strona 16

17 Lp. temat konferencji termin organizator miejsce XV Konferencja Inno wa- cje w Zarządzaniu i Inży nie rii Produkcji (daw - niej Kompu te ro wo Zin te gro wa ne Zarządza nie) Najnowsze trendy w po dej ściach kosz towym i po rów naw czym przy sza co waniu wartoś ci ma szyn, urządzeń i pojazdów na tle ustawo dawstwa Unii Europejskiej Napędy i sterowania hydra uliczne i pneumatycz ne 2012 Stan, potrze by, ocze ki wania, możli wości Podstawowe Prob lemy Metrologii [PPM 2012] Materiały polimerowe i ich przetwórstwo Towarzystwo Przetwór ców Tworzyw Poli me ro wych Międzyuczelniana Kon fe rencja Metrologów [MKM 2012] Finansowanie innowa cyj nych tech nologii oraz działalności badawczo-roz wojowej w polskim sektorze poligraficznym INNTECHGRAF N-T Konferencja Spa- walnictwo. Osiąg nię cia Pot rze by Wyz wania , Polskie Towa rzystwo Zarządza nia Produkcją Towarzystwo Rzeczo znawców Mająt ko wych - Sekcja Stero wania i Napędu Hydraulicznego Nr tel. kontaktowy Zakopane Zamek w Rydzynie k/leszna lat Ważniejsze planowane imprezy naukowo-techniczne w 2012 roku II Międzynarodowa Kon fe ren cja Poli graficz na In no wacje w sektorze poli gra ficznym Europy Środ kowo-wschodniej zasięg imprezy K z udziałem gości zagranicznych K z udziałem gości zagranicznych Wrocław M Wydawnictwo PAK Krynica Zdrój K Częstochowa - Bełchatów K z udziałem gości zagranicznych Wydawnictwo PAK Wisła K Sekcja Poligrafów 3. Międzynarodowa Kon fe rencja Natryski wanie cieplne. Zastosowania Dolnośląska Sekcja Spawalnicza przy Oddziale we Wrocławiu Instytut Spawalnic twa, Gliwice 41. Krajowa Konferen cja Badań Nienisz czących Polskie Towa rzyst wo Badań Nienisz czących i Diagnos tyki Technicznej Kierunki prac badawczych, rozwiązań tech - nicz nych oraz eks ploatacja urządzeń chło d ni czych i klima tyzacyjnych T o w a r z y s t w o Chłod nictwa, Klima tyzacji i Pomp Ciepła Sekcja Poligrafów Inowrocław Wrocław K z udziałem gości zagranicznych Sosnowiec M Toruń M K z udziałem gości zagranicznych Poznań K Jelenia Góra - Czechy M Strona 17

18 Wiadomości Wyjazd -owców ze Stalowej Woli na XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Stalowej Woli zorganizował w dniu 7 września 2011 r. dla 49 członków wyjazd do Kielc, celem zwiedzenia ekspozycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. MSPO jako jedna z trzech najważniejszych w Europie i jedyna w Polsce impreza tego rodzaju skierowana nie tylko do profesjonalistów, objęty był honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej. Salon Przemysłu Obronnego odbywający się od 1993 r. prezentuje nie tylko najnowsze osiągnięcia w branży obronnej, ale także rozwiązania oraz systemy logistyczne i ochrony służące bezpieczeństwu i mają ce zastosowanie w ratownictwie. Z roku na rok spotkanie przyciąga coraz większą liczbę wystawców i zwiedzających z całego świata. Kolejna edycja Salonu trwała 4 dni i zgromadziła około 13 tys. gości. W Salonie wzięło udział kilkuset wystawców, pojawił się na nim najnowocześniejszy sprzęt woj s kowy, prestiżowe wyróżnienia i nagrody, oficjalne delegacje z całego świata oraz honorowi goście. Członkowie ze Stalowej Woli przed wejściem na MSPO Wyjazdowi przewodniczył prezes Oddziału w Stalowej Woli, kol. Antoni Sokołowski. Opracował: Antoni Sokołowski Prezes Oddziału w Stalowej Woli Działalność Koła Miejskiego w Zielonej Górze Koło Miejskie w Zielonej Górze po 17 latach tułaczki po różnych lokalach ma wreszcie moż liwość organizowania comiesięcznych spotkań w budynku, w którym mieści się siedziba Zarządu Oddziału i Ośrodka ZORPOT w Zielonej Górze, przy ulicy Zyty 15A. W ubiegłym roku przeprowadzono modernizację i remont ww. budynku. Stworzono w ten sposób salę audiowizualną do prowadzenia szkoleń i egzaminów. Uzyskaliśmy zgodę na organizowanie naszych spotkań w tej nowej sali i wreszcie możemy powiedzieć, że spotykamy się u siebie. Zwycięzca kura kol. Leszek Darżynkiewicz z trofeum Budynek Zarządu Oddziału i Ośrodka ZORPOT w Zielonej Górze Organizujemy również spotkania integracyjne z ro dzinami oraz z najmłodszymi, którzy wypełnią lukę pokoleniową Koła Miejskiego. 29 maja 2011 r. na zaproszenie Bra c twa Kur kowego z Rydzyny uczestniczyliśmy w za wo dach strzelec kich. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: 1. O najlepszego strzelca w kole, z udziałem simpow ców i ich współmałżonków. 2. Strzelanie królewskie o tytuł króla bractwa 2011 r. w konkurencji Strzelanie o kura, w którym bra li udział Bracia Kurkowi oraz męska część sim Strona 18

19 pow ców z Koła Miejskiego. Zawody o najlepszego strzelca w Kole wygrała Agnieszka Mirończyk, na drugim miejscu uplasował się kol. Piotr Widański, a na trzecim Magda Wi dań s ka. Nagrodą była specjalnie na tę okoliczność wyrzeź biona tablica. Zwyciężczyni przekazała nagrodę Kołu Miejskiemu, by mogła być jego ozdobą. W zawodach królewskich zwyciężył nasz kolega, Leszek Darżynkiewicz, który już w trzecim strzale powalił kura. Nr lat Zawody zakończyły się biesiadą przy grillu. Zostaliśmy również poczęstowani przez jednego z braci swojskim smalcem z ogórkiem oraz domową nalew ką. Impreza odbywała się w przyjaznej i życzliwej atmosferze, za co Bractwu Kurkowemu jeszcze raz dziękujemy. Opracował: Jan Lewandowski Prezes Koła Miejskiego Członkowie z Bielska-Białej na Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie Dzięki współpracy Agencji Promocji Eksportu Przedstawiciela Veletrhy Brno a.s. w Polsce, 50-osobowa grupa członków z Oddziału w Bielsku- Białej zaproszona została do zwiedzenia Międzynaro dowych Targów Maszynowych w Brnie i udziału w konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele rządów Republiki Czech i Polski. W skład delegacji wchodzili pracownicy naukowi Akademii Techniczno-Humanistycznej i studenci tej uczelni, nauczyciele i uczniowie ostatnich klas ze szkół technicznych Bielska-Białej i Żywca oraz laureaci Konkursu Technik-Absolwent 2011 Roku. Na konferencji międzyrządowej w Brnie omówio no dotychczasową współpracę w zakresie realiza cji zagadnień naukowo-technicznych, nakreśloną przez wspólną Komisję powołaną w dniu 13 stycznia 2000 r. we Wrocławiu i z 41 tematów zgłoszonych w latach wybrano 24 tematy do realizacji. Ponadto delegacje rządowe podpisały umowę w spra wie kontynuowania prac naukowo-technicznych. W Brnie kluczowe miejsce zajmował Klub Pols kiego Biznesu w Republice Czeskiej jako organi zacja zrzeszająca firmy zainteresowane pol s koczes ką współpracą handlową, ułatwiającą transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. Jednym z ważniejszych tematów omawianych na Konferencji były sprawy działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych. Region Podbeskidzia należy do Katowickiej SSE i jest beneficjentem w wykorzys taniu funduszy ze Wspólnoty Europejskiej, a realizacja inwestycji w znaczący sposób wpływa na roz wój gospodarczy kraju, o czym świadczy produkcja niżej wymienionych firm: FIAT GM Powertrain Polska producent silników spalinowych, FIAT Powertrain Technologies Poland producent silników benzynowych z turbodoładowaniem IV generacji, AVIO POLSKA producent łopatek turbiny niskoprężnej silnika najnowocześniejszego sa molo tu pasażerskiego na świecie BOENING 787, a w najbliższych miesiącach producent całej turbiny, Sala obrad konferencji przedstawicieli rządów Republiki Czeskiej i Polski Zwiedzanie Targów przez juniorów ze Szkół Technicznych z Bielska-Białej i Żywca Grupa firm producentów szybowcowych i lekkiego samolotu pasażerskiego, EATON Automotive Polska największy w Eu ropie producent zaworów do silników spali no wych. Opracował: Jan Handzlik Wiceprezes Oddziału w Bielsku-Białej Strona 19

20 Wiadomości we Wrocławiu wraca do źródeł Poszukując skuteczniejszych form działania, pos tanowiono utworzyć przy Oddziale Wrocławskim międzyzakładowe koło. Misją przewodnią powstałego kilka lat temu koła, nazwanego Dolnośląskim, było umożliwienie przynależności do dotychczasowym członkom, których koła zostały roz wiązane lub przestały istnieć wraz z zamykanymi zakładami pracy. Podstawowymi jednostkami organi zacyjnymi w strukturze były zakładowe koła, tworzone w przedsiębiorstwach zatrudniających wielu inżynierów mechaników. Przyczyną wystąpienia zaburzeń w funkcjonującej strukturze stały się likwidacje jednostek organizacyjnych stowa rzyszenia w zakładach pracy, powodowane zwolnie niami grupowymi. Drugim czynnikiem destabilizacji struktury była i jest niechęć kierownictwa spółek prawa handlowego do istnienia w przedsiębiorstwach jakichkolwiek organizacji pracowniczych. Członkowie zdezorientowani powstałą sytuacją w większości rezygnowali z członkowstwa, a mło dzi inżynierowie rozpoczynający pracę po studiach dziś już nawet nie wiedzą, że taka organizacja istnieje. Koło Dolnośląskie w chwili powstawania przejęło sporą grupę inżynierów, która z czasem w warunkach rynkowych stopniowo zaczęła maleć, mi mo ustalenia niewysokich składek. Dziś do Koła Dolnośląskiego należą tylko inżynierowie mechanicy, najbardziej wytrwali o długim stażu i ci, w stosunku do których wywierany jest pewnego rodzaju przymus związany z wykonywaniem działalności rzeczoznawczej pod logo. W zaistniałej sytu a cji kilku członków koła pod przewodnictwem dr. inż. Juliusza Dei, nie zrażając się okolicznościami, eksperymentując, poszukuje rozwiązań organizacyj nych sprzyjających istnieniu i nowej oferty działalności, którą można by skierować do inżynierów mechaników, zwłaszcza młodych. Kierując się znaną zasadą, że jeżeli coś zaczyna źle funkcjonować, to należy sięgnąć do źródeł, w tych poszukiwaniach postanowili, że powrócą do metod działania z ok resu, kiedy było organizacją ekspansywną, upow szechniającą nowinki techniczne wśród swoich członków. Dziś w dobie dostępu każdego inżyniera do Internetu taki pomysł może wydawać się kar kołomny, bo jest to niezwykle trudne zadanie w sytuacji, gdy nowości techniczne są w zasięgu myszki komputera. Przyjęto zatem zasadę, że z młodymi będą się porozumiewać w sposób, którym oni się komunikują, a magnesem propagowania techniki w dobie komputeryzacji będą nie informacje o nowościach technicznych, ale forma przekazu, wykorzystująca praktykę zawodową inżynierów. Dotych czasowe doświadczenie na razie z dwóch zebrań pokazało, że kierunek jest właściwy, należy go rozwijać i wzbogacać. Dlatego kolejne zebranie zorga nizowano z udziałem członków Koła Dolno śląskiego i Koła przy Politechnice Wrocławskiej z urozma iconym audytorium, składającym się z inżynierów praktyków, doświadczonych inżynierów akade mickich, pracowników nauki i młodych inżynierów mechaników oraz studentów. Wiodącym tematem zebrania, przedstawionym w formie prezentacji me dial nej przygotowanej przez autora tego tekstu było Wspomaganie kreatywności twórczej inżynierów mechaników. Dyskusja uczestników potwierdziła, że temat jest na czasie, ponieważ problematyka metod heurystycznych usprawniających procesy myś le nia została niesłusznie zmarginalizowana, po zach łyś nięciu się możliwościami komputerów (przed mio tem heurystyki jest ogół działań przedsię branych przez człowieka twórczo rozwiązującego zadania praktyczne i poznawcze Andrzej Góralski Zadanie metoda rozwiązanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne). Komputery na obecnym etapie rozwoju są tylko narzędziami przyspieszającymi procesy liczenia i na razie nie mogą zastąpić kreatywnego myślenia człowieka. Inżynierowie jeszcze przez pewien czas będą musieli wnosić największy wkład do rozwoju tech niki poprzez swoje wynalazki. W Polsce ten proces wymaga szczególnej motywacji, ponieważ wynalazczość jest na tak żenująco niskim poziomie, że inżynierowie muszą się tego wstydzić. W ogólnej puli wniosków patentowych OECD, wg statystyki KBN, udział Polski wynosi tylko 0,4% zgłoszonych wynalazków. Jak na kraj mający 38,6 mln mieszkańców, tj. równe 10% populacji Unii Europejskiej (381 mln), taki stan nie może żadnego inżyniera satysfakcjonować. Większość inżynierów jest świado ma, że istnieje pilna potrzeba zmiany tych tenden cji, ale w małym zakresie uaktywnia swoją kreatywność wynalazczą, usprawiedliwiając jej brak uwa run kowaniami zewnętrznymi. Twórczość wynalaz cza w obecnych warunkach gospodarczych faktycznie jest utrudniona i to z wielu powodów, które są w większości niezależne od inżynierów. Brakuje aktów prawnych sprzyjających twórczości wynalazczej, zachęt ekonomicznych do użytkowania wynalazków, jak również nawyków menadżerskich w zakresie umiejętności zarabiania na innowacjach. Firmy renomowanych marek, funkcjonujące w Polsce, w większości lokalizuje poza naszym krajem swoje zaplecza konstrukcyjne, które opracowuje roz wiązania techniczne zespołów i części produkowanych urządzeń. Wiele przedsiębiorstw nie montuje nawet u nas gotowych wyrobów z części wytwarzanych w Polsce, zlecając naszym firmom tylko wykonywanie usługi technologicznej. Taka sytuacja zniechęca do twórczości wynalazczej i bardzo utrudnia powstawanie unikalnych rozwiązań na miarę patentów. Nie blokuje jednak i nie uniemożliwia myślenia twórczego oraz patentowania swoich po Strona 20

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639)

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH SIERPIEŃ - WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2012 NR 8-9-10 (637-638-639) ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP

INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :

Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE : ISSN 1231-6075 Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27

NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y. s. 32. s. 3. S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 NAGRODY OD MINISTRA s. 24 BUMAR Z A I N T E R E S O W A N Y s. 3 NA G R O D Y D L A S T U D E N T Ó W S A M O R Z Ą D O W C Ó W s. 27 WYBUCHOWA ZABAWA s. 32 SPOTKANIE PO LATACH 12 grudnia 2011 r. gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011

BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ ROK 2011 Warszawa 2012 Redaktor wydania: Ryszard Pęcherski CopyrightbyPolskieTowarzystwoMechanikiTeoretycznejiStosowanej Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2013 (41) W numerze: 75 lat minęło oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze

NIE ZAPOMNIMY! OD REDAKCJI. W numerze W numerze OD REDAKCJI Od redakcji Senat Organizacja Oświadczenia rektora Kronika rektorska Konferencja, seminaria... Konferencja rektorów Konferencja dziekanów Logitrans 2006 Metrologia w chemii analitycznej

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

konto bankowe Oddziału: BISE S.A. II O/WROCŁAW 21 1370 1301 0000 1701 4349 1000 Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki

konto bankowe Oddziału: BISE S.A. II O/WROCŁAW 21 1370 1301 0000 1701 4349 1000 Prezes Oddziału: Krzysztof Nowicki W INFORMATORZE: 2 Słowo Prezesa Oddziału Od Redakcji Kalendarium wydarzeń Spotkanie Noworoczne Wyniki konkursu na najaktywniejsze koło za rok 2006 w Oddziale Wnioski z Seminarium pt.: System kwalifi -

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014. Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ STYCZEŃ / LUTY 2014 Rok XXIII NR 01 (179) ISSN 1233-5444 Fot. Lidia Leszczyńska UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW PRAKTYK 24 stycznia 2014 r. na Politechnice

Bardziej szczegółowo