R a p o r t r o c z n y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R a p o r t r o c z n y 2 0 0 8"

Transkrypt

1

2 R a p o r t r o c z n y

3 spis t reśc i Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA...3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej...4 Zarząd PKN ORLEN SA...6 List Prezesa Zarządu...11 Kim jesteśmy...16 Strategia Grupy ORLEN...26 Segment wydobywczy (upstream)...35 Segment rafineryjny...39 Logistyka...56 Segment hurtowy...69 Segment olejowy...84 Segment detaliczny...94 Segment petrochemiczny Segment chemiczny Grupa ORLEN Pracownicy Ochrona środowiska Opinia audytora Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dane adresowe SPIS TREŚCI Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2008 roku W publikacji wykorzystano fragmenty wypowiedzi zawodników ORLEN Team 2

4 R ADA nadzo Rc z a PKN O RLEN SA* Maciej Mataczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej Marek Karabuła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej Angelina Sarota Członek Rady Nadzorczej Jarosław Stanisław Rocławski Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Michniewicz Członek Rady Nadzorczej Piotr Wielowieyski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Janusz Zieliński Niezależny Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kołach Niezależny Członek Rady Nadzorczej r ada NAdZORCZA PKN ORLEN sa * Skład Rady Nadzorczej z 15 czerwca 2009 r. 3

5 L ist pr zewodnicząc ego R ady N adzo rc zej PKN O RLEN Szanowni Państwo, rok 2008 był dla całej gospodarki niezwykle trudny i przełomowy. Kryzys finansowy, który uderzył początkowo w sektor finansowy, dotknął także inne sektory, w tym sektor paliwowy. Również PKN ORLEN podlegał bardzo silnej zewnętrznej presji związanej z radykalnym spadkiem cen ropy, gwałtownymi wahaniami kursów walut i niepewnością na rynkach ka pitałowych. Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawująca kontrolę nad bieżącą działalnością Spółki ściśle współpracowała z Zarządem, by w okresie wyjątkowo trudnym dla firmy chronić jej wartość i zabezpieczyć Koncern przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. W Spółce zapoczątkowano i przeprowadzono szereg projektów, których głównym celem było podniesienie efektywności operacyjnej i zabezpieczenie pomyślnej perspektywy rozwoju. Podejmowano też wiele codziennych inicjatyw, by chronić firmę przed zawieruchą na światowych i regional nych rynkach. Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że te działania przyniosły wymierne efekty. Konsekwentna realizacja strategii Grupy ORLEN, wysoka efektywność i sprawna optymaliza cja kosztów operacyjnych spowodowały zwiększenie przychodów Koncernu o 25%. Wzro sła sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa. W 2008 r. Koncern zgodnie z planem realizował za łożenia mające na celu wzrost produkcji i sprzedaży paliw, szczególnie oleju napędowego, oraz towarów i usług w segmencie detalicznym. Koncern konsekwentnie wdrażał długofalowy plan strategiczny Grupy. Wszystkie te działania były odzwierciedleniem przemyślanej polity ki in westycyjnej, mającej umocnić PKN ORLEN na pozycji lidera branży petrochemicznej i rafineryjnej w regionie. List PRZEWOdniCZąCEGO R ady NadZORCZEJ PKN ORLEN 4

6 Korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować wszystkim, którym PKN ORLEN zawdzięcza silną pozycję i sprawną pracę w trudnych czasach. Dziękuję w pierwszej kolejności wszystkim pracownikom Koncernu, którzy włożyli wiele starań, by ORLEN zachował pozycję lide ra w bran ży w naszej części Europy. Podziękowania składam również na ręce Zarządu PKN OR LEN, a także moich współpracowników z Rady Nadzorczej. Mamy świadomość, że 2009 rok będzie rokiem ogromnych wyzwań dla PKN ORLEN. Ko nieczna jest dalsza poprawa efektywności, wewnętrzna restrukturyzacja oraz doprowadze nie do finału wielu rozpoczętych planów inwestycyjnych, jak i zamiarów sprzedaży niektó rych istotnych aktywów Spółki. Ambitne plany są możliwe do realizacji tylko przy zgodnym współdziałaniu Rady Nadzorczej, Zarządu, jak i całej załogi. Z tą myślą wkraczamy w kolejny etap rozwoju i budowania PKN ORLEN. Maciej Mataczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA List PRZEWOdniCZąCEGO R ady NadZORCZEJ PKN ORLEN 5

7 z a r z ąd pkn o RLEn sa* Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego z dniem 18 września 2008 r. Od 7 czerwca 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN. Ma 41 lat, jest absolwentem Akade mii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach był zatrudniony w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz w Price- Waterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. odpowiedzialny był za rynek polski w brytyjskim oddzia le ja pońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc Londyn. W kolejnych latach peł nił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalne go w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował sta nowisko Pre zesa Zarządu Action SA. Przewodniczył radom nadzorczym następujących firm: Huty Alu minium Konin SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA oraz był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elek trim Volt SA oraz PTE AIG. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA. z arząd PKN ORLEN sa * Skład Zarządu PKN ORLEN z 15 czerwca 2009 r. 6

8 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 40 lat, jest absolwentem Politechniki Łódz kiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certi fied Ac countants w Londynie, uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewi denta. W latach pracował w takich firmach, jak: Telebud, ASEA Brown Boveri, PriceWa terhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowe go w Impexmetal SA. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych Spółek Grupy w Pol sce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W latach zajmował stano wi sko Dy rektora Finansowego w ORFE SA oraz Człon ka Zarządu Cefarm Śląski SA. W kolej nych latach ( ) był Dyrektorem Pionu Kontrolin gu Gru py Telekomunikacja Pol ska. Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Za rządu, Dy rektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunika cja Pol ska. Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Człon ka Za rządu AB Mažeikų Nafta. z arząd PKN ORLEN sa 7

9 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu ds. Sprzedaży Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerw ca 2008 r. Ma 47 lat, jest absolwentem Wy działu Wiertniczo-Naf towego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach ukończył podyplomowe studium w Szko le Głównej Handlowej: Zarządzanie Projektami oraz Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem. W okresie zajmował kierownicze stanowiska w Polskim Górnic twie Naf to wym i Gazownictwie, w Dora Sp. j.v. oraz Neste Polska Sp. z o.o. Od 1999 r. do 2006 r. związa ny był z PKN ORLEN, zajmując stanowisko Dyrektora Re gionalnego Biura Handlu Hur towego. W kolejnych latach ( ) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w spół ce Petrolot. Obecnie przewodniczy radom nadzorczym następujących spółek: ORLEN Deutsch land AG, ORLEN Transport SA, IKS Solino SA. z arząd PKN ORLEN sa 8

10 Krystian Pater Członek Zarządu ds. Rafinerii Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 44 lata, jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium Inżynieria i Aparatura Chemiczna na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Paw ła Włodkowica (1997 r.), Zarządzanie dla Sektora Naftowe go (1998 r.) i Zarządza nie Wartością Firmy ( ) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produk cji Ra fineryjnej, a od 15 mar ca 2007 r. Człon ka Zarządu PKN ORLEN. Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej Pa ramo a.s. oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Pełni także funkcję Członka Za rządu AB Mažeikių Nafta SA, SITPNiG oraz CON CAWE, ponadto sprawuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców. z arząd PKN ORLEN sa 9

11 Marek Serafin Członek Zarządu ds. Petrochemii Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerw ca 2008 r. Ma 39 lat, jest absolwentem Wydziału Bu downictwa Lą dowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA na London Business School Politechniki Warszawskiej. W latach zajmował stanowisko Konsultanta Doświadczonego seniora w Ar thur Ander sen, następnie od 1998 r. do 1999 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w Lech Browary Wielkopolski SA należącej do Kompanii Piwowarskiej SA. W ko lejnych latach ( ) zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Hucie Alu minium Ko nin SA. W okresie od 2001 r. do 2002 r. był Prezesem Zarządu, Dyrekto rem Generalnym Huty Za wiercie SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMit tal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Sil scrap Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL SA, Wiceprezesa Zarządu Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z arząd PKN ORLEN sa 10

12 L ist prezesa z a r z ądu PKN O RLEN Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, rok 2008 upłynął pod znakiem niezwykle poważnych turbulencji na poziomie makroekonomicznym, które w istotny sposób wpłynę ły na działalność Grupy ORLEN i jej końcowy wynik finansowy. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, problemy sektora bankowego, oraz za powiedź dalszego pogłębiania się recesji, w głównym stopniu kształtowały obraz minione go roku. Ni gdy w historii Koncernu nie spotkaliśmy się z tak błyskawicznym pogorszeniem wa runków zewnętrznych, których skutków nie można było zniwelować. Wyniki finansowe minionego roku zostały więc obciążone bardzo niekorzystnym wpływem otoczenia makroekonomicznego. W efekcie uzyskaliśmy ujemny raportowany wynik operacyjny oraz wynik skonsolidowany netto. Jednak mimo bardzo niesprzyjających warunków, miniony rok PKN ORLEN może zaliczyć do udanych. Zachowanie stabilnej pozycji finansowej, o czym świadczy ponad 80 procentowy wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej, dynamiczny rozwój seg mentu detalu i przywrócenie pełnych mocy produkcyjnych w rafinerii Mažeikių Nafta oraz istotne zwiększenie produkcji Grupy w zakresie najbardziej poszukiwanego na rynku produktu, ja kim jest olej napędowy, to najważniejsze powody do zadowolenia. list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 11

13 W ubiegłym roku siedem rafinerii należących do Grupy ORLEN przerobiło 28 mln ton ropy naftowej. W rafineriach w Płocku i Możejkach przeprowadziliśmy testy przerobu rop alternatywnych w stosunku do REBCO. Dzięki temu zyskaliśmy pełną wiedzę na temat możliwo ści technologicznych w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł surowca. Efekty naszych badań po kazały realną możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowiec, szczególnie przydatną w sytuacjach wymagających elastyczności przerobu przy zachowaniu jego ekonomiki, jak chociażby podczas długotrwałych remontów. Miniony rok przyniósł bardzo dobre efekty w segmencie detalicznym nasza środkowoeu ropejska sieć stacji wypracowała ponad 12-procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu ilościo wym. W tym czasie uruchomiliśmy 107 nowych stacji paliw, w tym 76 w systemie franczyzowym. Procesom modernizacji, rebrandingu oraz przebudowy poddaliśmy 225 stacji paliw. Konsekwent nie zarządzaliśmy kategoriami produktów i usług paliwowych, a także wprowadziliśmy na stacje ORLEN nową ofertę gastronomiczną STOP Cafe. Nasze wysiłki na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klientów oraz dalszego rozwoju usług i oferty pozapaliwowej stacji zostały przez konsumentów dostrzeżone, o czym świadczy między innymi fakt, iż już po raz siódmy z rzędu czytelnicy miesięcznika Reade r s Digest uhonorowali stacje ORLEN tytułem Marki Godnej Zaufania w prestiżowych badaniach konsumenckich. Otrzymanie złotej statuetki Trusted Brand oznacza uzyskanie najwięk szej licz by spontanicznie oddanych głosów. W tegorocznym badaniu marka ORLEN zdobyła 47 procent poparcia, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik wynoszący 45,7 procent poparcia. Tym samym po raz kolejny wyprzedziliśmy marki zachodnich koncernów paliwowych. Sieć stacji list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 12

14 ORLEN zajęła także drugie miejsce w konkursie Mistrz Handlu i Usług Mastercard, którego celem jest zwrócenie uwagi na podnoszenie poziomu satysfakcji wśród klientów. Obydwie nagrody są dla nas nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim impulsem do konstruowania kolejnych ofert, które w jak największym stopniu, będą odpowiadały potrzebom naszych klientów w kolejnych latach. Na podkreślenie zasługują też rezultaty osiągnięte w obszarze sprzedaży hurtowej w stosunku do 2007 roku sprzedaliśmy o 24 procent paliw więcej. Największą dynamikę po pytu od notowa liśmy w segmencie paliw lotniczych, których sprzedaż w 2008 roku o bli sko 54 procent prze kroczyła wolumen z roku poprzedniego. W segmencie chemicznym, tworzonym przez spółkę ANWIL SA, koncentrowaliśmy się na maksymalizacji sprzedaży produktów nawozowych, jednocześnie zwiększając wydajność linii tech nologicznych tej części produkcji. Zmodernizowaliśmy też linie produkcyjne w komplek sie PCW oraz wybudowaliśmy instalację tlenowni. Mając na względzie nadchodzące zmiany na światowym i krajowym rynku, w drugiej połowie minionego roku skoncentrowaliśmy się na przygotowaniu strategii Grupy, nadając jej kierunki adekwatne do realiów i wskazując najwłaściwsze, naszym zdaniem, rozwiązania operacyjne. Naszym zasadniczym celem jest wzmocnienie podstawowej działalności Grupy poprzez przeprowadzenie długofalowego procesu zmian na rzecz zwiększenia efektywności posiadanych list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 13

15 aktywów dzięki restrukturyzacji, optymalizacji kosztów, zasadnych inwestycji, lepszego współdziałania poszczególnych segmentów. Za fundamenty rozwoju uznaliśmy segment rafineryj ny, petrochemiczny i detaliczny. Zadaniem ogłoszonej strategii jest także wzmocnienie i integra cja Koncernu, dzięki czemu, gdy koniunktura się poprawi, będziemy mogli wejść w kolejny etap dynamicznego rozwoju. W minionym roku działania podejmowane przez Koncern zostały docenione w wielu konkursach i rankingach, potwierdzając, iż jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym partne rem biz nesowym. PKN ORLEN został m.in. po raz drugi zwycięzcą Rankingu Najcenniejszych Pol skich Marek MARQA 2008, zajął pierwsze miejsce w zestawieniu Lista 2000 przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita, a także otrzymał kolejny, już ósmy w swojej histo rii, Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawany przez Business Centre Club. Szanowni Państwo, oddając w Państwa ręce Raport Roczny, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w tym roku mija 10 lat od powołania, pod auspicjami Koncernu, jedynego polskiego profesjonalnego zespo łu rajdowego ORLEN Team. Niezaprzeczalne sukcesy naszych zawodników to efekt wielu lat wytężonego wysiłku i de terminacji sportowców w pokonywaniu słabości oraz przeciwności losu. ORLEN Team jest do skonałym zobrazowaniem determinacji naszej firmy, która mimo niesprzyjających wa runków zewnętrznych nie zbacza z drogi realizacji ambitnych celów. To dzięki poczuciu list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 14

16 od powiedzialności każdego z Pracowników za ostateczny wynik Koncernu jesteśmy przygotowani do działania w różnym - także niesprzyjającym otoczeniu. Dlatego dziękuję wszyst kim człon kom naszej orlenowskiej społeczności za zaangażowanie i współpracę w ubiegłym roku, wierząc, że w 2009 roku wspólnie osiągniemy wyznaczone cele. Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie, a Członkom Rady Nadzorczej za ogromny wkład w realizację strategicznych celów. Wierzę, że nasza współpraca będzie się układać równie po myślnie, jak do tej pory, a konstruktywny dialog służyć będzie Grupie ORLEN i wszystkim jej interesariuszom. Jestem przekonany, że inwestycje poczynione w ubiegłych latach, konsekwencja w realizacji planowanych działań pozwolą nam umacniać pozycję i znaczenie PKN ORLEN dla Akcjonariuszy oraz gospoda rek krajów, w których jesteśmy obecni. Dariusz Jacek Krawiec list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa Prezes Zarządu PKN ORLEN 15

17 s t a r t 00 : 00 : 00 Tuż przed startem zmieniła się pogoda. Musimy być tu przygotowani na różne warunki atmosferyczne. Zawody będą bardzo ciężkie i długie. Do rywalizacji zgłoszona jest czołówka zawodników światowego formatu, będzie więc spora konkurencja i wielu szybkich kierowców. Moim założeniem jest rywalizacja z nimi. K I M J E S T E Ś M Y 16

18 K IM J esteśmy Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo- Wschodniej. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządzamy siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Gru pie ORLEN przekroczył 28 mln ton. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na stacjach oferujemy klientom produkty i usługi najwyższej ja kości. Zapleczem sieci detalicznej ORLENU jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych. Na koniec 2008 r. liczba pracowników zatrudnionych w Grupie ORLEN wynosiła (1), z czego w PKN ORLEN pracowało 4 724, w Grupie Unipetrol 4 647, w Grupie Mažeikių Naf ta 3 517, a w ORLEN Deutschland 108 osób. (1) W tym tekście Grupa ORLEN oznacza Spółkę oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych. kim JESTEŚMY 17

19 Nasza misja Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne. Credo Zawsze, gdy nas potrzebujesz. kim JESTEŚMY 18

20 Grupa PKN ORLEN na rynku kapitałowym Akcje PKN ORLEN notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obrót kwitami depozytowymi ma miejsce również w USA na pozagiełdowym ryn ku OTC. Akcje Koncernu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spół ek WIG20 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG-paliwa. Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,25 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej: 1,25 zł każda akcja. Depozytariuszem kwitów depozytowych spółki jest The Bank of New York Mellon. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej jest 1 GDR, na który przypadają dwie akcje Koncernu. Na rynku kapitałowym obecna jest także jedna ze spółek zależnych PKN ORLEN, Unipe trol, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz na rynku OTC (RM-SYSTÉM). Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 CZK, z czego w obrocie znajduje się ak cji. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze notowane są także obligacje wyemitowane przez Unipetrol. W obrocie znajduje się obligacji o łącznej wartości nominalnej CZK. kim JESTEŚMY Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Warszawa Wzrost: 176 cm Waga: 82 kg Hobby: sporty motorowe, wolny czas spędza najchętniej z żoną i dwójką dzieci. Największe sukcesy: Mistrz Świata FIM 2007 i 2008 w Rajdach Terenowych w klasie 450 ccm. 19

21 Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2008 r. (%) (2) Nafta Polska SA 17,32 72,48 Pozostali Skarb Państwa 10,20 Marka ORLEN Marka ORLEN stała się synonimem światowej klasy produktów i ekspansywnego przedsiębiorstwa, firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności bizne su, etyki i ładu korporacyjnego oraz pełnej transparentności. Obecnie marka ORLEN firmuje sieć stacji paliw w Polsce i na Litwie, produkty paliwowe, pe trochemiczne oraz płyny eksploatacyjne. Wizerunek marki buduje także zespół rajdo wy ORLEN Team reprezentujący firmę i kraj we wszystkich najważniejszych imprezach rajdowych organizowanych w Polsce i na świecie. Marka ORLEN to również działalność charytatywna Fundacji ORLEN DAR SERCA, która szczególną troską otacza Rodzinne Domy Dziecka. (2) W dniu 20 lutego 2009 roku PKN ORLEN otrzymał zawiadomienie, że ING OFE stał się posiadaczem 5,17% akcji Spółki. kim jesteśmy Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Warszawa Wzrost: 183 cm Waga: 76 kg Hobby: snowboard, windsurfing, sporty motorowe. Największe sukcesy: Mistrz Świata FIM w klasie over 450 Rally Production w 2008 r., 9. miejsce w Rajdzie Dakar Drużynowy Mistrz Świata w Rajdach Enduro w 1993 r. 20

22 W rankingu najcenniejszych polskich marek MARQA już drugi raz z rzędu nasz korporacyjny brand uplasował się na pierwszej pozycji i został wyceniony na 2 869,1 mln zł. Odnotowaliśmy 11-procentowy wzrost wartości marki w stosunku do 2007 r. W niezależnym rankingu reputacji marek w Polsce PremiumBrand marka ORLEN uzyskała tytuł Marki Wysokiej Reputacji w kategorii biznes. Również w ocenie kierowców, naszych klientów detalicznych, korporacyjna marka OR LEN pla suje się w czołów ce wiodących brandów na polskim rynku. Potwierdzają to wyniki badań, które wskazują na 100% wspomaganą znajomość marki ORLEN i 83% spontanicz ną znajomość (2). Nieprzerwanie od 2002 r. (w 2008 r. już po raz siódmy), stacje paliw mar ki OR LEN otrzymują Złote Godło European Trusted Brands w badaniu konsumenckim przeprowadzanym w całej Europie przez magazyn Reader s Digest. Tak stabilna pozycja marki świadczy o zaufaniu, jakim darzą nas klienci. Kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji marki ORLEN na krajowym rynku jest tytuł Su perbrands Polska zdobyty po raz trzeci w największym badaniu opinii o markach w Polsce. Jest to dla nas tym większe wyróżnienie, że wybór respondentów swoim werdyktem potwierdziła Rada Marek, w której skład wchodzą czołowe postacie polskiego marketingu. kim JESTEŚMY (2) Źródło: badanie Barometr Marki przeprowadzone przez GfK Polonia w grudniu 2008 r. Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Warszawa Hobby: skoki spadochronowe, nurkowanie, drifting, squash, wspinaczka. Największe sukcesy: Wicemistrz Świata FIM w klasie over 450 Rally Sport

23 Prowadzone działania marketingowe umacniają wizerunek marki. Jednym z jego ambasadorów jest obecne w ofercie stacji ORLEN paliwo wzbogacone VERVA. VERVA jest najbardziej znaną marką w swojej kategorii (rozpoznawalność w grudniu 2008 r. wynosiła 71% (3) ), wy przedza w tym względzie takich konkurentów, jak V-Power czy Ultimate. W 2008 r. przeprowadziliśmy kampanię ekonomicznej marki BLISKA, komunikując dopasowanie oferty stacji paliw do potrzeb klienta. W efekcie kampanii wspomagana rozpoznawalność marki wzrosła z poziomu 40% do 64% (4). Ład korporacyjny Jako Spółka publiczna przestrzegamy wszystkich zasad zalecanych do stosowania przez ko deks Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród dziewię ciu członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN czterech jest niezależnych, dzięki czemu spełnione jest kryterium określone w zbiorze zasad dobrych praktyk. W ramach Rady Nadzorczej Koncernu działają cztery komitety: Audytowy, ds. Ładu Korporacyjnego, ds. Strategii i Rozwoju oraz ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W skład każdego z komitetów wchodzi przy najmniej je den niezależny członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN. (3) Źródło: badanie Barometr Marki przeprowadzone przez GfK Polonia w grudniu 2008 r. (4) Źródło: badanie Barometr Marki przeprowadzone przez GfK Polonia przed rozpoczęciem kampanii mar ki BLISKA (listopad 2007 r.) i rok po emisji reklamy (grudzień 2008 r.). kim JESTEŚMY Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Olsztyn Wzrost: 196 cm Waga: 89 kg Hobby: sporty motorowodne, motocykle. Największe sukcesy: Drugie miejsce w Pucharze Świata FIA w 2008 r. Zdobycie tytułu Mistrza Europy

24 Podejmujemy szereg działań usprawniających komunikację z otoczeniem, stosując m.in. nowoczesne technologie komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego. Organizujemy bezpośrednie transmisje internetowe z najważniejszych wydarzeń w Spółce. Na naszej stro nie internetowej zamieszczane są informacje potrzebne inwestorom i pozostałym interesariu szom rynku kapitałowego. Nasza dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego została doceniona przez kapitułę konkursu The Best Annual Report 2007, który organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) we współpracy z Dziennikiem Polska Europa Świat oraz The Wall Street Journal Polska. Raport roczny PKN ORLEN już po raz trzeci znalazł się w gronie laureatów konkursu. Dzięki przejrzystości, dokładności i użyteczności zawartych w raporcie informacji, otrzymał trzecią nagrodę w kategorii Przedsiębiorstwa. Został także wyróżniony nagrodą specjalną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotna w zarządzaniu firmą, budowaniu relacji z interesariuszami, podejmowaniu działań uwzględniających efekty środowiskowe i społeczne. Kwestie etyki znalazły się w przyjętym przez nas w 2006 r. Kodeksie Etycznym, będącym zbiorem najważniejszych zasad i wartości, którymi powinna kierować się firma w relacjach z otoczeniem. Postanowienia ujęte w Kodeksie uwzględniamy we wszystkich wewnętrznych kim JESTEŚMY Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Huy, Belgia Hobby: motoryzacja, rajdy samochodowe. Największe sukcesy: Drugie miejsce w Pucharze Świata FIA w 2008 r. oraz zdobycie tytułu Wicemistrza Świata juniorów (JWRC) w 2004 r. 23

25 procedurach. Tworzymy i konsekwentnie wdrażamy dobre praktyki w kolejnych obszarach naszego działania. Od kilku lat wypracowywane przez nas praktyki przedstawiamy w raporcie wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2008 r. zostały zaprezentowane dwie z nich: Tworzenie/zachowanie miejsc pracy oraz program ORLEN. Bezpieczne Drogi. W ramach programu ORLEN. Bezpieczne Drogi prowadzimy działania mające na celu edukację społeczeństwa w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszyst kim inspirujemy, pomagamy w realizacji i nagradzamy najciekawsze inicjatywy. Zre alizowana w 2008 r. kolejna edycja programu przebiegała pod hasłem Rodzice wzorem dla dziecka. Odpowiedzialny biznes to także działanie na rzecz społeczności lokalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. W 2008 r. aktywnie włączaliśmy się w licz ne lokalne przedsięwzięcia. Tradycyjnie już sponsorowaliśmy Międzynarodowy Turniej Teni sa Osób Niepełnosprawnych ORLEN Polish Open i Klub Sportowy Wisła Płock. Wsparliśmy finansowo remont Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz renowa cję zabytkowych obiektów Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Przez zainaugurowany w 2002 r., we współpracy z miastem Płock i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Roz woju (UNDP), projekt partnerstwa międzysektorowego Forum dla Płocka wspieraliśmy innowacyjne pomysły i inicjatywy, służące rozwojowi miasta. kim JESTEŚMY 24

26 Realizowane przez nas od wielu lat działania dobroczynne stanowią istotny element społecz nej odpowiedzialności Firmy. W 2008 r. wsparliśmy wiele wartościowych projektów z obsza ru edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Działalność dobroczynną realizowaliśmy dwutorowo: bez pośrednio jako Koncern oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN DAR SERCA, której je steśmy jedynym fundatorem. Aktywnie wspieraliśmy inicjatywy związane z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, ochroną środowiska oraz sportem, zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim. W 2008 r. kontynuowaliśmy współpracę z prestiżowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak: Filharmonia Narodowa czy Muzeum Narodowe w Warszawie. Promowaliśmy najważniejsze wydarzenia i projekty dotyczące motoryzacji. Wspólnie ze spółką ORLEN Oil objęli śmy spon soringiem 65.ORLEN Platinum Rajd Polski, największą i najbardziej prestiżową imprezę rajdo wą w Polsce. Od 10 lat jesteśmy sponsorem zespołu rajdowego ORLEN Team, pierwszego w Pol sce w pełni profesjonalnego zespołu rajdowego cross-country, który reprezentuje bar wy narodowe na arenach międzynarodowych, m.in. w Rajdzie Dakar. Start naszych zawodników w pełnym cyklu eliminacyjnym Mi strzostw i Pucharu Świata Cross-Country w sezonie 2008 przyniósł motocyklistom Jackowi Czachorowi i Markowi Dąbrowskiemu tytuły Mi strzów Świa ta FIM, Jakubowi Przygońskiemu tytuł Wicemistrza Świata FIM. Natomiast nasza załoga samochodowa w składzie Krzysztof Hołowczyc i Jean-Marc Fortin zdobyła II miejsce w Pu charze Świata FIA rajdów terenowych. kim JESTEŚMY 25

27 e t a p p i e r w s z y 02 : 51 : 43 Nasze szanse na dobre miejsce w Dakarze rosną i nie jest to tylko kwestia naszych chęci, sprzętu czy możliwości zespołu. Ilu zawodników startuje tylu na pewno pragnie wygrać. Ja też jestem wśród nich i chciałbym wygrać! s T R A T E G i a G R u P Y O R L E N 26

28 Str ateg i a g Ru py O RLEN W listopadzie 2008 r. przygotowaliśmy nową strategię Grupy ORLEN na lata Im pulsem do sformułowania nowej strategii były istotne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu mikro- i makroekonomicznym oraz przede wszystkim potrzeba wzmocnienia pozycji Koncer nu dla dalszego dynamicznego rozwoju. W naszych działaniach będziemy koncentrować się na podstawowych obszarach działalno ści: rafinerii i w pełni zintegrowanej z nią działalności petrochemicznej oraz zarządzaniu największą w regionie siecią sprzedaży detalicznej. Koncentrując się na działalności podstawowej, pla nujemy także dezinwestycje w segmencie chemicznym i telekomunikacyjnym, uwalniają ce zaangażowany kapitał. Usprawniając podstawową działalność, nie zapominamy o rozwo ju zamierzamy rozwijać działalność wydobywczą, a także wkroczyć w nowy obszar segment energetyczny. Skuteczne działania wzmacniające efektywność pozwolą nam zająć dobrą pozycję do dalszego rozwoju. Do kluczowych działań będą również należeć: dalsza poprawa sprawności operacyjnej, integracja aktywów, wzmacnianie zarządzania segmentowego oraz wydłużenie łańcucha wartości. Str ategia GruPY ORLEN 27

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu

Skala działalności. Z międzynarodowym rozmachem. Segment wydobywczy. Segment produkcji i handlu Skala działalności Z międzynarodowym rozmachem Grupa Kapitałowa LOTOS jest jednym z największych i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugim co do wielkości

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie szanse i wyzwania ORLEN Upstream Sp. z o.o. - poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złoŝach niekonwencjonalnych

Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie szanse i wyzwania ORLEN Upstream Sp. z o.o. - poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złoŝach niekonwencjonalnych Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie szanse i wyzwania ORLEN Upstream Sp. z o.o. - poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złoŝach niekonwencjonalnych na terenie województwa lubelskiego. Lublin, 27 września

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

51. Pozostałe informacje

51. Pozostałe informacje 51.1. Zaktualizowana Strategia Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do roku 2012 W dniu 16 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. przyjęła zaktualizowaną Strategię Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010

Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu. 26 sierpnia 2010 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za II kwartał 2010 (MSSF) Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu 26 sierpnia 2010 1 Q2 10 w liczbach 2 Pozycja rynkowa 3 Otoczenie rynkowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw. 2015 r. 29 października 2015 r. 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 11 sierpnia, 2016 1 1 Prace nad strategią 4-6 2 Podstawowe informacje 7-9 3 Otoczenie makroekonomiczne 10-14 4 Segment wydobywczy 15-19

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych

Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych P r z e t w a r z a j ą c s u r o w c e n a t u r a l n e, n a p ę d z a m y p r z y s z ł o ś ć Redukcja emisji u progu wartości rzeczywistych Łukasz Surma Polski Rynek Biopaliw Krynica Zdrój 2016 ORLEN.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w 2008 roku w 2008 roku styczeń 6. miejsce w rankingu najbardziej podziwianych spółek giełdowych oraz 10. miejsce w rankingu najwyżej ocenianych zarządów spółki giełdowej (346 ocenianych) w ankiecie Pulsu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Grupa LOTOS S.A. (GPW: LST, Thomson Reuters: LTS.WA, Bloomberg: LTS PW) Dane zawarte w niniejszym raporcie są szacunkowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura

Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Wyniki i perspektywy Grupy Armatura Marzec 2012 1. Organizacja Grupy Armatura Grupa Armatura to lider rynku baterii sanitarnych i grzejników aluminiowych Armatura Kraków SA Kapitał własny 184,8 mln zł

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1 kwartał Wzrost zysku netto, y-o-y

Wyniki za 1 kwartał Wzrost zysku netto, y-o-y Wyniki za 1 kwartał 2004 Wzrost zysku netto, y-o-y Maj 2004 Pełne wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku rafineryjnym Zysk netto najwyższy w historii spółki* -> 397 mln zł ROACE 13,7%** >> WACC 8,9%

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki za rok 2016 3. Segmenty działalności 4. Prognoza wyników i plany na rok 2017 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność PKN ORLEN S.A. w 2004 roku. W ubiegłym roku PKN ORLEN osiągnął najlepsze, w swojej pięcioletniej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 27 października, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 27 października, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 3kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 27 października, 2016 1 1 Podstawowe informacje 3-6 2 Otoczenie makroekonomiczne 7-11 3 Segment wydobywczy 12-16 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi

RAF-2. Sprawozdanie o produkcji i obrocie produktami naftowymi MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON RAF-2 Agencja Rynku Energii S.A. 00-950 Warszawa, skr. poczt.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników II kwartału 2008 r. Warszawa, 1 sierpnia 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (1) Agenda Executive summary Sytuacja na rynku oponiarskim Skonsolidowane wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Segment detaliczny Grupy ORLEN. osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych.

Segment detaliczny. Segment detaliczny Grupy ORLEN. osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych. PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2007 Segment detaliczny Segment detaliczny Grupy ORLEN W 2007 roku Grupa ORLEN prowadziła sprzedaż detaliczną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Podmiotami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS S.A. Skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2014 oraz 2014 rok. 6 marca Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. Skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2014 oraz 2014 rok. 6 marca Grupa LOTOS S.A. Skonsolidowane wyniki za 4 kwartał 2014 oraz 2014 rok 6 marca 2015 Agenda 1 Kluczowe liczby 3-5 2 Otoczenie rynkowe 6-9 3 Skonsolidowane wyniki finansowe 10-16 4 Segment poszukiwawczo-wydobywczy 17-21

Bardziej szczegółowo

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014

Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta. Czerwiec 2014 Wpływ transportu rurociągowego na funkcjonowanie Miasta Czerwiec 2014 Plan prezentacji 1 Podstawowe informacje o Grupie PERN Przyjaźń 2 Główne kierunki tłoczenia paliw 3 Zalety transportu rurociągowego

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY PREZENTACJA SPÓŁKI ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM SPÓŁKI ZALEŻNE UDZIAŁ EKSPORTU W SPRZEDAŻY 46% 24 KRAJÓW EKSPORTU 50 GRUPA KĘTY Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS

Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS Łańcuch wartości Grupy Kapitałowej LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS w latach 2011 2015 koncentrowała się na działalności podstawowej, czyli poszukiwaniu i wydobyciu

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW

Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Grupa LOTOS od ponad 10 lat na GPW Akcje Grupy LOTOS notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od czerwca 2005 roku. Znajdujemy się w indeksie WIG20, czyli 20 największych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK

RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK RYNEK OLEJÓW OPAŁOWYCH BADANIE UOKIK [Podtytuł dokumentu] [DATA] A [Adres firmy] Badanie krajowego rynku olejów opałowych przeprowadzone zostało na skutek sygnałów docierających do Prezesa Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WallStreet 18 Karpacz 2014

WallStreet 18 Karpacz 2014 WallStreet 18 Karpacz 2014 Agenda Kim jesteśmy Kluczowe fakty Charakterystyka rynku Gaz płynny Olej napędowy i biopaliwa Gaz ziemny Wyniki finansowe Prognozy finansowe Cele biznesowe Kim jesteśmy? UNIMOT

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku. Wykaz informacji przekazanych przez PKN ORLEN S.A. do publicznej wiadomości w 2012 roku. (Określonych w art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro

Podpisanie planu połą ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Olvit-Pro Podpisanie planu połą łączenia spółek ZT Kruszwica, Ewico,, ZPT Olvit, Warszawa, 29 czerwca 2006 1 POŁĄCZENIE SPÓŁEK Dzięki połączeniu 4 spółek powstanie największa firma produkująca tłuszcze roślinne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały.

W 2008 roku Zarząd odbył łącznie 46 posiedzeń, na których podjął 154 uchwały. Zarząd reprezentuje spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Nie dotyczy to spraw, które są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady, a także tych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r.

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres 01.10.2011 31.12.2011 Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA

TIM SA KONFERENCJA PRASOWA TIM SA KONFERENCJA PRASOWA maj 2010 Zmiany w TIM SA ZARZĄD Zarząd TIM SA Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu TIM SA Dyrektor ds. Handlu Maciej Posadzy Wiceprezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego

z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego projekt z dnia 17.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAC WIERTNICZYCH - ETAP POSZUKIWAŃ Magdalena Piątkowska Dyrektor Biura Operacji, ORLEN Upstream Warszawa, 4 marca 2014 r. JESTEŚMY CZĘŚ ĘŚCIĄ GRUPY PKN ORLEN Siedem

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r.

10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialności i Troska przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Waldemar Tuszewicki Toruń 3-5 październik 2007r. Spis treści 1. Informacje ogólne o PKN ORLEN S.A. 2. Realizatorzy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF

Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF Wyniki za 3 kwartał 2004 skonsolidowane, wg MSSF 15 Listopada 2004 Wewnętrzne wzmocnienie widoczne w wynikach za 3 kwartał 2004 Wzrost wolumenu sprzedaży w hurcie o 10,1%* (rok/rok) wspierany przez długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki publicznej Własna rozlewnia gazu Najwyższa

Bardziej szczegółowo

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017

Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 Grupa BORYSZEW WYNIKI FINANSOWE Q1 2017 1. Grupa BORYSZEW 2. Wyniki finansowe Q1 2017 3. Segmenty działalności 3. Plany na kolejne kwartały 2 GRUPA BORYSZEW Jesteśmy jedną z największych grup przemysłowych

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Light impressions. Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa

Light impressions. Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa 1 Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa ES-SYSTEM SYSTEM Raport roczny 2014 1. Otoczenie rynkowe 2. Wyniki finansowe 2 3. Najważniejsze wydarzenia 2014 roku 4. Perspektywy 2015 roku TAURON Arena Kraków

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo