R a p o r t r o c z n y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R a p o r t r o c z n y 2 0 0 8"

Transkrypt

1

2 R a p o r t r o c z n y

3 spis t reśc i Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA...3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej...4 Zarząd PKN ORLEN SA...6 List Prezesa Zarządu...11 Kim jesteśmy...16 Strategia Grupy ORLEN...26 Segment wydobywczy (upstream)...35 Segment rafineryjny...39 Logistyka...56 Segment hurtowy...69 Segment olejowy...84 Segment detaliczny...94 Segment petrochemiczny Segment chemiczny Grupa ORLEN Pracownicy Ochrona środowiska Opinia audytora Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dane adresowe SPIS TREŚCI Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2008 roku W publikacji wykorzystano fragmenty wypowiedzi zawodników ORLEN Team 2

4 R ADA nadzo Rc z a PKN O RLEN SA* Maciej Mataczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej Marek Karabuła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Borowiec Członek Rady Nadzorczej Angelina Sarota Członek Rady Nadzorczej Jarosław Stanisław Rocławski Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Michniewicz Członek Rady Nadzorczej Piotr Wielowieyski Niezależny Członek Rady Nadzorczej Janusz Zieliński Niezależny Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kołach Niezależny Członek Rady Nadzorczej r ada NAdZORCZA PKN ORLEN sa * Skład Rady Nadzorczej z 15 czerwca 2009 r. 3

5 L ist pr zewodnicząc ego R ady N adzo rc zej PKN O RLEN Szanowni Państwo, rok 2008 był dla całej gospodarki niezwykle trudny i przełomowy. Kryzys finansowy, który uderzył początkowo w sektor finansowy, dotknął także inne sektory, w tym sektor paliwowy. Również PKN ORLEN podlegał bardzo silnej zewnętrznej presji związanej z radykalnym spadkiem cen ropy, gwałtownymi wahaniami kursów walut i niepewnością na rynkach ka pitałowych. Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawująca kontrolę nad bieżącą działalnością Spółki ściśle współpracowała z Zarządem, by w okresie wyjątkowo trudnym dla firmy chronić jej wartość i zabezpieczyć Koncern przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. W Spółce zapoczątkowano i przeprowadzono szereg projektów, których głównym celem było podniesienie efektywności operacyjnej i zabezpieczenie pomyślnej perspektywy rozwoju. Podejmowano też wiele codziennych inicjatyw, by chronić firmę przed zawieruchą na światowych i regional nych rynkach. Z ogromną satysfakcją stwierdzam, że te działania przyniosły wymierne efekty. Konsekwentna realizacja strategii Grupy ORLEN, wysoka efektywność i sprawna optymaliza cja kosztów operacyjnych spowodowały zwiększenie przychodów Koncernu o 25%. Wzro sła sprzedaż detaliczna, jak i hurtowa. W 2008 r. Koncern zgodnie z planem realizował za łożenia mające na celu wzrost produkcji i sprzedaży paliw, szczególnie oleju napędowego, oraz towarów i usług w segmencie detalicznym. Koncern konsekwentnie wdrażał długofalowy plan strategiczny Grupy. Wszystkie te działania były odzwierciedleniem przemyślanej polity ki in westycyjnej, mającej umocnić PKN ORLEN na pozycji lidera branży petrochemicznej i rafineryjnej w regionie. List PRZEWOdniCZąCEGO R ady NadZORCZEJ PKN ORLEN 4

6 Korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować wszystkim, którym PKN ORLEN zawdzięcza silną pozycję i sprawną pracę w trudnych czasach. Dziękuję w pierwszej kolejności wszystkim pracownikom Koncernu, którzy włożyli wiele starań, by ORLEN zachował pozycję lide ra w bran ży w naszej części Europy. Podziękowania składam również na ręce Zarządu PKN OR LEN, a także moich współpracowników z Rady Nadzorczej. Mamy świadomość, że 2009 rok będzie rokiem ogromnych wyzwań dla PKN ORLEN. Ko nieczna jest dalsza poprawa efektywności, wewnętrzna restrukturyzacja oraz doprowadze nie do finału wielu rozpoczętych planów inwestycyjnych, jak i zamiarów sprzedaży niektó rych istotnych aktywów Spółki. Ambitne plany są możliwe do realizacji tylko przy zgodnym współdziałaniu Rady Nadzorczej, Zarządu, jak i całej załogi. Z tą myślą wkraczamy w kolejny etap rozwoju i budowania PKN ORLEN. Maciej Mataczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA List PRZEWOdniCZąCEGO R ady NadZORCZEJ PKN ORLEN 5

7 z a r z ąd pkn o RLEn sa* Dariusz Jacek Krawiec Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego z dniem 18 września 2008 r. Od 7 czerwca 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN. Ma 41 lat, jest absolwentem Akade mii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach był zatrudniony w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz w Price- Waterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. odpowiedzialny był za rynek polski w brytyjskim oddzia le ja pońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc Londyn. W kolejnych latach peł nił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalne go w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował sta nowisko Pre zesa Zarządu Action SA. Przewodniczył radom nadzorczym następujących firm: Huty Alu minium Konin SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA oraz był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elek trim Volt SA oraz PTE AIG. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA. z arząd PKN ORLEN sa * Skład Zarządu PKN ORLEN z 15 czerwca 2009 r. 6

8 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 40 lat, jest absolwentem Politechniki Łódz kiej. W 1997 r. ukończył The Association of Chartered Certi fied Ac countants w Londynie, uzyskując tytuł Brytyjskiego Biegłego Rewi denta. W latach pracował w takich firmach, jak: Telebud, ASEA Brown Boveri, PriceWa terhouse Sp. z o.o. Od 1997 r. do 2002 r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowe go w Impexmetal SA. Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych Spółek Grupy w Pol sce, Europie, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. W latach zajmował stano wi sko Dy rektora Finansowego w ORFE SA oraz Człon ka Zarządu Cefarm Śląski SA. W kolej nych latach ( ) był Dyrektorem Pionu Kontrolin gu Gru py Telekomunikacja Pol ska. Od 2005 r. do czerwca 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Za rządu, Dy rektora Generalnego TPEmiTel Sp. z o.o. należącej do Grupy Telekomunika cja Pol ska. Obecnie pełni funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Człon ka Za rządu AB Mažeikų Nafta. z arząd PKN ORLEN sa 7

9 Wojciech Kotlarek Członek Zarządu ds. Sprzedaży Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerw ca 2008 r. Ma 47 lat, jest absolwentem Wy działu Wiertniczo-Naf towego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach ukończył podyplomowe studium w Szko le Głównej Handlowej: Zarządzanie Projektami oraz Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem. W okresie zajmował kierownicze stanowiska w Polskim Górnic twie Naf to wym i Gazownictwie, w Dora Sp. j.v. oraz Neste Polska Sp. z o.o. Od 1999 r. do 2006 r. związa ny był z PKN ORLEN, zajmując stanowisko Dyrektora Re gionalnego Biura Handlu Hur towego. W kolejnych latach ( ) pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych w spół ce Petrolot. Obecnie przewodniczy radom nadzorczym następujących spółek: ORLEN Deutsch land AG, ORLEN Transport SA, IKS Solino SA. z arząd PKN ORLEN sa 8

10 Krystian Pater Członek Zarządu ds. Rafinerii Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerwca 2008 r. Ma 44 lata, jest absolwentem Wydziału Chemii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył podyplomowe studium Inżynieria i Aparatura Chemiczna na Politechnice Warszawskiej (1989 r.), Zarządzanie i Marketing w Szkole Wyższej im. Paw ła Włodkowica (1997 r.), Zarządzanie dla Sektora Naftowe go (1998 r.) i Zarządza nie Wartością Firmy ( ) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 r. związany z Petrochemią Płock SA, a następnie z PKN ORLEN, gdzie od 2005 r. do 2007 r. pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Produk cji Ra fineryjnej, a od 15 mar ca 2007 r. Człon ka Zarządu PKN ORLEN. Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej Pa ramo a.s. oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Pełni także funkcję Członka Za rządu AB Mažeikių Nafta SA, SITPNiG oraz CON CAWE, ponadto sprawuje funkcję Prezesa Stowarzyszenia Płockich Naftowców. z arząd PKN ORLEN sa 9

11 Marek Serafin Członek Zarządu ds. Petrochemii Powołany na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN z dniem 7 czerw ca 2008 r. Ma 39 lat, jest absolwentem Wydziału Bu downictwa Lą dowego Politechniki Poznańskiej. Ukończył studia MBA na London Business School Politechniki Warszawskiej. W latach zajmował stanowisko Konsultanta Doświadczonego seniora w Ar thur Ander sen, następnie od 1998 r. do 1999 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Planowania Operacyjnego w Lech Browary Wielkopolski SA należącej do Kompanii Piwowarskiej SA. W ko lejnych latach ( ) zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Hucie Alu minium Ko nin SA. W okresie od 2001 r. do 2002 r. był Prezesem Zarządu, Dyrekto rem Generalnym Huty Za wiercie SA. Od 2002 r. zajmował stanowisko General Manager Grupy ArcelorMit tal, równocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Huta Warszawa oraz Prezesa Zarządu Sil scrap Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej ANWIL SA, Wiceprezesa Zarządu Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. z arząd PKN ORLEN sa 10

12 L ist prezesa z a r z ądu PKN O RLEN Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, rok 2008 upłynął pod znakiem niezwykle poważnych turbulencji na poziomie makroekonomicznym, które w istotny sposób wpłynę ły na działalność Grupy ORLEN i jej końcowy wynik finansowy. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, problemy sektora bankowego, oraz za powiedź dalszego pogłębiania się recesji, w głównym stopniu kształtowały obraz minione go roku. Ni gdy w historii Koncernu nie spotkaliśmy się z tak błyskawicznym pogorszeniem wa runków zewnętrznych, których skutków nie można było zniwelować. Wyniki finansowe minionego roku zostały więc obciążone bardzo niekorzystnym wpływem otoczenia makroekonomicznego. W efekcie uzyskaliśmy ujemny raportowany wynik operacyjny oraz wynik skonsolidowany netto. Jednak mimo bardzo niesprzyjających warunków, miniony rok PKN ORLEN może zaliczyć do udanych. Zachowanie stabilnej pozycji finansowej, o czym świadczy ponad 80 procentowy wzrost środków pieniężnych z działalności operacyjnej, dynamiczny rozwój seg mentu detalu i przywrócenie pełnych mocy produkcyjnych w rafinerii Mažeikių Nafta oraz istotne zwiększenie produkcji Grupy w zakresie najbardziej poszukiwanego na rynku produktu, ja kim jest olej napędowy, to najważniejsze powody do zadowolenia. list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 11

13 W ubiegłym roku siedem rafinerii należących do Grupy ORLEN przerobiło 28 mln ton ropy naftowej. W rafineriach w Płocku i Możejkach przeprowadziliśmy testy przerobu rop alternatywnych w stosunku do REBCO. Dzięki temu zyskaliśmy pełną wiedzę na temat możliwo ści technologicznych w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł surowca. Efekty naszych badań po kazały realną możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w surowiec, szczególnie przydatną w sytuacjach wymagających elastyczności przerobu przy zachowaniu jego ekonomiki, jak chociażby podczas długotrwałych remontów. Miniony rok przyniósł bardzo dobre efekty w segmencie detalicznym nasza środkowoeu ropejska sieć stacji wypracowała ponad 12-procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu ilościo wym. W tym czasie uruchomiliśmy 107 nowych stacji paliw, w tym 76 w systemie franczyzowym. Procesom modernizacji, rebrandingu oraz przebudowy poddaliśmy 225 stacji paliw. Konsekwent nie zarządzaliśmy kategoriami produktów i usług paliwowych, a także wprowadziliśmy na stacje ORLEN nową ofertę gastronomiczną STOP Cafe. Nasze wysiłki na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klientów oraz dalszego rozwoju usług i oferty pozapaliwowej stacji zostały przez konsumentów dostrzeżone, o czym świadczy między innymi fakt, iż już po raz siódmy z rzędu czytelnicy miesięcznika Reade r s Digest uhonorowali stacje ORLEN tytułem Marki Godnej Zaufania w prestiżowych badaniach konsumenckich. Otrzymanie złotej statuetki Trusted Brand oznacza uzyskanie najwięk szej licz by spontanicznie oddanych głosów. W tegorocznym badaniu marka ORLEN zdobyła 47 procent poparcia, poprawiając swój ubiegłoroczny wynik wynoszący 45,7 procent poparcia. Tym samym po raz kolejny wyprzedziliśmy marki zachodnich koncernów paliwowych. Sieć stacji list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 12

14 ORLEN zajęła także drugie miejsce w konkursie Mistrz Handlu i Usług Mastercard, którego celem jest zwrócenie uwagi na podnoszenie poziomu satysfakcji wśród klientów. Obydwie nagrody są dla nas nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim impulsem do konstruowania kolejnych ofert, które w jak największym stopniu, będą odpowiadały potrzebom naszych klientów w kolejnych latach. Na podkreślenie zasługują też rezultaty osiągnięte w obszarze sprzedaży hurtowej w stosunku do 2007 roku sprzedaliśmy o 24 procent paliw więcej. Największą dynamikę po pytu od notowa liśmy w segmencie paliw lotniczych, których sprzedaż w 2008 roku o bli sko 54 procent prze kroczyła wolumen z roku poprzedniego. W segmencie chemicznym, tworzonym przez spółkę ANWIL SA, koncentrowaliśmy się na maksymalizacji sprzedaży produktów nawozowych, jednocześnie zwiększając wydajność linii tech nologicznych tej części produkcji. Zmodernizowaliśmy też linie produkcyjne w komplek sie PCW oraz wybudowaliśmy instalację tlenowni. Mając na względzie nadchodzące zmiany na światowym i krajowym rynku, w drugiej połowie minionego roku skoncentrowaliśmy się na przygotowaniu strategii Grupy, nadając jej kierunki adekwatne do realiów i wskazując najwłaściwsze, naszym zdaniem, rozwiązania operacyjne. Naszym zasadniczym celem jest wzmocnienie podstawowej działalności Grupy poprzez przeprowadzenie długofalowego procesu zmian na rzecz zwiększenia efektywności posiadanych list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 13

15 aktywów dzięki restrukturyzacji, optymalizacji kosztów, zasadnych inwestycji, lepszego współdziałania poszczególnych segmentów. Za fundamenty rozwoju uznaliśmy segment rafineryj ny, petrochemiczny i detaliczny. Zadaniem ogłoszonej strategii jest także wzmocnienie i integra cja Koncernu, dzięki czemu, gdy koniunktura się poprawi, będziemy mogli wejść w kolejny etap dynamicznego rozwoju. W minionym roku działania podejmowane przez Koncern zostały docenione w wielu konkursach i rankingach, potwierdzając, iż jesteśmy wiarygodnym i odpowiedzialnym partne rem biz nesowym. PKN ORLEN został m.in. po raz drugi zwycięzcą Rankingu Najcenniejszych Pol skich Marek MARQA 2008, zajął pierwsze miejsce w zestawieniu Lista 2000 przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita, a także otrzymał kolejny, już ósmy w swojej histo rii, Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawany przez Business Centre Club. Szanowni Państwo, oddając w Państwa ręce Raport Roczny, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w tym roku mija 10 lat od powołania, pod auspicjami Koncernu, jedynego polskiego profesjonalnego zespo łu rajdowego ORLEN Team. Niezaprzeczalne sukcesy naszych zawodników to efekt wielu lat wytężonego wysiłku i de terminacji sportowców w pokonywaniu słabości oraz przeciwności losu. ORLEN Team jest do skonałym zobrazowaniem determinacji naszej firmy, która mimo niesprzyjających wa runków zewnętrznych nie zbacza z drogi realizacji ambitnych celów. To dzięki poczuciu list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa 14

16 od powiedzialności każdego z Pracowników za ostateczny wynik Koncernu jesteśmy przygotowani do działania w różnym - także niesprzyjającym otoczeniu. Dlatego dziękuję wszyst kim człon kom naszej orlenowskiej społeczności za zaangażowanie i współpracę w ubiegłym roku, wierząc, że w 2009 roku wspólnie osiągniemy wyznaczone cele. Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie, a Członkom Rady Nadzorczej za ogromny wkład w realizację strategicznych celów. Wierzę, że nasza współpraca będzie się układać równie po myślnie, jak do tej pory, a konstruktywny dialog służyć będzie Grupie ORLEN i wszystkim jej interesariuszom. Jestem przekonany, że inwestycje poczynione w ubiegłych latach, konsekwencja w realizacji planowanych działań pozwolą nam umacniać pozycję i znaczenie PKN ORLEN dla Akcjonariuszy oraz gospoda rek krajów, w których jesteśmy obecni. Dariusz Jacek Krawiec list PREZEsa Z ARZądu PKN ORLEN sa Prezes Zarządu PKN ORLEN 15

17 s t a r t 00 : 00 : 00 Tuż przed startem zmieniła się pogoda. Musimy być tu przygotowani na różne warunki atmosferyczne. Zawody będą bardzo ciężkie i długie. Do rywalizacji zgłoszona jest czołówka zawodników światowego formatu, będzie więc spora konkurencja i wielu szybkich kierowców. Moim założeniem jest rywalizacja z nimi. K I M J E S T E Ś M Y 16

18 K IM J esteśmy Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo- Wschodniej. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Zarządzamy siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Zintegrowany kompleks rafineryjno petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie. W 2008 r. łączny przerób ropy naftowej w Gru pie ORLEN przekroczył 28 mln ton. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Na stacjach oferujemy klientom produkty i usługi najwyższej ja kości. Zapleczem sieci detalicznej ORLENU jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych. Na koniec 2008 r. liczba pracowników zatrudnionych w Grupie ORLEN wynosiła (1), z czego w PKN ORLEN pracowało 4 724, w Grupie Unipetrol 4 647, w Grupie Mažeikių Naf ta 3 517, a w ORLEN Deutschland 108 osób. (1) W tym tekście Grupa ORLEN oznacza Spółkę oraz jej skonsolidowane podmioty zależne, nie obejmuje podmiotów stowarzyszonych. kim JESTEŚMY 17

19 Nasza misja Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne. Credo Zawsze, gdy nas potrzebujesz. kim JESTEŚMY 18

20 Grupa PKN ORLEN na rynku kapitałowym Akcje PKN ORLEN notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w formie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obrót kwitami depozytowymi ma miejsce również w USA na pozagiełdowym ryn ku OTC. Akcje Koncernu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów największych spół ek WIG20 oraz WIG, a także indeksu branżowego WIG-paliwa. Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,25 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej: 1,25 zł każda akcja. Depozytariuszem kwitów depozytowych spółki jest The Bank of New York Mellon. Jednostką transakcyjną na giełdzie londyńskiej jest 1 GDR, na który przypadają dwie akcje Koncernu. Na rynku kapitałowym obecna jest także jedna ze spółek zależnych PKN ORLEN, Unipe trol, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz na rynku OTC (RM-SYSTÉM). Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcji zwykłych o wartości nominalnej 100 CZK, z czego w obrocie znajduje się ak cji. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze notowane są także obligacje wyemitowane przez Unipetrol. W obrocie znajduje się obligacji o łącznej wartości nominalnej CZK. kim JESTEŚMY Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Warszawa Wzrost: 176 cm Waga: 82 kg Hobby: sporty motorowe, wolny czas spędza najchętniej z żoną i dwójką dzieci. Największe sukcesy: Mistrz Świata FIM 2007 i 2008 w Rajdach Terenowych w klasie 450 ccm. 19

21 Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2008 r. (%) (2) Nafta Polska SA 17,32 72,48 Pozostali Skarb Państwa 10,20 Marka ORLEN Marka ORLEN stała się synonimem światowej klasy produktów i ekspansywnego przedsiębiorstwa, firmy działającej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności bizne su, etyki i ładu korporacyjnego oraz pełnej transparentności. Obecnie marka ORLEN firmuje sieć stacji paliw w Polsce i na Litwie, produkty paliwowe, pe trochemiczne oraz płyny eksploatacyjne. Wizerunek marki buduje także zespół rajdo wy ORLEN Team reprezentujący firmę i kraj we wszystkich najważniejszych imprezach rajdowych organizowanych w Polsce i na świecie. Marka ORLEN to również działalność charytatywna Fundacji ORLEN DAR SERCA, która szczególną troską otacza Rodzinne Domy Dziecka. (2) W dniu 20 lutego 2009 roku PKN ORLEN otrzymał zawiadomienie, że ING OFE stał się posiadaczem 5,17% akcji Spółki. kim jesteśmy Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Warszawa Wzrost: 183 cm Waga: 76 kg Hobby: snowboard, windsurfing, sporty motorowe. Największe sukcesy: Mistrz Świata FIM w klasie over 450 Rally Production w 2008 r., 9. miejsce w Rajdzie Dakar Drużynowy Mistrz Świata w Rajdach Enduro w 1993 r. 20

22 W rankingu najcenniejszych polskich marek MARQA już drugi raz z rzędu nasz korporacyjny brand uplasował się na pierwszej pozycji i został wyceniony na 2 869,1 mln zł. Odnotowaliśmy 11-procentowy wzrost wartości marki w stosunku do 2007 r. W niezależnym rankingu reputacji marek w Polsce PremiumBrand marka ORLEN uzyskała tytuł Marki Wysokiej Reputacji w kategorii biznes. Również w ocenie kierowców, naszych klientów detalicznych, korporacyjna marka OR LEN pla suje się w czołów ce wiodących brandów na polskim rynku. Potwierdzają to wyniki badań, które wskazują na 100% wspomaganą znajomość marki ORLEN i 83% spontanicz ną znajomość (2). Nieprzerwanie od 2002 r. (w 2008 r. już po raz siódmy), stacje paliw mar ki OR LEN otrzymują Złote Godło European Trusted Brands w badaniu konsumenckim przeprowadzanym w całej Europie przez magazyn Reader s Digest. Tak stabilna pozycja marki świadczy o zaufaniu, jakim darzą nas klienci. Kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji marki ORLEN na krajowym rynku jest tytuł Su perbrands Polska zdobyty po raz trzeci w największym badaniu opinii o markach w Polsce. Jest to dla nas tym większe wyróżnienie, że wybór respondentów swoim werdyktem potwierdziła Rada Marek, w której skład wchodzą czołowe postacie polskiego marketingu. kim JESTEŚMY (2) Źródło: badanie Barometr Marki przeprowadzone przez GfK Polonia w grudniu 2008 r. Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Warszawa Hobby: skoki spadochronowe, nurkowanie, drifting, squash, wspinaczka. Największe sukcesy: Wicemistrz Świata FIM w klasie over 450 Rally Sport

23 Prowadzone działania marketingowe umacniają wizerunek marki. Jednym z jego ambasadorów jest obecne w ofercie stacji ORLEN paliwo wzbogacone VERVA. VERVA jest najbardziej znaną marką w swojej kategorii (rozpoznawalność w grudniu 2008 r. wynosiła 71% (3) ), wy przedza w tym względzie takich konkurentów, jak V-Power czy Ultimate. W 2008 r. przeprowadziliśmy kampanię ekonomicznej marki BLISKA, komunikując dopasowanie oferty stacji paliw do potrzeb klienta. W efekcie kampanii wspomagana rozpoznawalność marki wzrosła z poziomu 40% do 64% (4). Ład korporacyjny Jako Spółka publiczna przestrzegamy wszystkich zasad zalecanych do stosowania przez ko deks Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród dziewię ciu członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN czterech jest niezależnych, dzięki czemu spełnione jest kryterium określone w zbiorze zasad dobrych praktyk. W ramach Rady Nadzorczej Koncernu działają cztery komitety: Audytowy, ds. Ładu Korporacyjnego, ds. Strategii i Rozwoju oraz ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W skład każdego z komitetów wchodzi przy najmniej je den niezależny członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN. (3) Źródło: badanie Barometr Marki przeprowadzone przez GfK Polonia w grudniu 2008 r. (4) Źródło: badanie Barometr Marki przeprowadzone przez GfK Polonia przed rozpoczęciem kampanii mar ki BLISKA (listopad 2007 r.) i rok po emisji reklamy (grudzień 2008 r.). kim JESTEŚMY Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Olsztyn Wzrost: 196 cm Waga: 89 kg Hobby: sporty motorowodne, motocykle. Największe sukcesy: Drugie miejsce w Pucharze Świata FIA w 2008 r. Zdobycie tytułu Mistrza Europy

24 Podejmujemy szereg działań usprawniających komunikację z otoczeniem, stosując m.in. nowoczesne technologie komunikacji z przedstawicielami rynku kapitałowego. Organizujemy bezpośrednie transmisje internetowe z najważniejszych wydarzeń w Spółce. Na naszej stro nie internetowej zamieszczane są informacje potrzebne inwestorom i pozostałym interesariu szom rynku kapitałowego. Nasza dbałość o komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego została doceniona przez kapitułę konkursu The Best Annual Report 2007, który organizowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków (IRiP) we współpracy z Dziennikiem Polska Europa Świat oraz The Wall Street Journal Polska. Raport roczny PKN ORLEN już po raz trzeci znalazł się w gronie laureatów konkursu. Dzięki przejrzystości, dokładności i użyteczności zawartych w raporcie informacji, otrzymał trzecią nagrodę w kategorii Przedsiębiorstwa. Został także wyróżniony nagrodą specjalną przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotna w zarządzaniu firmą, budowaniu relacji z interesariuszami, podejmowaniu działań uwzględniających efekty środowiskowe i społeczne. Kwestie etyki znalazły się w przyjętym przez nas w 2006 r. Kodeksie Etycznym, będącym zbiorem najważniejszych zasad i wartości, którymi powinna kierować się firma w relacjach z otoczeniem. Postanowienia ujęte w Kodeksie uwzględniamy we wszystkich wewnętrznych kim JESTEŚMY Data urodzenia: r. Miejsce urodzenia: Huy, Belgia Hobby: motoryzacja, rajdy samochodowe. Największe sukcesy: Drugie miejsce w Pucharze Świata FIA w 2008 r. oraz zdobycie tytułu Wicemistrza Świata juniorów (JWRC) w 2004 r. 23

25 procedurach. Tworzymy i konsekwentnie wdrażamy dobre praktyki w kolejnych obszarach naszego działania. Od kilku lat wypracowywane przez nas praktyki przedstawiamy w raporcie wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W 2008 r. zostały zaprezentowane dwie z nich: Tworzenie/zachowanie miejsc pracy oraz program ORLEN. Bezpieczne Drogi. W ramach programu ORLEN. Bezpieczne Drogi prowadzimy działania mające na celu edukację społeczeństwa w zakresie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale przede wszyst kim inspirujemy, pomagamy w realizacji i nagradzamy najciekawsze inicjatywy. Zre alizowana w 2008 r. kolejna edycja programu przebiegała pod hasłem Rodzice wzorem dla dziecka. Odpowiedzialny biznes to także działanie na rzecz społeczności lokalnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. W 2008 r. aktywnie włączaliśmy się w licz ne lokalne przedsięwzięcia. Tradycyjnie już sponsorowaliśmy Międzynarodowy Turniej Teni sa Osób Niepełnosprawnych ORLEN Polish Open i Klub Sportowy Wisła Płock. Wsparliśmy finansowo remont Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz renowa cję zabytkowych obiektów Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku. Przez zainaugurowany w 2002 r., we współpracy z miastem Płock i Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Roz woju (UNDP), projekt partnerstwa międzysektorowego Forum dla Płocka wspieraliśmy innowacyjne pomysły i inicjatywy, służące rozwojowi miasta. kim JESTEŚMY 24

26 Realizowane przez nas od wielu lat działania dobroczynne stanowią istotny element społecz nej odpowiedzialności Firmy. W 2008 r. wsparliśmy wiele wartościowych projektów z obsza ru edukacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Działalność dobroczynną realizowaliśmy dwutorowo: bez pośrednio jako Koncern oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN DAR SERCA, której je steśmy jedynym fundatorem. Aktywnie wspieraliśmy inicjatywy związane z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku kulturalnego, ochroną środowiska oraz sportem, zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim. W 2008 r. kontynuowaliśmy współpracę z prestiżowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak: Filharmonia Narodowa czy Muzeum Narodowe w Warszawie. Promowaliśmy najważniejsze wydarzenia i projekty dotyczące motoryzacji. Wspólnie ze spółką ORLEN Oil objęli śmy spon soringiem 65.ORLEN Platinum Rajd Polski, największą i najbardziej prestiżową imprezę rajdo wą w Polsce. Od 10 lat jesteśmy sponsorem zespołu rajdowego ORLEN Team, pierwszego w Pol sce w pełni profesjonalnego zespołu rajdowego cross-country, który reprezentuje bar wy narodowe na arenach międzynarodowych, m.in. w Rajdzie Dakar. Start naszych zawodników w pełnym cyklu eliminacyjnym Mi strzostw i Pucharu Świata Cross-Country w sezonie 2008 przyniósł motocyklistom Jackowi Czachorowi i Markowi Dąbrowskiemu tytuły Mi strzów Świa ta FIM, Jakubowi Przygońskiemu tytuł Wicemistrza Świata FIM. Natomiast nasza załoga samochodowa w składzie Krzysztof Hołowczyc i Jean-Marc Fortin zdobyła II miejsce w Pu charze Świata FIA rajdów terenowych. kim JESTEŚMY 25

27 e t a p p i e r w s z y 02 : 51 : 43 Nasze szanse na dobre miejsce w Dakarze rosną i nie jest to tylko kwestia naszych chęci, sprzętu czy możliwości zespołu. Ilu zawodników startuje tylu na pewno pragnie wygrać. Ja też jestem wśród nich i chciałbym wygrać! s T R A T E G i a G R u P Y O R L E N 26

28 Str ateg i a g Ru py O RLEN W listopadzie 2008 r. przygotowaliśmy nową strategię Grupy ORLEN na lata Im pulsem do sformułowania nowej strategii były istotne zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu mikro- i makroekonomicznym oraz przede wszystkim potrzeba wzmocnienia pozycji Koncer nu dla dalszego dynamicznego rozwoju. W naszych działaniach będziemy koncentrować się na podstawowych obszarach działalno ści: rafinerii i w pełni zintegrowanej z nią działalności petrochemicznej oraz zarządzaniu największą w regionie siecią sprzedaży detalicznej. Koncentrując się na działalności podstawowej, pla nujemy także dezinwestycje w segmencie chemicznym i telekomunikacyjnym, uwalniają ce zaangażowany kapitał. Usprawniając podstawową działalność, nie zapominamy o rozwo ju zamierzamy rozwijać działalność wydobywczą, a także wkroczyć w nowy obszar segment energetyczny. Skuteczne działania wzmacniające efektywność pozwolą nam zająć dobrą pozycję do dalszego rozwoju. Do kluczowych działań będą również należeć: dalsza poprawa sprawności operacyjnej, integracja aktywów, wzmacnianie zarządzania segmentowego oraz wydłużenie łańcucha wartości. Str ategia GruPY ORLEN 27

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku PKN ORLEN Marka ORLEN uznana najcenniejszą polską marką w zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Najcenniejszych

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU PKN ORLEN» Laureat prestiżowego rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA (już po raz szósty z rzędu) organizowanego

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 2 0 1 2 Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O POLSKIM KONCERNIE NAFTOWYM ORLEN S.A. (

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN FAKTY, LICZBY, KOMENTARZE 2014

PKN ORLEN FAKTY, LICZBY, KOMENTARZE 2014 2 014 PKN ORLEN FAKTY, LICZBY, KOMENTARZE 2014 MISJA Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. CREDO ORLEN. Napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN Spółka Akcyjna PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Limit Zadłużenia 2.000.000.000 PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ( Emitent"), będzie mógł wielokrotnie emitować

Bardziej szczegółowo

Wygrać przyszłość. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013. wersja PDF

Wygrać przyszłość. Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013. wersja PDF Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013 wersja PDF Grupa LOTOS S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2013 wersja PDF Zintegrowany Raport Roczny 2013 - Grupa LOTOS S.A. Organizacja i jej Raport - 1 -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2012

Raport Roczny. PGNiG 2012 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. PGNiG 2013

Raport Roczny. PGNiG 2013 Raport Roczny Raport Roczny W poniższym dokumencie stosuje się następujące terminy: lub Spółka dla spółki matki Grupy Kapitałowej, tj. dla spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Grupa dla Grupy

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN SA

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN SA LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN SA Do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA Miniony rok był niezwykle trudny dla całej gospodarki światowej. Na globalne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa 2009-06-09 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech... 3 1.1.Historia...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz Raport Roczny 2013 1 Bank International w Europie Adresy międzynarodowe English Bankowy usz Gwarancyjny w Polsce Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz ekonomiczny Sprawozdanie List Prezesa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Spis treści: podstawowe informacje o Orange osiągnięcia i 0 historyczne dane list Prezesa Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treêci Spis treêci Wizja, Misja, WartoÊci Sprawozdanie Rady Nadzorczej List od Prezesa Zarzàdu Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012

Grupa Eurocash. Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2012 SPIS TREŚCI część A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROCASH S.A. część B. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE część C.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Orange Polska

Raport Roczny Orange Polska Raport Roczny Orange 0 Raport Roczny Orange 0 Spis treści Witaj na stronach Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego W trakcie 0 roku skoncentrowaliśmy się na realizacji naszej strategii średniookresowej.

Bardziej szczegółowo

Nawigacja na stronach raportu

Nawigacja na stronach raportu Nawigacja na stronach raportu Kliknij w nagłówek Raport Roczny 2009 aby przejść do spisu treści Kliknij w nagłówek w części finansowej aby przejść do spisu treści części finansowej Kliknij aby przejść

Bardziej szczegółowo