Profesor Krzysztof Pawłowski nagrodzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesor Krzysztof Pawłowski nagrodzony"

Transkrypt

1

2 W N U M E R Z E M. I N. Wydarzenia Profesor Pawłowski nagrodzony...2 Początki Informatyki...3 Jubileusz Informatyki...4 Delegacja z regionu West Midlands...6 Politechnika Łódzka w Paryżu...6 Nowi doktorzy honoris causa...7 Rektorzy w Warszawie...8 Jubileuszowa Sesja...9 Tożsamość wizualna...10 Przebierańcy na Politechnice...11 Zjazd Forum Elektorów...12 Giełda wynalazków...13 Kierunek Rosja...14 Nauka Ogniwa słoneczne na dachu PŁ...15 Wspieranie nauki...15 Biomateriał kolagenowy...15 Dydaktyka Nowe laboratorium fizyki...16 Nowy międzywydziałowy kierunek...17 Nowość na rynku szkoleniowym...17 Targi edukacyjne w Łodzi...18 Studia z Sokratesem...18 Badanie silników Volkswagena...19 Pozytywna Mechanika i Budowa...19 Umowa z Duńczykami...20 Informatyka z certyfikatem...20 Studenci Co sądzą o procesie rekrutacji...21 Studenci dla przedsiębiorczości...21 Pożegnanie Sokratesowców...21 Unijne pieniądze dla doktorantów...22 System nawigacji Galileo...23 Samorządność studencka, czyli...24 Nowe władze studenckie...25 Grasz o staż...26 Plany Samorządu...26 Łagodne wejście...27 Pracodawcy dla studentów...27 Wspomnienie Romuald Zawadzki...28 Rozmaitości Żeglarze świętowali...29 Z podróży do Meksyku...30 Galerie...31 Francuzi na PŁ...31 Yapa Kącik filatelistyczny...32 Sport...33 Informator z 1945 roku...34 Trzeci kwartał 1954 roku...35 Nagrodę im. Profesora Aleksandra Gieysztora przyznaje Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Jej pierwszym laureatem w 1999 r. był Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. W tym roku nagrodę tę otrzymał wybitny profesor architektury z Politechniki Łódzkiej. Profesor Krzysztof Pawłowski nagrodzony Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Kazimierz Pawłowski został laureatem siódmej edycji Nagrody imienia Profesora Aleksandra Gieysztora. Patron tego wyróżnienia był prezesem PAN, członkiem Rady Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie. Tę prestiżową nagrodę Kapituła przyznała prof. Pawłowskiemu za szereg działań w zakresie rewaloryzacji zabytków polskich miast, w szczególności zaś za doprowadzenie do uznania odbudowy warszawskiego Starego Miasta za najwybitniejsze dzieło konserwatorskie okresu powojennego, co zaowocowało wpisaniem go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obecnie na liście UNESCO Polskę reprezentuje 12 obiektów i zespołów. Profesor Pawłowski doprowadził do wpisania na listę UNESCO również Starego Miasta w Krakowie, zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz Białowieskiego Parku Narodowego. Zainicjował działania, które doprowadziły do wpisania na tę listę Starego Miasta w Zamościu, średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia oraz Zamku Krzyżackiego w Malborku. Jest także inicjatorem stworzenia Funduszu Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 9 lutego 2006 r. w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodę wręczył prof. Andrzej Rottermund - przewodniczący Kapituły, w towarzystwie Ewy Gieysztor córki Profesora Aleksandra Gieysztora oraz Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków. W laudacji prof. Andrzej Rottermund podkreślił, że Laureat tegorocznej Nagrody jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie rewaloryzacji miast i zespołów zabytkowych oraz historii polskiej i europejskiej urbanistyki, zasłużonym w działalności naukowej i w ratowaniu dziedzictwa kultury w kraju i na arenie międzynarodowej. Prof. Pawłowski był wzruszony otrzymaną Nagrodą. W krótkim wystąpieniu wspominał Aleksandra Gieysztora, z którym dane mu było współpracować, wymienił podejmowane w zawodowym życiu najważniejsze inicjatywy oraz przedstawił plany, które zamierza zrealizować. Dotyczą one działań o zasięgu międzynarodowym, jak np. utworzenie sieci miast dziedzictwa europejskiego. Wśród zamierzeń o charakterze krajowym Profesor wymienił program rewitalizacji Łodzi oraz organizowanie przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska cyklicznej Konferencji Międzynarodowej PRO-REVITA Rewitalizacja nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitarnych Ciepłe słowa Laureat skierował w stronę Politechniki Łódzkiej i rektora prof. Krysińskiego. Myślę, że obecni na uroczystości przedstawiciele władz Łodzi mogli odczuć dumę i satysfakcję z tego zaszczytnego wyróżnienia, które przyczynia się do promocji naszej uczelni i miasta. Ewa Chojnacka

3 W Y D A R Z E N I A Prof. Krzysztof Pawłowski jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1958 r.). Od 2000 r. związany z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Od 2001 r. jest dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ. Od roku 2004 przewodniczy Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Łodzi. W latach stał na czele interdyscyplinarnego zespołu opracowującego program rewitalizacji śródmiejskich obszarów Łodzi. Prof. Pawłowski przewodniczył międzynarodowemu zespołowi ekspertów, który w latach ustalił zasady zagospodarowania otoczenia dawnych obozów Auschwitz-Birkenau, a w 1997 r. stworzył koncepcję i doprowadził do powołania Stałej Konferencji Miast Zabytkowych Europy Środkowo - Wschodniej. Prof. Pawłowski był również inicjatorem Deklaracji Praw Człowieka do Dziedzictwa i Obowiązków wobec Niego, która stanowi aneks do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. W latach był zastępcą Generalnego Konserwatora Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W latach pracował we Francji jako visiting profesor. Przebywał jako ekspert UNESCO do spraw ochrony i rewaloryzacji zespołów w Algierze, Iranie, Mozambiku, Senegalu, Słowacji, na Węgrzech, w Portugalii i na Malcie. W latach był doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. Dziedzictwa Narodowego. Od 1993 r., przez 10 lat był prezesem Komitetu Polskiego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, od 2003 r. jest jej wiceprezesem. Jest członkiem (od 2003 roku) Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN i przewodniczącym Sekcji Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków. Posiada liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i francuski l Ordre des Arts et des Lettres oraz medal francuskiego Societé de Géographie. 45 lat Informatyki w Politechnice Łódzkiej Początki Informatyki Pojawienie się nowoczesnej dziedziny nauki, której tempa rozwoju w latach 60. minionego wieku trudno było przewidzieć, skupiło osoby dostrzegające jej nadejście. Pozwoliło to na tworzenie bazy naukowej i dydaktycznej związanej z nowoczesną techniką obliczeniową. Początki Informatyki w Politechnice Łódzkiej sięgają lat 60. i związane są z osobą prof. Jana Szmeltera. Jakkolwiek pojęcie informatyka nie było wówczas jaszcze stosowane prof. Jan Szmelter, kierownik Katedry Mechaniki Technicznej na Wydziale Włókienniczym stworzył już wtedy warunki do rozwoju tej dziedziny, mając wizjonerskie przeświadczenie o słuszności swych działań. Jego praca doktorska, jak również pierwsze prace doktorskie Jego doktorantów dotyczyły zastosowań metod numerycznych w zagadnieniach mechaniki. W październiku 1960 r. Katedra Mechaniki Technicznej zorganizowała pierwsze w Polsce Sympozjum Metody numeryczne w mechanice. Sympozjum to zgromadziło wybitnych uczonych. Byli wśród nich: prof. dr Witold Nowacki Sekretarz Naukowy PAN, prof. dr Wacław Olszak Dyrektor IPPT, prof. Sylwester Kaliski - późniejszy Komendant WAT i Minister Szkolnictwa Wyższego, prof. dr Michał Życzkowski, prof. dr Zbigniew Kączkowski, a także goście z zagranicy, a wśród nich dr Ivo Babuska z Uniwersytetu Karola w Pradze - późniejszy emigrant i profesor Uniwersytetu Meryland (USA), jeden z współtwórców podstaw matematycznych znanej i stosowanej szeroko w świecie metody elementów skończonych. Wnioski z Sympozjum utwierdziły prof. dr. Jana Szmeltera w przeświadczeniu o celowości dalszych działań w kierunku stosowania metod numerycznych w różnych zagadnieniach technicznych. Sympozjum to było wstępem do konferencji o charakterze międzynarodowym Metody Komputerowe w Mechanice organizowanych cyklicznie aż do dziś. Do szybkich obliczeń i stosowania metod numerycznych potrzebne były odpowiednie narzędzia. W tamtym okresie stosowano jeszcze elektryczne arytmometry, co niewątpliwie ograniczało możliwości obliczeniowe. Prof. Jan Szmelter podjął starania

4 W Y D A R Z E N I A o wyposażenie Politechniki Łódzkiej w elektroniczną maszynę cyfrową. Z poparciem rektora PŁ prof. Mieczysława Klimka oraz Ministra Przemysłu Lekkiego Eugeniusza Stawińskiego, zakupiono elektroniczną maszynę cyfrową ZAM 2 BETA Została ona opracowana i zbudowana w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN, a pieniądze na jej zakup (6 milionów zł) pochodziły z resortu przemysłu lekkiego. Elektroniczna maszyna cyfrowa została zainstalowana w Katedrze Mechaniki Technicznej w czerwcu 1962 r. Warto podkreślić, że była to druga maszyna cyfrowa w Politechnikach w Polsce (pierwszą otrzymała Politechnika Gdańska). W wyniku dużego zainteresowania techniką obliczeniową i możliwościami nowej maszyny, w Katedrze Mechaniki Technicznej zorganizowany został ośrodek obliczeniowy, z którego mogli korzystać wszyscy pracownicy PŁ. Prof. Jan Szmelter organizował cotygodniowe seminaria, na których pracownicy Katedry oraz zapraszani goście referowali zagadnienia dotyczące metod numerycznych, języków programowania oraz zastosowań informatyki w różnych dziedzinach (mechanice, elektrotechnice, chemii). Nauczyciele akademiccy Politechniki Łódzkiej, którzy samodzielnie, bądź przy pomocy pracowników Katedry Mechaniki Technicznej wykonywali na maszynie cyfrowej ZAM-2-BETA obliczenia do swoich prac doktorskich bądź habilitacyjnych, zawsze mogli polegać na pomocy i radach prof. Jana Szmeltera człowieka o wielkiej wiedzy ogólnej, a szczególnie z zakresu matematyki, fizyki i informatyki. Już w 1964 r. Katedra Mechaniki Technicznej zaczęła prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Mechanicznego oraz dla niektórych specjalności na Wydziale Chemicznym z przedmiotu, który przyjął wówczas nazwę Elektroniczna technika obliczeniowa. Warto podkreślić, że w wystąpieniu Rektora podczas inauguracji roku akademickiego 1962/1963 wspomniano o powołaniu w niedalekiej przyszłości Wydziału Matematyczno - Fizycznego w oparciu o kadrę matematyków Politechniki Łódzkiej oraz ośrodek obliczeniowy Katedry Mechaniki Technicznej. Dziekanem i organizatorem tego wydziału miał zostać prof. dr Jan Szmelter. W 1967 r. prof. dr Jan Szmelter przeszedł do pracy w Wojskowej Akademii Technicznej. W tym czasie w Politechnice Łódzkiej postanowiono stworzyć ogólnouczelniany ośrodek obliczeniowy (ETO). Profesor Jan Szmelter proponował na kierownika tego ośrodka doc. dr hab. Jerzego Gluzę, który jednak ze względów zdrowotnych odmówił przyjęcia tego stanowiska. Kierownikiem Ośrodka Obliczeniowego został doc. dr hab. Edward Kącki. W roku akademickim 1967/68 utworzono międzywydziałowy Zakład Maszyn Matematycznych, w którym zainstalowano maszynę analogową WAT 101 (rok 1967), a w roku 1968 zakupiono maszynę ODRA Janusz Lipiński Jubileusz 25- lecia Instytutu Informatyki Organizacja Instytutu Informatyki W roku 1972 Zakład Maszyn Matematycznych został przekształcony w Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (OETO), który - po powstaniu w 1976 r. Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - przekształcił się w 1980 r. w Instytut Informatyki będący jednostką tego Wydziału. OETO, a później Instytut Informatyki był organizatorem zajęć z informatyki na wielu wydziałach Politechniki. W 1983 r. na kierunku dyplomowania Matematyka Stosowana została utworzona specjalność Informatyka, której kontynuacją jest powstały w 1994 r. kierunek studiów Informatyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. W 1993 r. utworzono na Wydziale FTIMS studia techniczne typu college Zawodowe studium zastosowań informatyki, które zapoczątkowały rozwój kształcenia w trybie wieczorowym i zaocznym. Organizatorem i dyrektorem wszystkich wymienionych wyżej jednostek był prof. dr hab. Edward Kącki, który kierował Instytutem do roku Od roku 1997 do 2003 dyrektorem był prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak, a od roku akademickiego 2004/2005 funkcję dyrektora Instytutu pełni prof. PŁ dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska. Obecnie kadrę naukowo - dydaktyczną Instytutu Informatyki stanowi 5 profesorów, 6 doktorów habilitowanych, 12 adiunktów, 6 wykładowców ze stopniem doktora i 21 asystentów. Badania naukowe Główne dziedziny badań naukowych w Instytucie Informatyki to: sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, komputerowe systemy dla ekologii i medycyny, przetwarzanie sygnałów, analiza i interpretacja obrazów, modelowanie i symulacja zjawisk fizycznych, inżynieria oprogramowania i przetwarzanie równoległe, optymalizacja systemów o rozłożnych parametrach, systemy teleinformatyczne, grafika komputerowa i multimedia, projektowanie komputerowo wspmaganych systemów zarządzania.

5 W Y D A R Z E N I A Jubileusz zgromadził pracowników i przyjaciół Instytutu Informatyki Foto: Rafal Grzybowski W ramach badań naukowych Instytut współpracuje z Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej PŁ (badania nad wykrywaniem nowotworu piersi przy pomocy kamery termowizyjnej), Szpitalem im. M. Kopernika i Barlickiego (badania dotyczące efektywności przeprowadzania i analizy dializ pozaustrojowych), Studiem Filmowym SE-MA-FOR (współpraca przy pozyskiwaniu modeli 3D, oraz tworzenie oprogramowania do animacji postaci), Firmą Teleca i Fluid Desk (wspólne prace dyplomowe i praktyki studentów). Instytut Informatyki współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi w ramach umów bezpośrednich (Francja, Meksyk, Ukraina, Wietnam) oraz międzywydziałowych lub międzyinstytutowych (Francja, Hiszpania, Włochy, Finlandia). Współpracuje też z zagranicznymi partnerami bez umów formalnych (Ukraina, Włochy, Dania, Kanada, Finlandia). W latach Instytut brał udział w europejskim programie TEMPUS służącym przebudowie programu kształcenia i systemu oceniania. W ramach grantów w Instytucie prowadzone są prace: czaso - przestrzenne modele rzeźb w środowisku wirtualnej rzeczywistości - Grant KBN ukończony w 2003 roku, obliczenia inteligentne w analizie danych i podejmowaniu decyzji, algorytmy i metody grafiki komputerowej, przesyłanie, przetwarzanie oraz analiza sygnałów i obrazów, modelowanie i symulacja komputerowa zjawisk fizycznych w technice i telekomunikacji, inteligentne systemy komputerowe i inżynieria oprogramowania w technice i medycynie. Instytut Informatyki PŁ organizuje 3 cykliczne konferencje: System Modeling Control, Computers in Medicine, Atlantic Web Intelligence Conference, jest też współorganizatorem konferencji krajowych i zagranicznych: International Conference on Inductive Modeling, (ICIM 2002), World Congress on Networked Learning in a Global Environment, Challenges and Solutions for Virtual Education (NL 2002), Sieci i Systemy Informatyczne, Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice. Rangę naukową Instytutu podkreśla fakt wydawania własnego czasopisma naukowego o zasięgu międzynarodowym Journal of Applied Computer Science. Studenci informatyki Instytut Informatyki może się poszczycić bardzo dobrymi wynikami w pracy dydaktycznej, a miarą jego osiągnięć są sukcesy studentów. Studenci zainteresowani poszerzaniem swej wiedzy działają w Kole Naukowym o nazwie Koło Informatycznego Niepokoju KINo. Powstało ono w 1994 r. z inicjatywy studentów Instytutu Informatyki i jest pod stałą opieką merytoryczną oraz organizacyjną pracowników tej placówki. Członkowie KINa realizują szereg projektów w zakresie sztucznej inteligencji, algorytmiki, lingwistyki, inżynierii oprogramowania, sieci komputerowych oraz wykorzystania najnowszych technologii informatycznych. W ramach Koła Naukowego studenci pod opieką dr inż. Zbigniewa Filutowicza biorą udział w konferencjach i warsztatach (AWIC, Digitech Media), współpracują z czasopismami o tematyce informatycznej (Magazyn 3D), realizują projekty badawcze pod opieką pracowników naukowych, biorą udział i osiągają sukcesy w międzynarodowych konkursach informatycznych. W ostatnich latach absolwenci kierunku Informatyki Wydziału FTIMS (Jacek Wojdeł, Arkadiusz Tomczyk, Bartłomiej Stasiak) byli najlepszymi absolwentami Politechniki Łódzkiej. W roku 2005 studenci Instytutu Informatyki zajęli w finale światowym III miejsce w Międzynarodowym Konkursie IMAGINE CUP 2005 w Japonii w kategorii Gry Komputerowe. W październiku 2005 roku odbyła się 11 cykliczna Międzynarodowa Konferencja System - Modelling - Control. W trakcie Konferencji jedną z sesji poświęcono 25-leciu Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej. Liliana Byczkowska-Lipińska

6 W Y D A R Z E N I A Do Łodzi przyjechała reprezentacja regionu West Midlands w Wielkiej Brytanii. W czasie trzydniowej wizyty został podpisany list intencyjny o współpracy pomiędzy regionami. Delegacja z regionu West Midlands Delegacja brytyjska odwiedziła również Politechnikę Łódzką spotykając się 10 lutego z władzami uczelni. Gościom przedstawiono potencjał badawczy uczelni oraz możliwości w zakresie kształcenia, w tym w językach obcych. Tematem dyskusji były doświadczenia dotyczące funkcjonowania parków technologicznych. Wzięli w niej udział także przedstawiciele Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego oraz Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Podpisane dzień wcześniej regionalne porozumienie dotyczy również szkolnictwa wyższego. Spotkanie w Politechnice stworzyło szansę na rozszerzenie współpracy naukowej i wymiany studenckiej z uczelniami w tej części Wielkiej Brytanii. Region West Midlands, podobnie jak Łódź, leży w centrum swojego kraju. Birmingham - stolica regionu - to miasto przemysłowe. Innym dużym miastem tej części Wielkiej Brytanii jest Coventry. Na jednym z tamtejszych uniwersytetów przebywa obecnie blisko 160 naszych studentów. Przedstawiciele angielskiej delegacji, spytani o wrażenia z pobytu w naszym mieście, podkreślali bardzo duży potencjał inwestycyjny Łodzi. Jeśli zostanie on właściwie zagospo- darowany i wykorzystany, to przed naszym miastem otwierają się szerokie możliwości rozwoju. Drugą kwestią, na którą zwracali uwagę jest konieczność uproszczenia przepisów podatkowych. Zdaniem Brytyjczyków jest to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze miejsca do inwestycji przez firmy zagraniczne. Delegacja przyleciała z Nottingham na Lublinek pierwszym lotem na tym kierunku. Jak podkreślał Dawid Smith, przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego West Midlands, lot był rekordowo krótki samolot wylądował 40 minut przed czasem! Politechnika Łódzka w Paryżu Prorektor PŁ prof. Andrzej Napieralski i rektor UJ prof. Karol Musioł na polskim stoisku w Paryżu X Międzynarodowy Salon Edukacyjny odbywający się w dniach 5 9 stycznia 2006 r. w Paryżu był miejscem prezentacji także polskich uczelni. Wizytę zorganizowano w ramach projektu Study in Poland/Etudier en Pologne (Studiować w Polsce) mającego zachęcić obcokrajowców do studiowania w Polsce. Został on podjęty przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy wspólnie z resortami spraw zagranicznych i edukacji. O tym, że warto w Polsce studiować, przedstawiciele 22 polskich ośrodków akademickich przekonywali na wspólnym stoisku na międzynarodowych targach edukacyjnych. Politechnikę Łódzką reprezentował prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą prof. Andrzej Napieralski. Program imprezy obejmował seminarium informacyjne na temat szkolnictwa wyższego w Polsce. Seminarium odbyło się w Ambasadzie RP. Prorektor Napieralski wygłosił podczas niego odczyt, którego wiodącymi wątkami była prężnie rozwijająca się współpraca Politechniki Łódzkiej z uczelniami i instytucjami francuskimi, a także wymiana zagraniczna studentów w ramach programu Socrates/Erasmus. W obu tych sferach współpracy zagranicznej Politechnika Łódzka jest niekwestionowanym liderem wśród polskich uczelni technicznych. Seminarium zorganizowane zostało dla przedstawicieli francuskich uczelni, władz edukacyjnych Francji, dyrektorów najlepszych liceów i prasy edukacyjnej. Drugą prelekcję w czasie swego pobytu w Paryżu prof. Napieralski wygłosił podczas okrągłego stołu przebiegającego pod hasłem: Język obcy jako wartość dodana w pracy. W X Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym w Paryżu wzięło udział ponad 140 wystawców z całego świata. Projekt Study in Poland/Etudier en Pologne stanowił pierwszą tak dużą promocję polskiego szkolnictwa wyższego we Francji i na arenie międzynarodowej. Będzie on także prezentowany na targach edukacyjnych w Pekinie i w Koloni. Grzegorz Gawlik

7 W Y D A R Z E N I A W dniu 11 stycznia podczas uroczystego posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej Profesorowie Peter Offermann i Józef Giergiel otrzymali tytuł i godność doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej. Uroczystość odbyła się tradycyjnie w audytorium im. A. Sołtana. Laudacje wygłosili promotorzy: prof. Kazimierz Kopias z Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów i prof. Leszek Kwapisz z Wydziału Mechanicznego. Nowi doktorzy honoris causa Prof. Peter OFFERMANN to wybitny naukowiec w dziedzinie technologii włókienniczych, profesor Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu Technologii i Projektowania w Petersburgu. W swoim wystąpieniu, po uroczystym odczytaniu treści dyplomu Profesor wspominał swój pierwszy pobyt w PŁ w 1965 roku, gdy był młodym asystentem. Od tego czasu miał wiele okazji do kontaktów z naszą uczelnią, które wzbudziły w nim szacunek dla Politechniki za jej naukowy poziom i międzynarodową aktywność. Wyraził dużą radość i wdzięczność za otrzymany tytuł doktora honoris causa, dzięki któremu należy teraz do społeczności akademickiej naszej uczelni. W wykładzie nawiązał do badań i rozwoju specjalnych tekstyliów, wskazał przykłady zastosowań opracowanych technologii i podkreślił wciąż czynione starania o to, aby naukowe idee znalazły swój realny wyraz w zastosowaniach przemysłowych i technicznych. Prof. Józef GIERGIEL to znakomity uczony w zakresie mechaniki stosowanej, dynamiki maszyn, robotyki i mechatroniki. Profesor po ceremonii nadania mu najwyższej godności akademickiej powiedział - czuję się zaszczycony, dumny i wzruszony otrzymaniem doktoratu honoris causa renomowanej uczelni, znanej w Polsce oraz w świecie - i jak podkreślił, słowa te nie są jedynie wyrazem kurtuazji. Swój wykład zatytułował Nanonauka-nanotechnologie. Wczoraj, dziś i jutro. Mówił w nim m.in. o nanoelektronice, nanorurkach i fulerenach, o nanotechnologii w medycynie oraz obliczeniach z użyciem DNA. Wśród różnych przykładów prac w tych dziedzinach prof. Giergiel mówił także o badaniach prowadzonych w Politechnice Łódzkiej. Po uroczystości nowi doktorzy honoris causa Politechniki Łódzkiej odebrali od licznie przybyłych gości gratulacje i życzenia, do których dołącza się Życie Uczelni. E.Ch. Prof. J. Giergiel (od lewej) i prof. P. Offermann, z tyłu promotorzy: prof. L. Kwapisz i prof. K. Kopias Foto: Jacek Szabela Profesor Peter Offermann Urodził się w 1940 r. Ukończył Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, z którym następnie związał swą karierę naukową. Jego działalność naukowo- -badawcza obejmowała problematykę włókien, nitek, dzianin i tkanin, a także maszyn włókienniczych. W ostatnich latach zajmuje się badaniami w zakresie medtekstyliów. Z Politechniką Łódzką współpracuje od ponad 40 lat. Od wielu lat jest członkiem komitetów naukowych konferencji IMTEX organizowanych przez Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów. Związki prof. P. Offermanna z Politechniką przyniosły wymierne korzyści we współpracy dydaktycznej i naukowej dotyczącej technologii włókienniczych. W niemieckich placówkach doktoranci PŁ odbywają staże naukowe połączone z prowadzeniem badań do swoich prac doktorskich. Profesor Józef Giergiel Urodził się w 1931 r. w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Górniczo- -Hutniczej, profesorem zwyczajnym w AGH, od 2000 r. pracuje w Politechnice Rzeszowskiej. Jest współtwórcą kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN - przewodniczy Sekcji Dynamiki Układów tego Komitetu, oraz członkiem Komitetu TMM PAN. Należy do American Society of Mechanical Engineers oraz jest członkiem honorowym The American Biographical Institute. Ma wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie drgań z tarciem konstrukcyjnym, sprzężonych drgań mechanicznych i elektrycznych, identyfikacji układów mechanicznych, analizy dynamiki maszyn. Wiele wyników badań wdrożył w przemyśle górniczym, hutniczym i odlewniczym. Najnowsze jego pionierskie osiągnięcia dotyczą modelowania i sterowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mobilnych robotów kołowych i kroczących oraz badań mikro i nanorobotów. Stworzył Szkołę Naukową Robotyki i Mechatroniki oraz Szkołę Identyfikacji Układów Mechanicznych w AGH i PRz. Utrwalona od lat współpraca Profesora z Wydziałem Mechanicznym PŁ trwa do dziś o w zakresie organizacji seminariów, konferencji naukowych oraz współdziałania w gremiach naukowych.

8 W Y D A R Z E N I A Drugie posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych odbyło się 13 stycznia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Rektorzy w Warszawie Pierwsza część obrad była wspólnym posiedzeniem Prezydium KRASP i KRPUT. Wziął w niej m.in. udział Podsekretarz Stanu w MEiN prof. Krzysztof Kurzydłowski, który swoje pierwsze spotkanie z Konferencją Rektorów wykorzystał do przekazania informacji o działaniach ministerstwa, a w szczególności resortu nauki. Minister poinformował o toczącej się aktualnie ocenie parametrycznej. Ze względu na opóźnienie jej prac, ministerstwo podjęło decyzję, że dotacja statutowa dla jednostek zostanie przekazana w początku 2006 roku w wysokości niezmienionej w stosunku do wartości bazowej z 2005 roku, a do czerwca 2006 roku zostanie dokonana wynikająca z oceny parametrycznej ewentualna korekta zwiększająca dotację. Ocena parametryczna Na temat nowego systemu parametryzacji jednostek naukowych mówił też rektor Politechniki Gdańskiej prof. Janusz Rachoń. Wyraził on pogląd, że ocena parametryczna powinna stanowić narzędzie w osiąganiu strategicznych celów, służyć rozwojowi wiedzy, a nie być możliwie sprawiedliwym dzieleniem biedy. W obecnej ocenie parametrycznej ten cel jest bardziej widoczny niż poprzednio. Wśród spraw problematycznych wskazał przydzielanie maksymalnej liczby punktów za publikacje tylko w sytuacji, gdy autorzy w większości pochodzą z ocenianej jednostki. Zwrócił uwagę na potrzebę precyzyjnego zdefiniowania liczby (N) pracowników jednostki w uczelniach. Zdaniem prof. Rachonia liczba ta powinna być mniejsza niż liczba etatów, bowiem nauczyciele akademiccy poza badaniami wypełniają w ramach etatu szereg innych obowiązków. Minister prof. Kurzydłowski podkreślił, że najważniejszym dla przyszłości nauki jest przełożenie wyników oceny parametrycznej na finansowanie badań, szczególnie w tych jednostkach, w których można oczekiwać najefektywniejszego wykorzystania środków. Należy rozwijać badania priorytetowe i koncentrować środki zadaniowo tj. w określonych obszarach wpływających na rozwój gospodarki. Ocena nauczycieli W dalszej części spotkania mówiono o systemie przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich. Zasady przyjęte w swoich uczelniach przedstawili kolejno rektorzy Politechniki Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Warszawskiej. Rektor AGH prof. Antoni Tajduś podkreślał, że istotnym elementem oceny działalności dydaktycznej są opinie studentów o prowadzących zajęcia, wyrażone w ankiecie wypełnionej na ostatnich zajęciach. Rektor AGH nadmienił, że uzyskanie przez pracownika oceny negatywnej za działalność dydaktyczną lub działalność naukowo-badawczą powoduje, że ocena końcowa także jest negatywna. Takie podejście sprawiło, że w wyniku ostatnio przeprowadzonej oceny, 200 pracowników uczelni (na ponad 3000) oceniono negatywnie. Standardy Prof. nadzw. Jerzy Świątek przedstawił raport z przebiegu prac nad standardami kształcenia dla kierunków technicznych. W dyskusji rektorzy wyrazili pogląd, że standardy powinny tworzyć katalog reguł kształcenia i nie powinny stanowić gorsetu, który będzie w znacznym stopniu ograniczał możliwość wyboru kierunku studiów drugiego stopnia. Zgodzono się, że uczelnie powinny mieć swoją specyfikę kształcenia, a zatem możliwe jest określenie dla niektórych kierunków unikatowych standardów. Rektorzy uważają, że uczelnie powinny w możliwie najkrótszym czasie przejść na kształcenie dwustopniowe, zatem z niecierpliwością oczekują zakończenia procesu legislacyjnego. Systemy informatyczne Rektorzy zapoznali się również z prowadzonymi pracami oraz istniejącymi w wybranych uczelniach systemami informatyzacji. Prof. Włodzimierz Kurnik - Przewodniczący Komisji KRASP ds. Informatyzacji Uczelni omówił prace nad Zintegrowanym Systemem Informatyzacji wspomagającym zarządzanie uczelnią, opracowanym przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Prace nad systemem informatyzacji Politechniki Wrocławskiej przedstawił prof. Adam Grzech. Dr inż. Stanisław Starzak zaprezentował informatyzację procesów zarządzania w Politechnice Łódzkiej, a rektor prof. Wojciech Zieliński omówił system informatyczny funkcjonujący w Politechnice Śląskiej. Wyrażono pogląd, że uczelnie, które mają już w znacznym stopniu wdrożone systemy informatyczne chętnie podejmą współpracę i podzielą się swoimi doświadczeniami z mniejszymi uczelniami, które poszukują rozwiązań w zakresie informatyzacji zarządzania. Posiedzenie KRPUT zakończyły wybory Przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych został nim prof. Jerzy Świątek z Politechniki Wrocławskiej. Przedstawicielem Konferencji w Komisji Akredytacyjnej wybrano prof. Józefa Gawlika rektora Politechniki Krakowskiej. Więcej szczegółów związanych z tematyką omawianą na spotkaniu rektorów w Warszawie znajduje się na stronie Najbliższe posiedzenie KRPUT odbędzie się na początku kwietnia w Politechnice Radomskiej. Ewa Chojnacka

9 W Y D A R Z E N I A Prof. W. Gundlach przyjmuje życzenia od swojego wychowanka prof. J. Krysińskiego Foto: Jacek Szabela

10 W Y D A R Z E N I A 10 Rok jubileuszu Politechniki Łódzkiej stał się dobrym momentem, by uporządkować marketingowe zasady komunikowania się uczelni z otoczeniem zewnętrznym. W czasach, gdy tworzyła się Politechnika znaczenie identyfikacji wizualnej nie było tak istotne jak obecnie. Przez lata działalności uczelni jej nazwa Politechnika Łódzka (ang. Technical University of Lodz) utrwaliła się w świadomości naszych studentów, absolwentów i firm z nią współpracujących w kraju i za granicą. Stworzyła się pewna wartość związana z jej wizerunkiem. W początkach istnienia Politechniki wartość ta była jedynie niematerialna, dziś jednak ma ona również znaczenie komercyjne. Nadszedł czas, by zadbać o czynniki, za pomocą których można rozpoznawać uczelnię, które przyniosą natychmiastowe skojarzenie z Politechniką Łódzką. Tak jak logo firmy przemysłowej ma być kojarzone przez jej klientów z produktem firmy i nikt nie ma wątpliwości, że dobre logo jest dla firmy rzeczą cenną, tak powinien istnieć system budujący skojarzenia, dzięki którym uczelnia jest identyfikowana przez jej klientów kandydatów i zewnętrznych partnerów. Tożsamość wizualna W naszej uczelni istniała dotychczas wielka różnorodność stosowanych materiałów firmowych, dokumentów, wydawnictw, druków. Stosowane formy graficzne nie tworzyły spójnego wzoru identyfikacyjnego, nie kreowały jednolitego wizerunku Politechniki Łódzkiej. Gdy na spotkaniu z dziekanami rozłożone zostały papiery firmowe wydziałów, trudno było z ich oglądu wysnuć wniosek, że pochodzą one z jednej instytucji. Widać było nie tylko brak spójności tych materiałów, ale także różnorodne i dowolne modyfikacje logo PŁ. Z punktu widzenia działań Public Relations takie podejście utrudnia rozpoznawanie Politechniki w kręgach społecznych, do których kierujemy informacje i naszą ofertę. Wiemy, że powszechną praktyką w uczelniach zachodnich jest przede wszystkim wizualna spójność. Z otrzymanej wizytówki od razu wiemy, na jakim jesteśmy uniwersytecie, bowiem bez względu na wydział czy jednostkę wszyscy posługują się tym samym wzorem. Podobnie jest z innymi materiałami związanymi z szeroko pojętą komunikacją. O graficzną spójność dba też coraz więcej polskich uczelni. System Identyfikacji Wizualnej jest przeznaczony dla wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni, a sukces podjętych działań zależeć będzie od konsekwentnego stosowania zasad opisanych w księdze systemu. Wybrany w wyniku konkursu projekt jest dziełem profesjonalnej firmy i został pozytywnie oceniony przez dziekanów wszystkich wydziałów. Chociaż forma znaku identyfikacyjnego jest nowa, zdecydowano się na pewien kompromis i nie zerwano z tradycyjnymi elementami naszego dawnego logo. Co to jest system Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opinie wśród pracowników, studentów i instytucji współpracujących oraz jednoznacznie wyróżniać ją spośród innych uczestników rynku edukacyjnego. Elementy opracowanego systemu mają spójną, jednolitą i prostą (w zasłyszanych opiniach elegancką) formę. Konsekwentnie stosowane we wszystkich materiałach służyć będą celom promocji, pomagać w tworzeniu wizerunku i budowaniu zaufania wśród współpracowników uczelni. Na System Identyfikacji Wizualnej składają się elementy graficzne przed-

11 11 W Y D A R Z E N I A stawiające w jednolity sposób logotyp (logo+nazwa uczelni) i barwy uczelni. Ponieważ wiele wydziałów posługiwało się dotychczas swoim znakiem firmowym, przyjęto zasadę, że znaki te pozostają, ale są drugoplanowe, podporządkowane znakowi Politechniki. Określono także kroje i wielkość czcionek zastosowane w kompozycji dokumentów, druków i wydawnictw (np. papieru listowego, kopert firmowych, wizytówek, opakowań i nadruków na płyty CD, teczki, zaproszeń itp.). Zasady stosowania systemu zostały skodyfikowane w postaci instrukcji i rysunków w tzw. Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej. Zawiera ona zwymiarowane projekty, opis zasad i przykłady zastosowań identyfikacji wizualnej. Taka księga została opracowana w formie drukowanych publikacji i może być uzupełniana o projekty dodatkowe, nie ujęte w podstawowej wersji. Wszystkie jednostki uczelni otrzymały pełną Księgę na płycie CD w rozmaitych formatach wektorowych i rastrowych. Na płycie jest także cała publikacja w formacie PDF. Po rozesłaniu do jednostek płytki CD z Systemem Identyfikacji Wizualnej pojawiły się pytania i uwagi. To dobrze, bo oznacza to, że wszystkim zależy na dobrym wizerunku Politechniki Łódzkiej. Staramy się na bieżąco wyjaśniać wątpliwości, a krytyczne uwagi traktujemy jako impuls do udoskonalenia systemu. Mówiąc językiem technicznym system musi się dotrzeć. Najbardziej cieszą opinie, że idea powstania Systemu Identyfikacji Wizualnej PŁ jest bardzo dobra. Oznacza to, że zostały spełnione pewne oczekiwania pracowników, odnośnie identyfikacji z uczelnią. Obecnie trwają końcowe prace związane z dostosowaniem graficznym serwisu WWW strony głównej Politechniki Łódzkiej. Ewa Chojnacka, Małgorzata Trocha P.S. Już kilka dni po uruchomieniu systemu prof. Piotr Szczepaniak przekazał informację, że Instytut Informatyki zastosował nową grafikę wprowadzając aktualnie obowiązujący logotyp. Portal został przygotowany przez dr inż. Rafała Grzybowskiego - mówił z zadowoleniem dziekan FTiMS. Bardzo się nad tym napracował, ale jesteśmy chyba pierwsi na uczelni. Przebierańcy na Politechnice We wtorek w dziekanacie OSTATKI mamy Wszystkich do zabawy zapraszamy - bez przebrania nie wpuszczamy Tak do zabawy w ostatni dzień karnawału zachęcał dziekanat Wydziału Elektrycznego na stronie internetowej. Studenci nieśmiało podeszli do propozycji pań z dziekanatu, stąd tym większe było ich zdziwienie, gdy na zajęciach z fizyki ciała stałego zobaczyli wykładowcę przebranego za lekarza i panią w stroju czarownicy na zmodernizowanej miotle, czyli rurze od odkurzacza. W sekretariacie Zakładu Materiałoznawstwa petentów przyjmowała... pielęgniarka. Byli również wykładowcy, którzy na jeden dzień zamienili się w znaną postać. Pani dr Maria Walczak przebrała się za Marię Curie-Skłodowską, a dr Jacek Rymaszewski naśladował Pudzianowskiego. Pracownicy Zakładu zgodnie twierdzą, że do Ostatków szykowali się już od dawna i stroje mieli dokładnie przemyślane. Największe zainteresowanie wzbudzał jednak prodziekan Wydziału EEIA, Ryszard Pawlak, występujący tego dnia w roli Zastępcy Trenera ds. Techniki Dryblingu. Jako szef Ligi Piłki Elektrycznej, Tranzystorowej, Wirtualnej i Sterowanej widziany był na korytarzach i salach wykładowych Wydziału w stroju piłkarza jednego z łódzkich klubów sportowych. Tego dnia dziekan wypełniał obowiązki kozłując piłką i budząc w pracownikach ducha sportu. Równie ciekawie wyglądał tego dnia dziekanat Wydziału. Pomiędzy balonikami pracowały panie w kolorowych krawatach, pończochach i wstążkach we włosach. Po ostatnim dniu karnawału pozostała obietnica, że za rok studenci włączą się do zabawy. Także wesoło było tego dnia w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Tu inicjatywa należała do pań z dziekanatu. Ania Gryszkiewicz i Bożenka Buła witały studentów machając nieodłącznym atrybutem czarownic, czyli miotłą. Dzień dobry pani witch - mówili zagraniczni studenci patrząc na panią Bożenę w makijażu i przebraniu czarownicy. Studenci zaskoczeni taka wersją swojej ulubionej pani wołali do kolegów chodź, musisz to sam zobaczyć bo nie uwierzysz! Nie poznał swoich pracownic dyrektor CKM, zaskoczony widokiem zjaw, które niespodziewanie wtargnęły do jego gabinetu. Zaskoczeni karnawałowymi przebierańcami byli także goście z Danii, zadziwieni nie wiedzieli czy zamiast do uczelni nie trafili na sabat czarownic. Dziekanat przyjmował tego dnia tylko tych lekko podkręconych. Jak widać, przykład ostatkowego święta idzie z góry. W tym roku pracownicy wykazali się pomysłami i humorem. Może w następnym roku studenci będą mieli więcej śmiałości? Karolina Dankowska, Ewa Chojnacka

12 W Y D A R Z E N I A 12 Politechnika Łódzka była gospodarzem zebrania Elektorów do Rady Głównej Kurii Doktorów. Spotkali się oni 10 lutego 2006 r. w gmachu trzech wydziałów. Ogólnopolski Zjazd Forum Elektorów w Politechnice Łódzkiej 5 stycznia, w trakcie pierwszego posiedzenia plenarnego, ukonstytuowała się Rada Główna Szkolnictwa Wyższego IX kadencji. Jej przewodniczącym został prof. Jerzy Błażejewski (Uniwersytet Gdański), wiceprzewodniczącymi zostali profesorowie Jan Madey (Uniwersytet Warszawski) oraz Wojciech Mitkowski (Akademia Górniczo-Hutnicza). Wyższe uczelnie techniczne mają w Radzie czterech przedstawicieli z grupy profesorów i doktorów habilitowanych oraz dwóch ze stopniem doktora. Łódzkie środowisko akademickie w tym gremium reprezentują: dr inż. Andrzej Bartczak z Politechniki Łódzkiej, oraz prof. Barbara Tuchańska z Uniwersytetu Łódzkiego. Trzy lata temu powołano, m.in. z inicjatywy zasiadającego poprzednio w RGSzW dr. Kazimierza Wańkowicza z PŁ, Forum Elektorów Kurii doktorów Wyższych Uczelni Technicznych. Jego działalność sprzyja zjednoczeniu elektorów doktorów ze wszystkich uczelni publicznych oraz niepublicznych i tworzy autentyczną reprezentację tej najliczniejszej, bo obecnie ok. 50-tysiecznej grupy nauczycieli akademickich w Polsce. W gronie tym dyskutowane są stanowiska w sprawach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego oraz warunków wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego mówi dr inż. Andrzej Bartczak. - Forum wyraża także opinie dla inicjatyw podejmowanych przez członków Rady. Powzięte tu stanowiska są przekazywane władzom państwowym oraz prezentowane na zebraniach plenarnych RGSzW. 10 lutego dzięki gościnności dziekana Wydziału FTIMS prof. Piotra Szczepaniaka w audytorium F2 odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Forum Elektorów do Rady Głównej Kurii Doktorów. Do Łodzi przyjechali przedstawiciele większości uczelni technicznych z całej Polski. W zebraniu wziął również udział dr inż. Kazimierz Wańkowicz (PŁ), członek RGSzW w kadencji Zgromadzenie zaszczycił swoją obecnością rektor PŁ prof. Jan Krysiński. W swoim wystąpieniu nawiązał do zmian czekających uczelnię i zadań związanych z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Zdaniem Rektora doktorzy odgrywają bardzo ważną rolę w społeczności akademickiej, dlatego w okresie zmian aktywność tej grupy jest bardzo ważna dla uczelni. Forum wybrało nowe władze Przewodniczącym Rady Forum został dr inż. Bogusław Dołęga (Politechnika Rzeszowska), a członkami: Jan Bursa (Politechnika Szczecińska), Mirosław Kotasińki (Politechnika Śląska), Zdzisław Mączyński (Politechnika Warszawska), Waldemar Oleszkiewicz (Politechnika Wrocławska), Ewa Pawłuszewicz (Politechnika Białostocka), Barbara Żegocińska Tyżuk (Politechnika Krakowska). W skład Rady Forum wchodzą też z urzędu członkowie Rady Głównej reprezentujący Kurię Doktorów Wyższych Szkół Technicznych dr inż. Andrzej Bartczak (Politechnika Łódzka) oraz dr inż. Piotr Wroczyński (Politechnika Gdańska). Po wyborach członkowie Rady Głównej przedstawili składy osobowe komisji problemowych Rady Głównej oraz plany najważniejszych prac realizowanych przez Radę w nowej kadencji. Zadaniem, w które obecnie zaangażowani zostali wszyscy członkowie RGSzW jest opracowanie nowych standardów kształcenia mówi dr inż. Andrzej Bartczak - priorytet tych prac wynika z konieczności dostosowania uchwał rekrutacyjnych podejmowanych przez Senaty Uczelni, tak by były one zgodne z przyjętymi standardami. Równie pilną sprawą jest opiniowanie opracowanego przez MEiN nowego algorytmu podziału dotacji. Z zagadnień ogólnych Rada Główna ma się zająć w najbliższym czasie modelem kariery akademickiej oraz problemami doktorantów. Zrelacjonowano również przebieg spotkania członków RGSzW z ministrem MEiN, prof. Michałem Seweryńskim. Minister stoi na stanowisku, aby przez rok nowa ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym funkcjonowała bez zmian i nowelizacji z wyjątkiem koniecznych uregulowań prawnych. Opinia ministra w sprawie wyłączenia habilitacji z modelu kariery akademickiej, mimo nacisków związków zawodowych oraz środowiska nauczycieli akademickich z tytułem doktora - jest negatywna. Po tych wystąpieniach wywiązała się gorąca dyskusja. Protokół z dyskusji zamieszczony jest na stronie internetowej PŁ. Jak podkreślali uczestnicy, Zjazdy Forum pozwalają na bieżącą wymianę informacji, omówienie problemów nurtujących doktorów różnych uczelni oraz wskazanie zagrożeń wynikających z przemian zachodzących w kraju. Stanowią również możliwość promowania ośrodków akademickich organizujących spotkanie. Elektorom z PŁ, jako gospodarzom spotkania, szczególną satysfakcję sprawiał niekłamany podziw dla osiągnięć PŁ w adaptacji pofabrycznych budynków do potrzeb uczelni. Przewodniczący Forum dr Bogusław Dołęga przekazał zebranym zaproszenie na kolejne spotkanie członków Forum w Politechnice Rzeszowskiej w dniu 23 czerwca 2006 r.

13 13 W Y D A R Z E N I A 92 najciekawsze rozwiązania wyróżnione w 2005 r. międzynarodowymi nagrodami można było oglądać na wystawie wynalazków polskich naukowców w Muzeum Techniki. Giełda wynalazków W Warszawie prezentowano opracowania wyróżnione medalami na światowych targach wynalazczości i innowacji w Brukseli, Paryżu, Genewie, Moskwie, Gdańsku oraz innych wielkich ośrodkach wystawienniczych. Twórcy wynalazków zostali uhonorowani dyplomami i statuetkami. Honorowy patronat nad XIII Giełdą Wynalazków objął Minister Edukacji i Nauki prof. Michał Seweryński. Światowe osiągnięcia naszych wynalazców można było oglądać między 20 lutego a 1 marca, odwiedzając XIII Giełdę Wynalazków. Podczas uroczystości otwarcia, Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP pan Sławomir Wachowicz wręczył honorowe odznaki Za Zasługi dla Wynalazczości przyznane przez Premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Otrzymali je między innymi prof. Marek Bartosik, dyrektor Instytutu Aparatów Elektrycznych, a także prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą prof. Andrzej Napieralski. Politechnika Łódzka otrzymała także nagrodę Ministra Edukacji i Nauki Za Promocję Polskich Wynalazków za Granicą. Osiągnięciem naukowców z Politechniki w 2005 roku było uzyskanie na wystawach międzynarodowych 7 złotych medali, w tym 1 z wyróżnieniem, 3 medali srebrnych i 3 brązowych oraz 3 nagród specjalnych. Stało się już niemal tradycją, że nasza uczelnia na międzynarodowych wystawach innowacji zdobywa najwięcej wyróżnień spośród wszystkich instytucji, które prezentowały swoje osiągnięcia na warszawskiej imprezie. Jesteśmy również liderem w liczbie prezentowanych wynalazków na poszczególnych wystawach. Przypominamy listę projektów zrealizowanych na Politechnice Łódzkiej, które zostały nagrodzone: System do detekcji neutronów (Brussels EUREKA złoty medal z wyróżnieniem jury) -twórcy: mgr inż. D. Makowski, mgr inż. M. Grecki, prof. A. Napieralski, S. Simrock, B. Mukherjee (Instytut Badawczy DESY- Hamburg) Ekspertowy system decyzyjny do monitorowania stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych (INNO- WACJE złoty medal) - twórcy: prof. A. Napieralski, prof. A. Bytnar, magistrowie Z. Kulesza, P. Pietrzak, W. Tylman, M. Piotrowicz, P. Podsiadły, S. Wróblewski, K. Szaniawski, M. Orlikowski Element piezoelektryczny jako czujnik siły statycznej (Brussels EUREKA złoty medal) - twórcy: mgr inż. P. Sękalski, prof. A. Napieralski, S. Simrock, DESY- Hamburg, A. Bosotti, INFN-Mediolan, R. Paparella, INFN-Mediolan, M. Fouaidy, IPN Orsay Wysokotemperaturowy analizator lutowności (Salon Archimedes, Moskwa Puchar nagroda specjalna) - twórcy: prof. D. Sankowski, dr inż. K. Strzecha, mgr inż. H. Kołodziejski, A. Albrecht, R. Wojciechowski, W. Łobodziński, prof. J. Senkara Wykorzystanie elektrycznej pojemnościowej tomografii procesowej do analizy i diagnozowania stanów dynamicznych w silosach (Brussels EUREKA złoty medal, INNOWACJE złoty medal) - twórcy: mgr inż. Z. Chaniecki, prof. T. Dyakowski, prof. A. Pląskowski, prof. M. Niedostatkiewicz, prof. D. Sankowski, dr inż. R. Szabatin Amorficzne powłoki ochronne SiC, SiCN, SiN na elementach konstrukcyjnych (Brussels EUREKA złoty medal, INNOWACJE srebrny medal, Puchar ARCA Zagrzeb, Puchar AGEPI - Mołdawia) - twórcy: prof. PŁ B. Wendler, mgr inż. M. Jachowicz, mgr inż. A. Rylski Odkrycie terapeutycznej funkcji 1-metylonikotynamidu (Genewa złoty medal) - twórcy: prof. J. Gębicki, dr inż. J. Adamus, prof. n. med. A. Sysa Jędrzejowska Przekładnik prądowy 500 A/5A o paśmie częstotliwości 50Hz 300Hz (INNOWACJE srebrny medal) - twórcy: prof. PŁ R. Nowicz, dr inż. R. Rajchert Przyrząd do pomiaru ciśnienia śródpęcherzowego (INNOWACJE srebrny medal) twórcy: prof. J. Burcan, dr n. med. H. Bułhak-Guz, mgr inż. L. Józefowicz, prof. A. Chilarski, lek. E. Burcan Wizyjny system nadzoru pracy modelu sztucznej dłoni (INNOWACJE brązowy medal) twórcy: mgr inż. M. Kaczmarski, D. Zarychta Mikrostruktura chłodząca do zastosowań w mikroi nanoelektronice (INNOWACJE brązowy medal) twórcy: mgr inż. E. Raj, prof. PŁ Z. Lisik, dr inż. M. Langer Warstwy węglowe jako źródło emisji elektronów (IN- NOWACJE brązowy medal) twórcy: dr hab. E. Staryga, dr Z. Znamierowski Impulsowa metoda pomiaru rezystancji termicznej unipolarnego układu scalonego (INNOWACJE brązowy medal) twórcy: dr inż. K. Górecki, prof. J. Zarębski, prof. A. Napieralski Rektor prof. J. Krysiński i prorektor prof. A. Napieralski cieszą się z nagród dla Politechniki Foto: Jacek Szabela

14 W Y D A R Z E N I A Kierunek Rosja 14 Salon Edukacyjny 4 marca zakończył się trwający trzy dni największy salon edukacyjny w Polsce Perspektywy Ta organizowana po raz piąty impreza skupia co roku najlepsze polskie uczelnie, szkoły artystyczne i językowe oraz warszawskie szkoły średnie. W tegorocznym salonie edukacyjnym uczestniczyło 400 wystawców, wśród nich zalazło się 90 uczelni zagranicznych z 17 krajów świata. Po raz pierwszy swoją ofertę zaprezentowała także uczelnia z Chin University of Hong Kong. Oczywiście wśród wystawców nie mogło zabraknąć także Politechniki Łódzkiej. Nasze stoisko cieszylo sie duzym zainteresowaniem, a materialy promocyjne trafily do potencjalnzch kandydatow. Salonowi towarzyszyły imprezy dodatkowe: konferencje, sympozja, prezentacje szkół oraz różnych zawodów od stewardessy po specjalistów z branży IT. Grzegorz Gawlik Prof. A. Napieralski i prof. A. Gavrikov podpisali umowę o praktykach Foto: Aleksander Pyć W czasach mojej młodości wszyscy zachwycali się Zachodem i największym pragnieniem wielu osób było móc wyjechać do Niemiec, USA, czy Francji, pracować tam i żyć. O studiowaniu na Zachodzie niewielu studentów mogła choćby pomarzyć. Dzisiaj współpraca z krajami UE, ale i USA, Japonią, Brazylią nie jest już niczym niezwykłym. Jest wiele możliwości, zagraniczne uczelnie proszą o studentów z Polski, a programy unijne i międzynarodowe oferują stypendia na pokrycie kosztów studiowania i utrzymania. I oto nadeszła pora, żeby zwrócić uwagę na kierunek nieco zapomniany Wschód. Współpraca PŁ z uczelniami rosyjskimi, a niegdyś, radzieckimi, ma długą tradycję, jednak nowy ustrój i przemiany lat 90. zweryfikowały nasze kontakty ze wschodnimi sąsiadami. Na przełomie stycznia i lutego delegacja PŁ prof. A. Napieralski, dr inż. A. Pyć, dr inż. I. Staniec, mgr J. Stawicka - odwiedziła NovSU, czyli Novgorodzki Uniwersytet Państwowy. Współpraca z tą uczelnią liczy sobie już 38 lat. Jest to zatem partner sprawdzony, ponadto niezwykle otwarty i chętny do współpracy. Nie tylko z nami. Okazuje się, że ma rozległe kontakty w Niemczech, Szwecji i Austrii, i tam również go cenią. NovSU dąży do nowoczesności, standardów europejskich; chce się liczyć na rynku edukacyjnym i naukowym i nie zostawać w tyle. Rosjanie rozpoczęli projekty TEMPUS; chcą wprowadzać system boloński, chcą się od nas i pozostałych partnerów europejskich dowiedzieć, jak kształcimy studentów, jak oceniamy nauczycieli, jak prawidłowo wprowadzić europejski system transferu punktów (ECTS). Chcą wprowadzać programy kończące się podwójnym dyplomem. Młodzi Rosjanie chcą studiować w uczelniach zachodnich. Teraz Polska jest dla nich krajem dużych możliwości. Jakie to znajome Rosjanie myślą również o współpracy naukowej, ale Na stwierdzenie jednego z dziekanów, prof. Borysa Seleznieva, że musimy zdobywać środki na wspólne projekty badawcze, rektor NovSU, prof. Aleksandr Gavrikov zapytał: Ale po co? Zgromadzeni zareagowali śmiechem, ale po chwili wszystko się wyjaśniło. Rektor zadał retoryczne pytanie: Czemu mają służyć badania? Jeżeli zakończą się wdrożeniami, ich wyniki zostaną wykorzystane przez przemysł argumentował. - Badania dla samych badań to strata czasu. A tego takie odniosłam wrażenie Rosjanom szkoda. Była w tym jakaś kwintesencja kapitalizmu, ale bardzo pozytywna; była przejawem troski o przyszłość uczelni i kraju. Delegacja PŁ odwiedziła wiele laboratoriów. Mimo widocznej potrzeby poddania ich remontom i dość przestarzałej aparatury, laboratoria tętnią twórczym życiem, a także a może przede wszystkim ich pracownikom towarzyszy ogromne pragnienie liczenia się w świecie. Atmosfera tam panując sprawiała imponujące wrażenie. Uważam, że nasza współpraca z NovSU nie powinna się ograniczać do praktyk wymiennych Powinniśmy zdecydowanie ją rozszerzyć, nie tylko po to, żeby pomóc tym, którzy przypominają nas samych sprzed kilkunastu lat, ale głównie dlatego, że warto, że my też możemy na takiej współpracy skorzystać i odświeżyć zapał, który zaczął troszkę przechodzić w rutynę.

15 15 N A U K A W ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ wykonano instalację ogniw słonecznych, złożoną z 24 modułów o łącznej mocy ok. 2,9 kw. Ogniwa słoneczne na dachu PŁ Inwestycja ma na celu stworzenie i przebadanie sieci energetycznej niskiego napięcia (220V) wykorzystującej przyjazną dla środowiska energię słoneczną. W instalacji zintegrowano cztery łańcuchy modułów różnych typów: z krzemu polikrystalicznego, amorficznego i wstęgowego oraz cienkowarstwowe ogniwa CIS. Wszystkie wymienione rodzaje ogniw słonecznych są obecnie wykorzystywane lub właśnie wdrażane do produkcji. Są to ogniwa cienkowarstwowe o stosunkowo wysokiej sprawności przy relatywnie niskiej cenie. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów dostarczanej energii wykorzystano zestaw czterech falowników fotowoltaicznych typu Sunny Boy, wyposażonych w układy mikroprocesorowe i dających możliwość komputerowego Wspieranie nauki Co roku Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej realizuje kilkanaście programów adresowanych do naukowców wszystkich dziedzin. Oferta programowa obejmuje m.in. nagrody i stypendia dla naukowców polskich oraz zagranicznych. Między nimi jest Nagroda FNP - mająca opinię najpoważniejszej nagrody naukowej w Polsce, przyznawana za wybitne osiągnięcia i odkrycia z ostatnich czterech lat. W tym roku wprowadzono dwa nowe programy. Jeden z nich - Program Powroty może zainteresować młodych naukowców powracających do Polski z dłuższego zagranicznego wyjazdu naukowego. Fundacja przeznacza znaczące środki na poprawę warunków pracy zespołów naukowych w programie wspie- monitorowania. W oparciu o opisaną aparaturę w Instytucie Elektroniki na Wydziale EEIA prowadzone są badania dotyczące sprawności konwersji energii w instalacjach fotowoltaicznych. Ogniwa słoneczne zainstalowano na dachu Wydziału EEIA. Inwestycja jest częścią dużego projektu realizowanego na Wydziale EEIA, poświęconego odnawialnym źródłom energii. Projekt ten obejmuje konstrukcję, obserwację, pomiar i monitoring sieci energetycznej o parametrach zgodnych z warunkami dla ogólnej sieci energetycznej. Opracowywana sieć nie produkowałaby żadnego rodzaju zanieczyszczeń środowiska naturalnego. W ramach projektu powstają m.in. największe instalacje fotowoltaiczne w centralnej Polsce. Karolina Dankowska ranie rozwoju warsztatów naukowych. Pomaga w zakupach aparatury badawczej oraz dofinansowuje inwestycje. Program Novum zastąpił realizowany w ubiegłych latach program subwencji interwencyjnych SUBIN. FNP rozpoczyna też od 2006 r. realizację nowego programu Innowator w ramach wspierania prac nad wdrożeniem osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. FNP co roku przekazuje nauce ponad 20 mln zł, w roku 2006 wydatki statutowe Fundacji planowane są na kwotę 22,7 mln zł. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej E.Ch. W Politechnice Łódzkiej została opracowana technologia wytwarzania biomateriału kolagenowego do regeneracji tkanek miękkich, jej autorem jest dr hab. Krystyna Pietrucha z Instytutu Polimerów. Biomateriał kolagenowy Badania nad tym preparatem trwają już od kilku lat i dziś można stwierdzić, jego wyjątkowo dobrą skuteczność w zastosowaniach medycznych, głównie neurochirurgii, chirurgii ogólnej i chirurgii rekonstrukcyjnej oraz transplantologii. Biomateriał składa się z hydrożelu kolagenowego na matrycy z siateczki poliestrowej. Białko kolagenowe otrzymane zostało z bydlęcych ścięgien Achillesa. Jak mówi dr hab. Krystyna Pietrucha - biomateriał uzyskał pozytywną ocenę we wszystkich in vitro bada- niach fizykochemicznych i biologicznych, in vivo badaniach przedklinicznych na zwierzętach oraz badaniach klinicznych na ponad 100 pacjentach. Preparat stosowany był w kilku niezależnych klinikach AM do zastępowania, uzupełniania lub wzmacniania opony twardej mózgu i rdzenia kręgowego u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu urazów czaszkowo-mózgowych, olbrzymich przepuklin oponowo-mózgowych, przepuklin oponowo-rdzeniowych i innych, oraz do zaopatrywania przepuklin brzusznych. Biomateriał może być stosowany do regeneracji tkanki skórnej u pacjentów z ranami lub bliznami pooparzeniowymi. Jak podkreślają wybitni lekarze, którzy prowadzili zabiegi z wykorzystaniem biomateriału, wyleczonych zostało kilku pacjentów dorosłych i kilkanaścioro dzieci, których stan był bardzo ciężki i upoważniał do dyskwalifikacji leczenia operacyjnego. Ocena preparatu zarówno w badaniach wczesnych, jak również wykonanych, co najmniej 6 lat od czasu operacji, wskazuje na jego wyjątkowo dobrą skuteczność w opisanych zastosowaniach medycznych.

16 D Y D A K T Y K A 16 Jego budowa trwała rok, ale efekt spełnił oczekiwania. Nowe laboratorium nie odbiega od europejskich standardów, a nasycenie komputerami ułatwi obróbkę i analizę danych oraz ułatwi wykonanie sprawozdania. Nowe laboratorium fizyki doświadczalnej z Niemiec (Phywe Gmbh), USA (Pasco) oraz z Polski (Cobrabid). Gwarantuje to wysoką jakość wykonania, niezawodność oraz poziom merytoryczny ćwiczeń odpowiedni dla potrzeb kursów fizyki na Politechnice Łódzkiej. Rektor prof. Jan Krysiński był wyraźnie zadowolony z zakończenia kolejnej inwestycji dydaktycznej. Udało nam się zbudować dobre, jak na te czasy laboratorium. Na pewno studenci będą tu przychodzić z przyjemnością - powiedzial Rektor. Ewa Chojnacka W Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej powstało nowoczesne laboratorium fizyki doświadczalnej dla studentów wszystkich kierunków studiów na PŁ. Dzięki zajęciom w pracowni studenci mogą poznać techniki pomiarowe z użyciem komputerów, tak, aby w trakcie dalszej kariery zawodowej potrafili rozwijać swoje umiejętności także przy użyciu wiedzy z fizyki, jako podstawowego narzędzia w praktyce inżynierskiej. Uroczyste otwarcie laboratorium odbyło się 24 lutego. Wzięło w nim udział wielu gości z Politechniki z rektorem i prorektorami na czele oraz prof. Janem Iciekiem - dziekanem Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, który użyczył pomieszczeń dla nowego laboratorium. Zajęcia laboratoryjne z fizyki studenci odrabiają na I roku. Ważne jest, by już na początku studiów zetknęli się z nowoczesnymi stanowiskami pomiarowymi. Jak podkreśla dr Andrzej Just dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, ćwiczenia w laboratorium obejmują zarówno zagadnienia fizyki klasycznej (przykładem jest tu akustyczny efekt Dopplera z interfejsem do komputera PC), jak również zaawansowane technicznie zagadnienia fizyki współczesnej (pomiar prędkości światła czy obserwacja dyfrakcji elektronów na graficie). W pracowni wykonuje się również pomiary pochłaniania promieniowania beta i gamma oraz analizuje się jakość powierzchni różnych materiałów metodami interferometrii optycznej przy użyciu technik laserowych. Jednocześnie w laboratorium wyjaśniane są problemy fizyki codziennej - mówił podczas otwarcia dr inż. Sylwester Kania, zastępca dyrektora Centrum - jak na przykład zapis na płytach CD, działanie promieniowana mikrofalowego, czy klimatyzacji w samochodzie. W sumie, studenci mają do dyspozycji ustawione w kilku salach 32 zestawy. Zdaniem dr. Justa ich liczba i wielowariantowość pozwala na dostosowanie programu laboratorium fizyki do specyfiki studiow na poszczególnych wydziałach i kierunkach Politechniki, w tym również studentów IFE. Zestawy eksperymentalne zostały zakupione u wiodących w dziedzinie wyposażenia pracowni producentów Nowe władze Rady Prof. S. Liszewski został nowym przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki Przy Prezydencie Miasta Łodzi. Funkcje nowych wiceprzewodniczących Rady objęli: prof. H. Piekarski z UŁ, prof. A. Lewiński z UM oraz wiceprezydent Łodzi Mirosław Orzechowski. Wybrano też przewodniczących komisji merytorycznych: prof. S. Liszewski komisja ds. promocji nauki łódzkiej, prof. Cz. Strumiłło komisja ds. współdziałania z oświatą, prof. I. Wisełka-Cieślar komisja ds. grantów i wspierania działalności naukowej, prof. J. Krysiński komisja ds. kontaktów zagranicznych uczelni oraz prof. A. Lewiński - komisja ds. nagród dla pracowników naukowych. Radę powołano w 1996 r. W jej skład weszli rektorzy lub prorektorzy wszystkich łódzkich uczelni państwowych oraz przedstawiciele: PAN, ŁTN, Rady Miejskiej oraz łódzkich niepublicznych szkół wyższych.

17 17 D Y D A K T Y K A Fundusze europejskie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników firm Nowość na rynku szkoleniowym Politechnika Łódzka przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i organizuje studia podyplomowe dla pracowników i kadry zarządzającej małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Jest to kolejna szansa, by przedsiębiorstwa, które chcą sprostać konkurencji, czy też utrzymać swoją pozycję na rynku mogły bez większych obciążeń finansowych zainwestować w rozwój swoich pracowników. Studia podyplomowe to możliwość nabycia dodatkowcyh kompetencji, wiedzy i umiejętności. W ramach projektu Uczelnia oferuje aż 19 kierunków podyplomowych o zróżnicowanej tematyce, dotyczących m.in.: szeroko pojętego zarządzania, finansów, informatyki, studia MBA oraz studia specjalistyczne jak rewitalizacja miast i struktur poprzemysłowych, rozwój zrównoważony w przedsiębiortswie przemysłowym, czy zastosowanie zaawansowanych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Terminy rekrutacji są terminami otwartymi tzn. dokumenty przyjmowanie są aż do momentu zgłoszenia się 25 osób. Wówczas uruchomione zostaje dane studium podyplomowe. Od kwietnia br. będą zgłoszene do uruchomienia następujące studia: Zarządzanie sprzedażą, MBA, Analiza finansowa, Projektowanie systemów informatycznych w woparciu o narzędzia ORACLE, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiortwie. Przygotowywane są wszelkie dokumenty, które uczelnia jest zobowiązana wysłać do Partnera Wiodącego w celu uruchomienia edycji. Firmy, które zdecydują się na skorzystanie z tej formy podniesienia kwalifikacji swoich pracowników otrzymują dofinansowanie, które obejmuje 80% kosztów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 60% dla dużych firm. Studia podyplomowe organizowane są w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a: Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Uczelnie, które przystąpiły do realizacji projektu, utworzyły Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości. Nadzór nad projektem jest prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość projektu to ponad 50 mln złotych, z czego 41 mln stanowi dofinansowanie unijne. Jak przewiduje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki projektowi z dofinansowania skorzysta 10 tys. pracowników i kadry zarządzającej. Ewa Chojnacka

18 D Y D A K T Y K A 18 W dniach lutego 2006 roku w Hali EXPO w Łodzi odbyły się IX Łódzkie Targi Edukacyjne. Były one zorganizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Łodzi dr Jerzy Kropiwnicki. Targi edukacyjne w Łodzi Foto: Jacek Szabela W targach wzięło udział ponad 180 wystawców, w tym publiczne i prywatne szkoły wszystkich typów, firmy z ofertą przeznaczoną dla szkół, szkoły językowe, placówki kształcenia pozaszkolnego, biura turystyczne, wydawnictwa edukacyjne. Zorganizowano liczne imprezy towarzyszące: występy taneczne i teatralne, pokazy sportowe przygotowane przez szkoły, prezentacje, konkursy, konferencje, seminaria i warsztaty. Targi odwiedziło około 15 tysięcy osób, głównie młodzież z Łodzi oraz województwa łódzkiego. Przy imprezie akredytowało się 25 dziennikarzy z prasy, radia i telewizji. Politechnika Łódzka prezentowała swoją ofertę edukacyjną w towarzystwie szkół wyższych m. in. z Łodzi, Warszawy, Poznania, Częstochowy i Krakowa. Stoisko naszej uczelni przyciągało uwagę kolorową aranżacją, atrakcyjnymi materiałami promocyjnymi oraz technicznymi, a także smakowitymi i pachnącymi ekspozycjami przygotowanymi przez wydziały: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Wydziały te zostały zaproszone do współpracy, ponieważ ich stoiska zostały wyróżnione w trakcie grudniowych Targów Edukacyjnych zorganizowanych przez Politechnikę Łódzką. W trakcie trwania targów, na stoisku Politechniki Łódzkiej dyżury pełnili pracownicy Sekcji Rekrutacji oraz przedstawiciele wszystkich wydziałów. Korzystając z okazji zorganizowano drzwi otwarte, aby umożliwić kandydatom zwiedzanie laboratoriów i sal wykładowych. Uczniowie zainteresowani wyborem kierunku dalszego kształcenia mogli szczegółowo zapoznać się z wydziałami, kierunkami studiów oraz programami nauczania. Szacujemy, że stoisko naszej uczelni odwiedziło ponad tysiąc osób. Łódzkie Targi Edukacyjne to tylko jedna z wielu imprez tego typu, w których uczestniczymy. Odwiedziliśmy już Ozorków i Bełchatów. W marcu Politechnika Łódzka prezentowała swoją ofertę na V Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2006 w Warszawie oraz na lokalnych targach w Skierniewicach, Sieradzu, Radomiu i Głownie. Bożena Duła Wymiana studentów Politechniki Łódzkiej należy do czołowych w Polsce. W ubiegłym roku 342 studentów PŁ wyjechało do 75 uczelni z 12 krajów Unii Europejskiej w ramach Programu Socrates. Studia z Socratesem Na posiedzeniu Senatu w dniu 22 lutego prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą prof. Andrzej Napieralski przedstawił dane, z których wynika, że systematycznie wzrasta liczba studentów biorących udział w wymianie międzynarodowej. W 2005 roku wyjechało ich ponad 700. Szczególnie wart podkreślenia jest udział Politechniki Łódzkiej w programie Socrates. Z informacji Agencji Narodowej Programu Socrates wynika, że nasza uczelnia jest pod względem liczby studentów wysłanych na okres studiów zagranicą na pierwszym miejscu wśród uczelni technicznych, a na piątym w klasyfikacji ogólnej. Wyprzedzają nas uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Wrocławski i Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. Tak wysoka pozycja Politechniki Łódzkiej sprawia nam szczególna satysfakcję, tym bardziej, gdy się uwzględni, że mamy mniejszą liczbę studentów niż wymienione uczelnie. W roku 2005 w ramach Programu Socrates aż 342 studentów PŁ wyjechało do 75 uczelni w 12 krajach Unii. Najwięcej umów o wymianie mamy podpisanych z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią, Hiszpanią, Włochami i Danią. E.Ch.

19 19 D Y D A K T Y K A Od ponad sześciu lat Instytut Pojazdów współpracuje z Oddziałem firmy RUCKER GmbH w Gifhorn, która jest kooperantem Fabryki Samochodów Volkswagen w Wolfsburgu. Współpraca obejmuje nie tylko rozwijanie nowych koncepcji, ale ostatnio także kształcenie studentów. Badanie trwałości silników Volkswagena Z myślą o szerokiej współpracy z Volkswagenem, za pośrednictwem firmy RUCKER GmbH zbudowano w Instytucie Pojazdów stanowisko do badań trwałościowych silników VW 1.8 GT, na którym bada się reakcję materiału na gwałtowną zmianę temperatury cieczy w silniku, czyli na tzw. szok termiczny. W pełni skomputeryzowane jest zarówno planowanie i przebieg eksperymentu, jak archiwizacja wielkości pomiarowych oraz opracowywanie wyników. Jak twierdzi dyrektor Instytutu prof. PŁ Zbigniew Pawelski - stanowisko to jest obecnie jednym z najlepiej wyposażonych w Polsce. Pozwala prowadzić równocześnie ocenę parametrów ekologicznych i ekonomicznych, zarówno silnika, jak i całego układu napędowego samochodu. Niezależnie od już wykonanych prac Instytut zamierza włączyć się w prace związane z projektowaniem elementów wyposażenia oraz nadwozi. Wiążą się z tym duże nadzieje na przyszłość, łącznie ze wspólnym ubieganiem się o projekty Unii Europejskiej podkreśla prof. Pawelski. Są to nadzieje uzasadnione, bowiem dużą życzliwość dla współpracy z Instytutem Pojazdów wykazuje Szef Oddziału Ruckera w Gifhorn mgr inż. Jerzy Jaśkiewicz. Proponuje on również współpracę w zakresie kształcenia naszych studentów, m.in. przez realizację różnych form praktyk w ramach Programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci oraz wykonywanie prac przejściowych i dyplomowych z tematyki zbieżnej z aktualnie realizowanymi pracami w Gifhorn. Z myślą o studentach powstała w Instytucie Pojazdów nowa pracownia komputerowa, którą wyposażono w 12 stacji roboczych Silikon Grafiks Octane przekazanych przez Oddział Ruckera w Gifhorn. W nowej pracowni prowadzone będą zajęcia z budowy samochodu oraz nadwozi, z wykorzystaniem programów CAD-owskich oraz oprogramowania Pro-Engineer. Ewa Chojnacka Prof. Z. Pawelski ze studentami w laboratorium Foto: Jacek Szabela Państwowa Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła jakość kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonym w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym. Jest to 14. akredytacja przyznana Politechnice przez PKA. Warto podkreślić, że wszystkie akredytowane do tej pory kierunki otrzymały ocenę pozytywną, co wyróżnia nas na polskim rynku edukacyjnym. Pozytywna Mechanika i Budowa Maszyn Zespół wizytujący do mocnych stron ocenianego kierunku zaliczył dobrze przygotowaną merytorycznie oraz doświadczoną zawodowo kadrę nauczycieli akademickich. Podkreślono bogatą i nowoczesną bazę laboratoryjną, która daje możliwość dobrego kształcenia w zakresie technologii i eksploatacji pojazdów i maszyn. Eksperci z PKA zwrócili uwagę na staranne przygotowanie zajęć i materiałów ilustracyjnych, dobrze zorganizowany i prowadzony tok studiów, co w połączeniu z dobrze opracowanymi procedurami oceny jakości gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Na spotkaniu z zespołem oceniającym studenci chwalili dostęp do komputerów, Internetu i zasobów bibliotecznych; są zadowoleni z prowadzonych specjalności, których ukończenie stwarza realne możliwości znalezienia pracy po studiach. Podkreślono, ze na Wydziale Mechanicznym działa 9 studenckich kół naukowych; cztery z nich są związane z akredytowanym kierunkiem, a ich członkowie często są laureatami konkursów na najlepszą pracę dyplomową. Ewa Chojnacka

20 D Y D A K T Y K A 20 Umowa z Duńczykami Dr Tjalfe Poulsen w rozmowie z Jakubem Wójcikiem Foto: Wanda Ignatowska Na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 18 stycznia 2006 r. gościli dwaj przedstawiciele Uniwersytetu w Aalborgu (Dania). Poranne rozmowy prof. Jensa Hansena oraz dr. Tjalfe Poulsena z władzami Wydziału były wstępem do głównego spotkania z pracownikami, doktorantami oraz studentami, które odbyło się w największej auli Wydziału. Sala była pełna, a dość swobodna atmosfera służyła lepszemu poznaniu możliwości obu Wydziałów w zakresie wymiany studentów w ramach programu Socrates/Erasmus oraz wymiany kadry dydaktycznej. Referenci wykazali się dużym kunsztem podczas prezentacji swoich tematów, co sprawiło, że spotkanie należy uznać za bardzo udane. Po południowym spotkaniu z władzami rektorskimi PŁ oraz lunchu w gmachu rektoratu została podpisana umowa z przedstawicielami Uniwersytetu w Aalborg, na mocy której przez dwa najbliższe lata Wydział będzie mógł wysłać w sumie 10 studentów na okresy jednosemestralne z możliwością przedłużenia pobytu do 2 semestrów. Dotyczy to studentów co najmniej 8. semestru. Umowa obejmuje również trzytygodniowe wyjazdy 2 nauczycieli akademickich. Podczas lunchu przedstawiciele z Aalborga podkreślali wysoki poziom polskich studentów, którzy aktualnie studiują na ich Uniwersytecie i - jak zapewniali - był to podstawowy powód, dla którego zdecydowali się przyjechać do Polski, by nawiązywać bliższe kontakty z innymi uczelniami. Należy zauważyć i podkreślić dużą aktywność trójki naszych studentów: Agnieszki Goździewicz, Ksawerego Kuligowskiego oraz Jakuba Wójcika, którzy są aktualnie na sokratesowskim wyjeździe w Aalborbu. Ostatni z wymienionych był inicjatorem spotkania, które zaowocowało podpisaniem końcowej umowy, a jego prezentacja w auli spotkała się z gorącym przyjęciem studentów. No cóż studenci, możliwości są coraz większe... Nie jest to zapewne ostatnia umowa, którą podpisuje Wydział, teraz trzeba tylko nieco więcej przyłożyć się do nauki oraz zwrócić szczególną uwagę na język angielski. Powodzenia! Czesław Kuncewicz Informatyka z certyfikatem Pierwszy raz Komisja przyznała akredytację kierunkowi Informatyka realizowanemu na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ na dwa lata (2002/ /05). W roku 2005, ze względu na uzyskanie przez Wydział prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka, Wydział zwrócił się do KAUT o ponowne dokonanie oceny jakości kształcenia. W dniach stycznia 2006 r. Zespół Oceniający KAUT przeprowadził wizytację na Wydziale EEIA. Akredytacja została przyznana kierunkowi na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2006/ /2011. Komisja uznała, że kadra Wydziału prowadzi bardzo szeroką współpracę naukową z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Programy studiów są nowoczesne i zgodne ze standardami nauczania, a zakres oferowanych przedmiotów szeroki. Wizytujący spotkali się również ze studentami tego kierunku i stwierdzili, że wysoko oceniają oni poziom prowadzonych zajęć. Studenci mogą swobodnie wybrać ścieżkę kształcenia poprzez zmianę kierunku lub toku studiów po I roku, wybór specjalności, wybór przedmiotów z bloku przedmiotów obieralnych oraz ustalenie Indywidualnego Toku Studiów. Bardzo dobrze oceniono bazę dydaktyczną, a w szczególności laboratoryjną, wskazując otwarte w roku 2005 nowe pomieszczenia Katedry Informatyki Stosowanej wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Pozytywnie oceniono również dostęp studentów do sal komputerowych poza zajęciami, do Internetu, jak również do dokumentacji technicznej, oprogramowania i zasobów bibliotecznych. Komisja zwróciła uwagę na działalność studenckich kół naukowych, a także na krajową i zagraniczną wymianę studentów. Zespół Oceniający podkreślił bardzo dobry rozwój młodej kadry naukowej oraz organizację systemu informacji zwrotnej od studentów w postaci ankiety internetowej. Ponadto Komisja zaznaczyła, że Wydział uzyskał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka w roku 2005, a już obecnie kilkunastu młodych pracowników Wydziału ma otwarte przewody doktorskie. Karolina Dankowska

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce

WYDARZENIA NAUKA. Święto Politechniki Łódzkiej. Trzy doktoraty honoris causa Politechniki Łódzkiej. Jedyny w Polsce W N U M E R Z E Święto Politechniki Łódzkiej W dniu 68. rocznicy wręczono nagrody i odznaczenia, nadano tytuł doktora honoris causa prof. Jimowi McDonaldowi oraz podpisano kolejną umowę o współpracy z

Bardziej szczegółowo

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska

indeks PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 Politechnika Świętokrzyska indeks NR Politechnika Świętokrzyska 73 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Kielecki Salon Maturzystów 2013 GALERIA INDEKSU Politechnika Świętokrzyska Odkrywając wolność

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku W N U M E R Z E M.IN. ycie Uczelni 4/2008 Uznanie dla osiągnięć naukowych Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymało na uroczystych posiedzeniach

Bardziej szczegółowo

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j

Ju b i l e u s z p r a c y. s. 26. s. 3. s. 12. d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Przybyli, zobaczyli, dowiedzieli się... s. 16 Afgański rekonesans s. 3 Ju b i l e u s z p r a c y d y d a k t y c z n e j i n a u k o w e j Profesora Przychodzienia s. 12 Konieczne zaufanie s. 26 W numerze

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH

kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH kwiecień 2013 nr 64 Dzień Otwarty w AGH 100-lecie powołania Akademii Szanowni Państwo Rok 2013 jest dla całej społeczności Akademii Górniczo-Hutniczej wyjątkowy i szczególny. Dokładnie 100 lat temu, 31

Bardziej szczegółowo

Jednym krokiem przez Kanadę. wyprawa do Kanady nie tylko członków Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Jednym krokiem przez Kanadę. wyprawa do Kanady nie tylko członków Stowarzyszenia Wychowanków AGH listopad 2014 r. 12 Jednym krokiem przez Kanadę wyprawa do Kanady nie tylko członków Stowarzyszenia Wychowanków AGH Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU. Biuletyn nr 16. Grudzień 2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU Biuletyn nr 16 Grudzień 2010 W tym numerze: Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 3 Przemówienie inauguracyjne J.M. Rektor PWSZ w Elblągu 4 Uroczyste wkopanie

Bardziej szczegółowo

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech

1(35)2014 ISSN 1428-4014. Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech 1(35)2014 ISSN 1428-4014 Studenci Politechniki podczas wizyty studyjnej w hali prototypów AgustaWestland we Włoszech Strategia gra o wartości i pieniądze Podwójny Jubileusz prof. Tadeusza Janowskiego Konferencja

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010

W NUMERZE m.in.: 3 (25) / 2010 3 (25) / 2010 Nowy rok akademicki rozpoczęty ISSN 1428-4014 W NUMERZE m.in.: 45 lat Wydziału Budownictwa i Architektury Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej Nowy image Uczelni Kilka słów o wynalazkach

Bardziej szczegółowo

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991

indeks Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 indeks NR Politechnika Świętokrzyska 71 ROK 2013 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Wicepremier Janusz Piechociński gościem Politechniki Świętokrzyskiej GALERIA INDEKSU Politechnika

Bardziej szczegółowo

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3

KOLOR nr 179 2 czerwiec 2004 3 czerwiec 2004 1 KOLOR 2 nr 179 Fot. Marek Młyńczak Ogólnopolskie zjazdy dziekanów Zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych Nowy budynek Wydziału Mechanicznego (B-4) to dobry powód, żeby właśnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

acdn...p Równoważenie wiosenne

acdn...p Równoważenie wiosenne e-mail: miesiecznikuz@uz.zgora.pl UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI R E D A K C J A ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra tel. (0-68) 328 2479, ~2592, ~2354, ~2593... W numerze: miesię cznik społ ecznoś ci akademickiej

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu

marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu marzec 2011 nr 39 Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że WIOSNA już jest! Różności fotograficzne Maćka Gądka na ostatniej stronie Biuletynu Profesor Henryk Filcek 1928 2011 Rektor AGH 1974 1979

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

Fot. Jakub Drzazga. nr 202

Fot. Jakub Drzazga. nr 202 maj 2006 1 2 Fot. Jakub Drzazga nr 202 Wydarzenia Juwenalia Ruszył pochód... Na czele, w szyku orkiestra policji. Za nią, już w radosnym nieładzie, nie wszyscy na własnych nogach, brać studencka... Spotkawszy

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym

Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Green Technologies and Monitoring/ Zielone Technologie i Monitoring nowy kierunek studiów na Wydziale Chemicznym IV Seminarium Bez matematyki kariery nie zrobisz Mistrzowski mikrorobot RoboGames 2015 4/2015

Bardziej szczegółowo

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom

Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom Z Życia Politechniki Radomskiej numer 4(27) ISSN 1642-1256 LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2007 Wspaniałego 2008 Roku Wszystkim Pracownikom i Studentom życzy Redakcja W numerze: * Wigilia na Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej

Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej kwiecień 2006 1 Centrum GEO Politechniki Wrocławskiej (autorska koncepcja zespołu centralnego) Widok konstrukcji kopuły geodezyjnej Laboratorium 2 Wizualizacja komputerowa przykładowego zespołu obiektów

Bardziej szczegółowo

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX

Raj naukowców. PWSZ w Kaliszu. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny. styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX styczeń luty marzec kwiecień nr 1 2 3 4 / 147 / 2012 / rok XIX Miesięcznik Społeczno-Kulturalny cena 7 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1426-7667 nr indeksu 323462 PWSZ w Kaliszu Raj naukowców 1 2 3 4 Miesięcznik

Bardziej szczegółowo

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.)

Politechniki. Każdy ma prawo szukać szczęścia... (vide str. 26.) 5 Politechniki (221) maj 2012 Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Wybory dziekanów zakończone - s. 3 Pracownik PRz uczestnikiem programu Top 500 Innovators

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

BIULETYN MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Wydawca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Redakcyjna prof. Janusz W. Adamowski przewodniczący Anna Czerniszewska prof. Marcin Kamiński Dorota Maciejko prof. Ryszard Nycz Małgorzata Szelachowska

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. WYDARZENIA Zintegrowane Centrum Studenckie otworzyło podwoje Perspektywy dla e-książek powstało konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

W NUMERZE. WYDARZENIA Zintegrowane Centrum Studenckie otworzyło podwoje Perspektywy dla e-książek powstało konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa marzec 2007 1 2 nr 210 W NUMERZE WYDARZENIA Zintegrowane Centrum Studenckie otworzyło podwoje Perspektywy dla e-książek powstało konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa NOWI PROFESOROWIE Nominacje Tomasza

Bardziej szczegółowo

AGH NA DRODZE PRZEMIAN

AGH NA DRODZE PRZEMIAN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WŁADZ AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE W KADENCJI 2005-2008 1 WSTĘP 31 sierpnia br. zakończyła się trzyletnia kadencja władz działających od 1

Bardziej szczegółowo