Jan Chadam. Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych. Warszawa, ccjt 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jan Chadam. Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych. Warszawa, 2012. ccjt 1"

Transkrypt

1 Jan Chadam Autoreferat Opis dorobku i osiągnięć naukowych Warszawa, ccjt 1

2 analityk 1. Imię i nazwisko: Jan Chadam 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 1. Mgr inż. organizacji i zarządzania, Wydział Mechaniczny i Organizacji, Politechnika Lubelska, Lublin Tytul pracy: Wykorzystanie programowania sieciowego do zarządzania złożonymi pracami badawczo rozwojowymi. 2. Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie: zarządzwie. lnstywt Orgaxńzacji i Zarzadzania w Przernyśte Orgniasz, Warszawa 200 t, tytuł dysertacji: Ocena funkcjonowania i strategie rozwojowe małych grup kapitałowych (praca obroniona z różnieniem). 3. Studia podyptomowe zarządzania. 2

3 Iącnw 3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 1. Jnternatjonal School for Social and Business Studies, Celje, Słowenia, wyktady w ramach lp (program intensywny) dla smdentów studiów magisterskich na kierunku: Internationat Business Management z przedmiotu: Financial flows in the SUM (maj 2012, wymiar godzinowy: 10 godz.) 2. Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki, wykład specjalizacyjny dla studentów 11 roku studiów magisterskich; przedmiot: Ekonomika przedsiębiorstwa, rok akademicki 1993/1994, wymiar godzinowy: 45 godz., umowa ztecenia 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubtinie, wykiady dla smdentów V roku swdentów kierunku Ekonomia oraz kierunku Zarządzaińe, temat:.fuzje i przejęcia na rynku przedsiębiorstw. rok akademicki ; 2008/2009 dzielo wymiar 60 godz., urnowa o 4. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lubtinie, wykłady i ćwiczenia dta studentów z kieninku Transport, przedmiot: Ekonomika transportu, rok akademicki 2009/2010; 20l0/20 I łączny wymiar 180 godz., umowa o pracę 5. Wielokrome wykłady i seminaria dla studentów w charakterze zapraszanego menedżera. dotyczące współczesnych problemów zanzadzania 6. Wykiady w ramach studiów MBA (zarządzanie projektami, zarządzanie finansowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesowe) 3

4 identyjucacja 4. Osiągnięcie naukowe wynikające z Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytułach naukowych oraz o stopniaeh i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) Monografia: 1. Synergia i wartość w strukturach kapiwłowych Warszawa 2012 analiza, zarzqdzanw. Difin, Charakterystyka celu naukowego prac, osiągniętych wyników i możliwości ich korz stania Rozwój współczesnych przedsiębiorstw charakteryzuje próba skutecznego godzenia na pozór sprzecznych celów: wzrostu wynikającego z procesów globalizacji i koncentracji kapitału oraz oczekiwań zwinności, aktywności i niożtiwości szybkiego podejmowania decyzji przez uczestników rynku, charakterystycznych dka mniejszych jednostek. Powstawanie i rozwój struktur kapiiałowych (znanych w polskiej działalności gospodarczej jako grupy kapitałowe) jest jednym z rezultatów takich poszukiwań. Ich tworzenie i zarządzaiuie wymagajednak specjalnych, rzec można unika[nych kompetencji wynikających z obecności wieku podmiotów gospodarczych w grupie. Budowanie struktur kapitałowych wiąże się z podejmowaniem decyzji, których skutki mogą prowadzić do tmdnych do skorygowania rezultatów, przekladających się na długookresową wajiość całej organizacji. Dąją one ż jednej stony duże szanse na skuteczna drogę wzrostu ich wartości. z drugiej jednak należy pamiętać, że scenariusz obniżenia wartości jest równieź bardzo często spotykany. Jednym z głównych motywów budowania struktur kapitałowych, szczególnie w procesach zakupu przedsiębiorstw, jest oczekiwanie wzrostu wartości w wyniku oczekiwanych efektów synergii. Świadomość mechanizmów tworzących synergie i budujących wartość jest podstawową przesłas±ą i warunkiem koniecznym do powodzenia tych procesów Doświadczenia wietu procesów przejęć. tworzenia spółek zależnch i procesów dezinwestycji, wskazują na ismienie Juki kompetencyjnej w tych procesach. Lukę kompetencyjną należy tutaj rozumieć jako brak lub niedobór uiniejęrności do realizacji celów i zadań organizacji, osiągania wyników, które kadra kierownicza uważa za.osiągaine. przy posiadanych zasobach rzeczowych i osobowych lub osiągania wyników uzyskiwanych przez lidem, bądź grupę najlepszych 1km w braxży. Inaczej, jest ona różnica pomiędzy aktualnym stanem kompetencji przedsiębiorstwa a ich poziomem 4 ł-ł-c-c-1

5 pożadaswm. Ponieważ pawstawanie struktur kapitałowych wiąże się z jednorazową. praktycznie nieodwracalną decyzją inwestycyjną, skutki braku kompetencji przy podejmowaniu takich decyzji są szczególnie dotkliwe. Luka kompetencyjna może znaleźć swoje odzwierciedlenie w nieprawidłowo zdefiniowanych celach, błędnie oszacowanych wartościach, braku profesjonalizmu w zarządzaniu skomplikowanymi, często mikatnymi procesami, a w konsekwencji porażkach synergii i destrukcji wartości. Jak opisuje ML. Sirower swojej książce The Synergy Trap. brak wlaścich kompetencji -zuca menedżerów podejmujących decyzje kaita1owe do pułapek synergii. W przeciwieństwie do ważnych projektów RSW. procesy inwestycji kapitałowych nie pozwaląją na esfl próbne. zatrzymanie funduszy w czasie projektu, zaniechania inwestycji i korekty w trakcie realizacji. Braki kompetencji, prowadzące do błędnych decyzji inwestycyjnych mogą zdecydować o istotnych stratach wartości dta akcjonariuszy, gdzie w miejsce oczekiwanych efekt6w synergii postępują procesy degradacji wartości biznesu. To właśnie szatse i zagrożenia synergii wartości w strukturach kapitałowych były główflą inspiracją do podjęcia przeze mnie wysiłku w tym obszarze badawczym. Zagadnieniom tym poświęciłem około 15 lat. Pierwszym podsumowaińem była obroniona w 2001 roku rozprawa doktorska z zahesu nauk o zarzadzaniu Ocena hinkcjonowania i strategie rozwojowe małych grup kapitałowych), napisana na podstawie obszernych badań empirycznych. W kolejnych tatach prowadziłem na ten temat intensywne studia literaturowe oraz badania empiryczne w wietu grupach kapitałowych, rozszerzając pole zainteresowań naukowych. Wyniki badań by4y publikowane w postaci artykulów nauko)ch w czo)owych czasopismach polskich i zagranicznych. Jedi,ocześnie, pełniąc tirnkcje zarzadcze w radach nadzorczych i zarządach spólek. głównie grup kapitałowych, miałem możliwość w praktyce obserwować i wpływać na powstawanie i funkcjonowanie takich organizacji. Byłem uczestnikiem wielu przejęć, zarówno ze strony kupującego jak i firmy kupowanej. Uczestniczyłem w setkach dyskusji z kolegami z zarządów zarówno spółek dominujących jak i zależnych na temat budowania wartości oraz szans i zagrożeń synergii. Często uświadamiałem sobie, że używane przez menedżerów pojęcia Sa niejednoznacznie rozumiane i powierzchownie interpretowane. Podejmowane decyzje kapitałowe, chociaż niejednokrotnie trafne. odby-wały się najczęściej na bazie intuicji a nie rzeczywiście zidentyflkowanych przesłanek. Wiele z nich, niestety, prowadziło do destrukcji wartości dla akcjonariuszy. Zdobyte doświadczenie menedżerskie, ocena wielu przypadków, analiza opisanych w literaturze i przeprowadzonych osobiście badań przekonaly mnie, że struktury kapitałowe są rzeczywistą szansą na osiąganie przez organizacje gospodarcze ponadprzeciętnych wyników, w szczególności wyższych niż suma wyników realizowanych przez niepowiązane ze sobą przedsiębiorstwa. Z drugiej jednak strony słabo zidentyf5kowane [ub niezrealizowane przypadki synergii, źle poprowadzone procesy, blędy na poziomie decyzji i realizacji, luka kompetencjna w 5

6 jaki zarządzaniu grupami kapitałowymi. wywoływać mogą poważne skutki w zakresie utraty wartości organizacji a w konsekwencji utratę wartości dla wiaścicieli. Zarzadzanie projektami inweslycji kapitałowych jest zagadnieniem wyjątkowo skomplikowanym i wymaga od osób w nie zaangażowanych wyjąkowych kompetencji i predyspozycji. W tym obszarze życie szybko weryfikuje błędy popełnione na dowolnym etapie procesu decyzyjnego i wdrożeniowego. Nie pozostawia też wątpliwości, że popełnione błędy kosztują dużo. Przypadki destrukcji wartości w wyniku złych decyzji inwestycjnycl tub źle poprowadzonych procesów integraęji obejmują ok. 2/3 wszystkich inwestycji kapitałowych. Moje wieloletrie doświadczenie menedżerskie potwierdzają, niestety, podobne wyniki w polskiej praktyce gospodarczej. Sarno pojecie synergii jest w praktyce zarządzania często wykorzystywane jako skowo wytrych. kiedy menedżerom brakuje argumentów do uzasadnienia swoich decyzji kapitałowych. Brakuje bardzo często zrozumienia czym rzeczywiście jest synergia, jak ją identyfikować. a w szczególności wpływ będą miały rzeczywiste efekty synergii na wartość organizacji. Bardzo często skojarzenia menedżerów z pojęciem synergii 5ą niejednoznaczne. Doprowadziło to do dużej deprecjacji tego pojęcia i posługiwania się nim w bardzo mało precyzyjnych kwestiach. Niepowodzenia w osiąganiu rzecz} WiSlych efekiów synergii. w zasadniczej części wynikają z niezdolności menedżerów do jej zrozumienia, a przede wszystkim z braku kompetencji do jej uzyskiwania w procesach wdrożeń. Nie Są zatem rezuttatern wady samej koncepcji, ale wynikają głównie z luki kompetencyjnej na poziomie implementacji. W rezultacie zjawisko synergii utrzymuje aurę dwuznaczności, a literatura pomaajaca praktykom w poznaniu jej praktycznych efektów jest raczej ograniczona. Synergia nie może jednak pozostać sferą abstrakcji, ale musi stać się pojęciem, zjawiskiem dobrze rozumianym i identyfikowanym, zaś efekty synergii musza mieć swój wymiar praktyczny. Pojęcie synergii wymaga dokładnego zrozumienia z perspektywy współdzieienia zasobów w grupie kapizaowej. Tylko w określonych przypadkach i na okreśtonych zasadach współdzietenie zasobów ma sens, by w konsekwencji prowadziło ono do rzeczywistych synergii, a dalej do budowania przewagi konkurencyjnej i wzrostu wartości. Całość mojego dorobku naukowego stanowią publikacje poświęcone poszukiwaniu efektywności, skuteczności a w konsekwencji budowaniu wartości organizacji wielopodmiotowych. powiąnnych kapitałowo. Podsumowaniem jest monografia Synergia i wartość w strukturach kapitałowych identyfikacja, analiza, zarzęd2anie. Powstała ona jako wynik wieloletnich badań, obserwacji i własnych doświadczeń menedżerskich. Książka, będąca podsumowaniem moich badw jest ważnym uzupelnieniem literatury zarządzania zarówno d]a studentów, jak i menedżerów, porządkując jednocześnie ich wiedzę w tym zakresie. Wnioski i rekomendacje pozwolą na uniknięcie wielu pułapek. błędów, a w konsekwencji utraty wartości przy 6

7 unituiąć podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zarządzaniu strukturami kapitałowymi. Tym samym. w istotny sposób. lukę kompetencyjną w tym obszarze nauko zarządzaniu. Praca jest pierwszym, tak kompleksowym opracowaniem w Uterarurze polskiej, poświęconym zagadnieniom synergii i jej związkom z kreowaniem wartości w strukturach kapitałowych. Zostały w niej poruszone (przy wsparciu konkretnymi wskazówkami praktycznymi) wszystkie zagadnienia leoretyczne związane z tą niezwykle skomplikowaną prnb]ematyką. Lektura kolejnych rozdziałów pozwoli znaleźć odpowiedź na pytania, jakie praktycy zarządzania stawiają sobie przy reatizacji projektów inwestycji kapitałowwh. Praca Łączy w sobie dwa główne cete: Cel poznawczy. Określenie, analiza i klasyfikacja mechanizmów tworzenia i funkcjonowania struktur kapitałowych, mechanizmów powstawania efektów synergii oraz zarządzania procesami wzrostu wartości organizacji. Podstawą reałizacji tego celu była szeroka analiza titeraturowa. obejmująca kilkaset międzynarodowych i krajowych opracowań naukowych, moje osobiste doświadczenie, poglębione badania monogra6czne oraz badaiiia eksperckie realizowane w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Cel utylitarny. Wskazanie możliwości i zasad identyfikowania źródeł synergii w strukturach kapitałowych, a następnie ich skutecznego wykorzystywania dla długoterminowego budowania wartości dla akcjonariuszy. Praca z jednej strony stanowi wupelnienie literalury naukowobadawczej z zakresu zarządzania. a z drugiej zawiera zbiór wskazówek i rekomendacji d[a praktyków biznesu, umożliwiających świadome kreowanie optymalnych rozwiązań na różnych etapach powstawania i funkcjonowania struktur kapitaloych. Implementacja praktyczna pozwoli w moim przekonaniu wielu pułapek synergii przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wzbogaca literaturę nauk o zarządzaniu w następujących płaszczyznach: Definicyjnej i klasyfikacyjnej poprzez pionierską w polskiej titeraturze identyńkację źródeł synergii organizacji kapitałowych, mających wpływ na powiększanie bądź degradację wailości organizacji wielopodmiotcwych. Integracyjnej poprzez podjęcie próby wieloptaszczyznowego polączenia wiedzy i osiągnięć metodologicznych różnych koncepcji i dziedzin zarządzania, doświadczeń krajowych i międzynarodowych oraz teorii i rozwiązań praktycznych. W efekcie powstała praca prezentująca zintegrowany model zarządzania synergią i wartością w strukturach kapitałowych. 7

8 w struktur Empinrcznej zaprezentowany w pracy materiał został przygotowany na podstawie wielotetnib badań, obserwacji i analiz i ma swoje praktyczne uzasadnienie zastosowania. Edukacyjnej pracy zostało wykorzystane moje wieloletnie doświadczenie światowe, krajowe i osobiste w zakresie tworzenia i funkcjonowania struktur kapitałowych. Wskazuje ono na ogromny niedobór wiedzy w zakresie skutecznego prowadzenia takich procesów. W konsekwencji oczekiwane efekty synergii, związane z podejmowanymi decyzjami kapitałowymi. przyczyniąją się bardzo często do obniżania wartości ugrupowań. Z tego wzgtędu praca posiada ogromny walor edukacyjny i utylitarny. Przedstawionym powyżej celom została podporządkowana zawartość i struktura pracy. Rozdzia] pierwszy porzadkuje wiedzę w zakresie struktur dzialalności gospodarczej, w tym podstawowego przedmiotu naszego zainteresowania kapitałowych. Kolejno omówione zostały przyczyny i ścieżki powstawania struktur kapitałowych. fonxiy ich funkcjonowania oraz rodzaje struktur. Oddzielne miejsce zostalo poświęcone spólkom specjalnego przeznaczenia (SPy). wykorzystywanym w projektach typu projeet finance ze względu na rosnącą rotę tych rozwiązań przy reatizacji złożonych projektów infrastrukturalnych, wymagających bardzo dużych nakładów finansowych. Ze względu na wymagania stawiane SPy, dokonano charakterystyki poszczególnych uczestników projektu, omówiono źródła i strukturę 1nansowania oraz typowe ryzyka. Rozdział drugi dotyczy teoretycznych i praktycmych aspektów synergii w strukturach kapitałowych. Duży nacisk położony został na charakterystykę uwarunkowań współdzielenia zasobów jako warunku koniecziiego do zaistnienia synergii. W tym kontekście zdefiniowany został model powstawania efektów synergii i w konsekwencj budowania trwałej przewagi konkurencyjnej organizacji. Omówiono szczególny przypadek dzielenia zasobów jakim jest inwestycja kapitałowa, w wyniku której następuje trwała zmiana struktury aklywów podmiotu dominującego. W dalszej części rozdziału zamieszczono również rozważania dotyczące różnych perspektyw postrzegania istoty synergii, a także jej występowania w strukturach kapitałowych. Rozdział trzeci został w całości poświęcony koncepcji wartości i zarzadżaiiia przez wartość. Dokonano w nim między innymi podsumowania metod wyceny wartości. Ich zrozumienie pozwala czytelnikowi dotrzeć do istoty pomiaru wartości i wpływu różnych czynników na wycenę spółek. Ma to szczególne znaczenia dla strategii rozwoju grup kapitałowych w drodze wzrostu zewnętrznego. Jednym z ważnych czynników, które mogą wpływać na wartość wyceny, jest koszt kapitału oraz wpływ ryzyk biznesowych na kształtowanie tego parametru. Zrozumienie istoty zarządzania przez wartość, w tym pomiaru wartości, jest niezbędne dta podejmowania racjonalnych 8

9 decyzji inwestycyjnych, a także szacowania wpływu oczekiwanych synergii na wartość organizacji. Jedną z dróg poszukiwania wzrostu wartości jest również, omówiona w tym rozdziale, struktura finansowania działalności poszczególnych spółek. Rozdział czwarty dotyczy różnych strategii wzrostu wartości w strukturach kapitajoych. Na wstępie dokonano przeglądu strategii wzrostu wartości, po czym analizie poddane zostały różne ścieżki ich realizacji w strukturach kapitałowych. Każda ze ścieżek tworzy odmienne przesłanki do budowania synergii. Omówienie tych strategii jest bazą dobrego rozumienia dalszych h-agmentów pracy. W rozdziate piątym, stanowiącym zasadniczą część pracy, analizie zostały poddane szanse i zagrożenia synergii w strukturach kapitałowych. zarówno na etapie ich tworzenia, jak też funkcjonowania. Uwarunkowania te są różne w zależności od formy struktury kapitałowej i rodzaju powiązań pomiędzy podmiotami w grupie. Istotną uwagę poświęcono uwarunkowaniom synergii na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także sposobom zarządzania zmianą oraz procesami wewnątrz organizacji wielopodmiotowej. kończąc na budowie sitnej tożsamości całej grupy kapitałowej. Caly proces budowania struktury kapitałowej został podzielony na cztery etapy. Każdy z tych etapów charakteryzują określone szanse i zagrożenia synergii i wartości. Przedstawione i przeanatizowane zostały narzędzia możtiwe do zastosowania w celu wykorzystania szans i eliminowania bądź ograniczenia zagrożeń na każdym etapie. Rozdział szósty zawiera adaptację koncepcji zarządzania wartością spółki autorstwa Alfreda Rappaporta oraz modelu firmy doradczej Deloitte dla potrzeb struktur kapitalowych. Dotyczy on synergicznych efektów zaj-zadzania strukturami kapitałowymi w kontekście najważniejszych generatorów wartości. Szanse synergii przeanatizowane zostały z perspektywy takich czyniik6w jak generatory wrostu sprzedaży poprawa wartośd marży operacyjnej oraz poprawa efektywności aktywów, w związku z nowymi możtiwościami współpracy spółek w grupie. Pracę kończy rozdział siódmy, poświęcony roli kapitału intelektualnego w generowaniu efektów synergetycznych w strukturach kapitałowych. Skoncentrowano się w nim na charakterystyce wpfywu zasobów kapitału intelektuatnego na ńinkcjorwwarne struktur kapitałowych. Wykazano związki pomiędzy zasobami ludzkimi, organizac 3jnymi, relacyjnymi oraz kooperacyjnwmi a możliwością tworzenie efektów synergetycznych w struktwach kapitałowch. Metoda badawcza zastosowana w pracy pokega na selektywnym wykorzystaniu i łączeniu wyników różnych opublikowanych badań naukowych, zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, badań własnych oraz wniosków praktycznych wynikających z moich wieloletnich doświadczeń. Pierwsze lny rozdziały zawierają głównie podsumowanie i syntezę szerokiego przeglądu literawrowego, obejmującego kilkaset publikacji krajowych i zagranicznych. Dokonano usystematyzowania pojęć. zagadnień i problemów dotyczących struktur kapiatowych, synergii i 9

10 2000, zarządzania wartością. Stworzono ciąg logiczny następujących po sobie tematów prowadzajacych czytelnika w zasadiiiczy problem pracy: zarzadzanie procesami powstawania i funkcjonowania struktur kapitalowych, według kryterium identyfikacji i analizy obszarów potencjalnych synergii dla budowania wartości tych organizacji. Zawarte w kolejnych rozdzialach rozważania i rekomendacje dotyczące szans i zagrożeń synergii w projektach inwestycji kapilałowych zostały przygotowane, niezależnie od szerokiej anlizy literaturowej. na podstawie przeprowadzonych w latach badań kilkudziesięciu polskich grup kapitałowych. Były one prowadzone głóie w formie bezpośrednich wywiadów i rozmów z menedżerami najwyższego szczebla, doiyczących funkcjonowania zarzadzanych przez nich organizacji. Natomiast sposób zarządzania organizacją welopodmiotową, szczególnie w aspekcie integracji obszarów funkcjonalnych poszczególnych spółek, był badany z wykorzystaniem ankiet. Bezsprzecznie jednak, największą wartość przyniosła analiza poszczegótnych grup kapitałowych, jako indywidualnych przypadków case by case. Te badania umożliwiły nąjlepsze rozumienie poszczególnych problemów uwarunkowań i rozwiązań. Stworzyly też możtiwość analizy przypadków w kontekście drogi powstawania grupy i uwarunkowań historycznych ttmkcjonowania organizacji. Nie bez znaczenia były również moje osobiste doświadczenia w prowadzeniu wielu projektów zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw, tworzenia nowych spółek i wyodrębniania podmiotów gospodarczych w ramach tzw. dezinwestycji kapitałowych (w latach 1990 kiedy ścieżki te byly jedną z podstawowych dróg restrukturyzacji byłych przedsiębiorstw państownch). Wnioski naukowe aplikacyjne Można przyjąć, że tworzenie struktur kapitałowych odbywa się w oparciu o dwie zasadnicze ścieżki: wzrostu wewnętrznego i zewnętrznego. Wzrost zewnętrzny, oparty na akwizycjach na rynku przedsiębiorstw, jest szczególnie narażony na porażki inwestycyjne. Z drugiej strony jest szansą na szybki rozwój organizacji i zwiększenie wartości. Spośród wielu błędów jakie można zidentyfikować jako przyczyny destrukcji wartości struktur kapitałowych, na szczególne podkreślenie zasługują następujące: Nadmierna dywersyfikacja działalności branżowej w grupie. Płacenie premii przewyższającej wartość późniejszych synergii, w procesach akwizycji. Nieprzygotowany i źle poprowadzony proces integracji struktury kapitałowej. Niedostateczna i niewłaściwa koordynacja zarzudzania podmiotami w grupie. Przypadek pierwszy dotyczy angażowania się kapitałowego grupy w akty-ości z różnych 10

11 techno ogii, brasż. Zarówno badania światowe, jak te wykonane przez autora (przeze mnie) potwierdzają, Źe firmy działające w wielu branżach posiadają ZaZWCzaj niższą wartość. w porównaniu do firm skupiających się na jednej branży Dywersyftkacja koreluje się negatywnie zwartością. Wynika to z tzw nieefektywnych wewnętrznych rynków kapitałowych, gdyż grupa z natury rzeczy przekazuje fundusze z branż dobrych do zych. Potwierdzenie negatywnej korelacji można znaleźć w widu innych, praktycznych przypadkach. Bardzo ważną rolę odgrywają również kompetencje. Menedżerowie najczęściej nie posiadają wystarczającej wiedzy i nie są w stanie efektywnie zarządzać różnymi biznesami. Oczy-wiście można sobie wyobrazić sytuację, w której dywersytikacja może mieć dzialanie korzystne, jeśli np. osobista wiedza menedżera w danej branży rozszerza sę na inne obszary organizacji, zmniejszając tym samym asymeu-ie informacyjne. Są to jednak przypadki należące do mniejszości. Przypadek drugi dotyczy częstej w praktyce sytuacji. przepłacania w procesie akwizycji. Inaczej, kupujący płaci za firmę więcej niż wynosi jej realna wartość rynkowa. Kupujący zak[ada bowiem, że przedmiot zakupu będzie warty więcej niż przed zakupem, ze względu na prognozowane efekty synergii. Wówczas kupujący zdecydowany jest zapłacić nadwyżkę powyżej wartości firmy, nazywaną premią. Oznacza to. że nabywcy płacą premię, ponieważ oczekiwana wartość całości po włączeniu do organizacji) ma być większa niż oczekiwana wartość sumy niezakźnych spółek. Niestety. biorąc pod uwagę doświadczenia i wyniki badań można stwierdzić. że rzadko realizacja odzwierciedla oczekiwania. Strategie zakupu często pomniejszają wartość nabywcy. Poziom premii za zakup ma ihy negatywny wpływ na wyniki dla udziałowców: im wyższa premia, tym niższe szanse na wzrost wartości. Wreszcie zakupy w wanmkach współzawodnictwa skutkują płaceniem wyższej premii niż zakupy w innych warunkach. Takie przypadki należy bezwzględnie gruntownie analizować, przed podjęciem decyzji o akwizycji. Przypadek trzeci związany jest z problemami integracji grupy kapitałowej. Ma on szczególne znaczenie. w przypadkach wzrostu zewnetrznego (chociaż nie tylko). Doświadczenia wskazują na konieczność traktowania grupy kapitałowej jako jednej organizacji. ze wspólną misją, wizją i strategią. Integracja wszystkich uczestników struktury wokół wspólnych celów jest fundamentem synergii. Tymczasem, szczególnie po zakupie spólki. menedżerowie zostawiają innyn procesy integracyjne, obcinanie kosztów i zwiększanie dochodów. a sami przechodzą do następnej transakcji. Podstawa sukcesu leży jednak w planowaniu przedsięwzięcia i przeprowadzaniu integracji firm. Akcent położony na stronie finansowo-strategicznej, przy jednoczesnym lekceważeniu integracji, wydaje się być gównym czynnikiem niepowodzeń w procesach akwizycji. Interacja odnosi się do wszystkich aspektów organizacji polityki, systemów informatycznych, kultury a w szczególności ludzi. Zarządzanie transakcją jest zazwyczaj postrzegal3e jako dziedzina bankierów inwestycyjnych. konsuttantów. prawników firmy I

12 księgowych. ate taki pogtąd jest błędny i niepełny Finanse są oczywiście ważne. ale jeśti nie nastąpi ujednoticenie kultur i nie petraemy zarządzić odpowiedmo tym procesem, nabywająca fkma może nie uzyskać oczekiwaiiych rezultatów. Ostatnią, bardzo częstą przyczyną destrukcji wartości, jest niedostateczna koordynacja zarządzania podmiotami w grupie. W praktyce gospodarczej możemy spotkać wcale nieodosobnione przypadki. gdzie spółki w ramach siruktury kapitałowej rywalizują między sobą zamiast współpracować. Ambicie poszczególnych zarządów słabo skoordynowane przez spółkę dominująca, powodują że dublowane są działania w wielu obszarach funkcjonalnych, zaś koszty koordynacji niektórych procesów przekraczają uzyskane efekty. A[e unikanie putapek synergii to przecież tylko część pracy menedżera. Wskazówki i sugerowane rozwiązania w celu uniknięcia destrukcji wartości na różnych polach funkcjonowania struktur kapitałowych omówione zostały w kolejnych rozdziałach pracy. Nie mniej ważne jest poszukiwanie rozwiązań kreujących synergię i wartość z perspektywy właścicieli. Są to działania umożtiwiające wzrost przychodów obniżenie kosztów czy tepsze zarzadzanie aktywami w grupie kapitałowej. Tym zagadnieniom poświecono znaczną część pracy, adaptując do tego celu model ljeowaiia wartości dla pojedynczego przedsiębiorstwa. Szczególne miejsce poświęcono możliwościom poszukiwania synergii w wyniku wykorzystania kapitału intelektualnego, co wprost odpowiada na oczekiwania współczesnej gospodarki. Moją intencją przy pisaniu książki było, by poruszona problematyka stanowiła inspirację do dalszych badań, zaś opisane i analizowane zjawiska poslużyły do ograniczenia luki kompetencyjnej w tej dziedzinie. W konsekwencji. zagadnienia zarzadzania synergią i wartością struktur kapitalowych powinny nabrać bardziej praktycznego znaczenia, a rozwiązania i rekomendacje przedstawione w pracy przyczynić sę do ich hnplementacji na poziomie praktyki gospodarczej. Znaczenie dorobku naukowego habilitanta dla rozwoju nauki w zakresie nauk zarządzaniu Ksika oraz całość dorobku naukowego opublikowanego w okresie oparta jest na szerokich badaniach empincznyclt Wnosi do nauk o zarzadzaniu między innyml następujące 4:arto Ś C I W sposób peany dokonuje ktasyfikacji struktur kapitałowych, wskazując na znaczenie spółek zateżnych (tzw. SPV) w zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym. Ma to znaczenie szczególne dla projektów inweslycyjnych realizowanych w fonimle projecrjnance, Definiuje pojęcie synergii z różnych perspektyw jej postrzegania. Zdefiniowane zostało w szczególności pojęcie synergii netto, uwzględniającej koszty zakupu i koordynacji w 12

13 projektach inwestycji kapitałowych, Wylaśnia koncepcję współdńelenia zasobów, jako warunku koniecznego zaistrienia synergii w działalności gospodarczej oraz definiuje inne wanmki jakie powinny być spełnione, by efekty synergii prowadziły do wzrosw wartości i przewagi konkurencyjnej grupy kapitałowej, Wyjania istotę podżiału aktywów podmiotu inwestującego, jako szczegótnego przypadku podziału zasobów, w celu utworzenia podmiotu zależnego, Opisuje całą ścieżkę procesu powstawania struktur kapitałowych, od momentu wyboru ścieżki wzrostu gospodarczego organizacji, do chwili spelińenia takich wanmków intewacji, które gwarantują wzrost wartości organizacji. Dla każdego z etapów procesu definiuje szanse i zagrożenia synergii i wartości organizacji wielopodmiotowych. Definiuje pojęcie premii w procesach akwizycji i jej rolę w procesie budowy wartości grupy kapitałowej. Pokazuje zateżność synergii netto od wszystkich czynników, takich jak wysokość zapłaconej premii, kosztów zakupu, kosztów koordynacji i kosztów kompromisu w warunkach zakupu na rynku przedsiębiorstw, Adaptuje koncepcję zarządzaiia wartością spółki do potrzeb struktur kapitałowych. Dotyczy ona synergżcznych efektów zarzadzania stnikiurami kapitałowymi w konlekście najważniejszych generatorów wartości (wzrostu spr-zedaż poprawa wartości marży operacyjnej oraz poprawa efektywności aktywów) w związku z możliwościami wspólpracy spółek w grupie, Definiuje rolę kapitału intelektualnego w generowaniu efektów synergetycznych w strukturach kapitałowych, w tym związki pomiędzy zasobami ludzkimi, organizacyjnymi, retacyjnymi oraz kooperacyjnymi a możliwością tworzenie efektów synergetycznych w strukturach kapitałowych. W swojej zasadniczej części opracowanie to jest nowym w naukach o zanzaniu. będącym istotną pozycją zarówno dla teoretyków jak praktyków działalności biznesowej. Może stać się także inspiracją da dalszych badań.

14 50%; 5. Omówienie pozostalych osiągnięć naukowo badawczych (w tym informacje wymienione w * 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z 22 września 2011 roku). Wykaz opublikowanych prac naukowych: Pubhkacje po doktoracie Monografie: 1. Synergia i wartość w strukturach kapitałowych Warszawa 2012 identyfikacja, analiza, zarządzanie, Dif1n. Artykuły w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej: 2. Marketing Aspects of Knowledge Based Management in Groups of Companies: Case of Poland, Industrial Management Data System, Vol.1O5 No. 4, pp , (współautor: Z. Patuszak Impact Factor 1,942; 32 punkty według listy MNiSW) Artykuly w recenzowanych czasopismach zagranicznych: 3 Etements of knowtedge management in mutti-entity organisations. International Journal of Mam?gement wid Decision Making Vol. 7, No 1, pp (wspólautor: Z. Pastuszak 5 0%L Rozdzia!y w książkach zagranicznych: 4. Financial Perfbrmance and Knowledge Management in Capita[ Groups: Priyatized yersus New Priyate Businesses. [w:] T. Mickiewicz (red.). Corporate Goyernance and Finance in Polami wid Russia. Patgaye Maemillan New York, 2006, (wspólautor: Z. Pastusza 50%) łłtłć L-t-c- 714

15 Konferencje zagraniczne artykuły recenzowane; 5. Financial Performance and Management oj Groups oj Cornpatiies in Poland, Working Papers, No 52, Uniyersity College London, SSEES, Social Sciences Department, May 2005, London, (współautor: Z. Pastuszak 50%) 6. B2B solutions in a Polish network organization, JA CIS Proceedings oj JA CIS International Association oj Compiąter Information Systems: Technolo wid Information Security Jsszws in Knowledge-Based Organizations, Taipei. Tajwan, May 19-21, 2005, pp. 1-9 (współautor: Z. Pasiuszak 50%) Czasopisma krajowe klasa A : 7.. Źródła finansowania majątku w potskich grupach kapitałowych. Ekonomika i Organi:acja Przedsiębiorstwa 7/ Ylyruiość finansowa w spółkach grup kapitałowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 9/ tinansowe aspekty zar2ądzarna czynnikiem Iudżkim % polskich grupach kapitalowych, Przglqd Organizacji, 7-8/2002 to. Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych wyniki badań, Organizacja i Kieinwanie, 2/ Ocena ryzyka inwestycyjnego polskich przedsiębiorstw w kontekście ścieżek ich powstawania Przegląd Organizacji, 1 l/ tinansowe aspekty funkcjonowania mniejszych grup kapitałowych w Polsce, Ekonomista 6/ Aktywa spółek kapitałowych w kontekście ścieżek ich powstawania, Ekonomika i Organizacja Prz dsiębiorstwa, 7/ Synergia w zarządzaniu organizacją ho}dingową. Organizacja i Kierowanie. I/2003 t5. Przepływy środków pieniężnych w spółkach kapitałowyci - wyniki badań. Przegląd Organizacji Wpływ uczesmików organizacji wielopodmiotowych na poziom przychodów ze sprzedaży w badanych grupach kapitałowych, Przegląd OrganizacJi 10/ Zarządzanie wiedzą a probtemy synergii w or2anizacjach wielopodmiotowych koncepcja i wyniki badań, Organizacja i Kierowanie wspólaurnr: Z. Pastuszak 50%) 18. Wpływ uczestników organizacji wietopodmiotowych na nki finansowe badanych grup kapitałowych, Przegląd Organizacji 1/2005

16 50%), 19. Maiketing i rozwój w grupach wielopodmiotowych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, maj Zarządzanie wiedzą a efekty synergii w obszarze togistyki organizacji wielopodmiotowych (wyniki badań), [w:] J. Witkowski (red.), Strategie i logistyka organizacji sieciowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 2005, s , (współautor: Z. Pastuszak 50%) 21. Mode1e tworzenia organizacji kapitałowych a oczekiwane efekty synergii, Przegląd Organizacji 9/ Mode1 wykorzystania funkcji scoringowych i sztucznych sieci neuronowych w optymatizacji decyzji kapitałowych, Master oj Busines Adrninistration, 4 (93)/2008, (współautor: G. Kłosowski 50%) Rozdziały w książkach krajowych: 23. Efektywność procesów restrukturyzacji organizacyjno-własnościowych spółek prawa handlowego, [w:] W. Sitko (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem-ekonomia, Prawo) Kultura, Etyka, Lubelskie Centrum Marketingu, Lublin 2002, s c4tożsamość ugrupowania kapitałowego, Zarządzanie przedsiębiorstwem-ekonomia, Prawo, Kultura, Etyka, Lubetskie Centrum Marketingu, Lublin 2003, s Wybrane aspekty funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce, [w:] B. Nogatski, P. Walentynowicz (red.), Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty prawne, organizacyjne, Jinansowe i wlaścicielskie, Wyższa SzkołaAdministracji i Biznesu, Gdynia 2004, s Wybraxie probtemy analizy i oceny funkcjonowania grup kapitałowych, [w:] W. Sitko (red.), Sieci i mechanizmy rozwoju i zarządzania w gospodarce globalnej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lubtin 2005, s Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania finansowych rezultatów działalności grup kapitałowych ; [w:] W. Sitko (red.), Problemy współczesnego zarządzania, WSPA, Lublin 2005, (współautor: G. Kłosowski s Dywersyfikacja działalności a synergia struktur kapitałowych, [w:] E. Skrzypek (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia, UMCS, Lublin 2006, s Ku1turowy wymiar procesów akwizycji i fuzji, [w:] W. Sitko (red.), Problemy współczesnego zarządzania w ujęciu wielowątkowym, Lubelskie Centrum Marketingu, Lubtin 2006, s

17 koncepcja Odpowiedzialna 30. Wrogie przejęcia pułapka tożsamości, [w:] W. Sitko. A. Zarębska (red.), Lubelskie Centrum Marketingu, Lublin 2007, s , (współautor: A. Zarębska 50%) 31. Zagrożenia utraty wartości w procesach MSA, [w:] W. Sitko. A. Zarębska (red.), Lubetskie Centrum Marketingu, Lublin 2007, s Luka kompetencyjna w strukturach kapitałowych, [w:] A. Sitko - Lutek (red.), Polskie jrmy wobec globalizacji. Luka kympetencyjna, PWN, Warszawa 2007, s Zarządzanie zaufaniem a powodzenie zmian w organizacji (case study Spółki Skarbu Państwa), [w:] A. Jaki, J. Kaczmarek, T. Rojek (red.) Restrukturyzacja, Teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Kraków 2011, s Konferencje krajowe lub międzynarodowe organizowane w Polsce recenzowane: 34. Małe grupy kapitałowe badań i podsumowanie wyników, Report on Management, Vfl Edition, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship, Warsaw 2003 Inne wydawnictwa: 35. Od wartości po międzynarodową debatę, Raport magazynu Thinktank na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energia, Lupkowy imputs rozwojowy, Rzeczpospolita, 02 września Liderzy w ogniu zmian - Duże projekty: impuls do rewolucji wewnątrz organizacji, Harvard Business Reyiew Polska, styczeń liderzy wczasach kryzysu, Harvard Business Reyżew Polska, Miękkie sposoby zwiększania efektywności złożonych firm, Harvard Business Reyiew Polska, 4/ Europejski system gazowy, Thinktank Europe, wydanie specjalne magazynu Thinktank z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, Strategiczne projekty: Impuls do zmian w państwowej firmie, Thinktank, 3(6) / Etastyczne przywództwo, Harvard Business Reyiew Polska, 5 / cy ryzyko można ujarzmić?, Harvard Business Reyiew Polska, 7-8 / Bez rozbudowy przesyłowej Polska nie zwiększy wyraźiiie zużycia gazu, Dziennik Gazeta Prawna, 2 listopada

18 Publikacje przed doktoratem Czasopisma krajowe klasa A 45. Tryb powstawania małych grup kapitałowych w Polsce a rentowność ich działalności. Ekrn,ornikn I Organizacja Przedsiębiorstwa I O/2001 Konferencje krajowe lub międzynarodowe organi2owane w Polsce recenzowane: 46.. Efekty synergiczne w Grupach Kapitałowych 1, [w:j W. Sitko (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym, Katedra Zarządzania Politechniki Lubetskiej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Kazimierz Dolny, t s. 147 [58 (współautor: G. Kłosowski 50%) 47. Istota kreowania misji w przedsiębiorstwach zdywersyrkowanych, [w:] W. Sitko (red.), Katedra Zarzadzania Politechniki Lubelskiej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Kazimierz Dolny, październik 1999 r., Efektywność zaawansowanych technik informacyjnych w procesach zarządzania, [w:] W. Sitko (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym. Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Kazimierz Dolny, październik 2000 r., , (wspólautor: G. Kłosowski 50%) 49..Problemy wdrażania systemów klasy MRP w kontekście złoźonego prąiektu organizacyjnego. [w:j M. Miłosz (red.), Polskie Towarzystwo Informatyczne Kolo w Lublinie, Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Kazimierz Dolny. maj 2000 r.. s , (współautor: G. Klosowski 50%) 18

19 Informacja o osiągnięciach dydaktycznych Pomimo permanentnego zaangażowania w praktykę gospodarczą, prowadziłem wiele zajęć dla studentów, zarówno w formule stałej jak też formule okresowej. W szczegótności były to zajęcia z przedmiotu Ekonomika przedsiębiorstwa, na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki, Politechniki Lubetskiej, wykłady dla studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lubtinie, wykłady i ćwiczenia dla studentów z kierunku Transport, Przedmiot: Ekonomika transportu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Wielokrotne prowadziłem wykłady i seminaria dta studentów w charakterze praktyka, które dotyczyły współczesnych problemów zarządzania oraz wykłady w ramach studiów MBA (zarządzanie projektami, zarządzanie finansowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesowe). Przygotowałem również wykład dta studentów Jnternational School for Sociat and Business Studies, Celje, Słowenia, wykłady w ramach W (program intensywny), dla studentów studiów magisterskich na kierunku: International business management, z przedmiotu: Financiat flows in the 3CM. Jako promotor pomocniczy uczestniczyłem w prowadzeniu prac magisterskich (Wydział Ekonomiczny UMCS, kierunek: Zarządzanie) oraz inżynierskich (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublin, kierunek Transport). Informacja wspólpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi Jestem członkiem Editoriat Adyisory Boards, pełniąc funkcję recenzenta w trzech czasopismach międzynarodowych: International Journal ojmanagement, Knowledge andlearning (ISSN ), International Journal oj Jnnoyation wid Learning, ISSN: (Print), ISSN: (Ontine), Internationa! Jawna? ojsynergy wid Research, ISSN W ramach wspólpracy z powyższymi, przygotowałem i przekazałem do redakcji 5 recenzji prac naukowych.

20 Informacja działalności popularyzującej naukę Całość mojego dorobku naukowego była ściśle powiązana z praktyką gospodarczą, zarówno na poziomie badawczym jaki aplikacyjnym. W sposób szczegótny miało to miejsce po roku 1990, kiedy w sposób aktywny uczestniczyłem w tworzeniu i zarządzaniu wielu podmiotów gospodarczych, w tym grup kapitałowych (PZL Świdnik, SIPMA S.A., Pro Futuro S.A., Polkomtel S.A., Etzab S.A., Gaz-System S.A.). Brałem udział w przygotowaniu dziesiątek projektów inwestycyjnych, procesów due dilligence, memorandów informacyjnych, projekcji finansowych, wycen i strategii rozwojowych. Jedna z kierowanych przeze mnie firm (listopad 2005), Pro Futuro S.A. (telekomunikacja) była najszybciej rozwijającą się spółką technologiczną w Europie Środkowej (Ranking Fast 50 fhmy Detoitte) oraz zajęła III miejsce w rankingu najszybciej rozwijającą się firmą technologiczną FAST 500 EMEA, w Europie, Bliskim Wschodzie i Ayce. Była to najwyższa tokata jaką uzyskała polska firma w historii tego rankingu(zob.: W okresie ostatnich kilku lat, pracowałem nad przygotowaniem (nadzorując zespół ponad 2100 pracowników) procesy inwestycyjne o wartości 8 miliardów złotych. W grupie tych projektów znajdują takie inwestycje jak terminal gazu skroplonego LNG w Świnoujściu, sieć gazociągów i połączeń międzynarodowych. W ramach postępowań aplikacyjnych, projekty te uzyskały wsparcie ze środków UE w kwocie ponad 1,7 miliarda złotych. Zorganizowane finansowanie na realizację wszystkich projektów sięga kwoty 3,5 miliarda złotych (banki komercyjne, Europejski Bank Inwestycny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Bogate zaangażowanie zawodowe umożliwiło mi szeroką działalność popularyzatorską. Polegała ona zarówno na implementacji wielu rozwiązań i opracowań naukowych w praktyce gospodarczej jak też wspierania działalności naukowej wielu uczelni. W praktyce oznaczało to możliwość uczestnictwa wielu studentów w praktykach i stażach, pomoc w przygotowaniu prac dyplomowych, uczestnictwo w przygotowaniu materiałów do wielu programów badawczych, realizowanych przez uczelnie oraz umożliwienie gromadzenia materiałów do prac doktorskich. Często, zaangażowanie to polegało również na finansowym i organizacyjnym wsparciu wietu konferencji naukowych. Przygotowałem osobiście lub uczestniczyłem w przygotowaniu kilkuset projektów inwestycyjnych, studiów wykonalności i iimych opracowań o charakterze badawczym i aplikacyjnym, wykorzystując najnowsze opracowania naukowe krajowe i światowe. Byłem uczestnikiem (również jako jako panelista) kilkudziesięciu konferencji, kongresów, dyskusji panelowych dotyczących najnowszych trendów w zarządzaniu, wykorzystaniu nauki w praktyce gospodarczej, rozwoju gospodarki i współpracy międzynarodowej, zarówno w Polsce, jak 20

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe

Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych. Piotr Zasępa. I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Autoreferat osiągnięć naukowo-badawczych i zawodowych Piotr Zasępa I. Najważniejsze osiągnięcia naukowe Celem autoreferatu jest zaprezentowanie dorobku naukowego i zawodowego. Przedstawia on dorobek naukowy

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH

BUDOWA UCZELNIANYCH CENTRÓW KOMPETENCYJNYCH PAWEŁ MADEJ ŁUKASZ SZCZYGIELSKI e-mail: Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl, lukasz.szczygielski@zie.pg.gda.pl Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW

KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH PRAKTYCZNY PORADNIK DLA NAUKOWCÓW Opracowanie merytoryczne i druk podręcznika współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Recenzent I wydania prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz. Recenzent II wydania prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Recenzent I wydania prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz. Recenzent II wydania prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz Recenzent I wydania prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz Recenzent II wydania prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz Recenzent III wydania prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki Projekt graficzny okładki i zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma

Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim Dr Jerzy Surma Życiorys naukowy Pracę naukową rozpocząłem podczas studiów na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 74 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo