KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011"

Transkrypt

1 KURY OWSKIE WIEÂCI NR 23/03/2011 BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA 1

2 WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 W GMINIE KURYŁÓWKA W Wyborach Samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku Mieszkańcy Gminy Kuryłówka po raz trzeci funkcję wójta gminy powierzyli dotychczasowemu wójtowi - Tadeuszowi Halesiakowi, który uzyskał 66,18% głosów. Natomiast Radę Gminy Kuryłówka tworzą następujące osoby: Stanisław Kotulski- Brzyska Wola Przewodniczący Rady Gminy Kuryłówka Kazimierz Lewkowicz- Brzyska Wola Piotr Liber Brzyska Wola Robert Socha - Brzyska Wola Dominik Kusy Dąbrowica Tadeusz Łapka Dąbrowica Stanisław Mazurek Jastrzębiec Zygmunt Waliłko Kulno Wiesław Borek - Kuryłówka Zofia Niemiec Dziekan Kuryłówka Zbigniew Pleskacz Kuryłówka z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Kuryłówka Wiesław Socha Kuryłówka Jerzy Szczap Ożanna Tadeusz Kyć - Słoboda Andrzej Kulpa Tarnawiec. Reprezentantami Gminy Kuryłówka w Radzie Powiatu są: Waldemar Fus Brzyska Wola; Marek Kogut Kuryłówka; Roman Szałajko Kuryłówka. 10 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce Seniorzy obchodzili swoje Święto. Jak co roku w gronie emerytowanych pracowników urzędów i instytucji z terenu gminy, członków Gminnego Klubu Seniora, kombatantów i działaczy społecznych, honorowe miejsce zajęły pary małżeńskie świętujące Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego innymi słowy- Złote Gody. Osoby te zostały uhonorowane medalami Prezydenta RP za Wieloletnie Pożycie Małżeńskie, aktu odznaczenia Jubilatów dokonał wójt Gminy Kuryłówka- Tadeusz Halesiak. Tegoroczni Jubilaci to: Jarosława i Edward Hajdasz z miejscowości Słoboda, Maria i Piotr Hajdasz z Brzyskiej Woli, Anna i Andrzej Socha z Wólki Łamanej, Aniela i Michał Woźny z Jastrzębca. DZIEŃ SENIORA 2

3 Drodzy Czytelnicy Prezentujemy Państwu kolejne wydanie Kuryłowskich Wieści, które zawiera obszerne materiały dotyczące planowanych zadań na 2011 rok (w związku z uchwalonym przez Radę Gminy budżetem), a także liczne wiadomości dotyczące życia społecznego i kulturalnego Mieszkańców naszej gminy. Życząc przyjemnego odbioru pierwszego w tym roku numeru KW, wyrażamy nadzieję, że na łamach tego kwartalnika będziemy mieli przyjemność przedstawiania Wszystkim samych dobrych informacji czego Państwu i sobie życzymy. Redakcja W numerze: - Wybory Samorządowe - Budżet Gminy Kuryłówka na 2011 r. - Dzień Seniora - Wybory Sołtysów - Wspomnienie o Janie Mazurze - Harmonogram dyżurów w punkcie konsultacyjnym - Podsumowanie Projektu Czas na Aktywność w Gminie Kuryłówka O świątyni w Dąbrowicy - Projekt Gorące serca w środku zimy - Wiedza ratuje życie - akcja profilaktyczna - Z działalności GOK Kuryłówka: Ferie Kolędowanie Dzień Babci i Dziadka - Dzień Babci i Dziadka w Kulnie - W Zespole Szkół w Kuryłówce: Razem możemy więcej- Kiermasz świąteczny Kameleon o gazetce szkolnej - W Zespole Szkół w Dąbrowicy: Pasjonat wiedzy olimpijskiej Edukacyjna Wartość Dodana Doświadczenia drogą do wiedzy- projekt Czytelnia Przedszkolaka projekt Z przedszkola w cyfrowy świat w programem KidSmart Program Radosna Szkoła - Bezpieczna Droga do Szkoły - Krajowy Program Restrukturyzacji ARR - Ogłoszenia różne SPROSTOWANIE Redakcja Kuryłowskich Wieści przeprasza Panie reprezentujące sołectwo wsi Jastrzębiec podczas Dożynek Gminnych w Kuryłówce 2010 r., które nie zostały wymienione w tekście opisującym niniejsze wydarzenie w KW NR 22. Delegację wsi Jastrzębiec mylnie określono jako reprezentantki Ożanny za co serdecznie przepraszamy Redakcja KW KURY OWSKIE WIEÂCI WIEÂCI NR 23/03/2011 Wydawca: BRZYSKA WOLA * DÑBROWICA * JASTRZ BIEC * KOLONIA POLSKA * KULNO * KURY ÓWKA * O ANNA * S OBODA * TARNAWIEC * WÓLKA AMANA Urząd Gminy Kuryłówka strona: Redaktor Naczelny: Alicja Kycia Fotograf: Marek Latawiec Zespół Redakcyjny: Roman Szałajko, Aureliusz Darnia Skład i druk drukarnia POLIGRAF 3

4 BUDŻET GMINY KURYŁÓWKA NA 2011 r. Rada Gminy Kuryłówka uchwaliła budżet Gminy na 2011 rok. W następujących wielkościach: I. Dochody budżetu w kwocie W tym: a) dochody bieżące w kwocie b) dochody majątkowe w kwocie II. Wydatki budżetu na rok 2011 w kwocie : W tym: a) wydatki bieżące w kwocie b) wydatki majątkowe w kwocie III Uchwalono: a) deficyt budżetu w wysokości b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie Na dochody Gminy Kuryłówka składają się następujące źródła pochodzenia: 1. Dochody własne w kwocie , co stanowi 16,4% 2. Dotacje , 16,8% 3. Subwencje ,4% 4. Środki unijne , 14,4%. Dochody własne wskazane w pkt. 1 stanowią następujące pozycje, umieszczone w poniższej tabeli: Do c h o d y w ł a s n e, w t y m: Kw o ta o g ó ł e m n a r o k z ł, w t y m: Podatek od nieruchomości Po d at e k r o l n y Po d at e k l e ś n y Podatek od środków transportu Po d at e k d o c h o d o w y o d o s ó b f i z y c z n y c h i prawnych (wpływ z Ministerstwa Finansów) Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wp ł y w y z o p ł at z a w y d awa n i e z e z w o l e ń n a sprzedaż alkoholu (j e g o w y s o k o ś ć j e s t u z a l e ż n i o n a od sytuacji gospodarczej w kraju) Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach mienia gminnego Wpływy ze sprzedaży działek Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomoś c i Wpływy z dzierżaw i najmu Po z o s ta ł e w p ł y w y Należy zaznaczyć, że dochody własne gminy na rok 2011 nie różnią się w znaczącej wysokości od tychże dochodów w roku 2010, natomiast wydatki finansowane z tych środków w br. są dużo większe. To z tego źródła jedynie można dysponować dowolnie na poszczególne cele. Wszystkie pozostałe finanse są przeznaczone ze wskazaniem na konkretne zadania lub działalność. I tak: - środki unijne tylko na remonty i inwestycje, - dotacje głównie związane z działalnością Pomocy Społecznej(w tym też świadczeń rodzinnych), - subwencje w większości przeznaczone na oświatę. 4

5 Wydatki w budżecie zostały wyszczególnione w 18 działach budżetu, a największymi odbiorcami w wydatkach są: 1. Oświata i wychowanie: , w tym subwencja, środki własne gminy. To dofinansowanie przez gminę jest bardzo dużym obciążeniem dla budżetu, a ponadto co roku wzrasta gdyż jest to związane z odgórnymi podwyżkami w oświacie ustalonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wypłatą tzw. dodatków wyrównawczych do średnich płac w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. 2. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne: , w tym świadczenia rodzinne : , 3. Infrastruktura drogowa: a) drogi powiatowe przeznaczone na drogę powiatową do Jastrzębca, b) drogi gminne , w tym na drogę w Ożannie, a pozostałe środki na odśnieżanie, znaki drogowe, konserwacja mostów, zakup i utrzymanie przystanków. 4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: , w tym: bieżąca działalność GOK , działalność bibliotek , Inwestycje: zagospodarowanie otoczenia GOK , Dom Wiejski w Tarnawcu , pozostałe koszty Działalność sportowa : , w tym remont stadionu w Kuryłówce , utrzymanie Klubów Sportowych w Kuryłówce i w Brzyskiej Woli Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (utrzymanie OSP na terenie gminy Kuryłówka): , w tym inwestycje (remonty strażnic OSP w Jastrzębcu i Dąbrowicy) Oświetlenie uliczne: , w tym wykonanie linii elektrycznej w Kuryłówce, Ożannie i Brzyskiej Woli w kwocie O tym, że uchwalony na ten rok budżet jest proinwestycyjny świadczy fakt, że środki przeznaczone na inwestycje wynoszą ogółem zł, a plan zadań do wykonania obejmuje 21 pozycji. Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2011 rok Źródło finansowania wydatków planowanych Klasyfikacja budżetowa Data Dotacja budżetowa państwa Dotacje celowe - środki budżetu Unii Europejskiej Dochody własne Wydatki planowane w roku 2011 Wartość kosztorysowa Rok przew. zakończenia Rok rozpoczęcia Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego L.p Budowa kanalizacji sanitarnej , , , ,00 0,00 w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka , , ,00 0,00 0,00 1. Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Brzyska Wola - dokumentacja techniczna , , ,00 0,00 0,00 3. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kuryłówka 4. Odmulenie zbiornika , , ,00 0,00 0,00 5

6 2. Dąbrowica, etap II - Kuryłówka Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Brzyska Wola - dokumentacja techniczna 3. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kuryłówka 4. Odmulenie zbiornika retencyjnego w Ożannie 5. Remont odcinka drogi powiatowej Nr 1246R Kuryłówka Granica Powiatu (Tarnogród) w km Remont dróg gminnych publicznych: nr R Ożanna Tarnawiec w km do km i nr R Kuryłówka Ożanna w km do km Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kuryłówka , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 8. Podkarpacki System e , , ,00 0,00 0,00 Administracji Publicznej 9. Urząd Gminy - Środki trwałe , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom w Gminie Kuryłówka poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kuryłówce oraz przebudowę i remont remizy OSP w Jastrzębcu 11. Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy oraz Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli ze zmianą źródła wytwarzania energii poprzez zamianę kotłowni węglowej na pompy ciepła 12. Szkoła podstawowa Kuryłówka - Środki trwałe 13. Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Gimnazjum w Kuryłówce , , , ,00 0, ,00 100,00 100,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 6

7 remont remizy OSP w Jastrzębcu 11. Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy oraz Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli ze zmianą źródła wytwarzania energii poprzez zamianę kotłowni węglowej na pompy ciepła 12. Szkoła podstawowa Kuryłówka - Środki trwałe 13. Budowa boiska sportowego "Orlik" przy Gimnazjum w Kuryłówce 14. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dąbrowicy wraz z zapleczem i urządzeniami technicznymi , , , ,00 0, ,00 100,00 100,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, GOPS - środki trwałe , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kuryłówka 17. Budowa Kuryłowskiego placu zabaw w Kuryłówce 18. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kuryłówka 19. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Tarnawcu 20. Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: budowa boisk, bieżni, trybuny 21. Modernizacja stadionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce: rozbudowa i remont klubowego budynku gospodarczego oraz remont ogrodzenia , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Razem: , , , ,00 0,00 7

8 WYBORY SOŁTYSÓW W GMINIE KURYŁÓWKA Rada Gminy Kuryłówka Uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. zarządziła wybory sołtysów w gminie Kuryłówka. Wybory sołtysów w sołectwach Gminy Kuryłówka odbędą się w dniu 20 marca 2011 r. w godz. od 8.00 do Do dnia 11 lutego do godz dokonywano zgłoszeń kandydatów na sołtysów i kandydatów do sołeckich komisji wyborczych (członkowie komisji pracują społecznie). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2011 Wójta Gminy Kuryłówka z dnia 21 stycznia 2011 roku do przeprowadzenia wyborów sołtysów sołectw powołano Gminne Biuro Wyborcze, które zarejestrowało następujących kandydatów na sołtysów: Obwód głosowania nr 1: Sołectwo Brzyska Wola 1. Cichoń Marian, lat 59, zam. Brzyska Wola Obwód głosowania nr 2: Sołectwo Dąbrowica 1. Łapka Tadeusz Stanisław, lat 54, zam. Dąbrowica Obwód głosowania nr 3: Sołectwo Jastrzębiec 1. Rakszawski Marek Józef, lat 39, zam. Jastrzębiec Obwód głosowania nr 4: Sołectwo Kulno 1. Bucior Józef Zbigniew, lat 55, zam. Kulno 2. Lisik Tadeusz, lat 45, zam. Kulno 3. Równiak Jan, lat 58, zam. Kulno Obwód głosowania nr 5: Sołectwo Kuryłówka 1. Borek Wiesław, lat 47, zam. Kuryłówka 2. Pietrycha Mieczysław, lat 40, zam. Kuryłówka Obwód głosowania nr 6: Sołectwo Kolonia Polska 1. Kiełboń Krystyna, lat 46, zam. Kolonia Polska Obwód głosowania nr 7: Sołectwo Ożanna 1. Krupa Mieczysław, lat 41, zam. Ożanna 2. Staroń Władysław, lat 46, zam. Ożanna Obwód głosowania nr 8: Sołectwo Słoboda 1. Socha Zdzisław, lat 44, zam. Słoboda Obwód głosowania nr 9: Sołectwo Tarnawiec 1. Kulpa Andrzej, lat 46, zam. Tarnawiec 2. Szenborn Antoni Adam, lat 52, zam. Tarnawiec Obwód głosowania nr 10: Sołectwo Wólka Łamana 1. Janda Janina, lat 56, zam. Wólka Łamana W sołectwach, w których dokonano zgłoszenia jednego kandydata na sołtysa wybory są również przeprowadzane. Głosujący oddają głos poprzez umieszczenie znaku x w kratce obok słów jestem za wyborem lub jestem przeciw wyborowi. Zapraszamy do aktywnego udziału w wyborach sołtysów. PODZIĘKOWANIE Składam wyrazy wdzięczności wszystkim Mieszkańcom Gminy Kuryłówka, którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali na mnie głos w Wyborach Samorządowych w 2010 roku. Serdecznie dziękuję Tadeusz Halesiak O G Ł O S Z E N I E P Ł A T N E 8

9 WSPOMNIENIE O JANIE MAZURZE W dniu 14 grudnia 2010 roku odszedł od nas na zawsze wieloletni pracownik Urzędu Gminy Kuryłówka, Sekretarz Gminy Jan Mazur. Jan Mazur urodził się 13 czerwca 1933 roku w Bystrem. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych w Hucisku i Legnicy. W 1951 roku podjął pracę zawodową w Hucie Stalowa Wola. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Zakładach Chemicznych w Nowej Sarzynie. Przełomowym momentem w jego karierze było rozpoczęcie pracy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrem w charakterze referenta, a następnie sekretarza gromadzkiego. Dnia 1 listopada 1972 roku został powołany na pomocnika pełnomocnika Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ds. organizacji Gminy Kuryłówka. Z chwilą utworzenia Gminy Kuryłówka, z dniem 20 grudnia 1972 roku objął stanowisko sekretarza biura Urzędu Gminy, a od dnia 1 listopada 1979 roku Sekretarza Urzędu Gminy. W tym okresie stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 1981 roku wojewoda rzeszowski powierzył Janowi Mazurowi funkcję naczelnika gminy, którą pełnił kilka miesięcy, do czasu objęcia stanowiska przez nowego naczelnika. Jego doświadczenie na zajmowanym stanowisku zostało zauważone przez nowe władze, ustanowione w wyniku zmian ustrojowych państwa. Jan Mazur w 1990 roku uchwałą Rady Gminy Kuryłówka został powołany na zastępcę wójta. Funkcję tę pełnił do chwili przejścia na zasłużoną emeryturę z dniem 1 marca 2003 roku. Sekretarz Jan Mazur miał wielki szacunek u ludzi, umiał słuchać o ich troskach i kłopotach. Był człowiekiem wielkiej pracowitości i uczciwości. Całym sercem oddanym sprawom Gminy Kuryłówka i jej mieszkańców. Pozostanie w naszej pamięci. R.Szałajko Pa n u Wojciechowi Sydoniowi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA s k ł a d a j ą Wó j t, Pr a c o w n i c y Ur z ę d u i Je d n o s t e k Or g a n i z a c y j n y c h Gm i n y Ku ry ł ó w k a Słowa wsparcia i wyrazy głębokiego w s p ó ł c z u c i a Panu Andrzejowi Ćwikle z powodu śmierci SIOSTRY s k ł a d a j ą Wó j t, Pr a c o w n i c y Ur z ę d u i Je d n o s t e k Or g a n i z a c y j n y c h Gm i n y Ku ry ł ó w k a DYŻURY PUNKTU KONSULTACYJNEGO Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuryłówce informuje, że w roku bieżącym dyżury w punkcie konsultacyjnym pełnione będą raz w miesiącu w godzinach od do w sali nr 3 w Urzędzie Gminy w Kuryłówce. Dni dyżurów: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Przypominamy, że w punkcie konsultacyjnym mogą Państwo uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ( poradnictwo dotyczące możliwości podjęcia terapii dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, współpraca z instytucjami pomocowymi w rozwiązywaniu tych problemów tj. poradnie leczenia uzależnień, sąd, policja), problemów narkomanii i przemocy w rodzinach. Z konsultacji w punkcie korzystać mogą zarówno osoby dotknięte problemem uzależnień jak i członkowie ich rodzin. 9

10 Człowiek najlepsza inwestycja Gm i n a Ku ry ł ó w k a Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Ku ry ł ó w c e Czas na aktywność w Gminie KURYŁÓWKA 15 grudnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pt. Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach EFS, PO KL, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście w tym Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Leszek Połeć i Pracownicy GOK, Aureliusz Darnia pracownik Urzędu Gminy, przedstawiciel firmy szkoleniowej CREATOR Beata Mierzejewska, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, oraz beneficjentki w/w projektu systemowego. Program Spotkania obejmował prezentacje realizacji projektu systemowego w tym prezentacje zadań i obowiązków Asystenta Rodziny. Spotkanie uwieńczone zostało wręczeniem przez Wójta Gminy certyfikatów o uczestnictwie w projekcie, oraz uroczystym poczęstunkiem dla wszystkich zaproszonych gości. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kuryłówce na bazie dobrych praktyk z lat ubiegłych w 2011 roku kontynuuje realizację projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Kuryłówka. W ramach tegorocznego projektu organizowane będą: Warsztaty wspierające aktywizacje zawodową (realizacja marzec - luty 2011r.) Trening kompetencji rodzicielskich (realizacja maj - czerwiec 2011r.) Kurs komputerowy (realizacja sierpień - wrzesień 2011r.) Szkolenie zawodowe Kurs pracownika porządkowego (realizacja październik - listopad 2011r.) Kompleksowa pomoc rodzinom dysfunkcjonalnym w podstawowych obszarach życia społecznego i rodzinnego poprzez współpracę rodzin z Asystentem Rodziny (realizacja marzec grudzień 2011r.). 10

11 WYJĄTKOWA ŚWIĄTYNIA W DĄBROWICY Drogi Czytelniku. Poniższy artykuł kończy omawianie parochii greckokatolickich działających w obrębie obecnej gminy Kuryłówka. Informacje dot. poszczególnych religii nie byłyby pełne gdyby zabrakło chociaż paru słów o wyznawcach prawosławia (zabór rosyjski - mieszkańcy Kulna od 1875 roku do 1945 roku), wyznawcach judaizmu którego przedstawiciele mieszkali we wszystkich wioskach gminy oraz wyznawcach protestantyzmu (Lateran) zamieszkujących przez pół wieku w Kolonii. To wszystko przed nami. A teraz krótki szkic parafii greckokatolickiej w Dąbrowicy. Najprawdopodobniej na początku XIX wieku z parafii w Cieplicach została erygowana nowa parafia greckokatolicka w Dąbrowicy w skład której weszły: Dąbrowica wraz z przysiółkami Trusze, Mutki, Fedirki i Podług oraz Słoboda z przysiółkami: Słoboda Mała i Kwiki. Cerkiew została zbudowana w centrów wsi na skrzyżowaniu dróg (tu gdzie obecnie). Była to budowla drewniana kryta gontem. Parafia liczyła około 1500 wiernych. Z dużym prawdopodobieństwem da się ustalić nazwiska kolejnych parochów parafii oraz przybliżony okres ich pełnienia posługi: około 1826 roku Jakub Szarski być może pierwszy proboszcz nowo erygowanej parochii następnym parochem był Grzegorz Koniuszewski pełniący swe obowiązki w latach w kolejnych latach Jan Szust. Od roku 1883 parafię obejmuje Piotr Chodomański i prowadzi ją do 1899 roku. Być może pod kierownictwem tego proboszcza zaczęto wznosić mury nowej murowanej cerkwi, a jeśli nie to na pewno stało się to za posługi Iwana Prokopa, który był proboszczem w Dąbrowicy w latach R. Szałajko Dawna cerkiew greko katolicka pod wezwaniem św. Mikołaja, obecnie kościół filialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła, należący do Parafii Kolonia Polska. Świątynia została wzniesiona w 1906r. przez miejscową ludność ukraińską. Wówczas to do zamożnej parafii w Dąbrowicy liczącej 39 akrów został skierowany duchowny Mikołaj Dobrzański, który zastąpił tu ojca Prokopa, budowniczego świątyni. Przybywszy tutaj zastał ją nowowybudowana i wspaniałą tak wspomina w swoich pamiętnikach Maria Dygdylewiczowa, córka Mikołaja Dobrzańskiego. Jest to budowla neoklasycystyczna, murowana, potynkowana założona na planie krzyża greckiego z kopułą na bębnie. Na uwagę zasługuje dobrze zachowane ogrodzenie kamienno ceglane oraz przykościelna dzwonnica. Przy ówczesnej świątyni Maria, studiująca w przemyskim gimnazjum grę na pianinie, założyła chór dziewczęco chłopięcy, którego dyrygentem został młody chłopiec z parafii Tymko Nykeruj. Podczas coniedzielnych nabożeństw chór wspaniale wyśpiewywał odpowiedzi na kilka głosów i stał się szybko najlepszym zespołem na okolicę. Niepowtarzalne wnętrze ponad stuletniej letniej świątyni budzi podziw dla talentu i pracy rąk rzeźbiarza Edwarda Totha. Pradziadek artysty był Węgrem, a on sam pochodził z Przemyśla. Kunsztu rzeźbiarstwa uczył się w Krakowie. Przed 11

12 rokiem 1906 został sprowadzony przez księcia Adama Czartoryskiego, pana na Sieniawie. Książę osadził go w Dąbrowicy, podarował drewno na dom i dał utrzymanie. W dąbrowickiej świątyni Edward Toth z wielkim zaangażowaniem, bardzo misternie wykonał wszystkie elementy drewniane ołtarze, ambonę w kształcie łodzi, konfesjonały i chór. Charakterystycznym motywem głównym, pojawiającym się na wszystkich drewnianych elementach wyposażenia jest nieprzypadkowy tu liść dębu. Należy podkreślić wielkie zasługi miejscowego artysty również w innych miejscowościach. Wyrzeźbił też niepowtarzalne wnętrza okolicznych świątyń: w Kolonii Polskiej, Dobrej, Krasnym, Piskorowicach, Wiązownicy, Jasionce. 29 czerwca 1938 r. w Kościele parafialnym w Kolonii Polskiej miała miejsce uroczysta msza prymicyjna tutejszego rodaka ks. Józefa Króla, w tej uroczystości lokalnej wziął udział Dobrzański grekokatolicki proboszcz z Dąbrowicy tak mówią zapiski kroniki parafialnej. Do chwili zabójstwa ostatniego tutejszego popa Mikołaja Dobrzańskiego (22.VI.1944 r.) w Dąbrowicy co roku odbywały się kiermasze (odpusty). Świętowane były zawsze 6 grudnia i do tego czasu cerkiew była pod wezwaniem św. Mikołaja. Po akcjach wysiedleńczych na długie lata ją zamknięto. Następnie przejęła ją parafia rzymsko-katolicka w Kolonii Polskiej. Uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz Wilusz. Dnia 16 września 1952r. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia uroczystym aktem nadał kościołowi tytuł, ustanawiając patronem św. Michała Archanioła i wyznaczając jego święto na dzień 29 września. W roku 1967 za probostwa ks. Władysława Grzesika kościół w Dąbrowicy został odremontowany. Poprawiono dach oraz kopułę we wnętrzu, wprawiono nowe okna i drzwi. Natomiast w roku 1969 odnowiono dzwonnicę. W 1972 roku przeprowadzono remont dachu, a kopułę pomalowano srebrzanką. Proboszczem parafii od 1 września 1976r. zostaje ks. Kazimierz Drelinkiewicz. W 1983 r. przeprowadzono elektryfikację kościoła w Dąbrowicy. Dwa lata później znany z wyjątkowych umiejętności - stolarz Tadeusz Brzyski z Kolonii Polskiej wykonał ołtarz twarzowy (jak podaje kronika) i podium. W 1986 r. odnowiono ściany wewnątrz kościoła. Od 1997r. proboszczem parafii był ks. Jan Grzywacz, przez kolejne lata świątynia w Dąbrowicy nabiera blasku i pięknieje. Przy wielkim zaangażowaniu nowego gospodarza parafii i parafian odnowiono elewację zewnętrzną i dach, w kopule wstawiono nowe okna, odremontowano dzwonnicę i mur przykościelny, wykonano odwodnienie. Prace remontowe przy współudziale parafian, wsparciu Gminy Kuryłówka i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków kontynuuje przybyły do parafii w 2001 r. obecny proboszcz ks. Stanisław Sroka. Świątynia zajaśniała blaskiem odmalowanych wewnętrznych ścian. Konserwacji zostały poddane ołtarze boczne, ołtarz główny, obrazy, cały ikonostas, chór, konfesjonały, ambona. Miejscowy stolarz, wspaniały fachowiec Henryk Bucior wykonał nowe ławki. Wyjątkowa świątynia o niepowtarzalnym uroku, odnawiana po latach łączy przeszłość z przyszłością. To świadek jakże burzliwych na tym terenie losów dziejowych, a jednocześnie godne świadectwo tych ludzi i ich czasów. Gorące podziękowania za pomoc okazaną przy odtwarzaniu dziejów dąbrowickiej świątyni składam Pani Tani Olha Della Cava oraz Paniom Helenie i Steni Skwarom. Małgorzata Leja 12

13 GORĄCE SERCA W ŚRODKU ZIMY Podczas tegorocznych ferii zimowych od 16 do 30 stycznia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną realizowało projekt edukacyjny ph. Gorące serca w środku zimy. Projekt dofinansowany był w 90% przez Fundację Wspomagania Wsi w ramach programu Pożyteczne Ferie Celem zajęć było wzbogacenie sfery intelektualnej dzieci, wprowadzenie ich w świat wartości moralnych i estetycznych oraz ukształtowanie umiejętności życia w grupie. Natomiast zajęcia sportowo-ruchowe dostarczały dzieciom dobrej zabawy nabywania nowych umiejętności oraz aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Ponadto w ramach projektu dzieci wzięły udział w pokazie i zajęciach karate przeprowadzonych przez Leżajskie Centrum Sztuk Walki i Sportu, zorganizowano także wyjazd do kina Helios oraz stadniny koni Equistro w Wierzawicach. PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA WIEDZA RATUJE ŻYCIE Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że od listopada 2010 roku rozpoczęła się społeczna kampania multimedialna Wiedza ratuje życie realizowana w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS oraz promocję testowania w kierunku HIV zwłaszcza w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, w których można wykonać test w kierunku HIV anonimowo i bezpłatnie. Działania popularyzujące wiedzę i bezpieczne zachowania seksualne oraz informowanie dlaczego warto znać status serologiczny zarówno własny jak i partnera są niezwykle ważne. Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera. Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik testu dzisiaj, nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości. Uchronić nas może tylko bezpieczne zachowanie. W województwie podkarpackim anonimowo i bezpłatnie test w kierunku HIV można wykonać w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym HIV/AIDS mieszczącym się w Przychodni Akademickiej Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 1. 13

14 FERIE, FERIE I PO FERIACH Nareszcie ferie krzyknęły dzieci i młodzież z gminy Kuryłówka w piątek 14 stycznia. Co wymyślić, by się przez dwa tygodnie nie nudzić? Jak ciekawie i aktywnie spędzić wolny czas? Co robić? Jak to co robić, trzeba przyjść do Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce i skorzystać z różnych form zajęć, na pewno każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Program tegorocznych ferii zimowych był bardzo bogaty. Dużym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do kina Helios, stadniny koni oraz pływalni Oceanik w Leżajsku. Osoby o zainteresowaniach plastycznych mogły spróbować swych sił jako garncarze. Przyglądając się z boku pracy garncarza wszystko wydawało się proste i łatwe, naczynia wykonywane przez mistrza garncarstwa były kształtne, równe, trwałe o różnych wzorach. Jednak, gdy sami zainteresowani usiedli na kole garncarskim wyobrażenie o pracy tego rzemieślnika szybko się zmieniło, młodzi garncarze mieli problemy z uformowaniem zwykłego stożka nie mówiąc już o jakimkolwiek dzbanie, donicy czy innym naczyniu domowym. Podczas zajęć literackich, rozwiązywania krzyżówek i łamigłówek, konkursu piosenki karaoke oraz turniejów: tenisa, piłkarzyków i bilarda można było wykazać się swoimi zdolnościami, umiejętnościami i wygrać cenne nagrody. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała cykl spotkań ph Bezpieczny Internet gdzie nasi najmłodsi mogli się dowiedzieć, że Internet oprócz wielu wartościowych rzeczy niesie treści, z którymi kontakt jest dla nich po prostu szkodliwy. Dzień sportu to m.in. pokaz karate w wykonaniu Leżajskiego Centrum Sztuk Walki i Sportu, była to zarazem zachęta dla dzieci z terenu gminy Kuryłówka do spróbowania swych sił w tej dyscyplinie sportu. Prowadzący zajęcia przypomnieli, że karate jest sztuką walki stworzoną jako metoda samoobrony bez użycia broni. Dzieci i młodzież odpoczywająca od nauki chętnie korzystała z zajęć organizowanych przez GOK, każdego dnia odwiedzało nas ok. 100 osób, a podczas zorganizowanych wyjazdów liczba ta niemalże się podwajała. goklp PODZIĘKOWANIE Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuryłówka. Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w wyborach do Rady Powiatu Leżajskiego oddali głosy na moją osobę. Z poważaniem Roman Szałajko O G Ł O S Z E N I E P Ł A T N E 14

15 16 stycznia w Kuryłówce, 30 stycznia w Brzyskiej Woli i Kolonii Polskiej miały miejsce koncerty kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej, solistów z kółka wokalnego, Zespołów Śpiewaczych z Kulna, Brzyskiej Woli i Kuryłówki oraz Gminnego Klubu Seniora. Spotkania te były pełne nastroju, zadumy, nadziei, którymi przepełnione są nasze polskie kolędy i pastorałki oraz inscenizacje jasełkowe. Śpiewanie kolęd jest piękną tradycją, ale niestety zanikającą, więc tym bardziej warto było wybrać się w te niedzielne popołudnia i razem z kolędnikami zaśpiewać polskie kolędy. gok KOLĘDOWANIE W GOK DZIEŃ BABCI I DZIADZIA W GOK W KURYŁÓWCE Wyjątkowo w tym roku 3 lutego odbył się koncert dla Babci i Dziadzia ph. Nasze serca pełne są wdzięczności. Licznie przybyli goście mieli okazję obejrzeć dokonania artystyczne swoich wnuków. Podczas występów mogliśmy usłyszeć wokalistów z kółka wokalnego, Zespół Tańca Ludowego Jarzębinka, Marżonetki, a także teatrzyk Wesoła Gromadka z inscenizacją jasełkową nawiązującą do tradycji kolędowania. Babcie i Dziadkowie nie kryli wzruszenia po występach swoich wnuków, którym podziękowali ogromnymi brawami. Po koncercie młodzi artyści poczęstowali najbliższych słodkim upominkiem oraz złożyli życzenia uśmiechu, radości i zdrowia. gok 15

16 Babcia i Dziadek są dla mnie prawie jak druga mama i drugi tata. Moja Babcia i Dziadzio są mi najbliższymi osobami po rodzicach. Bardzo Ich kocham i nie wyobrażam bez Nich sobie życia. Moi Dziadkowie są najlepsi na świecie. Babcia ma dla mnie zawsze czas. Jak byłam młodsza, to śpiewała mi piosenki. Dziadzio nie miał tyle czasu, bo pracował, ale za to dawał pieniądze na drobne wydatki. Babcia i Dziadek są dla mnie wyjątkowi. Gdy jestem chora opiekują się mną. Babcia mnie rozśmiesza, dziadek opowiada różne historie. Zawsze, gdy przychodzimy do Babci i Dziadka, to częstują mnie i brata różnymi smakołykami. Babcia jest dla mnie jak prawdziwy przyjaciel. Dziadzio natomiast jest niezawodny w naprawianiu zepsutych rzeczy np. roweru. Tak ciepło o swoich Babciach i Dziadkach mówią uczniowie Szkoły Podstawowej w Kulnie. Jak więc nie pamiętać o Ich święcie, na które naprawdę zasługują. Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole uczciliśmy ten dzień. Uczniowie z nauczycielami przygotowali akademię. Były wiersze, piosenki. Nie zabrakło laurek i kwiatów wykonanych przez wnuków. W ten sposób podziękowali babciom i dziadkom za cierpliwość, dobroć, czułość, troskę i miłość, którą otrzymują każdego dnia. Dziadkowie byli bardzo wzruszeni. Życzenia przekazała również Pani Alicja Samorząd Szkolny Gimnazjum imienia Franciszka Kyci w Kuryłówce po raz kolejny zorganizował kiermasz ozdób świątecznych. Rzeczy wykonane własnoręcznie przez nas, jako uczniów, można było nabyć zarówno w szkole, jak i w Kościele Parafialnym w Brzyskiej Woli. Czego tam nie było! Kartki, bombki z cekinów, stroiki, aniołki zrobione na szydełku to tylko niektóre z pięknych bożonarodzeniowych dekoracji. Największą furorę zrobiły choinki z makaronu i szyszek. Schodziły jak świeże bułeczki i nawet robiliśmy na nie zamówienia. Dzięki tym cudeńkom święta stały się weselsze! Całe to przedsięwzięcie nie miałoby miejsca, gdyby nie zaangażowanie opiekuna SU, pani Marii Wolanin. To ona przypominała nam o terminach i nakładała nacisk na dokładność, dzięki czemu uzyskaliśmy doskonały efekt. Zapału przy wykonywaniu ozdób nie brakowało, gdyż towarzyszył nam szczytny cel. Dochód przeznaczyliśmy na pomoc chorym dzieci z naszej gminy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasza akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Może to magia świąt sprawiła, że każdy z nas stał się przez chwilę odrobinę lepszy? W każdym bądź razie, uśmiech na twarzach tych maluchów jest dla nas najlepszą Babcia i Dziadek... Kycia, kierownik GOPS. Seniorzy mogli wspólnie spędzić czas, porozmawiać przy słodkim poczęstunku, który przygotowali rodzice. To wspólne spotkanie uprzyjemniał także miejscowy zespół śpiewaczy Leszczyna. Społeczności szkolnej na pamiątkę tego dnia pozostaną zdjęcia oraz wpisy do kroniki szkolnej wszystkich obecnych na naszej uroczystości. Czy dziadkowie czekają na takie spotkanie? Oto Ich wypowiedzi. Cieszymy się, że nas zapraszacie. Z niecierpliwością czekam, aby obejrzeć występy mojej wnuczki. Lubię przychodzić tu, do szkoły, tak serdecznie nas przyjmujecie. Odczuwam radość, gdy oglądam i słucham dzieci. Te upominki są takie urocze. Chociaż źle się czuję, przyszłam, nie mogłam wnukowi sprawić przykrości. My przyjeżdżamy tu już kolejny raz, chociaż mieszkamy daleko. Tak nam miło, że o nas pamiętacie. Dziękujemy, mamy nadzieję, że za rok znów będziemy mogli się spotkać. Powyższe wypowiedzi potwierdzają, że takie imprezy są oczekiwane przez mieszkańców. Stanowią łącznik między pokoleniami oraz integrują całą społeczność. To zadanie w naszym środowisku spełnia szkoła. Sz.W. Razem możemy więcej! kiermasz świąteczny nagrodą. Myślę, że doskonałym podsumowaniem będą słowa kupujących nasze ozdoby: Reszty nie trzeba. Chcielibyśmy bardzo podziękować osobom, które z taką ochotą kupowali nasze ozdoby, cały czas mając na uwadze dobro dzieci. Jesteśmy bardzo wdzięczni! Weronika Wilkos, członek SU 16

17 KAMELEON, gazetka Zespołu Szkół w Kuryłówce, znowu została doceniona!!! W V Powiatowym Przeglądzie Gazetek Szkolnych zajęliśmy II miejsce! Cieszymy się, że nasza praca i wysiłki nie idą na marne. Organizatorem Przeglądu było Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz PBW w Rzeszowie Filia Leżajsku. Otrzymaliśmy dyktafon, który z pewnością przyda się w dziennikarskiej pracy. Nagrody wręczali: pan Robert Żołynia - starosta Powiatu Leżajskiego, Piotr Urban - wiceburmistrz Miasta Leżajska, Krzysztof Pipała- redaktor Super Nowości. Ponadto mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich. Otrzymaliśmy wiele cennych uwag i rad, które z pewnością wykorzystamy przy wydawaniu kolejnych numerów Kameleona. Podczas przeglądu mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy gazetek, wymiany zdań i podzielenia się uwagami. Jesteśmy bardzo Koniec i początek każdego roku zmusza do refleksji i podsumowań oraz snucia planów i podejmowania nowych wyzwań. Jaki był i co przyniósł ten, który odszedł - rok 2010? Był całkiem niezły, bo w naszej szkole wiele się działo i to wiele dobrego. Poniżej główne szkolne działania, projekty i osiągnięcia. Nadszedł nowy - rok kalendarzowy Życzę wszystkim - uczniom, rodzicom i nauczycielom, Organowi Prowadzącemu szkołę Wójtowi Gminy Kuryłówka, pracownikom Gminnego Zespołu Szkół w Kuryłówce, wszystkim wspierającym działania Przyjaciołom naszej szkoły aby był to dobry rok, obfitujący w zdrowie, ludzką życzliwość i twórczą aktywność oraz pozytywne nastawienie do ludzi i świata. Małgorzata Leja Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowicy Pasjonat wiedzy olimpijskiej z Zespołu Szkół w Dąbrowicy na szóstkę w warszawskim finale ogólnopolskim KAMELEON zadowoleni z osiągniętego wyniku. Sukcesy jeszcze bardziej motywują nas do pracy. Mamy nadzieję, że utrzymamy naszą gazetkę na tak wysokim poziomie, a nawet podniesiemy poprzeczkę znacznie wyżej. No cóż wszystko przed nami! Weronika Wilkos klasa III gimnazjum Zespołu Szkół w Kuryłówce DOBRY ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWICY W marcu 2010r. w gmachu Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie został rozstrzygnięty finał ogólnopolski Wielkiego Konkursu Wiedzy Olimpijskiej pod nazwą 90 lat na Olimpijskim Szlaku zorganizowany przez Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Super Kibic - Mistrz Wiedzy, Dżentelmen Sportowych Aren z siedzibą w Dzierżoniowie i Podlaską Radę Olimpijską, nad którym patronat honorowy sprawował Minister Edukacji Narodowej i Minister Sportu i Turystyki. Konkurs odbył się przy udziale wiceprezesa PKOL wybitnego historyka sportu prof. Kajetana Hądzelki oraz przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gośćmi honorowymi byli medaliści olimpijscy i rekordziści świata w różnych dyscyplinach: podnoszeniu ciężarów Zygmunt Smalcerz, Kazimierz Czarnecki, pięcioboju nowoczesnym Dariusz Goździak, kajakarstwie Piotr Markiewicz, szermierce Marian Sypniewski, biegach krótkodystansowych Zenon Licznerski, biegach przez płotki Grażyna Rabsztyn. Zmagania uczestników rejestrowała TVP. Jak podają organizatorzy w tym niecodziennym konkursie zorganizowanym z okazji 90 rocznicy powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego na poszczególnych etapach udział wzięło niemal 30 tysięcy uczestników z całej Polski, a do warszawskiego finału awansowało tylko 36 uczestników w kategorii szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii otwartej. Wśród nich znalazł się pasjonat olimpijskiej wiedzy z naszej szkoły Adrian Kyć obecnie uczeń III klasy gimnazjum. Po pierwszym etapie finału w Warszawie sprawdzianie pisemnym, Adrian awansował do ścisłej czołówki i ostatecznie zajął szóste miejsce w Polsce w swojej kategorii. Warto wspomnieć, że aby dostać się do tego etapu trzeba było przejść pomyślnie przez eliminacje szkolne, powiatowe, wojewódzkie i półfinał ogólnopolski. Podczas ceremonii wręczenia nagród laureaci ścisłego finału otrzymali puchary, dyplomy, cenne pozy- 17

18 cje książkowe dotyczące polskiego i światowego olimpizmu, nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Agorę. Nieocenione były jednak emocje, które towarzyszyły finałowym zmaganiom oraz wyjątkowe spotkania i rozmowy z polskimi sportowcami, których doświadczył młody pasjonat wiedzy olimpijskiej z naszej szkoły. Doświadczenia drogą do wiedzy w Zespole Szkół w Dąbrowicy Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) w Zespole Szkół w Dąbrowicy na najwyższym poziomie Na podstawie końcoworocznych wyników ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w klasie III w szkole dokonuje się w naszej szkole szczegółowych analiz i sporządza wnioski do dalszej pracy z uczniami. Przy analizach nauczyciele przedstawiają nie tylko surowe wyniki końcowe, ale też informacje dotyczące wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) uwzględniającej wynik szkoły z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności uczniów. W ten sposób uzyskuje się informację o postępie uczniów od końca szkoły podstawowej przez okres trzech lat pobytu w naszym gimnazjum. Wkład szkoły w wszechstronny rozwój uczniów prezentują wyliczenia EWD za rok Uczniowie w zestawieniu porównawczym uczynili znaczący postęp w okresie nauki w gimnazjum, a ich wynik usytuowany jest w 9 staninie (najwyższym! w dziewięciostopniowej skali standardowej dziewiątki); tak więc szkoła jest pozytywnym przykładem skuteczności pracy nauczycieli z uczniami, ponieważ EWD jest wyraźnie dodatnie dla części humanistycznej i dla części matematyczno-przyrodniczej. Wyjątkowy z 2010 roku jest również wynik punktowy egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej: średnia liczba uzyskanych punktów wynosi 32,8 (wynik wyższy od średniej liczby punktów uzyskanych przez gminę, powiat, województwo, kraj) jest to wynik wysoki 7 stanin na 15 gimnazjów w powiecie wynik plasuje naszą szkołę na 1 miejscu (jedyną z takim wynikiem). Bardzo pozytywnie wypada też analiza egzaminu gimnazjalnego w części językowej język angielski: średnia liczba uzyskanych punktów wynosi 28,2 (wynik wyższy od średniej liczby punktów uzyskanych przez gminę i powiat) na 15 gimnazjów uplasowaliśmy się na 3 pozycji w powiecie uzyskana średnia przekracza tegoroczną średnią dla wsi (26,87 pkt.) i może być porównywalna z średnią odpowiednią dla miast do 20tys. mieszkańców (28,91 pkt.). W Zespole Szkół w Dąbrowicy zakończył się II i rozpoczął III etap Projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet państwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Modernizacja treści i metod kształcenia. W II etapie wzięli w nim udział uczniowie I klasy SP pod kierunkiem wychowawczyni Pani Beaty Kamińskiej. Dzieci, podczas dodatkowych oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, poszerzyły swoją wiedzę z zakresu ekologii, rozwijały swoje zainteresowania i uzdolnienia wykorzystując pomoce dydaktyczne zgromadzone w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Uczniowie wzięli udział w wycieczce do Nadleśnictwa i MZK w Leżajsku, aktywnie uczestniczyli w sprzątaniu terenów leśnych i przyszkolnych, wzięli udział w zbiórce surowców wtórnych, co miało niemały wpływ na zajęcie przez szkołę IV miejsca w Powiatowym Konkursie Z Ekologią na TY. Drugi etap projektu zakończył się w czerwcu pokazem efektów pracy uczniów w obecności rodziców, nauczycieli i społeczności uczniowskiej. W inscenizacji Pogotowie ekologiczne przeplatanej wierszami, piosenkami i tańcem, dzieci zachęcały wszystkich do podejmowania działań ekologicznych, czytały z podziałem na role opowiadanie W lesie oraz 18

19 wystąpiły w indywidualnym pokazie umiejętności sportowo-rekreacyjnych. Wszyscy mogli podziwiać wystawę ciekawych zabawek wykonanych przez uczniów z surowców wtórnych. Na podsumowanie uczniowie otrzymali prezenty palcynki-myszki oraz słodkie upominki. Nastąpiło również uroczyste przekazanie środków dydaktycznych Projektu Pani Lucynie Pietrycha i uczniom, którzy obecnie realizują III etap Projektu. W naszej szkole dzięki realizacji projektu dzieci mają możliwość wszechstronnego rozwoju w zakresie kompetencji kluczowych, rozkwitu kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli projekt wpłynął na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Dzięki ogólnopolskiej Akcji Powódź Pomagamy, wspólnemu przedsięwzięciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego udało się do szkoły pozyskać środki w kwocie PLN na kącik Czytelnia Przedszkolaka, zakup mebli i bardzo potrzebnych naszym maluchom pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych i zabawek do oddziału przedszkolnego. Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart Nie było jednak tak całkiem różowo Niestety to był też rok, w którym budynek szkoły poważnie ucierpiał. Fala deszczów w maju i czerwcu, potem w trakcie kolejnych miesięcy wakacyjnych spowodowała podsiąkanie budynku Zespołu szkół w Dąbrowicy w części podpiwniczenia. Ziemia nie chłonęła niespotykanych dotąd olbrzymich ilości wody deszczowej, a przez ściany do budynku podchodziły wody gruntowe. W wyniku długotrwałego deszczu kolejno doszło do zalania pomieszczeń w najniższej szkolnej kondygnacji małej sali ruchu, szatni uczniowskich, jadalni pełniącej rolę świetlicy, sali oddziału przedszkolnego, składu paliwa, kotłowni i korytarza. Nastąpiła ewakuacja części mienia na wyższe kondygnacje budynku, a z pomieszczeń, które najbardziej ucierpiały do tej pory nie można korzystać ze względu na stan techniczno-sanitarny. Zniszczeniu uległy ściany, posadzki, stolarka, wyposażenie. Zespół Szkół w Dąbrowicy z powodzeniem wziął udział w konkursie ogólnopolskim Program Nauczania Wczesnoszkolnego IBM- KidSmart 2010, na który wpłynęło ponad 450 wniosków aplikacyjnych. W ramach projektu IBM KidSmart szkole przekazywany został zestaw komputerowy zaprojektowany specjalnie dla dzieci młodszych na kwotę 4901,24 PLN. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia. Misją projektu: Z przedszkola w cyfrowy świat z programem KidSmart jest umożliwienie dzieciom podejmującym edukację przedszkolną i wczesnoszkolną korzystania z programów i zasobów informatycznych, wzbogacających proces dydaktyczno-poznawczy, a także kształtowanie nawyku racjonalnego i odpowiedzialnego posługiwania się komputerem oraz najnowszymi technologiami cyfrowymi w dalszej nauce i w później- 19

20 szym życiu. W naszej szkole Projekt Z przedszkola w cyfrowy świat z programem Kidsmart jest realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Firmą IBM Polska Sp. z o.o. jako Inicjatorem oraz Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży jako jego operatorem. Patronat honorowy nad programem objęła Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej. Szkoła w Dąbrowicy to Radosna szkoła Już na początku 2010 roku rozpoczęły się zabiegi i przygotowania do zorganizowania w naszej szkole miejsca zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła. W odpowiednio zagospodarowanej części górnego korytarza, gdzie zaplanowano miejsce zabaw pozyskano dodatkowe meble, zakupiono i położono nową wykładzinę, wykonano osłonę zabezpieczającą na kaloryfer i przygotowano tablice korkowe Pozyskane na kwotę 6000 zł. pomoce dydaktyczne zapewniają możliwość organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z aktywnością fizyczną. Miejsce zabaw jest wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokajanie przez dzieci potrzeb ruchu i obejmuje w szczególności duże, miękkie klocki, materace do zabaw, tory przeszkód, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo ruchową. Mamy też sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę tj. układanki, kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami. W miejscu zabaw jest również obszar, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie. Pozyskane pomoce są wykorzystywane podczas ćwiczeń ruchowych oraz edukacyjnych zajęć dydaktycznych w klasach I - III SP. Sprzęt jest wykorzystywany również przez dzieci z oddziałów przedszkolnych z wielkim powodzeniem i autentyczną żywiołową radością. W naszej szkole są owoce i warzywa Przez cały rok szkolny w Dąbrowicy realizujemy program Owoce w szkole, który skierowany jest do uczniów klas I III szkoły podstawowej. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Dzieci uczestniczące w programie otrzymują świeże owoce, warzywa i soki owocowo-warzywne. Ogólnopolska akcja Szklanka mleka u nas też Kontynuujemy rozpoczęty przed laty bardzo pożyteczny program Szklanka mleka, którego zasadniczym celem jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Programem objęci są uczniowie SP. na gazetki ekspozycyjne. Wspomagający działania szkoły, miejscowy stolarz pan Henryk Bucior zabezpieczył miejsce zabaw drewnianym, pięknie wykonanym i estetycznym zabudowaniem. Po złożeniu zamówień zakupiono nowe wyposażenie w ramach Projektu, a od początku roku szkolnego 2010/2011 pozyskany sprzęt przekazano do dyspozycji uczniów i nauczycieli. Zakupione pomoce do małej i dużej motoryki od razu cieszyły się dużym zainteresowaniem i popularnością. Zespół Szkół w Dąbrowicy stara się dawać solidne podstawy przygotowania do życia w otaczającej rzeczywistości, kształtować wiedzę i umiejętności na dobrym poziomie. To szkoła radosna, dbająca o zdrowie oraz otwarta na potrzeby i oczekiwania swoich klientów i lokalnego środowiska Bezpieczna droga do szkoły Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie oraz Biuro Powiatowe w Leżajsku wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku w dniu 10 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy zainaugurowały na terenie powiatu leżajskiego kampanię informacyjno - prewencyjną na rzecz bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym w warunkach jesienno zimowych oraz używania elementów odblaskowych pn. Bezpieczna droga do szkoły. Będzie to cykliczny program edukacyjny przeznaczony dla dzieci i młodzieży województwa podkarpackiego, który porusza problematykę właściwego zachowania w ruchu drogowym a poprzez bezpośredni udział w programie, dzieci nie tylko dostrzegą bezpośrednie zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym, ale również same nauczą się dbać o swoje bezpieczeństwo. 20

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI - WYJAŚNIENIE WYDATKI Dział Rozdz. Paragr. Treść Zmiana Plan po zmianach Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014.

UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2014. UCHWAŁA Nr LXI/420/14 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2014. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXV/355/2014 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.13.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO. z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/158/2016 RADY GMINY JASŁO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia...

U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... U C H W A Ł A Nr... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... projekt W sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2008 rok. Na podstawie: - art.18 ust.2 pkt. 4, art.42, art.60 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/ 279 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 28 października 2011 r. UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W WILKOWIE o zmianie uchwały Nr III/8/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.1356.2013.VI PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Projekt nr 16 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/255/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z nia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2014 r. Pani Magdalena Bania Przewodnicząca Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2014 rok autopoprawki następującej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r.

UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. Projekt UCHWAŁA NR. /2009 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia.. 2009 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/278/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 grudnia 2008r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku UCHWAŁA Nr III/32/2011 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok

UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok UCHWAŁA NR LXIX/451/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 listopada 2013 r. Poz. 6680 UCHWAŁA NR XXXV/366/13 RADY GMINY JASIENICA w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/271/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo