Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku OGŁOSZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku OGŁOSZENIE"

Transkrypt

1 Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku Nr. sprawy AG OGŁOSZENIE Nasielsk Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, ul. Kościuszki Nasielsk. Tel/fax: (023) , (023) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie BZP pod numerem z dnia Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk. Kody( CPV ) : Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) 3. Adres strony internetowej na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia : 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 7. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 7.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 pzp), 7.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 7.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 1

2 7.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 7.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24- ustawy Prawo zamówień publicznych, 7.6. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy, 7.7. Złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki: - złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy o zamówienie, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawców wg formuły,,spełnia nie spełnia, 8. Wadium- nie wymagane, 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie-najniższa cena brutto-100 %, 10. Miejsce i termin składania ofert: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk,do dnia r. godz.10.00, 11. Koperta powinna być oznaczona: Przetarg nieograniczony,,ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 12. Termin związania ofertą: 30 dni, 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy : nie dotyczy, 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy, 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy, 16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku mgr Agata Nowak 2

3 Nasielsk, dn Nr sprawy: AG DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W NASIELSKU Ul. KOŚCIUSZKI NASIELSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 z poź. zm.) o wartości szacunkowej powyżej EURO. Zatwierdził: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku mgr Agata Nowak 3

4 Nasielsk, dn Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki Nasielsk Tel/fax (023) , (023) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Kod Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): Przedmiotem zamówienia jest usługa Ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk w skład której wchodzi: 1. zabudowana nieruchomość o powierzchni m 2 2. powierzchnia obiektów 4010,80m 2 3. Ogród Terapeutyczny o powierzchni 4287 m 2 w skład którego wchodzi: - ogród sztuk, - ogród koloru, - ogród powietrzny, - ogród zapachu i dźwięku, - ogród pobudzający, - ogród użytkowy, - część sportowa Obiekt posiada monitoring. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Opis części zamówienia, oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. 6. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 4

5 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 7.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 7.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 7.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 7.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7.6. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy, 7.7. Złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie warunki wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez wykonawców wg formuły spełnia- nie spełnia 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki wymienione w pkt. 7 powinni dostarczyć następujące dokumenty 8.1. Formularz ofertowy załącznik nr 1, 8.2. Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy załącznik nr 2, 8.3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp- załącznik nr 3, 8.4. Załącznik o przyjęciu warunków w SIWZ- załącznik nr 4, 8.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oryginał pełnomocnictwa (lub jego poświadczona przez notariusza kopia) do podpisania ofert i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.5, 8.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 8.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 8.9. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej i mienia ważną w okresie realizacji zamówienia, Wykaz przewidzianych do realizacji zamówienia pracowników ochrony z licencjami I stopnia w wieku do 50 lat oraz zaświadczenie o niekaralności ( do imiennego wykazu należy dołączyć kserokopie licencji i zaświadczenia ), Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w obiektach użyteczności publicznej w zakresie ochrony osób i mienia oraz dołączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi w ilości 3 szt. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku korespondencji za pomocą faksu lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.. Fax Zamawiającego- (023) , 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest Pani Renata Różalska nr tel. (23) Wymagania dotyczące wadium: Wpłacenie wadium jest nie wymagalne. 11. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, w języku polskim i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu oferty Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną wymienioną w formularzu oferty, Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a łączną ilość stron wpisana w formularzu oferty Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo w formie kopii poświadczonych przez wykonawcę,,za zgodność z oryginałem Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, zawierającą pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: Oferta:,,Ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku oraz 6

7 Nie otwierać przed r. godz Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z którymi będą mogli się zapoznać tylko członkowie komisji przetargowej i które nie będą mogły być okazywane osobom trzecim.(art.8 ust.3 p.z.p). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie bez otwierania, niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy. 13.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Oferta powinna być dostarczona w terminie do dnia r. godz w siedzibie zamawiającego tj: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk pok.35 (sekretariat) Otwarcie nastąpi w dniu r. godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert (część jawna) zostaną ogłoszone następujące informacje dotyczące : - imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, - cen ofert, - terminy wykonania zamówienia, Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji zamknie część jawną postępowania W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 13.2 i Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 15.1 Kryterium wyboru oferty: Jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: -najniższa cena brutto 100 % C=(Cmin: Cb) x 100 [pkt] C ilość punktów badanej oferty[pkt] C min- najniższa cena w złożonych ofertach[zł] Cb cena oferty badanej[zł] Określenie ilości punktów oferty: Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 7

8 Ocena kryterium będzie następowała w skali punktowej od 0 do Opis sposobu wyboru oferty: Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów C. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: -odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, -odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, - została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty Przyjmuje się następujące zasady korekty oczywistych omyłek poprawia się tylko oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zapisami art. 87 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę Zamawiający prześle niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wyboru oferty W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy: Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 8

9 - opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, -wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - odrzucenia oferty Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Szczegółowe postanowienia regulujące kwestię wnoszenia odwołania oraz skargi do sądu regulują przepisy ustawy prawa zamówień publicznych w art g. 19. Wykaz załączników do SIWZ 19.1 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Załącznik 2-wzór umowy Załącznik 3-oświadczenie Wykonawcy ze spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Załącznik nr 4 oświadczenie, że wykonawca spełnia i przyjmuje warunki określone w SIWZ. 9

10 Załącznik Nr 1 do SIWZ. (miejscowość i data) (pieczęć adresowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTY do... (Zamawiający)... W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na. (opis przedmiotu zamówienia). opublikowanego w stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Oferujemy wykonanie usługi Ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25, całodobowo we wszystkie dni tygodnia w skład której wchodzi: 4. zabudowana nieruchomość o powierzchni m 2 5. powierzchnia obiektów 3882,30 m 2 6. Ogród Terapeutyczny o powierzchni 4287 m 2 w skład którego wchodzi: - ogród sztuk, - ogród koloru, -ogród powietrzny, - ogród zapachu i dźwięku, - ogród pobudzający, - ogród użytkowy, - część sportowa. Obiekt posiada monitoring. Służba rozpoczyna się od godz.7.30 i trwa nieprzerwanie do godz dnia następnego i wykonywana jest przez jednego pracownika. Wartość usługi za jedna godzinę wynosi: cena netto... zł, słownie:... plus podatek VAT... % w kwocie... zł, razem wartość zamówienia z podatkiem VAT... zł, słownie Zamówienie realizowane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym Zał. Nr 2 do SIWZ. 10

11 4. Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem umowy. 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 2. Oferta została złożona na... stronach (kartkach*) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki i dokumenty zgodnie ze SIWZ): 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... itd..... (podpisano imię i nazwisko osoby upoważnionej) * niepotrzebne skreślić 11

12 U M O W A Nr /2013 Z a ł ą c z n i k N r 2 d o S I W Z Zawarta w dniu r. w Nasielsku pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Nasielsku ul. T. Kościuszki 25 reprezentowanym przez : Panią Agatę Nowak - Dyrektora zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a, zwanym dalej WYKONAWCĄ 1 ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania ochronę fizyczną obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. T. Kościuszki 25 od dnia. do dnia... całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Służba ochrony rozpoczyna się o godz i trwa do godz następnego dnia i wykonywana jest przez jednego pracownika ochrony. Paragraf l może ulec zmianie, po uprzednim uzgodnieniu stron w przypadku organizowania imprez okolicznościowych przez Zamawiającego. 2 Na przedmiot umowy określony w paragrafie l składają się następujące czynności: l Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników w obiekcie oraz zamieszkałych pensjonariuszy. 2.Ochrona obiektu przed kradzieżą mienia, kradzieżą z włamaniem, dewastacją, wandalizmem, napadem rabunkowym, chuligaństwem, aktem terrorystycznym, zapobieżeniem pożaru i zalania. 3.Zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu się osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W celu właściwego wykonywania obowiązków ochrony, pracownicy ochrony mają obowiązek ciągłego obserwowania monitora, do którego przekazywana jest wizja z zainstalowanych kamer w obiekcie. Opracowany zakres obowiązków ochrony będzie integralną częścią niniejszej umowy, który stanowi załącznik nr1 do niniejszej umowy. 3 Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień... Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień... W tym czasie rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność Wykonawcy za należyte i staranne wykonanie umowy - usługi ochrony. Wykonawca odpowiada za nienależyte i niestaranne wykonanie usługi ochrony na zasadzie art. 471 Kodeksu Cywilnego. 4 12

13 Wykonawca ubezpieczy na własny koszt i ryzyko pracowników ochrony. Pracownicy ochrony muszą być umundurowani, oznakowani LOGO firmy i osobistymi identyfikatorami. Zamawiający ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym: oświetlenie obiektu, ogrodzenie, zabezpieczenie techniczne - kłódki zamki itp., a w razie zgłoszenia przez Wykonawcę usterek w tym zakresie natychmiast je likwidować. 5 Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i od niego otrzymują polecenia. Zamawiający może wydawać pracownikom ochrony dyspozycję z pominięciem Wykonawcy, jeżeli polecenia te mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie. 6 Za usługę ochrony fizycznej obiektu i mienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboczogodzinę jednego pracownika ochrony stawkę zgodnie z ofertą przetargową netto.....pln słownie: plus 23% podatku VAT to jest brutto...pln słownie:... Wynagrodzenie będzie przelewane na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 7 Strony uzgodniły, że wypowiedzenie umowy może nastąpić za jednomiesięcznym wypowiedzeniem wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy może nastąpić natychmiastowo, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez którąś ze stron. 8 W razie powstania sporu na tle niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyczerpania trybu polubownego załatwienia sprawy w formie pisemnej. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni licząc od daty zgłoszenia roszczenia. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy właściwy dla Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 13

14 Załącznik nr 1 do umowy ZADANIA OBOWIĄZKI OCHRONY FIZYCZN EJ W OBIEKCIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W NASIELSKU UL.T.KOŚCIUSZKI Ochrona fizyczna w obiekcie prowadzona jest całodobowo przez jednego pracownika ochrony. Pracownicy ochrony występują w przydzielonym ubiorze oznakowanym logo firmy i z przypiętym na widocznym miejscu identyfikatorem osobistym. Generalnie pracownicy ochrony strzegą osób i mienia w obiekcie, przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem mienia i zaistnieniem pożaru. 2. Służba ochrony rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do godziny 7.30 następnego dnia i prowadzona jest przez jednego pracownika. 3. Rozpoczynający służbę przychodzą 10 minut wcześniej, aby dokonać dokładnego obchodu terenu i obiektu, następnie przyjmują obiekt podpisując przyjęcie w książce służby z uwagami lub bez-. W razie stwierdzenia nieprawidłowości uszkodzeń mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem itp., należy natychmiast powiadomić Kierownictwo DPS i firmy. Opisując stwierdzone nieprawidłowości w książce służby. Natychmiast też powiadomić Policję, we własnym zakresie zabezpieczyć ślady, które mogą pochodzić od sprawcy przestępstwa, a w razie potrzeby powiadomić inne służby ratunkowe. 4. Pracownik ochrony przebywa w wyznaczonej w obiekcie dyżurce. W obiekcie zainstalowane są kamery, w dyżurce monitor, który bez przerwy musi być obserwowany przez jednego pracownika ochrony. Ma to na celu stwierdzenie czy na teren obiektu nie weszli potencjalni sprawcy przestępstw kryminalnych czy pensjonariusze Domu nie próbują wychodzić do miasta przez ogrodzenie, oraz obserwacje innych niepożądanych zjawisk. Pracownik ochrony co dwie godziny w porze dziennej i nocnej, dokonuje obchodu obiektu na zewnątrz i wewnątrz, reagując na wszystkie zjawiska, co do których będzie uzasadnione przypuszczenie, że może nastąpić przestępstwo itp. 5. Pracownik ochrony w dyżurce obsługuje łączność telefoniczną oraz zainstalowane wideofony, wydaje i przyjmuje klucze do pomieszczeń, dokonuje wpisów w książce ewidencji kluczy. W porozumieniu z Kierownictwem Domu wpuszcza i wypuszcza do Domu pensjonariuszy, dokonując wpisów do książki wyjść. Uzgodniono, że na przepustce pensjonariusze mogą przebywać do dwóch godzin. W przypadku nie powrócenia z przepustki do Domu po wyznaczonym czasie, należy natychmiast powiadomić Kierownictwo Domu i lokalną policję podając nazwisko i imię pensjonariusza oraz inne wiadome szczegóły np. wzrost, ubiór itp. 6. Osoby obce otrzymują stosowny identyfikator, przebywanie na terenie DPS należy odnotować w książce. 7. Pracownicy ochrony mają obowiązek współdziałania z Kierownictwem Domu, wykonywać ich polecenia np. prace porządkowe bez zgody Kierownictwa firmy.., ale wówczas jeżeli polecenia te nie będą kolidowały z nakreślonymi zadaniami,z prawem, Ustawą o Ochronie Osób i Mienia i nie będą ujemnie wpływały na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. 8. Grafiki służby ochrony są uzgadniane i przekazywane Kierownictwu DPS. 14

15 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24. ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Ja, niżej podpisany, reprezentujący firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy i świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że zgodnie z art. 22 spełniam/-(y) warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4) nie podlegam/-(y ) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2.. (miejscowość i data). ( podpisano imię i nazwisko osoby upoważnionej) 15

16 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam/-( y ), że spełniam/-( y ) i przyjmuję (przyjmujemy) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy. (miejscowość i data) (podpisano imię i nazwisko osoby upoważnionej) 16

17 17

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Teatr im. Bogusławskiego, pl. Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz Telefon: 0-62 7605300 Fax: 0-62 7605303, adres e-mail: teatr@teatr.kalisz.pl, strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6

Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1. oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 SIWZ Sygn. ZP/01/PN/2013 Zgierz, dnia 04/11/2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Usługi ochrony osób i mienia CPV 79.70.00.00-4; 79.71.10.00-1 oraz obsługi szatni CPV 98.30.00.00-6 - 1 - SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA F/OG.261-1/2015 SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług - ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Legnicy POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo