Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku OGŁOSZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku OGŁOSZENIE"

Transkrypt

1 Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku Nr. sprawy AG OGŁOSZENIE Nasielsk Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, ul. Kościuszki Nasielsk. Tel/fax: (023) , (023) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie BZP pod numerem z dnia Przedmiot zamówienia: Usługa ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk. Kody( CPV ) : Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) 3. Adres strony internetowej na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia : 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 7. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 7.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 pzp), 7.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 7.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 1

2 7.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 7.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24- ustawy Prawo zamówień publicznych, 7.6. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy, 7.7. Złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych warunki: - złożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy o zamówienie, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez Wykonawców wg formuły,,spełnia nie spełnia, 8. Wadium- nie wymagane, 9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie-najniższa cena brutto-100 %, 10. Miejsce i termin składania ofert: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk,do dnia r. godz.10.00, 11. Koperta powinna być oznaczona: Przetarg nieograniczony,,ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 12. Termin związania ofertą: 30 dni, 13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy : nie dotyczy, 14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy, 15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy, 16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku mgr Agata Nowak 2

3 Nasielsk, dn Nr sprawy: AG DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W NASIELSKU Ul. KOŚCIUSZKI NASIELSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,poz.759 z poź. zm.) o wartości szacunkowej powyżej EURO. Zatwierdził: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku mgr Agata Nowak 3

4 Nasielsk, dn Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki Nasielsk Tel/fax (023) , (023) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Kod Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): Przedmiotem zamówienia jest usługa Ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk w skład której wchodzi: 1. zabudowana nieruchomość o powierzchni m 2 2. powierzchnia obiektów 4010,80m 2 3. Ogród Terapeutyczny o powierzchni 4287 m 2 w skład którego wchodzi: - ogród sztuk, - ogród koloru, - ogród powietrzny, - ogród zapachu i dźwięku, - ogród pobudzający, - ogród użytkowy, - część sportowa Obiekt posiada monitoring. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Opis części zamówienia, oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. 6. Termin wykonania zamówienia: Termin realizacji 12 m-cy od dnia zawarcia umowy. 4

5 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia warunków: Do udziału w postępowaniu dopuszczeni będą wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 7.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 7.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, 7.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 7.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 7.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 7.6. Spełniają i przyjmują warunki określone w SIWZ oraz we wzorze umowy, 7.7. Złożą ważną ofertę ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełnią wszystkie warunki wymagane przez ustawę prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń dostarczonych przez wykonawców wg formuły spełnia- nie spełnia 8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki wymienione w pkt. 7 powinni dostarczyć następujące dokumenty 8.1. Formularz ofertowy załącznik nr 1, 8.2. Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy załącznik nr 2, 8.3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp- załącznik nr 3, 8.4. Załącznik o przyjęciu warunków w SIWZ- załącznik nr 4, 8.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, określające uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oryginał pełnomocnictwa (lub jego poświadczona przez notariusza kopia) do podpisania ofert i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.5, 8.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 8.8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5

6 8.9. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej i mienia ważną w okresie realizacji zamówienia, Wykaz przewidzianych do realizacji zamówienia pracowników ochrony z licencjami I stopnia w wieku do 50 lat oraz zaświadczenie o niekaralności ( do imiennego wykazu należy dołączyć kserokopie licencji i zaświadczenia ), Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w obiektach użyteczności publicznej w zakresie ochrony osób i mienia oraz dołączenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi w ilości 3 szt. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku korespondencji za pomocą faksu lub droga elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.. Fax Zamawiającego- (023) , 2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest Pani Renata Różalska nr tel. (23) Wymagania dotyczące wadium: Wpłacenie wadium jest nie wymagalne. 11. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 12. Opis sposobu przygotowania ofert: Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, w języku polskim i zgodnie ze wskazaniami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Poprawki naniesione na dokumentach powinny być parafowane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu oferty Każda strona oferty musi być parafowana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną wymienioną w formularzu oferty, Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a łączną ilość stron wpisana w formularzu oferty Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo w formie kopii poświadczonych przez wykonawcę,,za zgodność z oryginałem Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, zawierającą pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowaną na Zamawiającego, z napisem: Oferta:,,Ochrona fizyczna obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku oraz 6

7 Nie otwierać przed r. godz Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z którymi będą mogli się zapoznać tylko członkowie komisji przetargowej i które nie będą mogły być okazywane osobom trzecim.(art.8 ust.3 p.z.p). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust Oferta złożona po terminie składania ofert, zostanie bez otwierania, niezwłocznie zwrócona do Wykonawcy. 13.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Oferta powinna być dostarczona w terminie do dnia r. godz w siedzibie zamawiającego tj: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Kościuszki 25, Nasielsk pok.35 (sekretariat) Otwarcie nastąpi w dniu r. godz Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert (część jawna) zostaną ogłoszone następujące informacje dotyczące : - imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, - cen ofert, - terminy wykonania zamówienia, Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji zamknie część jawną postępowania W przypadku, gdy wykonawca nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 13.2 i Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 15.1 Kryterium wyboru oferty: Jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest: -najniższa cena brutto 100 % C=(Cmin: Cb) x 100 [pkt] C ilość punktów badanej oferty[pkt] C min- najniższa cena w złożonych ofertach[zł] Cb cena oferty badanej[zł] Określenie ilości punktów oferty: Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 7

8 Ocena kryterium będzie następowała w skali punktowej od 0 do Opis sposobu wyboru oferty: Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość punktów C. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: -odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, -odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ, - została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty Przyjmuje się następujące zasady korekty oczywistych omyłek poprawia się tylko oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zapisami art. 87 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców Zamawiający w informacji o wyniku postępowania wskaże firmę (nazwę) i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz cenę Zamawiający prześle niezwłocznie zawiadomienie o wyborze oferty do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, określając w nim termin i miejsce zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie przedstawione wymagania, a jego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, w oparciu o przyjęte kryterium wyboru Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wyboru oferty W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy: Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 8

9 - opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, -wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - odrzucenia oferty Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Szczegółowe postanowienia regulujące kwestię wnoszenia odwołania oraz skargi do sądu regulują przepisy ustawy prawa zamówień publicznych w art g. 19. Wykaz załączników do SIWZ 19.1 Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Załącznik 2-wzór umowy Załącznik 3-oświadczenie Wykonawcy ze spełnia warunki określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Załącznik nr 4 oświadczenie, że wykonawca spełnia i przyjmuje warunki określone w SIWZ. 9

10 Załącznik Nr 1 do SIWZ. (miejscowość i data) (pieczęć adresowa wykonawcy) FORMULARZ OFERTY do... (Zamawiający)... W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na. (opis przedmiotu zamówienia). opublikowanego w stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. Oferujemy wykonanie usługi Ochrony fizycznej obiektów i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. Tadeusza Kościuszki 25, całodobowo we wszystkie dni tygodnia w skład której wchodzi: 4. zabudowana nieruchomość o powierzchni m 2 5. powierzchnia obiektów 3882,30 m 2 6. Ogród Terapeutyczny o powierzchni 4287 m 2 w skład którego wchodzi: - ogród sztuk, - ogród koloru, -ogród powietrzny, - ogród zapachu i dźwięku, - ogród pobudzający, - ogród użytkowy, - część sportowa. Obiekt posiada monitoring. Służba rozpoczyna się od godz.7.30 i trwa nieprzerwanie do godz dnia następnego i wykonywana jest przez jednego pracownika. Wartość usługi za jedna godzinę wynosi: cena netto... zł, słownie:... plus podatek VAT... % w kwocie... zł, razem wartość zamówienia z podatkiem VAT... zł, słownie Zamówienie realizowane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 3. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym Zał. Nr 2 do SIWZ. 10

11 4. Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z załączonym do specyfikacji wzorem umowy. 1. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 2. Oferta została złożona na... stronach (kartkach*) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki i dokumenty zgodnie ze SIWZ): 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... itd..... (podpisano imię i nazwisko osoby upoważnionej) * niepotrzebne skreślić 11

12 U M O W A Nr /2013 Z a ł ą c z n i k N r 2 d o S I W Z Zawarta w dniu r. w Nasielsku pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej im Jana Pawła II w Nasielsku ul. T. Kościuszki 25 reprezentowanym przez : Panią Agatę Nowak - Dyrektora zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a, zwanym dalej WYKONAWCĄ 1 ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania ochronę fizyczną obiektu i mienia Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku ul. T. Kościuszki 25 od dnia. do dnia... całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Służba ochrony rozpoczyna się o godz i trwa do godz następnego dnia i wykonywana jest przez jednego pracownika ochrony. Paragraf l może ulec zmianie, po uprzednim uzgodnieniu stron w przypadku organizowania imprez okolicznościowych przez Zamawiającego. 2 Na przedmiot umowy określony w paragrafie l składają się następujące czynności: l Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników w obiekcie oraz zamieszkałych pensjonariuszy. 2.Ochrona obiektu przed kradzieżą mienia, kradzieżą z włamaniem, dewastacją, wandalizmem, napadem rabunkowym, chuligaństwem, aktem terrorystycznym, zapobieżeniem pożaru i zalania. 3.Zapobieganie niewłaściwemu zachowaniu się osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. W celu właściwego wykonywania obowiązków ochrony, pracownicy ochrony mają obowiązek ciągłego obserwowania monitora, do którego przekazywana jest wizja z zainstalowanych kamer w obiekcie. Opracowany zakres obowiązków ochrony będzie integralną częścią niniejszej umowy, który stanowi załącznik nr1 do niniejszej umowy. 3 Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień... Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień... W tym czasie rozpoczyna się i kończy odpowiedzialność Wykonawcy za należyte i staranne wykonanie umowy - usługi ochrony. Wykonawca odpowiada za nienależyte i niestaranne wykonanie usługi ochrony na zasadzie art. 471 Kodeksu Cywilnego. 4 12

13 Wykonawca ubezpieczy na własny koszt i ryzyko pracowników ochrony. Pracownicy ochrony muszą być umundurowani, oznakowani LOGO firmy i osobistymi identyfikatorami. Zamawiający ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie technicznym: oświetlenie obiektu, ogrodzenie, zabezpieczenie techniczne - kłódki zamki itp., a w razie zgłoszenia przez Wykonawcę usterek w tym zakresie natychmiast je likwidować. 5 Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i od niego otrzymują polecenia. Zamawiający może wydawać pracownikom ochrony dyspozycję z pominięciem Wykonawcy, jeżeli polecenia te mieszczą się w przedmiocie umowy, nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie. 6 Za usługę ochrony fizycznej obiektu i mienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboczogodzinę jednego pracownika ochrony stawkę zgodnie z ofertą przetargową netto.....pln słownie: plus 23% podatku VAT to jest brutto...pln słownie:... Wynagrodzenie będzie przelewane na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. 7 Strony uzgodniły, że wypowiedzenie umowy może nastąpić za jednomiesięcznym wypowiedzeniem wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy może nastąpić natychmiastowo, w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez którąś ze stron. 8 W razie powstania sporu na tle niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyczerpania trybu polubownego załatwienia sprawy w formie pisemnej. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni licząc od daty zgłoszenia roszczenia. Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy właściwy dla Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 13

14 Załącznik nr 1 do umowy ZADANIA OBOWIĄZKI OCHRONY FIZYCZN EJ W OBIEKCIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W NASIELSKU UL.T.KOŚCIUSZKI Ochrona fizyczna w obiekcie prowadzona jest całodobowo przez jednego pracownika ochrony. Pracownicy ochrony występują w przydzielonym ubiorze oznakowanym logo firmy i z przypiętym na widocznym miejscu identyfikatorem osobistym. Generalnie pracownicy ochrony strzegą osób i mienia w obiekcie, przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem mienia i zaistnieniem pożaru. 2. Służba ochrony rozpoczyna się od godziny 7.30 i trwa do godziny 7.30 następnego dnia i prowadzona jest przez jednego pracownika. 3. Rozpoczynający służbę przychodzą 10 minut wcześniej, aby dokonać dokładnego obchodu terenu i obiektu, następnie przyjmują obiekt podpisując przyjęcie w książce służby z uwagami lub bez-. W razie stwierdzenia nieprawidłowości uszkodzeń mienia, kradzieży, kradzieży z włamaniem itp., należy natychmiast powiadomić Kierownictwo DPS i firmy. Opisując stwierdzone nieprawidłowości w książce służby. Natychmiast też powiadomić Policję, we własnym zakresie zabezpieczyć ślady, które mogą pochodzić od sprawcy przestępstwa, a w razie potrzeby powiadomić inne służby ratunkowe. 4. Pracownik ochrony przebywa w wyznaczonej w obiekcie dyżurce. W obiekcie zainstalowane są kamery, w dyżurce monitor, który bez przerwy musi być obserwowany przez jednego pracownika ochrony. Ma to na celu stwierdzenie czy na teren obiektu nie weszli potencjalni sprawcy przestępstw kryminalnych czy pensjonariusze Domu nie próbują wychodzić do miasta przez ogrodzenie, oraz obserwacje innych niepożądanych zjawisk. Pracownik ochrony co dwie godziny w porze dziennej i nocnej, dokonuje obchodu obiektu na zewnątrz i wewnątrz, reagując na wszystkie zjawiska, co do których będzie uzasadnione przypuszczenie, że może nastąpić przestępstwo itp. 5. Pracownik ochrony w dyżurce obsługuje łączność telefoniczną oraz zainstalowane wideofony, wydaje i przyjmuje klucze do pomieszczeń, dokonuje wpisów w książce ewidencji kluczy. W porozumieniu z Kierownictwem Domu wpuszcza i wypuszcza do Domu pensjonariuszy, dokonując wpisów do książki wyjść. Uzgodniono, że na przepustce pensjonariusze mogą przebywać do dwóch godzin. W przypadku nie powrócenia z przepustki do Domu po wyznaczonym czasie, należy natychmiast powiadomić Kierownictwo Domu i lokalną policję podając nazwisko i imię pensjonariusza oraz inne wiadome szczegóły np. wzrost, ubiór itp. 6. Osoby obce otrzymują stosowny identyfikator, przebywanie na terenie DPS należy odnotować w książce. 7. Pracownicy ochrony mają obowiązek współdziałania z Kierownictwem Domu, wykonywać ich polecenia np. prace porządkowe bez zgody Kierownictwa firmy.., ale wówczas jeżeli polecenia te nie będą kolidowały z nakreślonymi zadaniami,z prawem, Ustawą o Ochronie Osób i Mienia i nie będą ujemnie wpływały na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. 8. Grafiki służby ochrony są uzgadniane i przekazywane Kierownictwu DPS. 14

15 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 i nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24. ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Ja, niżej podpisany, reprezentujący firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy i świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że zgodnie z art. 22 spełniam/-(y) warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 4) nie podlegam/-(y ) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2.. (miejscowość i data). ( podpisano imię i nazwisko osoby upoważnionej) 15

16 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczam/-( y ), że spełniam/-( y ) i przyjmuję (przyjmujemy) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy. (miejscowość i data) (podpisano imię i nazwisko osoby upoważnionej) 16

17 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jedlnia Letnisko, dnia 10.07.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RZP 341/16/03/06 I. Informacje ogólne: Zamawiający : Gmina Jedlnia Letnisko Sprawę prowadzi: Urząd Gminy w Jedlni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy : DPS.A.ZP.7.2016 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Łeba, dnia 17.07.2013r.

Łeba, dnia 17.07.2013r. ZATWIERDZAM: Łeba, dnia 17.07.2013r. Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum w Łebie Nr sprawy: G/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 05-091 Ząbki, ul. Harcerska 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie NR 1 /PG/2012 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2013/S 215-373712. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2013/S 215-373712. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:373712-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Produkty farmaceutyczne 2013/S 215-373712 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia: http://mops.bip.czestochowa.pl Częstochowa: Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorzadowa jednostka kultury. Kraków: Usługa fizycznej ochrony prowadzonej przez jednoosobowy posterunek ochronny - nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Stella- Sawickiego, pozostających w użytkowaniu Muzeum Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania pn.: Dostawa chromatografu gazowego GC/MS/MS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do zadania pn.: Dostawa chromatografu gazowego GC/MS/MS Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy ul. Gliwicka 29 44-153 Sośnicowice Znak sprawy: IOROS/P1/2015 Sośnicowice, sierpień 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do zadania pn.:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu w obiektach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w roku 2013 Numer ogłoszenia: 261623-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.1) WADIUM. Informacja na temat wadium: III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przemyśl: Usługa kontroli biletów w autobusach komunikacji zbiorowej Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, oraz prowadzenie egzekucji należności z tytułu jazdy

Bardziej szczegółowo

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 1

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół nr 1 Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/ 2 /10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Docieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo