Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: r r.

2 W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę na opracowaniu i wdrożeniu działań, łagodzących budżetowe skutki, wynikające z wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 lutego tego roku, zmieniającej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom. Między innymi podjęto decyzję o natychmiastowej sprzedaży mieszkań, których dokumentacja jest już przygotowana oraz o organizacyjnym usprawnieniu przeprowadzenia zwiększonej liczby transakcji kupna sprzedaży. Ponadto zakończono prace nad dokumentem pod nazwą Strategia rozwoju Legnicy na lata i przekazano go do konsultacji Radzie Miejskiej. Dokument ten prezydent zaprezentował też opinii publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów oraz umieszczając go na stronie internetowej Urzędu Miasta W omawianym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, przewodniczący Rady Miejskiej, sekretarz i skarbnik miasta, dyrektor Biura Prezydenta, rzecznik prasowy i koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. W analizowanym okresie prezydent miasta: przyjął 37 projektów uchwał Rady Miejskiej, kierując je do zaopiniowania komisjom problemowym Rady Miejskiej, wydał 7 zarządzeń między innymi w sprawach: - przekształcenia, dodania nowych symboli i haseł do jednolitego rzeczowego wykazu akt, - przekazania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych, - zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2004, - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2004 roku, - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2004r., - sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2003, - zmian w budżecie miasta na rok 2004; podjął 77 postanowień między innymi w sprawach: - powołania komisji przetargowej: na zbycie nieruchomości lokalowych i zabudowanych oraz do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych, - w sprawie zbycia nieruchomości, - wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, - ustalenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, 2

3 - postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Legnicy, - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy, - przekazania nieruchomości w administrację Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, - zasad przekazywania nieruchomości, stanowiących własność gminy Legnica, Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, - upoważnienia dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej do działania jako wydzierżawiającego, - powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy, - powołania Komisji Likwidacyjnej na kasację wyeksploatowanych komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz podzespołów komputerowych znajdujących się w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Inicjatywa uchwałodawcza Materiały informacyjne i sprawozdawcze przekazane Radzie Miejskiej: - sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej podjętych w kadencji , a będących w realizacji w roku 2003, - wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w trybie indywidualnym w roku 2003 oraz ocena skutków, jakie te decyzje wywołały w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Legnicy, - sprawozdanie ze współpracy Legnicy z zagranicą w roku 2003, - informacja o stanie przygotowań do I Zjazdu Legniczan. Projekty uchwał Rady Miejskiej: - w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004, - zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica, - zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, - w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, - o likwidacji Technikum Gastronomicznego w Legnicy, - o likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy, - o likwidacji VII Liceum Profilowanego w Legnicy, - o likwidacji Technikum Odzieżowego na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, 3

4 - o likwidacji Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Technikum Elektroenergetycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej w Legnicy, - o likwidacji Technikum Handlowego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Technikum Hutniczo-Mechanicznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Gimnazjum Nr 8 w Legnicy, - o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Legnicy, - w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, - w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 w Legnicy, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona, Orła Białego, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dawnej wsi Przybków, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy Kolonii Piątnica, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dawnej wsi Piątnica, - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy tereny wojskowe przejęte po JAR leżące na północ od terenów Strefy Aktywności Gospodarczej, - zmieniający uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Legnicy i ustalenia jej obwodu, - zmieniający uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu, - w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Legnicę, - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne, 4

5 - w sprawie utworzenia środków specjalnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Legnicę, - zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą "żywienie" w jednostkach budżetowych prowadzonych przez miasto Legnicę, - w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, - w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, - w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 przez miasto Legnica, - przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata , - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze, - zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2004, - w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Legnicy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, - w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2004r. znak PN.II /14/04 (dotyczy & 2 pkt 1 12 uchwały Nr XVII/166/04 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy teren usług publicznych i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy Kartuska, Kamienna, Limanowskiego, Nadbrzeżna). Prezydent miasta zapoznał się również z opiniami i wnioskami następujących Komisji problemowych Rady Miejskiej: - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, - Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny, - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, - Budżetu i Finansów, - Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz przekazał do realizacji uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji 23 lutego 2004r. Prezydent miasta skierował do komisji następujące materiały informacyjne dotyczące: - analizy wydatków na finansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych (Komisja Budżetu i Finansów), - zarządzania nieruchomościami gminy Legnica (Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta), 5

6 - analizy wydatków na inwestycje oraz remonty obiektów oświaty i kultury w Legnicy za 2003r. w rozbiciu na poszczególne placówki oświaty i kultury (Komisja Budżetu i Finansów), - Ustawy po zmianach: Prawo budowlane, Zagospodarowanie przestrzenne. Usprawnienia procesu budowlanego miasta Legnicy. (Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta). PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie aktywizacji gospodarczej i ograniczania skutków bezrobocia. Prezydent miasta: - wyraził zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kawaleryjskiej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przylegających, tj na miejsca parkingowe dla firm "DAKAR" s.c. i PHU "EMI" sp. z o.o., - przeznaczył do wynajmu wolne lokale użytkowe położone przy ul. Okólnej 3a, Wrocławskiej 41 of. i 239, Żwirki i Wigury 36, Rynek 10 oraz do zbycia lokal użytkowy położone przy ul. Lotniczej 3, - wyraził zgodę na zbycie lokali użytkowych położonych przy ul. Wrocławskiej 4 i 89, Chojnowskiej 9, Złotoryjskiej 7 - w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, - wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu firmie PPH "Omega" z Legnicy na postawienie nośnika reklamowego, - przyjął ofertę inwestycyjną na zbycie nieruchomości położonych w rejonie ronda Unii Europejskiej (dz. nr 2/20, 2/24, 2/22) i ul. Sudeckiej oraz al. Piłsudskiego (dz. nr 19/17) w ramach przetargu ofertowego, - postanowił o wstrzymaniu postępowań administracyjnych oraz o naliczeniu dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania terminu rozpoczęcia budowy na nieruchomości gruntowej Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Modernbud" sp. z o.o. w Legnicy i Towarzystwu Budownictwa Społecznemu "Invest-Cema" sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, - postanowił o naliczeniu dodatkowej opłaty rocznej z uwagi na niezagospodarowanie nieruchomości położonej w obrębie Stare Miasto (dz. nr 233/1 i 233/2) osobom fizycznym oraz dz. nr 311 Spółce Akcyjnej SAVIA z siedzibą w Bielsku Białej, - wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Złotoryjskiej 170 Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz przy ul. II Armii Wojska Polskiego (dz. nr 475) Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Glob-Geo. 6

7 - 19 lutego odbyło się w Ratuszu szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i wyższych uczelni, celem którego było zapoznanie beneficjentów z warunkami i procedurą przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (organizator: Wydział Rozwoju Miasta UM). - 9 marca rozpoczęły się pierwsze z czterech cykli warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, których organizatorami są: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach oraz prezydent Legnicy i starostwa powiatu ziemskiego. W szkoleniu uczestniczyło 80 osób. Wśród nich byli przedstawiciele środowiska gospodarczego, okołobiznesowego, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni, a także przedstawiciele samorządów z miasta i powiatu ziemskiego. - Od 2 stycznia do 17 marca 2004r. dokonano 192 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wiodące branże: handel, usługi informatyczne i budowlane. 41 osób, w tym 2 niepełnosprawnych, skorzystało ze zwolnienia ze stałej opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w myśl uchwały Rady Miejskiej Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. 2. W dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska. Prezydent miasta: - odstąpił od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Przybków (dz. nr 582), przy ul. Wałbrzyskiej (dz. nr 86/1), Asnyka (dz. nr 604), - wyraził zgodę na dzierżawę działki nr 261 obręb Przybków, na poprawę warunków zagospodarowania, - z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową najemców, wyraził zgodę na odroczenie płatności trzeciej raty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Hutników 12, - umorzył należności czynszowe nieściągalne powstałe w wyniku nieopłacania czynszu za zajmowany lokal mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 59/7 w wysokości ,67 zł, - nie wyraził zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia spłaty rat rocznych z tytułu nabycia własności budynków położonych przy ul. Wojska Polskiego 42, Kartuskiej 70, Grabowej 39, Pątnowskiej 32, - wyraził zgodę Zarządowi Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy na przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. św. Piotra 10, - wyraził zgodę na rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 6 użytkownikom (osoby fizyczne), 7

8 - upoważnił zastępcę prezydenta Ryszarda Białka, dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami J.Milera i jego zastępcę K.Szeremetę do prowadzenia negocjacji w zakresie pozyskiwania gruntów niezbędnych pod budowę obwodnicy zachodniej, - wyraził zgodę na sprzedaż prawa własności działek zabudowanych domami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej położonymi przy ul. Radosnej, będącymi w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych Zgoda oraz zabudowanych budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Lwowskiej 6-8 Spółdzielni Mieszkaniowej Załoga, - wyraził zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Kunicach przy ul. Słonecznej w drodze przetargu nieograniczonego, - przyjął plan finansowy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na 2004r. - W analizowanym okresie gmina sprzedała m.in. 11 mieszkań i jeden lokal użytkowy. Ponadto zbyto jedną działkę pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Czerwonych Maków W dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa. Prezydent miasta: - zalecił podjęcie działań celem pilnego zakupu drogowej stacji meteorologicznej i zamontowanie jej jeszcze przed nastaniem pory zimowej przy wiadukcie drogowym w ciągu al. Piłsudskiego. 4. W dziedzinie pomocy społecznej. Prezydent miasta: - przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legnicy oraz plan pracy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legnicy na rok 2004, - zaakceptował powołanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. wdrażania ustawy o świadczeniach rodzinnych. KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent miasta zapoznał się z wynikami kontroli oraz wnioskami pokontrolnymi w następujących placówkach: - Szkole Podstawowej Nr 1, - Miejskim Przedszkolu Nr 7, - Miejskim Przedszkolu Nr 19, - Miejskim Przedszkolu Nr 16, 8

9 - Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, - Miejskim Przedszkolu Nr 1. INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY > W toku realizacji są następujące inwestycje: - w budynku dydaktyczno - żywieniowym w SP nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej, - w Akademii Rycerskiej - skrzydło "C" i "D", - mosty na rzece Kaczawie i Młynówce wraz z najazdami w ciągu obwodnicy zachodniej, - drogi na osiedlu domków jednorodzinnych "Wierzbiak", - droga wraz z uzbrojeniem - przedłużenie ulicy Słowackiego, - odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia do rzeki Kaczawy. > W zakresie prowadzonych prac projektowych: - podpisano umowę z BMT Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na opracowanie "Studium wykonalności dla rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Legnicy" oraz Raport oddziaływania na środowisko (planowane współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce), - podpisano umowę z BMT Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na opracowanie "Studium wykonalności dla remontu i modernizacji wydzielonej części Akademii Rycerskiej - skrzydeł "E" i "A" (planowane współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), - podpisano z Politechniką Wrocławską (Instytut Geologii i Hydrotechniki) umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej nasypów pod trybunami na Stadionie przy ul. Orła Białego (termin opracowania do końca kwietnia br.), - otrzymano z ZE SA techniczne warunki przyłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Piechoty 1 oraz decyzję z Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa o warunkach zabudowy budynku przy ul. Piechoty 1. > Wnioski o wsparcie finansowe samorządu na niektóre zadania inwestycyjne: - wystąpiono do posłów na Sejm RP: B. Kowalskiej i R. Maraszka oraz senatora M. Lewickiego z prośbą o podjęcie działań wspierających starania prezydenta miasta o uzyskanie w 2004 r.: dofinansowania prac remontowo - adaptacyjnych w Akademii Rycerskiej ( zł - z Ministerstwa Kultury lub ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa), dofinansowania remontu obiektów zabytkowych - Akademii Rycerskiej (500 tys. zł) i auli I LO ( zł) z budżetu wojewody dolnośląskiego oraz umieszczenia inwestycji : modernizacja stadionu sportowego i modernizacja hal z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz zagospodarowanie terenu z budową boiska naziemnego z bieżnią i skocznią oraz place do rzutu kulą w Zespole Szkół 9

10 Samochodowych - w "Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 i dalsze". > przeprowadzono remonty w następujących placówkach oświatowych: - wykonanie opasek betonowych wokół budynku w sali gimnastycznej oraz remont dachu budynku dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr tys. zł, - wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z odgałęzieniami w Zespole Szkół Medycznych 5 tys. zł, - zmiana systemu ogrzewania (z ogrzewania elektrycznego na gazowe) w Zespole Szkół Rolniczych 20 tys. zł. PRZETARGI - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Jaworzyńskiej (dz. nr 840/1) brak ofert, - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej przy ul. Sudeckiej (dz. nr 19/17) oraz nieruchomości zabudowanej przy al. Rzeczypospolitej 116 brak ofert, - przetarg ustny nieograniczony na zbycie: nieruchomości zabudowanej przy ul. Złotoryjskiej 116 oraz lokali użytkowych przy al. Rzeczypospolitej 71 i ul. Mickiewicza 20; sprzedano tylko lokal użytkowy przy al. Rzeczypospolitej 71, - przetarg ustny nieograniczony na najem 19 lokali użytkowych - wyłoniono nabywców na trzy lokale użytkowe przy ul. Wrocławskiej 72, ul. Żwirki i Wigury 36, ul. Czarnieckiego 3, - przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 227 brak ofert. > Rozstrzygnięte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szt. 70) - przetarg nieograniczony poniżej EURO - "Aku Composites" sp. z o.o. z Polic, - badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok przetarg nieograniczony poniżej EURO - Przedsiębiorstwo Konsultingowo - Audytingowe "Audytor - Wrocław" z Legnicy, - postępowanie o zamówienie publiczne w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji powyżej EURO na "Rekultywację środowiska gruntowo - wodnego na terenie b. lotniska JAR w Legnicy" - "Dekonta Polska" sp. z o.o. z Kielc, - obsługa prawna Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz podległych gminie jednostek oświatowych - radca prawny Iwona Jaworska z Legnicy, 10

11 - remont wiat przystankowych w mieście - przetarg nieograniczony poniżej EURO - Zakład Remontowy M. Kosecki z Legnicy. PRZYJMOWANIE MIESZKANCÓW W okresie od 16 lutego do 19 marca prezydent miasta przyjął 15 osób w sprawach indywidualnych, m.in. w sprawie zamiany mieszkań, rozłożenia lub umorzenia zaległości czynszowych, przywrócenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wykupu lokalu użytkowego, rozliczeń za centralne ogrzewanie i energię elektryczną, dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy, skargi na właściciela lokalu użytkowego. Natomiast zastępcy prezydenta miasta przyjęli 20 mieszkańców, którzy zwracali się o pomoc m.in. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego, zaległości czynszowych, umorzenia spłaty rat z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego, remontu elewacji i klatki schodowej, usunięcia elementów azbestowych z budynku przy ul. Lotniczej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Złotoryjskiej (kompleks R 32). W ramach bezpośredniego komunikowania się z mieszkańcami w redakcjach gazety "Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej" i "Konkretów" prezydent miasta oraz jego zastępcy sześciokrotnie pełnili dyżury, rozmawiając z ok. 40 legniczanami na tematy ich nurtujące (problemy mieszkaniowe, remonty budynków komunalnych, nowe warunki wykupu mieszkań, dzierżawy nieruchomości). PROMOCJA MIASTA - Urząd Miasta planuje wydawanie cyklu miesięcznych informatorów dotyczących imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych. Pierwszy numer ukaże się pod koniec kwietnia, a dotyczyć będzie majowej oferty legnickich instytucji kultury i sportu. Informator jest przygotowywany przy współpracy legnickich instytucji kultury, w ramach wprowadzanego aktualnie zintegrowanego systemu promocji miasta marca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: prof. Norbert Wieschalla z Akademii Sztuk Pięknych, prof. Eugeniusz Smoliński z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Piotr Krzemiński, fotografik i projektant, która oceniła prace graficzne zgłoszone w zamkniętym konkursie na logo Legnicy. W konkursie wzięło udział 6 artystów (na siedmiu zaproszonych), którzy zgłosili 50 arkuszy A3 i 1 arkusz A4 projektów i wariantów znaku. Komisja postanowiła wybrać na logo Legnicy projekt Jaśka Zboruckiego niebieski "klucz ptak" z pomarańczową linią. Jurorzy, wymieniając walory znaku, 11

12 podkreślili m.in. podwójność interpretacyjną znaku, nawiązującą do historii i przyszłości miasta. - Przystąpiono do opracowywania scenariusza filmu o Legnicy; - Na czterech autobusach MPK sp. z o.o. zamieszczono informacje, reklamujące i promujące I Wielki Zjazd Legniczan. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA - 19 lutego odbyło się w Ratuszu spotkanie z dr. G. Kaske, przewodniczącym Federalnej Grupy Legnicy w RFN w sprawie mogił zbiorowych z 1945r. na Cmentarzu Komunalnym lutego spotkanie prezydenta miasta z prezesem firmy TBMCA Polska sp. z o.o., Yoshiaki (Joe) Miyagawa i artystą plastykiem Edwardem Mirowskim marca prezydent Tadeusz Krzakowski wraz z Elżbietą Drążkiewicz Kierzkowską, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przyjęli w Ratuszu gości uczestników sesji, zorganizowanej przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wśród uczestników byli przedstawiciele Uniwersytetu Ludowego w Wuppertalu, legniccy uczniowie i studenci. SPOTKANIA - 16 lutego prezydent miasta złożył wizytę w Pogotowiu Ratunkowym. Rozmawiano m.in. o sytuacji finansowej Pogotowia oraz o świadczeniu usług medycznych w czasie dni wolnych od pracy i w godzinach popołudniowych lutego prezydent T. Krzakowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, podczas którego omawiano m.in. cele i formy współdziałania z władzami uczelni lutego prezydent T. Krzakowski rozmawiał z Elżbietą Chucholską, prezesem Stowarzyszenia Kobiety Europy na temat przygotowań do pokazu mody "Wiosna 2004" lutego prezydent T. Krzakowski spotkał się z przewodniczącym Federalnej Grupy Legnica z RFN dr. Gerhardem Kaske. Rozmawiano o zagospodarowaniu terenu Cmentarza Komunalnego, na którym znajdują się zbiorowe mogiły z 1945 r. osób różnych narodowości: Włochów, Niemców, Polaków, Rosjan (aktualnie jest tam tablica informacyjna). Podczas 12

13 spotkania ustalono, że w najbliższym czasie zostanie dokonany ze stroną niemiecką wybór projektu obelisku i będą przedstawione koszty tego przedsięwzięcia. Strona polska zajmie się przygotowaniem i wykonaniem robót, a niemiecka sfinansuje w całości powstałe koszty lutego w ratuszu prezydent T. Krzakowski spotkał się z grupą legnickich przedsiębiorców handlowych. Rozmawiano o zasadach sprzedaży lokali użytkowych. Kupcy zwrócili uwagę na trudności wynikające m.in. z braku pieniędzy na wpłatę pierwszej raty za wykupiony lokal (aktualnie 30 %) lutego prezydent T. Krzakowski odbył spotkania z przewodniczącymi Rad Nadzorczych i prezesami spółek komunalnych: LPWiK, MPK, SAG i LPGK, poświęcone omówieniu sytuacji w firmach i planach inwestycyjnych na ten rok lutego prezydent Tadeusz Krzakowski rozmawiał z Andrzejem Mierzwą, szefem Klubu Tańca Towarzyskiego Lew w sprawie organizacji tegorocznej edycji Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Złotego Lwa (ostatni turniej odbył się w 1999r.). Turniej odbędzie się 28 marca, a wystąpią w nim drużyny z Łotwy, Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy lutego gośćmi prezydenta miasta byli przedstawiciele firmy SCS Polska sp. z o.o. "Systemy kablowe" : Jacek Kozań, Kurt Kleinmichel i Andreas Stahlschmidt, którzy zakupili w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 260 zabudowaną nieruchomość, co pozwoliło spółce na szybkie uruchomienie produkcji. W listopadzie ub. r. załoga liczyła 25 osób, aktualnie powiększyła się o 30 pracowników, a docelowo zakład ma zatrudniać od 120 do 150 osób lutego prezydent T. Krzakowski rozmawiał z prezesem Klubu "Ikar", Stanisławem Kotem (piłka siatkowa) o aktualnej sytuacji klubu w rozgrywkach o awans do I ligi oraz o udzieleniu pomocy w cyklu rozgrywek lutego odbyła się w Ratuszu uroczystość podsumowania Roku Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego pod hasłem "Legnica - razem dla wszystkich" z udziałem prezydenta T. Krzakowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Cz. Kozaka oraz przedstawicieli kilkunastu legnickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i środowisk, które w ub. r. zrealizowały bogate i różnorodne programy wsparcia i pomocy na rzecz ludzi niepełnosprawnych lutego prezydent miasta spotkał się w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk z reprezentacją legnickiej społeczności romskiej, z 20-osobową grupą członków założycieli 13

14 Stowarzyszenia Romów w Legnicy. Podczas dyskusji reprezentanci Romów przedstawili prezydentowi miasta różne problemy, z jakimi boryka się ich środowisko. Prezydent zadeklarował wolę konkretnego wspierania działalności Stowarzyszenia. Poprawie warunków życia, pracy, zdobywania wykształcenia przez romskie dzieci i młodzież służyć ma opracowany w Urzędzie Miasta program pomocowy lutego w ratuszu prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się ze Strażą Miejską. Rozmawiano m.in. o skuteczności działań formacji, zatrudniającej 54 osoby. Prezydent zwrócił uwagę na potrzebę skutecznego i szybkiego reagowania na wszelkie przejawy zagrożeń, wandalizmu i chuligaństwa oraz wzmożonej kontroli przestrzegania ładu i porządku, zwłaszcza w centrum miasta. Prezydent T. Krzakowski przedstawił propozycję stworzenia patrolu szkolnego, który poruszając się w oznakowanym samochodzie, będzie eliminował niestosowne zachowania uczniów, przebywających na ulicach podczas trwania zajęć w szkołach. - 4 marca prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się z przedstawicielami klubów i organizacji, zajmujących się sportowym szkoleniem dzieci i młodzieży. W tym roku na dofinansowanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży przeznaczy się z budżetu miasta ponad 470 tys. zł. Podczas spotkania prezydent podkreślił, że na wsparcie samorządu moga liczyć szczególnie te podmioty, których podopieczni uzyskują bardzo dobre wyniki sportowe i które dają młodym możliwość kontynuowania kariery zawodniczej także w kategorii seniorów. - 8 marca prezydent T. Krzakowski przyjął Ryszarda Zasławskiego, ordynatora oddziału ginekologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Gość przedstawił prezydentowi propozycję objęcia honorowym patronatem konferencji medycznej, która odbędzie się 24 kwietnia. - 8 marca prezydent miasta odbył spotkanie z Jerzym Czeszejko Sochackim z Akademii Gracji i Wdzięku, które poświęcono omówieniu wspólnej inicjatywy, tj. organizacji Wyborów Miss Ziemi Legnickiej Będzie to impreza o charakterze promocyjno - rozrywkowym. Gala finałowa odbędzie się 23 października. - 9 marca prezydent T. Krzakowski spotkał się w Lubinie z Józefem Dudziakiem, dyrektorem Biura Zarządu KGHM Polska Miedź SA. w sprawie udziału przedstawicieli Kombinatu w sesji Rady Miejskiej poświęconej przyszłości legnickiej Huty Miedzi. Rozmawiano również o wsparciu finansowym KGHM różnych przedsięwzięć legnickiego samorządu i jednostek podległych. 14

15 - Od 10 do 12 marca prezydent T. Krzakowski uczestniczył w V Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Prezydent uczestniczył w panelach poświęconych systemowi dostępu jednostek samorządu terytorialnego do kapitału oraz informatyzacji jako narzędzia sprawnej administracji samorządowej marca prezydent miasta spotkał się z najemcami lokali użytkowych, położonych przy ul. NMP w sprawie wyceny lokali przeznaczonych na sprzedaż marca prezydent T. Krzakowski wziął udział w spotkaniu z członkami Towarzystwa Miłośników Legnicy Pro Legnica z okazji pierwszej rocznicy reaktywowania Towarzystwa marca odbyło się w Ratuszu spotkanie z uczestnikami konkursu na znak graficzny Legnicy z udziałem prezydenta T. Krzakowskiego i członków komisji konkursowej marca prezydent miasta T. Krzakowski wraz z zastępcą Jadwigą Zienkiewicz i grupą radnych(g. Brandys, J. Flendrich, L. Sanocki) na czele z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Cichoniem uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Drzymały. W trakcie spotkania poruszano problemy osiedla, związane m.in. ze stanem technicznym budynków zasiedlonych w 1993r. (po JAR), z opłatami czynszowymi oraz rozliczeniami za centralne ogrzewanie za sezon grzewczy 2002/2003. Mieszkańcy pytali także o zasady prywatyzacji mieszkań komunalnych i stosowane bonifikaty marca prezydent T. Krzakowski brał udział w zorganizowanym przez Kiwanis Club Legnica i jego prezydenta Benedykta Ksiądzynę w spotkaniu na temat przyszłości legnickiego lotniska marca prezydent T. Krzakowski odbył spotkanie z Grzegorzem Szwancyberem, dyrektorem Huty Miedzi. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania i przyszłości legnickiej Huty oraz znaczenia jej istnienia dla lokalnego rynku pracy. WYDARZENIA 15

16 - 17 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie salonu meblowego Bodzio na os. Piekary, w którym uczestniczył m.in. prezydent miasta T. Krzakowski lutego odbył się we Wrocławiu etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Troje uczniów I LO zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego : Marta Widlarz z kl. II e, Urszula Witek z kl. II e i Daniel Dydak z kl. IV b (w ub. r. był finalistą eliminacji centralnych) i będzie reprezentować Dolny Śląsk w Warszawie. Cała trójka w nagrodę otrzymał także certyfikat zwalniający z matury z języka polskiego i wstęp wolny na polonistykę w Uniwersytecie Wrocławskim. Uczniów do olimpiady przygotowuje Tomasz Dziurzyński lutego Bal Pociąg do Europy z okazji zbliżającego się I Zjazdu Legniczan (org. Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica ). - V Liceum Ogólnokształcące otrzymało certyfikat "Szkoły przyjaznej uczniom" za pozytywną ocenę wystawioną przez uczniów i zakwalifikowanie się do II etapu Konkursu "Super szkoła", zorganizowanego przez redakcję "Super expressu" pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Sportu oraz Marszałka Sejmu RP. - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podsumowało sportowe współzawodnictwo dzieci i młodzieży za 2003 r. W klasyfikacji uwzględniono 358 powiatów i 777 gmin z terenu całego kraju. W kategorii gmin Legnica zajęła 60 miejsce w kraju i 7 w województwie dolnośląskim. Za szczególne wyróżniające się kluby, których łącznie sklasyfikowano 2599, Ministerstwo uznało legnickiego "Strzelca" i Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon - do lutego w Akademii Rycerskiej odbył się koncert Legnickiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny (org. Towarzystwo "Pro Sinfonica" i LCK) lutego w Galerii "Loża" Legnickiej Biblioteki Publicznej odbyło się otwarcie wystawy "Smok" (ilustracje książek dziecięcych i batik prace dzieci z MCK) lutego w Akademii Rycerskiej otwarto wystawę fotografii pn. "Nasi bracia mniejsi". - 4 marca odbyły się eliminacje szkolne legnickiego konkursu samorządowego (V edycja), który w tym roku przebiega pod hasłem "Polska - Niemcy. Trudna przeszłość, wspólna przyszłość", nad którym honorowy patronat - na prośbę prezydenta Legnicy - objął Konsul 16

17 Genralny RFN we Wrocławiu dr Peter Ohr. Miejski finał konkursu zostanie przeprowadzony 22 kwietnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego marca w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Puchar Polski w Taekwon - do juniorów i seniorów, na którym bardzo dobrze spisali się zawodnicy KKSW Legnica z SDK "Kopernik", m.in.: Marzanna Pawlik w walkach kobiet do 52 kg oraz w układach formalnych zdobyła dwa złote medale; Maciej Żuk wywalczył brązowy medal w konkurencji układów formalnych juniorów, Adrian Rogowski - brązowy medal w walkach juniorów do 58 kg. - 5 marca w hali przy ul. Lotniczej odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, którego głównym organizatorem był poseł Tadeusz Samborski, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy", a patronami - prezydent Legnicy i starosta powiatu ziemskiego oraz dyrektor KRUS. Podczas koncertu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". - 5 marca w Galerii Miro wernisaż wystawy prac Magdy Jągowskiej Topografia czerwieni. - 6 marca - w hotelu Qubus odbył się legnicki pokaz mody "Wiosna 2004", zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiety Europy, pod honorowym patronatem prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. - 6 marca - Legnicka Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica" zorganizowały promocję książki Agnieszki Cubały pt. "Ku wolności" marca - w Muzeum Miedzi odbył się wernisaż wystawy pod nazwą "Newsweek Polska" marca - Legnicka Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie ze znaną pisarką Joanną Siedlecką marca w Galerii Sztuki wernisaż wystawy prac artystycznych ze srebra Sławomira Fijałkowskiego Interakcja oraz wystawy fotograficznej Miasto i człowiek i 16 marca odbyła się konferencja popualarnonanukowa pod hasłem "Polska w Unii w oczach młodego Europejczyka". Jej organizatorem był legnicki Oddział Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, a patronat nad sesją objął prezydent miasta T. Krzakowski i 19 marca w hotelu Qubus trwały Targi Edukacyjne pod honorowym patronatem prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego. Oferty programowe zaprezentowało 30 17

18 wystawców, a wśród nich 12 legnickich szkół średnich i 18 wyższych uczelni, w tym również z innych miast w kraju. - Od 18 marca w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży przy ul. Mickiewicza będzie można oglądać retrospektywną wystawę grafiki wychowanków Aliny Dziewońskiej z MCK i 20 marca legnicki Lions Club "Silesia" gościć będzie niemieckiego partnera - Lions Club Goslar - Bad Herzburg. Zostanie podpisane porozumienie o współpracy. - Uczniowie I LO w finałach centralnych olimpiad. Michał Palczyński, uczeń kl. IV B został zakwalifikowany do zawodów centralnych XXX Olimpiady Historycznej, która odbędzie się marca w Gdańsku. Artur Gątowski, uczeń kl. IV A został zakwalifikowany do finału centralnego XI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Nauczycielką obu uczniów jest Joanna Piskorska - Gomoliszek. - Miasto Legnica otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (za finał w konkursie Przyjaźni środowisku oraz zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (za zwycięstwo w V edycji Konkursu Ekologicznego Gmina przyjazna środowisku ). Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Maria Kubasik 18

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM

I. ZARZĄDZANIE MIASTEM Szanowni Państwo! Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym prezydentury Tadeusza Krzakowskiego. Prezydent w pełni realizował już określone swym programem wyborczym,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 13 maja 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 18.01.2012 r. do 14.02.2012 r. W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta skupiał uwagę na realizacji trwających w mieście inwestycji i remontów. Rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Punkt Informacyjny dla Bezrobotnych odwiedziły 2 osoby, którym udostępniono oferty pracy ze strony Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. B - BB. 0057.2.2014 Czeladź, dnia 17.03.2014r. Informacja międzysesyjna za okres od 11.02.2014 r. do 13.03.2014. 1. Informacje ogólne. 1.1 Dane demograficzne. Liczba ludności wg stanu na dzień 1 marca

Bardziej szczegółowo

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W

ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA 1 (78)... 2014 WYSOKA W www. gminalancut.pl nr 1 (78)... marzec 2014 ISSN 1731-9773 str. ALBIGOWA CIERPISZ GŁUCHÓW HANDZLÓWKA KOSINA KRACZKOWA ROGÓŻNO SONINA WYSOKA W numerze: Rok 2013 w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT o stanie miasta - 2009 -

RAPORT o stanie miasta - 2009 - RAPORT o stanie miasta - 2009 - (stan na 31 grudnia 2009 r.) Tarnów 2010 r. Zebrał i opracował zespół redakcyjny w składzie: Agnieszka Prochot-Józefów Angelina Słomska Raport o stanie miasta za 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ZABRZE Strategia Rozwoju Miasta Zabrze została przyjęta uchwałą Nr XIII/166/99 Rady Miejskiej w Zabrzu w dniu 13 września 1999 r.. Strategia Rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XIX 2 (342) Bielawa, 1-15 lutego 2011 r. ISSN 1508-1362 Noworoczne spotkania Burmistrza Jak co roku w styczniu, tak i w roku 2011, burmistrz Ryszard Dźwiniel

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze

Starostwo Powiatowe w Jaworze - STR. 13-16 Dwa wnioski Powiatu Jaworskiego uzyskały dotację Termomodernizacje szkół za unijne pieniądze Jawor - STR. 2-10 Podwójny sukces Burmistrz odebrał promesę na 1,3 mln zł na modernizację gospodarki wodno-ściekowej Kolejne blisko 30 mln zł zapewnione na lata 2015-2020 Sukcesem zakończyły się prace

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo