Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: r r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r."

Transkrypt

1 Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: r r.

2 W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę na opracowaniu i wdrożeniu działań, łagodzących budżetowe skutki, wynikające z wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 lutego tego roku, zmieniającej zasady sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom. Między innymi podjęto decyzję o natychmiastowej sprzedaży mieszkań, których dokumentacja jest już przygotowana oraz o organizacyjnym usprawnieniu przeprowadzenia zwiększonej liczby transakcji kupna sprzedaży. Ponadto zakończono prace nad dokumentem pod nazwą Strategia rozwoju Legnicy na lata i przekazano go do konsultacji Radzie Miejskiej. Dokument ten prezydent zaprezentował też opinii publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów oraz umieszczając go na stronie internetowej Urzędu Miasta W omawianym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent i jego zastępcy, przewodniczący Rady Miejskiej, sekretarz i skarbnik miasta, dyrektor Biura Prezydenta, rzecznik prasowy i koordynator radców prawnych. Zapraszano również dyrektorów wydziałów i przedstawicieli instytucji zainteresowanych omawianymi zagadnieniami. W analizowanym okresie prezydent miasta: przyjął 37 projektów uchwał Rady Miejskiej, kierując je do zaopiniowania komisjom problemowym Rady Miejskiej, wydał 7 zarządzeń między innymi w sprawach: - przekształcenia, dodania nowych symboli i haseł do jednolitego rzeczowego wykazu akt, - przekazania uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków budżetowych, - zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2004, - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2004 roku, - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2004r., - sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2003, - zmian w budżecie miasta na rok 2004; podjął 77 postanowień między innymi w sprawach: - powołania komisji przetargowej: na zbycie nieruchomości lokalowych i zabudowanych oraz do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych, - w sprawie zbycia nieruchomości, - wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, - ustalenia instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych, 2

3 - postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Legnicy, - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy, - przekazania nieruchomości w administrację Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, - zasad przekazywania nieruchomości, stanowiących własność gminy Legnica, Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej, - upoważnienia dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej do działania jako wydzierżawiającego, - powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy, - powołania Komisji Likwidacyjnej na kasację wyeksploatowanych komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz podzespołów komputerowych znajdujących się w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta. WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIEJSKĄ Inicjatywa uchwałodawcza Materiały informacyjne i sprawozdawcze przekazane Radzie Miejskiej: - sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Miejskiej podjętych w kadencji , a będących w realizacji w roku 2003, - wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w trybie indywidualnym w roku 2003 oraz ocena skutków, jakie te decyzje wywołały w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Legnicy, - sprawozdanie ze współpracy Legnicy z zagranicą w roku 2003, - informacja o stanie przygotowań do I Zjazdu Legniczan. Projekty uchwał Rady Miejskiej: - w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Legnica z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004, - zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica, - zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, - w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, - o likwidacji Technikum Gastronomicznego w Legnicy, - o likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Legnicy, - o likwidacji VII Liceum Profilowanego w Legnicy, - o likwidacji Technikum Odzieżowego na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, 3

4 - o likwidacji Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Technikum Elektroenergetycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej w Legnicy, - o likwidacji Technikum Handlowego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Technikum Hutniczo-Mechanicznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej w Legnicy, - o likwidacji Gimnazjum Nr 8 w Legnicy, - o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Legnicy, - w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, - w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 w Legnicy, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona, Orła Białego, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dawnej wsi Przybków, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy Kolonii Piątnica, - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dawnej wsi Piątnica, - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy tereny wojskowe przejęte po JAR leżące na północ od terenów Strefy Aktywności Gospodarczej, - zmieniający uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Legnicy i ustalenia jej obwodu, - zmieniający uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 2 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu, - w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z niektórych świadczeń przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Legnicę, - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne, 4

5 - w sprawie utworzenia środków specjalnych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Legnicę, - zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych pod nazwą "żywienie" w jednostkach budżetowych prowadzonych przez miasto Legnicę, - w sprawie przekształcenia SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, - w sprawie przekształcenia Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, - w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 przez miasto Legnica, - przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata , - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego "TBS" sp. z o.o. w Kamiennej Górze, - zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2004, - w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta Legnicy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, - w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2004r. znak PN.II /14/04 (dotyczy & 2 pkt 1 12 uchwały Nr XVII/166/04 Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy teren usług publicznych i mieszkalnictwa w kwartale zabudowy Kartuska, Kamienna, Limanowskiego, Nadbrzeżna). Prezydent miasta zapoznał się również z opiniami i wnioskami następujących Komisji problemowych Rady Miejskiej: - Komisji Rewizyjnej, - Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej, - Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny, - Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, - Budżetu i Finansów, - Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz przekazał do realizacji uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji 23 lutego 2004r. Prezydent miasta skierował do komisji następujące materiały informacyjne dotyczące: - analizy wydatków na finansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych (Komisja Budżetu i Finansów), - zarządzania nieruchomościami gminy Legnica (Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta), 5

6 - analizy wydatków na inwestycje oraz remonty obiektów oświaty i kultury w Legnicy za 2003r. w rozbiciu na poszczególne placówki oświaty i kultury (Komisja Budżetu i Finansów), - Ustawy po zmianach: Prawo budowlane, Zagospodarowanie przestrzenne. Usprawnienia procesu budowlanego miasta Legnicy. (Komisja Gospodarki i Rozwoju Miasta). PODJĘTE DECYZJE 1. W dziedzinie aktywizacji gospodarczej i ograniczania skutków bezrobocia. Prezydent miasta: - wyraził zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kawaleryjskiej w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przylegających, tj na miejsca parkingowe dla firm "DAKAR" s.c. i PHU "EMI" sp. z o.o., - przeznaczył do wynajmu wolne lokale użytkowe położone przy ul. Okólnej 3a, Wrocławskiej 41 of. i 239, Żwirki i Wigury 36, Rynek 10 oraz do zbycia lokal użytkowy położone przy ul. Lotniczej 3, - wyraził zgodę na zbycie lokali użytkowych położonych przy ul. Wrocławskiej 4 i 89, Chojnowskiej 9, Złotoryjskiej 7 - w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, - wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu firmie PPH "Omega" z Legnicy na postawienie nośnika reklamowego, - przyjął ofertę inwestycyjną na zbycie nieruchomości położonych w rejonie ronda Unii Europejskiej (dz. nr 2/20, 2/24, 2/22) i ul. Sudeckiej oraz al. Piłsudskiego (dz. nr 19/17) w ramach przetargu ofertowego, - postanowił o wstrzymaniu postępowań administracyjnych oraz o naliczeniu dodatkowej opłaty rocznej z powodu niedotrzymania terminu rozpoczęcia budowy na nieruchomości gruntowej Przedsiębiorstwu Budowlanemu "Modernbud" sp. z o.o. w Legnicy i Towarzystwu Budownictwa Społecznemu "Invest-Cema" sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, - postanowił o naliczeniu dodatkowej opłaty rocznej z uwagi na niezagospodarowanie nieruchomości położonej w obrębie Stare Miasto (dz. nr 233/1 i 233/2) osobom fizycznym oraz dz. nr 311 Spółce Akcyjnej SAVIA z siedzibą w Bielsku Białej, - wyraził zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonych przy ul. Złotoryjskiej 170 Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz przy ul. II Armii Wojska Polskiego (dz. nr 475) Przedsiębiorstwu Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Glob-Geo. 6

7 - 19 lutego odbyło się w Ratuszu szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i wyższych uczelni, celem którego było zapoznanie beneficjentów z warunkami i procedurą przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (organizator: Wydział Rozwoju Miasta UM). - 9 marca rozpoczęły się pierwsze z czterech cykli warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, których organizatorami są: Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach oraz prezydent Legnicy i starostwa powiatu ziemskiego. W szkoleniu uczestniczyło 80 osób. Wśród nich byli przedstawiciele środowiska gospodarczego, okołobiznesowego, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni, a także przedstawiciele samorządów z miasta i powiatu ziemskiego. - Od 2 stycznia do 17 marca 2004r. dokonano 192 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej wiodące branże: handel, usługi informatyczne i budowlane. 41 osób, w tym 2 niepełnosprawnych, skorzystało ze zwolnienia ze stałej opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w myśl uchwały Rady Miejskiej Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. 2. W dziedzinie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska. Prezydent miasta: - odstąpił od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Przybków (dz. nr 582), przy ul. Wałbrzyskiej (dz. nr 86/1), Asnyka (dz. nr 604), - wyraził zgodę na dzierżawę działki nr 261 obręb Przybków, na poprawę warunków zagospodarowania, - z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową najemców, wyraził zgodę na odroczenie płatności trzeciej raty z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Hutników 12, - umorzył należności czynszowe nieściągalne powstałe w wyniku nieopłacania czynszu za zajmowany lokal mieszkalny przy ul. Wrocławskiej 59/7 w wysokości ,67 zł, - nie wyraził zgody na umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia spłaty rat rocznych z tytułu nabycia własności budynków położonych przy ul. Wojska Polskiego 42, Kartuskiej 70, Grabowej 39, Pątnowskiej 32, - wyraził zgodę Zarządowi Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Legnicy na przesunięcie terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. św. Piotra 10, - wyraził zgodę na rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 6 użytkownikom (osoby fizyczne), 7

8 - upoważnił zastępcę prezydenta Ryszarda Białka, dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami J.Milera i jego zastępcę K.Szeremetę do prowadzenia negocjacji w zakresie pozyskiwania gruntów niezbędnych pod budowę obwodnicy zachodniej, - wyraził zgodę na sprzedaż prawa własności działek zabudowanych domami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej położonymi przy ul. Radosnej, będącymi w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych Zgoda oraz zabudowanych budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Lwowskiej 6-8 Spółdzielni Mieszkaniowej Załoga, - wyraził zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Kunicach przy ul. Słonecznej w drodze przetargu nieograniczonego, - przyjął plan finansowy Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na 2004r. - W analizowanym okresie gmina sprzedała m.in. 11 mieszkań i jeden lokal użytkowy. Ponadto zbyto jedną działkę pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Czerwonych Maków W dziedzinie poprawy stanu bezpieczeństwa. Prezydent miasta: - zalecił podjęcie działań celem pilnego zakupu drogowej stacji meteorologicznej i zamontowanie jej jeszcze przed nastaniem pory zimowej przy wiadukcie drogowym w ciągu al. Piłsudskiego. 4. W dziedzinie pomocy społecznej. Prezydent miasta: - przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legnicy oraz plan pracy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Legnicy na rok 2004, - zaakceptował powołanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. wdrażania ustawy o świadczeniach rodzinnych. KONTROLE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Prezydent miasta zapoznał się z wynikami kontroli oraz wnioskami pokontrolnymi w następujących placówkach: - Szkole Podstawowej Nr 1, - Miejskim Przedszkolu Nr 7, - Miejskim Przedszkolu Nr 19, - Miejskim Przedszkolu Nr 16, 8

9 - Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, - Miejskim Przedszkolu Nr 1. INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY > W toku realizacji są następujące inwestycje: - w budynku dydaktyczno - żywieniowym w SP nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej, - w Akademii Rycerskiej - skrzydło "C" i "D", - mosty na rzece Kaczawie i Młynówce wraz z najazdami w ciągu obwodnicy zachodniej, - drogi na osiedlu domków jednorodzinnych "Wierzbiak", - droga wraz z uzbrojeniem - przedłużenie ulicy Słowackiego, - odbudowa rowu melioracyjnego w rejonie ul. Pszenicznej do ujścia do rzeki Kaczawy. > W zakresie prowadzonych prac projektowych: - podpisano umowę z BMT Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na opracowanie "Studium wykonalności dla rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego w Legnicy" oraz Raport oddziaływania na środowisko (planowane współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce), - podpisano umowę z BMT Polska sp. z o.o. we Wrocławiu na opracowanie "Studium wykonalności dla remontu i modernizacji wydzielonej części Akademii Rycerskiej - skrzydeł "E" i "A" (planowane współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), - podpisano z Politechniką Wrocławską (Instytut Geologii i Hydrotechniki) umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej nasypów pod trybunami na Stadionie przy ul. Orła Białego (termin opracowania do końca kwietnia br.), - otrzymano z ZE SA techniczne warunki przyłączenia budynku mieszkalnego przy ul. Piechoty 1 oraz decyzję z Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa o warunkach zabudowy budynku przy ul. Piechoty 1. > Wnioski o wsparcie finansowe samorządu na niektóre zadania inwestycyjne: - wystąpiono do posłów na Sejm RP: B. Kowalskiej i R. Maraszka oraz senatora M. Lewickiego z prośbą o podjęcie działań wspierających starania prezydenta miasta o uzyskanie w 2004 r.: dofinansowania prac remontowo - adaptacyjnych w Akademii Rycerskiej ( zł - z Ministerstwa Kultury lub ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa), dofinansowania remontu obiektów zabytkowych - Akademii Rycerskiej (500 tys. zł) i auli I LO ( zł) z budżetu wojewody dolnośląskiego oraz umieszczenia inwestycji : modernizacja stadionu sportowego i modernizacja hal z przeznaczeniem na salę gimnastyczną oraz zagospodarowanie terenu z budową boiska naziemnego z bieżnią i skocznią oraz place do rzutu kulą w Zespole Szkół 9

10 Samochodowych - w "Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 i dalsze". > przeprowadzono remonty w następujących placówkach oświatowych: - wykonanie opasek betonowych wokół budynku w sali gimnastycznej oraz remont dachu budynku dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr tys. zł, - wymiana pionu kanalizacyjnego wraz z odgałęzieniami w Zespole Szkół Medycznych 5 tys. zł, - zmiana systemu ogrzewania (z ogrzewania elektrycznego na gazowe) w Zespole Szkół Rolniczych 20 tys. zł. PRZETARGI - przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej przy ul. Jaworzyńskiej (dz. nr 840/1) brak ofert, - przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej przy ul. Sudeckiej (dz. nr 19/17) oraz nieruchomości zabudowanej przy al. Rzeczypospolitej 116 brak ofert, - przetarg ustny nieograniczony na zbycie: nieruchomości zabudowanej przy ul. Złotoryjskiej 116 oraz lokali użytkowych przy al. Rzeczypospolitej 71 i ul. Mickiewicza 20; sprzedano tylko lokal użytkowy przy al. Rzeczypospolitej 71, - przetarg ustny nieograniczony na najem 19 lokali użytkowych - wyłoniono nabywców na trzy lokale użytkowe przy ul. Wrocławskiej 72, ul. Żwirki i Wigury 36, ul. Czarnieckiego 3, - przetarg ofertowy nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 227 brak ofert. > Rozstrzygnięte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (szt. 70) - przetarg nieograniczony poniżej EURO - "Aku Composites" sp. z o.o. z Polic, - badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok przetarg nieograniczony poniżej EURO - Przedsiębiorstwo Konsultingowo - Audytingowe "Audytor - Wrocław" z Legnicy, - postępowanie o zamówienie publiczne w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji powyżej EURO na "Rekultywację środowiska gruntowo - wodnego na terenie b. lotniska JAR w Legnicy" - "Dekonta Polska" sp. z o.o. z Kielc, - obsługa prawna Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz podległych gminie jednostek oświatowych - radca prawny Iwona Jaworska z Legnicy, 10

11 - remont wiat przystankowych w mieście - przetarg nieograniczony poniżej EURO - Zakład Remontowy M. Kosecki z Legnicy. PRZYJMOWANIE MIESZKANCÓW W okresie od 16 lutego do 19 marca prezydent miasta przyjął 15 osób w sprawach indywidualnych, m.in. w sprawie zamiany mieszkań, rozłożenia lub umorzenia zaległości czynszowych, przywrócenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, wykupu lokalu użytkowego, rozliczeń za centralne ogrzewanie i energię elektryczną, dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy, skargi na właściciela lokalu użytkowego. Natomiast zastępcy prezydenta miasta przyjęli 20 mieszkańców, którzy zwracali się o pomoc m.in. w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego, zaległości czynszowych, umorzenia spłaty rat z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego, remontu elewacji i klatki schodowej, usunięcia elementów azbestowych z budynku przy ul. Lotniczej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Złotoryjskiej (kompleks R 32). W ramach bezpośredniego komunikowania się z mieszkańcami w redakcjach gazety "Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej" i "Konkretów" prezydent miasta oraz jego zastępcy sześciokrotnie pełnili dyżury, rozmawiając z ok. 40 legniczanami na tematy ich nurtujące (problemy mieszkaniowe, remonty budynków komunalnych, nowe warunki wykupu mieszkań, dzierżawy nieruchomości). PROMOCJA MIASTA - Urząd Miasta planuje wydawanie cyklu miesięcznych informatorów dotyczących imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych. Pierwszy numer ukaże się pod koniec kwietnia, a dotyczyć będzie majowej oferty legnickich instytucji kultury i sportu. Informator jest przygotowywany przy współpracy legnickich instytucji kultury, w ramach wprowadzanego aktualnie zintegrowanego systemu promocji miasta marca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: prof. Norbert Wieschalla z Akademii Sztuk Pięknych, prof. Eugeniusz Smoliński z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Piotr Krzemiński, fotografik i projektant, która oceniła prace graficzne zgłoszone w zamkniętym konkursie na logo Legnicy. W konkursie wzięło udział 6 artystów (na siedmiu zaproszonych), którzy zgłosili 50 arkuszy A3 i 1 arkusz A4 projektów i wariantów znaku. Komisja postanowiła wybrać na logo Legnicy projekt Jaśka Zboruckiego niebieski "klucz ptak" z pomarańczową linią. Jurorzy, wymieniając walory znaku, 11

12 podkreślili m.in. podwójność interpretacyjną znaku, nawiązującą do historii i przyszłości miasta. - Przystąpiono do opracowywania scenariusza filmu o Legnicy; - Na czterech autobusach MPK sp. z o.o. zamieszczono informacje, reklamujące i promujące I Wielki Zjazd Legniczan. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA - 19 lutego odbyło się w Ratuszu spotkanie z dr. G. Kaske, przewodniczącym Federalnej Grupy Legnicy w RFN w sprawie mogił zbiorowych z 1945r. na Cmentarzu Komunalnym lutego spotkanie prezydenta miasta z prezesem firmy TBMCA Polska sp. z o.o., Yoshiaki (Joe) Miyagawa i artystą plastykiem Edwardem Mirowskim marca prezydent Tadeusz Krzakowski wraz z Elżbietą Drążkiewicz Kierzkowską, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przyjęli w Ratuszu gości uczestników sesji, zorganizowanej przez Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Wśród uczestników byli przedstawiciele Uniwersytetu Ludowego w Wuppertalu, legniccy uczniowie i studenci. SPOTKANIA - 16 lutego prezydent miasta złożył wizytę w Pogotowiu Ratunkowym. Rozmawiano m.in. o sytuacji finansowej Pogotowia oraz o świadczeniu usług medycznych w czasie dni wolnych od pracy i w godzinach popołudniowych lutego prezydent T. Krzakowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, podczas którego omawiano m.in. cele i formy współdziałania z władzami uczelni lutego prezydent T. Krzakowski rozmawiał z Elżbietą Chucholską, prezesem Stowarzyszenia Kobiety Europy na temat przygotowań do pokazu mody "Wiosna 2004" lutego prezydent T. Krzakowski spotkał się z przewodniczącym Federalnej Grupy Legnica z RFN dr. Gerhardem Kaske. Rozmawiano o zagospodarowaniu terenu Cmentarza Komunalnego, na którym znajdują się zbiorowe mogiły z 1945 r. osób różnych narodowości: Włochów, Niemców, Polaków, Rosjan (aktualnie jest tam tablica informacyjna). Podczas 12

13 spotkania ustalono, że w najbliższym czasie zostanie dokonany ze stroną niemiecką wybór projektu obelisku i będą przedstawione koszty tego przedsięwzięcia. Strona polska zajmie się przygotowaniem i wykonaniem robót, a niemiecka sfinansuje w całości powstałe koszty lutego w ratuszu prezydent T. Krzakowski spotkał się z grupą legnickich przedsiębiorców handlowych. Rozmawiano o zasadach sprzedaży lokali użytkowych. Kupcy zwrócili uwagę na trudności wynikające m.in. z braku pieniędzy na wpłatę pierwszej raty za wykupiony lokal (aktualnie 30 %) lutego prezydent T. Krzakowski odbył spotkania z przewodniczącymi Rad Nadzorczych i prezesami spółek komunalnych: LPWiK, MPK, SAG i LPGK, poświęcone omówieniu sytuacji w firmach i planach inwestycyjnych na ten rok lutego prezydent Tadeusz Krzakowski rozmawiał z Andrzejem Mierzwą, szefem Klubu Tańca Towarzyskiego Lew w sprawie organizacji tegorocznej edycji Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Złotego Lwa (ostatni turniej odbył się w 1999r.). Turniej odbędzie się 28 marca, a wystąpią w nim drużyny z Łotwy, Litwy, Niemiec, Słowacji i Ukrainy lutego gośćmi prezydenta miasta byli przedstawiciele firmy SCS Polska sp. z o.o. "Systemy kablowe" : Jacek Kozań, Kurt Kleinmichel i Andreas Stahlschmidt, którzy zakupili w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 260 zabudowaną nieruchomość, co pozwoliło spółce na szybkie uruchomienie produkcji. W listopadzie ub. r. załoga liczyła 25 osób, aktualnie powiększyła się o 30 pracowników, a docelowo zakład ma zatrudniać od 120 do 150 osób lutego prezydent T. Krzakowski rozmawiał z prezesem Klubu "Ikar", Stanisławem Kotem (piłka siatkowa) o aktualnej sytuacji klubu w rozgrywkach o awans do I ligi oraz o udzieleniu pomocy w cyklu rozgrywek lutego odbyła się w Ratuszu uroczystość podsumowania Roku Osób Niepełnosprawnych, obchodzonego pod hasłem "Legnica - razem dla wszystkich" z udziałem prezydenta T. Krzakowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Cz. Kozaka oraz przedstawicieli kilkunastu legnickich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i środowisk, które w ub. r. zrealizowały bogate i różnorodne programy wsparcia i pomocy na rzecz ludzi niepełnosprawnych lutego prezydent miasta spotkał się w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk z reprezentacją legnickiej społeczności romskiej, z 20-osobową grupą członków założycieli 13

14 Stowarzyszenia Romów w Legnicy. Podczas dyskusji reprezentanci Romów przedstawili prezydentowi miasta różne problemy, z jakimi boryka się ich środowisko. Prezydent zadeklarował wolę konkretnego wspierania działalności Stowarzyszenia. Poprawie warunków życia, pracy, zdobywania wykształcenia przez romskie dzieci i młodzież służyć ma opracowany w Urzędzie Miasta program pomocowy lutego w ratuszu prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się ze Strażą Miejską. Rozmawiano m.in. o skuteczności działań formacji, zatrudniającej 54 osoby. Prezydent zwrócił uwagę na potrzebę skutecznego i szybkiego reagowania na wszelkie przejawy zagrożeń, wandalizmu i chuligaństwa oraz wzmożonej kontroli przestrzegania ładu i porządku, zwłaszcza w centrum miasta. Prezydent T. Krzakowski przedstawił propozycję stworzenia patrolu szkolnego, który poruszając się w oznakowanym samochodzie, będzie eliminował niestosowne zachowania uczniów, przebywających na ulicach podczas trwania zajęć w szkołach. - 4 marca prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się z przedstawicielami klubów i organizacji, zajmujących się sportowym szkoleniem dzieci i młodzieży. W tym roku na dofinansowanie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży przeznaczy się z budżetu miasta ponad 470 tys. zł. Podczas spotkania prezydent podkreślił, że na wsparcie samorządu moga liczyć szczególnie te podmioty, których podopieczni uzyskują bardzo dobre wyniki sportowe i które dają młodym możliwość kontynuowania kariery zawodniczej także w kategorii seniorów. - 8 marca prezydent T. Krzakowski przyjął Ryszarda Zasławskiego, ordynatora oddziału ginekologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Gość przedstawił prezydentowi propozycję objęcia honorowym patronatem konferencji medycznej, która odbędzie się 24 kwietnia. - 8 marca prezydent miasta odbył spotkanie z Jerzym Czeszejko Sochackim z Akademii Gracji i Wdzięku, które poświęcono omówieniu wspólnej inicjatywy, tj. organizacji Wyborów Miss Ziemi Legnickiej Będzie to impreza o charakterze promocyjno - rozrywkowym. Gala finałowa odbędzie się 23 października. - 9 marca prezydent T. Krzakowski spotkał się w Lubinie z Józefem Dudziakiem, dyrektorem Biura Zarządu KGHM Polska Miedź SA. w sprawie udziału przedstawicieli Kombinatu w sesji Rady Miejskiej poświęconej przyszłości legnickiej Huty Miedzi. Rozmawiano również o wsparciu finansowym KGHM różnych przedsięwzięć legnickiego samorządu i jednostek podległych. 14

15 - Od 10 do 12 marca prezydent T. Krzakowski uczestniczył w V Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju. Prezydent uczestniczył w panelach poświęconych systemowi dostępu jednostek samorządu terytorialnego do kapitału oraz informatyzacji jako narzędzia sprawnej administracji samorządowej marca prezydent miasta spotkał się z najemcami lokali użytkowych, położonych przy ul. NMP w sprawie wyceny lokali przeznaczonych na sprzedaż marca prezydent T. Krzakowski wziął udział w spotkaniu z członkami Towarzystwa Miłośników Legnicy Pro Legnica z okazji pierwszej rocznicy reaktywowania Towarzystwa marca odbyło się w Ratuszu spotkanie z uczestnikami konkursu na znak graficzny Legnicy z udziałem prezydenta T. Krzakowskiego i członków komisji konkursowej marca prezydent miasta T. Krzakowski wraz z zastępcą Jadwigą Zienkiewicz i grupą radnych(g. Brandys, J. Flendrich, L. Sanocki) na czele z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Cichoniem uczestniczyli w spotkaniu z mieszkańcami osiedla Drzymały. W trakcie spotkania poruszano problemy osiedla, związane m.in. ze stanem technicznym budynków zasiedlonych w 1993r. (po JAR), z opłatami czynszowymi oraz rozliczeniami za centralne ogrzewanie za sezon grzewczy 2002/2003. Mieszkańcy pytali także o zasady prywatyzacji mieszkań komunalnych i stosowane bonifikaty marca prezydent T. Krzakowski brał udział w zorganizowanym przez Kiwanis Club Legnica i jego prezydenta Benedykta Ksiądzynę w spotkaniu na temat przyszłości legnickiego lotniska marca prezydent T. Krzakowski odbył spotkanie z Grzegorzem Szwancyberem, dyrektorem Huty Miedzi. Rozmowa dotyczyła funkcjonowania i przyszłości legnickiej Huty oraz znaczenia jej istnienia dla lokalnego rynku pracy. WYDARZENIA 15

16 - 17 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie salonu meblowego Bodzio na os. Piekary, w którym uczestniczył m.in. prezydent miasta T. Krzakowski lutego odbył się we Wrocławiu etap okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Troje uczniów I LO zakwalifikowało się do finału ogólnopolskiego : Marta Widlarz z kl. II e, Urszula Witek z kl. II e i Daniel Dydak z kl. IV b (w ub. r. był finalistą eliminacji centralnych) i będzie reprezentować Dolny Śląsk w Warszawie. Cała trójka w nagrodę otrzymał także certyfikat zwalniający z matury z języka polskiego i wstęp wolny na polonistykę w Uniwersytecie Wrocławskim. Uczniów do olimpiady przygotowuje Tomasz Dziurzyński lutego Bal Pociąg do Europy z okazji zbliżającego się I Zjazdu Legniczan (org. Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica ). - V Liceum Ogólnokształcące otrzymało certyfikat "Szkoły przyjaznej uczniom" za pozytywną ocenę wystawioną przez uczniów i zakwalifikowanie się do II etapu Konkursu "Super szkoła", zorganizowanego przez redakcję "Super expressu" pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Sportu oraz Marszałka Sejmu RP. - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu podsumowało sportowe współzawodnictwo dzieci i młodzieży za 2003 r. W klasyfikacji uwzględniono 358 powiatów i 777 gmin z terenu całego kraju. W kategorii gmin Legnica zajęła 60 miejsce w kraju i 7 w województwie dolnośląskim. Za szczególne wyróżniające się kluby, których łącznie sklasyfikowano 2599, Ministerstwo uznało legnickiego "Strzelca" i Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon - do lutego w Akademii Rycerskiej odbył się koncert Legnickiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny (org. Towarzystwo "Pro Sinfonica" i LCK) lutego w Galerii "Loża" Legnickiej Biblioteki Publicznej odbyło się otwarcie wystawy "Smok" (ilustracje książek dziecięcych i batik prace dzieci z MCK) lutego w Akademii Rycerskiej otwarto wystawę fotografii pn. "Nasi bracia mniejsi". - 4 marca odbyły się eliminacje szkolne legnickiego konkursu samorządowego (V edycja), który w tym roku przebiega pod hasłem "Polska - Niemcy. Trudna przeszłość, wspólna przyszłość", nad którym honorowy patronat - na prośbę prezydenta Legnicy - objął Konsul 16

17 Genralny RFN we Wrocławiu dr Peter Ohr. Miejski finał konkursu zostanie przeprowadzony 22 kwietnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego marca w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Puchar Polski w Taekwon - do juniorów i seniorów, na którym bardzo dobrze spisali się zawodnicy KKSW Legnica z SDK "Kopernik", m.in.: Marzanna Pawlik w walkach kobiet do 52 kg oraz w układach formalnych zdobyła dwa złote medale; Maciej Żuk wywalczył brązowy medal w konkurencji układów formalnych juniorów, Adrian Rogowski - brązowy medal w walkach juniorów do 58 kg. - 5 marca w hali przy ul. Lotniczej odbył się koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, którego głównym organizatorem był poseł Tadeusz Samborski, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Krajobrazy", a patronami - prezydent Legnicy i starosta powiatu ziemskiego oraz dyrektor KRUS. Podczas koncertu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". - 5 marca w Galerii Miro wernisaż wystawy prac Magdy Jągowskiej Topografia czerwieni. - 6 marca - w hotelu Qubus odbył się legnicki pokaz mody "Wiosna 2004", zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiety Europy, pod honorowym patronatem prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. - 6 marca - Legnicka Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro Legnica" zorganizowały promocję książki Agnieszki Cubały pt. "Ku wolności" marca - w Muzeum Miedzi odbył się wernisaż wystawy pod nazwą "Newsweek Polska" marca - Legnicka Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie ze znaną pisarką Joanną Siedlecką marca w Galerii Sztuki wernisaż wystawy prac artystycznych ze srebra Sławomira Fijałkowskiego Interakcja oraz wystawy fotograficznej Miasto i człowiek i 16 marca odbyła się konferencja popualarnonanukowa pod hasłem "Polska w Unii w oczach młodego Europejczyka". Jej organizatorem był legnicki Oddział Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, a patronat nad sesją objął prezydent miasta T. Krzakowski i 19 marca w hotelu Qubus trwały Targi Edukacyjne pod honorowym patronatem prezydenta miasta Tadeusza Krzakowskiego. Oferty programowe zaprezentowało 30 17

18 wystawców, a wśród nich 12 legnickich szkół średnich i 18 wyższych uczelni, w tym również z innych miast w kraju. - Od 18 marca w Galerii Twórczości Dzieci i Młodzieży przy ul. Mickiewicza będzie można oglądać retrospektywną wystawę grafiki wychowanków Aliny Dziewońskiej z MCK i 20 marca legnicki Lions Club "Silesia" gościć będzie niemieckiego partnera - Lions Club Goslar - Bad Herzburg. Zostanie podpisane porozumienie o współpracy. - Uczniowie I LO w finałach centralnych olimpiad. Michał Palczyński, uczeń kl. IV B został zakwalifikowany do zawodów centralnych XXX Olimpiady Historycznej, która odbędzie się marca w Gdańsku. Artur Gątowski, uczeń kl. IV A został zakwalifikowany do finału centralnego XI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Nauczycielką obu uczniów jest Joanna Piskorska - Gomoliszek. - Miasto Legnica otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (za finał w konkursie Przyjaźni środowisku oraz zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (za zwycięstwo w V edycji Konkursu Ekologicznego Gmina przyjazna środowisku ). Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski Dyrektor Biura Prezydenta Maria Kubasik 18

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 stycznia 2013 r. r. do 12 lutego 2013 r. W okresie objętym raportem Prezydent Miasta skupiał swoją uwagę na kwestiach związanych z nowymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r.

Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 13 stycznia 2015 r. W analizowanym okresie odbyło się pięć posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta, w których uczestniczyli prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r.

BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. BS.0057.1.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 26.02.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 26.01.2015r.do 26.02.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa

PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa PODSUMOWANIE XXXV sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej na środę 13 stycznia 2016 r. godz. 10.00 15.50 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r.

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. BRM.0012.2.1.2013.MG Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 29 stycznia 2013r. Data posiedzenia: 29.01.2013 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 203. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr III/20/14 Rady Helu z dnia 18 grudnia 2014 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2015 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2015 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015 Nr zarządzenia Data Tytuł zarządzenia Zmiany 1/2015 07.01.2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU

PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXV/225/13 Rady Helu z dnia 19 grudnia 2013 roku PLAN PRACY RADY MIASTA HELU W 2014 ROKU I. TERMINY ORAZ TEMATYKA PLANOWANYCH SESJI RADY MIASTA W 2014 ROKU DATA PLANOWANEJ SESJI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI

BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI BUDŻET 2017 GNIEZNO - PIERWSZA STOLICA POLSKI DOCHODY 61 634 152 zł subwencje z budżetu Państwa w tym do nansowanie szkół 56 535 326 zł udziały w podatkach PIT i CIT 78 373 490 zł dochody własne w tym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku W okresie między sesjami wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 10 wniosków, 12

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie

Gmina Miejska Ostróda. Sprawozdanie Gmina Miejska Ostróda Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w 2011 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Ostróda, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Będzińskiego odbył 3 protokołowane posiedzenia Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt OBWIESZCZENIE Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej Na podstawie art. 16 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.)

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego gminy Kołbaskowo ( na 31 grudnia 2010 r.) Informacją o stanie mienia gminy objęto jednostki organizacyjne Gminy Kołbaskowo. W zasobach mienia komunalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia 18 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/101/16 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na 2015 rok UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 AKTUALNOŚCI: NOWOŚĆ! O ZANIECZYSZCZENIU NA SESJI 43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miasta Sulejówek na 2017 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 03.06.2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo