PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S 50-081924. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy"

Transkrypt

1 1/21 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Kraków: Zawory zasuwowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska 1 Punkt kontaktowy: MPWiK SA Osoba do kontaktów: Hanna Kołodziej- sprawy formalne Kraków POLSKA Tel.: Faks: /397 Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Lindego 9 Punkt kontaktowy: MPWiK SA Osoba do kontaktów: Jerzy Szydłowski - sprawy techniczne Kraków POLSKA Tel.: Adres internetowy: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Sektor wodny Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej (hydranty, zdroje uliczne, zasuwy) dla potrzeb MPWiK SA. 1/21

2 2/21 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL213. Kod NUTS Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla potrzeb MPWiK SA. Grupa I: hydranty podziemne, nadziemne, osłony odwodnienia hydrantu, zdroje uliczne; Grupa II: zasuwy, obudowy teleskopowe, uszczelki. Grupa I. Hydranty podziemne DN Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem. 2. Ciśnienie nominalne PN Przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm, 750 mm. 4. Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN :1999 Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 5. Drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli. 6. Korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z żeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie (niedzielony). 7. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. a. zewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz b. wewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane. 8. Grzyb zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność. 9. Uszczelnienie wylotu (deflektor zanieczyszczeń). 10. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej. 11. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu. 12. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu. 13. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. 14. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego. 15. Atest Higieniczny PZH Warszawa. Hydrant nadziemny DN 80 i DN Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN-EN :1999 Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.. 2. Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm. 3. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. 2/21

3 3/21 a. zewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz b. wewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane. 4. Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu. 5. Kolumna górna (nadziemna) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego). 6. Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360º celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym). 7. Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejścia 75 mm oraz jedno 110 mm dla DN Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego. 9. Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej). 10. Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym. 11. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej. 12. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. 13. Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komórkowa). 14. Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej. 15. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe. 16. Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić. 17. Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów. 18. Wewnętrznie hydranty zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane. 19. Kolumna górna (nadziemna) powłoka z farby epoksydowej dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV (dostarczyć oświadczenie od producenta hydrantów (karta techniczna), o odporności na działanie promieni UV). 20. Atest PZH. Hydranty muszą dodatkowo posiadać atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Jozefów ul. Nadwiślańska 3. Osłona odwodnienia hydrantu. Osłony wykonane z tworzywa sztucznego PEHD (stelaż) oraz włókna sztucznego (wypełnienie) w postaci dwudzielnego płaszcza. Konstrukcja osłony musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie i montaż hydrantu. Pokrywa nasady hydrantu boczna 75 wykonana wg PN 91/M51038 materiał stop aluminium żeliwo lub mosiądz wraz z uszczelką i łańcuszkiem łączącym. Pokrywa nasady hydrantu czołowa 110 wykonana wg PN 91/M51038 materiał stop aluminium żeliwo lub mosiądz wraz z uszczelką i łańcuszkiem łączącym. 3/21

4 4/21 Zdrój wodociągowy. Przeznaczony do pobierania wody pitnej z rurociągu miejskiego zabezpieczony przed jego wewnętrznym zanieczyszczeniem oraz przed mrozami (automatyczne odwodnienie zdroju). Podłączenie do rurociągu za pomocą złącza gwintowanego Ciśnienie robocze 16 at. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub szarego z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ochrona antykorozyjna emaliowanie, powłoki proszkowe nakładane elektrostatycznie lub metodą fluidyzacji. Kolumna górna (nadziemna) powłoka z farby epoksydowej minimalnej grubości 250 mikronów dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV (dostarczyć oświadczenie od producenta hydrantów (karta techniczna), o odporności na działanie promieni UV). Rura czerpalna wykonana ze stali nierdzewnej. Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję. w kolorze niebieskim lub pyłoszarym, dla zdroju retro w kolorze czarnym lub grafitowym z tabliczką ozdobną (odlew z mosiądzu logo Kraków) powlekanie proszkowe z powłoką odporną na promienie nadfioletowe. Lp Nazwa ilość do oceny/szt./. 1 Hydrant podziemny DN 80 RD Hydrant podziemny DN 80 RD Hydrant podziemny DN 80x RD Hydrant podziemny DN 80x RD Hydrant nadziemny DN 80 x RD Hydrant nadziemny DN 80 RD Hydrant nadziemny DN 100 x RD Hydrant nadziemny Retro kolor czarny lub grafitowy z tabliczką ozdobną (odlew z mosiądzu logo Kraków) Pokrywa nasady hydrantu boczna 75 wg PN91/M Pokrywa nasady hydrantu czołowa 110 wg PN91/M Zdrój wodociągowy Rd 1, Zdrój wodociągowy Retro kolor czarny lub grafitowy z tabliczką ozdobną (odlew z mosiądzu logo Kraków) Osłony wykonane z tworzywa sztucznego (stelaż) oraz włókna sztucznego (wypełnienie) w postaci dwudzielnego płaszcza Normy związane z przedmiotem zamówienia (numer normy i nazwa): Wszystkie materiały, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci wodociągowej, powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie winny posiadać aprobatę techniczną. Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważniony jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Ksawerów 21 (dawniej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal") w odniesieniu do wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej. Powyższe zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z późniejszymi zmianami. Dla materiałów i wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy uzyskać również pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa, ul. Chocimska 24, POLSKA dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną. 4/21

5 5/21 Hydranty muszą dodatkowo posiadać atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Jozefów, ul. Nadwiślańska 3, POLSKA. Dla wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Krakowa wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.) oraz trwałe opisy identyfikacyjne. Wykonawca winien dostarczyć do składanej oferty wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z obowiązującymi przepisami i wymogami zamawiającego oraz karty katalogowe wraz ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów. Dla hydrantów i zdrojów należy dostarczyć- Dokumentację Techniczno Ruchową w wersji elektronicznej lub papierowej. Oznakowanie wyrobów. Oznakowanie jak również wprowadzanie na rynek wyrobów budowlanych unormowane zostało odrębną ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004 r. poz. 881). Zgodnie z art. 5 Ustawy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi bądź umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym (B), którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Wszystkie materiały winny posiadać oznaczenie: materiał, producent, przeznaczenie, parametry pracy. Grupa II. Zasuwy. Zasuwy kołnierzowe równoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem klina- klin zasuwy z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (gumą EPDM o twardości 70ºSh), wykonane z żeliwa sferoidalnego. Ciśnienie nominalne PN 16 owiert PN 10. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem. Korpus z zewnątrz i wewnątrz epoksydowany, minimalna grubość powłoki zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki μm. Odporne na przebicie elektryczne 3 kv, (dostarczyć dokument potwierdzający badania). Oferta musi zawierać oświadczenie producenta o zgodności wyrobu z wymaganiami zamawiającego. Przewiduje się kontrolę grubości powłok ochronnych na etapie dostawy wyrobu. W przypadku niedotrzymania wymaganych grubości powłok wyrób zostanie odrzucony. Śruby ze stali nierdzewnej całkowicie schowane w korpusie, zabezpieczone przed korozją masą zalewową lub bezśrubowe połączenie korpusu z pokrywą. Konstrukcja zasuwy winna umożliwić wymianę uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem na pracującym wodociągu bez potrzeby zamykania zasuwy. Nie dopuszcza się innych rozwiązań. Pozostałe wymagania. przyłącza kołnierzowe wg ISO zgodnie z PN-EN (DIN 2501), długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura równoprzelotowa zgodnie z EN 736-3, znakowanie wyrobu znakiem budowlanym B, 5/21

6 6/21 zasuwy winny posiadać zabezpieczenia przed uszkodzeniem w czasie transportu. Obudowy teleskopowe do zasuw. Rura przesuwna oraz trzpień wykonane ze stali ocynkowane (pręt i profil zamknięty trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem), rura ochronna, dzwon i kołnierzyk zabezpieczający wykonane z PEHD lub PP. Kostka (nasada) dolna, górna wykonane z żeliwa sferoidalnego i zabezpieczone antykorozyjnie powłoką farby proszkowej lub ocynkowane. Kostka dolna przystosowana do połączenia zawleczką z trzpieniem zasuwy. Długość zabudowy minimum 1,3 1,8 m możliwość regulacji długości zabudowy nie mniej niż 500 mm. Dopuszcza się również obudowy teleskopowe o długości całkowitej mm. Trwałe oznaczenie na rurze zewnętrznej w celu określenia średnicy zasuwy oraz długości zabudowy. Uwaga: obudowy i zasuwy muszą pochodzić od jednego producenta. Uszczelki. Uszczelki gumowo-stalowe elastomerowe dla DN 40- DN 600 uszczelki z wkładką stalową przeznaczone do połączeń kołnierzowych wykonanych wg PN-ISO (DIN2501) uszczelki muszą posiadać certyfikaty jakości na użyte materiały oraz atest PZH. Lp Nazwa ilość do oceny. 1 Zasuwa kołnierzowa DN40 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN40 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN50 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN50 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN80 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN80 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN100 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN100 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN150 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN150 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN200 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN200 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN250 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN250 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN300 zabudowa krótka Zasuwa kołnierzowa DN300 zabudowa długa Zasuwa kołnierzowa DN400 zabudowa długa lub krótka Zasuwa kołnierzowa DN500 zabudowa krótka lub długa Zasuwa kołnierzowa DN600 zabudowa krótka lub długa Zasuwa z gwintem rurowym DN40n gwint zewn/wewn Zasuwa z gwintem rurowym DN50gwint zewn. i wewn. 60. Obudowy teleskopowe do zasuw. Lp Nazwa ilość do oceny. 1) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN /21

7 7/21 8) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN ) Obudowa teleskopowa do z. DN Uszczelki. Lp Nazwa ilość do oceny. 1 Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska zbrojona DN Uszczelka płaska DN 500 zbrojona Uszczelka płaska zbrojona DN Normy związane z przedmiotem zamówienia (numer normy i nazwa): Wszystkie materiały, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci wodociągowej, powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie winny posiadać aprobatę techniczną. Powyższe zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z późniejszymi zmianami. Dla wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Krakowa wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia r.) oraz trwałe opisy identyfikacyjne. 2. Wykonawca może zamiast określonych w specyfikacji (jako załączników do oferty lub wymaganych w późniejszym okresie) zaświadczeń, atestów, certyfikatów i opinii złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeśli z obowiązujących przepisów nie wynika konieczność posiadania dokumentów wystawionych wyłącznie przez polską instytucję. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości zamówienia w przypadku nie spełnienia wymagań technicznych w powyższym opisie. 4. Poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, do Magazynu Centralnego MPWiK SA przy ul. Lindego 9 (na koszt wykonawcy) w godzinach od 7:00 do 14:00, w ilości jednorazowej nie mniejszej niż PLN, w terminie do 24 godzin od złożenia telefonicznego lub faksowego zamówienia. 5. Przy fakturowaniu dostaw należy stosować nazewnictwo zgodne z ofertą. Na fakturze należy podawać numer umowy. 7/21

8 8/21 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) 6. Wartości podane w ofercie będą służyły jedynie do porównania i oceny ofert. Umowa zostanie zawarta w Grupie I na kwotę PLN. netto powiększonej o 23 % podatek VAT, w grupie II na kwotę PLN. netto powiększonej o 23 % podatek VAT. Podane wyżej ilości armatury należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość dostarczanego towaru wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa armatury wodociągowej dla potrzeb MPWiK SA. Grupa I: hydranty podziemne, nadziemne, osłony odwodnienia hydrantu, zdroje uliczne; Grupa II: zasuwy, obudowy teleskopowe, uszczelki. Szacunkowa wartość bez VAT: ,00 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: hydranty podziemne, nadziemne, osłony odwodnienia hydrantu, zdroje uliczne; 1) Krótki opis: Hydranty podziemne DN Hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem. 2. Ciśnienie nominalne PN Przykrycie kolumny do zabudowy (Rd) 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm, 750 mm. 4. Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN :1999 Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 5. Drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli. 6. Korpus wraz z zaworem kulowym wykonany z żeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie (niedzielony). 7. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. a. zewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz b. wewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane. 8/21

9 9/21 8. Grzyb zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność. 9. Uszczelnienie wylotu (deflektor zanieczyszczeń). 10. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej. 11. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu. 12. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu. 13. Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. 14. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego. 15. Atest Higieniczny PZH Warszawa. Hydrant nadziemny DN 80 i DN Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN-EN :1999 Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.. 2. Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm, 1250 mm, 1000 mm. 3. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. a. zewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów oraz b. wewnętrznie farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane. 4. Hydrant musi posiadać, w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego (tzw. złamanie) bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu. 5. Kolumna górna (nadziemna) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielonego). 6. Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360º celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych, bez konieczności odkopywania (przestawiania na kolanie stopowym). 7. Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN 80 i dwa odejścia 75 mm oraz jedno 110 mm dla DN Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego. 9. Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego. Klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej). 10. Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym. 11. Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej. 12. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo. 13. Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym, wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komórkowa). 14. Śruby łączące kolumnę górna i dolną ze stali nierdzewnej. 15. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe. 16. Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić. 9/21

10 10/ Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów. 18. Wewnętrznie hydranty zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane. 19. Kolumna górna (nadziemna) powłoka z farby epoksydowej dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV (dostarczyć oświadczenie od producenta hydrantów (karta techniczna), o odporności na działanie promieni UV). 20. Atest PZH. Hydranty muszą dodatkowo posiadać atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Jozefów, ul. Nadwiślańska 3, POLSKA. Osłona odwodnienia hydrantu. Osłony wykonane z tworzywa sztucznego PEHD (stelaż) oraz włókna sztucznego (wypełnienie) w postaci dwudzielnego płaszcza. Konstrukcja osłony musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie i montaż hydrantu. Pokrywa nasady hydrantu boczna 75 wykonana wg PN 91/M51038 materiał stop aluminium żeliwo lub mosiądz wraz z uszczelką i łańcuszkiem łączącym. Pokrywa nasady hydrantu czołowa 110 wykonana wg PN 91/M51038 materiał stop aluminium żeliwo lub mosiądz wraz z uszczelką i łańcuszkiem łączącym. Zdrój wodociągowy. Przeznaczony do pobierania wody pitnej z rurociągu miejskiego zabezpieczony przed jego wewnętrznym zanieczyszczeniem oraz przed mrozami (automatyczne odwodnienie zdroju). Podłączenie do rurociągu za pomocą złącza gwintowanego Ciśnienie robocze 16 at. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego lub szarego z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym. Ochrona antykorozyjna emaliowanie, powłoki proszkowe nakładane elektrostatycznie lub metodą fluidyzacji. Kolumna górna (nadziemna) powłoka z farby epoksydowej minimalnej grubości 250 mikronów dodatkowo zewnętrznie pokryta powłoką z farby poliestrowej odpornej na promieniowanie UV (dostarczyć oświadczenie od producenta hydrantów (karta techniczna), o odporności na działanie promieni UV). Rura czerpalna wykonana ze stali nierdzewnej. Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję. w kolorze niebieskim lub pyłoszarym, dla zdroju retro w kolorze czarnym lub grafitowym z tabliczką ozdobną (odlew z mosiądzu logo Kraków) powlekanie proszkowe z powłoką odporną na promienie nadfioletowe. Lp Nazwa Nr indeksu zamawiającego ilość do oceny/szt./. 1 Hydrant podziemny DN 80 RD Hydrant podziemny DN 80 RD Hydrant podziemny DN 80x RD Hydrant podziemny DN 80x RD Hydrant nadziemny DN 80 x RD Hydrant nadziemny DN 80 RD Hydrant nadziemny DN 100 x RD Hydrant nadziemny Retro kolor czarny lub grafitowy z tabliczką ozdobną (odlew z mosiądzu logo Kraków) Pokrywa nasady hydrantu boczna 75 wg PN91/M Pokrywa nasady hydrantu czołowa 110 wg PN91/M Zdrój wodociągowy Rd 1, Zdrój wodociągowy Retro kolor czarny lub grafitowy z tabliczką ozdobną (odlew z mosiądzu logo Kraków) /21

11 11/21 Osłony wykonane z tworzywa sztucznego (stelaż) oraz włókna sztucznego (wypełnienie) w postaci dwudzielnego płaszcza Normy związane z przedmiotem zamówienia (numer normy i nazwa): Wszystkie materiały, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci wodociągowej, powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie winny posiadać aprobatę techniczną. Do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych upoważniony jest Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Ksawerów 21 (dawniej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL ) w odniesieniu do wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej. Powyższe zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych z późniejszymi zmianami. Dla materiałów i wyrobów z zakresu inżynierii sanitarnej należy uzyskać również pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny Warszawa ul. Chocimska 24 dla elementów i urządzeń przeznaczonych do produkcji oraz kontaktu z wodą pitną. Hydranty muszą dodatkowo posiadać atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, Jozefów, ul. Nadwiślańska 3, POLSKA. Dla wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Krakowa wymagany jest certyfikat ISO 9001 lub Elementy sieci wodociągowej muszą posiadać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia r.) oraz trwałe opisy identyfikacyjne. Wykonawca winien dostarczyć do składanej oferty wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z obowiązującymi przepisami i wymogami zamawiającego oraz karty katalogowe wraz ze szczegółowym opisem technicznym i specyfikacją materiałową oferowanych wyrobów. Dla hydrantów i zdrojów należy dostarczyć- Dokumentację Techniczno Ruchową w wersji elektronicznej lub papierowej. Oznakowanie wyrobów. Oznakowanie jak również wprowadzanie na rynek wyrobów budowlanych unormowane zostało odrębną ustawą o wyrobach budowlanych (Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92 z 2004 r. poz. 881). Zgodnie z art. 5 Ustawy wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi bądź umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym (B), którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. Wszystkie materiały winny posiadać oznaczenie: materiał, producent, przeznaczenie, parametry pracy. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , ) Wielkość lub zakres: Hydranty podziemne, nadziemne, osłony odwodnienia hydrantu, zdroje uliczne; 11/21

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85071-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235001-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Meble 2015/S 128-235001 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324889-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2015/S 179-324889 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S 160-287816. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287816-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2014/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142878-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Serwery 2015/S 081-142878 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: System dozymetryczny 2013/S 140-243439. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: System dozymetryczny 2013/S 140-243439. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243439-2013:text:pl:html Polska-Kraków: System dozymetryczny 2013/S 140-243439 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235547-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 128-235547 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 081-144661. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 081-144661. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144661-2015:text:pl:html Polska-Gliwice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 081-144661 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132197-2015:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi związane z odpadami 2015/S 075-132197 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361101-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 2013/S 208-361101 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo