SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 WiMBP-II /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU BIBLIOTEKA+

2 WiMBP-II /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEORGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO 1. Zamawiający: Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie NIP: Adres: ul. Sokoła 13, Rzeszów Tel: 0-17/ Fax: 0-17/ Strona internetowa: Godziny urzędowania: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. Podstawę prawną udzielenia zamówienia i sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, stanowią następujące przepisy: 1/ art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759/, zwanej w dalszym ciągu SIWZ ustawą, 2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane/dz. U. nr 226 poz.1817/, 3 /Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych/ Dz. U.nr 224 poz.1796/ 3. Opis przedmiotu zamówienia 1/ Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pracowników bibliotek publicznych woj. podkarpackiego z gmin wiejskich, wiejskomiejskich i miejskich do mieszkańców w ramach Programu Biblioteka +. Tematyka: Nowe technologie informatyczne szkolenie 32 godzinne (w ramach 2 zjazdów 2 dniowych) o takiej samej tematyce dla 5 grup po 20 osób łącznie 160 godzin szkoleniowych. Wielkość zamówienia 160 godzin szkoleniowych Oznaczenie CPV: / Wykonawca obowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia i wykładowcom bazę lokalową, noclegi, oraz całodzienne wyżywienie. Jako miejsce wykonania zamówienia Zamawiający określa miasto Rzeszów. 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jej integralną część. 4. Warunki prowadzenia postępowania 1/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2/ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3/ Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 4/ Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 5/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 6/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Termin wykonania zamówienia: 1/ Wykonanie zamówienia powinno nastąpić w terminie od r. Całość zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. 2/ W Szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający i Wykonawca, w formie pisemnego aneksu do umowy, mogą dokonać zmian w harmonogramie szkoleń. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków 1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 2/ Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawców dokumentach i oświadczeniach. Z treści ich musi wynikać w sposób jednoznaczny, że wykonawca warunki te spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania oraz uznaniem jego oferty za odrzuconą. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 6. 1/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, o treści określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 3/ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 3

4 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5/ opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 6/ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 7/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usług szkoleniowych odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1/ Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. zwane dalej, zbiorczo, korespondencją Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2/ Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji faksem. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Lucyna Kloczkowska, Tel. 0-17/ Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 1/ Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ z określeniem ceny wynagrodzenia brutto w złotych. 2/ Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 3/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 4

5 4/ Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy plan szkolenia, zawierający dokładną tematykę wraz z ramowym czasem szkolenia. 5/ Oferta powinna być podpisana przez osoby /osobę/ uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką i podpisana przez osobę /osoby/ uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dodatkowo w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 6/ Oferta oraz wszelkie wymagane w SIWZ formularze, oświadczenia, wykazy oraz inne załączniki składane razem z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 7/ Oferta podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale lub jego notarialnie potwierdzonego odpisu. 8/ Wymagane dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby /osobę/ uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 9/ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać zastrzeżone przez Wykonawcę najpóźniej w terminie składania ofert w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 10/ Ofertę należy umieścić w dwóch zabezpieczonych kopertach: Koperta zewnętrzna powinna zawierać oznaczenie: Oferta do przetargu na usługi szkolenia w ramach Programu Biblioteka+ - nie otwierać przed dniem roku, do godz Na wewnętrznej kopercie oprócz danych zawartych na kopercie zewnętrznej należy podać nazwę i adres wykonawcy. 13. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1/ Oferty należy składać w dwóch zabezpieczonych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów ul. Sokoła 13, Sekretariat. do dnia r. do godz / Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 37 w dniu r. o godz / Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 14. Opis sposobu obliczenia ceny 1/ Cena oferty brutto musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie wg następującego wzoru: cena netto + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena brutto 2/ Cena ma charakter ryczałtowy i nie może ulec podwyższeniu przez okres związania ofertą i wykonania umowy. 3/ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto jednej grupy szkoleniowej, a także cenę kosztów zakwaterowania i wyżywienia jednego uczestnika grupy szkoleniowej. 15. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 5

6 1/ Jedynym kryterium oceny ofert jest cena stanowi 100% wagi. 2/ Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie liczby punktów uzyskanych przez daną ofertę, obliczonych zgodnie z następującym wzorem: Najniższa oferowana cena brutto x 100 = ilość punktów Cena brutto badanej oferty Do wzoru zostanie wpisana cena wykonania zamówienia podana przez wykonawcę w ofercie. 3/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Istotne postanowienia umowy na wykonanie zamówienia. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 1/ Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2/ Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 3/ Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu o którym mowa w punkcie 2 zamawiający zawiadomi o jego wyniku jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, z podaniem informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz określając termin w ciągu którego umowa może być zawarta. 4/ Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby podpisujące Umowę w imieniu wykonawcy powinny wykazać dokumentami swoje uprawnienia do działania w jego imieniu, jeżeli umocowanie ich nie wynika z dokumentów złożonych w przetargu. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania. 1/ Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania określają przepisy Działu VI/art / ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do środków tych zalicza się odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu przysługująca na orzeczenie Izby. 2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3/ W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b/ wykluczenia odwołującego z postępowania, c/ odrzucenia oferty odwołującego. 6

7 4/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania przez zamawiającego faksem informacji o czynności, albo w terminie 10 dni, jeżeli informacja zostanie wysłana pisemnie. Kopia odwołania powinna być przed terminem do jego wniesienia przesłana Zamawiającemu, aby mógł zapoznać się z treścią odwołania. 5/ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje odwołującemu, zamawiającemu oraz uczestnikom postępowania skarga do sądu. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: Załącznik Nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik Nr 3: Formularz oferty Załącznik Nr 4: Istotne postanowienia umowy Rzeszów, 20 lipca 2010 r. Dyrektor WiMBP w Rzeszowie Stanisław Turek 7

8 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W szkoleniu uczestniczyć będzie 100 bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. podkarpackiego, każdy w 4 dniach szkoleniowych, realizowanych w dwóch zjazdach po 2 dni szkoleniowe. 2. Szkolenie Nowe technologie informacyjne zostanie przeprowadzone w następujący sposób: Szkolenie 32 godzinne w ramach 2 zjazdów 2 dniowych dla każdej grupy (taka sama tematyka dla każdej grupy) 5 grup szkoleniowych po 20 osób każda I grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny II grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny III grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny IV grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny V grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny Łącznie: 100 osób, 20 dni szkoleniowych, 160 godzin szkoleniowych Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: przepisy BHP i zasady ergonomii w pracy z komputerem podstawowe informacje na temat prawa autorskiego, licencji na oprogramowanie, bezpieczeństwa danych, posługiwanie się systemem operacyjnym Windows (min. XP), uruchamianie programów, tworzenie organizacja prostych struktur katalogów, zapis i odczyt plików, kopiowanie i usuwanie plików, tworzenie kont i zmiana haseł użytkowników, posługiwanie się dyskami wymiennymi, posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office a) Word -podstawowe umiejętności w zakresie: tworzenia, formatowania, drukowania dokumentów, przygotowania do rozpowszechniania; tworzenia i formatowania tabel; wstawiania i formatowania grafiki w tekście b) Excel podstawowe umiejętności umożliwiające stosowanie arkuszy kalkulacyjnych w praktyce; formatowanie arkuszy, tworzenie formuł, używanie funkcji matematycznych; tworzenia i formatowania wykresów; drukowania arkuszy c) PowerPoint podstawowe umiejętności umożliwiające przygotowanie prezentacji w oparciu o różne układy slajdów, teksty, ilustracje, wykresy, diagramy, autokształty, animacje, hiperłącza, wstawianie przygotowanie pokazu slajdów, posługiwanie się skanerem, skanowanie dokumentów, zapisywanie Internet zasoby, nawigacja między stronami, wyszukiwanie informacji, korzystanie z wyszukiwarek, zapisywanie stron internetowych, zapisywanie zawartości stron internetowych na dysku 8

9 korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatory internetowe bezpieczeństwo w sieci korzystanie z wolnego oprogramowania tworzenia strony internetowej - jak wykonać i umieścić własną stronę w Internecie: przegląd możliwości oraz praktyczne wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania dostępnego w Internecie, w technologii CMS Metody: ćwiczenia praktyczne na komputerze, praca w grupach prezentacje, wykłady. Termin realizacji: r. Jedna godzina szkolenia = 45 minut. Liczba godzin szkoleniowych w ciągu dnia- 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8,30 i kończyć nie później niż o 16,30, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż o 18,00. W harmonogramie szkolenia należy uwzględnić przerwy po 2 godzinach szkoleniowych oraz 1 przerwę obiadową w ciągu dnia. Zajęcia będą prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy plan szkolenia, zawierający dokładną tematykę wraz z ramowym czasem szkolenia Wykonawca dołączy do oferty. 3. Wymagania zamawiającego związane z realizacją szkoleń: 3.1. Szkolenia muszą być zorganizowane zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia Trenerzy firm szkoleniowych i inne osoby zaangażowane w realizację zamówienia powinni posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe dające kwalifikacje do szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia z przygotowaniem metodycznym oraz doświadczenie zawodowe Poszczególne szkolenia należy prowadzić w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej z tematyki objętej szkoleniem Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń, m.in. komputer, rzutnik multimedialny, tablica flipchart, papier pisaki Szkolenia należy przeprowadzić w pracowni komputerowej, na jedną osobę szkoloną musi przypadać jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, przygotowane do szkolenia tzn. z zainstalowanymi niezbędnymi programami, m. in. system operacyjny Windows (min. XP). Na czas trwania szkolenia każdej grupy Wykonawca zapewni urządzenia peryferyjne, tj. co najmniej 1 drukarkę, co najmniej 1 skaner oraz co najmniej 1 urządzenie wielofunkcyjne Zajęcia powinny być prowadzone przez imienne wskazanych wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne Zamawiający przygotuje listy obecności uczestników szkoleń i przekaże wykonawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, zawiadomi uczestników o terminach i miejscu realizacji szkoleń. 9

10 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania frekwencji w trakcie szkolenia i przekazania podpisanych przez uczestników szkoleń list obecności Zamawiającemu po zakończeniu każdej części szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Ten sam komplet materiałów otrzyma także Zamawiający. Materiały dydaktyczne opracowane przez Wykonawcę, niezbędne do utrwalenia wiadomości, powinny stanowić rozwinięcie zagadnień objętych programem szkolenia: prezentacja i konspekty z przeprowadzonych zajęć w formie papierowej, zebrane w segregator A4, lub publikację Materiały zostaną skonsultowane przez Wykonawcę z Zamawiającym co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem zadania. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia: teczkę na materiały dydaktyczne, długopis i notatnik. Wszystkie materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi na zakończenie każdego zjazdu szkoleniowego ankietę wśród uczestników i trenerów. Wzór ankiety dostarczy Zamawiający. Wykonawca skseruje ankietę w odpowiedniej liczbie (dla każdego uczestnika). Wypełnione ankiety przekaże Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plik elektroniczny ze swoim logo i jednocześnie wyraża zgodę na jego wykorzystanie w celu sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w całym cyklu szkoleń w ramach Programu Biblioteka Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleń w trakcie ich realizowania Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia odbyła się w Rzeszowie w obiekcie przystosowanym do szkoleń (m.in. wyposażonym w odpowiednią liczbę komputerów, dostęp do Internetu o odpowiedniej przepustowości, projektor multimedialny z ekranem, nagłośnienie, sanitariaty) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i trenerom zakwaterowanie w Rzeszowie (2 noclegi w czasie zjazdu 3 dniowego, 1 nocleg w czasie zjazdu dwudniowego) w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym lub ośrodku szkoleniowym o standardzie porównywalnym, w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i trenerom całodzienne wyżywienie śniadanie (pieczywo, masło, wędliny, sery, pomidory, ogórki itp., kawa, herbata cukier, soki owocowe), obiad (zupa, dania mięsne lub ryba, warzywa, sałatki, ziemniaki, frytki lub ryż, kompot, sok lub woda mineralna) i kolację (pieczywo, masło, wędliny, sery, pomidory, ogórki itp., kawa, herbata cukier, soki owocowe). W trakcie zjazdów 2 dniowych 2 obiady, jedna kolacja, 1 śniadanie. W trakcie zjazdów 3 dniowych 3 obiady, 2 kolacje i 2 śniadania W trakcie trwania szkoleń Wykonawca zapewni uczestnikom i trenerom poczęstunek podczas dwóch przerw dziennie kawa, herbata, woda, ciasteczka Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy. 4. Termin realizacji zamówienia: r Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram szkoleń dzień, miesiąc, godziny, nazwiska osób prowadzących poszczególne zajęcia dla poszczególnych grup szkoleniowych oraz miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania uczestników, i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 10

11 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne złożone w trybie art.. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy..... Adres Wykonawcy Nr telefonu/fax.. Wykonawca oświadcza, że: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 5) Wykonawca oświadcza również, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych... Data i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 11

12 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. (pieczęć firmy) OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:. Dokładny adres: :. Numer REGON:. Numer NIP:.. Strona Internetowa:.. Tel.:.. Fax:. 1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem na przeprowadzenie szkoleń w ramach programu Biblioteka+ zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Na wykonanie zamówienia proponujemy następujące ceny ofertowe: oferujemy cenę ofertową brutto..złotych słownie.. cena netto:..zł, podatek VAT..%.....złotych cena brutto kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 uczestnika grupy szkoleniowej :.. złotych cena brutto za szkolenie 1 grupy szkoleniowej:..złotych 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamówienie wykonamy w terminie: r. 12

13 6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia i istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy również, że oferowane przez nas szkolenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralna część.. miejscowość, data.. podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Załączniki do oferty:

14 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA Wykonawca zrealizuje 1) Szkolenia w następującym terminie : r. 2) Szkolenia obejmują: 100 osób, każda 4 dni szkoleniowe realizowane w ramach dwóch zjazdów po 2 dni szkoleniowe (5 grup szkoleniowych po 20 osób każda). 3) Łączny wymiar szkoleń 20 dni szkoleniowych, 160 godzin. 4) Wykonawca zobowiązany jest do: - przeprowadzenia szkolenia w Rzeszowie, - zapewnienia trenerów o odpowiednich kwalifikacjach, - opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od podpisania umowy - szczegółowego harmonogramu szkolenia, zawierającego program, terminy, nazwiska trenerów realizujących kolejne tematy dla poszczególnych grup szkoleniowych oraz miejsce realizacji szkolenia i zakwaterowania uczestników, - zapewnienia pracowni komputerowej do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z SIWZ), - przygotowania i przekazania uczestnikom bezpłatnie na własność materiałów szkoleniowych, - udzielania niezbędnej pomocy, wskazówek i odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia, - kontrolowania frekwencji w trakcie szkolenia i przekazywania list obecności Zamawiającemu, - dostarczenia Zamawiającemu pliku elektronicznego ze swoim logo i jednocześnie wyrażenia zgody na jego wykorzystanie w celu sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w całym cyklu szkoleń w ramach Programu Biblioteka +, - przestrzegania godzin prowadzenia szkolenia, - zapewnienia w Rzeszowie na okres szkolenia, uczestnikom szkoleń i trenerom bazy lokalowej do szkoleń, zakwaterowania z noclegami oraz całodziennego wyżywienia - wypełnienia ankiety przeznaczonej dla trenera -skserowania dla każdego uczestnika ankiety otrzymanej od Zamawiającego i przekazania wypełnionych ankiet Zamawiającemu. 5) Zamawiający zobowiązany jest do: - przygotowania list uczestników szkolenia i przekazania ich Wykonawcy -powiadomienia uczestników o terminie i miejscu szkolenia, 14

15 - przekazania Wykonawcy wzoru ankiety oceniającej szkolenie 6) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w 1 egzemplarzu projekt materiałów szkoleniowych celem dokonania ich akceptacji w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania. 7) Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania szkoleń oraz, w przypadku nienależytego prowadzenia szkolenia, może zażądać zmiany prowadzącego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i żądania Zamawiającego. 8) Za wykonanie w umowy przysługuje wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie określonej w wybranej ofercie. Wynagrodzenie to nie podlega podwyższeniu. 9) Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania szkolenia 10) Wykonawca w terminie 14 dni od wykonania szkolenia wystawi fakturę VAT za każde zrealizowane zadanie dla poszczególnej grupy. Z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura musi być wystawiona najpóźniej do 15 grudnia 2010 r. 11) Suma faktur za szkolenie wszystkich grup danego zadania łącznie będzie równa kwocie za wykonanie całego zadania. 12) Zapłata za wykonaną usługę szkoleniową będzie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 13) Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie zawierające listę kategorii kosztów objętych dana fakturą (bez wykazywania szczegółowych kwot składających się na te kategorie). 14) Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokona pisemnie upoważniony w Umowie przez Zamawiającego pracownik. 15) Za szkolenia niewykonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. 16) W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę w terminach uzgodnionych harmonogramem Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku takim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego za przedmiot umowy. Wykonawca zachowuje w takim przypadku prawo do wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonane szkolenie. 17) Za opóźnienie w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 18) Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 19) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara ta Wykonawcy nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 20) Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 21) Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych opracowanych w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2006 r. ust. 90 poz. 631 z późn. 15

16 zmianą/oraz zezwala Zamawiającemu na wykonanie praw zależnych o których mowa w art. 2 w/wym. ustawy. 22) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający i Wykonawca w drodze pisemnego aneksu do umowy mogą dokonać zmian w ustalonym harmonogramie szkoleń, z zastrzeżeniem zachowania terminu wykonania zadania do r. 23) Wszelkie zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy są niedopuszczalne. Zmiany innych postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 24) Spory powstałe w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 25) Integralną część umowy stanowią: SIWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy z załącznikami. 26) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczebności grup po uprzedzeniu wykonawcy co najmniej 1 dzień przed terminem szkolenia. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu kosztów noclegu i wyżywienia osób nieuczestniczących w szkoleniu. 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera Zamość, dnia 11.02.2015r. MC.VII.EFS.3329/1/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Pracownik administracyjno biurowy z obsługą komputera w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data ogłoszenia: 2017-07-14 Biłgoraj, dn. 14.07.2017r. Termin składania ofert: 2017-08-4 12:00 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Niniejszym informujemy, że zamierzamy zlecić w trybie bez przetargowym - zamówienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym o wartości przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 10.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/19/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do pomieszczeń biurowych i sali wykładowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 5 części Numer ogłoszenia: 261875-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.kalety.pl Kalety: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo