SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 WiMBP-II /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU BIBLIOTEKA+

2 WiMBP-II /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEORGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO 1. Zamawiający: Nazwa: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie NIP: Adres: ul. Sokoła 13, Rzeszów Tel: 0-17/ Fax: 0-17/ Strona internetowa: Godziny urzędowania: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro. Podstawę prawną udzielenia zamówienia i sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, stanowią następujące przepisy: 1/ art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759/, zwanej w dalszym ciągu SIWZ ustawą, 2/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane/dz. U. nr 226 poz.1817/, 3 /Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych/ Dz. U.nr 224 poz.1796/ 3. Opis przedmiotu zamówienia 1/ Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pracowników bibliotek publicznych woj. podkarpackiego z gmin wiejskich, wiejskomiejskich i miejskich do mieszkańców w ramach Programu Biblioteka +. Tematyka: Nowe technologie informatyczne szkolenie 32 godzinne (w ramach 2 zjazdów 2 dniowych) o takiej samej tematyce dla 5 grup po 20 osób łącznie 160 godzin szkoleniowych. Wielkość zamówienia 160 godzin szkoleniowych Oznaczenie CPV: / Wykonawca obowiązany jest zapewnić uczestnikom szkolenia i wykładowcom bazę lokalową, noclegi, oraz całodzienne wyżywienie. Jako miejsce wykonania zamówienia Zamawiający określa miasto Rzeszów. 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jej integralną część. 4. Warunki prowadzenia postępowania 1/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 2/ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 3/ Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 4/ Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej 5/ Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 6/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Termin wykonania zamówienia: 1/ Wykonanie zamówienia powinno nastąpić w terminie od r. Całość zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. 2/ W Szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający i Wykonawca, w formie pisemnego aneksu do umowy, mogą dokonać zmian w harmonogramie szkoleń. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków 1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 2/ Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez wykonawców dokumentach i oświadczeniach. Z treści ich musi wynikać w sposób jednoznaczny, że wykonawca warunki te spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania oraz uznaniem jego oferty za odrzuconą. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie 6. 1/ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, o treści określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ. 2/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 3/ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4/ zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 3

4 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5/ opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 6/ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 7/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usług szkoleniowych odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1/ Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. zwane dalej, zbiorczo, korespondencją Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2/ Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji faksem. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Lucyna Kloczkowska, Tel. 0-17/ Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania ofert. 1/ Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ z określeniem ceny wynagrodzenia brutto w złotych. 2/ Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 3/ Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 4

5 4/ Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowy plan szkolenia, zawierający dokładną tematykę wraz z ramowym czasem szkolenia. 5/ Oferta powinna być podpisana przez osoby /osobę/ uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką i podpisana przez osobę /osoby/ uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Dodatkowo w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 6/ Oferta oraz wszelkie wymagane w SIWZ formularze, oświadczenia, wykazy oraz inne załączniki składane razem z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy. 7/ Oferta podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa w oryginale lub jego notarialnie potwierdzonego odpisu. 8/ Wymagane dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby /osobę/ uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 9/ Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać zastrzeżone przez Wykonawcę najpóźniej w terminie składania ofert w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą, z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 10/ Ofertę należy umieścić w dwóch zabezpieczonych kopertach: Koperta zewnętrzna powinna zawierać oznaczenie: Oferta do przetargu na usługi szkolenia w ramach Programu Biblioteka+ - nie otwierać przed dniem roku, do godz Na wewnętrznej kopercie oprócz danych zawartych na kopercie zewnętrznej należy podać nazwę i adres wykonawcy. 13. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 1/ Oferty należy składać w dwóch zabezpieczonych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Rzeszów ul. Sokoła 13, Sekretariat. do dnia r. do godz / Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 37 w dniu r. o godz / Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 14. Opis sposobu obliczenia ceny 1/ Cena oferty brutto musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie wg następującego wzoru: cena netto + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena brutto 2/ Cena ma charakter ryczałtowy i nie może ulec podwyższeniu przez okres związania ofertą i wykonania umowy. 3/ Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto jednej grupy szkoleniowej, a także cenę kosztów zakwaterowania i wyżywienia jednego uczestnika grupy szkoleniowej. 15. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 5

6 1/ Jedynym kryterium oceny ofert jest cena stanowi 100% wagi. 2/ Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie liczby punktów uzyskanych przez daną ofertę, obliczonych zgodnie z następującym wzorem: Najniższa oferowana cena brutto x 100 = ilość punktów Cena brutto badanej oferty Do wzoru zostanie wpisana cena wykonania zamówienia podana przez wykonawcę w ofercie. 3/ Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 17. Istotne postanowienia umowy na wykonanie zamówienia. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty. 1/ Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2/ Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 3/ Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu o którym mowa w punkcie 2 zamawiający zawiadomi o jego wyniku jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, z podaniem informacji o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz określając termin w ciągu którego umowa może być zawarta. 4/ Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby podpisujące Umowę w imieniu wykonawcy powinny wykazać dokumentami swoje uprawnienia do działania w jego imieniu, jeżeli umocowanie ich nie wynika z dokumentów złożonych w przetargu. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania. 1/ Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania określają przepisy Działu VI/art / ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do środków tych zalicza się odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu przysługująca na orzeczenie Izby. 2/ Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3/ W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b/ wykluczenia odwołującego z postępowania, c/ odrzucenia oferty odwołującego. 6

7 4/ Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania przez zamawiającego faksem informacji o czynności, albo w terminie 10 dni, jeżeli informacja zostanie wysłana pisemnie. Kopia odwołania powinna być przed terminem do jego wniesienia przesłana Zamawiającemu, aby mógł zapoznać się z treścią odwołania. 5/ Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje odwołującemu, zamawiającemu oraz uczestnikom postępowania skarga do sądu. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: Załącznik Nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik Nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik Nr 3: Formularz oferty Załącznik Nr 4: Istotne postanowienia umowy Rzeszów, 20 lipca 2010 r. Dyrektor WiMBP w Rzeszowie Stanisław Turek 7

8 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W szkoleniu uczestniczyć będzie 100 bibliotekarzy z bibliotek publicznych woj. podkarpackiego, każdy w 4 dniach szkoleniowych, realizowanych w dwóch zjazdach po 2 dni szkoleniowe. 2. Szkolenie Nowe technologie informacyjne zostanie przeprowadzone w następujący sposób: Szkolenie 32 godzinne w ramach 2 zjazdów 2 dniowych dla każdej grupy (taka sama tematyka dla każdej grupy) 5 grup szkoleniowych po 20 osób każda I grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny II grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny III grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny IV grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny V grupa szkoleniowa 2 zjazdy po 2 dni szkolenia -32 godziny Łącznie: 100 osób, 20 dni szkoleniowych, 160 godzin szkoleniowych Program szkolenia musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: przepisy BHP i zasady ergonomii w pracy z komputerem podstawowe informacje na temat prawa autorskiego, licencji na oprogramowanie, bezpieczeństwa danych, posługiwanie się systemem operacyjnym Windows (min. XP), uruchamianie programów, tworzenie organizacja prostych struktur katalogów, zapis i odczyt plików, kopiowanie i usuwanie plików, tworzenie kont i zmiana haseł użytkowników, posługiwanie się dyskami wymiennymi, posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office a) Word -podstawowe umiejętności w zakresie: tworzenia, formatowania, drukowania dokumentów, przygotowania do rozpowszechniania; tworzenia i formatowania tabel; wstawiania i formatowania grafiki w tekście b) Excel podstawowe umiejętności umożliwiające stosowanie arkuszy kalkulacyjnych w praktyce; formatowanie arkuszy, tworzenie formuł, używanie funkcji matematycznych; tworzenia i formatowania wykresów; drukowania arkuszy c) PowerPoint podstawowe umiejętności umożliwiające przygotowanie prezentacji w oparciu o różne układy slajdów, teksty, ilustracje, wykresy, diagramy, autokształty, animacje, hiperłącza, wstawianie przygotowanie pokazu slajdów, posługiwanie się skanerem, skanowanie dokumentów, zapisywanie Internet zasoby, nawigacja między stronami, wyszukiwanie informacji, korzystanie z wyszukiwarek, zapisywanie stron internetowych, zapisywanie zawartości stron internetowych na dysku 8

9 korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatory internetowe bezpieczeństwo w sieci korzystanie z wolnego oprogramowania tworzenia strony internetowej - jak wykonać i umieścić własną stronę w Internecie: przegląd możliwości oraz praktyczne wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania dostępnego w Internecie, w technologii CMS Metody: ćwiczenia praktyczne na komputerze, praca w grupach prezentacje, wykłady. Termin realizacji: r. Jedna godzina szkolenia = 45 minut. Liczba godzin szkoleniowych w ciągu dnia- 8. Zajęcia powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godzinie 8,30 i kończyć nie później niż o 16,30, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż o 18,00. W harmonogramie szkolenia należy uwzględnić przerwy po 2 godzinach szkoleniowych oraz 1 przerwę obiadową w ciągu dnia. Zajęcia będą prowadzone w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowy plan szkolenia, zawierający dokładną tematykę wraz z ramowym czasem szkolenia Wykonawca dołączy do oferty. 3. Wymagania zamawiającego związane z realizacją szkoleń: 3.1. Szkolenia muszą być zorganizowane zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie przedmiotu zamówienia Trenerzy firm szkoleniowych i inne osoby zaangażowane w realizację zamówienia powinni posiadać odpowiednie wykształcenie kierunkowe dające kwalifikacje do szkolenia w zakresie przedmiotu zamówienia z przygotowaniem metodycznym oraz doświadczenie zawodowe Poszczególne szkolenia należy prowadzić w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej z tematyki objętej szkoleniem Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszystkie pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń, m.in. komputer, rzutnik multimedialny, tablica flipchart, papier pisaki Szkolenia należy przeprowadzić w pracowni komputerowej, na jedną osobę szkoloną musi przypadać jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, przygotowane do szkolenia tzn. z zainstalowanymi niezbędnymi programami, m. in. system operacyjny Windows (min. XP). Na czas trwania szkolenia każdej grupy Wykonawca zapewni urządzenia peryferyjne, tj. co najmniej 1 drukarkę, co najmniej 1 skaner oraz co najmniej 1 urządzenie wielofunkcyjne Zajęcia powinny być prowadzone przez imienne wskazanych wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne Zamawiający przygotuje listy obecności uczestników szkoleń i przekaże wykonawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, zawiadomi uczestników o terminach i miejscu realizacji szkoleń. 9

10 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania frekwencji w trakcie szkolenia i przekazania podpisanych przez uczestników szkoleń list obecności Zamawiającemu po zakończeniu każdej części szkolenia Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Ten sam komplet materiałów otrzyma także Zamawiający. Materiały dydaktyczne opracowane przez Wykonawcę, niezbędne do utrwalenia wiadomości, powinny stanowić rozwinięcie zagadnień objętych programem szkolenia: prezentacja i konspekty z przeprowadzonych zajęć w formie papierowej, zebrane w segregator A4, lub publikację Materiały zostaną skonsultowane przez Wykonawcę z Zamawiającym co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem zadania. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia: teczkę na materiały dydaktyczne, długopis i notatnik. Wszystkie materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia Wykonawca przeprowadzi na zakończenie każdego zjazdu szkoleniowego ankietę wśród uczestników i trenerów. Wzór ankiety dostarczy Zamawiający. Wykonawca skseruje ankietę w odpowiedniej liczbie (dla każdego uczestnika). Wypełnione ankiety przekaże Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plik elektroniczny ze swoim logo i jednocześnie wyraża zgodę na jego wykorzystanie w celu sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w całym cyklu szkoleń w ramach Programu Biblioteka Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleń w trakcie ich realizowania Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia odbyła się w Rzeszowie w obiekcie przystosowanym do szkoleń (m.in. wyposażonym w odpowiednią liczbę komputerów, dostęp do Internetu o odpowiedniej przepustowości, projektor multimedialny z ekranem, nagłośnienie, sanitariaty) Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i trenerom zakwaterowanie w Rzeszowie (2 noclegi w czasie zjazdu 3 dniowego, 1 nocleg w czasie zjazdu dwudniowego) w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym lub ośrodku szkoleniowym o standardzie porównywalnym, w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń i trenerom całodzienne wyżywienie śniadanie (pieczywo, masło, wędliny, sery, pomidory, ogórki itp., kawa, herbata cukier, soki owocowe), obiad (zupa, dania mięsne lub ryba, warzywa, sałatki, ziemniaki, frytki lub ryż, kompot, sok lub woda mineralna) i kolację (pieczywo, masło, wędliny, sery, pomidory, ogórki itp., kawa, herbata cukier, soki owocowe). W trakcie zjazdów 2 dniowych 2 obiady, jedna kolacja, 1 śniadanie. W trakcie zjazdów 3 dniowych 3 obiady, 2 kolacje i 2 śniadania W trakcie trwania szkoleń Wykonawca zapewni uczestnikom i trenerom poczęstunek podczas dwóch przerw dziennie kawa, herbata, woda, ciasteczka Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy. 4. Termin realizacji zamówienia: r Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram szkoleń dzień, miesiąc, godziny, nazwiska osób prowadzących poszczególne zajęcia dla poszczególnych grup szkoleniowych oraz miejsce realizacji szkoleń i zakwaterowania uczestników, i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 10

11 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne złożone w trybie art.. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy..... Adres Wykonawcy Nr telefonu/fax.. Wykonawca oświadcza, że: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 5) Wykonawca oświadcza również, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych... Data i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę 11

12 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. (pieczęć firmy) OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:. Dokładny adres: :. Numer REGON:. Numer NIP:.. Strona Internetowa:.. Tel.:.. Fax:. 1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem na przeprowadzenie szkoleń w ramach programu Biblioteka+ zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Na wykonanie zamówienia proponujemy następujące ceny ofertowe: oferujemy cenę ofertową brutto..złotych słownie.. cena netto:..zł, podatek VAT..%.....złotych cena brutto kosztów zakwaterowania i wyżywienia 1 uczestnika grupy szkoleniowej :.. złotych cena brutto za szkolenie 1 grupy szkoleniowej:..złotych 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i akceptujemy istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zamówienie wykonamy w terminie: r. 12

13 6. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia i istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy również, że oferowane przez nas szkolenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralna część.. miejscowość, data.. podpis osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Załączniki do oferty:

14 WiMBP-II /2010 Załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O PRZEPROWADZENIU SZKOLENIA Wykonawca zrealizuje 1) Szkolenia w następującym terminie : r. 2) Szkolenia obejmują: 100 osób, każda 4 dni szkoleniowe realizowane w ramach dwóch zjazdów po 2 dni szkoleniowe (5 grup szkoleniowych po 20 osób każda). 3) Łączny wymiar szkoleń 20 dni szkoleniowych, 160 godzin. 4) Wykonawca zobowiązany jest do: - przeprowadzenia szkolenia w Rzeszowie, - zapewnienia trenerów o odpowiednich kwalifikacjach, - opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 7 dni od podpisania umowy - szczegółowego harmonogramu szkolenia, zawierającego program, terminy, nazwiska trenerów realizujących kolejne tematy dla poszczególnych grup szkoleniowych oraz miejsce realizacji szkolenia i zakwaterowania uczestników, - zapewnienia pracowni komputerowej do przeprowadzenia szkoleń (zgodnie z SIWZ), - przygotowania i przekazania uczestnikom bezpłatnie na własność materiałów szkoleniowych, - udzielania niezbędnej pomocy, wskazówek i odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia, - kontrolowania frekwencji w trakcie szkolenia i przekazywania list obecności Zamawiającemu, - dostarczenia Zamawiającemu pliku elektronicznego ze swoim logo i jednocześnie wyrażenia zgody na jego wykorzystanie w celu sporządzenia dla każdego uczestnika szkolenia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w całym cyklu szkoleń w ramach Programu Biblioteka +, - przestrzegania godzin prowadzenia szkolenia, - zapewnienia w Rzeszowie na okres szkolenia, uczestnikom szkoleń i trenerom bazy lokalowej do szkoleń, zakwaterowania z noclegami oraz całodziennego wyżywienia - wypełnienia ankiety przeznaczonej dla trenera -skserowania dla każdego uczestnika ankiety otrzymanej od Zamawiającego i przekazania wypełnionych ankiet Zamawiającemu. 5) Zamawiający zobowiązany jest do: - przygotowania list uczestników szkolenia i przekazania ich Wykonawcy -powiadomienia uczestników o terminie i miejscu szkolenia, 14

15 - przekazania Wykonawcy wzoru ankiety oceniającej szkolenie 6) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w 1 egzemplarzu projekt materiałów szkoleniowych celem dokonania ich akceptacji w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania. 7) Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzania szkoleń oraz, w przypadku nienależytego prowadzenia szkolenia, może zażądać zmiany prowadzącego. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i żądania Zamawiającego. 8) Za wykonanie w umowy przysługuje wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie określonej w wybranej ofercie. Wynagrodzenie to nie podlega podwyższeniu. 9) Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi na podstawie faktury VAT. Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania szkolenia 10) Wykonawca w terminie 14 dni od wykonania szkolenia wystawi fakturę VAT za każde zrealizowane zadanie dla poszczególnej grupy. Z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura musi być wystawiona najpóźniej do 15 grudnia 2010 r. 11) Suma faktur za szkolenie wszystkich grup danego zadania łącznie będzie równa kwocie za wykonanie całego zadania. 12) Zapłata za wykonaną usługę szkoleniową będzie dokonana przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 13) Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie zawierające listę kategorii kosztów objętych dana fakturą (bez wykazywania szczegółowych kwot składających się na te kategorie). 14) Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokona pisemnie upoważniony w Umowie przez Zamawiającego pracownik. 15) Za szkolenia niewykonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. 16) W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę w terminach uzgodnionych harmonogramem Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku takim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego za przedmiot umowy. Wykonawca zachowuje w takim przypadku prawo do wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonane szkolenie. 17) Za opóźnienie w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 18) Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 19) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Kara ta Wykonawcy nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w art. 145 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku takim Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 20) Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 21) Wykonawca nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych opracowanych w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych /Dz. U. z 2006 r. ust. 90 poz. 631 z późn. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP.

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP. Urząd Transportu Kolejowego 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia/warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo