Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/11/2015 na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i ul. Magnoliowej w Biłgoraju Nazwa i adres zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Biłgoraj ul. Łąkowa 13 fax Strona internetowa zamawiającego, na której jest dostępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać: Osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 12), Ze strony internetowej zamawiającego Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony. Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II i ul. Magnoliowej w Biłgoraju. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, Roboty sanitarne, Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 2.1. Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej i ul. Jana Pawła II Etap II w Biłgoraju o średnicy Ø200- długość ok. 241,00m, Ø160- długość ok. 136,00m, kompletna tłocznia ścieków- szt. 1 Utwardzenie terenu wokół tłoczni ścieków wraz z budową zjazdu indywidualnego (zgodnie z projektem). - Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 należy wykonać metodą wykopu otwartego z zastosowaniem z rur PVC-U, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, obsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z załączonym projektem budowlanym). - Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 (tzw. przykanaliki) od studni S23, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S32 wykonać metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur PVC-U, litych typu ciężkiego o wydłużonym kielichu lub z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN8, z zastosowaniem podsypki, osypki i zasypki piaskowej Studzienki węzłowe sztuk 3 S26, S32, S34 wykonać z: - Kręgów betonowych ( PN-EN 1917) o średnicy 1000 mm (z betonu klasy C35/45, o nasiąkliwości nie więcej jak 5%, beton powinien być zwarty jednorodny we wszystkich elementach, także w kinecie, ze zwężką redukcyjną 1000/625 mm i uszczelnieniem między kręgami za pomocą uszczelek), z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami włazowymi. Studnia powinna być przykryta włazem żeliwnym typ ciężki oraz posiadać fabryczną kinetę z przejściami szczelnymi lub jako; - Studnie z tworzyw sztucznych, włazowe Ø 1000 wyposażone w stopnie złazowe, i włazy żeliwne Ø 600 typ ciężki.

2 UWAGA: Studnię S 34 (zaprojektowaną jako systemowa) należy wykonać zamiennie jako studnię węzłową z kręgów betonowych jak w pkt Studzienki inspekcyjne /zgodnie z projektem/, wykonać jako systemowe min DN400 studnie tworzywowe, z włazem typ ciężki 40 T montowanym na rurze teleskopowej - sztuk Tłocznia ścieków z pełnym wyposażeniem technologicznym, elektrycznym i sterowniczym PEHD Ø2400 zamontowana zgodnie z wymogami producenta tłoczni; - Zbiornik retencyjny ze stali nierdzewnej lub tworzywowy. - Samoczyszczący (bezobsługowy) separator części stałych. - Wszystkie elementy wyposażenia hydraulicznego, oraz elementy łączeniowe (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być wykonane z materiałów o dużej odporności na działanie ścieków (stal KO, materiały two - rzywowe). - Połączenia urządzeń wewnątrz tłoczni zgrzewane lub kołnierzowe. - Pompy z wirnikiem jednokanałowym z zabezpieczeniem IP 68 (szczelność w zanurzeniu) o parametrach: - moc silnika 1,3kW - prąd znamionowy 3,6 A - H =6,0m, Q =22m3/h; - Układ pompowy powinien działać cały czas, również podczas serwisowania jednej z pomp, do odcięcia zastosować zasuwy nożowe 3 szt. zamontowane wewnątrz obudowy tłoczni. - Przepływomierz zainstalowany na kolektorze tłocznym. - Odwodnienie pompowe komory suchej. - STEROWANIE: Urządzenia zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w poliestrowej szafie sterowniczej o stopniu ochronności nie mniej niż IP54 z podwójnymi drzwiami. Zabezpieczona jest zamkiem oraz alarmem antywłamaniowym. Zasilanie energetyczne szafy wg oddzielnego opracowania wykonane przez dostawcę energii. Wymagane minimalne wyposażenie szafy sterowniczej określono w Warunkach technicznych (pkt. 9 lit. j.) znak: ZWK/3522/14 z dnia r. wydanych przez PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju. - Wykonawca po dostarczeniu i zamontowaniu oraz podłączeniu tłoczni dokona: rozruchu tłoczni wraz z dokonaniem niezbędnych podłączeń modułu GPRS, GSM przystosowanego do współpracy z istniejącym systemem monitoringu i wizualizacji zainstalowanym na komputerze miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju (dopuszcza się system wizualizacji na stronie WWW producenta), w okresie gwarancyjnym wykonawca zapewni możliwość nieodpłatnego dostępu do danych tłoczni poprzez serwer systemu wizualizacji, zaprogramowania sterownika pod parametry wskazane przez użytkownika, jednego bezpłatnego przeglądu tłoczni w okresie gwarancyjnym, szkolenia obsługi - 4 osoby (sporządzenie notatki służbowej z przeprowadzonego szkolenia z podpisami szkolonych), zagospodarowanie terenu tłoczni zgodnie z Projektem budowlanym Wykonawca winien przedstawić protokoły odbioru instalacji elektrycznej oraz protokoły pomiarów rezystancji izolacji instalacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Prace elektryczne wykonywane mogą być wyłącznie przez elektryka posiadającego ważne uprawnienia elektryczne Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość instalacji do przyłączenia (druk PGE Dystrybucja SA o Zamość) umożliwiający wykonanie przyłącza energetycznego. - Zakres prac budowlanych i elektroenergetycznych na terenie tłoczni, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z warunkami i opiniami użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz właścicieli i zarządcy terenu Wykonawca ponadto wykona: - Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych Wykonawca w przypadkach koniecznych zastosuje na własny koszt odwodnienie terenu. - Kamerowanie wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i sporządzenie pełnej dokumentacji z inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej. -Próbę szczelności sieci kanalizacyjnej na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału ściekowego. - Wykonawca uzyska od właścicieli terenu, oświadczenia (protokoły odbioru) przywrócenia terenu objętego w/w zadaniem do stanu pierwotnego. - Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf,

3 - Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót budowlanych przedstawić specyfikacje techniczne materiałów (w tym tłoczni) do akceptacji Zarządowi PGK Sp. z o.o., Kierownictwu ZWK oraz in - spektorowi nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o zajęcie pasa drogowego do Zarządcy Drogi na czas niezbędny do wykonania robót, oraz poniesienie ewentualnych kosztów zajęcia pasa drogowego, - Wykonawca wystąpi z wnioskiem w imieniu Inwestora o umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, koszty umieszczenia poniesie Zamawiający, - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia, oraz nadzoru w czasie prowadzenia robót, koszty nadzoru ponosi Wykonawca, - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest poinformować na piśmie inspektora nadzoru inwestorskiego, mieszkańców w rejonie placu budowy, Zarząd PGK Sp. z o.o. oraz kierownictwo ZWK o terminie rozpoczęcia realizacji robót, ponadto niezwłocznie wystąpić do właściwych instytucji zgodnie z warunkami wydanymi dla dokumentacji projektowej, - Wszelkie zastosowane materiały do budowy sieci kanalizacyjnej muszą być fabrycznie nowe i spełniać aktualne wymagania branżowe i posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, - Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt. 1) ustawy Prawo budowlane, kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. - Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały oraz dokumentację z kamerowania wersja papierowa oraz CD, protokoły odbioru instalacji elektrycznej oraz protokoły pomiarów rezystancji izolacji instalacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowe, notatka/protokół szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi tłoczni. - Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego. - Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt budowlano- wykonawczy "Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Magnoliowej oraz ul. Jana Pawła II w Biłgoraju" załącznik nr 3 do SIWZ, 2) STWiOR załącznik nr 5 do SIWZ UWAGA 2. 1) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, SSTWiOR stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiału, produktu, urządzenia itp. należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, produktów, urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. 2) Wszyscy oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie przygotowania ofert. 3) Wszyscy oferenci zobowiązani są zapoznać się z terenem na którym realizowane będą przedmiotowe roboty budowlane. 4) Załączony do SIWZ przedmiar robót załącznik nr 4 stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawców do sporządzenia oferty.

4 Termin wykonania zamówienia Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia : zakończenie robót do dnia 10 listopada 2015 r. Informacja odnośnie składania ofert częściowych i ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Wadium 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie ,00 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy) 2. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: - pieniądzu przelew na rachunek bankowy nr , - poręczeniu bankowym lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz oraz z 2010 r., Nr 96, poz. 620) 3. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą. 4. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 5. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w 16 Regulaminu Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał na dzień podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokumenty wymagane Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określa zatwierdzona SIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział oferenci którzy: 1. Spełniają warunki określone w 11, ust. 1 Regulaminu : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu, e) spełniają dodatkowe, określone w SIWZ wymagane warunki wykonania zamówienia. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z przyczyn, o których mowa w 11, ust. 2 Regulaminu : a) wyrządzili szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udzielenie zamówienia, b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, e) podlegają wykluczeniu z innych przyczyn zapisanych w SIWZ. Zamawiający na podstawie złożonych przez oferentów dokumentów określonych w rozdziale VIII SIWZ dokona oceny spełnienia wymaganych warunków metodą spełnia/* nie spełnia. 1) Oferenci zobowiązani są złożyć wraz z formularzem oferty w formie pisemnej następujące dokumenty:

5 1. Oświadczenie z 11, ust. 1, litery a e Regulaminu załącznik Nr 1 do formularz ofertowego. 2. Oświadczenie z 11, ust. 2, litery a e Regulaminu. załącznik Nr 2 do formularza ofertowego. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci do formularza oferty dołączą następujące dokumenty jako załączniki: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych, każda w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem kompletnej tłoczni ścieków i każda z robót o wartości co najmniej ,00 zł brutto, z podaniem rodzaju robót opisu robót z podaniem długości, rodzaju materiałów i ich parametrów, wartości, dat realizacji oraz adresów inwestorów, ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do formularza ofertowego). 5.Dowody, Referencje inwestorów lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane, o których mowa w pkt 6 zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 6. W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawcy składają wraz z ofertą: wykaz narzędzi niezbędnych przy wykonywaniu zamówienia wraz z podaniem podstawowych parametrów oraz podstawy dysponowania nimi a także wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia z podaniem stażu pracy, kwalifikacji zawodowych (zgodnych z przedmiotem zamówienia), stanowiska, - pełnionej funkcji na budowie, podstawy dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby Wykonawca; w zakresie potencjału technicznego dysponował co najmniej 1 szt. samochód - skrzyniowy, 1 szt. - koparka, 1 szt. - zagęszczarka wibracyjna; w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponował co najmniej: kierownik budowy 1 osoba z co najmniej 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W zakresie posiadanych uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (D.z u. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), ponadto: monter sieci, operator maszyn łącznie min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do formularza ofertowego. 7.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 8.Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów składa z ofertą dokumenty dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków określonych w 11, ust. 1 Regulaminu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Postanowienia Regulaminu udzielania... dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie.

6 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 11.a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 11.b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 12. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą inne dokumenty: 1) kosztorys ofertowy, 2) pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane, 4) oryginał potwierdzenia wniesienia wadium, 5) zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli dotyczy Kryteria oceny ofert Zamawiający przyjął dwa kryteria oceny ofert: 1.) Cena brutto wykonania całości zamówienia waga procentowa 90 %, gdzie 1 % = 1 pkt 2.) Termin wykonania przedmiotu zamówienia waga procentowa 10 %, gdzie 1 % = 1 pkt. Zmiany umowy Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mianowicie: 1) Zmiana terminu wykonania robót z tytułu przerwania robót w przypadku zaistnienia zdarzenia, którego nie można było wcześniej przewidzieć. W takim przypadku Inwestor lub Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o zmianę terminu umownego wykonania robót. 2) Zmiana kierownika budowy wskazanego w 3 pkt. 12 wynikająca z przyczyn losowych, choroby. Zmiana zostanie dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy po akceptacji przez Inwestora. Termin składania i otwarcia ofert Oferty przygotowane zgodnie ze wskazówkami zawartymi w SIWZ rozdział XIII, należy złożyć w terminie do dnia r. do godz w siedzibie zamawiającego (pokój Nr 1 sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie zamawiającego, w pokoju Nr 5 ( sala konferencyjna ). Termin związania ofertą Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Biłgoraj dnia r. Zatwierdził Prezes Zarządu Andrzej Furmanek

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa i adres zamawiającego OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO ZS/ZWK/12/2015 na Modernizację metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej Ø 500 w ul. Armii Kraków w Biłgoraju Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekom.com.pl Nysa: Wykonanie dodatkowych 2 punktów odpylania linii do produkcji paliwa alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny.net Biłgoraj: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń Rzekuń, dn. 22.01.2015r. FPZ.271.2.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa przedszkola samorządowego w miejscowości Rzekuń Numer ogłoszenia: 15940-2015; data zamieszczenia: 22.01.2015

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Trzebnica: Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Płock: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, w ulicach 1 go Maja i Harc. A. Gradowskiego, realizowanego w ramach Projektu Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo