REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA

2 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu The Look Of The Year Polska określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem The Look Of The Year Polska: Agencją Impresaryjną Igo-Art. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, a podmiotem współpracującym przy konkursie np.: Przedstawicielem Regionalnym, Uczetniczką itd. Każda czynność sprzeczna z regulaminem jest nieważna. Definicje: Organizator Agencja Impresaryjna IGO-ART., siedziba: ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, Łódź Przedstawiciel Regionalny podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie eliminacji regionalnych do The Look Of The Year Polska na licencji Organizatora na terenie RP, organizujący konkurs na terenie miasta bądź regionu wcześniej ustalonego z Organizatorem Konkurs konkurs The Look Of The Year Polska odbywający się w 4 etapach: Eliminacje Regionalne / Casting Online, Eliminacje Półfinałowe, Zgrupowanie przedfinałowe, Finał konkursu Uczestniczka kandydatka każdego z etapów konkursu The Look Of The Year Polska Laureatka zdobywczyni 1, 2 lub 3 miejsce na każdym z etapów konkursu Dzika Karta Uczestniczka, która nie zajęła miejsca 1,2,3 w konkursie regionalnym, ale decyzją Organizatora otrzymała szansę udziału w kolejnym etapie konkursu Events World organizator światowej edycji konkursu The Look Of The Year 2 Prawa i obowiązki 1. Agencja Impresaryjna Igo-Art jest Organizatorem i właścicielem konkursu The Look Of The Year Polska na zasadzie udzielonej licencji przez Events World - organizatora światowej edycji The Look Of The Year. Prawa Agencji Impresaryjnej Igo-Art do organizacji konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów. 2. Agencja Impresaryjna Igo-Art jako Organizator i właściciel The Look Of The Year Polska może zlecić organizację poszczególnych etapów konkursu The Look Of The Year Polska wybranym przez siebie Przedstawicielom Regionalnym. 3. Agencja Impresaryjna Igo-Art jako Organizator jest na podstawie udzielonej licencji wyłącznym reprezentantem na Polskę konkursu The Look Of The Year, ma prawa do znaku słownego i graficznego jak i organizacji konkursu. Prawa te może zbywać na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. 4. Przedstawiciel regionalny ma obowiązek: a) Zawrzeć na piśmie Umowę Licencyjną z Agencją Impresaryjną Igo-Art jako Organizatorem, b) Zweryfikować czy wszystkie Uczestniczki spełniają warunki, o których mowa w Regulaminie, c) Wnieść opłatę licencyjną za używanie znaków graficznych oraz nazwy konkursu, d) Zapoznać Uczestniczki konkursu z Regulaminem, wzorami umów impresaryjnych oświadczeniami i ankietą konkursu, 3 Przeprowadzenie Konkursu

3 1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich dziewcząt odpowiadającym wymogom określonym w niniejszym regulaminie. 2. Konkurs składa się z 4 (czterech) etapów: a) Eliminacje Regionalne / Casting Online b) Eliminacje Półfinałowe c) Zgrupowanie Przedfinałowe d) Finał Konkursu 3. Udział Uczestniczki w danym Etapie Konkursu jest dobrowolny, jednoznaczy z zaakceptowaniem postanowień regulaminu konkursu i umowy impresaryjnej, jak i musi być poprzedzony jej udziałem w etapie poprzednim. a) Udział Uczestniczki w Eliminacjach Regionalnych lub Castingu Online musi być poprzedzony zgłoszeniem Uczestniczki, złożeniem Ankiety, Oświadczenia oraz Oświadczenia Rodzica (w przypadku Uczestniczki niepełnoletniej). Uczestniczenie w Castingu Online jest dopuszczalne w przypadku gdy w województwie / regionie zamieszkiwanym przez Uczestniczkę nie są organizowane Eliminacje Regionalne do The Look Of The Year Polska lub gdy w danym województwie / regionie zostały już przeprowadzone Eliminacje Regionalne. b) Wszystkie informacje dotyczące eliminacji regionalnych przekazuje Agencja Impresaryjna Igo-Art i przedstawiciele regionalni za pomocą swoich nośników np. strona www, profile na portalach społecznościowych, promocji w mediach ogólnopolskich / lokalnych, portalach branżowych itd. c) Przedstawiciel regionalny ma prawo do przeprowadzania castingów i naboru otwartego do konkursu. 4. Na każdym Etapie Konkursu decyzji odnośnie Uczestniczek dokonują składy jury: a) Jury Castingu Online spośród nadesłanych zgłoszeń drogą internetową przy użyciu zakładki CATING na oficjalnej stronie konkursu w okresie czasu ustalonym przez organizatora (termin nadsyłania zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu) jury wybiera kandydatki, które zostaną zakwalifikowane do Eliminacji Półfinałowych. Organizator dopuszcza organizację Castingu Online we współpracy z jednym z mediów patronujących konkursowi: gazeta, portal internetowy itd. b) Jury Eliminacji Regionalnych dokonuje wyboru 3 (trzech) laureatek: I, II, II miejsce, które będą reprezentować dany region w Eliminacjach Półfinałowych. Skład Jury w liczbie co najmniej 5 (pięciu) osób ustala przedstawiciel regionalny przy konsultacji z Organizatorem. c) Jury Eliminacji Półfinałowych dokonuje wyboru uczestniczek w liczbie ustalonej przez organizatora, które zostaną zakwalifikowane do etapu zgrupowania przedfinałowego oraz finału konkursu. Skład jury w liczbie co najmniej 3 (trzech) osób ustala organizator. d) Jury zgrupowania przedfinałowego i finału konkursu dokonuje wyboru laureatek w liczbie co najmniej 3 (trzech) w tym zwyciężczyni konkursu, która będzie reprezentować Polskę na finale światowym The Look Of The Year organizowanym przez Events World. Skład jury w liczbie co najmniej 5 (pięciu) osób ustala organizator. e) Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora lub Przedstawiciela Regionalnego (w przypadku Eliminacji Regionalnych) W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu. f) Przewodniczącego Jury na każdym etapie konkursu ustala Organizator. Przewodniczącego Jury Eliminacji Regionalnych wskazuje Przedstawiciel Regionalny lub Organizator. W skład Jury Eliminacji Regionalnych wchodzi co najmniej 1 (jeden) przedstawiciel ze strony Organizatora. g) Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych lub niejawnych. Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury Konkursu ustala Przewodniczący tego składu Jury.

4 h) Jury Konkursu wybiera Laureatki poszczególnych Etapów Konkursu podczas co najmniej 3 (trzech) prezentacji w Eliminacji Regionalnych i Finału Konkursu oraz 2 (dwóch) prezentacjach podczas Eliminacji Półfinałowych. Uczestniczki z Castingu Online kwalifikowane są do kolejnego etapu jedynie na podstawie zgłoszeń internetowych. i) Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającego listę Laureatek danego Etapu Konkursu. j) Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania. Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych podmiotów po akceptacji Organizatora k) Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury. 5. Głosowanie Publiczności a) Wybór jednej lub kilku laureatek na każdym etapie konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą dany etap konkursu w formie konkursu audiotele i serwisu SMS lub inny sposób określony przez organizatora lub przedstawiciela regionalnego (w zależności od etapu konkursu) b) W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w danym etapie konkursu, zajętym przez poszczególne uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów publiczności. c) Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności może określać odrębny regulamin. 1. Eliminacje Regionalne: 4 Przebieg Konkursu a) W Eliminacjach Regionalnych mogą brać udział wszystkie dziewczyny spełniające warunki, o których mowa w regulaminie. b) W trakcie Eliminacji Regionalnych Uczestniczki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy. c) W wyniku Eliminacji Regionalnych, decyzją Jury Eliminacji Regionalnych, w każdym z Regionów wybierane są: The Look Of The Year Regionu, The Look Of The Year Regionu - 2 miejsce, The Look Of The Year Regionu - 3 miejsce, d) Zdobywczynie 1, 2, 3 miejsca The Look Of The Year Regionu otrzymują prawo uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych, e) Przedstawiciel Organizatora w Jury Eliminacji Regionalnych ma prawo zaproszenia do uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych oprócz 3 (trzech) laureatek The Look Of The Year Regionu także innych Uczestniczek Eliminacji Regionalnych (Dzikie karty The Look Of The Year). f) Eliminacje Regionalne odbywają się na terenie Polski w terminie oraz na terenie miasta bądź regionu ustalonym z Organizatorem. g) Jeżeli z przyczyn niezależnych od przedstawiciela regionalnego wybory nie zostaną przeprowadzone w wyznaczonym terminie Organizator może dopuścić laureatki 1, 2, 3 miejsca The Look Of The Year oraz Dzikie karty do Eliminacji Półfinałowych. 2 Casting Online

5 a) W Castingu Online uczestniczą dziewczyny, które zgłoszą się za pomocą zakładki CASTING na oficjalnej stronie internetowej konkursu i prześlą Organizatorowi swoje ankiety w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator ma prawo do organizacji castingu we współpracy z przedstawicielem mediów lub partnerem konkursu. b) Zgłoszenia dziewcząt zainteresowanych udziałem w Eliminacjach Półfinałowych podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora w terminie przez niego ustalonym. c) Wybrane przez Jury Castingu Online dziewczęta zostaną zaproszone do Eliminacji Półfinałowych. 3 Eliminacje Półfinałowe a) W eliminacjach półfinałowych biorą udział laureatki eliminacji regionalnych (1, 2, 3 miejsce The Look Of The Year Regionu oraz dzikie karty) oraz uczestniczki wyłonione w Castingu Online. b) W trakcie eliminacji półfinałowych uczestniczki prezentują się co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach: kostiumy kąpielowe dwuczęściowe, stroje dzienne c) W wyniku eliminacji półfinałowych, jury, wybiera Uczestniczki Konkursu, w ilości ustalonej przez Organizatora, które otrzymują prawo uczestnictwa w Zgrupowaniu przedfinałowym i Finale Konkursu. d) Jury Eliminacji Półfinałowych może wybrać również uczestniczki rezerwowe, które zastąpią finalistkę nie mogąca wziąć udziału z przyczyn od niej niezależnych (choroba) bądź ze względu na dyskwalifikację z konkursu. 4 Finał Konkursu a) W Finale Konkursu biorą udział Uczestniczki wyłonione w Eliminacjach Półfinałowych b) Każda z Uczestniczek jest zobowiązana do wzięcia udziału w Zgrupowaniu Przedfinałowym trwającym nie mniej niż 6 dni i mającym na celu przygotowanie Uczestniczek do Finału Konkursu. Brak uczestnictwa w zgrupowaniu jest równoważny z wykluczeniem Uczestniczki z konkursu i nałożeniem na nią kar finansowych o których mowa w umowie impresaryjnej z Uczestniczką. c) W trakcie Zgrupowania Przedfinałowego Uczestniczki uczestniczą we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Finału Konkursu, a w szczególności w sesjach fotograficznych, filmowych, konferencjach prasowych i szkoleniach. d) Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza Organizatora i wskazanych przez niego przedstawicieli. e) Szczegółowy opis zachowania uczestniczek podczas zgrupowania przedfinałowego i finału konkursu może zostać ujęty w odrębnym regulaminie stworzonym przez organizatora. f) W ramach finału konkursu Uczestniczki biorą czynny udział w roli modelek w galach pokazowych: Premiere Runway i Gali Finałowej. Organizator dopuszcza i ma prawo do zmiany formuły i ilości pokazów. h) W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu wybierane są: The Look Of The Year Polska, The Look Of The Year Polska 2 miejsce, The Look Of The Year Polska 3 miejsce

6 i) W Finale Konkursu, decyzją widzów, głosujących poprzez wysłane SMS w systemie audiotele, może zostać wybrana The Look Of The Year Publiczności lub zwyciężczyni całego konkursu (1 miejsce) j) W Finale Konkursu, może zostać wybrana The Look Of The Year Internetu O wyborze decydują internauci, głosujących na portalu internetowym wskazanym przez organizatora. k) W Finale Konkursu mogą zostać przyznane także tytuły dodatkowe np. The Look Of The Year Foto, The Look Of The Year Osobowość, The Look Of The Year Dzikie karty. O przyznaniu tytułów dodatkowych decyduje Organizator. l) Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatora nie później jednak niż do 31 grudnia każdego roku. m) Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie. 1. Warunki udziału w Konkursie 5 Udział Uczestniczek a) Uczestniczką Konkursu może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki: Jest mieszkanką Polski Wiek lata Wzrost minimum 174cm W czasie trwania konkursu nie ma podpisanej umowy na wyłączność z agencją reklamową, agencją modelek, PR itd. na terenie Polski bądź za granicą Złoży u Organizatora lub Przedstawiciela Regionalnego Ankietę wraz z Oświadczeniem b) Uczestniczką Konkursu nie mogą być dziewczyny, które równolegle biorą udział w innych konkursach piękności, w szczególności w konkursach dla modelek. c) Uczestniczką Konkursu nie mogą być dziewczyny, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu The Look Of The Year Polska, awansując do Światowego Finału Konkursu. d) Uczestniczką Konkursu nie może być dziewczyna które nie zawrze Umowy Impresaryjnej z Organizatorem. Odmowa Uczestniczki zawarcia Umowy Impresaryjnej oznacza dyskwalifikację w Konkursie. e) Uczestniczka przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u jednego z Przedstawicieli Regionalnych, lub u Organizatora, Ankiety Uczestniczki zawierającej: jedno zdjęcie portretowe, jedno zdjęcie całej sylwetki, ankietę zgłoszeniową do wypełnienia w zakładce CASTING na oficjalnej stronie konkursu 2. Opłaty i koszty a) Organizator gwarantuje uczestniczkom Konkursu zakwaterowanie i wyżywienie w czasie Zgrupowań Przygotowawczych do Finału Konkursu. Wszelkie dodatkowe koszty jak: koszty podróży (na miejsca zgrupowań i eliminacji), telefony i inne ponoszą odpowiednio Uczestniczki Eliminacji Półfinałowych i Finału Konkursu. W ramach konkursu nie są pobierane od Uczestniczek żadne opłaty (np. wpisowe ) b) Z zastrzeżeniem pkt. a) Uczestniczki biorą udział w Konkursie na własny koszt.

7 3. Dyskwalifikacja / Wykluczenie Uczestniczki w Konkursie a) Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym Etapie Konkursu decyzją Organizatora, jeśli nie daje pokrycia należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Impresaryjnej naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu. b) Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest w szczególności: Ukaranie Uczestniczki prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej, Poczęcie lub urodzenie przez nią dziecka w trakcie trwania konkursu i umowy impresaryjnej, Nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków przez Uczestniczkę. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu konkursu oraz regulaminu zgrupowania. Naruszanie dobrego imienia konkursu. c) Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki w szczególności: Zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie piękności organizowanym przez Organizatora oraz zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji; Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych, Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie, Obowiązek zapłaty, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie PLN (pięć tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestniczką i naprawienia szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy z Uczestniczką lub Regulaminu. d) W przypadku dyskwalifikacji Uczestniczki na jej miejsce wchodzi Uczestniczka zajmująca kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestniczki zdyskwalifikowanej pozostaje nieobjęte decyzją Organizatora. 1. Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są: Dla The Look Of The Year Regionu: 6 Nagrody w Konkursie Tytuł The Look Of The Year Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo, Szarfa The Look Of The Year Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo, Prawo uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych. Dla The Look Of The Year Regionu 2, 3 miejsce: Tytuł odpowiednio The Look Of The Year Regionu 2 lub 3 miejsce, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce, Szarfa odpowiednio The Look Of The Year Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowied-nio drugie lub trzecie miejsce, Prawo uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych.

8 Dla Uczestniczek wyłonionych decyzją Jury Eliminacji Półfinałowych Prawo uczestnictwa w Finale Konkursu Dla The Look Of The Year Polska Tytuł The Look Of The Year Polska Prawo uczestnictwa w światowym finale The Look Of The Year jako reprezentantka Polski Dla The Look Of The Year Polska 2 lub 3 miejce: Tytuł The Look Of The Year Polska odpowiednio drugie lub trzecie miejsce 2. Nagrodami pozaregulaminowymi w konkursie są: Nagrody pieniężne lub nagrody rzeczowe przyznane przez Organizatora, Przedstawcieli Regionalnych lub sponsorów Konkursu lub poszczególnych Etapów Konkursu, Okolicznościowe tytuły, uzgodnione pomiędzy Organizatorem lub Przedstawicielem Regionalnym, za zgodą Organizatora, a podmiotem zainteresowanymi przyznaniem danego tytułu, oraz szarfy honorujące przyznane tytuły okolicznościowe, Fundatorzy Nagród Pozaregulaminowych ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wręczenie. 7 Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu 1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie, ale wyłącznie Organizator ma prawo do posługiwania się tytułem w celach reklamowych, marktingowych, komercyjnych etc.; 2. Każda z Laureatek Konkursu jest zobowiązana do nieodpłatnego reprezentowania Organizatora na wszystkich imprezach oficjalnych od dnia uzyskania tytułu do dnia Finału następnego Konkursu wskazanych przez Organizatora. 3. The Look Of The Year Polska lub wytypowana przez Organizatora Uczestniczka, bezpośrednio przez Organizatora lub w drodze odrębnego głosowania, ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Polskę na światowej edycji The Look Of The Year na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora. 4. Szczegóły Współpracy, pomiędzy Laureatką, a Organizatorem określa Umowa Impresaryjna.

REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR POLSKA 2015

REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR POLSKA 2015 REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR POLSKA 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin The Look Of The Year Polska 2015 określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu The Look Of The Year Polska

Bardziej szczegółowo

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU

WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU WYBORY MISS JAGODY MODLIBORZYCE 2016 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje: Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1. Organizator Portfolio Music z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYBOR MISS POLONIA in Deutschland I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU WYBOR MISS POLONIA in Deutschland I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU WYBOR MISS POLONIA in Deutschland 2012 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Miss Polonia in Deutschland jest GS Agentur - Gregor Suchy, Sperberstr.56, D-33604 Bielefeld,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy współpracy dotyczącej organizacji akcji ELITE MODEL LOOK 2015 SCENARIUSZ I REGULAMIN AKCJI

Załącznik nr 3 do Umowy współpracy dotyczącej organizacji akcji ELITE MODEL LOOK 2015 SCENARIUSZ I REGULAMIN AKCJI Załącznik nr 3 do Umowy współpracy dotyczącej organizacji akcji ELITE MODEL LOOK 2015 SCENARIUSZ I REGULAMIN AKCJI Czas trwania akcji: 13.06.2015 r.; w godz. 11.00-18.00 Miejsce: Galeria Sfera / Bielsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015

REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015 REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015 DEFINICJE... 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 2 ZASADY KONKURSU... 5 3 PRZEBIEG KONKURSU... 7 4 UDZIAŁ KANDYDATEK W KONKURSIE... 9 5 NAGRODY W KONKURSIE... 11 6 PRAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NARODOWEGO KONKURSU PIĘKNA MISS POLSKI 2017 i MISS POLSKI NASTOLATEK 2017

REGULAMIN NARODOWEGO KONKURSU PIĘKNA MISS POLSKI 2017 i MISS POLSKI NASTOLATEK 2017 REGULAMIN NARODOWEGO KONKURSU PIĘKNA MISS POLSKI 2017 i MISS POLSKI NASTOLATEK 2017 1 1. Regulamin Narodowego Konkurs Piękna Miss Polski 2017 (dalej: Regulamin ) określa zasady i sposób organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2014

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2014 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2014 Copyright by Biuro Miss Polonia sp. z o. o., Warszawa 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację "Projekt Miss", zwany dalej regulaminem.

Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację Projekt Miss, zwany dalej regulaminem. Regulamin konkursów piękności organizowanych przez Fundację "Projekt Miss", zwany dalej regulaminem. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Fundacji, należy przez to rozumieć Fundację "Projekt Miss", 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok 2015» 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu. Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok 2015» 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok 2015» 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Miss Studentek w ramach Dni Kultury Studenckiej «Juwenalia Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2013

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2013 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2013 Copyright by Biuro Miss Polonia sp. z o. o., Warszawa 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 54. Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Czarownica/Czarownik Gminy Wicko 2017

Regulamin Konkursu Czarownica/Czarownik Gminy Wicko 2017 Regulamin Konkursu Czarownica/Czarownik Gminy Wicko 2017 I. Organizacja konkursu 1. Na każdym etapie Konkursu wyborów Czarownic/Czarowników kolejnego etapu dokonuje Jury 2. Jury Konkursu: a) Członkiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miss Welonu (edycja Gdańsk 2016)

Regulamin Konkursu Miss Welonu (edycja Gdańsk 2016) Regulamin Konkursu Miss Welonu (edycja Gdańsk 2016) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Miss Welonu, zwanym w dalszej części regulaminu Konkursem, jest właściciel internetowego portalu wesele123.pl

Bardziej szczegółowo

WYBORY,,MISS GRYCZAKÓW JANOWA LUBELSKIEGO 2017 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

WYBORY,,MISS GRYCZAKÓW JANOWA LUBELSKIEGO 2017 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE WYBORY,,MISS GRYCZAKÓW JANOWA LUBELSKIEGO 2017 REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizator- Janowski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 3, 23-300 oraz Strefa Kobiet z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2010

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2010 REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS POLONIA 2010 Copyright by Biuro Miss Polonia sp. z o. o., Warszawa 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MISS I MISTERA ZIEMI SŁUPSKIEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

REGULAMIN KONKURSU MISS I MISTERA ZIEMI SŁUPSKIEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Załącznik do uchwały Nr.../MRMS/2014 Z dnia... REGULAMIN KONKURSU MISS I MISTERA ZIEMI SŁUPSKIEJ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 1 Postanowienia ogólne 1.Regulamin konkursu,,miss i Mistera Ziemi

Bardziej szczegółowo

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 54. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2017 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 54. Krajowego

Bardziej szczegółowo

53. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2016 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

53. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2016 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 53. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2016 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 53. Krajowego

Bardziej szczegółowo

46. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR

46. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR 46 KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2009 REGULAMIN ELIMINACJI DO KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM ANNY JANTAR 1 Organizatorem konkursu jest Telewizja Polska SA, wyłączny producent 46 Krajowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności

Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności Regulamin Konkursu dla Dziennikarzy Pióro odpowiedzialności 1 Organizatorzy Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego Pióro odpowiedzialności [ Konkurs ] jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu [ Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZAROWNICA GMINY WICKO

REGULAMIN KONKURSU CZAROWNICA GMINY WICKO REGULAMIN KONKURSU CZAROWNICA GMINY WICKO 1 Organizacja konkursu 1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego. 2. Na każdym etapie Konkursu wyborów Czarownic/Czarowników dokonuje Jury. 3. Jury Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2015. www.ypmp.pl

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2015. www.ypmp.pl Regulamin Konkursu Young Project Management Program Gdańsk 2015 www.ypmp.pl Załącznik nr 1. Do Porozumienia w sprawie organizacji XV edycji konkursu YPMP REGULAMIN KONKRSU XV EDYCJI YPMP Art. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZAROWNICA GMINY WICKO 2015

REGULAMIN KONKURSU CZAROWNICA GMINY WICKO 2015 REGULAMIN KONKURSU CZAROWNICA GMINY WICKO 2015 I. Organizacja konkursu Organizacja konkursu Na każdym etapie Konkursu wyborów Czarownic, /Czarowników dokonuje Jury; Jury Konkursu: a) Członkiem Jury Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MEDIA W MOJEJ EDUKACJI w ramach projektu naukowo-badawczego pt.:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM ŻYWYRAP organizowanym przez firmę HEMPSZOP zwaną dalej Producentem. I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego spośród jego uczestników wykonawcy

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU

WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2149/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016r. REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WIELKOPOLSKA SZKOŁA ROKU 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin niniejszy określa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU

WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2149/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2016r. REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WIELKOPOLSKI NAUCZYCIEL ROKU 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU

I. ORGANIZATOR II. CEL KONKURSU REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ FIRMA DOBRZE WIDZIANA Edycja II (2010 roku) i Edycja III (2011 rok) I. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu o tytuł Firma Dobrze Widziana jest Business Centre Club jako Partner

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, warunki

Bardziej szczegółowo

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN

KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN KONKURS STOWARZYSZENIA CONTENT MARKETING POLSKA REGULAMIN Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku są konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2016. www.ypmp.pl

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2016. www.ypmp.pl Regulamin Konkursu Young Project Management Program Gdańsk 2016 www.ypmp.pl Załącznik nr 1. Do Porozumienia w sprawie organizacji XVI edycji konkursu YPMP REGULAMIN KONKURSU XVI EDYCJI YPMP Art. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego.

[tekst ujednolicony] Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego 1) [tekst ujednolicony] 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOSMETYCZKA ROKU

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOSMETYCZKA ROKU REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KOSMETYCZKA ROKU 1. REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Kosmetyczka Roku określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu EB Kreator

Regulamin konkursu EB Kreator Regulamin konkursu EB Kreator 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu o nazwie EB Kreator, zwanego dalej Konkursem oraz fundatorem nagród jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej

Bardziej szczegółowo

1 ORGANIZATOR 2 DEFINICJE 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 ORGANIZATOR 2 DEFINICJE 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych, biorącej udział w II edycji programu edukacyjnego Izby Architektów RP pn. Kształtowanie przestrzeni w roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014 REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum IX edycja, rok 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nagrodę Amicus Hominum przyznaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS KOSMETYCZEK 2014 REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS KOSMETYCZEK 2014 REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISS KOSMETYCZEK 2014 1. REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Miss Kosmetyczek 2014 określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!"

Regulamin Konkursów Wygraj z kinem Helios! Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" prowadzonych za pośrednictwem: www.facebook.com/heliospolska, zwany dalej "Regulaminem". 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR.

52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 52. KRAJOWY FESTIWAL POLSKIEJ PIOSENKI OPOLE 2015 REGULAMIN KONKURSU DEBIUTY O NAGRODĘ IM. ANNY JANTAR. 1. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Polska S.A., wyłączny producent 52. Krajowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

Regulamin konkursu Kobiety na start dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Regulamin konkursu "Kobiety na start" dla najbardziej aktywnych grup kobiet wiejskich organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum X edycja, rok 2015

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum X edycja, rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 1230/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2015 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 1314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

Wakacje z biotechnologią konkurs fotograficzny z nagrodami

Wakacje z biotechnologią konkurs fotograficzny z nagrodami Wakacje z biotechnologią konkurs fotograficzny z nagrodami Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym Wakacje z biotechnologią. Możecie zrobić nowe zdjęcia albo wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STUDENT MA TALENT. 1 Postanowienia ogólne. 2 Cele konkursu

REGULAMIN KONKURSU STUDENT MA TALENT. 1 Postanowienia ogólne. 2 Cele konkursu Rzeszów, 14.03.2017 r. REGULAMIN KONKURSU STUDENT MA TALENT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (dalej: Organizator). 2. Organizator może

Bardziej szczegółowo

(1) I etap Zgłaszanie reportaży do r. włącznie. (2) II etap Wybór zwycięskiego reportażu przez komisję do r.

(1) I etap Zgłaszanie reportaży do r. włącznie. (2) II etap Wybór zwycięskiego reportażu przez komisję do r. REGULAMIN KONKURSU Par 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest przez Urząd Miejski w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12 zwany dalej Organizatorem Konkursu. Obsługa Konkursu prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto

REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Kierunek Miasto 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kierunek Miasto ( Konkurs ), a także prawa

Bardziej szczegółowo

SUKCES ROKU 2009 W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY MEDYCYNY. ORGANIZATORZY KONKURSU: czasopismo Menedżer Zdrowia wydawnictwo Termedia REGULAMIN KONKURSU

SUKCES ROKU 2009 W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY MEDYCYNY. ORGANIZATORZY KONKURSU: czasopismo Menedżer Zdrowia wydawnictwo Termedia REGULAMIN KONKURSU SUKCES ROKU 2009 W OCHRONIE ZDROWIA LIDERZY MEDYCYNY ORGANIZATORZY KONKURSU: czasopismo Menedżer Zdrowia wydawnictwo Termedia REGULAMIN KONKURSU I KATEGORIE KONKURSU 1. Menedżer Roku 2009 w Ochronie Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu DZIEWCZYNA LATA i MISS NOWIN 2011

Regulamin konkursu DZIEWCZYNA LATA i MISS NOWIN 2011 Załącznik nr1. Regulamin konkursu DZIEWCZYNA LATA i MISS NOWIN 2011 Harmonogram konkursu Dziewczyna Lata 2011 I etap - wstępna selekcja dokonywana w urzędach gmin miejscowości, w których będą odbywały

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs rozgrywany jest w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w audycji Lato z Radiem w godz do

1. Konkurs rozgrywany jest w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w audycji Lato z Radiem w godz do REGULAMIN Konkursu w Lecie z radiem Organizatorem konkursu jest Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwany dalej Organizatorem). Celem konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013. organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU ŁASKIE BOCIANY 2013 organizowanego przez ATLAS Sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs ŁASKIE BOACIANY 2013 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Blog Forum Gdańsk Award Blog Gdański

REGULAMIN KONKURSU Blog Forum Gdańsk Award Blog Gdański REGULAMIN KONKURSU Blog Forum Gdańsk Award Blog Gdański Konkurs Blog Forum Gdańsk Award Blog Gdański odbywa się w ramach 7. edycji Blog Forum Gdańsk, przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XI Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem Senior Roku 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet do Europarlamentu edycja w dniu 16 lutego 2017 r.

REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet do Europarlamentu edycja w dniu 16 lutego 2017 r. REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet do Europarlamentu edycja w dniu 16 lutego 2017 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Konkursu: Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Wygraj bilet do Europarlamentu 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA

Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA Regulamin Akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji METAMORFOZY WEEKEND PIĘKNA, o której mowa w niniejszym regulaminie jest Agencja PP1 Sp. z o.o. Sp.K. ul. Morszyńska

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu Regulamin konkursu Inwestuj w Wielkopolsce 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Inwestuj w Wielkopolsce, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Poznań (zwany

Bardziej szczegółowo

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo Regulamin konkursu na film krótkometrażowy o poezji Wolę kino. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu filmów krótkometrażowych przeprowadzonego pod tytułem Wolę kino. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z WIEDZY O MEDIACH II EDYCJA GDAŃSK 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY PO PROSTU 1 Rozdział I Nazwa, siedziba, i teren działania 1 1. Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży Po Prostu, zwanej dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie)

Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie) Regulamin Konkursu (Targi Młodej Pary w Warszawie) przeprowadzanego na Targach Ślubnych w Warszawie w dniu 26 lutego 2017 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Targi Młodej Pary w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONKURS DISCOVER E-VOLUNTEERING REGULAMIN 2. EUROPEJSKIEJ EDYCJI KONKURSU

KONKURS DISCOVER E-VOLUNTEERING REGULAMIN 2. EUROPEJSKIEJ EDYCJI KONKURSU KONKURS DISCOVER E-VOLUNTEERING REGULAMIN 2. EUROPEJSKIEJ EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel Konkursu. 1. 2. Europejską edycję Konkursu Discover e-volunteering organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

22 marca - 30 czerwca 2013

22 marca - 30 czerwca 2013 REGULAMIN KONKURSU PRZEBOJOWE DZIECIAKI 2013 22 marca - 30 czerwca 2013 Przepisy ogólne 1. Organizator konkursu. 2. Media Regionalne Sp. z o.o. wydawca Gazety Codziennej Nowiny oraz właściciel portalu

Bardziej szczegółowo

Czar kolei okiem maszynisty

Czar kolei okiem maszynisty REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Czar kolei okiem maszynisty Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu plastycznego pt. Czar kolei okiem maszynisty, zwanego dalej konkursem, jest Ośrodek Działań Artystycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ZAPROSZENIE NA LUXTORPEDĘ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pt. Wygraj zaproszenie na Luxtorpedę, zwanego dalej Konkursem jest CBJB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego Załącznik do uchwały Nr 27/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 lutego 2015 r. Regulamin konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXVIII/2597/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka

Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka 1 Definicje 1. Nadaje się następujące znaczenie pojęciom użytym w Regulaminie: a. Grupa grupa do 15 dzieci, uczniów III klas szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji Festiwalu Sztuki Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie

Regulamin. I edycji Festiwalu Sztuki Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie Regulamin I edycji Festiwalu Sztuki Scenografii i Kostiumów Scena w Budowie 20-23. 04. 2017 1 Organizator 1. Organizatorem Sceny w Budowie. Festiwalu Scenografii i Kostiumów, który w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU

WOJEWÓDZKI LIDER BIZNESU I. Organizator programu Wyłącznym organizatorem Programu,,Wojewódzki Lider Biznesu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. II. Cel Programu: Celem Programu jest : -wyłonienie (wyróżnienie) i promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU

OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU OGÓLNOPOLSKI RANKING LIDERZY EKSPORTU REGULAMIN RANKINGU 1 Organizator Organizatorem Ogólnopolskiego Rankingu Liderzy Eksportu jest Amadeus Art z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Cieszkowskiego 24/5, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PRaktykuj za granicą

Regulamin konkursu PRaktykuj za granicą Regulamin konkursu PRaktykuj za granicą 1. PRaktykuj za granicą jest ogólnopolskim konkursem, organizowanym przez Instytut Monitorowania Mediów. Ma na celu wspieranie studentów, interesujących się zagadnieniami

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Powiatowego Dnia Wolontariusza pod hasłem "Łoś super gość" Konkurs Powiatowy Dzień Wolontariusza (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez: 1. Fundację Marchewkowe Pole z siedzibą w Trzciance,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013.

Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013. Regulamin konkursu Człowiek roku KRONO 2013. I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu Człowiek Roku KRONO 2013 jest Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (68-200) przy ulicy Serbskiej 56, zwany

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin konkursu #Kadr Festiwalu

Zasady i regulamin konkursu #Kadr Festiwalu Zasady i regulamin konkursu #Kadr Festiwalu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Zakład Socjologii przy Katedrze Nauk Ekonomicznych w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moje Stypendium - Opowieści stypendialne

Regulamin Konkursu Moje Stypendium - Opowieści stypendialne Postanowienia ogólne: Regulamin Konkursu Moje Stypendium - Opowieści stypendialne 1. Tematyka Konkursu Celem Konkursu jest promocja programów stypendialnych rozumianych jako narzędzie rozwoju stypendystów.

Bardziej szczegółowo

Twój Partner na weekend

Twój Partner na weekend REGULAMIN KONKURSU Twój Partner na weekend 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Twój Partner na weekend (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Auto Frelik Anna Frelik Spółkę komandytową z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stypendialnego YES

Regulamin Programu Stypendialnego YES Regulamin Programu Stypendialnego YES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Programu Stypendialnego YES, zwany dalej Regulaminem, określa cele, warunki uczestnictwa, kryteria wyboru Stypendystów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zgarnij tablet

REGULAMIN KONKURSU. Zgarnij tablet REGULAMIN KONKURSU Zgarnij tablet Definicje zawarte w Regulaminie: Konkurs konkurs o nazwie : Zgarnij tablet, którego Organizatorem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Jowisz z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia = Szansa

Psychoterapia = Szansa Fundacja Rozwoju i Promocji Psychoterapii ul. Szkolna 7 i 41-800 Zabrze tel. (032) 276 11 79 e mail: info@fripp.org.pl www.fripp.org.pl Regulamin Konkursu na plakat kampanii profilaktycznej promującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego 08.08.2011 14.10.2011

Regulamin Konkursu Fotograficznego 08.08.2011 14.10.2011 Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. 229 z dnia 04.08.2011 Regulamin Konkursu Fotograficznego Magiczne miejsca Ursynowa 08.08.2011 14.10.2011 I. Przepisy ogólne 1. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) [tekst ujednolicony] 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo