REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU THE LOOK OF THE YEAR EDYCJA POLSKA

2 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu The Look Of The Year Polska określa sposób i warunki przeprowadzenia konkursu i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem The Look Of The Year Polska: Agencją Impresaryjną Igo-Art. z siedzibą w Łodzi, ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, a podmiotem współpracującym przy konkursie np.: Przedstawicielem Regionalnym, Uczetniczką itd. Każda czynność sprzeczna z regulaminem jest nieważna. Definicje: Organizator Agencja Impresaryjna IGO-ART., siedziba: ul. Św. Franciszka z Asyżu 72, Łódź Przedstawiciel Regionalny podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie eliminacji regionalnych do The Look Of The Year Polska na licencji Organizatora na terenie RP, organizujący konkurs na terenie miasta bądź regionu wcześniej ustalonego z Organizatorem Konkurs konkurs The Look Of The Year Polska odbywający się w 4 etapach: Eliminacje Regionalne / Casting Online, Eliminacje Półfinałowe, Zgrupowanie przedfinałowe, Finał konkursu Uczestniczka kandydatka każdego z etapów konkursu The Look Of The Year Polska Laureatka zdobywczyni 1, 2 lub 3 miejsce na każdym z etapów konkursu Dzika Karta Uczestniczka, która nie zajęła miejsca 1,2,3 w konkursie regionalnym, ale decyzją Organizatora otrzymała szansę udziału w kolejnym etapie konkursu Events World organizator światowej edycji konkursu The Look Of The Year 2 Prawa i obowiązki 1. Agencja Impresaryjna Igo-Art jest Organizatorem i właścicielem konkursu The Look Of The Year Polska na zasadzie udzielonej licencji przez Events World - organizatora światowej edycji The Look Of The Year. Prawa Agencji Impresaryjnej Igo-Art do organizacji konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów. 2. Agencja Impresaryjna Igo-Art jako Organizator i właściciel The Look Of The Year Polska może zlecić organizację poszczególnych etapów konkursu The Look Of The Year Polska wybranym przez siebie Przedstawicielom Regionalnym. 3. Agencja Impresaryjna Igo-Art jako Organizator jest na podstawie udzielonej licencji wyłącznym reprezentantem na Polskę konkursu The Look Of The Year, ma prawa do znaku słownego i graficznego jak i organizacji konkursu. Prawa te może zbywać na rzecz wybranych przez siebie podmiotów. 4. Przedstawiciel regionalny ma obowiązek: a) Zawrzeć na piśmie Umowę Licencyjną z Agencją Impresaryjną Igo-Art jako Organizatorem, b) Zweryfikować czy wszystkie Uczestniczki spełniają warunki, o których mowa w Regulaminie, c) Wnieść opłatę licencyjną za używanie znaków graficznych oraz nazwy konkursu, d) Zapoznać Uczestniczki konkursu z Regulaminem, wzorami umów impresaryjnych oświadczeniami i ankietą konkursu, 3 Przeprowadzenie Konkursu

3 1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich dziewcząt odpowiadającym wymogom określonym w niniejszym regulaminie. 2. Konkurs składa się z 4 (czterech) etapów: a) Eliminacje Regionalne / Casting Online b) Eliminacje Półfinałowe c) Zgrupowanie Przedfinałowe d) Finał Konkursu 3. Udział Uczestniczki w danym Etapie Konkursu jest dobrowolny, jednoznaczy z zaakceptowaniem postanowień regulaminu konkursu i umowy impresaryjnej, jak i musi być poprzedzony jej udziałem w etapie poprzednim. a) Udział Uczestniczki w Eliminacjach Regionalnych lub Castingu Online musi być poprzedzony zgłoszeniem Uczestniczki, złożeniem Ankiety, Oświadczenia oraz Oświadczenia Rodzica (w przypadku Uczestniczki niepełnoletniej). Uczestniczenie w Castingu Online jest dopuszczalne w przypadku gdy w województwie / regionie zamieszkiwanym przez Uczestniczkę nie są organizowane Eliminacje Regionalne do The Look Of The Year Polska lub gdy w danym województwie / regionie zostały już przeprowadzone Eliminacje Regionalne. b) Wszystkie informacje dotyczące eliminacji regionalnych przekazuje Agencja Impresaryjna Igo-Art i przedstawiciele regionalni za pomocą swoich nośników np. strona www, profile na portalach społecznościowych, promocji w mediach ogólnopolskich / lokalnych, portalach branżowych itd. c) Przedstawiciel regionalny ma prawo do przeprowadzania castingów i naboru otwartego do konkursu. 4. Na każdym Etapie Konkursu decyzji odnośnie Uczestniczek dokonują składy jury: a) Jury Castingu Online spośród nadesłanych zgłoszeń drogą internetową przy użyciu zakładki CATING na oficjalnej stronie konkursu w okresie czasu ustalonym przez organizatora (termin nadsyłania zgłoszeń zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu) jury wybiera kandydatki, które zostaną zakwalifikowane do Eliminacji Półfinałowych. Organizator dopuszcza organizację Castingu Online we współpracy z jednym z mediów patronujących konkursowi: gazeta, portal internetowy itd. b) Jury Eliminacji Regionalnych dokonuje wyboru 3 (trzech) laureatek: I, II, II miejsce, które będą reprezentować dany region w Eliminacjach Półfinałowych. Skład Jury w liczbie co najmniej 5 (pięciu) osób ustala przedstawiciel regionalny przy konsultacji z Organizatorem. c) Jury Eliminacji Półfinałowych dokonuje wyboru uczestniczek w liczbie ustalonej przez organizatora, które zostaną zakwalifikowane do etapu zgrupowania przedfinałowego oraz finału konkursu. Skład jury w liczbie co najmniej 3 (trzech) osób ustala organizator. d) Jury zgrupowania przedfinałowego i finału konkursu dokonuje wyboru laureatek w liczbie co najmniej 3 (trzech) w tym zwyciężczyni konkursu, która będzie reprezentować Polskę na finale światowym The Look Of The Year organizowanym przez Events World. Skład jury w liczbie co najmniej 5 (pięciu) osób ustala organizator. e) Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora lub Przedstawiciela Regionalnego (w przypadku Eliminacji Regionalnych) W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu. f) Przewodniczącego Jury na każdym etapie konkursu ustala Organizator. Przewodniczącego Jury Eliminacji Regionalnych wskazuje Przedstawiciel Regionalny lub Organizator. W skład Jury Eliminacji Regionalnych wchodzi co najmniej 1 (jeden) przedstawiciel ze strony Organizatora. g) Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych lub niejawnych. Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury Konkursu ustala Przewodniczący tego składu Jury.

4 h) Jury Konkursu wybiera Laureatki poszczególnych Etapów Konkursu podczas co najmniej 3 (trzech) prezentacji w Eliminacji Regionalnych i Finału Konkursu oraz 2 (dwóch) prezentacjach podczas Eliminacji Półfinałowych. Uczestniczki z Castingu Online kwalifikowane są do kolejnego etapu jedynie na podstawie zgłoszeń internetowych. i) Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającego listę Laureatek danego Etapu Konkursu. j) Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania. Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych podmiotów po akceptacji Organizatora k) Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury. 5. Głosowanie Publiczności a) Wybór jednej lub kilku laureatek na każdym etapie konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą dany etap konkursu w formie konkursu audiotele i serwisu SMS lub inny sposób określony przez organizatora lub przedstawiciela regionalnego (w zależności od etapu konkursu) b) W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w danym etapie konkursu, zajętym przez poszczególne uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów publiczności. c) Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności może określać odrębny regulamin. 1. Eliminacje Regionalne: 4 Przebieg Konkursu a) W Eliminacjach Regionalnych mogą brać udział wszystkie dziewczyny spełniające warunki, o których mowa w regulaminie. b) W trakcie Eliminacji Regionalnych Uczestniczki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy. c) W wyniku Eliminacji Regionalnych, decyzją Jury Eliminacji Regionalnych, w każdym z Regionów wybierane są: The Look Of The Year Regionu, The Look Of The Year Regionu - 2 miejsce, The Look Of The Year Regionu - 3 miejsce, d) Zdobywczynie 1, 2, 3 miejsca The Look Of The Year Regionu otrzymują prawo uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych, e) Przedstawiciel Organizatora w Jury Eliminacji Regionalnych ma prawo zaproszenia do uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych oprócz 3 (trzech) laureatek The Look Of The Year Regionu także innych Uczestniczek Eliminacji Regionalnych (Dzikie karty The Look Of The Year). f) Eliminacje Regionalne odbywają się na terenie Polski w terminie oraz na terenie miasta bądź regionu ustalonym z Organizatorem. g) Jeżeli z przyczyn niezależnych od przedstawiciela regionalnego wybory nie zostaną przeprowadzone w wyznaczonym terminie Organizator może dopuścić laureatki 1, 2, 3 miejsca The Look Of The Year oraz Dzikie karty do Eliminacji Półfinałowych. 2 Casting Online

5 a) W Castingu Online uczestniczą dziewczyny, które zgłoszą się za pomocą zakładki CASTING na oficjalnej stronie internetowej konkursu i prześlą Organizatorowi swoje ankiety w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Organizator ma prawo do organizacji castingu we współpracy z przedstawicielem mediów lub partnerem konkursu. b) Zgłoszenia dziewcząt zainteresowanych udziałem w Eliminacjach Półfinałowych podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora w terminie przez niego ustalonym. c) Wybrane przez Jury Castingu Online dziewczęta zostaną zaproszone do Eliminacji Półfinałowych. 3 Eliminacje Półfinałowe a) W eliminacjach półfinałowych biorą udział laureatki eliminacji regionalnych (1, 2, 3 miejsce The Look Of The Year Regionu oraz dzikie karty) oraz uczestniczki wyłonione w Castingu Online. b) W trakcie eliminacji półfinałowych uczestniczki prezentują się co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach: kostiumy kąpielowe dwuczęściowe, stroje dzienne c) W wyniku eliminacji półfinałowych, jury, wybiera Uczestniczki Konkursu, w ilości ustalonej przez Organizatora, które otrzymują prawo uczestnictwa w Zgrupowaniu przedfinałowym i Finale Konkursu. d) Jury Eliminacji Półfinałowych może wybrać również uczestniczki rezerwowe, które zastąpią finalistkę nie mogąca wziąć udziału z przyczyn od niej niezależnych (choroba) bądź ze względu na dyskwalifikację z konkursu. 4 Finał Konkursu a) W Finale Konkursu biorą udział Uczestniczki wyłonione w Eliminacjach Półfinałowych b) Każda z Uczestniczek jest zobowiązana do wzięcia udziału w Zgrupowaniu Przedfinałowym trwającym nie mniej niż 6 dni i mającym na celu przygotowanie Uczestniczek do Finału Konkursu. Brak uczestnictwa w zgrupowaniu jest równoważny z wykluczeniem Uczestniczki z konkursu i nałożeniem na nią kar finansowych o których mowa w umowie impresaryjnej z Uczestniczką. c) W trakcie Zgrupowania Przedfinałowego Uczestniczki uczestniczą we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Finału Konkursu, a w szczególności w sesjach fotograficznych, filmowych, konferencjach prasowych i szkoleniach. d) Uczestniczki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza Organizatora i wskazanych przez niego przedstawicieli. e) Szczegółowy opis zachowania uczestniczek podczas zgrupowania przedfinałowego i finału konkursu może zostać ujęty w odrębnym regulaminie stworzonym przez organizatora. f) W ramach finału konkursu Uczestniczki biorą czynny udział w roli modelek w galach pokazowych: Premiere Runway i Gali Finałowej. Organizator dopuszcza i ma prawo do zmiany formuły i ilości pokazów. h) W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu wybierane są: The Look Of The Year Polska, The Look Of The Year Polska 2 miejsce, The Look Of The Year Polska 3 miejsce

6 i) W Finale Konkursu, decyzją widzów, głosujących poprzez wysłane SMS w systemie audiotele, może zostać wybrana The Look Of The Year Publiczności lub zwyciężczyni całego konkursu (1 miejsce) j) W Finale Konkursu, może zostać wybrana The Look Of The Year Internetu O wyborze decydują internauci, głosujących na portalu internetowym wskazanym przez organizatora. k) W Finale Konkursu mogą zostać przyznane także tytuły dodatkowe np. The Look Of The Year Foto, The Look Of The Year Osobowość, The Look Of The Year Dzikie karty. O przyznaniu tytułów dodatkowych decyduje Organizator. l) Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatora nie później jednak niż do 31 grudnia każdego roku. m) Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie. 1. Warunki udziału w Konkursie 5 Udział Uczestniczek a) Uczestniczką Konkursu może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki: Jest mieszkanką Polski Wiek lata Wzrost minimum 174cm W czasie trwania konkursu nie ma podpisanej umowy na wyłączność z agencją reklamową, agencją modelek, PR itd. na terenie Polski bądź za granicą Złoży u Organizatora lub Przedstawiciela Regionalnego Ankietę wraz z Oświadczeniem b) Uczestniczką Konkursu nie mogą być dziewczyny, które równolegle biorą udział w innych konkursach piękności, w szczególności w konkursach dla modelek. c) Uczestniczką Konkursu nie mogą być dziewczyny, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu The Look Of The Year Polska, awansując do Światowego Finału Konkursu. d) Uczestniczką Konkursu nie może być dziewczyna które nie zawrze Umowy Impresaryjnej z Organizatorem. Odmowa Uczestniczki zawarcia Umowy Impresaryjnej oznacza dyskwalifikację w Konkursie. e) Uczestniczka przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u jednego z Przedstawicieli Regionalnych, lub u Organizatora, Ankiety Uczestniczki zawierającej: jedno zdjęcie portretowe, jedno zdjęcie całej sylwetki, ankietę zgłoszeniową do wypełnienia w zakładce CASTING na oficjalnej stronie konkursu 2. Opłaty i koszty a) Organizator gwarantuje uczestniczkom Konkursu zakwaterowanie i wyżywienie w czasie Zgrupowań Przygotowawczych do Finału Konkursu. Wszelkie dodatkowe koszty jak: koszty podróży (na miejsca zgrupowań i eliminacji), telefony i inne ponoszą odpowiednio Uczestniczki Eliminacji Półfinałowych i Finału Konkursu. W ramach konkursu nie są pobierane od Uczestniczek żadne opłaty (np. wpisowe ) b) Z zastrzeżeniem pkt. a) Uczestniczki biorą udział w Konkursie na własny koszt.

7 3. Dyskwalifikacja / Wykluczenie Uczestniczki w Konkursie a) Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym Etapie Konkursu decyzją Organizatora, jeśli nie daje pokrycia należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Impresaryjnej naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu. b) Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest w szczególności: Ukaranie Uczestniczki prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej, Poczęcie lub urodzenie przez nią dziecka w trakcie trwania konkursu i umowy impresaryjnej, Nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków przez Uczestniczkę. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu konkursu oraz regulaminu zgrupowania. Naruszanie dobrego imienia konkursu. c) Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki w szczególności: Zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie piękności organizowanym przez Organizatora oraz zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji; Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych, Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie, Obowiązek zapłaty, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie PLN (pięć tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestniczką i naprawienia szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy z Uczestniczką lub Regulaminu. d) W przypadku dyskwalifikacji Uczestniczki na jej miejsce wchodzi Uczestniczka zajmująca kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestniczki zdyskwalifikowanej pozostaje nieobjęte decyzją Organizatora. 1. Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są: Dla The Look Of The Year Regionu: 6 Nagrody w Konkursie Tytuł The Look Of The Year Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo, Szarfa The Look Of The Year Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo, Prawo uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych. Dla The Look Of The Year Regionu 2, 3 miejsce: Tytuł odpowiednio The Look Of The Year Regionu 2 lub 3 miejsce, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce, Szarfa odpowiednio The Look Of The Year Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowied-nio drugie lub trzecie miejsce, Prawo uczestnictwa w Eliminacjach Półfinałowych.

8 Dla Uczestniczek wyłonionych decyzją Jury Eliminacji Półfinałowych Prawo uczestnictwa w Finale Konkursu Dla The Look Of The Year Polska Tytuł The Look Of The Year Polska Prawo uczestnictwa w światowym finale The Look Of The Year jako reprezentantka Polski Dla The Look Of The Year Polska 2 lub 3 miejce: Tytuł The Look Of The Year Polska odpowiednio drugie lub trzecie miejsce 2. Nagrodami pozaregulaminowymi w konkursie są: Nagrody pieniężne lub nagrody rzeczowe przyznane przez Organizatora, Przedstawcieli Regionalnych lub sponsorów Konkursu lub poszczególnych Etapów Konkursu, Okolicznościowe tytuły, uzgodnione pomiędzy Organizatorem lub Przedstawicielem Regionalnym, za zgodą Organizatora, a podmiotem zainteresowanymi przyznaniem danego tytułu, oraz szarfy honorujące przyznane tytuły okolicznościowe, Fundatorzy Nagród Pozaregulaminowych ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wręczenie. 7 Prawa i Obowiązki Laureatek Konkursu 1. Każda z Laureatek zachowuje dożywotnio tytuł otrzymany w Konkursie, ale wyłącznie Organizator ma prawo do posługiwania się tytułem w celach reklamowych, marktingowych, komercyjnych etc.; 2. Każda z Laureatek Konkursu jest zobowiązana do nieodpłatnego reprezentowania Organizatora na wszystkich imprezach oficjalnych od dnia uzyskania tytułu do dnia Finału następnego Konkursu wskazanych przez Organizatora. 3. The Look Of The Year Polska lub wytypowana przez Organizatora Uczestniczka, bezpośrednio przez Organizatora lub w drodze odrębnego głosowania, ma zaszczyt i obowiązek reprezentować Polskę na światowej edycji The Look Of The Year na podstawie kontraktów zawartych przez Organizatora. 4. Szczegóły Współpracy, pomiędzy Laureatką, a Organizatorem określa Umowa Impresaryjna.

REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015

REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015 REGULAMIN KONKURSU MISS WORLD POLAND 2015 DEFINICJE... 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 2 ZASADY KONKURSU... 5 3 PRZEBIEG KONKURSU... 7 4 UDZIAŁ KANDYDATEK W KONKURSIE... 9 5 NAGRODY W KONKURSIE... 11 6 PRAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules

Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules Regulamin Konkursu Radia ESKA Łam zasady -Bend the rules 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Łam zasady-bend the rules rozgrywanego na antenie Radia ESKA, na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 REGULAMIN KONKURSU KSIĘGOWI PRZYSZŁOŚCI 2014 1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu: Księgowi Przyszłości 2014 zwanego dalej,,konkursem jest spółka SONETA Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT

REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT REGULAMIN KONKURSU POD TYTUŁEM PIŁKARSKI DIAMENT zwanego dalej Konkursem, organizowanego przez: Pawła Rafała Ziętarę oraz Piotra Labogę, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project

REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project REGULAMIN przyznawania rezydencji w ramach Master Project Warszawa,.. 2014 r. Rezydencje w ramach Master Project przyznawane są w ramach corocznego Programu Fundacji Maestro. 1 1. Regulamin określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015

Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Aneks nr 1 z dnia 20 lipca 2015 r. do Regulaminu konkursu Złote Spinacze 2015 Działając na podstawie 23 Regulaminu Konkursu Złote Spinacze 2015, dalej jako Regulamin, postanawia się, co następuje: 1 W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO pod nazwą LOT BALONEM Preambuła - Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Meeting Planner Power Awards I. DEFINICJE Użytym w Regulaminie wyrażeniom należy przypisać następującą treść: Organizator Meeting Planner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-678),

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ w Poznaniu REGULAMIN ROZGRYWEK seniorów IV ligi i niższych klas na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK klas młodzieżowych na sezon 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK o Puchar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r.

STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. STATUT Liceum Plastycznego w Gdańsku ze zmianami z dnia 26 czerwca 2013 r. I. Nazwa, siedziba i osoba prowadząca Liceum Plastyczne w Gdańsku Art. 1 1. Liceum Plastyczne zwane dalej Liceum jest czteroletnią

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE ISU 2012 INDEKS Ustalenia przyjęte przez 55 Kongres ISU, Lipiec 2014.

PRZEPISY OGÓLNE ISU 2012 INDEKS Ustalenia przyjęte przez 55 Kongres ISU, Lipiec 2014. 1 PRZEPISY OGÓLNE ISU 2012 INDEKS Ustalenia przyjęte przez 55 Kongres ISU, Lipiec 2014. A. DEFINICJE OGÓLNE... 3 100. Definicja... 3 Kluby Stowarzyszone... 3 Zawody ISU... 3 Prawa... 3 101. Przepisy...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Izba Gospodarki Elektronicznej (zwana dalej e-izbą ) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 2 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo