Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu"

Transkrypt

1 BIULETYN ZPORR 2 (4)/2005 październik - grudzień ISSN Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów Wnioski o płatność rozmowa z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu Biuletyn współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach ZPORR

2 SPIS TREŚCI 1 2 Słowo wstępne Aktualności Rozporządzenia o pomocy publicznej w ramach ZPORR 4 Zmiany w Uzupełnieniu ZPORR Porady Promocja doskonała Wywiad Poczwórna weryfikacja ZPORR w regionach Lubuskie doświadczenia w realizacji ZPORR Projekty Euro-OIOM w Międzylesiu Rewitalizacja Żyrardowa Stan realizacji Wdrażanie ZPORR (stan na 30 września 2005 r.) Pytania ZPORR - odpowiedzi na często zadawane pytania Doświadczenia państw Unii Europejskiej Internet za unijne pieniądze Szkolenia dla członków Komitetów Monitorujących: wspólny priorytet dla Włoch i Polski ZPORR na Węgrzech Dane adresowe 24 Instytucje wdrażające działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Redakcja: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa tel. (22) , , , faks: (22) Okładka: Aneta Rudalska Projekt, skład i łamanie: Aneta Rudalska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2005 Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszej publikacji jest możliwe z podaniem źródła

3 Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu ZPORR. Program jest obecnie w zaawansowanym stadium wdrażania. Wartość umów o dofinansowanie, podpisanych z beneficjentami przez Wojewodów oraz przedstawicieli Instytucji Wdrażających, stanowi ponad 52 proc. całości środków z funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację ZPORR w latach Prezentując przykłady realizowanych, bądź nawet zakończonych projektów, możemy już odwoływać się zarówno do doświadczeń z instrumentów przedakcesyjnych, inwestycji realizowanych w starych państwach Unii, jak i do przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W czwartym numerze Biuletynu ZPORR przedstawiamy jeden projekt francuski oraz dwa polskie. Projekt złożony przez miasto Żyrardów pojawia się w kontekście jednego z trudniejszych obszarów ZPORR, jakim jest rewitalizacja. Kolejna zaprezentowana inwestycja modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w podwarszawskim Międzylesiu zasługuje na uwagę jako przykład przedsięwzięcia typowego dla poddziałania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, które, jak wiadomo, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Obok stałych kolumn, zawierających opisy projektów, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz prezentacje instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w regionach, proponujemy Państwu również teksty na temat zasad promocji unijnego źródła finansowania oraz problemów zaobserwowanych przez Urząd Wojewódzki w związku z weryfikacją wniosków o płatność. Chcemy, aby nasz Biuletyn powstawał we współpracy z Czytelnikami, a przez to aby w jak największym stopniu odpowiadał Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie. Jeśli chcieliby Państwo, aby konkretne zagadnienie zostało w Biuletynie poruszone, bądź też jeśli mają Państwo chęć zamieszczenia własnych tekstów, prosimy przesyłać propozycje na adres redakcji. Życzę przyjemnej i owocnej lektury! Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego BIULETYN ZPORR Słowo wstępne 1

4 Rozporządzenia o pomocy publicznej w ramach ZPORR 31 października 2005 r. ukazały się w Dzienniku Ustaw i jednocześnie weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy związane z wdrażaniem ZPORR. Dotyczą one udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w dziedzinach: turystyki (Dz. U. Nr 219, poz. 1856), wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Dz. U. Nr 219, poz. 1857) oraz redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 219, poz. 1855). Konieczność przygotowania rozporządzeń wynikła ze zidentyfikowania przez Komisję Europejską elementów pomocy publicznej w obszarach turystyki, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony powietrza. Zgodnie z unijnymi wymogami, opracowane zostały programy pomocowe, które notyfikowano Komisji Europejskiej w styczniu 2005 r. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w czerwcu 2005 r., programy musiały być jeszcze wprowadzone do krajowego porządku prawnego. Dzięki wejściu w życie rozporządzeń możliwe stało się udzielanie wsparcia w objętych nimi dziedzinach. W rozporządzeniach określono zasady, zgodnie z którymi w ramach ZPORR będzie udzielana pomoc publiczna (m.in. rodzaje projektów, typy beneficjentów). Wskazują również, jakie koszty zaliczają się do wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z zasadami realizowania projektów przy udziale funduszy strukturalnych, wsparcie udzielane jest jako refundacja części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. Rozporządzenia określają również maksymalną intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowych inwestycji oraz inwestycji nie będących nowymi inwestycjami. Rodzaje projektów objętych pomocą publiczną w ramach ZPORR, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie udzielania pomocy (Dz. U. nr 219, poz. 1855, 1856, 1857)) Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw pomoc ma na celu dostosowanie źródeł spalania paliw do wymogów ochrony środowiska poprzez: modernizację i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza; przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska. Pomoc na realizację inwestycji nie będącej nową inwestycją, może być udzielona w szczególności na: dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw określonych w pkt IV.1, IV.2 i IV.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych; Aktualności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne; 2 BIULETYN ZPORR

5 wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, jeżeli: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niż 80% lub wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zużycia energii lub proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie. budowa i modernizacja: elektrowni wodnych, z wyjątkiem budowli piętrzących dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 10 Mwe, elektrowni wiatrowych, instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanej ze współspalaniem, instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach, infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej oraz ciepła ze źródeł odnawialnych oraz urządzeń związanych z automatyką tych systemów, instalacji pozyskiwania wód termalnych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych; budowa lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej; zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia. Turystyka pomoc może być udzielana na nowe inwestycje, takie jak: adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu; rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej; rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej; opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej; rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych; projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo wypoczynkowych. Aktualności BIULETYN ZPORR 3

6 Porady Aktualności Zmiany w Uzupełnieniu ZPORR października 2005 r. w 11 Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 września 2005 r. wprowadzające zmiany do Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 198, poz. 1644). Rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Modyfikacje, które uzyskały moc prawną i weszły w życie, zostały uprzednio zatwierdzone na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu Monitorującego ZPORR: w dniach 17 marca, 12 maja oraz 15 czerwca 2005 r. Przygotowywanie zmian w Uzupełnieniu programu odbywało się w ścisłej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi, Urzędami Wojewódzkimi oraz Wojewódzkimi Urzędami Pracy. Wszystkie rozwiązania były konsultowane z przedstawicielami tych instytucji, a także z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji, o których mówi ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, oraz z partnerami społeczno-gospodarczymi biorącymi udział w pracach Komitetu Monitorującego ZPORR. Wprowadzone zmiany obejmują m.in.: uruchomienie wypłat zaliczkowych jako alternatywnego sposobu udzielania pomocy stypendialnej młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, umożliwienie pracodawcom występowania w roli projektodawców w przypadku projektów polegających na subsydiowaniu zatrudnienia w ramach działania 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, zmianę sposobu kwalifikowania beneficjentów ostatecznych w ramach działania 2.4., tak, aby pomocą mogły zostać objęte również osoby, które przed rozpoczęciem realizacji projektu złożonego do oceny Instytucji Wdrażającej przestały spełniać warunki objęcia wsparciem określone w Uzupełnieniu ZPORR (tzn. utraciły status osoby pracującej), uściślenie definicji niektórych pojęć, takich jak beneficjent końcowy oraz ostateczny odbiorca, celem dostosowania terminologii do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia Promocja doskonała 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., umożliwienie współfinansowania projektów realizowanych w ramach działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach ze środków pochodzących z budżetu państwa, umożliwienie finansowania w ramach Pomocy Technicznej ZPORR wydatków związanych z przygotowaniami do kolejnego okresu programowania (działania 4.1. oraz 4.2. zmieniły nazwy na odpowiednio Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane i Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane). Dokonano również korekt w tabelach finansowych, w związku z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący ZPORR realokacjami środków, wynikającymi ze zmian kursu złotego wobec euro. Głównym zmartwieniem beneficjentów jest to, czy zostanie im przyznane dofinansowanie z funduszy strukturalnych. W porównaniu z przygotowaniem dobrego wniosku, właściwa promocja projektu wydaje się czymś łatwym. I rzeczywiście tak jest pod warunkiem jednak, że zapoznaliśmy się z wytycznymi i poznaliśmy ich logikę. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR, wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu, powinny zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego logo Europejskiego Funduszu Społecznego, co najmniej nazwę Unia Europejska, tam gdzie to możliwe sformułowanie w postaci Projekt (ewentualnie nazwa lub opis) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, informację o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa, jeżeli takie współfinansowanie występuje. 4 BIULETYN ZPORR

7 Tym, co przede wszystkim powinno być promowane, jest unijne źródło dofinansowania projektu. Obowiązki beneficjenta w tym zakresie, nakreślone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000, zostały rozwinięte i wyjaśnione w 17 rozdziale Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR, zatytułowanym Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu. Obowiązek promocji pojawia się po podpisaniu umowy lub Tym, co przede wszystkim powinno być promowane, jest unijne źródło dofinansowania projektu. Obowiązki beneficjenta w tym zakresie, nakreślone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000, zostały rozwinięte i wyjaśnione w 17 rozdziale Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR, zatytułowanym Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu. Obowiązek promocji pojawia się po podpisaniu umowy lub w przypadku Pomocy Technicznej wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu. Jeżeli projekt zostanie w całości zrealizowany przed podpisaniem umowy/wydaniem decyzji, odpowiednie działania, polegające np. na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie, postawieniu odpowiednich tablic oraz korespondencyjnym poinformowaniu wykonawców projektu o fakcie unijnego współfinansowania, należy podjąć z chwilą powstania obowiązku promocji. W miarę możliwości oznakowanie przedstawione w ramce powinno być w szczególności stosowane do: korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR, umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk tych pracowników, ogłoszeń na wybór wykonawcy, nabór personelu czy uczestników w ramach projektów szkoleniowych, materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek, materiałów prasowych, stron internetowych zawierających informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych, oznaczania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów np. komputerów nabywanych w ramach projektu, oraz wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których w Rozdziale 17 Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR nie określono specyficznych wymagań. TEKST Więcej informacji: 1. Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR oraz Książka znaku ZPORR (logo ZPORR): (zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej ZPORR, Książka znaku ZPORR oraz Książka tożsamości EFS wskazują najlepszą praktykę, do której stosujący loga powinni dążyć. Istotne jest, aby zastosowano przynajmniej przybliżone barwy dla odpowiednich logotypów, a kolor tła nie był agresywny) 2. Logo UE: 3. Książka tożsamości EFS (logo EFS): ne nazwy. Rozmieszczenie poszczególnych znaków na materiałach jest dowolne. Należy jedynie pamiętać aby umieszczane na danym obiekcie symbole Unii Europejskiej, programu oraz funduszu miały zbliżoną wielkość. Nie należy używać skrótów UE, EFRR, EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane. Na wszystkich materiałach powinny być umieszczane peł- W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, zależnie od wielkości projektu istnieje konieczność zastosowania billboardu, tablicy lub tabliczki inf o r m a c y j - nej a następnie trwałej tablicy pamiątkowej. Zasady stosowania tych instrumentów zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 17 Podręcznika. Opracowała: Lidia Idzikowska pozostałe informacje Budowa szkoły oraz zakup wyposażenia zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwou Regionalnego Porady BIULETYN ZPORR 5

8 Poczwórna weryfikacja O wnioskach o płatność oraz najczęściej pojawiających się w nich błędach opowiada Jerzy Kulik, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Kiedy zaczęły wpływać wnioski o płatność od beneficjentów? Pierwsze wnioski o płatność wpłynęły w grudniu 2004 r. Było to zaraz po podpisaniu pierwszych umów między wojewodą a beneficjentami. Były to wnioski tych beneficjentów, którzy byli w trakcie realizacji projektów i już zdążyli ponieść wydatki, bądź nawet zdążyli zrealizować całkowicie projekt. Ile do tej pory wpłynęło do Państwa wniosków o płatność? Do połowy sierpnia 2005 wpłynęło około 100 wniosków dotyczących rozliczenia różnych okresów w realizowanych projektach. Jednak muszę niestety dodać, że w każdym takim wniosku po weryfikacji stwierdzane były błędy, w wyniku których musiał być on poprawiany i składany ponownie. Często ten sam wniosek przekazywany jest do nas wielokrotnie z powodu pojawiających się w nim błędów - średnio poprawiany jest cztery razy, co daje w sumie około 400 dokonanych dotychczas weryfikacji wniosków. W jakich działaniach pojawiły się pierwsze wnioski o płatność? Dotyczyły głównie projektów infrastrukturalnych, tzn. rozliczeń z tytułu wykonania wodociągów, kanalizacji i dróg. Jeden z pierwszych wniosków o płatność dotyczył również projektu z poddziałania Regionalna infrastruktura edukacyjna. Jak często beneficjenci wnioskują o refundację poniesionych wydatków, czy robią to raz w miesiącu czy rzadziej? Możemy wyróżnić trzy grupy beneficjentów. Pierwsza to wnioskodawcy składający wniosek o płatność na próbę, traktujący tę czynność jako sposób na zdobycie doświadczenia, formę nauki. Tak postępuje, zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie, część beneficjentów, którzy już rozpoczęli realizację projektów. Dopiero po jakimś czasie, kiedy opanują procedurę, określają częstotliwość wnioskowania uwzględniającą postęp prac i stopień zaawansowania inwestycji. Druga grupa to beneficjenci składający regularnie wnioski o płatność, raz w miesiącu. Trzecia grupa to beneficjenci, którzy wnioskują o refundację dopiero po odbiorze od wykonawcy całych, gotowych elementów lub rozliczają całą inwestycję jednym wnioskiem końcowy Jakie błędy pojawiają się we wnioskach o płatność? Możemy wyróżnić kilka kategorii pojawiających się błędów. Pierwsza to błędy wynikające z nieuwagi czy niedbałości osób przygotowujących wniosek. Często zapominają wypełnić wymagane pola we wniosku, wypełniają części wniosku przeznaczone dla Instytucji Pośredniczącej, błędnie podają dane dotyczące projektu, a nawet zapominają wpisać nazwę beneficjenta. Takich przypadków jest bardzo dużo i nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Najbardziej dziwi mnie to, że pod tak niedbale sporządzonym dokumentem podpisuje się osoba reprezentująca beneficjenta, która powinna sprawdzić i zweryfikować pracę osób przygotowujących wniosek. Często występują błędy związane z niedopełnieniem obowiązku wydatkowania środków z wyodrębnionego rachunku bankowego. Niestety, beneficjenci nie przestrzegają tego obowiązku i płacą wykonawcom z innych rachunków bankowych niż ten wskazany w umowie jako wyodrębniony rachunek dla projektu. Naprawienie tego błędu jest poważnym problemem. Nie jest łatwo przeksięgować te operacje, dlatego czasami beneficjenci proszą wykonawców o zwrot środków, a następnie przekazują je ponownie z właściwego rachunku bankowego*. Zdarzały się również sytuacje, że beneficjenci, kiedy problem dotyczył niewielkich kwot, rezygnowali w ogóle z refundacji, by nie przeprowa- Wywiad * Od Redakcji: aby ułatwić benefi cjentom wnioskowanie o płatność, rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzono nowe wzory umów o dofi nansowanie w ramach ZPORR, które znoszą obowiązek wydatkowania środków na realizację projektu z wyodrębnionego rachunku, wskazanego w umowie. Rozporządzenie to weszło w życie 25 lipca 2005 r. (szerzej piszemy o tym na stronie 16). 6 BIULETYN ZPORR

9 dzać całej procedury związanej z wykazaniem właściwego sposobu wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie. Zdarzają się problemy polegające na braku niezbędnych załączników lub ich niedostatecznej jakości. Bywa na przykład, że faktury są wystawiane za towar bądź usługę inną niż ta opisana w protokole odbioru lub w umowie z wykonawcą. Używa się skrótów myślowych, które zupełnie nie oddają tego, co było przedmiotem wykonania i umowy. Przykładem może być sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w jednym z wniosków o płatność, gdzie na załączonej fakturze jak również w protokole odbioru, napisano ogrodzenie i nie wiadomo było, co się za tym kryje: zakup ogrodzenia, jego budowa, a może rozebranie. Ostatecznie po analizie załączników do wniosku o dofinansowanie ustaliliśmy, że chodzi o remont ogrodzenia. To implikuje wiele problemów. Po pierwsze, wydłuża w czasie całą procedurę związaną z refundacją środków, a po drugie zmusza beneficjenta do przedstawienia faktur korygujących. I tutaj pojawiają się kolejne problemy. Zdarzało się że wykonawca wystawiał nową fakturę, nie korygując poprzedniej, co powodowało że w obrocie znajdowały się dwa lub nawet więcej oryginały faktur, których kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem były dołączane do kolejnych wniosków o płatność. Prostowanie takich działań niezgodnych z obowiązującym prawem jest bardzo trudne, a poza tym, jak już wcześniej powiedziałem, bardzo czasochłonne. Kolejny załącznik sprawiający kłopoty to protokoły odbioru. Bardzo często zdarza się, że beneficjenci po zakończeniu pewnego etapu prac nie sporządzają protokołu ich odbioru. Załącznik ten powinien stanowić podstawę do wystawienia faktury; nie wystarczy opis na fakturze, że coś zostało zrobione. Tu ponownie podkreślam to co już wcześniej mówiłem niedbalstwo. Protokoły odbioru często są robione źle gdyż m.in. używa się w nich skrótów myślowych, które nie precyzują faktycznie wykonanych robót. Nie rozlicza się danego etapu prac na tle całej umowy. Często wykonawca projektu wypisuje w protokole odbioru informacje i dane których inspektor nadzoru nie weryfikuje wnikliwie i przyjmuje je bez zastrzeżeń, co generuje problemy w procesie weryfikacji. A przecież nasze wymogi nie są czymś nadzwyczajnym, każda inwestycja powinna być rozliczana rzetelnie i mieć właściwie prowadzoną dokumentację. Czy zdarzają się przypadki, że wnioski o płatność są niezgodne z umową o dofinansowanie? Na szczęście takich przypadków jest niewiele. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy w części E4 we wniosku aplikacyjnym nieprecyzyjnie zapisane są wydatki. Wówczas musimy analizować wiele innych dokumentów, żądać wyjaśnień i opinii od beneficjenta, by w ogóle zidentyfikować czy dany wydatek jest przedmiotem projektu. Zdarza się też złe stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co de facto prowadzi do braku kwalifikowalności wydatków wcześniej uznanych za kwalifikowalne. Czy zdarzyły się fałszerstwa dokumentów? Nie, jeszcze nie było takiego przypadku. Choć tak do końca nie można udzielić teraz odpowiedzi na to pytanie, ponieważ dotąd nasza weryfikacja polegała na kontroli dokumentów przedkładanych przez beneficjenta. Faktyczną sytuację poznamy dopiero w trakcie kontroli realizacji poszczególnych projektów u beneficjenta. Rozmawiał Rafał Nowak Wywiad BIULETYN ZPORR 7

10 8 ZPORR w regionach Z a koordynację procesu wdrażania ZPORR w województwie lubuskim odpowiedzialny jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Departamentu utworzonych zostało pięć oddziałów, z których dwa realizują głównie zadania związane z wdrażaniem programu. Są to Oddział Wyboru Projektów oraz Lubuskie doświadczenia w realizacji ZPORR Oddział Promocji i Monitorowania Funduszy UE. Oddział Wyboru Projektów zajmuje się przyjmowaniem projektów, ich oceną formalną, organizacją oceny merytorycznej dokonywanej przez Panele Ekspertów oraz posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego. Oddział Promocji i Monitorowania Funduszy UE odpowiedzialny jest za realizację Planu Działań Komunikacyjnych oraz koordynację realizacji działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez instytucje wdrażające poszczególne działania w ramach ZPORR. Wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zajmuje się Oddział Obsługi Projektów w Departamencie Spraw Społecznych. Oddział ten odpowiedzialny jest za nabór projektów, ocenę formalną oraz organizację procesu oceny merytorycznej. BIULETYN ZPORR Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej pojawiło się wiele wątpliwości, w szczególności dotyczących zdolności polskich regionów do absorpcji przyznanych dla naszego kraju środków wspólnotowych. Widoczne rezultaty wdrażania Programu w Województwie Lubuskim nie potwierdzają tych obaw. Po półtora roku od przystąpienia Polski do UE oraz uruchomienia ZPORR, wysokość wsparcia przyznanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w Priorytetach I i III przekroczyła 90% alokacji przeznaczonej na lata Skuteczny proces wdrażania Programu wymaga od jego beneficjentów rzetelnej i kompleksowej wiedzy na temat zasad oraz możliwości ubiegania się o środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich. Województwa Lubuskiego, mając na uwadze bliską perspektywę akcesji Polski do Wspólnoty, rozpoczął realizację działań informacyjnych i promocyjnych już w roku Przygotowania potencjalnych beneficjentów do odpowiedniego wykorzystania pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych rozpoczęły się cyklem szkoleń we wrześniu 2003 roku. Ich celem było zaprezentowanie przedstawicielom samorządów lokalnych oraz partnerom społecznym polityki strukturalnej Unii Europejskiej oraz omówienie metodologii sporządzania projektów w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów. W rezultacie tych spotkań przeszkolonych zostało około 300 osób. Z początkiem roku 2004 podjęto prace nad Podręcznikiem Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR oraz Planem Działań Komunikacyjnych związanym z wykorzystaniem funduszy struktural-

11 nych w Województwie Lubuskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W maju 2004 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja inaugurująca ZPORR w Województwie Lubuskim pt. Lubuskie w świetle polityki strukturalnej - możliwości wykorzystania bezzwrotnej pomocy UE w latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Konferencja miała na celu zaprezentowanie ZPORR w regionie oraz przybliżenie beneficjentom procedur przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Niezwykle ważne dla wdrażania Programu było odpowiednie przygotowanie potencjalnych beneficjentów I i III Priorytetu ZPORR do prawidłowego wypełniania wniosków aplikacyjnych. W tym celu przeprowadzono w sierpniu 2004 roku we wszystkich powiatach województwa lubuskiego szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji wnioskodawców w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach ZPORR. Podczas warsztatów dokonano analizy najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków, a także omówiono doświadczenia zdobyte w maju i czerwcu 2004 roku, podczas I i II naboru. W spotkaniach szkoleniowych wzięło udział około 200 przedstawicieli władz powiatowych, gminnych oraz wszystkich innych zainteresowanych instytucji. Rozpoczęcie pierwszej edycji naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR ogłoszono w Województwie Lubuskim 19 maja 2004 r. Do tej pory w ramach Priorytetu I oraz III ZPORR (z wyłączeniem działania 3.4) odbyło się sześć rund. Podczas wszystkich konkursów złożono łącznie 529 projektów, z czego Zarząd Województwa wybrał do realizacji 89. Ku miłemu zaskoczeniu osób zaangażowanych w realizację Programu, podjęte działania promocyjne oraz informacyjne dotyczące ZPORR spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Przy każdym kolejnym naborze zwiększała się liczba składanych wniosków aplikacyjnych. Podczas I naboru złożono 37 projektów, w II - 67, w III - 143, w IV - 197, w V (tylko działanie 1.1) 13 wniosków, a w VI Z każdym kolejnym konkursem wzrastała poprawność wypełnianych formularzy. Świadczy to zarówno o skutecznej działalności szkoleniowej i promocyjno-informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, jak i - wśród beneficjentów o pogłębiającej się wiedzy i coraz większych umiejętnościach pozyskiwania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dane kontaktowe Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra Departament Polityki Regionalnej tel. (68) Oddział Promocji i Monitorowania Funduszy UE tel. (68) Oddział Wyboru Projektów tel. (68) Departament Spraw Społecznych Oddział Obsługi Projektów tel. (68) Opracowano w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ZPORR w regionach BIULETYN ZPORR 9

12 Euro- OIOM w Międzylesiu Szpital w warszawskim Międzylesiu jest jedną z mazowieckich placówek ochrony zdrowia, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Dzięki wsparciu z funduszy UE, szpital posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej w Polsce. 31 grudnia 2004 r. uruchomiony został Oddział Intensywnej Opieki Me-dycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, gruntownie zmodernizowany w ramach projektu Modernizacja OIOM Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu SPZOZ. Projekt uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita kwota wydatkowana na modernizację OIOM wyniosła ,38 złotych, z czego oczekiwana refundacja w ramach ZPORR wyniesie ,15 złotych. Wkład własny Szpitala na realizację zadania inwestycyjnego wyniósł ,23 złotych. Podstawowe zadania jakie są realizowane przez Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, to przywracanie i utrzymywanie podstawowych czynności życiowych u osób po ciężkich zawałach, udarach i wstrząsach, oparzeniach, ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach i wypadkach komunikacyjnych. Oddział świadczy usługi dla potrzeb wszystkich jednostek Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Spełnia wszelkie warunki sanitarno - epidemiologiczne. Posiada najnowocześniejsze wyposażenie. Jest to jeden z najnowocześniejszych w Polsce Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej. Projekty 10 BIULETYN ZPORR

13 Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowej generacji sprzęt monitorujący stan pacjenta i nadzorujący jego funkcje życiowe. Jest to monitorowanie pełne i dokładne, eliminujące przypadkowość dokonywanych pomiarów, szybko reagujące na zmiany stanu pacjenta. W skład wyposażenia technicznego wchodzą: aparaty do pomiarów ciśnienia krwi metodą inwazyjną, elektryczne urządzenia do ssania, stymulatory zewnętrzne, urządzenia do pomiaru rzutu serca, aparat hemodializy, bronchfiberoskop, aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, przyłóżkowy aparat RTG, defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji. Na każdym stanowisku umiejscowiono: respiratory z możliwością regulacji stężenia tlenu, zestawy do intubacji i wentylacji, sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitory, pulsoksymetry, kaponografy, aparaty do automatycznego mierzenia ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, urządzenia do monitorowania temperatury, zestawy do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego oraz fonendoskopy. Fachowa opieka i tak nowoczesne wyposażenie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo chorych. Poza powierzchnią przeznaczoną na bezpośrednie monitorowanie stanu pacjentów, OIOM w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym posiada rozbudowane zaplecze gospodarcze przeznaczone dla potrzeb pacjentów (m. in. kuchnia, umywalnia chorych). Ponadto w skład Oddziału wchodzą: myjnie sprzętu, pomieszczenie mycia łóżek z aneksem na użyte wyposażenie łóżek, magazyny (pościeli, sprzętu czystego i respiratorów, opatrunków, sprzętu jednorazowego), pomieszczenie na sprzęt porządkowy oraz sanitariaty z natryskami. Całkowita powierzchnia zmodernizowanego OIOM-u wynosi 661,28 m 2. Oddział składa się z trzech sal intensywnego nadzoru: głównej sześciołóżkowej sali intensywnej opieki medycznej, sali jednoosobowej oraz separatki. Sale są klimatyzowane, zaś poszczególne stanowiska dla pacjentów posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, oraz zasilania awaryjnego. Tekst oraz zdjęcia: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie BIULETYN ZPORR Na Oddziale znajduje się również Gabinet Zabiegowy (wyposażony w nowoczesny stół operacyjny, aparat do znieczuleń oraz lampy bezcieniowe) a także pomieszczenia administracyjne. Projekty 11

14 Rewitalizacja Żyrardowa Żyrardów, jako jedyne dotychczas miasto na Mazowszu, otrzymał dofinansowanie z UE na 7 projektów rewitalizacyjnych, obejmujących rewaloryzację parku miejskiego, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, przebudowę i remont dwóch ulic, oraz przebudowę i remont trzech obiektów szkolnych. Projekty Łączna wartość siedmiu żyrardowskich projektów wynosi 12,8 mln zł. Kwota pozyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR to 9,3 mln zł. Trzy inwestycje z siedmiu zostały już zrealizowane (rozbudowa monitoringu i remont dwóch ulic). Uwarunkowania rewitalizacji Uwarunkowania, które przyczyniły się do podjęcia działań rewitalizacyjnych w Żyrardowie, można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony, są to czynniki przestrzenno-architektoniczne, z drugiej: społeczno-gospodarcze. Na obszarze miasta znajduje się zabytkowa osada fabryczna, teren poprzemysłowy dawnej fabryki lniarskiej, zdegradowane budynki mieszkalne oraz blokowiska. Z drugiej strony, w mieście obserwuje się niską aktywność społeczną oraz wysoki poziom bezrobocia. Obszar miasta wymaga więc zarówno technicznej odnowy, jak i ożywienia społecznego i gospodarczego. Skala problemu jest na tyle duża, że konieczne stało się opracowanie wieloletniego programu oraz zapewnienie mu finansowania z różnych źródeł, ponieważ zadanie to przekracza możliwości samego Miasta. Program rewitalizacji Opracowanie programu rewitalizacji poprzedziły długie przygotowania. To je właśnie wymienia się powszechnie, obok pomysłowości i zaangażowania pracowników samorządowych, jako jeden z kluczowych czynników żyrardowskiego sukcesu. Zanim opracowany został program rewitalizacji, Miasto podejmowało różnego rodzaju inicjatywy, związane z podnoszeniem i propagowaniem wiedzy w tej dziedzinie. Od 2000 r. Żyrardów jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Wspólnie z Forum Miasto zorganizowało m.in. seminarium i wydało publikację nt. uwarunkowań rewitalizacji Żyrardowa. Zorganizowano warsztaty studenckie dla przyszłych urbanistów i prawników, których efektem było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pofabrycznych. W lutym 2004 roku Żyrardów był gospodarzem międzynarodowej konferencji, organizowanej wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz ekspertami zagranicznymi w ramach Programu Phare, w której wzięło udział ponad 300 samorządowców. W Żyrardowie gościli często zagraniczni eksperci, którzy pozytywnie oceniali przygotowywane projekty rewitalizacyjne. Kiedy rozpoczęto prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Żyrardów posiadał już Strategię Rozwoju Miasta, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz programy operacyjne sektorowe, m.in. program mieszkaniowy. Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został przez zespół pracowników samorządowych: naczelników kilku wydziałów Urzędu Miasta, kierownika Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i zastępcę prezydenta jako szefa grupy. Prace rozpoczęły się w marcu 2003 i trwały trzy miesiące. W czerwcu gotowy był dokument Założenia programu rewitalizacji. Do końca roku trwały prace nad końcową wersją programu. Jednocześnie opra- 12 BIULETYN ZPORR

15 cowane zostały i zgłoszone do bazy ISEKP pierwsze projekty rewitalizacyjne, które konsultowano następnie z ekspertami. W marcu 2004 Rada Miasta przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Misją programu jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta o powierzchni 180ha. Obszar ten podzielony został na osiem dużych zespołów, które odpowiadają terenom wskazanym wcześniej w analizie jako problemowe. Zespoły podzielone zostały na projekty, a te na konkretne zadania inwestycyjne. Program opracowano na lata Przyjęto trzy podokresy programowania: , obejmujący zadania obligatoryjne (pilotażowe) oraz i obejmujące zadania fakultatywne. Zaplanowano zarówno zadania tzw. twarde infrastrukturalne (punktowe i liniowe), jak i miękkie : wsparcie ze strony miasta dla przedsiębiorców w postaci stosowania ulg w podatku od nieruchomości, pomoc Żyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców i osób chcących założyć własną firmę oraz pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych. W procesie wdrażania założono koordynującą rolę samorządu Miasta, ale włączono też wielu partnerów, m.in.: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców. Założono, że źródłami finansowania zadań będą: budżet miasta, budżety wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości, budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet państwa oraz fundusze strukturalne UE. Realizacja programu rewitalizacji ma przyczynić się do: zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską; ożywienia terenów poprzemysłowych i wprowadzenia tam nowych funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie miejsc pracy, podwyższenia standardu zasobów mieszkaniowych; poprawy estetyki przestrzeni miejskiej oraz wzmocnienia identyfikacji mieszkańców z miastem. Projekty rewitalizacyjne W okresie czerwiec-sierpień 2004 r. Miasto Żyrardów złożyło łącznie 9 projektów do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR, w tym 7 w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W okresie grudzień styczeń 2005 akceptację uzyskało 8 projektów, w tym wszystkie 7 rewitalizacyjnych: rewaloryzacja parku miejskiego, rozbudo- Ulica Łukasińskiego przed rewitalizacją wa systemu monitoringu wizyjnego, przebudowa i remont dwóch ulic, przebudowa i remont trzech obiektów szkolnych. Łączna wartość kosztorysowa siedmiu projektów rewitalizacyjnych wynosi 12,8 mln zł. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR wynosi 9,3 mln zł. Trzy inwestycje z siedmiu zostały już zrealizowane (rozbudowa monitoringu i remont dwóch ulic) Projekt Przebudowa ulicy Łukasińskiego Ulica Łukasińskiego jest drogą gminną położoną na terenie osady fabrycznej - zabytkowego zespołu urbanistycznego w centrum miasta. Ulica łączy centrum z innymi ważnymi dla miasta terenami: dworcem kolejowym, drogą krajową nr 5 i targowiskiem miejskim. Jednak ważniejszą rolę będzie odgrywała w związku z rewitalizacją terenu osady fabrycznej. Będzie ona ulicą dojazdową do tego terenu. Zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż ulicy Łukasińskiego będą dostępne dla osób odwiedzających tę część miasta. Modernizacja ulicy była konieczna ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi i chodników. Niewystarczająca była ilość miejsc parkingowych. Pas zieleni zdewastowany był przez parkujące na nim samochody. Projekty BIULETYN ZPORR 13

16 ni ulicy i zjazdów z asfaltowej na kostkę brukową, wymianę nawierzchni chodników z nierównych płyt betonowych na kostkę brukową, poprawę sposobu odwodnienia ulicy (wykonanie 2 wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami), przebudowę istniejącej linii oświetlenia ulicznego (z napowietrznej na kablową umieszczoną w gruncie), wprowadzenie 14 punktów oświetleniowych, wykonanie zatok parkingowych (poprzez zmniejszenie i uporządkowanie zieleńców) z kostki brukowej i urządzenie pasa zieleni ulicznej. Zmodernizowana ulica dzięki obniżonym podjazdom przystosowana została do ruchu osób niepełnosprawnych przyjeżdżającym i zwiedzającym poprawiła dostęp do żyrardowskiej starówki. Realizacja projektu przyczyniła się do podwyższenia standardu obsługi komunikacyjnej miasta, powstania nowych miejsc parkingowych, polepszenia warunków zamieszkania oraz poprawy estetyki centrum miasta. Okres realizacji projektu przewidziano na Prace trwały od do , kiedy to umieszczono tablicę pamiątkową. Wszystkie prace w ramach projektu były zgodne z harmonogramem rzeczowym. Finansowanie wydatków przed refundacją obejmowało zaangażowanie po części środków własnych miasta (opracowanie studium wykonalności, koszty promocji), a po części zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie (na roboty związane z przebudową ulicy). Przebudowa ulicy Łukasińskiego jest elementem realizacji Lokalnego Programu Rewita-lizacji. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego dwujezdniowej ulicy na całej jej długości (215 mb) z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową przebudowę ulicy. Celem ogólnym projektu było ożywienie społeczne i gospodarcze miasta poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów Żyrardowa. Cele bezpośrednie były następujące: poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych poprzez poprawę funkcjonalności części jezdnej, parkingowej i chodników; umożliwienie w przyszłości obsługi wzmożonego ruchu turystycznego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej oraz podwyższenie standardu obsługi komunikacyjnej miasta i warunków zamieszkiwania mieszkańców. Ulica Łukasińskiego po rewitalizacji i matek z małymi dziećmi. Wyposażona została w miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych oraz płytki wypukłe w chodnikach sygnalizujące osobom niewidomym i niedowidzącym zbliżanie się do przejścia dla pieszych. Do tej pory złożono w ramach projektu 20 wniosków o płatność. Pierwszy wniosek złożony został Otrzymana dotychczas refundacja wynosi ,53 zł z EFRR oraz 2 974,54 zł z budżetu państwa (rezerwa celowa). Pozostałe wnioski są obecnie rozpatrywane. Projekty W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 0,84 km drogi i chodników oraz 4985 m kw. powierzchni obiektów infrastruktury drogowej. Projekt obejmował: poszerzenie jezdni oraz zmianę nawierzch- Poprawa warunków technicznych ulicy zwiększyła dostępność komunikacyjną tego terenu. Pozytywnie wpłynęła na opinię mieszkańców z uwagi na pobliską lokalizację centrum usługowego oraz targowiska miejskiego. Osobom Opracowanie: Jarosław Komża, Dorota Wrzodak, Urząd Miasta Żyrardów 14 BIULETYN ZPORR

17 Z miesiąca na miesiąc obserwujemy stabilny wzrost liczby oraz wartości wniosków wybranych do wsparcia z funduszy UE w ramach ZPORR. Już ponad 52 proc. całości dostępnych w la- Wdrażanie ZPORR (stan na 30 września 2005 r.) tach środków objętych zostało umowami o dofinansowanie. We wszystkich województwach rozpoczęło się refundowanie beneficjentom poniesionych wydatków. Łączna kwota płatności wyniosła ok. 263 mln zł, co stanowi 2,3 proc. ogólnopolskiej alokacji na lata oraz 4,4 proc. wartości podpisanych umów. Realizacja Priorytetów I, II i III ZPORR wg działań* ZPORR ogółem (Priorytety I, II, III) 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Regionalna infrastruktura edukacyjna Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 1.4 Rozwój turystyki i kultury 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2.6 Regionalne strategie informacyjne i transfer wiedzy 3.1 Obszary wiejsckie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 2,30 1,48 1,52 5,40 7,45 0,56 0,81 0,00 0,03 2,30 0,01 0,00 0,03 0,06 5,65 2,18 2,33 15,06 17,81 14,68 10,68 18,20 0,00 6,68 5,05 74,67 52,37 87,13 60,03 72,98 86,22 82,02 54,18 41,40 48,13 32,65 42,72 51,41 28,78 50,92 35,09 46,91 35,52 52,31 40,13 69,96 61,64 64,96 82,59 63,66 57,27 39,22 46,97 82,83 60,30 39,38 96,03 96,83 104,00 115,06 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % * alokacje obliczone po kursie 1 = 3,9009 PLN BIULETYN ZPORR Stan realizacji 15

18 kosztów kwalifikowalnych. Projekt obejmuje trzy zadania inwestycyjne: przebudowę ulic Lubicz oraz Rakowieckiej, wraz z realizacją pasa tramw a j o w o - a u t o b u s o w e g o, przedłużenie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do osiedla Krowodrza Górka, wraz z budową terminala autobusowego, integrującego system komunikacji zbiorowej z północnych obszarów aglomeracji z systemem komunikacji wewnątrzmiejskiej, zakup 24 niskopodłogowych, ekologicznych tramwajów, o długości ok. 30 metrów. Stan realizacji Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów umów 25 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. nr 137, poz. 1153) Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie regulujące tę kwestię, z dnia 14 października 2004 r Zmiany mają przyczynić się do sprawniejszego wdrażania programu, dzięki wprowadzeniu kilku ułatwień dla beneficjentów. Na mocy nowego rozporządzenia nie będzie już konieczne prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przedstawianie dwóch zabezpieczeń (wystarczy jedno). Największy zatwierdzony projekt 19 lipca br. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hűbner podpisała decyzję potwierdzającą współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu Zin-tegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap I, złożonego podczas I rundy naboru w ramach Działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu obliczono na 54 mln euro. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wysokość wkładu finansowego ze środków EFRR wyniesie 27 mln euro, czyli 49,6% Nabory wniosków w zakresie turystyki, ochrony powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energi Zidentyfikowanie przez Komisję Europejską elementów pomocy publicznej w obszarze projektów z zakresu turystyki, ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii spowodowało konieczność przygotowania przez stronę polską programów pomocowych na wspieranie tego rodzaju inwestycji, oraz przekazania tych programów do akceptacji Komisji Europejskiej. Po wielomiesięcznym oczekiwaniu na stanowisko Komisji Europejskiej, MGiP otrzymało w czerwcu br. decyzję uprawniającą do udzielania pomocy publicznej na inwestycje dotyczące turystyki, ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwe stało się ogłoszenie przez Urzędy Marszałkowskie naborów wniosków w tych dziedzinach. 16 BIULETYN ZPORR

19 Realizacja Priorytetów I, II i III ZPORR wg województw* ZPORR ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 2,30 0,57 4,95 2,15 6,82 1,82 5,61 0,75 3,40 2,54 4,58 2,70 0,40 2,98 1,87 1,05 3,29 37,37 37,98 36,87 40,67 52,37 51,52 56,37 54,76 55,25 54,38 53,12 54,65 60,11 62,96 64,90 64,00 67,87 70,38 70,00 70,75 68,54 74,67 77,11 79,69 81,42 80,04 76,14 80,95 79,02 85,87 87,49 92,97 92,26 92,01 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % * alokacje obliczone po kursie 1 = 3,9009 PLN Stan realizacji BIULETYN ZPORR 17

20 ZPORR odpowiedzi na często zadawane pytania Pytania 1. Jaka jest metoda oceny kwalifikowania zakupu pojazdów? Co do zasady, koszty nabycia pojazdów są wyłączone z dofinansowania z funduszy strukturalnych, przede wszystkim z uwagi na trudności w zagwarantowaniu, że pojazd będzie użytkowany wyłącznie w celach, dla jakich został zakupiony i wyłącznie w granicach strefy zakwalifikowanej do objęcia pomocą. Równocześnie jednak, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dofinansowanie zakupu pojazdu, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: zagwarantowania, że pojazdy będą użytkowane wyłącznie w granicach strefy zakwalifikowanej do objęcia pomocą; zagwarantowania, że pojazdy będą użytkowane jedynie dla celów określonych we wniosku o dofinansowanie; Beneficjent musi złożyć pisemne oświadczenie, że będzie przestrzegał wymienionych wyżej warunków. W razie niedotrzymania powyższych warunków, Beneficjent zostanie zobligowany do zwrotu otrzymanej dotacji. 2. Czy istnieje możliwość wszczęcia procedury udzielania zamówienia publicznego na realizację projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą? W oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy beneficjentem a Wojewodą można rozpocząć procedurę udzielania zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (beneficjent ponosi ryzyko, w wypadku gdyby umowa nie została podpisana). W przypadku gdy procedura udzielania zamówień publicznych rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie ma zastosowania kontrola ex-ante zamówień publicznych. 3. Czy uchwalony przez Radę Gminy plan rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych jest prawem miejscowym? Tak, uchwalony przez Radę Gminy plan rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych jest prawem miejscowym. 4. Czy częścią planu rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rewitalizowanego? Plan rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych oraz plan zagospodarowania przestrzennego nie mogą się wzajemnie wykluczać. Założenia tych planów powinny być spójne. Nie ma natomiast wymogu włączenia planu zagospodarowania przestrzennego do planu rewitalizacji. 5. Czy w przypadku zawierania umowy z wykonawcą inwestycji finansowanej w ramach programu ZPORR, wymaga się od wykonawcy zakupu i używania materiałów pochodzących z krajów Unii Europejskiej? Nie ma obowiązku zakupu i używania przez wykonawcę urządzeń pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Zasadniczym warunkiem jest by sprzęt posiadał właściwości techniczne niezbędne dla realizacji inwestycji, oraz odpowiadał obowiązującym normom. 6. Jak wygląda procedura odwoływania się od decyzji, dotyczącej dofinansowania projektu? Tryb odwoławczy jest przewidziany tylko w I i III Priorytecie ZPORR, z wyłączeniem działania 3.4. Beneficjent ma możliwość odwołania się od decyzji podjętych w odniesieniu do złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie projektu. Odwołanie może dotyczyć wyniku oceny formalnej lub kwestii proceduralnych na każdym etapie oceny i wyboru projektu. Wnioskodawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wyników danego etapu procedury oceny projektów ma prawo do odwołania się od podjętych decyzji do jednostki ds. wyboru projektów. Jednostka ds. wyboru projektów rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. W przypadku uznania, że odwołanie jest uzasadnione, jed- 18 BIULETYN ZPORR

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo! Gorąco zachęcam do lektury! Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Szanowni Państwo! Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu Fundusze Europejskie w Polsce. Jest on w całości poświęcony wykorzystaniu unijnych funduszy przez dwa polskie regiony: województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009

wywiad z W. Raboszukiem Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 3/2009 wywiad z W. Raboszukiem Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych str. 4-5 Dyrektorem Mazowieckiej Jednostki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

WYTYCZNE. Działanie nr III Fundusz Grantowy. Nabór III. Od 01.10.2013 r. do 15.11.2013 r. WYTYCZNE dla ubiegających się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu KIK/14: Dolina Karpia szansa na przyszłość - Partnerski Program Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

Bardziej szczegółowo