Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów. Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu"

Transkrypt

1 BIULETYN ZPORR 2 (4)/2005 październik - grudzień ISSN Zasady promocji unijnego źródła finansowania projektów Wnioski o płatność rozmowa z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego Przykłady projektów: rewitalizacja w Żyrardowie Euro-OIOM w Międzylesiu Biuletyn współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach ZPORR

2 SPIS TREŚCI 1 2 Słowo wstępne Aktualności Rozporządzenia o pomocy publicznej w ramach ZPORR 4 Zmiany w Uzupełnieniu ZPORR Porady Promocja doskonała Wywiad Poczwórna weryfikacja ZPORR w regionach Lubuskie doświadczenia w realizacji ZPORR Projekty Euro-OIOM w Międzylesiu Rewitalizacja Żyrardowa Stan realizacji Wdrażanie ZPORR (stan na 30 września 2005 r.) Pytania ZPORR - odpowiedzi na często zadawane pytania Doświadczenia państw Unii Europejskiej Internet za unijne pieniądze Szkolenia dla członków Komitetów Monitorujących: wspólny priorytet dla Włoch i Polski ZPORR na Węgrzech Dane adresowe 24 Instytucje wdrażające działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Redakcja: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa tel. (22) , , , faks: (22) Okładka: Aneta Rudalska Projekt, skład i łamanie: Aneta Rudalska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2005 Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszej publikacji jest możliwe z podaniem źródła

3 Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu ZPORR. Program jest obecnie w zaawansowanym stadium wdrażania. Wartość umów o dofinansowanie, podpisanych z beneficjentami przez Wojewodów oraz przedstawicieli Instytucji Wdrażających, stanowi ponad 52 proc. całości środków z funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację ZPORR w latach Prezentując przykłady realizowanych, bądź nawet zakończonych projektów, możemy już odwoływać się zarówno do doświadczeń z instrumentów przedakcesyjnych, inwestycji realizowanych w starych państwach Unii, jak i do przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W czwartym numerze Biuletynu ZPORR przedstawiamy jeden projekt francuski oraz dwa polskie. Projekt złożony przez miasto Żyrardów pojawia się w kontekście jednego z trudniejszych obszarów ZPORR, jakim jest rewitalizacja. Kolejna zaprezentowana inwestycja modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej szpitala w podwarszawskim Międzylesiu zasługuje na uwagę jako przykład przedsięwzięcia typowego dla poddziałania Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, które, jak wiadomo, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Obok stałych kolumn, zawierających opisy projektów, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz prezentacje instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w regionach, proponujemy Państwu również teksty na temat zasad promocji unijnego źródła finansowania oraz problemów zaobserwowanych przez Urząd Wojewódzki w związku z weryfikacją wniosków o płatność. Chcemy, aby nasz Biuletyn powstawał we współpracy z Czytelnikami, a przez to aby w jak największym stopniu odpowiadał Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie. Jeśli chcieliby Państwo, aby konkretne zagadnienie zostało w Biuletynie poruszone, bądź też jeśli mają Państwo chęć zamieszczenia własnych tekstów, prosimy przesyłać propozycje na adres redakcji. Życzę przyjemnej i owocnej lektury! Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego BIULETYN ZPORR Słowo wstępne 1

4 Rozporządzenia o pomocy publicznej w ramach ZPORR 31 października 2005 r. ukazały się w Dzienniku Ustaw i jednocześnie weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy związane z wdrażaniem ZPORR. Dotyczą one udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w dziedzinach: turystyki (Dz. U. Nr 219, poz. 1856), wykorzystania odnawialnych źródeł energii (Dz. U. Nr 219, poz. 1857) oraz redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 219, poz. 1855). Konieczność przygotowania rozporządzeń wynikła ze zidentyfikowania przez Komisję Europejską elementów pomocy publicznej w obszarach turystyki, odnawialnych źródeł energii oraz ochrony powietrza. Zgodnie z unijnymi wymogami, opracowane zostały programy pomocowe, które notyfikowano Komisji Europejskiej w styczniu 2005 r. Po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej w czerwcu 2005 r., programy musiały być jeszcze wprowadzone do krajowego porządku prawnego. Dzięki wejściu w życie rozporządzeń możliwe stało się udzielanie wsparcia w objętych nimi dziedzinach. W rozporządzeniach określono zasady, zgodnie z którymi w ramach ZPORR będzie udzielana pomoc publiczna (m.in. rodzaje projektów, typy beneficjentów). Wskazują również, jakie koszty zaliczają się do wydatków kwalifikowalnych. Zgodnie z zasadami realizowania projektów przy udziale funduszy strukturalnych, wsparcie udzielane jest jako refundacja części poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. Rozporządzenia określają również maksymalną intensywność pomocy udzielanej w związku z realizacją nowych inwestycji oraz inwestycji nie będących nowymi inwestycjami. Rodzaje projektów objętych pomocą publiczną w ramach ZPORR, zgodnie z rozporządzeniami w sprawie udzielania pomocy (Dz. U. nr 219, poz. 1855, 1856, 1857)) Redukcja emisji ze źródeł spalania paliw pomoc ma na celu dostosowanie źródeł spalania paliw do wymogów ochrony środowiska poprzez: modernizację i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza; przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska. Pomoc na realizację inwestycji nie będącej nową inwestycją, może być udzielona w szczególności na: dostosowanie istniejących źródeł spalania paliw określonych w pkt IV.1, IV.2 i IV.3 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954) do określonych w tym rozporządzeniu standardów emisyjnych; Aktualności zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w stopniu wykraczającym ponad obowiązujące standardy emisyjne określone w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1; zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostały ustanowione standardy emisyjne; 2 BIULETYN ZPORR

5 wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, jeżeli: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wytwarzanie charakteryzuje się sprawnością przemiany energii pierwotnej paliwa brutto w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło łącznie nie mniejszą niż 80% lub wytwarzanie pozwoli na zmniejszenie zużycia energii lub proces produkcyjny będzie mniej szkodliwy dla środowiska od stosowanego obecnie. budowa i modernizacja: elektrowni wodnych, z wyjątkiem budowli piętrzących dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 10 Mwe, elektrowni wiatrowych, instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanej ze współspalaniem, instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych na składowiskach, infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej oraz ciepła ze źródeł odnawialnych oraz urządzeń związanych z automatyką tych systemów, instalacji pozyskiwania wód termalnych, kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych; budowa lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej; zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia. Turystyka pomoc może być udzielana na nowe inwestycje, takie jak: adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu; rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej; rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej; opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej; rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych; projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo wypoczynkowych. Aktualności BIULETYN ZPORR 3

6 Porady Aktualności Zmiany w Uzupełnieniu ZPORR października 2005 r. w 11 Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 9 września 2005 r. wprowadzające zmiany do Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 198, poz. 1644). Rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Modyfikacje, które uzyskały moc prawną i weszły w życie, zostały uprzednio zatwierdzone na trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu Monitorującego ZPORR: w dniach 17 marca, 12 maja oraz 15 czerwca 2005 r. Przygotowywanie zmian w Uzupełnieniu programu odbywało się w ścisłej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi, Urzędami Wojewódzkimi oraz Wojewódzkimi Urzędami Pracy. Wszystkie rozwiązania były konsultowane z przedstawicielami tych instytucji, a także z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji, o których mówi ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, oraz z partnerami społeczno-gospodarczymi biorącymi udział w pracach Komitetu Monitorującego ZPORR. Wprowadzone zmiany obejmują m.in.: uruchomienie wypłat zaliczkowych jako alternatywnego sposobu udzielania pomocy stypendialnej młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, umożliwienie pracodawcom występowania w roli projektodawców w przypadku projektów polegających na subsydiowaniu zatrudnienia w ramach działania 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, zmianę sposobu kwalifikowania beneficjentów ostatecznych w ramach działania 2.4., tak, aby pomocą mogły zostać objęte również osoby, które przed rozpoczęciem realizacji projektu złożonego do oceny Instytucji Wdrażającej przestały spełniać warunki objęcia wsparciem określone w Uzupełnieniu ZPORR (tzn. utraciły status osoby pracującej), uściślenie definicji niektórych pojęć, takich jak beneficjent końcowy oraz ostateczny odbiorca, celem dostosowania terminologii do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia Promocja doskonała 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., umożliwienie współfinansowania projektów realizowanych w ramach działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach ze środków pochodzących z budżetu państwa, umożliwienie finansowania w ramach Pomocy Technicznej ZPORR wydatków związanych z przygotowaniami do kolejnego okresu programowania (działania 4.1. oraz 4.2. zmieniły nazwy na odpowiednio Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki limitowane i Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata wydatki nielimitowane). Dokonano również korekt w tabelach finansowych, w związku z zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący ZPORR realokacjami środków, wynikającymi ze zmian kursu złotego wobec euro. Głównym zmartwieniem beneficjentów jest to, czy zostanie im przyznane dofinansowanie z funduszy strukturalnych. W porównaniu z przygotowaniem dobrego wniosku, właściwa promocja projektu wydaje się czymś łatwym. I rzeczywiście tak jest pod warunkiem jednak, że zapoznaliśmy się z wytycznymi i poznaliśmy ich logikę. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR, wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu, powinny zawierać: logo Unii Europejskiej, logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego logo Europejskiego Funduszu Społecznego, co najmniej nazwę Unia Europejska, tam gdzie to możliwe sformułowanie w postaci Projekt (ewentualnie nazwa lub opis) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, informację o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa, jeżeli takie współfinansowanie występuje. 4 BIULETYN ZPORR

7 Tym, co przede wszystkim powinno być promowane, jest unijne źródło dofinansowania projektu. Obowiązki beneficjenta w tym zakresie, nakreślone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000, zostały rozwinięte i wyjaśnione w 17 rozdziale Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR, zatytułowanym Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu. Obowiązek promocji pojawia się po podpisaniu umowy lub Tym, co przede wszystkim powinno być promowane, jest unijne źródło dofinansowania projektu. Obowiązki beneficjenta w tym zakresie, nakreślone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1159/2000, zostały rozwinięte i wyjaśnione w 17 rozdziale Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR, zatytułowanym Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu. Obowiązek promocji pojawia się po podpisaniu umowy lub w przypadku Pomocy Technicznej wydaniu decyzji o dofinansowaniu projektu. Jeżeli projekt zostanie w całości zrealizowany przed podpisaniem umowy/wydaniem decyzji, odpowiednie działania, polegające np. na zamieszczeniu ogłoszeń w prasie, postawieniu odpowiednich tablic oraz korespondencyjnym poinformowaniu wykonawców projektu o fakcie unijnego współfinansowania, należy podjąć z chwilą powstania obowiązku promocji. W miarę możliwości oznakowanie przedstawione w ramce powinno być w szczególności stosowane do: korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR, umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej, umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opisów stanowisk tych pracowników, ogłoszeń na wybór wykonawcy, nabór personelu czy uczestników w ramach projektów szkoleniowych, materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałów multimedialnych, broszur i ulotek, materiałów prasowych, stron internetowych zawierających informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych, oznaczania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów np. komputerów nabywanych w ramach projektu, oraz wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których w Rozdziale 17 Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR nie określono specyficznych wymagań. TEKST Więcej informacji: 1. Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR oraz Książka znaku ZPORR (logo ZPORR): (zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej ZPORR, Książka znaku ZPORR oraz Książka tożsamości EFS wskazują najlepszą praktykę, do której stosujący loga powinni dążyć. Istotne jest, aby zastosowano przynajmniej przybliżone barwy dla odpowiednich logotypów, a kolor tła nie był agresywny) 2. Logo UE: 3. Książka tożsamości EFS (logo EFS): ne nazwy. Rozmieszczenie poszczególnych znaków na materiałach jest dowolne. Należy jedynie pamiętać aby umieszczane na danym obiekcie symbole Unii Europejskiej, programu oraz funduszu miały zbliżoną wielkość. Nie należy używać skrótów UE, EFRR, EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane. Na wszystkich materiałach powinny być umieszczane peł- W przypadku inwestycji infrastrukturalnych, zależnie od wielkości projektu istnieje konieczność zastosowania billboardu, tablicy lub tabliczki inf o r m a c y j - nej a następnie trwałej tablicy pamiątkowej. Zasady stosowania tych instrumentów zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 17 Podręcznika. Opracowała: Lidia Idzikowska pozostałe informacje Budowa szkoły oraz zakup wyposażenia zostały współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwou Regionalnego Porady BIULETYN ZPORR 5

8 Poczwórna weryfikacja O wnioskach o płatność oraz najczęściej pojawiających się w nich błędach opowiada Jerzy Kulik, Zastępca Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Kiedy zaczęły wpływać wnioski o płatność od beneficjentów? Pierwsze wnioski o płatność wpłynęły w grudniu 2004 r. Było to zaraz po podpisaniu pierwszych umów między wojewodą a beneficjentami. Były to wnioski tych beneficjentów, którzy byli w trakcie realizacji projektów i już zdążyli ponieść wydatki, bądź nawet zdążyli zrealizować całkowicie projekt. Ile do tej pory wpłynęło do Państwa wniosków o płatność? Do połowy sierpnia 2005 wpłynęło około 100 wniosków dotyczących rozliczenia różnych okresów w realizowanych projektach. Jednak muszę niestety dodać, że w każdym takim wniosku po weryfikacji stwierdzane były błędy, w wyniku których musiał być on poprawiany i składany ponownie. Często ten sam wniosek przekazywany jest do nas wielokrotnie z powodu pojawiających się w nim błędów - średnio poprawiany jest cztery razy, co daje w sumie około 400 dokonanych dotychczas weryfikacji wniosków. W jakich działaniach pojawiły się pierwsze wnioski o płatność? Dotyczyły głównie projektów infrastrukturalnych, tzn. rozliczeń z tytułu wykonania wodociągów, kanalizacji i dróg. Jeden z pierwszych wniosków o płatność dotyczył również projektu z poddziałania Regionalna infrastruktura edukacyjna. Jak często beneficjenci wnioskują o refundację poniesionych wydatków, czy robią to raz w miesiącu czy rzadziej? Możemy wyróżnić trzy grupy beneficjentów. Pierwsza to wnioskodawcy składający wniosek o płatność na próbę, traktujący tę czynność jako sposób na zdobycie doświadczenia, formę nauki. Tak postępuje, zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie, część beneficjentów, którzy już rozpoczęli realizację projektów. Dopiero po jakimś czasie, kiedy opanują procedurę, określają częstotliwość wnioskowania uwzględniającą postęp prac i stopień zaawansowania inwestycji. Druga grupa to beneficjenci składający regularnie wnioski o płatność, raz w miesiącu. Trzecia grupa to beneficjenci, którzy wnioskują o refundację dopiero po odbiorze od wykonawcy całych, gotowych elementów lub rozliczają całą inwestycję jednym wnioskiem końcowy Jakie błędy pojawiają się we wnioskach o płatność? Możemy wyróżnić kilka kategorii pojawiających się błędów. Pierwsza to błędy wynikające z nieuwagi czy niedbałości osób przygotowujących wniosek. Często zapominają wypełnić wymagane pola we wniosku, wypełniają części wniosku przeznaczone dla Instytucji Pośredniczącej, błędnie podają dane dotyczące projektu, a nawet zapominają wpisać nazwę beneficjenta. Takich przypadków jest bardzo dużo i nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Najbardziej dziwi mnie to, że pod tak niedbale sporządzonym dokumentem podpisuje się osoba reprezentująca beneficjenta, która powinna sprawdzić i zweryfikować pracę osób przygotowujących wniosek. Często występują błędy związane z niedopełnieniem obowiązku wydatkowania środków z wyodrębnionego rachunku bankowego. Niestety, beneficjenci nie przestrzegają tego obowiązku i płacą wykonawcom z innych rachunków bankowych niż ten wskazany w umowie jako wyodrębniony rachunek dla projektu. Naprawienie tego błędu jest poważnym problemem. Nie jest łatwo przeksięgować te operacje, dlatego czasami beneficjenci proszą wykonawców o zwrot środków, a następnie przekazują je ponownie z właściwego rachunku bankowego*. Zdarzały się również sytuacje, że beneficjenci, kiedy problem dotyczył niewielkich kwot, rezygnowali w ogóle z refundacji, by nie przeprowa- Wywiad * Od Redakcji: aby ułatwić benefi cjentom wnioskowanie o płatność, rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. wprowadzono nowe wzory umów o dofi nansowanie w ramach ZPORR, które znoszą obowiązek wydatkowania środków na realizację projektu z wyodrębnionego rachunku, wskazanego w umowie. Rozporządzenie to weszło w życie 25 lipca 2005 r. (szerzej piszemy o tym na stronie 16). 6 BIULETYN ZPORR

9 dzać całej procedury związanej z wykazaniem właściwego sposobu wykonywania postanowień umowy o dofinansowanie. Zdarzają się problemy polegające na braku niezbędnych załączników lub ich niedostatecznej jakości. Bywa na przykład, że faktury są wystawiane za towar bądź usługę inną niż ta opisana w protokole odbioru lub w umowie z wykonawcą. Używa się skrótów myślowych, które zupełnie nie oddają tego, co było przedmiotem wykonania i umowy. Przykładem może być sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w jednym z wniosków o płatność, gdzie na załączonej fakturze jak również w protokole odbioru, napisano ogrodzenie i nie wiadomo było, co się za tym kryje: zakup ogrodzenia, jego budowa, a może rozebranie. Ostatecznie po analizie załączników do wniosku o dofinansowanie ustaliliśmy, że chodzi o remont ogrodzenia. To implikuje wiele problemów. Po pierwsze, wydłuża w czasie całą procedurę związaną z refundacją środków, a po drugie zmusza beneficjenta do przedstawienia faktur korygujących. I tutaj pojawiają się kolejne problemy. Zdarzało się że wykonawca wystawiał nową fakturę, nie korygując poprzedniej, co powodowało że w obrocie znajdowały się dwa lub nawet więcej oryginały faktur, których kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem były dołączane do kolejnych wniosków o płatność. Prostowanie takich działań niezgodnych z obowiązującym prawem jest bardzo trudne, a poza tym, jak już wcześniej powiedziałem, bardzo czasochłonne. Kolejny załącznik sprawiający kłopoty to protokoły odbioru. Bardzo często zdarza się, że beneficjenci po zakończeniu pewnego etapu prac nie sporządzają protokołu ich odbioru. Załącznik ten powinien stanowić podstawę do wystawienia faktury; nie wystarczy opis na fakturze, że coś zostało zrobione. Tu ponownie podkreślam to co już wcześniej mówiłem niedbalstwo. Protokoły odbioru często są robione źle gdyż m.in. używa się w nich skrótów myślowych, które nie precyzują faktycznie wykonanych robót. Nie rozlicza się danego etapu prac na tle całej umowy. Często wykonawca projektu wypisuje w protokole odbioru informacje i dane których inspektor nadzoru nie weryfikuje wnikliwie i przyjmuje je bez zastrzeżeń, co generuje problemy w procesie weryfikacji. A przecież nasze wymogi nie są czymś nadzwyczajnym, każda inwestycja powinna być rozliczana rzetelnie i mieć właściwie prowadzoną dokumentację. Czy zdarzają się przypadki, że wnioski o płatność są niezgodne z umową o dofinansowanie? Na szczęście takich przypadków jest niewiele. Ale zdarzają się sytuacje, kiedy w części E4 we wniosku aplikacyjnym nieprecyzyjnie zapisane są wydatki. Wówczas musimy analizować wiele innych dokumentów, żądać wyjaśnień i opinii od beneficjenta, by w ogóle zidentyfikować czy dany wydatek jest przedmiotem projektu. Zdarza się też złe stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co de facto prowadzi do braku kwalifikowalności wydatków wcześniej uznanych za kwalifikowalne. Czy zdarzyły się fałszerstwa dokumentów? Nie, jeszcze nie było takiego przypadku. Choć tak do końca nie można udzielić teraz odpowiedzi na to pytanie, ponieważ dotąd nasza weryfikacja polegała na kontroli dokumentów przedkładanych przez beneficjenta. Faktyczną sytuację poznamy dopiero w trakcie kontroli realizacji poszczególnych projektów u beneficjenta. Rozmawiał Rafał Nowak Wywiad BIULETYN ZPORR 7

10 8 ZPORR w regionach Z a koordynację procesu wdrażania ZPORR w województwie lubuskim odpowiedzialny jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. W ramach Departamentu utworzonych zostało pięć oddziałów, z których dwa realizują głównie zadania związane z wdrażaniem programu. Są to Oddział Wyboru Projektów oraz Lubuskie doświadczenia w realizacji ZPORR Oddział Promocji i Monitorowania Funduszy UE. Oddział Wyboru Projektów zajmuje się przyjmowaniem projektów, ich oceną formalną, organizacją oceny merytorycznej dokonywanej przez Panele Ekspertów oraz posiedzeń Regionalnego Komitetu Sterującego. Oddział Promocji i Monitorowania Funduszy UE odpowiedzialny jest za realizację Planu Działań Komunikacyjnych oraz koordynację realizacji działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez instytucje wdrażające poszczególne działania w ramach ZPORR. Wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zajmuje się Oddział Obsługi Projektów w Departamencie Spraw Społecznych. Oddział ten odpowiedzialny jest za nabór projektów, ocenę formalną oraz organizację procesu oceny merytorycznej. BIULETYN ZPORR Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej pojawiło się wiele wątpliwości, w szczególności dotyczących zdolności polskich regionów do absorpcji przyznanych dla naszego kraju środków wspólnotowych. Widoczne rezultaty wdrażania Programu w Województwie Lubuskim nie potwierdzają tych obaw. Po półtora roku od przystąpienia Polski do UE oraz uruchomienia ZPORR, wysokość wsparcia przyznanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego w Priorytetach I i III przekroczyła 90% alokacji przeznaczonej na lata Skuteczny proces wdrażania Programu wymaga od jego beneficjentów rzetelnej i kompleksowej wiedzy na temat zasad oraz możliwości ubiegania się o środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich. Województwa Lubuskiego, mając na uwadze bliską perspektywę akcesji Polski do Wspólnoty, rozpoczął realizację działań informacyjnych i promocyjnych już w roku Przygotowania potencjalnych beneficjentów do odpowiedniego wykorzystania pomocy finansowej w ramach funduszy strukturalnych rozpoczęły się cyklem szkoleń we wrześniu 2003 roku. Ich celem było zaprezentowanie przedstawicielom samorządów lokalnych oraz partnerom społecznym polityki strukturalnej Unii Europejskiej oraz omówienie metodologii sporządzania projektów w Internetowym Systemie Ewidencji Kart Projektów. W rezultacie tych spotkań przeszkolonych zostało około 300 osób. Z początkiem roku 2004 podjęto prace nad Podręcznikiem Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR oraz Planem Działań Komunikacyjnych związanym z wykorzystaniem funduszy struktural-

11 nych w Województwie Lubuskim w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W maju 2004 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja inaugurująca ZPORR w Województwie Lubuskim pt. Lubuskie w świetle polityki strukturalnej - możliwości wykorzystania bezzwrotnej pomocy UE w latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Konferencja miała na celu zaprezentowanie ZPORR w regionie oraz przybliżenie beneficjentom procedur przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Niezwykle ważne dla wdrażania Programu było odpowiednie przygotowanie potencjalnych beneficjentów I i III Priorytetu ZPORR do prawidłowego wypełniania wniosków aplikacyjnych. W tym celu przeprowadzono w sierpniu 2004 roku we wszystkich powiatach województwa lubuskiego szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji wnioskodawców w zakresie aplikowania o środki finansowe w ramach ZPORR. Podczas warsztatów dokonano analizy najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu wniosków, a także omówiono doświadczenia zdobyte w maju i czerwcu 2004 roku, podczas I i II naboru. W spotkaniach szkoleniowych wzięło udział około 200 przedstawicieli władz powiatowych, gminnych oraz wszystkich innych zainteresowanych instytucji. Rozpoczęcie pierwszej edycji naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR ogłoszono w Województwie Lubuskim 19 maja 2004 r. Do tej pory w ramach Priorytetu I oraz III ZPORR (z wyłączeniem działania 3.4) odbyło się sześć rund. Podczas wszystkich konkursów złożono łącznie 529 projektów, z czego Zarząd Województwa wybrał do realizacji 89. Ku miłemu zaskoczeniu osób zaangażowanych w realizację Programu, podjęte działania promocyjne oraz informacyjne dotyczące ZPORR spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Przy każdym kolejnym naborze zwiększała się liczba składanych wniosków aplikacyjnych. Podczas I naboru złożono 37 projektów, w II - 67, w III - 143, w IV - 197, w V (tylko działanie 1.1) 13 wniosków, a w VI Z każdym kolejnym konkursem wzrastała poprawność wypełnianych formularzy. Świadczy to zarówno o skutecznej działalności szkoleniowej i promocyjno-informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego, jak i - wśród beneficjentów o pogłębiającej się wiedzy i coraz większych umiejętnościach pozyskiwania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dane kontaktowe Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra Departament Polityki Regionalnej tel. (68) Oddział Promocji i Monitorowania Funduszy UE tel. (68) Oddział Wyboru Projektów tel. (68) Departament Spraw Społecznych Oddział Obsługi Projektów tel. (68) Opracowano w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ZPORR w regionach BIULETYN ZPORR 9

12 Euro- OIOM w Międzylesiu Szpital w warszawskim Międzylesiu jest jedną z mazowieckich placówek ochrony zdrowia, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia. Dzięki wsparciu z funduszy UE, szpital posiada obecnie jeden z najnowocześniejszych Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej w Polsce. 31 grudnia 2004 r. uruchomiony został Oddział Intensywnej Opieki Me-dycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, gruntownie zmodernizowany w ramach projektu Modernizacja OIOM Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu SPZOZ. Projekt uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Całkowita kwota wydatkowana na modernizację OIOM wyniosła ,38 złotych, z czego oczekiwana refundacja w ramach ZPORR wyniesie ,15 złotych. Wkład własny Szpitala na realizację zadania inwestycyjnego wyniósł ,23 złotych. Podstawowe zadania jakie są realizowane przez Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, to przywracanie i utrzymywanie podstawowych czynności życiowych u osób po ciężkich zawałach, udarach i wstrząsach, oparzeniach, ciężkich zabiegach chirurgicznych, zatruciach i wypadkach komunikacyjnych. Oddział świadczy usługi dla potrzeb wszystkich jednostek Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Spełnia wszelkie warunki sanitarno - epidemiologiczne. Posiada najnowocześniejsze wyposażenie. Jest to jeden z najnowocześniejszych w Polsce Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej. Projekty 10 BIULETYN ZPORR

13 Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowej generacji sprzęt monitorujący stan pacjenta i nadzorujący jego funkcje życiowe. Jest to monitorowanie pełne i dokładne, eliminujące przypadkowość dokonywanych pomiarów, szybko reagujące na zmiany stanu pacjenta. W skład wyposażenia technicznego wchodzą: aparaty do pomiarów ciśnienia krwi metodą inwazyjną, elektryczne urządzenia do ssania, stymulatory zewnętrzne, urządzenia do pomiaru rzutu serca, aparat hemodializy, bronchfiberoskop, aparat do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego, przyłóżkowy aparat RTG, defibrylator z możliwością wykonywania kardiowersji. Na każdym stanowisku umiejscowiono: respiratory z możliwością regulacji stężenia tlenu, zestawy do intubacji i wentylacji, sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitory, pulsoksymetry, kaponografy, aparaty do automatycznego mierzenia ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, urządzenia do monitorowania temperatury, zestawy do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego oraz fonendoskopy. Fachowa opieka i tak nowoczesne wyposażenie zapewniają maksymalne bezpieczeństwo chorych. Poza powierzchnią przeznaczoną na bezpośrednie monitorowanie stanu pacjentów, OIOM w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym posiada rozbudowane zaplecze gospodarcze przeznaczone dla potrzeb pacjentów (m. in. kuchnia, umywalnia chorych). Ponadto w skład Oddziału wchodzą: myjnie sprzętu, pomieszczenie mycia łóżek z aneksem na użyte wyposażenie łóżek, magazyny (pościeli, sprzętu czystego i respiratorów, opatrunków, sprzętu jednorazowego), pomieszczenie na sprzęt porządkowy oraz sanitariaty z natryskami. Całkowita powierzchnia zmodernizowanego OIOM-u wynosi 661,28 m 2. Oddział składa się z trzech sal intensywnego nadzoru: głównej sześciołóżkowej sali intensywnej opieki medycznej, sali jednoosobowej oraz separatki. Sale są klimatyzowane, zaś poszczególne stanowiska dla pacjentów posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, oraz zasilania awaryjnego. Tekst oraz zdjęcia: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie BIULETYN ZPORR Na Oddziale znajduje się również Gabinet Zabiegowy (wyposażony w nowoczesny stół operacyjny, aparat do znieczuleń oraz lampy bezcieniowe) a także pomieszczenia administracyjne. Projekty 11

14 Rewitalizacja Żyrardowa Żyrardów, jako jedyne dotychczas miasto na Mazowszu, otrzymał dofinansowanie z UE na 7 projektów rewitalizacyjnych, obejmujących rewaloryzację parku miejskiego, rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego, przebudowę i remont dwóch ulic, oraz przebudowę i remont trzech obiektów szkolnych. Projekty Łączna wartość siedmiu żyrardowskich projektów wynosi 12,8 mln zł. Kwota pozyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR to 9,3 mln zł. Trzy inwestycje z siedmiu zostały już zrealizowane (rozbudowa monitoringu i remont dwóch ulic). Uwarunkowania rewitalizacji Uwarunkowania, które przyczyniły się do podjęcia działań rewitalizacyjnych w Żyrardowie, można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony, są to czynniki przestrzenno-architektoniczne, z drugiej: społeczno-gospodarcze. Na obszarze miasta znajduje się zabytkowa osada fabryczna, teren poprzemysłowy dawnej fabryki lniarskiej, zdegradowane budynki mieszkalne oraz blokowiska. Z drugiej strony, w mieście obserwuje się niską aktywność społeczną oraz wysoki poziom bezrobocia. Obszar miasta wymaga więc zarówno technicznej odnowy, jak i ożywienia społecznego i gospodarczego. Skala problemu jest na tyle duża, że konieczne stało się opracowanie wieloletniego programu oraz zapewnienie mu finansowania z różnych źródeł, ponieważ zadanie to przekracza możliwości samego Miasta. Program rewitalizacji Opracowanie programu rewitalizacji poprzedziły długie przygotowania. To je właśnie wymienia się powszechnie, obok pomysłowości i zaangażowania pracowników samorządowych, jako jeden z kluczowych czynników żyrardowskiego sukcesu. Zanim opracowany został program rewitalizacji, Miasto podejmowało różnego rodzaju inicjatywy, związane z podnoszeniem i propagowaniem wiedzy w tej dziedzinie. Od 2000 r. Żyrardów jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Wspólnie z Forum Miasto zorganizowało m.in. seminarium i wydało publikację nt. uwarunkowań rewitalizacji Żyrardowa. Zorganizowano warsztaty studenckie dla przyszłych urbanistów i prawników, których efektem było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pofabrycznych. W lutym 2004 roku Żyrardów był gospodarzem międzynarodowej konferencji, organizowanej wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz ekspertami zagranicznymi w ramach Programu Phare, w której wzięło udział ponad 300 samorządowców. W Żyrardowie gościli często zagraniczni eksperci, którzy pozytywnie oceniali przygotowywane projekty rewitalizacyjne. Kiedy rozpoczęto prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, Żyrardów posiadał już Strategię Rozwoju Miasta, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz programy operacyjne sektorowe, m.in. program mieszkaniowy. Lokalny Program Rewitalizacji opracowany został przez zespół pracowników samorządowych: naczelników kilku wydziałów Urzędu Miasta, kierownika Miejskiego Zespołu Urbanistycznego i zastępcę prezydenta jako szefa grupy. Prace rozpoczęły się w marcu 2003 i trwały trzy miesiące. W czerwcu gotowy był dokument Założenia programu rewitalizacji. Do końca roku trwały prace nad końcową wersją programu. Jednocześnie opra- 12 BIULETYN ZPORR

15 cowane zostały i zgłoszone do bazy ISEKP pierwsze projekty rewitalizacyjne, które konsultowano następnie z ekspertami. W marcu 2004 Rada Miasta przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Misją programu jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna wyznaczonego do rewitalizacji obszaru miasta o powierzchni 180ha. Obszar ten podzielony został na osiem dużych zespołów, które odpowiadają terenom wskazanym wcześniej w analizie jako problemowe. Zespoły podzielone zostały na projekty, a te na konkretne zadania inwestycyjne. Program opracowano na lata Przyjęto trzy podokresy programowania: , obejmujący zadania obligatoryjne (pilotażowe) oraz i obejmujące zadania fakultatywne. Zaplanowano zarówno zadania tzw. twarde infrastrukturalne (punktowe i liniowe), jak i miękkie : wsparcie ze strony miasta dla przedsiębiorców w postaci stosowania ulg w podatku od nieruchomości, pomoc Żyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców i osób chcących założyć własną firmę oraz pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych. W procesie wdrażania założono koordynującą rolę samorządu Miasta, ale włączono też wielu partnerów, m.in.: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców. Założono, że źródłami finansowania zadań będą: budżet miasta, budżety wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości, budżety Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet państwa oraz fundusze strukturalne UE. Realizacja programu rewitalizacji ma przyczynić się do: zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską; ożywienia terenów poprzemysłowych i wprowadzenia tam nowych funkcji usługowych, umożliwiających utworzenie miejsc pracy, podwyższenia standardu zasobów mieszkaniowych; poprawy estetyki przestrzeni miejskiej oraz wzmocnienia identyfikacji mieszkańców z miastem. Projekty rewitalizacyjne W okresie czerwiec-sierpień 2004 r. Miasto Żyrardów złożyło łącznie 9 projektów do dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR, w tym 7 w zakresie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W okresie grudzień styczeń 2005 akceptację uzyskało 8 projektów, w tym wszystkie 7 rewitalizacyjnych: rewaloryzacja parku miejskiego, rozbudo- Ulica Łukasińskiego przed rewitalizacją wa systemu monitoringu wizyjnego, przebudowa i remont dwóch ulic, przebudowa i remont trzech obiektów szkolnych. Łączna wartość kosztorysowa siedmiu projektów rewitalizacyjnych wynosi 12,8 mln zł. Łączna wartość pozyskanego dofinansowania z EFRR w ramach ZPORR wynosi 9,3 mln zł. Trzy inwestycje z siedmiu zostały już zrealizowane (rozbudowa monitoringu i remont dwóch ulic) Projekt Przebudowa ulicy Łukasińskiego Ulica Łukasińskiego jest drogą gminną położoną na terenie osady fabrycznej - zabytkowego zespołu urbanistycznego w centrum miasta. Ulica łączy centrum z innymi ważnymi dla miasta terenami: dworcem kolejowym, drogą krajową nr 5 i targowiskiem miejskim. Jednak ważniejszą rolę będzie odgrywała w związku z rewitalizacją terenu osady fabrycznej. Będzie ona ulicą dojazdową do tego terenu. Zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż ulicy Łukasińskiego będą dostępne dla osób odwiedzających tę część miasta. Modernizacja ulicy była konieczna ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi i chodników. Niewystarczająca była ilość miejsc parkingowych. Pas zieleni zdewastowany był przez parkujące na nim samochody. Projekty BIULETYN ZPORR 13

16 ni ulicy i zjazdów z asfaltowej na kostkę brukową, wymianę nawierzchni chodników z nierównych płyt betonowych na kostkę brukową, poprawę sposobu odwodnienia ulicy (wykonanie 2 wpustów kanalizacji deszczowej z przykanalikami), przebudowę istniejącej linii oświetlenia ulicznego (z napowietrznej na kablową umieszczoną w gruncie), wprowadzenie 14 punktów oświetleniowych, wykonanie zatok parkingowych (poprzez zmniejszenie i uporządkowanie zieleńców) z kostki brukowej i urządzenie pasa zieleni ulicznej. Zmodernizowana ulica dzięki obniżonym podjazdom przystosowana została do ruchu osób niepełnosprawnych przyjeżdżającym i zwiedzającym poprawiła dostęp do żyrardowskiej starówki. Realizacja projektu przyczyniła się do podwyższenia standardu obsługi komunikacyjnej miasta, powstania nowych miejsc parkingowych, polepszenia warunków zamieszkania oraz poprawy estetyki centrum miasta. Okres realizacji projektu przewidziano na Prace trwały od do , kiedy to umieszczono tablicę pamiątkową. Wszystkie prace w ramach projektu były zgodne z harmonogramem rzeczowym. Finansowanie wydatków przed refundacją obejmowało zaangażowanie po części środków własnych miasta (opracowanie studium wykonalności, koszty promocji), a po części zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie (na roboty związane z przebudową ulicy). Przebudowa ulicy Łukasińskiego jest elementem realizacji Lokalnego Programu Rewita-lizacji. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego dwujezdniowej ulicy na całej jej długości (215 mb) z jednoczesnym zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową przebudowę ulicy. Celem ogólnym projektu było ożywienie społeczne i gospodarcze miasta poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów Żyrardowa. Cele bezpośrednie były następujące: poprawa funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych poprzez poprawę funkcjonalności części jezdnej, parkingowej i chodników; umożliwienie w przyszłości obsługi wzmożonego ruchu turystycznego, zwiększenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznej oraz podwyższenie standardu obsługi komunikacyjnej miasta i warunków zamieszkiwania mieszkańców. Ulica Łukasińskiego po rewitalizacji i matek z małymi dziećmi. Wyposażona została w miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych oraz płytki wypukłe w chodnikach sygnalizujące osobom niewidomym i niedowidzącym zbliżanie się do przejścia dla pieszych. Do tej pory złożono w ramach projektu 20 wniosków o płatność. Pierwszy wniosek złożony został Otrzymana dotychczas refundacja wynosi ,53 zł z EFRR oraz 2 974,54 zł z budżetu państwa (rezerwa celowa). Pozostałe wnioski są obecnie rozpatrywane. Projekty W wyniku realizacji projektu zmodernizowano 0,84 km drogi i chodników oraz 4985 m kw. powierzchni obiektów infrastruktury drogowej. Projekt obejmował: poszerzenie jezdni oraz zmianę nawierzch- Poprawa warunków technicznych ulicy zwiększyła dostępność komunikacyjną tego terenu. Pozytywnie wpłynęła na opinię mieszkańców z uwagi na pobliską lokalizację centrum usługowego oraz targowiska miejskiego. Osobom Opracowanie: Jarosław Komża, Dorota Wrzodak, Urząd Miasta Żyrardów 14 BIULETYN ZPORR

17 Z miesiąca na miesiąc obserwujemy stabilny wzrost liczby oraz wartości wniosków wybranych do wsparcia z funduszy UE w ramach ZPORR. Już ponad 52 proc. całości dostępnych w la- Wdrażanie ZPORR (stan na 30 września 2005 r.) tach środków objętych zostało umowami o dofinansowanie. We wszystkich województwach rozpoczęło się refundowanie beneficjentom poniesionych wydatków. Łączna kwota płatności wyniosła ok. 263 mln zł, co stanowi 2,3 proc. ogólnopolskiej alokacji na lata oraz 4,4 proc. wartości podpisanych umów. Realizacja Priorytetów I, II i III ZPORR wg działań* ZPORR ogółem (Priorytety I, II, III) 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Regionalna infrastruktura edukacyjna Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 1.4 Rozwój turystyki i kultury 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2.6 Regionalne strategie informacyjne i transfer wiedzy 3.1 Obszary wiejsckie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 2,30 1,48 1,52 5,40 7,45 0,56 0,81 0,00 0,03 2,30 0,01 0,00 0,03 0,06 5,65 2,18 2,33 15,06 17,81 14,68 10,68 18,20 0,00 6,68 5,05 74,67 52,37 87,13 60,03 72,98 86,22 82,02 54,18 41,40 48,13 32,65 42,72 51,41 28,78 50,92 35,09 46,91 35,52 52,31 40,13 69,96 61,64 64,96 82,59 63,66 57,27 39,22 46,97 82,83 60,30 39,38 96,03 96,83 104,00 115,06 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % * alokacje obliczone po kursie 1 = 3,9009 PLN BIULETYN ZPORR Stan realizacji 15

18 kosztów kwalifikowalnych. Projekt obejmuje trzy zadania inwestycyjne: przebudowę ulic Lubicz oraz Rakowieckiej, wraz z realizacją pasa tramw a j o w o - a u t o b u s o w e g o, przedłużenie linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do osiedla Krowodrza Górka, wraz z budową terminala autobusowego, integrującego system komunikacji zbiorowej z północnych obszarów aglomeracji z systemem komunikacji wewnątrzmiejskiej, zakup 24 niskopodłogowych, ekologicznych tramwajów, o długości ok. 30 metrów. Stan realizacji Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów umów 25 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. nr 137, poz. 1153) Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie regulujące tę kwestię, z dnia 14 października 2004 r Zmiany mają przyczynić się do sprawniejszego wdrażania programu, dzięki wprowadzeniu kilku ułatwień dla beneficjentów. Na mocy nowego rozporządzenia nie będzie już konieczne prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przedstawianie dwóch zabezpieczeń (wystarczy jedno). Największy zatwierdzony projekt 19 lipca br. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Danuta Hűbner podpisała decyzję potwierdzającą współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu Zin-tegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap I, złożonego podczas I rundy naboru w ramach Działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu obliczono na 54 mln euro. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wysokość wkładu finansowego ze środków EFRR wyniesie 27 mln euro, czyli 49,6% Nabory wniosków w zakresie turystyki, ochrony powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energi Zidentyfikowanie przez Komisję Europejską elementów pomocy publicznej w obszarze projektów z zakresu turystyki, ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii spowodowało konieczność przygotowania przez stronę polską programów pomocowych na wspieranie tego rodzaju inwestycji, oraz przekazania tych programów do akceptacji Komisji Europejskiej. Po wielomiesięcznym oczekiwaniu na stanowisko Komisji Europejskiej, MGiP otrzymało w czerwcu br. decyzję uprawniającą do udzielania pomocy publicznej na inwestycje dotyczące turystyki, ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwe stało się ogłoszenie przez Urzędy Marszałkowskie naborów wniosków w tych dziedzinach. 16 BIULETYN ZPORR

19 Realizacja Priorytetów I, II i III ZPORR wg województw* ZPORR ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie 2,30 0,57 4,95 2,15 6,82 1,82 5,61 0,75 3,40 2,54 4,58 2,70 0,40 2,98 1,87 1,05 3,29 37,37 37,98 36,87 40,67 52,37 51,52 56,37 54,76 55,25 54,38 53,12 54,65 60,11 62,96 64,90 64,00 67,87 70,38 70,00 70,75 68,54 74,67 77,11 79,69 81,42 80,04 76,14 80,95 79,02 85,87 87,49 92,97 92,26 92,01 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % * alokacje obliczone po kursie 1 = 3,9009 PLN Stan realizacji BIULETYN ZPORR 17

20 ZPORR odpowiedzi na często zadawane pytania Pytania 1. Jaka jest metoda oceny kwalifikowania zakupu pojazdów? Co do zasady, koszty nabycia pojazdów są wyłączone z dofinansowania z funduszy strukturalnych, przede wszystkim z uwagi na trudności w zagwarantowaniu, że pojazd będzie użytkowany wyłącznie w celach, dla jakich został zakupiony i wyłącznie w granicach strefy zakwalifikowanej do objęcia pomocą. Równocześnie jednak, w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dofinansowanie zakupu pojazdu, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: zagwarantowania, że pojazdy będą użytkowane wyłącznie w granicach strefy zakwalifikowanej do objęcia pomocą; zagwarantowania, że pojazdy będą użytkowane jedynie dla celów określonych we wniosku o dofinansowanie; Beneficjent musi złożyć pisemne oświadczenie, że będzie przestrzegał wymienionych wyżej warunków. W razie niedotrzymania powyższych warunków, Beneficjent zostanie zobligowany do zwrotu otrzymanej dotacji. 2. Czy istnieje możliwość wszczęcia procedury udzielania zamówienia publicznego na realizację projektów przed podpisaniem umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą? W oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie zawieranej pomiędzy beneficjentem a Wojewodą można rozpocząć procedurę udzielania zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (beneficjent ponosi ryzyko, w wypadku gdyby umowa nie została podpisana). W przypadku gdy procedura udzielania zamówień publicznych rozpoczęła się przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie ma zastosowania kontrola ex-ante zamówień publicznych. 3. Czy uchwalony przez Radę Gminy plan rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych jest prawem miejscowym? Tak, uchwalony przez Radę Gminy plan rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych jest prawem miejscowym. 4. Czy częścią planu rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rewitalizowanego? Plan rewitalizacji terenów miejskich i poprzemysłowych oraz plan zagospodarowania przestrzennego nie mogą się wzajemnie wykluczać. Założenia tych planów powinny być spójne. Nie ma natomiast wymogu włączenia planu zagospodarowania przestrzennego do planu rewitalizacji. 5. Czy w przypadku zawierania umowy z wykonawcą inwestycji finansowanej w ramach programu ZPORR, wymaga się od wykonawcy zakupu i używania materiałów pochodzących z krajów Unii Europejskiej? Nie ma obowiązku zakupu i używania przez wykonawcę urządzeń pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Zasadniczym warunkiem jest by sprzęt posiadał właściwości techniczne niezbędne dla realizacji inwestycji, oraz odpowiadał obowiązującym normom. 6. Jak wygląda procedura odwoływania się od decyzji, dotyczącej dofinansowania projektu? Tryb odwoławczy jest przewidziany tylko w I i III Priorytecie ZPORR, z wyłączeniem działania 3.4. Beneficjent ma możliwość odwołania się od decyzji podjętych w odniesieniu do złożonego przez niego wniosku o dofinansowanie projektu. Odwołanie może dotyczyć wyniku oceny formalnej lub kwestii proceduralnych na każdym etapie oceny i wyboru projektu. Wnioskodawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wyników danego etapu procedury oceny projektów ma prawo do odwołania się od podjętych decyzji do jednostki ds. wyboru projektów. Jednostka ds. wyboru projektów rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. W przypadku uznania, że odwołanie jest uzasadnione, jed- 18 BIULETYN ZPORR

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

REWITALIZACJA ŻYRARDOWA. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa REWITALIZACJA ŻYRARDOWA Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa Przygotowanie procesu rewitalizacji Żyrardowa do 2000 r. dyskusje o potrzebie rewaloryzacji zabytkowych obiektów 2000 r. Żyrardów

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA

PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA W ramach tego Priorytetu realizowane będą trzy działania: 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki limitowane 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR wydatki nielimitowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 5 Specyficzne zasady korzystania z Pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Budżet Pomocy technicznej PO KL na lata 2007-2013 1.1 Generalne zasady podziału

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku

PROGRAM. ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku PROGRAM Tytuł programu: ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: 1. Wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co najmniej

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r.

Lp Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uwagi/Uzasadnienie 1 1 str. marzec 2009 r. 24 marca 2009 r. Zał. nr 1 do Komunikatu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

FAQ RPMP IZ /17; RPMP IZ /17; RPMP IZ /17

FAQ RPMP IZ /17; RPMP IZ /17; RPMP IZ /17 FAQ RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17; RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17; RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 z dnia 24 marca 2017 r. 1. Jakie powinny być kolejne kroki, aby program rewitalizacji danej gminy znalazł

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013

Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Możliwość dofinansowania instalacji solarów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 Człuchów, 16 lipca 2009r. Możliwość dofinansowania instalacji solarów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Na co można uzyskać pomoc w ramach programu PL04? Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-08-12 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1115 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r.

Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 4254 UCHWAŁA NR XXXV/297/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Proces kontroli projektów na miejscu oraz podczas wizyty monitoringowej - najczęściej wykrywane uchybienia i nieprawidłowości w ramach Priorytetu VI, VII, VIII i IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Szkolenie dla konkursu 3.1A Wrocław, 01.03.2016 r. Bartosz Pacześny Wydział Zarządzania, Monitorowania i Procedur Program szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Promocja i informacja

Promocja i informacja Promocja i informacja Działania promocyjne i informacyjne to nieodłączny element procesu wdraŝania projektu, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. KaŜdy beneficjent ma obowiązek informowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych

Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Wsparcie na małe projekty. Odnawialne źródła energii w Regionalnych Programach Operacyjnych Autor: Iwona Polok - Dyrektor komunikacji marketingowej i PR MCG S.A. Biomasa, wiatr oraz słońce to bezsprzecznie

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE. Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych r. SPOTKANIE INFORMACYJNE Rewitalizacja oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy Wałbrzych 29.01.2016 r. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Środki pomocowe Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra

Jak planować i finansować gminne przedsięwzięcia energetyczne. Wpisany przez Marcin Skomra W unijnym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalono możliwość ubiegania się o refinansowanie w 75 proc. przedsięwzięć energetycznych realizowanych przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE

PROSUMENT. Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE PROSUMENT PYTANIA I ODPOWIEDZI INFORMACJE PODSTAWOWE Sprawdź, jak wiele się zmienia. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców

DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Wsparcie dla mieszkańców DOFINANSOWANIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Wsparcie dla mieszkańców ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) (1) Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 9 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 9 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego www.mojregion.eu www.rpo.dolnyslask.pl Działania planowane w Polsce, w ramach których możliwa będzie budowa bądź modernizacja oświetlenia zewnętrznego Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

VII POSIEDZENIE FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

VII POSIEDZENIE FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ VII POSIEDZENIE FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ Zakrzów, 26 października 2016 AGENDA 1. Informacje ogólne 2. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych Poddziałanie 4.5.2 3. Kwalifikacja merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 26 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 maja 2017 r. Poz. 2364 UCHWAŁA NR XXIX/170/17 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer) 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach FUNKCJA MAO MAO Osoba właściwa do reprezentowania beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola

Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Wykorzystanie środków pomocowych w Opolu w 2011 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola Opole, listopad 2012 r. Środki pomocowe wspierające rozwój kraju Informacja o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo