Projekt umowy. Umowa zlecenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt umowy. Umowa zlecenie"

Transkrypt

1 Projekt umowy Umowa zlecenie nr zawarta w dniu w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 NIP: , REGON: reprezentowanym przez: Beatę Kiecana Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy kontrasygnacie Teresy Trubiłowicz Głównego Księgowego, zwanym dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą Wykonawca zobowiązuje się do: a) pełnienia funkcji eksperta podczas dwunastu spotkań szkoleniowo doradczych dotyczących ścieżki reintegracji, umiejętnego doboru instrumentów aktywnej integracji podczas realizacji projektów systemowych przez ops (poddziałanie 7.1.1) i pcpr (poddziałanie 7.1.2), które będą odbywać się na terenie województwa lubuskiego w terminach wskazanych przez Zamawiającego. b) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników dwunastu spotkań oraz przedstawienia prezentacji podczas planowanych spotkań na temat wymieniony w pkt a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2. Terminy planowanych spotkań mogą ulec zmianie wyłącznie przy akceptacji Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na materiałach, o których mowa w 1, ust. logotypów Europejskiego Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz informacji o współfinansowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szablony prezentacji oraz logo przekaże Zamawiający po podpisaniu umowy Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zadań określonych w umowie. 2. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi. 3. Koszty dojazdu i noclegu ponosi Wykonawca we własnym zakresie. 4. Osobą do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Ewelina Oszmian, Wydział Obsługi Projektu 7.1.3, tel. (68) , Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały, o których mowa w 1, ust. 1 pkt b w formie elektronicznej (drogą mailową na adres: na dzień przed terminem rozpoczęcia cyklu spotkań.

2 2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w 3 ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania obowiązku umownego. 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek, poprawek i sugestii Zamawiającego Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto (słownie:.. złotych 00/100). 2. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu, na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego rachunku i po stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 4. Podstawą do wystawienia rachunku będzie pisemne potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy podpisane przez Dyrektora lub w razie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 5. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawca składa oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów NSRO stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym w przekazaniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, które będą wykorzystane podczas cyklu spotkań, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jego niewykonania lub nienależytego wykonania, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania obowiązków umownych. 3. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn Wykonawcy. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań oraz innych materiałów sporządzonych przez Wykonawcę, w ramach niniejszej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3 2. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do opracowań i materiałów będących przedmiotem umowy, powoduje przeniesienie na Zleceniodawcę własności egzemplarzy opracowań i materiałów, o których mowa w Wykonawca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do materiałów i opracowań sporządzonych w ramach umowy. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania opracowaniami i materiałami, o których wyżej mowa, i zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 4. Wynagrodzenie za korzystanie z pól eksploatacji, mieści się w ramach wynagrodzenia określonego w 4 umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. 5. W przypadku nierozpowszechniania przez Zamawiającego przyjętego od Wykonawcy utworu, którego Wykonawca jest twórcą, strony umowy wyłączają możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia lub powrotu do Wykonawcy majątkowych praw autorskich nierozpowszechnionego przez Zamawiającego utworu oraz prawa własności przedmiotu, na którym utwór utrwalono. Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 6. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zezwala Zamawiającemu oraz podmiotom, na rzecz których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do utworu lub udzielił licencji co do utworu, którego Wykonawca jest twórcą, do wykonywania zmian w utworze wykonanym przez Wykonawcę. 7. Wykonawca, bez osobnego wynagrodzenia, zezwala Zamawiającemu na opracowanie wykonanych przez Wykonawcę utworów oraz na rozporządzanie przez Zamawiającego opracowaniem i korzystanie z opracowania utworu wykonanego przez Wykonawcę. 8. Wykonawca z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworu przenosi na Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia uprawnienie do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego jest Zamawiający. 9. Zamawiający nie jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed oraz po rozpowszechnieniu utworu, którego Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą. 10. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego oraz podmiotów na rzecz których Zamawiający przeniósł prawa autorskie do utworu, którego Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą lub udzielił licencji na korzystanie z niego, osobistych praw majątkowych, a w szczególności nie będzie żądał: a) oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, w tym opracowania jego utworu, b) nienaruszalności treści i formy utworu, z uwagi na zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego opracowań, c) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, d) wymieniania na egzemplarzach opracowania twórcy i tytułu utworu pierwotnego. 10. Strony umowy uzgadniają, że zaoferowanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przyjęcia utworu wykonanego przez Wykonawcę oznacza podjęcie przez Wykonawcę decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności i jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie utworu. 11. Wykonawca nie może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w zakresie dotyczącym nabytych przez Zamawiającego praw autorskich, których Wykonawca jest twórcą lub współtwórcą, ze względu na swe istotne interesy twórcze.

4 7 Zamawiający upoważnia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, a w razie jego nieobecności Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, do sprawowania w jego imieniu nadzoru oraz potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca: Zamawiający: Załączniki: - Załącznik nr 1 - oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS - Załącznik nr 2 oświadczenie o zaangażowaniu w realizację projektów NSRO

5 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji eksperta podczas cyklu dwunastu spotkań szkoleniowo doradczych, dotyczących realizacji ścieżki reintegracji. Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w obszarze metod aktywnej integracji z wykorzystaniem narzędzi i instrumentów aktywnej integracji podejmowanych w ramach PO KL. 2. Spotkania będą odbywać się na terenie województwa lubuskiego (w każdym z powiatów województwa lubuskiego). 3. W każdym spotkaniu weźmie udział 20 osób przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (głównie kadra kierownicza) z województwa lubuskiego. 4. Czas trwania jednego spotkania: 6 godzin (9:00 15:00). Podczas spotkania przewidziane są przerwy ilość i czas trwania do ustalenia. 5. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi, powrotu do miejsca zamieszkania czy ewentualnego noclegu, ekspert ponosi we własnym zakresie. 6. Do zadań wykonawcy należeć będzie: a) pełnienie funkcji eksperta podczas 12 spotkań szkoleniowo doradczych, dotyczących realizacji ścieżki reintegracji, umiejętnego doboru instrumentów aktywnej integracji podczas realizacji projektów systemowych przez ops (poddziałanie 7.1.1) i pcpr (poddziałanie 7.1.2), b) przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników spotkań oraz przedstawienie prezentacji podczas planowanych spotkań na temat wymieniony w pkt a. 7. Planowany harmonogram spotkań szkoleniowo doradczych: a) 11 październik 2013 powiat gorzowski, b) 15 październik 2013 powiat sulęciński, c) 17 październik 2013 powiat słubicki, d) 18 październik 2013 powiat krośnieński, e) 23 październik 2013 powiat żarski, f) 28 październik 2013 powiat żagański, g) 12 listopad powiat strzelecko drezdenecki, h) 13 listopad 2013 międzyrzecki, i) 14 listopad 2013 świebodziński, j) 15 listopad 2013 powiat zielonogórski, k) 20 listopad 2013 powiat nowosolski, l) 22 listopad 2013 powiat wschowski.

6 OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIA ZUS DO UMOWY NR... Z DNIA... Załącznik nr 2 Nazwisko i imiona... data i miejsce urodzenia... obywatelstwo... PESEL _ NIP Adres zamieszkania dla celów podatkowych: kod... miejscowość... ulica... nr domu... nr mieszkania... województwo... kraj... Oddział NFZ... Urząd Skarbowy... Jako Wykonawca/Zleceniobiorca umowy oświadczam, że: 1. Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej, Moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: a) co najmniej minimalne wynagrodzenie, b) mniej niż minimalne wynagrodzenie. 2. Jestem jednocześnie już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) jako osoba wykonująca pracę nakładczą; umowę zlecenia lub agencyjną 3. Jestem już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów niż w pkt 1 i 2 (np. działalność gospodarcza, KRUS)... (podać tytuł). 4. Jestem emerytem lub rencistą - nr świadczenia ZUS Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat 6. Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana /ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ty ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu. Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy: Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (punkty 1b, 4, 6); chcę/ nie chcę* być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu; chcę/ nie chcę* być objęta/y dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. zaznaczyć właściwy... podpis wykonawcy/zleceniobiorcy

7 Załącznik nr 3 (dane Wykonawcy) (miejscowość, data) Oświadczenie 1. Oświadczam, że w okresie od r. do r. włącznie - jestem/nie jestem* zaangażowany w realizację innych projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia poza projektem pt. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim. 2. Oświadczam, że w okresie od r. do r. włącznie, moje zaangażowanie w realizację projektów w ramach NSRO przekracza/nie przekracza* łącznie: 240 godzin pracy. 3. Oświadczam, że w okresie od r. do r. włącznie - jestem/nie jestem* zatrudniony w instytucji wdrażającej PO KL. 4. Oświadczam, że będąc zaangażowany/a w realizację zadań w ramach projektu pt. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim w okresie październik - listopad 2013r.- wykonuję te zadania osobiście. *niepotrzebne skreślić (podpis Wykonawcy osobiście wykonującego zadanie) Zał. Nr 1: Ewidencja czasu pracy z wyszczególnieniem godzin i zadań wykonywanych w poszczególnych projektach do wypełnienia w przypadku zaangażowania Wykonawcy w realizację innych projektów w ramach NSRO poza projektem pt. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim /patrz: pkt.1/.

8 EWIDENCJA CZASU PRACY Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GODZIN I ZADAŃ WYKONYWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTACH (dane Wykonawcy) za okres od r. do r. Załącznik Nr 1 do Oświadczenia Dzień miesiąca Godziny (od do ) Liczba godzin przepracowanych w ramach projektu Nazwa projektu Pracodawca/ Zleceniodawca Zakres tematyczny zadań wykonywanych na rzecz projektu

9 Dzień miesiąca Godziny (od do ) Liczba godzin przepracowanych w ramach projektu Nazwa projektu Pracodawca/ Zleceniodawca Zakres tematyczny zadań wykonywanych na rzecz projektu (podpis Wykonawcy osobiście wykonującego zadanie)

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu,

UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, Załącznik nr 5 UMOWA zawarta dnia.. 2011 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu 50 151, ul. Kotlarska 42 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne

Istotne postanowienia umowne Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta dnia... 2013 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. ... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL..

Umowa o dzieło. ... zamieszkałą/-ym w.., legitymującą/-ym się dowodem osobistym o numerze., PESEL.. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 29.05.2012 r. Umowa o dzieło zawarta w.. w dniu. 2012 r. pomiędzy ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tetmajera 19, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

Siedlce, 22 maja 2012. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ. ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższ Siedlce, 22 maja 2012 ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce Zaproszenie Nr K.WPSPnM/ZK612-5(1)/2012 do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych jako kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych

z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zawierania umów związanych z prowadzeniem naukowych prac badawczych REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ZOWA-0161/ZR-20/11 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 20 z dnia 23 marca 2011 r. i zarządzenia nr 52 z dnia 10 grudnia 2014 r. Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon

Umowa nr.../2014. zwaną dalej Zamawiającym, a., z siedzibą.., posiadającą nr Regon Umowa nr.../2014 Zawarta w dniu. r. w Szczawnie - Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie - Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo