Zamawiający: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Sienkiewicza 1, Szczawno-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Sienkiewicza 1, 58-310 Szczawno-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy ZP/08/2013 Zamawiający: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Sienkiewicza 1, Szczawno-Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi o wartości poniżej Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) Usługi projektowania graficznego, drukowania oraz sukcesywne dostawy materiałów reklamowych dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju Zawartość specyfikacji: Część I Część II Część III Instrukcja dla Wykonawców Przedmiot zamówienia Załączniki 1

2 CZĘŚĆ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Sienkiewicza 1, Szczawno Zdrój NIP: Regon: tel.: fax: www. szczawno-jedlina.pl 2. Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w dalszej części SIWZ zwanej u.p.z.p. o wartości szacunkowej poniżej Euro zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz. 1795). II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zad. nr 1 Projektowanie graficzne, drukowanie oraz sukcesywne dostawy papierowych materiałów reklamowych (ulotki, cenniki, plakaty, etykiety na butelki, papier firmowy itp.). Zad. nr 2 Projektowanie graficzne, przygotowanie i sukcesywne dostawy upominków firmowych. Zad. nr 3 Projektowanie graficzne, przygotowanie i sukcesywne dostawy akcesoriów reklamowych (rollup, baner, flaga). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Części II niniejszej SIWZ. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA I AUKCJA ELEKTRONICZNA 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 u.p.z.p. 2

3 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: cyklicznie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 6.1. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 u.p.z.p., złożą ważną ofertę, której treść odpowiada treści SIWZ, wg wzoru formularza będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ (Formularz Oferty)oraz załącznikiem nr 1a do SIWZ (Formularz Cenowy) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. tj: Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) oświadczenie wg wzoru formularza będącego załącznikiem nr 2 do SIWZ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwie usługi odpowiadające swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usługom projektowania graficznego, drukowania oraz dostaw materiałów reklamowych - o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł każda. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) wykaz wykonanych usług zawierający informacje o co najmniej dwóch usługach odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usługom projektowania graficznego, drukowania oraz dostawom materiałów reklamowych - wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wg załącznika nr 3 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż PLN. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: a) Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż PLN, załącznik do Oferty. Opłacenie polisy winno wynikać z jej treści lub Wykonawca powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy. 6.2 Sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił; 2) Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. i brak podstaw do wykluczenia z 3

4 powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p.; 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 u.p.z.p. Uwaga: sytuacja w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w tym względzie pisemne zobowiązanie oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji części zamówienia. 6.3 Firmy wykluczone z udziału z postępowania przetargowego (brak podstaw do wykluczenia): 1) Z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 lub ust. 2 u.p.z.p., do swojej oferty Wykonawca powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) oświadczenia zgodnie z treścią formularza będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ lub dla osób fizycznych wg wzoru formularza będącego załącznikiem nr 4.1 do SIWZ. b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) (załącznik do oferty). c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); (załącznik do oferty). d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); (załącznik do oferty). UWAGA: wszystkie załączniki do SIWZ są załącznikami do oferty. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt lit. b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.. 24 ust. 1 pkt 4-8, upzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24. ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 upzp, 4

5 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z trym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.6.3 ust.2 lit. b)-d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 2.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3 ust.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty z pkt. 6.3 ust. 2 lit. d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkami osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.4 Pozostałe dokumenty niezbędne w toku badania i oceny ofert, które winny być załączone do oferty: a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku Wykonawców należących do grupy kapitałowej) lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej; wg załącznika nr 5 lub 5.1 do SIWZ. b) Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty wspólnej, załącznik oferty. c) Pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania Wykonawcy, załącznik oferty. d) Zaparafowany Projekt Umowy załącznik nr 6 do SIWZ. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(-y) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przepisami 7 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz.231). VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale VI SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenia złożone (podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną składa następujące dokumenty: 1) oświadczenia wg wzorów stanowiących załączniki nr 2 oraz nr 4 (4.1) do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 5

6 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa. 6. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: - określenie celu gospodarczego, - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia /Lider/, - oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, - informację o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec 9. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI 1. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań, odpowiedzi, informacji, zawiadomień faksem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia ich treści na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanej treści pocztą). 2. Strona, która otrzymuje informacje faksem zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej informacje do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu. 3. Adres do korespondencji jest zamieszczony w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na ten adres. 4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 5. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Treści zapytań i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej 7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej. 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 9. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych 6

7 informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną. 10. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców. Informację powyższą Zamawiający zamieści również na stronie internetowej. 11. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami. IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 1. Kwestie merytoryczne Dorota Piotrzkowska, Dyrektor ds. Marketingu, tel , Kwestie formalne Joanna Salus, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel./fax ; W dni robocze, od pn. do pt. w godz. 7:30 15:00. X. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM Wadium nie jest wymagane. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, przy czym za pierwszy dzień związania ofertą uznaje się ostatni dzień składania ofert. XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zamawiający ustala wzór formularza ofertowego, który powinien stanowić pierwszą stronę składanej oferty; 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym; 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Zamawiający zwraca się z prośbą o niezałączanie do ofert dokumentów, nie wymienionych (nie żądanych) przez Zamawiającego w SIWZ; 5. Oferta oraz wszystkie załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa; 6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne; 7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby sporządzającej parafkę) wraz z datą dokonania poprawki; 8. Formularz ofertowy i załączniki do SIWZ należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych notarialnie. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; 9. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 7

8 Poświadczenie powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej); 10. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty, 11. Każda oferta powinna być zszyta lub zbindowana, powinna posiadać spis treści oraz wszystkie strony powinny być ponumerowane. 12. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie i miejscu pod rygorem odrzucenia. 13. Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz z późn. zm.)"; 14. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będę podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. Składając ofertę Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.), art ; kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. XIII. WYJAŚNIANIE I ZMIANY W TREŚCI SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia i SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert w celu zapewnienia dodatkowego czasu Wykonawcom na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o niej zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca. XIV. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., ul. Sienkiewicza 1, Szczawno Zdrój, Kancelaria Zarządu (parter) do dnia r. do godz. 10:00. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. 8

9 Koperta / opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być opisane: Przetarg: Materiały reklamowe dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie-Zdroju Nie otwierać przed r. godz. 10:10. XV. ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr...". 3. Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., ul. Sienkiewicza 1, Szczawno Zdrój, Pokój 21 (parter) dnia r. o godz. 10:10 XV. TRYB OTWARCIA OFERT 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; informacje dotyczące ceny zawarte w Formularzu oferty; termin wykonania przedmiotu zamówienia; okres gwarancji; informacja odnośnie warunków płatności. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 9

10 1. Cena oferty obliczona zostanie na podstawie cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w oparciu o ilości produktów podanych w Części II niniejszej SIWZ Przedmiot zamówienia. 2. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnej kwoty podatku VAT - jeżeli występuje. 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całego zamówienia. 4. Ceny ofertowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji ceny. 6. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, - nie zostaną odrzucone przez 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższa cena Nazwa kryterium Waga % Cena oferty 100 Kryterium cena oferty będzie obliczone według poniższego wzoru: najniższa oferowana cena* Liczba punktów = x 100 x 100% cena badanej oferty* Zamawiający oceni oferty w ten sposób, że oferta posiadająca najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 pkt z uwzględnieniem podanej wagi procentowej. * Cena (jej wysokość) nie może stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). 3. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia. 4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych, 5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy Wykonawcy złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie. 10

11 XVII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę: Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XVIII. UZUPEŁNIENIE OFERTY Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. XIX. TRYB OCENY OFERT 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 11

12 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji. 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. XX. WYKLUCZENIE WYKONAWCY 1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 2. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p. ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Powyższą informację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXI. ODRZUCENIE OFERTY 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 90 ust. 3 u.p.z.p. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XXII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 3, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 12

13 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. oraz 93 ust. 1a) u.p.z.p. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, - złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XXIV. WARUNKI UMOWY Do umowy maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Najistotniejsze postanowienia umowy zawarto w Projekcie umowy - wg wzoru formularza nr 3 załączonego do SIWZ. 1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługują kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: - za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 5% (pięć procent) wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie, liczone za każdy dzień opóźnienia dostawy, - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości brutto przedmiotu zamówienia pozostałego do realizacji. b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: - z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości brutto przedmiotu zamówienia pozostałego do realizacji. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna); 2) jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający przewiduje odstąpienie od umowy w następujących przypadkach: 1) Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, gdy: - Wykonawca świadczy usługę złej jakości, - zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy, - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, - w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wady przedmiotu umowy, której Wykonawca pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania nie usunął, - w przypadku zwłoki w terminie dostawy stwierdzonej minimum 3 razy, 13

14 - w przypadku naruszenia przez Wykonawcę, któregokolwiek z postanowień umowy, - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia od umowy, 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: - Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionych przyczyn, - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. XXV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXVI. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI u.p.z.p. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom upoważnionym do wnoszenia środków ochrony prawnej, wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenie oferty odwołującego 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 180 ust. 2 u.p.z.p. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Odwołanie wnosi się: - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 u.p.z.p., albo w terminie 10 dni, 14

15 - jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust u.p.z.p. dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 u.p.z.p. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu w oparciu o przepisy art. 198 a - g) u.p.z.p. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby XXVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy kodeksu cywilnego. CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowania graficznego, drukowania i dostawy materiałów reklamowych dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie-Zdroju. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. 1) papierowe materiały reklamowe, 2) upominki firmowe, 3) akcesoria reklamowe. II. CPV: ; ; ; Zakres usługi: Planowana ilość zamawianych materiałów określona została w poniższych tabelach, odrębnie dla każdego zadania. Zamawiający oszacował zapotrzebowanie na wymienione produkty na okres 12 miesięcy. Ilości te stanowią wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość materiałów zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie o około 10%. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Zestawienie asortymentowo ilościowe. Zadanie 1 PAPIEROWE MATERIAŁY REKLAMOWE l.p. Rodzaj materiału Parametry jakościowe Ilość reklamowego 1. Folder PL 21/21 cm kreda błysk 200g (14 stron szyte szt. kartki kalka), kolor, zdjęcia i projekt graficzny podlega 2. Folder GB 21/21 cm kreda błysk 200g (14 stron szyte szt. 15

16 kartki kalka), kolor, zdjęcia + tłumaczenie na j. ang., projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 3. Folder DE 21/21 cm kreda błysk 200g (14 stron szyte + 2 kartki kalka), kolor, zdjęcia + tłumaczenie na j. niem., projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 4. Cennik 1/3 A4 (kolor, zdjęcia) szyte 24str. projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 5. Ulotki oferta świąteczna format A5, kreda błysk 135g, nadruk dwustronny cmyk, projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 6. Ulotki format 1/3 A4, kreda błysk 135g, nadruk dwustronny cmyk, projekt graficzny podlega 7. Ulotki format 1/3 A4, kreda błysk 135g, nadruk dwustronny cmyk, projekt graficzny podlega 8. Ulotki woda Anka format 1/3 A4, kreda błysk 135g, nadruk dwustronny cmyk, projekt graficzny podlega 9. Ulotka woda Dąbrówka, Mieszko format 1/3 A4, kreda błysk 135g, nadruk dwustronny cmyk, projekt graficzny podlega 10. Plakat format B2, kolor, projekt graficzny podlega 11. Plakat format B2, kolor, projekt graficzny podlega 12. Mapki Szczawno - Zdrój Format A4, kolorowa, nadruk dwustronny, kreda błysk 200g, projekt graficzny podlega 13. Mapki Jedlina - Zdrój Format A4, kolorowa, nadruk dwustronny, kreda błysk 200g, projekt graficzny podlega 14. Papier firmowy Format A4, projekt graficzny podlega 15. Koperta C6 Format C6 z nadrukiem 1 kolor, projekt graficzny podlega 16. Koperta C5 Format C5 z nadrukiem 1 kolor, projekt graficzny podlega 17. Koperta C4 Format C4 z nadrukiem 1 kolor, projekt graficzny podlega 18. Etykieta na Wodę Anka 1,5 l gazowana Na podstawie wzoru, projekt graficzny podlega 19. Etykieta na Wodę Anka 1,5 l niegazowana Na podstawie wzoru, projekt graficzny podlega 20. Etykieta na Wodę Anka 2 l gazowana Projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 21. Etykieta na Wodę Anka 2 l niegazowana Projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 22. Etykieta na Wodę Anka 0,5 l gazowana Na podstawie wzoru, projekt graficzny podlega 23. Etykieta na Wodę Anka 0,5 l niegazowana Na podstawie wzoru, projekt graficzny podlega 24. Etykieta na Wodę Dąbrówka 1,5 l Na podstawie wzoru, projekt graficzny podlega 25. Etykieta na Wodę Mieszko 1,5 l Na podstawie wzoru, projekt graficzny podlega 26. Etykieta woda gazowana, butelka szklana, 0,3 l Wymiary etykiety ok. 60x96 mm w wykroju, Projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 27. Etykieta woda niegazowana, butelka szklana, 0,3 l Wymiary etykiety ok. 60x96 mm w wykroju, Projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 500 szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt. 28. Etykieta woda gazowana, 5l Wymiary etykiety ok. 165x95 mm w wykroju, 3000 szt. 16

17 Projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 29. Etykieta woda niegazowana, 5l Wymiary etykiety ok. 165x95 mm w wykroju, Projekt graficzny podlega zatwierdzeniu przez 30. Kartki Wielkanoc Kartki z nadrukiem świątecznymi i logo Spółki, rozmiar po złożeniu ok. 9,5 x 14, 2 cm. Papier o gramaturze 250 g. Projekt graficzny podlega 31. Kartki Boże Narodzenie Kartki z nadrukiem świątecznymi i logo Spółki, rozmiar po złożeniu ok. 9,5 x 14, 2 cm. Papier o gramaturze 250 g. Projekt graficzny podlega 2000 szt. Zadanie 2 UPOMINKI FIRMOWE l.p Rodzaj materiału reklamowego Kalendarz ścienny: kalendarz plakatowy, z zdjęciem i logo firmy. Kalendarz ścienny: trójdzielny z zdjęciami i logo firmy. Długopisy z nadrukiem logo i nazwą Spółki. Kalendarz książkowy: oprawiony w materiał skóropodobny z nadrukiem logo i nazwą Spółki. Pamięć USB z nadrukiem logo i nazwą Spółki. Parasolka automatyczna. Torebki papierowe z nadrukiem logo i nazwą Spółki, zdjęcia. Torba papierowa ekstra duża. Zestaw Parker, Waterman lub równoważne. Smycze Filiżanka + spodek. Parametry jakościowe Format B2 (68cm x 48cm), listwami z zawieszką, lakier offsetowy, pełna kolorystyka, papier kredowany 200g/m 2. projekt graficzny do zatwierdzenia przez Wymiar 310x 850 mm, główka wypukła, pełny kolor, uszlachetniana folią błysk, podkład karton 300g, nadruk 4 kolory, opaska z przesuwnym okienkiem - kalendarium offset 80g, 2 kolory, projekt graficzny do zatwierdzenia przez Nadruk 1 kolor, długopis metalowy, projekt graficzny do zatwierdzenia przez Nadruk 1 kolor, wklejka zdjęcia na pierwszej wewnętrznej stronie, A4 tygodniowy tydzień na 2 stronach, format 208 x 260 mm, perforacja narożników, okładka twarda., projekt graficzny do zatwierdzenia przez 4 GB, nadruk 1 kolor, pudełko, smyczka, logo Spółki. Nylon, 120 x 80 cm, dwa kolory, część zewnętrzna srebrna z nadrukiem 1 kolor logo, część wewnętrzna granatowa, rączka prosta kolor granatowy. Papier sztywny kolorowe z grafiką, format:240 mm x 360 mm x75mm, uchwyt sznurek, wzmocnienie góra, dół nadruk kolor, projekt graficzny do zatwierdzenia przez Papier sztywny format: 420 mm x 350 mm x 160 mm, papier kredowany matowy 200g, nadruk 1 kolor logo, projekt graficzny do zatwierdzenia przez Srebrny CT Pióro wieczne + Długopis, pudełko nadruk 1 kolor logo nadruk na piórze 1 kolor - logo nadruk na długopisie 1 kolor - logo zgodnie ze wzorem. Smycz reklamowa szerokość 15 mm z klamrą, karabińczykiem i zawieszką na telefon, logo. Pojemność filiżanki : 130 ml, kolor : white, filiżanka i spodek typu (C205Ra) z nadrukiem Ilość szt. 400 szt. 200 szt. 50 szt. 200 szt. 17

18 12. Torba flizelinowa 1-kolor logo Spółki. Torba flizelinowa, 240 mm x 360 mm, nadruk 1 kolor logo, projekt graficzny do zatwierdzenia przez 50 szt. Zadanie 3 AKCESORIA REKLAMOWE l.p. Rodzaj materiału reklamowego 1. Banery reklamowe 2. Banery reklamowe 3. Flaga + maszt przenośny 4. Rollbanery Parametry jakościowe Wymiary banerów:3 m x 1,5 m, druk cyfrowy w pełnym kolorze, zgrzewy wzmacniające krawędzie, oczka co 50 cm do łatwego montażu wodoodporny, łatwo zmywalny. Wymiary banerów: 3 m x 3 m, druk cyfrowy w pełnym kolorze, zgrzewy wzmacniające krawędzie, oczka co 50 cm do łatwego montażu wodoodporny, łatwo zmywalny. Maszty z wygiętą końcówką przenośne. Maszty aluminiowe, podstawy do wyboru do wkręcania w ziemię, teczka, krzyżak stalowy, krzyżak z płaskownika. Komplet to maszt z głowicą, prętem kompozytowym, napinacz flagi, flaga i pokrowiec. Flagi firmowe reklamowe 3x0,8m Wymiary rollbanerów: 0,85 m x 2 m, kolorowe. Ilość Wszelkie koszty usługi tj. wydanie zamówienia, opakowanie, załadunek, transport, rozładunek i ubezpieczenie przesyłki ponosi Wykonawca. 2. Struktura usługi: Materiały dostarczane przez Wykonawcę muszą charakteryzować się co najmniej równoważnymi walorami jakościowymi oraz estetycznymi w stosunku do parametrów jakościowych opisanych w powyższych tabelach oraz wzorów załączonych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawy będą się odbywały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji zaprojektowanych materiałów. 3. Organizacja: Po zaakceptowaniu każdego projektu i zleceniu jego realizacji Zamawiający nabywa prawa autorskie do nieograniczonego wykorzystania projektu i jego części składowych. Wartość usługi obejmuje również prawa autorskie do zaakceptowanych i zleconych do realizacji projektów i ich części składowych. 1) Zamawiający będzie zamawiał wyroby sukcesywnie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w ilościach i asortymencie zależnym od potrzeb (na żądanie Zamawiającego), 2) Złożenie zamówienia wymaga zachowania formy pisemnej (fax. lub poczta elektroniczna). 3) Czas wykonania każdego zamówienia w zakresie projektu przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu nie może być dłuższy niż 48 godzin. 4) Czas wykonania każdego pojedynczego zamówienia nie będzie dłuższy niż 14 dni. 5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar do wskazanego miejsca dostawy, tj Szczawno- Zdrój, ul. Sienkiewicza 1, pok

19 6) Wykonana usługa będzie rozliczana na podstawie zrealizowanych dostaw. Wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanej usługi, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy; 3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; 4) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Część III Załączniki 1.Integralna częścią niniejszej SIWZ są następujące załączniki: a. formularz oferty (załącznik nr 1) b. formularz cenowy (załącznik nr 1a) c. oświadczenie (załącznik nr 2) d. wykaz usług (załącznik nr 3) e. oświadczenie (załącznik nr 4 i 4.1) f. oświadczenie (załącznik nr 5 i 5.1) g. projekt umowy (załącznik nr 6). Szczawno-Zdrój, dnia r. Akceptuję SIWZ wraz z załącznikami:... Kierownik Zamawiającego 19

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Usługi projektowania graficznego, drukowania oraz sukcesywne dostawy materiałów reklamowych dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju Numer ogłoszenia: 65787-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy plastrów borowinowych w otoczce flizelinowej do Uzdrowiska Szczawno - Jedlina S.A..

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy plastrów borowinowych w otoczce flizelinowej do Uzdrowiska Szczawno - Jedlina S.A.. Szczawno Zdrój: Dostawy plastrów borowinowych w otoczce flizelinowej do Uzdrowiska Szczawno - Jedlina S.A. Numer ogłoszenia: 41945-2014; data zamieszczenia: 28.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szczawno Zdrój: Dostawy preform butelek PET do Rozlewni Wód Mineralnych i Leczniczych Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju. Numer ogłoszenia: 271895-2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Usługa drukowania materiałów informacyjnych i promocyjnych (duży format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 72803-2014; data zamieszczenia: 03.04.2014 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 Cieszyn, dnia 14.10.2011r. ZAMAWIAJĄCY (art. 41 pkt 1), 3) upzp) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery

Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 278465-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego do aparatury endoskopowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ibb.waw.pl/pl/przetargi Warszawa: Dostawa sprzętów IT K4 PN 03 16. Numer ogłoszenia: 65334 2016;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA MI/GOS/7062/341/II/ 2 /10 I. Informacje ogólne. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi: RĘCZNEGO I MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA MIASTA 1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony 2.Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo