OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 ... Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH... Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie Usług szkoleniowych na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam że spełniam warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

2 ... Załącznik Nr 2 Wykaz szkoleń o tematyce podobnej do przedmiotu zamówienia realizowanych w okresie ostatnich 2 lat. (W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata - wykaz szkoleń zrealizowanych w okresie prowadzenia działalności) Lp. Nazwa realizowanego szkolenia Data wykonania od-do Nazwa podmiotu dla którego szkolenie było realizowane Ilość przeszkolonych osób (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) UWAGA: Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (Referencje).

3 ... Załącznik Nr 3 Wykaz osób (kadra dydaktyczna), które będą faktycznie uczestniczyć w realizacji szkoleń wymienionych w SIWZ: Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia z wyszczególnieniem okresów zatrudnienia oraz podmiotu zlecającego Podstawa dysponowania kadrą* * Należy podać informację, na jakiej podstawie Wykonawca będzie dysponował kadrą na czas realizacji zamówienia (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

4 ... Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę i gotowość do przeprowadzenia zajęć teoretycznych/praktycznych w przypadku otrzymania przez oferenta... (wpisać nazwę oferenta) zlecenia od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie na przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu (wpisać nazwę szkolenia) Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podpis wykładowcy/instruktora)

5 ... Załącznik Nr 5 Wykaz zasobów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń dostępnych wykonawcy w celu realizacji wymienionych w SIWZ I. Potencjał techniczny / narzędzia, wyposażenie, urządzenia techniczne/ dostępny Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Sprzęt wykorzystany podczas szkolenia Ilość sprzętu Zasoby własne Zasoby innych podmiotów* II. Miejsce realizacji szkolenia Miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych Zajęcia teoretyczne Adres miejsca realizacji szkolenia Zasoby własne Zasoby innych podmiotów* Zajęcia praktyczne * jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie korzystał z zasobów innych podmiotów - należy przedstawić pisemne zobowiązanie/oświadczenie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

6 ... Załącznik Nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIALENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegam wykluczeniu z postępowania (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

7 ... Załącznik Nr 7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE W STOSUNKU DO NIEGO NIE OTWARTO LIKWIDACJI LUB NIE OGŁOSZONO UPADŁOŚCI Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

8 ... Załącznik Nr 8 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW, ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam (y), że: aktualnie nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności, Oświadczam, że: aktualnie nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w KRUS/ZUS*, UWAGA: * zakreślić właściwe **w przypadku istnienia zaległości, należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem - zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

9 ... Załącznik Nr 9 OFERTA na realizację usług szkoleniowych W odpowiedzi na ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, oferujemy realizację usług szkoleniowych MODUŁ I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I DORADCZE 1. szkolenie Trening kompetencji i umiejętności społecznych 1 grupa szkoleniowa 20osób x.. zł =.. zł.. 2. szkolenie Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 1 grupa szkoleniowa 20 osób x.. zł =.. zł.. za łączną kwotę netto... zł., podatek VAT %... zł., za łączną kwotę brutto... zł., słownie złotych :... Zobowiązujemy się do realizacji usług zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z wymaganiami szczegółowymi związanymi z przedmiotem zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami. 2. Zapoznaliśmy się z SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 4. Ofertę niniejszą składamy na.kolejno ponumerowanych stronach. 5. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach.. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Zapewnimy kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć osobom wskazanym w wykazie, zobowiązujemy się do zapewnienia osób na zastępstwo, o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach. 7. Przeprowadzimy szkolenie zgodne z Programem Szkoleniowym przedstawionym w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

10 8. Zapewnimy warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania całego szkolenia. 9. Zapewnimy nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia. 10. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 11. Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ i akceptujemy w całości warunki ww. umowy. 12. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ w projekcie umowy dotyczącej realizacji niniejszego szkolenia. 14. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

11 ... pieczęć adresowa wykonawcy OFERTA na realizację usług szkoleniowych W odpowiedzi na ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, oferujemy realizację usług szkoleniowych MODUŁ II SZKOLENIA ZAWODOWE 1. szkolenie Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych 1 grupa szkoleniowa 8 osób x..zł =. zł. 2. szkolenie Sprzedawca 1 grupa szkoleniowa 3 osoby x..zł =. zł. 3. szkolenie Obsługa kas fiskalnych 1 grupa szkoleniowa dla 9 osób x..zł =. zł. 4. szkolenie Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 1 grupa szkoleniowa 4 osoby x..zł =. zł. 5. szkolenie Operator koparko-ładowarki kl. III w zakresie III kl. uprawnień 1 grupa szkoleniowa 3 osoby x..zł =. zł. 6. szkolenie operator wózków widłowych 1 grupa szkoleniowa 2 osoby x..zł =. zł. za łączną kwotę netto... zł., podatek VAT %... zł., za łączną kwotę brutto... zł., Zobowiązujemy się do realizacji usług zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z wymaganiami szczegółowymi związanymi z przedmiotem zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. OŚWIADCZAMY, ŻE: 16. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami. 17. Zapoznaliśmy się z SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 18. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 19. Ofertę niniejszą składamy na.kolejno ponumerowanych stronach. 20. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach.. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 21. Zapewnimy kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć osobom wskazanym w wykazie,

12 zobowiązujemy się do zapewnienia osób na zastępstwo, o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach. 22. Przeprowadzimy szkolenie zgodne z Programem Szkoleniowym przedstawionym w Załączniku Nr 11 do SIWZ. 23. Zapewnimy warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania całego szkolenia. 24. Zapewnimy nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia. 25. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 26. Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ i akceptujemy w całości warunki ww. umowy. 27. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 28. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ w projekcie umowy dotyczącej realizacji niniejszego szkolenia. 29. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 30. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

13 UMOWA Nr.. (WZÓR) Załącznik Nr 10 zawarta w Mniowie w dniu roku pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mniowie,, NIP reprezentowanym przez: Krystynę Zbroszczyk Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez:. zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poniższych szkoleń i kursów zawodowych wraz z egzaminami wewnętrznymi w ramach Projektu systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z poniższym zestawieniem: L.p Ilość Liczba Nazwa szkolenia. godzin Beneficjentów Termin realizacji 1 Trening kompetencji i umiejętności społecznych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Sprzedawca Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych Obsługa kas fiskalnych Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci Operator koparko-ładowarki Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych Szkolenia, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi w 3. Zakresy programowe szkoleń zostaną określone w Programie szkolenia opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Wykonawca za przeprowadzenie usługi szkoleniowej, o której mowa w 1 otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:.. zł, słownie:.. zł.w tym: a) Szkolenie Trening kompetencji i umiejętności społecznych 20 osób x zł =. zł b) Szkolenie Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 20 osób x x zł =. zł c) Kurs Sprzedawca 3 osób x x zł =. zł d) Kurs Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych 8 osób x x zł =. zł e) Kurs Obsługa kas fiskalnych 9x x zł =. zł f) Kurs Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 4 osób x x zł =. zł g) kurs Operator koparko-ładowarki 3 osoby x x zł =. Zł h) kurs Operator jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych 2 osoby x x zł. = Zł

14 2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie usługi płatne będzie po zakończeniu wszystkich warsztatów i każdego szkolenia oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Terminowa wypłata wynagrodzenia dokonywana jest z zastrzeżeniem dostępności na wyodrębnionym koncie bankowym Zleceniodawcy środków z dotacji przeznaczonych na finansowanie Projektu. 4. Koszty, o których mowa w pkt.1 wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy. 3 Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: 1. Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zamawiającego 2. Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia. 3. Zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych (podręcznik, zeszyt, długopis). 4. Zapewnienia poczęstunku uczestnikom szkolenia (kawa, herbata, woda mineralna, ciepły posiłek- drugie danie). 5. Ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 6. Wykonania badań profilaktycznych wstępnych na szkoleniach gdzie badania są wymagane oraz badań sanitarno epidemiologicznych (dot. szkolenia Kucharz) i lekarskich (dot. szkolenia Operator koparko-ładowarki i operator wózków widłowych) 7. Zapewnienia uczestnikom ubrań roboczych na szkoleniach: Kucharz, oraz Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. 8. Zwrotu kosztów dojazdu uczestników na szkolenie na podstawie dwóch biletów (przyjazd i powrót) dostępnej komunikacji oraz list obecności. 9. Wystawienia uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego terminie oraz wymiarze godzin. 10. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia: a) dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, c) listy odbioru materiałów i poczęstunku. 11. Wydania uczestnikom szkolenia, kończącym je z wynikiem pozytywnym w terminie 7 dni od daty dokonania oceny, stosownych zaświadczeń. 12. Przekazania po zakończeniu szkolenia w terminie 7 dni: a) oryginału listy obecności, b) imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, c) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia, d) kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia e) 1 kompletu materiałów szkoleniowych, które były podczas zajęć przekazane uczestnikom; f) ankiet przeprowadzonych przed szkoleniem oraz ankiet ewaluacyjnych poszkoleniowych; g) oznaczonych logo PO KL, EFS list skorzystania z cateringu na zajęciach; h) oznaczonych logo PO KL, EFS list odbioru materiałów szkoleniowych / publikacji / materiałów pomocniczych; i) oznaczonych logo PO KL, EFS list odbioru zaświadczeń / certyfikatów; 13. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osoby skierowanej oraz o rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tej osoby. 14. Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych na zakończenie szkolenia. 15. Zapewnienia sal, pracowni z wyposażeniem oraz wykwalifikowanej kadry niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia. 16. Przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych lub państwowych na szkoleniach. 4 Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania postanowień niniejszej umowy. 5 Zamawiający ma prawo do: 1. Dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia.

15 2. Uczestnictwa w ocenie końcowej osoby szkolonej. 3. Odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków oferty i umowy. 4. Zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6 Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w zakończeniu szkolenia w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 8 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 10 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

16 Jak wypełnić ankietę? ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 1 do umowy Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć przez postawienie krzyżyka w odpowiedniej kratce lub zakreślenie odpowiedniej cyfry. W pytaniach otwartych prosimy o wpisanie odpowiedzi w wykropkowanych polach. Ankieta jest anonimowa. I. Dane dotyczące szkolenia 1.Nazwa szkolenia... 2.Termin szkolenia... 3.Nazwa instytucji realizującej szkolenie... II. Ocena szkolenia: 1. Czy szkolenie spełniło Pani/a/ oczekiwania? TAK, NIE, Jeżeli nie, to dlaczego Czy zakres tematyczny szkolenia Pani/a/ zdaniem był odpowiedni? TAK NIE Jeżeli nie, to jakie zagadnienia należałoby uwzględnić, a jakie pominąć w programie szkolenia Ocena szkolenia, pod względem: /skala oceny od 1 do 5, gdzie 1= ocena najniższa, 5 = ocena najwyższa/ a/ tematyki szkolenia b/ miejsca realizacji szkolenia c/ czasu realizacji szkolenia d/ wyposażenia technicznego e/ materiałów szkoleniowych f/ formy prezentacji zajęć

17 4. Ocena prowadzących szkolenie, pod względem: /skala oceny od 1 do 5, gdzie 1= ocena najniższa, 5 = ocena najwyższa/ a/ przygotowania merytorycznego /poziom, zakres wiedzy/ b/ zrozumiałego przekazywania wiedzy c/ komunikatywności z grupą d/ zdolności przekazywania umiejętności praktycznych e/ punktualności prowadzenia zajęć Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskał/a Pan/i umiejętności i kwalifikacje, które ułatwią znalezienie zatrudnienia? TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ. 6. Co Państwa zdaniem należałoby zmienić w organizacji szkolenia, aby lepiej dostosować je do potrzeb przyszłych Klientów? III. Metryczka: PŁEĆ: kobieta mężczyzna WIEK:.. WYKSZTAŁCENIE: gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe DOTYCHCZAS WYKONYWANY ZAWÓD:... Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

18 ... Załącznik Nr 11 PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa instytucji szkoleniowej: Adres instytucji szkoleniowej: Nr telefonu, fax, Miejsce adres prowadzenia szkolenia teoretycznego: Miejsce adres prowadzenia szkolenia praktycznego: Nazwa i zakres szkolenia: Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Ilość godzin szkoleniowych: ogółem... godzin zegarowych, w tym zajęcia teoretyczne... godzin zegarowych, zajęcia praktyczne... godzin zegarowych, 8. Potencjał techniczny wykorzystywany podczas szkolenia: a) materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas szkolenia...b ) liczba i rodzaj sprzętu /maszyny, urządzenia/ przewidziane do szkolenia...c ) pomieszczenia, w których prowadzone będą zajęcia : Materiały dydaktyczne i środki jakie uczestnicy otrzymują na własność: Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: Najniższe wymagane wykształcenie 1- szkoła podstawowa 2- gimnazjum 3- zasadnicza szkoła zawodowa

19 4- szkoła średnia 5- szkoła wyższa 6- inne (jakie) Umiejętności wymagane od kandydata: Dodatkowe kwalifikacje, badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w kursie (jaki rodzaj badań): Plan nauczania: Lp. Temat zajęć edukacyjnych Opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych Ilość godzin zegarowych teoretycznych Ilość godzin zegarowych praktycznych Razem: 12. Sposób organizacji zajęć praktycznych - jeżeli są prowadzone (należy dokładnie opisać sposób prowadzenia zajęć, techniki, metody oraz narzędzia, sprzęt wykorzystywane podczas tych zajęć/ Informacja dotycząca egzaminu niezbędnego do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzanych dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego instytucję (jeżeli jest przeprowadzany). 1. Nazwa instytucji egzaminującej i adres: 2. Rodzaj uzyskanych uprawnień 3. Czy egzamin niezbędny do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzony dokumentem stanowi część programu szkolenia (TAK/NIE)*

20 4. Czy egzamin jest przeprowadzany przez instytucję szkoleniową realizującą program szkolenia (TAK/NIE)* 14. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji: Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: 1- praca końcowa 2- egzamin 3- sprawdzian 4- aktywność 5- zaliczenie całego programu 6- frekwencja na zajęciach 7- inne (jakie). 16. Nadzór nad kursem sprawuje: - imię i nazwisko... - instytucja, nr telefonu (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia RP-EFS-271-IV-3/09 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 telefon/fax: 018 33-75-850 e-mail: krli@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPOŁECZNOŚĆ AKTYWNA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Łosice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 4 uczestników projektu /Społeczność aktywna/ realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY Leżajsk 07.04.2011 r. 14 000 EURO < Wartość zamówienia < 193 000 EURO ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk Tel/Fax.: (017) 240 61 41 www.gops.lezajsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 193 000 euro. Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie szkoleń dla osób zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B)

Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń w zakresie: Cześć nr 1 Kurs prawa jazdy kategorii D (z C), Cześć nr 2 Kurs prawa jazdy kategorii D (z B) Tryb postępowania: przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo