OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 ... Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH... Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie Usług szkoleniowych na rzecz Odbiorców Projektu Systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam że spełniam warunki, dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

2 ... Załącznik Nr 2 Wykaz szkoleń o tematyce podobnej do przedmiotu zamówienia realizowanych w okresie ostatnich 2 lat. (W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata - wykaz szkoleń zrealizowanych w okresie prowadzenia działalności) Lp. Nazwa realizowanego szkolenia Data wykonania od-do Nazwa podmiotu dla którego szkolenie było realizowane Ilość przeszkolonych osób (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) UWAGA: Do powyższego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (Referencje).

3 ... Załącznik Nr 3 Wykaz osób (kadra dydaktyczna), które będą faktycznie uczestniczyć w realizacji szkoleń wymienionych w SIWZ: Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia z wyszczególnieniem okresów zatrudnienia oraz podmiotu zlecającego Podstawa dysponowania kadrą* * Należy podać informację, na jakiej podstawie Wykonawca będzie dysponował kadrą na czas realizacji zamówienia (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

4 ... Załącznik Nr 4 OŚWIADCZENIE Wyrażam zgodę i gotowość do przeprowadzenia zajęć teoretycznych/praktycznych w przypadku otrzymania przez oferenta... (wpisać nazwę oferenta) zlecenia od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie na przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu (wpisać nazwę szkolenia) Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (podpis wykładowcy/instruktora)

5 ... Załącznik Nr 5 Wykaz zasobów niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń dostępnych wykonawcy w celu realizacji wymienionych w SIWZ I. Potencjał techniczny / narzędzia, wyposażenie, urządzenia techniczne/ dostępny Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Sprzęt wykorzystany podczas szkolenia Ilość sprzętu Zasoby własne Zasoby innych podmiotów* II. Miejsce realizacji szkolenia Miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych Zajęcia teoretyczne Adres miejsca realizacji szkolenia Zasoby własne Zasoby innych podmiotów* Zajęcia praktyczne * jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie korzystał z zasobów innych podmiotów - należy przedstawić pisemne zobowiązanie/oświadczenie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

6 ... Załącznik Nr 6 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIALENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlegam wykluczeniu z postępowania (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

7 ... Załącznik Nr 7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, ŻE W STOSUNKU DO NIEGO NIE OTWARTO LIKWIDACJI LUB NIE OGŁOSZONO UPADŁOŚCI Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

8 ... Załącznik Nr 8 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIE ZALEGANIU Z OPŁACANIEM PODATKÓW, ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów ostatecznych projektu Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oświadczam (y), że: aktualnie nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z tytułu prowadzenia działalności, Oświadczam, że: aktualnie nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w KRUS/ZUS*, UWAGA: * zakreślić właściwe **w przypadku istnienia zaległości, należy przedłożyć wraz z niniejszym oświadczeniem - zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

9 ... Załącznik Nr 9 OFERTA na realizację usług szkoleniowych W odpowiedzi na ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, oferujemy realizację usług szkoleniowych MODUŁ I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I DORADCZE 1. szkolenie Trening kompetencji i umiejętności społecznych 1 grupa szkoleniowa 20osób x.. zł =.. zł.. 2. szkolenie Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 1 grupa szkoleniowa 20 osób x.. zł =.. zł.. za łączną kwotę netto... zł., podatek VAT %... zł., za łączną kwotę brutto... zł., słownie złotych :... Zobowiązujemy się do realizacji usług zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z wymaganiami szczegółowymi związanymi z przedmiotem zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. OŚWIADCZAMY, ŻE: 1. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami. 2. Zapoznaliśmy się z SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 4. Ofertę niniejszą składamy na.kolejno ponumerowanych stronach. 5. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach.. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Zapewnimy kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć osobom wskazanym w wykazie, zobowiązujemy się do zapewnienia osób na zastępstwo, o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach. 7. Przeprowadzimy szkolenie zgodne z Programem Szkoleniowym przedstawionym w Załączniku Nr 11 do SIWZ.

10 8. Zapewnimy warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania całego szkolenia. 9. Zapewnimy nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia. 10. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 11. Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ i akceptujemy w całości warunki ww. umowy. 12. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ w projekcie umowy dotyczącej realizacji niniejszego szkolenia. 14. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 15. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

11 ... pieczęć adresowa wykonawcy OFERTA na realizację usług szkoleniowych W odpowiedzi na ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie, ul. Centralna 9, oferujemy realizację usług szkoleniowych MODUŁ II SZKOLENIA ZAWODOWE 1. szkolenie Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych 1 grupa szkoleniowa 8 osób x..zł =. zł. 2. szkolenie Sprzedawca 1 grupa szkoleniowa 3 osoby x..zł =. zł. 3. szkolenie Obsługa kas fiskalnych 1 grupa szkoleniowa dla 9 osób x..zł =. zł. 4. szkolenie Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 1 grupa szkoleniowa 4 osoby x..zł =. zł. 5. szkolenie Operator koparko-ładowarki kl. III w zakresie III kl. uprawnień 1 grupa szkoleniowa 3 osoby x..zł =. zł. 6. szkolenie operator wózków widłowych 1 grupa szkoleniowa 2 osoby x..zł =. zł. za łączną kwotę netto... zł., podatek VAT %... zł., za łączną kwotę brutto... zł., Zobowiązujemy się do realizacji usług zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym z wymaganiami szczegółowymi związanymi z przedmiotem zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. OŚWIADCZAMY, ŻE: 16. Usługi objęte zamówieniem wykonamy sami. 17. Zapoznaliśmy się z SIWZ, akceptujemy ją w całości i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 18. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 19. Ofertę niniejszą składamy na.kolejno ponumerowanych stronach. 20. Za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach.. niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 21. Zapewnimy kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć osobom wskazanym w wykazie,

12 zobowiązujemy się do zapewnienia osób na zastępstwo, o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach. 22. Przeprowadzimy szkolenie zgodne z Programem Szkoleniowym przedstawionym w Załączniku Nr 11 do SIWZ. 23. Zapewnimy warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie trwania całego szkolenia. 24. Zapewnimy nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia. 25. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 26. Zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ i akceptujemy w całości warunki ww. umowy. 27. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 28. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ w projekcie umowy dotyczącej realizacji niniejszego szkolenia. 29. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 30. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w niniejszej SIWZ i wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

13 UMOWA Nr.. (WZÓR) Załącznik Nr 10 zawarta w Mniowie w dniu roku pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mniowie,, NIP reprezentowanym przez: Krystynę Zbroszczyk Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym, a reprezentowanym przez:. zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia poniższych szkoleń i kursów zawodowych wraz z egzaminami wewnętrznymi w ramach Projektu systemowego Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Mniów realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z poniższym zestawieniem: L.p Ilość Liczba Nazwa szkolenia. godzin Beneficjentów Termin realizacji 1 Trening kompetencji i umiejętności społecznych Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy Sprzedawca Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych Obsługa kas fiskalnych Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci Operator koparko-ładowarki Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych Szkolenia, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przeprowadzi w 3. Zakresy programowe szkoleń zostaną określone w Programie szkolenia opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego Wykonawca za przeprowadzenie usługi szkoleniowej, o której mowa w 1 otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:.. zł, słownie:.. zł.w tym: a) Szkolenie Trening kompetencji i umiejętności społecznych 20 osób x zł =. zł b) Szkolenie Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 20 osób x x zł =. zł c) Kurs Sprzedawca 3 osób x x zł =. zł d) Kurs Kucharz z obsługą przyjęć okolicznościowych 8 osób x x zł =. zł e) Kurs Obsługa kas fiskalnych 9x x zł =. zł f) Kurs Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 4 osób x x zł =. zł g) kurs Operator koparko-ładowarki 3 osoby x x zł =. Zł h) kurs Operator jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych 2 osoby x x zł. = Zł

14 2. Wynagrodzenie za przeprowadzenie usługi płatne będzie po zakończeniu wszystkich warsztatów i każdego szkolenia oraz po wystawieniu faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Terminowa wypłata wynagrodzenia dokonywana jest z zastrzeżeniem dostępności na wyodrębnionym koncie bankowym Zleceniodawcy środków z dotacji przeznaczonych na finansowanie Projektu. 4. Koszty, o których mowa w pkt.1 wyczerpują wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy. 3 Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązany jest do: 1. Przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem zatwierdzonym przez Zamawiającego 2. Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia. 3. Zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych (podręcznik, zeszyt, długopis). 4. Zapewnienia poczęstunku uczestnikom szkolenia (kawa, herbata, woda mineralna, ciepły posiłek- drugie danie). 5. Ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 6. Wykonania badań profilaktycznych wstępnych na szkoleniach gdzie badania są wymagane oraz badań sanitarno epidemiologicznych (dot. szkolenia Kucharz) i lekarskich (dot. szkolenia Operator koparko-ładowarki i operator wózków widłowych) 7. Zapewnienia uczestnikom ubrań roboczych na szkoleniach: Kucharz, oraz Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci. 8. Zwrotu kosztów dojazdu uczestników na szkolenie na podstawie dwóch biletów (przyjazd i powrót) dostępnej komunikacji oraz list obecności. 9. Wystawienia uczestnikom szkolenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawierających informację o jego terminie oraz wymiarze godzin. 10. Prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia: a) dziennika zajęć zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, c) listy odbioru materiałów i poczęstunku. 11. Wydania uczestnikom szkolenia, kończącym je z wynikiem pozytywnym w terminie 7 dni od daty dokonania oceny, stosownych zaświadczeń. 12. Przekazania po zakończeniu szkolenia w terminie 7 dni: a) oryginału listy obecności, b) imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie, c) imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia, d) kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia e) 1 kompletu materiałów szkoleniowych, które były podczas zajęć przekazane uczestnikom; f) ankiet przeprowadzonych przed szkoleniem oraz ankiet ewaluacyjnych poszkoleniowych; g) oznaczonych logo PO KL, EFS list skorzystania z cateringu na zajęciach; h) oznaczonych logo PO KL, EFS list odbioru materiałów szkoleniowych / publikacji / materiałów pomocniczych; i) oznaczonych logo PO KL, EFS list odbioru zaświadczeń / certyfikatów; 13. Bieżącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osoby skierowanej oraz o rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tej osoby. 14. Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych na zakończenie szkolenia. 15. Zapewnienia sal, pracowni z wyposażeniem oraz wykwalifikowanej kadry niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia. 16. Przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych lub państwowych na szkoleniach. 4 Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania postanowień niniejszej umowy. 5 Zamawiający ma prawo do: 1. Dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia.

15 2. Uczestnictwa w ocenie końcowej osoby szkolonej. 3. Odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków oferty i umowy. 4. Zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 6 Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w zakończeniu szkolenia w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 8 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 10 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

16 Jak wypełnić ankietę? ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Załącznik Nr 1 do umowy Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć przez postawienie krzyżyka w odpowiedniej kratce lub zakreślenie odpowiedniej cyfry. W pytaniach otwartych prosimy o wpisanie odpowiedzi w wykropkowanych polach. Ankieta jest anonimowa. I. Dane dotyczące szkolenia 1.Nazwa szkolenia... 2.Termin szkolenia... 3.Nazwa instytucji realizującej szkolenie... II. Ocena szkolenia: 1. Czy szkolenie spełniło Pani/a/ oczekiwania? TAK, NIE, Jeżeli nie, to dlaczego Czy zakres tematyczny szkolenia Pani/a/ zdaniem był odpowiedni? TAK NIE Jeżeli nie, to jakie zagadnienia należałoby uwzględnić, a jakie pominąć w programie szkolenia Ocena szkolenia, pod względem: /skala oceny od 1 do 5, gdzie 1= ocena najniższa, 5 = ocena najwyższa/ a/ tematyki szkolenia b/ miejsca realizacji szkolenia c/ czasu realizacji szkolenia d/ wyposażenia technicznego e/ materiałów szkoleniowych f/ formy prezentacji zajęć

17 4. Ocena prowadzących szkolenie, pod względem: /skala oceny od 1 do 5, gdzie 1= ocena najniższa, 5 = ocena najwyższa/ a/ przygotowania merytorycznego /poziom, zakres wiedzy/ b/ zrozumiałego przekazywania wiedzy c/ komunikatywności z grupą d/ zdolności przekazywania umiejętności praktycznych e/ punktualności prowadzenia zajęć Czy dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskał/a Pan/i umiejętności i kwalifikacje, które ułatwią znalezienie zatrudnienia? TAK, NIE, TRUDNO POWIEDZIEĆ. 6. Co Państwa zdaniem należałoby zmienić w organizacji szkolenia, aby lepiej dostosować je do potrzeb przyszłych Klientów? III. Metryczka: PŁEĆ: kobieta mężczyzna WIEK:.. WYKSZTAŁCENIE: gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe DOTYCHCZAS WYKONYWANY ZAWÓD:... Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

18 ... Załącznik Nr 11 PROGRAM SZKOLENIA 1. Nazwa instytucji szkoleniowej: Adres instytucji szkoleniowej: Nr telefonu, fax, Miejsce adres prowadzenia szkolenia teoretycznego: Miejsce adres prowadzenia szkolenia praktycznego: Nazwa i zakres szkolenia: Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: Ilość godzin szkoleniowych: ogółem... godzin zegarowych, w tym zajęcia teoretyczne... godzin zegarowych, zajęcia praktyczne... godzin zegarowych, 8. Potencjał techniczny wykorzystywany podczas szkolenia: a) materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas szkolenia...b ) liczba i rodzaj sprzętu /maszyny, urządzenia/ przewidziane do szkolenia...c ) pomieszczenia, w których prowadzone będą zajęcia : Materiały dydaktyczne i środki jakie uczestnicy otrzymują na własność: Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: Najniższe wymagane wykształcenie 1- szkoła podstawowa 2- gimnazjum 3- zasadnicza szkoła zawodowa

19 4- szkoła średnia 5- szkoła wyższa 6- inne (jakie) Umiejętności wymagane od kandydata: Dodatkowe kwalifikacje, badania lekarskie niezbędne do uczestnictwa w kursie (jaki rodzaj badań): Plan nauczania: Lp. Temat zajęć edukacyjnych Opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych Ilość godzin zegarowych teoretycznych Ilość godzin zegarowych praktycznych Razem: 12. Sposób organizacji zajęć praktycznych - jeżeli są prowadzone (należy dokładnie opisać sposób prowadzenia zajęć, techniki, metody oraz narzędzia, sprzęt wykorzystywane podczas tych zajęć/ Informacja dotycząca egzaminu niezbędnego do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzanych dokumentem wydawanym przez uprawnioną do tego instytucję (jeżeli jest przeprowadzany). 1. Nazwa instytucji egzaminującej i adres: 2. Rodzaj uzyskanych uprawnień 3. Czy egzamin niezbędny do uzyskania kwalifikacji lub uprawnień potwierdzony dokumentem stanowi część programu szkolenia (TAK/NIE)*

20 4. Czy egzamin jest przeprowadzany przez instytucję szkoleniową realizującą program szkolenia (TAK/NIE)* 14. Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji: Sposób sprawdzenia efektów szkolenia: 1- praca końcowa 2- egzamin 3- sprawdzian 4- aktywność 5- zaliczenie całego programu 6- frekwencja na zajęciach 7- inne (jakie). 16. Nadzór nad kursem sprawuje: - imię i nazwisko... - instytucja, nr telefonu (podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach OFERTA DLA. W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani... Załącznik Nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY OFERTA DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 34-424 SZAFLARY W odpowiedzi na ofertę w trybie zapytania o cenę, my niżej podpisani przestrzegając ściśle

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZADANIE NR 1

OFERTA NA ZADANIE NR 1 Nr sprawy: ZP MOPS - POKL 1 / 03 / 2013. ( miejscowość i data ) Załącznik nr 1 do SIWZ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M. Kopernika 14 ( pieczęć wykonawcy ) OFERTA NA ZADANIE NR 1 W przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy:

U M O W A. Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy: - WZÓR- Załącznik nr 3 U M O W A Umowa zawarta w dniu 2014r. w Prusicach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach reprezentowanym przez p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro.

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS/341R/16/2012 Zaproszenie do składania ofert Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul.

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11 zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19 REGON: 092368547 NIP: 562-15-37-868 zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego* Projekt pt.: Twoja nowa szansa wspieranie kobiet na rynku pracy * Nr zapytania: 2/2010/KZ/LIP/MI Mielec, dnia 25 marca 2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 26 czerwca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu - warsztatów nauki planowania udanego życia dla 17 beneficjentów w projekcie systemowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

O F E R T A. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie usługi Dla uczestników projektu Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec. (pieczęć wykonawcy) Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty.

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP 1. W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek- najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek- najlepsza inwestycja Darłowo, dnia 5 maja 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. świadczenia usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatów aktywizacji zawodowej dla 20 osób bezrobotnych, niepracujących,

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYSZYCACH Dobryszyce, dnia 12.05.2014 r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ul. WOLNOŚCI 8 97-505 DOBRYSZYCE ZAPROSZENIE do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT MIKROPRZEDSIĘBIORCA Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów,

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax...

Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel... fax... Załącznik nr 1 Nazwa Oferenta... Adres Oferenta... tel.... fax. e-mail: FORMULARZ OFERTOWY W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ul. Główna 50 18 100 Łapy Tel. 857152550, 857152718 Znak sprawy: OR.26.14.2015.UA Łapy, dnia 06.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Dyrektor Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr a/10

Umowa szkoleniowa nr a/10 Załącznik Nr 10 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr a/10 Zawarta pomiędzy: 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez Dyrektor: Annę Skass zwanym dalej "Zamawiającym", a: 2. Organizatorem szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego

Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe Kurs prawa jazdy kategorii B cena brutto za jednego Zał. nr 1 do SIWZ OR. 341 10/10 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa wykonawcy...... Siedziba wykonawcy...... Numer telefonu/fax.... Zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu zamówienia za cenę: 1.1.Szkolenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-545 Warszawa, ul. Falęcka 10 Biuro Programu: ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 27.05.2014 r. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m st.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r.

Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. Żółkiewka, dnia 15 maj 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółkiewce zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania powierzonego w ramach projektu Wiedza Twoim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: UMOWA nr. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Operator wózków widłowych z napędem silnikowym dla 2 uczestników

Bardziej szczegółowo

oferujemy następującą cenę za wykonanie całości (na 10 osób) niniejszego zamówienia : ...zł brutto (słownie...zł) (słownie :.)

oferujemy następującą cenę za wykonanie całości (na 10 osób) niniejszego zamówienia : ...zł brutto (słownie...zł) (słownie :.) Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA pieczęć WYKONAWCY NIP... ZAMAWIAJACY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi ul. Jaćwieska 9 19-500 Gołdap Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...

FORMULARZ OFERTY. Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz... DZS/ 7 /2016 Zał. nr 1 SIWZ pieczęć Oferenta FORMULARZ OFERTY Ja niżej podpisany. działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.:.... składam niniejszą

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Józefa Piłsudskiego 4 34 470 Czarny Dunajec ZAPYTANIE OFERTOWE Dla przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn Profesjonalny sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DANE INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ SKŁADAJĄCEJ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ: 1. Nazwa instytucji szkoleniowej... 2. Adres...... 3. Telefon... faks.... 4. E-mail.... 5.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą

WZÓR UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą WZÓR Załącznik 3 do Zapytania ofertowego z dnia 3 czerwca 2011 r. UMOWA W dniu. roku w.. pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy:

UMOWA - WZÓR Nr../2014. zawarta w dniu roku pomiędzy: Załącznik Nr 15. Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1.: Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010

Wzór umowy. UMOWA nr.../2010 załącznik nr 6 Wzór umowy UMOWA nr.../2010 Zawarta w dniu... 2010 r. w Kruszwicy pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy, ul. Rybacka 20 reprezentowany przez: Kierownika - mgr

Bardziej szczegółowo

NIP: 656-18-13-896 reprezentowanym przez: Pana mgr Grzegorza Grzywnowicza Kierownika MGOPS, zwanym dalej Zamawiającym, a... REGON:.

NIP: 656-18-13-896 reprezentowanym przez: Pana mgr Grzegorza Grzywnowicza Kierownika MGOPS, zwanym dalej Zamawiającym, a... REGON:. UMOWA NR MGOPS/POKL/272/../2014 zawarta w Sędziszowie w dniu 2014 r. pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie z siedzibą przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w, pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu... w, pomiędzy: A.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, NIP 873-27-88-954 B. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Radków, dn. 22 kwietnia 2015

Radków, dn. 22 kwietnia 2015 e-mail: gops_radkow@poczta.onet.pl n GMINA RADKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO GMINN'r 'ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 29-135 RADKÓW 99 woj. świętokrzyskie Radków, dn. 22 kwietnia 2015,..1 14/ 54-U

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34

roku w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 zał. nr 1 do SIWZ UMOWA NR FK.272.13.2012 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w związku z realizacją przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Warszawa, dn. 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Pzp) Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. proponujemy: - Łączną cenę brutto (całkowity koszt usługi dla 5 osób):.złotych. słownie:.

FORMULARZ OFERTOWY. proponujemy: - Łączną cenę brutto (całkowity koszt usługi dla 5 osób):.złotych. słownie:. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. zegarowych. Łącznie Zamawiający wymaga zrealizowania 154 godzin zajęć z j. angielskiego i 70 godzin zajęć z matematyki.

1 Przedmiot umowy. zegarowych. Łącznie Zamawiający wymaga zrealizowania 154 godzin zajęć z j. angielskiego i 70 godzin zajęć z matematyki. UMOWA nr.. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i realizacji korepetycji w związku z realizacją projektu systemowego Dobry Start współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645 80 00 /fax. 29 645 86 06. Umowa nr 6/2014/EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645 80 00 /fax. 29 645 86 06. Umowa nr 6/2014/EFS Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13 07-311 Wąsewo tel. 29 645 80 00 /fax. 29 645 86 06 Umowa nr 6/2014/EFS Zawarta w dniu./. /2014 roku w Wąsewie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej Kórnik, dnia 23.07.2012 r. ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Umowa nr zawarta w dniu Załącznik nr 8 do SIWZ CAZ- 633/01/02/MZ/2014/ZP pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 03 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie, Żyraków 137, 39-204 Żyraków, woj. 1 z 10 2010-06-02 13:36 Żyraków: Przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu pn. Czas na aktywność w gminie Żyraków Numer ogłoszenia: 143199-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla określonej liczby osób: Czaplinek, dnia 19.05.2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu systemowego Szansa na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę: ... (miejscowość, data) Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II

Bardziej szczegółowo