Biuletyn informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja Kleszczele 2(4)/2012 Biuletyn informacyjny grudzień 2012 r. biuletyn bezpłatny WESOŁYCH ŚWIĄT Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, pojednania i radości. Niech będzie to czas odpoczynku i wzajemnej życzliwości. Nadchodzący Nowy 2013 Rok niech przyniesie spełnienie marzeń i realizację planów. Burmistrz Kleszczel wraz z pracownikami

2 MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 2 S trona BIULETYN INFORMACYJNY WIECZÓR KOLĘD W DOBROWODZIE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 DZIEŃ SENIORA A P E L Zbliżająca się zima i z tym związane spadki temperatur powodują, iż w trudnej sytuacji znajdują się w szczególności osoby bezdomne, samotnie zamieszkujące i niezaradne życiowo. Są one objęte szczególnym nadzorem ze strony wielu służb, w tym pracowników socjalnych naszego Ośrodka. Informujemy, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia , gdzie zainteresowane służby i osoby potrzebujące mogą otrzymać informację o stanie wolnych miejsc w placówkach (m.in. noclegownie, ogrzewalnie i domy dla bezdomnych),a także o formach świadczonej w nich pomocy. Ponadto przypominamy, iż każdą niepokojącą sytuację związaną z zagrożeniem zdrowia lub życia należy bezzwłocznie zgłaszać na policję nr alarmowy 997, a także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach tel

3 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 3 INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE: co, gdzie, kiedy ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe (zł) Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelnej-Puszkina w Kleszczelach Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany Zakup pieca c.o. do budynku OSP Kleszczele Zakup przyczepy ciągnikowej Zakup rozsiewacza do likwidacji śliskości Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Wyrównanie drogi gminnej biegnącej przez wieś Biała Straż Zasypanie dołów i wyrównanie drogi gminnej dz. 229 oraz zasypanie dołów i wyrównanie drogi gminnej dz Razem około 150 mb Wyrównanie i profilowanie drogi gminnej we wsi Piotrowszczyzna dz. Nr 106/ Zakup wiat przystankowych do wsi Repczyce, Pogreby i Saki Remont dachu agronomówki BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KLESZCZELE-DOBROWODA Ogółem października 2012 r. zakończono zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele Dobrowoda. Obecnie trwa odbiór robót. Kolejnym etapem będzie zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego i przekazanie eksploatatorowi do dalszej eksploatacji. Właściciele nieruchomości będą mogli podłączyć się do kanalizacji po ogłoszeniu warunków podłączenia przez Wodociągi Podlaski sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach. MJ MJ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI ZALESZANY W lipcu 2012 r. zakończono remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany wykonany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: remont dachu wraz z dociepleniem stropu, wymiana stolarki, remont elewacji, remont schodów zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji sanitarnej oraz remont zbiornika ścieków. Całkowita wartość zadania wyniosła ,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł i wkład własny Gminy ,50 zł. MJ INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI 28 września 2012 r. został złożony wniosek PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach w istniejącym pasie drogowym. Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni nawierzchnia bitumiczna, pow m 2, przebudowę chodników nawierzchnia z płyt chodnikowych m 2, szer. 1,25 2,0 m, remont istniejących zjazdów indywidualnych z kostki brukowej 432 m 2, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 24 szt. W ramach robót na skrzyżowaniu z ulicą Puszkina uporządkowana zostanie jego geometria. Skrzyżowanie będzie utrzymane w dotychczasowym kształcie z wyspą pomiędzy wlotami ulicy Puszkina. Natomiast skrzyżowanie z ulicą Białowieską zostanie dowiązane sytuacyjnie i wysokościowo do wykonanej nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej. Całkowity koszt zadania wynosi ,03 zł, w tym dotacja ,00 zł i wkład własny ,03 zł. MJ

4 4 S trona BIULETYN INFORMACYJNY Projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej dotyczy przygotowania TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ i uruchomienia spójnej trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińskomazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V. 2 Trasy rowerowe. Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie, które realizować będzie projekt przy współpracy z Gminą Kleszczele, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządami dróg i lasów. Realizacja projektu będzie składać się z następujących etapów: wytyczanie tras rowerowych, budowa, dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, umożliwiających bezpieczny ruch rowerowy oraz ułatwienie dotarcia do zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, inne roboty budowlane, które zapewnią ciągłość i spójność poszczególnych tras oraz umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego i połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych. Na terenie Gminy Kleszczele trasa rowerowa będzie przebiegała przez Policzną, Kleszczele i Dobrowodę. Termin realizacji inwestycji planowany jest na lata Gmina będzie zobowiązana do utrzymania projektu przez okres 5 lat. Przewidywany całkowity koszt realizacji trasy rowerowej w województwie podlaskim wynosi , 45 zł, z czego przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ,58 zł. Długość trasy rowerowej w województwie podlaskim wynosić będzie ok. 592 km. Natomiast na terenie Gminy Kleszczele trasa rowerowa będzie przebiegała wzdłuż dróg powiatowych o długości m i dróg gminnych o długości m. Całkowite koszty realizacji projektu na terenie Gminy Kleszczele wyniosą szacunkowo ,48 zł, w tym na budowę trasy rowerowej ,65 zł i na infrastrukturę towarzyszącą , 83 zł. Maksymalne dofinansowanie ze środków UE wyniesie ,66 zł, wkład z budżetu państwa ,55 zł, a minimalny wkład własny Gminy 6 723,27 zł. MJ 6 grudnia 2012 r. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony AZBEST 2013 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczele. Wnioski były przyjmowane do 31 października 2012 r. W tym okresie złożono 10 wniosków na demontaż, utylizację i odbiór wyrobów zawierających azbest oraz 63 wnioski na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. MJ Gmina Kleszczele zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii KOLEKTORY SŁONECZNE Europejskiej na zakup i montaż kolektorów słonecznych na dachach budynków należących do mieszkańców gminy. Podstawą przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z ankietą. Deklaracje przyjmowane są od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Obecnie wpłynęło 24 wnioski. Projekt realizowany będzie przez Gminę jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unii europejskiej. MJ INFORMACJE DLA MIESZKAŃCOW AGREAGAT PRĄDOTWÓRCZY W HYDROFORNI W KLESZCZELACH W listopadzie 2012 r. Podlaski Urząd Wojewódzkii w Bialymstoku przekazał nieodpłatnie na własność Gminy agregat prądotwórczy. Agregat służy do zabezpieczenia ciągłości dostaw wody w wypadku braku zasilania z linii energetycznej. Wartość agregatu została wyceniona na zł. JK ROZBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski w 2012 r. zrealizowała trzy inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznych: zakończono budowę podziemnej linii średniego napięcia 15 kv, podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia i przebudowę stacji transformatorowej w rejonie ulicy Agregat prądotwórczy Białowieskiej, Wiśniowej i Wschodniej (za lecznicą). Powyższe sieci posłużą do zasilania nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Siedem z dwunastu nieruchomości znalazło nabywców zakończono budowę linii średniego napięcia 15 kv i linii niskiego napięcia, budowę dwóch stacji transformatorowych na terenie okalającym zbiornik wodny Repczyce. Sieci powyższe posłużą do zasilania działek wokół zbiornika wodnego Repczyce zakończono budowę napowietrznej linii energetycznej średniego napięci 15 kv, napowietrznej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia we wsi Policzna, do zasilania nowo budowanych budynków mieszkalnych. MF REMONT MOSTU W KLESZCZELACH Na rzece Nurzec od maja do listopada 2012 r. trwał remont mostu. Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą remontu była firma MERX Sp. z o.o. z Białegostoku. Za oznakowanie drogi krajowej tj. ul. 1 Maja i ul. Kolejowej odpowiada zarządca czyli GDDKiA. JK

5 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 5 KTO ODŚNIEŻA? GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD REGION W BIELSKU PODLASKIM TEL Droga krajowa nr 66 (Suchowolce, ul. 1 Maja, Plac Parkowy, ul. Kolejowa) ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W SIEMIATYCZACH TEL Od ronda przy piekarni w kierunku Siemiatycz Od ronda w kierunku Hajnówki ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE TEL , Kleszczele, ul. Akacjowa Pogreby; Kleszczele, ul. Akacjowa Żuki Mołoczki; Piotrowszczyzna Gruzka do drogi wojewódzkiej Nr693; Kleszczele, ul. Mickiewicza ul. Boćkowska Wólka Wygonowska; ul. Białowieska Policzna; ul. Dobrowodzka Dobrowoda (w Dobrowodzie ul. Kleszczelowska ul. Kolejowa) rondo przy piekarni do zjazdu do stacji kolejowej PKP; Suchowolce Saki-Toporki; GMINA KLESZCZELE, REFERAT INWESTYCJI I ŚRODOWISKA, tel wew. 28 Drogi gminne JK PODATKI W 2013 R. Na podstawie uchwały Nr XV/105/12 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono następujące stawki podatku od nieruchomości: 1) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,68 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 2) od budowli 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 3) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,39 zł od 1 m 2 powierzchni. Na podstawie Uchwały Nr XV/106/12 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów uchwalono roczną wysokość stawki opłaty od posiadania jednego psa 47,00 zł. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 75,86 zł za 1 dt. Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego wynosi 379,30 zł, natomiast od ha przeliczeniowego 189,65 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. w wysokości 186,42 zł za 1 m 3. Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku ponad 40 lat wynosi 41,01 zł. IC GMINA KLESZCZELE ZOSTAŁA FINALISTĄ IV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYJAZNA WIEŚ W KATEGORII INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Gmina Kleszczele zgłosiła projekt Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach do konkursu Przyjazna Wieś na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych. Celem organizacji konkursu było pokazanie przykładów dobrych projektów realizowanych w ramach programów finansujących działania skierowane na wsparcie infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej na wsi oraz promocję lokalnych społeczności, które najatrakcyjniej zainwestowały środki finansowe i zasoby ludzkie w swój mikroregion, wykorzystując fundusze unijne. W dniu 7 grudnia podczas Podlaskiego Forum Agroturystycznego zostały wręczone statuetki oraz nagrody pieniężne dla finalistów konkursu. MP

6 6 S trona BIULETYN INFORMACYJNY NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Gmina Kleszczele oferuje do sprzedaży w 2013 r. następujące nieruchomości: jedenaście nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dobrowoda przy zalewie w Repczycach. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości powyższe przeznaczone są pod budownictwo letniskowe i pensjonatowe pięć nieruchomości położonych w Kleszczelach przy ulicy Wiśniowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości powyższe przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne trzy nieruchomości położone w Kleszczelach przy drodze krajowej w kierunku do Czeremchy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo przemysłowe i usługowe po jednej nieruchomości we wsiach: Suchowolce, Pogreby, Biała Straż, Piotrowszczyzna. MF SPOTKANIA KONSULTACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 W Gminie Kleszczele odbyły się 3 spotkania konsultacyjne organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura Dwa spotkania miały miejsce w świetlicy w Daszach, a jedno w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach. Celem spotkań były konsultacje zainteresowanych osób i podmiotów, których projekt planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu planu, a także eksperci przyrodnicy. Podczas spotkań utworzony został Zespół Lokalnej Współpracy. Plany zadań ochronnych oraz zasięg i położenie Obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PHL znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku MP WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 R. Gmina Kleszczele udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy na podstawie rozstrzygniętego w dniu 5 kwietnia 2012 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r.(poz 1 i 2) oraz na podstawie ofert realizacji zadań publicznych złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) JC L.p. Organizacja 1 MKS Orzeł Kleszczele 2 ULKS Orzeł Kleszczele 3 Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej 4 MKS Orzeł Kleszczele Nazwa zadania Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego Całkowita wartość zadania DOFINANSOWANIE DLA OSP KLESZCZELE Dotacja przyznana w 2012r zł zł Sport dla wszystkich zł zł Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego drużyny dziecięcej ,60 zł W ramach umowy zawartej w dniu 17 sierpnia 2012 r. w Białymstoku pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Kleszczele, dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Kleszczelach w wysokości zł. Zakupiono zestaw poduszek hydraulicznych wysokociśnieniowych, ubranie ochronne 1 kpl., hełm strażacki CALISIA - 1 szt.,silnik do motopompy JC ZAKUPIONE WYPOSAŻENIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

7 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 7 NOWY RADNY GMINY KLESZCZELE Wojewoda Podlaski zarządzeniem zastępczym z dnia r. wygasił mandat radnego Sabera Hassoun z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Kleszczele. W dniu r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kleszczelach. Wybierano jednego radnego w okręgu Nr 9 w Kleszczelach. W związku ze zgłoszeniem jednego kandydata mandat radnego został obsadzony bez przeprowadzania głosowania. Radnym Gminy Kleszczele został Pan Aleksy Roszczenko, który na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach złoży ślubowanie. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W SOŁECTWACH Gmina w liczbach stan na r. Ludność: w tym: kobiet 1415 mężczyzn 1377 W 2012 r.: urodziło się 12 dzieci zmarło 49 osób związek małżeński zawarło 40 mieszkańców, wymeldowało się z pobytu stałego 36 osób, zameldowało się na pobyt stały 21 osób, wymieniono 141 dowodów osobistych. E.Sz. W.S. W dniu 10 lipca 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Toporki. Sołtysem sołectwa Toporki została wybrana Pani Wiesława Bakun. W dniu 25 września 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Kuraszewo. Sołtysem sołectwa Kuraszewo została wybrana Pani Luba Plasun. W dniu 26 września 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Toporki. Członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Toporki została wybrana Pani Aliona Kowszuk. J.W. KATALOG ELEKTRONICZNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZELACH Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach informuje, iż istnieje możliwość wyszukiwania książek znajdujących się w naszej bibliotece, poprzez e-katalog, który zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem Katalog umożliwia wyszukiwanie książek, nie tylko w naszej bibliotece, ale też wielu innych. Do chwili obecnej wprowadzono około 3500 woluminów, stopniowo będą wprowadzane następne. Możliwość odnalezienia poszukiwanej książki w ciągu kilku sekund może być dużym udogodnieniem dla zainteresowanych osób. Zapraszamy do korzystania z katalogu. Istnieje również możliwość telefonicznego zamówienia książki ( ). Kierownik MBP Anna Szczygoł PRACE PRZY UL. CIASNEJ W KLESZCZLACH W okresie wrzesień - październik br. został wyczyszczony i częściowo wznowiony rów przydrożny na końcowym odcinku o długości około 250 mb. ul. Ciasnej. Rów ten odprowadza wody powierzchniowe z ul. Ciasnej do rowu przy torach kolejowych. FUNDUSZ SOŁECKI 2013 Do 30 września 2012 r. składane były wnioski sołectw o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację w 2013 roku przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Sołectwa z naszej gminy zgłosiły następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego: BIAŁA STRAŻ wyżwirowanie i wyrównanie drogi gminnej nr B 2892,48 zł zakup i postawienie drewnianej, zamykanej tablicy ogłoszeń 2000 zł zakup tablic z nazwą miejscowości oraz ich zamontowanie 800 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 5692,48 zł DASZE zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej (regał na naczynia, kuchenka gazowa z butlą, czajnik) oraz stojaka na rowery 4000 zł zakup farby do pomalowania pomieszczeń OSP 1500 zł remont przepustu i wyrównanie dróg gruntowych 5634,19 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 11134,19 zł DOBROWODA zakup siatki i słupów do wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej 5700 zł zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej karnisze, firanki, rolety, siatki przeciw owadom, garnki, dzbanki, stoły, krzesła) 5083,11 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 10783,11 zł GRUZKA wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej 6369,56 zł KURASZEWO zagospodarowanie działki nr 36 o pow. 0,25 ha (drewniana altanka, stół, ławki, kosz na śmieci, donice, krzewy i kwiaty, siatka do gry w siatkówkę) 6394,63 zł PIOTROWSZCZYZNA zakup przystanku autobusowego 4000 zł wyrównanie drogi gminnej Piotrowszczyzna Dasze Nr ,63 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 5742,63 zł POGREBY wyrównanie drogi gminnej nr B Pogreby Żuki 6921,25 zł POLICZNA zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, doniczki) 8952,49 zł REPCZYCE naprawa drogi we wsi Repczyce 6219,09 zł SAKI zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy (stoły, krzesła, farba, bateria łazienkowa, przewody i zawory sanitarne, kosz na śmieci, kosa spalinowa) 7400,79 zł zakup słupów metalowych, farby i cementu do ustawienia tabliczek informacyjnych z numerami domów 1000 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 8400,79 zł SUCHOWOLCE zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (drzwi wewnętrzne, lodówka, krzesła, farba, obrusy, ceraty, naczynia, gra piłkarzyki, kosiarka do trawy) 8350,64 zł TOPORKI równanie drogi gminnej nr dz ,94 zł ZALESZANY zakup dwóch wiat przystankowych 6620,33 zł ŻUKI zakup oraz wstawienie okien i drzwi zewnętrznych do świetlicy 6194,02 zł J. W.

8 8 S trona BIULETYN INFORMACYJNY FINAŁ KONKURSU "WARTO BYĆ DOBRYM" - KTO WYGRAŁ ROWER? 19 czerwca 2012 r. nastąpiło podsumowanie akcji,,warto być dobrym w Zespole Szkół w Kleszczelach. Kandydatami do tytułu laureata i zdobycia nagrody głównej- roweru marki Kross byli następujący uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach: - Szymon Porowski kl. I, - Maria Markiewicz kl. II, - Martyna Omelianowicz kl. IV, - Natalia Leoniuk kl. VI. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ewa Borona wylosowała finalistę konkursu Natalię Leoniuk z kl. VI Szkoły Podstawowej. O Ś W I A T A Dyrektor Zespołu Szkół Sławomir Treszczotko PRZYRODA WOKÓŁ NAS KONKURS PLASTYCZNY W Zespole Szkół w Kleszczelach w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 został przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem Przyroda wokół nas Organizatorami były nauczycielki: Anna Salińska-Szymczuk i Joanna Jarocewicz. Celem konkursu było propagowanie walorów przyrodniczych Podlasia oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania działalności twórczej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV VI Szkoły Podstawowej i klas I-III gimnazjum. Wpłynęło 21 prac plastycznych w różnych technikach: szkic ołówkiem, rysunek pastelami, collage. Jury wyłoniło i nagrodziło następujących uczniów: Kategoria I klasy IV VI SP I miejsce Katarzyna Szczuka kl. VI i Agnieszka Jakubowska kl. VI II miejsce Małgorzata Jawdosiuk kl. VI i Ewelina Okuń kl. VI III miejsce Agnieszka Huk kl. IV Wyróżnienie Anna Klimuk kl V, Karolina Misiuk kl VI, Paulina Kozłowska kl. V Kategoria II gimnazjum I miejsce Kacper Towarek kl. III; Michalina Towarek kl. II II miejsce Ewa Borona kl. III, Barbara Jarocewicz kl. III III miejsce Luiza Wierszko kl. III Wyróżnienie Magdalena Martynowicz kl. II, Michał Kolenda kl. III Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie. Odbył się uroczysty apel, na którym wręczono nagrody w obecności pani Burmistrz Ireny Niegierewicz, która gratulowała uczniom efektów dokonań artystycznych i podziwiała prace młodych plastyków. Nagrody ufundowane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorowi za pomoc w realizacji projektu. Anna Salińska-Szymczuk, Joanna Jarocewicz WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 9 października 2012 r. odbyły się w Zespole Szkół w Kleszczelach wybory do samorządu szkolnego. Poprzedziła je zacięta kampania wyborcza, w której kandydaci prezentowali swoje programy. W głosowaniu wzięło udział 144 uczniów a oto jak rozłożyły się głosy: Magdalena Maria Martynowicz 35 Michał Niegierewicz 33 Michalina Towarek 28 Magdalena Misiuk 17 Ewa Kozłowska ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KLESZCZELACH W dniu 10 października 2012 roku o godz w Zespole Szkół w Kleszczelach odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kleszczelach. W ślubowaniu wzięło udział 12 uczniów I klasy SP w Kleszczelach. Następnie o godz odbyło się ślubowanie klasy pierwszej Gimnazjum w Kleszczelach. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 12 października 2012 r. miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Szkół w Kleszczelach. Uczniowie zaprezentowali skecze i piosenki traktujące w humorystyczny sposób pracę pedagogów i innych pracowników szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Sławomir Treszczotko

9 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 9 UCZNIOWIE GIMNAZJUM MYŚLĄ JUŻ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI 8 listopada 2012 r. uczniowie klas II i III gimnazjum mieli spotkanie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze. Spotkanie odbyło się w ramach cotygodniowych godzin wychowawczych, na których realizowane są warsztaty pt. Doradztwo zawodowe w gimnazjum prowadzone przez pedagoga szkolnego. Podczas tych zajęć uczniowie poznają wymagania rynku pracy, kreślą swoja drogę zawodową, uczą się pisać CV, podanie, rozwiązują testy, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, mówią o planach, itp.,,przez ZABAWĘ ROZWIJAMY SIĘ I POZNAJEMY ŚWIAT- INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE KLESZCZELE Co jakiś czas, na takie warsztaty zapraszani będą przedstawiciele różnych zawodów, by uczniowie mieli okazję zadać pytanie, podyskutować, być może rozbudzić w sobie uśpione pasje. Funkcjonariusze SG opowiedzieli uczniom o specyfice swojej pracy (służby), o zasadach naboru, o testach, które trzeba przejść aby się dostać do pracy w Straży Granicznej, potem odbyła się projekcja filmu, która przybliżyła uczniom ten zawód. Na niektórych twarzach widać było wielkie zainteresowanie i skupienie. Na pewno wśród uczniów są potencjalni funkcjonariusze SG. Spotkanie trwało 45 minut, uczniowie stwierdzili, że zdecydowanie za krótko. Pedagog szkolny Zakończyły się zajęcia realizowane w ramach projektu,,przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat- indywidualizacja nauczania klas I- III szkoły podstawowej w Gminie Kleszczele. W projekcie uczestniczyło 24 uczniów oraz 3 prowadzące nauczycielki. W naszej placówce pozostają zakupione wcześniej pomoce naukowe i laptop. Pomoce będą wykorzystywane w następnych latach szkolnych na lekcjach w kl. I- III, zaś laptop posłuży nauczycielom do przygotowywania atrakcyjnych form i metod nauczania. Całkowita wartość projektu wyniosła zł, w tym płatność ze środków europejskich ,45 zł a z dotacji celowej z budżetu krajowego 499,55 zł. Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczelach- Sławomir Treszczotko. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W roku szkolnym 2012/2013 do Przedszkola w Kleszczelach uczęszcza 49 dzieci: 14- sześciolatków, 12 pięciolatków, 14 czterolatków i 9 trzylatków. Jesienią w przedszkolu gościliśmy Teatr Forma z Białegostoku ze spektaklem Kubuś Puchatek, Studio Artystyczne Magik z przedstawieniem pt. Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska, a także Muzyków z Opery Filharmonii Podlaskiej z audycją muzyczną pt. Gdzie się podziały interwały oraz Śpiewająca Akademia. Przedszkole przystąpiło do programu organizowanego przez Tymbark Kubusiowi Przyjaciele Natury. Program ten ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzieci z obu grup biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Zapobiegajmy Pożarom oraz w akcji Góra Grosza organizowanym przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6 grudnia 2012 r. zawitał do przedszkola św. Mikołaj. Dzieci spotkały go w szatni w momencie wkładania upominków do butów. Bardzo się z tego ucieszyły i zaprosiły do przedszkola. Aby podziękować za odwiedziny śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Mikołaj trochę się spieszył, ponieważ miał jeszcze wiele przedszkoli do odwiedzenia. Dzieci piosenką Mikołaju, żegnaj nam, wszyscy tu czekamy, wróć za rok pożegnały Mikołaja. Dyrektor Krystyna Jakubowska

10 10 S trona BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA BIBLIOTEKI Biblioteka miejsce nauki i rozrywki Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jest to widoczne i oczywiste, a co więcej nieodwracalne. Zmiany zachodzą we wszystkich dziedzinach życia, dotyczy to również bibliotek. Aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami biblioteka musi energicznie zabiegać o czytelnika. Niezwykle ważną część aktywności placówki są działania na rzecz dzieci i młodzieży. Biblioteka jest pierwszym przewodnikiem dziecka w świecie literatury i to głównie od niej zależy, aby literacką przygodę i przyjaźń z książką dziecko rozpoczęło jak najwcześniej. W tym celu biblioteka prowadzi szereg prac związanych z promocją czytelnictwa, są to: konkursy, gry i zabawy biblioteczne, wystawki okolicznościowe, dyskusje, cykl głośnego czytania, rozwiązywanie krzyżówek literackich, przyjęto do biblioteki kilka wycieczek. KONKURS NT. ZABYTKÓW REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Dzięki bibliotece dzieci mogą nie tylko wziąć udział w konkursach szkolnych, ale też i w regionalnych. Między innymi Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach umożliwiła naszej młodzieży udział w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska. Tematyka konkursu dotyczyła zabytków regionu Puszczy Białowieskiej - Prezentacja istniejącego zabytku lub Moja nominacja do zabytku regionu. Konkurs objęty był Honorowym Patronem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace autorskie w formie prezentacji multimedialnych lub fotoreportaży. W celu przybliżenia regulaminu konkursu i tematyki zabytków regionu biblioteka zorganizowała spotkanie z panem Mirosławem Stepaniukiem-Prezesem Zarządu LGD PB. Tematyka prac była różna: kościół, cerkiew, synagoga w Milejczycach, cerkiew w Rogaczach, budynek dawnej poczty w Policznej, cerkiew w Wólce. Większość prac miała formę prezentacji multimedialnych. Podsumowanie konkursu odbyło się 30 marca 2012 r. w Hajnówce. Cieszy bardzo to, że laureatką III miejsca została Ewelina Młodzianowska uczennica I klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Kleszczelach, która przygotowała prezentację multimedialną o Dworze w Jodłówce. TYDZIEŃ BIBLIOTEK BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE Z okazji Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach we współpracy z biblioteką szkolną w maju 2012 r. zorganizowały gry i zabawy stolikowe dla najmłodszych dzieci, wycieczkę i głośne czytanie dla dzieci z zerówki, wycieczkę i głośne czytanie dla dzieci z przedszkola oraz głośne czytanie w plenerze książeczek dla dzieci z grupy świetlicowej r. został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem Mój ulubiony bohater książkowy. Celem konkursu była popularyzacja literatury, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej. Na konkurs wpłynęło 48 prac. Laureatami konkursu zostali: Kategoria klasy I-III I miejsce - Michał Iwaniuk II miejsce - Damian Artemiuk i Paulina Pytel III miejsce - Karolina Sidoruk, Katarzyna Liskowiecka wyróżnienie- Karolina Polak, Natalia Szymczak Kategoria klasy IV-VI I miejsce - Barbara Kolenda II miejsce - Ewelina Okuń, Katarzyna Szczuka III miejsce - Agnieszka Huk wyróżnienie - Jakub Tokajuk Kategoria gimnazjum I miejsce - Joanna Jawdosiuk II miejsce - Magda Roszczenko, Kacper January Towarek III miejsce -Roksana Stopa wyróżnienie Mateusz Zazuliński, Joanna Rybicka

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja 4 17-250 Kleszczele 2/2011 Biuletyn informacyjny Grudzień 2011 r. biuletyn bezpłatny W numerze nr strony Inwestycje w naszej gminie 2 Remont cerkwi w Sakach 6 Co

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218

BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Dzień Samorządu Terytorialnego. www.gminazamosc.pl. str. 12 MIESIĘCZNIK NR 6 (39) ISSN 1689-7218 ISSN 1689-7218 BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl MIESIĘCZNIK NR 6 (39) lipiec 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne Dzień Samorządu Terytorialnego str. 12 Biuletyn lipiec 2012 2 kultura

Bardziej szczegółowo

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków

Kompres. W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice. Usuwanie azbestu - trwa II nabór wniosków Kompres Czasopismo Gminy Strzyżewice egzemplarz bezpłatny ISSN 1429-2769 Nr 6/2012 (136) Listopad/Grudzień W co inwestowaliśmy w 2012r. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzyżewice Usuwanie azbestu -

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/

R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. R E A L I Z A C J A kierunków polityki społeczno-gospodarczej w 2009 r. /zadań społeczno-gospodarczych/ ---------- Kierunki polityki społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku

Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ KWARTALNIK ROZDAWANY BEZPŁATNIE WRZESIEŃ 2013 NAKŁAD 2500 EGZ. ISSN 2083-6414 Nr 10/2013 Stacja Uzdatniania Wody oddana do użytku 30 czerwca br. uroczyście zakończono

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt!!! W numerze m.in.: Kultura - str. 8-10; 19; 27-28. Inwestycje w gminie i mieście - str. 11-18. Wydarzenia - str.

Wesołych Świąt!!! W numerze m.in.: Kultura - str. 8-10; 19; 27-28. Inwestycje w gminie i mieście - str. 11-18. Wydarzenia - str. BIULETYN KRAJEŃSKI Kwartalnik Nr 4 (7) Grudzień 2012 biuletyn bezpłatny ISSN 2083-1250 esołych Świąt!!! numerze m.in.: ydarzenia - str. 4-10; 20-26 Inwestycje w gminie i mieście - str. 11-18 Kultura -

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

JUBILEUSZ 50 LAT POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO + nnnnnnnnnnnnnnnnnn N r 2 ( 3 7 ) 2 0 1 4 ( k w i e c i e ń, m a j, c z e r w i e c ) k w a r t a l n i k BIULETYN INFORMACYJNY GOKiCz, RADY I URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Zakończył się rok szkolny i rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo