Biuletyn informacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn informacyjny"

Transkrypt

1 Urząd Miejski w Kleszczelach ul. 1 Maja Kleszczele 2(4)/2012 Biuletyn informacyjny grudzień 2012 r. biuletyn bezpłatny WESOŁYCH ŚWIĄT Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, pojednania i radości. Niech będzie to czas odpoczynku i wzajemnej życzliwości. Nadchodzący Nowy 2013 Rok niech przyniesie spełnienie marzeń i realizację planów. Burmistrz Kleszczel wraz z pracownikami

2 MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU 2 S trona BIULETYN INFORMACYJNY WIECZÓR KOLĘD W DOBROWODZIE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 DZIEŃ SENIORA A P E L Zbliżająca się zima i z tym związane spadki temperatur powodują, iż w trudnej sytuacji znajdują się w szczególności osoby bezdomne, samotnie zamieszkujące i niezaradne życiowo. Są one objęte szczególnym nadzorem ze strony wielu służb, w tym pracowników socjalnych naszego Ośrodka. Informujemy, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia , gdzie zainteresowane służby i osoby potrzebujące mogą otrzymać informację o stanie wolnych miejsc w placówkach (m.in. noclegownie, ogrzewalnie i domy dla bezdomnych),a także o formach świadczonej w nich pomocy. Ponadto przypominamy, iż każdą niepokojącą sytuację związaną z zagrożeniem zdrowia lub życia należy bezzwłocznie zgłaszać na policję nr alarmowy 997, a także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczelach tel

3 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 3 INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE: co, gdzie, kiedy ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2012 ROK Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe (zł) Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Dobrowoda ul. Cicha i Spokojna Dokumentacja techniczna na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczelach ul. Wiśniowa Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kościelnej-Puszkina w Kleszczelach Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany Zakup pieca c.o. do budynku OSP Kleszczele Zakup przyczepy ciągnikowej Zakup rozsiewacza do likwidacji śliskości Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków Wyrównanie drogi gminnej biegnącej przez wieś Biała Straż Zasypanie dołów i wyrównanie drogi gminnej dz. 229 oraz zasypanie dołów i wyrównanie drogi gminnej dz Razem około 150 mb Wyrównanie i profilowanie drogi gminnej we wsi Piotrowszczyzna dz. Nr 106/ Zakup wiat przystankowych do wsi Repczyce, Pogreby i Saki Remont dachu agronomówki BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KLESZCZELE-DOBROWODA Ogółem października 2012 r. zakończono zadanie pn. Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele Dobrowoda. Obecnie trwa odbiór robót. Kolejnym etapem będzie zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego i przekazanie eksploatatorowi do dalszej eksploatacji. Właściciele nieruchomości będą mogli podłączyć się do kanalizacji po ogłoszeniu warunków podłączenia przez Wodociągi Podlaski sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach. MJ MJ REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI ZALESZANY W lipcu 2012 r. zakończono remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Zaleszany wykonany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W ramach projektu wykonane zostały następujące prace: remont dachu wraz z dociepleniem stropu, wymiana stolarki, remont elewacji, remont schodów zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji sanitarnej oraz remont zbiornika ścieków. Całkowita wartość zadania wyniosła ,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł i wkład własny Gminy ,50 zł. MJ INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI 28 września 2012 r. został złożony wniosek PRZEBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Kościelnej w Kleszczelach w istniejącym pasie drogowym. Zakres robót obejmuje: przebudowę nawierzchni jezdni nawierzchnia bitumiczna, pow m 2, przebudowę chodników nawierzchnia z płyt chodnikowych m 2, szer. 1,25 2,0 m, remont istniejących zjazdów indywidualnych z kostki brukowej 432 m 2, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 24 szt. W ramach robót na skrzyżowaniu z ulicą Puszkina uporządkowana zostanie jego geometria. Skrzyżowanie będzie utrzymane w dotychczasowym kształcie z wyspą pomiędzy wlotami ulicy Puszkina. Natomiast skrzyżowanie z ulicą Białowieską zostanie dowiązane sytuacyjnie i wysokościowo do wykonanej nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej. Całkowity koszt zadania wynosi ,03 zł, w tym dotacja ,00 zł i wkład własny ,03 zł. MJ

4 4 S trona BIULETYN INFORMACYJNY Projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej dotyczy przygotowania TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ i uruchomienia spójnej trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińskomazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V. 2 Trasy rowerowe. Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie, które realizować będzie projekt przy współpracy z Gminą Kleszczele, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządami dróg i lasów. Realizacja projektu będzie składać się z następujących etapów: wytyczanie tras rowerowych, budowa, dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, umożliwiających bezpieczny ruch rowerowy oraz ułatwienie dotarcia do zabytków i miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, inne roboty budowlane, które zapewnią ciągłość i spójność poszczególnych tras oraz umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego i połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne), oznakowanie tras rowerowych, budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych. Na terenie Gminy Kleszczele trasa rowerowa będzie przebiegała przez Policzną, Kleszczele i Dobrowodę. Termin realizacji inwestycji planowany jest na lata Gmina będzie zobowiązana do utrzymania projektu przez okres 5 lat. Przewidywany całkowity koszt realizacji trasy rowerowej w województwie podlaskim wynosi , 45 zł, z czego przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ,58 zł. Długość trasy rowerowej w województwie podlaskim wynosić będzie ok. 592 km. Natomiast na terenie Gminy Kleszczele trasa rowerowa będzie przebiegała wzdłuż dróg powiatowych o długości m i dróg gminnych o długości m. Całkowite koszty realizacji projektu na terenie Gminy Kleszczele wyniosą szacunkowo ,48 zł, w tym na budowę trasy rowerowej ,65 zł i na infrastrukturę towarzyszącą , 83 zł. Maksymalne dofinansowanie ze środków UE wyniesie ,66 zł, wkład z budżetu państwa ,55 zł, a minimalny wkład własny Gminy 6 723,27 zł. MJ 6 grudnia 2012 r. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony AZBEST 2013 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kleszczele. Wnioski były przyjmowane do 31 października 2012 r. W tym okresie złożono 10 wniosków na demontaż, utylizację i odbiór wyrobów zawierających azbest oraz 63 wnioski na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. MJ Gmina Kleszczele zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii KOLEKTORY SŁONECZNE Europejskiej na zakup i montaż kolektorów słonecznych na dachach budynków należących do mieszkańców gminy. Podstawą przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z ankietą. Deklaracje przyjmowane są od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Obecnie wpłynęło 24 wnioski. Projekt realizowany będzie przez Gminę jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unii europejskiej. MJ INFORMACJE DLA MIESZKAŃCOW AGREAGAT PRĄDOTWÓRCZY W HYDROFORNI W KLESZCZELACH W listopadzie 2012 r. Podlaski Urząd Wojewódzkii w Bialymstoku przekazał nieodpłatnie na własność Gminy agregat prądotwórczy. Agregat służy do zabezpieczenia ciągłości dostaw wody w wypadku braku zasilania z linii energetycznej. Wartość agregatu została wyceniona na zł. JK ROZBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski w 2012 r. zrealizowała trzy inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznych: zakończono budowę podziemnej linii średniego napięcia 15 kv, podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia i przebudowę stacji transformatorowej w rejonie ulicy Agregat prądotwórczy Białowieskiej, Wiśniowej i Wschodniej (za lecznicą). Powyższe sieci posłużą do zasilania nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Siedem z dwunastu nieruchomości znalazło nabywców zakończono budowę linii średniego napięcia 15 kv i linii niskiego napięcia, budowę dwóch stacji transformatorowych na terenie okalającym zbiornik wodny Repczyce. Sieci powyższe posłużą do zasilania działek wokół zbiornika wodnego Repczyce zakończono budowę napowietrznej linii energetycznej średniego napięci 15 kv, napowietrznej stacji transformatorowej oraz podziemnej linii energetycznej niskiego napięcia we wsi Policzna, do zasilania nowo budowanych budynków mieszkalnych. MF REMONT MOSTU W KLESZCZELACH Na rzece Nurzec od maja do listopada 2012 r. trwał remont mostu. Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą remontu była firma MERX Sp. z o.o. z Białegostoku. Za oznakowanie drogi krajowej tj. ul. 1 Maja i ul. Kolejowej odpowiada zarządca czyli GDDKiA. JK

5 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 5 KTO ODŚNIEŻA? GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD REGION W BIELSKU PODLASKIM TEL Droga krajowa nr 66 (Suchowolce, ul. 1 Maja, Plac Parkowy, ul. Kolejowa) ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W SIEMIATYCZACH TEL Od ronda przy piekarni w kierunku Siemiatycz Od ronda w kierunku Hajnówki ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE TEL , Kleszczele, ul. Akacjowa Pogreby; Kleszczele, ul. Akacjowa Żuki Mołoczki; Piotrowszczyzna Gruzka do drogi wojewódzkiej Nr693; Kleszczele, ul. Mickiewicza ul. Boćkowska Wólka Wygonowska; ul. Białowieska Policzna; ul. Dobrowodzka Dobrowoda (w Dobrowodzie ul. Kleszczelowska ul. Kolejowa) rondo przy piekarni do zjazdu do stacji kolejowej PKP; Suchowolce Saki-Toporki; GMINA KLESZCZELE, REFERAT INWESTYCJI I ŚRODOWISKA, tel wew. 28 Drogi gminne JK PODATKI W 2013 R. Na podstawie uchwały Nr XV/105/12 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono następujące stawki podatku od nieruchomości: 1) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,68 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 2) od budowli 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 3) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,77 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,39 zł od 1 m 2 powierzchni. Na podstawie Uchwały Nr XV/106/12 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów uchwalono roczną wysokość stawki opłaty od posiadania jednego psa 47,00 zł. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. w wysokości 75,86 zł za 1 dt. Stawka podatku rolnego od 1 ha fizycznego wynosi 379,30 zł, natomiast od ha przeliczeniowego 189,65 zł. Do naliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. w wysokości 186,42 zł za 1 m 3. Stawka podatku leśnego za 1 ha fizyczny lasu w wieku ponad 40 lat wynosi 41,01 zł. IC GMINA KLESZCZELE ZOSTAŁA FINALISTĄ IV EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZYJAZNA WIEŚ W KATEGORII INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Gmina Kleszczele zgłosiła projekt Budowa budynku zaplecza sanitarnego do obsługi kąpieliska przy zalewie w Repczycach do konkursu Przyjazna Wieś na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich w zakresie infrastruktury przy wsparciu środków unijnych. Celem organizacji konkursu było pokazanie przykładów dobrych projektów realizowanych w ramach programów finansujących działania skierowane na wsparcie infrastruktury technicznej, społecznej i ekologicznej na wsi oraz promocję lokalnych społeczności, które najatrakcyjniej zainwestowały środki finansowe i zasoby ludzkie w swój mikroregion, wykorzystując fundusze unijne. W dniu 7 grudnia podczas Podlaskiego Forum Agroturystycznego zostały wręczone statuetki oraz nagrody pieniężne dla finalistów konkursu. MP

6 6 S trona BIULETYN INFORMACYJNY NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY Gmina Kleszczele oferuje do sprzedaży w 2013 r. następujące nieruchomości: jedenaście nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dobrowoda przy zalewie w Repczycach. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości powyższe przeznaczone są pod budownictwo letniskowe i pensjonatowe pięć nieruchomości położonych w Kleszczelach przy ulicy Wiśniowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości powyższe przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne trzy nieruchomości położone w Kleszczelach przy drodze krajowej w kierunku do Czeremchy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczele powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo przemysłowe i usługowe po jednej nieruchomości we wsiach: Suchowolce, Pogreby, Biała Straż, Piotrowszczyzna. MF SPOTKANIA KONSULTACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 W Gminie Kleszczele odbyły się 3 spotkania konsultacyjne organizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie opracowania planów zadań ochronnych dla obszaru Natura Dwa spotkania miały miejsce w świetlicy w Daszach, a jedno w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach. Celem spotkań były konsultacje zainteresowanych osób i podmiotów, których projekt planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu planu, a także eksperci przyrodnicy. Podczas spotkań utworzony został Zespół Lokalnej Współpracy. Plany zadań ochronnych oraz zasięg i położenie Obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca PLB i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PHL znajdują się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku MP WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2012 R. Gmina Kleszczele udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy na podstawie rozstrzygniętego w dniu 5 kwietnia 2012 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r.(poz 1 i 2) oraz na podstawie ofert realizacji zadań publicznych złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) JC L.p. Organizacja 1 MKS Orzeł Kleszczele 2 ULKS Orzeł Kleszczele 3 Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej 4 MKS Orzeł Kleszczele Nazwa zadania Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego Całkowita wartość zadania DOFINANSOWANIE DLA OSP KLESZCZELE Dotacja przyznana w 2012r zł zł Sport dla wszystkich zł zł Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Sportowego drużyny dziecięcej ,60 zł W ramach umowy zawartej w dniu 17 sierpnia 2012 r. w Białymstoku pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Gminą Kleszczele, dofinansowano zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Kleszczelach w wysokości zł. Zakupiono zestaw poduszek hydraulicznych wysokociśnieniowych, ubranie ochronne 1 kpl., hełm strażacki CALISIA - 1 szt.,silnik do motopompy JC ZAKUPIONE WYPOSAŻENIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

7 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 7 NOWY RADNY GMINY KLESZCZELE Wojewoda Podlaski zarządzeniem zastępczym z dnia r. wygasił mandat radnego Sabera Hassoun z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Kleszczele. W dniu r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kleszczelach. Wybierano jednego radnego w okręgu Nr 9 w Kleszczelach. W związku ze zgłoszeniem jednego kandydata mandat radnego został obsadzony bez przeprowadzania głosowania. Radnym Gminy Kleszczele został Pan Aleksy Roszczenko, który na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach złoży ślubowanie. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE W SOŁECTWACH Gmina w liczbach stan na r. Ludność: w tym: kobiet 1415 mężczyzn 1377 W 2012 r.: urodziło się 12 dzieci zmarło 49 osób związek małżeński zawarło 40 mieszkańców, wymeldowało się z pobytu stałego 36 osób, zameldowało się na pobyt stały 21 osób, wymieniono 141 dowodów osobistych. E.Sz. W.S. W dniu 10 lipca 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Toporki. Sołtysem sołectwa Toporki została wybrana Pani Wiesława Bakun. W dniu 25 września 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa w sołectwie Kuraszewo. Sołtysem sołectwa Kuraszewo została wybrana Pani Luba Plasun. W dniu 26 września 2012 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej w sołectwie Toporki. Członkiem Rady Sołeckiej sołectwa Toporki została wybrana Pani Aliona Kowszuk. J.W. KATALOG ELEKTRONICZNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZELACH Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach informuje, iż istnieje możliwość wyszukiwania książek znajdujących się w naszej bibliotece, poprzez e-katalog, który zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem Katalog umożliwia wyszukiwanie książek, nie tylko w naszej bibliotece, ale też wielu innych. Do chwili obecnej wprowadzono około 3500 woluminów, stopniowo będą wprowadzane następne. Możliwość odnalezienia poszukiwanej książki w ciągu kilku sekund może być dużym udogodnieniem dla zainteresowanych osób. Zapraszamy do korzystania z katalogu. Istnieje również możliwość telefonicznego zamówienia książki ( ). Kierownik MBP Anna Szczygoł PRACE PRZY UL. CIASNEJ W KLESZCZLACH W okresie wrzesień - październik br. został wyczyszczony i częściowo wznowiony rów przydrożny na końcowym odcinku o długości około 250 mb. ul. Ciasnej. Rów ten odprowadza wody powierzchniowe z ul. Ciasnej do rowu przy torach kolejowych. FUNDUSZ SOŁECKI 2013 Do 30 września 2012 r. składane były wnioski sołectw o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na realizację w 2013 roku przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Sołectwa z naszej gminy zgłosiły następujące zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego: BIAŁA STRAŻ wyżwirowanie i wyrównanie drogi gminnej nr B 2892,48 zł zakup i postawienie drewnianej, zamykanej tablicy ogłoszeń 2000 zł zakup tablic z nazwą miejscowości oraz ich zamontowanie 800 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 5692,48 zł DASZE zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej (regał na naczynia, kuchenka gazowa z butlą, czajnik) oraz stojaka na rowery 4000 zł zakup farby do pomalowania pomieszczeń OSP 1500 zł remont przepustu i wyrównanie dróg gruntowych 5634,19 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 11134,19 zł DOBROWODA zakup siatki i słupów do wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej 5700 zł zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej karnisze, firanki, rolety, siatki przeciw owadom, garnki, dzbanki, stoły, krzesła) 5083,11 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 10783,11 zł GRUZKA wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej 6369,56 zł KURASZEWO zagospodarowanie działki nr 36 o pow. 0,25 ha (drewniana altanka, stół, ławki, kosz na śmieci, donice, krzewy i kwiaty, siatka do gry w siatkówkę) 6394,63 zł PIOTROWSZCZYZNA zakup przystanku autobusowego 4000 zł wyrównanie drogi gminnej Piotrowszczyzna Dasze Nr ,63 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 5742,63 zł POGREBY wyrównanie drogi gminnej nr B Pogreby Żuki 6921,25 zł POLICZNA zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, doniczki) 8952,49 zł REPCZYCE naprawa drogi we wsi Repczyce 6219,09 zł SAKI zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz sprzętu do utrzymania porządku wokół świetlicy (stoły, krzesła, farba, bateria łazienkowa, przewody i zawory sanitarne, kosz na śmieci, kosa spalinowa) 7400,79 zł zakup słupów metalowych, farby i cementu do ustawienia tabliczek informacyjnych z numerami domów 1000 zł Łączny koszt wnioskowanego dofinansowania wynosi 8400,79 zł SUCHOWOLCE zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (drzwi wewnętrzne, lodówka, krzesła, farba, obrusy, ceraty, naczynia, gra piłkarzyki, kosiarka do trawy) 8350,64 zł TOPORKI równanie drogi gminnej nr dz ,94 zł ZALESZANY zakup dwóch wiat przystankowych 6620,33 zł ŻUKI zakup oraz wstawienie okien i drzwi zewnętrznych do świetlicy 6194,02 zł J. W.

8 8 S trona BIULETYN INFORMACYJNY FINAŁ KONKURSU "WARTO BYĆ DOBRYM" - KTO WYGRAŁ ROWER? 19 czerwca 2012 r. nastąpiło podsumowanie akcji,,warto być dobrym w Zespole Szkół w Kleszczelach. Kandydatami do tytułu laureata i zdobycia nagrody głównej- roweru marki Kross byli następujący uczniowie Szkoły Podstawowej w Kleszczelach: - Szymon Porowski kl. I, - Maria Markiewicz kl. II, - Martyna Omelianowicz kl. IV, - Natalia Leoniuk kl. VI. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Ewa Borona wylosowała finalistę konkursu Natalię Leoniuk z kl. VI Szkoły Podstawowej. O Ś W I A T A Dyrektor Zespołu Szkół Sławomir Treszczotko PRZYRODA WOKÓŁ NAS KONKURS PLASTYCZNY W Zespole Szkół w Kleszczelach w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 został przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem Przyroda wokół nas Organizatorami były nauczycielki: Anna Salińska-Szymczuk i Joanna Jarocewicz. Celem konkursu było propagowanie walorów przyrodniczych Podlasia oraz zachęcenie młodzieży do podejmowania działalności twórczej. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV VI Szkoły Podstawowej i klas I-III gimnazjum. Wpłynęło 21 prac plastycznych w różnych technikach: szkic ołówkiem, rysunek pastelami, collage. Jury wyłoniło i nagrodziło następujących uczniów: Kategoria I klasy IV VI SP I miejsce Katarzyna Szczuka kl. VI i Agnieszka Jakubowska kl. VI II miejsce Małgorzata Jawdosiuk kl. VI i Ewelina Okuń kl. VI III miejsce Agnieszka Huk kl. IV Wyróżnienie Anna Klimuk kl V, Karolina Misiuk kl VI, Paulina Kozłowska kl. V Kategoria II gimnazjum I miejsce Kacper Towarek kl. III; Michalina Towarek kl. II II miejsce Ewa Borona kl. III, Barbara Jarocewicz kl. III III miejsce Luiza Wierszko kl. III Wyróżnienie Magdalena Martynowicz kl. II, Michał Kolenda kl. III Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie. Odbył się uroczysty apel, na którym wręczono nagrody w obecności pani Burmistrz Ireny Niegierewicz, która gratulowała uczniom efektów dokonań artystycznych i podziwiała prace młodych plastyków. Nagrody ufundowane zostały przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorowi za pomoc w realizacji projektu. Anna Salińska-Szymczuk, Joanna Jarocewicz WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO 9 października 2012 r. odbyły się w Zespole Szkół w Kleszczelach wybory do samorządu szkolnego. Poprzedziła je zacięta kampania wyborcza, w której kandydaci prezentowali swoje programy. W głosowaniu wzięło udział 144 uczniów a oto jak rozłożyły się głosy: Magdalena Maria Martynowicz 35 Michał Niegierewicz 33 Michalina Towarek 28 Magdalena Misiuk 17 Ewa Kozłowska ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W KLESZCZELACH W dniu 10 października 2012 roku o godz w Zespole Szkół w Kleszczelach odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kleszczelach. W ślubowaniu wzięło udział 12 uczniów I klasy SP w Kleszczelach. Następnie o godz odbyło się ślubowanie klasy pierwszej Gimnazjum w Kleszczelach. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 12 października 2012 r. miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Szkół w Kleszczelach. Uczniowie zaprezentowali skecze i piosenki traktujące w humorystyczny sposób pracę pedagogów i innych pracowników szkoły. Dyrektor Zespołu Szkół Sławomir Treszczotko

9 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 9 UCZNIOWIE GIMNAZJUM MYŚLĄ JUŻ O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI 8 listopada 2012 r. uczniowie klas II i III gimnazjum mieli spotkanie z funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze. Spotkanie odbyło się w ramach cotygodniowych godzin wychowawczych, na których realizowane są warsztaty pt. Doradztwo zawodowe w gimnazjum prowadzone przez pedagoga szkolnego. Podczas tych zajęć uczniowie poznają wymagania rynku pracy, kreślą swoja drogę zawodową, uczą się pisać CV, podanie, rozwiązują testy, dzielą się swoimi spostrzeżeniami, mówią o planach, itp.,,przez ZABAWĘ ROZWIJAMY SIĘ I POZNAJEMY ŚWIAT- INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE KLESZCZELE Co jakiś czas, na takie warsztaty zapraszani będą przedstawiciele różnych zawodów, by uczniowie mieli okazję zadać pytanie, podyskutować, być może rozbudzić w sobie uśpione pasje. Funkcjonariusze SG opowiedzieli uczniom o specyfice swojej pracy (służby), o zasadach naboru, o testach, które trzeba przejść aby się dostać do pracy w Straży Granicznej, potem odbyła się projekcja filmu, która przybliżyła uczniom ten zawód. Na niektórych twarzach widać było wielkie zainteresowanie i skupienie. Na pewno wśród uczniów są potencjalni funkcjonariusze SG. Spotkanie trwało 45 minut, uczniowie stwierdzili, że zdecydowanie za krótko. Pedagog szkolny Zakończyły się zajęcia realizowane w ramach projektu,,przez zabawę rozwijamy się i poznajemy świat- indywidualizacja nauczania klas I- III szkoły podstawowej w Gminie Kleszczele. W projekcie uczestniczyło 24 uczniów oraz 3 prowadzące nauczycielki. W naszej placówce pozostają zakupione wcześniej pomoce naukowe i laptop. Pomoce będą wykorzystywane w następnych latach szkolnych na lekcjach w kl. I- III, zaś laptop posłuży nauczycielom do przygotowywania atrakcyjnych form i metod nauczania. Całkowita wartość projektu wyniosła zł, w tym płatność ze środków europejskich ,45 zł a z dotacji celowej z budżetu krajowego 499,55 zł. Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczelach- Sławomir Treszczotko. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA W roku szkolnym 2012/2013 do Przedszkola w Kleszczelach uczęszcza 49 dzieci: 14- sześciolatków, 12 pięciolatków, 14 czterolatków i 9 trzylatków. Jesienią w przedszkolu gościliśmy Teatr Forma z Białegostoku ze spektaklem Kubuś Puchatek, Studio Artystyczne Magik z przedstawieniem pt. Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska, a także Muzyków z Opery Filharmonii Podlaskiej z audycją muzyczną pt. Gdzie się podziały interwały oraz Śpiewająca Akademia. Przedszkole przystąpiło do programu organizowanego przez Tymbark Kubusiowi Przyjaciele Natury. Program ten ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzieci z obu grup biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Zapobiegajmy Pożarom oraz w akcji Góra Grosza organizowanym przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6 grudnia 2012 r. zawitał do przedszkola św. Mikołaj. Dzieci spotkały go w szatni w momencie wkładania upominków do butów. Bardzo się z tego ucieszyły i zaprosiły do przedszkola. Aby podziękować za odwiedziny śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Mikołaj trochę się spieszył, ponieważ miał jeszcze wiele przedszkoli do odwiedzenia. Dzieci piosenką Mikołaju, żegnaj nam, wszyscy tu czekamy, wróć za rok pożegnały Mikołaja. Dyrektor Krystyna Jakubowska

10 10 S trona BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA BIBLIOTEKI Biblioteka miejsce nauki i rozrywki Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jest to widoczne i oczywiste, a co więcej nieodwracalne. Zmiany zachodzą we wszystkich dziedzinach życia, dotyczy to również bibliotek. Aby nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami biblioteka musi energicznie zabiegać o czytelnika. Niezwykle ważną część aktywności placówki są działania na rzecz dzieci i młodzieży. Biblioteka jest pierwszym przewodnikiem dziecka w świecie literatury i to głównie od niej zależy, aby literacką przygodę i przyjaźń z książką dziecko rozpoczęło jak najwcześniej. W tym celu biblioteka prowadzi szereg prac związanych z promocją czytelnictwa, są to: konkursy, gry i zabawy biblioteczne, wystawki okolicznościowe, dyskusje, cykl głośnego czytania, rozwiązywanie krzyżówek literackich, przyjęto do biblioteki kilka wycieczek. KONKURS NT. ZABYTKÓW REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Dzięki bibliotece dzieci mogą nie tylko wziąć udział w konkursach szkolnych, ale też i w regionalnych. Między innymi Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach umożliwiła naszej młodzieży udział w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska. Tematyka konkursu dotyczyła zabytków regionu Puszczy Białowieskiej - Prezentacja istniejącego zabytku lub Moja nominacja do zabytku regionu. Konkurs objęty był Honorowym Patronem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace autorskie w formie prezentacji multimedialnych lub fotoreportaży. W celu przybliżenia regulaminu konkursu i tematyki zabytków regionu biblioteka zorganizowała spotkanie z panem Mirosławem Stepaniukiem-Prezesem Zarządu LGD PB. Tematyka prac była różna: kościół, cerkiew, synagoga w Milejczycach, cerkiew w Rogaczach, budynek dawnej poczty w Policznej, cerkiew w Wólce. Większość prac miała formę prezentacji multimedialnych. Podsumowanie konkursu odbyło się 30 marca 2012 r. w Hajnówce. Cieszy bardzo to, że laureatką III miejsca została Ewelina Młodzianowska uczennica I klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Kleszczelach, która przygotowała prezentację multimedialną o Dworze w Jodłówce. TYDZIEŃ BIBLIOTEK BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE Z okazji Tygodnia Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach we współpracy z biblioteką szkolną w maju 2012 r. zorganizowały gry i zabawy stolikowe dla najmłodszych dzieci, wycieczkę i głośne czytanie dla dzieci z zerówki, wycieczkę i głośne czytanie dla dzieci z przedszkola oraz głośne czytanie w plenerze książeczek dla dzieci z grupy świetlicowej r. został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem Mój ulubiony bohater książkowy. Celem konkursu była popularyzacja literatury, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi oraz rozbudzanie wyobraźni twórczej. Na konkurs wpłynęło 48 prac. Laureatami konkursu zostali: Kategoria klasy I-III I miejsce - Michał Iwaniuk II miejsce - Damian Artemiuk i Paulina Pytel III miejsce - Karolina Sidoruk, Katarzyna Liskowiecka wyróżnienie- Karolina Polak, Natalia Szymczak Kategoria klasy IV-VI I miejsce - Barbara Kolenda II miejsce - Ewelina Okuń, Katarzyna Szczuka III miejsce - Agnieszka Huk wyróżnienie - Jakub Tokajuk Kategoria gimnazjum I miejsce - Joanna Jawdosiuk II miejsce - Magda Roszczenko, Kacper January Towarek III miejsce -Roksana Stopa wyróżnienie Mateusz Zazuliński, Joanna Rybicka

11 BIULETYN INFORMACYJNY Strona maja 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach zaprosiła Teatr ART-RE z Krakowa. Dzieci miały okazję zobaczyć sztukę Kozucha Kłamczucha. Jest to przedstawienie na motywach utworu Janiny Porazińskiej. Ze spektaklu wynika cenny morał uczący dzieci prawdomówności, umiejętności wybaczania i prawdziwej przyjaźni. Uwagę zwróciła piękna scenografia i oryginalne stroje akcentujące piękno Podhala. PASOWANIE UCZNIÓW KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA CZYTELNIKÓW W czerwcu 2012 r. biblioteki szkolna i publiczna zorganizowały uroczyste pasowanie na czytelnika. Głównym celem pasowania było przygotowanie uczniów do samodzielnego i swobodnego korzystania z pomieszczeń i zbiorów bibliotecznych, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zachęcenie do czytania. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Kleszczelach Sławomir Treszczotko, wychowawczyni klasy I Irena Tomaszuk. Małych czytelników w świat książek wprowadziły dzieci z klasy III (Natalia Szymczak, Magda Misiuk i Mateusz Wierszko), które pod opieką pań z biblioteki przygotowały przedstawienie, którego bohaterami były postacie z bajek m.in. Kot w Butach i Czerwony Kapturek. Dzieci mogły się również popisać znajomością książeczek dla dzieci poprzez odpowiedzi na krótkie zagadki o bohaterach książek. O znajomości bajek świadczy też to, iż bez problemu rozwiązały przygotowaną krzyżówkę. Na zakończenie dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki i zostały pasowane na czytelników. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom, zakładkę do książki i drobny upominek. II GMINNY KONKURS RECYTATORSKI SPOTKANIE Z POEZJĄ Miejska Biblioteka Publiczna w Kleszczelach przy współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji zorganizowała II Gminny Konkurs Recytatorski Spotkanie z poezją. Konkurs miał na celu popularyzację literatury poprzez piękno słowa mówionego, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbogacenie poprawnej wymowy oraz propagowanie czytelnictwa. Konkursy recytatorskie poprzez piękną recytację, promują dorobek myśli ludzkiej. Pozwalają poznać innych twórców i ich dzieła. Zmuszają do refleksji i dostarczają wielu wzruszeń. W konkursie udział wzięło 29 uczestników. Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach- klasy I-III, IV-VI i gimnazjum. Laureatami kategorii klas I-III zostali: I miejsce - Monika Wawrusiewicz II miejsce- Dagmara Górlik III miejsce -Martyna Klemm wyróżnienie- Ola Pawłowicz i Jakub Drągowski Laureatami kategorii klas IV-VI zostali: I miejsce - Agnieszka Huk II miejsce- Karolina Sidoruk III miejsce -Natalia Szymczak i Magda Misiuk wyróżnienie: Anna Nikitiuk i Julia Kupryciuk Laureatami kategorii gimnazjum zostali: I miejsce Karolina Misiuk II miejsce nie przyznano III miejsce Ewelina Okuń i Ewelina Młodzianowska wyróżnienie: Emilia Klemm kierownik MBP Anna Szczygoł

12 12 S trona BIULETYN INFORMACYJNY WYDARZENIA KULTURALNE I TAM ŻYWUĆ LUDZI W POLICZNEJ 28 kwietnia 2012 r. we wsi Policzna odbył się białoruski festyn I tam żywuć ludzi organizowany przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach i Stowarzyszenie Stokrotka z Kuraszewa. Imprezę rozpoczęli Dyrektor Muzeum Białoruskiego Tomasz Tichoniuk i Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz. Po przywitaniu gości: radnych gminy Kleszczele, sołtysów sąsiednich wsi, mieszkańców Policznej jak i okolic, radio Racja, księdza Pawła Kuczyńskiego z Matuszka, korespondenta gazety Niwa Władysława Sidoruka, około godz. 17 rozpoczęła się część artystyczna. Wystąpiły zespoły Miksturki z Kleszczel, Metro z Hajnówki, Narwa z Narwi i Art Pronar z Narwi. Podczas festynu, można było posłuchać muzyki jak i obejrzeć kramik muzealny z literaturą białoruską i rękodziełem ludowym. Po części artystycznej odbyła się zabawa taneczna, którą prowadził zespół z Toporek. W festynie uczestniczyło około 70 osób. T.B. JARMARK NA JURIA 6 maja 2012 r. w parku miejskim w Kleszczelach z okazji święta parafialnego odbył się Jarmark na Juria. Ze stoisk rozmieszczonych wzdłuż jednej z alei parkowych pyszniły się ręcznie wykonane kwiaty z drewna, serwety, Anielice, futrzaki, modelinowa biżuteria, gliniane naczynia. Każdy mógł tam znaleźć coś dla siebie. Miłośnicy rękodzieła mogli zakupić piękne bibeloty, a spragnieni doznań smakowych zaopatrzyć w swojskie przysmaki. Po południu plac w parku przerodził się w mega szachownicę, na której rozegrano partyjkę warcabów przy dźwiękach akordeonu, a na zakończenie odbyły się warsztaty bębniarskie. Możliwość spotkania z potencjałem membran i drgań instrumentów z odległych, a jednocześnie jakże bliskich zakątków świata wprawiło w zachwyt warsztatowiczów. Dziękujemy Krysi Bienias, Joannie Jakubowskiej, Oksanie Nazaruk oraz wszystkim pozostałym wystawcom za pomoc w organizacji jarmarku. M. Z. FESTYN W DASZACH I JUBILUSZ ZESPOŁU KALINA 27 maja 2012 r. odbył się w Daszach Festyn i Jubileusz 35-lecia zespołu Kalina. Tego dnia wieś rozbrzmiała muzyką i śpiewem w wykonaniu zespołu Miksturki z MOKSiR, zespołu z Dobrowody, zespołu Czyżowianie z Czyż, Ciernicy z Mińska oraz zespołu AS z Białegostoku. I jak na jubileusz przystało były kwiaty i życzenia, a na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Kleszczel, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, Rada Sołecka wsi Dasze. ZESPOŁU KALINA Z DASZ Wszystko zaczęło się od Walentyny Micewicz, do której dołączyła Zofia Kierdelewicz i tak powstał duet wokalny. Wkrótce do pań dochodziły: Eudokia Markiewicz, Nina Micewicz, Maria Roszczenko, Nadzieja Roszczenko, Olga Salewonowicz, Maria Tokajuk, Jadwiga Ptaszyńska, Maria Markiewicz, Maria Piekutin, Walentyna Duda, Eugenia Androsiewicz, Walentyna Tokajuk oraz panowie: Sławomir Misiejuk, Wiktor Leonkiewicz, Michał Noskowicz, Mirosław Śliwiński. Obecnie zespół tworzą: - Zofia Kierdelewicz kierownik zespołu, - Nina Micewicz, - Eudokia Markiewicz,- Maria Roszczenko, Nadzieja Roszczenko, - Walentyna Duda, Pierwszym kierownikiem artystycznym zespołu była jego założycielka Walentyna Micewicz, a od 1996 r. niezmiennie - Zofia Kierdelewicz. Zespół został ochrzczony na 10 lecie swego istnienia i nadano mu nazwę Kalina, rodzicami chrzestnymi zostali Nina Petelska i Aleksander Sielicki. Zespół w swojej wieloletniej działalności odnosił liczne sukcesy. Niejednokrotnie zajmował czołowe miejsca w Konkursie Piosenki Białoruskiej, Spotkaniach Kolędniczych oraz rozlicznych przeglądach. Reprezentował gminę Kleszczele na szczeblu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym. M. Z.

13 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 13 FESTYN W DOBROWODZIE 22 lipca 2012 r. w Dobrowodzie odbył się festyn białoruski, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców wsi jak i jej gości. Niedzielny koncert rozpoczął się występem zespołu z Dobrowody, a potem kolejno wystąpiły Walentyna Klimowicz, Wiszeńka-Czereszeńka z Suchowolców, Kalina z Dasz, Skazka z Białegostoku, Prymaki z Michałowa, a na zakończenie zespół Hramnicy z Mińska z Białorusi. Organizatorami imprezy byli: Białoruskie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne w Białymstoku, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, a współorganizatorami: Rada Sołecka wsi Dobrowoda, zespół z Dobrowody, radny Mikołaj Kupryciuk. Sponsorzy: Nasycalnia Podkładów w Czeremsze, Anatol Panasiuk, Andrzej Kiryluk, Walenty Szczuka, Janusz Lipiński, Gajex hurtownia wędlin, Arhelan w Bielsku Podlaskim, Franko hurtownia wędlin. T.B. WYŚWIĘCENIE ŚWIETLICY W ZALESZANACH 29 lipca 2012 r. została wyświęcona wyremontowana świetlica w Zaleszanach. Wyświęcenia dokonali ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski i ks. Paweł Nikitiuk. W świetlicy zebrali się mieszkańcy Zaleszan jak i okolicznych wsi. Następnie wystąpił zespół,,wasiloczki z Bielska Podlaskiego i,,kalina z Dasz. T.B. IV EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO WERTEP ZA NAMI 29 lipca już po raz czwarty do Kleszczel zawitał Wertep - niosąc ze sobą różnorodność spojrzeń na sztukę teatralną. Każdy, kto tego dnia odwiedził miasteczko, mógł znaleźć coś dla siebie - od aktorsko wielkich spektakli dramatycznych poprzez lekkie taneczno - muzyczne teatrzyki - po swojskie inspirowane tutejszym słowem, czy dźwiękiem. Wydarzenie, jakim jest międzynarodowe święto teatru Wertep, już po raz czwarty odkrywa przed nami nowe sposoby widzenia świata. M.Z. XVI DNI KLESZCZEL 3-5 SIERPNIA 2012 R. PIĄTEK r. JUBILEUSZ ZŁOTE GODY W Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kleszczelach odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział doradca Prezydenta RP Aleksander Sosna, radny powiatu hajnowskiego Jarosław Gerasiumiuk, radna gminy Kleszczele Alina Zazulińska oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kleszczelach Eugeniusz Szatyłowicz. W tym roku medalami za długoletnie pożycie małżeńskie uhonorowano 16 par małżeńskich: Wróblewski Jan i Taisa Kowalczyk Eugeniusz i Irena Martynowicz Leon i Eugenia Fiedoruk Anatol i Maria Leoniuk Stefan i Lidia Szymańczuk Jan i Nadzieja Stepaniuk Piotr i Nina Bieroza Borys i Antonina Kiślak Henryk i Bronisława Szklaruk Jerzy i Maria Wołczuk Anatol i Wiera Jarocewicz Sergiusz i Klaudia Klimowicz Jan i Walentyna Szatyłowicz Michał i Marta Szklaruk Włodzimierz i Anna Wawrynowicz Witalis i Ludmiła SOBOTA r. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA KLESZCZEL Drugi dzień obchodów święta naszego miasta rozpoczął się na kompleksie boisk sportowych ORLIK W tym dniu osiem drużyn rozegrało Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Kleszczel. Pani Burmistrz Irena Niegierewicz wręczyła puchary zwycięskim drużynom. A oto wynik turnieju: I miejsce- MŁODE POKOLENIE z Czeremchy II miejsce- WC SQAD z Kleszczel III miejsce- VICEROY z Kleszczel GRATULUJEMY i do zobaczenia za rok. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki od Burmistrza Kleszczel. Dla Jubilatów zaśpiewaly zespół Kalina z Dasz, solistka Walentyna Klimowicz z Dobrowody oraz zespół Wasiloczki działający przy Bielskim Domu Kultury J.W.

14 14 S trona BIULETYN INFORMACYJNY POKAZ ŁUCZNICTWA KONNEGO Na placu targowym w Kleszczelach zebrali się pasjonaci i wszyscy zainteresowani Łucznictwem Konnym. Przybyli mięli okazję obejrzeć niewiarygodny pokaz jazdy konnej, a ochotnicy przekonać się jak to jest strzelać z łuku. Dziękujemy Michałowi Sanczenko, który pochodzi z naszej miejscowości i jest wyśmienitym łucznikiem konnym zdobywającym medale oraz dyplomy na zawodach łuczniczych na całym świecie, za pomoc w organizacji wydarzenia. ŻUBRAGA FESTIWAL W Kleszczelach rozpoczęła się pierwsza edycja festiwalu ŻUBRAGA, który był prezentacją różnych gatunków muzycznych, od reggae, poprzez muzykę eksperymentalną, dubstep, elektro, hip-hop, aż do rock'n'rolla i rocka. Na placu za Hładyszką zagrały: Kackiller z Hajnówki, Rooster z Łukowa, Vshood i Miss God z Białegostoku oraz Rastienije Mudrosti z Brześcia na Białorusi - przekazując mnóstwo pozytywnej energii. W trakcie trwania koncertów w okolicach godziny 22 wystąpiły formacje taneczne POWER OF COLOR z Kleszczel, JUST DO IT z Czeremchy oraz wyśmienite chłopaki z MAJESTIC GRAVITY. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Festiwalu, m.in. Pani Burmistrz za poparcie projektu, Adrianowi Bieniasowi za dar, który w sobie nosi i za to, że się nim podzielił tworząc projekt graficzny plakatu, Marcinowi Kiełbaszewskiemu za wsparcie i pomoc w prowadzeniu tego niezwykłego wydarzenia, Proboszczowi- Janowi Krasowskiemu za udostępnienie placu pod pole namiotowe oraz zespołom, które dały z siebie wszystko na scenie. A najbardziej chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za to, że byliście i tworzyliście klimat tego miejsca. NIEDZIELA r. FESTYN BIAŁORUSKI Kulminacyjnym dniem obchodów XVI Dni Kleszczel była niedziela. Część artystyczna rozpoczęła się występem zespołu Miksturki działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach. Ponadto wystąpiły: Ruczajok z Białowieży, Fantazja z Kleszczel, Kałaski z Białegostoku, Trio Rodzinne z Makówki, Kalinka z Białegostoku, Lajland z Białegostoku, Kapela Podlaska z Siemiatycz, Swojaky z Mozyra na Białorusi, formacja taneczna- Majestic Gravity, która po sobotnim znakomitym występie bisowała na życzenie publiczności, Mikstura z Kleszczel, a gwiazdą wieczoru była niesamowita - Cała Góra Barwinków. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z DJ Sako i DJ Mirkiem 2000 WAT- którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zacięcie w organizacji dyskoteki pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Pomiędzy występami zespołów rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą Posesję w gminie Kleszczele. Pani Burmistrz - Irena Niegierewicz wręczyła puchary zwycięzcom: I miejsce- Nina Jarocewicz - zam. Kleszczele i Maria Ossowsk - zam. Dasze II miejsce- Michał i Mirosława Ziniewicz - zam Dobrowoda III miejsce- Wiera Kozaczuk - zam. Kleszczele W trakcie trwania występów najmłodsi mogli skorzystać z kącika gier, zabaw i innych atrakcji, które znajdowały się na kompleksie boisk sportowych ORLIK Dodatkowo zakupić można było wyroby na stoiskach rękodzielniczych. D.M.C. RAJD ROWEROWY DO BIAŁOWIEŻY 29 sierpnia 2012 r. 17 osobowa grupa młodych rowerzystów z naszej miejscowości wybrała się na trzydniową wycieczkę do stolicy Puszczy Białowieskiej - Białowieży. Uczestnicy pierwszego dnia pokonali trasę około 60 km po drodze zachwycając się pięknem puszczańskich lasów. Odwiedzili również Galerię Wygon, gdzie właściciel uraczył ich orzeźwiającą miętą. Młodzież w trakcie pobytu intensywnie spędzała czas na spacerach po puszczańskich szlakach. Tworzyła niebywałe instalacje artystyczne z form ciał ludzkich, a wieczorami śpiewała przy ognisku i grała w przeróżne gry, zabawy, które dostarczały zaskakującej radości. Wszyscy cali i zdrowi wrócili do domów na trzeci dzień. Był to ciekawy pomysł na zakończenie wakacji. D.M.C. DOŻYNKI W GMINIE KLESZCZELE 2 września 2012 r. w Kleszczelach odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą dziękczynną za tegoroczne zbiory, po czym starosta i starościna dożynek (Państwo Jarosław i Maria Balejko) przekazali pani Burmistrz Irenie Niegierewicz chleb i sól, a zaproszony na tą okoliczność zespół Wasiloczki przedstawił obrzęd żniwny. Swoimi występami uraczyły nas również zespoły: z Dobrowody, Wiszeńka-Czereszeńka z Suchowolców, Kalina z Dasz, Fantazja z MOKSiR, zespół Kuranty z Bielska Podlaskiego oraz Sylwia Kamińska z Kleszczel. W uroczystości udział wzięli ks. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski, ks. proboszcz Jan Krasowski, ks. Paweł Nikitiuk, ks. Paweł Kuczyński, ks. Jan Kulig, Łukasz Bartoszuk.

15 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 15 Tego dnia wręczono Puchar Starosty Hajnowskiego pięciu najlepszym gospodarzom z gminy Kleszczele: - Michałowi Jakubowskiemu za zajęcie I miejsca w produkcji mleka - Antoniemu Krupińskiemu za zajęcie I miejsca w produkcji roślinnej i hodowli trzody chlewnej - Zenonowi Sakowskiemu za zajęcie I miejsca w hodowli koni - Halinie i Januszowi Soroczyńskim za zajęcie I miejsca w produkcji ekologicznej hodowli kur niosek - Januszowi Piaseckiemu za zajęcie I miejsca w hodowli ekologicznej owiec rasy Wrzosówka Puchar Burmistrza Kleszczel otrzymało dziewięciu największych dostawców mleka w gminie Kleszczele: - Maksymilian Zbigniew Koc z Piotrowszczyzny za zajęcia II miejsca w największej produkcji mleka oraz: - Maria i Jarosław Balejko z Kleszczel - Jolanta i Mirosław Zubik z Sak - Piotr Dmitruk z Toprek - Małgorzata i Wiesław Misuk z Sak - Alina i Roman Litwiniuk z Sak - Barbara i Eugeniusz Wowczyk z Toporek - Aneta i Dariusz Kozłowski z Piotrowszczyzny - Joanna i Michał Micewicz Pani Burmistrz wręczyła, także puchary gospodarstwom ekologicznym Krzysztofa Piorkowskiego z Gruzki oraz Dariusza Bobika z Toporek. Tego dnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez KRUS w Hajnówce pt. Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. MZ I TAM ŻYWUĆ LUDZI W ZALESZANACH 16 września 2012 r. w wyremontowanej świetlicy we wsi Zaleszany odbył się białoruski festyn I tam żywuć ludzi organizowany przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach Wystąpiły zespoły: Mikstura (Kleszczele), Dekada Band (Białystok), NARWA (Narew), ART. PRONAR (Narew) TB ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 23 września 2012 r. nad zalewem Repczyce odbyło się coroczne Święto Pieczonego Ziemniaka. Pomimo tego, iż pogoda nie dopisała, impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców wsi jak i okolic. Imprezę rozpoczął występ zespołu Miksturki z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, a następnie wystąpiły zespoły: Art- Pronar z Narwi, Chór Krynica z Białegostoku, Lailand z Białegostoku oraz Narwa z Narwi. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie Wiedzy o kartoflu, natomiast Pani Basia Nesteruk i Pani Halina Lewczuk zaprezentowały swoje kulinarne umiejętności w konkursie na najsmaczniejszą potrawę. Podczas występów zespołów każdy chętny mógł skosztować tradycyjnego ziemniaczka pieczonego w ognisku. KP DZIEŃ SENIORA 10 listopada 2012 r. seniorzy z naszej gminy obchodzili swoje doroczne święto. Dzień Seniora rozpoczął Dyrektor MOKSiR Leon Aleksiejuk od powitania zebranych gości. Następnie głos zabrała Burmistrz Kleszczel- Irena Niegierewicz, która przedstawiła ciekawą prezentację z życia gminy. Ostatnim punktem części oficjalnej wydarzenia było wręczenie dyplomów i podziękowań osobom zaangażowanym w życie Koła Emerytów i Rencistów w Kleszczelach, Paniom: Barbarze Szymczak, Marii Wappa, Nadziei Moroz i Eugenii Roszczenko. Po części oficjalnej zespół Kalina z Dasz ku radości zgromadzonych przedstawił scenkę Baćkawskoje Błagosłowlenije. Do tańca przygrywał zespół OXIDE. Seniorom z naszej gminy dziękujemy serdecznie za wspólną zabawę i do zobaczenia w przyszłym roku. Nowy skład Zarządu Koła Emerytów i Rencistów w Kleszczelach: Przewodnicząca: Moroz Nadzieja Z-ca przewodniczącej: Roszczenko Eugenia Członek: Leonkiewicz Jan, Markiewicz Włodzimierz, Wappa Maria Członek: Mantiuk Irena Skład Komisji Socjalno-Bytowej: Wawrynowicz Ludmiła i Leszczyńska Maria DMC ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2012 r. w Kleszczelach obchody 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się nabożeństwem w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny oraz Mszą Świętą w kościele p.w. św. Zygmunta. Główna uroczystość odbyła się przed pomnikiem króla Zygmunta Starego. JC

16 16 S trona BIULETYN INFORMACYJNY WIECZÓR KOLĘD W DOBROWODZIE 4 grudnia 2012 r. o godz w Dobrowodzie odbyło się uroczyste śpiewanie kolęd. Krótką przemową spotkanie rozpoczęła Burmistrz Kleszczel Irena Niegierewicz oraz Dyrektor MOKSiR Leon Aleksiejuk. Wśród zaproszonych gości byli ks. Jan Krasowski, ks. Paweł Nikitiuk, ks. diakon Łukasz Bartoszuk oraz Radny Gminy Czeremcha Janusz Lipiński. Uroczystość uświetniły pięknie wykonane kolędy między innymi przez zespół z Dobrowody, zespół Wiszeńka-Czereszeńka z Suchowolców, zespół Kalina z Dasz, reprezentację z kościoła katolickiego z miejscowości Czeremcha, jak również wszyscy zgromadzeni. Po wspólnym kolędowaniu zaproszono na uroczystą wigilię, przygotowaną przez miejscowe gospodynie. Wieczór kolęd nie odbyłby się, gdyby nie wspólna organizacja pani Sołtys Ireny Jawdosiuk oraz mieszkańców wsi Dobrowoda. Panująca wokół świąteczna atmosfera przypominała, że Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż T.B, K.P. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ MOKSIR IV-XI 2012 R. GRY WIEJSKO-MIEJSKIE Na przełomie lutego i sierpnia 2012 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach realizował Projekt Gry wiejsko- miejskie w ramach Programu Równać Szanse Celem Projektu był rozwój umiejętności współpracy w grupie oraz integracja społeczna młodzieży z gminy Kleszczele i gminyplaterów poprzez współorganizację i jej aktywny udział w sześciu grach terenowych. W ramach Projektu drużyny: Happy Six Friends (Ania Raczkiewicz, Magda Raczkiewicz, Ewelina Młodzianowska, Sylwia Roszczenko, Basia Jarocewicz), Zielony System (Agnieszka Leonkiewicz, Martyna Kulikowska, Kasia Szatyłowicz, Lukasz Romanowicz, Ania Balejko), Reggae Night (Kacper Towarek, Michalina Towarek, Mateusz Zazuliński, Patrycja Zazulińska, Damian Dunda, Monika Czykwin), Power Rangers (Ewa Ziniewicz, Marta Ziniewicz, Asia Rybicka, Asia Jawdosiuk, Milena Jawdosiuk) oraz Setleers i Heroes eksplorowały przestrzeń Kleszczel, Dobrowody, Policznej i Platerowa. 21 lipca rozegrano grę finałową. Każdy, kto dysponował tego dnia odrobiną czasu i miał ochotę na dobrą zabawę mógł się włączyć do akcji, a naprawdę było warto, o czym przekonało się około 50 małych i dużych mieszkańców Kleszczel i nie tylko. Gracze wyruszyli ulicami miasteczka w poszukiwaniu przygód, spotkając na swej drodze Gumisia Zami, Włóczykija, odkrywając Wioskę Smerfów, lampę Aladyna i wiele innych niespodzianek. M.Z. JAK SIĘ NIE PRZEWRÓCISZ TO SIĘ NIE NAUCZYSZ Od maja do sierpnia 2012 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wspólnie z nieformalną grupą młodzieży MAJESTIC GRAVITY realizował wspólnie projekt JAK SIĘ NIE PRZEWRÓCISZ TO SIĘ NIE NAUCZYSZ dofinansowany ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i administrowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Głównym celem projektu było rozwijanie umiejętności współpracy wśród członków grupy Majestic Gravity i stworzenie im możliwości rozwijania pasji związanej z Parkour em i breakdancem pod okiem profesjonalnych instruktorów. Projekt polegał na zorganizowaniu: - w maju, czerwcu i lipcu-dwugodzinnych sesji warsztatowych przy współpracy z Zespołem Szkół w Kleszczelach, który nieodpłatnie udostępnia halę sportową wraz ze sprzętem. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora- Karola Wasiluka, - w lipcu pięciodniowego obozu podczas którego młodzież mieszkając, w świetlicy wiejskiej w Dobrowodzie opracowywała choreografię pod okiem instruktora breakdance Tomasza Malińskiego, Dodatkowo w ramach projektu młodzież zaprojektowała logo grupy przy współpracy z doświadczonym grafikiem Adrianem Bieniasem. Zakupiła też stroje. Spodnie uszyte zostały przez mieszkankę naszej miejscowości Krystynę Bienias. W trakcie realizacji działań zbierane były materiały, z których zmontowano film promujący projekt JAK SIĘ NIE PRZEWRÓCISZ TO SIĘ NIE NAUCZYSZ. Finałem projektu był występ grupy na scenie w trakcie I edycji Żubraga Festiwalu 4 sierpnia 2012 r., podczas którego chłopcy zaprezentowali szerszej publiczności choreografię wypracowaną w trakcie zajęć warsztatowych. Gratulujemy grupie zapału w realizacji marzeń i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy oraz projekty. Koordynatorem projektu była Daria Maria Chrzanowska. Kwota dofinansowania ,00 zł Całkowita wartość projektu ,01 zł DMC. POŻYTECZNE WAKACJE 2012 W tym roku w gminie Kleszczele realizowane były dwa Projekty w ramach kolejnej edycji konkursu Pożyteczne wakacje ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Jeden z nich złożyła Świetlica wiejska w Dobrowodzie, a drugi Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczelach. Oba zostały pozytywnie zaopiniowane i otrzymały dofinansowanie w kwocie: 2982,00 zł i 2905,00 zł. Tematem konkursu było upiększenie i uporządkowanie miejsc publicznych:

17 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 17 skwerów, placów, rozdroży, kapliczek, przystanków, tablic informacyjnych, z wyłączeniem placów zabaw i terenów znajdujących się wokół świetlic, kościołów i innych instytucji publicznych oraz zorganizowanie zajęć wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Pierwszy z nich realizowany był w Dobrowodzie. W ramach Projektu uporządkowany został przystanek wraz z okalającym go placem oraz odbyły się zajęcia wypoczynkowe dla dzieci. DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KLESZCZELACH SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM SPONSOROM ZA WSPARCIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH W 2012 R.: Marioli Koc Czyżewskiej - Opony Przemysłowe - Kleszczele Jolancie Łaszkiewicz - Bielsk Podlaski Bankowi Spółdzielczemu - Hajnówka Kancelarii Notarialnej Marka Wasiluka - Hajnówka Janowi Gierasimiukowi - Geotaksacja Rzeczoznawstwo Majątkowe - Białystok Nadleśnictwu Bielsk - Bielsk Podlaski Firmie P.P.U.H Czyścioch - Białystok Firmie Usługowej Marcina Sanczenko - Kleszczele Firmie Veolia Transport Sp. z. o. o. - Bielsk Podlaski Alinie Litwinowicz - Kleszczele Antoniemu Białożyt P.P.H.U Góral- Drew - Kleszczele Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu Telka - Białystok Kołu Łowieckiemu Cietrzew - Suchowolce Eugeniuszowi Rogoza - ROGOZA INC - Krywiatycze Kazimierzowi Grzegorzowi Żarnowskiemu - Orla P.P.H. Niterwa - Kleszczele Pawłowi Szatyłowiczowi - Kleszczele Firmie Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. - Zaścianki Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej - Hajnówka Januszowi Lipińskiemu - Dobrowoda Janowi i Halinie Soroczyńskim - Kleszczele Firmie ARHELAN Burzyńscy S.J. - Bielsk Podlaski Salonowi Fryzjerskiemu Anna Skorbiłowicz - Kleszczele Firmie Utylizacyjnej Skórzec Skórzec Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z. o.o. Hajnówka KALENDARZ IMPREZ W MOKSiR NA 2013 R. Data Działanie Miejsce 21 stycznia- 3 lutego Pożyteczne Ferie MOKSiR, świetlice wiejskie 8 marca Dzień Kobiet MOKSiR Maj 35 - lecie OSP w Sakach Saki Maj/czerwiec 45-lecie zespołu z Dobrowody Dobrowoda 1 czerwca Dzień Dziecka na kolorowo MOKSiR Czerwiec Festyn w Suchowolcach Suchowolce 29 czerwca Repczyce Sunshine Repczyce Lipiec Festyn Białoruski Repczyce Lipiec V Międzynarodowy Festiwal Teatralny WERTEP Kleszczele Sierpień Festyn w Daszach Dasze Sierpień Rajd Rowerowy Mielnik Wrzesień Przegląd Teatrów Obrzędowych Policzna Październik Konkurs recytatorski III spotkanie z poezją MOKSiR Listopada Dzień Seniora MOKSiR Grudzień Ekumeniczny wieczór wigilijny MOKSiR Młodzież wykonała instalację artystyczną na przystanku, graffiti na placu przy świetlicy, wzięła udział w różnego rodzaju grach i zabawach. Drugi projekt realizowany był na osiedlu bloków mieszkalnych przy ulicy Stacja Kolejowa w Kleszczelach. W ramach projektu uporządkowano boisko asfaltowe do siatkówki i koszykówki, i zasadzono drzewka. Dzieci i młodzież poza pracą chętnie uczestniczyły w leśnych wyprawach oraz przyjrzały się zwierzętom w gospodarstwie rolnym Państwa Aliny i Michała Jakubowskich z Kleszczel. Za część merytoryczną odpowiedzialne były Agnieszka Mieszewska, Małgorzata Zubik oraz Daria Chrzanowska. Finałem obu projektów było wspólne spotkanie jego uczestników przy ognisku nad Zalewem Repczyce. AM Plan zajęć stałych w MOKSiR Zajęcia Dzień godz. Opłata Muzyczne (próby zespołów, nauka gry na instrumentach) Teatralne Plastyczne każdy wtorek i czwartek każdy piątek każda sobota Nauka gry na instrumentach- 25 zł/m-c 15 bezpłatne 13 bezpłatne BURMISTRZ KLESZCZEL ORAZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KLESZCZELACH OGŁASZAJĄ KONKURS NA NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWANĄ ŚWIĄTECZNIE POSESJĘ. I. ORGANIZATOR KONKURSU: Burmistrz Kleszczel oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach II. CEL KONKURSU: Celem konkursu jest podniesienie atrakcyjności posesji na terenie gminy Kleszczele w okresie świątecznym. III. WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Kleszczele, którzy w okresie świątecznym dekorują swoje posesje. 2. Zgłoszenia przyjmowane są w MOKSiR /ul. 1 Maja 19/ lub pod nr tel do 4 stycznia 2013 r. 3. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na sfotografowanie konkursowej posesji w terminie od 9 stycznia 2013 r. do 17 stycznia 2013 r. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: stycznia 2013 r. jury dokona oceny posesji na podstawie dokonanych fotografii. 2. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 marca 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.

18 18 S t r o n a BIULETYN INFORMACYJNY Sukcesy naszych sportowców r. SPORTOWE WAKACJE Dwanaście zawodniczek z ULKS Orzeł uczestniczyło w wakacjach na sportowo na zgrupowaniu w Łomży na XII Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły. Wzięło w nim udział 1000 zawodników z sześciu krajów: Rosji, Ukrainy, Litwy, Estonii, Białorusi i Łotwy. ET R. I AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO NA ORLIKU W KLESZCZELACH r. Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju w Piłce Siatkowej Orlik Volleymania 2012 w Łomży. Drużyna ULKS Orzeł Kleszczele Dziewcząt zajęła II miejsce KATEGORIA DZIEWCZĄT: I miejsce- Klimuk Anna II miejsce- Omelianowicz Martyna III miejsce- Huk Agnieszka KATEGORIA CHŁOPCÓW: I miejsceszatyłowicz Piotr II miejscelaskowski Damian III miejscepawłowicz Łukasz IV miejscemojsewicz Adam V miejsce Szewiak Adam VI miejsce- Omelianowicz Rafał Ilona Pukalewicz Drużyna ULKS Orzeł Kleszczele Chłopców zajęła IV miejsce PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ W rundzie jesiennej w klasie A MKS Orzeł uplasował się na miejscu 13 na 16 drużyn. Orzeł rozegrał 17 spotkań, wygrał 5, zremisował 2 i przegrał 10. W sumie strzelono 23 bramki i stracono 52. Najlepszym strzelcem okazał się Marek Jakimiuk. AK V MIEJSCE SP KLESZCZELE W FINALE MISTRZOSTW POWIATU HAJNOWSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHŁOPCÓW BIEGI PRZEŁAJOWE r. w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt i Chłopców Powiatu Hajnowskiego, chłopcy zajęli III miejsce, dziewczęta zajęły X miejsce Do dalszych rozgrywek awansowali: Klimuk Kamil, Pawłowicz Łukasz, Jawdosiuk Łukasz, Soroczyński Mateusz, Markiewicz Ewelina, Martynowicz Magdalena, Damian Laskowski. ET Biuletyn Informacyjny Gminy Kleszczele Wydawca: Urząd Miejski w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, Kleszczele, druk: A-tronic, tel nakład: 700 egz.

19 BIULETYN INFORMACYJNY Strona 19 JUBILEUSZ ZŁOTE GODY 2012 XVI DNI KLESZCZEL

20 20 S trona BIULETYN INFORMACYJNY R. I MIEJSCE MISTRZOSTW POWIATU HAJNOWSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ SP DZIEWCZĄT R. III MIEJSCE W PÓŁFINALE GRUPY PUŁUDNIOWEJ R. I MIEJSCE SP KLESZCZELE FINALE MISTRZOSTW POWIATU HAJNOWSKIEGO W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW SP R. - II W FINALE GRUPY POŁUDNIOWEJ R. I MIEJSCE GIMNAZJUM W KLESZCZELACH W FINALE MISTRZOSTW POWIATU HAJNOWSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ ZIEWCZĄT II MIEJSCE ULKS ORZEŁ KLESZCZELE W LIDZE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ MŁODZICZEK W SEZONIE 2012/13 UCZESTNICY PROJEKTU POŻYTECZNE WAKACJE LECIE ZESPOŁU "KALINA" Z DASZ Fantazja i Miksturki na wielkiej scenie 15 maja 2012 r. w Hajnowskim Domu Kultury Miksturki (z lewej) piosenką Lacicie maje kryly wyśpiewały drugie miejsce, a Fantazja z utworem Milenkij trzecie w eliminacjach rejonowych Przeglądu Piosenki Białoruskiej. Brawa tym większe grupie Miksturki gdyż był to ich pierwszy występ w świetle reflektorów przed jury.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013r. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął się Mszą Św, którą w naszej szkole odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Żur. Pani Dyrektor, Krystyna Lemańczyk, przywitała zebranych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2012. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytego w dniu 27 listopada 2012 r.

Protokół Nr 13/2012. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytego w dniu 27 listopada 2012 r. Protokół Nr 13/2012 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Kleszczelach odbytego w dniu 27 listopada 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji: Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU. Taniec jest poezją, której częścią jest świat MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA W BIAŁYMSTOKU Taniec jest poezją, której częścią jest świat Po raz czwarty PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 w BIAŁYMSTOKU i VII LO w BIAŁYMSTOKU zorganizowała obchody Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński

Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje w okresie od 01.01.2011r. do 30.10.2014r. Prezentacja: Andrzej Żołyński Inwestycje drogowe Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Związek Ukraińców Podlasia wraz ze współorganizatorami zaprasza na. 25. Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu Podlaska Jesień 2016.

Związek Ukraińców Podlasia wraz ze współorganizatorami zaprasza na. 25. Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu Podlaska Jesień 2016. Związek Ukraińców Podlasia wraz ze współorganizatorami zaprasza na 25. Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu Podlaska Jesień 2016. Od 15 do 23 października 2016r. w wielu miejscowościach na Podlasiu

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji

GMINA USTRONIE MORSKIE. półmetek kadencji GMINA USTRONIE MORSKIE półmetek kadencji 2014-2018 Inwestycje drogowe i oświetlenie 2015-2016 Poprawa infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem na terenie gminy Ustronie Morskie to jedno z priorytetowych

Bardziej szczegółowo

P L A N I M P R E Z na 2013r.

P L A N I M P R E Z na 2013r. P L A N I M P R E Z na 2013r. O Ś R O D K A K U L T U R Y I S P O R T U w L E Ś N E J oraz B I B L I O T E K I P U B L I C Z N E J w L E Ś N E J wraz z F I L I A M I MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014

INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 INWESTYCJE GMINY DUBIECKO W LATACH 2010-2014 Sieć wodociągowa wraz z przyłączami zrealizowana w miejscowościach Dubiecko, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Kleszczel z dnia 18 marca 2015 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Wspólne działania wspólne korzyści

Wspólne działania wspólne korzyści Wspólne działania wspólne korzyści Projekt realizowany w ramach Programu Działaj Lokalnie VII Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Partnerzy lokalni: 1. Koło Gospodyń

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG IMPREZY STYCZEŃ 08.01. Koncert Kolęd-występ w sali teatralnej MOK w Mszczonowie -Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/260/14 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 października 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym K. Neuman Bezpieczeństwo w szkole Spotkania robocze zespołu ds. bezpieczeństwa Partnerzy: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2014 r. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BAKAŁARZEWO NA LATA 2014 2020 Podstawą opracowania Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Serdecznie zapraszamy do udziału w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Mamy gorącą nadzieję, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. *

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. * KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. * GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice

Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice Regulamin Gminnego Rajdu Rowerowego Rowerem po terenie Gminy Strzyżewice I. Organizatorzy: Gmina Strzyżewice II. Współorganizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach III.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK 2. VIII Edycja Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlice w gminie,,tu lubię być'' Styczeń

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 15. 06. 2011r.

Mrągowo, 15. 06. 2011r. Mrągowo, 15. 06. 2011r. Podsumowanie działalności ekologicznej w Zespole Szkól nr 4 w Mrągowie Opiekun Klubu Młodego Ekologa Mirosław Kleczkowski i Szkolne Koła Ligi Ochrony Przyrody - Anna Stadnicka przygotowali

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r.

K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. K A L E N D A R ZIMPREZW2015r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 23.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy LUTY Kiermasz książki używanej podczas 23.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo Projekt pn. Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO NA ROK 2012/2013 Nie wolno zostawić świata takim jakim jest Janusz Korczak - nasi uczniowie chętnie poznają swoją najbliższą okolicę,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16

Dni Przyjaciół Lasu 2015. Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 Szkoła Podstawowa nr 16 Dni Przyjaciół Lasu 2015 pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Działania w naszej szkole: Konkursy: Drzewa naszych lasów - konkurs

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy K A L E N D A R Z I M P R E Z W 2014r. MIESIĄC WYDARZENIE ORGANIZATOR MIEJSCE STYCZEŃ 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Leśna, kawiarnia, hol i najbliższe LUTY

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 5 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42 17-230 Białowieża, ul. Kolejowa- Wejmutka 17-200 Hajnówka, ul.

17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 5 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42 17-230 Białowieża, ul. Kolejowa- Wejmutka 17-200 Hajnówka, ul. Mapa aktywności organizacji pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Lp. Nazwa organizacji Adres Tel./Fax E - mail 1. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 Załącznik nr 12 do Uchwały Nr VII/51/ Rady Gminy z dnia 21 kwietnia r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na r. L.p. ZDNI INWESTYYJNE W z budżetu 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku, Gmina

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo