ZATWIERDZAM. (-) mjr Krzysztof Stachera. SPORZĄDZIŁA: Ewa Czerniakowska r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZATWIERDZAM. (-) mjr Krzysztof Stachera. SPORZĄDZIŁA: Ewa Czerniakowska. 24-06 - 2013 r."

Transkrypt

1 nr sprawy 1/nmf/13 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ulica; nr Wrocławska kod; miejscowośd Kalisz tel; fax / NIP nazwa banku NBP o/kalisz nr rachunku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych na dostawę wyposażenia ochronnego do dwiczeo praktycznych w związku z realizacją projektu nr 6 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru programowego nr 32, tj. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Norweskiego Mechanizmu Finansowego SPORZĄDZIŁA: Ewa Czerniakowska ZATWIERDZAM (-) mjr Krzysztof Stachera r.

2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie polega na dostawie wyposażenia ochronnego do dwiczeo praktycznych w Centralnym Ośrodku Szkoleniu Służby Więziennej w Kaliszu. Zamówienie realizowane w związku z projektem nr 6 Wzmocnienie sprzętowe i modernizacja systemu kształcenia kadry Służby Więziennej w ramach szkół resortowych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach obszaru programowego nr 32, tj. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych Norweskiego Mechanizmu Finansowego CPV Sprzęt osobisty Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Opis odpowiednich części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilośd części 5. Częśd I tarcze ochronne Częśd II sprzęt ochrony grupa I Częśd III sprzęt ochronny grupa II Częśd IV sprzęt medyczny Częśd V urządzenia techniczne Częśd I Tarcze ochronne CPV Tarcze 1. Tarcza ochronno-obronna (długa) 1800mm x 570mm szt. 2. Tarcza ochronno-obronna (krótka) 1200mm x 570mm szt. Częśd II sprzęt ochronny - grupa I CPV Sprzęt osobisty i pomocniczy 1. Maska ochronna z goglami na twarz szt. 2. Nakolanniki ochronne par 3. Nagolenniki ochronne par 4. Gogle ochronne szt. 5. Rękawice ochronne taktyczne par 6. Kamizelka przeciwuderzeniowa szt. 7. Kajdanki jednorazowe szt. 8. Kajdanki treningowe szt. 9. Przecinak do kajdanek jednorazowych szt. 10. Torba na osprzęt szt. 11. Kamizelka taktyczna modułowa kpl. 12. Hełm ochronny balistyczny szt. 13. Maska przeciwgazowa kpl. Częśd III sprzęt ochronny - grupa II CPV Sprzęt bezpieczeostwa, gaśniczy, policyjny i obronny 1. Zatyczki ochronne do uszu par 2. Słuchawki ochronne aktywne szt. 3. Okulary ochronne strzeleckie zwykłe szt. 4. Okulary ochronne taktyczne balistyczne wielofunkcyjne kpl. 5. Latarka taktyczna kpl. 6. Ochraniacz głowy piankowy z kratką szt. 7. Ochraniacz łokci szt. 8. Ochraniacz przedramienia szt. 2

3 9. Ochraniacz uda szt. 10. Ochraniacz golenia i stopy szt. 11. Ochraniacz tułowia szt. 12. Ściągacz kostki szt. 13. Treningowa replika pistoletu gumowa szt. 14. Treningowy nóż atrapa szt. 15. Kij treningowy Escrima - ratan szt. 16. Łapa trenerska skórzana par 17. Tarcze treningowe miękkie profilowane szt. 18. Gaśnica wodna mgłowa 6 L szt. 19. Gaśnica wodna mgłowa 3 L szt. 20. Biomaska szt. Częśd IV sprzęt medyczny CPV Zestawy pierwszej pomocy 1. Zestaw pierwszej pomocy torba z wyposażeniem kpl. Częśd V urządzenia techniczne CPV Osprzęt bezpieczeostwa 1. Kamera taktyczna (nasobna) szt. 2. Wykrywacz telefonów komórkowych szt. 3. Ręczny wykrywacz metalu szt. 4. Kamera inspekcyjna szt. Każdy przedmiot zamówienia powinien byd oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego , dostępnymi na stronach: tj. oznaczony logotypami Norweskiego Mechanizmu Finansowego Logotyp NMF musi byd użyty albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo musi byd czarnobiały. Podstawa logotypu nie może byd mniejsza niż 15 mm. Wzór logo NMF w załączeniu do SIWZ w formacie *.gif. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówieo uzupełniających Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Umowa ramowa Zamawiający nie zamierza zawrzed umowy ramowej Dynamiczny system zakupów Zamawiający nie zamierza ustanowid dynamicznego systemu zakupów Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy 2.2. Termin związania ofertą 2. TERMINY 3

4 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyd w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendanta Ośrodka w budynku nr 20. Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się dnia r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 206 budynku nr 20 /wartownia/. 3. WARUNKI I DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA 3.1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniad warunki dotyczące: posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania wiedzy i doświadczenia Za spełniających ten warunek zamawiający uzna wykonawców, którzy wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem co najmniej 1 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego została wykonana, oraz załączeniem dowodu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Za dostawę niezbędną do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna: A. dla części I zrealizowanie dostawy jednego lub więcej z następujących artykułów: tarcze ochronno-obronne długie, tarcze ochronno-obronne krótkie, o wartości nie mniejszej niż zł brutto. B. dla części II zrealizowanie dostawy sprzętu ochronnego odpowiadającego asortymentowi dla tej części o wartości nie mniejszej niż zł brutto. C. dla części III zrealizowanie dostawy sprzętu ochronnego odpowiadającego asortymentowi dla tej części o, o wartości nie mniejszej niż zł brutto dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykaz oświadczeo lub dokumentów, jakie należy dołączyd do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca składa: A. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. B. formularz "Doświadczenie zawodowe" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7a, 7b, 7c do SIWZ (odpowiednio dla części I, II lub III) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 4

5 5 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wykonawca składa: A. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; B. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; C. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; D. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: A. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, B. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, C. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, D. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ Wykonawcy zagraniczni Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

6 A. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w A i B zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument (dokumenty) te powinny byd wystawione zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane Forma dokumentów Wymagane dokumenty należy przedstawid w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą byd opatrzone klauzulą "za zgodnośd z oryginałem" i poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez wykonawcę Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW 4.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócid się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnieo pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.4. lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo pozostawid wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt

7 4.7. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiający nie zamierza zwoład zebrania wykonawców Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia A. Imię i nazwisko: Adam Wierzchowski tel w sprawach związanych z procedurą B. Imię i nazwisko: Emilia Jackowska tel C. Imię i nazwisko: Anna Dąbek-Lisiak tel WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 5.1. Wysokośd wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 6.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla części I, II i III Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, przed podpisaniem umowy Formy zabezpieczenia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może byd wnoszone: w pieniądzu przelewem na rachunek zamawiającego: w poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zwrot zabezpieczenia Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 7.1. Informacje ogólne O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówieo publicznych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Język, w którym należy sporządzid ofertę Ofertę należy sporządzid w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Treśd oferty musi odpowiadad treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Jedna oferta, jeden wykonawca Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie Oferta 7

8 Każdy wykonawca składa zamawiającemu ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Na ofertę składają się: A. formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ), B. formularz cenowy (załącznik nr 3 do SIWZ), C. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 4 do SIWZ), D. oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 5 do SIWZ), E. oświadczenie wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór załącznik nr 6 do SIWZ), F. odpowiednio dla części I, II lub III formularz "Doświadczenie zawodowe" (wzór załącznik nr 7a, 7b, 7c do SIWZ), G. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgodnie z pkt B, H. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z pkt C, I. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS zgodnie z pkt D Pożądane jest, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę W przypadku dokonywania poprawek, należy dokonad je w sposób czytelny, przekreślając błędny zapis, jednocześnie parafując miejsca dokonanych zmian przez osobę podpisującą ofertę, dodatkowo mogą byd opatrzone datą dokonania poprawki Pełnomocnictwo Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi byd załączone pełnomocnictwo posiadające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi byd potwierdzone za zgodnośd z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa Numerowanie stron Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek Tajemnica przedsiębiorstwa informacje tajne W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą byd udostępnione, muszą byd oznaczone klauzulą: "Nie udostępniad. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.) 7.8. Oznaczenie i adresowanie oferty Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska Kalisz i oznaczona jako oferta na: Dostawa wyposażenia ochronnego do dwiczeo praktycznych z dopiskiem: 8

9 Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert dnia r. do godz. 10:30 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienid lub wycofad ofertę. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia "Formularza ofertowego". Cena oferty powinna zawierad wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia Sposób obliczania ceny jest wskazany w formularzu cenowym (załącznik nr 3): Podaną cenę jednostkową netto każdego asortymentu (kol. 5) należy pomnożyd przez ilośd (kol. 3), otrzymując wartośd netto (kol. 6) Następnie wartośd netto (kol. 6) należy pomnożyd przez podaną stawkę VAT (kol. 7), otrzymując wartośd VAT (kol. 8). Następnie należy zsumowad wartośd netto (kol. 6) i wartośd VAT (kol. 8) otrzymując wartośd brutto asortymentu. Wartośd oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich asortymentów zawartych w kolumnie Cena oferty winna byd zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Cena jednostkowa oferowanego asortymentu nie może przekraczad kwoty o której mowa w art. 16e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zmianami), tj złotych brutto Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami, a także podanie asortymentu o cenach jednostkowych przekraczających złotych brutto, spowoduje odrzucenie oferty Oczywiste omyłki Zamawiający poprawi w tekście oferty: A. oczywiste omyłki pisarskie, B. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, C. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, w szczególności jeżeli: A. zawiera błędy w obliczeniu ceny; B. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byd prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom. 9. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY 9.1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 9

10 KRYTERIUM 1 Cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) waga w % Opis kryteriów: Punkty będą przyznawane według następujących zasad: KRYTERIUM cena całkowita podana w ofercie brutto (z podatkiem VAT) najniższa oferowana cena brutto Cena = x 100 pkt cena badanej oferty brutto Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilośd punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąd oferta, wynosi 100 pkt. 10. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może byd zawarta przed upływem w/w terminów, jeśli wystąpią okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp W celu podpisania umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawid dokumenty potwierdzające tożsamośd i umocowanie do podpisywania umowy W uzasadnionych przypadkach zamawiającemu przysługuje prawo niewyrażenia zgody na udział w realizacji zamówienia wskazanego podwykonawcy Przed podpisaniem umowy wykonawca powinien: A. wnieśd zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dla części I, II i III) 11. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEO UMOWY Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w części I, II i III stanowi załącznik nr 8a, a w części IV i V załącznik nr 8b do SIWZ Umowa może byd zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w przypadkach wymienionych poniżej: zmiana osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; zmiana przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy; zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzied w dniu zawarcia umowy, a są one korzystne dla zamawiającego. 12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 10

11 12.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli miały lub mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 13. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną częśd. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2) Formularz ofertowy (wzór) 3) Formularz cenowy (wzór) 4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór) 5) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór) 6) Oświadczenie wykonawcy o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 (wzór) 7) a, b, c Doświadczenie zawodowe (wzór dla części I, II i III) 8) a) Umowa (wzór dla części I, II i III) 8) b) Umowa (wzór dla części IV i V) 11

12 Załącznik nr 1 do SWIZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Każdy przedmiot zamówienia powinien byd oznaczony zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego , dostępnymi na stronach tj. oznaczony logotypami Norweskiego Mechanizmu Finansowego Logotyp NMF musi byd użyty albo w kolorze (czerwony PMS 187 C i niebieski PMS 647C) albo musi byd czarnobiały. Podstawa logotypu nie może byd mniejsza niż 15 mm. Wzór logo NMF w załączeniu do SIWZ w formacie *.gif. Częśd I Tarcze ochronne 1. Tarcza ochronno-obronna długa Tarcza typu Armadillo długa - wymiary: wys mm, szer. 570 mm, gr. płyty 4 mm, gr. tylnego panelu 4 mm. Tarcza musi byd przystosowana do łączenia tarcz między sobą oraz z tarczami ARMADILLO będącymi w posiadaniu zamawiającego. Przeznaczenie: Tarcza ochronno-obronna przeznaczona jest do ochrony funkcjonariusza przed uderzeniami niebezpiecznych przedmiotów typu: kamienie, elementy stalowe, odłamki betonu, ostre przedmioty, płynnymi substancjami chemicznymi, do zespolenia w linię ochronną tarcz (tego samego typu) w pododdziałach zwartych, grupach działających w szykach specjalnych. Wymagania konstrukcyjno-techniczne oraz eksploatacyjne: 1) tarcza musi zapewniad stałośd parametrów ochronnych i użytkowych w temperaturze od - 30 C do + 50 C, 2) tarcza powinna byd wykonana z przezroczystego poliwęglanu; 3) tarcza nie może wykazywad śladów jakichkolwiek uszkodzeo (pęknięd, wyłamao, dużych zarysowao uniemożliwiających skuteczną widocznośd) w wyniku uderzeo kamieni, betonowych lub stalowych odłamków o średnicy 10 cm 25 cm, wyrzucanych z dużą siłą z odległości min. 3 metrów; 4) tarcza nie może wykazywad uszkodzeo i zmatowieo materiału przezroczystego w części zewnętrznej (od strony napastnika) w wyniku działania substancji chemicznych typu: benzyna, aceton, rozpuszczalnik nitrocelulozowy, 32 % kwas solny (HCl); 5) tarcza musi byd odporna na krótkotrwałe działanie ognia tzn. nie może się topid, odkształcad, palid w wyniku uderzenia w tarczę z min. 3 metrów tzw. "koktajlu Mołotowa" (zapalona butelka z benzyną lub rozpuszczalnikiem), 6) tarcza musi umożliwiad bezproblemowe połączenie z inną tarczą, dobre zablokowanie połączenia oraz bezproblemowe rozłączenie. Połączenie musi byd na tyle trwałe, aby nie spowodowało rozłączenia zespolonych tarcz w wyniku co najmniej jednokrotnego kopnięcia i uderzenia kamienia w strefę złączenia tarcz od zewnątrz (patrząc od strony potencjalnego napastnika). Krawędzie boczne panelu przedniego powinny byd wyprofilowane w sposób umożliwiający pionowe łączenie tarcz tworząc linie powiązanych ze sobą tarcz. 7) waga tarczy nie może przekraczad 8 kg wraz z uchwytami i śrubami mocującymi; 12

13 8) tarcza powinna posiadad trzy uchwyty, z których dwa obok siebie umożliwiają włożenie lewego przedramienia w oba uchwyty, a trzeci niżej służy do chwycenia prawą ręką. Uchwyty powinny byd wykonane z aluminium powleczonego gumowymi osłonami antypoślizgowymi, a śruby mocujące uchwyty powinny byd zabezpieczone gumowymi nakładkami. 9) tarcza nie powinna wykazywad śladów uszkodzeo w wyniku uderzenia w nią pocisku gumowego 12/70 typu "Chrabąszcz 50" wystrzelonego ze strzelby gładkolufowej kal. 12 z odległości 45 metrów. 2. Tarcza ochronno-obronna krótka Tarcza typu Armadillo krótka - wymiary: wys mm, szer. 570 mm, gr. płyty 4 mm, gr. tylnego panelu 4 mm. Tarcza musi byd przystosowana do łączenia tarcz między sobą oraz z tarczami ARMADILLO będącymi w posiadaniu zamawiającego. Przeznaczenie: Tarcza ochronno-obronna przeznaczona jest do ochrony funkcjonariusza przed: uderzeniami niebezpiecznych przedmiotów typu: kamienie, elementy stalowe, odłamki betonu, ostre przedmioty, płynnymi substancjami chemicznymi, do zespolenia w linię ochronną tarcz (tego samego typu) w pododdziałach zwartych, grupach działających w szykach specjalnych. Wymagania konstrukcyjno-techniczne oraz eksploatacyjne: 1) tarcza musi zapewniad stałośd parametrów ochronnych i użytkowych w temperaturze od - 30 C do + 50 C; 2) tarcza powinna byd wykonana z przezroczystego poliwęglanu; 3) tarcza nie może wykazywad śladów jakichkolwiek uszkodzeo (pęknięd, wyłamao, dużych zarysowao uniemożliwiających skuteczną widocznośd) w wyniku uderzeo kamieni, betonowych lub stalowych odłamków o średnicy 10 cm 25 cm, wyrzucanych z dużą siłą z odległości min. 3 metrów; 4) tarcza nie może wykazywad uszkodzeo i zmatowieo materiału przezroczystego w części zewnętrznej (od strony napastnika) w wyniku działania substancji chemicznych typu: benzyna, aceton, rozpuszczalnik nitrocelulozowy, 32 % kwas solny (HCl); 5) tarcza musi byd odporna na krótkotrwałe działanie ognia tzn. nie może się topid, odkształcad, palid w wyniku uderzenia w tarczę z min. 3 metrów tzw. "koktajlu Mołotowa" (zapalona butelka z benzyną lub rozpuszczalnikiem); 6) tarcza musi umożliwiad bezproblemowe połączenie z inną tarczą, dobre zablokowanie połączenia oraz bezproblemowe rozłączenie. Połączenie musi byd na tyle trwałe, aby nie spowodowało rozłączenia zespolonych tarcz w wyniku co najmniej jednokrotnego kopnięcia i uderzenia kamienia w strefę złączenia tarcz od zewnątrz (patrząc od strony potencjalnego napastnika). Krawędzie boczne panelu przedniego powinny byd wyprofilowane w sposób umożliwiający pionowe łączenie tarcz tworząc linie powiązanych ze sobą tarcz. 7) tarcza powinna posiadad dwa uchwyty. Uchwyty powinny byd wykonane z aluminium powleczonego gumowymi osłonami antypoślizgowymi w kształcie litery "D", a śruby mocujące uchwyty powinny byd zabezpieczone gumowymi nakładkami tarcza nie powinna wykazywad śladów uszkodzeo w wyniku uderzenia w nią pocisku gumowego 12/70 typu "Chrabąszcz 50" wystrzelonego ze strzelby gładkolufowej kal. 12 z odległości 45 metrów; 8) waga tarczy nie może przekraczad 6,5 kg wraz z uchwytami i śrubami mocującymi. 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy 5/nmf/13 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej ulica; nr Wrocławska 193-195 kod; miejscowośd 62-800 Kalisz tel; fax 62 76 69 500 / 62 76 69 660 NIP 618-10-45-907 nazwa banku

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ lub specyfikacją) TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ lub specyfikacją) dla przetargu nieograniczonego pn.: Zakup urządzeń informacji pasażerskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 12.09.2013 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/235/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek tel. 54/ 412 18 00 fax. 54/ 412 18 04 e-mail saniko@saniko.com.pl www.saniko.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP 275/055/D/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/16/2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 33 09-200 SIERPC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 33 09-200 SIERPC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sierpc, 29 lipca 2015 ZATWIERDZAM Prezes Zarząd Rafał Kluska... Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ul. Romualda Traugutta 33 09-200 SIERPC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.10.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Dostawa, montaż i uruchomienie elementów

Bardziej szczegółowo