BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO"

Transkrypt

1 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008

2

3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008

4 Opracowanie Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny Opisy zebrała : Małgorzata Pawłowska Redakcja : Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot ISSN Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ul. Dworcowa 5 nakład 60 egz.

5 SPIS TREŚCI Wykaz wazniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliogrntii Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów... 9 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE.... l. Bibliografie. Katalogi 2. Czasopisma 4. Poszczególne okręgi i miejscowości.. 5. Biografie. Pamiątki. Wspomnienia b. Indywidualne. II 11 II II l2 l2 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia. 3. Ros linność. Zwierzę ta. Ochrona przyrody i środowi ska 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja III. LUDNOŚĆ..... ".... l4 IV. HISTORIA Nauki pomocnicze historii...5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości l4 l4 14 V. ETNOGRAFIA. LITERA TURA I SZTUKA LUDOWA. 15 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE a. b. c. e. i. j. k Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka. Urbanistyka. Budownictwo. Przemysł. Zagadnienia ogólne Górnictwo. PrzemysI energetyczny.. Przemysł elektromaszynowy.... Przemysł drzewno - papierniczy... PrzemysI lekki PrzemysI spożywczy.... Drobna wytwórczość. Usługi. a. PrzemysI drobny. Rze mios ło... b. Spółdzielczość prucy... Gospodarstwo wiejskie. a. Rolnictwo c. Hodowla zwierząt. Weterynaria Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo l6 l6 l6 16 l l7 17 l8 l8 l8 l

6 . 4 g. h. Leśnictwo. Łowiectwo. Rybactwo. Wędkarstwo 6. Gospodarka wodna Handel. Żywienie zbiorowe. a. Handel d. Żywienie zbiorowe.. 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia Komunikac ja a. Transport b. Łączność l!. 12. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo. Gospodarka mieszkaniowa. Pożarnictwo VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE l. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 roku. 2. Partie polityczne Organizacje społeczne Organizacje młodzieżowe Zagadnienia społeczne... a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne.... b. Związki zawodowe.... d. Pomoc społeczna e. Patologia społeczna Uroczystości i obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE... l. Administracja. Samorząd terytorialny a. Administracja... b. Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne. Sądo"nictwo Bezpieczeństwo publiczne IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA. 27 x. OCHRONA ZDROWIA.... l. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny.. 2. Lecznictwo XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA. l. Nanka. Organizacje i placówki nankowe 2. Szkolnictwo wyższe. 3. Oświata... a. Zagadnienia ogólne

7 4. b. c. d. e. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne Szkolnictwo podstawowe. Szkolnictwo specjalne Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Szkolnictwo artystyczoe g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych. Kultura a. b. c. d. e. Zagadnienia ogólne Imprezy kulturalne Towarzystwa kulturalne. Ruch religijny. Domy kultury. Kluby. Świetlice Amatorski ruch artystyczoy. f Muzea. Wystawy h. Kultura fizyczna. Sport XIII. LITERATURA. 2. Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA.. "... l Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków. Plastyka... Teatr. Estrada.. 4. Muzyka Fotografika 6. Film. K.IDo XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE XVI. KSIĄZKII CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHlW A..... l. Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo.. 3. Informacja naukowa i multimedialn INDEKS AUTORSKl INDEKSPRZEDMlOTOWY 49

8

9 7 WYKAZ WAżNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII dot. dzien. fot. gm i!. im. kwart. m.in. nacz. nr oprac. ph. portr. przew. pt. pw. red. rys. rozm. tab. tab!. tyg. ur. wykr. zaw. zm. zob. dotyczy dziennik fotografia gmina ilustracje imienia kwartalnik między innymi naczelny numer opracował(a) podhasłem portret przewodniczący( a) pod tytułem pod wezwaniem redaktor rysunki rozmowa I rozmawiał tabela tablica tygodnik urodził(a) wykresy zawiera zmarł(a) Zobacz

10

11 9 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Brudzewskie Wieści Gminne Echo Turku Gaz. Malan. Głos Wielkop. Gazeta Malanowska Głos Wielkopolski Obserwator Pan. Wielkop. Kult. Prz. Koniń. Panorama Wielkopolskiej Kultury Przegląd Koniński Wlóczypióro

12

13 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie. Katalogi BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego I Małgorzata Pawłowska = poz. 594 l. BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : 2006 I oprac. Małgorzata Pawłowska; red, Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot. - Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turl;u, s. BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ośrodkiem wiedzy o regionie I Małgorzata Pawłowska = poz. 595 'iy;2. BRUDZEWSKIE Wieści Gminne / red. Paweł \racaszek , nr Brudzew: Gminne Centrum Informacji, 2007 Dodatek: Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa E~mail: : V 3. ECHO Turku tygodnik / red. 'J arek , nr l Turek Przegląd Koniński sp. z o. 0.,2007 Dodatek: Głos Młodych Dodatek: Meta Dodatek: Turkowski Infonnator Samorządowy Adres internetowy: Czasopisma nacz. Andrzej Wydawnictwo (>\,'41 GAZETA Malanowska Samorządowy "-lnf6rmator Gmlny Malanów. - Malmów: Urząd Gminy w Malanowie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malmowie, GŁOS Wielkopolski I red. nacz. Jarosław Piotrowski , nr I Poznań: Polskapresse Sp. z o. o., Dzien. Dodatek: Życic Konina Adres internetowy: v.'ww.glos,oom \J~. OBSERWATOR: Tygodnik Spraw Lokalnych / red: nacz. Grzegorz Antosik , nr Turek: Uniprcss, 2007 Dodatek: Przez Pryzmat Adres internetowy: PANORAMA Wielkopolskiej Kultury: biblioteki - muzea regionalne - ośrodki kultury - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury / przew. kolegium red. Lena Bednarska , R. 5, nr 1/2(32-33) - 11/12(42-43). - Poznań: WBPiCAK, 2007 Adres interneto\vy: w\.vw.wbp.poznan.pl (~ 8. PRZEGLĄD Koniński I red. nacz. Stanisław I'iguła , nr l - 51/52. - Konin : Wydaw. "Przegląd Koniński" sp. z o. 0., Tyg. Adres internetowy: " V'9: WLÓCZYPIÓRO kwartalnik literacko kulfuralny Klubu Wędrownych Poetów Miasta Turku I red. nacz. Makary Górzyński , nr Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Poszczególne okręgi i miejscowości Prz.ykona, gmina MECENAS ekologii / AS = poz. 29 Turek, powiat BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego / Małgorzata Pawłowska = poz. 594 BIBLIOGRAFIA i Powiatu Tureckiego Pawłowska = poz. 1 Regionalna Miasta Turku 2006 / oprac. Małgorzata BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ośrodkiem wiedzy o regionie I Małgorzata Pawlowska = poz. 595

14 12 5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia b. indywidualne Zob. poz. 273 Bestwina Kr~sztof Błogosławiony Bogumił 10. BŁOOOSLAWIONY Bogumił urodził się w Koźminie [gm. Brudzew]. - Fot. /1 Bl'udzewskie Wieści Gminne , nr 4, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. 1-2 Biskup poznań.ski, arcybi.skup gnieźn ień 5ki (ur. ok zm.. ok 1204) Zob. poz. 499 Frątczak Kandla Gałocl,Ela I l. WSZECHSWIA T w miniaturze : rozmowa z Elą Galoch, turkowską i uniejowską poelką I Artur Jurgawka. - Fot. II Obsenvator , nr 39/40, s. 15 Zob. tez poz. 543 Zob. poz. 465,475 Zob. poz. 613 Gogulska Joanna Grzeszkiewicz Wanda Kiszkurno Józef 12. RODZINA Kiszkumów w Brudzewie ( r.). - Fot. II Brudzewskie Wie śc i Gminne , nr 2, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. 1, 3-4 Wspomnienie o administratorze majątku w Brudzcwie Klodawscy 13. ZJAZD [rodziny] K10dawskich z Rogowa [gm. Przykona] / Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 31, s. 13 Krus~ńskj Leon Lubom;' Zob. poz. 45, 611,627 Zob. poz. 108 Kubaccy Małgorzata j Jer~ Kubiak Marek 14. AWANSOWAŁ na komendanta głównego [państwowej StraZy Pozamej w Warszawie] I MJ. - Fot. /I Obsenvalor , nr 6, s PRZYKONIANIN komendantem głównym strazy [państwowej StraZy PoZamej w Poznaniu] I AZ. Fot. II Echo Turku , nr 18, s. l Zob. poz. 579 Kurnatowscy Kuźnik Stanisław 16. Z WINCENTOWA na Wspólną I Anna Zawadka. -Fot. II Echo Turku , nr 17, s. 13 Spotkanie w Brudzcwic z reż)'1le:rem filmowym urodzonym w Wincentowie, gm. Brodzew Lament Lech 17. RZEŹBIARSTWO to tez poezja I AJ. - Fot. /I Obsenvator , nr 9, s. 12 Poeta z Turku Zob. tez poz. 391,397, 544 Maciejewski Stanisław 18. OKUPACYJNY Turek w oczach dziecka I Stanisław Maciejewski. - Fot. /I & ho Turku , nr 38, s. 8 Wspomnienia mie szkańca Turku Zob. poz. 242 Nowac~k Piotr Prusinowska Paulina 19. PIŁKA nożna jest jej pa sją : mieszkanka Władysławowa jedzie na Mistrzos!"'ia Europy [w Lekkiej Atletyce do Bułgarii] I AZ. - Fot. II Echo Turku , nr 12, s. 13 SachsLeon 20. OPOWIEŚĆ o dobrym człowieku : wspmnruenie o ks. Leonie Sachsie I Artur Jurgawka. - Fot. II Obserwator , nr 21, s. 8 Pastor kościoła I:wangelicko-augliburskicgo w Turku

15 13 Zob. poz. 387,392 Seńko Mariusz Splawska Irena 2 I. FILIGRANY i olbrzymy : galeria malarstwa na wydmuszkach I Izabela A. Kolasińska. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 82, dod. Zycie Konina, s. 5 Malarka z \V1adysławowa 22. WlELKIE dzieła na ptasich jajkach I MJ. - II. II Obsemator , nr 2, s. 13 \ialadc.a z 'Władysławowa Staszakowie 23. RZEŹBIARSTWO rodzinne Slaszaków : pasja z rodowodem brudzewskim I Stanisław Andrzej Kończak. -Fot. II Echo Tllrku , nr 12,s.14 Witczak Henryk 24. KAPŁAN, historyk i kalecheta: nowy proboszcz w Gluchowie [gm. Kawęczyn] I ks. dr Henryk Witczak; rozm. Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr37, s.6 Zob. poz. 361 Wszolek Szina Wypiór Henryk 25. KOCHAŁ Polskę i Teresę wspomnienie o bohaterze spod Monle Cassino [mieszkańcu Dobrej] I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 21, s.7 Zesutk Irena iantoni Zob. poz. 536 TopolskiAdam 26. WIELKANOC u Zesiuków [rodziny przedsiębiorcy i nauczycielki z Turku] I Iwona Kujawa. - Fot. II Echo Turku , nr 14, s. 9 Zob. też poz. 74,226, 228 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia 27. PLANOWANY zbiornik wodny w Koźminie [gm. Brudzew]. - Rys. II Brudzewskie Wieści Gminne , nr 2, s Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i Środowiska 28. BOCIANOWE szaleństwo [w Kawęczynie] : na punkcie ptaków są zakręceni i wcale s ię tego nie wstydzą I Agata Szcz epaniak-kamińska. - Fot II Glos Wie/kop , nr 58, s. 9 HIT-owy PGKiM [Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turlcu] lika = poz MECENAS ekologii I AS II Glos Wie/kop , nr l,s.12 Gmina Przykona. laureat Konkunu Ekologicznego "Przyjaj..ni Środowisku" 30. NIE zaśmiecajcie przykony I az. - Fot. II Echo Turku , nr 18, s. 12 Obchody Dnia Ziemi zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczne na Rzecz Rozwoju Gmin IIS ok6ł" w Pnykonie 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja PIERWSZY, ale nie ostatni: mjd z Brudzewa do Slesin. I az = poz PlESZO, ale w ostrogach I (can). - Fot. /I Echo Turku , nr 41, s. 16 VII Pieszo-Rowerov.'Y Rajd Trzcźwo4ci "Ksią:te :Młyny-Dobra 2007" z udz iałem uczniów gimno.zjum w Dobrej

16 14 III. LUDNOŚĆ 32. DEMOGRAFIA gminy Brudzew w 2006 roku. - Tab. II Brudzewskie Wieści Gminne , nr 2, s. 5 EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na terenie getta "Czachulec" [gm. Malonów] w latach 1941/42. Część 1-3 I Paweł Janicki = poz. 46 IV. HISTORIA 2. Nauki pomocnicze historii 33. HERB [gminy Tuliszków] już bez Janusza I Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator , nr 27, s TO nie chodzi o 60 złotych : Tuliszków bez Janusza I Iwona Kujawa. - Fol. II Echo Turku , nr 41, s. II Nowy herb gminy Tuliszk6w 5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Brudzew Milaczewek, gm. Ma/al/ów 35. MARSZAŁKOM whoidzie brudzewskie obchody śmierci Józefa Piłsudskiego [w 1935 roku] I Mariusz Kaszyóski. - Fot. II Echo Turku , nr 34, s.6 Czachulec Stary, gm. Maml/ów 36. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Czachulec Stal)' I DT II Gaz. Ma/an , nr 2, s. 2, 3 Czachulec, gm. Malanów 40. Z HISTORII wsi gminy Malanów. Milaczewek IDT. - Fol. II Gaz. Ma/an , nr 7, s. 6 Piętno, gnl TuliszlWw 41. PIĘTNO - powrót do przeszłości I MG. - Fot. II Obserwator , nr 7, s. 13 Porote, gm. Mamnów 42. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Porote [część 1-2] I DT II Gaz. Ma/an , nr 8, s. 5; nr 9, EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na s.5 terenie getta 'Czachulec" [gm. Malanów] w latach 1941/42. Część 1-3 IPawe! Janicki = poz. 46 Gr<J1miszew, gm. Tuliszkuw 37. GRZYMISZEW i jego tajemnice I MG. - Fot. II Obserwator , nr 4, s. 13 Tuliszków 43. LOKALNE echa wojennych tajemnic publikacja w miesięczniku "Mówią Wieki" o V-l [niemieckich pociskach] spadających w Tuliszkowie [w czasie II wojny światowej] I aj. - n. II Echo Turku , nr 33, s. 7 Malanów 38. Z HISTORII wsi gminy Malanów : sędziwy Malanów IDT. -Fot. ligaz. Ma/an , nr 4, s. 4 Milaczew, gm. Malanów 39. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Ksiątęca wieś Milaczew I DT. - Fot. II Gaz. Ma/an , nr 3, s.4 Turek KOŚCIELNE dzieje Turku I Zbigniew Michalak = poz. 581 OKUPACYJNY Turek w oczach dziecka I Stanislaw Maciejewski = poz ROZWÓJ tkactwa chałupniczego w mieście ipowiecie tureckim w latach I Henryk Perliński. - II. IIObserwator , nr 21, s. 15

17 15 TUREK - miasto zabytkowe. z cyklu monogmfie Turku i okolic 1 Makary Górzyński ; poz ZBIÓR prac I Leon Lubomir Kruszyński; oprac. Bartosz Stachowiak. - Turek : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, s. : fot. - (Bibliotheca Turcoviana; Nr3) Historia miasta w końcu XIX i początkach XX wieku Turek, powiat 46. EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na terenie getta "Czachulec" [gm. Malanów] w latach 1941/42. Część 1-3 I Paweł Janicki. - Tab. II Obserwator , nr 37, s. lo; nr 38, s. 6; nr 39/40, s. 18 ROZWÓJ tkactwa chałupniczego w mieście ipowiecie tureckim w latach I Henryk Perliński ; poz SŁAWY turkowskiej zoaki 1 (wald). - Fol. II Echo Turku , nr 5, s. 8 Historia pamiątkowych tablio pon:vierdzającyoh filulnsowanie odbudowy Wawelu w Krakowie przez mieszkańców powiatu tureckiego Vi' latach 20-tych XX wieku V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA CHOINKA - bożonarodzeniowa tmdycja I Iwona Łechtańska ; poz. 487 DISCOPOLOWY szał dożynkowy I Andrzej R. Tyczyno; poz. 78 SZCZĘŚĆ Boże rolnikom i polskiej wsi : miejsko gminne do'lynki Slodków 2007 [gm. Turek] 1 BN ; poz. 88 ŚPIEWAĆ każdy może.. I a ; poz. 89 OOZYNKI na Fuli Bayer Łechtańska ; poz. 79 Tuliszków 1 Iwona ŚWIĘTO chłopskiego trudu : Janiszew 2007 [gm. Brudzew] /Marta Jachimowska; poz. 90 OOZYNKI z góralskim girls bandem : Przykana / (can); poz. 80 TRADYCYJNE Święto Plonów Andrzej R. Tyczyno ; poz. 91 Kawęczyn / GMINNO - parafialne dożynki w Grąbkowie [gm. Malanów] lot; poz. 82 I TYLKO [Zdzisław] Wojtkowiak rozżalony Powiatowo-Gminne Dożynki Władysławów 2007 Andrzej Jarek; poz. 83 MISTERIUM Męki Pańskiej [w Zespole Szkół w Dobrej) 1 Andrzej R. Tyczyno; poz. 303 NA zakończenie żniw 1 Dorota Szczepaniak; poz. 85 PLON niesiemy, plon I Dorota Szczepaniak; poz. 86 POWIATOWE podsumowanie święta rolników 1 Dorota Szczepaniak; poz TURKI - Wielkanocne Stmże Grobowe [w Brudzewie) 1 Ryszard Jurkiewicz. Fot. II Brndzewskie Wieści Gminne , nr 3, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. I, 3 WIELKANOC po dobrsku 1 Andrzej R. Tyczyno ; poz. 588 WIELKANOC u Zesiuków [rodziny przedsiębiorcy i nauczycielki z Turku] 1 Iwona Kujawa; poz WIEŚ polska w rzeźbie i rękodziele I Grzegorz Antosik. -Fot. II Obserwator , nr 12, s. 8 Plener rękodzieła ludowego w Kolnioy, gm. Brudzew WÓJTA hołubili innych ganili / Andrzej R. Tyczyno ; poz. 92 ZAPACH świeżego chleba / MJ; poz. 93 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka 50. TUREK w strefie wielkich szans / DS. - Fot. II Dot. ustanowienia na terenie miasta Podstrefy Łódzkiej Obserwator ) nr 35~ s. l, 8 Specjalnej Strefy Ekonomicznej

18 16 Turecka Izba Gospodarcza 5 L CO dalej Izbo? : Walne Zgromadzenie Tureckiej Izby Gospodarcz~j I AJ II Echo Turku , nr 12, s. 9 JAK zostać młodym przedsiębiorcą? IDS = poz SPOTKANIE w TIG-u I Anna Goszczyk - Adamek IIObserwa/or , nr I, s. 9 Walne Zgromadzenie 53. SUN Gamen [firma z Malanowa] i [Miros!aw] Sakwa [przedsiębiorca z Turku] najlepsi I IŁ. - Fot. II Echo Turku , nr 8, s. 2 Nagrody w konkursie ''Firma roku 2006" 54. TIG szkoli przedsiębiorców I DS. - Fol II Obserwator , nr 26, s WYRÓZNIONY biznes I AS. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 38, s. 14 Laurcaoi konkursu ''Firma roku 2006" - Mirosław Sakwa "Auto - Gaz" w Turku i full18 "Sun Garden" w Malanowie 56. FIRMA z sukcesem i kredytem zaufania : certyfikat Fair Play 2006 dla firmy "BUD-BET" I Marta Jachimowska. - Fot. II Echo Turku , nr 2, s. 9 Firma budowlana w Turku 2. Urbanistyka. Budownictwo 3. Przemysł a. Zagadnienia ogólne 57. OPŁATEK, Kaczmarek i reszta : KWB "Adamów", Sun Gamen, Andrewex i Profim [firmy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największych firm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek. - Tab. II Echo Turku , nr 45, s. 6 b. Górnictwo Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" SA w Turku 58. ADAMÓW laureatem HIT-a [wielkopolskiego konkursu samorządowego] I ika. - Fot. II Echo Turku , nr lo, s. 6 BEZ medali I IŁ = poz. 133 CORAZ bliżej do pięćdziesiątki I MJ = poz KOPALNIA 'Adamów' jak perla święta Barbara laskawa dla górników I AC. - Fot. II Prz. Koniń , nr 50, g. 12 Dz:ieitGómika 60. KOPALNIA Węgla Brunatnego 'Adamów" wśród ' Pere! Polskiej Gospodarki" rozmowa z prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym Krzysztofem Sobczakiem I AC. - Fot. II Prz. Koniń , nr 49, s KORZYŚCI czy straty I Grzegorz Antosik. - F ot. II Obserwator , nr 33, s. 6 Dol spotkania z mieszkańcami gminy Brudzew w związku z odkrywką Koźmm 62. KOŻMIN Północ [gm. Brudzew] ruszyli l ika. Fot. II Echo Tllrku ,nr4l,s.12 Dot. odkryv.ki kopalnianej KREW mógł oddać prawie każdy I AZ = poz. 270 MEDALE n. Dzień Strat.k. I ił = poz. 141 MŁODZI idealiści górą I AJ, BN = poz. 359 NAJLEPSZA drużyna KWB "Adamów" [SA w Turku] III = poz. 142 OPŁATEK, Kaczmarek i reszta : KWB 'Adamów', Sun Garden, Andrewex i Profim [firmy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największych firm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek = poz PERŁA w korollie nie tylko powiatowej gospodarki: Barbórka 2007 / Andrzej Jarek. - Fot. /I Echo Turla/ , nr 50, s POLE centralne ruszyło I DS. - Fot. II Obserwator , nr 29, s. 9 Dot. odkrywki Koźmin. gm. Brudzew STRAżACKIE święto w kopalni [K\VB "Adamów' SA w Turku] I MI = poz ZA górnikami rok cięzkiej pracy I Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator , nr 38, s. 12, 13 Obchody Dnia Górnika

19 ZDECYDOWALA różnica pięciu głosów wybory do Rady Nadzorczej KWB "Adamów' SA I AJ II Echo Turku , nr 16, s. 8 c. Przemysł energetyczny 67. LAMENT nad przyszłością samorządowcy o życ iu po kompleksie paliwowo-energetycznym I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 9, s. 1,8 Spotkanie przedstawicieli powiatu konińskiego i tureckiego w Tuliszkowie SATYSFAKCJA Z ratowania życia i zdrowia I AZ ~ poz. 271 e. Przemysł elektromaszynowy 68. TIJLISZKÓW zyska! poważnego inwestora nowa inwestycja AWG Polonez [firma w Koninie produkująca elementy do katalizatorów samochodowych] I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 39, s. 10 Dat. uruchomienia działu spawa1niozego i. Przemysł drzewno-papierniczy PROFlm - producent mebli biurowych w Turku 69, INNOWACYJNA firma - PROFIrn I Grzegorz Antosik. - Fot. IIObserwator , nr 34, s NAGRODA [Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej] dla Proftm za eksport i jakość I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 24, s. 10 OPŁATEK, Kaczmarek i reszta: KWB 'Adamów", Sm> Garden, Andrewex i Proftm [fumy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największy ch ftrm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek ~ poz PROFI m na Targach BillRO Fot. II Obserwator, , nr 12, s, 11 Złoty medal dla firmy na Międzynarodowyoh Targach Poznańskich Przedsiębiorstwo Pr,odukcyjno-Hafldlowe "Andrewex" w Piętnie, gm. Tulis:;ków OPŁATEK, Kaczmarek i reszta: KWB 'Adamów", Sun Garden, Andrewex i Proftm [fmny z Turku i powiatu tureckiego] Dll liście 2000 największych ftrm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek ~ poz. 57 j. Przemysł lekki 72. OS TA TNIE szycie Dll Atlanticu burza nad Atlantic Plus: 160 pracowników na bruk I AJ. - Fot. II Echo Turku , nr 35, s. 1,3 F irma odzieżowa w Turku Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Miranda" SA. w Turku 73. PONAD 60 osób zwolniono z pracy Turek, pracownicy 'Miranda" na bruku I Agata Szczepaniak Kamińska. -FoU/G/os Wie/kop. -2oo7,nr l, s. 12 k. Przemysł spożywczy 74. MALŻEŃSKIE pasje : rozmowa Z Antonim Zesiukiem, mężem posłanki Ireny Tomaszak-Zesiuk, właścicielem firmy Zesiuk [producent lodów i mrożonek w Turku] I Iwona Kujawa, - Fot. II Echo Turku , nr 51/52, s. 8 Znkłnd piekanko-ciutkarski pss "Spolem" w Turku 76. ZAKŁAD na miarę XXI wieku I a. - Fot. II Obserwator, , nr 34, s. 13 lakłnd piekarsko-ciastkarski PSS "Społem" w Turku 75. PROSTE jak bulka z". milionami: inwestycje dla '"'wieku chleba naszego powszedniego I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 46, s. 6

20 RADZILI w Cechu [Rzemiosł Różnych w Turku] I m. - Fot. II Obserwator , nr 13, s. 4 Walne Zgromadzenie członków 4. Drobna wytwórczość. Usługi a. Przemysł drobny. Rzemiosło b. Spółdzielczość pracy PROSTE jak bułka z... milionami : inwestycje dla wypieku chleba naszego powszedniego I Aj = poz. 75 ZAKŁAD na miarę XXI wieku I a = poz Gospodarstwo wiejskie a. Rolnictwo 78. DlSCOPOLOWY szal dozynkowy I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. /I Echo Turku , nr 35, s. 12 Dożynki w gminie Dobra 79. OOlYNKI na Fuli Bayer : TuJiszków I Iwona Lechtańsk. - FoLII Echo Turku , nr 25, s OOlYNKI z góralskim girls bandem : Przykona I (can). - Fot. II Echo Turku , nr 38, s DOlYNKOWE korowody: Przykona MJ. - Fot. IIObserwator , nr 24, s GMmNO - parafialne dozynki w Grąbkowie [gm. Malanów] lot. - Fot. II Gaz. Ma/an , nr 7, s. 1, I TYLKO [Zdzisław] Wojtkowiak roztalony Powiatowo-Gminne Dozynki Władysławów 2007 I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 36, s IZBA z nowym, starym przewodniczącym I AZ. -FoL/lEchoTurku.-2007,nr8,s.12 Wybory Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku 85. NA zakończenie żniw I Dorota Szczepaniak; Oktawia Staciewińska. - Fol. /I Obserwator , nr 23, s. 3 Gminno-parafialne dot}nki wtuliszkowic 86. PLON niesiemy, plon I Dorota Szczepaniak. Fol. /I Obserwator , nr 23, s. 11 Dożynki w Dobrej 87. POWIATOWE podsumowanie święta rolników I Dorota Szczepaniak; Oktawia Staciewińska. - Fot. II Obserwator. -2oo7, nr24,s. 3 Powiatowo-gmmnc dożynki we WładysłlłwowiCl 88. SZCZĘŚĆ BOZe rolnikom i polskiej wsi miejsko gminne dozynki Słodków 2007 [gm. Turek] I BN. - Fot. IIObserwator , nr 23, s ŚPIEWAĆ kazdy może... I a. - Fot. II Echo Turku , nr 36, s. 8 Dotynki w Jani87.cwic, gm. Brudzew 90. ŚWIĘTO chlapskiego trudu Jani,zew 2007 [gm. Brudzew] I Marta Jachimowska. - Fot. II Obserwator , nr 22, s. 3 Dotynki gminne 91. TRADYCYJNE Święto Plonów : Kawęczyn 1 Andrzej R. Tyczyno. - F ot. /I Echo Turku , nr 36, s WÓJTA hołubili innych ganili I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 35, s. 10 Dożynki w Grąbkowie. gm. lv1alanów 93. ZAPACH świezego chleba I MJ. - Fot II Obserwator , nr 24, s. 12 Dożynki w Skarżynie, gm. KaWyczyn c. Hodowla zwierząt. Weterynaria BITOWE hucuły I (can) = poz MIASTECZKO psów szukających ludzi I AZ. - Fot. II Echo Turku , nr 27, s. 3 Otwarcie schroniska dla zwierząt w Turku 95. PRAWDZIWE skarby w M1odzianowie [gm. Kawęczyn] 1 Dorota Szczepaniak. - Fot. IIObserwator , nr 17, s. 20 Stadnina Koni Huoulskich "Skarbieo" %. SCHRONISKO [w Turku] na wariackich papierach 1 Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator. 2007, nr 16, s. 9 Dol kosztów utrzymania sohroniska dja zwierząt

21 19 f. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo 97, ŚWIĘTO na dzialce I izi, - Fot. II Echo Tur!"" 2007, nr 30, s, 23 D:deń Działkowca na Praco\wiozyoh Ogrodaoh Działkowych "Górnik" w Turku g. Leśnictwo. Lowiectwo 98, DYSKUSJE o łowiectwie I ił, - Fot. II Echo Turku, , nr 43, s, 6 Spotkanie prezesów kół łowieckich w Nadleśnictwie Turek 99, NADLEŚNICTWO Turek ma logo I Artur Jurgawka, - Fot. II Obserwator, , nr \O, s, 10 \00, PSI zew Krwi I ił, - Fot. II Echo Turku, , nr 37, s, 12 ZIm'ody psów myśliwskich w Linnem, gm. Dobra 101. ŚWIĘTO posokowców I a, - Fot. II Obserwator, , nr 25, s, 13 Zawody psów myśliwskich w Linnem. gm. Dobra \02, WĘDKARSKI puchar pucharów I a, - Fot. II Obserwator, , nr 17, s, 19 Zawody wędkarskie w Żeronioaoh, gm. Dobra h. Rybactwo. Wędkarstwo 6. Gospodarka wodna 103, KACZKI [Średnie, gm, Turek] z nową oczyszczalnią [ścieków] I mj, - Fot. II Obserwator, , nr 30,8, \O 104, NA ściekach zamierzają zarabiać oczyszczalnia ścieków w Kaczkach Średnich [gm. Turek] I Aj, - Fot. II Echo'Turku, , nr 43, s, 7 7. Handel. Żywienie zbiorowe a.handel Puwszechna Spółdzielnia Spof;ywców "Społem"w Turku 105, LUX zawitał do Tuliszkowa : terenowa ekspamj. turkowskiej Spółdzielni Spożywców ["Społem"] lika, - Fot. II Echo Turku, , nr 12, s, 3 Uroczystość otwarcia sklepu \06, ZEBRANIE w turkowskirn "Społem" los, Fot, II Obserwator, , nr 14, s, II Podsumowanie działalności spółdzielni w roku 2006 d. Żywienie zbiorowe 107, DUCH starych piwnic w "Piwnicznej" : Turek bogatszy o kolejną restaurację I AJ, - Fot. II Echo Turku, , nr 9, s, 5 108, WIELKIE otwarcie wielkiej "Hacjendy" : firma [przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowa-Usługowe wmalanowie] z wciąż nowymi wyzwaniami I MT, Fot. /I Echo Turku, , nr 19, s. 8-9 Restauracja Małgorzaty i Jerzego Kubackicl1 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia 109, BUDżET gminy [Brudzew] na 2007 rok II Brudzewskie Wieści Gminne, , nr 2, s, 3 110, BUDZET Turku (Turkowski Informator Samorządowy), - Fot. II Echo Turku, , nr 2, s, 7-8 li\. ILE w powiecie kosztuje uczeń wydatki oświatowe gmin powiatu tureckiego I Andrzej Jarek. - Wykr. II Echo Turku, , nr 32, s, 8 112, KONTROWERSJE budżetowe : turkowski budżet na rok 2007 r. w opinii radnych [miasta] I Andrzej Jarek /I Echo Turku, , nr I, s, 17

22 KOSZTY naszych samorządów : wydatki na administrację gmin i powiatu [tureckiego] I Grzegorz Antosik. - Tab. II Ohserwator, , nr 21, s, , MALANOWSKI bank [spółdzielczy] rozwija skrzydła I Grzegorz Antosik - Fot. II Obsemator, , nr 25, s, 8 Otwarcie nowej siedziby 115, NAJWIĘCEJ na inwestycje, - (Turkowski Informator Samorządowy), - Wykr, II Echo Turla/, 2007, nr 13, s, 17 Oot. \\')Idatków na inwe8tycje w Turku w latach , NOWY bank przy [placu] Sienkiewicza [w TurkuJ lika, - Fot. II Echo Turla/, , nr 9, s, 5 PolbankEFG 117. PODATKOWA mapa powiatu [tureckiego] podatki 2007 I kma Zawadka, - Fot., tab. II Echo Turku , s , RADNI przemówili jednym glosem Tuliszków I Iwon. Kujawa, - Fot. II Echo Turku , nr l, s. 8 Dol budżetu gminy na rok ROSNIE bank i apetyt na dywidendę : zebranie przedstawicieli BS [Banku Spółdzielczego] Malanów I Aj. - Fot., tab. II Echo Turku, , nr 23, s "ROZCHWIANE" finanse szpitala : bud2et powiatu [tureckiego] w cieniu problemów szpitala [w Turku] I Andrzej Jarek II Echo Turku, , nr l, s, SOBOTA z fiskusem : otwarte drzwi w Urzędzie Skarbowym [w Turku] po raz trzeci I Andrzej Jarek. - Fot. 1/ Echo Turku, , nr 16, s URZĄD Skarbowy [ w Turku], który się nie myli I Grzegorz Antosik - Fot. /I Obsemalor , nr 34, s. 12 ł23, WIĘKSZE dochody - lepsza kondycja. - (Turkowski Informator Samorządowy). - Wykr, II Echo Turkl/ , nr 13, s. [16] Dochody Gminy Miejskiej Turek w 2006 roku 9. Komunikacja a. Transport Przedsiębiorstwo Państwowej KOmJmikacji Samochodowej w Turku 124. TANIO i ekologicznie I Oktawia Staciewińska. - Fot. II Obsenvator , nr 26, s. 4 UroozystO!Ć otwarcia stacji paliw 125, W OCZEKIWANIU na rok przełomu: PKS w Turku Spółką Akcyjną I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 3, s ZDĄż:YLI przed ostatnim gwizdkiem turkowski PKS SA z nową stacją paliw I AJ. - Fot. 1/ Echo Turku, , nr 38, s. 12 b. Łączność 127. ROZMOWA Z Jerzym Gomoliszewskim, prezesem Klubu Krótkofalowców LOK SP3KWA przy SM [Spółdzielni Mieszkaniowej] " Tęcza" [w Turku] I Iwona Kuja",ińska II Echo Turku, , nr 28, s Gospodarka komunalna. Hotelarstwo CENNA pamięć o cmentarzu cholerycznym na Zdrojkach Lewych [w Turku] I Henryk Kacprzak = poz, DWA razy drożej za kubeł: śmieci drogie, jak... złoto, czyli jak Państwo drenuje kieszenie obywateli I aj, - Fot./! Echo Turku , nr 42, s. 4 Dot. wywozu i segregacji odpadów w Tucku 129. HISTORYCZNE inwestycje Dzień Pracownika Komunalnego [w Turku] I Al. - Fot. II Echo Turku , nr 22,5,3 130, HIT.(lWY PGKiM [przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku] I Ika. - Fot. II Echo Turku , nr 9, s. 8 Nagroda dla ftrmy w wielkopolskim konkursie ''Hit Regionu" w kategorii "Ekologia" 131. ŚWIĘTO "Komunalki' I a. - Fot. II Obsemator , nr 10, s. 8 Dzień Praoo'Wnika Komunalne go w Turku

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

03.01. Antropologia 03.02. Demografia

03.01. Antropologia 03.02. Demografia BIBLIOGRAFIA REGIONALNA NOWEJ HUTY - klasyfikacja 01. DZIAŁ OGÓLNY 01.01. Bibliografie 01.01.01. Bibliografie ogólne i dotyczące poszczególnych okręgów i miejscowości 01.01.02. Bibliografie dziedzin i

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe)

Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) Powiatowy Kalendarz Imprez na rok 2016 (uroczystości patriotyczne, imprezy kulturalne i oświatowe) L.p. Nazwa imprezy Termin Organizator 1 Orszak Trzech Króli 6 stycznia Urząd Miejski w Dębicy Parafia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 6 stycznia Orszak Trzech Króli; Powiatowy Koncert Kolęd Sanktuarium M.B.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie Przechlewo w 2015 roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych organizowanych w Gminie w 2015 roku Lp. Data Nazwa imprezy Organizator Miejsce Wstęp Wójta Gminy 10.01.2015, XVI Edycja Amatorskiej Hala sportowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2014

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2014 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2014 STYCZEŃ 6 styczeń 12 styczeń 24 styczeń styczeń czerwiec Orszak Trzech Króli. WOŚP Konkurs Wiedzy o Organizacjach Pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 'Vłodzim i er za Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFI A REGIONA LN A MIASTA TUPJ(U I POWIATU TURECKIEGO 2006

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 'Vłodzim i er za Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFI A REGIONA LN A MIASTA TUPJ(U I POWIATU TURECKIEGO 2006 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 'Vłodzim i er za Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFI A REGIONA LN A MIASTA TUPJ(U I POWIATU TURECKIEGO 2006 Turek 2007 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz. ogólnoszkolnych działań wychowawczych. w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz. ogólnoszkolnych działań wychowawczych. w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz ogólnoszkolnych działań wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 Obszar oddziaływań wychowawczych Sposób i miejsce realizacji Odpowiedzialny Termin Jestem obywatelem Akademia z okazji DEN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ I ORGANIZACJA

KALENDARZ I ORGANIZACJA KALENDARZ I ORGANIZACJA roku szkolnego 2015/2016 1. Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2015 Semestr I 1.09-22.12.2015 Adaptacja klas I (dni bez ocen niedostatecznych) 2-12.09.2015

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce. *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Wykaz imprez kulturalnych planowanych do realizacji w roku 2016 na terenie Gminy Strzelce. *Dane podane w celach informacyjnych. Urząd Miejski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w niniejszym harmonogramie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie Sztumskim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w Powiecie skim w 2015 roku współorganizowanych lub współfinansowanych przez Powiat Lp. Nazwa imprezy Organizator Uczestnicy Miejsce Termin w 2015 r. 1. III Bieg

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2013 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2013 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2013 Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych Jasełkowe Zmagania 10.0 szkoły, Koncert kolędowo karnawałowy.

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 24 lutego 2015r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

Gminny kalendarz imprez na 2014r.

Gminny kalendarz imprez na 2014r. Gminny kalendarz imprez na 2014r. STYCZEŃ 10 stycznia X Turniej Halowej Piłki Nożnej w ramach święta patrona 11 stycznia Turniej Halowej Piłki Nożnej Żaki, hala ul. Strzelecka 18 stycznia Turniej Halowej

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA W 2010 r. Lp. Nazwa imprezy Miejsce imprezy Termin Główny organizator Zasięg imprezy 1. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mierków. HAMAR Górzyn. w Lubsku. Stołowego. Sportowy Budowlani w Lubsku. Siatkarska Beach Volley Lubsko. Kwota Wykorzystanej dotacji

Mierków. HAMAR Górzyn. w Lubsku. Stołowego. Sportowy Budowlani w Lubsku. Siatkarska Beach Volley Lubsko. Kwota Wykorzystanej dotacji Lp. Nazwa organizacji/ Nazwa zadania 1. Klub Sportowy SPARTA Mierków Zadanie: Sport kwalifikowany /piłka nożna/ Umowa nr. Dział Rozdział Kwota dotacji 1/10 Priorytet: II Termin rozliczenia /sprawozdanie/

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 tel. +48 (043) 829 48 79 KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość XVIII Finał

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Samorząd Gminy Pawłowice V kadencja - 2006-2010 Dochody w budżecie gminy 2007 45 mln 697 tys. zł 2008 59 mln 712 tys. zł 2009 59 mln 959 tys. zł 2010 60 mln 075 tys. zł (plan) Gminne wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych.

Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 2008-10-15 12:48:03 Wiek; wykształcenie; zajmowane stanowisko; przynależność do komisji; przynależność do klubu radnych. 66 lat; Średnie technik budowlany; Emeryt, działalność gospodarcza; Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Sieroszewice. z dnia 6 lutego 2015 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy z dnia 6 lutego 2015 roku o wynikach konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ

Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Nagrody i wyróżnienia dla UGZ Gmina Zabierzów otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, które są dla nas powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizują nas do pracy nad dalszym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku / 2 lutego Wernisaż

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015

Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Kalendarz najważniejszych wydarzeń w Gminie Węgorzyno 2015 Zapraszamy mieszkańców Gminy Węgorzyno do korzystania z zaplanowanych imprez i zabaw w roku 2015. Szersze informacje można uzyskać w Urzędzie

Bardziej szczegółowo