BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO"

Transkrypt

1 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008

2

3 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku BIBLIOGRAFIA REGIONALNA MIASTA TURKU I POWIATU TURECKIEGO 2007 Turek 2008

4 Opracowanie Dział Zbiorów Regionalnych i Bibliograficzny Opisy zebrała : Małgorzata Pawłowska Redakcja : Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot ISSN Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ul. Dworcowa 5 nakład 60 egz.

5 SPIS TREŚCI Wykaz wazniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliogrntii Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów... 9 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE.... l. Bibliografie. Katalogi 2. Czasopisma 4. Poszczególne okręgi i miejscowości.. 5. Biografie. Pamiątki. Wspomnienia b. Indywidualne. II 11 II II l2 l2 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia. 3. Ros linność. Zwierzę ta. Ochrona przyrody i środowi ska 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja III. LUDNOŚĆ..... ".... l4 IV. HISTORIA Nauki pomocnicze historii...5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości l4 l4 14 V. ETNOGRAFIA. LITERA TURA I SZTUKA LUDOWA. 15 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE a. b. c. e. i. j. k Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka. Urbanistyka. Budownictwo. Przemysł. Zagadnienia ogólne Górnictwo. PrzemysI energetyczny.. Przemysł elektromaszynowy.... Przemysł drzewno - papierniczy... PrzemysI lekki PrzemysI spożywczy.... Drobna wytwórczość. Usługi. a. PrzemysI drobny. Rze mios ło... b. Spółdzielczość prucy... Gospodarstwo wiejskie. a. Rolnictwo c. Hodowla zwierząt. Weterynaria Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo l6 l6 l6 16 l l7 17 l8 l8 l8 l

6 . 4 g. h. Leśnictwo. Łowiectwo. Rybactwo. Wędkarstwo 6. Gospodarka wodna Handel. Żywienie zbiorowe. a. Handel d. Żywienie zbiorowe.. 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia Komunikac ja a. Transport b. Łączność l!. 12. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo. Gospodarka mieszkaniowa. Pożarnictwo VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE l. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 roku. 2. Partie polityczne Organizacje społeczne Organizacje młodzieżowe Zagadnienia społeczne... a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne.... b. Związki zawodowe.... d. Pomoc społeczna e. Patologia społeczna Uroczystości i obchody VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO - ADMINISTRACYJNE... l. Administracja. Samorząd terytorialny a. Administracja... b. Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne. Sądo"nictwo Bezpieczeństwo publiczne IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA. 27 x. OCHRONA ZDROWIA.... l. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny.. 2. Lecznictwo XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA. l. Nanka. Organizacje i placówki nankowe 2. Szkolnictwo wyższe. 3. Oświata... a. Zagadnienia ogólne

7 4. b. c. d. e. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne Szkolnictwo podstawowe. Szkolnictwo specjalne Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Szkolnictwo artystyczoe g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych. Kultura a. b. c. d. e. Zagadnienia ogólne Imprezy kulturalne Towarzystwa kulturalne. Ruch religijny. Domy kultury. Kluby. Świetlice Amatorski ruch artystyczoy. f Muzea. Wystawy h. Kultura fizyczna. Sport XIII. LITERATURA. 2. Krytyka i życie literackie XIV. SZTUKA.. "... l Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków. Plastyka... Teatr. Estrada.. 4. Muzyka Fotografika 6. Film. K.IDo XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE XVI. KSIĄZKII CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHlW A..... l. Ruch wydawniczy. Księgarstwo Biblioteki. Czytelnictwo.. 3. Informacja naukowa i multimedialn INDEKS AUTORSKl INDEKSPRZEDMlOTOWY 49

8

9 7 WYKAZ WAżNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII dot. dzien. fot. gm i!. im. kwart. m.in. nacz. nr oprac. ph. portr. przew. pt. pw. red. rys. rozm. tab. tab!. tyg. ur. wykr. zaw. zm. zob. dotyczy dziennik fotografia gmina ilustracje imienia kwartalnik między innymi naczelny numer opracował(a) podhasłem portret przewodniczący( a) pod tytułem pod wezwaniem redaktor rysunki rozmowa I rozmawiał tabela tablica tygodnik urodził(a) wykresy zawiera zmarł(a) Zobacz

10

11 9 WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW Brudzewskie Wieści Gminne Echo Turku Gaz. Malan. Głos Wielkop. Gazeta Malanowska Głos Wielkopolski Obserwator Pan. Wielkop. Kult. Prz. Koniń. Panorama Wielkopolskiej Kultury Przegląd Koniński Wlóczypióro

12

13 11 I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bibliografie. Katalogi BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego I Małgorzata Pawłowska = poz. 594 l. BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : 2006 I oprac. Małgorzata Pawłowska; red, Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot. - Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turl;u, s. BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ośrodkiem wiedzy o regionie I Małgorzata Pawłowska = poz. 595 'iy;2. BRUDZEWSKIE Wieści Gminne / red. Paweł \racaszek , nr Brudzew: Gminne Centrum Informacji, 2007 Dodatek: Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa E~mail: : V 3. ECHO Turku tygodnik / red. 'J arek , nr l Turek Przegląd Koniński sp. z o. 0.,2007 Dodatek: Głos Młodych Dodatek: Meta Dodatek: Turkowski Infonnator Samorządowy Adres internetowy: Czasopisma nacz. Andrzej Wydawnictwo (>\,'41 GAZETA Malanowska Samorządowy "-lnf6rmator Gmlny Malanów. - Malmów: Urząd Gminy w Malanowie oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Malmowie, GŁOS Wielkopolski I red. nacz. Jarosław Piotrowski , nr I Poznań: Polskapresse Sp. z o. o., Dzien. Dodatek: Życic Konina Adres internetowy: v.'ww.glos,oom \J~. OBSERWATOR: Tygodnik Spraw Lokalnych / red: nacz. Grzegorz Antosik , nr Turek: Uniprcss, 2007 Dodatek: Przez Pryzmat Adres internetowy: PANORAMA Wielkopolskiej Kultury: biblioteki - muzea regionalne - ośrodki kultury - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pismo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury / przew. kolegium red. Lena Bednarska , R. 5, nr 1/2(32-33) - 11/12(42-43). - Poznań: WBPiCAK, 2007 Adres interneto\vy: w\.vw.wbp.poznan.pl (~ 8. PRZEGLĄD Koniński I red. nacz. Stanisław I'iguła , nr l - 51/52. - Konin : Wydaw. "Przegląd Koniński" sp. z o. 0., Tyg. Adres internetowy: " V'9: WLÓCZYPIÓRO kwartalnik literacko kulfuralny Klubu Wędrownych Poetów Miasta Turku I red. nacz. Makary Górzyński , nr Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku, Poszczególne okręgi i miejscowości Prz.ykona, gmina MECENAS ekologii / AS = poz. 29 Turek, powiat BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego / Małgorzata Pawłowska = poz. 594 BIBLIOGRAFIA i Powiatu Tureckiego Pawłowska = poz. 1 Regionalna Miasta Turku 2006 / oprac. Małgorzata BIBLIOGRAFIA Regionalna Miasta Turku i Powiatu Tureckiego : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku ośrodkiem wiedzy o regionie I Małgorzata Pawlowska = poz. 595

14 12 5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia b. indywidualne Zob. poz. 273 Bestwina Kr~sztof Błogosławiony Bogumił 10. BŁOOOSLAWIONY Bogumił urodził się w Koźminie [gm. Brudzew]. - Fot. /1 Bl'udzewskie Wieści Gminne , nr 4, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. 1-2 Biskup poznań.ski, arcybi.skup gnieźn ień 5ki (ur. ok zm.. ok 1204) Zob. poz. 499 Frątczak Kandla Gałocl,Ela I l. WSZECHSWIA T w miniaturze : rozmowa z Elą Galoch, turkowską i uniejowską poelką I Artur Jurgawka. - Fot. II Obsenvator , nr 39/40, s. 15 Zob. tez poz. 543 Zob. poz. 465,475 Zob. poz. 613 Gogulska Joanna Grzeszkiewicz Wanda Kiszkurno Józef 12. RODZINA Kiszkumów w Brudzewie ( r.). - Fot. II Brudzewskie Wie śc i Gminne , nr 2, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. 1, 3-4 Wspomnienie o administratorze majątku w Brudzcwie Klodawscy 13. ZJAZD [rodziny] K10dawskich z Rogowa [gm. Przykona] / Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 31, s. 13 Krus~ńskj Leon Lubom;' Zob. poz. 45, 611,627 Zob. poz. 108 Kubaccy Małgorzata j Jer~ Kubiak Marek 14. AWANSOWAŁ na komendanta głównego [państwowej StraZy Pozamej w Warszawie] I MJ. - Fot. /I Obsenvalor , nr 6, s PRZYKONIANIN komendantem głównym strazy [państwowej StraZy PoZamej w Poznaniu] I AZ. Fot. II Echo Turku , nr 18, s. l Zob. poz. 579 Kurnatowscy Kuźnik Stanisław 16. Z WINCENTOWA na Wspólną I Anna Zawadka. -Fot. II Echo Turku , nr 17, s. 13 Spotkanie w Brudzcwic z reż)'1le:rem filmowym urodzonym w Wincentowie, gm. Brodzew Lament Lech 17. RZEŹBIARSTWO to tez poezja I AJ. - Fot. /I Obsenvator , nr 9, s. 12 Poeta z Turku Zob. tez poz. 391,397, 544 Maciejewski Stanisław 18. OKUPACYJNY Turek w oczach dziecka I Stanisław Maciejewski. - Fot. /I & ho Turku , nr 38, s. 8 Wspomnienia mie szkańca Turku Zob. poz. 242 Nowac~k Piotr Prusinowska Paulina 19. PIŁKA nożna jest jej pa sją : mieszkanka Władysławowa jedzie na Mistrzos!"'ia Europy [w Lekkiej Atletyce do Bułgarii] I AZ. - Fot. II Echo Turku , nr 12, s. 13 SachsLeon 20. OPOWIEŚĆ o dobrym człowieku : wspmnruenie o ks. Leonie Sachsie I Artur Jurgawka. - Fot. II Obserwator , nr 21, s. 8 Pastor kościoła I:wangelicko-augliburskicgo w Turku

15 13 Zob. poz. 387,392 Seńko Mariusz Splawska Irena 2 I. FILIGRANY i olbrzymy : galeria malarstwa na wydmuszkach I Izabela A. Kolasińska. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 82, dod. Zycie Konina, s. 5 Malarka z \V1adysławowa 22. WlELKIE dzieła na ptasich jajkach I MJ. - II. II Obsemator , nr 2, s. 13 \ialadc.a z 'Władysławowa Staszakowie 23. RZEŹBIARSTWO rodzinne Slaszaków : pasja z rodowodem brudzewskim I Stanisław Andrzej Kończak. -Fot. II Echo Tllrku , nr 12,s.14 Witczak Henryk 24. KAPŁAN, historyk i kalecheta: nowy proboszcz w Gluchowie [gm. Kawęczyn] I ks. dr Henryk Witczak; rozm. Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr37, s.6 Zob. poz. 361 Wszolek Szina Wypiór Henryk 25. KOCHAŁ Polskę i Teresę wspomnienie o bohaterze spod Monle Cassino [mieszkańcu Dobrej] I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 21, s.7 Zesutk Irena iantoni Zob. poz. 536 TopolskiAdam 26. WIELKANOC u Zesiuków [rodziny przedsiębiorcy i nauczycielki z Turku] I Iwona Kujawa. - Fot. II Echo Turku , nr 14, s. 9 Zob. też poz. 74,226, 228 II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia 27. PLANOWANY zbiornik wodny w Koźminie [gm. Brudzew]. - Rys. II Brudzewskie Wieści Gminne , nr 2, s Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i Środowiska 28. BOCIANOWE szaleństwo [w Kawęczynie] : na punkcie ptaków są zakręceni i wcale s ię tego nie wstydzą I Agata Szcz epaniak-kamińska. - Fot II Glos Wie/kop , nr 58, s. 9 HIT-owy PGKiM [Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turlcu] lika = poz MECENAS ekologii I AS II Glos Wie/kop , nr l,s.12 Gmina Przykona. laureat Konkunu Ekologicznego "Przyjaj..ni Środowisku" 30. NIE zaśmiecajcie przykony I az. - Fot. II Echo Turku , nr 18, s. 12 Obchody Dnia Ziemi zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekologiczne na Rzecz Rozwoju Gmin IIS ok6ł" w Pnykonie 4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja PIERWSZY, ale nie ostatni: mjd z Brudzewa do Slesin. I az = poz PlESZO, ale w ostrogach I (can). - Fot. /I Echo Turku , nr 41, s. 16 VII Pieszo-Rowerov.'Y Rajd Trzcźwo4ci "Ksią:te :Młyny-Dobra 2007" z udz iałem uczniów gimno.zjum w Dobrej

16 14 III. LUDNOŚĆ 32. DEMOGRAFIA gminy Brudzew w 2006 roku. - Tab. II Brudzewskie Wieści Gminne , nr 2, s. 5 EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na terenie getta "Czachulec" [gm. Malonów] w latach 1941/42. Część 1-3 I Paweł Janicki = poz. 46 IV. HISTORIA 2. Nauki pomocnicze historii 33. HERB [gminy Tuliszków] już bez Janusza I Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator , nr 27, s TO nie chodzi o 60 złotych : Tuliszków bez Janusza I Iwona Kujawa. - Fol. II Echo Turku , nr 41, s. II Nowy herb gminy Tuliszk6w 5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości Brudzew Milaczewek, gm. Ma/al/ów 35. MARSZAŁKOM whoidzie brudzewskie obchody śmierci Józefa Piłsudskiego [w 1935 roku] I Mariusz Kaszyóski. - Fot. II Echo Turku , nr 34, s.6 Czachulec Stary, gm. Maml/ów 36. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Czachulec Stal)' I DT II Gaz. Ma/an , nr 2, s. 2, 3 Czachulec, gm. Malanów 40. Z HISTORII wsi gminy Malanów. Milaczewek IDT. - Fol. II Gaz. Ma/an , nr 7, s. 6 Piętno, gnl TuliszlWw 41. PIĘTNO - powrót do przeszłości I MG. - Fot. II Obserwator , nr 7, s. 13 Porote, gm. Mamnów 42. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Porote [część 1-2] I DT II Gaz. Ma/an , nr 8, s. 5; nr 9, EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na s.5 terenie getta 'Czachulec" [gm. Malanów] w latach 1941/42. Część 1-3 IPawe! Janicki = poz. 46 Gr<J1miszew, gm. Tuliszkuw 37. GRZYMISZEW i jego tajemnice I MG. - Fot. II Obserwator , nr 4, s. 13 Tuliszków 43. LOKALNE echa wojennych tajemnic publikacja w miesięczniku "Mówią Wieki" o V-l [niemieckich pociskach] spadających w Tuliszkowie [w czasie II wojny światowej] I aj. - n. II Echo Turku , nr 33, s. 7 Malanów 38. Z HISTORII wsi gminy Malanów : sędziwy Malanów IDT. -Fot. ligaz. Ma/an , nr 4, s. 4 Milaczew, gm. Malanów 39. Z HISTORII wsi gminy Malanów : Ksiątęca wieś Milaczew I DT. - Fot. II Gaz. Ma/an , nr 3, s.4 Turek KOŚCIELNE dzieje Turku I Zbigniew Michalak = poz. 581 OKUPACYJNY Turek w oczach dziecka I Stanislaw Maciejewski = poz ROZWÓJ tkactwa chałupniczego w mieście ipowiecie tureckim w latach I Henryk Perliński. - II. IIObserwator , nr 21, s. 15

17 15 TUREK - miasto zabytkowe. z cyklu monogmfie Turku i okolic 1 Makary Górzyński ; poz ZBIÓR prac I Leon Lubomir Kruszyński; oprac. Bartosz Stachowiak. - Turek : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, s. : fot. - (Bibliotheca Turcoviana; Nr3) Historia miasta w końcu XIX i początkach XX wieku Turek, powiat 46. EKSTERMINACJA Zydów z powiatu tureckiego na terenie getta "Czachulec" [gm. Malanów] w latach 1941/42. Część 1-3 I Paweł Janicki. - Tab. II Obserwator , nr 37, s. lo; nr 38, s. 6; nr 39/40, s. 18 ROZWÓJ tkactwa chałupniczego w mieście ipowiecie tureckim w latach I Henryk Perliński ; poz SŁAWY turkowskiej zoaki 1 (wald). - Fol. II Echo Turku , nr 5, s. 8 Historia pamiątkowych tablio pon:vierdzającyoh filulnsowanie odbudowy Wawelu w Krakowie przez mieszkańców powiatu tureckiego Vi' latach 20-tych XX wieku V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA CHOINKA - bożonarodzeniowa tmdycja I Iwona Łechtańska ; poz. 487 DISCOPOLOWY szał dożynkowy I Andrzej R. Tyczyno; poz. 78 SZCZĘŚĆ Boże rolnikom i polskiej wsi : miejsko gminne do'lynki Slodków 2007 [gm. Turek] 1 BN ; poz. 88 ŚPIEWAĆ każdy może.. I a ; poz. 89 OOZYNKI na Fuli Bayer Łechtańska ; poz. 79 Tuliszków 1 Iwona ŚWIĘTO chłopskiego trudu : Janiszew 2007 [gm. Brudzew] /Marta Jachimowska; poz. 90 OOZYNKI z góralskim girls bandem : Przykana / (can); poz. 80 TRADYCYJNE Święto Plonów Andrzej R. Tyczyno ; poz. 91 Kawęczyn / GMINNO - parafialne dożynki w Grąbkowie [gm. Malanów] lot; poz. 82 I TYLKO [Zdzisław] Wojtkowiak rozżalony Powiatowo-Gminne Dożynki Władysławów 2007 Andrzej Jarek; poz. 83 MISTERIUM Męki Pańskiej [w Zespole Szkół w Dobrej) 1 Andrzej R. Tyczyno; poz. 303 NA zakończenie żniw 1 Dorota Szczepaniak; poz. 85 PLON niesiemy, plon I Dorota Szczepaniak; poz. 86 POWIATOWE podsumowanie święta rolników 1 Dorota Szczepaniak; poz TURKI - Wielkanocne Stmże Grobowe [w Brudzewie) 1 Ryszard Jurkiewicz. Fot. II Brndzewskie Wieści Gminne , nr 3, dod. Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, s. I, 3 WIELKANOC po dobrsku 1 Andrzej R. Tyczyno ; poz. 588 WIELKANOC u Zesiuków [rodziny przedsiębiorcy i nauczycielki z Turku] 1 Iwona Kujawa; poz WIEŚ polska w rzeźbie i rękodziele I Grzegorz Antosik. -Fot. II Obserwator , nr 12, s. 8 Plener rękodzieła ludowego w Kolnioy, gm. Brudzew WÓJTA hołubili innych ganili / Andrzej R. Tyczyno ; poz. 92 ZAPACH świeżego chleba / MJ; poz. 93 VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE 1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka 50. TUREK w strefie wielkich szans / DS. - Fot. II Dot. ustanowienia na terenie miasta Podstrefy Łódzkiej Obserwator ) nr 35~ s. l, 8 Specjalnej Strefy Ekonomicznej

18 16 Turecka Izba Gospodarcza 5 L CO dalej Izbo? : Walne Zgromadzenie Tureckiej Izby Gospodarcz~j I AJ II Echo Turku , nr 12, s. 9 JAK zostać młodym przedsiębiorcą? IDS = poz SPOTKANIE w TIG-u I Anna Goszczyk - Adamek IIObserwa/or , nr I, s. 9 Walne Zgromadzenie 53. SUN Gamen [firma z Malanowa] i [Miros!aw] Sakwa [przedsiębiorca z Turku] najlepsi I IŁ. - Fot. II Echo Turku , nr 8, s. 2 Nagrody w konkursie ''Firma roku 2006" 54. TIG szkoli przedsiębiorców I DS. - Fol II Obserwator , nr 26, s WYRÓZNIONY biznes I AS. - Fot. II Glos Wie/kop , nr 38, s. 14 Laurcaoi konkursu ''Firma roku 2006" - Mirosław Sakwa "Auto - Gaz" w Turku i full18 "Sun Garden" w Malanowie 56. FIRMA z sukcesem i kredytem zaufania : certyfikat Fair Play 2006 dla firmy "BUD-BET" I Marta Jachimowska. - Fot. II Echo Turku , nr 2, s. 9 Firma budowlana w Turku 2. Urbanistyka. Budownictwo 3. Przemysł a. Zagadnienia ogólne 57. OPŁATEK, Kaczmarek i reszta : KWB "Adamów", Sun Gamen, Andrewex i Profim [firmy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największych firm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek. - Tab. II Echo Turku , nr 45, s. 6 b. Górnictwo Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów" SA w Turku 58. ADAMÓW laureatem HIT-a [wielkopolskiego konkursu samorządowego] I ika. - Fot. II Echo Turku , nr lo, s. 6 BEZ medali I IŁ = poz. 133 CORAZ bliżej do pięćdziesiątki I MJ = poz KOPALNIA 'Adamów' jak perla święta Barbara laskawa dla górników I AC. - Fot. II Prz. Koniń , nr 50, g. 12 Dz:ieitGómika 60. KOPALNIA Węgla Brunatnego 'Adamów" wśród ' Pere! Polskiej Gospodarki" rozmowa z prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym Krzysztofem Sobczakiem I AC. - Fot. II Prz. Koniń , nr 49, s KORZYŚCI czy straty I Grzegorz Antosik. - F ot. II Obserwator , nr 33, s. 6 Dol spotkania z mieszkańcami gminy Brudzew w związku z odkrywką Koźmm 62. KOŻMIN Północ [gm. Brudzew] ruszyli l ika. Fot. II Echo Tllrku ,nr4l,s.12 Dot. odkryv.ki kopalnianej KREW mógł oddać prawie każdy I AZ = poz. 270 MEDALE n. Dzień Strat.k. I ił = poz. 141 MŁODZI idealiści górą I AJ, BN = poz. 359 NAJLEPSZA drużyna KWB "Adamów" [SA w Turku] III = poz. 142 OPŁATEK, Kaczmarek i reszta : KWB 'Adamów', Sun Garden, Andrewex i Profim [firmy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największych firm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek = poz PERŁA w korollie nie tylko powiatowej gospodarki: Barbórka 2007 / Andrzej Jarek. - Fot. /I Echo Turla/ , nr 50, s POLE centralne ruszyło I DS. - Fot. II Obserwator , nr 29, s. 9 Dot. odkrywki Koźmin. gm. Brudzew STRAżACKIE święto w kopalni [K\VB "Adamów' SA w Turku] I MI = poz ZA górnikami rok cięzkiej pracy I Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator , nr 38, s. 12, 13 Obchody Dnia Górnika

19 ZDECYDOWALA różnica pięciu głosów wybory do Rady Nadzorczej KWB "Adamów' SA I AJ II Echo Turku , nr 16, s. 8 c. Przemysł energetyczny 67. LAMENT nad przyszłością samorządowcy o życ iu po kompleksie paliwowo-energetycznym I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 9, s. 1,8 Spotkanie przedstawicieli powiatu konińskiego i tureckiego w Tuliszkowie SATYSFAKCJA Z ratowania życia i zdrowia I AZ ~ poz. 271 e. Przemysł elektromaszynowy 68. TIJLISZKÓW zyska! poważnego inwestora nowa inwestycja AWG Polonez [firma w Koninie produkująca elementy do katalizatorów samochodowych] I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 39, s. 10 Dat. uruchomienia działu spawa1niozego i. Przemysł drzewno-papierniczy PROFlm - producent mebli biurowych w Turku 69, INNOWACYJNA firma - PROFIrn I Grzegorz Antosik. - Fot. IIObserwator , nr 34, s NAGRODA [Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej] dla Proftm za eksport i jakość I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 24, s. 10 OPŁATEK, Kaczmarek i reszta: KWB 'Adamów", Sm> Garden, Andrewex i Proftm [fumy z Turku i powiatu tureckiego] na liście 2000 największy ch ftrm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek ~ poz PROFI m na Targach BillRO Fot. II Obserwator, , nr 12, s, 11 Złoty medal dla firmy na Międzynarodowyoh Targach Poznańskich Przedsiębiorstwo Pr,odukcyjno-Hafldlowe "Andrewex" w Piętnie, gm. Tulis:;ków OPŁATEK, Kaczmarek i reszta: KWB 'Adamów", Sun Garden, Andrewex i Proftm [fmny z Turku i powiatu tureckiego] Dll liście 2000 największych ftrm w kraju [opublikowanej przez dziennik Rzeczpospolita] I Andrzej Jarek ~ poz. 57 j. Przemysł lekki 72. OS TA TNIE szycie Dll Atlanticu burza nad Atlantic Plus: 160 pracowników na bruk I AJ. - Fot. II Echo Turku , nr 35, s. 1,3 F irma odzieżowa w Turku Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Miranda" SA. w Turku 73. PONAD 60 osób zwolniono z pracy Turek, pracownicy 'Miranda" na bruku I Agata Szczepaniak Kamińska. -FoU/G/os Wie/kop. -2oo7,nr l, s. 12 k. Przemysł spożywczy 74. MALŻEŃSKIE pasje : rozmowa Z Antonim Zesiukiem, mężem posłanki Ireny Tomaszak-Zesiuk, właścicielem firmy Zesiuk [producent lodów i mrożonek w Turku] I Iwona Kujawa, - Fot. II Echo Turku , nr 51/52, s. 8 Znkłnd piekanko-ciutkarski pss "Spolem" w Turku 76. ZAKŁAD na miarę XXI wieku I a. - Fot. II Obserwator, , nr 34, s. 13 lakłnd piekarsko-ciastkarski PSS "Społem" w Turku 75. PROSTE jak bulka z". milionami: inwestycje dla '"'wieku chleba naszego powszedniego I Aj. - Fot. II Echo Turku , nr 46, s. 6

20 RADZILI w Cechu [Rzemiosł Różnych w Turku] I m. - Fot. II Obserwator , nr 13, s. 4 Walne Zgromadzenie członków 4. Drobna wytwórczość. Usługi a. Przemysł drobny. Rzemiosło b. Spółdzielczość pracy PROSTE jak bułka z... milionami : inwestycje dla wypieku chleba naszego powszedniego I Aj = poz. 75 ZAKŁAD na miarę XXI wieku I a = poz Gospodarstwo wiejskie a. Rolnictwo 78. DlSCOPOLOWY szal dozynkowy I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. /I Echo Turku , nr 35, s. 12 Dożynki w gminie Dobra 79. OOlYNKI na Fuli Bayer : TuJiszków I Iwona Lechtańsk. - FoLII Echo Turku , nr 25, s OOlYNKI z góralskim girls bandem : Przykona I (can). - Fot. II Echo Turku , nr 38, s DOlYNKOWE korowody: Przykona MJ. - Fot. IIObserwator , nr 24, s GMmNO - parafialne dozynki w Grąbkowie [gm. Malanów] lot. - Fot. II Gaz. Ma/an , nr 7, s. 1, I TYLKO [Zdzisław] Wojtkowiak roztalony Powiatowo-Gminne Dozynki Władysławów 2007 I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 36, s IZBA z nowym, starym przewodniczącym I AZ. -FoL/lEchoTurku.-2007,nr8,s.12 Wybory Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku 85. NA zakończenie żniw I Dorota Szczepaniak; Oktawia Staciewińska. - Fol. /I Obserwator , nr 23, s. 3 Gminno-parafialne dot}nki wtuliszkowic 86. PLON niesiemy, plon I Dorota Szczepaniak. Fol. /I Obserwator , nr 23, s. 11 Dożynki w Dobrej 87. POWIATOWE podsumowanie święta rolników I Dorota Szczepaniak; Oktawia Staciewińska. - Fot. II Obserwator. -2oo7, nr24,s. 3 Powiatowo-gmmnc dożynki we WładysłlłwowiCl 88. SZCZĘŚĆ BOZe rolnikom i polskiej wsi miejsko gminne dozynki Słodków 2007 [gm. Turek] I BN. - Fot. IIObserwator , nr 23, s ŚPIEWAĆ kazdy może... I a. - Fot. II Echo Turku , nr 36, s. 8 Dotynki w Jani87.cwic, gm. Brudzew 90. ŚWIĘTO chlapskiego trudu Jani,zew 2007 [gm. Brudzew] I Marta Jachimowska. - Fot. II Obserwator , nr 22, s. 3 Dotynki gminne 91. TRADYCYJNE Święto Plonów : Kawęczyn 1 Andrzej R. Tyczyno. - F ot. /I Echo Turku , nr 36, s WÓJTA hołubili innych ganili I Andrzej R. Tyczyno. - Fot. II Echo Turku , nr 35, s. 10 Dożynki w Grąbkowie. gm. lv1alanów 93. ZAPACH świezego chleba I MJ. - Fot II Obserwator , nr 24, s. 12 Dożynki w Skarżynie, gm. KaWyczyn c. Hodowla zwierząt. Weterynaria BITOWE hucuły I (can) = poz MIASTECZKO psów szukających ludzi I AZ. - Fot. II Echo Turku , nr 27, s. 3 Otwarcie schroniska dla zwierząt w Turku 95. PRAWDZIWE skarby w M1odzianowie [gm. Kawęczyn] 1 Dorota Szczepaniak. - Fot. IIObserwator , nr 17, s. 20 Stadnina Koni Huoulskich "Skarbieo" %. SCHRONISKO [w Turku] na wariackich papierach 1 Grzegorz Antosik. - Fot. II Obserwator. 2007, nr 16, s. 9 Dol kosztów utrzymania sohroniska dja zwierząt

21 19 f. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo 97, ŚWIĘTO na dzialce I izi, - Fot. II Echo Tur!"" 2007, nr 30, s, 23 D:deń Działkowca na Praco\wiozyoh Ogrodaoh Działkowych "Górnik" w Turku g. Leśnictwo. Lowiectwo 98, DYSKUSJE o łowiectwie I ił, - Fot. II Echo Turku, , nr 43, s, 6 Spotkanie prezesów kół łowieckich w Nadleśnictwie Turek 99, NADLEŚNICTWO Turek ma logo I Artur Jurgawka, - Fot. II Obserwator, , nr \O, s, 10 \00, PSI zew Krwi I ił, - Fot. II Echo Turku, , nr 37, s, 12 ZIm'ody psów myśliwskich w Linnem, gm. Dobra 101. ŚWIĘTO posokowców I a, - Fot. II Obserwator, , nr 25, s, 13 Zawody psów myśliwskich w Linnem. gm. Dobra \02, WĘDKARSKI puchar pucharów I a, - Fot. II Obserwator, , nr 17, s, 19 Zawody wędkarskie w Żeronioaoh, gm. Dobra h. Rybactwo. Wędkarstwo 6. Gospodarka wodna 103, KACZKI [Średnie, gm, Turek] z nową oczyszczalnią [ścieków] I mj, - Fot. II Obserwator, , nr 30,8, \O 104, NA ściekach zamierzają zarabiać oczyszczalnia ścieków w Kaczkach Średnich [gm. Turek] I Aj, - Fot. II Echo'Turku, , nr 43, s, 7 7. Handel. Żywienie zbiorowe a.handel Puwszechna Spółdzielnia Spof;ywców "Społem"w Turku 105, LUX zawitał do Tuliszkowa : terenowa ekspamj. turkowskiej Spółdzielni Spożywców ["Społem"] lika, - Fot. II Echo Turku, , nr 12, s, 3 Uroczystość otwarcia sklepu \06, ZEBRANIE w turkowskirn "Społem" los, Fot, II Obserwator, , nr 14, s, II Podsumowanie działalności spółdzielni w roku 2006 d. Żywienie zbiorowe 107, DUCH starych piwnic w "Piwnicznej" : Turek bogatszy o kolejną restaurację I AJ, - Fot. II Echo Turku, , nr 9, s, 5 108, WIELKIE otwarcie wielkiej "Hacjendy" : firma [przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowa-Usługowe wmalanowie] z wciąż nowymi wyzwaniami I MT, Fot. /I Echo Turku, , nr 19, s. 8-9 Restauracja Małgorzaty i Jerzego Kubackicl1 8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia 109, BUDżET gminy [Brudzew] na 2007 rok II Brudzewskie Wieści Gminne, , nr 2, s, 3 110, BUDZET Turku (Turkowski Informator Samorządowy), - Fot. II Echo Turku, , nr 2, s, 7-8 li\. ILE w powiecie kosztuje uczeń wydatki oświatowe gmin powiatu tureckiego I Andrzej Jarek. - Wykr. II Echo Turku, , nr 32, s, 8 112, KONTROWERSJE budżetowe : turkowski budżet na rok 2007 r. w opinii radnych [miasta] I Andrzej Jarek /I Echo Turku, , nr I, s, 17

22 KOSZTY naszych samorządów : wydatki na administrację gmin i powiatu [tureckiego] I Grzegorz Antosik. - Tab. II Ohserwator, , nr 21, s, , MALANOWSKI bank [spółdzielczy] rozwija skrzydła I Grzegorz Antosik - Fot. II Obsemator, , nr 25, s, 8 Otwarcie nowej siedziby 115, NAJWIĘCEJ na inwestycje, - (Turkowski Informator Samorządowy), - Wykr, II Echo Turla/, 2007, nr 13, s, 17 Oot. \\')Idatków na inwe8tycje w Turku w latach , NOWY bank przy [placu] Sienkiewicza [w TurkuJ lika, - Fot. II Echo Turla/, , nr 9, s, 5 PolbankEFG 117. PODATKOWA mapa powiatu [tureckiego] podatki 2007 I kma Zawadka, - Fot., tab. II Echo Turku , s , RADNI przemówili jednym glosem Tuliszków I Iwon. Kujawa, - Fot. II Echo Turku , nr l, s. 8 Dol budżetu gminy na rok ROSNIE bank i apetyt na dywidendę : zebranie przedstawicieli BS [Banku Spółdzielczego] Malanów I Aj. - Fot., tab. II Echo Turku, , nr 23, s "ROZCHWIANE" finanse szpitala : bud2et powiatu [tureckiego] w cieniu problemów szpitala [w Turku] I Andrzej Jarek II Echo Turku, , nr l, s, SOBOTA z fiskusem : otwarte drzwi w Urzędzie Skarbowym [w Turku] po raz trzeci I Andrzej Jarek. - Fot. 1/ Echo Turku, , nr 16, s URZĄD Skarbowy [ w Turku], który się nie myli I Grzegorz Antosik - Fot. /I Obsemalor , nr 34, s. 12 ł23, WIĘKSZE dochody - lepsza kondycja. - (Turkowski Informator Samorządowy). - Wykr, II Echo Turkl/ , nr 13, s. [16] Dochody Gminy Miejskiej Turek w 2006 roku 9. Komunikacja a. Transport Przedsiębiorstwo Państwowej KOmJmikacji Samochodowej w Turku 124. TANIO i ekologicznie I Oktawia Staciewińska. - Fot. II Obsenvator , nr 26, s. 4 UroozystO!Ć otwarcia stacji paliw 125, W OCZEKIWANIU na rok przełomu: PKS w Turku Spółką Akcyjną I Andrzej Jarek. - Fot. II Echo Turku , nr 3, s ZDĄż:YLI przed ostatnim gwizdkiem turkowski PKS SA z nową stacją paliw I AJ. - Fot. 1/ Echo Turku, , nr 38, s. 12 b. Łączność 127. ROZMOWA Z Jerzym Gomoliszewskim, prezesem Klubu Krótkofalowców LOK SP3KWA przy SM [Spółdzielni Mieszkaniowej] " Tęcza" [w Turku] I Iwona Kuja",ińska II Echo Turku, , nr 28, s Gospodarka komunalna. Hotelarstwo CENNA pamięć o cmentarzu cholerycznym na Zdrojkach Lewych [w Turku] I Henryk Kacprzak = poz, DWA razy drożej za kubeł: śmieci drogie, jak... złoto, czyli jak Państwo drenuje kieszenie obywateli I aj, - Fot./! Echo Turku , nr 42, s. 4 Dot. wywozu i segregacji odpadów w Tucku 129. HISTORYCZNE inwestycje Dzień Pracownika Komunalnego [w Turku] I Al. - Fot. II Echo Turku , nr 22,5,3 130, HIT.(lWY PGKiM [przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku] I Ika. - Fot. II Echo Turku , nr 9, s. 8 Nagroda dla ftrmy w wielkopolskim konkursie ''Hit Regionu" w kategorii "Ekologia" 131. ŚWIĘTO "Komunalki' I a. - Fot. II Obsemator , nr 10, s. 8 Dzień Praoo'Wnika Komunalne go w Turku

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 1 Poznań 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI

BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU BIBLIOGRAFIA REGIONALNA WIELKOPOLSKI 2008 ZESZYT 4 Poznañ 2009 Opracowanie Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej Pracownia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2007 ZESZYT 4 Poznań 2008 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY. W~_9ZN~NIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU 2006 ZESZYT 4 Poznań 2007 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2011

ROCZNIK PLESZEWSKI 2011 ROCZNIK PLESZEWSKI 2011 Pleszew 2012 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 Pleszew 2014 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Relacja z imprezy na stronie 17

Relacja z imprezy na stronie 17 Relacja z imprezy na stronie 17 Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować. Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za zamożną.

Bardziej szczegółowo

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ

NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ 11/2012 W NUMERZE: NAŁADUJ SIĘ DOBRĄ ENERGIĄ STABILNOŚCI NAM POTRZEBA Konferencja w Wyższej Szkole Finansów i Prawa str. 4 ROZDAJĄ CHLEB OD 12 LAT Gratulacje dla bielskiego Banku Chleba str. 12 PRACE W

Bardziej szczegółowo

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością

Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością 5 170 9 Z PRACY BURMISTRZA Pośród najważniejszych wydarzeń w naszym regionie, jakie miały miejsce w maju tego roku, z pewnością wymienić trzeba uroczystości związane z 50-leciem Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009

WIĘCEJ STR. 4. Działo się w 2009 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 1(17) styczeń 2010 Nie będzie zmiany decyzji rady Uchwały dotyczące przekształcenia szpitala oraz przystąpienia do planu B nie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej

Bezrobocie niskie, ale pracy mniej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 11(15) listopad 2009 Będą pieniądze na drogi Prawie 6 km drogi powiatowej odnowione zostanie w gminie Turobin. Zadanie znajduje

Bardziej szczegółowo

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Galeria gościńca Mieszka w Huszczy. Przez 35 lat był nauczycielem. Ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy. Obecnie odpoczywa

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 3(31) Kwiecień - Maj 2012 W NUMERZE BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Spotkanie po latach. Jednogłośnie za Orlikiem. Duchy spod Walichnów.

Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł. Spotkanie po latach. Jednogłośnie za Orlikiem. Duchy spod Walichnów. Miesięcznik informacyjno-publicystyczny 8 Jednogłośnie za Orlikiem 19 Spotkanie po latach 22 Duchy spod Walichnów Nr 10 (173) październik 2009 ISSN 1233-605X Cena 2,50 zł VideoArtKluk Jubileusz OSP Tegoroczne

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Karnawałowo i WalentynKowo. - str. 15

Karnawałowo i WalentynKowo. - str. 15 Karnawałowo i WalentynKowo - str. 15 W SKRÓCIE fot. mateusz miszon Groźny śnieg na dachach Zalegający na płaskich dachach śnieg musi być systematycznie usuwany. Właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie

Wyrazy współczucia Pani Marii Pieróg, z powodu śmierci męża, wyrazy głębokiego współczucia składa dyrekcja i pracownicy SCKiB w Szczucinie Nr 3/87/13 Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych w Szczucinie 15.09.2013r., uroczystą mszą św. koncelebrowaną przez ks. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, księży Wiesława Dzięgla, Jerzego Gubernata i Henryka

Bardziej szczegółowo

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny

Częstochowskie. Nr 15 czerwiec / lipiec 2008. Boisko w Kamienicy Polskiej Słoneczniki w okolicach Siedlca, fot. Krzysztof Parkitny Częstochowskie Nr 15 czerwiec / lipiec 2008 Str. 2...................................... 63 rocznica zakończenia wojny Str. 2.......................... Region częstochowski - moja mała ojczyzna Str. 2...................................

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Mamy Budżet Gminy na rok 2012

Mamy Budżet Gminy na rok 2012 Nr 1 (Rok XIV) Styczeń 2012 r. Miesięcznik Mamy Budżet Gminy na rok 2012 20 grudnia 2011 roku działająca w pełnym składzie 15 radnych Rada Miejska Gminy Skoki jednomyślnie uchwaliła budżet Gminy Skoki

Bardziej szczegółowo

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz.

www.minsk-maz.pl MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. ISSN 1507-4447 www.facebook.com/miastominskmazowiecki www.minsk-maz. ISSN 1507-4447 MIM vii/231 - rok xxiv - gazeta samorządowa - wrzesień 2014r. Informacje na odwrocie www.facebook.com/miastominskmazowiecki 1 Strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta,

Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, Na dworcu PKP w Piotrkowie Kujawskim po raz pierwszy w historii Fina³ów WOŒP zatrzyma³ siê specjalny poci¹g TVP. Przywitali go mieszkañcy miasta, wolontariusze ze sztabu Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej

Bardziej szczegółowo