RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 27

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Ilona Batyra, Joanna Buczkowska, Elżbieta Stankowska. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor szkoły Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice Partnerzy szkoły, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja zajęć Obserwacja szkoły Analiza danych zastanych Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 11 "Szkoła, w której pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 4 zogniskowany (FGI) względem stażu, nauczanego przedmiotu i pracy w zespołach zadaniowych oraz pedagog szkolny Wywiad grupowy Pracownicy inni niż 2 zogniskowany (FGI) nauczyciele Ankieta elektroniczna (CAWI) "Moja szkoła" Ankieta elektroniczna (CAWI) "Mój dzień" Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Badanie na próbie pełnej uczniów klas rok niższych od najstarszych Badanie na próbie pełnej uczniów najstarszych klas Przedstawiciele trzech ostatnich roczników, dobrani losowo Przedstawiciele rady rodziców i rad klasowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Badanie na próbie pełnej rodziców uczniów klas rok niższych od najstarszych Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Klasy trzecie i czwarte (szkoły podstawowe) Na zewnątrz, przed i po lekcjach, podczas przerw, podczas zajęć pozalekcyjnych nd 3 / 27

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Szkoła Podstawowa w Konikowie Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Szkoła podstawowa Konikowo Konikowo Numer 47 Kod pocztowy Urząd pocztowy Świeszyno Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 169 Oddziały 9 Nauczyciele pełnozatrudnieni 12 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy ZACHODNIOPOMORSKIE koszaliński Świeszyno gmina wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 27

5 Wprowadzenie: obraz placówki Raport, do którego lektury Państwa zapraszamy, dotyczy ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Konikowie. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze, płynące z badań informacje o szkole w obszarach procesy zachodzące w szkole oraz funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Szkoła podstawowa jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Świeszyno. Bazę szkoły stanowią: piętrowy budynek szkolny, gminna hala widowiskowo sportowa połączona ze szkołą łącznikiem, boisko trawiaste z bieżną. Szkoła korzysta również z boiska do piłki siatkowej i placu zabaw znajdujących się w jej pobliżu. W szkole oprócz sal lekcyjnych do dyspozycji uczniów jest biblioteka, pracownia komputerowa z trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz trzy pracownie z tablicą interaktywną. Szkoła posiada koncepcję pracy, która zakłada wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego i przygotowanie do życia w społeczeństwie. Działania podejmowane w celu realizowania koncepcji są monitorowane i modyfikowane w celu podnoszenia jakości pracy szkoły i efektywności kształcenia. Oferta edukacyjna daje możliwość wyrównywania szans edukacyjnych, podejmowania aktywności i rozwoju zainteresowań. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz indywidualne dla uczniów niedostosowanych społecznie. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w kołach, takich jak: ekologiczne, historyczne, matematyczne, artystyczne, teatralne, SKS, uczestnictwo w konkursach i zawodach, współudział w organizowaniu życia szkoły. W placówce realizowany jest pilotażowy program rządowy,,cyfrowa szkoła, dzięki którego uczniowie mają większy dostęp do technologii informacyjno komunikacyjnej. Placówka podejmuje liczne działania, mające na celu kształtowanie postaw i zachowań dzieci. W szkole funkcjonuje program wychowawczy i profilaktyki, realizowane są programy profilaktyczne, takie jak: Klub Bezpiecznego Puchatka, Nie pal przy mnie, proszę, akcja Stop przemocy. W szkole propagowane są prawa dziecka. Uczniowie biorą między innymi udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, uroczystościach o charakterze patriotycznym. Szkoła w swojej pracy wykorzystuje zasoby środowiska oraz poznaje jego potrzeby i możliwości, utrzymuje na wysokim poziomie relacje z partnerami, co wpływa na ilość i różnorodność realizowanych we współpracy z podmiotami działań, a także na ich wymiar wychowawczy i społeczny. Szkoła prowadzi działania informacyjne, upubliczniając sukcesy i osiągnięcia uczniów. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się. 5 / 27

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Procesy Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Koncepcja pracy znana jest wszystkim pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom oraz jest przez nich akceptowana. Podlega analizie i modyfikacji, a podejmowane przez szkołę działania służą realizacji jej założeń. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana pracownikom szkoły. Wynika to z danych pozyskanych od dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych podczas wywiadu oraz w czasie analizy dokumentów. Z przeprowadzonego badania wynika, że koncepcja jest ogólnym zarysem pracy na lata 2011/2015 i jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w dokumentach szkolnych. Zdaniem dyrektora i nauczycieli najważniejszymi założeniami koncepcji, według której działa szkoła jest wizja i misja, model absolwenta, wychowanie i opieka, kształcenie, współpraca ze środowiskiem i promowanie oraz współpraca z rodzicami. Integralnym elementem koncepcji jest plan pracy szkoły. Misja to wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania poprzez stwarzanie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju duchowego, intelektualnego i przygotowanie do życia w społeczeństwie. Wizja zakłada: dążenie do kształtowania u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, uczenie poszanowania kultury i tradycji narodu polskiego, szacunku, wychowanie do współpracy i otwartości do innych narodów, wychowanie ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, kształtowanie ucznia troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze. Pracownicy niepedagogiczni za istotne uznali bezpieczeństwo dzieci, kontakt z rodzicami, szacunek dla osób starszych oraz upośledzonych, równe traktowanie pracowników, profilaktykę, nacisk na zdrowe żywienie. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły została przyjęta przez radę pedagogiczną. Z analizy dokumentów oraz z informacji pozyskanych od nauczycieli w ankiecie wynika, że dokumentem potwierdzającym przyjęcie koncepcji pracy szkoły na lata jest protokolarz rady pedagogicznej. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że "rada przyjęła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy", a jej współautorami czuje się zdecydowana większość nauczycieli. Szkoła prowadzi działania realizujące koncepcję pracy szkoły. Świadczą o tym dane zebrane od nauczycieli (wywiad) i dyrektora (ankieta). Z informacji pozyskanych od respondentów wynika, że działania realizujące koncepcję są różnorodne, podejmowane systematycznie w zależności od potrzeb. Do najważniejszych działań wymienionych przez nauczycieli i dyrektora należą: modernizacja bazy szkoły (doposażenie w pomoce dydaktyczne), otoczenie uczniów pomocą psychologiczno pedagogiczną, podnoszenie efektów kształcenia, odpowiednio dobierane programy nauczania, realizacja Programu Rządowego Owoce w szkole oraz Szklanka mleka, organizacja imprez środowiskowych, np.: Festyn Rodzinny, Sołecki Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, organizacja wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych konkursów (np. Moja choinka, Olimpus, Kangur), działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (szkoły, instytucje), 6 / 27

7 organizacja uroczystości szkolnych (np. Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Jasełka), działania wspomagające samorządność uczniowską, wybory do samorządu, organizacja akcji charytatywnych i udział w nich ( Góra grosza, zbiórka pieniędzy na leczenie chorego dziecka), a także ekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi), realizacja dodatkowych bezpłatnych zajęć z matematyki i języka polskiego przygotowujących uczniów do sprawdzianu po klasie VI, udzielanie pomocy uczniom potrzebującym wsparcia finansowego (współpraca z GOPS), działania integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi (Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych), promocja placówki na stronie internetowej szkoły i gminy oraz w mediach (radio, telewizja MAX, prowadzenie gazetki szkolnej), organizacja wycieczek edukacyjnych (skansen chleba, ścieżka ekologiczna), pedagogizacja rodziców, np. w ramach szkoleń prowadzonych przez specjalistów w czasie zebrań z rodzicami, wycieczki w celach relaksacyjnych (np. kręgle, biwaki, Dolina sportowa), realizacja programu w ramach Kapitału Ludzkiego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III. Dyrektor dodał stwarzanie uczniom optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez: dążenie do podnoszenia efektów kształcenia, współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców, działania prozdrowotne, np. Nie pal przy mnie proszę, zapewnienie opieki poprzez działalność świetlicy szkolnej, koncerty umuzykalniające dla uczniów, udział uczniów w przedstawieniach profilaktycznych. Ponadto w ostatnim czasie rozpoczęto realizację pilotażowego programu Technologii Informacyjno - Komputerowej,,Cyfrowa szkoła w klasach IV VI, Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Klub Bezpiecznego Puchatka w klasie I oraz Programu Edukacyjnego Odnaleźć Zbubka w klasach I III. Wprowadzono także dziennik elektroniczny, utworzono gabinet terapii i logopedii, zatrudniono pedagoga szkolnego. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie realizowany jest program Szkoła Bez Przemocy. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana. Potwierdziły to dane pozyskane od dyrektora i nauczycieli (wywiad, ankieta). Z pozyskanych informacji wynika, że koncepcja pracy podlega analizie, w której uczestniczy dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie i pracownicy niepedagogiczni. Wszyscy ankietowani nauczyciele poinformowali, że uczestniczą w analizie i/lub modyfikacji koncepcji na radzie pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły w danym roku. Z analizy koncepcji szkoła wyciąga wnioski. Do przykładowych wniosków nauczyciele zaliczyli: należy zmienić WSO poprzez zmianę średniej ważonej w klasach starszych, w klasie III zamienić znaczki ikonalne na oceny punktowe, zmodyfikować program wychowawczy i profilaktyki, opracować nowy model absolwenta szkoły zgodnie z nową podstawą programową, opracować szczegółowy plan działań wychowawczych na bieżący rok szkolny, zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem, rozszerzyć działania związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa. Modyfikacje koncepcji pracy szkoły są wynikiem tych analiz. Świadczą o tym dane zebrane od dyrektora i nauczycieli w wywiadzie. Dyrektor poinformował, że szkoła modyfikuje koncepcję pracy, a każdego roku powstaje plan pracy szkoły, w którym ujmowane są działania realizujące koncepcję. Dyrektor dodał, że podstawą do podejmowania modyfikacji koncepcji pracy są: wnioski z prowadzonego nadzoru i ewaluacji wewnętrznej, 7 / 27

8 obserwacja zachowania uczniów, rozmowy indywidualne i konsultacje między nauczycielami i rodzicami, analiza efektów pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. Zdaniem dyrektora w toku modyfikacji nie ulegają zmianie główne założenia koncepcji, gdyż są one ponadczasowe i uniwersalne, ale są uzupełniane i poszerzane o nowe formy realizacji. Zmianie uległ, np. model absolwenta. Nauczyciele wskazali na: dokonanie korelacji programu wychowawczego i profilaktyki, wprowadzenie pedagogizacji rodziców w czasie zebrań z rodzicami (szkolenia prowadzone przez specjalistów), opracowanie planu działań wychowawczych na bieżący rok szkolny z uwzględnieniem działań w zakresie bezpieczeństwa uczniów, np. przystąpienie do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Klub Bezpiecznego Puchatka. Wprowadzono także zapisy dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. powołanie zespołów nauczycieli, opracowanie dokumentacji niezbędnej do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na wniosek rady pedagogicznej przystąpiono do programu,,cyfrowa szkoła. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana uczniom i akceptowana przez nich. Wskazały na to informacje zebrane od dyrektora i uczniów podczas wywiadu. Dyrektor poinformował, że uczniowie zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, na stronie internetowej i lekcjach wychowawczych. Zdaniem uczniów w szkole ważna jest nauka, praca na rzecz szkoły, zachowanie oraz bezpieczeństwo. Uczniom podobają się w szkole konkursy, szafki dla uczniów, wyposażenie, np. tablice interaktywne, laptopy, a także hala sportowa i sprzęt oraz zadawane przez nauczycieli prace domowe. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły jest znana rodzicom i akceptowana przez nich. Wynika to z informacji pozyskanych od dyrektora i rodziców w wywiadzie. Dyrektor poinformował, że rodzice zapoznani zostali z koncepcją pracy szkoły na posiedzeniu rady rodziców, a każdego roku podczas spotkań omawiane są kierunki działalności szkoły w danym roku. W opinii rodziców obrane przez szkołę kierunki są odpowiednie. Do najważniejszych wartości rodzice zaliczyli szacunek i tolerancję, nauczanie, zachowania prozdrowotne, bezpieczeństwo oraz ekologię. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Komentarz: Oferta edukacyjna szkoły wpływa na podejmowanie różnorodnych działań zgodnie z potrzebami uczniów i oczekiwaniami rodziców. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową. Wskazały na to zebrane od nauczycieli i dyrektora informacje oraz potwierdziła obserwacja zajęć. Nauczyciele w wywiadzie poinformowali, że w programach nauczania są wykorzystywane wszystkie elementy podstawy programowej tj. cele, treści, zadania i osiągnięcia uczniów, warunki i sposoby realizacji, zadania, organizacja czasu, osiąganie celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz indywidualizacja pracy. Dyrektor w ankiecie stwierdził, że w programach nauczania wykorzystywana jest cała podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i wymienił wykorzystywane jej elementy. Na obserwowanych zajęciach wszyscy nauczyciele realizowali elementy podstawy programowej. Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów. Świadczą o tym dane pozyskane od nauczycieli (wywiad), rodziców i uczniów (ankieta). Dyrektor przedstawił najważniejsze działania szkoły z punktu widzenia potrzeb edukacyjnych uczniów, między innymi: 8 / 27

9 prowadzenie kół zainteresowań (np. koło ekologiczne, historyczne, matematyczne, artystyczne, teatralne, SKS), przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad, zawodów, rozwijanie zainteresowań (np. sportowych, plastycznych, artystycznych, historycznych, religijnych), kształtowanie umiejętności, np. pracy w zespole, nauka języków obcych, dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości dziecka, pomoc w nauce, zajęcia dodatkowe (np. j. polski, matematyka, język angielski), organizowanie zajęć pozalekcyjnych, które pomagają przygotować uczniów do sprawdzianu, prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzenie zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz indywidualnych dla uczniów niedostosowanych społecznie. Rodzice do potrzeb edukacyjnych swoich dzieci zaliczyli, między innymi: większą liczbę godzin językowych, rozwiązywanie zadań rozwijających logiczne myślenie, zdobycie umiejętności samodzielnego szukania rozwiązań problemów, uczestnictwo w kołach zainteresowań, rozwijanie plastycznych i muzycznych zainteresowań, przygotowanie do życia, bezpieczeństwo, naukę tolerancji i uczciwości, zajęcia dodatkowe, korzystanie na lekcjach z komputerów i laptopów oraz z biblioteki. Uczniowie najbardziej chcą nauczyć się różnych przedmiotów oraz posiąść wiedzę na temat dorastania i życia. Większość ankietowanych uczniów stwierdziła, że szkoła umożliwia im nauczenie się ważnych rzeczy. Zdaniem większości ankietowanych rodziców szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci. Oferta edukacyjna uwzględnia kształtowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Poinformowali o tym nauczyciele, partnerzy i samorząd w wywiadzie oraz dyrektor w ankiecie. Z pozyskanych informacji wynika, że nauczyciele kształtują umiejętność pracy w zespole, wykorzystanie wiedzy w praktyce, posługiwanie się językiem polskim i obcym, wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej, umiejętność zaprezentowania się oraz poznawania własnego stylu uczenia się, planowania i komunikowania się. Ponadto uczą kreatywności, samodzielności, uczciwości, kultury osobistej i szacunku oraz punktualności, systematyczności, wytrwałości, odpowiedzialności, a także podejmowania inicjatyw i decyzji. Przedstawiciele partnerów i samorządu dodali, że w ofercie edukacyjnej są działania, które służą kształceniu takich umiejętności, jak czytanie ze zrozumieniem, dokonywanie właściwych wyborów, radzenie sobie ze stresem, zdrowa rywalizacja i współzawodnictwo. Realizacja podstawy programowej jest monitorowana. Potwierdziły to informacje pozyskane od dyrektora i nauczycieli podczas wywiadu. Dyrektor poinformował, że przed dopuszczeniem programu do użytku, nauczyciele w zespołach przedmiotowych analizują zgodność programu z podstawą programową. Respondenci stwierdzili, że podstawa programowa jest monitorowana przez nauczycieli i dyrektora szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Dokonywany jest przegląd dokumentacji przebiegu nauczania oraz analiza sprawdzianów. Na posiedzeniach rady podsumowującej pracę nauczyciele podają ilość zrealizowanych godzin. Przy planowaniu pracy na dany rok lub cykl kształcenia nauczyciele odnotowują treści, które będą realizowane w danym roku. Dyrektor w trakcie prowadzonych obserwacji zajęć zwraca uwagę na realizowane treści z podstawy programowej. Zdaniem respondentów prowadzony monitoring pozwala stwierdzić, że podstawa programowa jest realizowana. Oferta edukacyjna szkoły jest modyfikowana w celu umożliwienia pełniejszego rozwoju uczniów. Wskazały na to dane zebrane od dyrektora, partnerów i samorządu (wywiad), nauczycieli, rodziców i uczniów 9 / 27

10 (ankieta). Zdaniem dyrektora w celu umożliwienia uczniom pełniejszego rozwoju zakupiono pomoce dydaktyczne do zabaw w klasach I III, utworzono miejsce do rozwijania motoryki, zakupiono pomoce do analizy i syntezy słuchowej oraz koordynacji wzrokowo słuchowej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III zorganizowano zajęcia rozwijające zainteresowania oraz reedukacyjne. W bieżącym roku szkolnym przystąpiono do rządowego pilotażowego programu,,cyfrowa Szkoła, w ramach którego szkoła została doposażona w tablice interaktywne, laptopy dla uczniów i nauczycieli. Uczniów objęto pomocą psychologiczno pedagogiczną, organizowane są koła zainteresowań, zajęcia reedukacyjne, socjoterapeutyczne i logopedyczne. Wzbogacono także ofertę zajęć pozalekcyjnych popołudniowych, wprowadzono zajęcia artystyczno teatralne oraz koncerty umuzykalniające. Partnerzy i samorząd zwrócili uwagę na zwiększoną liczbę zajęć kół zainteresowań i zajęć sportowych, teatralnych, języka angielskiego, socjoterapeutycznych oraz prowadzenie zajęć świetlicowych, a także prelekcje dotyczące zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Ponadto szkoła oferuje uczniom liczne konkursy, np. plastyczne oraz dotyczące bezpieczeństwa. Większość ankietowanych rodziców oraz uczniów uważa, że szkoła pomaga rozwijać zainteresowania dzieci. Szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe. Wskazały na to informacje uzyskane od dyrektora (ankieta) i nauczycieli (wywiad). Respondenci poinformowali podczas wywiadu, że w szkole realizowana była innowacja zatytułowana "Kobieta i mężczyzna w średniowieczu - ich role, obowiązki, zajęcia, rozrywki, która wprowadziła uczniów w kanony życia ludzi w średniowieczu. Do nowatorskich rozwiązań programowych respondenci zaliczyli także zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach programu,,indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III, np.: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczno teatralne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych pod kątem nauk chemiczno fizycznych oraz matematyczno - przyrodniczych, które wykraczają poza podstawę programową. Ponadto od roku szkolnego 2012/2013 realizowany jest pilotażowy program rządowy,,cyfrowa szkoła, w ramach którego wykorzystana jest technologia informacyjno komunikacyjna. Nowatorstwo polega na wykorzystaniu istniejących e-podręczników w procesie lekcyjnym i wprowadzeniu programów do pracy na lekcjach. Szkoła zobowiązana jest także do stworzenia sieci szkół i lekcji pokazowych dla nauczycieli. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Komentarz: Szkoła realizuje podstawę programową. Uczniowie są motywowani i wspierani, a ich osiągnięcia monitorowane. Ocenianie daje uczniom informację o postępach w nauce i motywuje do dalszej pracy. Realizacji procesów edukacyjnych służy współpraca nauczycieli i uczniów. Uczeniu się raczej sprzyja planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego. W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Świadczą o tym dane z ankietowania dyrektora i nauczycieli oraz z wywiadu z nauczycielami. Zdaniem dyrektora wszystkie przyjęte programy nauczania w szkolnym zestawie uwzględniają zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili stosowanie zalecanych warunków i sposobów podstawy, a nauczyciele biorący udział w wywiadzie wyrazili opinię, że w szkole nie ma ograniczeń w ich realizacji. Respondenci stwierdzili, że przydałaby się w szkole oddzielna pracownia plastyczno muzyczna. Procesy edukacyjne są planowane. Potwierdzili to dyrektor oraz wszyscy ankietowani nauczyciele. Zdaniem dyrektora podstawą do planowania procesów edukacyjnych są trzyletnie ramowe plany nauczania, które uwzględniają sugestie nauczycieli przedmiotów, wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego i analizy wyników sprawdzianu po klasie szóstej. W planowanie procesów zaangażowani są wszyscy nauczyciele uczący danego przedmiotu. Tworzy się plany pracy zespołów zadaniowych, plany wychowawcze, plan pracy pedagoga, świetlicy, biblioteki. Powstaje harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, który jest częścią rocznego planu pracy. Rada 10 / 27

11 pedagogiczna opiniuje szkolny zestaw programów nauczania. Na ich podstawie nauczyciele tworzą swoje plany pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że w planowaniu procesów edukacyjnych w odniesieniu do przedmiotu, którego nauczają, uwzględniają potrzeby uczniów, ich możliwości, organizację roku szkolnego oraz czas potrzebny do zrealizowania poszczególnych treści. Większość ankietowanych uwzględnia również liczebność klas. Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się. Potwierdzają to dane z analizy dokumentacji, ankietowania rodziców, uczniów i nauczycieli, z obserwacji placówki i częściowo z obserwacji zajęć. Zdaniem większości ankietowanych rodziców ułożenie planu lekcji raczej sprzyja uczeniu się, większość ankietowanych uczniów, nie czuje zmęczenia z powodu liczby zajęć w szkole. Analiza dokumentacji pokazała, że podczas oceny planu lekcji dokonanej przez inspektora sanitarnego, nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. Podczas obserwacji placówki stwierdzono, że wielkość sal lekcyjnych jest odpowiednia do liczebności klas. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli szkoła zdecydowanie zapewnia możliwość korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych, a pomieszczenia w których prowadzą zajęcia sprzyjają osiąganiu zamierzonych celów. Podczas większości obserwacji lekcji stwierdzono, że nauczyciele wykorzystują elementy uczenia się uczniów od siebie, w niektórych sytuacjach umożliwiają uczniom poprawę popełnionych błędów i reagują na brak zaangażowania poszczególnych uczniów. Niektórzy nauczyciele prowadzą lekcję w taki sposób, by uczniowie mieli możliwość wyrażania własnych opinii. Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się. Potwierdzają to dane z ankietowania nauczycieli, uczniów i dyrektora, wywiadu z nauczycielami, analizy dokumentacji i częściowo z obserwacji zajęć. Większość ankietowanych uczniów czuło się w dniu badania raczej zaciekawionych podczas lekcji, pracowało na niektórych zajęciach w grupach i mieli możliwość zastanowić, czego się nauczyli. Wszyscy uczniowie stwierdzili, że aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zdaniem nauczycieli wyrażonym podczas ankietowania i wywiadu w celu zwiększenia aktywności uczniów i ich poczucia odpowiedzialności za proces uczenia się stosowane są między innymi: praca w parach i grupach, metoda projektu, metody podające, aktywizujące, eksponujące. Zdaniem dyrektora przykłady działań nauczycieli, które ukierunkowane są na zwiększenie efektywności procesu uczenia się w szkole, to m.in.: indywidualizacja pracy z uczniem (dobór odpowiednich metod i środków), indywidualizacja prac domowych, uzasadnianie ocen oraz motywowanie uczniów do pracy poprzez pozytywne wzmacnianie. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczyciele używali pomocy dydaktycznych. Większość nauczycieli raczej używało zróżnicowanych metod w celu aktywizacji uczniów oraz stwarzało uczniom możliwość do samodzielnego wykonania zadań. W mniejszym stopniu można było zaobserwować stosowanie form pracy zespołowej, tworzenie sytuacji, w których uczniowie mogli rozwiązywać problemy, dobieranie zadań odpowiednio do kompetencji uczniów oraz odwoływanie się do ich doświadczeń. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce. Analiza dokumentacji pokazała, że ocenianie wewnątrzszkolne zakłada dawanie uczniom informacji o postępach w nauce. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że przekazują uczniom informację zwrotną uzasadniającą ocenę. Zdaniem większości z nich informacja ta zawiera uzasadnienie słowne ze wskazaniem poprawy, a w szczególności: wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia, wskazanie tego, co wymaga poprawienia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę i w jakim kierunku powinien dalej pracować. Większość ankietowanych uczniów klas V uważa, że nauczyciele uzasadniają wystawioną ocenę na wszystkich bądź większości zajęć. Stwierdzili oni również, że nauczyciele wystawiając ocenę, odnoszą się do wcześniejszego poziomu wiadomości uczniów, w mniejszym zakresie zaś do wcześniejszych osiągnięć lub trudności. Podczas większości obserwowanych zajęć nauczyciele w niektórych sytuacjach podawali przyczyny, dla których odpowiedź jest prawidłowa lub nieprawidłowa oraz udzielali informacji zwrotnej. Z obserwacji placówki wynika, że szkoła przedstawia informację o sukcesach uczniów w formie tablicy "Nasze sukcesy - liderzy". Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy. Zdaniem większości ankietowanych nauczycieli uczniowie dzięki informacji zwrotnej, jaką otrzymują od nich, są raczej zmotywowani do pracy. Podobną opinię wyraziło również 20/36 ankietowanych rodziców. Ponad połowa ankietowanych uczniów klas V uważa, że nauczyciele rozmawiają z nimi o tym, co wpłynęło na ich trudności i sukcesy w nauce. Większość z nich stwierdziło, że w sytuacji oceniania czują się zazwyczaj zadowoleni, mają ochotę się uczyć, postanawiają, że się poprawią oraz wiedzą, co mają poprawić. 11 / 27

12 W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. Potwierdzają to dane z wywiadów z dyrektorem i nauczycielami oraz z ankietowania nauczycieli. Respondenci stwierdzili, że monitoring osiągnięć uczniów prowadzony jest przez nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców klas, zespół ds. opracowania raportów i dyrektora szkoły. W klasach I - VI prowadzone są wewnętrzne diagnozy osiągnięć edukacyjnych, dokonuje się podsumowania wyników klasyfikacji, analizy udziału i sukcesów uczniów w zawodach sportowych, konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wyników sprawdzianu próbnego, bieżącego oceniania, testów kompetencji, czytelnictwa uczniów, losów absolwentów. Szkoła przeprowadza Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów. Monitoruje się osiągnięcia uczniów objętych dodatkowym wsparciem, w tym pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zdaniem dyrektora podczas monitorowania osiągnięć uczniów poszukiwana jest odpowiedź na pytania o stopień opanowania umiejętności, przyrost wiedzy uczniów, zbieżność oceniania szkolnego i zewnętrznego, wpływ frekwencji na wyniki uczniów, sukcesy uczniów podczas konkursów. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że analizują osiągnięcia wszystkich uczniów, większość z nich robi to systematycznie w sposób zorganizowany. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane. Zdaniem wszystkich ankietowanych nauczycieli oraz dyrektora w szkole monitoruje się procesy edukacyjne. Odbywa się to poprzez analizę na radach pedagogicznych śródrocznych i końcowych wyników w nauce, osiągnięć uczniów w konkursach i frekwencji, analizę wyników sprawdzianów zewnętrznych, stopnia gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie I. Prowadzone jest sprawdzanie planów pracy nauczycieli pod względem zgodności z podstawą programową. Na posiedzeniach rady monitoruje się śródroczną i roczną ilość godzin zaplanowanych i zrealizowanych w ramach art. 42 KN. Dyrektor dodał, że przeprowadza się zestawienia zbiorcze poziomu czytelnictwa, prowadzone są obserwacje lekcji i uroczystości w celu oceny np. stopnia opanowania przez uczniów treści z podstawy programowej, zachowania uczniów, stosowanych metod pracy z uczniem. Prowadzono ewaluację wewnętrzną programu wychowawczego i programu profilaktyki. Nauczyciele dodali również, że prowadzona jest karta monitoringu treści i sposobu realizacji podstawy programowej, monitoruje się efektywność udzielanej pomocy psychololiczno - pedagogicznej, nauczyciele dwa razy do roku składają sprawozdania dotyczące pracy z klasą oraz prowadzonych zajęć dodatkowych. Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych. Potwierdzają to dane z wywiadu z nauczycielami i ankietowania dyrektora. Zdaniem respondentów wnioski z monitoringu wykorzystuje się do planowania oferty edukacyjnej, diagnozowania osiągnięć uczniów, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, działań zmierzających do podniesienia efektów kształcenia, pracy w zespołach przedmiotowych, modyfikowania oceniania wewnątrzszkolnego, promowania osiągnięć uczniów, organizacji pracy szkoły. Przykładami decyzji dotyczących procesów edukacyjnych wynikających z ich monitorowania są między innymi: realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Klub Bezpiecznego Puchatka, gminnego programu profilaktycznego Szkoła bez przemocy, rządowego programu "Cyfrowa Szkoła", wprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego i matematyki w klasie VI, wprowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, wprowadzenie nagrody dla ucznia szkoły osiągającego najwyższe wyniki w konkursach. Dyrektor dodał, że wprowadzono zajęcia wyrównawcze w klasach V oraz podział grup na zajęcia wychowania fizycznego i języka angielskiego uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Podczas badania zebrano niejednoznaczne dane dotyczące współpracy nauczycieli i uczniów dotyczącej procesów edukacyjnych. Zdaniem dyrektora szkoła w swoich działaniach uwzględnia propozycje i opinie uczniów, dotyczy to między innymi wyboru patrona, wyborów do samorządu uczniowskiego, podziału miejsc w nowych szafkach szkolnych i regulaminu korzystania z nich. Dyrektor stwierdził również, że uczniowie przedstawiają swoje propozycje dotyczące organizacji zabaw tanecznych i planów wycieczek, występów i programów na uroczystościach. Zbierano opinie uczniów dotyczące funkcjonowania szkoły, np. po przeprowadzonym ankietowaniu wprowadzono szafki uczniowskie, zajęcia teatralno artystyczne, przeprowadzono zajęcia z policjantem dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia. Większość ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że bierze pod uwagę opinię uczniów o tym, jak chcieliby się uczyć, np. daje uczniom wybór terminów testów/sprawdzianów, metod pracy na lekcji, zajęć pozalekcyjnych. Zdaniem nauczycieli biorących udział w wywiadzie biorą pod uwagę opinie uczniów dotyczące tematyki zajęć pozalekcyjnych, chęci przygotowania referatów, prezentacji, organizacji wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych, propozycji zmiany terminu pisania prac klasowych czy sprawdzianów. Większość ankietowanych rodziców (22/36) uważa, że nauczyciele rzadko uwzględniają opinie uczniów dotyczące tematyki czy sposobu prowadzania zajęć. Natomiast zdaniem rodziców biorących udział w wywiadzie nauczyciele biorą pod uwagę to, czego chcą uczniowie. Na przykład mają wpływ na wybór wycieczek, na koła zainteresowań, konkursy, proponują, np. zabawy, teatrzyki. Większość ankietowanych uczniów klas V uważa, że nauczyciele pytają ich o opinie jedynie na niektórych zajęciach. Uczniowie biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że zmiany w szkole przygotowane wspólnie przez 12 / 27

13 uczniów i nauczycieli, to prowadzenie festynu rodzinnego, wprowadzenie szafek dla uczniów i tablic interaktywnych. Wobec braku poczucia wśród większości ankietowanych uczniów i rodziców, że nauczyciele uwzględniają opinie uczniów dotyczące procesów edukacyjnych oraz brak nawiązania wielu podawanych przykładów do procesów uczenia się i nauczania, nie można wnioskować o spełnianiu kryterium. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Potwierdzają to dane z ankietowania nauczycieli oraz z wywiadów z rodzicami i uczniami. Zdaniem uczniów nauczyciele zadają ciekawe dodatkowe prace, organizują zajęcia wyrównawcze, zachęcają do udziału w kołach zainteresowań, przygotowują uczniów do konkursów, wykorzystują pomoce, np.laptopy, tablice interaktywne, organizują pracę w grupach, tłumaczą, powtarzają niezrozumiałe tematy, zachęcają, np. poprzez ocenianie, motywują, mobilizują. Rodzice wyrazili opinię, że nauczyciele organizują konkursy z nagrodami, zachęcają do brania udziału w konkursach, nagradzają: wyróżnienie "Uczeń na medal" oraz "Prymus szkoły", również poprzez dyplomy, nagrody rzeczowe, eksponują osiągnięcia uczniów, motywują systemem oceniania, zachęcają do aktywności. Ankietowani nauczyciele najczęściej twierdzili, że wspierają swoich uczniów w uczeniu się poprzez dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dzieci, docenianie wysiłku i inicjatyw uczniów, wzmacnianie ich poczucia własnej wartości, dostosowanie form i metod pracy oraz stopnia trudności zadań do potrzeb uczniów, różnicowanie pracy na lekcji w zależności od możliwości i potrzeb ucznia, umożliwianie poprawy ocen każdemu uczniowi. Respondenci dodali, że motywują uczniów m.in. pochwałami, nagradzaniem, eksponowaniem prac, zachęcaniem do konkursów, ocenianiem. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane. Potwierdzają to dane z wywiadu z nauczycielami i ankietowania dyrektora. Zdaniem nauczycieli podczas monitorowania osiągnięć uczniów stwierdzono, że: zmniejszyła się liczba uczniów biorących udział w konkursach, uległy obniżeniu podstawowe umiejętności z języka polskiego (ortografia, interpunkcja) oraz z matematyki (rozwiązywanie zadań z treścią), zbyt mała była liczba godzin zajęć wyrównawczych. Zauważono, że należy kontynuować przygotowanie analiz i zestawień wyników klasyfikacji i promocji śródrocznej i rocznej oraz za okres trzech lat (IV VI), zwiększyć działania motywujące uczniów do pracy i angażowania się w działania podejmowane przez szkołę. Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, że przykłady wdrożonych wniosków, to zwiększenie liczby godzin wyrównawczych, występowanie o nagrody książkowe wójta oraz stypendia z Fundacji Stypendia Świeszyńskie, nadawanie tytułu Prymusa Szkoły i Ucznia na medal, przygotowanie informacji o udziale i osiągnięciach uczniów w konkursach, utrzymanie poziomu nauczania, analiza raportu Test umiejętności na stracie szkolnym oraz sprawdzianów kompetencji, intensywny kurs nauki czytania ze zrozumieniem dla uczniów, którym sprawia to trudności, angażowanie uczniów do udziału w konkursach wiedzy. Dyrektor dodał, że zwiększono częstotliwość zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami, ustalono comiesięczne konsultacje, wprowadzono dziennik elektroniczny, zwiększono ilość zadań domowych dla uczniów kl. VI z języka polskiego i matematyki. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się. Potwierdzają to dane z ankietowania uczniów i rodziców oraz z wywiadu grupowego z uczniami. Większość ankietowanych rodziców stwierdziło, że informacja o wynikach dziecka, uzyskana od nauczycieli, raczej pomaga mu się uczyć oraz że dzieci raczej potrafią się uczyć. Uczniowie biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że rozmawia się z nimi o tym, jak się uczyć, np. uczniowie dostali wskazówkę, żeby robić notatki oraz powtarzać na bieżąco tematy. Zdaniem uczniów te rozmowy im pomagają, bo uzyskują lepsze oceny. Również podczas ankietowania większość uczniów stwierdziło, że nauczyciele rozmawiają z nimi o postępach w nauce i dzięki temu wiedzą, jak się uczyć. Powyższe argumenty, a w szczególności brak poczucia wśród większości ankietowanych uczniów i rodziców, że nauczyciele uwzględniają opinie uczniów dotyczące procesów edukacyjnych, świadczą o średnim stopniu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: C 13 / 27

14 Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Nauczyciele wspólnie tworzą i analizują procesy edukacyjne, wspierając się w ich organizacji i realizacji. Zmiany zachodzące w szkole są efektem wspólnie podejmowanych decyzji. Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu procesów edukacyjnych. Potwierdzają to dane z analizy dokumentacji i ankietowania nauczycieli. W dokumentach są zapisy dotyczące wspólnego planowania procesów edukacyjnych, między innymi analiza programów nauczania i wybór podręczników, przygotowanie wewnętrznych sprawdzianów kompetencji, opracowanie kalendarza imprez i uroczystości, działań wychowawczych, planowanie zajęć wyrównawczych, działań wspierających w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Na radzie pedagogicznej przyjmuje się plan pracy szkoły, plan zajęć, harmonogram dyżurów. Zespół do spraw ewaluacji opracowuje wnioski do dalszej pracy. Większość ankietowanych nauczycieli stwierdziło, że konsultują swoje plany zajęć edukacyjnych z innymi nauczycielami. Nauczyciele współpracują przy analizie procesów edukacyjnych. Potwierdzają to dane z ankietowania dyrektora i nauczycieli oraz z wywiadu z nauczycielami. Respondenci stwierdzili, że analizy procesów edukacyjnych prowadzone są wspólnie przez nauczycieli poprzez pracę w zespołach przedmiotowych oraz zadaniowych zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Nauczyciele analizują w zespołach między innymi frekwencję, osiągnięcia i trudności w nauce uczniów. Na podstawie uzyskanych informacji od wychowawców klas, rodziców, pracowników niepedagogicznych, ankiet uczniów i rodziców oraz dokumentacji dobierane są metody postępowania z uczniem i wypracowywane sposoby zmiany zachowania. Nauczyciele prowadzą nieformalne rozmowy, analizują problemy wychowawcze, opracowują programy realizowane w szkole. Dyrektor dodał, że podczas posiedzeń rady pedagogicznej analizuje się między innymi osiągnięcia uczniów, realizację podstawy programowej, nauczyciele omawiają współpracę z rodzicami, zrealizowane działania wychowawcze i profilaktyczne, sytuację wychowawczą szkoły, przedstawiają sprawozdania ze wszystkich dodatkowych zajęć prowadzonych z uczniami. Dyrektor omawia wnioski z pełnionego nadzoru. Na tej podstawie wspólnie określa się wnioski do dalszej pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że dokonują analizy procesów edukacyjnych zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z innymi nauczycielami. Większość nauczycieli stwierdziło również, że dzieje się to również podczas spotkań nieformalnych. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów edukacyjnych. Potwierdzają to argumenty przytoczone przez dyrektora i nauczycieli podczas wywiadów i ankietowania. Respondenci stwierdzili, że nauczyciele współpracują ze sobą w zespołach zadaniowych, gdzie wspólnie analizowane są wyniki sprawdzianów i układane wnioski do dalszej pracy. Na posiedzeniach wymieniają się informacjami, analizują wyniki sprawdzianów. Wspólnie opracowują i przygotowują uroczystości szkolne, środowiskowe i integracyjne. Opracowują materiały na stronę internetowa, dbają o wystrój sal lekcyjnych, holu i korytarza. Podczas nieformalnych spotkań wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi uczniów i pracy z nimi. Opiekunowie nauczycieli stażystów wspomagają ich w pracy, pokazują metody pracy. Omawiają oglądane lekcje, uczą także na własnym przykładzie. Nauczyciele na radach szkoleniowych prezentują zdobytą na kursach i szkoleniach wiedzę dotycząca pracy z uczniami, pomagają sobie wzajemnie przy wykorzystaniu posiadanego sprzętu. Od bieżącego roku szkolnego korzystają z pomocy pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólnie tworzą kontrakty dla uczniów, współpracują z logopedą i bibliotekarzem. Wymieniają się wiedzą i doświadczeniami oraz informacjami o uczniach w ramach zespołów przedmiotowych i wewnętrznego doskonalenia. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że wsparcie jakie uzyskują od innych nauczycieli jest wystarczające. Proces zmiany jest efektem wspólnych decyzji. Potwierdzają to dane z ankietowania nauczycieli oraz z wywiadu z dyrektorem. Większość ankietowanych nauczycieli uważa, że ich głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji o wprowadzaniu koniecznych zmian w realizacji procesów edukacyjnych. Nauczyciele stwierdzili, że mieli między innymi wpływ na przystąpienie do programów zewnętrznych, dokonanie zmian w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, systemie oceniania, wsparcie udzielane uczniom w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wybór programów nauczania, zmiany dotyczące nauczania i organizacji pracy szkoły. Podobne przykłady podał również dyrektor szkoły. 14 / 27

15 Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Kształtuje się postawy uczniów Komentarz: Szkoła podejmuje działania wychowawcze. Ich realizację poddaje analizie, z której wyciąga i wdraża wnioski. W planowaniu i modyfikowaniu działań biorą udział uczniowie. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne. Wskazały na to dane pozyskane od dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (wywiad) oraz rodziców i uczniów (ankieta). Dyrektor poinformował, że w szkole funkcjonuje program wychowawczy i profilaktyki. Programy zawierają wspólnie opracowany plan pracy na rok szkolny. Nauczyciele na jego podstawie planują pracę wychowawczą. W szkole realizowane są programy profilaktyczne: Klub Bezpiecznego Puchatka, Nie pal przy mnie, proszę oraz działania proekologiczne. Szkoła współpracuje z policją, strażą pożarną, przeprowadzając próbne ewakuacje, odbywa się także turniej wiedzy pożarniczej. Współpraca z KRUS-em oraz Inspekcją Pracy wyeliminowała wypadki z udziałem dzieci. Podczas rad pedagogicznych omawia się podjęte działania wychowawcze, sytuacje trudne, przeprowadza doskonalenie kompetencji wychowawczych. Wszyscy nauczyciele współpracują z pedagogiem szkolnym i z innymi nauczycielami w celu wspólnego oddziaływania wychowawczego na uczniów. Nauczycielom udało się poszerzyć opiekę nad uczniami prowadzoną przez specjalistów (pedagog szkolny i logopeda), co ułatwiło koordynowanie działań wychowawczych. Ponadto zapewniono opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej w godzinach wykraczających poza godziny pracy szkoły, a także wzbogacona została oferta zajęć pozalekcyjnych i stworzony został gabinet terapii pedagogiczno logopedycznej. Dzięki współpracy z asystentem rodzin, kuratorami sądowymi, sądem dla nieletnich oraz Zespołem Interdyscyplinarnym gminy Świeszyno ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie monitorowana i prowadzona jest pomoc rodzinom mającym trudności w prawidłowym wychowaniu i opiece nad dzieckiem. Dzięki współpracy GOPS-em dzieci zaopatrywane są w podręczniki i ubrania. Według pracowników niepedagogicznych w szkole odbywają się dyskusje na temat pożądanych postaw, w których biorą udział pracownicy szkoły, rodzice i specjaliści, np. pedagog, kurator zawodowy czy policjant. Zdaniem 27/36 ankietowanych rodziców sposób, w jaki szkoła wychowuje uczniów, odpowiada potrzebom ich dzieci. Nauczyciele traktują uczniów sprawiedliwie według 18/36 rodziców oraz 25/30 uczniów. Większość (26/30) ankietowanych uczniów czuje się traktowana w równy sposób z innymi. Działania wychowawcze są adekwatne do potrzeb uczniów. Wskazały na to informacje uzyskane od nauczycieli podczas wywiadu. Nauczyciele przeprowadzają diagnozę potrzeb wychowawczych uczniów poprzez ankiety skierowane do uczniów i rodziców, rozmowy z uczniami na lekcjach wychowawczych i zebraniach samorządu uczniowskiego, a także z radą rodziców i nauczycielami. Przed stworzeniem nowego programu wychowawczego rodzice podawali swoje sugestie dotyczące potrzeb dzieci. Prowadzona jest także obserwacja zachowania dzieci oraz analiza wpisów w dziennikach uczniów dotyczących zachowania. W wyniku przeprowadzonej diagnozy określone zostały szczególnie te potrzeby, które nie zostały zabezpieczone w zamierzonym stopniu w latach ubiegłych. W celu ich zaspokojenia nauczyciele korzystają z Internetu, oglądają programy edukacyjne w TV, organizują konkursy, przygotowują uroczystości szkolne. Uczniowie biorą udział w różnych działaniach, np.: w akcjach charytatywnych i ekologicznych, w akademiach patriotycznych, pełnią dyżury w klasie, uczestniczą w konkursach i zawodach sportowych. W szkole propagowane są prawa dziecka. Organizowane są obchody rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka oraz wystawy prac uczniów. Prowadzone są także pogadanki. Zaplanowane zostało też przedstawienie dla społeczności szkolnej Ja swe prawa mam. Samorząd Uczniowski organizuje dyskoteki i kampanię wyborczą. Uczniowie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. Świadczą o tym dane pozyskane od nauczycieli (ankieta, wywiad), ankietowanych uczniów oraz potwierdziła obserwacja zajęć. Nauczyciele poinformowali, że w działaniach kształtujących społecznie pożądane postawy uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły. Do podejmowanych w tym kierunku działań należą: apele okolicznościowe: Dzień Papieski, DEN, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3-Maja, apele wychowawcze (spektakle o tematyce profilaktycznej), 15 / 27

16 wyjazdy do kina i teatru, udział w akcjach charytatywnych (zbieranie karmy dla zwierząt, Góra Grosza, zbiórka pieniędzy na pomoc dla chorego kolegi), udział w akcjach porządkowych: Sprzątanie świata, udział w akcjach proekologicznych: zbiórka odpadów elektronicznych, Dzień Ziemi, akcje uczniowskie: Stop przemocy prace plastyczne, konkursy plastyczne promujące bezpieczne zachowania na wsi oraz wiedzę pożarniczą, nauka udzielania pierwszej pomocy (ratowanie życia ludzkiego), udział w pogadankach na lekcjach wychowawczych, nauka zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Obserwacja zajęć wykazała, że nauczyciele poprzez swój sposób zachowania kształtują pożądane społecznie postawy. Ankietowani uczniowie 24/30 brali udział w rozmowach na temat odpowiedniego zachowania, z czego 14 osób w ostatnim miesiącu. Uczniowie biorą udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych w szkole. Potwierdziły to informacje zebrane od nauczycieli (wywiad, ankieta), dyrektora (ankieta), uczniów i rodziców (wywiad) oraz podczas obserwacji zajęć. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wychowawczych. Współtworzą i modyfikują te działania poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego. Przeprowadzane są demokratyczne wybory. Przygotowują programy na różne uroczystości klasowe i szkolne, apele okolicznościowe, planują wspólnie z nauczycielem, np. wycieczki. Aktywnie włączają się także w akcje charytatywne np. zbiórka pieniędzy dla potrzebujących i chorych uczniów ze szkoły, pomoc zwierzętom w schroniskach. W opinii nauczycieli w szkole promowane są postawy, z którymi uczniowie się zgadzają, między innymi: dbałość o bezpieczeństwo własne i środowiska, poszanowanie osób starszych, tolerancja, promowanie czynnego wypoczynku wśród uczniów i rodziców oraz zdrowego odżywiania (postawa prozdrowotna), udział w apelach i celebrowanie obchodów świąt państwowych (postawa patriotyczna), zbiórki pieniędzy i akcje charytatywne, koleżeńska pomoc (postawa prospołeczna), promowanie zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji (postawa edukacyjna), Uczniowie stwierdzili, że w szkole oczekuje się od nich: aktywności na lekcjach, zachowania bez przemocy, kultury, pracowitości, grzeczności, bycia koleżeńskim, bycia przykładem dla innych, udzielania pomocy potrzebującym. Uczniowie poinformowali, że swoje pomysły i oczekiwania mogą przedstawiać poprzez samorząd. Osoby z samorządu mają wpływ na organizowanie dyskotek, będzie wprowadzony także "szczęśliwy numerek". Według rodziców uczniowie mają wpływ na ustalanie zasad obowiązujących w szkole. Podczas obserwowanych zajęć uczniowie nie zgłaszali inicjatyw. Wnioski z analizy działań wychowawczych są wdrażane. Wskazały na to dane zebrane w wywiadzie od dyrektora i nauczycieli. Dyrektor poinformował, że zgodnie z wnioskami z ewaluacji oraz propozycjami działań naprawczych określono metody i sposoby realizacji. Zorganizowano spotkania ze specjalistami. Przystąpiono do programu,,szkoła bez przemocy, w ramach którego przeprowadzono akcję "STOP przemocy", uczniowie poznali kodeks zachowania. Przeprowadzono pogadanki z policjantem na temat zachowania się w sytuacji zagrożenia. W ramach programu,,cyfrowa szkoła opracowano kodeks korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnej. Również nauczyciele potwierdzili realizację wniosków sformułowanych po ewaluacji programu wychowawczego. 16 / 27

17 Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Szkoła poznaje możliwości uczniów i realizuje działania, które pozwalają osiągać im zadowalające sukcesy. Część z podejmowanych przez szkołę działań wpływa na zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, w mniejszym zaś stopniu uwzględnia indywidualizację procesu edukacyjnego. Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów. Potwierdziły to dane zebrane od nauczycieli w ankiecie oraz od partnerów i samorządu w wywiadzie. Wszyscy nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne w odniesieniu do wszystkich uczniów, których uczą. Poznają w ten sposób, jaki jest poziom wiadomości i umiejętności, czy istnieje potrzeba utrwalenia danego zakresu, jakie wiadomości i umiejętności należy nadal doskonalić, którym uczniom należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak zmodyfikować metody pracy. Mogą określać indywidualne możliwości ucznia (deficyty, uzdolnienia), wykazywać przyrost lub brak przyrostu wiedzy i umiejętności. Diagnoza pozwala także na formułowanie wniosków i rekomendacji do dalszych działań edukacyjnych w odniesieniu do całej grupy uczniów. Ponadto diagnoza możliwości uczniów na danym etapie rozwoju pomaga w planowaniu pracy edukacyjnej zgodnie z założeniami indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania. Partnerzy i samorząd wskazali podczas wywiadu, że szkoła zna także problemy społeczne, które charakteryzują środowisko, należą do nich: bezrobocie, rodziny wielodzietne, niepełne, dysfunkcyjne, np. z problemami alkoholowymi, przemoc, konflikty rodzinne i środowiskowe. Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości. Dane pozyskane w ankietach skierowanych do dyrektora i uczniów wskazały, że uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Większość ankietowanych uczniów jest zadowolona ze swoich wyników w nauce. Do największych sukcesów uczniowie w większości zaliczyli dobre oceny oraz osiągnięcia w konkursach. Dyrektor wymienił czynniki, które jego zdaniem utrudniają uczniom średnio zdolnym osiągnięcie w szkole sukcesu edukacyjnego. Należą do nich: brak wsparcia ze strony domu rodzinnego, trudności finansowe rodzin, rozbite lub niepełne rodziny, patologie w rodzinie, niezaradność życiowa rodziców. W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów. Świadczą o tym informacje uzyskane od dyrektora (ankieta), rodziców (ankieta, wywiad) oraz partnerów i samorządu (wywiad). Dyrektor poinformował, że w środowisku lokalnym uczniów występuje duże zróżnicowanie społeczne mieszkańców. W celu ograniczenia wpływu negatywnych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych na rozwój kariery edukacyjnej ucznia szkoła, między innymi objęła opieką dzieci na świetlicy szkolnej, wzbogaca ofertę zajęć pozalekcyjnych, udziela pomocy finansowej i materialnej (darmowe obiady, szklanka mleka i owoce w szkole, zakup odzieży i podręczników). Składane są także wnioski do Fundacji Stypendia Świeszyńskie o dofinansowanie wyjazdów na wycieczki. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania. Uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i socjoterapeutycznych. Nauczyciele wdrażają uczniów do aktywności poprzez udział w konkursach, akcjach społecznych i uroczystościach. Szkoła współpracuje także z kuratorami sądowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z sądem dla nieletnich, a także organizuje zajęcia wspierające rozwój uczniów. Ankietowani rodzice 24/36 uważają, że w celu poczucia przez uczniów sukcesu na miarę swoich możliwości szkoła zachęca ich do nauki, do udziału w konkursach i kołach zainteresowań oraz nagradza za osiągnięcia. Według rodziców szkoła zajmuje się dziećmi z trudnościami oraz zdolnymi, organizując im zajęcia korekcyjne, logopedyczne, wyrównawcze, indywidualne. Efektem tych działań, zdaniem rodziców, partnerów i samorządu są wyższe oceny, lepsze wyniki na sprawdzianach, profilaktyka, podnoszenie wartości dziecka, uzyskiwanie osiągnięć w konkursach, szybsze zdiagnozowanie trudności. Dzieci uczą się wrażliwości i tolerancji. Uczniowie zostali ukierunkowani na rozwój zainteresowań, zwiększyła się wiedza o świecie. W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Podczas badania nie zebrano wśród respondentów (dyrektor, nauczyciele rodzice, uczniowie) oraz podczas obserwacji zajęć jednoznacznych informacji. Dyrektor w czasie wywiadu poinformował, że uczniowie są motywowani do wykorzystania swoich możliwości poprzez angażowanie ich do działania, np. uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych, w spotkaniu integracyjnym, przeprowadzają akcje na rzecz środowiska. Uczniowie biorą udział w akademiach i przedstawieniach, systematycznie oszczędzają w SKO. Ponadto dyrektor 17 / 27

18 uważa, że w szkole dokonuje się indywidualizacji pracy na lekcji, zachęca dzieci do samodzielnej pracy, poszerza wiadomości i rozwija zainteresowania, a w klasach I III nauczyciele stosują systemy motywacyjne. Według nauczycieli proces edukacyjny indywidualizowany jest, między innymi poprzez: indywidualne podejście do ucznia polegające na rozpoznaniu jego możliwości (testy, sprawdziany, obserwacje), prowadzenie diagnoz szkolnych, które pozwalają na dostosowanie wymagań do możliwości ucznia, wykorzystywanie możliwości (udział w kołach zainteresowań, konkursach wiedzy, występy na apelach), indywidualne ocenianie (branie pod uwagę wkładu pracy ucznia: zajęcia artystyczne, sportowe), konsultacje indywidualne, rozmowy indywidualne z uczniem (pedagog szkolny, nauczyciel, wychowawca), stosowanie zróżnicowanych zadań i ćwiczeń dostosowanych do indywidualnego poziomu ucznia, dostosowanie metod i form pracy do rozpoznanych potrzeb uczniów, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ankietowani rodzice wyrazili zróżnicowane zdanie na temat indywidualnego traktowania w szkole ich dzieci. Większość rodziców 21/36 nie ma poczucia, że ich dzieci są traktowane w szkole indywidualnie. Podczas obserwowanych (7) lekcji, 2 nauczycieli dostosowało zadania odpowiednio do kompetencji uczniów. Na 5 (z 7) obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali uczniów do angażowania. Część nauczycieli (4/7) dobierała sposoby motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych uczniów. W dniu badania nauczyciele dali uczniom do zrozumienia, że wierzą w ich możliwości. Według 10/17 ankietowanych uczniów klas VI dotyczy to większości nauczycieli, a 6/17 wskazało na około połowę. Ankietowani uczniowie klas V uważają, że mogą liczyć na pomoc nauczycieli oraz wiedzą, że mogą nauczyć się nawet trudnych rzeczy. Mimo, że dyrektor i nauczyciele wskazali szereg działań, które według nich uwzględniają indywidualizację procesu edukacji, to jednak większość ankietowanych rodziców nie ma poczucia, że ich dzieci są traktowane indywidualnie. Ponadto obserwacja zajęć pokazała, że nie wszyscy nauczyciele motywowali uczniów do angażowania się i nie wszyscy dobierali sposoby motywowania do potrzeb uczniów. Na siedmiu obserwowanych lekcjach tylko dwoje nauczycieli dostosowało zadania odpowiednio do kompetencji uczniów. Powyższe argumenty wskazują, że szkoła spełnia wymaganie na poziomie średnim. Poziom spełniania wymagania: C 18 / 27

19 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska oraz współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, co wpływa korzystnie na rozwój uczniów. Szkoła podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska. Świadczą o tym dane pozyskane z wywiadów z dyrektorem, partnerami i samorządem oraz z analizy dokumentów. Dyrektor poinformował, że szkoła organizuje imprezy środowiskowe, np. Sołecki Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych (impreza integrująca niepełnosprawnych mieszkańców gminy Świeszyno i uczniów szkoły) oraz festyn rodzinny " Żegnaj lato, witaj szkoło", zajęcia sportowo rekreacyjne, zajęcia karate prowadzone przez Obama Klub, pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej przy współpracy z GOPS i Zespołem Oświaty Samorządowej w Świeszynie. W dokumentacji szkolnej potwierdzone są działania takie jak: organizowanie uroczystości, imprez szkolnych i środowiskowych, np. festynu rodzinnego "Żegnaj lato, witaj szkoło", konkursu międzyszkolnego "Mały Ekolog". Palcówka współorganizuje Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, prowadzi pedagogizację rodziców, udostępnia mieszkańcom bazę szkoły, np. boisko do siatkówki, udziela pomocy o charakterze socjalnym ( np. wyprawka szkolna, zbiórka pieniędzy dla potrzebujących uczniów). Partnerzy i samorząd dodali prowadzenie cyklicznej akcji Sprzątanie Świata oraz zorganizowanie podczas ferii zimowych pokazu sprzętu wojskowego dla uczniów z gminy. Szkoła współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku. Wskazują na to dane uzyskane od dyrektora (wywiad, ankieta), nauczycieli (wywiad, ankieta), partnerów i samorządu podczas wywiadu oraz z analizy dokumentów. Do kluczowych podmiotów, z którymi współpracuje szkoła dyrektor zaliczył Radę Sołecką i Sołtysa Konikowa (finansowanie inicjatyw, np. budowa boiska do siatkówki, rewitalizacja budynków szkoły, współorganizowanie imprez i uroczystości), Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie, Gimnazjum w Świeszynie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( prowadzenie pogadanek i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa prac). Zdaniem dyrektora lokalne środowisko szkoły tworzą także przedsiębiorcy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, świetlica socjoterapeutyczna, placówki ochrony zdrowia, fundacje, centrum pomocy rodzinie, biblioteki, rodzice, kościół. Dyrektor wskazał także, że placówka nieodpłatnie udostępniała zasoby szkoły. Nauczyciele dodali współpracę z Państwową Inspekcją Pracy, Bałtyckim Bankiem Spółdzielczym, Telewizją MAX i Radiem Koszalin, Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Świeszyno do Spraw Zapobiegania Przemocy w Rodzinie. Współpraca polega na systematycznych kontaktach podczas różnych sytuacji mających miejsce w szkole i poza nią, świadczeniu wzajemnych usług, wspólnym planowaniu i realizowaniu działań, np. środowiskowych, dotyczących bezpieczeństwa, wychowania dzieci, organizacji uroczystości i imprez, rozwiązywaniu problemów społecznych. Współpracując z różnymi osobami i podmiotami, szkoła pozyskuje fundusze, np. na funkcjonowanie placówki. Przedstawiciele środowiska zapraszani są do szkoły na spotkania, uczestniczą w imprezach i uroczystościach. Przedstawiciele partnerów i samorządu ocenili współpracę szkoły z organizacjami i instytucjami jako satysfakcjonującą i wystarczającą w stosunku do istniejących potrzeb. Analiza dokumentów wykazała, że szkoła współpracuje także z Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Stowarzyszeniem "LUK Start". Szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska.świadczą o tym dane uzyskane od dyrektora (wywiad, ankieta), rodziców, nauczycieli oraz partnerów i samorządu (wywiady). Dyrektor stwierdził, że szkoła identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska poprzez prowadzone rozmowy z przedstawicielami władz gminy, rodzicami uczniów, absolwentami oraz mieszkańcami. Corocznie dyrektor uczestniczy w zebraniu sołeckim, na którym poznawane są potrzeby środowiska. Wszyscy respondenci wskazali potrzeby środowiska lokalnego, takie jak: integracja środowiska lokalnego, wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka, kulturalne i edukacyjne, opieki. 19 / 27

20 Dyrektor dodał potrzebę pomocy o charakterze materialnym. Partnerzy i samorząd wskazali także potrzebę bezpieczeństwa, dostępu do technologii informatycznej, specjalistów, np. logopedy, pedagoga, socjoterapeuty oraz zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzinom. Szkoła prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska, co potwierdzili dyrektor, nauczyciele, rodzice, partnerzy i samorząd w wywiadach oraz analiza dokumentów. Analiza dokumentów oraz wszyscy respondenci wskazali działania mające na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej, takie jak: organizowanie uroczystości, np. jasełka, kiermasze świąteczne, konkursów, np. o tematyce ekologicznej Mały Ekolog oraz imprez integracyjnych, m.in. Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych ; zapewnienie pomocy materialnej i socjalnej w formie stypendiów socjalnych, dożywiania dzieci w szkole; zapewnienie dzieciom opieki w świetlicy; organizowanie akcji charytatywnych, proekologicznych, np. Sprzątanie świata oraz prozdrowotnych, np. Szklanka mleka, Owoce w szkole ; udostępnianie bazy szkoły, np. boiska szkolnego na którym organizowane są imprezy środowiskowe, takie jak :,,Dożynki, "Turniej Strzelecki"; przystąpienie do projektu Internet Oknem na Świat, w ramach którego rodziny najuboższe otrzymały zestawy komputerowe oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Partnerzy i samorząd dodali zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i dostęp do specjalistów, np. logopeda, pedagog, socjoterapeuta, organizowanie prelekcji z pracownikami KRUS dotyczących zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i spotkania z strażakiem. Szkoła organizuje także zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze. Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. Potwierdziły to dane zebrane w wywiadzie od dyrektora, rodziców, partnerów i samorządu oraz w ankiecie skierowanej do dyrektora i nauczycieli. Dyrektor poinformował, że szkoła w procesie nauczania korzysta z materialnych zasobów środowiska lokalnego (Bałtycki Teatr Dramatyczny, filharmonia, biblioteka) oraz zasobów ludzkich, np. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koszalinie, która wspiera szkołę w realizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wydaje opinie i orzeczenia. Policja w Świeszynie i Koszalinie prowadzi zajęcia dotyczące zasad ruchu drogowego i zasad zachowania się uczestników ruch drogowego, Straż Pożarnaprowadzi pokazy ratownictwa, próbne alarmy przeciwpożarowe, w Stadninie Koni we Włokach odbywają się zajęcia przyrodniczo - edukacyjne. We współpracy z podmiotami środowiska lokalnego organizowano imprezy środowiskowe, wyjazdy i wycieczki szkolne, zakup sprzętu dla szkoły, organizacja zajęć pozalekcyjnych i zajęć profilaktycznych, pomoc socjalną dla uczniów oraz stypendia dla najlepszych uczniów, co potwierdzili nauczyciele. Nauczyciele wskazali także prowadzenie lub współprowadzenie lekcji oraz projektów edukacyjnych. Partnerzy i samorząd oraz rodzice uważają, że szkoła korzysta ze wsparcia instytucji takich jak: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, biblioteka gminna, lokalne firmy które wspierają szkołę finansowo, rzeczowo oraz w realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych. Jednocześnie wszyscy respondenci podkreślili, że szkołę wspierają rodzice, którzy m.in. przygotowują i biorą udział w spektaklach teatralnych dla uczniów, angażują się w organizację akcji i imprez szkolnych, udzielają pomocy w drobnych pracach remontowych, sponsorują pomoce dydaktyczne, sprzęty oraz z ich inicjatywy zakupiony będzie sztandar szkoły. Współpraca szkoły z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój uczniów. Potwierdziły to dane zebrane w wywiadzie od dyrektora, nauczycieli oraz uczniów. Do najważniejszych korzyści wynikających z tej współpracy dyrektor i nauczyciele zaliczyli rozwijanie zainteresowań i talentów, np. czytelniczych, sportowych oraz ekspresji twórczej poprzez udział w konkursach. Następnie tolerancji, otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka czy na problemy związane z ochrona środowiska naturalnego. Uczniowie, biorąc udział w ważnych wydarzeniach, poznają wielu nowych ludzi oraz wzbogacają swoją wiedzę o zadaniach i rolach poszczególnych instytucji i organizacji, zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności. Pożytecznie spędzają czas wolny, mogą zaistnieć w środowisku, prezentując swoje umiejętności. Nauczyciele stwierdzili. że o rozwoju uczniów świadczą wyniki nauczania i osiągnięcia uczniów, np. w konkursach, aktywność i rosnące zainteresowanie wieloma przedsięwzięciami. Uczniowie stwierdzili, że szkoła organizuje koncerty, wyjazdy do teatru i biblioteki, np. uczestniczyli w spotkaniu z pisarką w bibliotece w Świeszynie. Przedstawione argumenty, a w szczególności fakt, że współpraca z rodzicami i wieloma podmiotami funkcjonującymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki przyczyniając się do rozwoju uczniów i zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzebśrodowiska, świadczą o spełnieniu wymagania na bardzo wysokim 20 / 27

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013

Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Raport z wewnątrzszkolnej ewaluacji problemowej w roku szkolnym 2012/2013 DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, RODZICÓW i UCZNIÓW SZKOŁY Zespół ds. ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Szumowo *25 września 2013 r.* L.p. Zadanie do realizacji Termin Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 1. Wypracować wspólnie z rodzicami własną

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie CEL EWALUACJI Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE na rok szkolny 2010/11 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. RODZINY W LUTCZY ROK SZKOLNY 212/213 WYMAGA: 2.5 Kształtuje się postawy uczniów Pytania kluczowe: Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat kształtowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH NA ROK SZKOLNY 2011 /2012 Obszar Zadania do wykonania Sposób realizacji Terminy Odpowiedzialni Zadania wynikające z kierunków polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania.

WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ LOKALOWE I WYPOSAŻENIE. 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu programów nauczania. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ WYMAGANIE: SZKOŁA MA ODPOWIEDNIE WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE Wnioski Mocne strony: 1. Warunki lokalowe sprzyjają w realizowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 OBSZAR - EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY WYMAGANIE

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ;

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ; Wstęp: Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata

KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata KONCEPCJA PRACY Szkoły Podstawowej Nr 15 im Armii Krajowej w Elblągu na lata 2010 2013 Koncepcja Pracy Szkoły opiera się na Misji i Wizji Szkoły. Przygotowując Koncepcję Pracy Szkoły, dokonano diagnozy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UGOSZCZU NA LATA 2013 2017 1 Przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły na lata 2013 2017 uwzględniono: analizę podstawy programowej kształcenia ogólnego, poziom wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo