SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31 MAJA zapraszamy na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA. 31 MAJA zapraszamy na:"

Transkrypt

1 MAJ 2013 NR 226

2 31 MAJA zapraszamy na: SPOTKANIE Z TEATREM Z OKAZJI DNIA DZIECKA w programie: godz warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7 10 lat godz spektakl dla dzieci Karius i Baktus Teatru Lalek RABCIO z Rabki Zdroju Bezpłatne wejściówki na spektakl do odbioru w sekretariacie MGCK ul. Wolności 4 od 22 maja. Zapisy na warsztaty pod numerem tel lub osobiście.

3 Naziemna telewizja cyfrowa Przypominamy, że w dniu 20 maja 2013 zostanie wyłączony nadajnik naziemnej telewizji analogowej w RTCN Kraków / Chorągwica, tj. nadajnik, który zasięgiem obejmuje także naszą gminę. Od tego momentu będzie można tylko odbierać naziemną telewizję cyfrową, do odbioru której potrzebny jest nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4) lub zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4. Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc pod bezpłatną infolinię lub wchodząc na stronę internetową Zielone światło dla szkoły muzycznej w Słomnikach Uchwałę intencyjną o utworzeniu szkoły muzycznej I stopnia Rada Miejska Słomniki podjęła podczas sesji 31 stycznia Po uchwale podjęto kolejny krok ku stworzeniu szkoły potrzebna była pozytywna ministerialna opinia w tej sprawie. Już dziś wiadomo, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalną zgodę na utworzenie w Słomnikach szkoły dla dzieci uzdolnionych muzycznie. Coraz bliżej budowy nowoczesnego przedszkola w Słomnikach Od dłuższego czasu starano się o dofinansowanie budowy Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach. W pierwszej kolejności złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niestety został on odrzucony. Następnie wystąpiono o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Tym razem udało się uzyskać 400 tysięcy na budowę nowoczesnego Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach. Ponieważ pieniądze muszą zostać wydatkowane jeszcze w tym roku przyśpieszone zostaną wszystkie działania związane z tą inwestycją. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to lato lub najpóźniej wczesna jesień tego roku. Do końca 2013 roku na inwestycję przeznaczone zostanie w sumie złotych. Krakowska szybka kolej aglomeracyjna w telegraficznym skrócie Krakowska szybka kolej aglomeracyjna ma być w przyszłości lekarstwem na zakorkowane ulice i sposobem na szybsze skomunikowanie Krakowa z przedmieściami oraz sąsiednimi miejscowościami. Plany przewidują wykorzystanie w tym celu istniejącej już od lat sieci kolejowej. W pierwszej kolejności zostanie uruchomiona linia prowadząca z Balic do Wieliczki. Pasażerowie będą mogli z niej korzystać prawdopodobnie już w połowie 2015 roku. W planach jest również utworzenie wspólnego biletu na przejazd koleją i komunikacją miejską ma być to forma zachęcenia mieszkańców przedmieść i miast do korzystania z komunikacji łączonej. Do głównych zadań gminy w zakresie wdrożenia inwestycji leżeć będzie przygotowanie parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków przesiadkowych linii SKA oraz zapewnienie dojazdu na te przystanki. Województwo małopolskie zapewni tabor kolejowy wiązać się to będzie z zakupem nowych pociągów. Jak podkreślił w czasie ostatniej sesji Rady Miejskiej Burmistrz Paweł Knafel, uruchomienie odcinka linii przechodzącego przez naszą gminę przewidziane jest na rok Małopolski Szlak Powstania Styczniowego Małopolskie Centrum Edukacji w celu upamiętnienia wydarzeń sprzed 150 laty w partnerstwie z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski realizować będzie projekt, polegający na utworzeniu Małopolskiego Szlaku Powstania Styczniowego. Projekt zakłada stworzenie jeszcze w tym roku strony internetowej, przewodnika książkowego oraz oznaczenie miejsc walk specjalnie przygotowanymi tablicami informacyjnymi. Szlak ma obejmować 23 gminy powiatu olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego i krakowskiego. Gmina Słomniki zadeklarowała swoje przystąpienie do tej inicjatywy. Nowa Przychodnia Zdrowia w Słomnikach Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej nowej Przychodni Zdrowia w Słomnikach z firmą ARCHITEKTURA PASYWNA Pyszczek i Stelmach sp. j. z Krakowa. Koszt realizacji zadania wyniesie złotych, dokumentacja ma być gotowa do 31 listopada tego roku. Członkinie KGW Prandocin Wysiołek serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe przy zakupie elementów strojów krakowskich. Głos Słomnik Pismo Samorządu Gminy i Miasta Ukazuje się 10 razy w roku. Redaguje Zespół w składzie: Joanna Antosz J.A. red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.), Weronika Piwek W.P., Wojciech Janczarski W.J., Zuzanna Michalska Z.M. Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska Korekta: Alicja Biczysko Adres Redakcji: MGCK w Słomnikach, ul. Wolności 4 tel. (12) , Wersja elektroniczna dostępna na stronie Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych materiałach. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Okładka: Lekacja mauzealna w Muzeum Ziemi Słomnickiej 3 Głos Słomnik luty 2013

4 4 Urząd Miejski informuje Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zmn) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zmn). Burmistrz Gminy Słomniki Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Miejscowość: Niedźwiedź Nr księgi wieczystej: KR1S/ /5 Działka nr 74/2 o pow. 0,2419 ha Nieruchomość niezabudowana położona w Niedźwiedziu przy drodze powiatowej Słomniki Kocmyrzów naprzeciw Firmy INTERSNACK POLAND (FELIX). Do sprzedaży nieruchomość będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży nieruchomości. Przeznaczenie działki nr 74/2 wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : działka w swojej wschodniej stronie w pasie głębokości około 4,0 m w terenach komunikacji drogowej oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ3, w swojej północnej stronie w pasie około 38,0 m w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNR, a pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem U. Cena działki nr 74/2 wynosi ,00 zł. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2-28 maja 2013r. Słomniki r. DEKLARACJE ŚMIECIOWE Informacja dotycząca składania deklaracji zagospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości: 1. Składanie deklaracji przedłuża się do dnia r. 2. Stawka do wyliczenia wartości od jednej osoby zostanie opublikowana w sposób zwyczajowy po wyłonieniu Przedsiębiorstwa/Firmy w drodze przetargu nieograniczonego i podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Gminy Słomniki. 3. Deklarację należy złożyć w Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach poprzez doręczenie lub wysłać pocztą. 4. Zaleca się składanie deklaracji osobiście, gdyż przy jej złożeniu przekazana zostanie informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. 5. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca: na nadane w deklaracji indywidualne konto bankowe w Banku Spółdzielczym Słomniki w kasie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Słomniki osobie posiadającej stosowne upoważnienie (inkasenci) 6. Deklarację można pobrać: W Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Słomnikach (ul. Żeromskiego 2 sekretariat) W Urzędzie Miejskim w Słomnikach (ul. Tadeusza Kościuszki 64 dziennik podawczy) u sołtysów danego sołectwa Gminy Słomniki ze strony internetowej ZGKiM Słomniki Urzędu Miejskiego Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach pod numerem telefonu wew. 4.

5 Urząd Miejski informuje 5 O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA GMINY SŁOMNIKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki Etap II Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130 poz. 871) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki Etap II obejmujący obszar gminy w granicach administracyjnych. Projekt zmiany Studium będzie wyłożony wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do w/w zmiany Studium w dniach od r. do r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64 pok. Nr 19 w godzinach: od 9 00 do Projekt Studium oraz Prognozy będą również udostępnione w w/w terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Słomniki: oraz Informuję ponadto, że: dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu r. (wtorek) w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach, początek o godzinie w dniach 20 i 27 maja oraz 3 i 10 czerwca 2013r. w godz będą pełnić dyżur planistyczny przedstawiciele Wykonawcy, którzy udzielą zainteresowanym informacji i wyjaśnień na temat wyłożonego projektu zmiany Studium. Zgodnie z art. 11 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Słomniki (na adres Słomniki, ul. T. Kościuszki 64) z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje: o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki, o Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do zmiany Studium. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt zmiany Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić do Burmistrza Gminy Słomniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz Gminy Słomniki Głos Słomnik luty 2013

6 6 ważne sprawy Jest lipiec 2012 roku. Młody mężczyzna, Ireneusz Dudzicz, poszukując pracy trafia do Słomnik. Chce wieczornym pociągiem wrócić o domu. Jest gorąco, zachodzi do jednego z barów w Słomnikach. Poznaje tam mężczyznę (nie znamy jego imienia i nazwiska), który wskazuje mu, gdzie jest dworzec kolejowy PKP w Słomnikach. Proponuje, że pokaże mu drogę. Wychodzą i kierują się ulicą Krakowską w stronę przystanku. Gdy docierają na miejsce chwilę rozmawiają, piją piwo, które prawdopodobnie kupili po drodze. Jest około godziny Następne co wiadomo na pewno to, że pobitego i nieprzytomnego Ireneusza leżącego na peronie próbuje ratować jeden ze świadków całego zdarzenia. Ireneusz jest cały we krwi. Przyjeżdża pogotowie. Karetka przewozi go do szpitala w Proszowicach, następnie (jeszcze tej samej nocy) trafia on do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy Botanicznej. Zostaje poddany leczeniu jest w ciężkim stanie, sparaliżowany, nie może samodzielnie się poruszać, nie może mówić. Komisariat Policji w Słomnikach prowadzi śledztwo. Ireneusz zeznaje w szpitalu, że został pobity i dźgnięty nożem przez mężczyznę, który mu towarzyszył. Podaje kolejność zdarzeń, co miał ze sobą tego dnia, gdzie był, wszystko dobrze pamięta. Nie może mówić, więc odpowiada na pytania funkcjonariuszy kiwając głową. Dopiero w późniejszym czasie zaczyna się porozumiewać za pomocą klawiatury od komputera. Ireneusz wie co się stało policjantom podaje rysopis mężczyzny, nawet wielkość noża, jakim go zaatakowano. Okazuje się, że napastnik zabrał mu 350 złotych, ale rzeczy prywatne pozostawił nietknięte (Ireneusz miał ze sobą spory, wypakowany na podróż plecak). Policja przesłuchuje Ireneusza również po wypisaniu ze szpitala, przyjeżdża do jego domu. Ten znów podaje te same informacje co wcześniej. W niedługim czasie śledztwo przejmuje krakowska prokuratura według pani Ewy Dudzicz, mamy Ireneusza, w tym momencie zaczynają się problemy. Gdy sprawę przekazano do Krakowa okazało się, że relacje świadków są rozbieżne. Później, że nikt nie chce zeznawać i świadków nie ma. Podobno osoby, które widziały całe zdarzenie odmówiły zeznań mówi pani Ewa. Pisaliśmy prośby do prokuratury o jakąkolwiek informację, o udostępnienie akt śledztwa, chcieliśmy wiedzieć co się dzieje, jak przebiega sprawa i co się stało ze świadkami. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Wszystko czego się dowiadywaliśmy to były informacje nieoficjalne dodaje. Mijają miesiące, śledztwo trwa. Rodzina czeka cierpliwie na informację od policji. Tymczasem Ireneusz odwiedza kolejne szpitale i rozpoczyna rehabilitację. W niedługim czasie funkcjonariusze policji przywożą pani Ewie Dudzicz jego osobiste rzeczy, które miał na sobie i przy sobie w dniu wypadku. Próbuje wtedy dowiedzieć się czegokolwiek na temat prowadzonej sprawy bez rezultatu. Policjanci przywożą sporą paczkę, jak się później okaże znajdują się w niej nie tylko rzeczy jej syna, ale jakiejś innej osoby. Pani Dudzicz zgłasza ten fakt telefonicznie do dziś nikt nie zgłosił się po rzeczy, które nie należały do Ireneusza. Kilka dni po dostarczeniu przez policję rzeczy osobistych poszkodowanego, w połowie marca 2013, policja kończy śledztwo, twierdząc, że Ireneusz wpadł pod pociąg. Rodzina zostaje o tym fakcie poinformowana listownie. Nie rozumieją skąd wyciągnięto takie wnioski i zamknięto śledztwo. Mój syn leżał krótko w szpitalu przy ulicy Kopernika w Krakowie. Miał tam robione kolejne badania. Już wtedy rozważano możliwość potrącenia przez pociąg, ale lekarze powiedzieli nam, że obrażenia nie pasują do tego typu wypadku. Głowa mojego syna miała takie rany, że według nich najbardziej prawdopodobne było pobicie. Stwierdzono, że mój syn musiał być kilkukrotnie uderzony w głowę, a nie raz potrącony. Miał uszkodzoną podstawę czaszki, rany cięte głowy, uszkodzone oko, przeciętą małżowinę ucha tego typu obrażenia nie są możliwe przy zderzeniu z pociągiem. Jakie było wytłumaczenie policji na te argumenty? Powiedzieli, że musiał leżeć ostry kamień na peronie, w który uderzył głową mój syn opowiada pani Dudzicz. Poza tym, jeśli stał na peronie to maszynista albo jakiś pasażer zauważyłby, że dzieje się coś niepokojącego. Pociąg hamował, to był przystanek. Ludzie wsiadali i wysiadali, ktoś musiał widzieć co się stało. Nikt nie zeznał, że syna potrącił pociąg! Nie ma ani jednej osoby, która przyznałaby, że mój syn uległ takiemu wypadkowi. Jego przecież ktoś ściągał jak najdalej od torów, żeby pod pociąg właśnie nie wpadł! dodaje pani Dudzicz. Argumentów przemawiających za tym, że Ireneusz nie został potrącony na peronie ma pani Ewa bardzo wiele. Jak choćby stan rzeczy osobistych syna. Gdyby wpadł pod pociąg jego ubrania z pewnością było by zniszczone, potargane. Dostałam od policji rzeczy osobiste syna. Jedynie podkoszulek i sweter były uszkodzone przecięte przez pogotowie. Nic nie stało się z jego bagażem. Nawet puszka po piwie, które trzymał w ręce, a którą dostaliśmy w jego paczce, nie była zgnieciona. Jak to możliwe przy potrąceniu przez pociąg? pyta pani Dudzicz. Wierzy zeznaniom swojego syna i jest przerażona podejściem policji do całej sprawy. Byli świadkowie, na peronie było wtedy kilka osób wiemy to ze swoich źródeł. Jednak gdy trzeba było zeznawać, złożyć oficjalne zeznanie w sprawie nagle prawie wszyscy świadkowie rozpłynęli się w powietrzu. Rozumiem, że policja może mieć problemy z ustaleniem winnego, ale to nie oznacza, że muszą zamykać śledztwo twierdząc, że stało się coś innego niż zeznał mój syn mówi pani Ewa. Jest jeszcze jedna rzecz, która pani Dudzicz nie daje spokoju i sprawia, że nie przestaje myśleć o tym co w lipcu zeszłego roku spotkało Ireneusza. Gdy syn został wypisany ze szpitala na Botanicznej przez pewien czas przebywał w miechowskim szpitalu. Siedziałam przy jego łóżku. Przyszedł do pokoju mężczyzna, starszy, koło 60-tki. Nie przyszedł w odwiedziny w pokoju leżał też drugi pacjent i nie zwrócił na niego uwagi. Zachowywał się dziwnie i obserwował mojego syna, a gdy zauważył mnie w pokoju zdziwił się i zapytał: Pani tu siedzi cały czas? Tak cały czas odpowiedziałam. Czy pan kogoś szuka? Nie odpowiedział i szybko się wycofał z pokoju. Byłam tak zdziwiona, że zupełnie nie wiedziałam co zrobić. Nie był to żaden znajomy rodziny, żaden kolega syna, nikt kogo bym znała. Ubrany był w drelich roboczy, z jakimś logo, którego dziś już niestety nie pamiętam. Zgłosiłam ten fakt policji. Nie ustalili kto to był. Nagrania z kamer rozmieszczonych w szpitalu nic nie dały. Trochę potraktowali to jako mój wymysł i fanaberię. Zapytałam pielęgniarki, kto to był i czy go zna. Odpowiedziała, że dopytywał się, gdzie leży Dudzicz. Myślała, że to ktoś z rodziny opowiada pani Ewa. Do dziś ma wyrzuty sumienia, że nie zatrzymała tego mężczyzny: Może wiedział coś na temat wypadku? Może był na peronie kiedy to się zdarzyło? Rodzina Ireneusza kilka dni po otrzymaniu listu napisała odwołanie od decyzji policji. Do dziś nie doczekali się oficjalnej odpowiedzi. Zbierają więc informacje i dowody, które mogłyby pomóc nie tylko we wznowieniu śledztwa, ale szybkim znalezieniu człowieka, który pobił Ireneusza. 12 kwietnia pani Dudzicz udała się osobiście do krakowskiej prokuratury, gdzie uzyskała kopie dokumentów dotyczących sprawy syna. Są w nich opinie biegłych, pisma z pogotowia, nawet zeznania kilku świadków. Niestety dokumenty te okazały się być niewystarczające do stwierdzenia, że Ireneusz został pobity. Z powodu braku dowodów jego sprawa została potraktowana jak nieszczęśliwy wypadek drogowy. Nieoficjalnie pani Dudzicz dowiedziała się, że aby wznowić śledztwo potrzebne będą nowe, przekonujące dowody i zeznania. Teraz zbieramy każde dokumenty, które mogą mieć wartość, każdy świstek wszystko co może być ważne dla sprawy. Rozmawiamy z ludźmi, z policją. Mamy nadzieję, że śledztwo będzie wznowione mówi pani Ewa. Ireneusz ma dziś 24 lata. Nie chodzi, nie mówi, jest sparaliżowany. Jego rodzina jest przekonana, że ktoś z mieszkańców naszego miasta musiał być w tym czasie na peronie, musiał coś widzieć. Wokół jest wiele zabudowań może zobaczył coś niepokojącego któryś z okolicznych mieszkańców?

7 ważne sprawy 7 Dla rodziny ważna jest każda wiadomość. Apelujemy do Państwa jeśli byliście tego dnia na przystanku PKP Słomniki Miasto lub znacie kogoś, kto posiada jakąkolwiek informację dotyczącą tego zdarzenia prosimy o kontakt telefoniczny z mamą Ireneusza Ewą Dudzicz pod numerem telefonu: Rodzina chce serdecznie podziękować za pomoc i wsparcie wójtowi Kozłowa z żoną oraz mieszkańcowi naszej gminy, który w lipcu na peronie pomógł Ireneuszowi i wezwał pogotowie. J.A. WYPUSZCZAM BIAŁE GOŁĘBIE POCZTOWE NA ŚLUBACH TEL w wersji elektronicznej Głos Słomnik dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie Kancelaria Adwokacka Słomniki ul. Proszowska 1 Kancelaria Adwokacka zawiadamia PT Klientów, że świadczy usługi dla osób fizycznych i osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: PORAD PRAWNYCH REPREZENTOWANIA KLIENTÓW W SPORACH I PROCESACH PRZED WSZELKIMI URZĘDAMI, SĄDAMI POWSZECHNYMI I ADMINISTRACYJNYMI, ZUS, KRUS w sprawach prawa karnego i wykroczeń sprawy rodzinne (np. rozwody, separacje, alimenty, podział majątku małżeńskiego) sprawy cywilne (np. dochodzenie odszkodowań, umowy cywilne, spadki, testamenty, zachowek, odwoływanie darowizn, zasiedzenie i uwłaszczenie, sprawy lokalowe, drogi konieczne, dożywocie itp.) obsługa osób prowadzących działalność gospodarczą: jednoosobową, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego wnioski i odwołania do ZUS i KRUS, renty i emerytury, sprawy komornicze księgi wieczyste UWAGA! Pierwszej porady dla emerytów i rencistów udzielam BEZPŁATNIE Adwokat Andrzej Gąciarz przyjmuje we wtorki w godz , tel. kom Komisariat Policji w Słomnikach informuje Wybrane przestępstwa przeciwko mieniu zgłoszone w KP Słomniki, wobec których toczą się bądź zostały zakończone postępowania przygotowawcze w okresie r do : Brończyce zatrzymana nietrzeźwa sprawczyni przestępstwa; gróźb pozbawienia życia kierowanych w stosunku do domowników Janikowice Muniakowice kradzież przewodów napowietrznej linii telefonicznej na szkodę TP SA Prandocin zgłoszenie kradzieży w okresie r. z terenu nieogrodzonej posesji, metalowych elementów maszyn rolniczych Waganowice zgłoszenie zaginięcia mieszkańca Januszowice zatrzymany sprawca awantury domowej Wesoła zgłoszenie uszkodzenia mienia przez członka rodziny Trątnowice pożar budynków na niezamieszkałej posesji. Dodatkowo zatrzymano: jedną osobę poszukiwaną, trzech nietrzeźwych kierujących Komisariat Policji w Słomnikach zwraca się z prośba o przekazywanie wszelkich informacji mogących mieć związek z wymienionymi przestępstwami, zapewniamy pełną anonimowość. Informacje można przekazywać do dyżurnego KP Słomniki nr tel Uwaga na oszustów Zwracamy się z apelem do mieszkańców o czujność i rozwagę w związku z powtarzającymi się na terenie woj. małopolskiego przypadkami oszustw na tzw. wnuczka lub oszustw przy zakupie różnego rodzaju przedmiotów rzeczy, pojazdów poprzez sieć internet. W przypadku kontaktu telefonicznego osoby podającej się za wnuczka lub innego członka rodziny, który zwraca się z prośbą o pilną pomoc finansową np. na leczenie, był uczestnikiem kolizji lub wypadku i musi zapłacić za powstałą szkodę, grzywnę, a po pieniądze przyśle nieznaną osobę, proszę o natychmiastowy kontakt z dyżurnym KP Słomniki celem konsultacji i ewentualnego podjęcia działań ze strony Policji. W przypadku dokonywania zakupów w sieci w szczególności dotyczy to pojazdów, proszę o rozwagę w zakresie dokonywania przedpłat na pojazd, który ma być dopiero sprowadzony z za granicy. W dużej ilości przypadków pojazd nie zostaje sprowadzony, a pieniądze z przedpłaty ulegają utracie na rzecz sprawcy oszustwa. Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach kom. Mgr inż. Marek Kowalik Głos Słomnik luty 2013

8 8 Co w gminie piszczy Od Redakcji: W tym numerze drukujemy artykuł pani Stanisławy Roch nawiązujący do tekstu autorstwa pani Beaty Strony, który wydrukowaliśmy w kwietniowym numerze. Panią Stanisławę zapraszamy po odbiór wygranej książki, a Państwa zachęcamy do przesyłania swoich przemyśleń na temat życia naszej gminy. Sprostowanie W ostatnim numerze Głosu Słomnik w rubryce Co w gminie piszczy wkradł się błąd. Nazwisko autorki artykułu Cel uświęca środki? Moralne dylematy lokalnych liderów brzmi Agnieszka Kita (a nie Kmita). Za pomyłkę przepraszamy. Zainspirowana artykułem mojej kochanej uczennicy Beatki (chyba trochę przesadziła przedstawiając moją osobę) napisanym na konkurs Co w gminie piszczy, postanowiłam wtrącić swoje trzy grosze w sprawie według mnie ważnej, a dotyczącej naszej słomnickiej młodzieży. Myślę, że mogę zabrać głos na ten temat, bo przecież tutaj i właśnie z nimi przepracowałam w szkole 40 lat. Kiedyś D. Rinn śpiewała Gdzie te chłopy, ja parafrazując pytam gdzie ci harcerze?. U nas w Słomnikach nie widać młodzieży w mundurkach. Harcerstwo to przecież nie był wymysł komunistyczny. Organizacja ta istniała i działała przed wojną i po niej. Myślę, że ideały takie jak: bądź dobry, szanuj przyrodę, pomagaj słabszym itp. zawsze są aktualne i służą dobrej sprawie. Zarówno młodzież harcerska jak i my instruktorzy tworzyliśmy wielką rodzinę. Znaliśmy się i przyjaźniliśmy. Gdzie te biwaki z Nidzicy, Racławic, czy nawet z rowów słomnickich, miłocickich (pamiętasz Jasiu?). Przeżycia harcerskich obrzędów nigdy się nie zapomina. Czy młodzież ze Słomnik nie chce lub nie potrafi tak się bawić i działać? Na pewno tak nie jest. Trzeba ich tylko zachęcić i poprowadzić. Może brak pasjonatów, którzy chcieliby to robić z dziećmi małymi i trochę starszymi. Może warto znaleźć takich lokalnych patriotów poświęcających swój czas na pracę społeczną (tak, to była działalność nie za pieniądze) dla dobra wałęsających się bez wyznaczonego celu młodych ludzi. Do lokalnych patriotów zaliczyła autorka cytowanego artykułu ks. prof. Janickiego. Tak, to jest niekwestionowany autorytet naszej ziemi. Ja zaliczyłabym do tej grupy ludzi także Beatę, które z takimi sercem i tak pięknie określiła nasze Słomniki. Cieszę się tym bardziej, że to ja uczyłam ją pisać i czytać. Wielkie dzięki! hm. Stanisława Roch Konkurs: Co w gminie piszczy? Redakcja Głosu Słomnik ogłasza konkurs na najciekawszy artykuł dotyczący spraw związanych z życiem naszej gminy. Zachęcamy zarówno młodzież jak i starszych mieszkańców Słomnik i okolic do przesyłania nam własnych przemyśleń oraz spostrzeżeń na tematy edukacyjne, sportowe, kulturalne, gospodarcze i inne. Liczymy, że przedstawicie swój punkt widzenia, swoje opinie i podejmiecie tematy, o których Głos Słomnik jeszcze nie pisał, a pisać powinien. Regulamin konkursu: 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez ograniczenia wiekowego. 2. Tekst nie może przekraczać 2 stron A4 (czcionką o rozmiarze 10). Tytuł powinien być oddzielony od reszty tekstu jednym wolnym wierszem. 3. Teksty można wysyłać ma nasz mail z dopiskiem Artykuł do konkursu, wysłać pocztą na adres: Wolności 4, Słomniki lub złożyć osobiście w redakcji Głosu Słomnik w sekretariacie MGCK. 4. Konkurs trwa do końca roku 2013, w tym czasie co miesiąc, na łamach Głosu Słomnik publikowany będzie jeden najlepszy artykuł miesiąca. Zwycięzca, którego artykuł ukaże się w gazecie w 2013 roku otrzyma jedną z 3 książek do wyboru, wydanych przez Centrum Kultury: Monografię Słomnik, książkę kucharską Kuchnia pachnąca czosnkiem. Potrawy regionalne ziemi słomnickiej lub album Słomniki w starych fotografiach. W przypadku braku publikacji artykułu w danym miesiącu nagroda przepada. 5. Nie drukujemy tekstów anonimowych. Na wyraźne życzenie autora możemy opublikować jego tekst pod pseudonimem, jednak każdy uczestnik konkursu musi podać swoje imię, nazwisko i dane kontaktowe do informacji redakcji. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do zmiany regulaminu. 7. Artykuły należy nadsyłać od 1 marca 2013 do 31 grudnia Ostatni zwycięski artykuł opublikujemy na początku 2014 roku.

9 zdarzyło się 9 7 kwietnia po raz kolejny uczniowie słomnickiej szkoły zaangażowali się w akcję Pola Nadziei. Przez cały dzień zbierali fundusze na Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie, a popołudniu na scenie MGCK wystawili przedstawienie Ręce, które go skazały. Popołudniowe spotkanie z mieszkańcami naszej gminy rozpoczęto od prezentacji podsumowującej działalność słomnickiej młodzieży na rzecz miechowskiego hospicjum. Młodzi ludzie podzielili się z zebranymi swoimi odczuciami i wrażeniami związanymi z pracą wolontariacką. Ich szczere wypowiedzi były świadectwem olbrzymiej dojrzałości oraz wrażliwości. Następnie na scenę wkroczyli uczniowie Szkoły Podstawowej, gimnazjaliści oraz absolwenci słomnickiej szkoły, którzy pod okiem pani Marii Szczepaniak przygotowali pantomimę Ręce, które go skazały. Przedstawienie opowiadało historie stworzenia świata oraz życia, nauki i męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. Było niezwykle ciekawe nie tylko ze względu na swoją tematykę, ale również wykorzystanie muzyki, światła i gestu jako głównego środka wyrazu scenicznego. Spektakl zrobił olbrzymie wrażenie na wszystkich zebranych młodzi ludzie na zakończenie wieczoru otrzymali od publiczności owację na stojąco. Wśród zaproszonych na spektakl znalazła się kierownik Hospicjum Domowego w Miechowie siostra Alicja Brenkus oraz koordynator wolontariatu w Hospicjum w Miechowie pani Ewa Wojciechowicz Nad całą inicjatywą czuwały nauczycielki ZSO w Słomnikach, pani Barbara Waszuk oraz pani Maria Szczepaniak. Całodzienna zbiórka funduszy przeprowadzona dla hospicjum dała wspaniałe wyniki. Młodzieży udało się zebrać aż złotych i 52 grosze. Gratulujemy! J.A. W tym roku Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zapoczątkował nową tradycję i po raz pierwszy zorganizował dla członków związku Dzień Inwalidy. Wspólne spotkanie przy ciastku i kawie odbyło się w 27 kwietnia w sali Remizy Strażackiej w Słomnikach. Zebranych na spotkaniu członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przywitała pani Barbara Wiecha. Następnie głos zabrali goście spotkania Przewodnicząca Oddziału Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krakowie pani Wanda Szelągowska oraz Burmistrz Gminy Słomniki pan Paweł Knafel. Oboje życzyli zebranym dobrego humoru i wesołej zabawy. Po części oficjalnej rozpoczęła się wspólna biesiada, a później tańce. J.A. Głos Słomnik luty 2013

10 10 zdarzyło się 28 kwietnia w Centrum Kultury mogliśmy zobaczyć przedstawienie w formie musicalu pt. Miłosne pogotowie. To pierwsze takie doświadczenie, które było sporym wyzwaniem artystycznym i organizacyjnym. Sala widowiskowa wypełniła się widzami oczekującymi wrażeń i nikt się nie zawiódł. Zespół Wszystko Będzie Dobrze pod kierunkiem Weroniki Piwek spisał się wspaniale. Śpiew, taniec, dobra gra aktorska, ciekawe układy choreograficzne oraz zabawna fabuła pozwoliły widzom dobrze się bawić, o czym świadczyły oklaski po każdym numerze oraz rzęsiste brawa na koniec przedstawienia. Rzecz była o perypetiach miłosnych grupy przyjaciół, opowiedziana w dialogach i przy pomocy piosenek znanych z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, Karin Stanek, Kasi Sobczyk, Igi Cembrzyńskiej, Piotra Bukartyka. Zespół Wszystko Będzie Dobrze, który śpiewa w Centrum Kultury od 2010 r. (pierwszy koncert w ich wykonaniu zobaczyliśmy 7 marca 2010 r.) po raz kolejny udowodnił, że talenty się rozwijają a pasji nie ubywa. WBD ma na swoim koncie 6 koncertów charytatywnych, 3 koncerty podczas Dni Słomnik, trzykrotnie wystąpił na Dożynkach Gminnych w tym raz wspólnie z Kapela Góralską Hora z Beskidu Żywieckiego we wspólnym widowisku Krakowiacy i Górale. Ponadto zachwycił pięknym koncertem dla Jana Pawła II oraz koncertem poezji śpiewanej Dla Przyjaciół. Nagrał także 2 płyty: jedną z kolędami wspólnie z zespołem Zgraja oraz płytę z poezją śpiewaną Jak obłok. (a.b.)

11 zdarzyło się 11 5 kwietnia w Centrum Kultury zapanował klimat rodem z Alaski. W ramach projektu Kultura 50+ zorganizowane zostało spotkanie z podróżnikiem, fotografikiem amatorem i przyrodnikiem Sebastianem Bielakiem, który w ramach stażu naukowego, spędził trzy miesiące na Alasce. Pomimo godzin porannych (spotkanie odbyło się o godzinie 10.00), na sali widowiskowej MGCK pojawiło się wielu mieszkańców Słomnik. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści i anegdot pana Bielaka dotyczących alaskańskiej fauny i flory, problemów ekologicznych czy codziennego życia mieszkańców Alaski. Pobyt pana Bielaka w tym stanie USA wiązał się z jego stażem naukowym oraz praca wolontariacką w trzech parkach: Kenai, Koyukuk i Nowitna. Prezentacja, którą pokazał i omówił w czasie spotkania, dotyczyła głównie Parku Narodowego Kenai. Ze słuchaczami podzielił się licznymi ciekawostkami oraz wrażeniami z podróży, którą sam określił mianem wyprawy życia. Zakończenie prezentacji pana Bielaka nie było jednak zakończeniem spotkania ze strony zebranej publiczności padło wiele ciekawych pytań dotyczących przygotowań do wyjazdu i codziennego życia Alaskańczyków. Najciekawsze pytania dotyczyły kosztów wyjazdu i zasad naboru do wolontariatu. Jak widać pan Bielak podsycił podróżnicze pasje mieszkańców Słomnik. J.A. Minął kolejny miesiąc zajęć w MGCK organizowanych z myślą o seniorach z naszej gminy. W ciągu ostatnich tygodni mogli uczestniczyć w zajęciach wokalnych, tanecznych (tańce w kręgu) i teatralnych (teatr cieni) prowadzonych przez animatorów Centrum Kultury. W ramach projektu zorganizowane zostało również spotkanie seniorów z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem. Spotkania w ramach Kultury 50+ jeszcze się nie kończą w tym wydaniu Głosu Słomnik możecie Państwo znaleźć kolejne zapowiedzi spotkań i ciekawych warsztatów dla seniorów. J.A. W ramach projektu Kultura 50+ organizujemy cykle spotkań, warsztatów i wykładów, mające na celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów. Zapraszamy na nastepujące warsztaty: W piątek, Warsztaty wokalne Warsztaty rękodzieła artystycznego podstawy techniki decoupage Prosimy o przyniesienie przedmiotów do zdobienia, najlepiej deskę kuchenną Warsztaty teatralne Improwizaje W piątek, Bezpieczny senior Jak dbać o siebie w każdym wieku spotkanie z kosmetyczką i stylistką Warsztaty teatralne Ożenek Spotkania odbywają się w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Słomnikach. Zapisy oraz informacje pod nr tel.: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Głos Słomnik luty 2013

12 12 nasza szkoła Uczniowie Gimnazjum w Niedźwiedziu wzięli udział w projekcie Sejmu RP Lokalny Ekorozwój W marcu tego roku Kancelaria Sejmu RP ogłosiła rekrutację do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2013 roku w Warszawie. Warunkiem udziału w obradach sejmu było zorganizowanie i przeprowadzenie w szkole debaty na temat lokalnego ekorozwoju, a następnie umieszczenie z niej relacji na platformie konkursowej i uzyskanie wysokiej oceny z realizacji zadania. Do projektu zgłosiło się 599 zespołów z poszczególnych szkół z całej Polski (ponad 1000 uczestników), którzy przeprowadzali w swoich szkołach ciekawe debaty poruszające tematykę zrównoważonego rozwoju. W Zespole Szkół w Niedźwiedziu debata w ramach projektu odbyła się 3 kwietnia 2013 roku. Moderatorami i organizatorami debaty były dwie uczennice klasy trzeciej gimnazjum: Patrycja Jednaki i Ewelina Kupczyk pod opieką nauczycielek: mgr Renaty Hejmo i mgr Gabrieli Blarowskiej. Uczennice wybrały temat: Jak było do tej pory, a jak może być? czyli jak skutecznie oszczędzać energię w szkole i w najbliższym otoczeniu. W debacie uczestniczyli zaproszeni goście: mgr Paweł Knafel Burmistrz Gminy Słomniki, Pani Anna Chrzanowska wieloletnia radna Powiatu Krakowskiego, mgr Stanisław Pac V-ce Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie, mgr Gabriela Blarowska nauczycielka WOS, mgr Renata Hejmo nauczycielka geografii, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele Spółdzielni Uczniowskiej oraz uczniowie klas I-III gimnazjum w Niedźwiedziu. Uczniowie i goście dyskutowali nad sposobami oszczędzania energii w szkole, gminie i powiecie, ocenili działania już podjęte oraz sformułowali wnioski i działania na rzecz poprawy efektywności oszczędzania energii w przyszłości. Debata zakończyła się sukcesem, ponieważ Gimnazjum z Niedźwiedzia zostało zakwalifikowane do obrad Sejmu RP i w dniu 1 czerwca b.r. uczennice organizatorki debaty, reprezentować będą swoją szkołę, gminę i województwo w Sejmie RP. Gratulujemy! Opracowały: mgr Renata Hejmo, mgr Gabriela Blarowska Dnia 1 marca 2013 roku odbyły się Zawody Rejonowe w Piłce Koszykowej. Dla Słomnik był to historyczny występ, ponieważ jako mistrz Powiatu Krakowskiego po raz pierwszy otrzymaliśmy przywilej zorganizowania zawodów na hali sportowej w Słomnikach. Oprócz ekipy ze Słomnik zameldowały się również: Technikum z Wieliczki oraz Liceum Ogólnokształcące z Bochni. Gospodarze w pierwszym meczu mierzyli się z drużyną z Wieliczki. Nasi chłopcy niesieni wspaniałym dopingiem kibiców złożonych z liceum i gimnazjum, dzielnie walczyli i z początku stawili ciężkie warunki faworyzowanemu rywalowi (3 zawodników tej drużyny to byli i aktualni zawodnicy klubowi) by w ostatecznym rozrachunku przegrać jedynie dziesięcioma punktami. W drugim spotkaniu Wieliczka spokojnie poradziła sobie z Bochnią zapewniając sobie tym samym I miejsce. Trzeci mecz był meczem o wicemistrzostwo rejonu. Od samego początku walka była zacięta, ale brakowało skuteczności. Po pierwszej kwarcie wynik wynosił jedynie 1:0 dla Słomnik. Ostatecznie mecz skończył się wynikiem dla naszych chłopców, którzy tym samym zapewnili sobie tytuł Wicemistrza Rejonu Wielickiego. Skład drużyny LO Słomniki: Kamil Kopciński Wojciech Szewczyk Adrian Sadowski Przemek Ciałowicz Patryk Konieczny Paweł Bibuła Damian Filipowski Michał Dubis Kamil Łakomy Trener: pan Michał Miszczyk ZSO w Słomnikach

13 nasza szkoła 13 W dniu 21 marca 2013 w Krzeszowicach zorganizowane zostały zawody na etapie rejonowym w Piłce Siatkowej. Uprawnieni do walki o przepustkę do zawodów wojewódzkich byli Mistrzowie Powiatów drużyny z Bochni, Wieliczki, Miechowa oraz Słomnik. W pierwszym meczu Słomniki po tie breaku pokonały Wieliczkę 2:1 i to właśnie w naszej drużynie upatrywano faworyta do mistrzostwa. W równolegle rozgrywanym meczu na drugim boisku Bochnia pokonała Miechów 2:0. W drugiej kolejce nasze liceum zmierzyło się z liceum z Miechowa. W pierwszym secie nasi chłopcy zaliczyli fatalny początek tracąc aż 8 punktów, czego do końca seta nie udało się odrobić. W drugim secie Słomniki były już równorzędnym rywalem dla przeciwnika ale pod koniec zabrakło koncentracji i...porażka 4 punktami. Miechów wygrał 2:0, w drugim meczu Bochnia łatwo poradziła sobie z Wieliczką 2:0 i teraz to oni byli najpewniejszym typem do wygrania zawodów. W trzeciej kolejce nasze liceum tylko mogło liczyć na cud. Cudem miało być to, że Słomniki ograją rozpędzoną Bochnię, a outsider czyli Wieliczka pokona solidne liceum z Miechowa. Pierwszy warunek, po fantastycznym i chyba najlepszym spośród wszystkich dotychczas rozegranych przez Słomniki meczu udało się spełnić faworyzowana Bochnia uległa naszym chłopcom 0:2!!! Taki obrót sprawy niestety dodał motywacji ekipie z Miechowa, która 2:0 wygrała z Wieliczką. Po meczu było wiele spekulacji na temat tego kto zdobędzie Mistrzostwo Rejonu i przepustkę do etapu wojewódzkiego, gdyż 3 drużyny miały taki sam bilans w meczach oraz taki sam bilans w setach. Spekulacje ucięte zostały przez sędziów, którzy po podliczeniu różnicy w małych punktach ogłosili, iż zwycięską okazała się drużyna z Miechowa z bilansem punktowym +6, drugie miejsce Bochnia 0, natomiast Słomniki 6. Gdyby w jedynym słabszym secie z Miechowem nasze liceum zdobyło kilka punktów więcej, to tytuł Mistrza Rejonu byłby w naszych rękach, a tak... cóż, pozostaje cieszyć się z III miejsca. Skład drużyny LO Słomniki: Kamil Kopciński Wojciech Szewczyk Adrian Sadowski Kamil Łakomy Przemek Ciałowicz Patryk Konieczny Paweł Bibuła Michał Dubis Michał Klanowski Mateusz Broś Trener: pan Michał Miszczyk ZSO w Słomnikach Muzeum Ziemi Słomnickiej bardzo prosi o kontakt wszystkich świadków egzekucji dokonanej przez UB na żołnierzu AK Henryku Solarczyku w dniu 17 sierpnia 1945 r. u zbiegu ul. Karpackiej i Rynku w Słomnikach oraz osoby pamiętające pogrzeb zastrzelonego partyzanta o kontakt: Miejsko Gminne Centrum Kultury, ul. Wolności 4, tel Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, wspomnienia, ewentualne zdjęcia. Alicja Biczysko Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa posiada w swoich zbiorach, dostępnych także na stronie internetowej, informację, iż na cmentarzu parafialnym w Słomnikach przy ogrodzeniu od strony południowej znajduje się mogiła sowieckich żołnierzy w liczbie 10, poległych w styczniu 1945 roku. Mogiła jest wykonana z dwóch lastrykowych płyt z napisem Poległym żołnierzom. Ponieważ informacja ta kilku osobom odwiedzającym Muzeum Ziemi Słomnickiej wydała się wątpliwa, prosimy o pomoc wszystkich, którzy mogą ją potwierdzić lub zdementować o kontakt: Miejsko Gminne Centrum Kultury, ul. Wolności 4, tel Będziemy wdzięczni za wszelkie informacje, które przekażemy do ROPWiM. Alicja Biczysko Muzeum Ziemi Słomnickiej poszukuje informacji, dokumentów, fotografii, wspomnień dotyczących ekshumacji radzieckich żołnierzy z 10 grobów spod kapliczki na Rynku. Wiemy, że groby 4 żołnierzy po ekshumacji zostały przeniesione na cmentarz do Miechowa; są tam opisane i udokumentowane. Nie znamy miejsc pochówku pozostałych 6 żołnierzy. Jednego z nich poszukuje wnuczka. Muzeum prosi osoby mogące udzielić informacji na ten temat o kontakt: Miejsko Gminne Centrum Kultury, ul. Wolności 4, tel Alicja Biczysko Głos Słomnik luty 2013

14 14 nasza szkoła Pośród licznych inicjatyw podejmowanych przez społeczność Zespołu Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach ważne miejsce zajmuje rozwijanie postaw proekologicznych. Od kilku lat w szkole zbieramy plastikowe zakrętki pod hasłem: Pomagając ludziom, pomagamy naturze. Dochód z ich sprzedaży zasila konto Fundacji Nauka i Kultura, która pomaga finansować leczenie i rehabilitację dzieci mających problemy ze zdrowiem. Dołączyliśmy także do ogólnopolskiej akcji zbierania zużytych baterii pod patronatem firmy Reba. Na szkolnych korytarzach stoją zielone pudełka, do których uczniowie i nauczyciele przez cały rok mogą wrzucać baterie. Teraz, kiedy po długiej zimie nastała wiosna, wszyscy możemy doceniać piękno przyrody. Z życia Samorządowego Przedszkola w Słomnikach W miesiącu kwietniu wiele się działo w naszym przedszkolu. 4 kwietnia nasze przedszkolaki wybrały się do Domu Kultury w Słomnikach, aby obejrzeć mobilne Planetarium Jupiter. Przenośne nadmuchiwane planetarium wywarło ogromne wrażenie na wszystkich dzieciakach. Do zainstalowania całego planetarium wystarczył zaledwie dostęp do źródła prądu, aby dzieci były świadkami niesamowitego połączenie rozrywki z interesującą formą nauki oraz dydaktyki. Dzięki pokazom dzieci dowiedziały się i zobaczyły jak powstał wszechświat, galaktyki, układ słoneczny. Projekcje, dla każdej z grup osobno odbywały się w specjalnej kopule o kształcie kuli, która daje wrażenie przestrzeni kosmicznej. W jednej chwili przedszkolaki przeniosły się w świat zagadek kosmosu. W czasie pokazów lektor tłumaczył zagadnienia z zakresu przyrody, fizyki i astronomii w zrozumiały oraz przystępny sposób dostosowując język do grupy wiekowej dzieciaków. Wszystkim, bez wyjątku planetarium Jupiter dostarczyło wiele kosmicznych wrażeń. W kolejnym tygodniu nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu edukacji antytytoniowej Czyste powietrze wokół nas organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno Sanitarną w Hajnówce. Projekt był adresowany do dzieci 5 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem projektu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 18 kwietnia wszystkie dzieciaki wraz z rodzicami zostały zaproszone na salę gimnastyczną w szkole Podstawowej w Słomnikach, w której pani Marzena Boczkowska poprowadziła ciekawe gry i zabawy sportowe dla naszych milusińskich. Zabawy było co niemiara. Swoim sprytem i zręcznością mogli wykazać się zarówno rodzice jak i dzieciaki. Był bieg z przeszkodami podrzucanie naleśników na patelni, zabawa w 2 ognie, przerzucanie balonów, zabawy z chusta animacyjną, a na koniec krótki aerobic dla poprawienia sylwetki. To spotkanie dało dzieciakom wiele radości i satysfakcji z wykonanych zadań a rodzicom odprężenie i ucieczkę od codziennych obowiązków. To dobry czas, aby wspólnie zadbać o Ziemię. 22 kwietnia nasza planeta obchodzi bowiem swoje święto. W Światowym Dniu Ziemi zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję specjalną pod hasłem: Zużyte baterie zbieramy, wspólnie o środowisko dbamy. Dla osób, które tego właśnie dnia przyniosły zużyte baterie, przygotowaliśmy ekologiczne upominki doniczki z radośnie kwitnącymi bratkami. Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym powodzeniem. Kwiaty rozeszły się jak świeże bułeczki, a pudełka bardzo szybko zapełniły się elektro śmieciami. Mamy nadzieję, że posadzone bratki będą przypominać o tym, aby zużyte baterie wyrzucać do specjalnych koszy lub pojemników zlokalizowanych nie tylko w naszej szkole, ale i w niektórych sklepach, urzędach. Są to bowiem toksyczne i niebezpieczne odpady. Tylko od nas zależy, co stanie się z nimi po wyczerpaniu energii. Za wsparcie finansowe akcji serdecznie dziękujemy szkolnemu sklepikowi oraz kwiaciarni Magia Kwiatów ze Słomnik. K. Fundament, E. Maroszek W dniu 22 kwietnia nasze starszaki z grupy Wiewiórek i Pajacyków uczestniczyły w zielonym pochodzie zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Ziemi aby promować ekologiczne hasła: Szanuj zieleńbędzie Ci weselej ; Więcej sprzątających, mniej śmiecących. Dzieciaki uczyły się także segregować śmieci, rozwiązywały quizy i zagadki o tematyce ekologicznej, by na koniec złożyć uroczystą przysięgę przed panią Dyrektor i otrzymać odznakę Przyjaciela Przyrody. Natomiast 23 kwietnia całe przedszkole: wychowankowie wraz z nauczycielami wybrali się do Krakowa do Teatru Groteska na spektakl o Szewczyku Dratewce. Dla wielu przedszkolaków, szczególnie tych najmłodszych, była to pierwsza przedszkolna wycieczka. Starszaki odwiedziły również Wawel i spotkały się ze smokiem Wawelskim, o którym słyszały w niejednej bajce. Ta wyprawa sprawiła wszystkim wiele radości, ale też dostarczyła ogromnych przeżyć, które na pewno będą długo wspominać. Agnieszka Kurek

15 w najbliższym czasie 15 Ruszyła kampania promująca małopolskie produkty regionalne Zasmakuj w Małopolsce, organizowana przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Małopolskiego. Małopolanie i nie tylko będą mieli szanse na zapoznanie się i posmakowanie naszych regionalnych rarytasów z unijnym certyfikatem podczas cyklu lokalnych imprez w całej Małopolsce. Degustacje wszystkich małopolskich produktów regionalnych, pokazy, quizy dla publiczności oraz konkursy dla dzieci to wszystko odbywać się będzie na stoisku Województwa Małopolskiego, które odwiedzi 20 imprez plenerowych w całej Małopolsce. Podczas tych wydarzeń mieszkańcy naszego regionu będą mogli zapoznać się oraz zasmakować wszystkich 11 małopolskich produktów regionalnych: bryndzy podhalańskiej, oscypka, redykołki, karpia zatorskiego, jabłek łąckich, suchej sechlońskiej, chleba prądnickiego, obwarzanka krakowskiego, kiełbasy Lisieckiej, jagnięciny podhalańskiej oraz fasoli Piękny Jaś, których obszar wytwarzania, nazwa i technologia produkcji są prawnie chronione certyfikatem Unii Europejskiej. Jedną z imprez tej kampanii jest VII Małopolskie Święto Czosnku w Prandocinie. Przypominamy: 28 lipca 2013r. Zapraszamy także na pozostałe imprezy (trzy z nich już się odbyły: 28 kwietnia Wybór Chłopa Roku w Racławicach; 5 maja Święto kwitnących sadów w Łososinie Dolnej; 12 maja Święto kwitnącej jabłoni w Łącku): 16 czerwca Święto kiełbasy lisieckiej w Liszkach; 7 lipca Święto karpia w Zatorze; 21 lipca Święto owoców i produktów pszczelich w Pleśni; 11 sierpnia Festiwal oscypka i serów wszelakich; w Zakopanem; 18 sierpnia Święto Powiśla Dąbrowskiego w Radogoszczy; 18 sierpnia- Święto owocobrania jarmark cysterski w Szczyrzycu; 1 września Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku; 1 września- Święto fasoli w Zakliczynie; 8 września Dożynki wojewódzkie w Rodakach; 8 września Charsznickie Dni kapusty w Charsznicy; 14 września Dni Huculskie w Regietowie; 15 września Święto suszonej śliwki w Kątach; 22 września- Babiogórska jesień w Zawoi; 22 września Święto Ziemniaka w Trzyciążu; 22 września Małopolski Festiwal Zielononóżki w Proszowicach; 29 września Zwyk bacowski w Leśnicy. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 maja OSP w Słomnikach, której komendantem jest p. Jan Plutecki będzie świętować 130-lecie swojego istnienia. Aby godnie świętować jubileusz powołano Komitet Honorowy w skład którego weszli: ks. dziekan kan. Stanisław Włosowicz, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, ks. prof. Jan Janicki, gen. dyw. Marian Janicki, małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Mróz, kom. miejski PSP w Krakowie brygadier Ryszard Gaczoł, Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach Piotr Wasik, Komendant Policji w Słomnikach Marek Kowalik oraz Honorowy członek OSP w Słomnikach lek. med. Wiesław Snakowski. Patronatem Honorowym święto objął Generalny Brygadier KG PSP RP Wiesław Leśniakiewicz. Program Jubileuszu przewiduje: zbiórka pod budynkiem remizy OSP i przemarsz do kościoła Msza św., a następnie powrót pod remizę raport i wciągnięcie flagi Podczas jubileuszu poznamy tez historię wyposażenia OSP w Słomnikach, zostanie poświęcony nowy samochód bojowy, a zasłużeni druhowie otrzymają odznaczenia. Patronat medialny sprawuje Głos Słomnik. (a.b.) Wakacje za progiem, dlatego przygotowaliśmy propozycje ciekawych zajęć wakacyjnych w Centrum Kultury. Będziemy malować, śpiewać, tańczyć, bawić się w teatr, podróżować. Zajęcia w formie 4 wakacyjnych projektów tematycznych będą się odbywać codziennie od godziny do W lipcu od dla dzieci w wieku 6 9 lat W sierpniu od dla dzieci w wieku 9 12 lat. Koszt zajęć za 1 miesiąc 100,00 zł. Zapisów mogą dokonać rodzice lub opiekunowie dziecka (tylko osobiście) w dniach od 3 do 15 czerwca. Szczegółowych informacji udzielamy w Centrum Kultury, ul. Wolności 4, tel lub mailowo Głos Słomnik luty 2013

16 16 w najbliższym czasie PROGRAM DNI SŁOMNIK 2013 SOBOTA, 22 CZERWCA rozpoczęcie Dni Słomnik występ perkusistów i gitarzystów z warsztatów Centrum Kultury występ zespołu Effort Limit występ zespołu Nie wiem Koncert zespołu Prokoncepcja Koncert zespołu Wszystko Będzie Dobrze koncert zespołu Spectrum zabawa taneczna z zespołem Alabama NIEDZIELA, 23 CZERWCA rozpoczęcie drugiego dnia Dni Słomnik koncert Orkiestry Dętej Echo pokazy rowerowe trial + akrobacje cz. I prezentacja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży szkół w Słomnikach, Waganowicach i Niedźwiedziu pokazy rowerowe trial+ akrobacje cz. II zakończenie Akcji Honorowego Krwiodawstwa oraz pokaz ratownictwa medycznego pokaz kung fu wushu i gimnastyki artystycznej, pokazy taneczne Zumba pokazy rowerowe trial + akrobacje cz.iii zabawy dla dzieci występy dzieci z zajęć tanecznych i rytmicznych Centrum Kultury występ zespołu dziecięcego Promyki występ zespołu Ajlasz występ zespołu Trójka koncert zespołu młodzieżowego Zgraja koncert zespołu Iluzja koncert zespołu Kąt Ostry koncert zespołu LUXTORPEDA zabawa taneczna z zespołem Skalarski Program może ulec nieznacznym modyfikacjom. PROSIMY DARCZYNCÓW O FINANSOWE LUB RZECZOWE WSPARCIE DNI MIASTA I Z GÓRY DZIĘKUJEMY! NASZE KONTO: z dopiskiem: wsparcie Dni Słomnik

17 nasza historia 17 Uwagę na mającą się odbyć w krótce, bo już 9 czerwca beatyfikację siostry Zofii Czeskiej zwracam, ponieważ można powiedzieć, że będzie to Nasza błogosławiona. Nasza błogosławiona gdyż Matka Zofia Czeska, była żoną Jana Czeskiego, dziedzica Czech leżących w gminie Słomniki. Chciałam przedstawić jej biografię, ponieważ uważam, że warto poznać tę postać, nie tylko ze względu na to, że była z naszej gminy, ale też ze względu na to ile dobrego zrobiła dla dzieci i młodzieży, za jej dobroć i miłosierne serce. Zofia Czeska przyszła na świat w 1584 roku jako trzecie z dziewięciorga dzieci Katarzyny i Mateusza Maciejowskich. Rodzice należeli do średniozamożnej szlachty małopolskiej z okolic Bochni i Wiślicy. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Jana Czeskiego, który był dziedzicem Czech leżących w naszej gminie. Sześć lat później została bezdzietną wdową i postanowiła poświęcić się Bogu i pomocy najbardziej potrzebującym, a głównie osieroconym dziewczętom. Dalsze swe życie związała z Krakowem, gdzie od 1602 roku należała do Arcybractwa Miłosierdzia działającego przy kościele św. Barbary Jezuitów, składając ofiary i darowizny na kościoły, klasztory i potrzebujących. Z własnych funduszy oraz przy pomocy Ojców Jezuitów w dwóch krakowskich kamienicach przy ul. Szpitalnej utworzyła szkołę dla dziewcząt, głównie sierot i dziewcząt pochodzących z ubogich rodzin. Nazwała ją Domem Panieńskim Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Matka Zofia poświęciła bez reszty wszystkie swoje siły, całą energię, umiejętności, czas i majątek, aby zapewnić szkole trwałość prawną i materialną. Dała swoim podopiecznym dom, chleb, a przede wszystkim wykształcenie oraz wychowanie, co umożliwiło im lepszy start w dorosłe życie. W tamtych czasach było to nie do pomyślenia, ale jej ofiarność, serce otwarte dla wszystkich, samozaparcie w dążeniu do celu dodawały jej siły. W trudnych czasach po soborze Trydenckim, gdy kościół musiał dokonać zmian w swoich strukturach, czynnie fragm. Portretu Matki Zofii Czeskiej kopia wcześniejszego obrazu, wykonana w 1783 r., autor nieznany włączyła się w proces jego odnowy. Jej wyraźnym znakiem stał się żeński zakon, który przekształcił się w instytut. W 1627 roku Instytut zatwierdził biskup krakowski Marcin Szyszkowski, w 1633 roku potwierdził go Nuncjusz Apostolski Honorat Visconti oraz król Władysław IV. Chcąc zapewnić trwałość swemu dziełu Zofia Czeska założyła nowe na ziemiach polskich zgromadzenie zakonne Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, popularnie zwane prezentkami. Nazwa Prezentki wywodzi się od łacińskiego słowa praesentatio czyli ofiarowanie. Pierwsze, nie klauzurowe Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP powstało jednak dopiero 10 lat po śmierci swojej założycielki w 1660 rok. Zofia Czeska zmarła w opinii świętości dnia 1 kwietnia 1650 r. w wieku 66 lat. Została pochowana w kościele Mariackim w Krakowie. Aktualnie jej doczesne szczątki znajdują się w bocznej kaplicy kościoła św. Jana w Krakowie. Dzieło Matki Zofii Czeskiej trwa do dziś. Kontynuują je siostry prezentki, które prowadzą szkoły, internaty, przedszkola, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży żeńskiej (niepełnosprawnej umysłowo), dom dziecka, katechizują oraz podejmują wszelkie inne prace apostolskie wśród dzieci i młodzieży. Pracują w 21 domach w Polsce, w Rzymie, na Ukrainie i w Watykanie. Proces beatyfikacyjny Siostry Zofii Czeskiej rozpoczął się już w 1995 roku na szczeblu diecezjalnym. Otwarcia procesu beatyfikacji dokonał kardynał Franciszek Macharski, zakończył się on już 2 lata później. 27 czerwca 2011 roku Benedykt XVI wydał zgodę na ogłoszenie dekretu uznającego heroiczność cnót krakowskiej zakonnicy, a w 2012 roku dekret potwierdzający cud, który dokonał się za jej przyczyną. Cud ten dotyczył uzdrowienia chłopca z terenu Małopolski z ciężkiego zapalenia mózgu. Przypadek chłopca był bardzo poważny i pomimo zastosowanego leczenia stan chłopca z każdym dniem się pogarszał. Chłopiec wyglądał jak dziecko głęboko upośledzone. Wydawało się, że nie przeżyje nocy. I nagle następnego dnia rano stan chłopca diametralnie się poprawił. Chłopiec bardzo szybko wrócił do zdrowia. W intencji jego uzdrowienia cały czas modliły się siostry prezentki oraz rodzina. 9 czerwca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja siostry Zofii Czeskiej. Do chwały ołtarzy wyniesiona zostanie również siostra Małgorzata Łucja Szewczyk założycielka zgromadzenia zakonnego sióstr serafitek. Całej uroczystości, która rozpocznie się o godz przewodniczyć będzie prefekt Rzymskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Angelo Amato. Siostra Zofia Czeska była inteligentną, młodą, pełną determinacji, kochającą ludzi kobietą, która po śmierci męża zmieniła całkiem swoje życie, wybrała Boga. Uwagę swą skupiła na osieroconych i biednych dzieciach, którym dała wszystko co miała, wsparcie finansowe, ale przede wszystkim wykształcenie, wychowanie i swoje pełne miłości serce. Najlepszym programem wychowawczym w myśl Zofii Czeskiej jest miłość, dla niej warto żyć i działać. Osoba, która poświęciła swe życie dzieciom, ich kształceniu i wychowaniu powinna być doskonałym wzorem dla nas wszystkich. W.P. Muzeum Ziemi Słomnickiej zaprasza! Czynne w godzinach: pon pt: sob: Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach , a w soboty od do W tych godzinach można samodzielnie obejrzeć eksponaty. Na zwiedzanie z krótką prelekcją prosimy umawiać się telefonicznie: lub meilowo: Dla dzieci i młodzieży szkolnej mamy ciekawe lekcje i warsztaty muzealne. Szczegóły na stronie Głos Słomnik luty 2013

18 18 czytelnicy piszą Każdy mieszkaniec Słomnik i pewnie większość mieszkańców naszej gminy przyzwyczaiło się już do widoku drewnianej sceny w parku przy domu kultury. Drewniana scena w zamierzeniu jak domniemam - miała być centrum plenerowych imprez letnich i osobiście uważam, że pomysł był dobry. Ale niestety z zamierzonych dobroci płynących z budowy tej sceny, nic dobrego nie wynikło. Jak zwykle...? Od czego by tu zacząć? No to może od początku: Z tego co wiem, już sami pracownicy domu kultury nazywają tę scenę altanką, bo niestety jej wymiary sprawiają, że trudno na niej zorganizować np. koncert zespołu. Scena jest po prostu za mała na to, by już półprofesjonalny zespół luźno na niej rozłożył sprzęt. I tu już pojawia się pierwsze pytanie: Kto i dlaczego takiego bubla do budowy zatwierdził, skoro podobno już 1 metr na długości i szerokości, diametralnie zwiększyłby możliwości sceny? Stosując jednak przysłowie: jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma pracownicy domu kultury zaczęli używać tej sceny. Została też zakupiona podłoga, żeby w czasie organizacji zabaw ludzie nie musieli zdzierać butów na kostce, czy pląsać w trawie. Jeśli się dobrze orientuję, to kilka imprez się odbyło i bardzo dobrze, bo z tego co pamiętam ostatnia zabawa w Słomnikach miała miejsce chyba z 5 lat temu, więc to cud, że słomnicka młodzież w ogóle jeszcze potrafi tańczyć. Ale tu niestety pojawił się następny problem. Zabawy przeszkadzają mieszkańcom ulicy Wolności. Zakłócając ciszę nocną są dla nich do tego stopnia uciążliwe, że sprawę zgłosili na policję. Policja przyszła, upomniała i ostrzegła, że następnym razem będzie wysoki mandat. Z tego co wiem dom kultury planował jedną imprezę z zabawą w miesiącu, począwszy od maja do września z wyłączeniem czerwca, w którym są Dni Słomnik, więc zostają 4 miesiące, co daje 4 zabawy w roku. Biorąc pod uwagę, że zabawy miały trwać do północy, a więc wchodzić w czas ciszy nocnej 2 godziny, daje nam to 8 godzin w roku... Powstaje więc kolejne pytanie: Czy nawet tyle nie jesteśmy w stanie poświęcić młodzieży słomnickiej? Czy nawet tyle nie jest warta? Osobiście nie jestem adresatem potańcówek i zabaw, bo już i wiek nie ten. Dzieci zabiegane, zapracowane, a wnuki za małe, ale przecież wszyscy jesteśmy jedną rodziną, nasze domy nie są państwami w państwie! Czy tego chcemy czy nie, stanowimy jedną społeczność i musimy rozumieć i spełniać różne potrzeby wszystkich członków tej społeczności. W okresie letnim, pobliskie wioski huczą zabawami. W soboty i w niedziele dobiegają nas głosy zabaw, gdzie młodzież się bawi do 1, 2 w nocy. Tam nie cierpi jedna ulica. Tam cierpi cała wieś, ale na policję nikt nie dzwoni. Przynajmniej z powodu zakłócania ciszy nocnej. A słomnicka młodzież? Co starsza wsiada w samochód (jeśli go posiada) i jedzie, za głosem muzyki, ale pozostała większość musi iść do domów i z zazdrością wsłuchiwać się w dobiegające z daleka dźwięki zabawy. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć: Ludzie, obudźcie się! Młodzi ludzie naszego miasta mają takie same prawa jak wszyscy, tyle że zupełnie inne potrzeby. Bądźcie tolerancyjni, zrozumcie te potrzeby i pozwólcie je zaspokajać tym, którzy od tego są i dziękujcie im za to, że to robią, a nie dzwońcie na policję! Kiedy ta młodzież ma się wyszaleć, wyszumieć, wytańczyć? Czy może wtedy gdy będzie im już wszystko przeszkadzało, tak ja Wam? Jak pamiętam wcześniej były w Słomnikach huczne zabawy. Przy remizie. Na Floriana, na odpust. Robili zabawy pod szkołą, choć scenę trzeba było zbijać z desek, albo zespół grał na ciasnym balkonie remizy. Wszyscy się dobrze bawili i nikomu nie przeszkadzało. Policja pilnowała żeby nikt nie rozgonił zabawy, a teraz policja na wniosek kogoś sama rozgania zabawę. Zmieniliśmy się... Niestety nie na dobre. I tak właśnie kończę temat naszej sceny, którą trafnie określamy mianem altanki, bo jak przystało na altankę stoi i tylko piwa się w niej można napić. Ech! Szkoda gadać! Pozdrawiam z apelem o normalność. Mieszkaniec Słomnik Szanowny Panie! Ponieważ Pana list dotyczy m.in. Centrum Kultury, chętnie odpowiem, mając nadzieję, że to początek dyskusji, do której dołączą inni Czytelnicy Głosu Słomnik. 1. Drewniana wiata estradowa w parku jest istotnie mała, ale park to też raczej skwer i nic większego tam by się nie zmieściło; może niekoniecznie scena ta ma być przeznaczona na występy dużych zespołów? 2. Pikniki zakończone zabawą, jakie organizowaliśmy w roku ubiegłym wspólnie z TKS-em (było ich pięć) miały charakter rodzinny. Rzeczywiście przeszkadzały mieszkańcom, więc wzywali Policję. Pisałam już o tym w artykule Cisza nocna, święty spokój w listopadzie roku ubiegłego. W pełni zgadzam się z Panem, że reakcja mieszkańców i Policji była nieuzasadniona, ale całkowicie zgodna z prawem. 3. Z argumentem, że młodzież słomnicka ma swoje prawa, potrzeby, musi się wyszumieć i jej się to należy, zgodzić się nie mogę, bo w tym stwierdzeniu jest nieprawdziwa sugestia, że te potrzeby to w sumie jedna: potańcówka i to najlepiej tylko dla młodzieży. Znam wielu młodych ludzi, pełnych pasji, zainteresowań, uczących się, pracujących, pomagających innym. Centrum Kultury, hala sportowa, biblioteka, szkoła, klub sportowy oferują im wiele możliwości. Zapewniam Pana także, że każdy z dobrym pomysłem, kto trafi do Centrum Kultury, uzyska wsparcie w jego realizacji jeśli tylko sam zaangażuje się w takie działanie. 4. W Pana liście zawarta jest też teza, że zabawy taneczne dla młodzieży powinno organizować Centrum Kultury. Muszę zatem zapytać: a dlaczego mielibyśmy czas, energię, umiejętności animatorów kultury pożytkować na takie imprezy? Działalność kulturalna to nie jest zabawa taneczna. Owszem, staramy się, aby przy okazji Dni Słomnik była okazja do tańca, owszem przy okazji pikników taki mały element potańcówki miał miejsce i tyle. 5. Alternatywa: albo zabawa albo piwo w altance jest z gruntu fałszywa. Problemem osób, które piją piwo w altance jest brak sposobu na życie. Zabawa taneczna im nie pomoże. Ja np. też pijam piwo, ale do głowy by mi nie przyszło, aby robić to w parku 6. Na stwierdzenie, że dawniej było lepiej, bo były zabawy, mogłabym odpowiedzieć, że znam opowieści o tych zabawach, jako koszmarnych popijawach zakończonych bijatyką. Poza tym myślę, że jak zaczynamy wspominać, że kiedyś było wszystko lepsze, to nie znaczy, że teraz jest gorzej, tylko, że się starzejemy Alicja Biczysko

19 Głos Słomnik informuje: Nasza gazeta ukazuje się 10 razy w roku Materiały do druku należy nadsyłać do ostatniego dnia miesiąca Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą się nie zmieścić w danym numerze Zamieszczamy tylko materiały zgodne z linią pisma samorządowego Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów Reklamy przyjmujemy tylko jako gotowe projekty Treść ogłoszeń formułuje ogłoszeniodawca Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja nie ponosi odpowiedzialności Materiały do gazety należy wysyłać na adres: Wszelkie informacje dostępne są na lub pod numerem telefonu:

20 20

Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień, od święta i przez cały nadchodzący rok! Redakcja Głosu Słomnik. (Marian Hemar)

Tego życzymy Naszym Czytelnikom na co dzień, od święta i przez cały nadchodzący rok! Redakcja Głosu Słomnik. (Marian Hemar) Całą noc padał śnieg cichy, cichy, cichuteńki. Przyszedł świt, a tu świat cały biały, bielusieńki, jakby kto świata skroń gładził chłodem białej ręki i powiedział szeptem doń: Nic się nie bój mój maleńki.

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek!

Strzegom. Działkowicze mogą spać spokojnie. Wbrew krążącym pogłoskom gmina nie zamierza im zabierać działek. Nie zabiorą działek! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 24, 10.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 24.09.2013 r. w numerze: STRZEGOM Inwestycje dla naszych sołectw Jak zmieniają się strzegomskie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str.

Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice. Kuźnia Mistrzów. Co dalej z Funduszem Spójności str. 13. 600 lat Lipkowa i Bliznego str. Numer 9 (218) wrzesień 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Nowy samochód techniczny GPK Eko-Babice 600 lat Lipkowa i Bliznego str. 9 i 10 Co dalej z Funduszem

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Nasza GmiNa. Radziechowy-Wieprz. Szanowni Państwo,

Nasza GmiNa. Radziechowy-Wieprz. Szanowni Państwo, Radziechowy-Wieprz Nasza GmiNa Nr 11 3 (74) (70) Marzec Listopad 2014 2013 egzemplarz bezpłatny Urząd Gminy Radziechowy Wieprz Brzuśnik Bystra Juszczyna Przybędza Radziechowy Wieprz Samorząd kosztuje nas

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

PROCHOWICE - KWIECIEŃ

PROCHOWICE - KWIECIEŃ PROCHOWICE - KWIECIEŃ 2015 C zy wiecie, że w Polsce istnieje takie święto jak Dzień Dobrej Wiadomości. Proklamowano je 8 września 2001 w Warszawie. Inicjatywa ta powstała w środowisku artystyczno-literackim

Bardziej szczegółowo

Piękny gest dla maluchów i seniorów

Piękny gest dla maluchów i seniorów cena 1 zł (w tym 8% VAT) 23 stycznia 2015 Nr 210 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Piękny gest dla maluchów i seniorów Iznowu możemy mówić o rekordzie, i to w wielu

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 bogaty w inwestycje

Rok 2014 bogaty w inwestycje Nr 1 (67)/2014 Magazyn samorządowy STYCZEŃ-LUTY Rok 2014 bogaty w inwestycje Planowane inwestycje: - adaptacja biurowca przy ul. Łączańskiej 11 na mieszkania socjalne, - budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X

MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X MARZEC 2007/03 (87) ISSN 1640-257X Udane, to za mało powiedziane O Mistrzostwach Karate w Kolnie czytaj w środku numeru 2 MARZEC 2007 Koncert sezonu Przed chwilą na sali widowiskowej KDK zakończył się

Bardziej szczegółowo

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX

IV 29 23 6 3 2012 3. 90 XX INFORMATOR Strzelecki Nr 13 (128) 3-23 lipca 2014 Wielkie święto w Żłobku BEZPŁATNY DWUTYGODNIK KULTURALNO-INFORMACYJNY Poniedziałek, 23 czerwca, był wyjątkowym dniem dla społeczności strzeleckiego Żłobka.

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ marzec 2011 ~ nr 3 (240) ~ rok XXII ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Zapraszamy na Eliminacje do Mistrzostw Europy Karate - str. 6 Baranowo

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3

październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 październik 2012 nr 9 (182) 17 mln zł na kanalizacj z funduszy unijnych str. 3 2 W NUMERZE Strona 3-4 Wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Strona 5 11 LISTOPADA Narodowe Święto Niepodległości XX sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie

INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW. Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie INFORMACJE WIADOMOŚCI KOMUNIKATY RELACJE Z GMINY ŻARÓW 22 kwietnia 2015 / Żarów / Gazeta bezpłatna Gazeta ISSN 1231-4552 07/76/2015 Żarowska Yagi Poland Factory 10 lat w Żarowie Aktualności 4 Japońska

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka!

Pomiechowska. Na łyżwy do Pomiechówka! EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2014 /1 (67) G a z e t a Pomiechowska Bez wątpienia jednym z lepszych sposobów na zimową rozrywkę jest jazda na łyżwach. Jeśli dodatkowo można robić to na świeżym powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Wieści Lipiec 2011. Zapraszamy na dni Jeleśni, czytaj na stronie 15. Sesja z zegarkiem w ręku. Sezon rozpoczęty! Owce już na hali

Wieści Lipiec 2011. Zapraszamy na dni Jeleśni, czytaj na stronie 15. Sesja z zegarkiem w ręku. Sezon rozpoczęty! Owce już na hali Zapraszamy na dni Jeleśni, czytaj na stronie 15 Wieści z Jeleśni NR 2 Lipiec 2011 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Sesja z zegarkiem w ręku Sezon rozpoczęty! Owce już na hali

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV UROCZYSTOŚCI. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. str. 3. str. 4. str. 5. str. 9. str. 11,12. str. 9

DODATEK TV UROCZYSTOŚCI. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. str. 3. str. 4. str. 5. str. 9. str. 11,12. str. 9 DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl www.noknasielsk.pl OBRADOWAŁA RADA str. 3 Sprzątanie Cieksyna str. 4 Nowy rok akademicki UROCZYSTOŚCI str. 5 110

Bardziej szczegółowo

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY

Stojaki rowerowe DODATEK TV. str. 9. czytaj na str. 3. str. 16 Z GMINY. Dożynki w Nunie. Powolny marsz w górę tabeli KREDYT GOTÓWKOWY DODATEK TV DBAMY O ŚRODOWISKO EKOROBERT SKUP Surowców wtórnych MAKULATURA - 0,15 zł/kg FOLIA BEZBARWNA - 0,60 zł/kg Pieścirogi Nowe ul. Sikorskiego 14 TEL. 502 788 333 23 693 19 45 Z A P R O S Z E N I

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH

ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Październik 2012 nr 10 (247) ISSN 1231-8493 ORGANIZACJA RUCHU NA ŚWIĘTO ZMARŁYCH str. 18 Wprowadzenie relikwii błogosławionego str. 2 Jana Pawła II Wywiad z Piotrem

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo