masz ciekawy temat - zadzwoñ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 25pap2981 C1 AP pap2497 b3 AP pap1868 b3 AP01858 str. 3 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN 25pap2318 c2 AP pap2243 b2 AP02239

2 str. 2 poniedzia³ek, 08 grudnia aap2076 a1 AP aap2407 a3 AP02402 Kredyty natychmiastowe pod zastaw wszelkich nieruchomoœci, gruntów rolnych, samochodów Tel. (061) Kom xbo2385 a2 BO btu3200 b1 TU btu3199 b1 TU03193 SPRZEDA KRUSZYWA NATURALNEGO TADEUSZ PERZ CHWALIM II (068) , (068) BTU3172 a2 tu03174 w poniedzia³ek 8 grudnia, we wtorek 9 grudnia, w œrodê 10 grudnia, w czwartek 11 grudnia, w piêtek 12 grudnia, w sobotê 13 grudnia, w niedzielê 14 grudnia, w poniedzia³ek 15 grudnia, we wtorek 16 grudnia, w œrodê 17 grudnia, w czwartek 18 grudnia, w pi¹tek 19 grudnia, w sobotê 20 grudnia, w niedzielê 21 grudnia, Maria, Œwiatozar, Leokadia, Wies³aw, Edmund, Melchiades, Damazy, Daniel, Aleksander, Joanna, Eugeniusz, ucja, Alfred, Jan, Izydor, Celina, Ireneusz, Karol, Adelajda, Balbina, Florian, azarz, Bogus³aw, Gracjan, Wiktor, Dariusz, Eleonora, Urban, Juliusz, Wincenty, Jan, Piotr. CZYTAJ co drugi poniedzia³ek 25cap1890 c4 AP01882 REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do pi¹tku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Dorota Utrata tel.fax Mariankowo 24 tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak - tel Janusz Korsun - tel ulica Lipowa Wolsztyn REGON NIP Redaguje zespó³ pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel

3 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 3 25bap2395 b2 AP btu3180 b2 25cap3180 c3 AP bap3185 b3 AP crk3127 c3 RK03122 Wolsztyn Choinka przed Ratuszem Wczwartek, 27 listopada, na Wolsztyñskim Rynku, wzorem lat ubieg³ych, zosta³a ustawiona choinka. Tegoroczna ma 10 metów i zosta³a przywieziona z prywatnej posesji w Powodowie. Choæ choinka w odróró nieniu od lat ubieg³ych nie imponuje wielkoœci¹ to jest niezwyk³a, bo to nie œwierk a kalifornijska jod³a. Choæ wielu z mieszkañców Wolsztyna troszkê al, e w tym roku ta choinka taka ma³a... Na drzewku ju wisz¹ ozdoby a ona sama rozb³ysnê³a œwiate³kami w sobotê, 6 grudnia. Tradycj¹ sta³o siê œwiêtowanie momentu zapalenia choinki przed Ratuszem oraz ca³ej iluminacji œwi¹tecznej w mieœcie w dniu szóstego grudnia, w mi- ko³ajki. Tak te by³o i tym razem. W tym roku za to po raz pierwszy odby³ siê Bieg Miko³ajkowy. Jak uda³o nam sie dowiedzieæ, w tym roku do iluminacji, która mieszkañcy mogli podziwiaæ do tej pory na ulicach miasta, dosz³y nowe elementy œwietlne na ulicy Poznañskiej i 5 Stycznia. Cena nowych elementów opiewa na oko- ³o 30 tys z³. SKLEP INSTALACYJNY 25bap2847 b2 AP02946 Wolsztyn, ul. Przemys³owa 7 tel bap2258 b2 AP02253

4 str. 4 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn¹ zabraæ g³os, zwróciæ uwagê na rzeczy, sytuacjê ludzi, ale przede wszystkim uzyskaæ odpowiedÿ na nurtuj¹ce ich pytania. W miarê swoich mo liwoœci postaramy siê w kolejnych numerach udzieliæ odpowiedzi i wyjaœnieñ w poruszonych kwestiach. Redakcja Orlik - kiedy i dla kogo? Cieszy³ mnie obraz z okna, gdy patrzy³em na powstaj¹ce boisko Orlik przy Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie. Obiekt zosta³ ju oddany do u ytku, ale w³aœnie w tym temacie mam w¹tpliwoœci, bo nikt nie porusza³ jeszcze tematu kto i kiedy bêdzie móg³ z niego korzystaæ. Mam nadziejê i liczê na to, e obiekt bedzie dostêpny nie tylko dla uczniów szko³y, ale i przys³u y siê mieszkañcom. Zastanawiam siê z kim nalezy sie kontaktowaæ i jak za³atwiæ sobie wejœcie na orlika. mieszkaniec bloku W odpowiedzi na zapytanie czytelnika przytaczamy komunikat Starosty: Przyszed³ zatem czas, aby ustaliæ na okres zimy tj. od 4 grudnia br. do koñca lutego 2009r. zasady funkcjonowania obiektu i dostêpnoœæ do poszczególnych boisk. Trudno mówiæ o korzystaniu z boisk do koszykówki i siatkówki w okresie zimowym, dlatego te chcemy skoncentrowaæ siê na eksploatacji boiska do pi³ki no nej. W godzinach dopo³udniowych tj. od godz. 8:00 do 15:00 przewidujemy korzystanie z boisk przez szko³y zlokalizowane w tym rejonie. Korzystanie z obiektu przez uczniów pod opieka nauczycieli w ramach lekcji wychowania fizycznego przez Szko³ê Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 nale y uzgodniæ z opiekunem boiska z ramienia Zespo³u Szkó³ Zawodowych Panem mgr Andrzejem Lisieckim, kontaktuj¹c siê wczeœniej telefonicznie tel. kom lub centrala w ZSZ W godzinach popo³udniowych boisko bêdzie czynne w nastêpuj¹cych dniach i godzinach: 1) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 15:00 do 19:00 2) w soboty i niedziele od 11:00 do 19:00 W terminach podanych wy- ej dy ury bêd¹ pe³niæ nauczyciele instruktorzy bezpoœrednio na boisku Orlik. W przypadku chêci korzystania w innych godzinach przez grupy zorganizowane np. Kluby Sportowe mo na ustaliæ godziny wejœcia na obiekt z Panem mgr Andrzejem Lisieckim - tel. komórkowy jak wy ej. Opiekunem grupy jest wówczas trener instruktor danego klubu i on odpowiada za bezpieczeñstwo podopiecznych oraz wszystkie akty niszczenia sprzêtu sportowego, wyposa enia kontenerów czy samego boiska. Chc¹c korzystaæ z boisk nale y zastosowaæ siê do zasady zmiany obuwia na sportowe. Na boisku pi³karskim mo na przebywaæ tylko w tzw. korkotrampkach ze wzglêdu na rodzaj zastosowanej nawierzchni. W ubieg³ym roku do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE w Rakoniewicach zg³osili siê rodzice chorego ch³opca o pomoc finansow¹. Kacperek mia³ wtedy zaledwie kilka miesiêcy i okaza³o siê po wstêpnych badaniach, e ma chore oczka. Niestety lekarze orzekli, e jest to nowotwór. Wiadomo, e walka z tak powa n¹ chorob¹ wymaga d³ugotrwa³ego leczenia, wielu wyjazdów do specjalistów. W tym Wszystkie inne sprawy organizacyjne nale y za³atwiæ z instruktorami maj¹cymi aktualnie dy ur na boisku lub z opiekunem kompleksu boisk Orlik-2012 I ju na zakoñczenie tego komunikatu yczymy wszystkim korzystaj¹cym z boisk wiele satysfakcji osobistej z uprawiania sportu, rozwijaj¹c swoje talenty sportowe i poprawê osobistej tê yzny fizycznej. Za Zarz¹d Powiatu Ryszard Kurp Starosta Wolsztyñski przypadku rodzice Kacpra musz¹ jeÿdziæ do Warszawy przynajmniej raz w miesi¹cu na konsultacje, badania itd. Nie zwlekano wiêc z decyzj¹ i natychmiast cz³onkowie stowarzyszenia zorganizowali zbiórkê pieniêdzy poprzez rozstawienie skarbonek. Skarbonki zosta³y odpowiednio oznakowane i opisane, posiada³y tak e zdjêcie chorego Kacpra. Skarbonki umieszczone zosta³y w sklepach, apte- PIC NA WODÊ CZY FOTOMONTA? Jakbym by³a z³oœliwa to incydent w Gruzji skomentowa³abym s³owami: jaki prezydent, taki zamach. Trochê œliska to sprawa i mocno eksponowana w mediach, choæ w moim skromnym przekonaniu nie ma co siê za bardzo nad ni¹ rozwodziæ. Tak naprawdê nic siê nie sta- ³o. Nikt nie zgin¹³ i nie zosta³ ranny. To chyba dobra wiadomoœæ? Kolejnym dowodem na dobry stan zdrowia Lecha Kaczyñskiego jest jego powrót do ulubionego hobby wetowania lub przynajmniej gróÿb z tym zwi¹zanych. Wygl¹da na to, e mi³oœciwie nam panuj¹cy prezydent RP ju przetrawi³ gruziñsk¹ traumê i szykuje nam swoj¹ w³asn¹... Apelujê zatem do kole anek i kolegów dziennikarzy, by zaprzestaæ gadania o nieudanym zamachu lub udanej prowokacji. Do naszego dobrodusznego premiera te mo na mieæ sporo zastrze eñ. Ani nam lepiej, ani bezpieczniej za jego urzêdowania. Mówienie o mi³oœci, wierze, nadziei, zaufaniu i pokoju mnie osobiœcie mocno niepokoi. Czy by ekipa Tuska nie mia³a pomys³u na polsk¹ Irlandiê? Chyba i na polsk¹ Polskê nie maj¹ rady... Koalicjanta (PSL) te nie bardzo dostrzegam... a jak ju to raczej w charakterze ukrytej opozycji. Mam wra enie, e w Pawlaku budz¹ siê korzenie ch³opskiej upartoœci. Jak e inaczej t³umaczyæ fakt, i twardo broni sk³adek KRUS kosztem sk³adkuj¹cych w ZUS. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak ywa jest na gruncie polskim Orwellowska wizja równych i równiejszych. Skoro sk³adki w KRUS s¹ mniejsze od tych w ZUS to mo e nale a³oby po³¹czyæ kasy spo- ³eczne i system ujednoliciæ. Tyle e wymaga to ustêpstw ze strony PSL, które po prostu boi siê zaryzykowaæ utrat¹ poparcia wyborców-rolników. Obawy te rozumiem, ale s³u ba pañstwu i obywatelom - jak szumnie o niej zwykli mówiæ politycy wszystkich opcji - wymaga ofiar. My Polacy jesteœmy doœæ specyficznym narodem. Chcemy zmian, g³oœno o nich mówimy i ich ¹damy. Jednak e gdy wybija godzina odmiany podkulamy ogon i chowamy siê pod spódnicê znanych niedogodnoœci. W sumie nauczyliœmy siê yæ w istniej¹cym systemie prawnym. Co lepsze - wyuczyliœmy siê mechanizmów omijania niesprzyjaj¹cych ustaw. Nowe faktycznie mog¹ namieszaæ. A mo e wcale nie bêd¹ lepsze? Pewnie dlatego nie ma co liczyæ na jak¹œ rewolucjê. W kraju nad Wis³¹ wszystko siê œlimaczy, sporo przegada i jeszcze wiêcej schowa w szuflady. Raz na jakiœ czas wyjmiemy jakiegoœ trupa z szafy, porobimy w zwi¹zku z nim trochê szumu, a i tak w gruncie rzeczy zostaje jedynie ci¹gn¹cy siê za nami smród rozk³adu... Weronika Lewicka Dobrzy ludzie s¹ na tym œwiecie Wolsztyn Nowe kable Przechodz¹c ulic¹ S³owackiego, Poln¹ i Gajewskich trudno nie zauwa yæ robót które prowadzone s¹ przy chodnikach. Jak uda- ³o nam siê ustaliæ od dwudziestego pi¹tego listopada pracownicy Firmy Rak z Siedlca wymieniaj¹ kable œredniego napiêcia na nowe na zlecenie Enei Zielona Góra. Podczas robót wykorzystano 540 metrów kabla. Kabel zosta³ przeci¹gniêty od stacji Wolsztyn S³owackiego do stacji Wolsztyn Planty. D ulia kach, szko³ach na terenie Powiatu Grodziskiego. Mija rok od momentu rozstawienia skarbonek i mo emy z dum¹ poinformowaæ, e uda³o nam siê zebraæ ,66 z³. Wszystkim, którzy przyczynili siê do tego sukcesu sk³adamy w imieniu cz³onków stowarzyszenia oraz rodziców Kacpra serdeczne podziêkowania. K.K.

5 Wolsztyn Wielkie otwarcie ju wkrótce! Ju nied³ugo wszyscy mieszkañcy Wolsz tyna oraz miast i gmin s¹siednich bêd¹ mogli korzystaæ z miejskiej p³ywalni. Jeszcze przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia odbêdzie siê uroczyste otwarcie basenu, co bez w¹tpienia bêdzie jednym z najlepszych œwi¹tecznych prezentów:)! - Dla Wolsztyna p³ywalnia jest jedn¹ z najwa niejszych inwestycji realizowanych po roku dziewiêædziesi¹tym. Na jej budowê mieszkañcy czekali od 1988 roku, kiedy podczas turnieju miast odby³a siê zbiórka œrodków na budowê p³ywalni. Warto by³o czekaæ! Obiekt jest wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii. Ca³a inwestycja wykonana jest bardzo solidnie i starannie przez generalnego wykonawcê jakim jest firma Dana- Bud. W porównaniu z obiektami o podobnej wielkoœci ogl¹danych, zarówno przed opracowaniem projektu, jaki i w trakcie budowy mogê powiedzieæ, e wolsztyñski basen jest nie tylko najnowoczeœniejszy pod wzglêdem zastosowanych rozwi¹zañ, ale jest równie bardzo ³adny dziêki swojej kolorystyce, elementom drewnianym oraz estetycznym wykoñczeniu takich elementów jak sauny, brodzik dla dzieci, elementy wyposa enia itp. Jestem przekonany, e osoby które bêd¹ zwiedza³y basen i korzysta³y z niego bêd¹ mia³y podobne zdanie. Planujemy jeszcze przed oficjalnym otwarciem zorganizowaæ dzieñ otwarty p³ywalni, podczas którego nie bêdzie mo na siê jeszcze k¹paæ, ale bêdzie mo liwoœæ obejrzenia wszystkich pomieszczeñ basenu. Myœlê, e punkt gastronomiczny, gdzie mo na bêdzie wypiæ kawê, sklepik z artyku³ami sportowymi i odnowa biologiczna przyczyni¹ siê do uatrakcyjnienia obiektu. Natomiast najwiêksz¹ atrakcj¹ dla dzieci bêdzie 84 metrowa zje d alnia oraz atrakcje zainstalowane na poszczególnych elementach p³ywalni. Sama p³ywalnia ma stanowiæ zaledwie jeden z elementów ca³ego kompleksu rekreacyjnego, który mam nadziejê powstanie na terenie czterohektarowej dzia³ki, na której zlokalizowany jest obiekt. Optymalna lokalizacja przy zjeÿdzie z drogi krajowej pozwala na dogodny dojazd ze wszystkich kierunków gminy i powiatu, ale równie miast i gmin oœciennych, z których jestem przekonany bêd¹ doje d aæ mi³oœnicy p³ywania i k¹pieli wodnych. P³ywalnia ma s³u yæ przede wszystkim dzieciom i m³odzie y. Przygotowywany jest program bezp³atnej nauki p³ywania dla danego rocznika dzieci z naszej gminy. Przewidziane s¹ te okreœlone zni ki za korzystanie z p³ywalni przez dzieci i m³odzie. Prowadzone s¹ rozmowy z samorz¹dami s¹siednich gmin i powiatów na temat sta³ej wspó³pracy w tym zakresie. Je- eli chodzi o realizacjê kolejnych inwestycji, to na wiosnê przysz³ego roku zaplanowana zosta³a budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach projektu Moje Boisko Orlik Moim zdaniem na terenie tej dzia³ki powinny powstaæ takie obiekty jak skate park, korty tenisowe, byæ mo e tak e bowling, który jest bardzo popularny w ostatnich latach. Natomiast w perspektywie znacznie bardziej odleg³ej mo - na by pomyœleæ o budowie sali widowiskowej, w której mog³yby odbywaæ siê koncerty o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Myœlimy równie o zaplanowaniu miejsca na sztuczne lodowisko. Planuj¹c jakiekolwiek przedsiêwziêcie staramy siê myœleæ w perspektywach kilkunastoletnich po to, aby ka da zainwestowana z³otówka by³a elementem budowy docelowego kszta³tu przedsiêwziêcia. Wiadomo, e zrealizowanie planów nie jest mo liwe korzystaj¹c tylko ze œrodków publicznych. Warto jednak mieæ tego typu plany by sk³adaæ okreœlone bud etu miejskiego wnioski o dofinansowanie, a niewykluczone równie, e niektóre z tych funkcji mog³yby byæ realizowane w ramach ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Ju dziœ pragnê zaprosiæ wszystkich zainteresowanych do korzystania z p³ywalni miejskiej, która w moim przekonaniu bêdzie nie tylko now¹ wizytówk¹ naszego miasta, ale jednoczeœnie miejscem relaksu i odpoczynku dla mieszkañców miasta i gminy Wolsztyn, a tak e gmin s¹siednich- mówi burmistrz Wolsztyna, Andrzej Rogozinski. poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 5 Otwarcie p³ywalni odbêdzie siê 17 grudnia o godzinie dziesi¹tej. Jak ka de oficjalne otwarcie zostanie podzielone na dwie czêœci - czêœæ oficjaln¹, podczas której wyg³oszone zostan¹ przemówienia oraz czêœæ artystyczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z ró nego rodzaju pokazów, polegaj¹cych na zaprezentowaniu mo liwoœci i korzyœci p³yn¹cych z zajêæ prowadzonych w wodzie w profesjonalnym wykonaniu. Na uroczystoœæ zosta³o zaproszonych wiele osób, miêdzy innymi wykonawcy obiektu, przedstawiciele stowarzyszeñ, dyrektorzy szkó³ oraz wszystkie osoby, które mia³y wp³yw na powstanie dwupoziomowej p³ywalni. Pierwszy zwi¹zany jest z p³ywaniem, natomiast drugi - z odnow¹ biologiczn¹. Na chwilê obecn¹ do pracy na terenie p³ywalni jest zatrudnionych dwadzieœcia osób. Planuje siê zorganizowaæ, kursy nauki p³ywania, kurs na m³odszych ratowników wodnych, a w przysz³oœci równie, kurs p³etwonurkowy. Na razie zatrudnienie otrzymali ratownicy natomiast co do instruktorów, to ich liczba bêdzie zale na od zapotrzebowania. Nie wiemy jeszcze czy bêdzie to zewnêtrzna firma czy zostan¹ zatrudnieni swoich instruktorów. P³ywalnia bêdzie funkcjonowa³a pod nazw¹ P³ywalnia Miejska w Wolsztynie. Nie posiada na razie swojego logo, gdy komisja uzna³a, e aden z proponowanych konkursowych logotypów nie spe³ni³ oczekiwañ organizatora P³ywalnia jest pierwsz¹ tego typu placówk¹ na naszym terenie i bêdzie otwarta w godzinach od 6 rano do 22- informuje kierownik basenu Pawe³ Gmerek D ulia Czy reforma s³u by zdrowia jest potrzebna? Wpoprzednich numerach na szej gazety po ruszaliœmy temat prywatyzacji szpitali, który jest ostatnio na ustach wszystkich i wywo³uje wiele kontrowersji wœród opinii publicznej. Zapytaliœmy o zdanie Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, Jana Kozio³ka co s¹dzi o reformie s³u by zdrowia proponowanej przez rz¹d, jakie niesie ze sob¹ korzyœci, i jakie zagro enia oraz czy Polacy powinni wypowiedzieæ siê w tej sprawie w ogólnokrajowym referendum- Wg mnie reforma s³u by zdrowia jest konieczna, wrêcz niezbêdna, ale.. Do reformy s³u by zdrowia potrzebne s¹ rozwi¹zania, o których Rz¹d nie wspomina, a mianowicie: koszyk us³ug i rejestr us³ug medycznych i pewnoœæ, e szpitale zagwarantuj¹ lepsz¹ jakoœæ leczenia. Istnieje niebezpieczeñstwo, e szpital jako spó³ka prawa handlowego skupia³by siê na wypracowaniu zysku/ takie jest ustawowe za³o enie spó³ki/, a nie na leczeniu w³aœnie lub nawet likwidacji tych oddzia³ów, które nie wypracowa³yby zysku i to mog³yby w konsekwencji obci¹ aæ bezpoœrednio pacjenta. Musimy zdaæ sobie sprawê równie z faktu /o czym mówi Rz¹d/, e czêœæ szpitali po przekszta³ceniu upadnie. Proponowana ustawa przewiduje obligatoryjnoœæ przekszta³ceñ szpitali w spó³ki prawa handlowego, czemu jestem przeciwny. O przekszta³ceniu szpitali winny decydowaæ w³adze samorz¹dowe po szerokiej, autentycznej konsultacji spo³ecznej. No i oczywiœcie jeœli mia³oby dojœæ do przekszta³cenia szpitali to uwa am, e powinna byæ spó³ka z udzia³em wszystkich samorz¹dów wchodz¹cych w sk³ad Powiatu Wolsztyñskiego. D ulia

6 str. 6 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Wolsztyn. Rekonstrukcja wydarzeñ sprzed 90. lat Walki zbrojne na ulicach Wolsztyna Zakrojone na szerok¹ skalê obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego- to w³aœnie to, co ju dzieje siê w Wolsztynie. Co w tych rocznicowych obchodach niezwyk³ego? Otó choæby to, e ka - dy w programie bêdzie móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Przedstawienia, filmy, wystawy i historyczna rekonstrukcja na ulicach miasta- to tylko niektóre z wydarzeñ. tentycznej postawy patriotycznej.- mówi M. Myczka. Co w grudniu? Jeszcze w tym roku, w grudniu, na ulicach miasta Wolsztyn ustawione bêd¹ na rogatkach ulicy 5 Stycznia tablice wyjaœniaj¹ce pochodzenie nazwy ulicy. Wolsztyñski Dom Kultury zaprosi w grudniu na sztukê teatraln¹ w wykonaniu zespo³u teatralnego Wisus oraz na filmy o Powstaniu Wielkopolskim, które wyœwie- skich szkó³ ponadgimnazjalnych. - Inscenizacja to pochodna wydarzeñ historycznych i czêœæ Swaty Pana Zag³oby Podbili serca widzów! Pi¹tego grudnia w sali widowiskowej Wolsztyñskiego Domu Kultury odby³o siê przedstawienie teatralne pod tytu³em Zag³oba swatem Henryka Sienkiewi cza. 18 marca tego roku powo³any zosta³ przez burmistrza Andrzeja Rogoziñskiego i prezesa Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego Zbigniew Kowalewicza Komitet Honorowy Obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Komitet pracuje nad niezwyk³ymi wydarzeniami, jakie czekaj¹ nas w Wolsztynie z okazji obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, którego g³ówne, oficjalne obchody zaplanowane s¹ na 4 i 5 stycznia 2009r. Si³a sprawcza Praca komitetu nad poszczególnymi punktami planu obchodów 90. Rocznicy Powstania trwa od kilku miesiêcy powoli zbli aj¹c siê do kulminacyjnych wydarzeñ rocznicowych. - Si³¹ sprawcz¹ powstania komitetu i planów obchodów rocznicy jest burmistrz Andrzej Rogoziñski, Jego rola jest tu nie do przecenienia, bo to dziêki niemu, jego woli i zaanga owaniu oraz nieustannemu wsparciu finansowemu realizujemy swoje za³o enia. Pomoc ze strony Andrzeja Rogoziñsiego to nie tylko dzia³ania z racji pe³nionej funkcji, ale au- tlane bêd¹ w Sali widowiskowej WDK. 30 grudnia 2008 r odbêdzie siê uroczyste nadanie imienia Powstañców Wielkopolskich rondu w Karpicku. To jednak nie wszystko, bo obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego potrwaj¹ do kwietnia 2009 roku. Walki na ulicach Wolsztyna Znamiennym bêdzie dzieñ 4 stycznia 2009 roku, kiedy to odbêdzie siê Msza Œw. w intencji Powstañców Wielkopolskich. Nastêpnie w godzinach odbêdzie siê rekonstrukcja Walk Powstañczych, które przygotowa³o m.in. Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzib¹ w Drzonowie. Wspó³dzia- ³aæ w tym przedsiêwziêciu bêdzie grupa rekonstrukcyjna 3 Bastion z Poznania oraz piêædziesiêciu wolontariuszy, uczniów wolsztyñ- w³asnej twórczoœci, za pomoc¹ której, na w¹skiej przestrzeni bêdzie mo na pokazaæ wiêcej z ówczesnych wydarzeñ. Od strony historycznej rekonstrukcja opatrzona bêdzie komentarzem Anny Orzechowskiej, a od strony militarnej Piotra KaŸmierczaka.- informuje Maciej Myczka. Obchody a do kwietnia 5 stycznia 2009 r bêdzie mia- ³o miejsce z³o enie wi¹zanek kwiatów pod tablicami i na grobach powstañców, odbêdzie siê równie uroczysta Sesji rady Miejskiej w Wolsztynie oraz uroczystoœæ nadania imienia Powstañców Wielkopolskich Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie. 7 stycznia 2009 r na godzinê zaprasza Muzeum Ro ka na wystawê Broñ Powstañców Wielkopolskich po³¹czona z prelekcj¹ dr W³odzimierza Kwaœniewicza- Dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Równie w styczniu bêdzie mia³a miejsce wycieczka do Muzeum Powstania na Odwachu w Poznaniu dla laureatów konkursów oraz rajd harcerski Powstaniec Podsumowanie obchodów rocznicy Powstania nast¹pi w lutym 2009 r. W marcu zaplanowano Sympozjum Naukowe podsumowuj¹ce obchody Powstania Wielkopolskiego, które odbêdzie siê w Obrze. Odbêdzie siê równie Sesja Naukowa Zaanga owanie duchowieñstwa wielkopolskiego w Powstaniu Wielkopolskim. W kwietniu, ka dy kto chce, bêdzie móg³ wyruszyæ na wycieczkê rowerow¹ szlakiem walk powstañczych. Zorganizowali je uczniowie z Technikum Informatycznego z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie wraz z nauczycielem jêzyka polskiego Januszem Mrozkowiakiem, który by³ jego pomys³odawc¹. Przedstawienie by³o warunkiem zak³adu pomiêdzy uczniami a nauczycielem. Uczniowie klasy 3 ti byli przekonani, e panu Januszowi nie uda siê u³o yæ kostki rubika w trzy minuty. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu u³o y³ j¹.. w dwie minuty:)! Przegrani musieli obiecaæ, ze wezm¹ udzia³ w przedstawieniu i dotrzymali s³owa! Nie oby³o siê bez wielu ciekawych postaci- Zag³oba (Aleksander Wróblewicz), Oliwius ( Bartosz Dulat), Zaremba (Mariusz Przyby³a), Cyprian (Janusz Mrozkowiak), Marcjanna (Agnieszka Korbanek), Weronika (Klaudia Utrata) i Zofia ( Joanna Jurga). Na wystêp przybyli uczniowie z Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Oryginalne rekwizyty oraz historyczne stroje zwraca³y uwagê licznie zgromadzonej publicznoœci i wprowadza³y w niezwyk³y klimat. Aktorzy trafili do serc widzów i zostali nagrodzeni wspania³ymi gromkimi brawami. D ulia

7 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 7 GroŸny wypadek w Buczu Do groÿnego w skutkach wypadku dosz³o w pi¹tkowy wieczór w Buczu. - W pi¹tek, 28 listopada, ok.godz. 21:00 na ul. Kasztanowej w Buczu kieruj¹cy Oplem Corsa 19-letni mieszkaniec Przemêtu z nieustalonych przyczyn zjecha³ na prawe pobocze, uderzy³ w znak drogowy a nastêpnie w s³up trakcji elektrycznej. W wyniku zdarzenia kieruj¹cy oraz troje nastoletnich pasa erów zostali ranni. Bezpoœrednio po zdarzeniu przewieziono ich do szpitali w Koœcianie i Wolsztynie, gdzie udzielono im niezbêdnej pomocy medycznej. Okolicznoœci i przyczyny zdarzenia wyjaœniane bêd¹ w trakcie prowadzonego przez tutejsza Komendê Powiatow¹ Policji postêpowania.- informuje rzecznik prasowy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Alkoholowa kradzie w Wolsztynie Zatrzymano amatora wysokoprocentowych napojów, po tym jak zapomnia³ zap³aciæ za wódkê zabran¹ ze sklepowej pó³ki. - W czwartek, 27 listopada, ok.godz. 14:00 dy- urny wolsztyñskiej jednostki odebra³ zg³oszenie o kradzie y butelki wódki dokonanej przez jednego z klientów w markecie Biedronka przy ul. Dworcowej w Wolsztynie. Po przyjeÿdzie na miejsce okaza³o siê, e sprawc¹ kradzie y jest znany stró om prawa mieszkaniec Wolsztyna, który ju wczeœniej dopuszcza³ siê podobnych czynów. Wolsztynianin odpowiedzia³ za pope³nione wykroczenie w postêpowaniu mandatowym.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Potr¹cenie pieszego w Komorowie W podwolsztyñskim Komorowie dosz³o do potr¹cenia pieszego. - W czwartek, 27 listopada, ok.godz. 18:00 w Komorowie kieruj¹cy Renaultem 19 wolsztynianin potr¹ci³ przechodz¹cego przez jezdniê mê czyznê (równie mieszkañca Wolsztyna), który w wyniku uderzenia dozna³ ogólnych pot³uczeñ. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Nowa Wieœ Zgin¹³ pod ko³ami TIR-a Do tragicznego w skutkach wypadku dosz³o na ul. Przemêckiej w Nowej Wsi. Na skutek odniesionych obra eñ œmieræ poniós³ uczestnicz¹cy w zdarzeniu 84- letni rowerzysta. W ostatnim czasie dosz³o ju do czterech wypadków, w którym zginêli ludzie. Pierwszy mia³ miejsce w Przemêcie, 5 paÿdziernika- zgin¹³ 20- letni mieszkaniec Bucza, drugi 14 paÿdziernika na trasie Powodowo- odyñ, zgin¹³ 66- letni mieszkaniec Zawady. Trzeci w którym zginê³o dwoje osiemnastolatków, wydarzy³ siê 4 listopada. Czwarty na pocz¹tku grudnia w Nowej Wsi. Wjecha³ pod TIR-a - W œrodê, 3 grudnia, ok. godz. 08:30 na ul. Przemêckiej w Nowej Wsi 56-letni mieszkaniec tej miejscowoœci kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³owym marki VOLVO potr¹ci³ wyje d aj¹cego z posesji rowerzystê, który upadaj¹c na jezdniê przewróci³ siê wprost pod ko³a pojazdu i zosta³ przejechany.- informuje rzecznik prasowy Komedy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk letni rowerzysta zmar³ po przewiezieniu do szpitala w Wolsztynie na skutek rozleg³ych obra eñ. Na polecenie Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie zw³oki zosta³y zabezpieczone do badañ sekcyjnych. Okolicznoœci i przyczyna zdarzenia wyjaœniane bêd¹ podczas prowadzonego w tej sprawie postêpowania. - informuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Tragiczny bilans Bilans ofiar œmiertelnych wypadków na drogach powiatu wolsztyñskiego wzrós³ do dziewiêciu osób, w analogicznym czasie, rok temu by³o piêæ ofiar. Statystyki zatrwa aj¹. Wróci³ za wiêzienne mury Przestêpca ukry³ siê pod pod³og¹ Policjanci Sekcji Kryminalnej Ko mendy Powiato wej Policji w Wolsztynie zatrzymali przestêpcê poszukiwanego przez S¹d Okrêgowy w Poznaniu. 48- letni Jan Œ. by³ poszukiwany listem goñczym w zwi¹zku z tzw. niepowrotem do Zak³adu Karnego, w którym odbywa³ karê pozbawienia wolnoœci. Czynnoœci trwa³y kilka miesiêcy - Od oko³o miesi¹ca funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej wolsztyñskiej jednostki poszukiwali 48-letniego mieszkañca Wolsztyna ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci po tym, jak w ostatnich dniach paÿdziernika nie powróci³ z trwaj¹cej miesi¹c przepustki. Jak wynika³o z poczynionych przez policjantów ustaleñ zbieg móg³ ukrywaæ siê w domu swojej matki na terenie powiatu grodziskiego. W nied³ugim czasie informacje te znalaz³y swoje potwierdzenie, jak siê bowiem okaza³o kryminalni zastali poszukiwanego mê - czyznê pod wskazanym adresem. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskij komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Po niemal dwóch godzinach - Mê czyzna nie przeczuwaj¹c niczego krz¹ta³ siê po obejœciu, jednak gdy tylko zobaczy³ zbli aj¹cy siê samochód wbieg³ do domu. Policjanci natychmiast obstawili budynek i rozpoczêli jego przeszukiwanie. Czynnoœci te pomimo kilkukrotnego powtórzenia nie przynosi³y rezultatu - mê czyzna jakby zapad³ siê pod ziemiê. Po niemal dwóch godzinach prowadzonych czynnoœci policjanci us³yszeli odg³osy stukania dobiegaj¹ce z poddasza budynku. Weszli tam i sprawdzaj¹c ka dy k¹t odnaleÿli urz¹dzon¹ pod pod³og¹ skrytkê.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. Wróci³ za wiêzienne mury - Mê czyzna zamaskowa³ sw¹ kryjówkê deskami pod³ogowymi, kartonami i kocami znajduj¹cymi siê na strychu. Nieustêpliwoœæ i doœwiadczenie policjantów prze³o y³o siê na koñcowy efekt, którym by³o zatrzymanie przestêpcy. Natychmiast zosta³ obezw³adniony a nastêpnie doprowadzony do wolsztyñskiej jednostki sk¹d wróci³ za wiêzienne mury.- st. sier. Wojciech Adamczyk. Kolizja drogowa w Kie³pinach Zbyt ma³a odleg³oœæ od poprzedzaj¹cego pojazdu by³a przyczyn¹ kolizji do której dosz³o w Kie³pinach. - W poniedzia³ek, 1 grudnia, ok.godz. 17:30 w Kie³pinach kieruj¹ca Renaultem Clio 20-letnia mieszkanka Tuchorzy nie zachowa³a bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego j¹ samochodu marki Skoda w wyniku czego najecha³a na ty³ pojazdu. Oboje kieruj¹cy byli trzeÿwi, nie odnieœli obra eñ. Kieruj¹ca Renaultem za spowodowanie kolizji zosta³a ukarana mandatem karnym. - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. Udaremnili mu dalsz¹ jazdê Zatrzymany do rutynowej kontroli mê czyzna nie posiada³ uprawnieñ do kierowania. Obowi¹zywa³ go s¹dowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. - We wtorek, 2 grudnia, ok. godz. 16:00 na ul. eromskiego w Wolsztynie policjanci wolsztyñskiej drogówki zatrzymali do kontroli kieruj¹cego Fordem Ka 26-letniego mieszkañca powiatu miêdzychodzkiego. Funkcjonariusze nie mieli zastrze eñ do stanu trzeÿwoœci mê czyzny, jaki i do stanu technicznego auta. Jak siê jednak okaza³o sam fakt kierowania by³ sprzeczny z prawem poniewa obowi¹zywa³ go s¹dowy zakaz kierowania pojazdami. Mê czyÿnie udaremniono dalsz¹ jazdê. Za pope³nione przestêpstwo grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do 3 lat. - informuje rzecznik prasowy komendy st. post. Wojciech Adamczyk. Wypadek w Chobienicach Na drodze miêdzy Chobienicami a Zb¹szyniem dosz³o do wypadku samochodowego. Zdarzenie mia³o miejsce w sobotê, 22 listopada, oko³o godziny 12:42. - Do zdarzenia zadysponowano zastêp JRG Wolsztyn i OSP Chobienice. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zespó³ karetki pogotowia Ratunkowego z miejscowoœci Zb¹szyñ udzieli³ pomocy poszkodowanemu przed przybyciem zastêpów Stra y Po arnej. Dalsze dzia³ania zastêpów polega³y na kierowaniu ruchem do czasu przybycia na miejsce Policji. Zniszczeniu uleg³ samochód dostawczy marki Mercedes Sprinter ci¹gn¹cy przyczepê typu laweta.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra- y po arnej.

8 str. 8 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Przemêt Za zas³ugi dla obronnoœci pary wychowa³y po trzech synów, którzy odbyli s³u bê wojskow¹. - informuje gmina Przemêt. Uroczystoœæ wrêczenie medali odby³a siê 26 listopada 2008 r. w Urzêdzie Gminy Przemêt. Odznaczenia wrêczyli Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ z Nowego Tomyœla pp³k Czes³aw Boguski, Wójt Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak, Przewodnicz¹cy Uroczyste otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 na starcie! Dwudziestego szóstego listopada, o godzinie szesna stej przy Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie odby³o siê uroczyste otwarcie kompleksu boisk stworzonych w ramach rz¹dowego projektu Moje Boisko- Orlik Uroczystoœæ rozpocz¹³ Mazurek D¹browskiego odegrany przez Powiatow¹ Wolsztyñsk¹ Orkiestrê Dêt¹, po którym wci¹gniêto flagi na maszty oraz zapalono symboliczny znicz. Nastêpnie przeciêto bia³o- czerwon¹ wstêgê na znak otwarcia Orlika. Z tej okazji zosta³o zaproszonych wielu goœci, wœród nich byli miêdzy innymi: Jakub Rutnicki- Pose³ na Sejm RP, Tomasz Wiktor- Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, Monika Duch z Urzêdu Wojewódzkiego w Po- Decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej trzem rodzinom z terenu gminy Przemêt zosta³y nadane srebrne medale Za zas³ugi dla obronnoœci kraju. - Medalami wyró nieni zostali Pañstwo W³adys³awa i Mieczys³aw Drótkowscy z Bucza, pañstwo Irena i Franciszek Kaczmarek z Solca oraz Pañstwo Mieroniega i Franciszek KaŸmierczak z Popowa Starego. Wszystkie Rady Gminy Przemêt Zenon Klecha. Uroczystoœæ prowadzi³ Leszek Anglart. fot. UG Przemêt S AWA DOM PRZED- POGRZEBOWY Budowa Domu Przedpogrzebo wego na nowym cmentarzu w S³awie dobiega koñca. Obecnie trwaj¹ prace wykoñczeniowe wewn¹trz i wyk³adanie kostki brukowej przed budowl¹. S¹ ju na miejscu ch³odnie, w których bêd¹ przechowane zw³oki oczekuj¹ce na pochówek, jednoczeœnie mog¹ oczekiwaæ cztery, po dwie w ka dej ch³odziarce. S¹ to hermetyczne pomieszczenia zamykane z zewn¹trz, pomyœlano równie o tym, e gdyby ktoœ nie do koñca wybra³ siê na tamten œwiat to ma mo liwoœæ otwarcia od wewn¹trz, znajduje siê tam oœwietlony na zielono przycisk. Zdaniem wykonawcy za dwa tygodnie obiekt mo e byæ oddany do u ytku. Z. Komolka znaniu, Przemys³aw Pacia- Wicewojewoda Wielkopolski i Przemys³aw Smulski- Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Po uroczystym przeciêciu wstêgi proboszcz S³awomir Majchrzak poœwiêci³ boisko. Po powitaniu wszystkich goœci przez Starostê Ryszarda Kurpa przyszed³ czas na okolicznoœciowe przemówienia, gratulacje i podziêkowania. Burmistrz Wolsztyna, Andrzej Rogozinski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzysztof Lisiewicz równie z³o yli z tej okazji serdeczne gratulacje Staroœcie Wolsztyñskiemu Ryszardowi Kurpowi oraz Janowi Kozio³kowi Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Wolsztyñskiego Z okazji oddania do u ytku kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Wolsztynie sk³adamy serdecz- ne gratulacje i wyrazy uznania za realizacjê tak potrzebnej spo- ³eczeñstwu inwestycji. Jesteœmy przekonani, e nowy obiekt przyczyni siê do wzrostu zainteresowania dzieci i m³odzie y czynnym uprawianiem sportu, co z pewnoœci¹ bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na ich zdrowie i proces wychowawczy m³odego pokolenia. Powsta³y kompleks boisk sportowych s³u yæ bêdzie równie wszystkim mieszkañcom Wolsztyna i s¹siednich miejscowoœci, stwarzaj¹c mo liwoœæ korzystania z aktywnych form wypoczynku (...) Uroczystoœæ zakoñczy³ pierwszy rozegrany mecz z historycznym dla boiska kopniêciem pi³ki przez pos³a na Sejm, Jakuba Rutnickiego. D ulia

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody

Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Œlisko, ciemno, zimno, bez wody Po raz pierwszy w historii ciemnoœæ spowi³a ca³y bytowski powiat. Niektórzy bez pr¹du musieli obyæ siê nawet kilka dni, co przysporzy³o sporo k³opotów. Mimo zapowiedzi zbli

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ

BURMISTRZ PODEJRZANY O KORUPCJÊ My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 13 (1040) 31 marca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Blokada drogi strona 8 KoŸmin Wandal wybi³ sklepowe okno Pijany

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo