masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 25pap2981 C1 AP pap2497 b3 AP pap1868 b3 AP01858 str. 3 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN 25pap2318 c2 AP pap2243 b2 AP02239

2 str. 2 poniedzia³ek, 08 grudnia aap2076 a1 AP aap2407 a3 AP02402 Kredyty natychmiastowe pod zastaw wszelkich nieruchomoœci, gruntów rolnych, samochodów Tel. (061) Kom xbo2385 a2 BO btu3200 b1 TU btu3199 b1 TU03193 SPRZEDA KRUSZYWA NATURALNEGO TADEUSZ PERZ CHWALIM II (068) , (068) BTU3172 a2 tu03174 w poniedzia³ek 8 grudnia, we wtorek 9 grudnia, w œrodê 10 grudnia, w czwartek 11 grudnia, w piêtek 12 grudnia, w sobotê 13 grudnia, w niedzielê 14 grudnia, w poniedzia³ek 15 grudnia, we wtorek 16 grudnia, w œrodê 17 grudnia, w czwartek 18 grudnia, w pi¹tek 19 grudnia, w sobotê 20 grudnia, w niedzielê 21 grudnia, Maria, Œwiatozar, Leokadia, Wies³aw, Edmund, Melchiades, Damazy, Daniel, Aleksander, Joanna, Eugeniusz, ucja, Alfred, Jan, Izydor, Celina, Ireneusz, Karol, Adelajda, Balbina, Florian, azarz, Bogus³aw, Gracjan, Wiktor, Dariusz, Eleonora, Urban, Juliusz, Wincenty, Jan, Piotr. CZYTAJ co drugi poniedzia³ek 25cap1890 c4 AP01882 REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do pi¹tku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa 2 tel./fax (068) kom REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Dorota Utrata tel.fax Mariankowo 24 tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) WYDAWCY: WASZ DZIEÑ s.c. S³awomir Adamczak - tel Janusz Korsun - tel ulica Lipowa Wolsztyn REGON NIP Redaguje zespó³ pod kierunkiem red. naczelnego: Rozalii Kaczmarek - tel

3 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 3 25bap2395 b2 AP btu3180 b2 25cap3180 c3 AP bap3185 b3 AP crk3127 c3 RK03122 Wolsztyn Choinka przed Ratuszem Wczwartek, 27 listopada, na Wolsztyñskim Rynku, wzorem lat ubieg³ych, zosta³a ustawiona choinka. Tegoroczna ma 10 metów i zosta³a przywieziona z prywatnej posesji w Powodowie. Choæ choinka w odróró nieniu od lat ubieg³ych nie imponuje wielkoœci¹ to jest niezwyk³a, bo to nie œwierk a kalifornijska jod³a. Choæ wielu z mieszkañców Wolsztyna troszkê al, e w tym roku ta choinka taka ma³a... Na drzewku ju wisz¹ ozdoby a ona sama rozb³ysnê³a œwiate³kami w sobotê, 6 grudnia. Tradycj¹ sta³o siê œwiêtowanie momentu zapalenia choinki przed Ratuszem oraz ca³ej iluminacji œwi¹tecznej w mieœcie w dniu szóstego grudnia, w mi- ko³ajki. Tak te by³o i tym razem. W tym roku za to po raz pierwszy odby³ siê Bieg Miko³ajkowy. Jak uda³o nam sie dowiedzieæ, w tym roku do iluminacji, która mieszkañcy mogli podziwiaæ do tej pory na ulicach miasta, dosz³y nowe elementy œwietlne na ulicy Poznañskiej i 5 Stycznia. Cena nowych elementów opiewa na oko- ³o 30 tys z³. SKLEP INSTALACYJNY 25bap2847 b2 AP02946 Wolsztyn, ul. Przemys³owa 7 tel bap2258 b2 AP02253

4 str. 4 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn¹ zabraæ g³os, zwróciæ uwagê na rzeczy, sytuacjê ludzi, ale przede wszystkim uzyskaæ odpowiedÿ na nurtuj¹ce ich pytania. W miarê swoich mo liwoœci postaramy siê w kolejnych numerach udzieliæ odpowiedzi i wyjaœnieñ w poruszonych kwestiach. Redakcja Orlik - kiedy i dla kogo? Cieszy³ mnie obraz z okna, gdy patrzy³em na powstaj¹ce boisko Orlik przy Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie. Obiekt zosta³ ju oddany do u ytku, ale w³aœnie w tym temacie mam w¹tpliwoœci, bo nikt nie porusza³ jeszcze tematu kto i kiedy bêdzie móg³ z niego korzystaæ. Mam nadziejê i liczê na to, e obiekt bedzie dostêpny nie tylko dla uczniów szko³y, ale i przys³u y siê mieszkañcom. Zastanawiam siê z kim nalezy sie kontaktowaæ i jak za³atwiæ sobie wejœcie na orlika. mieszkaniec bloku W odpowiedzi na zapytanie czytelnika przytaczamy komunikat Starosty: Przyszed³ zatem czas, aby ustaliæ na okres zimy tj. od 4 grudnia br. do koñca lutego 2009r. zasady funkcjonowania obiektu i dostêpnoœæ do poszczególnych boisk. Trudno mówiæ o korzystaniu z boisk do koszykówki i siatkówki w okresie zimowym, dlatego te chcemy skoncentrowaæ siê na eksploatacji boiska do pi³ki no nej. W godzinach dopo³udniowych tj. od godz. 8:00 do 15:00 przewidujemy korzystanie z boisk przez szko³y zlokalizowane w tym rejonie. Korzystanie z obiektu przez uczniów pod opieka nauczycieli w ramach lekcji wychowania fizycznego przez Szko³ê Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 nale y uzgodniæ z opiekunem boiska z ramienia Zespo³u Szkó³ Zawodowych Panem mgr Andrzejem Lisieckim, kontaktuj¹c siê wczeœniej telefonicznie tel. kom lub centrala w ZSZ W godzinach popo³udniowych boisko bêdzie czynne w nastêpuj¹cych dniach i godzinach: 1) od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 15:00 do 19:00 2) w soboty i niedziele od 11:00 do 19:00 W terminach podanych wy- ej dy ury bêd¹ pe³niæ nauczyciele instruktorzy bezpoœrednio na boisku Orlik. W przypadku chêci korzystania w innych godzinach przez grupy zorganizowane np. Kluby Sportowe mo na ustaliæ godziny wejœcia na obiekt z Panem mgr Andrzejem Lisieckim - tel. komórkowy jak wy ej. Opiekunem grupy jest wówczas trener instruktor danego klubu i on odpowiada za bezpieczeñstwo podopiecznych oraz wszystkie akty niszczenia sprzêtu sportowego, wyposa enia kontenerów czy samego boiska. Chc¹c korzystaæ z boisk nale y zastosowaæ siê do zasady zmiany obuwia na sportowe. Na boisku pi³karskim mo na przebywaæ tylko w tzw. korkotrampkach ze wzglêdu na rodzaj zastosowanej nawierzchni. W ubieg³ym roku do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom SERCE w Rakoniewicach zg³osili siê rodzice chorego ch³opca o pomoc finansow¹. Kacperek mia³ wtedy zaledwie kilka miesiêcy i okaza³o siê po wstêpnych badaniach, e ma chore oczka. Niestety lekarze orzekli, e jest to nowotwór. Wiadomo, e walka z tak powa n¹ chorob¹ wymaga d³ugotrwa³ego leczenia, wielu wyjazdów do specjalistów. W tym Wszystkie inne sprawy organizacyjne nale y za³atwiæ z instruktorami maj¹cymi aktualnie dy ur na boisku lub z opiekunem kompleksu boisk Orlik-2012 I ju na zakoñczenie tego komunikatu yczymy wszystkim korzystaj¹cym z boisk wiele satysfakcji osobistej z uprawiania sportu, rozwijaj¹c swoje talenty sportowe i poprawê osobistej tê yzny fizycznej. Za Zarz¹d Powiatu Ryszard Kurp Starosta Wolsztyñski przypadku rodzice Kacpra musz¹ jeÿdziæ do Warszawy przynajmniej raz w miesi¹cu na konsultacje, badania itd. Nie zwlekano wiêc z decyzj¹ i natychmiast cz³onkowie stowarzyszenia zorganizowali zbiórkê pieniêdzy poprzez rozstawienie skarbonek. Skarbonki zosta³y odpowiednio oznakowane i opisane, posiada³y tak e zdjêcie chorego Kacpra. Skarbonki umieszczone zosta³y w sklepach, apte- PIC NA WODÊ CZY FOTOMONTA? Jakbym by³a z³oœliwa to incydent w Gruzji skomentowa³abym s³owami: jaki prezydent, taki zamach. Trochê œliska to sprawa i mocno eksponowana w mediach, choæ w moim skromnym przekonaniu nie ma co siê za bardzo nad ni¹ rozwodziæ. Tak naprawdê nic siê nie sta- ³o. Nikt nie zgin¹³ i nie zosta³ ranny. To chyba dobra wiadomoœæ? Kolejnym dowodem na dobry stan zdrowia Lecha Kaczyñskiego jest jego powrót do ulubionego hobby wetowania lub przynajmniej gróÿb z tym zwi¹zanych. Wygl¹da na to, e mi³oœciwie nam panuj¹cy prezydent RP ju przetrawi³ gruziñsk¹ traumê i szykuje nam swoj¹ w³asn¹... Apelujê zatem do kole anek i kolegów dziennikarzy, by zaprzestaæ gadania o nieudanym zamachu lub udanej prowokacji. Do naszego dobrodusznego premiera te mo na mieæ sporo zastrze eñ. Ani nam lepiej, ani bezpieczniej za jego urzêdowania. Mówienie o mi³oœci, wierze, nadziei, zaufaniu i pokoju mnie osobiœcie mocno niepokoi. Czy by ekipa Tuska nie mia³a pomys³u na polsk¹ Irlandiê? Chyba i na polsk¹ Polskê nie maj¹ rady... Koalicjanta (PSL) te nie bardzo dostrzegam... a jak ju to raczej w charakterze ukrytej opozycji. Mam wra enie, e w Pawlaku budz¹ siê korzenie ch³opskiej upartoœci. Jak e inaczej t³umaczyæ fakt, i twardo broni sk³adek KRUS kosztem sk³adkuj¹cych w ZUS. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tak ywa jest na gruncie polskim Orwellowska wizja równych i równiejszych. Skoro sk³adki w KRUS s¹ mniejsze od tych w ZUS to mo e nale a³oby po³¹czyæ kasy spo- ³eczne i system ujednoliciæ. Tyle e wymaga to ustêpstw ze strony PSL, które po prostu boi siê zaryzykowaæ utrat¹ poparcia wyborców-rolników. Obawy te rozumiem, ale s³u ba pañstwu i obywatelom - jak szumnie o niej zwykli mówiæ politycy wszystkich opcji - wymaga ofiar. My Polacy jesteœmy doœæ specyficznym narodem. Chcemy zmian, g³oœno o nich mówimy i ich ¹damy. Jednak e gdy wybija godzina odmiany podkulamy ogon i chowamy siê pod spódnicê znanych niedogodnoœci. W sumie nauczyliœmy siê yæ w istniej¹cym systemie prawnym. Co lepsze - wyuczyliœmy siê mechanizmów omijania niesprzyjaj¹cych ustaw. Nowe faktycznie mog¹ namieszaæ. A mo e wcale nie bêd¹ lepsze? Pewnie dlatego nie ma co liczyæ na jak¹œ rewolucjê. W kraju nad Wis³¹ wszystko siê œlimaczy, sporo przegada i jeszcze wiêcej schowa w szuflady. Raz na jakiœ czas wyjmiemy jakiegoœ trupa z szafy, porobimy w zwi¹zku z nim trochê szumu, a i tak w gruncie rzeczy zostaje jedynie ci¹gn¹cy siê za nami smród rozk³adu... Weronika Lewicka Dobrzy ludzie s¹ na tym œwiecie Wolsztyn Nowe kable Przechodz¹c ulic¹ S³owackiego, Poln¹ i Gajewskich trudno nie zauwa yæ robót które prowadzone s¹ przy chodnikach. Jak uda- ³o nam siê ustaliæ od dwudziestego pi¹tego listopada pracownicy Firmy Rak z Siedlca wymieniaj¹ kable œredniego napiêcia na nowe na zlecenie Enei Zielona Góra. Podczas robót wykorzystano 540 metrów kabla. Kabel zosta³ przeci¹gniêty od stacji Wolsztyn S³owackiego do stacji Wolsztyn Planty. D ulia kach, szko³ach na terenie Powiatu Grodziskiego. Mija rok od momentu rozstawienia skarbonek i mo emy z dum¹ poinformowaæ, e uda³o nam siê zebraæ ,66 z³. Wszystkim, którzy przyczynili siê do tego sukcesu sk³adamy w imieniu cz³onków stowarzyszenia oraz rodziców Kacpra serdeczne podziêkowania. K.K.

5 Wolsztyn Wielkie otwarcie ju wkrótce! Ju nied³ugo wszyscy mieszkañcy Wolsz tyna oraz miast i gmin s¹siednich bêd¹ mogli korzystaæ z miejskiej p³ywalni. Jeszcze przed Œwiêtami Bo ego Narodzenia odbêdzie siê uroczyste otwarcie basenu, co bez w¹tpienia bêdzie jednym z najlepszych œwi¹tecznych prezentów:)! - Dla Wolsztyna p³ywalnia jest jedn¹ z najwa niejszych inwestycji realizowanych po roku dziewiêædziesi¹tym. Na jej budowê mieszkañcy czekali od 1988 roku, kiedy podczas turnieju miast odby³a siê zbiórka œrodków na budowê p³ywalni. Warto by³o czekaæ! Obiekt jest wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii. Ca³a inwestycja wykonana jest bardzo solidnie i starannie przez generalnego wykonawcê jakim jest firma Dana- Bud. W porównaniu z obiektami o podobnej wielkoœci ogl¹danych, zarówno przed opracowaniem projektu, jaki i w trakcie budowy mogê powiedzieæ, e wolsztyñski basen jest nie tylko najnowoczeœniejszy pod wzglêdem zastosowanych rozwi¹zañ, ale jest równie bardzo ³adny dziêki swojej kolorystyce, elementom drewnianym oraz estetycznym wykoñczeniu takich elementów jak sauny, brodzik dla dzieci, elementy wyposa enia itp. Jestem przekonany, e osoby które bêd¹ zwiedza³y basen i korzysta³y z niego bêd¹ mia³y podobne zdanie. Planujemy jeszcze przed oficjalnym otwarciem zorganizowaæ dzieñ otwarty p³ywalni, podczas którego nie bêdzie mo na siê jeszcze k¹paæ, ale bêdzie mo liwoœæ obejrzenia wszystkich pomieszczeñ basenu. Myœlê, e punkt gastronomiczny, gdzie mo na bêdzie wypiæ kawê, sklepik z artyku³ami sportowymi i odnowa biologiczna przyczyni¹ siê do uatrakcyjnienia obiektu. Natomiast najwiêksz¹ atrakcj¹ dla dzieci bêdzie 84 metrowa zje d alnia oraz atrakcje zainstalowane na poszczególnych elementach p³ywalni. Sama p³ywalnia ma stanowiæ zaledwie jeden z elementów ca³ego kompleksu rekreacyjnego, który mam nadziejê powstanie na terenie czterohektarowej dzia³ki, na której zlokalizowany jest obiekt. Optymalna lokalizacja przy zjeÿdzie z drogi krajowej pozwala na dogodny dojazd ze wszystkich kierunków gminy i powiatu, ale równie miast i gmin oœciennych, z których jestem przekonany bêd¹ doje d aæ mi³oœnicy p³ywania i k¹pieli wodnych. P³ywalnia ma s³u yæ przede wszystkim dzieciom i m³odzie y. Przygotowywany jest program bezp³atnej nauki p³ywania dla danego rocznika dzieci z naszej gminy. Przewidziane s¹ te okreœlone zni ki za korzystanie z p³ywalni przez dzieci i m³odzie. Prowadzone s¹ rozmowy z samorz¹dami s¹siednich gmin i powiatów na temat sta³ej wspó³pracy w tym zakresie. Je- eli chodzi o realizacjê kolejnych inwestycji, to na wiosnê przysz³ego roku zaplanowana zosta³a budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach projektu Moje Boisko Orlik Moim zdaniem na terenie tej dzia³ki powinny powstaæ takie obiekty jak skate park, korty tenisowe, byæ mo e tak e bowling, który jest bardzo popularny w ostatnich latach. Natomiast w perspektywie znacznie bardziej odleg³ej mo - na by pomyœleæ o budowie sali widowiskowej, w której mog³yby odbywaæ siê koncerty o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Myœlimy równie o zaplanowaniu miejsca na sztuczne lodowisko. Planuj¹c jakiekolwiek przedsiêwziêcie staramy siê myœleæ w perspektywach kilkunastoletnich po to, aby ka da zainwestowana z³otówka by³a elementem budowy docelowego kszta³tu przedsiêwziêcia. Wiadomo, e zrealizowanie planów nie jest mo liwe korzystaj¹c tylko ze œrodków publicznych. Warto jednak mieæ tego typu plany by sk³adaæ okreœlone bud etu miejskiego wnioski o dofinansowanie, a niewykluczone równie, e niektóre z tych funkcji mog³yby byæ realizowane w ramach ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Ju dziœ pragnê zaprosiæ wszystkich zainteresowanych do korzystania z p³ywalni miejskiej, która w moim przekonaniu bêdzie nie tylko now¹ wizytówk¹ naszego miasta, ale jednoczeœnie miejscem relaksu i odpoczynku dla mieszkañców miasta i gminy Wolsztyn, a tak e gmin s¹siednich- mówi burmistrz Wolsztyna, Andrzej Rogozinski. poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 5 Otwarcie p³ywalni odbêdzie siê 17 grudnia o godzinie dziesi¹tej. Jak ka de oficjalne otwarcie zostanie podzielone na dwie czêœci - czêœæ oficjaln¹, podczas której wyg³oszone zostan¹ przemówienia oraz czêœæ artystyczn¹ sk³adaj¹c¹ siê z ró nego rodzaju pokazów, polegaj¹cych na zaprezentowaniu mo liwoœci i korzyœci p³yn¹cych z zajêæ prowadzonych w wodzie w profesjonalnym wykonaniu. Na uroczystoœæ zosta³o zaproszonych wiele osób, miêdzy innymi wykonawcy obiektu, przedstawiciele stowarzyszeñ, dyrektorzy szkó³ oraz wszystkie osoby, które mia³y wp³yw na powstanie dwupoziomowej p³ywalni. Pierwszy zwi¹zany jest z p³ywaniem, natomiast drugi - z odnow¹ biologiczn¹. Na chwilê obecn¹ do pracy na terenie p³ywalni jest zatrudnionych dwadzieœcia osób. Planuje siê zorganizowaæ, kursy nauki p³ywania, kurs na m³odszych ratowników wodnych, a w przysz³oœci równie, kurs p³etwonurkowy. Na razie zatrudnienie otrzymali ratownicy natomiast co do instruktorów, to ich liczba bêdzie zale na od zapotrzebowania. Nie wiemy jeszcze czy bêdzie to zewnêtrzna firma czy zostan¹ zatrudnieni swoich instruktorów. P³ywalnia bêdzie funkcjonowa³a pod nazw¹ P³ywalnia Miejska w Wolsztynie. Nie posiada na razie swojego logo, gdy komisja uzna³a, e aden z proponowanych konkursowych logotypów nie spe³ni³ oczekiwañ organizatora P³ywalnia jest pierwsz¹ tego typu placówk¹ na naszym terenie i bêdzie otwarta w godzinach od 6 rano do 22- informuje kierownik basenu Pawe³ Gmerek D ulia Czy reforma s³u by zdrowia jest potrzebna? Wpoprzednich numerach na szej gazety po ruszaliœmy temat prywatyzacji szpitali, który jest ostatnio na ustach wszystkich i wywo³uje wiele kontrowersji wœród opinii publicznej. Zapytaliœmy o zdanie Przewodnicz¹cego Rady Powiatu, Jana Kozio³ka co s¹dzi o reformie s³u by zdrowia proponowanej przez rz¹d, jakie niesie ze sob¹ korzyœci, i jakie zagro enia oraz czy Polacy powinni wypowiedzieæ siê w tej sprawie w ogólnokrajowym referendum- Wg mnie reforma s³u by zdrowia jest konieczna, wrêcz niezbêdna, ale.. Do reformy s³u by zdrowia potrzebne s¹ rozwi¹zania, o których Rz¹d nie wspomina, a mianowicie: koszyk us³ug i rejestr us³ug medycznych i pewnoœæ, e szpitale zagwarantuj¹ lepsz¹ jakoœæ leczenia. Istnieje niebezpieczeñstwo, e szpital jako spó³ka prawa handlowego skupia³by siê na wypracowaniu zysku/ takie jest ustawowe za³o enie spó³ki/, a nie na leczeniu w³aœnie lub nawet likwidacji tych oddzia³ów, które nie wypracowa³yby zysku i to mog³yby w konsekwencji obci¹ aæ bezpoœrednio pacjenta. Musimy zdaæ sobie sprawê równie z faktu /o czym mówi Rz¹d/, e czêœæ szpitali po przekszta³ceniu upadnie. Proponowana ustawa przewiduje obligatoryjnoœæ przekszta³ceñ szpitali w spó³ki prawa handlowego, czemu jestem przeciwny. O przekszta³ceniu szpitali winny decydowaæ w³adze samorz¹dowe po szerokiej, autentycznej konsultacji spo³ecznej. No i oczywiœcie jeœli mia³oby dojœæ do przekszta³cenia szpitali to uwa am, e powinna byæ spó³ka z udzia³em wszystkich samorz¹dów wchodz¹cych w sk³ad Powiatu Wolsztyñskiego. D ulia

6 str. 6 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Wolsztyn. Rekonstrukcja wydarzeñ sprzed 90. lat Walki zbrojne na ulicach Wolsztyna Zakrojone na szerok¹ skalê obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego- to w³aœnie to, co ju dzieje siê w Wolsztynie. Co w tych rocznicowych obchodach niezwyk³ego? Otó choæby to, e ka - dy w programie bêdzie móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Przedstawienia, filmy, wystawy i historyczna rekonstrukcja na ulicach miasta- to tylko niektóre z wydarzeñ. tentycznej postawy patriotycznej.- mówi M. Myczka. Co w grudniu? Jeszcze w tym roku, w grudniu, na ulicach miasta Wolsztyn ustawione bêd¹ na rogatkach ulicy 5 Stycznia tablice wyjaœniaj¹ce pochodzenie nazwy ulicy. Wolsztyñski Dom Kultury zaprosi w grudniu na sztukê teatraln¹ w wykonaniu zespo³u teatralnego Wisus oraz na filmy o Powstaniu Wielkopolskim, które wyœwie- skich szkó³ ponadgimnazjalnych. - Inscenizacja to pochodna wydarzeñ historycznych i czêœæ Swaty Pana Zag³oby Podbili serca widzów! Pi¹tego grudnia w sali widowiskowej Wolsztyñskiego Domu Kultury odby³o siê przedstawienie teatralne pod tytu³em Zag³oba swatem Henryka Sienkiewi cza. 18 marca tego roku powo³any zosta³ przez burmistrza Andrzeja Rogoziñskiego i prezesa Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego Zbigniew Kowalewicza Komitet Honorowy Obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Komitet pracuje nad niezwyk³ymi wydarzeniami, jakie czekaj¹ nas w Wolsztynie z okazji obchodów 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, którego g³ówne, oficjalne obchody zaplanowane s¹ na 4 i 5 stycznia 2009r. Si³a sprawcza Praca komitetu nad poszczególnymi punktami planu obchodów 90. Rocznicy Powstania trwa od kilku miesiêcy powoli zbli aj¹c siê do kulminacyjnych wydarzeñ rocznicowych. - Si³¹ sprawcz¹ powstania komitetu i planów obchodów rocznicy jest burmistrz Andrzej Rogoziñski, Jego rola jest tu nie do przecenienia, bo to dziêki niemu, jego woli i zaanga owaniu oraz nieustannemu wsparciu finansowemu realizujemy swoje za³o enia. Pomoc ze strony Andrzeja Rogoziñsiego to nie tylko dzia³ania z racji pe³nionej funkcji, ale au- tlane bêd¹ w Sali widowiskowej WDK. 30 grudnia 2008 r odbêdzie siê uroczyste nadanie imienia Powstañców Wielkopolskich rondu w Karpicku. To jednak nie wszystko, bo obchody 90. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego potrwaj¹ do kwietnia 2009 roku. Walki na ulicach Wolsztyna Znamiennym bêdzie dzieñ 4 stycznia 2009 roku, kiedy to odbêdzie siê Msza Œw. w intencji Powstañców Wielkopolskich. Nastêpnie w godzinach odbêdzie siê rekonstrukcja Walk Powstañczych, które przygotowa³o m.in. Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzib¹ w Drzonowie. Wspó³dzia- ³aæ w tym przedsiêwziêciu bêdzie grupa rekonstrukcyjna 3 Bastion z Poznania oraz piêædziesiêciu wolontariuszy, uczniów wolsztyñ- w³asnej twórczoœci, za pomoc¹ której, na w¹skiej przestrzeni bêdzie mo na pokazaæ wiêcej z ówczesnych wydarzeñ. Od strony historycznej rekonstrukcja opatrzona bêdzie komentarzem Anny Orzechowskiej, a od strony militarnej Piotra KaŸmierczaka.- informuje Maciej Myczka. Obchody a do kwietnia 5 stycznia 2009 r bêdzie mia- ³o miejsce z³o enie wi¹zanek kwiatów pod tablicami i na grobach powstañców, odbêdzie siê równie uroczysta Sesji rady Miejskiej w Wolsztynie oraz uroczystoœæ nadania imienia Powstañców Wielkopolskich Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie. 7 stycznia 2009 r na godzinê zaprasza Muzeum Ro ka na wystawê Broñ Powstañców Wielkopolskich po³¹czona z prelekcj¹ dr W³odzimierza Kwaœniewicza- Dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie. Równie w styczniu bêdzie mia³a miejsce wycieczka do Muzeum Powstania na Odwachu w Poznaniu dla laureatów konkursów oraz rajd harcerski Powstaniec Podsumowanie obchodów rocznicy Powstania nast¹pi w lutym 2009 r. W marcu zaplanowano Sympozjum Naukowe podsumowuj¹ce obchody Powstania Wielkopolskiego, które odbêdzie siê w Obrze. Odbêdzie siê równie Sesja Naukowa Zaanga owanie duchowieñstwa wielkopolskiego w Powstaniu Wielkopolskim. W kwietniu, ka dy kto chce, bêdzie móg³ wyruszyæ na wycieczkê rowerow¹ szlakiem walk powstañczych. Zorganizowali je uczniowie z Technikum Informatycznego z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie wraz z nauczycielem jêzyka polskiego Januszem Mrozkowiakiem, który by³ jego pomys³odawc¹. Przedstawienie by³o warunkiem zak³adu pomiêdzy uczniami a nauczycielem. Uczniowie klasy 3 ti byli przekonani, e panu Januszowi nie uda siê u³o yæ kostki rubika w trzy minuty. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu u³o y³ j¹.. w dwie minuty:)! Przegrani musieli obiecaæ, ze wezm¹ udzia³ w przedstawieniu i dotrzymali s³owa! Nie oby³o siê bez wielu ciekawych postaci- Zag³oba (Aleksander Wróblewicz), Oliwius ( Bartosz Dulat), Zaremba (Mariusz Przyby³a), Cyprian (Janusz Mrozkowiak), Marcjanna (Agnieszka Korbanek), Weronika (Klaudia Utrata) i Zofia ( Joanna Jurga). Na wystêp przybyli uczniowie z Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Oryginalne rekwizyty oraz historyczne stroje zwraca³y uwagê licznie zgromadzonej publicznoœci i wprowadza³y w niezwyk³y klimat. Aktorzy trafili do serc widzów i zostali nagrodzeni wspania³ymi gromkimi brawami. D ulia

7 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 7 GroŸny wypadek w Buczu Do groÿnego w skutkach wypadku dosz³o w pi¹tkowy wieczór w Buczu. - W pi¹tek, 28 listopada, ok.godz. 21:00 na ul. Kasztanowej w Buczu kieruj¹cy Oplem Corsa 19-letni mieszkaniec Przemêtu z nieustalonych przyczyn zjecha³ na prawe pobocze, uderzy³ w znak drogowy a nastêpnie w s³up trakcji elektrycznej. W wyniku zdarzenia kieruj¹cy oraz troje nastoletnich pasa erów zostali ranni. Bezpoœrednio po zdarzeniu przewieziono ich do szpitali w Koœcianie i Wolsztynie, gdzie udzielono im niezbêdnej pomocy medycznej. Okolicznoœci i przyczyny zdarzenia wyjaœniane bêd¹ w trakcie prowadzonego przez tutejsza Komendê Powiatow¹ Policji postêpowania.- informuje rzecznik prasowy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Alkoholowa kradzie w Wolsztynie Zatrzymano amatora wysokoprocentowych napojów, po tym jak zapomnia³ zap³aciæ za wódkê zabran¹ ze sklepowej pó³ki. - W czwartek, 27 listopada, ok.godz. 14:00 dy- urny wolsztyñskiej jednostki odebra³ zg³oszenie o kradzie y butelki wódki dokonanej przez jednego z klientów w markecie Biedronka przy ul. Dworcowej w Wolsztynie. Po przyjeÿdzie na miejsce okaza³o siê, e sprawc¹ kradzie y jest znany stró om prawa mieszkaniec Wolsztyna, który ju wczeœniej dopuszcza³ siê podobnych czynów. Wolsztynianin odpowiedzia³ za pope³nione wykroczenie w postêpowaniu mandatowym.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Potr¹cenie pieszego w Komorowie W podwolsztyñskim Komorowie dosz³o do potr¹cenia pieszego. - W czwartek, 27 listopada, ok.godz. 18:00 w Komorowie kieruj¹cy Renaultem 19 wolsztynianin potr¹ci³ przechodz¹cego przez jezdniê mê czyznê (równie mieszkañca Wolsztyna), który w wyniku uderzenia dozna³ ogólnych pot³uczeñ. Sprawca zosta³ ukarany mandatem karnym. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Nowa Wieœ Zgin¹³ pod ko³ami TIR-a Do tragicznego w skutkach wypadku dosz³o na ul. Przemêckiej w Nowej Wsi. Na skutek odniesionych obra eñ œmieræ poniós³ uczestnicz¹cy w zdarzeniu 84- letni rowerzysta. W ostatnim czasie dosz³o ju do czterech wypadków, w którym zginêli ludzie. Pierwszy mia³ miejsce w Przemêcie, 5 paÿdziernika- zgin¹³ 20- letni mieszkaniec Bucza, drugi 14 paÿdziernika na trasie Powodowo- odyñ, zgin¹³ 66- letni mieszkaniec Zawady. Trzeci w którym zginê³o dwoje osiemnastolatków, wydarzy³ siê 4 listopada. Czwarty na pocz¹tku grudnia w Nowej Wsi. Wjecha³ pod TIR-a - W œrodê, 3 grudnia, ok. godz. 08:30 na ul. Przemêckiej w Nowej Wsi 56-letni mieszkaniec tej miejscowoœci kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³owym marki VOLVO potr¹ci³ wyje d aj¹cego z posesji rowerzystê, który upadaj¹c na jezdniê przewróci³ siê wprost pod ko³a pojazdu i zosta³ przejechany.- informuje rzecznik prasowy Komedy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk letni rowerzysta zmar³ po przewiezieniu do szpitala w Wolsztynie na skutek rozleg³ych obra eñ. Na polecenie Prokuratora Rejonowego w Wolsztynie zw³oki zosta³y zabezpieczone do badañ sekcyjnych. Okolicznoœci i przyczyna zdarzenia wyjaœniane bêd¹ podczas prowadzonego w tej sprawie postêpowania. - informuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Tragiczny bilans Bilans ofiar œmiertelnych wypadków na drogach powiatu wolsztyñskiego wzrós³ do dziewiêciu osób, w analogicznym czasie, rok temu by³o piêæ ofiar. Statystyki zatrwa aj¹. Wróci³ za wiêzienne mury Przestêpca ukry³ siê pod pod³og¹ Policjanci Sekcji Kryminalnej Ko mendy Powiato wej Policji w Wolsztynie zatrzymali przestêpcê poszukiwanego przez S¹d Okrêgowy w Poznaniu. 48- letni Jan Œ. by³ poszukiwany listem goñczym w zwi¹zku z tzw. niepowrotem do Zak³adu Karnego, w którym odbywa³ karê pozbawienia wolnoœci. Czynnoœci trwa³y kilka miesiêcy - Od oko³o miesi¹ca funkcjonariusze Sekcji Kryminalnej wolsztyñskiej jednostki poszukiwali 48-letniego mieszkañca Wolsztyna ukrywaj¹cego siê przed wymiarem sprawiedliwoœci po tym, jak w ostatnich dniach paÿdziernika nie powróci³ z trwaj¹cej miesi¹c przepustki. Jak wynika³o z poczynionych przez policjantów ustaleñ zbieg móg³ ukrywaæ siê w domu swojej matki na terenie powiatu grodziskiego. W nied³ugim czasie informacje te znalaz³y swoje potwierdzenie, jak siê bowiem okaza³o kryminalni zastali poszukiwanego mê - czyznê pod wskazanym adresem. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskij komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Po niemal dwóch godzinach - Mê czyzna nie przeczuwaj¹c niczego krz¹ta³ siê po obejœciu, jednak gdy tylko zobaczy³ zbli aj¹cy siê samochód wbieg³ do domu. Policjanci natychmiast obstawili budynek i rozpoczêli jego przeszukiwanie. Czynnoœci te pomimo kilkukrotnego powtórzenia nie przynosi³y rezultatu - mê czyzna jakby zapad³ siê pod ziemiê. Po niemal dwóch godzinach prowadzonych czynnoœci policjanci us³yszeli odg³osy stukania dobiegaj¹ce z poddasza budynku. Weszli tam i sprawdzaj¹c ka dy k¹t odnaleÿli urz¹dzon¹ pod pod³og¹ skrytkê.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. Wróci³ za wiêzienne mury - Mê czyzna zamaskowa³ sw¹ kryjówkê deskami pod³ogowymi, kartonami i kocami znajduj¹cymi siê na strychu. Nieustêpliwoœæ i doœwiadczenie policjantów prze³o y³o siê na koñcowy efekt, którym by³o zatrzymanie przestêpcy. Natychmiast zosta³ obezw³adniony a nastêpnie doprowadzony do wolsztyñskiej jednostki sk¹d wróci³ za wiêzienne mury.- st. sier. Wojciech Adamczyk. Kolizja drogowa w Kie³pinach Zbyt ma³a odleg³oœæ od poprzedzaj¹cego pojazdu by³a przyczyn¹ kolizji do której dosz³o w Kie³pinach. - W poniedzia³ek, 1 grudnia, ok.godz. 17:30 w Kie³pinach kieruj¹ca Renaultem Clio 20-letnia mieszkanka Tuchorzy nie zachowa³a bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego j¹ samochodu marki Skoda w wyniku czego najecha³a na ty³ pojazdu. Oboje kieruj¹cy byli trzeÿwi, nie odnieœli obra eñ. Kieruj¹ca Renaultem za spowodowanie kolizji zosta³a ukarana mandatem karnym. - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. Udaremnili mu dalsz¹ jazdê Zatrzymany do rutynowej kontroli mê czyzna nie posiada³ uprawnieñ do kierowania. Obowi¹zywa³ go s¹dowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. - We wtorek, 2 grudnia, ok. godz. 16:00 na ul. eromskiego w Wolsztynie policjanci wolsztyñskiej drogówki zatrzymali do kontroli kieruj¹cego Fordem Ka 26-letniego mieszkañca powiatu miêdzychodzkiego. Funkcjonariusze nie mieli zastrze eñ do stanu trzeÿwoœci mê czyzny, jaki i do stanu technicznego auta. Jak siê jednak okaza³o sam fakt kierowania by³ sprzeczny z prawem poniewa obowi¹zywa³ go s¹dowy zakaz kierowania pojazdami. Mê czyÿnie udaremniono dalsz¹ jazdê. Za pope³nione przestêpstwo grozi mu kara pozbawienia wolnoœci do 3 lat. - informuje rzecznik prasowy komendy st. post. Wojciech Adamczyk. Wypadek w Chobienicach Na drodze miêdzy Chobienicami a Zb¹szyniem dosz³o do wypadku samochodowego. Zdarzenie mia³o miejsce w sobotê, 22 listopada, oko³o godziny 12:42. - Do zdarzenia zadysponowano zastêp JRG Wolsztyn i OSP Chobienice. Dzia³ania polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Zespó³ karetki pogotowia Ratunkowego z miejscowoœci Zb¹szyñ udzieli³ pomocy poszkodowanemu przed przybyciem zastêpów Stra y Po arnej. Dalsze dzia³ania zastêpów polega³y na kierowaniu ruchem do czasu przybycia na miejsce Policji. Zniszczeniu uleg³ samochód dostawczy marki Mercedes Sprinter ci¹gn¹cy przyczepê typu laweta.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra- y po arnej.

8 str. 8 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Przemêt Za zas³ugi dla obronnoœci pary wychowa³y po trzech synów, którzy odbyli s³u bê wojskow¹. - informuje gmina Przemêt. Uroczystoœæ wrêczenie medali odby³a siê 26 listopada 2008 r. w Urzêdzie Gminy Przemêt. Odznaczenia wrêczyli Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ z Nowego Tomyœla pp³k Czes³aw Boguski, Wójt Gminy Przemêt Dorota Gorzelniak, Przewodnicz¹cy Uroczyste otwarcie kompleksu boisk Orlik 2012 na starcie! Dwudziestego szóstego listopada, o godzinie szesna stej przy Zespole Szkó³ Zawodowych w Wolsztynie odby³o siê uroczyste otwarcie kompleksu boisk stworzonych w ramach rz¹dowego projektu Moje Boisko- Orlik Uroczystoœæ rozpocz¹³ Mazurek D¹browskiego odegrany przez Powiatow¹ Wolsztyñsk¹ Orkiestrê Dêt¹, po którym wci¹gniêto flagi na maszty oraz zapalono symboliczny znicz. Nastêpnie przeciêto bia³o- czerwon¹ wstêgê na znak otwarcia Orlika. Z tej okazji zosta³o zaproszonych wielu goœci, wœród nich byli miêdzy innymi: Jakub Rutnicki- Pose³ na Sejm RP, Tomasz Wiktor- Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, Monika Duch z Urzêdu Wojewódzkiego w Po- Decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej trzem rodzinom z terenu gminy Przemêt zosta³y nadane srebrne medale Za zas³ugi dla obronnoœci kraju. - Medalami wyró nieni zostali Pañstwo W³adys³awa i Mieczys³aw Drótkowscy z Bucza, pañstwo Irena i Franciszek Kaczmarek z Solca oraz Pañstwo Mieroniega i Franciszek KaŸmierczak z Popowa Starego. Wszystkie Rady Gminy Przemêt Zenon Klecha. Uroczystoœæ prowadzi³ Leszek Anglart. fot. UG Przemêt S AWA DOM PRZED- POGRZEBOWY Budowa Domu Przedpogrzebo wego na nowym cmentarzu w S³awie dobiega koñca. Obecnie trwaj¹ prace wykoñczeniowe wewn¹trz i wyk³adanie kostki brukowej przed budowl¹. S¹ ju na miejscu ch³odnie, w których bêd¹ przechowane zw³oki oczekuj¹ce na pochówek, jednoczeœnie mog¹ oczekiwaæ cztery, po dwie w ka dej ch³odziarce. S¹ to hermetyczne pomieszczenia zamykane z zewn¹trz, pomyœlano równie o tym, e gdyby ktoœ nie do koñca wybra³ siê na tamten œwiat to ma mo liwoœæ otwarcia od wewn¹trz, znajduje siê tam oœwietlony na zielono przycisk. Zdaniem wykonawcy za dwa tygodnie obiekt mo e byæ oddany do u ytku. Z. Komolka znaniu, Przemys³aw Pacia- Wicewojewoda Wielkopolski i Przemys³aw Smulski- Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Po uroczystym przeciêciu wstêgi proboszcz S³awomir Majchrzak poœwiêci³ boisko. Po powitaniu wszystkich goœci przez Starostê Ryszarda Kurpa przyszed³ czas na okolicznoœciowe przemówienia, gratulacje i podziêkowania. Burmistrz Wolsztyna, Andrzej Rogozinski oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Krzysztof Lisiewicz równie z³o yli z tej okazji serdeczne gratulacje Staroœcie Wolsztyñskiemu Ryszardowi Kurpowi oraz Janowi Kozio³kowi Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu Wolsztyñskiego Z okazji oddania do u ytku kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko- Orlik 2012 w Wolsztynie sk³adamy serdecz- ne gratulacje i wyrazy uznania za realizacjê tak potrzebnej spo- ³eczeñstwu inwestycji. Jesteœmy przekonani, e nowy obiekt przyczyni siê do wzrostu zainteresowania dzieci i m³odzie y czynnym uprawianiem sportu, co z pewnoœci¹ bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na ich zdrowie i proces wychowawczy m³odego pokolenia. Powsta³y kompleks boisk sportowych s³u yæ bêdzie równie wszystkim mieszkañcom Wolsztyna i s¹siednich miejscowoœci, stwarzaj¹c mo liwoœæ korzystania z aktywnych form wypoczynku (...) Uroczystoœæ zakoñczy³ pierwszy rozegrany mecz z historycznym dla boiska kopniêciem pi³ki przez pos³a na Sejm, Jakuba Rutnickiego. D ulia

9 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 9 Po ar kot³owni w T³okach Interwencja stra y po- arnej sta³a siê konieczna gdy to wybuch³ po ar kot³owni pieczarkarni w T³okach. Do zdarzenia dosz³o w niedzielê, 23 listopada oko³o godziny 04:15 nad ranem. - Zastêp Jednostki Ratowniczo- Gaœniczej Wolsztyn zadysponowano do po- aru w kot³owni przy pieczarkarni. Dzia³ania zastêpu polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu dop³ywu pr¹du oraz podania jednego pr¹du wody w natarciu na pal¹ce siê drewno ko³o pieca. Nastêpnie przyst¹piono do gaszenia pal¹cego sie drewna. Kieruj¹cy w trakcie prowadzenia dzia³añ ze wzglêdu na du e zadymienia poprosi³ o zadysponowanie samochodu z turbowentylatorem w celu skutecznego oddymienia pomieszczenia. Po ugaszeniu i oddymieniu pomieszczenia przyst¹piono do wynoszenia nadpalonego drewna. Nadpaleniu uleg³ opa³ sk³adowany obok pieca, folie ocieplenia komina oraz drzwi wejœciowe. W dzia³aniach u ywano aparatów ochronnych dróg oddechowych. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej stra y po arnej. W³amania i uszkodzenia pojazdów Nieznani sprawcy dokonali uszkodzeñ kilku pojazdów i w³amania do kilku nastêpnych. - W miniony weekend (29-30 listopada) w Wolsztynie odnotowano cztery uszkodzenia oraz trzy w³amania do pojazdów, w wyniku których nieznani sprawcy dokonali kradzie y znajduj¹cego siê wewn¹trz wyposa enia oraz pozostawionych tam przedmiotów, m.in. radioodtwarzaczy, nawigacji samochodowej, panelu klimatyzacji i wiertarek. Do zdarzeñ w ka dym z powy szych przypadków dosz³o w godzinach wieczorowo-nocnych.- informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, st. sier. Wojciech Adamczyk. - Postêpowania w tych sprawach prowadzi tutejsza jednostka. Ewentualnych œwiadków mog¹cych przyczyniæ siê do ustalenia sprawców opisywanych przestêpstw prosimy o kontakt pod numerem telefonu lub apeluje st. sier. Wojciech Adamczyk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. STARE STR CZE Uzdrowicielka z Chorwacji okrad³a kobietê Do z³odziejstwa do sz³o oko³o godziny letnia ko bieta by³a w tym czasie sama w domu, syn z synow¹ wyjechali na zakupy, i wtedy do drzwi zapuka³a kobieta przedstawi³a siê jako uzdrowicielka z Chorwacji. Powiedzia³a kobiecie, e w tym domu wydarzy siê wiele z³ego a ona mo e temu zapobiec. Nastêpnie urz¹dzi³a wymyœlny z³odziejski spektakl. Poprosi³a o œwie e jajko i pieni¹dze kobieta przynios³a banknot 10 z³otowy, by³ za ma³y do³o y³a 20 z³, które nastêpnie zawinê³a w rêcznik rozgniot³a i na dowód wyjê³a czarnego paj¹ka. Starsza kobieta bar- dzo siê tym przerazi³a i uwierzy³a w to co mówi szamanka. Dar uzdrawiania i jasnowidzenia odziedziczy³a po swym ojcu co y³ 120 lat i te uzdrawia³, wyjaœni³a. Nastêpnie uklêk³a przed obrazem i siê modli³a, w czasie modlitwy kaza³a przysiêgaæ kobiecie, e nie ma ju adnych pieniêdzy. Przera ona g³êboko wierz¹ca starsza osoba nie chcia³a k³amaæ i przynios³a wszystkie swoje oszczêdnoœci 700 z³otych.,,uzdrowicielka zapewni³a 81 latkê, e nie zamierza zabieraæ jej pieniêdzy. Poprosi³a o przyniesienie czarnego swetra, który mia³ dope³niæ rytua³u. Wszystkie pieni¹dze zawinê³a teraz w³aœnie w odzie i tak ukryte musz¹ poczekaæ przez trzy dni, co zapewni ofierze zdrowie na d³ugie lata. Po czym oszustka pospiesznie opuœci³a dom. Starsza kobieta dopiero po jej wyjœciu zrozumia³a, e pad³a ofiar¹ przestêpstwa, rozwinê³a sweter niestety pieni¹dze siê ulotni³y. W tym czasie wróci³ syn i zawiadomi³ policjê.,,uzdrowicielki nie uda³o siê ju jednak zatrzymaæ. Z. Komolka Grozi mu do piêciu lat Zatrzymany z³odziej lusterek Wnocy z 22 na 23 listopada zatrzymano sprawcê kradzie y wk³adów lusterek dziewiêciu aut zaparkowanych na osiedlowych parkingach w Wolsztynie. Dochodzenie w tej sprawie wyjaœni czy zatrzymany 29-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa ma zwi¹zek z podobnymi kradzie ami dokonanymi w Wolsztynie w po³owie paÿdziernika. - W póÿnych godzinach nocnych policjanci patroluj¹cy rejon ulicy Kusociñskiego w Wolsztynie zauwa yli, e w jednym z zaparkowanych aut zdemontowane zosta³y wk³ady lusterek. Poniewa do podobnych zdarzeñ dosz³o w po³owie ubieg³ego miesi¹ca wtedy ³upem z³odzieja pad³y wk³ady z kilkunastu samochodów policjanci skontrolowali pojazdy zaparkowane na tej i kilku przyleg³ych ulicach. To pozwoli³o na ujawnienie kolejnych dwóch samochodów pozbawionych wk³adów lusterek.- informuje rzecznik prasowy wolsztyñskij komendy. Podejrzane zachowanie - W porozumieniu z pozosta- ³ymi patrolami niezw³ocznie rozpoczêto penetracjê rejonu osiedla Zjednoczenie i pozosta³ej czêœci miasta. Po krótkim czasie na ulicy Komorowskiej zauwa ono mê czyznê id¹cego chodnikiem w kierunku parkingów przy pobliskim motelu. Mê czyzna zachowywa³ siê bardzo podejrzanie i zdradza³ du ¹ nerwowoœæ. Jak t³umaczy³ wraca³ z dyskoteki, jednak e policjanci nie daj¹c mu wiary sprawdzili jego dane w systemie informatycznym. Tu okaza³o siê, e 29-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa ma na swoim koncie szereg przestêpstw, w tym miêdzy innymi kradzie y i w³amañ, za które kilka lat spêdzi³ w wiêzieniu. Mê czyzna nie potrafi³ wyjaœniæ w jaki sposób przyjecha³ do Wolsztyna. - informuje st. sier. Wojciech Adamczyk. Nie pomog³o t³umaczenie - Pocz¹tkowo t³umaczy³, e przyjecha³ razem ze znajomymi Fiatem 126p a nastêpnie, e sam Oplem Vectra. Bardzo szybko ustalono, e mija siê z prawd¹, poniewa nieopodal miejsca w którym zosta³ zatrzymany ujawniono Renaulta Laguna, którego okaza³ siê w³aœcicielem. Wewn¹trz auta znajdowa³y siê wk³ady lusterek z 9 samochodów, narzêdzia niezbêdne do ich demonta u i dokumenty poœwiadczaj¹ce sprzeda czêœci samochodowych na poznañskiej gie³dzie. Mê czyznê zatrzymano w policyjnym areszcie. Prowadzone w tej sprawie dochodzenie wyjaœni czy mia³ on zwi¹zek z kradzie ami dokonanymi w po³owie paÿdziernika. Za pope³nione przestêpstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolnoœci.- st. sier. W. Adamczyk. W³amywacz z Sulechowa Na poczatku grudnia, policjanci Komendy Miejskiej Policji w Zieloej Górze, zatrzymali 27-letniego Jaros³awa C., mieszkañca Sulechowa, który na terenie jednego z zielonogórskich marketów ukrad³ 2 laptopy i kamerê. - Mê czyzna wy³ama³ zawiasy w trzech plastikowych opakowaniach, z których nastêpnie ukrad³ kamerê JVC i dwa laptopy. Wartoœæ skradzionego towaru oszacowano na ponad 4 tys. z³. W wyniku dzia³añ operacyjnych mê czyzna zosta³ zatrzymany w policyjnej izbie zatrzymañ. Policjanci sprawdzaj¹ czy 27-letni mê czyzna nie jest sprawc¹ tak e innych, podobnych kradzie y. Za kradzie z w³amaniem grozi mu kara pozbawienia wolnoœci od roku do 10 lat. - Informuje rzecznik prasowy zielonogórskiej komendy. Po ar domu w W¹chabnie Nieszczelny przewód kominowy by³ najprawdopodobniej przyczyn¹ po aru budynku mieszkalnego. Po ar mia³ miejsce w W¹chabnie w sobotê, 27 listopada oko³o godziny Dy urny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzyma³ zg³oszenie o po arze w budynku mieszkalnym. Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Kopanica, OSP Siedlec oraz JRG Wolsztyn. Dzia³ania zastêpów polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu zasilania w energiê elektryczn¹, podaniu 2 pr¹dów wody; jeden do œrodka obiektu drugi z drabiny na zewn¹trz obiektu. Po ar powsta³ w drewnianym stropie budynku mieszkalnego. W momencie dojazdu zastêpów osoby zamieszkuj¹ce budynek ewakuowa³y siê z obiektu. Nastêpnie ratownicy w celu dotarcia do Ÿród³a ognia rozebrali czêœæ stropu nad jednym z pomieszczeñ. Ratownicy pracowali w sprzêcie ODO a pomieszczenia oddymiano z u yciem turbowentylatora. Na miejsce zdarzenia zadysponowano Pogotowie Energetyczne w celu odciêcia zasilania g³ównego w energiê elektryczn¹ oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania oceny stanu technicznego budynku. W trakcie oglêdzin budynku przedstawiciel nadzoru budowlanego zabroni³ dalszej eksploatacji budynku. Na miejsce zdarzenia przyby³ V-ce Wójt Hieronim Birk. W wyniku po aru spaleniu uleg³: drewniany strop i belki konstrukcji dachu. Przypuszczaln¹ przyczyn¹ powstania po aru by³ nieszczelny przewód kominowy.- informuje rzecznik stra y po arnej kpt. S. Snita.

10 str. 10 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Nowy Bucz Œmieræ pod rozrzutnikiem Wolsztyn Po ar w internacie Ewakuacja, przeszu kanie, ewakuacja za pomoc¹ podno œnika- tak wyglada³ scenariusz wydarzeñ z czwartku 27 listopada br., kiedy to w pomieszczeniach internatu Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych odby³y siê æwiczenia ratownoczo- gaœnicze stra y po- arnej. - Dy urny Powiatowego Stanowiska Kierowania otrzyma³ informacjê o po arze w pokoju w Internacie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Profilowanych mieszcz¹cego siê w obiektach Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Po analizie zg³oszenia dy urny na miejsce po aru zadysponowa³ samochód gaœniczy i samochód z podnoœnikiem hydraulicznym z JRG Wolsztyn.- informuje kpt. S³¹womir Œnita. Po ar na pierwszym piêtrze - Dowódca zastêpu który dotar³ na miejsce stwierdzi³, e pali siê wyposa enie pokoju na pierwszym piêtrze, prowadzona jest ewakuacja mieszkañców internatu. Po przeliczeniu osób stwierdzono brak 2 uczniów. - relacjonuje przebieg æwiczeñ rzecznik prasowy wolsztyñskich stra aków, kpt. S³awomir Œnita. oraz Pogotowie Ratunkowe. W celu organizacji ruchu na drogach dojazdowych, do dzia³añ skierowano funkcjonariuszy policji. W momencie odnalezienia 2 osób poszkodowanych, przeprowadzono ich ewakuacjê z wykorzystaniem podnoœnika hydraulicznego i przekazano obs³udze karetki pogotowia.- mówi S. Œnita. Do tragicznego wy padku dosz³o w czwartek, 27 li stopada oko³o godziny 11:29 w Buczu Nowym. Zastêp Ochotniczej Stra y Po arnej z Bucza zadysponowano do osoby uwiêzionej pod maszyn¹ rolnicz¹- rozrzutnikiem. - Dzia³ania zastêpu OSP Bucz polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Po przyjeÿdzie zastêpu na miejsce zdarzenia przyduszona osoba by³a ju wyci¹gniêta spod rozrzutnika przez okolicznych mieszkañców. Na miejsce zdarzenia przyby³ lekarz rodzinny z Oœrodka Zdrowia w Buczu, który wraz z jednym z s¹siadów przeprowadza³ resuscytacjê kr¹ eniowo-oddechow¹. Po przyjeÿdzie karetki pogotowia lekarz z pogotowia stwierdzi³ zgon osoby poszkodowanej.- informuje rzecznik wolsztyñskiej stra y, ktp. S³awomir Œnita. - Przyczyn¹ powstania zdarzenia by³o niezabezpieczenie rozrzutnika jednoosiowego podczas przeprowadzania prac naprawczych przez w³aœciciela. W tylnej czêœci rozrzutnika znajdowa³ siê obornik, który prawdopodobnie spowodowa³ przechylenie siê rozrzutnika przyduszaj¹c tym samym w³aœciciela przeprowadzaj¹cego prace naprawcze. Miejsce zdarzenia by³o równie zabezpieczane przez funkcjonariuszy Policji do czasu przyjazdu prokuratora i grupy dochodzeniowo-œledczej.- informuje rzecznik. fot. PPSP Cel æwiczeñ Celem æwiczeñ by³o sprawdzenie umiejêtnoœci przyjêcia informacji o zagro eniu, doskonalenie procedur zawartych w planach ratowniczych, sprawdzenie czasów alarmowania i dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia, sprawdzenie i zapoznanie siê z drogami dojazdowymi do obiektu, sprawdzenie realnoœci opracowanych sposobów postêpowania na wypadek powstania po aru, doskonalenie umiejêtnoœci wspó³dzia³ania zastêpów OSP, PSP oraz s³u b wspó³dzia³aj¹cych, zapoznanie siê i sprawdzenie w praktyce zaopatrzenia wodnego, zapoznanie siê æwicz¹cych z charakterystyk¹ obiektu internatu oraz zagro eniami z niego wynikaj¹cymi. - Na zakoñczenie w/w cele æwiczeñ zosta³y omówione z uczestnikami æwiczeñ. Mieszkañcy internatu wzbogacenie o nowe prze ycia mogli wróciæ do swoich pokoi. - informuje kpt. S³awomir Œnita. Wolsztyn Dzieci w wolsztyñskiej Komendzie Dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Wolsztynie z wizyt¹ wœród wolsztyñskich policjantów. We wtorek, 25 listopada, dzieci uczêszczaj¹ce do œwietlicy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie wraz ze swoj¹ opiekunk¹ pani¹ Ma³gorzat¹ Opask¹ odwiedzi³y Komendê Powiatow¹ Policji w Wolsztynie. - Na miejscu mia³y okazjê do przyjrzenia siê pracy wolsztyñskich stró ów prawa oraz zwiedzenia budynku jednostki. Jak zawsze w takich wypadkach najwiêkszym zainteresowaniem cie- szy³a siê pracownia techników kryminalistyki, gdzie ka dy móg³ na w³asne oczy zobaczyæ jak powstaj¹ i jak s¹ utrwalane odciski linii papilarnych, jak powstaj¹ zdjêcia sygnalityczne oraz jakim sprzêtem dysponuje technik udaj¹cy siê na miejsce przestêpstwa. Pytaniom nie by³o koñca a na ka de wyczerpuj¹co i z du ¹ cierpliwoœci¹ odpowiada³ sier ant Micha³ Listopadzki. Dzieci zobaczy³y tak e dy urkê, stanowisko monitoringu miejskiego oraz œwietlicê, w której przechowywany jest sztandar jednostki. - informuje rzecznik prasowy komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Podnoœnikiem z okna - Dzia³ania ratowników skupi- ³y siê na przeszukiwaniu pomieszczeñ i równoczesnemu podawaniu pr¹dów gaœniczych w miejscu po aru. Na miejsce po aru zadysponowano równie zastêpy OSP z Obry, Kêb³owa i Œwiêtna

11 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 11 Dar serca Na pomoc potrzebuj¹cym Ju wkrótce Œwiêta Bo ego Narodzenia. Jest to wyj¹tkowy czas, który spêdzimy w gronie najbli szych nam osób. Ca³ymi rodzinami gromadzimy siê wówczas, przy wspólnym bo onarodzeniowym stole. Niestety, nie u ka dego ten stó³ jest pe³en potraw. Od czwartego do pi¹tego grudnia, w godzinach od dziesi¹tej do dwudziestej m³odzie z inicjatywy Oœrodka Jacek Tobys z ZSOiP- Uwa am, e Œwi¹teczna Zbiórka ywnoœci ma sens, nie robimy tego bezcelowo. Ktoœ z pewnoœci¹ ucieszy siê z tych podarunków. Pomocy Spo³ecznej w Wolsztynie zbiera³a produkty by pomóc potrzebuj¹cym. Œwi¹teczn¹ Zbiórkê ywnoœci organizowano w sklepach Biedronka, Inter Kram i Inter Marche. Koszyki ustawione przy drzwiach sklepowych Jakub Bauta z ZSOiP w Wolsztynie- W Œwi¹tecznej Zbiórce ywnoœci biorê udzia³ po raz pierwszy. Uwa am, e jest to bardzo dobry pomys³. Jak widaæ, koszyki ju siê zape³niaj¹, chocia jesteœmy tu dopiero dwie i pó³ godziny. S¹ ludzie, którzy chêtnie wspomagaj¹ akcjê, ale s¹ i tacy, którzy nie zwracaj¹ na nas uwagi. w b³yskawicznym czasie zape³nia³y siê po brzegi. Proponowanymi produktami by³y: m¹ka, cukier, kasza, ry, makaron, olej, margaryna, przyprawy, s³odycze i inne. To niezwykle szlachetne przedsiêwziêcie cieszy³o siê du- ym zainteresowaniem ludzi. By³ to dowód na to, e nie zostajemy obojêtni wobec osób biedniejszych nie pozwalaj¹c, aby ktokolwiek zasiad³ przy pustym stole. Zbiórka by³a œwietn¹ okazj¹, aby zrobiæ dla innych coœ dobrego, a jak wiadomo- dobre uczynki wracaj¹ do nas i to z podwójn¹ si³¹. D ulia Wolsztyn. Medale Prezydenta RP Œlubujê Ci Wminiony wtorek 2 grudnia br. Burmistrz Wolsztyna odznaczy³ pary ma³ eñskie medalami Prezydenta RP, które w tym roku obchodzi³y jubileusz 50-lecie po ycia ma³ eñskiego. Medale otrzymali: Ankiewicz Regina i Zdzis³aw - Wolsztyn, Bemke Zofia i Józef Obra, DroŸdzik Kazimiera i Stanis³aw - Wolsztyn, Hamrol Zofia i Alfons - Nowa D¹browa, Janowska Teresa i Tadeusz Wolsztyn, Jaskulska Teresa i Florian - Œwiêtnio, Kmiecik Cecylia i Ignacy - B³ocko, Kokociñscy Walentyna i Sylwester - Wolsztyn, Kosicka Genowefa i W³adys³aw - Stary Widzim, Krajewscy Anna i Józef - Stary Widzim, Kramarek Krystyna i Kazimierz - Wolsztyn,. Kryœ Zofia i Edmund - Nowa Dabrowa, Kubicka Agnieszka i Kazimierz - Kêb³owo, Kulus Helena i W³adys³aw - Wolsztyn,. Lehmann Irena i Stefan - Wolsztyn, Mania Maria i Stanis³aw - Wolsz- tyn, Matysik Joanna Walerian - Nia³ek Wielki, Mazurek Genowefa i Sylwester - Wolsztyn, Oleszczak Bo ena i Zdzis³aw - Wolsztyn, Olszewska Krystyna i Stanis³aw - Wolsztyn, Pauch Aniela i Tadeusz - Nowe T³oki, Pewniak Barbara i Witold - Obra, Piêtka Regina i Stefan - Nia³ek Wielki, Pig³a Irena i Kazimierz - Obra, Piosik Henryka i Szczepan - Nowy Widzim, Pukacka Irena i Kazimierz - Œwiêtno, Pukacka Krystyna i Wawrzyn - Kêb³owo, Ratajczak Weronika i Brunon - Wolsztyn, Sieracka Stanis³awa i Lech - Wolsztyn, Skorupiñska Agnieszka i Marian - Wroniawy, Szczepaniak Alina i Mieczys³aw - Wolsztyn, Wojtkowiak Eleonora i Kazimierz - Kêb³owo, Wojtkowiak Maria i Józef - Nia³ek Wielki,. Woœkowiak Marianna i W³adys³aw - Nia³ek Wielki, Wyrwa Helena i Maksymilian - Wolsztyn, Ziomek Marta i Leon - Wroniawy, Przekazuj¹c gratulacje z okazji jak e piêknych Z³otych Godów, yczymy Wam drodzy ma³ onkowie, abyœcie dalej szli przez ycie, trzymaj¹c siê mocno za rêce zawsze uœmiechniêci, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuæ. >VŒ< Wroniawy. Nowa sala sportowa Uroczyste otwarcie!!! Weronika Hetman i Anna Napieralska z ZSZ w Wolsztynie. W Œwi¹tecznej Zbiórce ywnoœci bierzemy udzia³ ju drugi raz. W tym roku jest wyj¹tkowo du e zainteresowanie. Ludzie chêtnie wspieraj¹ tê akcjê Ludzie chêtnie brali udzia³ w zbiórce ywnoœci wk³adaj¹c do koszyków rozmaite produkty. Wminiony pi¹tek 5 grudnia br. w Szkole Podstawowej we Wroniawach mia³o miejsce uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali gimnastycznej. PRZYPOMNIJMY Rozpoczê³o siê jesieni¹ 2006 roku, kiedy to zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej firmie Rachbud z Bucza, a w marcu ubieg³ego roku uzyskano pozwolenie na budowê. Dziêki zapisom w uchwale bud etowej na rok 2007, na budowê sali w latach przeznaczone zosta³o 1,1 mln z³ z za³o eniem zrefundowania czêœci wydatków z unijnych programów pomocowych. Wobec ma³o optymistycznych prognoz dotycz¹cych og³oszenia konkursów w tym zakresie i stale rosn¹cych cen towarów i us³ug, w lipcu ubieg³ego roku podjêto decyzjê o og³oszeniu przetargu na wykonawstwo robót. Niestety, cena najkorzystniejszej oferty przekroczy³a mo liwoœci finansowe miejskiego samorz¹du. Po uniewa - nieniu I przetargu, w lutym b.r. og³oszono II przetarg na budowê sali gimnastycznej we Wroniawach i tym razem uda³o siê go rozstrzygn¹æ. W dniu 27 marca 2008 roku Burmistrz Wolsztyna podpisa³ Oficjalnie sala gimnastyczna we Wroniawach zosta³a otwarta. umowê z wy³onionym wykonawc¹, tj. Prywatnym Przedsiêbiorstwem Przygotowania i Realizacji Budownictwa KONTRAKT z Wilkowic k/œwiêciechowy. Wykonawca okreœli³ wartoœæ zadania na 1, 27 mln z³, a termin wykonania na 26 paÿdziernika b.r. i niezw³ocznie przyst¹pi³ do jego realizacji. DO TEJ PORY Z roku na rok, podczas oczekiwania na wybudowanie sali gimnastycznej, zajêcia z wychowania fizycznego dla uczniów wroniawskiej podstawówki odbywa³y siê czasie dobrych warunków atmosferycznych pod chmurk¹, zim¹ natomiast w korytarzu i w zaadaptowanej piwnicy. OD DZIŒ kiedy zakoñczono budowê jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni 413,5 m2, mieszcz¹cego boisko sportowe o wymiarach 12 x 24 m wraz z szatniami, natryskami, toaletami, pokojem trenera, magazynem sprzêtu i pomieszczeniem gospodarczym zajêcia sportowe bêd¹ o wiele atrakcyjniejsze. Obiekt po³¹czony jest ze szko³¹ przeszklonym ³¹cznikiem o konstrukcji metalowej, z którego znajduje siê równie wyjœcie na teren istniej¹cego boiska szkolnego. W celu umo liwienia korzystania z sali przez mieszkañców, wybudowany zosta³ chodnik od strony ulicy Szkolnej, gdzie w przysz³oœci powstanie parking. Zapewne, zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz mieszkañcy Wroniaw, z ca³¹ pewnoœci¹ wi¹ ¹ z nowym obiektem mnóstwo planów; turnieje, spotkania, dodatkowe zajêcia i wiele innych ciekawych pomys³ów które bêd¹ realizowane. yczymy powodzenia. >VŒ<

12 str. 12 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Siedlec Andrzejki pe³ne uœmiechu Andrzejki to jedyny, najbardziej nie zwyk³y i magiczny dzieñ w roku. To w³aœnie wtedy mo emy za pomoc¹ ró nych wró b dowiedzieæ siê co nas spotka w przysz³oœci. Andrzejki g³êboko zakorzeni- ³y siê w naszej tradycji i wci¹ s¹ bardzo popularne. Nazywano je niegdyœ Jêdrzejkami lub Jêdrzejówkami. Dawniej by³o to œwiêto typowo panieñskie, podczas którego m³ode dziewczêta wró y³y sobie imiê przysz³ego mê a. Dzisiaj s¹ przede wszystkim okazj¹ do wspólnej zabawy. W Publicznym przedszkolu w Siedlcu z okazji Andrzejek zorganizowano balik przebierañców, w którym bra- yczenia do Œwiêtego Miko³aja Dzwoni¹ ju dzwoneczki weso³o jest wszêdzie, bo œwiêty Miko³aj do nas dziœ przybêdzie. Idzie dobry œwiêty, uœmiecha siê wko³o grzecznym dzieciom bij¹ serduszka weso³o. Kto z nas nie zna tego weso³ego, grubiutkiego, ubranego na czerwono, starszego pana w czapce z d³ug¹ bia³¹ brod¹? Ka dego roku wszystkie dzieci na ca³ym œwiecie z olbrzymi¹ niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ jego przyjœcia i prezentów które niesie w worku. Dzieci z przedszkola w Siedlcu ju przygotowuj¹ siê z radoœci¹ na jego przybycie. Œpiewaj¹ piêkne piosenki na czeœæ Œwiêtego Miko³aja, recytuj¹ wierszyki i koloruj¹ kredkami kartki z jego wizerunkiem. Na przedszkolnej gazetce jest tak e specjalna miko³ajkowa skarpeta, do której mo na wrzucaæ swoje yczenia. Zapyta³am je, co chcia³aby dostaæ w tym roku od Œwiêtego Miko³aja. D ulia ³y udzia³ wszystkie przedszkolaki. Dziewczynki przebra³y siê za ksiê niczki- mia³y na sobie piêkne sukienki i weso³o wymachiwa³y bajkowymi ró d kami. Oczywiœcie Andrzejki nie mog³y siê odbyæ bez najbardziej popularnych wró b andrzejkowych w których niezbêdna by³a pomoc pañ przedszkolanek. Dzieci wraz ze swoimi paniami wró y³y z butów oraz la³y wosk- ka dy przedszkolak trzyma³ specjalny klucz, nastêpnie z zastygniêtego wosku odczytywano wspólnie co te ka demu przyniesie los. Oprócz nich by³y tak e ró ne konkurencje np. taniec na gazetach w których dzieci chêtnie bra³y udzia³ i zosta³y nagrodzone gromkimi brawami. By³ równie s³odki poczêstunek w postaci ciast upieczonych przez rodziców dzieci, paluszków i mandarynek oraz andrzejkowa dyskoteka. D ulia Zuzia Brud³o od Œwiêtego Miko³aja chcia³aby otrzymaæ piêkne sukienki dla lalek oraz pachn¹ce perfumy. Marysia Lewandowska od Œwiêtego Miko³aja chcia³aby dostaæ trzy lalki- lalkê p³ywaj¹c¹, lalkê na urodziny oraz lalkê œpiewaj¹c¹. Martyna Walczak marzy o lalce Agatce, która œpiewa oraz o domku dla lalek. Julka Netter pragnie, aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ jej w prezencie sukienkê tak¹, jak¹ ma Alicja z bajki. Karolina Cicha chcia³aby otrzymaæ od Œwiêtego Miko³aja konika na biegunach oraz lalkê Barbi. Nikola Niewiadomska pragnie, aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ jej Twistera i pieska. Maciej Wachowski od Œwiêtego Miko³aja chcia³by otrzymaæ samochód sterowany. Roksana Przyby³a marzy o domku dla lalek i Twisterze Paula WoŸna chcia³aby odstaæ od Œwiêtego Miko³aja lalkê, domek dla lalek, telefon, zabawkê- kwiatka który siê rusza i g³owê lalki Barbi do czesania

13 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 13 Jakub Netter od Œwiêtego Miko³aja chcia³by otrzymaæ traktor i przyczepê. Paulina Skibiñska pragnie, aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ jej lalkê i ba³wanka. Marcin Pukacki marzy o skuterze, œcigaczu, harleyu oraz desce na wodê Jakub Tomiak marzy o klockach Lego, deskorolce i karabinie. Konrad uchowski chcia³by, aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ mu sterowany poci¹g wraz z torami i znakami Alicja Matysiak chcia³aby dostaæ do Œwiêtego Miko³aja lakê Barbi, mikrofon, balony i kolorowankê. Micha³ Œmia³ek chcia³by dostaæ od Œwiêtego Miko³aja dostaæ spychacz na pilota. Adrian Dziêcio³ chcia³by dostaæ w prezencie od Œwiêtego Miko³aja Hot Wills Agnieszka Wyrwa od Œwiêtego Miko³aja chcia³aby dostaæ kwiatki w doniczce, kolorowanki, lalkê Barbi i wózek dla lalek Miko³aj Bordych chcia³by, aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ mu deskorolkê, du o balonów, Hot Wills 2009, mikrofon i robota. Wiktoria Moder chcia³aby otrzymaæ od Œwiêtego Miko³aja sklep, dwa traktory i przyczepê. Jan Jankowiak marzy o teleskopie i zabawce Operacja. Miko³aj Weiss chcia³by dostaæ od Œwiêtego Miko³aja gara Noddiego Maja Lewandowska od Œwiêtego Miko³aja chcia³aby dostaæ czerwony zegarek Wiktoria Sobkowiak od Œwiêtego Miko³aja chcia³aby otrzymaæ ró owy wózek dla lalki Marita Dybionka chcia³aby, aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ jej ó³ty zegarek i lalkê. Natalka Piosik i Amelka WoŸna chcia³yby aby Œwiêty Miko³aj przyniós³ im du e wózki dla lalek.

14 str. 14 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Wolsztyn MISIOWA KRAINA Mochy Z wizyt¹ w pa³acu murowe kolumny, schody, kominki z ozdobnymi kafelkami, kolorowe witra e w oknach...- relacjonuj¹ uczniowie. Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia sta³ siê okazj¹, do przygotowania imprezy dla milusiñskich przez wychowawców œwietlicy SP nr 3 w Wolsztynie. Organizatorki panie: Ma³gorzata Opaska i Renata Laskowska zapewni³y wiele atrakcji. By³a wystawa prac plastycznych, pluszowych misiaków oraz ksi¹ eczek z dzieciñstwa. Chêtni ogl¹dali bajki o Misiu Uszatku i Kubu- Wczwartek, 27 listopada odby³ siê w Gminnym Oœrodku Kultury w Siedlcu Przegl¹d Piosenki M³odzie owej Siedleckie Nutki. W przegl¹dzie swoich wokalnych si³ próbowa³o trzydziestu solistów i cztery zespo³y. Wystêpy wokalne ocenia³a komisja w sk³ad której weszli Marcin Szczechowiak- przewodnicz¹cy oraz cz³onkowie Sylwia Pocz¹tek, Ewa Woœ, Katarzyna Lach. - Po zsumowaniu ocen z kart ocen (za³¹cznik nr 1) przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca w poszczególnych kategoriach.- informuje gmina Siedlec. Wyniki przegl¹du: kategoria solista/solistka lat -I miejsce Weronika Szkuta - ZSPiG w Belêcinie, II miejsce siu Puchatku. Przebrany miœ zaprasza³ ³asuchów na s³odkie co nieco. Mini kiermasz cieszy³ siê równie wielkim zainteresowaniem. Przegl¹d Piosenki M³odzie owej Siedleckie Nutki Daria Kluczyñska - ZSPiG z Siedlca, III miejsce Oliwia Niewiadomska - ZSPiG w Siedlcu kategoria solista/solistka lat -I miejsce Patrycja Hoffman - ZSPiG w Siedlcu, II miejsce Aleksandra Mieloch - ZPSPiG w Chobienicach, III miejsce Aleksandra Pyszkowska - ZSPiG w Siedlcu kategoria zespó³ wokalny lat: -I miejsce MINI ALLEGRO - ZSPiG w Belêcinie, II miejsce Izabela Goœciniak i Natalia Marciniec DUET - ZPSPiG w Chobienicach kategoria zespó³ wokalny lat: -I miejsce ALLEGRO - ZSPiG w Belêcinie, II miejsce MODERA- TO - ZSPiG w Tuchorzy. fot. UG Wpi¹tek, 19 listopada uczniowie Ze spo³u Szkó³ w Mochach byli na wycieczce we Wroniawach. Pojechali z wizyt¹ do Domu Wczasów Dzieciêcych. - Podziwiaj¹c piêkne, stare drzewa, udaliœmy siê przez park do pa³acu. Przed wejœciem przywitali nas: pani Kasia i pan Grzegorz, którzy zaprosili nas do œrodka. Mieliœmy mo liwoœæ poznaæ historiê tego zabytku oraz obejrzeæ znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia.- relacjonuj¹ uczniowie, uczestnicy wycieczki. Dawniej i dziœ W pocz¹tkach XIX wieku w³aœcicielem Wroniaw by³ hrabia Adam Gajewski z Wolsztyna, który podarowa³ maj¹tek Wroniawy swojej córce Antoninie, gdy wychodzi³a za m¹ za hrabiego Platera. W 1895 r. hrabia Plater sprzeda³ maj¹tek. Kolejnym w³aœcicielem pa³acu zosta³ baron Goldschmidt-Rotschild. Wtedy powsta³y nowe domy dla robotników, obory, mur dooko³a parku Wdniach 26 do 29 listopada br., uczniowie kl. II i III Szko- ³y Podstawowej we Wroniawach uczestniczyli pod opiek¹ wychowawczyñ Ireny Nowak i Lidii Kominiarczyk w zajêciach Zielonej Szko³y. Zajêcia maj¹ce na celu uatrakcyjnienie nauki zosta³y zorganizowane w przy wspó³pracy i zabudowañ folwarcznych. Przebudowano te pa- ³ac. W 1929 r. Wroniawy zosta³y wykupione z r¹k niemieckich przez Polaka Józefa Draheima. W chwili wybuchu II wojny œwiatowej w³aœciciel opuœci³ maj¹tek. W latach pa³ac zosta³ doprowadzony do ruiny. W latach , po restauracji, budynek s³u y³ jako placówka kolonijna. W 1958 r. utworzony zosta³ Pañstwowy Dom Wczasów Dzieciêcych. W tym roku obchodzi 50- lecie istnienia. Du e wra enie - Pani Kasia i pan Grzegorz pokazali nam pomieszczenia pa- ³acowe: salê balow¹ (obecnie œwietlica); dawne pokoje: hrabiego, hrabiny, dzieciêcy oraz goœcinny (dawniej morski - obecnie ³owiecki ); jadalniê oraz p o k o j e i ³azienki dla goœci- dzieci przyje d aj¹cych do pa³acu na kolonie, zimowiska lub zielon¹ szko- ³ê. Byliœmy pod wra eniem elementów dekoracyjnych upiêkszaj¹cych te pomieszczenia: p³askorzeÿby, obrazy wisz¹ce na œcianach, mar- z Domem Wczasów Dzieciêcych we Wroniawach. Kilkudniowy pobyt w zabytkowym pa³acu dla najm³odszych by³ z ca³¹ pewnoœci¹ niesamowit¹ przygod¹, bowiem nauczyciele z wielkim zaanga owaniem uatrakcyjnili swoim podopiecznym spêdzone tam chwile. Wœród wielu pomys³owych zajêæ dydaktycznych znalaz³ siê równie czas na zorganizowanie, ciesz¹cej siê du ym powodzeniem andrzejko- Nie tylko zwiedzanie - Po zwiedzeniu pa³acu, nadszed³ czas na zabawê andrzejkow¹. Odby³a siê ona w miejscu, które najbardziej nadawa³o siê do tañca- w dawnej sali balowej. Zabawa przebieg³a w mi³ej atmosferze. Jak przysta³o na prawdziwe andrzejki, oprócz tañców, by³y te wró by: lanie wosku, wybieranie imion przysz³ych on i mê- ów (wró ba z sercami), losowanie przysz³oœci (wró ba z talerzykami) oraz wybór dziewczynki, która pierwsza wyjdzie za m¹ i ch³opca, który pierwszy siê o eni ( wró ba z butami). Radoœci by³o wiele. Po szaleñstwach na parkiecie trochê zg³odnieliœmy i z wielk¹ ochot¹ przeszliœmy do jadalni na pyszny obiad. Na koniec podziêkowaliœmy gospodarzom za goœcinê i w dobrych nastrojach wyjechaliœmy z Wroniaw. Wycieczka nam siê bardzo podoba³a.- opisuja uczniowie. opr. fot ZS Mochy Wroniawy. Wspania³a nauka i œwietny wypoczynek Szko³a na zielono wej dyskoteki, w takcie której przeprowadzono wiele wró b. Wieczorow¹ por¹, mimo ch³odu na dworze zorganizowane zosta- ³o ognisko, gdzie m³odzi wychowankowie mogli w mi³ej atmosferze wspólnie upiec kie³baski. Wspania³a nauka i zarazem œwietny wypoczynek przyczyni³y siê do tego, i wra enia z kilkudniowego pobytu z DWD na d³ugo pozostan¹ w pamiêci dzieci. >VŒ< Wieczorow¹ por¹, mimo ch³odu na dworze zorganizowane zosta³o ognisko. Kilkudniowy pobyt w pa³acu dla najm³odszych by³ z ca³¹ pewnoœci¹ niesamowit¹ przygod¹.

15 Uwaga na oszustkê!!! Uwaga na oszustkê!!! atwowier noœæ i naiwnoœæ potrafi wpêdziæ w nie lada k³opoty zw³aszcza osoby, dla których XXI wiek to nadal czas zabobonów. Wolsztyñska Policja ostrzega przed oszustk¹!pod koniec listopada, na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej Policji we Wschowie okradziono 81-letni¹ mieszkankê gminy S³awa. Sprawc¹ kradzie y by³a oszustka, która wykorzysta³a ³atwowiernoœæ staruszki. - Kobieta przedstawiaj¹c siê jako obywatelka Chorwacji przekona³a j¹, e jest obdarzona uzdrawiaj¹cymi mocami, które odziedziczy³a po wci¹ yj¹cym 120-letnim ojcu. Staruszka na swoje nieszczêœcie uwierzy³a w s³owa nieznajomej, a e zdrowie jest bezcenne wpuœci³a j¹ do domu. Tu na proœbê Chorwatki przynios³a jej jajko i banknot dziesiêcioz³otowy potrzebne do odczynienia z³ych mocy. Wówczas us³ysza³a, e musi przynieœæ jeszcze jeden banknot, bo inaczej wróc¹ do niej wczeœniej przebyte choroby. Starsza pani donios³a kolejne 20 z³. a kobieta rozpoczê³a swoje czary, których fina- ³em by³o rozbicie jajka. Z relacji staruszki wynika, e po jego rozbiciu wy³oni³ siê z niego czarny paj¹k, który oznacza³, i nawrót choroby jest tu, tu. Staruszka przerazi³a siê t¹ wizj¹ i dlatego poproszona o czarn¹ odzie i grubsz¹ gotówkê pos³usznie przynios³a sweter oraz rentê w wysokoœci 700 z³. Naci¹gaczka zawinê³a pieni¹dze w sweter i kaza³a przez trzy dni nie ruszaæ. Mia³o to zapewniæ odpêdzenie wszelkich nieszczêœæ. Jednak strach staruszki przed utrat¹ Radarowy miernik prêdkoœci oraz dwa aparaty cy frowe zosta³y przekazane wolsztyñskim policjantom przez Starostê Wolsztyñskiego. Wolsztyñscy stra acy otrzymali aparaty powietrzne, sygnalizator bezruchu, pilarkê spalinow¹ot kolejne prezenty niespodzianki dla s³u b ratowniczych. oszczêdnoœci spowodowa³, e kiedy tylko oszustka wysz³a z domu, natychmiast sprawdzi³a zawartoœæ swetra. Oczywiœcie 700 z³ przepad³o bez œladu, podobnie jak uzdrowicielka. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. Co zrobiæ eby nie paœæ ofiar¹ oszusta: - nale y byæ ostro nym przy nawi¹zywaniu kontaktu z nieznajomymi przychodz¹cymi do Pañstwa domu. Mog¹ to byæ oszuœci, którzy w celu osi¹gniêcia w³asnych korzyœci czêsto stosuj¹ techniki manipulacji; - pod adnym pozorem nie nale y wpuszczaæ nieznanych osób do mieszkañ czy domów; - nie nale y anga owaæ siê w sytuacje przedstawiane przez obcych, pocz¹tek spotkania jest najwa niejszym momentem, gdy ju wtedy jesteœmy poddawani intensywnej manipulacji - nie wdawajmy siê w dyskusje z nieznajomymi odwiedzaj¹cymi nasze domy, gdy oni tego w³aœnie oczekuj¹ a rozmowa jest sposobem na wzbudzenie zaufania - jeœli sytuacja, czy rozmowa zaczyna siê rozwijaæ najlepiej od razu urwaæ kontakt z nieznajomym; - oszuœci bardzo czêsto bazuj¹ na ludzkich uczuciach i emocjach, które próbuj¹ w nas wzbudziæ; - lekkomyœlne wpuszczenie oszusta do domu mo e skoñczyæ siê czymœ gorszym ni utrata oszczêdnoœci. Przestêpca przy³apany na kradzie y lub jej próbie, mo e byæ niebezpieczny, mo e zagroziæ naszemu zdrowiu, a nawet yciu je eli uwa- acie Pañstwo, e odwiedzaj¹ca was osoba mo e byæ oszustem niezw³ocznie zwróæcie siê o pomoc do najbli szych lub s¹siadów i powiadomcie Policjê tel. 997 lub 112 z telefonu komórkowego. Wolsztyn Sprzêt dla Stra y i Policji Obie formacje wzbogaci³y siê o bardzo przydatne urz¹dzenia, których brak znacz¹co wp³ywa³ na bezpieczeñstwo a tak e skutecznoœæ prowadzonych dzia³añ. - Komendant Powiatowy Policji nadkom. Lidia Wróbel oraz kierownik i funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego odebrali z r¹k Starosty Wolsztyñskiego Ryszarda Kurpa dwa aparaty cyfrowe i radarowy miernik prêdkoœci. Drugie z wymienionych urz¹dzeñ przesz³y swój chrzest bojowy podczas s³u by drogówki. na drodze K 32.- mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. Kierowcy! miejcie sie na bacznoœci! - Na bacznoœci mieæ siê powinni wszyscy kierowcy, którym zdarza siê mocniej nacisn¹æ peda³ gazu. Radar jest bowiem urz¹dzeniem bardzo nowoczesnym i dok³adnym a jego skutecznoœæ pozwala na rozpoczêcie pomiaru w chwili, gdy pojazd znajduje siê w odleg³oœci niemal jednego kilometra od miejsca pomiaru. Jego u ycie mo liwe jest w stosunku do pojazdów zbli aj¹cych siê jak i oddalaj¹cych, niezale nie od tego czy policjant znajduje siê w radiowozie czy poza nim, a tak e czy radiowóz stoi czy jedzie.- informuje i przestrzega rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy st. sier. Wojciech Adamczyk. Doposa enie samochodu Komendant Powiatowej Stra- y Po arnej kpt.rafa³ Kociemba odebra³ aparaty powietrzne BD- 96 firmy AUER. - Jest to podstawowy sprzêt ochrony dróg oddechowych stra aków. Chroni ra- poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 15 Uwaga - oszustwa internetowe! W pierwszych dniach grudnia wolsztyñska jednostka zosta³a powiadomiona o dwóch oszustwach internetowych pope³nionych na szkodê mieszkañców powiatu wolsztyñskiego. Równoczeœnie na terenie po³udniowej Polski dali znaæ o sobie przestêpcy tworz¹cy wirtualne pensjonaty. - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie apeluje do rodzimych internautów o ostro noœæ i rozwagê, aby nie staæ siê ofiar¹ oszustwa.- mówi rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier Wojciech Adamczyk. Trefny zakup komórki 1 grudnia, KPP w Wolsztynie zosta³a powiadomiona o oszustwie internetowym dokonanym przy zakupie telefonu komórkowego marki Samsung na jednym z portali aukcyjnych. 38-letnia wolsztynianka po dokonanym zakupie wp³aci³a ¹dana kwotê na podane przez sprzedaj¹cego konto, jednak e do dnia zg³oszenia nie otrzyma³a telefonu ani zwrotu pieniêdzy. Straci³ zaliczkê 2 grudnia, powiadomiono o kolejnym oszustwie. Tym razem ofiar¹ oszusta pad³ mieszkaniec gminy Przemêt, który w odpowiedzi na og³oszenie zamieszczone na jednym z portali motoryzacyjnych wp³aci³ w formie zaliczki za samochód 2 tysi¹ce z³otych. Podobnie jak we wczeœniejszym przypadku po przelaniu pieniêdzy kontakt ze sprzedaj¹cym okaza³ siê niemo liwy. Policja apeluje - Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie w zwi¹zku z zaistnia³ymi w ostatnim czasie oszustwami apeluje do osób korzystaj¹cych z aukcji internetowych lub odpowiadaj¹cych na zamieszczane w Internecie og³oszenia o zachowanie daleko id¹cej ostro noœci i potwierdzaniu wiarygodnoœci sprzedaj¹cych. W¹tpliwoœci powinny budziæ negatywne opinie wczeœniejszych kupuj¹cych, czy brak numeru telefonu stacjonarnego. - mówi st. sier. Wojciech Adamczyk. - Zbli aj¹ce siê Œwiêta Bo ego Narodzenia oraz Nowy Rok to dla przestêpców dzia³aj¹cych w Internecie czas szczególnej aktywnoœci. W ostatnim czasie Zakopanem i okolicach odnotowano powstawanie wirtualnych pensjonatów. Mechanizm nabierania turystów jest bardzo prosty. Oszuœci zamieszczaj¹ w Internecie lub na stronach telegazety og³oszenia pensjonatów oferuj¹cych pobyt w okresie œwi¹teczno-noworocznym po bardzo atrakcyjnej cenie. Aby jednak skorzystaæ z tej prawdziwej okazji, trzeba wp³aciæ zaliczkê na podawane telefonicznie przez oszusta konto. Potem, gdy turyœci przyje d aj¹ na wypoczynek, okazuje siê, e zamiast pensjonatu pod wskazanym adresem jest szczere pole albo te w³aœciciele obiektu nic nie wiedz¹ o tym, aby ktoœ wp³aca³ pieni¹dze i rezerwowa³ miejsca. Bardziej wyrafinowani oszuœci zamieszczaj¹ z pozoru uczciwe oferty z fotografiami istniej¹cych realnie pensjonatów, czy domów wczasowych podaj¹ jednak numer w³asnego konta bankowego, które jak ³atwo siê domyœliæ nie ma nic wspólnego z w³aœcicielem pensjonatu. - informuje st. sier. Wojciech Adamczyk. towników przed dzia³aniem miêdzy innymi szkodliwych substancji toksycznych wydzielaj¹cych siê podczas po arów i innych zdarzeñ. - informuje rzecznik stra y, S. Œnita - Sygnalizator bezruchu to czujnik ruchu stosowany jako przyrz¹d ostrzegawczy lub sygnalizacyjny informuj¹cy o zagro eniu ratownika pracuj¹cego w pomieszczeniach. Pilarka spalinowa do drewna firmy STIHL MS-260 wykorzystywana do likwidacji skutków silnych wiatrów i huraganów.- informuje rzecznik stra y. - Koszt otrzmanych prezentów to ponad 10 tys. z³. Powy szy sprzêt bêdzie stanowi³ wyposa enie niedawno zakupionego samochodu ratowniczogaœniczego.- dodaje rzecznik stra y.

16 str. 16 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 Podsumowanie VI edycji ogólnopolskiej kampanii Zachowaj trzeÿwy umys³ W bie ¹cym roku, podobnie jak w trzech ubieg³ych latach uczniowie szkó³ Podstawowej, Gimnazjum i Zespo³u Szkó³ przy Szpitalu nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrekcji realizowali zadania w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj trzeÿwy umys³. - Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja TrzeŸwy umys³, a koordynatorem w naszej gminie jest Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.- informuje gmina Kargowa. Certyfikat za aktywnoœæ - Nasza Gmina za aktywny udzia³ w tej kampanii otrzyma³a certyfikat, który zosta³ przez przewodnicz¹c¹ GKRPA przekazany wiceburmistrzowi Jerzemu Fabisiowi. Podsumowanie tego rocznej kampanii odby³o siê w Publicznej Szkole Podstawowej w Kargowej. Obecni byli tak e przedstawiciele z Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, którzy wraz z wiceburmistrzem podziêkowali szko- ³om za udzia³ w kampanii, wrêczyli te laureatom nagrody i dyplomy.- z dum¹ informuje gmina Kargowa. Nagrody otrzymali: Dominika Hamrol z Publicznej Szko³y Podstawowej. Mateusz Rzyczkowski z Publicznej Szko- ³y Podstawowej. Klaudia Wawrzyñska z Gimnazjum. Marta Lipiñska z Gimnzajum. Natalia Raginia z Zespo³u Szkó³ przy Szpitalu Rehabilitacyjno Leczniczym w Wojnowie. Oprócz nagród przyznanych przez organizatorów Burmistrz Kargowej wraz z GKRPA ufundowali laureatom praktyczne plecaki. Doceniaj¹c wk³ad pracy nauczycieli w organizacjê dzia³añ profilaktycznych w ramach kampanii GKRPA wrêczy- ³a nagrody i dyplomy: koordynatorom szkolnym Ma³gorzacie Szadkowskiej, Beacie Kozubskiej, Ewie Lichucie oraz 13 najbardziej zaanga owanym nauczycielom. Zakoñczeniem spotkania by³a inscenizacja tematycznie zwi¹zana z propagowaniem zdrowego stylu ycia, przygotowana przez uczniów Publicznej Szko³y Podstawowej pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Milczyñskiej i Beaty Ziarek. opr. STARE STR CZE ŒW. W PRZEDSZKOLU W pi¹tek pi¹tego grudnia ju dzieñ wczeœniej maluchy z przedszkola w Starym Str¹czu z niecierpliwoœci¹ wyczekiwa³y na Œwiêtego Miko³aja, takiego prawdziwego z du ¹ siw¹ brod¹. Wreszcie oko³o godziny dziesi¹tej coœ zadzwoni³o i jest tak bardzo wyczekiwany, tym razem przyby³ ze swoim renife- rem bo mia³ du o prezentów, sam by ich nie udÿwign¹³. Wszyscy kolejno odebrali od Miko³aja paczki, na pocz¹tku maluchy by³y trochê przera one ale by³o wiele radoœci, mo na by³o pog³askaæ po futerku i œwiec¹cym na czerwono nosku renifera. Na koniec wspólne jeszcze zdjêcie i zaproszenie za rok. Z. Komolka Wielki sukces Joasi Mam wyobraÿniê i talent Dwunastoletnia Joanna Filipowiak, uczennica klasy 6c ze Szko³y Podstawowej nr3 w Wolsztynie odnios³a wielki sukces! Zajê³a trzecie miejsce w XII ogólnopolskim konkursie poetyckim pod has³em Cztery pory roku i ja. Konkurs zorganizowa³ Zarz¹d g³ówny Towarzystwa Przyjació³ Dzieci pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prezesa Literatów Polskich oraz Fortis Fundation Polska. Szóstego grudnia Joanna wraz z pani¹ Ma³gorzat¹ Œwirszcz, nauczycielk¹ jêzyka polskiego pojad¹ do Warszawy na uroczystoœæ wrêczenia nagród. Wyró nione wiersze czytane s¹ wówczas przez znanych polskich aktorów, a tak e publikowane w tomiku poezji. Joanna na co dzieñ interesuje siê plastyk¹ i zwierzêtami oraz kocha czytaæ ksi¹ ki (jej ulubion¹ pisark¹ jest J.Willson). Lubi tak e uczyæ siê jêzyków obcych, gra³a równie na instrumencie klawiszowym. Na ³amach gazety rozmawiamy o jej talentach, konkursach, w których bra³a udzia³ oraz planach na przysz³oœæ. - Kiedy odkry³aœ swój talent, Iluminacja ju œwiecitym oto aspektem roz pocz¹³ siê okres œwi¹ teczny w naszym mieœcie. Choinka na Rynku zab³ysnê³a o godzinie 16.00, w rolê Miko³aja wcielili siê m.in. burmistrz oraz radny powiatu Janusz Mrozkowiek. Ka de dziecko obecne na Rynku mog³o skosztowaæ s³odkoœci, du y balon pofrun¹³ do nieba nios¹c yczenia dzieci. W pierwszym Miko³ajkowym Biegu dooko³a Rynku wystartowa³a rzesza maluchów, ka dy z uczestników móg³ liczyæ na zarówno poetycki, jak i plastyczny? Ju w przedszkolu bra³am udzia³ w konkursach plastycznych. Gdy mia³am piêæ lat narysowa³am dinozaura i za tê pracê otrzyma³am mój pierwszy dyplom. Wiersze natomiast piszê od niedawna. - W ilu konkursach bra³aœ udzia³ i jakie s¹ Twoje najwiêksze osi¹gniêcia? Bra³am udzia³ w ró nych konkursach i zdoby³am wiele dyplomów, chyba dwadzieœcia. Najwa niejsze z nich s¹ za konkursy Europa w szkole na szczeblu wojewódzkim. Wiersze, które wys³a³am na tegoroczny konkurs poetycki zatytu³owa³am W pa³acu zimowej damy oraz Kalejdoskop lata. - Co jest najczêstszym tematem Twoich wierszy i prac plastycznych? Motywy, które wykorzystujê w swoich pracach, to przyroda i uczucia. Czasem s¹ chwile, kiedy o czymœ myœlê, siadam i piszê wiersz. -Czy wiesz ju kim chcia³abyœ zostaæ w przysz³oœci? W przysz³oœci chcia³abym zostaæ projektantk¹ mody, pediatr¹ lub pisark¹. Joannie yczymy kolejnych sukcesów, z pewnoœci¹ jeszcze nie raz o nich us³yszymy. D ulia Wolsztyn Zab³ys³y œwiate³ka upominek i dyplom od burmistrza. Dzieñ Miko³ajek na wolsztyñskim Rynku to niesamowita frajda dla dzieci, ale i duma dla rodziców, którzy mogli zobaczyæ nagrodzone pociechy na scenie. Bo przecie nie ka de dziecko mo e otrzymaæ gratulacje z r¹k Burmistrza Miko³aja. D ulia

17 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 17 Powiat Wolsztyn Inwestor 2008 Kolizja w Kaszczorze Mandat zawdziêcza psu Œrodowiskowe Centrum Rehabilitacji przy Zespole Szkó³ Specjalnych w Wolsztynie najlepszym projektem samorz¹dowym roku. We wtorek, 27 listopada podczas uroczystej gali w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie Starosta Powiatu Wolsztyñskiego Ryszard Kurp odebra³ pierwsz¹ nagrodê Innowator 2008 w kategorii projektów infrastrukturalnych. - Satysfakcja jest tym wiêksza, e nagroda dotyczy³a projektów samorz¹dowych nades³anych na konkurs z ca³ej Polski. Projekty ocenia³o specjalne jury Akademia Samorz¹du.W uzasadnieniu us³yszeliœmy, e placówka wolsztyñska zosta³a Funkcjonuje oko³o 13 godzin dziennie. Gospodarzem gali by³o Centrum im. Adama Smitha, natomiast patronat honorowy pe³ni³ Pan Grzegorz Schetyna Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Wœród goœci honorowych Pies, który nagle wbieg³ na drogê spowodowa³ zagro enie w ruchu drogowym. Jego w³aœciciel zosta³ ukarany mandatem karnym. - W pi¹tek, 4 grudnia, ok.godz. 11:00 na ul. Winna Góra w Kaszczorze pies nale ¹cy do mieszkañca Zgorzelca nagle wbieg³ pod nadje d aj¹cego Opla Astra, którym kierowa³a 34 letnia mieszkanka Kaszczoru. - informuje rzecznik prasowy wolsztyñskiej komendy, st. sier. Wojciech Adamczyk. - Kobieta nie zdo³a³a unikn¹æ kolizji a zwierzê by³o na tyle du e, e przód pojazdu zosta³ znacznie uszkodzony. W³aœciciel psa za niezachowanie œrodków ostro - noœci przy trzymaniu zwierzêcia zosta³ ukarany mandatem karnym.- mówi rzecznik, st. sier. Wojciech Adamczyk. Wolsztyn Dzieñ pracownika socjalnego wkomponowana w zabytkow¹ czêœæ miasta i fizycznie po³¹czona z Zespo³em Szkó³ Specjalnych. - informuje w oficjalnym komunikacie starostwo powiatowe. - Wyposa ona w nowoczesny sprzêt rehabilitacyjny pozwalaj¹cy prowadziæ kompleksow¹ rehabilitacjê. Obiekt powsta³ w centrum miasta Wolsztyna na terenie przylegaj¹cym do jeziora. We wtorek, 18 listopada w siedleckim Domu Kultury konkurs recytatorski literatury staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego. Uczestniczy³o wielu utalentowanych recytatorów ze szkó³ w gminie Siedlec. Po wys³uchaniu wszystkich uczestników, jury znaleÿli siê m. in. Pan Eric Pickles cz³onek parlamentu Wielkiej Brytanii oraz Pan Jan Olbrycht Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego.Odbieraj¹c nagrodê Pan Starosta Ryszard Kurp podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania Wolsztyñskiego Centrum Rehabilitacji.- informuje starostwo. Siedlec Po staropolsku wyró ni³o nastêpuj¹ce osoby, które zaprezentuj¹ siê na szczeblu powiatowym: Aleksandra Mieloch- ZPSPiG w Chobienicach; Patrycja Hoffmann- ZSPiG w Siedlcu; Sebastian Dziêcio³- ZSPiG w Siedlcu; Natalia Goœciniak- ZSPiG w Siedlcu; Monika Staszyk- ZSPiG w Siedlcu. fot. UG Zokazji przypadaj¹cego w dniu 21 listopada Dnia Pra cownika Socjalnego, w sali Gminnego Centrum Informacji odby³o siê uroczyste spotkanie pracowników socjalnych. Burmistrz Wolsztyna w imieniu ca³ego Samorz¹du Miejskiego w Wolsztynie z³o y³ wszystkim pracownikom Oœrodka Pomocy Spo³ecznej wyrazy uznania i serdeczne podziêkowania za ich zaanga owanie w pracê na rzecz drugiego cz³owieka. Wyrazy podziêkowania za pracê ale te i wsparcie obecnym na spotkaniu przedstawicielom ró nych instytucji z³o y³a dyrektor oœrodka, Barbara Szramka. Wolsztyn Drzwi otwarte p³ywalni Wsobotê szóstego grudnia, w godzinach od 14 do 20 i niedzielê od 10 do 18 mo na by³o zobaczyæ na w³asne oczy jak wygl¹da wewn¹trz wolsztyñska p³ywalnia. Drzwi otwarte, na które serdecznie zaprosi³ wszystkich burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski odby³y siê jeszcze przed uroczystym otwarciem basenu. Podczas zwiedzania mo na by³o zwiedziæ wszystkie pomieszczenia (tak e pod basenem) jednak bez mo liwoœci k¹pieli (czêœæ k¹pielowa oddzielona by³a od zwiedzaj¹cych drzwiami). Ale ju nied³ugo, bo 17 grudnia ju na dobre basen zostanie otwarty. Mieszkañcy Wolsztyna i okolic przychodzili na dni otwarte ca³ymi rodzinami. Wolsztyñska p³ywalnia cieszy³a siê ogromnym zainteresowaniem, szczególnie wœród dzieci. D ulia

18 str. 18 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 CH ODNICE REGENERACJA CH ODNIC I NAGRZEWNIC DO: -samochodów, -ci¹gników, -maszyn, -kombajnów SOLEC, UL. SZKOLNA 23 K/WOLSZTYNA ZAK AD CZYNNY: OD 8.00-DO abo3054 a2 BO03182 Sprzedam lub zamieniê Ci¹gnik rolniczy FORD 7710 Ci¹gnik rolniczy URSUS C 360 Rozrzutnik obornika TO - 88 Przyczepy HL 8011 i 6011 P³ug z agregatem PHX Kombajn ziemniaczany GRIME 750 inne maszyny rolnicze i budowlane Informacje: (068) , kom btu3181 b2 TU btu3115 b2 TU tu2868 b1 TU02963 SPRZEDAM Du y stó³ rozk³adany - NOWY tel TANIO Przyjmê zlecenia transportowe na Sprintera -ch³odnie tel. (+48) (+48) ant3192 a1 NT03186 Posiadam do wynajêcia lokal 39 m2 biuro-gabinet ewentualnie kawalerkê centrum Wolsztyna tel ant3191 a1 NT03185 US UGI: REMONTOWO-BUDOWLANE: -elewacje zewnêtrzne, -szpachlowanie, -malowanie, -uk³adanie p³ytek, -tapetowanie, -prace w drewnie, -ciesielstwo, -wykoñczenia wnêtrz. tel tel bbo3162 b2 BO03164 Przyjmujemy zamówienia na dymkê wiosenn¹ odmiany: setton sturon centurion jagro jetset red baron oraz na nasiona cebuli Kubiak Grzegorz Perzyny 71 tel ant3198 a1 NT03192 Sprzedam ci¹gnik Ursus rok prod stan bardzo dobry-nie eksploatowany tel po ant3190 a1 NT03184 Sprzedam daniele tel ado3176 a1 DO03169 Posiadam lokal (48m2) do wynajêcia na mieszkanie w Jab³onnie tel ant3188 a1 NT03181 SPRZEDAM SUKNIÊ Œ UBN ROZMIAR 36 CENA 600 Z TEL abo3195 a1 BO03189 ZAK AD OGÓLNOBUDOWLANY PRZYJMIE ZLECIENIA NA -INSTALACJE WOD.-KAN., C.O, I GAZ, -TYNKI MASZYNOWE, -KOMPLEKSOWE WYKOÑCZENIA WNÊTRZ TEL , ABO3176 A2 bo03169 DO WYNAJÊCIA HALA O POWIERZCHI 1 TYS. M KW. w by³ym kurniku KOMOROWO 19 WOLSZTYN TEL abo3189 a1 BO03183 Zapraszamy do sklepu przy ul. R. Kocha po by³ej kwiaciarni - obuwie od 48 z³, - torebki nowe fasony juz od 38 z³, - odzie 25abo3182 a1 BO bbk106 b2 BK0096 Sprzedam lub wynajmê mieszkanie na II piêtrze w Wolsztynie 65 m kw. tel abo3189 a1 BO03182 KREDYTY -gotówkowe, -hipoteczne, -odd³u eniowe, -równie dla rolników tel. kom abo2905 a1 BO03000 SPRZEDA SPRZÊTU U YWANEGO Z ZAGRANICY -RTV, AGD, MEBLE, -naro niki od 350 z³, automaty od 150 z³ NOWY WIDZIM 60 tel abo3185 a1 BO03178 Do wynajêcia LOKAL w Wolsztynie ul. S³owackiego na dzia³alnoœæ handlow¹ lub biuro 30 m kw. z zapleczem socjalnym. tel abo3193 a1 BO BTU3174 B2 tu03167 WYNAJMÊ MIESZKANIE DWU POKOJOWE W WOLSZTYNIE TEL abo3184 a1 BO03177 Autoryzowany punkt sprzeda y przyczep samochodowych CENY PRODUCENTA Firm: NEPTUN WIOLA BRENDERUP STEMA w ofercie zabudowa, szybka realizacja zamówieñ A TAK E SPRZÊT ROLNICZY - rozsiewacze nawozu AMAZONE od 400 do 1000 litrów - mijki i dmuchawy do zbo a - mieszalniki i œrutowniki ss¹co t³ocz¹ce - rozdrabniacze s³omy i trocin - p³ug 3-skibowy obrotowy FROST - siewnik AMAZONE D7 3m - mini wóz paszowy z wybierakiem - przetrz¹sarka NEMEYER 5,2m - wê e do beczkowozów i œrutowników MO LIWOŒÆ ZAKUPU NA RATY Dakowy Suche k.buku tel lub ant3183 a2 NT03176

19 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 19 HOROSKOP Baran Jak bardzo intensywne bêdzie to uczucie zale y tylko od Was. Listopad bêdzie dla Ciebie dobrym miesi¹cem. Wiele dolegliwoœci, które dotychczas Ciê nêka³y minie Byk Stres, z³a dieta, ci¹g³y brak czasu, chêæ zarobienia dodatkowych pieniêdzy mog¹ wpêdziæ Ciê w zau³ek depresji. Bezwzglêdnie zalecany jest ruch na œwie ym powietrzu (niezale nie od pogody),zajêcie siê hobby, mi³a lektura. BliŸniêta Spoczniesz na laurach i nie bêdzie Ci siê chcia³o nawet ruszyæ palcem. Bêdziesz siê czuæ jakby ulecia³a z Ciebie energia. Jesli masz w³asn¹ firmê lub pracujesz na w³asny rachunek, nie wprowadzaj adnych innowacji i nie wdra aj planów jeszcze nie przemyœlanych i nie do koñca sprawdzonych. Rak Jeœli masz jakieœ oszczêdnoœci, mo esz byæ spokojny o swój los. W Twoim uk³adzie partnerskim trzeba bêdzie to i owo poprawiæ. Nie jest to wprawdzie czas na dokonywanie radykalnych zmian, ale niez³y moment na korekty. Trzeba uporaæ siê z tym, co Ÿle funkcjonuje w Waszym zwi¹zku. Lew W pierwszej po³owie miesi¹ca uwa aj na wydatki. Twoje finanse znajd¹ siê w pewnym niebezpieczeñstwie. Wp³yw na to mo e mieæ nie najlepsza atmosfera w pracy, ale jeœli potrafisz zachowaæ siê fair nie musisz obawiaæ siê niczego groÿnego. Panna Czeka Ciê sporo pracy. Jeœli jednak jesteœ wytrwa³y, liczyæ mo esz na du y sukces. Nie najlepiej bêdzie siê wiod³o Pannom niechêtnie podejmuj¹cym siê nowych obowi¹zków. Waga Wagi znajduj¹ce siê na jakimœ rozdro u emocjonalnym mog¹ szukaæ zapomnienia w alkoholu i ro nych innych u ywkach. Uwa ajcie, bo szybko mo ecie popaœæ w na- ³óg. Skorpion Bêdziesz siê musia³ nieÿle staraæ eby usatysfakcjonowaæ partnera, który stale bêdzie z czegoœ niezadowolony. Nie przejmuj siê jego humorami. Strzelec Nowo poznana osoba szybko poka e Ci swoje pazurki i prawdziw¹ naturê. W tym przypadku im wczeœniej zakoñczycie znajomoœæ tym lepiej. W sprawach zdrowotnych gro ¹ Ci nag³e os³abienia. Kozioro ec Przestañ myœleæ Ja chcê - raczej niech Twoj¹ decyzj¹ bêdzie Ja mogê. ZnajdŸ swój w³asny rytm miêdzy aktywnoœci¹ a fazami spokoju i odpoczynku. Twoje finanse znajd¹ siê w pewnym niebezpieczeñstwie. Wp³yw na to mo e mieæ nie najlepsza atmosfera w pracy, ale jeœli potrafisz zachowaæ siê fair nie musisz obawiaæ siê niczego groÿnego. Wodnik Z du ¹ niechêci¹ i irytacj¹ przyjdzie Ci siê zabieraæ za zaniedbane i niedokoñczone prace, zamówienia, umowy i kontrakty. Jednak d³u ej ju zwlekaæ nie mo na, gdy ka dy tydzieñ przerwy du o Ciê kosztuje i jest Ÿród³em sporych problemów w Twoich kontaktach z bliskimi. Ryby Trudno Ci siê bêdzie zmobilizowaæ do walki i rywalizacji, wiêc nie rób sobie z³udnych nadziei na to, e uda Ci siê sprawnie i szybko zrealizowaæ swoje ambitne plany, pokonaæ przeciwników i konkurentów. Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu wew. 113, 114 Kierowca kat.c+e - Rakoniewice, Starkowo, + gr. Inwalidzka - Wolsztyn Karna Technik farmacji - Wolsztyn Kierowca kat. C - Stary Widzim Instalator wod-kan - Karpicko, Nia³ek Wielki Pracownik fizyczny - Wolsztyn, Chorzemin, Pilarz/pomocnik pilarza - Wielka Wieœ Œmigiel, Obra, Kopanica Operator koparko-³adowarki Krawiec - Wolsztyn, + uprawnienia - Mochy Murarz - Wolsztyn, Kopanica, odyñ, Osoba ze znajomoœci¹ j. niemieckiego(transport, Przemêt, Kêb³owo, Mochy spedycja, logistyka) - Wolsztyn Malarz - Wolsztyn, Karpicko, Fryzjer damsko-mêski - Wolsztyn, Chobienice, Nieborza, Grójec Boruja Koœcielna Wielki, Komorowo Handlowiec - Rakoniewice Blacharz-dekarz, Technolog w przemyœle cieœla - Wolsztyn, Kêb³owo, spo ywczym - Rakoniewice Kie³kowo, Solec, T³oki, G³ówny ksiêgowy - Wolsztyn Sprzedawca - Siedlec Pracownik ochrony - Kopanica Mechanik samochodowy - Mochy, Istnieje mo liwoœæ naboru kandydatów do zawodowej Barman - Wolsztyn s³u by wojskowej w korpusie szeregowych Kucharz - Wolsztyn, Karpicko zawodowych (kontakt Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ Wychowawca - Goœcieszyn, Nowy Tomyœl p. Szurkowska Ewa tel Rytmik - tancerz, - powiat Wolsztyn Stolarz - Nia³ek Wielki, Obra Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Nowym Tomyœlu Elektronik - Wolsztyn przeprowadza rekrutacjê absolwentów szkó³ Kierowca kat. D - odyñ œrednich i wy szych do wojskowego szkolnictwa Przedstawiciel handlowy - Wolsztyn zawodowego (kontakt mjr mgr Lech Lotka tel Piekarz, cukiernik - Mochy, w.221 Magazynier - Rakoniewice, w/w oferty aktualizowane s¹ raz w tygodniu! Operator równiarki Informujemy, i tutejszy urz¹d dysponuje œrodkami drogowej - Siedlec na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Jeœli Brukarz - Chobienice masz pomys³ na biznes - zapraszamy!!!!!. Po³o na - Wolsztyn Zapraszamy równie pracodawców do wspó³pracy. Pracownik ochrony Dane w/w ofert z dnia r.

20 str. 20 poniedzia³ek, 08 grudnia bap3184 b1 AP dap3187 d2 AP cbo15cbo3088 c2 BO bbo2088 b2 25cbo834 c3 BO brk3163 b2 RK brk2940 b2 RK bbo2952 d4 BO03056

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży

Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej Numer ogłoszenia: 147281-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn.14.04.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn.14.04.2016 r. Gryfice, dn.14.04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016. Strona 1 z 4 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, przetestowanie, uruchomienie aplikacji mobilnej Parkowy Detektyw Numer ogłoszenia: 323918-2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo