WIEŒCI WIELICHOWSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŒCI WIELICHOWSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, Wielichowo tel , WIELICHOWSKIE Nr 2 (16) luty 2009 ISSN pismo bezp³atne Zebrania wiejskie Mali artyœci z przedszkola na wielkiej scenie Zebraliœmy blisko 10 tysiêcy z³otych Zagra³a Wielka Orkiestra! Ju w paÿdzierniku ubieg³ego roku Centrum Kultury zwróci³o siê do wszystkich szkó³ gminy o wspó³pracê przy organizacji siedemnastego fina³u. Odzew by³ znakomity, gdy wszystkie placówki: z Gradowic, ubnicy, Wilkowa Polskiego i Wielichowa odpowiedzia³y, przesy³aj¹c listê wolontariuszy i swoje propozycje do programu. Wszystko po to, aby orkiestra zagra³a jeszcze g³oœniej. Ca³y program orkiestrowej zabawy zosta³ tak skonstruowany, by siê dzia- ³o jak najwiêcej. Na pierwszy ogieñ posz³y dwie grupy dzieci z tanecznego zespo³u Smerfiki, pod kierunkiem Beaty Mrozek. Na rzecz fundacji wyst¹pi³y wszystkie dzia³aj¹ce w CK zespo³y, st¹d na scenie mo na by³o Fot. Pawe³ Michalski Niedziela, 11 stycznia, up³ynê³a w naszej gminie pod znakiem XVII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Ju od poranka, o godz. 7.30, prawie piêædziesiêcioro wolontariuszy kwestowa³o na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Ka dy móg³ wrzucaæ datki do specjalnie oznakowanych puszek, które nosili wolontariusze. Chêtnych nie brakowa³o. W zamian mogli liczyæ na gustowne, czerwone serduszko. pos³uchaæ i zobaczyæ sekcjê gitarow¹, kierowan¹ przez Jakuba Wierzbickiego oraz grupê keybordzistów Alicji Drobnik. Scenê wype³ni³y równie programy przygotowane przez przedszkole w Wielichowie, szko³y w Gradowicach i ubnicy, chórek z gimnazjum i Chórek Weso³ych Chmurek oraz chór Wielis³aw. Na wielichowskiej scenie zagrali i zaœpiewali tak e goœcie z bliskiej zagranicy : zespó³ Bezsenni z Rakoniewic, chór im. ks. Surzyñskiego z Koœciana oraz Marek Siwek. Koncert WOŒP oznacza³ równie wiele innych atrakcji dla publicznoœci. Stra acy z OSP Wielichowo przy- ci¹g dalszy str. 11 Pocz¹tek nowego roku to najlepszy czas na podsumowanie ubieg³orocznych dokonañ oraz zaplanowanie dalszych zadañ. W zwi¹zku z tym w gminie, podobnie jak w poprzednich latach, rozpocz¹³ siê cykl zebrañ wiejskich. Podczas nich so³tysi przedstawiaj¹ swoim mieszkañcom sprawozdania finansowe i rzeczowe za miniony rok. W zebraniach udzia³ bierze tak e burmistrz Adam aniecki, który równie informuje mieszkañców o zrealizowanych przez samorz¹d zadaniach oraz planach na kolejne lata. Bezpoœrednie spotkania z mieszkañcami pozwalaj¹ w³adzom gminy, na rozpoznanie najpilniejszych potrzeb lokalnych spo- ³ecznoœci i uwzglêdnienie ich w gminnych planach dzia³ania. Dlatego gor¹co zachêcamy wszystkich mieszkañców do czynnego uczestnictwa w tych spotkaniach i zg³aszania swoich postulatów. Renata Jarczyñska KOMUNIKAT Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo informuje, e w bie ¹cym roku przystêpujemy do realizacji inwestycji Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w m. Wielichowo oraz Ziemin. W ramach inwestycji wykonane zostan¹ zgodnie z projektem technicznym przy³¹cza wodoci¹gowe do granicy nieruchomoœci. Przy³¹cze bêdzie kosztem odbiorcy. Po zakoñczeniu inwestycji mieszkañcy, zobowi¹zani zostan¹ do poniesienia kosztów wykonania przy³¹cza wodoci¹gowego do granicy nieruchomoœci. Koszt przy³¹cza zostanie wyliczony w trakcie budowy wodoci¹gu. Wp³aty bêd¹ przyjmowane w momencie przyst¹pienia przez odbiorcê do korzystania z wodoci¹gu.

2 2 Wieœci Wielichowskie Dzieci podczas wystêpów. yczenia dla mieszkañca Œniat Jan Wawrzynowski ma 90 lat! Jan Wawrzynowski, mieszkaniec Œniat obchodzi³ we wtorek, 20 stycznia, swoje 90-te urodziny. Z okazji tego piêknego jubileuszu, wizytê zacnemu nestorowi z³o y³y przedstawicielki w³adz Wielichowa: Ewa Kasperska, zastêpca burmistrza Wielichowa i Cecylia Micha³owska, kierownik Urzêdu Stanu Cywilne- Fot. Bogus³awa Mañkowska go. Wraz z najserdeczniejszymi yczeniami zdrowia i pogody ducha, jubilat od odwiedzaj¹cych go pañ przyj¹³ te bukiet kwiatów oraz s³odki upominek. Pan Jan wraz z on¹ Stanis³aw¹ wychowywali troje dzieci. Doczekali siê te 12 wnuków i 5 prawnuków. Renata Jarczyñska Jan Wawrzynowski w otoczeniu rodziny z wiceburmistrz Ew¹ Kaspersk¹ i Cecyli¹ Micha³owsk¹, kierowniczk¹ USC. Fot. And elika Kawala Wieœci Wielichowskie. Miesiêcznik informacyjny. Redaguje Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo. Red. naczelny Jolanta Napiera³a. Wspó³pracownicy: Renata Jarczyñska, Tadeusz J¹der, Pawe³ Michalski, Anna Piechota, Maria Popa, Andrzej Smolarek. Adres: Centrum Kultury Pod Wie ¹ Wielichowo, ul. Pocztowa 16, tel. (061) Pod mailowym adresem: mo na do "Wieœci Wielichowskich" przekazywaæ swoje uwagi, propozycje i zapytania. Wydawca: Przedsiêbiorstwo AGA. Druk: Zak³ad Poligraficzny Zb. So³tysiak, Koœcian. Nak³ad 1000 egzemplarzy. Z babci¹ i dziadkiem W sobotnie popo³udnie, 24 stycznia, sala wiejska w Œniatach wype³ni³a siê przemi³ymi goœæmi i odœwiêtnie ubranymi dzieæmi. Uczniowie szko³y zaprosili swe babcie i dziadków, aby uczciæ ich œwiêto. W pe³nym serdecznoœci i wzruszeñ spotkaniu dzieci zaprezentowa³y swe umiejêtnoœci muzyczno-recytatorskie w programie w ca³oœci poœwiêconym babci i dziadkowi. Spotkanie by³o okazj¹ do przedstawienia kilku tañców integracyjnych, które dzieci opanowa³y podczas zajêæ pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu Kolorowa Szko³a. Nie zabrak³o ciep³ych s³ów wdziêcznoœci i mi³oœci oraz piêknych yczeñ i w³asnorêcznie przygotowanych upominków. Wszyscy dobrze siê bawili przy muzyce zespo³u Studio z Przemêtu. Pyszne ciasta, owoce i gor¹ce napoje przygotowane przez mamy wszystkich uczniów umili³y spotkanie dwóch pokoleñ. Nowoœci¹ tegorocznej uroczystoœci by³y ró norodne konkurencje dla goœci. Starsi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali krótkie, aczkolwiek charakterystyczne opisy-zagadki, których rozwi¹zywanie nie sprawi³o wiêkszych trudnoœci dziadkom, a przynios³o radoœæ i wzruszenie. Najm³odsze dzieci wykona³y kolorowe portrety wzbogacone o wyraziste elementy zwi¹zane z zainteresowaniami czy zajêciami dziadków, które pomog³y wytypowaæ bohatera obrazka. Goœcie mogli uczestniczyæ w konkurencjach sprawnoœciowych. Babcie przyszywa³y guziki i obiera³y jab³ka, dziadkowie wi¹zali krawaty. Wielkim powodzeniem cieszy³a siê przygotowywana corocznie loteria fantowa organizowana ze œrodków Rady Rodziców oraz dziêki hojnoœci sponsorów. Przygotowane po raz dziewi¹ty spotkanie, by³o wspania³¹ okazj¹ do wspólnej zabawy, mi³ego spêdzenia czasu w gronie rodzinnym, a tak e realizacji celów wychowawczych szko³y. Wszystkim babciom i dziadkom dziêkujemy serdecznie za przybycie, yczymy du o zdrowia, nale nego szacunku oraz radoœci na co dzieñ. Zapraszamy za rok! Bogus³awa Mañkowska

3 Wieœci Wielichowskie 3 URZ D MIASTA I GMINY Rynek 10, Wielichowo gadu gadu PRZYJMUJE INTERESANTÓW: - od poniedzia³ku do pi¹tku od 7 00 do RADCA PRAWNY - œroda od do15 00 /udziela bezp³atnych porad prawnych dla mieszkañców gminy/ PRZEWODNICZ CY RADY MIEJSKIEJ - poniedzia³ek od do SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJ : Burmistrz w godzinach pracy Urzêdu Sekretarz Gminy- w godzinach pracy Urzêdu Wykaz telefonów URZ D MIASTA I GMINY -centrala (061) , Sekretariat Fax , Burmistrz Sekretarz Skarbnik USC, Meldunki Dzia³alnoœæ Gospodarcza Ksiêgowoœæ Bud etowa Kadry Drogi Zagospodarowanie Przestrzenne Podatki , Rolnictwo, Ochrona œrodowiska Gospodarka Nieruchomoœciami Biuro Rady WODR /doradztwo dla rolników/ ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ , Kierownik OPS ZESPÓ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓ W WIELICHOWIE CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA ZESPÓ SZKÓ IM. POLSKICH NOBLISTÓW SZKO Y PODSTAWOWE: - Gradowice ubnica Wilkowo Polskie Œniaty PRZEDSZKOLA SAMORZ DOWE: - Wielichowo ubnica Œniaty Wilkowo Polskie POLICJA w Wielichowie OCHOTNICZA STRA PO ARNA BANK SPÓ DZIELCZY w Wielichowie PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO POCZTA TELEFONY ALARMOWE: Awarie w dostawie wody , Awarie w dostawie energii elektrycznej: Pogotowie energetyczne Grodzisk Wlkp. (061) Koœcian (065) Opalenica (061) Awarie w dostawie gazu (061) Uczestnicy forum. Od lewej: Stanis³aw Hadka, starosta grodziski, burmistrz Adam aniecki, Jerzy Kostrzewa ze Œniat, przewodnicz¹cy Powiatowej Izby Rolniczej oraz pos³owie: Stanis³aw Kalemba i Stanis³aw Stec. Fot. Renata Jarczyñska W Wielichowie - rolnicze forum W Wielichowie, w restauracji MDS, 4 lutego odby³o siê forum rolnicze zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. we wspó³pracy z Powiatow¹ Izb¹ Rolnicz¹. W spotkaniu wziêli udzia³ rolnicy z powiatu grodziskiego oraz zaproszeni goœcie. Wœród nich obecni m.in. byli: pos³owie Stanis³aw Stec i Stanis³aw Kalemba, Stanis³aw Hadka, grodziski starosta, Jerzy G³uszyñski z Agencji Rynku Rolnego, Piotr Walkowski z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Agencji Nieruchomoœci Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu grodziskiego. Uroczystego otwarcia forum dokona³ Jerzy Kostrzewa ze Œniat (syn W³adys³awa Kostrzewy, gminnego radnego, przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej, pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Powiatowej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. Tematykê spotkania zdominowa³a aktualna sytuacja w wielkopolskim rolnictwie oraz kwestia rozwoju obszarów wiejskich. Podczas spotkania omówiono szereg istotnych zagadnieñ dotycz¹cych zw³aszcza bie ¹cej sytuacji na rynku mleka oraz na rynku trzody chlewnej. Poruszono tak e sprawê wyp³aty bezpoœrednich dotacji do gruntów oraz problem klêski suszy, która w ostatnich latach spowodowa³a du e straty w gospodarstwach. Sporo uwagi poœwiêcono zwi¹zanym z klêskami ubezpieczeniami p³odów rolnych. Podjêto te temat reformy KRUS. Podczas dyskusji zaproszeni goœcie udzielali szczegó³owych odpowiedzi i wyjaœnieñ na pytania rolników. Renata Jarczyñska Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Edwarda Kostrzewy wspania³ego cz³owieka, so³tysa wsi Œniaty w latach Rodzinie i Bliskim wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³ada: Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wielichowa

4 4 Wieœci Wielichowskie Jerzy Grygiel, prezes SKRP, symbolicznie przekazuje pomnik burmistrzowi anieckiemu. Fot. Pawe³ Michalski Bêdzie specjalna publikacja Pomnik przekazany burmistrzowi! Spo³eczny Komitet Renowacji Pomnika, który powsta³ przed piêciu laty, rozwi¹za³ siê. Wykona³ swoje dzie³o i przekaza³ odnowiony pomnik burmistrzowi Wielichowa. Jednoczeœnie powsta³a idea wydania okolicznoœciowej publikacji, dokumentuj¹cej obchody 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Wielichowie. Ostatnie spotkanie komitetu odby- ³o siê 3 lutego w wielichowskim Centrum Kultury Pod Wie ¹. Przez okres swego funkcjonowania, komitet gromadzi³ fundusze, rozprowadza³ cegie³ki, doprowadzi³ do powstania praktycznie nowego pomnika kwatery Powstañców Wielkopolskich. Zorganizowa³ te obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego i przeprowadzi³ konferencjê popularno-naukow¹ nt. zbrojnego niepodleg³oœciowego czynu Wielkopolan. Piêcioletni¹ historiê dzia³añ komitetu i sprawozdanie finansowe przedstawi³ Jan Grzeœ, jego wiceprzewodnicz¹cy. Przypomnia³, e pocz¹tkowo zak³adano tylko rok dzia³alnoœci. Jerzy Grygiel, przewodnicz¹cy komitetu rozwi¹zuj¹c organizacjê, podziêkowa³ wszystkim osobom, które wspiera³y idee komitetu za ofiarnoœæ i zaanga owanie. W zwi¹zku zakoñczeniem misji, przekaza³ oficjalnie pe³n¹ dokumentacjê pomnika burmistrzowi anieckiemu. Bo ena Michnikowska, cz³onkini komitetu, wyst¹pi³a z inicjatyw¹ wydania publikacji, która uchroni³aby od zapomnienia wysi³ek mieszkañców gminy Wielichowo dla upamiêtnienia udzia³u mieszkañców w Powstaniu Wielkopolskim i dorobek zwi¹zanej z nim konferencji. Zebrani jednomyœlnie poparli ten pomys³. Postanowiono, e zostanie on zebrany, ³¹cznie z tekstami wyst¹pieñ historyków i regionalistów wraz z licznymi fotografiami wykonanymi w czasie obchodów, w specjalnym wydaniu Wieœci Wielichowskich. Ten specjalny numer miesiêcznika zostanie przeznaczony wy³¹cznie upamiêtnieniu wk³adu mieszkañców Ziemi Wielichowskiej w powodzenie powstania. (tj) SK AD KOMITETU Zarz¹d: Jerzy Grygiel prezes, Jan Grzeœ wiceprezes, Janusz Hojan skarbnik Cz³onkowie: Adam aniecki, ks. Tadeusz Fo³czyñski, Bo ena Michnikowska, Wies³aw Kaletka, Antoni Bzyl, Leon Cieleb¹k, Edward Donaj, Eleonora Lerch, W³adys³aw Kostrzewa, Pawe³ Michalski, œ.p. Jan Maækowiak W ramach komitetu powo³ano Komisjê Historyczn¹ do weryfikacji treœci napisów. Sk³ad Komisji: Bo ena Michnikowska, Piotr Jakuboszczak, Pawe³ Michalski Prace Komitetu wspar³ i uczestniczy³ w posiedzeniach Tadeusz Fórmanowicz. Wilkowo Polskie Wizytacja w szkole Z uwagi na zg³aszane przez dyrekcjê Szko³y Podstawowej w Wilkowie Polskim potrzeby remontowe, w poniedzia³ek, 2 lutego, radni Rady Miejskiej wraz z burmistrzem Adamem anieckim, przeprowadzili wizytacjê budynku szko³y. W wyniku tych oglêdzin podjêto decyzjê o przeprowadzeniu prac remontowych, które ze wzglêdu na du e koszty zostan¹ wykonane stopniowo, w perspektywie najbli szych 3 lat. Pa- ³ac, w którym swoj¹ siedzibê znalaz³a szko³a, wymaga kompleksowego remontu. Dotyczyæ on bêdzie dachu, pod- ³ogi, stolarki okiennej, drzwi oraz malowania œcian. (rj) Niech nam yj¹! W Przedszkolu w Wilkowie Polskim 1 lutego w odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program artystyczny przedstawi³y 6-latki. Dzieci pokaza³y co potrafi¹ œpiewaj¹c, recytuj¹c i tañcz¹c w rytmie walczyka, krakowiaka, poleczki i...twista. Mi³¹ niespodziank¹ dla babæ i dziadków by³y w³asnorêcznie wykonane upominki oraz yczenia. Po odœpiewaniu Sto lat zaproszono goœci na s³odki poczêstunek przygotowany tradycyjnie przez rodziców. W dalszej czêœci spotkania dzieci mog³y popatrzeæ, jak bawi¹ siê ich babcie i dziadkowie. Do zabawy na organkach przygrywali Jarek i Rafa³ Andrzejewscy, dziêki którym przybyli goœcie mogli nie tylko potañczyæ, ale równie zaœpiewaæ znane i lubiane piosenki. Atrakcj¹ by³y konkursy i ró ne konkurencje sportowe, w czasie których babcie i dziadkowie bawili siê wspólnie z wnukami. Uœmiech na twarzach goœci, dobry humor i zadowolenie by³y znakiem, e uroczystoœæ wszystkim siê podoba³a. Barbara Andrzejewska Przedszkolaki podczas wystêpów. Fot. Rafa³ Andrzejewski

5 Wieœci Wielichowskie 5 Kadencja na pó³metku Rozmowa z Adamem anieckim, burmistrzem Wielichowa o dokonaniach i zamierzeniach na przysz³oœæ - Ani obejrzeliœmy siê, jak min¹³ pó³metek kadencji burmistrza. To chyba dobry moment, by oceniæ co uda³o siê zrobiæ i omówiæ to, czego mieszkañcy gminy mog¹ siê spodziewaæ. - Wydaje siê, e rzeczywiœcie mo e to byæ dobry punkt wyjœciowy. Obejmuj¹c urz¹d burmistrza obieca³em pracowaæ dla dobra ca³ej gminnej spo- ³ecznoœci i mam nadziejê, e nie zawiod³em mieszkañców. Dziœ, z czystym sumieniem mogê potwierdziæ, e du a, mo e nawet wiêksza czêœæ programu z którym ubiega³em siê o funkcjê burmistrza, zosta³a ju zrealizowana. - Mo na prosiæ o jakieœ bli sze szczegó³y? - Chcia³bym, eby w ka dej miejscowoœci w naszej gminie mieszkañcy do koñca kadencji mogli sobie porównaæ, co kandydat na burmistrza deklarowa³ i co zosta³o wykonane. To naprawdê jest imponuj¹ca lista i przytaczanie jej w tym artykule zajê³oby zbyt wiele miejsca. Myœlê, e poniewa informacja o stanie wykonania postulatów mieszkañców jest obowi¹zkiem burmistrza, a ka dy te zapewne chcia³by wiedzieæ co zrobiono, najlepiej bêdzie wydaæ tak¹ informacjê w formie drukowanej. - Mo e zapytam inaczej. W jakiej dziedzinie dzia³o siê najwiêcej i jakie inwestycje poci¹gnê³y za sob¹ najwiêksze wydatki? - Z pewnoœci¹, na pierwszej pozycji nale y wymieniæ szeroki front robót podjêtych na drogach naszej gminy. Powoli, ale konsekwentnie nasze drogi staj¹ siê nie tylko przejezdne, ale i przyjazne dla kierowców. Myœlê, e ³atwo sprawdziæ, i inwestycje te praktycznie dotar³y do ka dej miejscowoœci. Czêœæ z nich podjêliœmy na drogach wojewódzkich i powiatowych, wspólnie z województwem i powiatem. Czêœæ, na drogach gminnych, przeprowadziliœmy samodzielnie. Oczywiœcie nie wpadamy w zachwyt, bo dobrze wiemy, e du o pozosta³o jeszcze do zrobienia i wiemy co jeszcze nale y wykonaæ. Dot¹d uda³o siê zrobiæ tyle, na ile nas by³o staæ. - Jednak najwa niejsz¹ spraw¹ dla tej gminy, a potwierdzaj¹ to zarówno rozmowy z radnymi, jak i zwyk³ymi mieszkañcami gminy to jest brak wody dla Wielichowa, co niew¹tpliwie hamuje nap³yw kapita³u do gminy... - To wszystko jest prawda i doskonale zdajê sobie z tego sprawê, zreszt¹ niejednokrotnie o tym mówi³em, zarówno na spotkaniach z mieszkañcami, na sesjach samorz¹du, jak i w swoich wypowiedziach dla mediów, w tym równie dla Wieœci. Zatem raz jeszcze zapewniam, e woda jest naszym priorytetem i nie ma w¹tpliwoœci, e w tym roku ruszymy z t¹ inwestycj¹ na dobre. Jeœli nie dostaniemy œrodków z innych Ÿróde³, weÿmiemy kredyt. W bud ecie na ten strategiczny cel zagwarantowaliœmy odpowiedni¹ kwotê. - Jakie jeszcze wa ne inwestycyjne zamierzenia s¹ w planie na ten rok? - Trzeba tu jeszcze raz powiedzieæ, e w tym roku czeka nas adaptacja budynku stra - nicy, tak by mog³a ona spe³niaæ rolê centrum ratownictwa ogólnego. Wielichowo mieœci siê w sieci krajowej i nale y w zwi¹zku z tym dostosowaæ je do obowi¹zuj¹cych wymogów. Dotyczy to nie tylko szatni i sanitariatów, ale te pomieszczeñ ratowniczych i magazynów. Pozosta³a czêœæ stra nicy zostanie zagospodarowana jako nowa siedziba Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który ma ci¹gle zwiêkszane zadania, natomiast dotychczas pracowa³ w niezwykle trudnych warunkach lokalowych. Adaptacja ta bêdzie nas kosztowa³a wcale niema³o, bo pó³tora miliona z³otych. - A z innych przedsiêwziêæ? - Mo na by mówiæ o wielu, ale bêdzie o grzybach, poniewa nasza Burmistrz Adam aniecki. gmina stoi pieczarkami i du a czêœæ spo³ecznoœci gminy jest w³aœnie zwi¹zana w jakiœ sposób z upraw¹. Myœlimy, by pomóc tej bran y. Du o ju zrobiliœmy dla promocji, m.in. organizuj¹c z du ym rozmachem doroczne Œwiêto Pieczarki. Nie chcemy na tym poprzestawaæ, czego wyrazem by³a np. grudniowa Piramida Pieczarek, impreza, któr¹ organizowaliœmy Fot. Renata Jarczyñska na Starym Rynku w Poznaniu. Myœlimy, e takie przedsiêwziêcia pomog¹ nam znacz¹co zachêciæ do spo ywania pieczarek i wyraÿnie zwiêkszyæ dziœ dosyæ nisk¹ krajow¹ konsumpcjê. Korzyœæ z tego bêdzie i dla spo- ³eczeñstwa i dla nas wszystkich. Jednoczeœnie wierzê, a nie jest to wiara bezpodstawna, e pieczarkow¹ bran- ê gospodarcze k³opoty bêd¹ omija- ³y szerokim ³ukiem i e koniunktura bêdzie jej sprzyja³a. Wiele na to, w ka dym razie, wskazuje. Rozmawia³: Tadeusz J¹der

6 6 Wieœci Wielichowskie LUDZIE NASZEJ GMINY LUDZIE NASZEJ GMINY Z Janem Stachowiakiem, so³tysem Pruszkowa i przewodnicz¹cym Wielkopolskiego Zwi¹zku Stowarzyszenia So³tysów w gminie Wielichowo, rozmawia Tadeusz J¹der. Pierwszy w gminie so³tys... - Od dawna Pan so³tysuje? - W grudniu minê³o 20 lat jak ludzie wybrali mnie so³tysem w Pruszkowie i tak zosta³o do dziœ... - Co mo na powiedzieæ o Pruszkowie? So³tys Jan Stachowiak. - Jest to jedna z najmniejszych wsi w gminie Wielichowo. Liczy 120 dusz i 20 numerów. Liczba mieszkañców pozostaje od dawna ju niezmienna. Ludzie w wiêkszoœci zajmuj¹ siê prowadzeniem gospodarstw rolnych, ale g³ównym Ÿród³em dochodu pozostaj¹ pieczarki. W Pruszkowie jest pewnie ze trzydzieœci pieczarkarni. - Du o siê we wsi zmieni³o odk¹d Pan zosta³ so³tysem? - Mo na powiedzieæ, e rzeczywiœcie du o. Przez te 20 lat za³o ono we wsi wodê i telefony. W ca³ej miejscowoœci jest ponadto asfalt ponad 350 metrów i 500 metrów chodnika. Dla ludzi bezpieczniej, a chodzi siê wygodniej, bo nie trzeba przeskakiwaæ przez ka³u e. Pozyskaliœmy ponadto spory, 2-kilometrowy asfaltowy dywanik na drodze powiatowej z Pruszkowa do Proch, który w 50 procentach finansowa³a gmina. Nie ma u nas co prawda osobnej sali wiejskiej, ani odrêbnych organizacji, ale Fot. Renata Jarczyñska my bardzo blisko wspó³pracujemy z pobliskim, du o wiêkszym Dêbskiem i wiele rzeczy robimy wspólnie. Mamy wspólne ko³o gospodyñ wiejskich i wspóln¹ ochotnicz¹ stra po arn¹, razem budowaliœmy i wyposa aliœmy salê wiejsk¹, razem te ostatnio j¹ remontowaliœmy. Niedawno wyczyœciliœmy stawek przeciwpo arowy. Muszê tu powiedzieæ, e mieszkañców Pruszkowa charakteryzuje obywatelska postawa. Zawsze gdy trzeba, anga uj¹ siê w rozwi¹zywanie problemów wsi i pomagaj¹ sobie nawzajem. - Zawsze tak by³o? - Powiem szczerze nie wiem. Przed wojn¹ wieœ zamieszkiwali Niemcy. Jest u nas cmentarz poewangelicki, niestety mocno zdewastowany. Informuje o nim niedawno powsta³a pami¹tkowa tablica. Postawiona zosta³a w rezultacie akcji prowadzonej przez Centrum Kultury, a zmierzaj¹cej do ocalenia od zapomnienia poewangelickich zabytków. Bywa, e potomkowie przedwojennych mieszkañców przyje d aj¹ do nas z Niemiec, by zobaczyæ gdzie i jak mieszkali ich dziadowie, szukaj¹ grobów... Chcielibyœmy, aby to lepiej wygl¹da³o. - Ale myœlicie te o przysz³oœci? - Bardzo by nam zale a³o na gazyfikacji, ale ta perspektywa, która wydawa³o siê - by³a ju ca³kiem blisko, jakby zaczê³a teraz siê oddalaæ. Szkoda, bo przecie mieszkañcy siê opodatkowali, zaczêliœmy na ten cel zbieraæ pieni¹dze. Bardzo liczymy na pomoc gminy w tej sprawie... - Jest Pan nie tylko so³tysem Pruszkowa, ale i gminnym przewodnicz¹cym zwi¹zku so³tysów... - Tak. Zasiadam równie w zarz¹dzie powiatowym tego stowarzyszenia. Mam kontakt z wieloma innymi so³tysami, co pozwala korzystaæ z ich ró norodnych i bogatych doœwiadczeñ. Spotykamy siê raz w roku na szczeblu wojewódzkim. W powiecie organizujemy konkursy na najlepszego so³tysa. W lutym s¹ zebrania wiejskie, na których ze swej rocznej dzia- ³alnoœci so³tys zdaje sprawozdanie. Jest to podstawa do oceny, bowiem z niego wynika, czego dokona³ w danym roku. W tym roku jesteœmy w gminie Wielichowo odpowiedzialni za fina³ konkursu, który 18 lipca odbêdzie siê w ubnicy. Myœlê, e so³tysi gminy Wielichowo znów oka ¹ siê œcis³¹ czo³ówk¹ w naszym powiecie. - Ma pan jednym s³owem sporo roboty. A tu jeszcze gospodarstwo... - Gospodarstwo przekaza³em synowi 10 lat temu. Ale wie pan jak to jest. Trudno siê powstrzymaæ, eby nie pomóc przy domowych pracach, jeœli tylko mo na. Najwiêcej radoœci przynosz¹ jednak wnuczêta, a pochwalê siê, e doczeka³em ju dziesiêciorga. Troje mieszka w moim domu... To jest dopiero satysfakcja!

7 Wieœci Wielichowskie 7 Wyró nienie Komendy Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP Powstañcza Gazeta Wielichowska Dla wielichowskiej dru yny ZHP nagrodê odbiera dh Krzysztof Stachecki (pierwszy z prawej). Fot. Pawe³ Michalski Palce lizaæ! (13) Moja babcia zawsze mnie uprzedza- ³a: - Pamiêtaj dziecko, jak chcesz w karnawale poszaleæ, wczeœniej zjedz jakieœ konkrety! Konkrety, rozumia³o siê, e to kie³basa, kotlety, golonka, rosó³, jednym s³owem, coœ z miêsa na z¹b. Najwidoczniej podobnego zdania jest Wioletta Trybuœ z Granowa, specjalistka od piêknie i smacznie nakrytego sto³u, która niedawno by³a goœciem noworocznego biesiadnego spotkania pañ z kó³ gospodyñ wiejskich. Nawet tylko czytaj¹c propozycje smakowitych przepisów, trudno opanowaæ prze³ykanie œlinki... NÓ KI FASZEROWANE Sk³adniki: nogi z kurczaka ( iloœæ w zale noœci od potrzeb); pieczarki; boczek wêdzony parzony; przyprawy: sól, pieprz, majeranek, vegeta. Zima 1918 roku wcale nie przypomina³a tej, jak¹ mo emy teraz podziwiaæ za naszymi oknami. Œnieg i mróz towarzyszy³y mieszkañcom Wielichowa ju od kilku dni. Trudno by³o poruszaæ siê po drogach, œnieg zalega³ na chodnikach i ulicach. Jednak pracy konspiracyjnej nikt i nic nie mog³o powstrzymaæ. 20 grudnia w mieszkaniu w³aœciciela drogerii Marcelego S³awskiego zebra³a siê grupa m³odych ludzi. Rozmawiali o zadaniu, jakie postawi³o przed nimi kierownictwo wielichowskiej organizacji sokolej. Przed kilku dniami przyjecha³ do miasteczka kurier z wiadomoœciami. Jego przyjazd o ywi³ wszystkich, którzy wtajemniczeni zostali w przygotowania do maj¹cego nied³ugo wybuchn¹æ powstania. Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ ju od kilkunastu tygodni prowadzi³o o ywion¹ dzia³alnoœæ szkoleniow¹ w celu przygotowania swoich cz³onków do maj¹cej siê wkrótce rozwin¹æ akcji zbrojnej. Zbierano broñ, prowadzono potajemne szkolenia wojskowe, uczono udzielaæ pierwszej pomocy. Jednak nie wszyscy mogli zbrojnie przeciwstawiæ siê pruskiej potêdze. o³nierzom potrzeba by³o sprawnego zaplecza natomiast mieszkañcom informacji o tym, co siê dzieje w szeregach przysz³ej armii wielkopolskiej. Tak narodzi³a siê idea Gazety Wielichowskiej, pisma mieszkañców Wielichowa. *** Powy sza historia jest opowieœci¹ wymyœlon¹ na potrzeby wstêpniaka, który towarzyszy pierwszemu numerowi pisma Gazeta Wielichowska. Harcerze nie spotkali siê w mieszkaniu Marcelego S³awskiego, ale w Centrum Kultury i tam ulokowali redakcjê. Reszta mia³a byæ zbli ona do okresu prze³omu 1918/1919 roku. W Wielichowie, w okresie Powstania Wielkopolskiego, nie by³a wydawana gazeta. Jednak teraz nadarzy³a siê okazja, aby taka gazeta mog³a ujrzeæ œwiat³o dzienne. Czas bohaterów to propozycja programowa Chor¹gwi Wielkopolskiej, która mia³a harcerkom i harcerzom przybli yæ tematykê tego niepodleg³oœciowego zrywu. Ka da dru yna przystêpuj¹ca do programu mog³a realizowaæ zadania przygotowane przez Komendê Chor¹gwi lub wymyœliæ w³asne. 9 Dru yna Harcerska z Wielichowa postanowi³a przygotowaæ i wydaæ w internecie gazetê. Mia³a ona w swojej treœci opowiadaæ dzieñ po dniu historiê Powstania Wielkopolskiego. Przez dwa miesi¹ce na stronach Hufca Œmigiel bêd¹ siê pojawia³y kolejne numery tej gazetki. Pierwszy numer ukaza³ siê 27 grudnia, natomiast ostatni 28 lutego. Harcerska redakcja stara³a siê nadaæ pismu taki kszta³t, jaki mog³aby mieæ gazeta, która by³aby wydawana w styczniu i lutym 1919 roku. Materia³ów do gazety m³odzi dziennikarze szukali w internecie, bibliotekach, ksi¹ kach, korzystali równie z rad fachowców od prasy i historii. Teraz bêdziemy mogli oceniæ ich wysi³ki, które pomog¹ przenieœæ siê w czasie do dni i tygodni, kiedy historia Wielichowa nabra³a szczególnego tempa. Zadanie Gazeta Wielichowska zosta³o wyró nione przez Chor¹giew Wielkopolsk¹ za najlepsz¹ realizacjê programu Czas bohaterów w kategorii dru yn harcerskich. Patronat nad wydawnictwem objê³o wielichowskie Centrum Kultury. Pawe³ Michalski Konkrety na karnawa³owe szaleñstwa Wykonanie: Nogi z kurczaka odfiletowaæ z koœci, miêso rozbiæ i doprawiæ do smaku przyprawami. Przygotowaæ farsz. Pieczarki ugotowaæ i razem z boczkiem wêdzonym skrêciæ przez maszynkê, przyprawiæ wed³ug w³asnego uznania. Przygotowany farsz roz³o yæ na rozbite miêso i zawin¹æ. Piec w piekarniku ok. 30 min w temp 200 C. KARKÓWKA WIEPRZOWA Sk³adniki: Karkówka wieprzowa; solanka (woda, liœæ laurowy, ziele angielskie, sól zwyk³a, sól do peklowania). Wykonanie: Miêso peklowaæ przez 48 godzin w solance. Prze³o yæ do specjalnego rêkawa do pieczenia. Piec w piekarniku do miêkkoœci, ok. 1 godz. Smacznego! (rj)

8 8 Wieœci Wielichowskie Uczestnicy kó³ka fla oletowego z opiekunkami i ks. arcybiskupem Stanis³awem G¹deckim. Fot. Lucyna Odwa na Z fla oletami do betlejemskiego ³óbka W Szkole Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim od kilku lat dzia³a kó³ko fla oletowe. Realizowane w placówce projekty edu- kacyjne Szko³y Ambitnej M³odzie y i Kolorowa Szko³a umo liwi³y rozszerzenie jego dzia³alnoœci. Zajêcia odbywaj¹ siê w trzech grupach wiekowych, na fla oletach graj¹ uczniowie z klas I, II, III, IV i V. Wspólne muzykowanie daje im wiele radoœci. Uczniowie chêtnie wystêpuj¹ podczas uroczystoœci szkolnych, festynów na rzecz œrodowiska i innych imprez kulturalnych. Graj¹ równie w koœciele podczas niedzielnych mszy œw. Uczestnicy kó³ka fla oletowego 10 stycznia po raz trzeci wziêli udzia³ w corocznym spotkaniu fla olecistów przy betlejemskim ³óbku, które odby³o siê w Poznañskiej Bazylice Archikatedralnej. W tym roku spotkali siê kolêdnicy z 47 placówek oœwiatowych przedszkoli oraz szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Dzieciom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci. Przed spotkaniem fla oleciœci otrzymali od organizatorów œpiewniki z kolêdami, aby przy akompaniamencie organów wspólnie zagraæ wybrane kolêdy. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ ksi¹dz arcybiskup Stanis³aw G¹decki, metropolita poznañski, który po wspólnej modlitwie i œpiewaniu kolêd podziêkowa³ organizatorom spotkania, dzieciom i ich opiekunom. Na zakoñczenie arcybiskup G¹decki udzieli³ zebranym duszpasterskiego b³ogos³awieñstwa. Lucyna Odwa na Adeste fideles W niedzielê, 18 stycznia 2009 r., w koœciele p. w. œw. Marii Magdaleny w Wielichowie odby³ siê piêkny koncert kolêd. Rozpoczê³o go wykonanie kolêdowego, znanego w ca³ej Europie utworu Adeste fideles. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez wielichowsk¹ parafiê i Centrum Kultury Pod Wie ¹. Koncertuje chór Wielis³aw. W programie, repertuar z³o ony z kolêd i pastora³ek zaprezentowali: chór Francesco z Wir pod kierunkiem Arkadiusza Klemczaka, Chórek Weso- ³ych Chmurek oraz zespó³ gimnazjalny pod kierunkiem Damiana Popio³kiewicza i chór Wielis³aw pod kierunkiem S³awomira Górnego. Fot. Pawe³ Michalski Niedzielne kolêdowanie zakoñczy- ³o siê w sali widowiskowej Centrum Kultury, gdzie spotkali siê wszyscy wykonawcy. Zebranych powitali dyrygenci oraz prezesi chórów. Nastêpnie toastem uczczono nowy rok. Oficjaln¹ czêœæ spotkania zakoñczy³o wspólne odœpiewanie kolêdy Przybie eli do Betlejem. PM * * * Adeste fideles (³ac. Przyb¹dŸcie dziœ wierni) - kolêda ³aciñska napisana, najprawdopodobniej we Francji, w po³owie XVIII wieku przez Anglika Johna Francisa Wade ( ). W niemal 200 lat po powstaniu spopularyzowany w niemal ca³ej Europie tekst zosta³ przet³umaczony na jêzyk angielski przez Fredericka Oakeleya ( ). Pieœñ ulega³a modyfikacjom i z poprawkami Williama Thomasa Brooke ( ) obecnie rozpoznawana jest pod angielskim tytu³em: O Come, All Ye Faithful. Obecnie pieœñ ta uznawana jest za jeden z najbardziej analizowanych utworów hymnologicznych. Posiada kilka t³umaczeñ na jezyk polski, jednak najbardziej znana wydaje siê byæ wersja ks. Paw³a Sikory z pocz¹tku XX wieku.

9 Wieœci Wielichowskie 9 Parafia Wielichowo Pod znakiem remontów Miniony, 2008 rok, w parafii farnej w Wielichowie sta³ pod znakiem powa - nych remontów i niezbêdnych zakupów materialnych. W pierwszych dniach stycznia proboszcz, ks. Adam Skrzypczak, z³o y³ z ambony sprawozdanie z tych wydatków, ale o tym co zrobiono, wypada przypomnieæ, bo by³ to niema³y wysi³ek finansowy i organizacyjny. Wielichowska parafia obejmuje kilka obiektów: koœció³ farny p.w. œw. Marii Magdaleny w Wielichowie, koœció³ Œwiêtego Walentego w Wielichowie, kaplicê œw. Józefa w Gradowicach oraz drewniany koœció³ p.w. œw. Klemensa w Zielêcinie. W koœciele farnym odnowione zosta³y drzwi wejœciowe. Zap³acono nale - Zabytkowy koœció³ w Zielêcinie. noœci za now¹ granitow¹ posadzkê. Zakupiono ponadto dwa z³ote ornaty i 8 kom y dla ministrantów. Obszerny i kosztowny by³ zakres prac obejmuj¹cy remont koœcio³a œw. Walentego. Za 35 tys. z³ za³o ono tam now¹, granitow¹ posadzkê w prezbiterium i w koœciele, odnowiono drzwi wejœciowe do koœcio³a i zamontowano przy nich Fot. Pawe³ Michalski kraty. W zakrystii wymieniono okno i drzwi, a tak e zakupiono nowe meble, a dziêki wielichowskim stra akom odmalowano ogrodzenie koœcio³a. Nale y do tego dodaæ jeszcze nowy o³tarz, ambonê, gablotê przed œwi¹tyni¹ i taborety dla ministrantów. Powa n¹ renowacjê przesz³a kaplica Œwiêtego Józefa w Gradowicach, w której wymieniono ca³y dach. Powstaje tam równie nowe op³otowanie, przy którym trwaj¹ jeszcze niezbêdne prace. Gruntown¹ renowacjê przeszed³ drewniany, uznawany za niezwykle cenny zabytek, koœció³ œw. Klemensa w Zielêcinie. Przede wszystkim koœció³ uzyska³ now¹ parkietow¹ posadzkê, a w przedsionkach i zakrystii estetyczne p³ytki. Obiekt przeszed³ te malowanie i konserwacjê dachu. Odnowiono przy tym o³tarz i ambonkê, a tak e za³o one zosta³y reflektory oœwietlaj¹ce œwi¹tyniê w nocy. Tu nale y zaznaczyæ, e za pr¹d s³u- ¹cy do oœwietlenia p³aci gmina. Prace renowacyjne zosta³y przeprowadzone równie przy miejscowym cmentarzu, który uzyska³ nowe op³otowanie. Ponadto za³o ono tam kostkê brukow¹ i zasadzono 80 tui, a cmentarna kaplica zosta³a odmalowana. Wszystkie wymienione wydatki zosta³y poniesione z w³asnych œrodków parafii, uzyskanych dziêki tzw. niedzielom gospodarczym, wprowadzonym przez ks. proboszcza Skrzypczaka i obowi¹zuj¹cym w ka dy drugi tydzieñ miesi¹ca. W Gradowicach i Zielêcinie z uwagi na bardzo szeroki zakres prac niezbêdne by³y dodatkowe datki parafian. W bie ¹cym roku najpowa niejszym zadaniem inwestycyjnym bêdzie wymiana ³awek w koœciele farnym. O remont prosi te dach wielichowskiego koœcio- ³a farnego, w którym 70-letnie dachówki s¹ w bardzo z³ym stanie. To jednak bardzo kosztowne zadanie, st¹d parafa zamierza zabiegaæ o stosowne œrodki w Wielkopolskim Urzêdzie Marsza³kowskim i grodziskim starostwie. Tadeusz J¹der

10 10 Wieœci Wielichowskie Przedstawiamy wielichowskich przedsiêbiorców Grzybmar kryzys ominie pieczarkarsk¹ bran ê? Nowa, przestronna i estetyczna siedziba firmy Grzybmar wy³oni³a siê w Wielichowie zaledwie w kilka miesiêcy. Przy wyjeÿdzie z miasta w kierunku Grodziska trudno nie zauwa yæ charakterystycznego budynku. Pod nowym adresem firma funkcjonuje od 15 paÿdziernika ubr. Jej za³o ycielami s¹ bracia: Adam i Tomasz Matuszewscy. Adam Matuszewski jest prezesem, a Tomasz Matuszewski wiceprezesem Grzybmaru. Spó³ka Grzybmar powsta³a w 1997 r. i pocz¹tkowo wy³¹cznie zajmowa³a siê produkcj¹ œwie ej pieczarki. Ofertê starano siê precyzyjnie dostosowaæ do indywidualnych potrzeb i rosn¹cych wymagañ zachodnich odbiorców. Z czasem Tomasz Matuszewski prezentuje gotowe do transportu eksportowe grzyby. Fot. Tadeusz J¹der ona mo liwoœci¹ odpowiedniego sch³odzenia grzybów oraz pakowania ich i przepakowywania zgodnie z yczeniem importera w pojemniki skrzynki i kartony, a tak e foliowania stosownych porcji. Pojemniki, zgodnie z potrzebami klientów, s¹ dostosowane do wymaganej wagi: od 250 gramów do 3 kilogramów. Jest te wygodny plac manewrowy dla pojazdów. W zwi¹zku z rozbudow¹, w firmie nieznacznie wzros³o zatrudnienie. Pracê ma tam zapewnion¹ ponad 40 osób. Na Zachód wysy³ane s¹ pieczarki generalnie wszelkich dostêpnych odmian, znajduj¹cych tam nabywców. Od wielkich rozwiniêtych kapeluszy, nazywanych portobello, po klasyczne: bia- ³e i br¹zowe. Br¹zowe pieczarki o bardziej zwartym pokroju, s¹ przez zachodnich konsumentów szczególnie cenione i uzyskuj¹ ceny o oko³o 30% wy sze od grzybów bia³ych. Stanowi¹ one oko- ³o pi¹tej czêœci eksportu Grzybmaru. Uzupe³nieniem pieczarkowych transportów s¹ boczniaki, tu wystêpuj¹ce w œladowych iloœciach. - Ubieg³y rok dla firm paraj¹cych siê produkcj¹, przetwórstwem i sprzeda ¹ pieczarek nie by³ szczególnie dobry. Przede wszystkim zawa y³ na tym niski kurs euro. Ale sytuacja w koñcu ubieg³ego roku zaczê³a siê korzystnie dla nas zmieniaæ, tak e z uwagi na taniej¹ce paliwo podkreœla wiceprezes Tomasz Matuszewski. Zarysowuj¹ca siê dobra koniunktura, to dla nas, a i dla gminy Wielichowo, która przecie pieczarkami stoi, okazja na powetowanie sobie strat i korzystne interesy. Miejmy nadziejê, e œwiatowy kryzys z dala ominie nasz¹ pieczarkarsk¹ bran ê! Tadeusz J¹der nastêpowa³ rozwój przedsiêbiorstwa. Od 1999 r. spó³ka dysponuje ju w³asnym transportem. Pocz¹tkowo by³y to tylko dwa samochody przystosowane do przewo enia ³adunku w kontrolowanej temperaturze. Obecnie specjalizuje siê w us³ugach transportowych. Stale pracuje 9 tirów, które przewo ¹ œwie e pieczarki do odbiorców w Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Tygodniowo Grzybmar eksportuje ok. 100 ton pieczarki œwie- ej, co stawia j¹ w rzêdzie najwiêkszych krajowych firm tej bran y. - Skup i eksport osi¹gnê³y taki poziom, e postanowiliœmy rozbudowaæ nasz zak³ad. W starych pomieszczeniach by³o ju za ciasno. Po prostu tam ju siê nie mieœciliœmy ocenia Tomasz Matuszewski. Na obrze u Wielichowa powsta³a nowoczesna baza logistyczno-magazynowa. Dysponuje Nowa siedziba Grzybmaru. Fot. Renata Jarczyñska

11 Wieœci Wielichowskie 11 Wilkowo Polskie Op³atek i koncert Szko³a Podstawowa im Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim od kilku lat czynnie w³¹cza siê w zbiórkê pieniêdzy na rzecz WOŒP. Od dwóch lat, przy organizowaniu zbiórki, wspó³pracujemy z wielichowskim Centrum Kultury Pod Wie ¹. W tym roku wolontariuszami zosta- ³o 8 uczniów klasy VI z Wilkowa Polskiego i Œniat. Wolontariusze zbierali pieni¹dze na ulicach swoich wsi, przed koœcio³em, po niedzielnych mszach œw. oraz podczas koncertu charytatywnego w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim. Koncert poprzedzi³o spotkanie op³atkowe dla mieszkañców Wilkowa Polskiego i Celinek zorganizowane przez Radê So³eck¹ Wilkowa Polskiego, KGW i zespó³ Wilkowianie. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ proboszcz wilkowskiej parafii, ksi¹dz Marian Derkaczewski. Koncert charytatywny przygotowali nauczyciele ze Szko³y Podstawowej w Wilkowie Polskim. Publicznoœæ obejrza- ³a jase³ka w wykonaniu uczniów klasy IV, pos³ucha³a kolêd zagranych przez fla- olecistów oraz wierszy i piosenek o zi- Wolontariusze WOŒP w Wilkowie Polskim. mie zaprezentowanych przez uczniów klasy III. Na scenie wyst¹pi³ tak e Zespó³ Œpiewaczy Wilkowianie, który wykona³ kolêdy oraz wi¹zankê piosenek ludowych i biesiadnych. By³y równie pokazy ratownictwa, przygotowali je uczniowie klasy VI pod kierunkiem M. Czapli. W pokazach wykorzystano sprzêt, który szko³a otrzyma³a z Fundacji WOŒP. Bardzo podoba³y siê zebranym tañce Fot. Hanna Czapla zaprezentowane przez uczestników kó- ³ek tanecznych dzia³aj¹cych w szkole. Wszystkie wystêpy publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi brawami. Na zakoñczenie dla WOŒP zagra³ zespó³ muzyczny Mades z Wilkowa Polskiego. Do puszek trafi³o z naszej szko³y 1283,92 z³. Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziêkujemy. Sie ma! Hanna Czapla Zagra³a Wielka Orkiestra! ci¹g dalszy ze str. 1 gotowali pokaz ratownictwa przedmedycznego, prowadzony przez Krzysztofa Bednarczyka. Mo na by³o równie skorzystaæ z przeja d ki samochodem bojowym, oczywiœcie po wczeœniejszym wrzuceniu datków do puszki. Równie Ryszard Rogoziñski z Wielichowa, w³aœciciel motocykla K- 750, popularniej Kasi, u yczy³ swojego pojazdu, i w ten sposób wo ¹c chêtnych, wspiera³ orkiestrê. Przez ca³y czas trwania programu artystycznego Józef Kowalonek prowadzi³ aukcje ró noœci. W tym roku przedmiotów do zlicytowania by³o jeszcze wiêcej ni w ubieg³ym. Du ¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê kalendarze, czapeczki, czekolady, podk³adki pod mysz oraz tzw. klipsy. Jednym z hitów aukcji okaza³ siê tort w kszta³cie serca, przygotowany przez cukierniê Danuty Grygiel w Wielichowie. Wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê gad ety z logo orkiestry, kubki, plecaki czy torby. Pod m³otek posz³o oko³o 300 przedmiotów zgromadzonych przez organizatorów. Swój program przygotowa³y równie szko³y w ubnicy i Wilkowie. Dla dzieci i m³odzie y z ubnicy przygotowana zosta³a dyskoteka, na któr¹ wstêp mia³y tylko te osoby, które wrzuci³y przys³owiowy grosik do puszki. Program dla mieszkañców Wilkowa Polskiego rozpocz¹³ siê o godz Organizatorzy przygotowali ci¹g dalszy str. 12 Darczyñcy wsparli akcjê a w zamian otrzymali czerwone serduszko Fot. Pawe³ Michalski

12 12 Wieœci Wielichowskie Koncert w Centrum Kultury uœwietni³a grupa Smerfiki Zagra³a Wielka Orkiestra! m.in. wystêp zespo³u Wilkowianie, jase³ka, prezentacjê przygotowanych przez dzieci uk³adów tanecznych, œpiewanie piosenek, koncert fla olecistów oraz pokazy ratownictwa, w oparciu o sprzêt otrzymany z Fundacji WOŒP. Program zakoñczy³a zabawa taneczna dla dzieci. O godz. 20 zgodnie z orkiestrow¹ tradycj¹ wystrzelono œwiate³ko do nieba. Licznie zgromadzona publicznoœæ podziwia³a pokaz sztucznych ogni, jakie rozœwietli³y zimowy wieczór. Najwiêksze brawa i podziêkowania nale ¹ siê wolontariuszom, którzy niestrudzenie przez kilka godzin kwestowali na naszych ulicach. W tym roku byli to: Anna Szaferska, Ewelina Nadobnik, Dominika Waligóra, Maria Tupaj, Klaudia Walkowiak, Dominika Wajman, Agnieszka Drgas, Kinga Zaremba, Patryk Banach, Kamil Bednarczyk, Martyna Letkie, Izabela Bartkowiak, Ma³gorzata Kêdziora, Wiktoria Jamroszczyk, Magdalena Kryspin, Dominika B¹czkowska, Magdalena Matuszczak, Szymon Buchowski, Aleksandra Michalska, Daria Szymañska, Maciej Cugier, Jakub Kryspin, Klaudia Wojtkowiak, Adrianna Brembor, Daria Kaczmarek, Piotr Poloch, Jakub Patelka, Beata Skoracka, Krzysztof Rogoziñski, Natalia Dudziñska, Daniel Szefler, Robert Kaczmarek, Ryszard Giernaœ, Kamila Drgas, Kacper Przybylski, Jakub Kaczmarek, Magdalena Grzeszkowiak, Marta Koœcielna, Pawe³ Michalski, Krzysztof Bednarci¹g dalszy ze str. 11 Fot. (2x) Pawe³ Michalski Do puszek wrzucali duzi i mali czyk, Jan Grzeœ. Szczególnie wyró nili siê w zbiórce: Barbara Nowak, Katarzyna ychliñska, Joanna Kostrzewa, Karolina Kubaczyk, Joanna Królikowska, Nikola Bukowska, Konrad Bukowski, Paulina Grzymis³awska, Katarzyna Nowaczyk, Jaros³aw Walkiewicz, Tadeusz Nowacki, Organizator wielichowskiego fina- ³u XVII Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, Centrum Kultury w Wielichowie sk³ada podziêkowanie wszystkim dobroczyñcom, którzy przyczynili siê do uœwietnienia naszej aukcji. Byli to: Tadeusz Pañczak, Adam Kaczmarek, Sklep Promyk Bloch, Eugeniusz Nowak, Jolanta S³owikowska, Maria Koz³owska, Mariusz Majka, Zygmunt Mocek, Wanda Czub, Maria Danel, Tadeusz Ptak, Zak³ad Produkcji Waty Anna Staœkiewicz, Apteka Zdrowie, Danuta Papierz, Andrzej Ciorga, Ewa Wêc³awiak, Natalia Tomiak, G.J. Marciniak Anex, Henryk Binkiewicz, Micha³ Galusik, Inter Kram, Tadeusz Nowacki, Monika Drgas, Gminna Spó³dzielnia SCH Wielichowo, Grzybmar, Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo, Danuta Grygiel, Maciej Koz³owski, Santano Leszek i Monika Staœkiewicz, Apteka Eliksir, Inter Champ Ruchocice, Euro Champi Tarnowa, PKO o/ Wielichowo, Zak³ad Fryzjerski Aleksandra Baranek, Jaros³aw Terelak, Adamix, Polcopper, Jan Grzeœ. Bezinteresownie w organizacjê orkiestry w³¹czy³y siê: przedszkole w Wielichowie, szko³y z ubnicy, Gradowic i Wilkowa Polskiego, policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Wielichowie, stra acy OSP Wielichowo, pracownice Banku Spó³dzielczego w Wielichowie: Lidia Goliñska, Hanna Lewandowska, Irena Rabiega oraz Genowefa Domagalska, Beata Mrozek, Alicja Drobnik, S³awomir Górny, Grzegorz Szumnarski, Jakub Wierzbicki, Dorota Kowalonek, Jolenta Elsner, Ilona Giernaœ, Emilia Michalska, Bartosz Batog. Po dok³adnym przeliczeniu okaza³o siê, e w tym roku w gminie Wielichowo zebrano 9760,72 z³. Pawe³ Michalski

WIEŒCI WIELICHOWSKIE

WIEŒCI WIELICHOWSKIE Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, 64-050 Wielichowo tel. 061 44 33 001, 061 44 33 082 www.wielichowo.pl WIELICHOWSKIE Nr 3 (53) marzec 2012 ISSN 1898-7389 pismo bezp³atne

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³

mut Wieczorek z Wojnowic. Niestety nie wszyscy Jubilaci przybyli na to sympatyczne spotkanie. Szanownych Jubilatów przywita³ Rok 8 Nr 2 (53) luty marzec 2008 ISSN 1642 6371 Tego jeszcze nie by³o w dziejach krzanowickiego Urzêdu Stanu Cywilnego. A dwadzieœcia par obchodzi³o w tym roku obchodzi³o w tym roku Jubileusz 50-lecia

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt

Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt Rok XI, Nr 3-4 (134-135) 1-28.02.2009 r. cena 1,50 z³ (VAT 0%) Nak³ad: 5000 egz. Wybierz najpopularniejszego sportowca swojej gminy - www.wiescipodlaskie.pl/plebiscyt Jubileusz bielskiego samorz¹du powiatowego

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach

URATOWALI GRACJANA. Ale numer! Badali dno na B³oniu. Prof. Miodek o Sulmierzycach Badali dno na B³oniu Podczas komisji w terenie grupa radnych obu samorz¹dów wraz z burmistrzem Joksiem w strojach p³etwonurków sprawdza³a stan dna jeziorka Odrzykowskiego. s. 21 Prof. Miodek o Sulmierzycach

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo