WIEŒCI WIELICHOWSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŒCI WIELICHOWSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo WIEŒCI Wieœci Wielichowskie 1 Rynek 10, Wielichowo tel , WIELICHOWSKIE Nr 2 (16) luty 2009 ISSN pismo bezp³atne Zebrania wiejskie Mali artyœci z przedszkola na wielkiej scenie Zebraliœmy blisko 10 tysiêcy z³otych Zagra³a Wielka Orkiestra! Ju w paÿdzierniku ubieg³ego roku Centrum Kultury zwróci³o siê do wszystkich szkó³ gminy o wspó³pracê przy organizacji siedemnastego fina³u. Odzew by³ znakomity, gdy wszystkie placówki: z Gradowic, ubnicy, Wilkowa Polskiego i Wielichowa odpowiedzia³y, przesy³aj¹c listê wolontariuszy i swoje propozycje do programu. Wszystko po to, aby orkiestra zagra³a jeszcze g³oœniej. Ca³y program orkiestrowej zabawy zosta³ tak skonstruowany, by siê dzia- ³o jak najwiêcej. Na pierwszy ogieñ posz³y dwie grupy dzieci z tanecznego zespo³u Smerfiki, pod kierunkiem Beaty Mrozek. Na rzecz fundacji wyst¹pi³y wszystkie dzia³aj¹ce w CK zespo³y, st¹d na scenie mo na by³o Fot. Pawe³ Michalski Niedziela, 11 stycznia, up³ynê³a w naszej gminie pod znakiem XVII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. Ju od poranka, o godz. 7.30, prawie piêædziesiêcioro wolontariuszy kwestowa³o na rzecz wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Ka dy móg³ wrzucaæ datki do specjalnie oznakowanych puszek, które nosili wolontariusze. Chêtnych nie brakowa³o. W zamian mogli liczyæ na gustowne, czerwone serduszko. pos³uchaæ i zobaczyæ sekcjê gitarow¹, kierowan¹ przez Jakuba Wierzbickiego oraz grupê keybordzistów Alicji Drobnik. Scenê wype³ni³y równie programy przygotowane przez przedszkole w Wielichowie, szko³y w Gradowicach i ubnicy, chórek z gimnazjum i Chórek Weso³ych Chmurek oraz chór Wielis³aw. Na wielichowskiej scenie zagrali i zaœpiewali tak e goœcie z bliskiej zagranicy : zespó³ Bezsenni z Rakoniewic, chór im. ks. Surzyñskiego z Koœciana oraz Marek Siwek. Koncert WOŒP oznacza³ równie wiele innych atrakcji dla publicznoœci. Stra acy z OSP Wielichowo przy- ci¹g dalszy str. 11 Pocz¹tek nowego roku to najlepszy czas na podsumowanie ubieg³orocznych dokonañ oraz zaplanowanie dalszych zadañ. W zwi¹zku z tym w gminie, podobnie jak w poprzednich latach, rozpocz¹³ siê cykl zebrañ wiejskich. Podczas nich so³tysi przedstawiaj¹ swoim mieszkañcom sprawozdania finansowe i rzeczowe za miniony rok. W zebraniach udzia³ bierze tak e burmistrz Adam aniecki, który równie informuje mieszkañców o zrealizowanych przez samorz¹d zadaniach oraz planach na kolejne lata. Bezpoœrednie spotkania z mieszkañcami pozwalaj¹ w³adzom gminy, na rozpoznanie najpilniejszych potrzeb lokalnych spo- ³ecznoœci i uwzglêdnienie ich w gminnych planach dzia³ania. Dlatego gor¹co zachêcamy wszystkich mieszkañców do czynnego uczestnictwa w tych spotkaniach i zg³aszania swoich postulatów. Renata Jarczyñska KOMUNIKAT Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo informuje, e w bie ¹cym roku przystêpujemy do realizacji inwestycji Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w m. Wielichowo oraz Ziemin. W ramach inwestycji wykonane zostan¹ zgodnie z projektem technicznym przy³¹cza wodoci¹gowe do granicy nieruchomoœci. Przy³¹cze bêdzie kosztem odbiorcy. Po zakoñczeniu inwestycji mieszkañcy, zobowi¹zani zostan¹ do poniesienia kosztów wykonania przy³¹cza wodoci¹gowego do granicy nieruchomoœci. Koszt przy³¹cza zostanie wyliczony w trakcie budowy wodoci¹gu. Wp³aty bêd¹ przyjmowane w momencie przyst¹pienia przez odbiorcê do korzystania z wodoci¹gu.

2 2 Wieœci Wielichowskie Dzieci podczas wystêpów. yczenia dla mieszkañca Œniat Jan Wawrzynowski ma 90 lat! Jan Wawrzynowski, mieszkaniec Œniat obchodzi³ we wtorek, 20 stycznia, swoje 90-te urodziny. Z okazji tego piêknego jubileuszu, wizytê zacnemu nestorowi z³o y³y przedstawicielki w³adz Wielichowa: Ewa Kasperska, zastêpca burmistrza Wielichowa i Cecylia Micha³owska, kierownik Urzêdu Stanu Cywilne- Fot. Bogus³awa Mañkowska go. Wraz z najserdeczniejszymi yczeniami zdrowia i pogody ducha, jubilat od odwiedzaj¹cych go pañ przyj¹³ te bukiet kwiatów oraz s³odki upominek. Pan Jan wraz z on¹ Stanis³aw¹ wychowywali troje dzieci. Doczekali siê te 12 wnuków i 5 prawnuków. Renata Jarczyñska Jan Wawrzynowski w otoczeniu rodziny z wiceburmistrz Ew¹ Kaspersk¹ i Cecyli¹ Micha³owsk¹, kierowniczk¹ USC. Fot. And elika Kawala Wieœci Wielichowskie. Miesiêcznik informacyjny. Redaguje Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo. Red. naczelny Jolanta Napiera³a. Wspó³pracownicy: Renata Jarczyñska, Tadeusz J¹der, Pawe³ Michalski, Anna Piechota, Maria Popa, Andrzej Smolarek. Adres: Centrum Kultury Pod Wie ¹ Wielichowo, ul. Pocztowa 16, tel. (061) Pod mailowym adresem: mo na do "Wieœci Wielichowskich" przekazywaæ swoje uwagi, propozycje i zapytania. Wydawca: Przedsiêbiorstwo AGA. Druk: Zak³ad Poligraficzny Zb. So³tysiak, Koœcian. Nak³ad 1000 egzemplarzy. Z babci¹ i dziadkiem W sobotnie popo³udnie, 24 stycznia, sala wiejska w Œniatach wype³ni³a siê przemi³ymi goœæmi i odœwiêtnie ubranymi dzieæmi. Uczniowie szko³y zaprosili swe babcie i dziadków, aby uczciæ ich œwiêto. W pe³nym serdecznoœci i wzruszeñ spotkaniu dzieci zaprezentowa³y swe umiejêtnoœci muzyczno-recytatorskie w programie w ca³oœci poœwiêconym babci i dziadkowi. Spotkanie by³o okazj¹ do przedstawienia kilku tañców integracyjnych, które dzieci opanowa³y podczas zajêæ pozalekcyjnych, realizowanych w ramach projektu Kolorowa Szko³a. Nie zabrak³o ciep³ych s³ów wdziêcznoœci i mi³oœci oraz piêknych yczeñ i w³asnorêcznie przygotowanych upominków. Wszyscy dobrze siê bawili przy muzyce zespo³u Studio z Przemêtu. Pyszne ciasta, owoce i gor¹ce napoje przygotowane przez mamy wszystkich uczniów umili³y spotkanie dwóch pokoleñ. Nowoœci¹ tegorocznej uroczystoœci by³y ró norodne konkurencje dla goœci. Starsi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali krótkie, aczkolwiek charakterystyczne opisy-zagadki, których rozwi¹zywanie nie sprawi³o wiêkszych trudnoœci dziadkom, a przynios³o radoœæ i wzruszenie. Najm³odsze dzieci wykona³y kolorowe portrety wzbogacone o wyraziste elementy zwi¹zane z zainteresowaniami czy zajêciami dziadków, które pomog³y wytypowaæ bohatera obrazka. Goœcie mogli uczestniczyæ w konkurencjach sprawnoœciowych. Babcie przyszywa³y guziki i obiera³y jab³ka, dziadkowie wi¹zali krawaty. Wielkim powodzeniem cieszy³a siê przygotowywana corocznie loteria fantowa organizowana ze œrodków Rady Rodziców oraz dziêki hojnoœci sponsorów. Przygotowane po raz dziewi¹ty spotkanie, by³o wspania³¹ okazj¹ do wspólnej zabawy, mi³ego spêdzenia czasu w gronie rodzinnym, a tak e realizacji celów wychowawczych szko³y. Wszystkim babciom i dziadkom dziêkujemy serdecznie za przybycie, yczymy du o zdrowia, nale nego szacunku oraz radoœci na co dzieñ. Zapraszamy za rok! Bogus³awa Mañkowska

3 Wieœci Wielichowskie 3 URZ D MIASTA I GMINY Rynek 10, Wielichowo gadu gadu PRZYJMUJE INTERESANTÓW: - od poniedzia³ku do pi¹tku od 7 00 do RADCA PRAWNY - œroda od do15 00 /udziela bezp³atnych porad prawnych dla mieszkañców gminy/ PRZEWODNICZ CY RADY MIEJSKIEJ - poniedzia³ek od do SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJ : Burmistrz w godzinach pracy Urzêdu Sekretarz Gminy- w godzinach pracy Urzêdu Wykaz telefonów URZ D MIASTA I GMINY -centrala (061) , Sekretariat Fax , Burmistrz Sekretarz Skarbnik USC, Meldunki Dzia³alnoœæ Gospodarcza Ksiêgowoœæ Bud etowa Kadry Drogi Zagospodarowanie Przestrzenne Podatki , Rolnictwo, Ochrona œrodowiska Gospodarka Nieruchomoœciami Biuro Rady WODR /doradztwo dla rolników/ ZAK AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ OŒRODEK POMOCY SPO ECZNEJ , Kierownik OPS ZESPÓ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓ W WIELICHOWIE CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA ZESPÓ SZKÓ IM. POLSKICH NOBLISTÓW SZKO Y PODSTAWOWE: - Gradowice ubnica Wilkowo Polskie Œniaty PRZEDSZKOLA SAMORZ DOWE: - Wielichowo ubnica Œniaty Wilkowo Polskie POLICJA w Wielichowie OCHOTNICZA STRA PO ARNA BANK SPÓ DZIELCZY w Wielichowie PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO POCZTA TELEFONY ALARMOWE: Awarie w dostawie wody , Awarie w dostawie energii elektrycznej: Pogotowie energetyczne Grodzisk Wlkp. (061) Koœcian (065) Opalenica (061) Awarie w dostawie gazu (061) Uczestnicy forum. Od lewej: Stanis³aw Hadka, starosta grodziski, burmistrz Adam aniecki, Jerzy Kostrzewa ze Œniat, przewodnicz¹cy Powiatowej Izby Rolniczej oraz pos³owie: Stanis³aw Kalemba i Stanis³aw Stec. Fot. Renata Jarczyñska W Wielichowie - rolnicze forum W Wielichowie, w restauracji MDS, 4 lutego odby³o siê forum rolnicze zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. we wspó³pracy z Powiatow¹ Izb¹ Rolnicz¹. W spotkaniu wziêli udzia³ rolnicy z powiatu grodziskiego oraz zaproszeni goœcie. Wœród nich obecni m.in. byli: pos³owie Stanis³aw Stec i Stanis³aw Kalemba, Stanis³aw Hadka, grodziski starosta, Jerzy G³uszyñski z Agencji Rynku Rolnego, Piotr Walkowski z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Agencji Nieruchomoœci Rolnych i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu grodziskiego. Uroczystego otwarcia forum dokona³ Jerzy Kostrzewa ze Œniat (syn W³adys³awa Kostrzewy, gminnego radnego, przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej, pe³ni¹cy funkcjê przewodnicz¹cego Powiatowej Izby Rolniczej w Grodzisku Wlkp. Tematykê spotkania zdominowa³a aktualna sytuacja w wielkopolskim rolnictwie oraz kwestia rozwoju obszarów wiejskich. Podczas spotkania omówiono szereg istotnych zagadnieñ dotycz¹cych zw³aszcza bie ¹cej sytuacji na rynku mleka oraz na rynku trzody chlewnej. Poruszono tak e sprawê wyp³aty bezpoœrednich dotacji do gruntów oraz problem klêski suszy, która w ostatnich latach spowodowa³a du e straty w gospodarstwach. Sporo uwagi poœwiêcono zwi¹zanym z klêskami ubezpieczeniami p³odów rolnych. Podjêto te temat reformy KRUS. Podczas dyskusji zaproszeni goœcie udzielali szczegó³owych odpowiedzi i wyjaœnieñ na pytania rolników. Renata Jarczyñska Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Edwarda Kostrzewy wspania³ego cz³owieka, so³tysa wsi Œniaty w latach Rodzinie i Bliskim wyrazy g³êbokiego wspó³czucia sk³ada: Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo oraz Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wielichowa

4 4 Wieœci Wielichowskie Jerzy Grygiel, prezes SKRP, symbolicznie przekazuje pomnik burmistrzowi anieckiemu. Fot. Pawe³ Michalski Bêdzie specjalna publikacja Pomnik przekazany burmistrzowi! Spo³eczny Komitet Renowacji Pomnika, który powsta³ przed piêciu laty, rozwi¹za³ siê. Wykona³ swoje dzie³o i przekaza³ odnowiony pomnik burmistrzowi Wielichowa. Jednoczeœnie powsta³a idea wydania okolicznoœciowej publikacji, dokumentuj¹cej obchody 90-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Wielichowie. Ostatnie spotkanie komitetu odby- ³o siê 3 lutego w wielichowskim Centrum Kultury Pod Wie ¹. Przez okres swego funkcjonowania, komitet gromadzi³ fundusze, rozprowadza³ cegie³ki, doprowadzi³ do powstania praktycznie nowego pomnika kwatery Powstañców Wielkopolskich. Zorganizowa³ te obchody 90-lecia Powstania Wielkopolskiego i przeprowadzi³ konferencjê popularno-naukow¹ nt. zbrojnego niepodleg³oœciowego czynu Wielkopolan. Piêcioletni¹ historiê dzia³añ komitetu i sprawozdanie finansowe przedstawi³ Jan Grzeœ, jego wiceprzewodnicz¹cy. Przypomnia³, e pocz¹tkowo zak³adano tylko rok dzia³alnoœci. Jerzy Grygiel, przewodnicz¹cy komitetu rozwi¹zuj¹c organizacjê, podziêkowa³ wszystkim osobom, które wspiera³y idee komitetu za ofiarnoœæ i zaanga owanie. W zwi¹zku zakoñczeniem misji, przekaza³ oficjalnie pe³n¹ dokumentacjê pomnika burmistrzowi anieckiemu. Bo ena Michnikowska, cz³onkini komitetu, wyst¹pi³a z inicjatyw¹ wydania publikacji, która uchroni³aby od zapomnienia wysi³ek mieszkañców gminy Wielichowo dla upamiêtnienia udzia³u mieszkañców w Powstaniu Wielkopolskim i dorobek zwi¹zanej z nim konferencji. Zebrani jednomyœlnie poparli ten pomys³. Postanowiono, e zostanie on zebrany, ³¹cznie z tekstami wyst¹pieñ historyków i regionalistów wraz z licznymi fotografiami wykonanymi w czasie obchodów, w specjalnym wydaniu Wieœci Wielichowskich. Ten specjalny numer miesiêcznika zostanie przeznaczony wy³¹cznie upamiêtnieniu wk³adu mieszkañców Ziemi Wielichowskiej w powodzenie powstania. (tj) SK AD KOMITETU Zarz¹d: Jerzy Grygiel prezes, Jan Grzeœ wiceprezes, Janusz Hojan skarbnik Cz³onkowie: Adam aniecki, ks. Tadeusz Fo³czyñski, Bo ena Michnikowska, Wies³aw Kaletka, Antoni Bzyl, Leon Cieleb¹k, Edward Donaj, Eleonora Lerch, W³adys³aw Kostrzewa, Pawe³ Michalski, œ.p. Jan Maækowiak W ramach komitetu powo³ano Komisjê Historyczn¹ do weryfikacji treœci napisów. Sk³ad Komisji: Bo ena Michnikowska, Piotr Jakuboszczak, Pawe³ Michalski Prace Komitetu wspar³ i uczestniczy³ w posiedzeniach Tadeusz Fórmanowicz. Wilkowo Polskie Wizytacja w szkole Z uwagi na zg³aszane przez dyrekcjê Szko³y Podstawowej w Wilkowie Polskim potrzeby remontowe, w poniedzia³ek, 2 lutego, radni Rady Miejskiej wraz z burmistrzem Adamem anieckim, przeprowadzili wizytacjê budynku szko³y. W wyniku tych oglêdzin podjêto decyzjê o przeprowadzeniu prac remontowych, które ze wzglêdu na du e koszty zostan¹ wykonane stopniowo, w perspektywie najbli szych 3 lat. Pa- ³ac, w którym swoj¹ siedzibê znalaz³a szko³a, wymaga kompleksowego remontu. Dotyczyæ on bêdzie dachu, pod- ³ogi, stolarki okiennej, drzwi oraz malowania œcian. (rj) Niech nam yj¹! W Przedszkolu w Wilkowie Polskim 1 lutego w odby³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Program artystyczny przedstawi³y 6-latki. Dzieci pokaza³y co potrafi¹ œpiewaj¹c, recytuj¹c i tañcz¹c w rytmie walczyka, krakowiaka, poleczki i...twista. Mi³¹ niespodziank¹ dla babæ i dziadków by³y w³asnorêcznie wykonane upominki oraz yczenia. Po odœpiewaniu Sto lat zaproszono goœci na s³odki poczêstunek przygotowany tradycyjnie przez rodziców. W dalszej czêœci spotkania dzieci mog³y popatrzeæ, jak bawi¹ siê ich babcie i dziadkowie. Do zabawy na organkach przygrywali Jarek i Rafa³ Andrzejewscy, dziêki którym przybyli goœcie mogli nie tylko potañczyæ, ale równie zaœpiewaæ znane i lubiane piosenki. Atrakcj¹ by³y konkursy i ró ne konkurencje sportowe, w czasie których babcie i dziadkowie bawili siê wspólnie z wnukami. Uœmiech na twarzach goœci, dobry humor i zadowolenie by³y znakiem, e uroczystoœæ wszystkim siê podoba³a. Barbara Andrzejewska Przedszkolaki podczas wystêpów. Fot. Rafa³ Andrzejewski

5 Wieœci Wielichowskie 5 Kadencja na pó³metku Rozmowa z Adamem anieckim, burmistrzem Wielichowa o dokonaniach i zamierzeniach na przysz³oœæ - Ani obejrzeliœmy siê, jak min¹³ pó³metek kadencji burmistrza. To chyba dobry moment, by oceniæ co uda³o siê zrobiæ i omówiæ to, czego mieszkañcy gminy mog¹ siê spodziewaæ. - Wydaje siê, e rzeczywiœcie mo e to byæ dobry punkt wyjœciowy. Obejmuj¹c urz¹d burmistrza obieca³em pracowaæ dla dobra ca³ej gminnej spo- ³ecznoœci i mam nadziejê, e nie zawiod³em mieszkañców. Dziœ, z czystym sumieniem mogê potwierdziæ, e du a, mo e nawet wiêksza czêœæ programu z którym ubiega³em siê o funkcjê burmistrza, zosta³a ju zrealizowana. - Mo na prosiæ o jakieœ bli sze szczegó³y? - Chcia³bym, eby w ka dej miejscowoœci w naszej gminie mieszkañcy do koñca kadencji mogli sobie porównaæ, co kandydat na burmistrza deklarowa³ i co zosta³o wykonane. To naprawdê jest imponuj¹ca lista i przytaczanie jej w tym artykule zajê³oby zbyt wiele miejsca. Myœlê, e poniewa informacja o stanie wykonania postulatów mieszkañców jest obowi¹zkiem burmistrza, a ka dy te zapewne chcia³by wiedzieæ co zrobiono, najlepiej bêdzie wydaæ tak¹ informacjê w formie drukowanej. - Mo e zapytam inaczej. W jakiej dziedzinie dzia³o siê najwiêcej i jakie inwestycje poci¹gnê³y za sob¹ najwiêksze wydatki? - Z pewnoœci¹, na pierwszej pozycji nale y wymieniæ szeroki front robót podjêtych na drogach naszej gminy. Powoli, ale konsekwentnie nasze drogi staj¹ siê nie tylko przejezdne, ale i przyjazne dla kierowców. Myœlê, e ³atwo sprawdziæ, i inwestycje te praktycznie dotar³y do ka dej miejscowoœci. Czêœæ z nich podjêliœmy na drogach wojewódzkich i powiatowych, wspólnie z województwem i powiatem. Czêœæ, na drogach gminnych, przeprowadziliœmy samodzielnie. Oczywiœcie nie wpadamy w zachwyt, bo dobrze wiemy, e du o pozosta³o jeszcze do zrobienia i wiemy co jeszcze nale y wykonaæ. Dot¹d uda³o siê zrobiæ tyle, na ile nas by³o staæ. - Jednak najwa niejsz¹ spraw¹ dla tej gminy, a potwierdzaj¹ to zarówno rozmowy z radnymi, jak i zwyk³ymi mieszkañcami gminy to jest brak wody dla Wielichowa, co niew¹tpliwie hamuje nap³yw kapita³u do gminy... - To wszystko jest prawda i doskonale zdajê sobie z tego sprawê, zreszt¹ niejednokrotnie o tym mówi³em, zarówno na spotkaniach z mieszkañcami, na sesjach samorz¹du, jak i w swoich wypowiedziach dla mediów, w tym równie dla Wieœci. Zatem raz jeszcze zapewniam, e woda jest naszym priorytetem i nie ma w¹tpliwoœci, e w tym roku ruszymy z t¹ inwestycj¹ na dobre. Jeœli nie dostaniemy œrodków z innych Ÿróde³, weÿmiemy kredyt. W bud ecie na ten strategiczny cel zagwarantowaliœmy odpowiedni¹ kwotê. - Jakie jeszcze wa ne inwestycyjne zamierzenia s¹ w planie na ten rok? - Trzeba tu jeszcze raz powiedzieæ, e w tym roku czeka nas adaptacja budynku stra - nicy, tak by mog³a ona spe³niaæ rolê centrum ratownictwa ogólnego. Wielichowo mieœci siê w sieci krajowej i nale y w zwi¹zku z tym dostosowaæ je do obowi¹zuj¹cych wymogów. Dotyczy to nie tylko szatni i sanitariatów, ale te pomieszczeñ ratowniczych i magazynów. Pozosta³a czêœæ stra nicy zostanie zagospodarowana jako nowa siedziba Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, który ma ci¹gle zwiêkszane zadania, natomiast dotychczas pracowa³ w niezwykle trudnych warunkach lokalowych. Adaptacja ta bêdzie nas kosztowa³a wcale niema³o, bo pó³tora miliona z³otych. - A z innych przedsiêwziêæ? - Mo na by mówiæ o wielu, ale bêdzie o grzybach, poniewa nasza Burmistrz Adam aniecki. gmina stoi pieczarkami i du a czêœæ spo³ecznoœci gminy jest w³aœnie zwi¹zana w jakiœ sposób z upraw¹. Myœlimy, by pomóc tej bran y. Du o ju zrobiliœmy dla promocji, m.in. organizuj¹c z du ym rozmachem doroczne Œwiêto Pieczarki. Nie chcemy na tym poprzestawaæ, czego wyrazem by³a np. grudniowa Piramida Pieczarek, impreza, któr¹ organizowaliœmy Fot. Renata Jarczyñska na Starym Rynku w Poznaniu. Myœlimy, e takie przedsiêwziêcia pomog¹ nam znacz¹co zachêciæ do spo ywania pieczarek i wyraÿnie zwiêkszyæ dziœ dosyæ nisk¹ krajow¹ konsumpcjê. Korzyœæ z tego bêdzie i dla spo- ³eczeñstwa i dla nas wszystkich. Jednoczeœnie wierzê, a nie jest to wiara bezpodstawna, e pieczarkow¹ bran- ê gospodarcze k³opoty bêd¹ omija- ³y szerokim ³ukiem i e koniunktura bêdzie jej sprzyja³a. Wiele na to, w ka dym razie, wskazuje. Rozmawia³: Tadeusz J¹der

6 6 Wieœci Wielichowskie LUDZIE NASZEJ GMINY LUDZIE NASZEJ GMINY Z Janem Stachowiakiem, so³tysem Pruszkowa i przewodnicz¹cym Wielkopolskiego Zwi¹zku Stowarzyszenia So³tysów w gminie Wielichowo, rozmawia Tadeusz J¹der. Pierwszy w gminie so³tys... - Od dawna Pan so³tysuje? - W grudniu minê³o 20 lat jak ludzie wybrali mnie so³tysem w Pruszkowie i tak zosta³o do dziœ... - Co mo na powiedzieæ o Pruszkowie? So³tys Jan Stachowiak. - Jest to jedna z najmniejszych wsi w gminie Wielichowo. Liczy 120 dusz i 20 numerów. Liczba mieszkañców pozostaje od dawna ju niezmienna. Ludzie w wiêkszoœci zajmuj¹ siê prowadzeniem gospodarstw rolnych, ale g³ównym Ÿród³em dochodu pozostaj¹ pieczarki. W Pruszkowie jest pewnie ze trzydzieœci pieczarkarni. - Du o siê we wsi zmieni³o odk¹d Pan zosta³ so³tysem? - Mo na powiedzieæ, e rzeczywiœcie du o. Przez te 20 lat za³o ono we wsi wodê i telefony. W ca³ej miejscowoœci jest ponadto asfalt ponad 350 metrów i 500 metrów chodnika. Dla ludzi bezpieczniej, a chodzi siê wygodniej, bo nie trzeba przeskakiwaæ przez ka³u e. Pozyskaliœmy ponadto spory, 2-kilometrowy asfaltowy dywanik na drodze powiatowej z Pruszkowa do Proch, który w 50 procentach finansowa³a gmina. Nie ma u nas co prawda osobnej sali wiejskiej, ani odrêbnych organizacji, ale Fot. Renata Jarczyñska my bardzo blisko wspó³pracujemy z pobliskim, du o wiêkszym Dêbskiem i wiele rzeczy robimy wspólnie. Mamy wspólne ko³o gospodyñ wiejskich i wspóln¹ ochotnicz¹ stra po arn¹, razem budowaliœmy i wyposa aliœmy salê wiejsk¹, razem te ostatnio j¹ remontowaliœmy. Niedawno wyczyœciliœmy stawek przeciwpo arowy. Muszê tu powiedzieæ, e mieszkañców Pruszkowa charakteryzuje obywatelska postawa. Zawsze gdy trzeba, anga uj¹ siê w rozwi¹zywanie problemów wsi i pomagaj¹ sobie nawzajem. - Zawsze tak by³o? - Powiem szczerze nie wiem. Przed wojn¹ wieœ zamieszkiwali Niemcy. Jest u nas cmentarz poewangelicki, niestety mocno zdewastowany. Informuje o nim niedawno powsta³a pami¹tkowa tablica. Postawiona zosta³a w rezultacie akcji prowadzonej przez Centrum Kultury, a zmierzaj¹cej do ocalenia od zapomnienia poewangelickich zabytków. Bywa, e potomkowie przedwojennych mieszkañców przyje d aj¹ do nas z Niemiec, by zobaczyæ gdzie i jak mieszkali ich dziadowie, szukaj¹ grobów... Chcielibyœmy, aby to lepiej wygl¹da³o. - Ale myœlicie te o przysz³oœci? - Bardzo by nam zale a³o na gazyfikacji, ale ta perspektywa, która wydawa³o siê - by³a ju ca³kiem blisko, jakby zaczê³a teraz siê oddalaæ. Szkoda, bo przecie mieszkañcy siê opodatkowali, zaczêliœmy na ten cel zbieraæ pieni¹dze. Bardzo liczymy na pomoc gminy w tej sprawie... - Jest Pan nie tylko so³tysem Pruszkowa, ale i gminnym przewodnicz¹cym zwi¹zku so³tysów... - Tak. Zasiadam równie w zarz¹dzie powiatowym tego stowarzyszenia. Mam kontakt z wieloma innymi so³tysami, co pozwala korzystaæ z ich ró norodnych i bogatych doœwiadczeñ. Spotykamy siê raz w roku na szczeblu wojewódzkim. W powiecie organizujemy konkursy na najlepszego so³tysa. W lutym s¹ zebrania wiejskie, na których ze swej rocznej dzia- ³alnoœci so³tys zdaje sprawozdanie. Jest to podstawa do oceny, bowiem z niego wynika, czego dokona³ w danym roku. W tym roku jesteœmy w gminie Wielichowo odpowiedzialni za fina³ konkursu, który 18 lipca odbêdzie siê w ubnicy. Myœlê, e so³tysi gminy Wielichowo znów oka ¹ siê œcis³¹ czo³ówk¹ w naszym powiecie. - Ma pan jednym s³owem sporo roboty. A tu jeszcze gospodarstwo... - Gospodarstwo przekaza³em synowi 10 lat temu. Ale wie pan jak to jest. Trudno siê powstrzymaæ, eby nie pomóc przy domowych pracach, jeœli tylko mo na. Najwiêcej radoœci przynosz¹ jednak wnuczêta, a pochwalê siê, e doczeka³em ju dziesiêciorga. Troje mieszka w moim domu... To jest dopiero satysfakcja!

7 Wieœci Wielichowskie 7 Wyró nienie Komendy Chor¹gwi Wielkopolskiej ZHP Powstañcza Gazeta Wielichowska Dla wielichowskiej dru yny ZHP nagrodê odbiera dh Krzysztof Stachecki (pierwszy z prawej). Fot. Pawe³ Michalski Palce lizaæ! (13) Moja babcia zawsze mnie uprzedza- ³a: - Pamiêtaj dziecko, jak chcesz w karnawale poszaleæ, wczeœniej zjedz jakieœ konkrety! Konkrety, rozumia³o siê, e to kie³basa, kotlety, golonka, rosó³, jednym s³owem, coœ z miêsa na z¹b. Najwidoczniej podobnego zdania jest Wioletta Trybuœ z Granowa, specjalistka od piêknie i smacznie nakrytego sto³u, która niedawno by³a goœciem noworocznego biesiadnego spotkania pañ z kó³ gospodyñ wiejskich. Nawet tylko czytaj¹c propozycje smakowitych przepisów, trudno opanowaæ prze³ykanie œlinki... NÓ KI FASZEROWANE Sk³adniki: nogi z kurczaka ( iloœæ w zale noœci od potrzeb); pieczarki; boczek wêdzony parzony; przyprawy: sól, pieprz, majeranek, vegeta. Zima 1918 roku wcale nie przypomina³a tej, jak¹ mo emy teraz podziwiaæ za naszymi oknami. Œnieg i mróz towarzyszy³y mieszkañcom Wielichowa ju od kilku dni. Trudno by³o poruszaæ siê po drogach, œnieg zalega³ na chodnikach i ulicach. Jednak pracy konspiracyjnej nikt i nic nie mog³o powstrzymaæ. 20 grudnia w mieszkaniu w³aœciciela drogerii Marcelego S³awskiego zebra³a siê grupa m³odych ludzi. Rozmawiali o zadaniu, jakie postawi³o przed nimi kierownictwo wielichowskiej organizacji sokolej. Przed kilku dniami przyjecha³ do miasteczka kurier z wiadomoœciami. Jego przyjazd o ywi³ wszystkich, którzy wtajemniczeni zostali w przygotowania do maj¹cego nied³ugo wybuchn¹æ powstania. Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ ju od kilkunastu tygodni prowadzi³o o ywion¹ dzia³alnoœæ szkoleniow¹ w celu przygotowania swoich cz³onków do maj¹cej siê wkrótce rozwin¹æ akcji zbrojnej. Zbierano broñ, prowadzono potajemne szkolenia wojskowe, uczono udzielaæ pierwszej pomocy. Jednak nie wszyscy mogli zbrojnie przeciwstawiæ siê pruskiej potêdze. o³nierzom potrzeba by³o sprawnego zaplecza natomiast mieszkañcom informacji o tym, co siê dzieje w szeregach przysz³ej armii wielkopolskiej. Tak narodzi³a siê idea Gazety Wielichowskiej, pisma mieszkañców Wielichowa. *** Powy sza historia jest opowieœci¹ wymyœlon¹ na potrzeby wstêpniaka, który towarzyszy pierwszemu numerowi pisma Gazeta Wielichowska. Harcerze nie spotkali siê w mieszkaniu Marcelego S³awskiego, ale w Centrum Kultury i tam ulokowali redakcjê. Reszta mia³a byæ zbli ona do okresu prze³omu 1918/1919 roku. W Wielichowie, w okresie Powstania Wielkopolskiego, nie by³a wydawana gazeta. Jednak teraz nadarzy³a siê okazja, aby taka gazeta mog³a ujrzeæ œwiat³o dzienne. Czas bohaterów to propozycja programowa Chor¹gwi Wielkopolskiej, która mia³a harcerkom i harcerzom przybli yæ tematykê tego niepodleg³oœciowego zrywu. Ka da dru yna przystêpuj¹ca do programu mog³a realizowaæ zadania przygotowane przez Komendê Chor¹gwi lub wymyœliæ w³asne. 9 Dru yna Harcerska z Wielichowa postanowi³a przygotowaæ i wydaæ w internecie gazetê. Mia³a ona w swojej treœci opowiadaæ dzieñ po dniu historiê Powstania Wielkopolskiego. Przez dwa miesi¹ce na stronach Hufca Œmigiel bêd¹ siê pojawia³y kolejne numery tej gazetki. Pierwszy numer ukaza³ siê 27 grudnia, natomiast ostatni 28 lutego. Harcerska redakcja stara³a siê nadaæ pismu taki kszta³t, jaki mog³aby mieæ gazeta, która by³aby wydawana w styczniu i lutym 1919 roku. Materia³ów do gazety m³odzi dziennikarze szukali w internecie, bibliotekach, ksi¹ kach, korzystali równie z rad fachowców od prasy i historii. Teraz bêdziemy mogli oceniæ ich wysi³ki, które pomog¹ przenieœæ siê w czasie do dni i tygodni, kiedy historia Wielichowa nabra³a szczególnego tempa. Zadanie Gazeta Wielichowska zosta³o wyró nione przez Chor¹giew Wielkopolsk¹ za najlepsz¹ realizacjê programu Czas bohaterów w kategorii dru yn harcerskich. Patronat nad wydawnictwem objê³o wielichowskie Centrum Kultury. Pawe³ Michalski Konkrety na karnawa³owe szaleñstwa Wykonanie: Nogi z kurczaka odfiletowaæ z koœci, miêso rozbiæ i doprawiæ do smaku przyprawami. Przygotowaæ farsz. Pieczarki ugotowaæ i razem z boczkiem wêdzonym skrêciæ przez maszynkê, przyprawiæ wed³ug w³asnego uznania. Przygotowany farsz roz³o yæ na rozbite miêso i zawin¹æ. Piec w piekarniku ok. 30 min w temp 200 C. KARKÓWKA WIEPRZOWA Sk³adniki: Karkówka wieprzowa; solanka (woda, liœæ laurowy, ziele angielskie, sól zwyk³a, sól do peklowania). Wykonanie: Miêso peklowaæ przez 48 godzin w solance. Prze³o yæ do specjalnego rêkawa do pieczenia. Piec w piekarniku do miêkkoœci, ok. 1 godz. Smacznego! (rj)

8 8 Wieœci Wielichowskie Uczestnicy kó³ka fla oletowego z opiekunkami i ks. arcybiskupem Stanis³awem G¹deckim. Fot. Lucyna Odwa na Z fla oletami do betlejemskiego ³óbka W Szkole Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim od kilku lat dzia³a kó³ko fla oletowe. Realizowane w placówce projekty edu- kacyjne Szko³y Ambitnej M³odzie y i Kolorowa Szko³a umo liwi³y rozszerzenie jego dzia³alnoœci. Zajêcia odbywaj¹ siê w trzech grupach wiekowych, na fla oletach graj¹ uczniowie z klas I, II, III, IV i V. Wspólne muzykowanie daje im wiele radoœci. Uczniowie chêtnie wystêpuj¹ podczas uroczystoœci szkolnych, festynów na rzecz œrodowiska i innych imprez kulturalnych. Graj¹ równie w koœciele podczas niedzielnych mszy œw. Uczestnicy kó³ka fla oletowego 10 stycznia po raz trzeci wziêli udzia³ w corocznym spotkaniu fla olecistów przy betlejemskim ³óbku, które odby³o siê w Poznañskiej Bazylice Archikatedralnej. W tym roku spotkali siê kolêdnicy z 47 placówek oœwiatowych przedszkoli oraz szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Dzieciom towarzyszyli rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci. Przed spotkaniem fla oleciœci otrzymali od organizatorów œpiewniki z kolêdami, aby przy akompaniamencie organów wspólnie zagraæ wybrane kolêdy. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ ksi¹dz arcybiskup Stanis³aw G¹decki, metropolita poznañski, który po wspólnej modlitwie i œpiewaniu kolêd podziêkowa³ organizatorom spotkania, dzieciom i ich opiekunom. Na zakoñczenie arcybiskup G¹decki udzieli³ zebranym duszpasterskiego b³ogos³awieñstwa. Lucyna Odwa na Adeste fideles W niedzielê, 18 stycznia 2009 r., w koœciele p. w. œw. Marii Magdaleny w Wielichowie odby³ siê piêkny koncert kolêd. Rozpoczê³o go wykonanie kolêdowego, znanego w ca³ej Europie utworu Adeste fideles. Spotkanie zosta³o zorganizowane przez wielichowsk¹ parafiê i Centrum Kultury Pod Wie ¹. Koncertuje chór Wielis³aw. W programie, repertuar z³o ony z kolêd i pastora³ek zaprezentowali: chór Francesco z Wir pod kierunkiem Arkadiusza Klemczaka, Chórek Weso- ³ych Chmurek oraz zespó³ gimnazjalny pod kierunkiem Damiana Popio³kiewicza i chór Wielis³aw pod kierunkiem S³awomira Górnego. Fot. Pawe³ Michalski Niedzielne kolêdowanie zakoñczy- ³o siê w sali widowiskowej Centrum Kultury, gdzie spotkali siê wszyscy wykonawcy. Zebranych powitali dyrygenci oraz prezesi chórów. Nastêpnie toastem uczczono nowy rok. Oficjaln¹ czêœæ spotkania zakoñczy³o wspólne odœpiewanie kolêdy Przybie eli do Betlejem. PM * * * Adeste fideles (³ac. Przyb¹dŸcie dziœ wierni) - kolêda ³aciñska napisana, najprawdopodobniej we Francji, w po³owie XVIII wieku przez Anglika Johna Francisa Wade ( ). W niemal 200 lat po powstaniu spopularyzowany w niemal ca³ej Europie tekst zosta³ przet³umaczony na jêzyk angielski przez Fredericka Oakeleya ( ). Pieœñ ulega³a modyfikacjom i z poprawkami Williama Thomasa Brooke ( ) obecnie rozpoznawana jest pod angielskim tytu³em: O Come, All Ye Faithful. Obecnie pieœñ ta uznawana jest za jeden z najbardziej analizowanych utworów hymnologicznych. Posiada kilka t³umaczeñ na jezyk polski, jednak najbardziej znana wydaje siê byæ wersja ks. Paw³a Sikory z pocz¹tku XX wieku.

9 Wieœci Wielichowskie 9 Parafia Wielichowo Pod znakiem remontów Miniony, 2008 rok, w parafii farnej w Wielichowie sta³ pod znakiem powa - nych remontów i niezbêdnych zakupów materialnych. W pierwszych dniach stycznia proboszcz, ks. Adam Skrzypczak, z³o y³ z ambony sprawozdanie z tych wydatków, ale o tym co zrobiono, wypada przypomnieæ, bo by³ to niema³y wysi³ek finansowy i organizacyjny. Wielichowska parafia obejmuje kilka obiektów: koœció³ farny p.w. œw. Marii Magdaleny w Wielichowie, koœció³ Œwiêtego Walentego w Wielichowie, kaplicê œw. Józefa w Gradowicach oraz drewniany koœció³ p.w. œw. Klemensa w Zielêcinie. W koœciele farnym odnowione zosta³y drzwi wejœciowe. Zap³acono nale - Zabytkowy koœció³ w Zielêcinie. noœci za now¹ granitow¹ posadzkê. Zakupiono ponadto dwa z³ote ornaty i 8 kom y dla ministrantów. Obszerny i kosztowny by³ zakres prac obejmuj¹cy remont koœcio³a œw. Walentego. Za 35 tys. z³ za³o ono tam now¹, granitow¹ posadzkê w prezbiterium i w koœciele, odnowiono drzwi wejœciowe do koœcio³a i zamontowano przy nich Fot. Pawe³ Michalski kraty. W zakrystii wymieniono okno i drzwi, a tak e zakupiono nowe meble, a dziêki wielichowskim stra akom odmalowano ogrodzenie koœcio³a. Nale y do tego dodaæ jeszcze nowy o³tarz, ambonê, gablotê przed œwi¹tyni¹ i taborety dla ministrantów. Powa n¹ renowacjê przesz³a kaplica Œwiêtego Józefa w Gradowicach, w której wymieniono ca³y dach. Powstaje tam równie nowe op³otowanie, przy którym trwaj¹ jeszcze niezbêdne prace. Gruntown¹ renowacjê przeszed³ drewniany, uznawany za niezwykle cenny zabytek, koœció³ œw. Klemensa w Zielêcinie. Przede wszystkim koœció³ uzyska³ now¹ parkietow¹ posadzkê, a w przedsionkach i zakrystii estetyczne p³ytki. Obiekt przeszed³ te malowanie i konserwacjê dachu. Odnowiono przy tym o³tarz i ambonkê, a tak e za³o one zosta³y reflektory oœwietlaj¹ce œwi¹tyniê w nocy. Tu nale y zaznaczyæ, e za pr¹d s³u- ¹cy do oœwietlenia p³aci gmina. Prace renowacyjne zosta³y przeprowadzone równie przy miejscowym cmentarzu, który uzyska³ nowe op³otowanie. Ponadto za³o ono tam kostkê brukow¹ i zasadzono 80 tui, a cmentarna kaplica zosta³a odmalowana. Wszystkie wymienione wydatki zosta³y poniesione z w³asnych œrodków parafii, uzyskanych dziêki tzw. niedzielom gospodarczym, wprowadzonym przez ks. proboszcza Skrzypczaka i obowi¹zuj¹cym w ka dy drugi tydzieñ miesi¹ca. W Gradowicach i Zielêcinie z uwagi na bardzo szeroki zakres prac niezbêdne by³y dodatkowe datki parafian. W bie ¹cym roku najpowa niejszym zadaniem inwestycyjnym bêdzie wymiana ³awek w koœciele farnym. O remont prosi te dach wielichowskiego koœcio- ³a farnego, w którym 70-letnie dachówki s¹ w bardzo z³ym stanie. To jednak bardzo kosztowne zadanie, st¹d parafa zamierza zabiegaæ o stosowne œrodki w Wielkopolskim Urzêdzie Marsza³kowskim i grodziskim starostwie. Tadeusz J¹der

10 10 Wieœci Wielichowskie Przedstawiamy wielichowskich przedsiêbiorców Grzybmar kryzys ominie pieczarkarsk¹ bran ê? Nowa, przestronna i estetyczna siedziba firmy Grzybmar wy³oni³a siê w Wielichowie zaledwie w kilka miesiêcy. Przy wyjeÿdzie z miasta w kierunku Grodziska trudno nie zauwa yæ charakterystycznego budynku. Pod nowym adresem firma funkcjonuje od 15 paÿdziernika ubr. Jej za³o ycielami s¹ bracia: Adam i Tomasz Matuszewscy. Adam Matuszewski jest prezesem, a Tomasz Matuszewski wiceprezesem Grzybmaru. Spó³ka Grzybmar powsta³a w 1997 r. i pocz¹tkowo wy³¹cznie zajmowa³a siê produkcj¹ œwie ej pieczarki. Ofertê starano siê precyzyjnie dostosowaæ do indywidualnych potrzeb i rosn¹cych wymagañ zachodnich odbiorców. Z czasem Tomasz Matuszewski prezentuje gotowe do transportu eksportowe grzyby. Fot. Tadeusz J¹der ona mo liwoœci¹ odpowiedniego sch³odzenia grzybów oraz pakowania ich i przepakowywania zgodnie z yczeniem importera w pojemniki skrzynki i kartony, a tak e foliowania stosownych porcji. Pojemniki, zgodnie z potrzebami klientów, s¹ dostosowane do wymaganej wagi: od 250 gramów do 3 kilogramów. Jest te wygodny plac manewrowy dla pojazdów. W zwi¹zku z rozbudow¹, w firmie nieznacznie wzros³o zatrudnienie. Pracê ma tam zapewnion¹ ponad 40 osób. Na Zachód wysy³ane s¹ pieczarki generalnie wszelkich dostêpnych odmian, znajduj¹cych tam nabywców. Od wielkich rozwiniêtych kapeluszy, nazywanych portobello, po klasyczne: bia- ³e i br¹zowe. Br¹zowe pieczarki o bardziej zwartym pokroju, s¹ przez zachodnich konsumentów szczególnie cenione i uzyskuj¹ ceny o oko³o 30% wy sze od grzybów bia³ych. Stanowi¹ one oko- ³o pi¹tej czêœci eksportu Grzybmaru. Uzupe³nieniem pieczarkowych transportów s¹ boczniaki, tu wystêpuj¹ce w œladowych iloœciach. - Ubieg³y rok dla firm paraj¹cych siê produkcj¹, przetwórstwem i sprzeda ¹ pieczarek nie by³ szczególnie dobry. Przede wszystkim zawa y³ na tym niski kurs euro. Ale sytuacja w koñcu ubieg³ego roku zaczê³a siê korzystnie dla nas zmieniaæ, tak e z uwagi na taniej¹ce paliwo podkreœla wiceprezes Tomasz Matuszewski. Zarysowuj¹ca siê dobra koniunktura, to dla nas, a i dla gminy Wielichowo, która przecie pieczarkami stoi, okazja na powetowanie sobie strat i korzystne interesy. Miejmy nadziejê, e œwiatowy kryzys z dala ominie nasz¹ pieczarkarsk¹ bran ê! Tadeusz J¹der nastêpowa³ rozwój przedsiêbiorstwa. Od 1999 r. spó³ka dysponuje ju w³asnym transportem. Pocz¹tkowo by³y to tylko dwa samochody przystosowane do przewo enia ³adunku w kontrolowanej temperaturze. Obecnie specjalizuje siê w us³ugach transportowych. Stale pracuje 9 tirów, które przewo ¹ œwie e pieczarki do odbiorców w Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Tygodniowo Grzybmar eksportuje ok. 100 ton pieczarki œwie- ej, co stawia j¹ w rzêdzie najwiêkszych krajowych firm tej bran y. - Skup i eksport osi¹gnê³y taki poziom, e postanowiliœmy rozbudowaæ nasz zak³ad. W starych pomieszczeniach by³o ju za ciasno. Po prostu tam ju siê nie mieœciliœmy ocenia Tomasz Matuszewski. Na obrze u Wielichowa powsta³a nowoczesna baza logistyczno-magazynowa. Dysponuje Nowa siedziba Grzybmaru. Fot. Renata Jarczyñska

11 Wieœci Wielichowskie 11 Wilkowo Polskie Op³atek i koncert Szko³a Podstawowa im Kompanii Wilkowskiej Powstañców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim od kilku lat czynnie w³¹cza siê w zbiórkê pieniêdzy na rzecz WOŒP. Od dwóch lat, przy organizowaniu zbiórki, wspó³pracujemy z wielichowskim Centrum Kultury Pod Wie ¹. W tym roku wolontariuszami zosta- ³o 8 uczniów klasy VI z Wilkowa Polskiego i Œniat. Wolontariusze zbierali pieni¹dze na ulicach swoich wsi, przed koœcio³em, po niedzielnych mszach œw. oraz podczas koncertu charytatywnego w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim. Koncert poprzedzi³o spotkanie op³atkowe dla mieszkañców Wilkowa Polskiego i Celinek zorganizowane przez Radê So³eck¹ Wilkowa Polskiego, KGW i zespó³ Wilkowianie. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ proboszcz wilkowskiej parafii, ksi¹dz Marian Derkaczewski. Koncert charytatywny przygotowali nauczyciele ze Szko³y Podstawowej w Wilkowie Polskim. Publicznoœæ obejrza- ³a jase³ka w wykonaniu uczniów klasy IV, pos³ucha³a kolêd zagranych przez fla- olecistów oraz wierszy i piosenek o zi- Wolontariusze WOŒP w Wilkowie Polskim. mie zaprezentowanych przez uczniów klasy III. Na scenie wyst¹pi³ tak e Zespó³ Œpiewaczy Wilkowianie, który wykona³ kolêdy oraz wi¹zankê piosenek ludowych i biesiadnych. By³y równie pokazy ratownictwa, przygotowali je uczniowie klasy VI pod kierunkiem M. Czapli. W pokazach wykorzystano sprzêt, który szko³a otrzyma³a z Fundacji WOŒP. Bardzo podoba³y siê zebranym tañce Fot. Hanna Czapla zaprezentowane przez uczestników kó- ³ek tanecznych dzia³aj¹cych w szkole. Wszystkie wystêpy publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi brawami. Na zakoñczenie dla WOŒP zagra³ zespó³ muzyczny Mades z Wilkowa Polskiego. Do puszek trafi³o z naszej szko³y 1283,92 z³. Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziêkujemy. Sie ma! Hanna Czapla Zagra³a Wielka Orkiestra! ci¹g dalszy ze str. 1 gotowali pokaz ratownictwa przedmedycznego, prowadzony przez Krzysztofa Bednarczyka. Mo na by³o równie skorzystaæ z przeja d ki samochodem bojowym, oczywiœcie po wczeœniejszym wrzuceniu datków do puszki. Równie Ryszard Rogoziñski z Wielichowa, w³aœciciel motocykla K- 750, popularniej Kasi, u yczy³ swojego pojazdu, i w ten sposób wo ¹c chêtnych, wspiera³ orkiestrê. Przez ca³y czas trwania programu artystycznego Józef Kowalonek prowadzi³ aukcje ró noœci. W tym roku przedmiotów do zlicytowania by³o jeszcze wiêcej ni w ubieg³ym. Du ¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê kalendarze, czapeczki, czekolady, podk³adki pod mysz oraz tzw. klipsy. Jednym z hitów aukcji okaza³ siê tort w kszta³cie serca, przygotowany przez cukierniê Danuty Grygiel w Wielichowie. Wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê gad ety z logo orkiestry, kubki, plecaki czy torby. Pod m³otek posz³o oko³o 300 przedmiotów zgromadzonych przez organizatorów. Swój program przygotowa³y równie szko³y w ubnicy i Wilkowie. Dla dzieci i m³odzie y z ubnicy przygotowana zosta³a dyskoteka, na któr¹ wstêp mia³y tylko te osoby, które wrzuci³y przys³owiowy grosik do puszki. Program dla mieszkañców Wilkowa Polskiego rozpocz¹³ siê o godz Organizatorzy przygotowali ci¹g dalszy str. 12 Darczyñcy wsparli akcjê a w zamian otrzymali czerwone serduszko Fot. Pawe³ Michalski

12 12 Wieœci Wielichowskie Koncert w Centrum Kultury uœwietni³a grupa Smerfiki Zagra³a Wielka Orkiestra! m.in. wystêp zespo³u Wilkowianie, jase³ka, prezentacjê przygotowanych przez dzieci uk³adów tanecznych, œpiewanie piosenek, koncert fla olecistów oraz pokazy ratownictwa, w oparciu o sprzêt otrzymany z Fundacji WOŒP. Program zakoñczy³a zabawa taneczna dla dzieci. O godz. 20 zgodnie z orkiestrow¹ tradycj¹ wystrzelono œwiate³ko do nieba. Licznie zgromadzona publicznoœæ podziwia³a pokaz sztucznych ogni, jakie rozœwietli³y zimowy wieczór. Najwiêksze brawa i podziêkowania nale ¹ siê wolontariuszom, którzy niestrudzenie przez kilka godzin kwestowali na naszych ulicach. W tym roku byli to: Anna Szaferska, Ewelina Nadobnik, Dominika Waligóra, Maria Tupaj, Klaudia Walkowiak, Dominika Wajman, Agnieszka Drgas, Kinga Zaremba, Patryk Banach, Kamil Bednarczyk, Martyna Letkie, Izabela Bartkowiak, Ma³gorzata Kêdziora, Wiktoria Jamroszczyk, Magdalena Kryspin, Dominika B¹czkowska, Magdalena Matuszczak, Szymon Buchowski, Aleksandra Michalska, Daria Szymañska, Maciej Cugier, Jakub Kryspin, Klaudia Wojtkowiak, Adrianna Brembor, Daria Kaczmarek, Piotr Poloch, Jakub Patelka, Beata Skoracka, Krzysztof Rogoziñski, Natalia Dudziñska, Daniel Szefler, Robert Kaczmarek, Ryszard Giernaœ, Kamila Drgas, Kacper Przybylski, Jakub Kaczmarek, Magdalena Grzeszkowiak, Marta Koœcielna, Pawe³ Michalski, Krzysztof Bednarci¹g dalszy ze str. 11 Fot. (2x) Pawe³ Michalski Do puszek wrzucali duzi i mali czyk, Jan Grzeœ. Szczególnie wyró nili siê w zbiórce: Barbara Nowak, Katarzyna ychliñska, Joanna Kostrzewa, Karolina Kubaczyk, Joanna Królikowska, Nikola Bukowska, Konrad Bukowski, Paulina Grzymis³awska, Katarzyna Nowaczyk, Jaros³aw Walkiewicz, Tadeusz Nowacki, Organizator wielichowskiego fina- ³u XVII Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, Centrum Kultury w Wielichowie sk³ada podziêkowanie wszystkim dobroczyñcom, którzy przyczynili siê do uœwietnienia naszej aukcji. Byli to: Tadeusz Pañczak, Adam Kaczmarek, Sklep Promyk Bloch, Eugeniusz Nowak, Jolanta S³owikowska, Maria Koz³owska, Mariusz Majka, Zygmunt Mocek, Wanda Czub, Maria Danel, Tadeusz Ptak, Zak³ad Produkcji Waty Anna Staœkiewicz, Apteka Zdrowie, Danuta Papierz, Andrzej Ciorga, Ewa Wêc³awiak, Natalia Tomiak, G.J. Marciniak Anex, Henryk Binkiewicz, Micha³ Galusik, Inter Kram, Tadeusz Nowacki, Monika Drgas, Gminna Spó³dzielnia SCH Wielichowo, Grzybmar, Urz¹d Miasta i Gminy Wielichowo, Danuta Grygiel, Maciej Koz³owski, Santano Leszek i Monika Staœkiewicz, Apteka Eliksir, Inter Champ Ruchocice, Euro Champi Tarnowa, PKO o/ Wielichowo, Zak³ad Fryzjerski Aleksandra Baranek, Jaros³aw Terelak, Adamix, Polcopper, Jan Grzeœ. Bezinteresownie w organizacjê orkiestry w³¹czy³y siê: przedszkole w Wielichowie, szko³y z ubnicy, Gradowic i Wilkowa Polskiego, policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Wielichowie, stra acy OSP Wielichowo, pracownice Banku Spó³dzielczego w Wielichowie: Lidia Goliñska, Hanna Lewandowska, Irena Rabiega oraz Genowefa Domagalska, Beata Mrozek, Alicja Drobnik, S³awomir Górny, Grzegorz Szumnarski, Jakub Wierzbicki, Dorota Kowalonek, Jolenta Elsner, Ilona Giernaœ, Emilia Michalska, Bartosz Batog. Po dok³adnym przeliczeniu okaza³o siê, e w tym roku w gminie Wielichowo zebrano 9760,72 z³. Pawe³ Michalski

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy XX FinałuWOŚP to: 40 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Szuwary z przyjaciółmi oraz Gminny Dom Kultury z dyrektorką p.

Organizatorzy XX FinałuWOŚP to: 40 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Szuwary z przyjaciółmi oraz Gminny Dom Kultury z dyrektorką p. W Miasteczku Krajeńskim po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Atrakcje zorganizowane przez uczestników sztabu przyciągnęły mieszkańców gminy, którzy hojnie wsparli tegoroczną kwestę,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2013 10107 Warszawa, 25.02.2013 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 Cele i zadania: Celem działania Samorządu Szkolnego jest: - pomoc w planowianiu życia i pracy szkoły; - kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów; - organizowanie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne kartki œwi¹teczne

Indywidualne kartki œwi¹teczne Indywidualne kartki œwi¹teczne CMYK foliowane TWOJE LOGO WYBRANE ZDJÊCIE Z KATALOGU LUB DOSTARCZONE TWOJE LOGO I DANE ADRESOWE ul... Twoja Ulica 10 60-000 Twoja Miejscowoœæ tel. +48 61 800 00 00 fax +48

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 24 września 2015 r. Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie: przeprowadzenia składników majątkowych Gminy Kwilcz według stanu na 31 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

SESJA zimowa

SESJA zimowa SESJA zimowa 2015 25963 Warszawa, 5.03.2015 r. Szanowni Organizatorzy Olimpiad Przedmiotowych, Serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê i Pañstwa zaanga owanie w przeprowadzenie olimpiad przedmiotowych wœród

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

W MSW o wsparciu dla repatriantów

W MSW o wsparciu dla repatriantów Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 17 listopada 2015, 21:30 Strona znajduje się w archiwum. Czwartek, 28 maja 2015 W MSW o wsparciu dla repatriantów Dobre praktyki w przyjmowaniu i integracji

Bardziej szczegółowo