Szept. Postomina. 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szept. Postomina. 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka"

Transkrypt

1 Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina szept.postomino.pl nr278 ISSN Rok XXIV styczeń 2013 Wiele szczęścia i miłości, sukcesów i pomyślności, niech Wam zdrowie dopisuje a gotówki nie brakuje. Do Siego Roku!!! 21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka Życzymy dziś Wam, Babciu i Dziadku Mili, Byście zawsze, zawsze szczęśliwi byli. Życzymy Wam życia najdłuższego, Pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego. Wdzięczne wnuki i prawnuki. UWAGA - zwrot podatku akcyzowego Od 01 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury za okres od 01 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. Wniosek wraz z fakturami należy złożyć w pok. 9a w Urzędzie Gminy Postomino.

2 2 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino XXVI i XXVII sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino Co uradza gminna władza Na XXVI sesji Rady Gminy deficytem w kwocie ,00 zł, 8) w sprawie szczegółowego sposobu spełniać przedsiębiorca ubiegający Postomino w dniu 10 grudnia br. który w całości zostanie pokryty i zakresu świadczenia usług się o uzyskanie zezwoleń radni podjęli następujące uchwały: wolnymi środkami stanowiącymi w zakresie odbierania odpadów w zakresie opróżniania zbiorników 1) w sprawie wyrażenia zgody na nadwyżkę środków pieniężnych na komunalnych od właścicieli bezodpływowych i transportu nabycie nieruchomości gruntowych rachunku bieżącym budżetu, nieruchomości i zagospo- nieczystości ciekłych, przez gminę Postomino dot. w y n i k a j ą c y c h z r o z l i c z e ń darowania tych odpadów, 10) w sprawie przedłużenia czasu nieodpłatnego nabycia od ANR dz. w y e m i t o w a n y c h p a p i e r ó w 9) w sprawie wymagań jakie powinien o b o w i ą z y w a n i a t a r y f y d l a nr 220/10 o pow. 0,0826 ha w m. w a r t o ś c i o w y c h, k r e d y t ó w zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łącko z przeznaczeniem pod i pożyczek z lat ubiegłych. i zbiorowego odprowadzenia drogę gminną klasy dojazdowej, 4) z m i e n i a j ą c ą u c h w a ł ę N r ścieków na terenie gminy 2) w sprawie wyrażenia zgody na XXV/218/12 w sprawie określenia Postomino przedłużono od wydzierżawienie nieruchomości na stawek podatku od środków 1 stycznia 2013 r. o 3 miesiące. okres powyżej 3 lat dot. części dz. transportowych, nr 259/13 o pow. 300 m2 w m. 5) w sprawie metody ustalenia opłaty Na XXVII sesji Rady Gminy Jarosławiec, dz. nr 84/8 o pow. za gospodarowanie odpadami Postomino w dniu 21 grudnia 2012 r. 0,3103 ha w m. Złakowo oraz dz. nr komunalnymi, ustalenia stawki radni zapoznali się z opinią RIO 186 o pow. 0,31 ha w m. Staniewice takiej opłaty, w Szczecinie o projekcie budżetu na d l a d o t y c h c z a s o w y c h 6) w sprawie terminów, częstotliwości 2013 rok i opinią Komisji Budżetu dzierżawców, i trybu uiszczania opłat za i Finansów o budżecie Gminy 3) w sprawie zmian w budżecie gminy zagospodarowania odpadami Postomino na 2013 rok oraz podjęli na 2012 rok, po dokonanych komunalnymi, następujące uchwały: zmianach budżet gminy zamyka się 7) w sprawie wzoru deklaracji po stronie dochodów kwotą o w y s o k o ś c i o p ł a t y z a 1) w sprawie w przyjęcia planu pracy ,16 zł, po stornie gospodarowanie odpadami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wydatków kwotą ,16 zł, komunalnymi, Postomino na 2013 rok, Medale za synów w wojsku 2) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Budżetu i Finansów, R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o i Rolnictwa, Społeczno O ś w i a t o w e j R a d y G m i n y Postomino na 2013 rok, 3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na 2013 rok, 4) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino na lata , 5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, 6) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Uzależnień, 7) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy. Dofinansowanie wodociągu w Pieszczu Mieszkańcy naszej gminy zostali oraz Kazimiera Kasińska z Królewa za 5 synów uhonorowani medali za wzorowe wychowanie w wojsku. synów, którzy obyli służbę wojskową. Za Uroczyste wręczenie medali odbyło się wychowanie co najmniej 3 synów Srebrne Medale podczas Sesji Rady Gminy Postomino w dniu 10 Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: Zofia grudnia 2012 roku. Odznaczenia dokonał i Jerzy Konopa ze Staniewic, Danuta i Czesław Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk dypl. Pasternak z Chudaczewa, Maria i Kazimierz R o b e r t H r y c k o w i a n w t o w a r z y s t w i e Stolarek z Pieńkowa, Józefa i Zbigniew Szczęch Przewodniczącej Rady Gminy - Jadwigi z Jezierzan, Janina i Tadeusz Wiewiórscy Krakowskiej i Wójta Gminy Postomino - Janusza z Wilkowic, Aleksandra i Piotr Wilawer Bojkowskiego. z Chudaczewa, Krystyna Zielonka z Pieszcza W dniu 18 grudnia 2012 r. Wójt Gminy działania 321 Podstawowe usługi dla Postomino Janusz Bojkowski wraz ze gospodarki i ludności wiejskiej objętego Skarbnikiem Anną Kalinowską podpisali Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na umowę na dofinansowanie inwestycji pn. lata w zakresie gospodarki wodno - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości ściekowej i ma na celu poprawę infrastruktury Pieszcz w wysokości ,00 zł. Całkowity technicznej związanej z gospodarką wodną koszt budowy sieci wynosi ,39 zł. poprzez budowę sieci wodociągowej wraz Projekt realizowany jest w ramach z przyłączami w miejscowości Pieszcz.

3 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2013 styczeń 3 Nasz Wójt Mikołajem Harmonogram wypłat H a r m o n o g r a m w y p ł a t świadczeń rodzinnych i funduszu a l i m e n t a c y j n e g o w b a n k u spółdzielczym w Postominie na 2013 r styczeń lipiec luty sierpień marzec wrzesień kwiecień październik maj listopad czerwiec grudzień 2013 Tradycją już stał się coroczny udział Wójta Gminy Postomino Janusza Bojkowskiego w świątecznej akcji Dziennika Bałtyckiego zapraszającej dzieci do pisania listów do św. Mikołaja na adres redakcji. W tym roku redakcja w y t y p o w a ł a d z i e c i z G ó r s k a wychowujące się w rodzinie zastępczej oraz dziecko z Chudaczewa. Wójt podarował dzieciom ich wymarzone zabawki: klocki lego, interaktywnego kotka, grzechotki, przytulanki. Każda wizyta świętego Mikołaja była bardzo wyczekiwana i wzruszająca a dzieci nie kryły radości. KRUS informuje W związku z otrzymywanymi a działania prowadzone przez nich sygnałami od rolników z zapytaniem dotyczą zakresu ubezpieczenia bądź czy pracownicy Kasy zostali działalności prewencyjnej. oddelegowani do pracy w terenie Aktualnie nie realizujemy w celu weryfikacji wysokości żadnych innych czynności nie ponoszonych opłat w stosunku do związanych z ubezpieczeniem wypłacanych przez KRUS świadczeń s p o ł e c z n y m r o l n i k ó w b ą d ź - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia ubezpieczeniem zdrowotnym. Społecznego Oddział Regionalny Dyrektor w Koszalinie uprzejmie informuje, że Elżbieta Kopczyńska pracownicy KRUS wykonujący obowiązki w terenie są obowiązani do okazywania legitymacji służbowej,

4 4 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Budżet Gminy na 2013 i Wieloletni Plan Finansowy Uchwała Nr XXVII zł, 1) pokrycie występującego w ciągu roku a. na uposażenia i wynagrodzenia ze Rady Gminy Postomino przejściowego deficytu budżetu jednostki stosunku pracy, z dnia 21 grudnia 2012 roku 4. Ustala się przychody i rozchody samorządu terytorialnego, do kwoty zł, b. majątkowych, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 2) spłatę wcześniej zaciągniętych z wyłączeniem przeniesień wydatków Postomino na rok ) przychody zł, między działami. 2) rozchody zł. 2) przekazania niektórych uprawnień do Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c dokonywania przeniesień planowanych i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 5. W budżecie tworzy się rezerwy: wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ) ogólną w kwocie zł, Gminy. z późn. zm.) Rada Gminy Postomino uchwala, co 2) celowe w kwocie zł, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu następuje: z przeznaczeniem na realizację zadań umów, których realizacja w roku budżetowym z zakresu zarządzania kryzysowego zł, i w latach następnych jest niezbędna do 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik zapewnienia ciągłości działania jednostki Nr 1) w kwocie zł, z tego: Dochody i wydatki związane i z których wynikające płatności wykraczają poza 1) dochody bieżące zł, z realizacją: rok budżetowy. 2) dochody majątkowe zł. 1) zadań z zakresu administracji 4) przekazania uprawnień innym rządowej i innych zleconych jednostce zobowiązań z tytułu emisji papierów jednostkom organizacyjnym do zaciągania 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek zobowiązań z tytułu umów, których realizacja Nr 2) w kwocie zł, z tego: zgodnie z załącznikiem Nr 4, i kredytów, do kwoty zł, w roku budżetowym i w latach następnych jest 1) wydatki bieżące zł, 2) zadań realizowanych w drodze umów 3) wyprzedzające finansowanie działań niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 2) wydatki majątkowe zł. lub porozumień między jednostkami samorządu finansowanych ze środków pochodzących jednostki i z których wynikające płatności terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty wykraczają poza rok budżetowy. zł. 5) udzielania zaliczek pracownikom na 7. 1.Ustala się dochody w kwocie wydatki, do wysokości planu. zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania 6) lokowania wolnych środków budżetu napojów alkoholowych (Załącznik Nr 6). kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów na rachunkach bankowych w innych bankach 2. Ustala się wydatki w kwocie zł, wartościowych, o których mowa w 9 do aniżeli bank prowadzący obsługę bankową na realizację zadań określonych w gminnym wysokości kwot w nich określonych. budżetu Gminy. programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 6). 11. Ustala się dotacje: 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3. Ustala się wydatki w kwocie zł, na 1) dla jednostek sektora finansów 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu realizację zadań określonych w gminnym publicznych: w Dzienniku Urzędowym Województwa programie przeciwdziałania narkomanii a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie Zachodniopomorskiego oraz na stronie BIP (Załącznik Nr 6) zł, Urzędu Gminy Postomino i tablicy ogłoszeń 2) dla jednostek spoza sektora finansów Urzędu Gminy Postomino 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków publicznych Przewodniczący Rady Gminy dochodów własnych oświatowych jednostek a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie (-) Jadwiga Krakowska budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach: zł, 1) dochody zł, b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) Treść tej uchwały wraz z załącznikami jest 3. Ustala się planowaną nadwyżkę 2) wydatki zł. w kwocie zł. dostępna na stronie internetowej BIP pod budżetu w kwocie zł, która zostanie adresem: przeznaczona na: 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu 12. Upoważnia się Wójta do: (zakładka Prawo lokalne» Uchwały» Uchwały 1) spłatę rat pożyczek w kwocie zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 1) dokonywania zmian w planie wydat- Rady Gminy Postomino - rok 2012). emitowanych papierów wartościowych na: ków: Podsumowanie działalności świetlicy wiejskiej w Chudaczewie W Chudaczewie niemal przez świetlicy były organizowane zajęcia na jezioro. cały 2012 rok funkcjonowała świetlica świetlicy, wyjazdy, spotkania w terenie Zarząd OSP Chudaczewo oraz wiejska. Świetlica działa na bazie oraz Dzień Strażaka, Dzień Dziecka, Panie pracujące na świetlicy składają remizy. Ochotnicza Straż Pożarna zabawy Andrzejkowa, Sylwestrowa. serdeczne podziękowania wszystkim w Chudaczewie jako organizacja P r z y w s p a r c i u ś w i e t l i c y osobom, które chętnie uczestniczyły p o z a r z ą d o w a p o z y s k a ł a n a zorganizowano już kolejny Rajd w zajęciach na świetlicy, a także całoroczne funkcjonowanie świetlicy Wrzosowo- Ziemniaczany, którego wszystkim tym, którzy wspierali kwotę złotych. Fundusze te głównym organizatorem był CKiS działalność świetlicy w 2012 roku. zostały pozyskane w ramach wsparcia Postomino. Życzy wszelkiej pomyślności realizacji zadania publicznego Największym zainteresowaniem w Nowym Roku. w ramach Programu Współpracy cieszą się jak zwykle wśród dzieci, Gminy Postomino z Organizacjami młodzieży, a atak ze dorosłych Pozarządowymi w roku wyprawy w teren- do Słowińskiego W ramach działalności na Parku Narodowego, do Królewa nad

5 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino Podsumowanie XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 W dniach 26 maja - 1 czerwca Z kolei gmina wiejska Sławno oraz 2012 r. odbyła się kolejna XVIII edycja miasto Darłowo z grupy III zostały Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Jest niesklasyfikowane, gdyż nie dokonano to jedna z największych imprez regulaminowych zadań przesyłania sportowych w Polsce w ramach sprawozdań w odpowiednim terminie. Europejskiego Tygodnia Sportu dla Tak wysokie miejsce Gmina Wszystkich. Od kilku lat Turniej Miast Postomino utrzymuje dzięki wspólnej, i Gmin organizowany jest pomiędzy ogromnej współpracy rzeszy ludzi Dniem Matki i Dniem Dziecka. dobrej woli. W czasie trwania turnieju Na terenie gminy Postomino na terenie gminy Postomino wydarzenia organizowane są niemal zorganizowano łącznie 294 imprez w każdym sołectwie, w każdej szkole, dużych i małych, w których a termin ten był dobrą okazją na zanotowano łącznie startów. zorganizowanie imprez rekreacyjnych W tegorocznym turnieju udział i sportowych, które można było wzięło: 18 sołectw, 6 Ochotniczych zaliczyć do STMiG. Straży Pożarnych, 12 klubów W tegorocznej punktacji Turnieju i stowarzyszeń, 4 szkoły, 3 ośrodki - jak i w roku ubiegłym - wysoko wczasowe, 4 świetlice środowiskowe, klasyfikowane było przeprowadzenie jednostka kultury. Testu Coopera. Zarówno CKiS jak Nagroda - 9 tys zł przeznaczona i sołtysi czy jednostki OSP chętnie została na zakup sprzętu sportowego, przeprowadzili testy w swoich k t ó r y z g o d n i e z l i c z b ą społecznościach. przeprowadzonych przedsięwzięć W tegorocznej edycji Turnieju i sugestiami zainteresowanych sklasyfikowano łącznie 381 miast przekazany został uczestnikom i gmin z terenu całej Polski. Największy turnieju podczas sesji Rady Gminy UKS Wieża Postomino udział - jak co roku - w tym turnieju Postomino w dniu 21 grudnia 2012 SKF AKTYWI Postomino miały miasta i gminy z Województwa roku, a są to: i KMTR Marysieńka Postomino Zachodniopomorskiego było ich aż 72. Sołectwo i OSP Chudaczewo Szkoła Podstawowa Staniewice Sołectwo Dzierżęcin - piłkarzyki Zespół Szkół Postomino Sołectwo Jarosławiec Zespół Szkół Pieszcz, Sołectwo Kanin Stowarzyszenie Misja Pieszcz Sołectwo i OSP Łącko i UKS Czarni Pieszcz Sołectwo i OSP Karsino - Zespół Szkół Społecznych piłkarzyki Korlino, Świetlica Środowiskowa Sołectwo Korlino w Korlinie i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świetlica Środowiskowa RAZEM w Korlinie Królewo Sołectwo Królewo Świetlica Środowiskowa Pieszcz Sołectwo Mazów - piłkarzyki Świetlica Środowiskowa 2013 styczeń 5 terenie kraju sportową inicjatywą właścicielom ośrodków wczasowych a zdobyte miejsce na podium zasługuje oraz wszystkim Państwu, którzy wzięli Miasta i gminy, które najpierw na wyrazy największego uznania dla udział w Europejskim Tygodniu Sportu przekazywały zgłoszenia imprez wszystkich zaangażowanych. Po raz dla Wszystkich. Już dziś zachęcamy i wydarzeń, a później wyniki zawodów kolejny potwierdziliście Państwo, że do czynnego udziału oraz aktywnego podzielone zostały na 6 grup: grupa I - Gmina Postomino sportem stoi". s p ę d z e n i a w o l n e g o c z a s u do 5 tys. mieszkańców - 78 Dziękujemy za trud i wspólnie włożony i propagowania zdrowego stylu życia zgłoszonych, grupa II - od 5 do 7,5 tys. wysiłek, który przełożył się na sukces w przyszłorocznym turnieju. mieszkańców - 80 zgłoszonych, grupa całej naszej Gminy. W szczególności Ty m s a m y m s e r d e c z n i e III - od 7,5 do 15 tys. mieszkańców - dziękujemy Sołectwom, Szkołom, zapraszamy do zabawy w roku zgłoszonych, grupa IV - od 15 do w s z y s t k i m S t o w a r z y s z e n i o m, 40 tys. mieszkańców - 82 zgłoszonych, grupa V - od 40 do 100 tys. mieszkańców - 20 zgłoszonych, grupa VI - ponad 100 tys. mieszkańców - 20 zgłoszonych. Gmina Postomino od czterech lat Sołectwo Masłowice - piłkarzyki Staniewice jest w czołówce w swojej grupie (od 5 Sołectwo Nosalin - piłkarzyki OW BARKA Jarosławiec do 7,5 tys. mieszkańców). W tym roku Sołectwo Pałowo - piłkarzyki OW RAFA Jarosławiec Gmina zajęła II miejsce zdobywając Sołectwo i OSP Pieszcz -siatka Część sprzętu - stoły do nagrodę w wysokości 9.000,00 złotych do rozgrywek turniejowych siatki piłkarzyków - znalazły się już na zakup sprzętu sportowego. Sołectwo i OSP Postomino - w sołectwach: Dzierżęcin, Karsino, Postomino na 80 samorządów piłkarzyki Masłowice, Mazów, Nosalin, Pałowo, w swojej grupie znalazło się tuż za Sołectwo Rusinowo Postomino, Złakowo. gminą miejsko-wiejską Kalisz Sołectwo i OSP Wilkowice D z i ę k u j e m y z a Pomorski (powiat Drawsko woj. Sołectwo Wszędzień rozpowszechnianie wśród lokalnej zachodniopomorskie). Sołectwo Złakowo - piłkarzyki społeczności kultury fizycznej, sportu i W naszej grupie sklasyfikowano Stowarzyszenie Razem Lepiej rekreacji. też gminę Malechowo (50 miejsce). Pieńkowo - Pieńkówko Turniej ten jest największą na Przedstawiciele gm. Postomino we władzach wojewódzkich PSL Jesienią minionego roku podczas przewodniczącym Wojewódzkiego S w ó j u d z i a ł w z j e ź d z i e Pawlak, wicepremier, minister IV Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów Sądu Koleżeńskiego PSL. Stanowisko przedstawiciele gminy Postomino gospodarki Janusz Piechociński PSL w Szczecinie ludowcy wybierali Prezesa Zarządu Wojewódzkiego objął z a a k c e n t o w a l i w y s t ą p i e n i e m obecny Prezes PSL, wice członek swoje władze oraz delegatów na Jarosław Rzepa, który jest dyrektorem Z d z i s ł a w a S i e r a d z k i e g o komisji rolnej w Parlamencie kongres PSL w Warszawie. Kazimierz Wydziału Rolnictwa w Urzędzie o konieczności zmian w prawie Europejskim Czesław Siekierski. Ordon został Członkiem Zarządu Marszałkowskim, członkiem Zarządu łowieckim oraz omówieniem kwestii Wojewódzkiego oraz delegatem na został Jan Krawczuk na co dzień sprzedaży gruntów przez Agencję kongres zaś Zdzisław Sieradzki członek Zarządu Województwa Nieruchomości Rolnych. Prezes Zarządu Gminnego PSL Zachodniopomorskiego. Na Zjeździe między innymi w P o s t o m i n i e z o s t a ł W i c e - gościli: były wicepremier Waldemar

6 6 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Zmiana zasad odbioru śmieci komunalnych Zostały już podjęte istotne dla zbierane i odbierane w sposób Wypełnioną deklarację należy złożyć ź o d p a d y b u d o w l a n e odpadami komunalnymi obliguje nas naszej gminy i jej mieszkańców selektywny. w Urzędzie Gminy Postomino i biodegradowalne - na wszystkich do wspólnego działania na uchwały, które ustalają nowe zasady ( P r z y k ł a d o w o, r o d z i n a w terminie do 15 maja 2013 r. indywidualne zgłoszenie rzecz poprawy jakości naszego g o s p o d a r o w a n i a o d p a d a m i czteroosobowa, która segreguje W przypadku gdy dane zawarte ź zużyty sprzęt elektroniczny środowiska, właśnie poprzez k o m u n a l n y m i. W y n i k a t o śmieci, będzie płaciła miesięcznie 28 zł w deklaracji ulegną zmianie (np. i elektryczny, odpady promowanie dobrych nawyków z przepisów znowelizowanej tzw. podatku śmieciowego, natomiast większa liczba mieszkańców, zmiana wielkogabarytowe - dwa razy segregowania śmieci. Jednocześnie ustawy o utrzymaniu czystości w r o k u w t e r m i n a c h stwarza możliwość i daje narzędzia, by i porządku w gminach, które weszły w y z n a c z o n y c h p r z e z ten wspólny obowiązek wypełniać w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku. przedsiębiorcę właściwie z korzyścią dla całej W myśl tych zasad, od dnia 1 lipca s p o ł e c z n o ś c i i ś r o d o w i s k a 2013 roku ulegnie zmianie kilka kluczowych kwestii związanych Nowy system gospodarki naturalnego. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminie, czyli: W nowym systemie nie będzie indywidualnych umów! To Gmina w y ł o n i w d r o d z e p r z e t a r g u przedsiębiorcę, któremu powierzy obowiązek odbierania odpadów od mieszkańców. W z a m i a n z a o d b i ó r i zagospodarowanie odpadów, mieszkańcy wnosić będą opłatę (na rachunek bankowy Urzędu Gminy) w wysokości ustalonej w uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Przyjęto, że wysokość opłaty będzie zależała od liczby mieszkańców (tj. liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość) oraz sposobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio: 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, lub 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady będą Zbliża się kolejny termin składnia przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2013 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Postomino (zakładka druki do pobrania: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ) lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino (pokój Nr 11, 12, 13, 14). Zgodnie z art. 162 ust. 4, ustawy z dnia 21 kwietnia Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami), obowiązkiem osób fizycznych niebedących przedsiębiorcami właścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, a także obiektu budowlanego w tym budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawierającego wyroby azbestowe, jest w przypadku gdy odpady nie będą sposobu gromadzenia odpadów na gromadzone selektywnie, opłata ta selektywny), właściciel nieruchomości wzrośnie do 56 zł.) ma obowiązek złożenia nowej deklaracji w przeciągu 14 dni od Ustalono, że począwszy od wystąpienia zmiany. 1 lipca 2013 roku, opłaty za g o s p o d a r o w a n i e o d p a d a m i Przedsiębiorca wyłoniony komunalnymi uiszczać się będzie w przetargu, będzie zobowiązany miesięcznie, do 20 dnia każdego odebrać od właściciela nieruchomości miesiąca (pierwsza taka opłata każdą zebraną ilość odpadów powinna wpłynąć na konto Urzędu do komunalnych. 20 lipca 2013 r.). Częstotliwość odbioru odpadów k o m u n a l n y c h o d w ł a ś c i c i e l i Każdy właściciel nieruchomości nieruchomości: sam zdecyduje o wysokości wnoszonej ź o d p a d y z m i e s z a n e opłaty, wypełniając pierwszą (nieposegregowane) - jeden deklarację. W deklaracji wskazać raz w miesiącu należy dokładną liczbę osób faktycznie ź papier, tektura - jeden raz na zamieszkujących daną nieruchomość kwartał oraz oświadczyć czy odpady będą ź szkło - jeden raz na kwartał gromadzone w sposób selektywny. ź tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu Informacje o wyrobach zawierających azbest składanie Wójtowi corocznych: i n f o r m a c j i o w y r o b a c h zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania sporządzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 13 grudnia 2010 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów z a w i e r a j ą c y c h a z b e s t o r a z wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informacje należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: - jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej do Urzędu Gminy, - drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. W związku z powyższym zwracam się ze szczególną prośbą do mieszkańców, którzy posiadają na swoich posesjach wyroby zawierające azbest, aby niezwłocznie złożyli w Urzędzie Gminy Postomino stosowną informację. Ogłoszenie, dotyczy również mieszkańców, którzy do tej pory nie składali informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. fragment deklaracji dostępnej na stronie internetowej postomino.pl Sporty wodne oczami dzieci Centrum Kultury i Sportu świetlicach został przeprowadzony rodziny otrzymali autorzy w Postominie realizuje projekt pn: cykl prelekcji i pogadanek na temat najlepszych prac w każdej kategorii S P O R T Y W O D N E O C Z A M I podnoszenia poziomu aktywności w i e k o w e j. P a n i D y r e k t o r DZIECI. W akcji udział wzięły ruchowej i wiedzy o sportach wodnych przygotowała też dodatkowe atrakcje, wszystkie chętne dzieci i młodzież, na przez przedstawicieli Stowarzyszenie m.in. w związku ze zbliżającymi się co dzień uczestniczące w zajęciach Kultury Fizycznej AKTYWNI Świętami Bożego Narodzenia Święty świetlicowych w 7 świetlicach Postomino. Mikołaj częstował wszystkich w i e j s k i c h G m i n y P o s t o m i n o W ramach akcji w dniu 20 słodkościami, których miał pełen (Dzierżęcin, Masłowice, Nosalin, listopada br. ogłoszony został także kosz. Pałowo, Rusinowo, Wilkowice konkurs plastyczny pt. Sporty wodne Ponadto została zorganizowana i Z ł a k o w o ) o r a z z a j ę c i a c h oczami dzieci, w którym udział mogły w y s t a w a n a j l e p s z y c h p r a c artystycznych w Pracowni Sztuk wziąć wszyscy uczestnicy zajęć konkursowych w Parku Wodnym Pięknych Gamma przy CKiS świetlicowych i artystycznych z terenu w Darłówku terminie od 19 grudnia br w Postominie. Gminy Postomino. Ogłoszenie do 20 stycznia 2013 r. W Centrum W r a m a c h p r o j e k t u wyników nastąpiło 14 grudnia br., Kultury i Sportu w Postominie w świetlicach odbyły się zajęcia a nagrodą dla uczestników był wyjazd wystawę będzie można oglądać od 21 informacyjne oraz omawiane były dla 100 osób na basen do Parku stycznia 2013 roku. różne typy sportów wodnych. Wodnego Jan w Darłówku w dniu 22 R e a l i z a c j a z a d a n i a Podczas każdego spotkania 20 minut grudnia 2012 r. współfinansowana ze środków przeznaczone było na gry ruchowe W r a m a c h k o n k u r s u Słowińskiej Grupy Rybackiej rekreacyjne z elementami sportów plastycznego dodatkowe nagrody w ramach konkursu dla placówek wodnych (np. surfing utrzymanie ufundowane przez p. Dorotę Majkut kultury z terenu działania grupy. równowagi, pływanie zajęcia Dyrektora Parku Wodnego Jan oddechowe itp.). W czasie zajęć na w Darłówku wejściówki dla całych

7 Postomino Szansa na rozwój Miesięcznik Gminy Postomino 2013 styczeń 7 W dniu 17 grudnia 2012 roku spalinowych. Uczestnikami kursu na Kiszewskich oraz fermę strusi w Centrum Zdrowia i Wypoczynku Król prawo jazdy kat. B były 4 afrykańskich w miejscowości Garczyn. Plaza w Jarosławcu odbyło się uczestniczki. W chwili obecnej W ramach terapii wsparcia rodzin u r o c z y s t e p o d s u m o w a n i e oczekują na egzamin państwowy zorganizowano dwudniowy wyjazd do realizowanego przez Gminny Ośrodek zgodnie z wyznaczonymi terminami. Ustki, w którym uczestniczyło 14 Pomocy Społecznej w Postominie Jeszcze w trakcie trwania projektu beneficjentów z dziećmi - łącznie 45 Partnerskiego Projektu Systemowego dwie panie podjęły zatrudnienie, osób. Podczas wyjazdu beneficjentom Powiatu Sławieńskiego Szansa na niestety jedna z beneficjentek zapewniono terapię wsparcia r o z w ó j. P r o j e k t s y s t e m o w y zakończyła swój udział ze względów z wykorzystaniem elementów zrealizowany został w ramach zdrowotnych. m u z y k o t e r a p i i i a r t e t e r a p i i. Programu Operacyjnego Kapitał W ramach działań o charakterze Zorganizowano również wyjście do Ludzki Priorytet VII Promocja integracji środowiskowym w miesiącu lipcu kina Delfin na seans filmowy społecznej, Działanie 7.1 Rozwój została zorganizowana dwudniowa wyświetlany w formacie 3D. i upowszechnienie aktywnej integracji, wycieczka do Gdańska i okolic. Podczas realizacji projektu P o d d z i a ł a n i e R o z w ó j Program wycieczki obejmował współpracowano z psychologiem, i upowszechnienie aktywnej integracji zwiedzanie największej w Polsce radcą prawnym, Ośrodkiem Szkolenia przez powiatowe centra pomocy kolekcji kaktusów w Rumi, Skweru Kierowców, Pomorską Akademią rodzinie. Kościuszki w Gdyni, Akwarium Kształcenia Zawodowego w Słupsku, Gminny Ośrodek Pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej warsztatach i kursach takich jak: Gdyńskie, Bazylikę Archikatedralną Centrum Edukacji Dorosłych ZDZ Społecznej w Postominie na realizację w I półroczu br. w ramach aktywnej Kształtowanie własnego stylu w Oliwie, Stare Miasto i Kościół w Słupsku, Środkowopomorskim projektu systemowego Szansa na integracji dotyczyły głównie wsparcia i autoprezentacji z usługą fryzjerską - Mariacki w Gdańsku, Muzeum Wisły Centrum Kształcenia Ustawicznego rozwój w latach specjalistycznego dla wymienionej uczestniczyli wszyscy beneficjenci, w Tczewie, Bazylikę Katedralną w Słupsku, Agencją Szkolenia dysponował kwotą ,00 zł. W br. grupy osób, jak np. wsparcia Wizażu i autoprezentacji w Pelplinie, Kaszubski Park i Promocji Kadr z Lęborka. dopłata ze środków Europejskiego psychologicznego, doradztwa uczestniczyło 15 osób, Planowania Etnograficzny we Wdzydzach Krystyna Ślebioda Funduszu Społecznego wynosiła zawodowego, prawnego oraz treningi udanego życia w tym: ABC ,50 zł. Wkład własny jednostki warsztatów kształtowania kompetencji p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i - w ł a s n a ,50 zł. Tak więc Gminny i u m i e j ę t n o ś c i s p o ł e c z n y c h działalność gospodarcza, Nauka Ośrodek Pomocy Społecznej z wykorzystaniem elementów racjonalnego gospodarowania w Postominie w 2012 roku dysponował socjoterapii. budżetem domowym, Kurs pierwszej kwotą ,00 zł. Celem wymienionych zajęć było pomocy przedmedycznej, Elementy Wszelkie formy wsparcia w 2012 m. in. zwiększenie umiejętności savoir vivre, Rękodzieło artystyczne roku w ramach realizacji projektu pozytywnego myślenia o sobie, uczestniczyło 15 osób. skierowane były do grupy 17 osób zwiększenie umiejętności tworzenia W r a m a c h a k t y w i z a c j i składającej się z 13 kobiet i 4 mężczyzn planów na przyszłość, wzrost edukacyjnej nowe umiejętności z t e r e n u G m i n y P o s t o m i n o, s a m o d z i e l n o ś c i, p o c z u c i a i uprawnienia zdobyło: 7 beneficjentów bezpieczeństwa, nabycie umiejętności o b s ł u g i k a s f i s k a l n y c h, długotrwale bezrobotnych, w wieku a k t y w n o ś c i z a w o d o w e j, n i e pracujących, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Na potrzeby realizacji działań w ramach projektu zostało podpisanych z wymienionymi osobami 17 kontraktów socjalnych. Podjęte działania Gminnego radzenia sobie ze stresem, a także 5 beneficjentów - opiekuna osób zmniejszenie izolacji i poczucia starszych i niepełnosprawnych, odpowiedzialności za wykonywane 1 osoba z zakresu podstaw masażu zadania oraz nabycie umiejętności klasycznego, 14 beneficjentów komunikacyjnych. otrzymało certyfikat z podstaw obsługi Działania III i IV kwartału zgodnie komputera, 1 beneficjent kierowcy - z opracowanym harmonogramem operatora wózków jezdniowych, ukierunkowane były na uczestniczenie 1 beneficjent okrzesywania i przerzynki beneficjentów w szkoleniach drewna oraz obsługi pilarek Podziękowania Wszyscy goście, Ci z bliska i Ci z daleka pragną serdecznie podziękować państwu Małgorzacie i Leszkowi Adamkiewicz za zorganizowanie wspaniałego balu sylwestrowego w Masłowicach. Dziękujemy za miłą obsługę, wystrój wykwintne i smaczne menu, wspaniałą atmosferę i świetną zabawę do rana. XV Współzawodnictwo Sportowo-Rekreacyjne Sołectw Jubileuszowy rok zmagań w XV ubiegłorocznych zwycięzców. Współzawodnictwie Sportowo- Mecze eliminacyjne rozgrywano Rekreacyjnym Sołectw Gminy w grupach każdy z każdym" a finałowe Postomino w roku 2012 za nami. według klucza skojarzeń. We współzawodnictwie udział Z s i e d m i u r o z e g r a n y c h wzięły 22 sołectwa. W rozgrywanych 7 konkurencji trzy wygrało sołectwo turniejach (w tym dwa turnieje Postomino (bieg przełajowy, turniej dwudniowe - eliminacje i finały) udział piłki nożnej, usportowione dwa ognie). wzięły łącznie 862 osoby. Największą Po jednej konkurencji wygrały popularnością cieszyły się turnieje: sołectwa: Nosalin (warcaby), Pieszcz piłki siatkowej - 17 sołectw, ( t e n i s s t o ł o w y ), P i e ń k o w o przekładaniec lekkoatletyczny i piłka (przekładaniec lekkoatletyczny), nożna - po 15 sołectw, tenis - 14 Pałówko (piłka siatkowa). sołectw. Ostateczna klasyfikacja WSRS W e w s z y s t k i c h s i e d m i u w roku 2012: rozegranych konkurencjach udział 1 miejsce - Postomino - 99 pkt (na wzięły trzy sołectwa: Postomino, 105) Nosalin, Nacmierz. Sześć razy udział 2 miejsce - Nosalin - 73,5 pkt wzięło sołectwo Mazów. Po pięć 3 miejsce - Nacmierz - 72 pkt udziałów zaliczyły sołectwa Pieszcz, 4 miejsce - Pieszcz - 53,5 pkt Łącko, Wilkowice, Chudaczewo. 5 miejsce - Pieńkowo - 50 pkt Wszystkie reprezentacje sołeckie 6 miejsce - Łącko - 47 pkt na zakończenie każdego turnieju 7/8 miejsce - Mazów i Wilkowice - 45 otrzymały pamiątkowe dyplomy, pkt puchary za miejsca I-IV oraz 9 miejsce - Chudaczewo - 38 pkt okolicznościowe nagrody - upominki. 10 miejsce - Jarosławiec - 34 pkt Sędziów, ubezpieczenie, napoje - 11 miejsce - Królewo - 32 pkt wodę mineralną, szatnie zabezpieczał 12/13 miejsce - Masłowice i Tyn - 22 organizator. pkt Punktacja prowadzona była 14 miejsce - Pałowo - 20 pkt według klucza I miejsce - 15 pkt II 15/16 miejsce - Jezierzany i Pałówko miejsce - 14 pkt... malejąco do pkt miejsca i pozostałe miejsca po 17 miejsce - Staniewice - 17 pkt 1 punkcie. 18 miejsce - Rusinowo - 15 pkt W grach zespołowych losowano 19 miejsce - Korlino - 14 pkt udział w grupach, z rozstawieniem 20 miejsce - Pieńkówko - 10 pkt 21 miejsce - Dzierżęcin - 7 pkt trzeciego w roku 2011, na piąte roku a n g a ż o w a l i s i ę w p r o c e s 22 miejsce - Marszewo - 0 pkt przygotowania i udziału drużyn Podobnie jak przed rokiem na Duży postęp zanotowały sołeckich w tej sportowo-rekreacyjnej dwóch pierwszych miejscach s o ł e c t w a M a z o w a, W i l k o w i c, rywalizacji. Najaktywniej swoje utrzymały się sołectwa Postomino Chudaczewa, a spadek zanotowały drużyny wspierali: Jan Chabowski i Nosalin. a na trzecie miejsce sołectwa Jarosławca, Pieńkówka, Nacmierz, Krzysztof Ciróg Nosalin, wskoczyło" sołectwo Nacmierz Jezierzan, Królewa. Marek Domżałowicz Postomino, z miejsca szóstego w roku 2011, na Na szczególne słowa uznania Zenon Morka Pieszcz, Daniel Pakos czwarte miejsce - sołectwo Pieszcz i podziękowania zasługują radni, Wilkowice, Jan Antosik Mazów, z miejsca dziesiątego w roku sołtysi i lokalni animatorzy sportu Paweł Czechowski Chudaczewo. Sołectwo Pieńkowo spadło z miejsca i rekreacji, którzy w różnych formach

8 8 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino W wigilijnym w Dzierżęcinie 18 grudnia w świetlicy wiejskiej rodziców udały się znakomicie. została przygotowana uroczysta W ostatnich dwóch miesiącach kolacja wigilijna dla dzieci i rodziców. bawiliśmy się na Halloween, gdzie Rodzice przygotowali tradycyjne dzieci chętnie straszyły wszystkich potrawy. Był więc barszczyk z uszkami, sąsiadów i podczas zabawy pierogi, paszteciki z kapustą andrzejkowej, na której oczywiście i grzybami, makowiec, owoce, królowały wróżby. słodkości. Dzieci bardzo chętnie Serdeczne podziękowania dla śpiewały kolędy, co wprowadziło wszystkich wspaniałych rodziców wszystkich w iście świąteczną i dziadków, którzy pomagają mi, aby atmosferę. nasze uroczystości mogły się odbyć. To już ostatnia impreza w roku Wioletta Jasińska Było ich wiele i dzięki współpracy w Ib w Postominie Dnia 20 grudnia 2012r. przed przerwą świąteczną odbyły się Jasełka i Wigilia w klasie I b SP w Postominie. Uroczystość rozpoczęły Jasełka odegrane na holu szkoły, których zgromadzeni rodzice słuchali z zaciekawieniem. Po przedstawieniu wszyscy udaliśmy się do swojej klasy. W udekorowanej świątecznie sali znalazła się mała choinka, długi stół nakryty białym obrusem, zastawiony pysznymi pierogami z kapustą (wcześniej ukiszoną przez nas). Na stole płonęły wigilijne świece. Całej uroczystości towarzyszyły dźwięki kolęd. W klasie panowała niesamowita świąteczna atmosfera. Składanie życzeń zajęło nam najwięcej czasu, ale były to bardzo radosne życzenia, wywołujące iskierki w oczach prawie u każdego. Na koniec przyszedł czas na prezenty. Nasz wspaniały Święty Mikołaj obdarował nas bogatymi prezentami. Wszyscy byli w świetnych humorach. Wigilia była naprawdę bardzo miłą rodzinną atmosferą. Ewa Kulczak - Leśniewska w Nosalinie w straży w Postominie W środowy wieczór 20 grudnia 2012 roku strażacy z OSP Postomina podtrzymali tradycję i wspólnie z druhami z OSP Marszewa zasiedli do Wigilijnego stołu. W tak uroczystym momencie nie mogło zabraknąć Proboszcza Parafii ks. Grzegorza Fąsa. W gronie najbliższych jak tradycja nakazuje, druhowie dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia. Po części oficjalnej przy pieśniach kolęd przystąpiono do spożywania potraw Wigilijnych przyrządzonych przez samych druhów. Podczas wieczerzy mieliśmy okazję do wspomnień i refleksji dotyczących mijającego roku. Naczelnik OSP M. Domżałowicz "Bez przemocy i uzależnień" - i miłość rodzinna. Rokuje to pod takim hasłem przebiegało optymistyczne nadzieje na przyszłość. spotkanie wigilijne w świetlicy Wszystkie rysunki zostały nagrodzone wiejskiej, które odbyło się 22 grudnia upominkami, które sprawiły dzieciom 2012r. Liczne uczestnictwo młodych dużo radości. Do uatrakcyjnienia obywateli gwarantowało świetną spotkania przyczyniły się Mamy, zabawę. Były życzenia opłatkowe, przygotowując pyszne ciasta oraz śpiewanie kolęd, konkursy na s p o n s o r - G m i n n a K o m i s j a najładniejszą kartę z życzeniami R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w świątecznymi oraz prace na temat Alkoholowych. " Ś w i ę t a w m o j e j r o d z i n i e ". Wszystkim Dobrodziejom - W pogodnym nastroju powstawały Serdeczne podziękowanie. prace w których dominowała radość Krzysztof Ciróg. u zuchów W poniedziałek 17 grudnia "Szumiące Muszelki" spotkały się na wigilii zuchowej, na którą zaprosili swoich rodziców, wychowawców oraz komendanta ZHP Hufca Sławno hm. Ryszarda Sobczaka. W nastrój świąteczny wprowadziło nas przedstawienie jasełkowe i wspólne ś p i e w a n i e k o l ę d p r z y akompaniamencie pana Krzysztofa Szajnera. Pełni wzruszeń składaliśmy s o b i e ż y c z e n i a ś w i ą t e c z n e i zasiedliśmy do wspólnego stołu. Pdh. Lilia Stolarek - Bojko

9 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino nastroju w Złakowie Podsumowującym spotkaniem były wzorcowo wręcz grzeczne). opłatkowym i choinką dla dzieci Liczny udział mieszkańców zakończyła się realizacja założonego w wieczerzy wigilijnej był bardzo na 2012 rok projektu Czysta wieś, budujący. Jest to czytelny sygnał, że który był możliwy do wykonania dzięki istnieje potrzeba takich spotkań wsparciu finansowemu Gminnej mieszkańców. Dzięki temu rodzi się Komisji Rozwiązywania Problemów poczucie jedności i przynależności do Alkoholowych w Postominie. większej rodziny jaką jest nasza W sobotni przedświąteczny niewielka, ale jakże zintegrowana wieczór 22 grudnia w świetlicy wiejskiej i zżyta ze sobą społeczność. w Złakowie spotkały się dzieci, Wymiernym efektem tego są prace młodzież i dorośli mieszkańcy naszej wykonane w ciągu tego roku wsi. W pięknie udekorowanej na tę polegające na wspólnym sprzątaniu okoliczność świetlicy wspólnie i poprawie estetyki otoczenia. Nie śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy sobie sposób wymienić wszystkich życzenia i dzieliliśmy się opłatkiem. Na wymiernych i niewymiernych korzyści, stole nie zabrakło barszczu które zostały dzięki temu osiągnięte. czerwonego i pasztecików. O godz. 18 S e r d e c z n e p o d z i ę k o w a n i e przybył Św. Mikołaj, który jak nakazuje m i e s z k a ń c o m Z ł a k o w a z a wielowiekowa tradycja przyniósł zaangażowanie i udział we wszystkich wszystkim grzecznym dzieciom paczki wspólnych przedsięwzięciach oraz (a wszystkie solennie zapewniały życzenia zdrowia, a w Nowym Roku Dostojnego Gościa, że przez cały wszelkiej pomyślności, realizacji kończący się właśnie rok pomagały planów i spełnienia marzeń życzy rodzicom, pilnie się uczyły i oczywiście Sołtys i Rada Sołecka wsi Złakowo styczeń 9 w Pieszczu 21 grudnia 2012 roku grupa perfekcyjnie. uczniów z klas najmłodszych pod P o z a t y m w s z y s t k i c h k i erunkiem pani M agdaleny zachwyciła piękna, świąteczna Ochockiej-Gastół, pani Anny dekoracja, a w szczególności duża Cholewczyńskiej i pana Piotra Cuch szopka, która była ustawiona na przedstawiła spektakl jasełkowy, na środku widowni. Po wspólnym który przybyli rodzice, grono śpiewaniu kolęd uczniowie spotkali pedagogiczne i pozostali pracownicy się ze swoimi wychowawcami na szkoły. Najmłodszych wspierali starsi przygotowanych przez siebie uczniowie, którzy zademonstrowali wigiliach klasowych. Wszystko to swoje talenty muzyczne. Były to wprowadziło nas w świąteczny chwile wzruszające, szczególnie dla nastrój i pozwoliło na chwilę oderwać rodziców oglądających swoje się od zwyczajnej codzienności. p o c i e c h y. C a ł o ś ć z o s t a ł a Marzena Juszczyk p r z y g o t o w a n a n a p r a w d ę fot. Łukasz Juszczyk w Korlinie Uczennice naszej szkoły Matka Boża złożyła małego Jezusa po postanowiły wziąć udział w konkursie urodzeniu w betlejemskiej stajence. organizowanym przez Zespół Szkół Przed stołem, od wschodu, ustawiono Morskich w Darłowie na Stół Wigilijny. snopy zboża- niegdyś było to sprawą P a n i e p o d s z e p n ę ł y s w y m najwyższej wagi. Stół wokół obsypany podopiecznym, aby pokazać coś, co był świeżym igliwiem i ziarnami zbóż. wiąże się z naszą polską tradycją, by A t m o s f e r a ś w i ą t e c z n a przybliżyć niezwykłość i czar Wigilii rozgorzała na dobre, gdy dziewczęta w chłopskiej chacie sprzed kilku zagrały na fletach przepiękną kolędę stuleci. Tak zrodził się pomysł Oj, maluśki, maluśki, a pozostałe zaaranżowania Wigilii lipeckiej prosto wyśpiewały ten prosty, lecz jakże z Chłopów W. S. Reymonta. prawdziwy tekst. Dziewczęta przygotowały stół Szkoda tylko, że coraz mniej pokryty białym płótnem, ozdobiony w naszym kraju zwolenników tradycji, serwetą oraz ozdobami świątecznymi a bardziej pociąga nowoczesność-tak wykonanymi na szydełku. Drewniane bardzo odarta z tego, co piękne, sztućce dodawały prawdziwości subtelne, a przecież nasze. i prostoty. Kłosy zbóż przypominały Opiekunki: o dobrodziejstwach ziemi, którą tak ź Barbara Ansel kiedyś szanowano i kochano. Na stole ź Matra Maksymiuk pojawiły się potrawy, które spożywano ź Edyta Stachowska w Wigilię przed Godnymi świętami. Uczestnicy: Były to śledzie w mące obtaczane ź Justyna Garlacz i smażone w oleju konopnym, ź Zuzanna Kalinowska kapusta z grzybami, olejem również ź Beata Sówka omaszczona, a na koniec prawdziwy ź Kinga Wisowaty przysmak racuszki z mąki gryczanej ź Sandra Wilgos z miodem zatarte i w makowym oleju Szczególne podziękowania za upróżone, przygotowane przez nasze zaangażowanie dla: gimnazjalistki. się znaleźć prosty chleb, bo placka ni na stole stał krzyż, gdyż ten dzień czuwanie). Pod obrusem natomiast ź Szymona Banasiaka Aby podkreślić charakter strucli, że z mlekiem i masłem były, nie chrześcijanie spędzali na modlitwie i nie mogło zabraknąć siana, które ź Daniela Września minionej epoki, wśród potraw musiał godziło się jeść dnia tego. Oczywiście czuwaniu ( stąd też sama nazwa vigilia- przypominać miało żłób, w którym ź Adama Kondrasa

10 10 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Mikołajkowe bieganie SGB UKS Ekoludek Szczenurze, karnet do wykorzystania na sztucznym ufundowane przez Stowarzyszenie 2 miejsce Anita Majda SP Lejkowo, stoku ufundowany przez Albatros Spa K u l t u r y F i z y c z n e j A k t y w n i 3 miejsce Nikola Kondraciuk & Ski w Jarosławcu. w Postominie. SP Postomino W IV Mikołajkowych 2 milach Podczas dekoracji pierwsze trójki 800 m chłopców rocznik Morskich Nordic Walking Powitanie w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji 2001: 1 miejsce Rafał Pacenko SP zimy 2012 na dystansie 3704 m udział mężczyzn otrzymały nagrody Postomino, 2 miejsce Michał wzięło 20 zawodników z 11 r z e c z o w e u f u n d o w a n e p r z e z Kamiński UKS Rowokół Smołdzino, miejscowości, wśród których było 11 sponsorów, zaś za miejsca pierwsze 3 miejsce Patryk Żakowski SP mężczyzn i 9 kobiet. Pierwszy na Puchary Wójta Gminy Postomino Postomino, 6 miejsce Jakub Ziobro mecie z czasem 19,29 zjawił się wręczył jego Zastępca. Ponadto SP Lejkowo, ubiegłoroczny zwycięzca Mirosław zajmujący miejsca I-III w obu 1000 m dziewcząt rocznik Bierkus z Koszalina, reprezentujący klasyfikacjach otrzymali wejściówki do : 1 miejsce Joanna Eden Mielno-Unieście, mistrz świata Parku Wodnego Jan w Darłówku, Kołodziejska ZS Jarosławiec drużynowy z roku Na drugim a zwycięzcy karnety do wykorzystania na sztucznym stoku w Albatros Spa & Wieloletnią tradycję mają Specjalistycznego Olszewski Ski w Jarosławcu. jarosławieckie biegi Powitania zimy, i Synowie w Sławnie, Stefan Wśród członków SKF Aktywni jeszcze do niedawna jedyne w swoim Kwiatkowski właściciel Ośrodka Postomino najlepszymi na mecie byli rodzaju na terenie Pomorza Wczasowo-Kolonijnego Barka Piotr Brzozowski ze Sławna, Środkowego i kraju o tej porze roku. w Jarosławcu, Dorota Majkut Mieczysław Tracz z Boleszewa i Jacek W iście zimowej aurze odbyły się Dyrektor Parku Wodnego Jan Kowalski z Darłowa. Wśród pań na w Jarosławcu XII Ogólnopolskie Biegi w Darłówku, oraz znani słupscy mecie najwyżej sklasyfikowane Powitanie zimy W tym roku olimpijczycy: Jan Huruk, Kazimierz aktywne to Alicja Kukowska aktywnie zimę witało 233 zawodników Adach, Bogusława Olechnowicz, z Pałowa, a następnie Teresa starszego i młodszego pokolenia Mirosława Sagun-Lewandowska. Brzozowska ze Sławna i Emilia Tracz z różnych stron kraju. Starterami biegów byli też: Jadwiga z Boleszewa. Gwałtowny atak zimy sprawił, że Krakowska Przewodnicząca Rady Podczas oficjalnej dekoracji dojazd do Jarosławca był bardzo Gminy w Postominie, Renata Zarzycka zwycięzców najlepszy z panów trudny. Najwytrwalsi dali jednak radę Radna, Adam Drapała Zastępca Mirosław Bierkus wręczył również i stanęli na starcie. Rywalizacja Wójta Gminy Postomino oraz swoją nagrodę kije do Nordic Walking prowadzona była przy gęsto Agnieszka Czarnuch Dyrektor 2 miejsce Katarzyna Worona UKS miejscu finiszował Adam Malinowski sklasyfikowanemu na miejscu 20 padającym śniegu i na bardzo śliskiej, Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Rowokół Smołdzino, 3 miejsce z Pomiłowa (MKS Święc Sławno) w kategorii open Ryszardowi mimo wielokrotnego odśnieżania, pełniąca zarazem rolę Dyrektora Zuzanna Wenelska Malechowo z czasem 19,31. Najlepszą trójkę Brzozowskiemu. trasie. Biegu m chłopców rocznik z czasem 20,41 uzupełnił Piotr Także prezes SKF Aktywni Trasy biegowe wytyczone były na Od godziny 11:00 na trasy 99: 1 miejsce Dawid Przygucki Brzozowski ze Sławna (SKF Aktywni Postomino wręczyła statuetki dla Osiedlu Południe tuż pod górującą biegowe o dystansach 600, 800, 1000 SKLA Słupsk, 2 miejsce Michał Postomino). Wśród kobiet zwyciężyła Piotra Brzozowskiego ze Sławna oraz nad nimi latarnią morską, która okazała i 1200 metrów w odstępach co 10 minut Szcześniak KS Olszewski i Synowie Saturnina Wilkołek-Szudarska ze Mieczysława Tracz z Bolszewa za s i ę w s p a n i a ł y m p u n k t e m wybiegała kolejna grupa dzieci Sławno, 3 miejsce Jan Kurkul ZS Słupska (Dwa Kije) z czasem 24,08 (9- a k t y w n e r e p r e z e n t o w a n i e orientacyjnym dla przyjezdnych. i młodzieży w poszczególnych grupach Pieszcz ta na mecie). Następne pozycje zajęły: Stowarzyszenia podczas Pucharu Bazą wypadową i zapleczem wiekowych łącznie 120 osób, m dziewcząt rocznik Alicja Kukowska z Pałowa (SKF Pomorza Nordic Walking i zajęcie : 1 m i e j s c e P a u l i n a Aktywni Postomino) z czasem 25,54 I miejsca w Grand Prix w kat. Przybyszewska LKS Jantar Ustka, 2 miejsce Joanna Stawarz SGB UKS Ekoludek Szczenurze, 3 miejsce Karolina Rosa KS Olszewski i Synowie Sławno, 1200 m chłopców rocznik 1997: 1 miejsce Arkadiusz Wiśniewski UKS Rowokół Smołdzino, 2 miejsce Grzegorz Rudnicki KS Olszewski i Synowie Sławno, 3 miejsce Krzysztof Ludwicki ZS Postomino Każdy z młodych zawodników już przy zapisach dostał mikołajową czapkę, bon na grochówkę, balony i chorągiewki sieci sklepów Netto, a na i m p r e z y b y ł Z e s p ó ł S z k ó ł dziewczynki i 57 chłopców, biorących m e c i e n a k a ż d e g o c z e k a ł w Jarosławcu, gdzie w sali sportowej udział w XII Ogólnopolskich Biegach okolicznościowy medal ufundowany mieściło się biuro zawodów, a na Młodzieżowych Powitanie Zimy przez panią Agatę Wojciechowską zakończenie wręczono dyplomy, Młodzi zawodnicy pochodzili z Kołobrzegu oraz tabliczka czekolady puchary, medale i nagrody. Z kolei z 20 miejscowości w kraju, ufundowana przez sklep Netto w szkolnej stołówce wszyscy mogli r e p r e z e n t u j ą c s w o j e s z k o ł y z Darłowa. skosztować przepysznej, pachnącej podstawowe i gimnazja albo kluby. Zwycięzcy biegów podczas i Iwona Pełka z Koszalina (czas 26,49). odpowiednio M20-29 i M Także na odległość grochówki. Z terenu Gminy Postomino swoje uroczystej dekoracji w sali sportowej Wszyscy zawodnicy startujący Emilia Tracz z Bolszewa oraz Teresa W rolę tegorocznych Mikołajów reprezentacje wystawiły szkoły ZS w Jarosławcu otrzymali medale za w zawodach Nordic Walking oprócz i Ryszard Brzozowscy ze Sławna wcieliły się Radne Rady Gminy ZS Jarosławiec 19 zawodników, miejsca I-III i wejściówki do Parku pakietów sponsorskich w skład których otrzymali pamiątkowe statuetki za w Postominie: Jadwiga Krakowska ZS Postomino 18 zawodników, Wodnego Jan w Darłówku. Za wchodziły m.in.: suplementy diety reprezentowanie SKF Aktywni (Przewodnicząca), Alicja Kukowska, ZS Pieszcz 9 zawodników miejsca I-VI otrzymali dyplomy, ufundowane przez Przedsiębiorstwo podczas Pucharu Pomorza Nordic Renata Zarzycka i Wanda Fronczak. Łącznie rozegrano 8 biegów na 4 świąteczne gadżety ufundowane przez Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek Walking w roku Nie mogło zabraknąć też Danieli Igras dystansach. Zwyciężyli: firmę Apel z Gliwic i nagrody rzeczowe z Wrocławia, kawa Pedros przekazana Po wejściu na metę ostatniego z Królewa z mikołajową brodą, która od 600 m dziewcząt rocznik 2002 ufundowane przez Gminną Komisję przez Strauss Cafe z Warszawy, kijkarza na starcie ustawili się lat wspiera organizację mikołajkowego i młodsze: 1 miejsce Emilia Boho R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w długopisy ufundowane przez zawodnicy XII Ogólnopolskiego Biegu święta. Wszędzie było ich pełno, SGB UKS Ekoludek Szczenurze, Alkoholowych w Postominie. Decathlon Kobylnica otrzymali również Mikołajkowego Powitanie Zimy 2012 r o z d a w a ł y d y p l o m y, m e d a l e, 2 miejsce Anna Kołodziejska Uroczystej dekoracji zwycięzców pamiątkowe numery startowe z logo na dystansie 6000 m. W gronie 94 czekolady, pozowały do zdjęć, ZS Jarosławiec, 3 miejsce Anna dokonywali: Adam Drapała Zastępca BGŻ Sławno i Ośrodka Wczasowo- zawodników było 20 kobiet i 74 niesfornych biegaczy przywoływały Rycyk Kołobrzeg Wójta Gminy Postomino i Jadwiga Rehabilitacyjnego Arka w Jarosławcu mężczyzn, do mety dotarły 93 osoby. dźwiękiem dzwonka do porządku. 600 m chłopców rocznik 2002 Krakowska Przewodnicząca Rady oraz tradycyjne mikołajowe czapki P o p i e r w s z y c h d w ó c h W rolę starterów poszczególnych i młodsi: 1 miejsce Bartosz Smyk Gminy w Postominie w towarzystwie i bony na grochówkę. kilometrach na czoło wysunęła się biegów wcielili się zaproszeni UKS Traper Złocieniec, 2 miejsce Jan olimpijczyków i sponsorów. Z kolei na mecie czekały na nich trójka biegaczy: Mariusz Borychowski olimpijczycy i sponsorzy, wśród których Kazimierski SP Lejkowo, 3 miejsce Puchar Dyrektora Zespołu Szkół pamiątkowe medale ufundowane z KB Tupot Ustka, Marcin Nagórek byli: Paweł Pączek Dyrektor Oddziału Norbert Maziejuk UKS Rowokół w Jarosławcu przypadł Mikołajowi przez Megawat Polska Andrzej (Agros Zamość) i Piotr Pobłocki (UKS BGŻ S.A. w Sławnie, Włodzimierz Smołdzino Cichawie ze Sławna najmłodszemu Ordon i Kazimierz Ordon, czekolady Ekonomik-Maratończyk Lębork). O l s z e w s k i w ł a ś c i c i e l 800 m dziewcząt rocznik zawodnikowi biegów młodzieżowych przekazane przez sklep Netto W takiej kolejności biegli do piątego Przedsiębiorstwa Budownictwa 2001: 1 miejsce Weronika Zając (rocznik 2008). Mikołaj otrzymał też z Darłowa i okolicznościowe kubki kilometra, walcząc z padającym

11 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino 2013 styczeń 11 Gminy Postomino. Głównymi przeprowadzili pracownicy Urzędu kucharek, które serwowały znakomitą nagrodami były rowery, które Gminy Postomino i Centrum Kultury grochówkę. Tego dnia było z nami też ufundowali: w kat. kobiet Włodzimierz i S p o r t u w P o s t o m i n i e, z a ś wielu wolontariuszy panie Radne Olszewski Przedsiębiorstwo z mikrofonem nie rozstawał się Roman jako jarosławieckie mikołaje czy Budownictwa Specjalistycznego To b o ł a. I m p r e z ę u d a ł o s i ę panowie pomagający przy mecie Olszewski i Synowie ze Sławna, przeprowadzić dzięki ogromnemu zawodów. Wszystkim Wam serdecznie a w kategorii mężczyzn Eugeniusz wysiłkowi włożonemu w odśnieżenie dziękujemy. Adamów, właściciel Specjalistycznego i utrzymanie drożności tras biegowych Dziękujemy wolontariuszom, Sklepu Rowerowego z Darłowa i Bank i marszowych przez pracowników współorganizatorom i sponsorom Spółdzielczy z Ustki. Nagrody Agencji Mienia Gminnego i Spraw jarosławieckiego mikołajkowego rzeczowe za miejsca od II-X wśród Publicznych w Postominie oraz Piotra święta. Bez was ta impreza nie kobiet i mężczyzn ufundowało Ż u c h o w s k i e g o i K r z y s z t o f a mogłaby się obyć. Gospodarstwo Rolne Krzysztofa Galka Bugowskiego. Nieoceniony jest też Agnieszka Czarnuch i Marcina Galka z Pieńkowa. Ponadto wkład i pomoc Elżbiety Safaryn Dyrektor CKiS w Postominie zajmujący miejsca I-III w obu Dyrektora oraz pracowników Zespołu śniegiem i poślizgami. Losy zwycięzcy Wszyscy zawodnicy startujący klasyfikacjach otrzymali wejściówki do Szkół w Jarosławcu, w tym pań ważyły się do ostatniej chwili. w biegu oprócz pakietów sponsorskich, Parku Wodnego Jan w Darłówku, Ostatecznie na końcowym, ponad 200- w skład których wchodziły m.in.: a zwycięzcy karnety do wykorzystania metrowym podbiegu skutecznie suplementy diety ufundowane przez na sztucznym stoku w Albatros Spa & zaatakował Marcin Nagórek, co dało P r z e d s i ę b i o r s t w o P r o d u k c j i Ski w Jarosławcu. mu zwycięstwo w czasie 20,30. Na F a r m a c e u t y c z n e j H a s c o - L e k Puchar Głosu Koszalińskiego dla drugim miejscu z 9 sekundową stratą z Wrocławia otrzymali również najlepszego biegacza Pomorza przybiegł weteran biegowych tras, pamiątkowe numery startowe z logo Środkowego przypadł Piotrowi d w u k r o t n y z w y c i ę z c a b i e g u BGŻ Sławno i Ośrodka Wczasowo- P o b ł o c k i e m u. N a j w c z e ś n i e j Mikołajkowego w latach 2001 i 2002 Rehabilitacyjnego Arka w Jarosławcu urodzonymi biegaczami byli: Beata Piotr Pobłocki, a na trzecim miejscu oraz tradycyjne mikołajowe czapki Gofryk ze Sławna i Jerzy Grabowicz prowadzący przez większość dystansu i bony na grochówkę. z Ustki. Mariusz Borychowski. Kolejni na Z kolei na mecie czekały na nich Najlepszymi biegaczami z terenu mecie byli Michał Breszka (UKS pamiątkowe medale ufundowane Powiatu Sławieńskiego zostali Jan Ekonomik-Maratończyk Lębork), p r z e z P r z e d s i ę b i o r s t w o Rybarczyk z Darłowa i Edyta Grzegorz Skocelas (SKLA Słupsk), Jan Wielobranżowe Megawat Polska Szczygielska ze Sławna. Z kolei Rybarczyk (Darłowo), Damian Andrzej Ordon i Kazimierz Ordon najlepszymi biegaczami Gminy Gałkowski (LUKS Wieża Postomino), i czekolady przekazane przez sklep Postomino okazali się Grzegorz Jarosław Cichocki (Białogard), Patryk Netto z Darłowa. Antosik z Masłowic i Aneta Szostek z Tynia, dla których specjalne nagrody przygotował i wręczył Piotr Żuchowski Sołtys Sołectwa Jarosławiec. Błaszczyk (LKS Jantar Ustka), Waldemar Skoneczny (MLUKS Trzebiatów). Wśród startujących pań tak jak przed rokiem najlepsza okazała się Kamila Pobłocka z Lęborskiego Klubu Ekonomik-Maratończyk. Jej czas to 24,12. Drugiej na mecie tak jak w poprzednim roku Edycie Szczygielskiej (KS Olszewski i Synowie Sławno) zmierzono czas 26,07, zaś trzecie miejsce wywalczyła Joanna Terefenko (LKS Jantar Ustka) z czasem 26,17. Kolejnymi kobietami na mecie były: Aleksandra Waszczuk (UKS Traper Złocieniec), Magdalena Witkiewicz (Białogard), Lucyna Kuklińska-Nurkowska (LKS Jantar Ustka), Anna Hrycyk (Kołobrzeg), Magdalena Wrońska (SKLA Słupsk), Grażyna Antosik (KS Olszewski i Synowie Sławno), Aneta Szostek (KB Bryza Postomino). Zwycięzcy w kategorii open kobiet i mężczyzn za miejsca I-VI otrzymali pamiątkowe statuetki Wójta USŁUGI KSIĘGOWE, ROZLICZENIA PODATKOWE KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM KANCELARIA PODATKOWA VICTORY MONIKA LACKA Chudaczewo 24a, tel.: K l u b B i e g a c z a B r y z a Postomino reprezentowało 7 zawodników: Grzegorz Antosik, Dawid Ciesielski, Maciej Januszewski, Aneta Szostek, Ireneusz Topoliński, Jacek Antosik i Bogdan Szlawski, którzy Biegiem Mikołajkowym zakończyli tegoroczny sezon Grand Prix. Obsługę sędziowską zawodów zapewnili sędziowie Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki z Białogardu przy współpracy postomińskich sędziów: Kazimierza Gąsiorowskiego, Krzysztofa Jurewicza, Krzysztofa Ugorskiego i Marka Domżałowicza. Trasę biegu przygotowali pracownicy CKiS, a zabezpieczali funkcjonariusze Straży Gminnej z Postomina wraz ze strażakami OSP Łącko, a pilotaż wszystkich biegów zapewnili funkcjonariusze Placówki Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Darłowa. Policjanci z Komendy Powiatowej P o l i c j i w S ł a w n i e z a d b a l i o newralgiczne drogi w Jarosławcu, zaś Paweł Majbroda z Rewiru Dzielnicowych w Postominie na policyjnym quadzie zamykał każdy z biegów. Obsługę medyczną sprawowali ratownicy z grupy MedCam Andrzeja Ruta ze Sławna. Pracę w s e k r e t a r i a c i e s p r a w n i e Sponsorzy XII Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego Powitanie zimy 2012 : ź Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie ź ALBATROS SPA & SKI Jarosławiec ź ARPEX Sp. z o. o. Gliwice ź Bank Gospodarki Żywnościowej S. A., Oddział w Sławnie ź Bank Spółdzielczy w Ustce ź Ciastkarnia, Wytwórnia Lodów TAJA Roman Tama Jarosławiec ź DECATHLON Słupsk-Kobylnica ź Firma Handlowo-Usługowa SMART Aneta Żrodowska Jarosławiec ź Galeria Piaskowa Wanda Janowicz Jarosławiec ź Głos Koszaliński ź Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Postominie ź Gospodarstwo Agroturystyczne U MARZENY Rusinowo ź Gospodarstwo Ogrodnicze Ewelina i Stefan Kwiatkowscy Pieńkowo ź Gospodarstwo Rolne Krzysztof Galek i Marcin Galek Pieńkowo ź Gospodarstwo Rolne Joanna i Zenon Lech Wszedzień ź Hurtownia JAJPOL Marcin Materka Sławno ź Kiosk Warzywny Zenon Witek Postomino ź KRÓL PLAZA SPA & WELLNESS Jarosławiec ź Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sławno ź MEGAWAT POLSKA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S. C. Andrzej Ordon i Kazimierz Ordon ź NETTO Darłowo ź Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy RAFA Sylwia i Igor Kwiatkowscy Jarosławiec ź Ośrodek Wczasowo-Kolonijny BARKA Ewelina i Stefan Kwiatkowscy Jarosławiec ź Ośrodek Wczasowo-Kolonijny MARYSIEŃKA Wojciech Gajewski Jarosławiec ź Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny ARKA Stefan Kwiatkowski Jarosławiec ź Park Wodny JAN w Darłówku ź Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego OLSZEWSKI I SYNOWIE Włodzimierz Olszewski Sławno ź Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S. A. Wrocław ź Sklep Chemiczno-Przemysłowy Agata i Damian Witkowscy Sławno ź Sklep Sportowy PUMA Krystyna Grabowska Sławno ź Sklep Wielobranżowy Robert Szczepański Postomino ź Sołtys Sołectwa Jarosławiec Piotr Żuchowski ź Specjalistyczny Sklep Rowerowy Eugeniusz Adamów Darłowo ź Wojciechowska Agata Kołobrzeg ź Zakład Piekarniczy JAKUBOWSCY Wanda i Tadeusz Jakubowscy Sławno ź Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego SENDECKI Maria i Grzegorz Sendeccy Bobrowiczki ź Zarobkowy Przewóz Osób Alojzy Niewiadomski Sławno ź Zespół Szkół w Jarosławcu

12 12 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Kącik poetycki Zima Już wszystkie dzieci urodzone wyrosły otarły się o życie oparły o wiatr Czas z gniazda wytrzepał skorupki (niebawem usunie także gniazdo) Nie zapinam pasów bezpieczeństwa Aniołowi Stróżowi Przejście na drugą stronę obrosło w boleść a na trawniku przed domem przekwitły wszystkie stokrotki Zima niczym już nie zaskoczy kwiaty mrozu zakwitają powoli Kwitną długo i są coraz bardziej białe Zofia Kamińska-Smalewska Stary poeta i miłość Jestem starym poetą, zestarzały się moje wiersze. Stare wiersze jak dojrzałe kobiety są wszędzie. Można nawet je spotkać na klatkach schodowych, pilnują domów, z których odeszły ich miłości. Jestem starym poetą, zestarzały się moje myśli. Stare myśli są jak stare zegary. Chodzą głośno, wybijają kwadranse, nadają się do antykwariatów. Ale w antykwariatach nie kupisz miłości. Jestem starym poetą, zestarzała się moja miłość. Chodzi w ciepłym swetrze, karmi dzikie kaczki pływające po Wieprzy. Zbiera na własny użytek zioła i kwiaty. Zioła mają przykry zapach. Jestem starym poetą, wspominam pierwszą miłość. Czasem wychodzę z nią na długi spacer. Wtedy trzymamy się za ręce. Tak, pierwsza miłość nigdy się nie starzeje. Starzeją się tylko serca. Jan Stanisław Smalewski Pora kochanków Jest małą dziewczynką kiedy podnosi oczy i mrużąc powieki przytul mnie prosi Gdy warg jej dotyk ciepłych pocałunków szukając harmonii muska jego skronie Przytul mnie kochanie - On wyciąga dłonie i jak zawsze Internetowy teatr 6 grudnia 2012 r. o godzinie 10:00 Dzięki internetowej transmisji Telewizja Polska przeprowadziła nasi uczniowie mogli przenieść się do internetową transmisję spektaklu katowickiego teatru, by wraz Przygody Sindbada Żeglarza z Teatru z tamtejszą publicznością poznać im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Leśmianowską opowieść- słynną baśń Wraz z teatralną publicznością znaną z 6. tomu arabskiej Księgi kodowany przekaz na żywo obejrzało tysiąca i jednej nocy. Sceniczna prawie uczniów ze 112 szkół podróż w świat przygód, marzeń w Polsce. Dzięki pani Dyrektor Halinie i fantazji, której reżyserem jest W e n d z i e u c z n i o w i e S z k o ł y Jarosław Kilian, zarazem autor Podstawowej w Postominie mogli scenografii, kostiumów i tekstów wziąć również udział w tym piosenek, do których muzykę nowatorskim kulturalnym projekcie skomponował Grzegorz Turnau, telewizyjnym. zachwyciła uczniów, którzy zrozumieli, Internetowy Teatr TVP dla szkół iż Internet można wykorzystać nie tylko to kolejna inicjatywa skierowana do do grania w gry komputerowe. wszystkich uczniów. Jej ideą jest Z wielką niecierpliwością tworzenie jak najszerszego dostępu do czekamy na kolejne przedstawienie, wydarzeń kulturalnych na wysokim które już niebawem będzie dostępne w poziomie. Skierowana jest do tysięcy Internecie, ponieważ Telewizja Polska uczniów z zamiarem nie tylko zapowiedziała, że w 2013 roku będzie urozmaicenia szkolnych zajęć, ale też kontynuowała projekt dla szkół. zaszczepienia na trwałe w młodych Planowane są dwa spektakle odbiorcach zamiłowania do sztuki w miesiącu. Liczymy na nowe, a m b i t n e j i w a r t o ś c i o w e j. niezapomniane wrażenia i na W województwie zachodniopomorskim zaszczepienie w nas zamiłowania do w tym projekcie łącznie z naszą szkołą teatru. wzięło udział 9 szkół. Ewelina Królikowska Po Sylwestrze Jeszcze słychać wybuchy korków od szampana, jeszcze echa toastów pobrzmiewają hucznie. Wtuleni w siebie, tańczymy do rana. Nadzieja rodzi się w sercach, bumerangiem wracają życzenia. - Będą się spełniać, kiedy gwiazda spadnie. Będą z nami, aż do spełnienia. Nasze marzenia niezależne i wolne ukoją tęsknotę za słońcem, co ciągnie obłoki, za malwami, za drewnianym płotem, za kotem, co przepadł bez śladu. Za kimś, kto kiedyś powróci w wymiętym prochowcu z goździkiem w klapie, otworzą się drzwi. Szczęśliwego Nowego Roku Zofia Kamińska-Smalewska biorąc ją w ramiona Jesteś moją dziewczynką szeptem mówi do niej Minęła wiosna a potem soki lata stężały w syropach - Jesteś moim chłopcem Tak już od pół wieku idąc przez jesień trzymają się za ręce dojrzała dziewczynka i dojrzały chłopak Jan Stanisław Smalewski Pierwszaki w teatrze Dnia r. klasy Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Postominie uczestniczyły w wycieczce do słupskiego Teatru Tęcza, gdzie uczniowie obejrzeli przedstawienie Jaś i Małgosia Jana Brzechwy wywodzące się z nurtu klasyki baśniowej. Dzieci z entuzjazmem dopingowały głównym bohaterom przedstawienia. P o d u ż y m, a r t y s t y c z n y m p r z e ż y c i u, p i e r w s z a k i w r a z z opiekunami udały się do MC Donalda, gdzie został podsumowany ten wspaniały dzień. Serdecznie dziękujemy Halinie Zębackiej, Julicie Kamyszek, Monice Ponichtera za opiekę nad dziećmi w czasie wyjazdu. Helena Gałat-Kuc, Ewa Kulczak-Leśniewska Poeta z Nacmierza W g r u d n i u ubiegłego roku ukazał się kolejny tomik poezji J a n a S t a n i s ł a w a S m a l e w s k i e g o z Naćmierza. Książka n o s i t y t u ł P o r a kochanków i jest trzecią w minionym roku książką tego literata, o którym pisaliśmy na naszych ł a m a c h i k t ó r e g o wiersze drukujemy wraz z wierszami jego małżonki Zofii. Jan Smalewski w świecie literatury uchodzi zwłaszcza za pisarza, którego pasją jest historia. To autor cennych pozycji historycznych o żołnierzach Armii Krajowej i o sowieckich łagrach: trylogii Opowiedział mi Maks, książek - Wyrok Workuta, 4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i wydanych w minionym roku dwóch pozycji: U boku Łupaszki oraz Więzień Kołymy. Jest też poetą, a jego dorobek literacki jest imponujący. Autor ma bowiem na koncie już 17 samodzielnych pozycji, w tym 6 tomików poezji. I nie powiedział ostatniego słowa. Jak dowiedzieliśmy się, pracuje nad dwoma nowymi książkami, które zamierza wydać w roku Jedną z nich będzie pozycja upamiętniająca 20. rocznicę wyjścia wojsk radzieckich z Polski. Jak sam przyznaje, wyjątkowo dobrze służy mu klimat nadmorski miejsca, które sobie znalazł cztery lata temu, osiedlając się w Naćmierzu. W listopadzie i grudniu minionego roku pisarz spotykał się m.in. z Czytelnikami swoich książek na terenie bibliotek w Sławnie, Darłowie i Postominie, którym przekazał ostatnio wydane przez siebie pozycje książkowe. Mikołajkowy Turniej Sportowy 6 grudnia klasa I, II i III wzięły udział w Mikołajkowym Turnieju sportowym. Odbyły się: rzuty śnieżkami, toczenie kul śnieżnych, pakowanie prezentów i zaprzęgi reniferów. Zawody zwyciężyła klasa III. Wszyscy otrzymali słodkie prezenty. Przybył także gość specjalny Święty Mikołaj, który miał dla każdego coś dobrego. Zabawa była wyśmienita!

13 Postomino II Turniej Grand Prix Miesięcznik Gminy Postomino 2013 styczeń 13 W niedziele 16 grudnia w sali i wyrównanych meczach kategorię tę Dominika Dankowska, przed Zofią gimnastycznej przy Zespole Szkół wygrał reprezentant gospodarzy Leśniewską i Julią Dankowską w Pieszczu odbył się drugi turniej Michał Piasecki, drugie miejsce zajął wszystkie z UKS Czarni Pieszcz. z cyklu Grand Prix o Puchar Wójta Czesław Popiel z Echa Biesowice, Najmłodszą zawodniczką była Gminy Postomino zorganizowany trzecie Arkadiusz Ciesielski, czwarte Monika Kubacka z Krępy Słupskiej, zaś przez UKS Czarni Pieszcz. Pomimo Jakub Leśniewski. W kategorii kobiet najstarszym zawodnikiem 77 letni trudnych warunków drogowych turniej najlepsza okazała się Emilia Bogusz Czesław. cieszył się sporym powodzeniem i stał Rzeczkowska z Postomina. Następne zawody z cyklu na bardzo wysokim poziomie Najliczniej obsadzoną kategorią rozegrane zostaną w lutym przyszłego sportowym. W kategorii open byli amatorzy, wygrał Krotowski Leszek roku, dokładny termin zostanie zawodnicy z licencjami PZTS gościli ze Słupska, drugi był Gołębiewski określony po otrzymaniu kalendarza z a w o d n i k ó w E c h o B i e s o w i c e Paweł z Naćmierza a trzeci z ZZTS, o czym poinformujemy z wychowankiem naszego klubu Wasielewski Włodzimierz ze Słupska wszystkich zainteresowanych. Heniem Gólko. Po wielu zaciętych W kategorii młodzik zwyciężyła Marek Leśniewski Warcaby stupolowe We wtorek 27 listopada 2012 r. w Polskim Związku Niewidomych (koło Słupsk) w Słupsku odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Miasta Słupska (kategoria junior) w warcabach stupolowych. W zawodach wzięło udział 11 zawodników, w tym liczna reprezentacja Szkoły Podstawowej w Staniewicach. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Kowalska (SP Staniewice). Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Sebastian Surma (SP Staniewice), trzecie Kamil Siudek (SP Staniewice). Turniej sędziowała Anna Chylewska-Sroka. Zawodnicy oprócz rywalizacji przy warcabnicy mieli możliwość wzięcia udziału w treningu strzeleckim (broń pneumatyczna przystosowana dla osób słabowidzących i niewidomych) Anna Chylewska-Sroka Andrzejki i Mikołajki w Pałowie 28 listopada 2012 r. na Świetlicy skakankę czy rzut lotką a najlepsi Wiejskiej w Pałowie zorganizowano dostali nagrody. Gdy wszyscy byli d l a n a j m ł o d s z y c h i m p r e z ę pochłonięci zabawą nieoczekiwanie andrzejkową. Uczestnicy zabawy pojawił się tajemniczy gość. Był to doskonale bawili się przy skocznej Święty Mikołaj, który miał dla muzyce. Rodzice naszych dzieci wraz grzecznych dzieci słodkie upominki, z Panią Sołtys Elżbietą Pacak jak się okazało każde dziecko było przygotowali słodki poczęstunek grzeczne i każde dostało od Mikołaja i drobne prezenty, a Pani Ewa niespodziankę. Na koniec zabawy M a n i e c k a o p i e k u n k a z a j ę ć wszyscy wspólnie zrobili sobie zdjęcie świetlicowych jak tradycja każe wraz z Mikołajem. z dziećmi wróżyła z wosku. Wszyscy chcielibyśmy również 5 grudnia na Świetlicy w Pałowie podziękować Centrum Kultury i Sportu odbyły się Mikołajki zorganizowane w Postominie za prezent w postaci przez Panią Sołtys i Radę Sołecką. piłkarzyków, który na pewno jeszcze Podczas zabawy rozegrane zostały bardziej umili naszym milusińskim konkurencje sportowe takie jak czas spędzony na Świetlicy. dmuchanie balona, skok przez Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej W piątek 28 grudnia 2012r. w hali Za grę Fair-Play drużyna sportowej przy Zespole Szkół z Kończewa została nagrodzona w Postominie został rozegrany pucharem oraz nagrodą pamiątkową. Noworoczny Halowy Turniej Piłki Na zakończenie turnieju wszystkie Nożnej o PUCHAR Prezesa firmy uczestniczące drużyny otrzymały Megawat Marszewo - Kazimierz okolicznościowe dyplomy, puchary Ordon. oraz nagrody indywidualne dla Noworoczny Halowy Turniej Piłki najlepszych zawodników. Głównym Nożnej rozgrywany jest już po raz organizatorem turnieju było Sołectwo siódmy. Do udziału w rozgrywkach Postomino, które ze swej strony chce przystąpiły cztery ekipy: Megawat podziękować dyrektorowi Zespołu Postomino, Sołectwo Postomino, Szkół w Postominie Halinie Wendzie Exstrim Sławno oraz klub sportowy za użyczenie hali sportowej wraz z Kończewa. z pomieszczeniami socjalnymi na Turniej rozgrywano systemem zorganizowanie turnieju. okazał się Arkadiusz Ciesielski każdy z każdym oraz rundę P o d z i ę k o w a n i a s k ł a d a m z sołectwa Postomino strzelając rewanżową. również Prezesowi firmy Megawat 11 bramek. Wyłoniono także Oto zajęte miejsca: I miejsce Marszewo Kazimierzowi Ordonowi za najlepszego zawodnika, został nim Exstrim Sławno - 13 pkt, II miejsce ufundowanie pucharów i nagród Dawid Ciesielski z Megawat Sołectwo Postomino - 10 pkt, III rzeczowych. Postomino. Najlepszym bramkarzem miejsce Megawat Postomino - 6 pkt, IV Marek Domżałowicz zawodów okazał się Roman Wróbel ze miejsce KS Kończewo - 3 pkt. Sławna wpuszczając zaledwie W turnieju padło 59 goli 7 bramek w całym turnieju. a najlepszym strzelcem turnieju Hokus pokus, czary - mary, niech się spełnią andrzejkowe czary! Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, ale także źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię pozwalają choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. 24 listopada 2012r. odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży z miejscowości Staniewice. Organizatorem imprezy była rada sołecka: Monika Chachuła, Iwona Wiktor, Justyna Stachowicz, Agnieszka Erwardt, sołtys Bronisława Siwiuk oraz radna Emilia Foryś. Był to wieczór wróżb połączony z zabawą i t a ń c e m. Wr ó ż o n o z k a r t, a n d r z e j k o w y c h s e r c, b u t ó w, losowano karteczki z przepowiednią. Można było dowiedzieć się, jak będzie miała na imię przyszła żona lub mąż, jaki zawód będą wykonywały dzieci za kilkanaście lat lub co przyniesie przyszłość. Prawdziwą atrakcją wieczoru okazało się KARAOKE. Dla uczestników imprezy przygotowano słodycze, owoce i napoje. Śmiechom i zabawie nie było końca. Andrzejki zorganizowano w ramach ogólnopolskiej kampanii Postaw na rodzinę. W imieniu uczestników zabawy dziękujemy sponsorowi - Gminnej Komisji R o z w i ą z y w a n i a P r o b l e m ó w Alkoholowych w Postominie. Organizatorzy

14 14 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino h t t p : / / w w w. c i e k awostki.z.inte r n e t u. w. s z e p c i e. p o s to m i n a. p l TVP ostrzeże przed kataklizmem Telewizja Polska i Lubuski Urząd wykorzystywana na mobilnych internetu uzyskują dostęp do w pełni W o j e w ó d z k i s f i n a l i z o w a ł y urządzeniach w systemach Android, interaktywnej wersji aplikacji, co p o r o z u m i e n i e o w s p ó ł p r a c y ios oraz Windows Phone i zapewnia oznacza przeniesienie na ekran dotyczącej opracowania i wdrożenia szybki dostęp do danych o zjawiskach telewizora praktycznie całego portalu aplikacji alarmowej - nowej usługi p o g o d o w y c h i z d a r z e n i a c h e-lubuskie. Funkcje planowanej telewizji hybrydowej w standardzie komunikacyjnych. aplikacji alarmowej umożliwią HbbTv w ramach naziemnej telewizji Aplikacja którą uruchomimy przeglądanie listy komunikatów, w tym cyfrowej. p o k a ż e d u ż e m o ż l i w o ś c i hydrologicznych i meteorologicznych, Celem porozumienia jest wykorzystania naziemnej telewizji z l o k a l i z o w a n i e z a g r o ż e ń zapewnienie mieszkańcom i turystom cyfrowej w świadczeniu usług. Umowę powodziowych na interaktywnej dostępu do informacji z zakresu traktujemy jako nową formę mapie, sprawdzenie raportów bezpieczeństwa, w tym prezentacji aktywności telewizji publicznej i nową drogowych, zapoznanie się z szeroką r ó ż n e g o t y p u z a g r o ż e ń n p. formę kontaktu z widzami - podkreślił gamą poradników w sytuacjach m e t e o r o l o g i c z n y c h c z y J. Braun, prezes Zarządu TVP. kryzysowych, np. rozróżnianie typów komunikacyjnych w najbliższej alarmów. okolicy. System będzie bazował na Aplikacja jest unikatowym standardzie telewizji hybrydowej oraz przedsięwzięciem nie tylko w skali DVB-T, w którym wykorzystany polskiej. Nasze działania w zakresie zostaje mechanizm wyświetlania telewizji hybrydowej spotkały się napisów. Wdrożenie aplikacji z uznaniem zagranicznych stacji a l a r m o w e j d l a w o j e w ó d z t w a telewizyjnych. Aplikacja alarmowa jest lubuskiego planowane jest w marcu. kolejną aplikacją w ramach telewizji Województwo lubuskie jest hybrydowej. Jest przykładem pierwszym regionem, w którym 7 innowacyjności i nowoczesności listopada 2012 roku roku analogowy Telewizji Polskiej. Dzięki takim odbiór sygnału telewizyjnego rozwiązaniom telewizja publiczna jest zastąpiono cyfrowym. Dzięki temu jeszcze bliżej ludzi, społeczności ostrzeżenia o wyjątkowych sytuacjach Po pojawieniu się ostrzeżenia na lokalnych, regionów, bardziej mogą dotrzeć do wszystkich jego p o r t a l u L U W, b ę d z i e o n o potrzebna i niezbędna - stwierdził mieszkańców. Działanie całego automatycznie emitowane na antenie Marian Zalewski, członek Zarządu systemu alarmowego opiera się na regionalnej TVP INFO. Użytkownicy TVP. integracji z portalem e-lubuskie, odbiorników naziemnej telewizji Docelowo Telewizja Polska pierwszym tego rodzaju w skali kraju. cyfrowej odbiorą je w postaci napisów chciałaby objąć tym systemem Bezpłatna aplikacja dostępna na DVB, zaś posiadacze telewizorów pozostałe regiony, kolejno w procesie o f i c j a l n e j s t r o n i e U r z ę d u z funkcją HbbTV podłączonych do postępującej cyfryzacji. W o j e w ó d z k i e g o j e s t j u ż źródło: media2.pl Darmowy Windows?!? Microsoft wreszcie posunie się p o w i n n o b u d z i ć w i ę k s z e g o do tak drastycznego kroku? Windows zdziwienia. Microsoft ma coraz Blue może ujrzeć światło dzienne już większe problemy z konkurencją, w połowie 2013 roku. Choć to wiele która albo czyni z platformy integralną czasu dla świata nowych technologii, część urządzenia (Apple), albo a Microsoft na razie nie chce się pozwala ją zainstalować za darmo oficjalnie wypowiadać na ten temat, (Android). Za darmo nie wystarczy? już teraz łatwo dostrzec możliwe Choć Microsoft na razie nie Microsoft znalazł się w trudnej następstwa takich kroków. komentuje doniesień o Windowsie sytuacji, bo aby platforma łącząca Największa zaleta Androida dla Blue, według serwisu ZDNet różne urządzenia mogła odnosić wielu producentów? Jest darmowy. Ze początkowo platforma nie będzie sukcesy, musi mieć duże udziały względu na liczne patenty niektóre sprzedawana osobno. Koncernowi w rynku. Niestety Windowsowi coraz większe firmy mimo wszystko płacą za z Redmond może po prostu zależeć, trudniej jest konkurować nie tylko na wykorzystywanie "Zielonego Robota", by użytkownicy starszych wydań polu pecetów, ale przede wszystkim jednak są to wyłącznie symboliczne systemu przenieśli się do jego pośród urządzeń mobilnych, gdzie sumy. najnowszej wersji. Windows Phone posiada marginalne Nieoficjalnie mówi się, że Istotną informacją jest również wpływy. Windows Blue ma być następcą fakt, że Microsoft może planować Jeśli kolejne Windowsy miałyby Windowsa 8. System może być udostępnianie kolejnych wersji być w swoich podstawowych wersjach udostępniany za bardzo niewielkimi Windowsa w regularnych odstępach darmowe, bez wątpienia mocno opłatami bądź nawet za darmo. czasu, najprawdopodobniej raz do namieszałoby to na rynku. Czy Choć jeszcze kilka lat temu roku. To istotne zmiany, jednak już od darmowy Linux w postaci Androida stwierdzenie, że Windows może być dawna wiadomo, że system biurkowy wciąż byłby chętnie wybierany przez udostępniany nieodpłatnie, zostałoby zapoczątkowany przez Billa Gatesa, producentów tańszych urządzeń? Bez prawdopodobnie przyjęte tylko w obecnej formie nie miałby zbyt wątpienia Microsoft liczy, że nie... śmiechem, obecnie właściwie nie dalekiej przyszłości. źródło: Dziennik Internautów Komputer sterowany wzrokiem sprzętem swym komunikujemy się także od niedawna za pomocą ruchów. Szwedzka firma Tobii do tematu obsługi komputera podeszła nieco inaczej i bardziej bezpośrednio. Od jakiegoś czasu opracowuje system śledzenia wzroku, który pod nazwą REX zadebiutuje w ograniczonej ilości egzemplarzy jeszcze w tym roku. U r z ą d z e n i e m a p o s t a ć niewielkiego paska, umiejscawianego Jako użytkownicy komputerów pod monitorem (działa też z laptopami), i konsol stale się rozwijamy, jeżeli podłączanego pod USB. Do obsługi o sposoby interakcji z ulubionymi wykorzystywane jest specjalne u r z ą d z e n i a m i c h o d z i. P o z a oprogramowanie, które uczymy klawiaturami, myszkami czy padami, ze określonych poleceń. W 2013 roku R E X r o z e j d z i e s i ę z a l e d w i e w 5 tysiącach sztuk, aby system jako tako spopularyzować i skłonić szersze g r o n o d e w e l o p e r ó w d o zainwestowania pieniędzy w zestaw startowy. Równocześnie próbuje zainteresować się technologią graczy powstała specjalna wersja Minecrafta, a w Nowym Jorku sprawdzić można automat z grą EyeSteroids, sterowany naturalnie wzorkiem. Tobii oczywiście myśli też o medycznym zastosowaniu systemu, kierując swe produkty między innymi do neurologów. Pierwsze urządzenia dla domu trafią na rynek w marcu. Smart TV: Coraz więcej TV w sieci N a d c h o d z i r e w o l u c j a Z danych wynika także, że w oglądaniu telewizji. Polacy coraz telewizory z dostępem do internetu częściej materiały TVP, TVN czy stanowią już 60 proc. sprzedawanych Polsatu na ekranie telewizora oglądają nowych telewizorów w Polsce. W tym prosto z internetu. Jak informuje roku udział tego typu telewizorów Gazeta Wyborcza, już 600 tysięcy w sprzedaży ma wzrosnąć do 90 telewizorów w Polsce jest podpiętych procent. do Internetu. TVN Player to Dane Gazety pokazują także, że najpopularniejsza aplikacja. w ciągu pierwszych trzech kwartałów Gazeta Wyborcza dotarła do 2012 roku telewizyjne aplikacje nieoficjalnych szacunków stacji uruchamiano pięciokrotnie częściej niż telewizyjnych, z których wynika, że rok wcześniej (łącznie ponad 10 mln Polacy podłączyli do internetu już ok. razy). Użytkownicy telewizorów 600 tys. telewizorów. Liderem na tym podpiętych do internetu najczyściej rynku pozostaje Samsung - z danych sięgają po wideo, najchętniej wynika, że do sieci podpiętych jest już włączając TVN Player, Ipla.TV, Iplex, 450 tys. telewizorów Samsunga, około Vod.tvp.pl czy YouTube. 100 tys. telewizorów Sony oraz około źródło: media2.pl 23 tys. telewizorów Panasonica. Pod choinkami było więcej smartfonów i tabletów Z reguły jest tak, że nowy użytkownik tabletu lub smartfona łączy się z siecią, aby wypełnić urządzenie potrzebnymi aplikacjami. Pozwala to na oszacowanie liczby aktywacji firmie Flurry Analytics, która śledzi ponad 260 tys. mobilnych aplikacji. Praktycznie umożliwia to wykrycie niemal każdego nowego urządzenia z Androidem lub ios. aktywuje nowe zabawki. Liczba W tym roku Flurry Analytics aktywacji dokonanych 25 grudnia 2011 donosi, że 25 grudnia liczba roku wynosiła 6,8 mln, zatem w tym aktywowanych urządzeń wyniosła roku świątecznych aktywacji było 17,4 mln. Dla porównania, w dniach od ponad 2,5 razy więcej. 1 do 20 grudnia średnia liczba Dało się też zauważyć, że coraz aktywowanych urządzeń wynosiła częściej ofiarowane na święta 4 mln. Pokazuje to wyraźnie, że urządzenia były tabletami. w pierwszym dniu świąt wiele osób źródło: Dziennik Internautów Humor Pewien człowiek przeczytał w mądrej książce, że jeśli chce żyć długo to powinien codziennie rano jeść płatki owsiane z odrobiną prochu strzelniczego. Facet postanowił tego przestrzegać i dożył wieku 98 lat. Pozostawił po sobie 6 dzieci, 17 wnucząt, 31 prawnucząt i 5 metrową dziurę w ścianie krematorium. * * * Fotograf podczas robienia zdjęć ślubnych: - A teraz chciałem jeszcze zrobić jedno zdjęcie Szczęśliwej Pary Panny Młodej z Mamusią. * * * Badania wykazały, że nic tak nie wpływa pozytywnie na myślenie o sąsiadach, jak wykrycie zaraz po przeprowadzce niezabezpieczonej sieci Wi-Fi.

15 Postomino Miesięcznik Gminy Postomino godziny otwarcia pon.-sob.: 5:30-21:00 nie.: 10:00-20:00 Krzyżówka 1/ styczeń Promocja obowiązuje w punktach: Pieńkowo Pieńkowo 49a oddano do druku dnia: r MIX Łaciaty 200g Płyn do płukania E wybrane rodzaje 1l Dobra jakość w niskiej cenie Staniewice Staniewice 15 w dniach lub do wyczerpania zapasów MK CAFE Premium 250g oraz wiele innych MK CAFE Feelings 250g - wypłata gotówki w kasie do 200 zł bez prowizji! - doładowania liczników energii elektrycznej! - loteria lotto kaskada NIE ZAPOMNIJ O DNIU BABCI I DZIADKA U nas w dniach od bardzo duży wybór żywych kwiatów w atrakcyjnych cenach... ZAPRASZAMY KONKURS z nagrodami Nowość! PEPSI 1,75l dotyczy punktu w Staniewicach Mleko Łaciate 2% i 3,2% 2szt - 2 x 1 litr - opłata rachunków (niska prowizja)! - płatność kartą płatniczą! Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w II edycji KONKURSU "ABC STANIEWICE BOBRY WYBÓR" w dniach od , w którym do wygrania jest wiele atrakcyjnych nagród, a główna wygrana to TV LCD 42". Regulamin i wszelkie informacje w sklepie. Staniewice na Mistrzostwach Polski W dniach 6-9 XII 2012 roku warcabiści z Powiatu Sławieńskiego zdobyli sześć medali na Mistrzostwach Polski Zrzeszeń LZS, które odbyły się w miejscowości Głaz (woj. łódzkie). Warcabiści UKS Staniewice zdobyli dwa medale na Mistrzostwach Polski LZS: w kategorii do lat 10: Kacper Surma zajął miejsce II, a jego kolega Sebastian Surma III, barwy klubu UKS Błyskawica godnie reprezentował również Kamil Siudek. GZ LZS Darłowo sekcja warcabowa Jeżyczki zdobyła cztery medale: w kategorii wiekowej do lat 10 wśród dziewcząt I miejsce zajęła Natalia Jóźwik (najmłodsza zawodniczka Mistrzostw). Ze złotego krążka w kategorii wiekowej do lat 16 cieszyła się Daria Babiak. Karolina Babiak (kat. do lat 13) oraz Daniel Skowronek (kat. do lat 19) sięgnęli po brązowe medale. ranking zawodnika; oznaczenie umiejętności zawodnika) Natomiast aż trzech zawodników z Jeżyczek zajęło Karolina Kołodziej (GZ LZS Darłowo)II, Sebastian Surma najbardziej nie lubiane przez sportowców IV m-ce: Sylwia V (SP Staniewice), Kamil Siudek V (SP Staniewice). Dęga-Zamrzycka wśród kobiet, Karolina Kołodziej oraz Warcabiści UKS Staniewice pragną z tego miejsca Piotr Stalko w kategorii do lat 16.Trzech zawodników podziękować wszystkim osobom, które w roku 2012 podwyższyło swoją kategorię (siła gry przeliczana na okazały wielką pomoc i wsparcie dla sekcji warcabowej. SZEPT można znaleźć również Druk: Redakcja nie odpowiada za treść w internecie pod adresem: Media Regionalne - Drukarnia Koszalin ogłoszeń, zastrzega sobie prawo do szept.postomino.pl ul. Słowiańska 3a, Koszalin zmiany tytułów oraz przeredagowań tel.: (094) nadesłanych materiałów. Wydawca i redakcja: Krzyżówkę redaguje: Egzemplarz bezpłatny, nakład 1500 egz. Urząd Gminy w Postominie Zdzisław Ludwikowski Postomino 30 Reklama: tel.: (59) Napisz artykuł: W sprawie reklam i ogłoszeń prosimy Wszelkie materiały, artykuły prosimy dzwonić (59) lub pisać na adres: nadsyłać w formie elektronicznej na adres autor: Zdzisław Ludwikowski Poziomo: 1) taniec towarzyski pochodzenia amerykańskiego, 7) dawniej chłop, 8) wielbiciel, czciciel, 9) turecka pieczeń z jagnięcia, 10) dawniej papiery wartościowe, wszelakie ruchomości, 12) zapał, gorliwość, dzielnica Warszawy, 15) obawa, strach, 16) danina składana zwycięzcy przez podbitych jako wyraz zależności, 19) 4 tygodnie poprzedzające święta Bożego Narodzenia, 22) lokum dla samochodu, 23) spis towarów w sklepie, 24) nakrycie głowy profesorów, 25) mały nóż z chowanym ostrzem lub kilkoma ostrzami, Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu czytane od 1 do 30 utworzą hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązanie należy przesłać na kartce pocztowej wraz z naklejonym kuponem na adres redakcji do końca stycznia 2013 r. Do rozlosowania są trzy nagrody - bony do sklepu abc w Staniewicach. Fundatorem nagród jest: STANIEWICE Staniewice 15 tel.: Pionowo: KUPON 1/ ) urywek, kawałek, wycinek, 2) podawane z barszczykiem, 3) dłużnik wekslowy, 4) zewnętrzna część ogumienia pojazdów, 5) wyrażenie wesołości, 6) człowiek dokładny do przesady, skrupulatny, 11) niski głos kobiecy, 12) rzeka jak Wisła, 13) przyrząd do określania ciężaru właściwego olejów, 14) chory na astmę, 17) rzeczy konkretne, 18) fiołek trójbarwny, 20) pracuje na dachach, 21) naprawia obuwie Szept Postomina - zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji losowania nagród Wśród prawidłowych rozwiązań, które wpłynęły wylosowano: 1. Jan Orłowski, Postomino 2. Marianna Jabłońska, Kanin 3. Stanisława Walczak, Korlino Nagrody do odebrania (do końca stycznia 2013) w Urzędzie Gminy Postomino, pokój nr 16 lub

16 16 styczeń 2013 Miesięcznik Gminy Postomino Postomino Harmonogram wywozu odpadów MIEJSCOWOŚCI Segregacja w styczniu 2013 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki BEZPŁATNE plastik worki MIEJSCOWOŚCI Segregacja w lutym 2013 PŁATNE odpady zmieszane pojemniki plastik worki BEZPŁATNE szkło białe worki szkło kolorowe worki PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz PONIEDZIAŁEK Dzierżęcin, Karsino, Kanin, Masłowice, Ronino, Chudaczewo, Pieńkowo WTOREK Chudaczewko, Mazów, Wilkowice, Staniewice, Nosalin, Pałówko, Pałowo, Pieszcz Od stycznia 2012 r szkło białe i kolorowe odbierane będzie raz na kwartał, tj. w miesiącu lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Worki do segregacji dostarcza Gminne Przedsiębiortswo Komunalne Sp. z o.o., tel.: Za źle posegregowane odpady będzie pobierana opłata jak za zmieszane. Serdeczne podziękowania dla przyjaciół, znajomych, sąsiadów oraz wszystkich, którzy wzięli udział w pogrzebie mojego męża Pawła Górczewskiego składamy serdeczne Bóg zapłać. Żona i córka Wyrazy głębokiego współczucia Pani Marzannie Kołodziej Sekretarzowi Gminy Postomino z powodu śmierci BABCI składa Wójt Gminy Postomino wraz z pracownikami Urzędu Gminy i GOPS w Postominie Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami Panu Henrykowi Nowak oraz Paniom Stanisławie Olszewskiej i Marzannie Kołodziej wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci mamy, teściowej, babci i prababci Weroniki Nowak składa sołtys i mieszkańcy Złakowa Nowe składki za wędkowanie w 2013 roku I. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE III. OPŁATY OKRĘGOWE WODY GÓRSKIE ź za 1 m-c (30 kolejnych) - 75 zł i zwolnieniami. W przypadku braku dokładnego ź Składka członkowska 100% - 66 zł. ź Składka okręgowa 100% zł. Składka okręgowa dla wpisu terminu ważności składki lub opłaty, za ź Składka członkowska 50% - 33 zł. ź Składka okręgowa 50% - 82 zł zrzeszonych/niezrzeszonych na wody początek okresu uważa się datę stempla ź Składka członkowska 75% - 16 zł. ź Składka okręgowa 75 % - 42 zł górskie bankowego. ADRES I NR KONTA - OKRĘG PZW ź Wpisowe czł. zwyczajnego - 25 zł. ź Składka członka uczestnika - 39 zł. ź za 1 dzień - 30 zł/52 zł. W KOSZALINIE, ul. Łużycka 55, Koszalin ź Wpisowe czł.uczestnika - 12 zł ź za 2 dni (kolejne) - 45 zł/72 zł (BANK PEKAO SA II o/koszalin ź Opłata za nową legitymację - 5 zł Składka dla ź za 3 dni (kolejne) - 60 zł/90 zł ). zrzeszonych/niezrzeszonych ź za 7 dni (kolejnych) - 70 zł/120 zł Siedziba PZW koła Karaś mieści się II. OPŁATY OKRĘGOWE WODY NIZINNE na wody nizinne ź za 14 dni (kolejnych) - 100/200 zł w budynku Urzędu Gminy Postomino nr 30 (na ź Składka okręgowa 100 % zł ź za 1 dzień - 15 zł/32 zł ź za 1 m-c (30 kolejnych) zł piętrze), czynne w każdą środę w godzinach od ź Składka okręgowa 50% - 68 zł. ź za 2 dni (kolejne) - 20 zł/41 zł 12:00 do 15:00 gdzie można uzyskać wszelkich ź Składka okręgowa 75 % - 34 zł. ź za 3 dni (kolejne) - 31 zł/62 zł Składki i opłaty okresowe na ochronę informacji dotyczących ulg i opłat wędkarskich ź Składka członka uczestnika - 33 zł. ź za 7 dni (kolejnych) - 40 zł/80 zł i zagospodarowanie wód obejmują kolejne dni obowiązujących w 2013 roku. ź Składka całoroczna na 1 jezioro -100 zł. ź za 14 dni (kolejnych) - 50 zł/110 zł kalendarzowe i nie są objęte ulgami Nowy prezes Plan imprez i zawodów wędkarskich w kole KARAŚ Postomino na rok 2013 PRACE PORZĄDKOWE nad jeziorem Pieńkowo i Marszewo w dniu r. o godz. 14:00 obecność obowiązkowa. Z E B R A N I E SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZA ROK 2013 w dniu r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy W dniu podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego koła KARAŚ Postomino wybrano nowy Zarząd Koła na lata Nowym prezesem został kolega Eugeniusz BOŻEWSKI. No cóż, wszystkiego najlepszego, samych sukcesów, dużo pomocy i zrozumienia ze strony wędkarzy życzy stary prezes Janusz BARANOWSKI. Zgłoszenia uczestnictwa w zawodach wyłącznie telefonicznie do piątku przed zawodami do godz. 21:00. pod numerami telefonów prezes, skarbnik, sekretarz. Taka forma zgłoszeń związana jest z przygotowaniami do zawodów. Inne formy nie będą brane pod uwagę.

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2017r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny

dziewcząt sołectw: Pieszcz, Pałowo i Pałówko Pieszcz 12.00 Pieszcz - boisko wiejskie Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny WYKAZ IMPREZ organizowanych w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWEGO TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gminy POSTOMINO Data przeprowadzenia Godzina przeprowadzenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH w RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 na terenie Gmina POSTOMINO Data imprezy Godzina imprezy Miejsce przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY BIESIEKIERZ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Biesiekierz na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009.

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. 7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku - PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia... 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MIELEC, 7 PAŹDZIERNIKA 2016R.

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MIELEC, 7 PAŹDZIERNIKA 2016R. REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MIELEC, 7 PAŹDZIERNIKA 2016R. 1. CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Promocja miasta Mielca i regionu. 2. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

http://bieguzdrowiskowy.pl

http://bieguzdrowiskowy.pl REGULAMIN 1. Cel imprezy promocja zdrowego stylu życia upowszechnienie biegania, jako jednej z najprostszych form ruchu promocja Uzdrowiska Dąbki oraz Gminy Darłowo 2. Organizatorzy, sponsorzy, patroni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MIELEC, 9 PAŹDZIERNIKA 2015R.

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MIELEC, 9 PAŹDZIERNIKA 2015R. REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIE BIEGI ULICZNE MIELEC, 9 PAŹDZIERNIKA 2015R. 1. CEL IMPREZY Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. Promocja miasta Mielca i regionu. 2. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE. 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking

REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE. 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking REGULAMIN VII BIEG BEZ GRANIC NA DYSTANSIE 10 km Bieg Główny 3 km Bieg Młodzieżowy 3 km K i M 3 km Nordic Walking I. CEL 1) popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r.

Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO. z dnia 5 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 września 2014 r. Poz. 3463 UCHWAŁA NR XXXIX/298/14 RADY GMINY DYGOWO z dnia 5 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice

Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Gliwicka Liga Pływacka GLiP - 2015 Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice Uwaga - w każdej edycji szkoła może wystawić dowolną ilość uczestników!!!. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 114/2016 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2017 Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/209/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 listopada 216 r. Poz. 3723 UCHWAŁA NR XXIII/29/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 17 października 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo