DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY Zeszyt Metodyczny Poœrednika Pracy NR 2 (11) Warszawa 2010

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy ul. Tamka Warszawa Redakcja: Monika D¹browska Projekt ok³adki: Kamex Robert Grzelec Zdjêcie na ok³adce: Powiatowy Urz¹d Pracy w Prudniku otosk³ad: Agencja Pinek Piotr Krojec Copyright by Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2010 ISBN ?????-??-? Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy ul. Tamka Warszawa Druk: ZWP MPiPS

3 O autorach Roksana Ciesielska Od 2003 roku pracuje w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Kielcach, obecnie na stanowisku kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Doœwiadczony praktyk publicznych s³u b zatrudnienia, trener MES. Od 2005 roku prowadzi szkolenia dla pracowników publicznych s³u b zatrudnienia m.in. w zakresie stosowania standardów us³ug rynku pracy, organizacji pracy urzêdu pracy, realizowania indywidualnych planów dzia³ania dla osób bezrobotnych. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, ukoñczy³a tak e studia podyplomowe na kierunku Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi w Wy- szej Szkole Handlowej w Kielcach. Zofia Gajewska Poœrednik pracy I stopnia w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Prudniku. Od 18 lat zawodowo zwi¹zana z Publicznymi S³u bami Zatrudnienia. Studentka pedagogiki (doradztwo zawodowe i personalne) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi. Jolanta Labok-Wardza³a Od 1990 roku zawodowo zwi¹zana z Powiatowym Urzêdem Pracy w Tarnowie. Obecnie pe³ni funkcjê Naczelnika Wydzia³u Poœrednictwa Pracy. Uczestnik wielu szkoleñ i warsztatów z zakresu funkcjonowania rynku pracy. Absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie kierunek administracja publiczna. Agnieszka Milczarek Od 1998 roku zawodowo zwi¹zana z Powiatowym Urzêdem Pracy w Kutnie jako poœrednik pracy, póÿniej poœrednik pracy I stopnia, od 1 grudnia 2009 roku p.o. kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Pomys³odawca i organizator Dni Otwartych w PUP Kutno oraz Dni Integracji, a tak e cz³onek zespo³u redakcyjnego kwartalnika Urzêdasek wydawanego przez PUP Kutno. Absolwentka Wy szej Szko³y Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiêbiorczoœæ i Rynek Kapita³owy, Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi Zarz¹dzanie Projektami Unii Europejskiej. Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 3

4 Anna Radwan Od 1996 roku zwi¹zana zawodowo z urzêdem pracy, w tym przez ostatnie dziesiêæ lat z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie. Obecnie pe³ni funkcjê Kierownika Sekcji ds. Poœrednictwa Pracy. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez udzia³ w licznych szkoleniach, seminariach i warsztatach. Absolwentka Krakowskiej Akademii im. rycza Modrzewskiego w Krakowie. 4 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

5 SPIS TREŒCI WSTÊP AKTYWNE POŒREDNICTWO W DU YM POWIECIE ZIEMSKIM Roksana Ciesielska, Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach DOBRE PRAKTYKI W POWIATOWYM URZÊDZIE PRACY W KUTNIE Agnieszka Milczarek, Powiatowy Urz¹d Pracy w Kutnie DOBRA PRAKTYKA OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA Zofia Gajewska, Powiatowy Urz¹d Pracy w Prudniku DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY REALIZOWANE W POWIATOWYM URZÊDZIE PRACY W TARNOWIE Jolanta Labok-Wardza³a, Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ URZ D PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Anna Radwan, Urz¹d Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 5

6

7 WSTÊP W niniejszej publikacji po raz drugi powracamy do tematu tzw. dobrych praktyk w poœrednictwie pracy i prezentujemy Pañstwu doœwiadczenia kolejnych piêciu powiatowych urzêdów pracy, które stosuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy prawa oraz swoje pomys³y, niekiedy bardzo nowatorskie, realizuj¹ poœrednictwo pracy w sposób przyjazny dla klienta i urzêdnika. Mamy nadziejê, e zaprezentowane doœwiadczenia urzêdów pracy spotkaj¹ siê z Pañstwa zainteresowaniem i bêd¹ stanowi³y inspiracjê do podejmowania w³asnych dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ us³ugi poœrednictwa pracy. yczymy Pañstwu przyjemnej i inspiruj¹cej lektury. Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 7

8

9 Roksana Ciesielska 1 AKTYWNE POŒREDNICTWO W DU YM POWIECIE ZIEMSKIM WPROWADZENIE Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach zakresem swojego dzia³ania obejmuje obszar Powiatu Kieleckiego, który jako najwiêkszy w kraju zajmuje powierzchniê 2 247,45 km 2. Strukturê administracyjn¹ powiatu stanowi 19 gmin. Z uwagi na liczne parki krajobrazowe zlokalizowane na ich terenie, specyfikê Œwiêtokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny, nie rozwija siê przemys³, który generowa³by zadowalaj¹c¹ liczbê miejsc pracy. Jest to obszar atrakcyjny pod wzglêdem turystycznym i w tym kierunku rozwija siê wiêkszoœæ us³ug i ma³ych przedsiêbiorstw. W samym mieœcie Kielce znajduje siê kilkanaœcie wiêkszych zak³adów produkcyjnych bran y metalowej oraz budowlanej, a tak e drugi w krajowym rankingu po Miêdzynarodowych Targach Poznañskich oœrodek targowy: Targi Kielce S.A. Wszystkie te okolicznoœci sprawiaj¹, i na lokalnym rynku pracy okresowo wystêpuje zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych, g³ównie w zawodach budowlanych oraz sta³e zapotrzebowanie na pracowników obs³ugi szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej, hotelowej, gastronomicznej i targowej. Po utworzeniu z dniem 1 stycznia 2009 r. Miejskiego Urzêdu Pracy w Kielcach, w zakresie dzia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy w Kielcach znalaz³ siê obszar Powiatu Kieleckiego ziemskiego, gdzie liczba osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy zarejestrowanych waha siê w przedziale od 12 do 15 tys. Z uwagi na szczególn¹ lokalizacjê terytorium powiatu ziemskiego, w którego centrum znajduje siê stolica województwa, oba urzêdy œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹ w zakresie realizacji poœrednictwa pracy. Ponadto wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów Powiatowy Urz¹d Pracy ju w 2000 r. w gminach najbardziej oddalonych od Kielc uruchomi³ 8 Punktów Obs³ugi Bezrobotnych (POB), gdzie prowadzona jest rejestracja oraz obs³uga formalna osób bezrobotnych. Punkty te z du ym powodzeniem funkcjonuj¹ do dziœ. W planach jest uruchomienie Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, które zlokalizowane bêd¹ w tych samych gminach co POB. Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 9

10 Roksana Ciesielska CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PIERWSZE W POLSCE Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach w dniu 1 wrzeœnia 2009 r. uruchomi³ pierwsze w Polsce Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) w rozumieniu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 19 grudnia 2008 r., które realizuje podstawowe us³ugi rynku pracy oraz finalizuje realizacjê instrumentów rynku pracy. G³ówn¹ przyczyn¹ intensyfikacji dzia³añ w kierunku utworzenia CAZ by³a œwiadomoœæ dokonania niezbêdnych zmian w jakoœci obs³ugi klienta oraz nasze wewnêtrzne przekonanie, e realizacja standardów us³ug rynku pracy powinna byæ narzêdziem skutecznej aktywizacji zawodowej klientów. Zgodnie z opini¹ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, umieszczon¹ w uzasadnieniu do nowelizacji naszej ustawy z 2008 r., celem utworzenia centrów aktywizacji zawodowej by³o wiêksze ni dotychczas ukierunkowanie dzia³alnoœci urzêdów pracy na realizacjê podstawowych us³ug rynku pracy i wzmocnienie prymatu dzia³añ aktywnych nad pasywnymi. Wyodrêbnienie CAZ mia³o u³atwiæ koncentracjê na potrzebach coraz trudniejszych klientów, umo liwiæ reagowanie na ich oczekiwania oraz usprawniæ stosowanie us³ug i instrumentów rynku pracy. W prowadzonym przez nasz Urz¹d Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowane s¹ wszystkie us³ugi rynku pracy: poœrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleñ. W CAZ odbywa siê równie realizacja instrumentów rynku pracy, w postaci rekrutacji i skierowañ na wszystkie formy subsydiowanego zatrudnienia: sta e, prace interwencyjne, doposa enia stanowisk, roboty publiczne, prace spo³ecznie u yteczne, kontrakty socjalne itp. Obs³ugê formalno-prawn¹ subsydiowanych form zatrudnienia (rozpatrywanie wniosków, opracowywanie umów i przyjmowanie rozliczeñ) pozostawiono w wydziale, który dotychczas zajmowa³ siê tymi zagadnieniami. Jednak e nie ma adnych przeszkód prawnych, by zadania te w³¹czyæ do CAZ w urzêdzie obs³uguj¹cym mniejsz¹ liczbê bezrobotnych, a co za tym idzie mniejsz¹ liczbê wniosków o organizacjê subsydiowanego zatrudnienia. Na Centrum Aktywizacji Zawodowej przeznaczyliœmy 400 m 2 powierzchni w wyodrêbnionym skrzydle budynku bêd¹cego siedzib¹ urzêdu pracy. Klienci CAZ s¹ obs³ugiwani wspólnie przez poœredników pracy i doradców zawodowych 10 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

11 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim w pokojach, które powsta³y po przebudowie istniej¹cej wczeœniej hali obs³ugi. W sytuacji gdy zachodzi koniecznoœæ przeprowadzenia jednoczeœnie rozmowy z dwoma klientami korzystaj¹cymi z dwóch ró nych us³ug, pracownicy dostosowuj¹ kalendarze swoich spotkañ tak, by zachowaæ poufnoœæ prowadzonych rozmów. Gdy jest to niemo liwe, zaœ doradca zawodowy ma przeprowadziæ pe³n¹ poradê zawodow¹, wówczas korzysta z innych pomieszczeñ dostêpnych w tym czasie w CAZ. Wspomniane inne pomieszczenia to: niewielka sala konferencyjna docelowo przeznaczona na spotkania z pracodawcami, sala klubu pracy, sala warsztatów komputerowych. W kieleckim CAZ wyodrêbniona grupa 4 poœredników pracy zajmuje siê ocen¹ wniosków w sprawie organizacji sta u oraz kierowaniem osób bezrobotnych na sta e. Ich praca polega na wstêpnym opiniowaniu wniosku sk³adanego przez pracodawcê. Ocenie podlega sytuacja kandydata wskazanego we wniosku pod wzglêdem spe³niania wymagañ art. 49 ustawy, a tak e wymagañ jakie stawia pracodawca kandydatom na sta we wnioskach, w których kandydata nie wskazuje. Poœrednik pracy sprawdza wówczas liczbê osób, znajduj¹cych siê w ewidencji Urzêdu posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje. W przypadku przewidywanych trudnoœci w realizacji wniosku podejmowane s¹ rozmowy z pracodawc¹. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez poœredników pracy, wniosek przekazywany jest do dzia³u instrumentów rynku pracy. Innym ciekawym rozwi¹zaniem organizacyjnym uruchomionym w CAZ w Klubie Pracy jest gabinet konsultacji prawnych i psychologicznych. Zgodnie przepisami art. 39, ust 4 oraz art. 108, ust 1, pkt 37, umo liwiaj¹cymi ponoszenie z unduszu Pracy kosztów na wynagrodzenia osób nie bêd¹cych pracownikami PUP, które prowadz¹ zajêcia w Klubie Pracy, zatrudniono w formie umowy zleceni: psychologa i prawnika. Ich g³ównym zadaniem jest udzia³ w prowadzonych zajêciach aktywizacyjnych zgodnie z harmonogramem ustalonym z liderami klubu pracy. Udzielaj¹ oni tak e indywidualnych porad na wniosek innych pracowników urzêdu lub zainteresowanej osoby bezrobotnej. Zakres porad udzielanych przez psychologa to g³ównie: odpornoœæ na stres, komunikacja interpersonalna, motywacje itp. Prawnik natomiast prowadzi zajêcia i wskazuje rozwi¹zania przede wszystkim w zakresie zak³adania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Praca w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kielcach zosta³a zorganizowana tak by zagwarantowaæ realizacjê g³ównego celu jakim jest zapewnienie odpowiedniego zatrudnienia, a w przypadku gdy jest to niemo liwe, realizuje Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 11

12 Roksana Ciesielska inne formy aktywizacji zawodowej tak, by uzupe³niæ braki w umiejêtnoœciach lub kwalifikacjach osób zarejestrowanych, a tym samym przygotowaæ ich do wejœcia lub powrotu na rynek pracy. Nasze Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuj¹c cele postawione w ustawie, przygotowuje œcie kê aktywizacji zawodowej klienta tak by ka da kolejna wizyta w urzêdzie odbywa³a siê w celu zastosowania wybranej us³ugi rynku pracy. Przy czym pracownik, który zakoñczy³ realizacjê danej us³ugi ma obowi¹zek skierowaæ klienta na kolejne spotkanie zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas pracy z osob¹ bezrobotn¹. Ustalenia te dotycz¹ zastosowania innej us³ugi rynku pracy. Warto tu zwróciæ uwagê na okresowy brak kontaktu klienta z poœrednikiem pracy, poniewa podczas realizacji innych us³ug rynku pracy spotkania u poœrednika siê nie odbywaj¹. W tym czasie poœrednik pracy analizuje raz na trzy miesi¹ce kartê rejestracyjn¹ osoby bezrobotnej, by móc w chwili pojawienia siê odpowiedniej oferty pracy wystawiæ skierowanie. Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wiêc jedn¹ z komórek organizacyjnych naszego urzêdu pracy, wyodrêbnion¹ w charakterystyczny sposób. Wa nym by³o jego umiejscowienie w organizacji urzêdu, co zapewni³o sprawny obieg informacji pomiêdzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi na temat osób zarejestrowanych, pracodawców, realizowanych projektów czy innych przedsiêwziêæ podejmowanych przez PUP. Sprawna komunikacja wewnêtrzna gwarantuje nam prawid³ow¹ realizacjê zadañ i pozwala na unikanie b³êdów. Podsumowuj¹c blisko rok pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kielcach mo na pokusiæ siê o wnioski, e rozwi¹zanie organizacyjne zda³o egzamin i funkcjonuje prawid³owo. Z pewnoœci¹ kilka procedur, czy zasad wymaga poprawy lub doprecyzowania, niemniej jednak wyraÿnie widaæ, i postawy zawodowe pracowników zmieni³y siê na korzyœæ. Œwiadomoœæ realizacji misji urzêdu, wspólnego celu oraz przede wszystkim poczucie wspó³zale noœci stanowisk sprawi³y, e rodz¹ siê pomys³y ciekawych programów skierowanych do naszych klientów, interesuj¹cych przedsiêwziêæ promocyjnych, a zw³aszcza dostrzegalna jest wiêksza otwartoœæ w relacjach z klientami i nastawienie na zaspokajanie oczekiwañ i potrzeb osób bezrobotnych. 12 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

13 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim AGROTURYSTYKA SPOSÓB NA SUKCES NA WSI Agroturystyka sposób na sukces na wsi to program specjalny realizowany przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach, skierowany do osób zarejestrowanych w urzêdzie pracy, zamieszka³ych na terenach wiejskich i dysponuj¹cych nieruchomoœci¹ mo liw¹ do wykorzystania dla celów agroturystycznych. Analiza rynku pracy powiatu kieleckiego wykaza³a, e du a liczba osób znajduj¹cych siê w ewidencji urzêdu pracy (2811) nie posiada adnych kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje niedostosowane do rynku pracy. Szanse na znalezienie trwa³ego zatrudnienia przez te osoby s¹ niewielkie. Pracodawcy rzadko zainteresowani s¹ bowiem zatrudnianiem osób nie posiadaj¹cych formalnego potwierdzenia uprawnieñ czy umiejêtnoœci. Jednoczeœnie weryfikacja ww. grupy pod wzglêdem miejsca zamieszkania pokaza³a, e osoby te w przewa aj¹cej wiêkszoœci s¹ mieszkañcami terenów wiejskich i jednoczeœnie posiadaczami niewielkich area³ów ziemi. Badania przeprowadzone przez doradców zawodowych w zakresie sytuacji rodzinnej osób bezrobotnych, których sk³adka ubezpieczeniowa op³acana jest w KRUS pokaza³y e 18% bezrobotnych zamieszka³ych na terenach wiejskich posiada dom lub zamieszkuje w domach o powierzchni znacznie przekraczaj¹cej ich potrzeby lokalowe. Analiza dokumentów programowych powiatu kieleckiego oraz województwa œwiêtokrzyskiego (np. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego) pozwoli³a na postawienie tezy, i atrakcje turystyczne regionu (np. ysogóry, Pondzie, Jaskinia Raj, Oblêgorek, eromszczyzna, staro ytne hutnictwo, ysica, Œwiêty Krzy ) nieska ona przyroda i bogactwo kulturowe to jedno z najbardziej cenionych bogactw, które mo e staæ siê determinantem rozwoju spo³ecznego i gospodarczego ziemi kieleckiej. Wykorzystanie tych atrybutów do tworzenia miejsc pracy dla osób odchodz¹cych z rolnictwa jest jednym z priorytetów wskazywanych w strategii rozwoju powiatu kieleckiego i strategii rozwoju województwa œwiêtokrzyskiego. W dokumentach tych podkreœlono nie tylko szanse rozwoju turystyki, ale wrêcz potrzebê tworzenia infrastruktury turystycznej zw³aszcza bazy noclegowej dla rosn¹cej liczby turystów w regionie, jak i goœci Targów Kielce. Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 13

14 Roksana Ciesielska Opieraj¹c siê na powy szych analizach PUP w Kielcach, uruchomi³ program specjalny pn. Agroturystyka sposób na sukces na wsi Do udzia³u w projekcie zaproszono osoby spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria: brak kwalifikacji, miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Program przewidziany jest dla 20 osób, które po szkoleniach zawodowych i zajêciach aktywizacyjnych, otrzymaj¹ dotacjê na za³o enie gospodarstwa agroturystycznego. Koordynatorem programu jest jeden z liderów klubu pracy zatrudniony w PUP w Kielcach. Szczegó³owy harmonogram realizacji programu przedstawia siê nastêpuj¹co. I etap 1. Konkurs dla dzia³aj¹cych gospodarstw agroturystycznych og³oszony przez Starostê Kieleckiego i Dyrektora PUP w Kielcach maj¹cy na celu wy³onienie wzorcowych gospodarstw agroturystycznych jako przyk³adów dobrych praktyk dla uczestników programu. 2. Rekrutacja uczestników programu dokonana przez poœredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubu pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego. 3. Przeprowadzenie badañ lekarskich w celu uzyskania ksi¹ eczki sanitarno- -epidemiologicznej. 4. Udzia³ w zajêciach aktywizacyjnych s³u ¹cych przedstawieniu idei projektu, zaplanowanych dzia³añ oraz przeprowadzeniu wstêpnego treningu umiejêtnoœci interpersonalnych. Zajêcia te s³u ¹ wy³onieniu docelowej grupy 20 osób chêtnych do udzia³u w programie i spe³niaj¹cych wszystkie kryteria. II etap 1. Trzydniowe szkolenie zawodowe uczestników programu przeprowadzone w jednym z gospodarstw agroturystycznych wy³onionych w konkursie. W ramach szkolenia przewidziano równie dwutygodniowe praktyki w gospodarstwach agroturystycznych wybranych w drodze konkursu w etapie I. 2. Szkolenie zawodowe w zakresie przestrzegania przepisów BHP w gospodarstwie agroturystycznym (BHP dla pracodawców ze szczególnym naciskiem na bezpieczeñstwo obiektów hotelowych). 14 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

15 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim 3. Szkolenia indywidualne w zakresie wybranych umiejêtnoœci zawodowych: gastronomia, ma³a ksiêgowoœæ, prawo jazdy, decoupage, rêkodzie³o, grafika komputerowa itp., poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi w koniecznych przypadkach. 4. Refundacjê kosztów opieki nad dzieckiem do lat 10 dla kobiet uczestnicz¹cych w programie, bez wzglêdu na ich stan cywilny i sytuacjê rodzinn¹. Jako koszt opieki dopuszczono uznanie zarówno kosztów opieki przedszkolnej, jak i kosztów umów zleceñ zawartych na ca³y okres trwania programu. Kwota refundacji ustalona zosta³a na poziomie nie przekraczaj¹cym 400 z³. W programie zadanie to wystêpuje jako specyficzny element wspieraj¹cy zatrudnienie. III etap 1. Warsztaty grupowe z zakresu pisania wniosków o jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, przeprowadzone w ramach zajêæ aktywizacyjnych w klubie pracy. 2. Przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, lub dzia³alnoœci agroturystycznej w wysokoœci przewidzianej w ustawie. 3. Przyznanie dodatkowych œrodków w wysokoœci z³ na jedno nowopowstaj¹ce gospodarstwo agroturystyczne z przeznaczeniem tych œrodków na dzia³ania promocyjne. Dzia³anie zakwalifikowano jako specyficzny element wspieraj¹cy zatrudnienie. Szerszego omówienia wymaga realizacja dwóch dzia³añ przewiduj¹cych szczególny rodzaj wsparcia zastosowany w celu prze³amania barier w podejmowaniu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy osób bezrobotnych. Mowa o refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat dziesiêciu dla ka dej kobiety ponosz¹cej takie koszty oraz dodatkowych œrodkach na promocjê gospodarstw agroturystycznych. Dzia³ania te w³¹czone zosta³y do programu specjalnego jako specyficzne elementy wspieraj¹ce zatrudnienie. Zgodnie z treœci¹ definicji ustawowej specyficzne elementy wspieraj¹ce zatrudnienia to finansowane z unduszu Pracy racjonalne wydatki inne ni us³ugi i instrumenty rynku pracy, niezbêdne do realizacji dzia³añ dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatne do uwarunkowañ lokalnego rynku pracy (art. 2 ust 1 pkt 36a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póÿn. zm.). Jak wynika z cytowanej definicji, zastosowanie dzia³añ innych ni okreœlone w ustawie jest mo liwe, je eli sytuacja na lokalnym rynku pracy tego wymaga, a dotychczas stosowane us³ugi i instrumenty rynku pracy nie przynios³y spo- Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 15

16 Roksana Ciesielska dziewanych efektów. Chodzi tu przede wszystkim o rozpoznanie i zidentyfikowanie grupy bezrobotnych znajduj¹cych siê w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Przy czym elementem ³¹cz¹cym grupê lub cech¹ charakterystyczn¹ bêdzie w³aœnie podobieñstwo sytuacji zawodowej, rodzinnej, yciowej (niekoniecznie musz¹ to byæ osoby wymienione w art. 49 ustawy). Tak¹ grupê pozwala wy³oniæ segmentacja osób bezrobotnych przeprowadzona w oparciu o analizê lokalnego rynku pracy. Cech¹ wspóln¹ wyselekcjonowanej grupy bezrobotnych bêdzie podobna bariera utrudniaj¹ca podejmowanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy. Zidentyfikowanie tej bariery oraz ocena mo liwoœci jej pokonania, a tak e dobór instrumentów nale y do urzêdu pracy. W programie realizowanym w kieleckim PUP, na podstawie przeprowadzonej analizy rynku pracy, okreœlono docelow¹ grupê uczestników. S¹ to osoby zamieszka³e na terenach wiejskich, zarejestrowane jako bezrobotne, dysponuj¹ce domem o du ej powierzchni deklaruj¹ce przyst¹pienie do programu. W za³o eniach przewidziano zarówno udzia³ kobiet i mê czyzn, bez wskazywania preferencji, zgodnie z zasad¹ równoœci szans. Ka dy z uczestników otrzyma takie samo wsparcie w postaci dwóch grupowych szkoleñ zawodowych. Uczestnicy bêd¹ mieli równie mo liwoœæ skorzystania z wybranych szkoleñ indywidualnych, badañ lekarskich oraz mo liwoœci otrzymania jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Dla beneficjentów programu przewidziano tak e dodatkowe œrodki na promocjê gospodarstw agroturystycznych w wysokoœci z³. Ten specyficzny element wspieraj¹cy zatrudnienie, zosta³ zastosowany w stosunku do ca³ej grupy. Uznano bowiem, e wysokoœæ œrodków okreœlona w ustawie nie pokryje wszystkich koniecznych wydatków zwi¹zanych z za³o eniem gospodarstwa agroturystycznego. Barier¹ w podejmowaniu tego typu dzia³alnoœci jest przekonanie osób bezrobotnych o braku mo liwoœci poinformowania potencjalnych klientów o ofercie gospodarstwa oraz brak umiejêtnoœci w tym zakresie. Czêsto niedostateczna wiedza na temat mo liwych œrodków przekazu, reklamy i promocji gospodarstwa agroturystycznego jest przyczyn¹ biernoœci zawodowej, mimo deklarowanych chêci uruchomienia takiej dzia³alnoœci. Uznano zatem, e dodatkowe wsparcie na promocjê gospodarstwa (warunek rozliczenia dotacji zgodnie z przeznaczeniem) zmobilizuje uczestników do poszukiwania ró norodnych form zaprezentowania swojej oferty równie z pomoc¹ doradców zawodowych, a co za tym idzie przekona ich do stworzenia miejsca pracy dla siebie i byæ mo e swoich bliskich. Dog³êbna analiza sytuacji rodzinnej potencjalnych uczestników programu wykaza³a, e w trudniejszej sytuacji zawodowej na terenach wiejskich, zw³aszcza oddalonych od du ych aglomeracji, s¹ kobiety zajmuj¹ce siê prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Brak miejsc w przedszkolach, a przede 16 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

17 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim wszystkim niewystarczaj¹ca liczba takich placówek na terenach wiejskich spowodowa³a, e kobiety wychowuj¹ce dziecko do 7 roku ycia s¹ niejako zmuszone sytuacj¹ do pozostania w domu. Dzieci do 10 roku ycia, w ocenie matek równie nie s¹ wystarczaj¹co samodzielne by pozostaæ w domu bez opieki, a ojciec przebywaj¹cy w pracy, z oczywistych wzglêdów, nie jest w stanie zaopiekowaæ siê dzieckiem pod nieobecnoœæ matki. Sytuacja taka tworzy barierê podejmowania aktywnoœci zawodowej w przypadku matek wychowuj¹cych dzieci samotnie, jak i w zwi¹zkach ma³ eñskich. Wychodz¹c naprzeciw przedmiotowym potrzebom, w programie specjalnym przewidziano dla kobiet opiekuj¹cych siê dzieæmi do lat 10, a jednoczeœnie uczestnicz¹cych w programie, mo liwoœæ refundacji kosztów tej opieki w szerszym zakresie ni przewiduje to ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W celu sprawnej realizacji programu, zarz¹dzeniem dyrektora PUP, powo³any zosta³ zespó³ ds. realizacji programu specjalnego. W sk³adzie zespo³u znalaz³ siê koordynator programu, poœrednik pracy, doradca zawodowy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach, dwóch specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. aktywizacji, specjalista ds. ewidencji i ksiêgowa. Ka dy z cz³onków zespo³u ma do zrealizowania w programie precyzyjnie okreœlone zadania. Do wspó³pracy w realizacji programu zaproszono przedstawicieli starostwa powiatowego oraz pañstwowej inspekcji pracy. Ich g³ównym zadaniem by³ udzia³ w pracach Kapitu³y Konkursowej, której celem by³o wy³onienie wzorcowych gospodarstw agroturystycznych: jednego, w którym odbêdzie siê trzydniowe szkolenie oraz piêciu, w których zrealizowana zostanie praktyka uczestników programu. Prace Kapitu³y polega³y na ocenie formalnej ofert gospodarstw z³o onych do PUP w Kielcach oraz wybraniu dziesiêciu do kolejnego etapu oceny. Gospodarstwa te zosta³y nastêpnie zwizytowane przez cz³onków Kapitu³y i ocenione. W wyniku oceny wy³oniono zwyciêzców. Wspólne wizyty cz³onków Kapitu³y w terenie by³ okazj¹ do dokonania, pobie nego wprawdzie, przegl¹du sytuacji gospodarczej i spo³ecznej panuj¹cej w regionie kieleckim. Wizyty w gospodarstwach pozwoli³y na ocenê nastrojów spo³ecznych, wys³uchanie problemów mieszkañców, a tym samym wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ przy realizacji zadañ samorz¹du powiatu czy inicjatyw partnerskich. Program zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Powiatow¹ Radê Zatrudnienia oraz zatwierdzony przez Starostê Kieleckiego Zakoñczenie realizacji programu przewidziane jest na koniec 2010 r. Na pierwsze zajêcia informacyjne zorganizowane w Klubie Pracy zg³osi³o siê 36 osób. Zainteresowanie osób bezrobotnych w liczbie niemal dwukrotnie przekraczaj¹cej mo liwoœci realizacyjne programu pokaza³o, e inicjatywa by³a tra- Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 17

18 Roksana Ciesielska fiona i potrzebna na lokalnym rynku pracy. Weryfikacja grupy zosta³a dokonana, przez doradców zawodowych oraz liderów klubu pracy podczas pierwszych zajêæ informacyjnych. Do udzia³u w programie zakwalifikowano zatem osoby zdecydowane, chêtne i gotowe do poddania siê wszystkim wymogom przewidzianym w harmonogramie zadañ. POWIATOWE TARGI PRACY METOD O YWIENIA LOKALNEGO RYNKU GOSPODARCZEGO Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach swoim dzia³aniem obejmuje obszar powiatu kieleckiego ziemskiego. Jak ju wspominano jest to 19 gmin, w wiêkszoœci rolniczych, ulokowanych w Górach Œwiêtokrzyskich, u ich podnó a, lub na granicy Ponidzia. Du e zak³ady przemys³owe nie s¹ dominuj¹cym elementem gospodarki regionu. Mo na mówiæ o ma³ych i œrednich firmach z przewag¹ tych pierwszych. Kwitnie natomiast mikroprzedsiêbiorczoœæ w zakresie handlu, us³ug i drobnej wytwórczoœci. W³aœciciele takich przedsiêbiorstw, nawet jeœli zatrudniaj¹ kilku pracowników, zwykle s¹ zbyt zajêci, by poœwiêcaæ czas na analizowanie sytuacji na rynku pracy, kontaktowanie siê z urzêdem pracy i zapoznawanie siê z oferowanymi us³ugami, a tym bardziej na przekazywanie szczegó³owych informacji o swoim przedsiêbiorstwie poœrednikowi pracy, który powinien te informacje pozyskiwaæ (zgodnie ze standardami us³ug rynku pracy). Kontakty z przedsiêbiorcami w terenie s¹ o tyle utrudnione, e nie zawsze jest mo liwoœæ podjêcia przez poœrednika kontaktu bezpoœredniego podczas wizyty (odleg³oœæ od Kielc, brak komunikacji PKS czy BUS). Czêsto jest to wiêc kontakt telefoniczny, mailowy lub oferta przes³ana faksem. By prawid³owo reagowaæ na zmiany zachodz¹ce na rynku pracy urz¹d pracy musi mieæ jednak dobre rozeznanie w zakresie tendencji i zjawisk na nim zachodz¹cych. Chc¹c natomiast œwiadczyæ us³ugi rynku pracy w sposób profesjonalny i rzetelny, urz¹d pracy powinien docieraæ z informacj¹ o swoich dzia³aniach do wszystkich pracodawców w powiecie. 18 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

19 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim Specyfik¹ powiatu kieleckiego jest jego rozleg³oœæ obszarowa 2 247,45 km 2, co sprawia, e w poszczególnych czêœciach regionu powstaj¹ ró norodne przedsiêbiorstwa odpowiadaj¹ce na potrzeby mieszkañców, lub wykorzystuj¹ce lokalne zasoby surowców, jednak nie utrzymuj¹ce intensywnych kontaktów ze stolic¹ województwa bêd¹c¹ jednoczeœnie siedzib¹ urzêdu pracy. Dystrybucja wolnych miejsc zatrudnienia odbywa siê w takich regionach w œrodowisku lokalnym, a czêœæ z tych ofert stanowi propozycjê pracy nielegalnej. Istnieje prawdopodobieñstwo, e pe³na informacja na temat mo liwoœci uzyskania wsparcia z urzêdu pracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy spowodowa³aby zmniejszenie iloœci ofert pracy na czarno na rzecz ofert pracy np. na stanowiskach subsydiowanych. Zadaniem urzêdu w takiej sytuacji by³o znalezienie mechanizmu upowszechnienia informacji o us³ugach i instrumentach rynku pracy wœród przedsiêbiorców i pracodawców rzadko wspó³pracuj¹cych z publicznymi s³u bami zatrudnienia. Tym mechanizmem okaza³y siê Powiatowe Targi Pracy, organizowane na terenie piêciu oœrodków gminnych w powiecie kieleckim. Wspó³organizatorem targów s¹ samorz¹dowe w³adze lokalne, z którymi PUP zawar³ porozumienia w sprawie organizacji targów. W³aœnie ze strony samorz¹dów gminnych dzia³ania PUP spotka³y siê z pe³nym zrozumieniem i poparciem takiej inicjatywy. Jest to z pewnoœci¹ jedna z niewielu okazji, by zorientowaæ siê w sytuacji gospodarczej poszczególnych gmin, porozmawiaæ o potrzebach przedsiêbiorców, zapoznaæ siê z aktualnymi tendencjami na rynku pracy, zapotrzebowaniem na okreœlone kwalifikacje. Przedsiêbiorcy odpowiedzieli równie du ym zainteresowaniem, które wynika z korzyœci jakie dla siebie widz¹ w takim przedsiêwziêciu. Korzyœci dotycz¹ przede wszystkim kosztów, które s¹ minimalne w przypadku mo liwoœci spotkania siê z wieloma potencjalnymi kandydatami do pracy w jednym miejscu, bez koniecznoœci wyje d ania do stolicy województwa. Mo na te wymieniæ tu inne korzyœci dla pracodawców m.in. promocyjne, bowiem niew¹tpliwie targi pracy stwarzaj¹ mo liwoœci kreowania wizerunku firmy, wp³ywania na sposób postrzegania przedsiêbiorcy przez œrodowisko lokalne. Niebagatelne znaczenie ma te mo liwoœæ zaprezentowania swoich produktów czy us³ug zarówno klientom indywidualnym i innym firmom potencjalnym kontrahentom. Du e znaczenie ma tu równie czas. Przeprowadzenie rekrutacji w ci¹gu jednego dnia jest dla przedsiêbiorców ogromnie wa ne, poniewa pozwala ten czas zaoszczêdziæ. Dla naszych klientów: osób bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy, takie spotkanie maj¹ równie ogromne znaczenie, w³aœnie z uwagi na korzyœci czasowe i kosztowe. Otrzymanie kompletu informacji na temat mo liwoœci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy pozwala unikn¹æ wyjazdów do siedziby PUP, a tak e Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 19

20 Roksana Ciesielska zorientowaæ siê w mo liwoœciach zatrudnienia w najbli szej okolicy, ewentualnie rozpoznaæ zakres umiejêtnoœci czy kwalifikacji, które musz¹ uzupe³niæ. Jedno ze stoisk targowych jest zawsze przewidziane jako punkt informacyjny Powiatowego Urzêdu Pracy w Kielcach. Obsadê stoiska stanowi¹ poœrednicy pracy i doradcy zawodowi. Ich g³ównym zadaniem jest udzielanie informacji pracodawcom i osobom bezrobotnym na temat us³ug i instrumentów aktywizacji zawodowej œwiadczonych przez urz¹d oraz zasad korzystania z oferowanego wsparcia. Pracownicy urzêdu dysponuj¹ tak e wszystkimi formularzami wymaganymi w procedurze ubiegania siê o wsparcie, tak by ka dy zainteresowany móg³ pobraæ taki druk na miejscu. Natomiast wyjaœnienia udzielane na miejscu przez pracowników pozwalaj¹ rozwiaæ w¹tpliwoœci pojawiaj¹ce siê przy w³aœciwym wype³nianiu dokumentów. Podczas targów prezentowane s¹ równie stoiska instytucji dzia³aj¹cych w obszarze rynku pracy. Œwiêtokrzyska Wojewódzka Komenda OHP prezentuje formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 25 roku ycia, na stoisku Wojewódzkiego Urzêdu Pracy mo na zapoznaæ siê z informacjami na temat miêdzynarodowego poœrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES. Zak³ad Doskonalenia Zawodowego jako instytucja szkoleniowa przedstawia swoj¹ ofertê szkoleniow¹ realizowan¹ w ramach PO KL, zaœ Powiatowy Oœrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych prezentuje ofertê wsparcia do pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne oraz ofertê skierowan¹ wprost do osób posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Miejski Urz¹d Pracy w Kielcach dla osób zainteresowanych, które mog¹ doje d aæ do Kielc, prezentuje oferty pracy z terenu miasta. W przysz³oœci rozwa amy mo liwoœæ uruchomienie wspólnego punktu informacyjnego urzêdu gminy, urzêdu skarbowego, ZUS- u i KRUS-u, w którym by³yby udzielane kompleksowe informacje na temat podejmowania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz zasad ubezpieczania i rozliczania firmy, pracowników itp. Organizacjê targów pracy, by przebiega³y sprawnie i przynios³y oczekiwany efekt, rozpoczynamy w okresie co najmniej dwóch miesiêcy przed planowanym terminem imprezy. Wybieraj¹c miejsce imprezy decyzjê podejmujemy wspólnie z wójtem lub burmistrzem gminy, w której bêdzie organizowana. Jest to zwykle dom kultury, szko³a lub œwietlica œrodowiskowa, mo e byæ remiza stra acka. Przy wyborze miejsca znaczenie kierujemy siê przede wszystkim koniecznoœci¹ zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, na której bêd¹ zlokalizowane stoiska wystawiennicze pracodawców oraz swobodnego poruszania siê przez osoby odwiedzaj¹ce. G³ównym zadaniem naszego Urzêdu jest zaproszenie do udzia³u odpowiedniej liczby pracodawców prezentuj¹cych oferty pracy. Nie jest to zadanie ³atwe i nie wystarczy zamieszczenie og³oszenia o targach na stronie internetowej 20 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 41 MARZEC 2010 SPIS TREŒCI Rzecznik Ubezpieczonych w po³owie kadencji podsumowanie i plany na przysz³oœæ... 3 Aktualnoœci... 4 Piotr Narloch

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo