DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY Zeszyt Metodyczny Poœrednika Pracy NR 2 (11) Warszawa 2010

2 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy ul. Tamka Warszawa Redakcja: Monika D¹browska Projekt ok³adki: Kamex Robert Grzelec Zdjêcie na ok³adce: Powiatowy Urz¹d Pracy w Prudniku otosk³ad: Agencja Pinek Piotr Krojec Copyright by Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2010 ISBN ?????-??-? Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy ul. Tamka Warszawa Druk: ZWP MPiPS

3 O autorach Roksana Ciesielska Od 2003 roku pracuje w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Kielcach, obecnie na stanowisku kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Doœwiadczony praktyk publicznych s³u b zatrudnienia, trener MES. Od 2005 roku prowadzi szkolenia dla pracowników publicznych s³u b zatrudnienia m.in. w zakresie stosowania standardów us³ug rynku pracy, organizacji pracy urzêdu pracy, realizowania indywidualnych planów dzia³ania dla osób bezrobotnych. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, ukoñczy³a tak e studia podyplomowe na kierunku Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi w Wy- szej Szkole Handlowej w Kielcach. Zofia Gajewska Poœrednik pracy I stopnia w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Prudniku. Od 18 lat zawodowo zwi¹zana z Publicznymi S³u bami Zatrudnienia. Studentka pedagogiki (doradztwo zawodowe i personalne) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi. Jolanta Labok-Wardza³a Od 1990 roku zawodowo zwi¹zana z Powiatowym Urzêdem Pracy w Tarnowie. Obecnie pe³ni funkcjê Naczelnika Wydzia³u Poœrednictwa Pracy. Uczestnik wielu szkoleñ i warsztatów z zakresu funkcjonowania rynku pracy. Absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie kierunek administracja publiczna. Agnieszka Milczarek Od 1998 roku zawodowo zwi¹zana z Powiatowym Urzêdem Pracy w Kutnie jako poœrednik pracy, póÿniej poœrednik pracy I stopnia, od 1 grudnia 2009 roku p.o. kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej. Pomys³odawca i organizator Dni Otwartych w PUP Kutno oraz Dni Integracji, a tak e cz³onek zespo³u redakcyjnego kwartalnika Urzêdasek wydawanego przez PUP Kutno. Absolwentka Wy szej Szko³y Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego Przedsiêbiorczoœæ i Rynek Kapita³owy, Wy szej Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w odzi Zarz¹dzanie Projektami Unii Europejskiej. Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 3

4 Anna Radwan Od 1996 roku zwi¹zana zawodowo z urzêdem pracy, w tym przez ostatnie dziesiêæ lat z Urzêdem Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie. Obecnie pe³ni funkcjê Kierownika Sekcji ds. Poœrednictwa Pracy. Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez udzia³ w licznych szkoleniach, seminariach i warsztatach. Absolwentka Krakowskiej Akademii im. rycza Modrzewskiego w Krakowie. 4 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

5 SPIS TREŒCI WSTÊP AKTYWNE POŒREDNICTWO W DU YM POWIECIE ZIEMSKIM Roksana Ciesielska, Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach DOBRE PRAKTYKI W POWIATOWYM URZÊDZIE PRACY W KUTNIE Agnieszka Milczarek, Powiatowy Urz¹d Pracy w Kutnie DOBRA PRAKTYKA OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA Zofia Gajewska, Powiatowy Urz¹d Pracy w Prudniku DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY REALIZOWANE W POWIATOWYM URZÊDZIE PRACY W TARNOWIE Jolanta Labok-Wardza³a, Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ URZ D PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Anna Radwan, Urz¹d Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 5

6

7 WSTÊP W niniejszej publikacji po raz drugi powracamy do tematu tzw. dobrych praktyk w poœrednictwie pracy i prezentujemy Pañstwu doœwiadczenia kolejnych piêciu powiatowych urzêdów pracy, które stosuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy prawa oraz swoje pomys³y, niekiedy bardzo nowatorskie, realizuj¹ poœrednictwo pracy w sposób przyjazny dla klienta i urzêdnika. Mamy nadziejê, e zaprezentowane doœwiadczenia urzêdów pracy spotkaj¹ siê z Pañstwa zainteresowaniem i bêd¹ stanowi³y inspiracjê do podejmowania w³asnych dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ us³ugi poœrednictwa pracy. yczymy Pañstwu przyjemnej i inspiruj¹cej lektury. Departament Rynku Pracy Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 7

8

9 Roksana Ciesielska 1 AKTYWNE POŒREDNICTWO W DU YM POWIECIE ZIEMSKIM WPROWADZENIE Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach zakresem swojego dzia³ania obejmuje obszar Powiatu Kieleckiego, który jako najwiêkszy w kraju zajmuje powierzchniê 2 247,45 km 2. Strukturê administracyjn¹ powiatu stanowi 19 gmin. Z uwagi na liczne parki krajobrazowe zlokalizowane na ich terenie, specyfikê Œwiêtokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny, nie rozwija siê przemys³, który generowa³by zadowalaj¹c¹ liczbê miejsc pracy. Jest to obszar atrakcyjny pod wzglêdem turystycznym i w tym kierunku rozwija siê wiêkszoœæ us³ug i ma³ych przedsiêbiorstw. W samym mieœcie Kielce znajduje siê kilkanaœcie wiêkszych zak³adów produkcyjnych bran y metalowej oraz budowlanej, a tak e drugi w krajowym rankingu po Miêdzynarodowych Targach Poznañskich oœrodek targowy: Targi Kielce S.A. Wszystkie te okolicznoœci sprawiaj¹, i na lokalnym rynku pracy okresowo wystêpuje zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych, g³ównie w zawodach budowlanych oraz sta³e zapotrzebowanie na pracowników obs³ugi szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej, hotelowej, gastronomicznej i targowej. Po utworzeniu z dniem 1 stycznia 2009 r. Miejskiego Urzêdu Pracy w Kielcach, w zakresie dzia³ania Powiatowego Urzêdu Pracy w Kielcach znalaz³ siê obszar Powiatu Kieleckiego ziemskiego, gdzie liczba osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy zarejestrowanych waha siê w przedziale od 12 do 15 tys. Z uwagi na szczególn¹ lokalizacjê terytorium powiatu ziemskiego, w którego centrum znajduje siê stolica województwa, oba urzêdy œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹ w zakresie realizacji poœrednictwa pracy. Ponadto wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów Powiatowy Urz¹d Pracy ju w 2000 r. w gminach najbardziej oddalonych od Kielc uruchomi³ 8 Punktów Obs³ugi Bezrobotnych (POB), gdzie prowadzona jest rejestracja oraz obs³uga formalna osób bezrobotnych. Punkty te z du ym powodzeniem funkcjonuj¹ do dziœ. W planach jest uruchomienie Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, które zlokalizowane bêd¹ w tych samych gminach co POB. Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 9

10 Roksana Ciesielska CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PIERWSZE W POLSCE Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach w dniu 1 wrzeœnia 2009 r. uruchomi³ pierwsze w Polsce Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) w rozumieniu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 19 grudnia 2008 r., które realizuje podstawowe us³ugi rynku pracy oraz finalizuje realizacjê instrumentów rynku pracy. G³ówn¹ przyczyn¹ intensyfikacji dzia³añ w kierunku utworzenia CAZ by³a œwiadomoœæ dokonania niezbêdnych zmian w jakoœci obs³ugi klienta oraz nasze wewnêtrzne przekonanie, e realizacja standardów us³ug rynku pracy powinna byæ narzêdziem skutecznej aktywizacji zawodowej klientów. Zgodnie z opini¹ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, umieszczon¹ w uzasadnieniu do nowelizacji naszej ustawy z 2008 r., celem utworzenia centrów aktywizacji zawodowej by³o wiêksze ni dotychczas ukierunkowanie dzia³alnoœci urzêdów pracy na realizacjê podstawowych us³ug rynku pracy i wzmocnienie prymatu dzia³añ aktywnych nad pasywnymi. Wyodrêbnienie CAZ mia³o u³atwiæ koncentracjê na potrzebach coraz trudniejszych klientów, umo liwiæ reagowanie na ich oczekiwania oraz usprawniæ stosowanie us³ug i instrumentów rynku pracy. W prowadzonym przez nasz Urz¹d Centrum Aktywizacji Zawodowej realizowane s¹ wszystkie us³ugi rynku pracy: poœrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleñ. W CAZ odbywa siê równie realizacja instrumentów rynku pracy, w postaci rekrutacji i skierowañ na wszystkie formy subsydiowanego zatrudnienia: sta e, prace interwencyjne, doposa enia stanowisk, roboty publiczne, prace spo³ecznie u yteczne, kontrakty socjalne itp. Obs³ugê formalno-prawn¹ subsydiowanych form zatrudnienia (rozpatrywanie wniosków, opracowywanie umów i przyjmowanie rozliczeñ) pozostawiono w wydziale, który dotychczas zajmowa³ siê tymi zagadnieniami. Jednak e nie ma adnych przeszkód prawnych, by zadania te w³¹czyæ do CAZ w urzêdzie obs³uguj¹cym mniejsz¹ liczbê bezrobotnych, a co za tym idzie mniejsz¹ liczbê wniosków o organizacjê subsydiowanego zatrudnienia. Na Centrum Aktywizacji Zawodowej przeznaczyliœmy 400 m 2 powierzchni w wyodrêbnionym skrzydle budynku bêd¹cego siedzib¹ urzêdu pracy. Klienci CAZ s¹ obs³ugiwani wspólnie przez poœredników pracy i doradców zawodowych 10 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

11 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim w pokojach, które powsta³y po przebudowie istniej¹cej wczeœniej hali obs³ugi. W sytuacji gdy zachodzi koniecznoœæ przeprowadzenia jednoczeœnie rozmowy z dwoma klientami korzystaj¹cymi z dwóch ró nych us³ug, pracownicy dostosowuj¹ kalendarze swoich spotkañ tak, by zachowaæ poufnoœæ prowadzonych rozmów. Gdy jest to niemo liwe, zaœ doradca zawodowy ma przeprowadziæ pe³n¹ poradê zawodow¹, wówczas korzysta z innych pomieszczeñ dostêpnych w tym czasie w CAZ. Wspomniane inne pomieszczenia to: niewielka sala konferencyjna docelowo przeznaczona na spotkania z pracodawcami, sala klubu pracy, sala warsztatów komputerowych. W kieleckim CAZ wyodrêbniona grupa 4 poœredników pracy zajmuje siê ocen¹ wniosków w sprawie organizacji sta u oraz kierowaniem osób bezrobotnych na sta e. Ich praca polega na wstêpnym opiniowaniu wniosku sk³adanego przez pracodawcê. Ocenie podlega sytuacja kandydata wskazanego we wniosku pod wzglêdem spe³niania wymagañ art. 49 ustawy, a tak e wymagañ jakie stawia pracodawca kandydatom na sta we wnioskach, w których kandydata nie wskazuje. Poœrednik pracy sprawdza wówczas liczbê osób, znajduj¹cych siê w ewidencji Urzêdu posiadaj¹cych wymagane kwalifikacje. W przypadku przewidywanych trudnoœci w realizacji wniosku podejmowane s¹ rozmowy z pracodawc¹. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez poœredników pracy, wniosek przekazywany jest do dzia³u instrumentów rynku pracy. Innym ciekawym rozwi¹zaniem organizacyjnym uruchomionym w CAZ w Klubie Pracy jest gabinet konsultacji prawnych i psychologicznych. Zgodnie przepisami art. 39, ust 4 oraz art. 108, ust 1, pkt 37, umo liwiaj¹cymi ponoszenie z unduszu Pracy kosztów na wynagrodzenia osób nie bêd¹cych pracownikami PUP, które prowadz¹ zajêcia w Klubie Pracy, zatrudniono w formie umowy zleceni: psychologa i prawnika. Ich g³ównym zadaniem jest udzia³ w prowadzonych zajêciach aktywizacyjnych zgodnie z harmonogramem ustalonym z liderami klubu pracy. Udzielaj¹ oni tak e indywidualnych porad na wniosek innych pracowników urzêdu lub zainteresowanej osoby bezrobotnej. Zakres porad udzielanych przez psychologa to g³ównie: odpornoœæ na stres, komunikacja interpersonalna, motywacje itp. Prawnik natomiast prowadzi zajêcia i wskazuje rozwi¹zania przede wszystkim w zakresie zak³adania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Praca w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kielcach zosta³a zorganizowana tak by zagwarantowaæ realizacjê g³ównego celu jakim jest zapewnienie odpowiedniego zatrudnienia, a w przypadku gdy jest to niemo liwe, realizuje Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 11

12 Roksana Ciesielska inne formy aktywizacji zawodowej tak, by uzupe³niæ braki w umiejêtnoœciach lub kwalifikacjach osób zarejestrowanych, a tym samym przygotowaæ ich do wejœcia lub powrotu na rynek pracy. Nasze Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuj¹c cele postawione w ustawie, przygotowuje œcie kê aktywizacji zawodowej klienta tak by ka da kolejna wizyta w urzêdzie odbywa³a siê w celu zastosowania wybranej us³ugi rynku pracy. Przy czym pracownik, który zakoñczy³ realizacjê danej us³ugi ma obowi¹zek skierowaæ klienta na kolejne spotkanie zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas pracy z osob¹ bezrobotn¹. Ustalenia te dotycz¹ zastosowania innej us³ugi rynku pracy. Warto tu zwróciæ uwagê na okresowy brak kontaktu klienta z poœrednikiem pracy, poniewa podczas realizacji innych us³ug rynku pracy spotkania u poœrednika siê nie odbywaj¹. W tym czasie poœrednik pracy analizuje raz na trzy miesi¹ce kartê rejestracyjn¹ osoby bezrobotnej, by móc w chwili pojawienia siê odpowiedniej oferty pracy wystawiæ skierowanie. Centrum Aktywizacji Zawodowej jest wiêc jedn¹ z komórek organizacyjnych naszego urzêdu pracy, wyodrêbnion¹ w charakterystyczny sposób. Wa nym by³o jego umiejscowienie w organizacji urzêdu, co zapewni³o sprawny obieg informacji pomiêdzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi na temat osób zarejestrowanych, pracodawców, realizowanych projektów czy innych przedsiêwziêæ podejmowanych przez PUP. Sprawna komunikacja wewnêtrzna gwarantuje nam prawid³ow¹ realizacjê zadañ i pozwala na unikanie b³êdów. Podsumowuj¹c blisko rok pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej w Kielcach mo na pokusiæ siê o wnioski, e rozwi¹zanie organizacyjne zda³o egzamin i funkcjonuje prawid³owo. Z pewnoœci¹ kilka procedur, czy zasad wymaga poprawy lub doprecyzowania, niemniej jednak wyraÿnie widaæ, i postawy zawodowe pracowników zmieni³y siê na korzyœæ. Œwiadomoœæ realizacji misji urzêdu, wspólnego celu oraz przede wszystkim poczucie wspó³zale noœci stanowisk sprawi³y, e rodz¹ siê pomys³y ciekawych programów skierowanych do naszych klientów, interesuj¹cych przedsiêwziêæ promocyjnych, a zw³aszcza dostrzegalna jest wiêksza otwartoœæ w relacjach z klientami i nastawienie na zaspokajanie oczekiwañ i potrzeb osób bezrobotnych. 12 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

13 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim AGROTURYSTYKA SPOSÓB NA SUKCES NA WSI Agroturystyka sposób na sukces na wsi to program specjalny realizowany przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach, skierowany do osób zarejestrowanych w urzêdzie pracy, zamieszka³ych na terenach wiejskich i dysponuj¹cych nieruchomoœci¹ mo liw¹ do wykorzystania dla celów agroturystycznych. Analiza rynku pracy powiatu kieleckiego wykaza³a, e du a liczba osób znajduj¹cych siê w ewidencji urzêdu pracy (2811) nie posiada adnych kwalifikacji zawodowych lub posiada kwalifikacje niedostosowane do rynku pracy. Szanse na znalezienie trwa³ego zatrudnienia przez te osoby s¹ niewielkie. Pracodawcy rzadko zainteresowani s¹ bowiem zatrudnianiem osób nie posiadaj¹cych formalnego potwierdzenia uprawnieñ czy umiejêtnoœci. Jednoczeœnie weryfikacja ww. grupy pod wzglêdem miejsca zamieszkania pokaza³a, e osoby te w przewa aj¹cej wiêkszoœci s¹ mieszkañcami terenów wiejskich i jednoczeœnie posiadaczami niewielkich area³ów ziemi. Badania przeprowadzone przez doradców zawodowych w zakresie sytuacji rodzinnej osób bezrobotnych, których sk³adka ubezpieczeniowa op³acana jest w KRUS pokaza³y e 18% bezrobotnych zamieszka³ych na terenach wiejskich posiada dom lub zamieszkuje w domach o powierzchni znacznie przekraczaj¹cej ich potrzeby lokalowe. Analiza dokumentów programowych powiatu kieleckiego oraz województwa œwiêtokrzyskiego (np. Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego) pozwoli³a na postawienie tezy, i atrakcje turystyczne regionu (np. ysogóry, Pondzie, Jaskinia Raj, Oblêgorek, eromszczyzna, staro ytne hutnictwo, ysica, Œwiêty Krzy ) nieska ona przyroda i bogactwo kulturowe to jedno z najbardziej cenionych bogactw, które mo e staæ siê determinantem rozwoju spo³ecznego i gospodarczego ziemi kieleckiej. Wykorzystanie tych atrybutów do tworzenia miejsc pracy dla osób odchodz¹cych z rolnictwa jest jednym z priorytetów wskazywanych w strategii rozwoju powiatu kieleckiego i strategii rozwoju województwa œwiêtokrzyskiego. W dokumentach tych podkreœlono nie tylko szanse rozwoju turystyki, ale wrêcz potrzebê tworzenia infrastruktury turystycznej zw³aszcza bazy noclegowej dla rosn¹cej liczby turystów w regionie, jak i goœci Targów Kielce. Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 13

14 Roksana Ciesielska Opieraj¹c siê na powy szych analizach PUP w Kielcach, uruchomi³ program specjalny pn. Agroturystyka sposób na sukces na wsi Do udzia³u w projekcie zaproszono osoby spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria: brak kwalifikacji, miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Program przewidziany jest dla 20 osób, które po szkoleniach zawodowych i zajêciach aktywizacyjnych, otrzymaj¹ dotacjê na za³o enie gospodarstwa agroturystycznego. Koordynatorem programu jest jeden z liderów klubu pracy zatrudniony w PUP w Kielcach. Szczegó³owy harmonogram realizacji programu przedstawia siê nastêpuj¹co. I etap 1. Konkurs dla dzia³aj¹cych gospodarstw agroturystycznych og³oszony przez Starostê Kieleckiego i Dyrektora PUP w Kielcach maj¹cy na celu wy³onienie wzorcowych gospodarstw agroturystycznych jako przyk³adów dobrych praktyk dla uczestników programu. 2. Rekrutacja uczestników programu dokonana przez poœredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubu pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego. 3. Przeprowadzenie badañ lekarskich w celu uzyskania ksi¹ eczki sanitarno- -epidemiologicznej. 4. Udzia³ w zajêciach aktywizacyjnych s³u ¹cych przedstawieniu idei projektu, zaplanowanych dzia³añ oraz przeprowadzeniu wstêpnego treningu umiejêtnoœci interpersonalnych. Zajêcia te s³u ¹ wy³onieniu docelowej grupy 20 osób chêtnych do udzia³u w programie i spe³niaj¹cych wszystkie kryteria. II etap 1. Trzydniowe szkolenie zawodowe uczestników programu przeprowadzone w jednym z gospodarstw agroturystycznych wy³onionych w konkursie. W ramach szkolenia przewidziano równie dwutygodniowe praktyki w gospodarstwach agroturystycznych wybranych w drodze konkursu w etapie I. 2. Szkolenie zawodowe w zakresie przestrzegania przepisów BHP w gospodarstwie agroturystycznym (BHP dla pracodawców ze szczególnym naciskiem na bezpieczeñstwo obiektów hotelowych). 14 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

15 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim 3. Szkolenia indywidualne w zakresie wybranych umiejêtnoœci zawodowych: gastronomia, ma³a ksiêgowoœæ, prawo jazdy, decoupage, rêkodzie³o, grafika komputerowa itp., poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi w koniecznych przypadkach. 4. Refundacjê kosztów opieki nad dzieckiem do lat 10 dla kobiet uczestnicz¹cych w programie, bez wzglêdu na ich stan cywilny i sytuacjê rodzinn¹. Jako koszt opieki dopuszczono uznanie zarówno kosztów opieki przedszkolnej, jak i kosztów umów zleceñ zawartych na ca³y okres trwania programu. Kwota refundacji ustalona zosta³a na poziomie nie przekraczaj¹cym 400 z³. W programie zadanie to wystêpuje jako specyficzny element wspieraj¹cy zatrudnienie. III etap 1. Warsztaty grupowe z zakresu pisania wniosków o jednorazowe œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, przeprowadzone w ramach zajêæ aktywizacyjnych w klubie pracy. 2. Przyznanie jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, lub dzia³alnoœci agroturystycznej w wysokoœci przewidzianej w ustawie. 3. Przyznanie dodatkowych œrodków w wysokoœci z³ na jedno nowopowstaj¹ce gospodarstwo agroturystyczne z przeznaczeniem tych œrodków na dzia³ania promocyjne. Dzia³anie zakwalifikowano jako specyficzny element wspieraj¹cy zatrudnienie. Szerszego omówienia wymaga realizacja dwóch dzia³añ przewiduj¹cych szczególny rodzaj wsparcia zastosowany w celu prze³amania barier w podejmowaniu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy osób bezrobotnych. Mowa o refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat dziesiêciu dla ka dej kobiety ponosz¹cej takie koszty oraz dodatkowych œrodkach na promocjê gospodarstw agroturystycznych. Dzia³ania te w³¹czone zosta³y do programu specjalnego jako specyficzne elementy wspieraj¹ce zatrudnienie. Zgodnie z treœci¹ definicji ustawowej specyficzne elementy wspieraj¹ce zatrudnienia to finansowane z unduszu Pracy racjonalne wydatki inne ni us³ugi i instrumenty rynku pracy, niezbêdne do realizacji dzia³añ dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatne do uwarunkowañ lokalnego rynku pracy (art. 2 ust 1 pkt 36a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póÿn. zm.). Jak wynika z cytowanej definicji, zastosowanie dzia³añ innych ni okreœlone w ustawie jest mo liwe, je eli sytuacja na lokalnym rynku pracy tego wymaga, a dotychczas stosowane us³ugi i instrumenty rynku pracy nie przynios³y spo- Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 15

16 Roksana Ciesielska dziewanych efektów. Chodzi tu przede wszystkim o rozpoznanie i zidentyfikowanie grupy bezrobotnych znajduj¹cych siê w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Przy czym elementem ³¹cz¹cym grupê lub cech¹ charakterystyczn¹ bêdzie w³aœnie podobieñstwo sytuacji zawodowej, rodzinnej, yciowej (niekoniecznie musz¹ to byæ osoby wymienione w art. 49 ustawy). Tak¹ grupê pozwala wy³oniæ segmentacja osób bezrobotnych przeprowadzona w oparciu o analizê lokalnego rynku pracy. Cech¹ wspóln¹ wyselekcjonowanej grupy bezrobotnych bêdzie podobna bariera utrudniaj¹ca podejmowanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy. Zidentyfikowanie tej bariery oraz ocena mo liwoœci jej pokonania, a tak e dobór instrumentów nale y do urzêdu pracy. W programie realizowanym w kieleckim PUP, na podstawie przeprowadzonej analizy rynku pracy, okreœlono docelow¹ grupê uczestników. S¹ to osoby zamieszka³e na terenach wiejskich, zarejestrowane jako bezrobotne, dysponuj¹ce domem o du ej powierzchni deklaruj¹ce przyst¹pienie do programu. W za³o eniach przewidziano zarówno udzia³ kobiet i mê czyzn, bez wskazywania preferencji, zgodnie z zasad¹ równoœci szans. Ka dy z uczestników otrzyma takie samo wsparcie w postaci dwóch grupowych szkoleñ zawodowych. Uczestnicy bêd¹ mieli równie mo liwoœæ skorzystania z wybranych szkoleñ indywidualnych, badañ lekarskich oraz mo liwoœci otrzymania jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Dla beneficjentów programu przewidziano tak e dodatkowe œrodki na promocjê gospodarstw agroturystycznych w wysokoœci z³. Ten specyficzny element wspieraj¹cy zatrudnienie, zosta³ zastosowany w stosunku do ca³ej grupy. Uznano bowiem, e wysokoœæ œrodków okreœlona w ustawie nie pokryje wszystkich koniecznych wydatków zwi¹zanych z za³o eniem gospodarstwa agroturystycznego. Barier¹ w podejmowaniu tego typu dzia³alnoœci jest przekonanie osób bezrobotnych o braku mo liwoœci poinformowania potencjalnych klientów o ofercie gospodarstwa oraz brak umiejêtnoœci w tym zakresie. Czêsto niedostateczna wiedza na temat mo liwych œrodków przekazu, reklamy i promocji gospodarstwa agroturystycznego jest przyczyn¹ biernoœci zawodowej, mimo deklarowanych chêci uruchomienia takiej dzia³alnoœci. Uznano zatem, e dodatkowe wsparcie na promocjê gospodarstwa (warunek rozliczenia dotacji zgodnie z przeznaczeniem) zmobilizuje uczestników do poszukiwania ró norodnych form zaprezentowania swojej oferty równie z pomoc¹ doradców zawodowych, a co za tym idzie przekona ich do stworzenia miejsca pracy dla siebie i byæ mo e swoich bliskich. Dog³êbna analiza sytuacji rodzinnej potencjalnych uczestników programu wykaza³a, e w trudniejszej sytuacji zawodowej na terenach wiejskich, zw³aszcza oddalonych od du ych aglomeracji, s¹ kobiety zajmuj¹ce siê prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Brak miejsc w przedszkolach, a przede 16 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

17 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim wszystkim niewystarczaj¹ca liczba takich placówek na terenach wiejskich spowodowa³a, e kobiety wychowuj¹ce dziecko do 7 roku ycia s¹ niejako zmuszone sytuacj¹ do pozostania w domu. Dzieci do 10 roku ycia, w ocenie matek równie nie s¹ wystarczaj¹co samodzielne by pozostaæ w domu bez opieki, a ojciec przebywaj¹cy w pracy, z oczywistych wzglêdów, nie jest w stanie zaopiekowaæ siê dzieckiem pod nieobecnoœæ matki. Sytuacja taka tworzy barierê podejmowania aktywnoœci zawodowej w przypadku matek wychowuj¹cych dzieci samotnie, jak i w zwi¹zkach ma³ eñskich. Wychodz¹c naprzeciw przedmiotowym potrzebom, w programie specjalnym przewidziano dla kobiet opiekuj¹cych siê dzieæmi do lat 10, a jednoczeœnie uczestnicz¹cych w programie, mo liwoœæ refundacji kosztów tej opieki w szerszym zakresie ni przewiduje to ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W celu sprawnej realizacji programu, zarz¹dzeniem dyrektora PUP, powo³any zosta³ zespó³ ds. realizacji programu specjalnego. W sk³adzie zespo³u znalaz³ siê koordynator programu, poœrednik pracy, doradca zawodowy, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach, dwóch specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. aktywizacji, specjalista ds. ewidencji i ksiêgowa. Ka dy z cz³onków zespo³u ma do zrealizowania w programie precyzyjnie okreœlone zadania. Do wspó³pracy w realizacji programu zaproszono przedstawicieli starostwa powiatowego oraz pañstwowej inspekcji pracy. Ich g³ównym zadaniem by³ udzia³ w pracach Kapitu³y Konkursowej, której celem by³o wy³onienie wzorcowych gospodarstw agroturystycznych: jednego, w którym odbêdzie siê trzydniowe szkolenie oraz piêciu, w których zrealizowana zostanie praktyka uczestników programu. Prace Kapitu³y polega³y na ocenie formalnej ofert gospodarstw z³o onych do PUP w Kielcach oraz wybraniu dziesiêciu do kolejnego etapu oceny. Gospodarstwa te zosta³y nastêpnie zwizytowane przez cz³onków Kapitu³y i ocenione. W wyniku oceny wy³oniono zwyciêzców. Wspólne wizyty cz³onków Kapitu³y w terenie by³ okazj¹ do dokonania, pobie nego wprawdzie, przegl¹du sytuacji gospodarczej i spo³ecznej panuj¹cej w regionie kieleckim. Wizyty w gospodarstwach pozwoli³y na ocenê nastrojów spo³ecznych, wys³uchanie problemów mieszkañców, a tym samym wyci¹gniêcie wniosków na przysz³oœæ przy realizacji zadañ samorz¹du powiatu czy inicjatyw partnerskich. Program zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez Powiatow¹ Radê Zatrudnienia oraz zatwierdzony przez Starostê Kieleckiego Zakoñczenie realizacji programu przewidziane jest na koniec 2010 r. Na pierwsze zajêcia informacyjne zorganizowane w Klubie Pracy zg³osi³o siê 36 osób. Zainteresowanie osób bezrobotnych w liczbie niemal dwukrotnie przekraczaj¹cej mo liwoœci realizacyjne programu pokaza³o, e inicjatywa by³a tra- Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 17

18 Roksana Ciesielska fiona i potrzebna na lokalnym rynku pracy. Weryfikacja grupy zosta³a dokonana, przez doradców zawodowych oraz liderów klubu pracy podczas pierwszych zajêæ informacyjnych. Do udzia³u w programie zakwalifikowano zatem osoby zdecydowane, chêtne i gotowe do poddania siê wszystkim wymogom przewidzianym w harmonogramie zadañ. POWIATOWE TARGI PRACY METOD O YWIENIA LOKALNEGO RYNKU GOSPODARCZEGO Powiatowy Urz¹d Pracy w Kielcach swoim dzia³aniem obejmuje obszar powiatu kieleckiego ziemskiego. Jak ju wspominano jest to 19 gmin, w wiêkszoœci rolniczych, ulokowanych w Górach Œwiêtokrzyskich, u ich podnó a, lub na granicy Ponidzia. Du e zak³ady przemys³owe nie s¹ dominuj¹cym elementem gospodarki regionu. Mo na mówiæ o ma³ych i œrednich firmach z przewag¹ tych pierwszych. Kwitnie natomiast mikroprzedsiêbiorczoœæ w zakresie handlu, us³ug i drobnej wytwórczoœci. W³aœciciele takich przedsiêbiorstw, nawet jeœli zatrudniaj¹ kilku pracowników, zwykle s¹ zbyt zajêci, by poœwiêcaæ czas na analizowanie sytuacji na rynku pracy, kontaktowanie siê z urzêdem pracy i zapoznawanie siê z oferowanymi us³ugami, a tym bardziej na przekazywanie szczegó³owych informacji o swoim przedsiêbiorstwie poœrednikowi pracy, który powinien te informacje pozyskiwaæ (zgodnie ze standardami us³ug rynku pracy). Kontakty z przedsiêbiorcami w terenie s¹ o tyle utrudnione, e nie zawsze jest mo liwoœæ podjêcia przez poœrednika kontaktu bezpoœredniego podczas wizyty (odleg³oœæ od Kielc, brak komunikacji PKS czy BUS). Czêsto jest to wiêc kontakt telefoniczny, mailowy lub oferta przes³ana faksem. By prawid³owo reagowaæ na zmiany zachodz¹ce na rynku pracy urz¹d pracy musi mieæ jednak dobre rozeznanie w zakresie tendencji i zjawisk na nim zachodz¹cych. Chc¹c natomiast œwiadczyæ us³ugi rynku pracy w sposób profesjonalny i rzetelny, urz¹d pracy powinien docieraæ z informacj¹ o swoich dzia³aniach do wszystkich pracodawców w powiecie. 18 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

19 1 Aktywne poœrednictwo w du ym powiecie ziemskim Specyfik¹ powiatu kieleckiego jest jego rozleg³oœæ obszarowa 2 247,45 km 2, co sprawia, e w poszczególnych czêœciach regionu powstaj¹ ró norodne przedsiêbiorstwa odpowiadaj¹ce na potrzeby mieszkañców, lub wykorzystuj¹ce lokalne zasoby surowców, jednak nie utrzymuj¹ce intensywnych kontaktów ze stolic¹ województwa bêd¹c¹ jednoczeœnie siedzib¹ urzêdu pracy. Dystrybucja wolnych miejsc zatrudnienia odbywa siê w takich regionach w œrodowisku lokalnym, a czêœæ z tych ofert stanowi propozycjê pracy nielegalnej. Istnieje prawdopodobieñstwo, e pe³na informacja na temat mo liwoœci uzyskania wsparcia z urzêdu pracy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy spowodowa³aby zmniejszenie iloœci ofert pracy na czarno na rzecz ofert pracy np. na stanowiskach subsydiowanych. Zadaniem urzêdu w takiej sytuacji by³o znalezienie mechanizmu upowszechnienia informacji o us³ugach i instrumentach rynku pracy wœród przedsiêbiorców i pracodawców rzadko wspó³pracuj¹cych z publicznymi s³u bami zatrudnienia. Tym mechanizmem okaza³y siê Powiatowe Targi Pracy, organizowane na terenie piêciu oœrodków gminnych w powiecie kieleckim. Wspó³organizatorem targów s¹ samorz¹dowe w³adze lokalne, z którymi PUP zawar³ porozumienia w sprawie organizacji targów. W³aœnie ze strony samorz¹dów gminnych dzia³ania PUP spotka³y siê z pe³nym zrozumieniem i poparciem takiej inicjatywy. Jest to z pewnoœci¹ jedna z niewielu okazji, by zorientowaæ siê w sytuacji gospodarczej poszczególnych gmin, porozmawiaæ o potrzebach przedsiêbiorców, zapoznaæ siê z aktualnymi tendencjami na rynku pracy, zapotrzebowaniem na okreœlone kwalifikacje. Przedsiêbiorcy odpowiedzieli równie du ym zainteresowaniem, które wynika z korzyœci jakie dla siebie widz¹ w takim przedsiêwziêciu. Korzyœci dotycz¹ przede wszystkim kosztów, które s¹ minimalne w przypadku mo liwoœci spotkania siê z wieloma potencjalnymi kandydatami do pracy w jednym miejscu, bez koniecznoœci wyje d ania do stolicy województwa. Mo na te wymieniæ tu inne korzyœci dla pracodawców m.in. promocyjne, bowiem niew¹tpliwie targi pracy stwarzaj¹ mo liwoœci kreowania wizerunku firmy, wp³ywania na sposób postrzegania przedsiêbiorcy przez œrodowisko lokalne. Niebagatelne znaczenie ma te mo liwoœæ zaprezentowania swoich produktów czy us³ug zarówno klientom indywidualnym i innym firmom potencjalnym kontrahentom. Du e znaczenie ma tu równie czas. Przeprowadzenie rekrutacji w ci¹gu jednego dnia jest dla przedsiêbiorców ogromnie wa ne, poniewa pozwala ten czas zaoszczêdziæ. Dla naszych klientów: osób bezrobotnych, poszukuj¹cych pracy, takie spotkanie maj¹ równie ogromne znaczenie, w³aœnie z uwagi na korzyœci czasowe i kosztowe. Otrzymanie kompletu informacji na temat mo liwoœci zatrudnienia na lokalnym rynku pracy pozwala unikn¹æ wyjazdów do siedziby PUP, a tak e Dobre praktyki w poœrednictwie pracy dzia³ania podejmowane i realizowane przez powiatowe urzêdy pracy 19

20 Roksana Ciesielska zorientowaæ siê w mo liwoœciach zatrudnienia w najbli szej okolicy, ewentualnie rozpoznaæ zakres umiejêtnoœci czy kwalifikacji, które musz¹ uzupe³niæ. Jedno ze stoisk targowych jest zawsze przewidziane jako punkt informacyjny Powiatowego Urzêdu Pracy w Kielcach. Obsadê stoiska stanowi¹ poœrednicy pracy i doradcy zawodowi. Ich g³ównym zadaniem jest udzielanie informacji pracodawcom i osobom bezrobotnym na temat us³ug i instrumentów aktywizacji zawodowej œwiadczonych przez urz¹d oraz zasad korzystania z oferowanego wsparcia. Pracownicy urzêdu dysponuj¹ tak e wszystkimi formularzami wymaganymi w procedurze ubiegania siê o wsparcie, tak by ka dy zainteresowany móg³ pobraæ taki druk na miejscu. Natomiast wyjaœnienia udzielane na miejscu przez pracowników pozwalaj¹ rozwiaæ w¹tpliwoœci pojawiaj¹ce siê przy w³aœciwym wype³nianiu dokumentów. Podczas targów prezentowane s¹ równie stoiska instytucji dzia³aj¹cych w obszarze rynku pracy. Œwiêtokrzyska Wojewódzka Komenda OHP prezentuje formy aktywizacji zawodowej skierowane do osób do 25 roku ycia, na stoisku Wojewódzkiego Urzêdu Pracy mo na zapoznaæ siê z informacjami na temat miêdzynarodowego poœrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES. Zak³ad Doskonalenia Zawodowego jako instytucja szkoleniowa przedstawia swoj¹ ofertê szkoleniow¹ realizowan¹ w ramach PO KL, zaœ Powiatowy Oœrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych prezentuje ofertê wsparcia do pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne oraz ofertê skierowan¹ wprost do osób posiadaj¹cych orzeczenie o niepe³nosprawnoœci. Miejski Urz¹d Pracy w Kielcach dla osób zainteresowanych, które mog¹ doje d aæ do Kielc, prezentuje oferty pracy z terenu miasta. W przysz³oœci rozwa amy mo liwoœæ uruchomienie wspólnego punktu informacyjnego urzêdu gminy, urzêdu skarbowego, ZUS- u i KRUS-u, w którym by³yby udzielane kompleksowe informacje na temat podejmowania i prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej oraz zasad ubezpieczania i rozliczania firmy, pracowników itp. Organizacjê targów pracy, by przebiega³y sprawnie i przynios³y oczekiwany efekt, rozpoczynamy w okresie co najmniej dwóch miesiêcy przed planowanym terminem imprezy. Wybieraj¹c miejsce imprezy decyzjê podejmujemy wspólnie z wójtem lub burmistrzem gminy, w której bêdzie organizowana. Jest to zwykle dom kultury, szko³a lub œwietlica œrodowiskowa, mo e byæ remiza stra acka. Przy wyborze miejsca znaczenie kierujemy siê przede wszystkim koniecznoœci¹ zapewnienia odpowiedniej przestrzeni, na której bêd¹ zlokalizowane stoiska wystawiennicze pracodawców oraz swobodnego poruszania siê przez osoby odwiedzaj¹ce. G³ównym zadaniem naszego Urzêdu jest zaproszenie do udzia³u odpowiedniej liczby pracodawców prezentuj¹cych oferty pracy. Nie jest to zadanie ³atwe i nie wystarczy zamieszczenie og³oszenia o targach na stronie internetowej 20 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Rynku Pracy

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy

Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy MA GORZATA UCHWAT Powiatowy Urz¹d Pracy w Tarnowie Instrumenty aktywizacji zawodowej na lokalnym rynku pracy Zadania pañstwa w zakresie promocji zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram Porad Zawodowych Grupowych znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl (dokumenty do pobrania dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

I. Ogólne ZASADY. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

Komisja rekrutacyjna i jej zadania ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 W KRAKOWIE REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO: 4-LETNIEGO TECHNIKUM GASTRONOMICZNEGO NR 11 (na podbudowie gimnazjum): w zawodach: -technik żywienia i usług

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w I kwartale, organizowanych przez Ośrodki Szkolenia Zawodowego, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyska.ohp.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ochotnicze Hufce Pracy. Kielce: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: posadzkarz - glazurnik, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie, w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w ramach projektu Firma z energią Numer ogłoszenia: 70193-2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Informacje ogólne:

Szanowni Państwo. Informacje ogólne: Szanowni Państwo Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie odbywała się w dniach od 16 marca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

PO KL.06.01.02-06-011-09-00

PO KL.06.01.02-06-011-09-00 Lublin: Organizacja studiów wyŝszych oraz studiów podyplomowych dla 18 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach projektu Wiedza fundamentem jakości nr umowy: PO KL.06.01.02-06-011-09-00

Bardziej szczegółowo