INFORMACYJNY GMINY. Wielkanoc. w numerze:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACYJNY GMINY. Wielkanoc. w numerze:"

Transkrypt

1 Kwiecień 2009 Nr 2/2009 (52) Egzemplarz bezpłatny ISSN str. 2 str. 5 w numerze: DZIEŃ EUROPEJSKI w Boronowie - spotaknie z prof. Jerzym Buzkiem Zaproszenie na festyn Boronowska Majówka pod Dębem - organizator: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej INFORMACJA dla osób pobierających świadczenia rodzinne Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywanie trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość str. 6 POD EGIDĄ GOK Przewodniczący Rady Gminy /- Roman Czornik Wójt Gminy /- mgr Rufin Majchrzyk str. 6 str. 7 KALENDARZ IMPREZ 2009 Największe sukcesy uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Obrady Komitetu do spraw Organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum I ZNOWU SUKCES Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w rodzinnym gronie życzy Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej str. 8 str. 9 BRAWO SZACHIŚCI!!! SIATKARZE NAJLEPSI W POWIECIE!!! Z działalności Stowarzyszenia dla Boronowa

2 INFORMAC JE Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej ZAPRASZA wszystkich mieszkańców Boronowa i okolic na FESTYN Boronowska Majówka pod Dębem w dniu od godz.16 na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Poznańskiej 2 Zebranych mieszkańców i gości będzie bawił zespół Wesoły Masorz znany z programów TV Silesia i Radia Piekary. Szczegółowe informacje o festynie będą na plakatach ogłoszeniowych. Serdecznie zaprasza Zarząd SMZB

3 Kwiecień 2009 Z prac Rady Gminy INFORMAC JE W ostatnim czasie odbyła się jedna sesja Rady Gminy w Boronowie 10 marca br. Podczas tej sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały: Zmiana budżetu gminy Boronów na 2009 rok; Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu działalności instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boronów; Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 poprzez likwidację Prosektorium z siedzibą w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48; Ustanowienie pomnika przyrody. Szczegółowe informacje na temat uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy można znaleźć na nowej stronie internetowej bip.net.pl Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolnych oraz rent strukturalnych i socjalnych od dnia r. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno - rentowego 1. emerytura i renta podstawowa 2. renta strukturalna 3. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek z tajnego nauczania 4. świadczenie pieniężne (daw. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, świadczenie za pracę przymusową, nie więcej niż 5. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 6. dodatek kompensacyjny 7. dodatek dla sieroty zupełnej 8. ryczałt energetyczny 9. dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat 10. zasiłek pogrzebowy 11. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno rentowego 30% 70% 130% Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że z dniem 1 marca 2009 r. świadczenia emerytalno rentowe przyznane do dnia 28 lutego 2009 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami) i wynoszącym 106,1%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej i rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2009 r. wzrosła o 6,1% i wynosi 675 zł 10 gr miesięcznie (brutto). Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 12 ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2009 r. zostaną zwaloryzowane wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne oraz renty strukturalne wypłacane na dzień r. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 675 zł 10 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Natomiast renty strukturalne waloryzuje się mnożąc kwotę emerytury podstawowej obowiązującej od 1 marca 2009 r., tj. 675 zł 10 gr przez 1,5. Od 1 marca 2009 r. wysokość renty socjalnej wynosi 567 zł 08 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2009 r. nie może przekroczyć kwoty zł 20 gr. Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia zdrowotne. Poniżej podajemy obowiązujące od dnia 1 marca 2009 r. wysokości świadczeń i dodatków do nich. na dzień zł 10 gr zł 65 gr 173 zł 10 gr 173 zł 10 gr 259 zł 65 gr 25 zł 97 gr 325 zł 36 gr 131 zł 41 gr zł 26 gr zł 10 gr 929 zł 00 gr zł 60 gr zł 60 gr Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z r. Nr 195, poz. 1198). Znowelizowana ustawa wskazuje terminy, w jakich jesteśmy zobowiązani wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego oraz przyczyny jego unieważnienia. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1. Zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym termin 14 dni, 2. Uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby niezwłocznie, 3. Upływu terminu ważności dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu. Dowód osobisty podlega unieważnieniu: 1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, 3. Z dniem zgonu jego posiadacza, 4. Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1 i 6, 5. Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w tym zmiana adresu, nazwiska w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, 6. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w pkt. 5 wynosi 4 miesiące.

4 B U D Ż E T na 2009 rok W dniu 29 grudnia 2008 roku na XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy, jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2009 rok. Najważniejsze elementy uchwały budżetowej przedstawiają się następująco: Dochody: zł w tym: -dotacje zł -subwencje zł -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł -dochody własne zł Wydatki zł z czego: - wydatki bieżące zł w tym: -Rolnictwo i łowiectwo zł -Transport i łączność zł -Gospodarka mieszkaniowa zł -Działalność usługowa zł -Administracja publiczna zł -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 548 zł -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł -Wydatki związane z poborem podatków zł -Obsługa długu publicznego zł -Rezerwa zł w tym : ogólna zł celowa na zarządzanie kryzysowe zł -Oświata i wychowanie zł -Ochrona zdrowia zł -Pomoc społeczna zł -Edukacyjna opieka wychowawcza zł -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł - Kultura fizyczna i sport zł - wydatki inwestycyjne zł 1. Budowa kanalizacji w sołectwie Zumpy zł 2.Budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra zł 3. Budowa e- Urzędu zł 4. Prace adaptacyjno- modernizacyjne w Szkole Podstawowej zł 5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie zł Zumpy 6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w rejonie zł Cielca 7. Przebudowa mostu na rzeką Liswartą w Boronowie w ciągu zł ul. Nadrzecznej 8. Budowa ul. Lompy wraz z odwodnieniem ul. Lompy i ul zł Dworcowej prace projektowe 9.Budowa kanalizacji ul. Młyńska prace projektowe zł 10. Budowa kanalizacji w sołectwach Grojec Hucisko zł Uchwalono również: przychody w wysokości zł rozchody w wysokości zł M.C INFORMAC JE Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uprzejmie informuje, iż w okresie składania zeznań podatkowych za 2008 rok, kasa Urzędu czynna będzie w godzinach: miesiąc kwiecień codziennie od 7.00 do KOMUNIKAT Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu W celu zapewnienia podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych możliwości terminowego złożenia zeznań podatkowych za rok 2008 w miesiącu kwiecień 2009 Rozpoczęła się druga edycja projektu systemowego Optymistyczne jutro aktywizacja środowisk wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Ośrodek Pomocy Społecznej opracował i wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu do Marszałka Województwa na kwotę w wysokości ,00 zł. W miesiącu styczniu br. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu na podstawie danych z PUP w Lublińcu oraz wywiadów środowiskowych z GOPS w Boronowie. W wyniku rekrutacji wyłoniono 12 osób, które zdecydowały się na dokonanie zmian w swoim życiu i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Osoby te wypełniły ankiety, czym zadeklarowały swoje uczestnictwo w projekcie. Dla uczestników projektu przewidziano następujące kursy: sprzedawca z elementami Termin!!! Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Termin do złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w 2008 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 upływa z dniem: r. prowadzone będą dodatkowe punkty obsługi podatnika w następującej lokalizacji: Urząd Gminy w Kochanowicach ul. Nowa 1A pok. nr r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.30, Urząd Gminy w Boronowie ul. Dolna 2 sala narad r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.30, Urząd Gminy w Herbach ul. Lubliniecka 33 pok. nr r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do Zapraszamy!! UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY OPTYMISTYCZNE JUTRO AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W GMINIE bukieciarstwa i florystyki, kasa fiskalna, poradnictwo zawodowe, autoprezentacja, pierwsza pomoc przedmedyczna. Zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej. W ramach programu przewiduje się wsparcie dochodowe, zapewnienie dojazdu na szkolenia oraz wyjazdy w ramach aktywizacji społecznej i zdrowotnej. Obecnie GOPS prowadzi analizę ofert firm szkolących, spośród których zostanie wyłoniona instytucja szkoleniowa dla realizacji naszego projektu. W miesiącu marcu br. GOPS podpisał porozumienie z PUP w Lublińcu dotyczące ustalenia zasad współpracy i procedury wymiany informacji o klientach OPS i PUP będących jednocześnie uczestnikami projektu systemowego. Realizacja projektu zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Kierownik GOPS w Boronowie

5 Kwiecień 2009 INFORMAC JA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne o następujących zmianach: 1. Okres zasiłkowy trwający od września 2008r do sierpnia 2009r. przedłuża się do 31 października 2009r. Oznacza to, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne otrzymają z urzędu decyzje o przedłużeniu okresu zasiłkowego na m-c wrzesień i październik 2009r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od listopada 2009r do października 2010 r. można będzie składać w GOPS od września 2009r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego za 2008r. 2. Osoby, które od r. będą występować do GOPS z wnioskiem o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ oraz z wnioskiem o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przedkładają do wniosku zaświadczenie lekarskie o pozostawianiu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Kierownik GOPS w Boronowie INFORMAC JE K O M U N I K A T Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Drodzy Rolnicy, 16 marca rozpoczął się termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2009 roku. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski do 15 maja 2009 roku. Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w Biurze Powiatowym bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej W związku z powyższym zachęcam do jak najszybszego składania wniosków o płatności bezpośrednie w Biurach Powiatowych. Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli bowiem uniknąć kłopotów i nieporozumień w czasie przyjmowania przez pracowników Agencji, a w konsekwencji pozwoli na terminowe wypłaty. Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie Po d z i ę k o w a n i e dla mieszkańców Wójt Gminy Boronów oraz Kierownik GOPS dziękują wszystkim mieszkańcom Gminy i ludziom dobrej woli za okazaną pomoc rodzinie, która w miesiącu styczniu br. straciła w pożarze dorobek swojego życia. Dobroczyńcy okazali serce pomagając rodzinie wszechstronnie. Dziękujemy za każdy gest życzliwości z Waszej strony, za bezinteresowną pomoc rzeczową, finansową i usługową. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Krystyny Sikora z rodziną, która udzieliła poszkodowanym schronienia, wynajmując swój dom na czas odbudowy spalonego dobytku. Wójt Gminy Rufin Majchrzyk Z A P R O S Z E N I E Wójta Gminy Zapraszam wszystkich mieszkańców na wiosenne spotkanie, które odbędzie się dnia 28 kwietnia br. o godz w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie. Na spotkaniu zostanie omówiona likwidacja niskiej emisji oraz sprawy bieżące. O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy Boronów informuje, że od dnia r. do dnia r. będzie przeprowadzony kapitalny remont mostu na ul. Nadrzecznej w Boronowie. Na czas remontu zostanie zamknięta ul. Nadrzeczna, a objazdy odbywać się będą zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Za nieudogodnienia przepraszamy. W Y W Ó Z Ś M I E C I II kwartał 2009 r. Firma KOMBUD Woźniki s o ł e c t w o u l i c a s o ł e c t w o/ u l i c a Grojec Hucisko 3 Maja Wiśniowa Ks. Adamka Ligonia Smołki Wojska Polskiego Nadrzeczna Nowa Niwska Krótka Polna Poprzeczna Smolna Dworcowa Ogrodowa Koszęcińska Lompy Szkolna Wolności Mostowa Młyńska Urząd Gminy Dębowa Góra Zumpy Sportowa Dolna Reymonta Wyspiańskiego Słowackiego Sienkiewicza Częstochowska Leśna Poznańska Grabińska Powstańców Śl. Boczna Tylna Zielona Doły Zespół Placówek Oświatowych Urząd Pocztowy Ochotnicza Straż Pożarna Cmentarz

6 KONCERT PIEŚNI PASYJNYCH Okres Wielkiego Postu to czas zadumy, wyciszenia i przeżywania Męki Pańskiej. W ten niezwykły czas, specyficzny tylko dla chrześcijan, 22 marca w naszym Parafialnym Kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu chóru mieszanego Niezdareczka, który pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Tąpkowicach pod kierunkiem Pani Ilony Bartoszek. Składam serdeczne podziękowanie Księdzu Proboszczowi Wernerowi Olejnikowi za pomoc w organizacji tego koncertu, a wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w tym koncercie. MAMY LAUREATA Krystian Hanulok został laureatem I miejsca eliminacji powiatowych XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublińcu i reprezentował nasz powiat w eliminacjach w Częstochowie. Krystianowi serdecznie gratuluję sukcesu. KU LT U R A POD EGIDĄ GOK z a p r o s z e n i a ZACZYTANY ŚLĄSK Od 4 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury można zwiedzać wystawę pod nazwą ZACZYTANY ŚLĄSK. Na wystawie prezentowane są zdjęcia autorstwa czołowych śląskich fotografików: Arkadiusza Ławrywiańca, Arkadiusza Goli, Tomasza Jodłowskiego, którzy swoimi obiektywami uchwycili czytających mieszkańców Śląska. Kilkadziesiąt fotografii prezentuje zaczytane sylwetki znanych (m.in. Magdalenę Piekorz, Jana Malickiego, Marka SPOTKANIE Z PISARZEM PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE! 27 i 28 maja 2009 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędą się eliminacje do XXIII Regionalnego Minifestiwalu Plurę, Andrzeja Koniakowskiego) i zupełnie anonimowych amatorów książek i czytania. Wystawa ZACZYTANY ŚLĄSK, która powstała z inicjatywy Biblioteki Śląskiej promuje literaturę i czytelnictwo wśród mieszkańców naszego regionu. Ekspozycja prezentowana jest od początku roku 2008 w bibliotekach publicznych województwa śląskiego, m.in. w Ujsołach, Cieszynie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Kaletach i Piekarach Śląskich. Naszą wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia. Zapraszamy! 11 maja o godzinie 13.oo w naszej szkole odbędzie się spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Marcinem Pałaszem. Marcin Pałasz jest autorem ponad 15 słuchowisk radiowych, oraz wielu książek przygodowych przeznaczonych dla młodego czytelnika. Specjalnie na to spotkanie nasza biblioteka zakupiła książki tego autora. Zapraszamy uczniów klas 4, 5 i 6 do zapoznania się z jego twórczością. Autor na stałe mieszka we Wrocławiu. Organizatorem tego spotkania jest nasza biblioteka. Serdecznie zapraszam młodzież do udziału w tym spotkaniu. Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków- Boronów 2009.Wszystkie chętne śpiewające maluchy serdecznie zapraszam. Koncert Galowy Minifestiwalu odbędzie się 31 maja w plenerze, podczas festynu szkolnego. Regulamin i karta zgłoszenia dostępna w GOK i na stronie internetowej Gminy Boronów. B. Leśniowska K AL E N DAR Z I M P R E Z G M I N Y B O R O N Ó W TERMIN*: NAZWA IMPREZY: ORGANIZATORZY: 2 MAJ Boronowska Majówka pod Dębem (scena plenerowa) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej 23 MAJ 5-lecie TKKF festyn sportowo-rekreacyjny (scena plenerowa) TKKF 31 MAJ Festyn Szkolny (scena plenerowa) ZPO, GOK 31 MAJ XXIII Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków koncert galowy laureatów (scena plenerowa) GOK, ROK w Częstochowie 21 CZERWIEC Dzień Boronowa (scena plenerowa) GOK, Urząd Gminy w Boronowie 26 LIPIEC Boronowski Plaster Miodu (scena plenerowa) Stowarzyszenie dla Boronowa 8-9 SIERPIEŃ Festyn letni (scena plenerowa) GOK 30 SIERPIEŃ Dożynki Gminy Boronów (scena plenerowa) GOK, Urząd Gminy w Boronowie, sołectwo Grojec 12 WRZESIEŃ Jubileuszowe obchody 50-lecia szkoły ZPO, GOK 29 LISTOPAD XXII Międzywojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów INTERPRETACJE (sala GOK) 6 GRUDZIEŃ Mikołaj na sportowo (sala GOK, hala sportowa ZPO) GOK, ZPO, TKKF BORONOVIA GOK 31 GRUDZIEŃ/1 STYCZEŃ Sylwester w plenerze (scena plenerowa) GOK *daty imprez mogą ulec zmianie

7 Kwiecień 2009 S Z KO Ł A Największe sukcesy uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie Od lat uczniowie ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w wielu znaczących konkursach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Bieżący rok szkolny również obfitował w wiele uczniowskich sukcesów promujących naszą szkołę i przynoszących dużą satysfakcję młodzieży i nauczycielom. Szczególne gratulacje należą się Annie Brol zdobywczyni II miejsca w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym dla Gimnazjalistów organizowanym w Lublińcu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Dużym sukcesem zakończył się także udział reprezentacji naszego gimnazjum w Konkursie Trzech Gmin, w którym drużyny z sześciu szkół rywalizują o tytuł najlepszego znawcy języka angielskiego i niemieckiego. Michał Bełkot, Monika Brdąkała, Anna Brol i Łukasz Kamiński zajęli II miejsce w kategorii język angielski (Łukasz Kamiński zajął również II miejsce w rywalizacji indywidualnej), a Karol Brol, Patrick Cierpka, Karol Nancka i Marta Wochnik wywalczyli III lokatę w zakresie języka niemieckiego. Znajomości języka niemieckiego można pogratulować także Karolowi Kożuchowi, który dotarł do etapu wojewódzkiego konkursu Der, die, das Kenner organizowanego przez wydawnictwo PWN. Znaczące sukcesy odnieśli także nasi młodzi recytatorzy. Krystian Hanulok otrzymał nominację do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez ROK w Częstochowie, a Adam Pietrowski zajął II miejsce w Konkursie Recytatorskim im. ks. Szymika w Kochanowicach. Sukcesem ostatnich tygodni jest II miejsce Soni Jaksik w konkursie literackim organizowanym w ramach IV Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Lublinieckiego. Sonia jest autorką reportażu Prawa ucznia a rzeczywistość szkolna. Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy! Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szkoła Podstawowa Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie przyjęła zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej do udziału w projekcie PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIAD- CZENIA DROGĄ DO WIEDZY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, a także kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Udział w projekcie pozwoli wyposażyć uczniów klasy pierwszej w zestaw pomocy dydaktycznych o wartości ponad zł niezbędnych do przeprowadzenia nowatorskich zajęć. Projekt przewiduje także odpowiednie przeszkolenie nauczycieli. Planuje się objęcie programem także dwa kolejne roczniki pierwszoklasistów. Obrady Komitetu do spraw Organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum Spotkanie inauguracyjne Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum odbyło się w dniu 28 lutego b.r. Obradom przewodniczyła Dyrektor ZPO im. Unii Europejskiej mgr Jadwiga Stroniewska. W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Boronów mgr Rufin Majchrzyk, Przewodniczący Rady Gminy Roman Czornik, wieloletnia Dyrektor Szkoły mgr Marianna Janik, przyjaciel i współpracownik szkoły - historyk mgr Damian Gołąbek, główny sponsor uroczystości prezes firmy ME- GASET Andrzej Rymarczyk oraz przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców. Celem spotkania było ustalenie terminu i programu obchodów jubileuszu placówki oświatowej działającej na terenie naszej gminy oraz ukonstytuowanie się zespołów odpowiedzialnych za poszczególne działania. Zarząd Komitetu zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Boronów o wypożyczenie fotografii i innych materiałów związanych z działalnością szkoły począwszy od roku Uświetnią one wystawę towarzyszącą obchodom w dniu 16 września 2009 (sobota), dając jednocześnie doskonałą podstawę do wspomnień dla wielu pokoleń uczniów wychowanych w naszej szkole. Materiały można składać w sekretariacie ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie. WOJEWÓDZKI KONKURS ZIMOWA PRZYGODA 2009 I ZNOWU SUKCES W bieżącym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych po raz kolejny przystąpił do wojewódzkiego konkursu Zimowa Przygoda organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było: zaktywizowanie środowisk lokalnych do zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego wypoczynku, kształtowanie wśród uczestników wypoczynku poczucia piękna rodzinnej miejscowości i jej okolic. Komisja oceniająca uwzględniając hasło programu wypoczynku i jego atrakcyjność, nowatorstwo pomysłów, aktywność uczestników, liczbę uczestników zajęć oraz pomysłowość dokumentacji przyznała trzy równorzędne wyróżnienia. Wśród nagrodzonych placówek obok Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudzicy i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasienicy znalazła się nasza szkoła Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 27 marca 2009 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

8 S Z KO Ł A Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie Urząd Gminy Boronów Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF W sobotę 28 lutego 2009r. w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się XII Turniej Szachowy im. Zenona Janika o Mistrzostwo Gminy Boronów. W zawodach uczestniczyło 31 miłośników królewskiej gry w pięciu kategoriach wiekowych. Wśród seniorów I miejsce wywalczył - kontynuator pasji szachowej po p. Janiku -nauczyciel ZPO Aleksander Malcher. II miejsce zdobył najstarszy uczestnik zawodów Jan Zając. III pozycję wywalczył główny sponsor imprezy prezes firmy Megaset Andrzej Rymarczyk. Na VI miejscu zawody ukończył wójt gminy Rufin Majchrzyk. Najlepszym młodzieżowcem okazał się Mateusz Duda. Ciekawą i zaciętą rywalizację stoczyli gimnazjaliści. Wśród dziewcząt o miejscach na podium decydowała dogrywka. Zwyciężyła Julia Kubieniec, a kolejne miejsca wywalczyły Daria Matuszczyk, Ola Brzęczek i Faustyna Ledwoń. Klasyfikację gimnazjalną wśród chłopców wygrał Damian Wojtkowiak przed Michałem Bełkotem i Patrykiem Brikmanem. Dwaj pierwsi oprócz zmagań na szachownicy grali w reprezentacji boronowskiej parafii na odbywającym się w hali sportowej szkoły równocześnie ministranckim turnieju piłkarskim. W kategorii szkoły podstawowej w klasach 4-6 wygrali - siostra Julii - Paulina Kubieniec i Adrian Myrcik. W najliczniej obsadzonej kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej - klasą dla siebie był Daniel Brzęczek, wygrywając wszystkie pojedynki. II lokatę wywalczył Krzysiu Piłot, a III miejsce kolejny przedstawiciel rodziny Kubieńców- Maciek. IV miejsce przypadło najmłodszemu szachiście zawodów - 5 letniemu Mateuszowi Tomalce. Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody - najlepsi puchary, medale, a także nagrody książkowe, kubki, podstawki pod telefon komórkowy, czapeczki, czy długopisy z logo firmy Megaset. Zawodników dekorowali p. Marianna Janik, dyrektor szkoły ZPO - Jadwiga Stroniewska, wójt gminy Boronów - Rufin Majchrzyk, główny sponsor - prezes Megasetu - Andrzej Rymarczyk oraz prezes TKKF Boronovia - Jihad Rezek. Zawodnicy zostali posileni pysznym bigosem oraz napojami i pączkami. Uczestnicy zawodów chętnie rozmawiali o posunięciach i roszadach na szachownicy i umawiali się na kolejne zawody szachowe za rok. Opracował: Jarosław Sobol XII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów im. Zenona Janika - Boronów- 28 luty 2009 KLASYFIKACJA KOŃCOWA: SENIORZY i MŁODZIEŻOWCY 1. MALCHER Aleksander 6,5 2. ZAJĄC Jan 5 3. DUDA Mateusz (Konopiska) 4,5 4. RYMARCZYK Andrzej 4 5. SWATEK Marcin 3 6. WOJTKOWIAK Marek 2,5 7. MAJCHRZYK Rufin 2 8. BUCHCIK Józef 0,5 GIMNAZJUM - dziewczęta 1. KUBIENIEC Julia 3 2. MARUSZCZYK Daria 3 3. BRZĘCZEK Ola 3 4. LEDWOŃ Faustyna 0 GIMNAZJUM - chłopcy 1. WOJTKOWIAK Damian 6 2. BEŁKOT Michał 5 3. BRIKMAN Patryk (Chorzów) 1 SZKOŁA PODSTAWOWA - dziewczęta klasy KUBIENIEC Paulina 3 2. BARWICKA Judyta 2 SZKOŁA PODSTAWOWA - chłopcy kl MYRCIK Adrian 3 2. SZAFRAŃSKI Bartosz 2 3. SMOL Mateusz 0 SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy 1-3 i młodsi 1. BRZĘCZEK Daniel 8 2. PIŁOT Krzysztof 7 3. KUBIENIEC Maciej 6 4. TOMALKA Mateusz (5 lat) 4 5. WRÓBEL Mateusz 3,5 6. HANULOK Szymon 2,5 6. SMOLARZ Fryderyk 2,5 7. TOMALKA Patrycja 2 8. JAGUŚ Szymon 0,5 BRAWO SZACHIŚCI!!! I MIEJSCE W POWIECIE!!! I MIEJSCE W REGIONIE!!! Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie był gospodarzem Mistrzostw Powiatu Lublinieckiego Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych. Impreza odbyła się 6 marca 2009r. Nasi szkolni szachiści wygrali wszystkie kategorie wiekowe. W kategorii szkół podstawowych dziewczęta w składzie: Judyta Barwicka i Paulina Kubieniec pokonały ekipy z Koszęcina i Lublińca. Chłopcy: Karmoliński Robert i Daniel Brzęczek również wygrali swoją kategorie wiekową. Gimnazjaliści Julia Kubieniec, Faustyna Ledwoń, Michał Bełkot i Damian Wojtkowiak nie dali szans innym szkołom gimnazjalnym z naszego powiatu i zdobyli Mistrzowski Tytuł. Nasi szachiści wywalczyli awans do zawodów regionalnych. W zawodach regionu tarnogórsko lublinieckiego odbywających się w Radzionkowie ( r.) drużyna dziewcząt w składzie Julia Kubieniec i Ola Brzęczek wygrała turniej i zdobyła awans do Mistrzostw Województwa Śląskiego. Nasi chłopcy (Michał Bełkot i Damian Wojtkowiak) wywalczyła III miejsce. Brawa należą się opiekunowi szkolnych szachistów nauczycielowi ZPO - Aleksandrowi Malcherowi. Tak trzymać!!! Opracował :Jarosław Sobol SIATKARZE NAJLEPSI W POWIECIE!!! Drużyna siatkarzy reprezentujących szkołę podstawową w Boronowie zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego w Mini - Siatkówce. Turniej był bardzo wyrównany wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 2-1. Po wygraniu turnieju eliminacyjnego nasi siatkarze pod kierunkiem trenera Wojciecha Żyłki pokonała ekipy z Ciasnej i Psar i awansowali do turnieju regionalnego. Drużynę naszej szkoły tworzyli: Przemek Bralich, Mateusz Gibas, Marek Brdąkała, Dawid Kaszuba, Weber Sławek, Kamil Fredyk, Adrian Myrcik, Paweł Wocławek, Dominik Masoń. Brawo i powodzenia w kolejnym turnieju. Drużynie dziewcząt kierowanej przez Anitę Strózik nie udało się awansować do turnieju finałowego. Zajęły II miejsce w eliminacjach pokonując 2-0 Koszęcin i przegrały 2-1 z Lisowem. Opracował :Jarosław Sobol

9 Kwiecień 2009 KU LT U R A 9 Z działalności Stowarzyszenia dla Boronowa Szymon recytuje wiersz Weronika i Adam jako konferansjerzy wieczoru Z galerii 8 marca - wieczór przy świecach... Teatrzyk Zielona Gęś Mistrz gitary klasycznej Artyści tegorocznego wieczoru przy świecach Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją, budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego życzą Zarząd i członkowie Stowarzyszenia dla Boronowa KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Pieninach - Kacwin koło Niedzicy od 3 do 9 sierpnia 2009 r. cena: 500 zł obejmuje: transport autokarem; noclegi + 4 posiłki dziennie; pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami typu studio (wc, umywalki i kabiny natryskowe); bogaty program rekreacyjny (wycieczki w góry, ognisko, dyskoteki itp.) ubezpieczenie; obsługę wykwalifikowanej kadry. Zgłoszenia do końca kwietnia przyjmuje p. Maria Ślęzok tel ,

10 10 FOTO - g a l e r i a Sonia Jaksik - laureatka II miejsca w konkursie literackim w ramach IV Forum Samorządów Uczniowskich Zwycięzcy XII Turnieju Szachowego im. Zenona Janika Dyplom laureatki konkursu literackiego Wójt Gminy oraz Przezes MEGASET-u podczas XII Turnieju Szachowego XII Turniej Szachowy im. Zenona Janika Koncert Pieśni Wielkopostnych chóru Niezdareczka z Tąpkowic Zwycięzcy I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego w Mini - Siatkówce Wydawca: Urząd Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2, tel , , , Redaktor naczelny: Stanisław Wieczorek. Druk i skład: Drukarnia SIL-VEG-DRUK, Lubliniec, tel , Nakład: 1000 egz.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

SPRAWOZDANIE. uchwalić raczy załączony projekt ustawy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1384 SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje:

umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 2. Pomoc materialna przysługuje: Informacja dotycząca przysługującej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Dobra pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Terminy Oddziały Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego WRZESIEŃ 2017 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ GMINNY KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ 2017 STYCZEŃ 17.01.2017 IV Koźmińska Gala Sportu 25.01.2016r. Rocznica Wyzwolenia Koźmina 29.01.2017r. ZIMOWA SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW MiG KOŹMIN WLKP. LUTY LIGA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo