INFORMACYJNY GMINY. Wielkanoc. w numerze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACYJNY GMINY. Wielkanoc. w numerze:"

Transkrypt

1 Kwiecień 2009 Nr 2/2009 (52) Egzemplarz bezpłatny ISSN str. 2 str. 5 w numerze: DZIEŃ EUROPEJSKI w Boronowie - spotaknie z prof. Jerzym Buzkiem Zaproszenie na festyn Boronowska Majówka pod Dębem - organizator: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej INFORMACJA dla osób pobierających świadczenia rodzinne Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odrodzenia się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywanie trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość str. 6 POD EGIDĄ GOK Przewodniczący Rady Gminy /- Roman Czornik Wójt Gminy /- mgr Rufin Majchrzyk str. 6 str. 7 KALENDARZ IMPREZ 2009 Największe sukcesy uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Obrady Komitetu do spraw Organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum I ZNOWU SUKCES Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w rodzinnym gronie życzy Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej str. 8 str. 9 BRAWO SZACHIŚCI!!! SIATKARZE NAJLEPSI W POWIECIE!!! Z działalności Stowarzyszenia dla Boronowa

2 INFORMAC JE Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej ZAPRASZA wszystkich mieszkańców Boronowa i okolic na FESTYN Boronowska Majówka pod Dębem w dniu od godz.16 na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Poznańskiej 2 Zebranych mieszkańców i gości będzie bawił zespół Wesoły Masorz znany z programów TV Silesia i Radia Piekary. Szczegółowe informacje o festynie będą na plakatach ogłoszeniowych. Serdecznie zaprasza Zarząd SMZB

3 Kwiecień 2009 Z prac Rady Gminy INFORMAC JE W ostatnim czasie odbyła się jedna sesja Rady Gminy w Boronowie 10 marca br. Podczas tej sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały: Zmiana budżetu gminy Boronów na 2009 rok; Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu działalności instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Boronowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Boronów; Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublińcu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 poprzez likwidację Prosektorium z siedzibą w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 48; Ustanowienie pomnika przyrody. Szczegółowe informacje na temat uchwał oraz protokołów z sesji Rady Gminy można znaleźć na nowej stronie internetowej bip.net.pl Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolnych oraz rent strukturalnych i socjalnych od dnia r. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno - rentowego 1. emerytura i renta podstawowa 2. renta strukturalna 3. dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek z tajnego nauczania 4. świadczenie pieniężne (daw. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, świadczenie za pracę przymusową, nie więcej niż 5. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 6. dodatek kompensacyjny 7. dodatek dla sieroty zupełnej 8. ryczałt energetyczny 9. dodatek dla osoby, która ukończyła 100 lat 10. zasiłek pogrzebowy 11. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno rentowego 30% 70% 130% Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie informuje, że z dniem 1 marca 2009 r. świadczenia emerytalno rentowe przyznane do dnia 28 lutego 2009 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami) i wynoszącym 106,1%. Kwota najniższej emerytury pracowniczej i rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2009 r. wzrosła o 6,1% i wynosi 675 zł 10 gr miesięcznie (brutto). Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 12 ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie, w związku z art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, od dnia 1 marca 2009 r. zostaną zwaloryzowane wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne oraz renty strukturalne wypłacane na dzień r. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 675 zł 10 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Natomiast renty strukturalne waloryzuje się mnożąc kwotę emerytury podstawowej obowiązującej od 1 marca 2009 r., tj. 675 zł 10 gr przez 1,5. Od 1 marca 2009 r. wysokość renty socjalnej wynosi 567 zł 08 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2009 r. nie może przekroczyć kwoty zł 20 gr. Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia zdrowotne. Poniżej podajemy obowiązujące od dnia 1 marca 2009 r. wysokości świadczeń i dodatków do nich. na dzień zł 10 gr zł 65 gr 173 zł 10 gr 173 zł 10 gr 259 zł 65 gr 25 zł 97 gr 325 zł 36 gr 131 zł 41 gr zł 26 gr zł 10 gr 929 zł 00 gr zł 60 gr zł 60 gr Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z r. Nr 195, poz. 1198). Znowelizowana ustawa wskazuje terminy, w jakich jesteśmy zobowiązani wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego oraz przyczyny jego unieważnienia. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie: 1. Zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym termin 14 dni, 2. Uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby niezwłocznie, 3. Upływu terminu ważności dowodu osobistego nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu. Dowód osobisty podlega unieważnieniu: 1. Z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego, 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza, 3. Z dniem zgonu jego posiadacza, 4. Z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w pkt. 1 i 6, 5. Po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w tym zmiana adresu, nazwiska w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę, 6. Z dniem upływu ważności dowodu osobistego. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa w pkt. 5 wynosi 4 miesiące.

4 B U D Ż E T na 2009 rok W dniu 29 grudnia 2008 roku na XXV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy, jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2009 rok. Najważniejsze elementy uchwały budżetowej przedstawiają się następująco: Dochody: zł w tym: -dotacje zł -subwencje zł -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł -dochody własne zł Wydatki zł z czego: - wydatki bieżące zł w tym: -Rolnictwo i łowiectwo zł -Transport i łączność zł -Gospodarka mieszkaniowa zł -Działalność usługowa zł -Administracja publiczna zł -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 548 zł -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł -Wydatki związane z poborem podatków zł -Obsługa długu publicznego zł -Rezerwa zł w tym : ogólna zł celowa na zarządzanie kryzysowe zł -Oświata i wychowanie zł -Ochrona zdrowia zł -Pomoc społeczna zł -Edukacyjna opieka wychowawcza zł -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł - Kultura fizyczna i sport zł - wydatki inwestycyjne zł 1. Budowa kanalizacji w sołectwie Zumpy zł 2.Budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra zł 3. Budowa e- Urzędu zł 4. Prace adaptacyjno- modernizacyjne w Szkole Podstawowej zł 5. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie zł Zumpy 6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w rejonie zł Cielca 7. Przebudowa mostu na rzeką Liswartą w Boronowie w ciągu zł ul. Nadrzecznej 8. Budowa ul. Lompy wraz z odwodnieniem ul. Lompy i ul zł Dworcowej prace projektowe 9.Budowa kanalizacji ul. Młyńska prace projektowe zł 10. Budowa kanalizacji w sołectwach Grojec Hucisko zł Uchwalono również: przychody w wysokości zł rozchody w wysokości zł M.C INFORMAC JE Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu uprzejmie informuje, iż w okresie składania zeznań podatkowych za 2008 rok, kasa Urzędu czynna będzie w godzinach: miesiąc kwiecień codziennie od 7.00 do KOMUNIKAT Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublińcu W celu zapewnienia podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych możliwości terminowego złożenia zeznań podatkowych za rok 2008 w miesiącu kwiecień 2009 Rozpoczęła się druga edycja projektu systemowego Optymistyczne jutro aktywizacja środowisk wiejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Ośrodek Pomocy Społecznej opracował i wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu do Marszałka Województwa na kwotę w wysokości ,00 zł. W miesiącu styczniu br. została przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu na podstawie danych z PUP w Lublińcu oraz wywiadów środowiskowych z GOPS w Boronowie. W wyniku rekrutacji wyłoniono 12 osób, które zdecydowały się na dokonanie zmian w swoim życiu i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Osoby te wypełniły ankiety, czym zadeklarowały swoje uczestnictwo w projekcie. Dla uczestników projektu przewidziano następujące kursy: sprzedawca z elementami Termin!!! Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Termin do złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w 2008 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 upływa z dniem: r. prowadzone będą dodatkowe punkty obsługi podatnika w następującej lokalizacji: Urząd Gminy w Kochanowicach ul. Nowa 1A pok. nr r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.30, Urząd Gminy w Boronowie ul. Dolna 2 sala narad r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.30, Urząd Gminy w Herbach ul. Lubliniecka 33 pok. nr r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do Zapraszamy!! UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY OPTYMISTYCZNE JUTRO AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W GMINIE bukieciarstwa i florystyki, kasa fiskalna, poradnictwo zawodowe, autoprezentacja, pierwsza pomoc przedmedyczna. Zastosowane zostaną instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej i zdrowotnej. W ramach programu przewiduje się wsparcie dochodowe, zapewnienie dojazdu na szkolenia oraz wyjazdy w ramach aktywizacji społecznej i zdrowotnej. Obecnie GOPS prowadzi analizę ofert firm szkolących, spośród których zostanie wyłoniona instytucja szkoleniowa dla realizacji naszego projektu. W miesiącu marcu br. GOPS podpisał porozumienie z PUP w Lublińcu dotyczące ustalenia zasad współpracy i procedury wymiany informacji o klientach OPS i PUP będących jednocześnie uczestnikami projektu systemowego. Realizacja projektu zostanie uruchomiona po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. Kierownik GOPS w Boronowie

5 Kwiecień 2009 INFORMAC JA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA RODZINNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boronowie informuje osoby pobierające świadczenia rodzinne o następujących zmianach: 1. Okres zasiłkowy trwający od września 2008r do sierpnia 2009r. przedłuża się do 31 października 2009r. Oznacza to, iż osoby pobierające świadczenia rodzinne otrzymają z urzędu decyzje o przedłużeniu okresu zasiłkowego na m-c wrzesień i październik 2009r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od listopada 2009r do października 2010 r. można będzie składać w GOPS od września 2009r. z zaświadczeniami o uzyskanych dochodach z Urzędu Skarbowego za 2008r. 2. Osoby, które od r. będą występować do GOPS z wnioskiem o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka /becikowe/ oraz z wnioskiem o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przedkładają do wniosku zaświadczenie lekarskie o pozostawianiu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Kierownik GOPS w Boronowie INFORMAC JE K O M U N I K A T Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Drodzy Rolnicy, 16 marca rozpoczął się termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w 2009 roku. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmować wnioski do 15 maja 2009 roku. Agencja wysłała do wszystkich rolników, którzy ubiegali się o płatności w roku ubiegłym wnioski spersonalizowane wraz z załącznikami graficznymi. Natomiast rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie takich płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w Biurze Powiatowym bądź pobrać taki formularz ze strony internetowej W związku z powyższym zachęcam do jak najszybszego składania wniosków o płatności bezpośrednie w Biurach Powiatowych. Wcześniejsze złożenie wniosku pozwoli bowiem uniknąć kłopotów i nieporozumień w czasie przyjmowania przez pracowników Agencji, a w konsekwencji pozwoli na terminowe wypłaty. Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie Po d z i ę k o w a n i e dla mieszkańców Wójt Gminy Boronów oraz Kierownik GOPS dziękują wszystkim mieszkańcom Gminy i ludziom dobrej woli za okazaną pomoc rodzinie, która w miesiącu styczniu br. straciła w pożarze dorobek swojego życia. Dobroczyńcy okazali serce pomagając rodzinie wszechstronnie. Dziękujemy za każdy gest życzliwości z Waszej strony, za bezinteresowną pomoc rzeczową, finansową i usługową. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani Krystyny Sikora z rodziną, która udzieliła poszkodowanym schronienia, wynajmując swój dom na czas odbudowy spalonego dobytku. Wójt Gminy Rufin Majchrzyk Z A P R O S Z E N I E Wójta Gminy Zapraszam wszystkich mieszkańców na wiosenne spotkanie, które odbędzie się dnia 28 kwietnia br. o godz w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie. Na spotkaniu zostanie omówiona likwidacja niskiej emisji oraz sprawy bieżące. O G Ł O S Z E N I E Urząd Gminy Boronów informuje, że od dnia r. do dnia r. będzie przeprowadzony kapitalny remont mostu na ul. Nadrzecznej w Boronowie. Na czas remontu zostanie zamknięta ul. Nadrzeczna, a objazdy odbywać się będą zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Za nieudogodnienia przepraszamy. W Y W Ó Z Ś M I E C I II kwartał 2009 r. Firma KOMBUD Woźniki s o ł e c t w o u l i c a s o ł e c t w o/ u l i c a Grojec Hucisko 3 Maja Wiśniowa Ks. Adamka Ligonia Smołki Wojska Polskiego Nadrzeczna Nowa Niwska Krótka Polna Poprzeczna Smolna Dworcowa Ogrodowa Koszęcińska Lompy Szkolna Wolności Mostowa Młyńska Urząd Gminy Dębowa Góra Zumpy Sportowa Dolna Reymonta Wyspiańskiego Słowackiego Sienkiewicza Częstochowska Leśna Poznańska Grabińska Powstańców Śl. Boczna Tylna Zielona Doły Zespół Placówek Oświatowych Urząd Pocztowy Ochotnicza Straż Pożarna Cmentarz

6 KONCERT PIEŚNI PASYJNYCH Okres Wielkiego Postu to czas zadumy, wyciszenia i przeżywania Męki Pańskiej. W ten niezwykły czas, specyficzny tylko dla chrześcijan, 22 marca w naszym Parafialnym Kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych w wykonaniu chóru mieszanego Niezdareczka, który pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Tąpkowicach pod kierunkiem Pani Ilony Bartoszek. Składam serdeczne podziękowanie Księdzu Proboszczowi Wernerowi Olejnikowi za pomoc w organizacji tego koncertu, a wszystkim mieszkańcom za tak liczny udział w tym koncercie. MAMY LAUREATA Krystian Hanulok został laureatem I miejsca eliminacji powiatowych XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Lublińcu i reprezentował nasz powiat w eliminacjach w Częstochowie. Krystianowi serdecznie gratuluję sukcesu. KU LT U R A POD EGIDĄ GOK z a p r o s z e n i a ZACZYTANY ŚLĄSK Od 4 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury można zwiedzać wystawę pod nazwą ZACZYTANY ŚLĄSK. Na wystawie prezentowane są zdjęcia autorstwa czołowych śląskich fotografików: Arkadiusza Ławrywiańca, Arkadiusza Goli, Tomasza Jodłowskiego, którzy swoimi obiektywami uchwycili czytających mieszkańców Śląska. Kilkadziesiąt fotografii prezentuje zaczytane sylwetki znanych (m.in. Magdalenę Piekorz, Jana Malickiego, Marka SPOTKANIE Z PISARZEM PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE! 27 i 28 maja 2009 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędą się eliminacje do XXIII Regionalnego Minifestiwalu Plurę, Andrzeja Koniakowskiego) i zupełnie anonimowych amatorów książek i czytania. Wystawa ZACZYTANY ŚLĄSK, która powstała z inicjatywy Biblioteki Śląskiej promuje literaturę i czytelnictwo wśród mieszkańców naszego regionu. Ekspozycja prezentowana jest od początku roku 2008 w bibliotekach publicznych województwa śląskiego, m.in. w Ujsołach, Cieszynie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Kaletach i Piekarach Śląskich. Naszą wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia. Zapraszamy! 11 maja o godzinie 13.oo w naszej szkole odbędzie się spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży Marcinem Pałaszem. Marcin Pałasz jest autorem ponad 15 słuchowisk radiowych, oraz wielu książek przygodowych przeznaczonych dla młodego czytelnika. Specjalnie na to spotkanie nasza biblioteka zakupiła książki tego autora. Zapraszamy uczniów klas 4, 5 i 6 do zapoznania się z jego twórczością. Autor na stałe mieszka we Wrocławiu. Organizatorem tego spotkania jest nasza biblioteka. Serdecznie zapraszam młodzież do udziału w tym spotkaniu. Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków- Boronów 2009.Wszystkie chętne śpiewające maluchy serdecznie zapraszam. Koncert Galowy Minifestiwalu odbędzie się 31 maja w plenerze, podczas festynu szkolnego. Regulamin i karta zgłoszenia dostępna w GOK i na stronie internetowej Gminy Boronów. B. Leśniowska K AL E N DAR Z I M P R E Z G M I N Y B O R O N Ó W TERMIN*: NAZWA IMPREZY: ORGANIZATORZY: 2 MAJ Boronowska Majówka pod Dębem (scena plenerowa) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej 23 MAJ 5-lecie TKKF festyn sportowo-rekreacyjny (scena plenerowa) TKKF 31 MAJ Festyn Szkolny (scena plenerowa) ZPO, GOK 31 MAJ XXIII Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla przedszkolaków koncert galowy laureatów (scena plenerowa) GOK, ROK w Częstochowie 21 CZERWIEC Dzień Boronowa (scena plenerowa) GOK, Urząd Gminy w Boronowie 26 LIPIEC Boronowski Plaster Miodu (scena plenerowa) Stowarzyszenie dla Boronowa 8-9 SIERPIEŃ Festyn letni (scena plenerowa) GOK 30 SIERPIEŃ Dożynki Gminy Boronów (scena plenerowa) GOK, Urząd Gminy w Boronowie, sołectwo Grojec 12 WRZESIEŃ Jubileuszowe obchody 50-lecia szkoły ZPO, GOK 29 LISTOPAD XXII Międzywojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów INTERPRETACJE (sala GOK) 6 GRUDZIEŃ Mikołaj na sportowo (sala GOK, hala sportowa ZPO) GOK, ZPO, TKKF BORONOVIA GOK 31 GRUDZIEŃ/1 STYCZEŃ Sylwester w plenerze (scena plenerowa) GOK *daty imprez mogą ulec zmianie

7 Kwiecień 2009 S Z KO Ł A Największe sukcesy uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie Od lat uczniowie ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w wielu znaczących konkursach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Bieżący rok szkolny również obfitował w wiele uczniowskich sukcesów promujących naszą szkołę i przynoszących dużą satysfakcję młodzieży i nauczycielom. Szczególne gratulacje należą się Annie Brol zdobywczyni II miejsca w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym dla Gimnazjalistów organizowanym w Lublińcu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Dużym sukcesem zakończył się także udział reprezentacji naszego gimnazjum w Konkursie Trzech Gmin, w którym drużyny z sześciu szkół rywalizują o tytuł najlepszego znawcy języka angielskiego i niemieckiego. Michał Bełkot, Monika Brdąkała, Anna Brol i Łukasz Kamiński zajęli II miejsce w kategorii język angielski (Łukasz Kamiński zajął również II miejsce w rywalizacji indywidualnej), a Karol Brol, Patrick Cierpka, Karol Nancka i Marta Wochnik wywalczyli III lokatę w zakresie języka niemieckiego. Znajomości języka niemieckiego można pogratulować także Karolowi Kożuchowi, który dotarł do etapu wojewódzkiego konkursu Der, die, das Kenner organizowanego przez wydawnictwo PWN. Znaczące sukcesy odnieśli także nasi młodzi recytatorzy. Krystian Hanulok otrzymał nominację do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez ROK w Częstochowie, a Adam Pietrowski zajął II miejsce w Konkursie Recytatorskim im. ks. Szymika w Kochanowicach. Sukcesem ostatnich tygodni jest II miejsce Soni Jaksik w konkursie literackim organizowanym w ramach IV Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Lublinieckiego. Sonia jest autorką reportażu Prawa ucznia a rzeczywistość szkolna. Wszystkim laureatom konkursów serdecznie gratulujemy! Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szkoła Podstawowa Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie przyjęła zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej do udziału w projekcie PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIAD- CZENIA DROGĄ DO WIEDZY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, a także kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Udział w projekcie pozwoli wyposażyć uczniów klasy pierwszej w zestaw pomocy dydaktycznych o wartości ponad zł niezbędnych do przeprowadzenia nowatorskich zajęć. Projekt przewiduje także odpowiednie przeszkolenie nauczycieli. Planuje się objęcie programem także dwa kolejne roczniki pierwszoklasistów. Obrady Komitetu do spraw Organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum Spotkanie inauguracyjne Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum odbyło się w dniu 28 lutego b.r. Obradom przewodniczyła Dyrektor ZPO im. Unii Europejskiej mgr Jadwiga Stroniewska. W zebraniu udział wzięli: Wójt Gminy Boronów mgr Rufin Majchrzyk, Przewodniczący Rady Gminy Roman Czornik, wieloletnia Dyrektor Szkoły mgr Marianna Janik, przyjaciel i współpracownik szkoły - historyk mgr Damian Gołąbek, główny sponsor uroczystości prezes firmy ME- GASET Andrzej Rymarczyk oraz przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców. Celem spotkania było ustalenie terminu i programu obchodów jubileuszu placówki oświatowej działającej na terenie naszej gminy oraz ukonstytuowanie się zespołów odpowiedzialnych za poszczególne działania. Zarząd Komitetu zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy Boronów o wypożyczenie fotografii i innych materiałów związanych z działalnością szkoły począwszy od roku Uświetnią one wystawę towarzyszącą obchodom w dniu 16 września 2009 (sobota), dając jednocześnie doskonałą podstawę do wspomnień dla wielu pokoleń uczniów wychowanych w naszej szkole. Materiały można składać w sekretariacie ZPO im. Unii Europejskiej w Boronowie. WOJEWÓDZKI KONKURS ZIMOWA PRZYGODA 2009 I ZNOWU SUKCES W bieżącym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych po raz kolejny przystąpił do wojewódzkiego konkursu Zimowa Przygoda organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było: zaktywizowanie środowisk lokalnych do zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego wypoczynku, kształtowanie wśród uczestników wypoczynku poczucia piękna rodzinnej miejscowości i jej okolic. Komisja oceniająca uwzględniając hasło programu wypoczynku i jego atrakcyjność, nowatorstwo pomysłów, aktywność uczestników, liczbę uczestników zajęć oraz pomysłowość dokumentacji przyznała trzy równorzędne wyróżnienia. Wśród nagrodzonych placówek obok Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudzicy i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jasienicy znalazła się nasza szkoła Zespół Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 27 marca 2009 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

8 S Z KO Ł A Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie Urząd Gminy Boronów Klub Rekreacyjno- Sportowy TKKF W sobotę 28 lutego 2009r. w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie odbył się XII Turniej Szachowy im. Zenona Janika o Mistrzostwo Gminy Boronów. W zawodach uczestniczyło 31 miłośników królewskiej gry w pięciu kategoriach wiekowych. Wśród seniorów I miejsce wywalczył - kontynuator pasji szachowej po p. Janiku -nauczyciel ZPO Aleksander Malcher. II miejsce zdobył najstarszy uczestnik zawodów Jan Zając. III pozycję wywalczył główny sponsor imprezy prezes firmy Megaset Andrzej Rymarczyk. Na VI miejscu zawody ukończył wójt gminy Rufin Majchrzyk. Najlepszym młodzieżowcem okazał się Mateusz Duda. Ciekawą i zaciętą rywalizację stoczyli gimnazjaliści. Wśród dziewcząt o miejscach na podium decydowała dogrywka. Zwyciężyła Julia Kubieniec, a kolejne miejsca wywalczyły Daria Matuszczyk, Ola Brzęczek i Faustyna Ledwoń. Klasyfikację gimnazjalną wśród chłopców wygrał Damian Wojtkowiak przed Michałem Bełkotem i Patrykiem Brikmanem. Dwaj pierwsi oprócz zmagań na szachownicy grali w reprezentacji boronowskiej parafii na odbywającym się w hali sportowej szkoły równocześnie ministranckim turnieju piłkarskim. W kategorii szkoły podstawowej w klasach 4-6 wygrali - siostra Julii - Paulina Kubieniec i Adrian Myrcik. W najliczniej obsadzonej kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej - klasą dla siebie był Daniel Brzęczek, wygrywając wszystkie pojedynki. II lokatę wywalczył Krzysiu Piłot, a III miejsce kolejny przedstawiciel rodziny Kubieńców- Maciek. IV miejsce przypadło najmłodszemu szachiście zawodów - 5 letniemu Mateuszowi Tomalce. Zawody przebiegały w miłej atmosferze. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody - najlepsi puchary, medale, a także nagrody książkowe, kubki, podstawki pod telefon komórkowy, czapeczki, czy długopisy z logo firmy Megaset. Zawodników dekorowali p. Marianna Janik, dyrektor szkoły ZPO - Jadwiga Stroniewska, wójt gminy Boronów - Rufin Majchrzyk, główny sponsor - prezes Megasetu - Andrzej Rymarczyk oraz prezes TKKF Boronovia - Jihad Rezek. Zawodnicy zostali posileni pysznym bigosem oraz napojami i pączkami. Uczestnicy zawodów chętnie rozmawiali o posunięciach i roszadach na szachownicy i umawiali się na kolejne zawody szachowe za rok. Opracował: Jarosław Sobol XII Szachowe Mistrzostwa Gminy Boronów im. Zenona Janika - Boronów- 28 luty 2009 KLASYFIKACJA KOŃCOWA: SENIORZY i MŁODZIEŻOWCY 1. MALCHER Aleksander 6,5 2. ZAJĄC Jan 5 3. DUDA Mateusz (Konopiska) 4,5 4. RYMARCZYK Andrzej 4 5. SWATEK Marcin 3 6. WOJTKOWIAK Marek 2,5 7. MAJCHRZYK Rufin 2 8. BUCHCIK Józef 0,5 GIMNAZJUM - dziewczęta 1. KUBIENIEC Julia 3 2. MARUSZCZYK Daria 3 3. BRZĘCZEK Ola 3 4. LEDWOŃ Faustyna 0 GIMNAZJUM - chłopcy 1. WOJTKOWIAK Damian 6 2. BEŁKOT Michał 5 3. BRIKMAN Patryk (Chorzów) 1 SZKOŁA PODSTAWOWA - dziewczęta klasy KUBIENIEC Paulina 3 2. BARWICKA Judyta 2 SZKOŁA PODSTAWOWA - chłopcy kl MYRCIK Adrian 3 2. SZAFRAŃSKI Bartosz 2 3. SMOL Mateusz 0 SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy 1-3 i młodsi 1. BRZĘCZEK Daniel 8 2. PIŁOT Krzysztof 7 3. KUBIENIEC Maciej 6 4. TOMALKA Mateusz (5 lat) 4 5. WRÓBEL Mateusz 3,5 6. HANULOK Szymon 2,5 6. SMOLARZ Fryderyk 2,5 7. TOMALKA Patrycja 2 8. JAGUŚ Szymon 0,5 BRAWO SZACHIŚCI!!! I MIEJSCE W POWIECIE!!! I MIEJSCE W REGIONIE!!! Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie był gospodarzem Mistrzostw Powiatu Lublinieckiego Szkół Gimnazjalnych i Podstawowych. Impreza odbyła się 6 marca 2009r. Nasi szkolni szachiści wygrali wszystkie kategorie wiekowe. W kategorii szkół podstawowych dziewczęta w składzie: Judyta Barwicka i Paulina Kubieniec pokonały ekipy z Koszęcina i Lublińca. Chłopcy: Karmoliński Robert i Daniel Brzęczek również wygrali swoją kategorie wiekową. Gimnazjaliści Julia Kubieniec, Faustyna Ledwoń, Michał Bełkot i Damian Wojtkowiak nie dali szans innym szkołom gimnazjalnym z naszego powiatu i zdobyli Mistrzowski Tytuł. Nasi szachiści wywalczyli awans do zawodów regionalnych. W zawodach regionu tarnogórsko lublinieckiego odbywających się w Radzionkowie ( r.) drużyna dziewcząt w składzie Julia Kubieniec i Ola Brzęczek wygrała turniej i zdobyła awans do Mistrzostw Województwa Śląskiego. Nasi chłopcy (Michał Bełkot i Damian Wojtkowiak) wywalczyła III miejsce. Brawa należą się opiekunowi szkolnych szachistów nauczycielowi ZPO - Aleksandrowi Malcherowi. Tak trzymać!!! Opracował :Jarosław Sobol SIATKARZE NAJLEPSI W POWIECIE!!! Drużyna siatkarzy reprezentujących szkołę podstawową w Boronowie zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego w Mini - Siatkówce. Turniej był bardzo wyrównany wszystkie mecze zakończyły się wynikiem 2-1. Po wygraniu turnieju eliminacyjnego nasi siatkarze pod kierunkiem trenera Wojciecha Żyłki pokonała ekipy z Ciasnej i Psar i awansowali do turnieju regionalnego. Drużynę naszej szkoły tworzyli: Przemek Bralich, Mateusz Gibas, Marek Brdąkała, Dawid Kaszuba, Weber Sławek, Kamil Fredyk, Adrian Myrcik, Paweł Wocławek, Dominik Masoń. Brawo i powodzenia w kolejnym turnieju. Drużynie dziewcząt kierowanej przez Anitę Strózik nie udało się awansować do turnieju finałowego. Zajęły II miejsce w eliminacjach pokonując 2-0 Koszęcin i przegrały 2-1 z Lisowem. Opracował :Jarosław Sobol

9 Kwiecień 2009 KU LT U R A 9 Z działalności Stowarzyszenia dla Boronowa Szymon recytuje wiersz Weronika i Adam jako konferansjerzy wieczoru Z galerii 8 marca - wieczór przy świecach... Teatrzyk Zielona Gęś Mistrz gitary klasycznej Artyści tegorocznego wieczoru przy świecach Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją, budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego życzą Zarząd i członkowie Stowarzyszenia dla Boronowa KOLONIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Pieninach - Kacwin koło Niedzicy od 3 do 9 sierpnia 2009 r. cena: 500 zł obejmuje: transport autokarem; noclegi + 4 posiłki dziennie; pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami typu studio (wc, umywalki i kabiny natryskowe); bogaty program rekreacyjny (wycieczki w góry, ognisko, dyskoteki itp.) ubezpieczenie; obsługę wykwalifikowanej kadry. Zgłoszenia do końca kwietnia przyjmuje p. Maria Ślęzok tel ,

10 10 FOTO - g a l e r i a Sonia Jaksik - laureatka II miejsca w konkursie literackim w ramach IV Forum Samorządów Uczniowskich Zwycięzcy XII Turnieju Szachowego im. Zenona Janika Dyplom laureatki konkursu literackiego Wójt Gminy oraz Przezes MEGASET-u podczas XII Turnieju Szachowego XII Turniej Szachowy im. Zenona Janika Koncert Pieśni Wielkopostnych chóru Niezdareczka z Tąpkowic Zwycięzcy I miejsca w Mistrzostwach Powiatu Lublinieckiego w Mini - Siatkówce Wydawca: Urząd Gminy w Boronowie, ul. Dolna 2, tel , , , Redaktor naczelny: Stanisław Wieczorek. Druk i skład: Drukarnia SIL-VEG-DRUK, Lubliniec, tel , Nakład: 1000 egz.

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA Numer 4/2008 TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY ISSN 1509-9814 egzemplarz bezpłatny RADA UCHWALIŁA ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA - str. 4 Ponadto w numerze m.in.: - dwie sesje Rady Gminy - gminne przetargi -

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

REMONTY DRÓG GMINNYCH I DOFINANSOWANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 1 (15) / 2012 AKTUALNOŚCI GMINNE dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy w Rakszawie uchwaliła budżet na 2012 rok. DOCHODY: 19 293 000,00 zł YDATKI: 18 363 000,00 zł

Bardziej szczegółowo

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona

Z tej okazji w Kościele p/w św. Wawrzyńca w Kochanowicach została odprawiona Gazeta Samorządowa Gminy Kochanowice Kwiecień 2007 Nr 1 (97) Mile spędzonych Świąt Wielkanocnych w gronie rodziny i przyjaciół, wielu łask Bożych i smacznej święconki Mieszkańcom Gminy Kochanowice oraz

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LISEWSKIE

WIADOMOŚCI LISEWSKIE W numerze: ZŁOTE GODY - 50 - lecie pożycia małżeńskiego Nr 3/2009 ROK VII Marzec WIADOMOŚCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne LGD zdobyła kolejne środki z

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE!

SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! Nr 7 (64)/2013 Magazyn samorządowy SAMOCHODY POŻARNICZE PRZEKAZANE! (str. 6) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK Głuszyna, dn. 15.09.2013 r. fot. J.Wróblewska fot. E.Krowiarz Ziemiełowice, dn. 29.09.2013 r. Z okazji

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1

targi turystyczne w łodzi biegi narciarskie Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej - str. 8 VIII Zimowe Zawody Furmanów Nasza Trójwieœ 1 MARZEC 2009 Nasza Trójwieœ 1 NR 3 (188) ROK XVII Marzec 2009 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT Życzenia z okazji Dnia Kobiet Zawsze codziennie, nie tylko w święta Życzymy Wam wiary i cierpliwości

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II KWIECIEŃ 2014/4 (170) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Uroczystości przed kościołem Św. Anny w Kolnie Kanonizacja Wielkiego Polaka Jana Pawła II 1 UROCZYSTOŚCI KANONIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str.

Nasza Trójwieœ. Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Rozsód owiec na Ochodzitej za nami str. 13. Moje Boisko Orlik 2012 w budowie str. Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 11 (208) ROK XVIII Listopad 2010 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 (w tym 22% VAT) 11 listopada Dzień Niepodległości Rada Gminy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE Nr 78, W numerze: Sesja absolutoryjna Obchody rocznicy 3 Maja Dzień Strażaka Wybory do europarlamentu Sobótki Dni Lutomierska Niech ten 26 Maja będzie dniem przypomnienia, Że głównie dzięki Mamom zawdzięczamy

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk.

AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. www.slonsk.pl/gazeta redakcja@slonsk.pl P W Ś Cz. Pt S N SŁOŃSK AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów, Słońsk. Lipiec

Bardziej szczegółowo

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne

Budżet 2015 r. plany inwestycyjne Budżet 2015 r. plany inwestycyjne wydarzenia Powitanie Nowego Roku Od kilku lat koziański park to miejsce gdzie mieszkańcy wspólnie wyrażają swoją radość, spotykając się na imprezach plenerowych i nie

Bardziej szczegółowo

Głos. Iwanowic LIKWIDACJA CZY PRZEKSZTAŁCENIE? Zagłosuj na Podwórko Nivea w Sieciechowicach! Szczegóły na stronie 7

Głos. Iwanowic LIKWIDACJA CZY PRZEKSZTAŁCENIE? Zagłosuj na Podwórko Nivea w Sieciechowicach! Szczegóły na stronie 7 GAZETA www.iwanowice.pl BEZPŁATNA Głos Iwanowic www.facebook.iwanowice.pl NR 29 ROK 2015 ISSN 2083-4959 2 KWIETNIA 2015 sekretariat@iwanowice.pl Szanowni Państwo, Głos Iwanowic od 2015 r. będzie ukazywał

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224

Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 1 marzec 2014 Miesięcznik * Rok V * Nr 3(64) * nakład 1000 egz. * marzec 2014 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Spotkanie lokalnych przedsiębiorców, Informacja na temat pozyskiwanych funduszy,

Bardziej szczegółowo

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu.

4 i 5 c z e r w c a PANORAMA BIALSKA. Przegląd zespołów. Gostomia z relikwiami 6. Gminne zawody sportowo - pożarnicze. w Solcu. PANORAMA BIALSKA zdj. Rafał Hajewski N R 6 ( 2 0 3 ) c z e r w i e c 2 0 1 1 R O K X X I I I S S N 1 2 3 2 7 3 5 2 8 C E N A 1, 8 0 z ł V A T z w Przegląd zespołów 4 i 5 c z e r w c a na placu przy kościele

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo