ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN"

Transkrypt

1 ANEKS DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W związku z wprowadzonymi zmianami do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Biznesmen Bizneswomen realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nowe brzmienie lub uszczegółowienie otrzymują następujące zapisy cytowanego wyżej Regulaminu. 1 Zmianie ulega zapis w Rozdziale I 4 Regulaminu Formy wsparcia udzielane w Projekcie ust. 3, dotyczący numeru załącznika i otrzymuje następujące brzmienie: Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie (150 kobiet/mężczyzn) zostanie podpisana Umowa o udzielenie wsparcia doradczo szkoleniowego (załącznik nr 11 do Regulaminu), która określa szczegółowe warunki korzystania z w/w wsparcia. 2 Zmianie ulega zapis w Rozdziale II 2 Regulaminu Skład, zadania i posiedzenia Komisji Oceny Wniosków ust. 1, dotyczący numeru załącznika i otrzymuje następujące brzmienie: Skład, zadania Komisji Oceny Wniosków i tryb jej pracy reguluje Regulamin Komisji Oceny Wniosków zwany dalej Regulaminem KOW, stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszego Regulaminu. 3 Zmianie ulega zapis w Rozdziale II 3 Regulaminu Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ust. 5, pkt. 2 i otrzymuje następujące brzmienie: oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i w okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniem dokumentującym jej otrzymanie załącznik nr 2 do wniosku;

2 4 Zmianie ulega zapis w Rozdziale II 4 Regulaminu Tryb rozpatrywania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ust. 38, pkt. 2, 4, 5, 6. Następujące brzmienie otrzymują punkty 2, 4: pkt. 2 - oświadczenie współmałżonka Uczestnika/Uczestniczki Projektu o pozostawaniu we wspólności majątkowej i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy przez współmałżonka lub o nie pozostawaniu we wspólnocie majątkowej załącznik nr 6 do Regulaminu ; pkt. 4 - oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz o posiadanych / nieposiadanych zobowiązaniach finansowych załącznik nr 5 do Regulaminu; Wykreśleniu ulega pkt. 6, natomiast pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie: pkt. 5 - oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie zobowiązań wynikających z umowy przez współmałżonka lub o nie pozostawaniu we wspólności majątkowej załącznik nr 7 do Regulaminu. 5 Zmianie ulega zapis w Rozdziale III 2 Zabezpieczenie wykonania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego ust. 6 i ust. 8 dotyczący numeru załącznika i otrzymuje następujące brzmienie: Pkt. 6 - Wymagane jest złożenie oświadczenia współmałżonka Uczestnika/Uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zobowiązania (załącznik nr 6 do Regulaminu) lub oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Wymagane jest także złożenie oświadczenia współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na bycie przez współmałżonka poręczycielem zobowiązań (załącznik nr 7 do Regulaminu) lub oświadczenia poręczyciela o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej. pkt. 8 - Osoby takie winny złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o uzyskiwanych dochodach z osiąganym wynagrodzeniem brutto (średnia z ostatnich trzech miesięcy) potwierdzone przez zakład pracy oraz oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia na stosownym druku (załącznik nr 5 do Regulaminu) oraz dołączyć dokumenty np. kserokopię umowy o pracę, decyzję nadania renty/emerytury, wpisu do CEIDG, roczne rozliczenie z roku ubiegłego składane do Urzędu Skarbowego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ostatni odcinkiem renty/emerytury lub dowód wpływu na konto wyciąg z rachunku bankowego. Poręczenie przez wyżej wymienione osoby fizyczne wymaga zgody współmałżonka poręczyciela, wyrażonej w formie pisemnej w obecności pracownika w dniu podpisania umowy wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa potwierdzona stosownym dokumentem. 6 Zmianie ulega zapis w Rozdziale III 3 Przeznaczenie, wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków finansowych ust. 6, pkt. 1 i 2, dotyczący numeru załącznika i otrzymuje następujące brzmienie: pkt. 1 - złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

3 finansowym (załącznik nr 8 do Regulaminu); pkt. 2 - złożenie szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych (załącznik nr 9 do Regulaminu). W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zaistnieje podejrzenie nieprawidłowego wydatkowania środków, wymagane będzie przedłożenie dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupów i faktyczną zapłatę. 7 Zmianie ulega zapis w Rozdziale III 4 Zwrot otrzymanych środków finansowych ust. 1, pkt. 7 i 10 i otrzymuje następujące brzmienie: pkt. 7 - zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej tj. od daty wskazanej we wpisie do CEIDG; pkt zmienił rodzaj działalności lub stan prawny prowadzonego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem Rozdziału II 1 ust.3; 8 Zmianie ulegają zapisy w Załącznikach do Regulaminu oraz ich numeracja i otrzymują następujące brzmienie: 1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami: 1) potwierdzenie wykonania usługi doradczo-szkoleniowej i uczestnictwa w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu; 2) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub o nieskorzystaniu z pomocy de minimis wraz z zaświadczeniem dokumentującym jej otrzymanie; 3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 4) oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz niezaleganiu z uiszczaniem podatków; 5) biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa; 6) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków; 7) oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych; 8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 9) oświadczenie o braku zobowiązań; 10) oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu dodatkowe informacje. 2. Karta weryfikacji formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 3. Karta oceny merytoryczno technicznej Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 4. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 5. Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz o posiadanych / nieposiadanych

4 zobowiązaniach finansowych. 6. Oświadczenie współmałżonka Uczestnika/Uczestniczki Projektu o pozostawaniu we wspólności majątkowej i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy przez współmałżonka lub o nie pozostawaniu we wspólnocie majątkowej. 7. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie zobowiązań wynikających z umowy przez współmałżonka lub o nie pozostawaniu we wspólności majątkowej. 8. Oświadczenie o dokonaniu zakupów/wydatków zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym. 9. Szczegółowe zestawienie zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno jakościowych. 10. Indywidualny Program dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 11. Umowa o udzielenie wsparcia doradczo szkoleniowego Uczestnikowi/ Uczestniczce Projektu. 12. Regulamin Komisji Oceny Wniosków. 1. Pozostałe zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pozostają bez zmian. 2. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem r. tj. z dniem zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (IP2). 9

5 Załącznik nr 2 - do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KARTA WERYFIKACJI FORMALNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach realizacji Projektu Biznesmen Bizneswomen Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Numer wniosku:... Nazwa Beneficjenta/Partnera: Imię i nazwisko Uczestnika/ Uczestniczki Projektu: POWIATOWY URZĄD PRACY w.. DECYZJA TAK NIE I. KOMPLETNOŚĆ WNIOSKU Wszystkie wymagane punkty we wniosku są wypełnione Wniosek jest podpisany przez uprawnioną osobę II. KOMPLETNOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW 1. potwierdzenie wykonania usługi doradczo - szkoleniowej, poświadczające uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie dla uczestnika projektu jako wsparcie podstawowe lub zaświadczenie o ukończeniu w okresie 6 miesięcy od daty przystąpienia do Projektu szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej, 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i okresie poprzedzających go 2 lat kalendarzowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis, 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 4. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski), 5. biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa, zgodnie ze wzorem, 6. harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków, zgodnie ze wzorem, 7. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, Nie dotyczy Złożono z poprzedni m wnioskiem

6 w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach POKL na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, 8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 9. oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Uczestnikowi/ Uczestniczce Projektu postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań, 10. oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu dodatkowe informacje. III. KWALIFIKOWALNOŚĆ 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu kwalifikuje się Uczestnik/Uczestniczka Projektu rozpoczął/planuje rozpocząć działalność gospodarczą w trakcie trwania Projektu Beneficjenta/Partnera Planowana siedziba prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodna zasięgiem terytorialnym/ lokalizacją Projektu Beneficjenta/Partnera. 2. Wnioskowana wysokość wsparcia nie przekracza: 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, wynikającej z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, max do zł. Wyniki pierwszej oceny formalnej Czy wniosek spełnia wymogi formalne i może zostać przekazany do oceny merytorycznej? Braki formalne, które należy uzupełnić (jeśli dotyczy): Imię i nazwisko Oceniającego:... Data i podpis Oceniającego :... Wyniki drugiej oceny formalnej (wypełnia się wyłącznie w przypadku skierowania wniosku do uzupełnienia po pierwszej ocenie formalnej) Czy uzupełnione zostały wykazane braki formalne? Czy wniosek może zostać skierowany na ocenę merytoryczną? Imię i nazwisko Oceniającego:... Data i podpis:...

7 Załącznik nr 3 - do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KARTA OCENY MERYTORYCZNO TECHNICZNEJ WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach realizacji Projektu Biznesmen Bizneswomen Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nr referencyjny wniosku:.... Tytuł projektu: BIZNESMEN BIZNESWOMEN Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu:.... Wnioskowana kwota wsparcia:.. Data złożenia wniosku:... DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI Oświadczam, że: Nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany(a) z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu wnioskującym(ą) o przyznanie wsparcia finansowego. Przed upływem dwóch lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałem(am) w stosunku pracy lub zlecenia z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu wnioskującym(ą) o przyznanie wsparcia finansowego. Nie pozostaję z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu wnioskującym(ą) o przyznanie wsparcia finansowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Data i podpis:

8 Nr pytania KRYTERIA Ilość przyznanych punktów Waga Ocena projekt u (punkt y x waga) Maksy -malny wynik Oceniane punkty w biznesplanie (należy wpisać numer ocenianej pozycji biznesplanu) Uzasadnienie I CELOWOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Uzasadnienie dla utworzenia przedsiębiorstwa (kompletność opisu, przejrzystość, zrozumiałość założeń, opis zagrożeń) 1 5 II REALNOŚĆ ZAŁOŻEŃ 1. Realność projektowanych produktów / usług i możliwości ich realizacji Racjonalność oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsięwzięcia, w tym ocena zapotrzebowania i możliwej skali zbytu na towary lub usługi planowane do wytworzenia w ramach działalności objętej dofinansowaniem Realność przyjętej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzedaży 2 10 III TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 1. Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Uczestnika/Uczestniczki projektu z planowanym przedsięwzięciem Posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład własny Posiadane zaplecze materiałowe 1 5 IV EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA 1. Przewidywane wydatki są adekwatne i zgodne z zaproponowanymi działaniami i produktami 2 10

9 2. Proponowane źródła finansowania dają gwarancję realizacji projektu, w tym możliwość zapewnienia płynności finansowej również po upływie okresu 12 miesięcy od zarejestrowania przedsiębiorstwa 2 10 V ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE ZDEFINIOWANYMI POTRZEBAMI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA VI 1. Spójność planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem działalności, w tym stopień, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umożliwiają kompleksową realizację przedsięwzięcia 2. Wielowariantowość (możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu) INNE KRYTERIA Konkurencyjność na rynku, ocena potencjalnych odbiorców, zalety produktu/usługi różniące je od istniejących na rynku, zastosowanie nowoczesnych technologii, wpływ na zwiększenie zatrudnienia Maksymalna liczba punktów Szczegółowe uzasadnienie oceny merytorycznej (w szczególności należy uzasadnić przyczynę każdego obniżenia punktacji dotyczącej danego kryterium) :

10 . Ostateczna decyzja oceniającego: Rekomendacja pozytywna / negatywna 1 Proponowana kwota dofinansowania. Imię i nazwisko osoby oceniającej wniosek.. Data.. Podpis... Instrukcja do oceny merytoryczno - technicznej Poniższe zapisy są uszczegółowieniem Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Członkowie Komisji Oceny Wniosków dokonują szczegółowej oceny wniosków zgodnie z kryteriami zawartymi w dokumentach programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim. Końcowa ocena punktowa Projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez wyżej wymienione osoby. Każdemu wnioskowi przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytorycznotechnicznymi (od 0 do 5). Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które w wyniku oceny uzyskają najwyższą ogólną liczbę punktów. W stosowanej punktacji dopuszcza się wyłącznie liczby całkowite. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym i finansowym, które otrzymały ocenę co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej (oznaczonej cyframi rzymskimi) uzyskały przynajmniej 60% punktów, umieszczane są na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do finansowania. W przypadku, gdy różnica punktowa pomiędzy ocenami członków Komisji Oceny Wniosków wynosi więcej niż 30% punktów liczonych od ogólnej sumy punktów (100) (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% ogólnej sumy punktów), wniosek musi być oceniony przez trzeciego członka Komisji, wyłonionego przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę losowo, spośród osób, które wcześniej nie dokonywały oceny tego wniosku. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną wniosku. Członek Komisji oceniający wniosek, proponuje niższą niż wnioskowana kwotę wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne (np. uzna niektóre koszty za niezwiązane z działalnością lub uzna oszacowanie niektórych kosztów jako zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony we wniosku będzie nadal wykonalny i utrzyma swoje standardy jakościowe. W żadnym wypadku kwota wsparcia zaproponowana przez członka KOW, nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca. Przed rozpoczęciem oceny merytoryczno-technicznej członkowie KOW winni pisemnie ustalić standardy oceny, tj. określić jakie informacje/dane ujęte we wnioskach będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punków w poszczególnych kryteriach. W/w dokument winien zostać podpisany przez wszystkich oceniających członków KOW oraz zatwierdzony przez Przewodniczącego KOW, a następnie załączony do protokołu z posiedzenia KOW. 1 Niepotrzebne skreślić

11 Załącznik nr 4 - do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do Projektu BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zawarta w dniu pomiędzy <nazwa Beneficjenta/Partnera>. zwanym dalej Beneficjentem / Partnerem, a <dane Uczestnika/Uczestniczki>,... (imię i nazwisko, adres zam.) legitymującym /ą/ się dowodem osobistym seria...nr... PESEL... wydanym przez..., zwanym dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu. Projekt: BIZNESMEN - BIZNESWOMEN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA POKL /11-00

12 Strony uzgodniły, co następuje: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta/Partnera wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zwanego dalej wsparciem finansowym. 2. Wsparcie finansowe, polega na udzieleniu Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa, zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości...(dane Uczestnika/Uczestniczki Projektu)..., stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzymuje wsparcie finansowe na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy. 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu przyjmuje wsparcie finansowe i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatków będących przedmiotem Wniosku, o którym mowa w ust Uczestnik/Uczestniczka Projektu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich w związku z realizowanymi działaniami. 2 Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz płatności 1. Kwota wsparcia finansowego wynosi...pln (słownie:... PLN). 2. Beneficjent/Partner wypłaci Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu kwotę, o której mowa w terminie do dnia (w terminie 30 dni od daty podpisania umowy) Beneficjent/Partner w dniu podpisania niniejszej Umowy zobowiązany jest wydać Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu (beneficjentowi pomocy) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U Nr 53, poz. 354, z późn. zm.). 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym wsparciem finansowym przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. 5. Beneficjent/Partner przekaże wsparcie finansowe w złotych polskich na rachunek Uczestnika/Uczestniczki Projektu o nr..., prowadzony w złotych polskich, w banku.. 6. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest dostarczyć w terminie 7 dni od daty podpisania umowy potwierdzenia wpływu przelanej kwoty na wskazany przez niego rachunek bankowy. 7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy i przekazania środków na jego rachunek bankowy, nie później niż do dnia.. (za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej rozumie się datę rozpoczęcia działalności gospodarczej jaka zostanie wskazana we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/ Gminy). 8. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dopiero po zaksięgowaniu przelanych środków na jego rachunku bankowym oraz wyłączeniu go przez urząd pracy z ewidencji osób

13 bezrobotnych (wyłączenie następuje dzień po otrzymaniu przez Uczestnika/Uczestniczka Projektu środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej). Dokonując wpisu do CEiDG wskazać można wyłącznie symbole rodzaju działalności PKD ujęte we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, zgodnie z rodzajem planowanej działalności, na prowadzenie której przyznano środki. 9. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do przedstawienia, w momencie rozliczenia przyznanych środków, dokumentów potwierdzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (w oryginale i kserokopii) tj. potwierdzenia wpisu do CEIDG z uwzględnieniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, nr regon, informacji o wyborze formy opodatkowania i zgłoszenia z ZUS od kiedy powstał obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deklaracje zgłoszeniowe ZUA, ZFA) lub zaświadczenie z KRUS potwierdzające podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z uwzględnieniem daty zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 3 Okres wydatkowania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości: 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie przerwany co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanego we wpisie do CEiDG dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy. Osoba taka musi wejść w obrót gospodarczy i prowadzić działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Okres prowadzenia działalności gospodarczej ustala się w oparciu o odpowiednie dokumenty właściwego Urzędu Skarbowego (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnik /Uczestniczka Projektu zobowiązany/a będzie do dostarczenia Beneficjentowi /Parterowi właściwych zaświadczeń potwierdzających okres prowadzenia działalności tj. zaświadczenia z ZUS potwierdzającego fakt opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia tej działalności z uwzględnieniem daty od kiedy nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego lub zaświadczenia z KRUS potwierdzającego fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i zaświadczenia z właściwego US od kiedy do kiedy istniał obowiązek podatkowy z tytułu uruchomienia działalności gospodarczej i o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. 2. Okres wydatkowania wsparcia finansowego ustala się następująco: Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do wydatkowania otrzymanych środków zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym w terminie określonym w umowie, tj. w okresie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z przeznaczeniem oraz przedstawienia w momencie rozliczenia dokumentów potwierdzających ich wydatkowanie. 3. Termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika/Uczestniczki Projektu, złożony do Beneficjenta/Partnera nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem, w którym upływa termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego. 4. Beneficjent/Partner podejmuje decyzję w sprawie przedłużenia bądź odmowy przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę, czy na przebieg wydatkowania wsparcia finansowego wpłynęły okoliczności, za które Uczestnik/ Uczestniczka Projektu nie ponosi odpowiedzialności. 5. W następstwie pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Beneficjent/ Partner przedłuża termin zakończenia wydatkowania wsparcia finansowego uwzględniając

14 założony okres wydatkowania wsparcia finansowego ujęty w harmonogramie rzeczowofinansowym wydatków oraz stopień jego realizacji. 6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest załączyć dokumentację niezbędną do jego prawidłowej oceny. 4 Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do wydatkowania wsparcia finansowego, będącego przedmiotem Wniosku, o którym mowa w 1 ust. 2, z najwyższym stopniem staranności oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 2. Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi Warunkiem wypłaty środków o których mowa w 2 niniejszej umowy jest wniesienie przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zabezpieczenia. 4. Rozliczenie wydatków przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków będących przedmiotem Wniosku, o którym mowa w 1 ust. 2 nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpi zakończenie wykorzystywania przyznanych środków poprzez: 1) złożenie oświadczenia o dokonaniu zakupów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym; 2) złożenie szczegółowego zestawienia zakupionych dóbr i usług, ich wartości oraz parametrów techniczno-jakościowych. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zaistnieje podejrzenie nieprawidłowego wydatkowania środków, wymagane będzie przedłożenie do wglądu dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie zakupów i faktyczną zapłatę. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług: rozliczenie zawiera informację czy Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. Podstawą do rozliczenia przyznanych środków są wyłącznie faktury i rachunki, wystawione imiennie na wnioskodawcę lub na firmę wnioskodawcy z dowodem zapłaty wystawionym po dniu podpisania umowy z Urzędem. Za moment zapłaty uważa się dzień faktycznego poniesienia wydatku np. adnotacja sprzedawcy na dokumencie sprzedaży zapłacono gotówką lub adnotacja że płatność przelewem kserokopia przelewu, druk KP kasa przyjmie, potwierdzenie pokwitowania odbioru pieniędzy i inne. Do faktur i rachunków wystawionych poza granicami kraju wymagane jest tłumaczenie dokonane przez osobę uprawnioną. Koszty tłumaczeń dokumentów finansuje Uczestnik/ Uczestniczka Projektu. Przeliczenie wartości zakupu w walucie obcej na PLN będzie następowało w oparciu o średni kurs walut z dnia dokonania zakupu ogłoszony przez NBP. 5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu może wnioskować o dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym Projektu na każdym etapie realizacji Projektu. Uczestnik/ Uczestniczka Projektu może wystąpić do Beneficjenta/Partnera z pisemnym wnioskiem o zmianę w/w harmonogramu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów bądź usług, ich parametrów techniczno-jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent/Partner w ciągu 15 dni roboczych informuje pisemnie Uczestnika/Uczestniczkę Projektu o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Zatwierdzenie wniosku

15 warunkuje konieczność dokonania zmiany umowy. Zmiany w harmonogramie wysokości nieprzekraczającej 10% zakładanej wartości wydatku nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta/Partnera o ich wprowadzeniu w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmiany wraz z uzasadnieniem. 6. Beneficjent/Partner mogą uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, mieszczące się w kwocie przyznanego wsparcia, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu, któremu przyznano wsparcie. 7. Środki otrzymane, a nie wydatkowane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu podlegają zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wykorzystywania przyznanych środków. 8. Beneficjent/Partner mogą przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, na wniosek Uczestnika/ Uczestniczki Projektu, w przypadku gdy za jego przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od Uczestników/ Uczestniczek Projektu. Termin ten może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zmiana tego terminu wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 9. Uczestnik/Uczestniczka Projektu w momencie rozliczenia przyznanych środków musi dostarczyć również następujące dokumenty, potwierdzające fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1) potwierdzenie wpisu do CEIDG z uwzględnieniem daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; 2) numer REGON wypis z GUS; 3) oświadczenie o wybranej formie opodatkowania, jeżeli nie wynika ona z wpisu do CEIDG; 4) zgłoszenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od kiedy powstał obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (deklaracja zgłoszeniowa do ZUS) lub; 5) zaświadczenie z KRUS potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 10. Warunkiem wypłaty wsparcia finansowego jest dostępność środków na rachunku bankowym Beneficjenta/Partnera. 11. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym zestawieniu poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 4 Beneficjent/Partner wzywa Uczestnika/Uczestniczkę Projektu do jego uzupełnienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od dnia skutecznego doręczenia wezwania. 12. W przypadku, gdy opóźnienie w przekazywaniu środków finansowych wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta/Partnera, Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu nie przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność. 13. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu płatności, o których mowa w ust.7 przekraczających 14 dni kalendarzowych, Beneficjent/Partner zobowiązany jest niezwłocznie poinformować w formie pisemnej Uczestnika/Uczestniczkę Projektu o przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności. 14. Uczestnik/Uczestniczka Projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. daty uzyskania wpisu w CEIDG, nie może zawiesić jej prowadzenia. 15. Beneficjent/Partner dokona weryfikacji faktu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie dostarczonych dokumentów wskazanych w ust. 9 i ust. 17 niniejszego paragrafu oraz przeprowadzanych wizyt monitoringowych i kontrolnych.

16 16. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania (w przypadku gdy Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego), w terminie: 1) nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; 2) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. W/w zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy Beneficjenta/Partnera nr..., prowadzony w banku Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest do ostatecznego potwierdzenia faktu wywiązania się z warunków niniejszej umowy w terminie 60 dni po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty, jakie należy przedstawić Beneficjentowi/Partnerowi w celu potwierdzenia wywiązania się z umowy to: 1) zaświadczenie: z ZUS potwierdzające fakt opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia tej działalności z uwzględnieniem daty od kiedy nastąpiło zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej, lub z KRUS potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia tej działalności gospodarczej; 2) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego od kiedy do kiedy istniał obowiązek podatkowy z tytułu uruchomienia działalności gospodarczej i o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości; 3) oświadczenie czy Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu w okresie 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej przysługiwało/nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków. 5 Monitoring i kontrola 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest poddać się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym udostępniać na żądanie dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wejścia w obrót gospodarczy w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych (dokumentacja finansowo księgowa). Dokumenty finansowo księgowe będą wymagane do wglądu wyłącznie podczas wizyt monitoringowych lub kontrolnych lub powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wykorzystania środków finansowych. 2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania

17 przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Beneficjencie /Partnerach. Beneficjent/Partner ma prawo monitorować prawidłowość wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. 3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta/Partnera o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków będących przedmiotem Wniosku/-ów, o którym/-ch mowa w 1 ust Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a do informowania Beneficjenta/Partnera o wszelkich decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną prowadzonej działalności oraz o wszelkich zmianach mających wpływ na niniejszą umowę, a nie wymagających zgody Beneficjenta/Partnera, np.: 1) zmiana dowodu osobistego Uczestnika/Uczestniczki Projektu i poręczycieli; 2) zmiana miejsca zamieszkania i zameldowania. 5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek uzyskania zgody Beneficjenta/Partnera w zakresie spraw mających istotny wpływ na niniejszą umowę, np.: 1) zmiany siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; 2) planowanych zmian we wpisie do CEiDG; 3) innych zmian nieokreślonych w niniejszej umowie. 6. W okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Beneficjent, Instytucja Pośrednicząca II stopnia i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę na miejscu, w siedzibie firmy Uczestnika/Uczestniczki Projektu i/lub w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w celu zbadania, czy wydatki na rozwój przedsiębiorczości oraz prowadzona działalność gospodarcza są ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem/-ami, o którym/-ch mowa w 1 ust Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Uczestnik projektu wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z dokumentami programowymi, w tym dokumentami określającymi warunki udzielania pomocy de minimis, zobowiązany jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości ustawowych, liczonymi od dnia udzielenia wsparcia finansowego, na rachunek bankowy Beneficjenta/Partnera nr..., prowadzony w banku...w terminie 30 dni od dnia poinformowania Uczestnika/Uczestniczki Projektu o stwierdzonych nieprawidłowościach. 8. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika/ Uczestniczkę Projektu w okresie, o którym mowa w 3 ust. 1 jest on zobowiązany do poinformowania Beneficjenta/Partnera o tej okoliczności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. 6 Pomoc publiczna 1. Pomoc, o której mowa w 2 jest udzielana w oparciu o zasadę de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz. U. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.).

18 2. W przypadku stwierdzenia, iż nie zostały dotrzymane warunki udzielania pomocy, a w szczególności dotyczące: 1) złożenia nieprawdziwej informacji o pozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z ); 2) przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, 3) wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem; 4) innych warunków niniejszej umowy mających wpływ na udzielaną pomoc. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do zwrotu całości lub części przyznanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości ustawowych od dnia udzielenia pomocy na zasadach i w terminie określonym w Beneficjent/Partner zobowiązuje się do wypełniania wszelkich obowiązków jakie nakładają na niego przepisy prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie pomocy publicznej, w szczególności: 1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); 2) wydawania Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu (beneficjentowi pomocy) zaświadczeń o pomocy de minimis. 4. Pomoc udzielana w oparciu o niniejszą umowę jest zgodna z art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dlatego jest zwolniona z wymogu notyfikacji zgodnie z art. 108 Traktatu (Dz. Urz. C 83 z ). 5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy, niezwłocznie informuje o tym fakcie Beneficjenta/Partnera. 6. Do czasu wykonania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu obowiązku, o którym mowa w ust. 5, żadna pomoc publiczna nie może zostać udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego udzielenia wypłacona Beneficjentowi pomocy. 7. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 7 Zmiana umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika/Uczestniczki Projektu, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi/Partnerowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem, w którym zmiana ta powinna wejść w życie. 3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki Projektu lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta/Partnera. 4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta /Partnera harmonogramie rzeczowo - finansowym

19 wydatków będących przedmiotem wniosku, o którym mowa w 1 ust. 2, dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie poinformowania Beneficjenta/Partnera o ich wprowadzeniu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmian. 6. Wprowadzenie pozostałych zmian do harmonogramu rzeczowo finansowego wydatków, o którym mowa w 1 ust. 4, wymaga sporządzenia aneksu, o którym mowa w ust Obowiązki i prawa wynikające z Umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 8 Zwrot otrzymanych środków 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek dokonania zwrotu całości otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości ustawowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta/Partnera do zwrotu lub właściwego organu kontrolnego, jeżeli: 1) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, w tym dokonał jej likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego; 2) otrzymane środki w części lub całości wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem; 3) wydatkował przyznane środków zgodnie z przeznaczeniem jednak po terminie ustalonym w umowie w 3 pkt 2 oraz nie złożył wniosku o przedłużenie terminu wydatkowania lub/i rozliczenia środków; 4) nie udokumentował i nie złożył rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w terminie wymienionym w 4 pkt 4 niniejszej umowy; 5) nie dokonał zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług, w ramach przyznanych środków o którym mowa w 4 pkt 16 niniejszej umowy; 6) nie rozpoczął działalności gospodarczej, na podjęcie której otrzymał wsparcie finansowe w terminie wymienionym w 2 pkt 7; 7) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej tj. od daty uzyskania wpisu do CEIDG; 8) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, stanowiące załącznik do wniosku; 9) zbył, wydzierżawił lub przekazał na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, zlikwidował, sprzedał zakupione rzeczy majątek trwały sfinansowany z udziałem otrzymanych środków przed wygaśnięciem umowy; 10) zmienił rodzaj działalności lub stan prawny prowadzonego przedsięwzięcia w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; Dopuszczalna jest jedynie sytuacja polegająca na zmianie formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę cywilną, partnerską lub jawną w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: a. przedmiot działalności spółki cywilnej/partnerskiej/jawnej, utworzonej w wyniku

20 zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, jest zbieżny z przedmiotem działalności osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które otrzymały wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości na podstawie zaakceptowanego biznesplanu oraz przedstawionej w nim struktury wydatków; b. przekształcenie w spółkę cywilną/ partnerską/ jawną, jest uzasadnione dążeniem do zwiększenia skali realizowanego przedsięwzięcia oraz poparte wiarygodnymi danymi na temat możliwości jego powodzenia (np. pozyskanie nowych rynków zbytu lub też odbiorców realizowanych usług); c. zmiana formy prowadzonej działalności dokonana jest w formie aneksu do umowy podpisanej z indywidualnym Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu, po uzyskaniu akceptacji Beneficjenta/Partnera oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii IP2. 11) uniemożliwiał i utrudniał przeprowadzenie oceny prawidłowości wykonania umowy, a w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy; 12) nie dostarczył po okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczeń z US i ZUS/KRUS potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej wymienionych w 4 pkt 17 niniejszej umowy lub dostarczył wskazane dokumenty, z których wynika, że Uczestnik/ Uczestniczka Projektu nie dotrzymał/a warunków określonych w 3 pkt 1 tj. brak potwierdzenia opłacania składek ZUS, brak potwierdzenia nie zalegania w płatnościach podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz oświadczenia czy Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przysługiwało / nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków; 13) naruszył inne warunki umowy. 2. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy Beneficjenta/Partnera. 9 Rozwiązanie umowy 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w każdym momencie, z zastrzeżeniem ust Beneficjent/Partner może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań gdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu: 1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawi w wyznaczonym przez Beneficjenta/Partnera terminie stosownych wyjaśnień; 2) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dokona jej zawieszenia lub likwidacji, w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia; 3) zmieni rodzaj działalności lub stan prawny prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia z zastrzeżeniem 8 ust. 1, pkt. 10; 4) przedstawi fałszywe i/lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia finansowego. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi po otrzymaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w 2 ust. 1 Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest zwrócić w całości otrzymane środki wraz odsetkami naliczonymi

21 jak dla zaległości ustawowych od dnia udzielenia wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta/Partnera na rachunek wskazany przez Beneficjenta/Partnera. 4. W przypadku gdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu nie dokonał/a w wyznaczonym terminie zwrotu środków, o którym mowa w ust. 3 oraz w 8, Beneficjent/Partner podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków finansowych, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych, w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w 4 ust. 2. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego wsparcia finansowego obciążają Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. 5. O czynnościach podjętych w związku z sytuacją, o której mowa w ust. 4, Beneficjent/Partner informuje Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Instytucję Wdrażającą) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia tych czynności. 6. W przypadku śmierci Uczestnika/Uczestniczki Projektu w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, dochodzi się zwrotu wypłaconych środków w wysokości proporcjonalnej do okresu nie prowadzenia tej działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych. 10 Obowiązki informacyjne 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do realizacji działań informacyjnopromocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności poprzez informowanie opinii publicznej o źródłach finansowania prowadzonej działalności gospodarczej objętej Umową oraz oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia w sposób adekwatny do jego specyfiki, a także oznaczenie pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona. 2. Beneficjent/Partner udostępnia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu obowiązujące loga i logotypy do oznaczenia przez niego prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszą Umową. 11 Korespondencja Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz z powołaniem się na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: Do Beneficjenta/Partnera: <nazwa i adres Beneficjenta/Partnera> Do Uczestnika/Uczestniczki Projektu: <adres siedziby Beneficjenta Pomocy > 12 Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 2. Wszelkie spory między Beneficjentem/Partnerem a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta/Partnera.

22 3. Umowę sporządzono w (miejscowość)., w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta/Partnera oraz jednym dla Uczestnika /Uczestniczki Projektu. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 13 Załączniki Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: Załącznik 1: Załącznik 2: Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości sporządzony przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu wraz z załącznikami. Harmonogram rzeczowo - finansowy wydatków. Załącznik 3: Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej. Uczestnik/Uczestniczka Projektu Beneficjent/Partner... [Imię i nazwisko, podpis, data]... [Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej do podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta/ Partnera, podpis, data]

23 Załącznik nr 5 - do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O UZYSKIWANYCH DOCHODACH ORAZ O POSIADANYCH / NIEPOSIADANYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH Ja,... (imię i nazwisko poręczyciela) imię ojca... data urodzenia... zam.... (dokładny adres) dow. osob....wydany przez... (seria i numer, PESEL) świadomy brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że uzyskuję dochód z następującego źródła: a ) umowa o pracę: jestem zatrudniony(a) w zakładzie pracy w:... (podać nazwę zakładu i miejsce wykonywania pracy oraz dokładny adres)... na stanowisku... od dnia... Umowa zawarta jest na czas nieokreślony* na czas określony do dnia*... z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym brutto z ostatnich 3 miesięcy w wysokości:..zł, (słownie złotych ) b) inne źródło dochodu (np. renta, emerytura, inne wymienić jakie) :.... z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym brutto z ostatnich 3 miesięcy w wysokości:...zł, (słownie złotych ) c) z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla której formą opodatkowania jest... za ostatnie 3 miesiące prowadzonej działalności gospodarczej mój dochód brutto wynosił: miesiąc:... w wysokości zł miesiąc:... w wysokości zł miesiąc:... w wysokości zł (czytelny podpis poręczyciela)

24 (pieczęć zakładu pracy/ imię i nazwisko poręczyciela). (miejscowość, data) A poręczyciel (umowa o pracę) potwierdza zakład pracy B poręczyciel (np. emeryt, rencista) potwierdza poręczyciel C poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą potwierdza poręczyciel Świadomy brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że: A - wynagrodzenie wskazane w pkt a) przez Pana(ią) nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów* jest obciążone kwotą zł*... Wyżej wymieniony(a) znajduje się / nie znajduje się* w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu, w okresie próbnym* - jest / nie jest* pracownikiem sezonowym.. (podpis i pieczęć imienna kierownika zakładu pracy lub osoby przez niego upoważnionej) Świadomy brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że: B - dochód wskazany przeze mnie w pkt a / pkt b* nie jest obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów* - jest obciążony kwotą zł* oraz posiadam / nie posiadam zobowiązania finansowe (np. z tytułu zadłużenia w ZUS, US, banku lub inne jakie:... Świadomy brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że: (czytelny podpis poręczyciela) C - dochód wskazany przeze mnie w pkt c) nie jest obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów* - jest obciążony kwotą zł*... i nie toczy się w stosunku do mojej firmy postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację oraz posiadam / nie posiadam* zobowiązania finansowe z tytułu zadłużenia w US, ZUS, banku lub inne jakie: * niepotrzebne skreślić zakreślić właściwe (czytelny podpis poręczyciela) Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia.

25 Załącznik nr 6 - do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Dane personalne współmałżonka Uczestnika/Uczestniczki Projektu:... (imię i nazwisko)... (adres zameldowania i korespondencji)... (nr dow. osob.) (PESEL)... (przez kogo wydany)... (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) świadomy(a) brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję z moim współmałżonkiem(ką) we wspólnocie majątkowej i wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) na zaciągniecie przez niego (nią) zobowiązań wynikających z umowy na otrzymanie Wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w kwocie...wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto zobowiązuję się do ponoszenia skutków finansowych wynikających z w/w umowy z naszego majątku wspólnego.... (podpis współmałżonka Uczestnika/Uczestniczki Projektu) niepotrzebne skreślić

26 Załącznik nr 7 - do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Dane personalne współmałżonka poręczyciela:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko) (data urodzenia)... (adres zameldowania i do korespondencji)... (nr dow. osobistego) (PESEL)... (przez kogo wydany) OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany(a) świadomy (a) brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję z moim współmałżonkiem(ką) we wspólnocie majątkowej i wyrażam / nie wyrażam zgodę(y) na poręczenie przez mojego współmałżonka(ę) Pana(i)... spłaty zobowiązań wynikających (imię i nazwisko poręczyciela) z umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości do kwoty... wraz z odsetkami ustawowymi, zawartej z Panem/ią/... (imię i nazwisko Uczestnika/Uczestniczki Projektu ubiegającego się o przyznanie wsparcia) Ponadto zobowiązuję się do ponoszenia skutków finansowych wynikających z przedmiotowej umowy do wysokości majątku wspólnego.... (podpis współmałżonka poręczyciela) niepotrzebne skreślić

27 Załącznik nr 8 - do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPÓW/WYDATKÓW ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM RZECZOWO FINANSOWYM w ramach realizacji Projektu Biznesmen Bizneswomen Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Ja niżej podpisany/a... (imię i nazwisko) zamieszkały/a... (adres zamieszkania) legitymujący/a sie dowodem osobistym... (seria i numer dowodu) wydanym przez... Pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Oświadczam, iż w związku z otrzymaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Biznesmen Bizneswomen, wszystkie zakupy towarów i usług związanych z przedmiotowym wsparciem, dokonałem/łam zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, będącym załącznikiem do Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nr.. z dnia (miejscowość i data) (podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)

28 netto VAT brutto Załącznik nr 9 - do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (imię i nazwisko) (miejscowość i data) SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZAKUPIONYCH DÓBR (TOWARÓW) I USŁUG, ICH WARTOŚĆ ORAZ PARAMETRY TECHNICZNO JAKOŚCIOWE dotyczące Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości nr... z dnia... w ramach realizacji projektu Biznesmen Bizneswomen współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia Lp. Numer faktury lub rachunku i data wystawienia dokumentu Nazwa towaru lub usługi (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz parametry techniczne i/lub jakościowe towaru lub usługi (jeśli dotyczy) Planowana kwota wydatku Poniesiony koszt towaru lub usługi Kwota podatku VAT do zwrotu Sposób zapłaty (gotówka/ przelew) Łączna wartość wydatków (suma wierszy od 1 do n) Świadomy(a) brzmienia art. 297 Kodeksu Karnego oświadczam, iż: 1. przysługuje/nie przysługuje* mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego w niniejszym zestawieniu, 2. wskazane faktury/ rachunki nie posłużyły już do rozliczenia innego przedsięwzięcia finansowanego ze środków publicznych. *niepotrzebne skreślić czytelny podpis Biznesmen - Bizneswomen Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2

29 Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości INDYWIDUALNY PROGRAM DLA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU BIZNESMEN BIZNESWOMEN, realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Nazwisko i imię Uczestnika/Uczestniczki Projektu Tytuł Projektu Łączna liczba godzin wsparcia szkoleniowo doradczego przysługującego Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia BIZNESMEN - BIZNESWOMEN 100 godzin /95 godzin zajęć szkoleniowych oraz 5 godzin doradczych/ SZKOLENIE GRUPOWE (40 GODZIN TEORETYCZNYCH i 55 GODZIN PRAKTYCZNYCH) Trening motywacyjny i efektywnej komunikacji liczba godzin -.. Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarcze w Polsce i krajach Unii Europejskiej - liczba godzin. System finansowania podmiotu gospodarczego liczba Data i miejsce realizacji Biznesmen - Bizneswomen Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2

30 godzin -.. Marketing w małej firmie liczba godzin - Opracowanie biznes planu liczba godzin -. INDYWIDUALNE DORADZTWO (5 GODZIN NA UCZESTNIKA/UCZESTNICZKĘ PROJEKTU) (data i podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu) (data i podpis osoby upoważnionej) Biznesmen - Bizneswomen Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2

31 Załącznik nr 11 - do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... O UDZIELENIE WSPARCIA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO do Projektu BIZNESMEN BIZNESWOMEN realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zawarta w dniu pomiędzy <nazwa Beneficjenta lub Partnera>, zwanym dalej Beneficjentem / Partnerem, a <dane Uczestnika/Uczestniczki Projektu>, zwanym dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu. Projekt: BIZNESMEN - BIZNESWOMEN współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa realizowany w oparciu o zawartą z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) Umowę o dofinansowanie Projektu nr UDA POKL /11-00 Biznesmen - Bizneswomen Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2

32 Strony uzgodniły, co następuje: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta/Partnera wsparcia w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych odbywa się na podstawie i zgodnie z założeniami Projektu konkursowego pn. Biznesmen-Bizneswomen. 3. Wsparcie będące przedmiotem niniejszej Umowy udzielane jest w zakresie objętym diagnozą potrzeb szkoleniowych oraz indywidualnym programem dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzymuje wsparcie doradczo-szkoleniowe, o którym mowa w ust. 1 i 2, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 2 Okres udzielania wsparcia doradczo szkoleniowego Wsparcie doradczo-szkoleniowe udzielane jest w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia... do dnia... 3 Wsparcie doradczo-szkoleniowe postanowienia szczegółowe 1. Do wsparcia doradczo-szkoleniowego, o którym mowa w niniejszej umowie nie mają zastosowania przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej. 2. Zakres wsparcia doradczo szkoleniowego ustalany jest przez Beneficjenta/Partnera na podstawie: 1) Formularza rekrutacyjnego Uczestnika/Uczestniczki Projektu, 2) Diagnozy potrzeb doradczo-szkoleniowych Uczestnika/Uczestniczki Projektu, w tym rozmowy z doradcą zawodowym; 3) innych kryteriów stosowanych przez Beneficjenta/Partnera w procesie rekrutacji. 3. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 Beneficjent/Partner: 1) dokonuje wyboru Uczestników/Uczestniczek do Projektów; 2) sporządza Indywidualny Program dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 4. Indywidualny Program dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu, określa w szczególności: 1) zakres tematyczny szkolenia i doradztwa, 2) liczbę godzin przypadających na poszczególne tematy, z podziałem na szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne, 3) daty i miejsce realizacji poszczególnych usług. 5. Wszelkie zmiany do Indywidualnego Programu, o którym mowa w ust. 4 mogą być wprowadzane za zgodą obu stron, zgodnie z Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika/Uczestniczki Projektu potwierdzana jest jego podpisem złożonym w dniu korzystania z usługi na odpowiednim formularzu. 7. Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na blok szkoleniowo doradczy. 4 Zmiana umowy Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 1. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika/Uczestniczki Projektu, musi on przedstawić ten wniosek Beneficjentowi/Partnerowi nie później niż w terminie 30 dni przed dniem, w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie. Biznesmen - Bizneswomen Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2

33 2. Zasada, o której mowa w ust.2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika/Uczestniczki Projektu lub gdy została ona zaakceptowana przez Beneficjenta/Partnera. 3. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 5 Rozwiązanie umowy 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie. 2. Beneficjent/Partner może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy: 1) opuści więcej niż 20 % godzin doradczo-szkoleniowych określonych w Indywidualnym Programie, o którym mowa w 3 ust.4; 2) naruszy postanowienia umowy; 3) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia doradczo-szkoleniowego. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik/Uczestniczka Projektu traci prawo korzystania z dalszych usług doradczo szkoleniowych oraz traci prawo starania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości lub otrzymywania takiego wsparcia. 6 Prawo właściwe i właściwość sądów 1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. 2. Wszelkie spory między Beneficjentem/Partnerem a Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta/ Partnera. 3. Umowę sporządzono (miejscowość), w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta/Partnera oraz jednym dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 7 Korespondencja Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz z powołaniem się na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: Do Beneficjenta/Partnera:... (nazwa i adres Beneficjenta/Partnera) Do Uczestnika/Uczestniczki Projektu:.... (adres Uczestnika/Uczestniczki Projektu ) 8 Załączniki Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1: Indywidualny program dla Uczestnika Projektu. Załącznik nr 2: Skierowanie na szkolenie Uczestnik/Uczestniczka Projektu Beneficjent/Partner [Imię i nazwisko, podpis, data] osoba upoważniona do podpisania umowy [podpis, data] Biznesmen - Bizneswomen Lider: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Zawarta w dniu pomiędzy...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 - do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR...

Załącznik nr 4 - do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... Załącznik nr 4 - do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do Projektu BIZNESMEN BIZNESWOMEN

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

zawarta w... w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa Beneficjenta) (pełne dane Beneficjenta pomocy)

zawarta w... w dniu... pomiędzy:... (pełna nazwa Beneficjenta) (pełne dane Beneficjenta pomocy) Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /UWF/LAP NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR /UWF/LAP NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Zasady rozliczania wsparcia finansowego Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego Projekt: Lubelska akademia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ w projekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ...

WZÓR. [Nazwa firmy, adres, telefon, fax, pieczęć],reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem ... Załącznik nr 7 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Własna firma zawodową szansą II EDYCJA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własna firma zawodową szansą II EDYCJA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010

UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 UMOWA NR RARR/CRP/.../2010 NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt:... współfinansowany

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 11 Wzór umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem

... [Nazwa instytucji, adres], reprezentowanej przez... zwanym dalej Beneficjentem UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO wsparcie finansowe i doradcze w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Nr umowy: Umowa o udzielenie podstawowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własny biznes - sposób na życie III jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 14 Wzór Karty oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Załącznik nr 12 Dotyczy realizacji projektu Kobieta Przedsiębiorcza nr WND-POKL.06.02.00-20-095/10 Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach

UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach UMOWA NR / - -08.01.02-14-144/14 O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach WZÓR UMOWA NR... O UDZIELENIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Projekt:... współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WZÓR UMOWY O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt: Dźwignia przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach

UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach UMOWA NR. /D/2016 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA NR. współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 10 wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - dotacja UMOWA NR O UDZIELENIU WSPARCIA FINANSOWEGO W POSTACI DOTACJI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach

UMOWA NR... O UDZIELENIU WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Projekt: Outplacement dla armii współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 4system Polska Sp. z o. o., na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.02-32-072/11-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu..

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. Strona1 UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ zawarta w Poznaniu w dniu.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Nowa praca Twój biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Norman Benett K. Grela i Partnerzy Spółka Jawna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

...[imię, nazwisko Beneficjenta pomocy, adres telefon], zwaną/ym dalej Beneficjentem pomocy, Przedmiot umowy 1

...[imię, nazwisko Beneficjenta pomocy, adres telefon], zwaną/ym dalej Beneficjentem pomocy, Przedmiot umowy 1 Załącznik E do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 UMOWA nr / /2012 O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 19: Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR... O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Umowa o przyznanie wsparcia finansowego realizowany przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.02-04-009/13-00 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Załącznik 14 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Projekt: Startuj z nami - załóż firmę współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Lubelską

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie

UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie UMOWA NR DPI.6111/../MB/EFS/ o dofinansowanie zawarta. pomiędzy Starostą Nidzickim, w którego imieniu działa na podstawie pełnomocnictwa Nr 3/2014 z 10.01.2014r. Aleksandra Nowogórska Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO nr Umowa o udzielenie finansowego wsparcia finansowego w ramach projektu Pomysł - samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 7 Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1

Nr umowy:.. Przedmiot umowy 1 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO I POMOSTOWEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.4.2 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014-2020 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: Twoja przyszłość w Twoich rękach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach.

WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach. WZÓR UMOWY UMOWA NR /D/2012 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu, w Świętochłowicach Załącznik nr 3 pomiędzy: Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Ścieżka do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Ścieżka do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Ścieżka do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. /D/2015 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA NR.. /D/2015 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA NR.. /D/2015 W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zawarta w dniu... w Świętochłowicach pomiędzy: Skarbem Państwa - Prezydentem Miasta Świętochłowice w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Załącznik nr 8 Umowa nr o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestniczką projektu a Beneficjentem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

... [Nazwa firmy, adres], reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem projektu grantowego

... [Nazwa firmy, adres], reprezentowanym przez... zwanym dalej Beneficjentem projektu grantowego UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

o dofinansowanie ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach PO KL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Pierwszy biznes Projekt Pierwszy biznes współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPRACIA POMOSTOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1 - Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałania 10.4.1 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik G do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach

Załącznik G do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach Załącznik G do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w ramach UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO DORADCZEGO I/LUB KAPITAŁOWEGO w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8: wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik nr 8: wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik nr 8: wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Nr umowy: Umowa o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Projektu [tytuł

Bardziej szczegółowo

3 Okres wydatkowania dotacji

3 Okres wydatkowania dotacji Załącznik nr 14.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR. O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Projekt Nowa droga OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego Projekt: Spółdzielnia socjalna Twoją szansą! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Consultor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Umowa nr.. o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Umowa nr.. o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik 11 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik 11 do Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Biznes Twoja przyszłość Umowa o udzielenie wsparcia finansowego projekt Biznes Twoja przyszłość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

3 x 10 = spółdzielnie socjalne (nr KSI: WND-POKL /11)

3 x 10 = spółdzielnie socjalne (nr KSI: WND-POKL /11) Dotyczy projektu 3 x 10 = spółdzielnie socjalne (nr KSI: WND-POKL.07.02.02-18-047/11) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2

Bardziej szczegółowo