GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego. realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, który Umową nr POPW /13-00 otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Zatwierdzam Sierpień, 2015r. 1

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (81) ; fax. (81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są działania informacyjno - promocyjne (kampania informacyjnopromocyjna) w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej W/w kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oraz według zasad promocji projektów dla Programu Rozwój Polski Wschodniej Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej, w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich oraz prezentowania efektów wdraŝania PO RRW. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: I. Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek samoprzylepnych. II. Organizacja konferencji. III. Organizacja seminariów naukowych. IV. Kampania prasowa i internetowa. V. Produkcja i emisja spotów informacyjno- reklamowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi reklamowe i marketingowe 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2

3 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie i za jego spełnienie uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów: oświadczenia złoŝonego wraz z ofertą,wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów naleŝytego wykonania usług. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie wykonanie: co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze polegającej na zrealizowaniu kampanii informacyjno- promocyjnej (działań informacyjno- promocyjnych, promocyjnych) z podaniem jej wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana oraz z dowodem naleŝytego wykonania tej usługi o wartości minimum zł brutto. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Potencjał techniczny Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie i za jego spełnienie uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaŝe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w tym: - 1 osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika zamówienia, odpowiedzialnej za koordynowanie zadań promocyjnych w ramach zamówienia oraz bieŝące kontakty z Zamawiającym, która posiada doświadczenie zawodowe, w tym kierowanie zespołem przy pracach nad zamówieniami dotyczącymi działań informacyjnopromocyjnych, - co najmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za organizacje konferencji i seminariów oraz przeprowadzenia kampanii prasowej i internetowej w ramach zamówienia z doświadczeniem w organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych (np. organizacji imprez typu forum, konferencja, seminarium, targi, kampanii prasowej i internetowej), d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada : opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę: nie mniejszą niŝ ,00 zł 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 3.spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia wymaganego warunku. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ 3

4 będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. JeŜeli z treści polisy nie wynika, Ŝe została ona opłacona, Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia opłaty polisy. 7. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŝniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane naleŝycie. (Załącznik Wykaz wykonanych usług ). 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 9. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. JeŜeli Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej to za wiąŝące uznaje się podpisanie druku oferty. JeŜeli jednak Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej to zobowiązany jest do złoŝenia listy udziałowców grupy kapitałowej stanowiącą załącznik do SIWZ i wykreślenia zapisu o nienaleŝeniu do grupy kapitałowej na druku oferty. JeŜeli Wykonawca złoŝy wraz z ofertą listę udziałowców grupy kapitałowej i nie dokona wykreślenia na druku oferty - uznaje się, Ŝe naleŝy do grupy kapitałowej. 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. B. 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt A.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4

5 - o których mowa w pkt A.2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. C. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - kaŝdy z wykonawców składa oświadczenie wymienione w pkt A. 4 i dokumenty wymienione w pkt A.1,2,3,9 albo odpowiadające im określone w pkt B, - dokumenty wymienione w pkt A.6,7,8 mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; - oświadczenie wymienione w pkt A.5 powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. D. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŝytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Ŝąda: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy dokumentów, o których mowa w pkt A.6. 2) dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyŝej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie 5

6 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik tel w zakresie procedury przetargowej: Urszula Bochniarz tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji. 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na realizację kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyŝej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku złoŝenia jej po terminie. 6. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania naleŝy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie później niŝ terminie składania ofert ma obowiązek wykazać, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. 6

7 XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej naleŝy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej SIWZ oraz o dokumentację projektową. 3. W cenie oferty naleŝy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: - cena 90 % - średniomiesięczny nakład zaoferowanego tygodnika ogólnopolskiego w bieŝącym roku wyraŝony w tysiącach egzemplarzy 5 % - średniomiesięczny nakład zaoferowanego miesięcznika lub dwumiesięcznika w bieŝącym roku wyraŝony w tysiącach egzemplarzy 5 % 1) Ocena w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C= x 100 pkt x 90 % cena oferty badanej brutto 2) Ocena w kryterium średniomiesięczny nakład tygodnika ogólnopolskiego nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: N1 Nc= x 100 pkt x 5% N1max gdzie: N1 średniomiesięczny nakład tygodnika ogólnopolskiego zaproponowany przez oferenta N1max największy średniomiesięczny nakład tygodnika ogólnopolskiego ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu 3) Ocena w kryterium średniomiesięczny jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: N2 Nd= x 100 pkt x 5% N2max gdzie: N2 średniomiesięczny nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika zaproponowany przez oferenta N2max największy średniomiesięczny nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu Deklarowany średniomiesięczny nakład powinien być poświadczony przynajmniej oświadczeniem podpisanym przez Oferenta. Ilość uzyskanych punktów Z = C+ N1 + N2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 7

8 2. JeŜeli nie moŝna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniŝszą ceną. 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złoŝona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po upływie którego moŝe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŝyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 4. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŝeniem postanowień pkt Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej Umowy w przypadku wystąpienia siły wyŝszej. XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8

9 na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny brutto stosownie do kaŝdej części zamówienia, w następujących formach (do wyboru): a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy , b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pienięŝnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy, oraz termin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w następujący sposób: - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane, - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9

10 ROZDZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są działania informacyjno - promocyjne (kampania informacyjnopromocyjna) w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej W/w kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oraz według zasad promocji projektów dla Programu Rozwój Polski Wschodniej Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej, w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich oraz prezentowania efektów wdraŝania PO RRW. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: I. Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek samoprzylepnych. Wykonanie i zainstalowanie jednej tablicy pamiątkowej w budynku Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz produkcja i wydruk naklejek samoprzylepnych w ilości 500 sztuk. a) Tablica pamiątkowa: - montowana na zewnętrznej ścianie budynku PPNT w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, - wymiary: wysokość 70 cm x szerokość 110 cm, - tło tablicy wykonane z płyty Dibond (AL-PP-AL), na płytę przyklejony wydruk na folii bezbarwnej z tekstem oraz logotypami programu unijnego, na logotypach umieszczone zostaną elementy wykonane z plexi bezbarwnej o grubości 4 mm w kształcie tychŝe logotypów, całość mocowana do ściany na dystansach aluminiowych o długości 2 cm, - tablica musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na stronach 41-43, dostępnym pod adresem internetowym:http://www.polskawschodnia gov.pl/zpfe/documents/zasady_promocji_porpw_podrecznik_12_2010.pdf - informacje obowiązkowo zamieszczone na tablicy: 1. Logo PO RPW; 2. Odwołanie słowne do pełnej nazwy EFRR; 3. Emblemat Unii Europejskiej; 4. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej; 5. Hasło promocyjne przeznaczone dla PO RPW Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. 6. Projekt Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego zrealizowany przez Gminę Miasto Puławy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Konieczne jest, aby elementy, o których mowa w punktach 1-5 zajmowały co najmniej 25% powierzchni tablicy. b) Naklejki samoprzylepne: - ilość: 500 szt., - wymiary: min. wysokość 3 cm x szerokość min. 10 cm, - naklejki wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , - informacje obowiązkowo zamieszczone na naklejce: 1. Logo PO RPW; 10

11 2. Emblemat Unii Europejskiej; 3. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej; 4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wykonawca przedłoŝy projekt tablicy i naklejek Zamawiającemu do akceptacji. Termin wykonania zadania: r. II. Organizacja konferencji. Usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i obsłudze jednodniowej 6-cio godzinnej konferencji na której zostanie zaprezentowany zakres, cel i efekty Projektu. Opinia publiczna zostanie poinformowana o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz o fakcie współfinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Okres wykonania usługi: październik 2015 r. Dokładna data organizacji konferencji zostanie określona w trakcie realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym. 1) Obowiązki Wykonawcy to m.in.: a) zapewnienie wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposaŝeniem o powierzchni min. 300 m 2 oraz powierzchni pomocniczych (np. pod przygotowanie cateringu) w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym; b) zaproszenie do prelekcji i zapewnienie wynagrodzenia dla min. 3 prelegentów oraz zapewnienie moderatora (prowadzącego) konferencję; c) zapewnienie recepcji konferencji wraz obsługą i rejestracją uczestników (2 osoby do obsługi); d) zapewnienie oznakowania wizualnego miejsca konferencji (tablica lub inny nośnik z nazwą i datą wydarzenia oraz informacją o współfinansowaniu do ustawienia przy recepcji wydarzenia); e) zapewnienie cateringu dla 80 osób, składającego się z: 1) 2 przerw kawowych, Przerwa kawowa obejmuje co najmniej: kawę, herbatę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, soki, ciasto, paluszki. 2) lunchu, Lunch w formie bufetu szwedzkiego składający się z: dwudaniowego obiadu ( 1 zupa, 2 dania główne do wyboru jedno danie mięsne 70%, jedno danie bezmięsne 30%), sałatek dwa rodzaje, przystawek regionalnych prezentujących walory smakowe Lubelszczyzny (składające się np. z: pierogów (min. dwa rodzaje), deski serów, pieczywa, wędlin lub mięsa). Posiłek dla kaŝdej osoby powinien być ciepły, wysokiej jakości odŝywczej. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców. Wszystkie naczynia do posiłków powinny być szklane lub ceramiczne. Wykonawca zapewni wyposaŝenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, stoły. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską wszystkich posiłków. Szczegółowe menu posiłków powinno zostać przesłane do akceptacji przez Zamawiającego (minimum 7 dni przed realizacją usługi). Dopuszcza się moŝliwość zmiany/rozszerzenia menu, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym (minimum 3 dni przed realizacją usługi). f) przygotowanie i dystrybucja 80 szt. kompletów materiałów informacyjno- promocyjnych: Broszura informacyjna o Projekcie: format A4, druk pełen kolor dwustronnie, min. 130 g kreda matowa, kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Notatnik wykonany z surowców wtórnych: format A5, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk pełen kolor jednostronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Długopis ekologiczny z nadrukiem w jednym kolorze logotyp miasta Puławy, logo PPNT, logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; 11

12 Teczka: materiał PP, zapięcie guziki lub rzep, nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Event pendrive pendrive o pojemności nie mniejszej niŝ 4 GB ze smyczą i identyfikatorem, nadruk obustronny jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; g) wykonanie i dystrybucja 150 szt. zaproszeń do wskazanych osób w formie tradycyjnej 50 szt. (druk pełen kolor dwustronnie, format 2 x DL, papier: kreda 300g) i elektronicznej 100 szt., lista zaproszonych gości zostanie uzgodniona z Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z procesu zapraszania uczestników (imię i nazwisko, instytucja, data kontaktu, uczestnictwo - TAK/NIE) w terminie 7 dni przed rozpoczęciem seminarium; h) obsługa medialna konferencji (przygotowanie materiałów informacyjnych dla prasy i Zamawiającego zapowiadających wydarzenie, pozyskanie patronów medialnych, opracowanie relacji i fotorelacji z konferencji, przygotowywanie relacji video oraz rejestracja konferencji na nośniku DVD, opracowanie raportów podsumowujących konferencje). Materiały informacyjno- promocyjne oraz zaproszenia muszą zawierać logo Miasta Puławy, logo PPNT oraz być oznakowane zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Rodzaj, treść i grafika materiałów promocyjno-informacyjnych oraz wybór portalu branŝowego muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. III.Organizacja seminariów naukowych. Organizacja dwóch seminariów naukowych, na których zostaną zaprezentowane efekty projektu i cele badawcze laboratoriów utworzonych w ramach projektu. Seminaria będą skierowane do potencjalnych partnerów w obszarze badawczym i przedsiębiorców, potencjalnych uŝytkowników, mediów biznesowych i naukowych, jak równieŝ potencjalnych partnerów samorządowych i społecznych. Zostaną opracowane i przygotowane materiały informacyjno-promocyjne. Okres wykonania usługi: do końca października 2015 r. Dokładne daty organizacji seminariów zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia. 1) Obowiązki Wykonawcy to m.in.: a) zapewnienie wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposaŝeniem o powierzchni min. 200 m 2 oraz powierzchni pomocniczych (np. pod przygotowanie cateringu) w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym; b) zaproszenie do prelekcji i zapewnienie wynagrodzenia dla min. 3 prelegentów oraz zapewnienie moderatora (prowadzącego) seminarium; c) zapewnienie recepcji seminarium wraz obsługą i rejestracją uczestników (2 osoby do obsługi); d) zapewnienie oznakowania wizualnego miejsca seminarium (tablica lub inny nośnik z nazwą i datą wydarzenia oraz informacją o współfinansowaniu do ustawienia przy recepcji wydarzenia); e) zapewnienie cateringu dla łącznie 100 osób, składającego się z: - 2 przerw kawowych, Przerwa kawowa obejmuje co najmniej: kawę, herbatę, wodę mineralna gazowaną i niegazowaną, soki, ciasto, paluszki. - lunchu, Lunch w formie bufetu szwedzkiego składający się z: dwudaniowego obiadu ( 1 zupa, 2 dania główne do wyboru jedno danie mięsne 70%, jedno danie bezmięsne 30%), sałatek dwa rodzaje, przystawek regionalnych prezentujących walory smakowe Lubelszczyzny (składające się np. z: pierogów (min. dwa rodzaje), deski serów, pieczywa, wędlin lub mięsa). Posiłek dla kaŝdej osoby powinien być ciepły, wysokiej jakości odŝywczej. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców. Wszystkie naczynia do posiłków 12

13 powinny być szklane lub ceramiczne. Wykonawca zapewni wyposaŝenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, stoły. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską wszystkich posiłków. Szczegółowe menu posiłków powinno zostać przesłane do akceptacji przez Zamawiającego (minimum 7 dni przed realizacją usługi). Dopuszcza się moŝliwość zmiany/rozszerzenia menu, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym (minimum 3 dni przed realizacją usługi). f) przygotowanie i dystrybucja 100 szt. kompletów materiałów informacyjno- promocyjnych: Broszura informacyjna o Projekcie: format A4, druk pełen kolor dwustronnie, 130 g kreda matowa, kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Notes wykonany z surowców wtórnych: format A5, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk pełen kolor jednostronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Długopis z pendrivem, róŝne kolory, mechanizm manualny, z nadrukiem logotyp miasta Puławy, logo PPNT, logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Teczka: materiał PP, zapięcie guziki lub rzep, nadruk jeden kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; g) wykonanie i dystrybucja łącznie dla dwóch seminariów 100 szt. zaproszeń do wskazanych osób w formie tradycyjnej 50 szt. (druk pełen kolor dwustronnie, format 2 x DL, papier: kreda 300g) i elektronicznej 150 szt., lista zaproszonych gości zostanie uzgodniona z Zamawiającym; Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu raportu z procesu zapraszania uczestników (imię i nazwisko, instytucja, data kontaktu, uczestnictwo - TAK/NIE) w terminie 7 dni przed rozpoczęciem seminarium; h) obsługa medialna seminarium (przygotowanie materiałów informacyjnych dla prasy i Zamawiającego zapowiadających wydarzenie, pozyskanie patronów medialnych, opracowanie relacji i fotorelacji z seminarium, przygotowywanie relacji video oraz rejestracja seminarium na nośniku DVD, opracowanie raportów podsumowujących seminaria). Materiały informacyjno- promocyjne oraz zaproszenia muszą zawierać logo Miasta Puławy, logo PPNT oraz być oznakowane zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Rodzaj, treść i grafika materiałów promocyjno-informacyjnych muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. IV. Kampania prasowa i internetowa Kampania prasowa oparta na wydawnictwach ogólnopolskich oraz obejmująca artykuły sponsorowane w prasie o zasięgu międzynarodowym oraz portalach internetowych. Elementy kampanii: 1. Kampania prasowa, w zakres której wchodzi opracowanie i publikacja prasowych artykułów (tekst ze zdjęciem) sponsorowanych/reklam (zwanych dalej Artykułami) o powierzchni nie mniejszej niŝ 150x180 mm w gazetach/czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w ilości: 2 szt. o zasięgu krajowym, 1 szt. o zasięgu międzynarodowym. Treść Artykułów oraz elementy graficzne, zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , powinny uzyskać akceptację Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Terminy zamieszczania artykułów: ostateczny termin zakończenia kampanii 30 października 2015 roku. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu po dwa egzemplarze gazety/czasopisma, w którym zostały opublikowane Artykuły. 13

14 Gazety/czasopisma, w których zamieszczone zostaną Artykuły powinny spełniać kryteria opisane poniŝej: Tygodnik ogólnopolski, w którym zamieszczane będą artykuły musi: a. mieć charakter społeczno-gospodarczy gazety codziennej, o zasięgu ogólnopolskim, w której dominują tematy społeczne, gospodarcze, polityczne a nie o charakterze sensacji, plotek itp.; b. posiadać średni jednorazowy nakład nie mniej niŝ 100 tys. egzemplarzy Miesięcznik lub dwumiesięcznik ogólnopolski i międzynarodowy, w którym zamieszczane będą artykuły musi: a. mieć charakter społeczno-gospodarczy, o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w którym dominują tematy społeczne, gospodarcze, polityczne a nie o charakterze sensacji, plotek itp.; b. posiadać średni jednorazowy nakład nie mniej niŝ 30 tys. egzemplarzy. 2. Kampania internetowa. Kampania internetowa realizowana będzie poprzez publikację artykułów sponsorowanych na dwóch róŝnych portalach internetowych. Zamówienie obejmuje opracowanie artykułu ze zdjęciem (reklama) i przeprowadzenie w Internecie kampanii reklamowej obejmującej publikację artykułu na tematycznych portalach internetowych (min. objętość artykułu to tekst zawierający 2500 znaków ze spacjami oraz zdjęcie) takich jak np. Treść artykułów oraz elementy graficzne, zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , powinny uzyskać akceptację Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Formy ekspozycji : artykuł sponsorowany (minimum 2500 znaków ze spacjami i zdjęciem) oraz zajawka tekstowa (minimum 100 znaków bez spacji) z linkiem do artykułu sponsorowanego, w głównych zakładkach tematycznych portalu (ograniczonych w grupie informacji z zakresu: wiadomości, ekonomia, biznes, gospodarka). Zakładki tematyczne do akceptacji przez Zamawiającego. Emisja na dwóch informacyjnych portalach internetowych o zasięgu min. krajowym, których tematyka gwarantuje ich liczne odwiedzanie przez mieszkańców Polski. Czas nieprzerwanej ekspozycji nośnika uzaleŝniony od liczby odsłon na portalu, jednak nie dłuŝszy niŝ dwa tygodnie - mieszczący się w okresie: ostateczny termin zakończenia kampanii 30 październik 2015 r. Termin emisji ustalony zostanie między Zamawiającym i Wykonawcą na min. 5 dni kalendarzowych przed emisją. Wymagania: wykonanie projektu graficznego, koszt nabycia praw do wszystkich materiałów wykorzystanych w projektach przez Wykonawcę musi być uwzględnione w cenie usługi. Wykonawca musi dysponować zbiorami zdjęć i grafik moŝliwymi do wykorzystania podczas projektowania formy graficznej. W tym celu Wykonawca musi mieć moŝliwość skorzystania z serwisów dysponujących bazą zdjęć, grafik (jak np.: Fotolia, Photogenica itp.) lub własnej bazy zdjęć. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu prawa do nieograniczonego dysponowania uŝytymi w materiałach formami graficznymi (layoutami), udzielając tym samym bezterminowej licencji do ich wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji. PrzekaŜe równieŝ layouty w pliku wektorowym. Wykonawca przekaŝe równieŝ wersję edytowalną projektów graficznych (pliki źródłowe), które umoŝliwią Zamawiającemu adaptację projektu do innych formatów reklamy. Zamawiający dokona jedynie niezbędnych, technicznych zmian w projekcie, nie naruszając tym samym istoty pierwotnego projektu graficznego. V. Produkcja i emisja spotów informacyjno- reklamowych 14

15 1. Produkcja i dostawa dwóch spotów informacyjno- reklamowych dotyczących Projektu oraz emisja spotu w telewizji regionalnej. Spoty informacyjno- reklamowe dotyczące Projektu, przedstawiające przede wszystkim jego efekty oraz informujące opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz o fakcie współfinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Emisja jednego wybranego przez Zamawiającego spotu w telewizji o zasięgu regionalnym. Ponadto umieszczenie spotów na youtubie oraz portalach społecznościowych. Informacje techniczne Czas trwania: Spot reklamowy: minimum 20 sekund, Wersje językowe: Lektor w 2 wersjach językowych (polska i angielska). Treatment reŝyserski: Wybór reŝysera i scenarzysty powinien być podyktowany jego dotychczasowym doświadczeniem w reŝyserowaniu spotów reklamowych o tematyce wizerunkowej. Dane techniczne - wersja do wyświetlania w Internecie - *.avi oraz *.mpg - rejestracja materiału filmowego w jakości FULL HD na nośnikach HD najwyŝsza jakość obrazu HD - MPEG HD422 (MPEG-2 (CBR: 50 Mb/s); - realizacja materiału filmowego w formacie 16:9 - w kręceniu ujęć ma być wykorzystany stedicam, ramie kamerowe (co najmniej 3-4 m) oraz profesjonalna jazda kamerowa. - podczas rejestracji kaŝdego ze spotów ma zostać wykorzystana technika Moving Time Lapse 2-5 % czasu kaŝdego ze spotów. - spoty reklamowe powinny zawierać menu z moŝliwością wyboru lektora w języku polskim i angielskim. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający wymaga skomponowania autorskich ścieŝek dźwiękowych na potrzeby spotów reklamowych lub wykorzystania z bazy muzycznej. 2. Wykonawca przekaŝe spoty reklamowe na nośniku cyfrowym (płyty DVD, po 20 sztuk dla kaŝdego spotu (1 płyta oryginał oraz 19 sztuk kopii). 3. Płyty powinny być w pudełku slim, wymiary 142mm x 124mm x 5mm, ścianka czołowa bezbarwna. 4. Wkładka w otwartym skrzydełku pudełka. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu projekt okładki do akceptacji. Nadruk offsetowy CMYK 4+4, nadruk jednostronny. 5. Nadruk na płytach, według zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu, w pełnym kolorze. 6. Propozycja emisji dotyczy minimum 10 emisji w telewizji regionalnej, z czego 2 emisje w dniach wolnych tj. sobota, niedziela. 7. Spoty w swojej formie mają spełniać wszelkie wymagania dot. narzędzi komunikacji audiowizualnych przewidzianych w ramach promocji unijnego źródła dofinansowania tj. w sposób szczegółowy ma być zrealizowany zgodnie z Zasadami promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Prawa autorskie Zamawiający zastrzega sobie, Ŝe z chwilą nabycia spotów nabywa na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego korzystania i rozporządzania dziełem (w tym prawa do wykorzystania ścieŝki dźwiękowej) na okres 10 lat; do wykorzystania na rynku polskim i europejskim. Wykorzystywane nośniki: - telewizja, - Internet, - płyty promocyjne CD/DVD. Scenariusz 1. Story board dla kaŝdego spotu do akceptacji Zamawiającego 2. Tekst w sytuacji uŝycia lektora lub napisy. Termin wykonania zadania: r. 15

16 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA Gmina Miasto Puławy ul. Lubelska Puławy Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Realizację kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego MY NIśEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 2. Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Netto... zł Brutto... zł słownie:.... Proponowany roczny nakład zaproponowanych przez Wykonawcę tytułów prasowych : - średniomiesięczny nakład zaoferowanego tygodnika ogólnopolskiego w bieŝącym roku wyraŝony w tysiącach egzemplarzy. - średniomiesięczny nakład zaoferowanego miesięcznika lub dwumiesięcznika w bieŝącym roku wyraŝony w tysiącach egzemplarzy 3. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 4. Deklarujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 5. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Akceptujemy zawarte w umowie warunki płatności. 7. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*. (zakres powierzonych prac) Wartość prac powierzonych podwykonawcy: Netto... zł Brutto... zł słownie:... 16

17 8. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 2% całkowitej wartości zamówienia (brutto) w kwocie zł w formie:.. przed terminem podpisania umowy 9. Oświadczamy, Ŝe nie naleŝymy do grupy kapitałowej. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS/ KRUS 4) Opłacona polisa 5) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 7) Wykaz wykonanych usług oraz dowody, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie 8)... 9)......, dnia r. * niepotrzebne skreślić... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 17

18 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax / mail... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. dnia r. (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 18

19 (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax / mail... Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Realizację kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki udziału w postępowaniu. dnia r. (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika) 19

20 . (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego oświadczamy, Ŝe wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego: l.p. Rodzaj Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Podmiot, na rzecz którego zamówienia wykonano Data i miejsce wykonania (mm-rrrr) Załączamy dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług. dnia r. (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 20

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks Puławy: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Numer ogłoszenia: 223274-2015; data zamieszczenia: 28.08.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 173356-2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 230810-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot prawa publicznego. Warszawa: Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku publikacji w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Numer ogłoszenia: 89649 2011; data zamieszczenia: 18.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks Puławy: Dostawa i montaż systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposażenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT Numer ogłoszenia: 9054-2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Realizacja kampanii promocyjnej przedsięwzięcia pn. Wstęp Wolny Festiwal

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ z 5 2015-02-20 13:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zwik.sochaczew.pl/ Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Łódź: Usługa przygotowania konferencji Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: Usługa przygotowania konferencji Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Usługa przygotowania konferencji Numer ogłoszenia: 103272-2013;

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 Numer ogłoszenia: 477932-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-20 08:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Opracowanie dokumentacji technicznej do przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery

Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 278465-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 5 2011-09-16 13:54 Warszawa: znak postępowania: ZZP-74/11, MODERNIZACJA SYSTEMU ZASILANIA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE - W ZAKRESIE ETAPU III Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25.

Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 378 31 00, faks 22 201 97 25. Strona 1 z 7 Warszawa: Świadczenie usługi profesjonalnej organizacji posiedzeń, szkoleń, spotkania i konferencji dla Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów Europejskich Numer

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 1 z 5 2011-11-07 13:24 Zielona Góra: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu - dostawa i podanie poczęstunku dla uczestników projektu Nowe kierunki szkół policealnych - modernizacja systemu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 5 2014-02-05 11:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: Usługi transportowe w zakresie

Bardziej szczegółowo

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Puławy: Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do Puławskiego Parku Naukowo -Technologicznego Numer ogłoszenia: 80018-2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67... 1 z 5 2014-03-31 10:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 93383-2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 93383-2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego StrzyŜów: Usługi szkolenia komputerowego w ramach zadania nr 5 Projektu Przywróćmy nadzieję. Aktywizacja osób

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs4.wroc.pl Wrocław: Przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dla dzieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, Firlej, woj. lubelskie, tel , faks 081

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, Firlej, woj. lubelskie, tel , faks 081 Strona 1 z 5 Firlej: Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej Numer ogłoszenia: 53462-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na Budowę nowej siedziby ChAT przedkładam niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-28 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Prace remontowe i zabezpieczające obiektu połoŝonego przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo