GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego. realizowanego w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, który Umową nr POPW /13-00 otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Zatwierdzam Sierpień, 2015r. 1

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (81) ; fax. (81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są działania informacyjno - promocyjne (kampania informacyjnopromocyjna) w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej W/w kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oraz według zasad promocji projektów dla Programu Rozwój Polski Wschodniej Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej, w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich oraz prezentowania efektów wdraŝania PO RRW. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: I. Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek samoprzylepnych. II. Organizacja konferencji. III. Organizacja seminariów naukowych. IV. Kampania prasowa i internetowa. V. Produkcja i emisja spotów informacyjno- reklamowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi reklamowe i marketingowe 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. W takim przypadku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do dnia r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2

3 Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie i za jego spełnienie uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów: oświadczenia złoŝonego wraz z ofertą,wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów naleŝytego wykonania usług. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie wykonanie: co najmniej 1 usługi o podobnym charakterze polegającej na zrealizowaniu kampanii informacyjno- promocyjnej (działań informacyjno- promocyjnych, promocyjnych) z podaniem jej wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana oraz z dowodem naleŝytego wykonania tej usługi o wartości minimum zł brutto. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - Potencjał techniczny Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku w tym zakresie i za jego spełnienie uzna złoŝenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaŝe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, w tym: - 1 osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika zamówienia, odpowiedzialnej za koordynowanie zadań promocyjnych w ramach zamówienia oraz bieŝące kontakty z Zamawiającym, która posiada doświadczenie zawodowe, w tym kierowanie zespołem przy pracach nad zamówieniami dotyczącymi działań informacyjnopromocyjnych, - co najmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za organizacje konferencji i seminariów oraz przeprowadzenia kampanii prasowej i internetowej w ramach zamówienia z doświadczeniem w organizacji kampanii promocyjno-informacyjnych (np. organizacji imprez typu forum, konferencja, seminarium, targi, kampanii prasowej i internetowej), d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada : opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę: nie mniejszą niŝ ,00 zł 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 3.spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia wymaganego warunku. Nie spełnienie chociaŝby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana będzie za odrzuconą. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ 3

4 będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. JeŜeli z treści polisy nie wynika, Ŝe została ona opłacona, Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia opłaty polisy. 7. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŝniejszych usług, określających, czy usługi te zostały wykonane naleŝycie. (Załącznik Wykaz wykonanych usług ). 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 9. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. JeŜeli Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej to za wiąŝące uznaje się podpisanie druku oferty. JeŜeli jednak Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej to zobowiązany jest do złoŝenia listy udziałowców grupy kapitałowej stanowiącą załącznik do SIWZ i wykreślenia zapisu o nienaleŝeniu do grupy kapitałowej na druku oferty. JeŜeli Wykonawca złoŝy wraz z ofertą listę udziałowców grupy kapitałowej i nie dokona wykreślenia na druku oferty - uznaje się, Ŝe naleŝy do grupy kapitałowej. 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. B. 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt A.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4

5 - o których mowa w pkt A.2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. C. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - kaŝdy z wykonawców składa oświadczenie wymienione w pkt A. 4 i dokumenty wymienione w pkt A.1,2,3,9 albo odpowiadające im określone w pkt B, - dokumenty wymienione w pkt A.6,7,8 mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę; - oświadczenie wymienione w pkt A.5 powinno być złoŝone w imieniu wszystkich Wykonawców. D. JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla naleŝytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Ŝąda: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy dokumentów, o których mowa w pkt A.6. 2) dokumentów dotyczących: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyŝej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie 5

6 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik tel w zakresie procedury przetargowej: Urszula Bochniarz tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji. 5. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na realizację kampanii informacyjno- promocyjnej projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyŝej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku złoŝenia jej po terminie. 6. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania naleŝy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie później niŝ terminie składania ofert ma obowiązek wykazać, iŝ zastrzeŝone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. 6

7 XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej naleŝy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej SIWZ oraz o dokumentację projektową. 3. W cenie oferty naleŝy uwzględnić podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: - cena 90 % - średniomiesięczny nakład zaoferowanego tygodnika ogólnopolskiego w bieŝącym roku wyraŝony w tysiącach egzemplarzy 5 % - średniomiesięczny nakład zaoferowanego miesięcznika lub dwumiesięcznika w bieŝącym roku wyraŝony w tysiącach egzemplarzy 5 % 1) Ocena w kryterium cena nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: cena minimalna brutto C= x 100 pkt x 90 % cena oferty badanej brutto 2) Ocena w kryterium średniomiesięczny nakład tygodnika ogólnopolskiego nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: N1 Nc= x 100 pkt x 5% N1max gdzie: N1 średniomiesięczny nakład tygodnika ogólnopolskiego zaproponowany przez oferenta N1max największy średniomiesięczny nakład tygodnika ogólnopolskiego ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu 3) Ocena w kryterium średniomiesięczny jednorazowy nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według wzoru matematycznego: N2 Nd= x 100 pkt x 5% N2max gdzie: N2 średniomiesięczny nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika zaproponowany przez oferenta N2max największy średniomiesięczny nakład miesięcznika lub dwumiesięcznika ze wszystkich złoŝonych ofert nie podlegających odrzuceniu Deklarowany średniomiesięczny nakład powinien być poświadczony przynajmniej oświadczeniem podpisanym przez Oferenta. Ilość uzyskanych punktów Z = C+ N1 + N2 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 7

8 2. JeŜeli nie moŝna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniŝszą ceną. 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złoŝona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) Terminie, po upływie którego moŝe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŝyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. 4. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŝeniem postanowień pkt Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany zawartej Umowy w przypadku wystąpienia siły wyŝszej. XV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8

9 na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny brutto stosownie do kaŝdej części zamówienia, w następujących formach (do wyboru): a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy , b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pienięŝnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie Gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienaleŝytym wykonaniem umowy, oraz termin obowiązywania gwarancji i termin oraz miejsce zwrotu gwarancji. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŝe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia, jednak zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w następujący sposób: - 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane, - 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób, odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 3. JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 9

10 ROZDZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są działania informacyjno - promocyjne (kampania informacyjnopromocyjna) w ramach projektu pn. Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej W/w kampania musi być zgodna z wymaganiami dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych, według Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. oraz według zasad promocji projektów dla Programu Rozwój Polski Wschodniej Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej, w zakresie korzystania z Funduszy Europejskich oraz prezentowania efektów wdraŝania PO RRW. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: I. Wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek samoprzylepnych. Wykonanie i zainstalowanie jednej tablicy pamiątkowej w budynku Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego oraz produkcja i wydruk naklejek samoprzylepnych w ilości 500 sztuk. a) Tablica pamiątkowa: - montowana na zewnętrznej ścianie budynku PPNT w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, - wymiary: wysokość 70 cm x szerokość 110 cm, - tło tablicy wykonane z płyty Dibond (AL-PP-AL), na płytę przyklejony wydruk na folii bezbarwnej z tekstem oraz logotypami programu unijnego, na logotypach umieszczone zostaną elementy wykonane z plexi bezbarwnej o grubości 4 mm w kształcie tychŝe logotypów, całość mocowana do ściany na dystansach aluminiowych o długości 2 cm, - tablica musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na stronach 41-43, dostępnym pod adresem internetowym:http://www.polskawschodnia gov.pl/zpfe/documents/zasady_promocji_porpw_podrecznik_12_2010.pdf - informacje obowiązkowo zamieszczone na tablicy: 1. Logo PO RPW; 2. Odwołanie słowne do pełnej nazwy EFRR; 3. Emblemat Unii Europejskiej; 4. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej; 5. Hasło promocyjne przeznaczone dla PO RPW Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. 6. Projekt Rozbudowa potencjału badawczego Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego zrealizowany przez Gminę Miasto Puławy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Konieczne jest, aby elementy, o których mowa w punktach 1-5 zajmowały co najmniej 25% powierzchni tablicy. b) Naklejki samoprzylepne: - ilość: 500 szt., - wymiary: min. wysokość 3 cm x szerokość min. 10 cm, - naklejki wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , - informacje obowiązkowo zamieszczone na naklejce: 1. Logo PO RPW; 10

11 2. Emblemat Unii Europejskiej; 3. Odwołanie słowne do Unii Europejskiej; 4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wykonawca przedłoŝy projekt tablicy i naklejek Zamawiającemu do akceptacji. Termin wykonania zadania: r. II. Organizacja konferencji. Usługa polegająca na przygotowaniu, organizacji i obsłudze jednodniowej 6-cio godzinnej konferencji na której zostanie zaprezentowany zakres, cel i efekty Projektu. Opinia publiczna zostanie poinformowana o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej oraz o fakcie współfinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Okres wykonania usługi: październik 2015 r. Dokładna data organizacji konferencji zostanie określona w trakcie realizacji zamówienia po uzgodnieniu z Zamawiającym. 1) Obowiązki Wykonawcy to m.in.: a) zapewnienie wynajmu sali konferencyjnej wraz z wyposaŝeniem o powierzchni min. 300 m 2 oraz powierzchni pomocniczych (np. pod przygotowanie cateringu) w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym; b) zaproszenie do prelekcji i zapewnienie wynagrodzenia dla min. 3 prelegentów oraz zapewnienie moderatora (prowadzącego) konferencję; c) zapewnienie recepcji konferencji wraz obsługą i rejestracją uczestników (2 osoby do obsługi); d) zapewnienie oznakowania wizualnego miejsca konferencji (tablica lub inny nośnik z nazwą i datą wydarzenia oraz informacją o współfinansowaniu do ustawienia przy recepcji wydarzenia); e) zapewnienie cateringu dla 80 osób, składającego się z: 1) 2 przerw kawowych, Przerwa kawowa obejmuje co najmniej: kawę, herbatę, wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, soki, ciasto, paluszki. 2) lunchu, Lunch w formie bufetu szwedzkiego składający się z: dwudaniowego obiadu ( 1 zupa, 2 dania główne do wyboru jedno danie mięsne 70%, jedno danie bezmięsne 30%), sałatek dwa rodzaje, przystawek regionalnych prezentujących walory smakowe Lubelszczyzny (składające się np. z: pierogów (min. dwa rodzaje), deski serów, pieczywa, wędlin lub mięsa). Posiłek dla kaŝdej osoby powinien być ciepły, wysokiej jakości odŝywczej. Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców. Wszystkie naczynia do posiłków powinny być szklane lub ceramiczne. Wykonawca zapewni wyposaŝenie do organizacji cateringu: naczynia, sztućce, obrusy, stoły. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską wszystkich posiłków. Szczegółowe menu posiłków powinno zostać przesłane do akceptacji przez Zamawiającego (minimum 7 dni przed realizacją usługi). Dopuszcza się moŝliwość zmiany/rozszerzenia menu, po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym (minimum 3 dni przed realizacją usługi). f) przygotowanie i dystrybucja 80 szt. kompletów materiałów informacyjno- promocyjnych: Broszura informacyjna o Projekcie: format A4, druk pełen kolor dwustronnie, min. 130 g kreda matowa, kolor - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Notatnik wykonany z surowców wtórnych: format A5, ok. 50 kartek w kratkę lub linię, papier offset, nadruk pełen kolor jednostronnie - logo Miasta Puławy, logo Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, nazwa wydarzenia i logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; Długopis ekologiczny z nadrukiem w jednym kolorze logotyp miasta Puławy, logo PPNT, logotypy zgodne z wytycznymi promocji PO RPW ; 11

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.2.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Promocja głównych osi regionu lubelskiego na przykładzie współpracy

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.11.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) Zmiana SIWZ z dnia 27.04.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Promocja Projektu pn.: Modernizacja oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.1.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Dostawa i montaŝ systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I C E N T R U M E U R O P E J S K I C H S T U D I Ó W R E G I O N A L N Y C H I L O K A L N Y C H ( E U R O R E G ) ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wykonanie materiałów promocyjnych MNiSW znak postęp owania: BDG.WZP.311. 35.2014.8.JG ZATWIERDZAM Agnieszka Jędrzejczyk (pracownik zamawiającego, któremu

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO w formie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-42/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę konferencji organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach sprawowania przewodnictwa

Bardziej szczegółowo