Ekonomiczne w Krynicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczne w Krynicy"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Tak się zaczęło lipca 1893 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie C.K. Starostwa Krakowskiego, w Pałacu Spiskim, w Rynku Głównym 34, ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu Izba Lekarska pisze Barbara Kaczkowska, kreśląc dzieje powołania pierwszego na ziemiach polskich samorządu lekarskiego 21 Do Krakowa zawitała Polka w Europie czyli kilkudniowy, medialny show pisze Stefan Ciepły gromadzący zazwyczaj ponad setkę dziennikarzy z całego kraju zajmujących się zdrowiem i najlepszych specjalistów rozmaitych dyscyplin medycyny. Jedna Polka dostarcza żurnalistom tematów na cały rok, a jej wędrówka po metropoliach Europy stanowi atrakcyjny magnes gwarantujący frekwencję... Nasza okładka XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Rozmach przedsięwzięcia robi wrażenie. Zniknął Nowy Dom Zdrojowy przesłonięty ogromnym namiotem, w którym mieszczą się sale obrad, kawiarnie, wystawy. W mieście roi się od policji, ochrony, samochodów rządowych. Pachnie władzą pisze redaktor naczelny Jerzy Friediger z Krynicy 40 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ma 120 lat W 1890 roku w Krakowie doszło do dwóch poważnych pożarów (w firmie Kretschmer, w Rynku Głównym 10, której właściciel się spalił i w aptece Wiśniewskiego na Stradomiu). Już w rok później, 6 czerwca 1891 roku, pierwsza, zaprzęgnięta w dwa konie, karetka Ochotniczego wówczas Towarzystwa Ratunkowego wyruszyła do rannego pisze Filip Ratkowski fot. Archiwum Muzeum Inżynierii Miejskiej Nadto w numerze m.in.: Ostrzeżenie o zagrożeniu, jakie niesie w myśl nowej ustawy wypisanie przez lekarza recepty na lek refundowany dla nieubezpieczonego Wspomnienie o Marii Skłodowskiej-Curie w 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Śladami Napoleona Cybulskiego czyli co wnosimy do światowego zasobu wiedzy medycznej mówi prof. Tomasz Brzozowski, prodziekan Wydz. Lekarskiego UJ ds. Naukowych Wymiana pokoleń w krakowskiej toksykologii. Piotr Hydzik zastępuje Janusza Pacha Izba powoła zespoły kontroli merytorycznej szkoleń organizowanych przez rozmaite instytucje informuje dr Lech Kucharski, przewodniczący Komisji Kształcenia ORL Stowarzyszenie Lekarzy Polskich obchodziło 20 rocznicę powstania pisze dr Adam Wiernikowski ze Lwowa Medycyna Praktyczna ogłasza konkurs literacki dla lekarzy IX Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Lekarzy w Zakopanem znów sypnęły medalami 1

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Pamiętacie Państwo wszyscy nie tak dawne przecież spory przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych. Argumenty, że jest to wina lekarzy, bo itd. Na naszą prośbę otrzymaliśmy z NFZ informacje o lekarzach, którzy wykazani są do Funduszu przez wielu świadczeniodawców, jako wykonujący u nich świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z funduszem. Rekordzista został wykazany w 9-ciu miejscach, wiele osób w 5-ciu i 6-ciu miejscach. Ale równocześnie wiemy, że większość z tych osób zostało wykazanych do Funduszu bez swojej zgody, a nawet wiedzy! Po spotkaniu z tymi Koleżankami i Kolegami będziemy się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. Na pewno nie pogodzimy się z faktem wykorzystywania danych osobowych członków naszej Izby bez ich wiedzy, ani oszustw przy kontraktowaniu świadczeń medycznych. Nie po raz pierwszy w Polsce, a zwłaszcza w ochronie zdrowia wylewamy dziecko razem z kąpielą. Oto do przeszłości odchodzą lata, kiedy na międzynarodowych zjazdach i kongresach lekarskich można było spotkać lekarzy z Polski. Wieloletnie walki ministerstwa z firmami farmaceutycznymi i z finansowaniem lekarzom przez nie uczestnictwa w zjazdach zbliżają się do sukcesu. Restrykcyjne przepisy w połączeniu z coraz wyższymi opłatami zjazdowymi powodują, że wyjazd na międzynarodowy zjazd staje się ponownie dla większości lekarzy nieosiągalny. W ten sposób tracimy kontakt ze światem i postępami medycyny ze szkodą dla chorych. Wyjazd na międzynarodowy zjazd lekarski nie jest wycieczką, ale możliwością kontaktu z kolegami za świata i bieżącymi postępami w nauce. Na wycieczkę zagraniczną większość z nas może pojechać za swoje. Na zjazd już nie, bo opłata zjazdowa ( euro) jest droższa niż tygodniowy wyjazd do Egiptu czy Tunezji. Wygląda na to, że ministerstwo odniosło kolejny sukces. I znowu: skutki tego odczujemy za kilka lat, ponieważ dystans dzielący nas od świata zacznie znowu rosnąć. A wszystko to w trosce o chorego. I jeszcze krótka informacja w sprawach redakcyjnych. Rezygnujemy z tytułów naukowych i zawodowych w podpisach pod tekstami publikowanymi w naszej Gazecie. Skala tytułomanii jaka występuje w naszym życiu wymaga, dla zwykłej higieny, ograniczenia. Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 15 paÿdziernika Nagroda Nobla z medycyny 2011 Tegoroczną Nagrodę Nobla z medycyny otrzymało trzech naukowców zajmujących się badaniem ludzkiego układu odpornościowego: amerykański genetyk Bruce Beutler, urodzony w Luksemburgu francuski immunolog Jules Hoffmann oraz pochodzący z Kanady, ale pra cujący w USA Ralf Steinman (za odkrycie tzw. komórek dendrytycznych), który nieoczekiwa nie zmarł na raka trzustki w chwili ogłaszania werdyktu. Zdaniem specjalistów odkrycia tej trójki naukowców rewolucjonizują wiedzę o systemie immunologicznym człowieka. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny została przyznana po raz 102. Jej wysokość to 10 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. W przeszłości nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny uhonorowano między innymi odkrywców wi rusa HIV, struktury DNA i grup krwi czy wy nalazcę metody zapłodnienia in vitro. Co pomys³, to gorzej! Co środowisko lekarskie myśli o tzw. usta wie refundacyjnej, na mocy której za wypisa nie recepty na lek refundowany osobie nieubez pieczonej grozi lekarzowi cały arsenał kar piszemy na 11 stronie. Równie ucieszone tą samą ustawą jest śro dowisko farmaceutów, któremu za zrealizowa nie źle wypisanej recepty zamierza się zafun dować kilkudziesięciotysięczne kary. Nie cho dzi oczywiście o pomyłki w sferze terapeutycz nej, ale biurokratycznej. Co zrobią aptekarze? nie wiadomo. Nie wykluczają rezygnacji ze sprzedaży leków refundowanych. Natomiast lekarze naszej Izby wnioskują do NRL o skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, bo to ostatnia in stytucja, jak się wydaje, nie ulegająca naciskom politycznym. Lekarze z I stopniem specjalizacji uratowani! Specjalistów nam wprawdzie brakuje, ale nie tych wykpiwanych przez Petera, Parkinso na czy Blocha. Nasi niestrudzeni reformato rzy wymyślili pozbawienie lekarzy z I stop niem specjalizacji choćby nie wiem ile lat przepracowali w zawodzie uprawnień do za wierania kontraktów z NFZ. Miało się to do konać, wg Ministerstwa Zdrowia, dla dobra pacjentów. Kilka tysięcy lekarzy, przeważ nie z mniejszych, prowincjonalnych ośrod ków, miało utracić prawo świadczenia usług (bo kiedyś przed 1999 rokiem nie zdołali zrobić II stopnia specjalizacji). Przy okazji kil kadziesiąt tysięcy pacjentów powinno utracić swoich lekarzy i ustawić się do kolejki, do tej resztki, która ma uprawnienia, a jeszcze nie odeszła na emerytury. Protestowała NRL, protestowały izby okrę gowe, listy wręcz rozpaczliwe pisali lekarze, którzy mieli stracić zatrudnienie. Ostatecznie resort ustąpił. A przecież można było w ogóle problemu nie wywoływać, czekając póki pokolenie z I stopniem specjalizacji nie wykruszy się na turalnie. Spór o KRUS trwa! Tymczasem termin wykonania wyroku Try bunału Konstytucyjnego zbliża się nieubłaga nie, w przeciwnym wypadku od 1 lutego 2012 rolnicy będą płacić za wizytę u lekarza z wła snej kieszeni. A tymczasem płaci za nich bu dżet. 1,5 mln rolników finansuje państwo, śred nio płacąc za każdego po 100 zł miesięcznie(!). Zasada taka dotyczy nawet najbogatszych, po siadających po kilkaset ha ziemi. Minister Sawicki zaproponował reformę. Według jego pomysłu musieliby płacić 24 zł rocznie, bo na więcej ich nie stać. Podobne bzdury plotą związkowcy RI Solidarność i Zw. Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, kwestionując wyrok Trybunału. PSL wygrał wybory i stoi nieodmiennie na straży interesów swoich wyborców. Podobnie kuriozalnych przepisów nie ma w całej Euro pie. Nowa ekipa parlamentarna staje przed pierwszym testem, a termin nagli. Ale jakieś wyjście kreatywne chyba się znajdzie. 3

4 4 4 AKTUALNOŚCI Sukcesy Collegium Medicum Według Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi absolwenci Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie uzyskali naj lepsze rezultaty w ramach LEP u zdawanego w sesji wrześniowej 2011 roku, uzyskując łącznie najwyższą średnią wśród absolwentów wszystkich wydziałów lekarskich w Polsce. Także w opublikowanym przez miesięcz nik Menedżer Zdrowia rankingu akademic kich jednostek kształcących menedżerów zdro wia Collegium Medicum UJ zajęło pierwsze miejsce. Za najlepsze podyplomowe studia menedżerskie w kraju uznano bowiem studia pt. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowot nej realizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ. Kardiologia zabiegowa września br. w hotelu Park Inn w Krako wie odbyło się Sympozjum Naukowo Szkole niowe Kardiologia zabiegowa Gospo darzami Sympozjum byli prof. Tadeusz Prze włocki oraz doc. Jacek Lelakowski. W programie Sympozjum znalazły się m.in. wykłady nt. nowych leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych w kardiologii (prof. K. Filipiak), inhibitorów GP IIb/IIIa w ostrych zapaleniach wieńcowych (doc. D. Dudek), nowych technik kardiologii inwazyjnej i zabie gów w chorobach strukturalnych serca (prof. T. Przewłocki), stentów wieńcowych nowej generacji i przezskórnego leczenia wad zastaw kowych serca (doc. D. Dudek), nowych urzą dzeń w elektrofizjologii i elektroterapii (doc. J. Lelakowski) oraz wykład dot. diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego płucnego (doc. M. Kurzyna). 35. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego W Auditorium Maximum UJ, w dniach września 2011, miał miejsce 35. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (The European Thyroid Association ETA). Program Zjazdu był skoncentrowany na pro blematyce dotyczącej nowoczesnej diagnosty ki i leczenia chorób tarczycy, jak również na wyzwaniach jakie stoją przed badaniami nauko wymi i praktyką kliniczną w tym zakresie. Organizatorami Zjazdu było Europejskie Towarzystwo Tyreologiczne, Centrum Onko logii, Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach oraz Collegium Medicum Uniwersytet u Jagiellońskiego. Zjazd otworzył prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak. W Audytorium odbyła się także wspólna sesja Sieci Badań nad Rakiem oraz Europejskie go Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (European Society of Endocrine Surgeons) poświęcona chirurgicznemu leczeniu raka tarczy cy. W tym samym terminie odbył się też III Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego zorga nizowany przez Katedrę i Klinikę Endokrynolo gii CM UJ kierowaną przez prof. Alicję Huba lewską Dydejczyk, podczas którego omawiano najnowsze doniesienia na temat patofizjologii, dia gnozowania i terapii chorób tarczycy. II Konferencja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyñ i Chirurgii Ogólnej W dniach 30 września 1 października br. w Centrum Dydaktyczno Kongresowym Wydziału Lekarskiego odbyła się II Konferen cja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej zorganizowana przez Szpi tal Bonifratrów w Krakowie. Patronat objęli profesorowie: Andrzej Dorobisz konsultant krajowy ds. chirurgii naczyń, Stanisław Mol ski prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Jan Kulig konsultant krajowy ds. chirurgii ogólnej oraz Adam Dziki prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Konferencja, będąca ogólnopolskim forum specjalistów chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych, angiologów i radiologów inter

5 5 AKTUALNOŚCI 5 wencyjnych, w tym roku została połączona z wizytą przedstawicieli bonifraterskich szpi tali }z Bratysławy, Brna i Linzu, z którymi kra kowski Szpital Bonifratrów realizuje projekt partnerskiej współpracy finansowany ze środ ków UE. W dwudniowym programie spotkania, oprócz czterech sesji naukowych poświęconych takim tematom jak: zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych, udar mózgu, tętniaki aorty brzusz nej, przewlekłe niedokrwienie kończyn dol nych, Zespół Centrum Chorób Naczyń Szpita la Zakonu Bonifratrów w Krakowie zaplano wał również zabiegi operacyjne z udziałem za proszonych gości i ekspertów. W tym samym czasie zespół Oddziału Chi rurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Bo nifratrów na sąsiedniej sali wykładowej prowa dził równolegle sesje wykładowe z udziałem znakomitych wykładowców z całej Polski. Bez pośrednio z sali operacyjnej do uczestników sesji transmitowane były zabiegi operacyjne wykonywane obecnie rzadko, głównie przez wysoko wyspecjalizowane ośrodki przepro wadzane przez zaproszonych gości (laparosko powa resekcja esicy, opaskowanie żoładka), oraz przez chirurgów Oddziału. Spotkanie pro wadził i komentował operacje Ordynator Od działu prof. Antoni Cieńciała. Inauguracja roku akademickiego 2011/ października br. w Centrum Dydaktycz no Kongresowym Wydziału Lekarskiego przy ul. Łazarza miała miejsce uroczystość inaugu racji nowego roku akademickiego 2011/2012 Wydziału Lekarskiego, studentów I roku kie runku lekarskiego, lekarsko dentystycznego oraz dietetyki. Wykład inauguracyjny pt. Współpraca lekarza dentysty ze specjalistami innych dziedzin medycyny wygłosiła dr hab. Jolanta Pytko Polończyk, a uroczystości prze wodniczył prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak. fot. Jerzy Sawicz Nieco wcześniej, bo 1 października w Au ditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 odbyła się uroczysta inauguracja 648 roku aka demickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, której przewodniczył rektor UJ prof. Karol Mu sioł, a gościem honorowym był prezydent RP Bronisław Komorowski, który nadał pracow nikom Uniwersytetu wysokie odznaczenia pań stwowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się pro fesorowie Wydziału Lekarskiego: prof. Kalina Kawecka Jaszcz, prof. Stanisław Majewski, prof. Maria Chomyszyn Gajewska i prof. An drzej Wysocki. Jak co roku przyznano też nagrody za wy bitne osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich 5 lat. Tzw. Laur Jagielloński, w dziedzinie nauk medycznych otrzymał prof. Ryszard Korbut, kier. Katedry Farmakologii WL, nagrodę Pro Arte Docendi otrzymał prof. Stanisław Majew ski, a medal Bene Merentibus (najwyższe obok Orła Białego odznaczenie RP) prof. Mi chael Marberger kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu Wiedeńskiego od lat blisko współ pracujący z naszą Katedrą i Kliniką Urologii. W trakcie inauguracji studenci złożyli uro czyście immatrykulację. Wykład inauguracyj ny nt Wielkie idee współczesnej medycyny wygłosił prof. Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego CM UJ.

6 6 6 AKTUALNOŚCI Przyprawa do inauguracji Pojawienie się prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na inauguracji roku akademic kiego UJ w Auditorium Maximum zmoblizo wało grupę ok. 40 naukowców z kilku krakow skich uczelni do zorganizowania pikiety prote stującej przeciw wchodzącej w życie ustawie o szkolnictwie wyższym i stopniach naukowych oraz kwestionującej kompromitująco niskie nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę. Bu dżet dwóch amer. uniwersytetów Princetown i Harwarda jest porównywalny z budżetem wszystkich 450 polskich uczelni. Natomiast po ziom nakładów wynosi procentowo u nas tyle, co nakłady na szkolnictwo w Indiach. Dramatycznie niskie są także wynagrodze nia młodej kadry naukowej, co prowadzi do ucieczki najzdolniejszych ze szkolnictwa wy ższego. Przemówienie prezydenta skoncentro wało się na sukcesach. Nowy blok operacyjny w Szpitalu Dzieciêcym 30 września br. w Uniwersyteckim Szpita lu Dziecięcym w Prokocimiu odbyło się uro czyste otwarcie Centralnego Bloku Operacyj nego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii. Inwestycja kosztowała blisko 47 mln zł, z czego 26,4 mln zł pochodzi ło z unijnej dotacji w ramach Małopolskiego fot. Jerzy Sawicz Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), a 20,3 mln zł z budżetu państwa. Rozbudowa trwała dwa lata. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 tysiące m 2. Na drugim piętrze umiesz czono 30 łóżkowy oddział intensywnej terapii, na pierwszym sześć sal operacyjnych oraz po mieszczenia pomocnicze, a na parterze cen tralną sterylizatornię wraz z pomieszczeniami technicznymi. Centralny Blok Operacyjny nosi imię prof. Jana Grochowskiego, współtwórcy i wielolet niego dyrektora Polsko Amerykańskiego Insty tutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu. Był on najważniejszym człowiekiem w dziejach budo wy i rozbudowy tego szpitala oraz ukształto wania nas, personelu tu pracującego powie dział podczas piątkowej uroczystości dyr. Ma ciej Kowalczyk. Poświęcenia Oddziału doko nał ks. kard. Franciszek Macharski. W najbliższych miesiącach Szpital w Pro kocimiu czeka kolejna modernizacja: ma po wstać nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunko wy oraz lądowisko dla helikopterów. Implanty na jaskrê Tak rzadko mamy okazję poinformować o bezspornych sukcesach polskiej medycyny, a tu w sukurs przyszli nam naukowcy z AGH, którzy opracowali zupełnie nowy syntetyczny biomateriał dopasowany biologicznie do gałki ocznej, który może być wykorzystany do spo rządzenia implantów wszczepianych dla udroż nienia przepływu cieczy z wnętrza oka, co by łoby interesującym rozwiązaniem przy lecze niu jaskry. Wynalazek przeszedł już pomyślnie bada nia laboratoryjne, testy in vitro i in vivo, obec nie zostanie opatentowany i poddany ocenie komisji bioetycznej. Rzecz pilotują naukowcy ze Szpitala Klinicznego w Katowicach. Jeśli wszystko wypadnie pomyślnie zacznie się polska droga przez mękę do znalezienia produ centa.

7 7 AKTUALNOŚCI 7 Ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ pamiêci prof. Jerzego Stachury 10 października br. w Centrum Dydaktycz no Kongresowym Wydziału Lekarskiego mia ła miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pa miątkowej poświęconej pamięci prof. Jerzego Stachury w uznaniu jego zasług dla rozwoju międzynarodowego kształcenia medycznego w UJ i jego starań (był pełnomocnikiem pro rektora) związanych z budową Centrum Dy daktyczno Kongresowego przy ul. św. Łaza rza 16. Prof. Jerzy Stachura był wybitnym patomor fologiem, opublikował ponad 300 prac, w tym 200 o randze międzynarodowej. Kierował m.in. Katedrą Patomorfologii i Zakładem Patomor fologii Klinicznej i Doświadczalnej CM UJ, przewodniczył Radzie Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL, sprawował obowiązki prodziekana i dziekana Wydziału Lekarskiego CM UJ. Był też sekretarzem Wydziału Lekar skiego PAU, prezesem Polskiego Towarzystwa Patologów, specjalistą wojewódzkim ds. pato morfologii oraz członkiem zarządu Europejskie go Towarzystwa Patologów i America Gastro enterology Association. Zmarł 12 września 2008 roku. Autorem pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci prof. Jerzego Stachury jest krakowski artysta rzeźbiarz, Wiesław Domański. Prof. Zbigniew Jañczuk laureatem Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny 2011 Jak co roku podczas jesiennej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Lekarzy Stomatolo gów w Rytrze, zostanie wręczona Nagroda im. Andrzeja Janusza Fortuny Za zasługi dla pol skiej stomatologii. Tegorocznym laureatem został prof. Zbigniew Jańczuk z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, założyciel i pierwszy przewodniczący Akademii Pierre Faucharda w Polsce. Prof. Jańczuk przez blisko 30 lat był kie rownikiem Katedry Stomatologii Zachowaw czej, Dziecięcej i Periodontologii PAM w Szczecinie, a w latach pełnił m.in. obowiązki prorektora i rektora, był też długo letnim Krajowym Specjalistą ds. Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz Periodontolo gii, a także wiceprezydentem PTS. Sylwetkę Profesora przedstawiliśmy w ostatnim wydaniu stomatologicznym GGL, a tu jedynie wspominamy, że wśród 37 wypromowanych przez Profesora doktoran tów był m.in. Andrzej Janusz Fortuna. fot. Jerzy Sawicz Duchowni i œwieccy wobec ludzkiego cierpienia 10 października br. w Auli Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyła się konferencja Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia pod patronatem Kurii Prowincjonalnej Zakonu Bonifratrów i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

8 8 8 AKTUALNOŚCI w Krakowie, przy współpracy z Medycyną Praktyczną. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Ba zylice Bożego Miłosierdzia, w trakcie której na stąpiła inauguracja Szkoły Opieki Duszpaster skiej Św. Jana Bożego. Stawia ona sobie za cel studia podyplomowe z zakresu zespołowej opieki duszpasterskiej w służbie zdrowia i po mocy społecznej, prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i przez Polską Pro wincję Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego (Bonifratrów). Podczas Konferencji omawiano m.in. rolę medycyny w kontekście odwiecznego proble mu cierpienia (prof. Andrzej Szczeklik), opie kę duchową jako jedno z zadań zespołów tera peutycznych (prof. Jacek Imiela), potrzebę wsparcia duchowego oraz towarzyszenia pa cjentowi i jego rodzinie w opiece nad przewle kle chorym w domu (dr Konstanty Radziwiłł), model współdziałania zespołów opieki duszpa sterskiej z zespołami terapeutycznymi, opiekuń czymi i rodziną chorego (ks. dr Piotr Krako wiak), a także rolę członków zespołu opieki duszpasterskiej w rozstrzyganiu dylematów bio etycznych (Anna Nowarska z Ministerstwa Zdrowia) i funkcję tanatopedagogiki jako spo sobu na zrozumienie i zaakceptowanie śmierci (prof. Józef Binnebesel). V Polsko-Niemieckie Sympozjum Przesz³oœæ zrozumieæ przysz³oœæ kszta³towaæ! W dniach 6 8 października na zamku w Książu k. Wałbrzycha odbyło się polsko nie mieckie sympozjum pod ambitnym wezwa niem wymienionym w tytule którego organi zatorami były cztery Izby: Śląska, Dolnośląska i Saksońska oraz Naczelna Izba Lekarska. Mówiono m.in. o polsko niemieckiej historii wciąż wymagającej korekt oraz o aktualnych problemach medycyny europejskiej. Wśród gości sympozjum znaleźli się też przedstawiciele Słowackiej i Czeskiej Izby Den tystycznej oraz prezydent Słowackiej Izby Le karskiej. Kraków reprezentowali prezes ORL, prof. Andrzej Matyja, wiceprezes lek. stom. Robert Stępień, sekretarz dr Jacek Tętnowski i lek. stom. Andrzej Stopa oraz współpracują cy z OIL prezes Polsko Słowackiej Izby Go spodarczej p. Piotr Cebulski. Uroda zamku oraz świetna organizacja po bytu i programu towarzyszącego wystawiają gospodarzom jak najlepsze świadectwo. W so botę 8 października na Zamku odbyło się wy jazdowe posiedzenie NRL. Dylematy medyczne XXI wieku W dniach, kiedy oddawaliśmy ten numer do druku, odbyła się w Krakowie interesująca kon ferencja organizowana przez Polskie Stowarzy szenie Dyrektorów Szpitali nt. współczesnych dylematów medycznych. Narastanie chorób cy wilizacyjnych, starzenie się populacji w wymia rze biologicznym i społecznym, bariery w do stępie do usług medycznych, innowacje w le czeniu chorób nowotworowych, trendy w ge riatrii to tylko niektóre z planowanych tema tów. Konferencji patronowały władze wojewódz twa i miasta. Chleba naszego powszedniego Wbrew całej naszej tradycji chleba naszego powszedniego nie szanujemy. Z badań zainspi rowanych przez FAO, a przeprowadzonych przez Federację Polskich Banków Żywności wynika, że jedna trzecia Polaków wyrzuca żyw ność do śmieci, w tym 48 procent (najwięcej) pozbywa się pieczywa, na kolejnym miejscu znajdują się ziemniaki (37%) i wędliny (37%), potem warzywa (19%) i owoce (18%) oraz jo gurty (14%). Łącznie rocznie marnujemy ok. 9 mln ton żywności, a w Europie wyprzedzają nas tylko Brytyjczycy, Niemcy, Holendrzy i Fran cuzi. Kto ma chleb, szuka bułki mówi polskie porzekadło. Nieprawdaż?

9 9 9 KALENDARIUM PREZESA wrzesień październik 2011 Strategia rozwoju specjalizacji medycznych w Małopolsce Udział w spotkanie u Marszałka dotyczącym zapisów w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony zdrowia w zakresie doprecyzowania pożądanego poziomu specjalności medycznych w poszczególnych subregionach. Wśród postanowień utrzymanie funkcji wiodącej przez Kraków m.in. w zakresie kardiologii, onkologii, psychiatrii, medycyny dziecięcej, ratownictwa medycznego, neurologii inwazyjnej i geriatrii. Równocześnie podkreślenie funkcji Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu i Zakopanego, Oświęcimia, Chrzanowa i Olkusza jako ponadlokalnych centrów medycznych, świadczących usługi wyższego rzędu. (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,30 sierpnia br.) Udział w posiedzeniu NRL Tematy: problem szczepień profilaktycznych personelu medycznego; znalezienie nowego kolportera Gazety Lekarskiej (w związku z rozwiązaniem umowy z Axel Springer Polska); wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń lekarzy. (Warszawa, 2 września br.) Prawa wykonywania zawodu dla stażystów W Auli PWST odbyło się (organizowane po raz drugi) uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu, które staje się właśnie tradycją naszego samorządu lekarskiego. O tym, że chwila jest szczególna nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Świadczyły o tym zresztą reakcje młodych lekarzy, których dowartościowała dodatkowo obecność wiceministra zdrowia dr. Andrzeja Włodarczyka, nie mówiąc o udziale przedstawicieli władz miasta i województwa. Lampka szampana, wieńcząca uroczystość przypieczętowała zobowiązanie medycznej młodzieży do wierności Przysiędze Hipokratesa (patrz relacja wewnątrz numeru). (PWST, 6 września br.) XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Jak nasi czytelnicy zapewne wiedzą, wśród wątków tematycznych poruszanych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy pojawiła się problematyka medyczna (po raz wtóry). O debacie na ten temat przeczytacie Państwo wewnątrz numeru. Ja natomiast osobiście wniosłem do sesji poświęconej zdrowiu problem zatytułowany: Ile państwa, ile rynku? Wyzwania dla ochrony zdrowia, który wzbudził znaczne zainteresowanie, zarówno organizatorów Forum jak i uczestników panelu medycznego. Natomiast szczegółowo wypowiedziałem się w kwestii Nowoczesne kadry podstawą profesjonalizacji systemu Ochrony Zdrowia. Próbowałem w mojej prezentacji odnieść się do zmian cywilizacyjnych, niosących za sobą nieco inne oczekiwania wobec kadr medycznych niż dotychczas. Oznacza to konieczność wysokiej profesjonalizacji kadr i stworzenia odpowiedniego systemu ich kształcenia. (patrz relacja wewnątrz numeru) (Krynica, 7-9 września br.) Posiedzenie ORL Miłym akcentem rozpoczęło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, a mianowicie, dokonano wręczenia nagród i dyplomów 20 lekarzom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas wiosennych egzaminów specjalizacyjnych. Ta tradycja wpisuje się nieomal statutowo w rolę samorządu lekarskiego, w czym niemała zasługa przewodniczącego Komisji Kształcenia Lecha Kucharskiego. Wśród licznych tematów poruszonych podczas posiedzenia warto powrócić do jeszcze jednej inicjatywy tejże Komisji, a mianowicie przygotowania regulaminu kontroli podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe. Biznes edukacyjny wymaga czujnego oka. Najtrudniejszą kwestią będzie powołanie kompetentnego składu zespołów wizytujących. (OIL, 14 września br.)

10 10 10 KALENDARIUM PREZESA Wizyta Prezydenta Izby z Getyngi (Dolna Saksonia) Poszerzają się nasze kontakty zagraniczne, w ślad za Słowacją i Czechami, a także pomocą świadczoną na rzecz Białorusi i Ukrainy, nawiązaliśmy właśnie pierwsze kontakty z Niemcami, czego świadectwem była wizyta w naszej izbie dr. Stephana Bartela Prezydenta Izby Lekarskiej w Dolnej Saksonii. W styczniu nadamy im bardziej konkretny wymiar, nasza Komisja Zagraniczna pod przewodnictwem dr. Jerzego Friedigera przygotowuje właśnie projekt umowy o współpracy. (OIL, 19 września br.) Kolejne spotkanie z dyrektor MOW NFZ ds. Medycznych Zmieniają się trochę nasze relacje z NFZ na lepsze, choć naturalnie materia sporu między środowiskiem lekarskim a płatnikiem nie znika i tak jest na całym świecie. Niemniej wiele drobnych niedociągnięć można usunąć we wzajemnej współpracy i to właśnie staramy się uczynić. Szczegóły z przesyconego konkretami drugiego już spotkania z przedstawicielkami NFZ wewnątrz numeru. (OIL, 27 września br.) X Ogólnopolska Konferencja Polka w Europie Miło stwierdzić, że X już ogólnopolska konferencja dziennikarzy nosząca może niezbyt precyzyjną nazwę Polka w Europie odbywa się pod patronatem także naszej izby, której logo otwiera potężną listę instytucji i organizacji wspierających. Jako Kraków byliśmy po raz pierwszy wspólnie z Budapesztem gospodarzami spotkań. Trzeba uczciwie powiedzieć, że wysoki poziom merytoryczny Polki wynika z udziału wybitnych specjalistów (często konsultantów krajowych) w konferencji, których wykłady stanowią znakomite wprowadzenie do wielu fundamentalnych problemów ochrony zdrowia. Organizatorki napisały w materiale prasowym, że jedna Polka dostarcza dziennikarzom tematów na cały rok. Policzyłem, tylko w Wieliczce i Krakowie przedstawiono 22 prezentacje. A słuchaczami była przeszło setka dziennikarzy z całej Polski. Potem pojechaliśmy z dr. J. Friedigerem do Budapesztu, gdzie ja mówiłem o profesjonalizacji kadr medycznych, a wiceprezes o roli samorządu lekarskiego. (Kraków-Budapeszt, 28 września 2 października br.) Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof powstaje w Krakowie 6 października odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego, które powstaje u zbiegu ulic Lubicz i Kopernika, kosztem 70 mln zł ze środków unijnych. Uroczystość pobłogosławił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, a szczegóły przedsięwzięcia przedstawili zebranym dyr. Andrzej Kulig i prof. Leszek Brongiel, (patrz relacja wewnątrz numeru). (Kraków, 6 października br.) V Polsko-Niemieckie Sympozjum w Książu Przeszłość zrozumieć przyszłość kształtować pod takim wezwaniem odbyło się na zamku w Książu sympozjum polsko-niemieckie, w którym prócz organizatorów (Śląska i Dolnośląska Izba Lekarska) wzięły udział delegacje Czech, Niemiec, Słowacji oraz izb lekarskich z całego kraju (jako, że bezpośrednio po sympozjum odbyło się posiedzenie NRL). (Książ, 6-8 października) Spotkanie z przedstawicielami AOS i POZ 11 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami AOS i POZ nt. konsekwencji tzw. ustawy refundacyjnej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku. W myśl art. 48, pkt. 8 lekarz, który wypisze nieubezpieczonemu pacjentowi receptę na lek refundowany, będzie obciążany kosztem refundacji. Jak lekarz ma dociec, czy pacjent go nie oszukuje? Jaki jest w ogóle normatywny, formalny dowód posiadania przez obywatela ubezpieczenia? W ogóle jest to zapis z cyklu kowal zawinił, a Cygana powiesili. Dyskutowaliśmy wspólnie, jak zapobiec wejściu w życie takiego zapisu ustawy. Oświadczenie Izby drukujemy obok. Wystąpienie do NIL przedstawimy Państwu na stronie internetowej. (Kraków, OIL, 11 września br.)

11 11 Uwaga! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Zagrożenia! 11 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zwraca uwagę Państwa na nowe zasady zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych i związane z tym zagrożenia dla lekarzy (!). Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012) tzw. ustawy refundacyjnej* ). Otóż zgodnie z ustawą lekarz będzie zobowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji m.in. w przypadku: 1) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy (w tym brak aktualnego ubezpieczenia); 2) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia (wykazach). Oznacza to, że na lekarza przerzucone zostaje w całości ryzyko tego, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie jest. Brak aktualnego dowodu ubezpieczenia lub nieprawdziwa informacja o posiadaniu ubezpieczenia będzie rodziła odpowiedzialność lekarza wobec NFZ. Mówiąc językiem potocznym Kowal zawinił, a Cygana powiesili! Natomiast w ujęciu legislacyjnym taka konstrukcja przepisów jest próbą przerzucenia na lekarzy obowiązków, do których powołana jest administracja państwowa. Kolejna trudność wynikająca z nowej ustawy. Lekarz będzie musiał bieżąco śledzić obwieszczenia MZ, zawierające wskazania, który lek będzie refundowany. Obwieszczenia owe będą publikowane przez MZ co 2 miesiące, co oznacza, że lek dzisiaj przepisany pacjentowi jako refundowany, za kwartał może nim nie być! Z brzmienia ustawy wynika ponadto (choć niejasno), że zwrotem kwoty stanowiącej równowartość refundacji, można obciążać nie tylko samych świadczeniodawców, ale również lekarzy nie posiadających własnych umów RR, pracujących u świadczeniodawców (w ramach umów z NFZ o udzielanie świadczeń). Jakby tego było mało, lekarz będzie mógł stracić na 1 rok lub na 3 lata możliwość zawarcia umowy RR, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli NFZ rozwiąże z nim umowę z powodu: 1) uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych; 2) niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych. Oznacza to, że lekarz aby nie stracić umowy musi poddać się wszystkim (nawet bezprawnym) czynnościom kontrolnym NFZ oraz musi wykonać zalecenia pokontrolne zanim nawet zdecyduje się pójść do sądu! Nowe projekty umów RR już niedługo będą do Państwa rozsyłane przez NFZ (zapewne z końcem 2011 roku). Przed ich podpisaniem polecamy Państwu lekturę nowych przepisów, by ustrzec się przed bolesnymi skutkami niewiedzy lub nieświadomości o grożących nam konsekwencjach. Ze swojej strony Izba krakowska podejmuje wszelkie możliwe czynności prawne zmierzające do nowelizacji ustawy z 12 maja 2011 roku w poruszonej wyżej sprawie, od interwencji w Ministerstwie Zdrowia i Sejmowej Komisji Zdrowia po wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego. Na stronie internetowej OIL w Krakowie znajdziecie Państwo formalny wniosek (z uzasadnieniem) do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie koniecznych czynności prawnych w powyższej sprawie. Prezes ORL: Andrzej Matyja * ) Ustawa z dn. 12 maja 2011, O refundacji leków (...) (Dz.U Nr 122 poz. 696)

12 12 12 SEKRETARZ ORL Lekarze w parlamencie Nie można powiedzieć, że start naszych Koleżanek i Kolegów w wyborach do parlamen tu zakończył się jakimś szczególnym sukcesem. Łącznie do Sejmu dostało się 18 lekarzy, w tym Ewa Kopacz, która najprawdopodobniej opu ści resort zdrowia i obejmie stanowisko Mar szałka Sejmu. W województwie małopolskim, którego kandydatów rekomendowaliśmy naszym czy telnikom, do Sejmu weszła doktor Lidia Gą dek (PO), internistka z Wolbromia, a do Sena tu po raz wtóry z rekomendacji PiS wybrano dr. Macieja Klimę, b. wojewodę, kandydujące go z okręgu 34 (pow. bocheński, brzeski, pro szowicki, wielicki). Lekarzem, który zdobył mandat senatora w Krakowie, był także nie uprawiający czynnie zawodu, b. minister obro ny Bogdan Klich. W Krośnie i Przemyślu jak informują delegatury, żadnego lekarza nie wy brano. Czy w ostatecznym rezultacie wyborów wy łoni się jakieś lobby medyczne trudno prze sądzić, podobnie jak ciężko wyrokować o po wodzeniu reform ochrony zdrowia, od których coraz więcej osób jest chorych. Poniżej felieton dr. Jacka Tętnowskiego nt. wyborów i innych aktualnych wydarzeń. Po wyborach Emocje opadły, znamy już wyniki wyborów do Sejmu i Senatu, w tym miejscu pozwolę sobie na gratulacje dla Kolegów i Koleżanek Lekarzy, którzy wyszli zwycięsko z tej batali. Mamy nadzieję, że pomogą nam w rozwiązywaniu problemów środowiska lekarskiego Małopolski. Nadal staramy się o odzyskanie pozostałych 13% (oficyna) nieruchomości Krupnicza 11a siedziby Izby. Opróżnione i wyremontowane mieszkanie (170 m 2 ) na parterze zaczyna już funkcjonować, wczoraj tj. 10 października odbyło się w nim spotkanie Klubu Seniora, obecnych było ponad 70 osób. Do końca roku planujemy tu jeszcze (w listopadzie) organizację wystawy fotograficznej Podwodny raj, będącej zapisem wielu wypraw w głębiny mórz i oceanów naszego Kolegi dr. Piotra Kliszcza z Przeworska. Być może, urządzimy tu też (przed Mikołajem), aukcję gadżetów świątecznych dzieci z Sieborowic. Wrzesień i październik to czas licznych konferencji i spotkań. Pozwolę sobie wymienić tylko niektóre. I tak w dniach września odbyło się we Lwowie spotkanie z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. W programie znalazły się wzruszające uroczystości w Katedrze i Operze Lwowskiej, które zgromadziły ponad 300 uczestników z Polski i wielu innych krajów (Niemcy, USA). Na początku września odbyły się w Zakopanem IX Igrzyska Lekarskie wspaniała kolejna już impreza (relacja w dalszej części Gazety Galicyjskiej ). W przyszłym roku jubileuszowe X Igrzyska. Oj, będzie się działo! Już dzisiaj wszystkich zapraszam! Na przełomie września i października odbyło się w Krakowie 18. Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej (ZEVA), w którym uczestniczyło kilkudziesięciu lekarzy z 10 państw Europy. Organizatorem była Naczelna Izba Lekarska, a ja pomogłem jedynie w organizacji części socjalnej (wizyta w Wieliczce i zwiedzanie podziemi Sukiennic). W dniach 6-8 października odbyło się V Polsko-Niemieckie Sympozjum Przeszłość zrozumieć Przyszłość Kształtować na zamku w Książu (k. Wałbrzycha), którego organizatorzy: Dolnośląska, Śląska i Saksońska Izba zgromadzili ponad 300 uczestników, w tym również delegacje ze Słowacji, Czech i naturalnie Niemiec. Impreza, której głównym przesłaniem była Wspólna Europa wobec aktualnych problemów Samorządów Lekarskich, zasługuje na gratulacje dla organizatorów. Wspaniałe i bardzo potrzebne spotkanie. Za kilkanaście dni Wszystkich Świętych! Apeluję do Państwa o chwilę zadumy o tych Koleżankach i Kolegach, którzy odeszli! Niech zapalona lampka na Ich grobach da dowód naszej pamięci! Pozdrawiam dr n. med. Jacek Tętnowski Sekretarz ORL w Krakowie

13 13 Z KART HISTORII 13 Tak się zaczęło Początki krakowskiej Izby Lekarskiej Sejm Krajowy we Lwowie w 1898 W 60. latach XIX wieku zdecydowanie zmie niła się sytuacja polityczna w monarchii austriac kiej. Po przegranych wojnach z Sardynią i popie rającą ją Francją (1859) oraz z Prusami i Włocha mi (1866), wreszcie po ugodzie z Węgrami, którą zawarł cesarz Franciszek Józef I, a co za tym idzie po powstaniu monarchii austro węgierskiej, 17 krajów koronnych (prowincji) uzyskało w 1868 roku szeroką autonomię, z czego największą Galicja. We Lwowie, jej stolicy, miały siedzibę Sejm Krajowy i Wysokie C.K. Namiestnictwo oraz inne ważne instytucje (Kraków był wówczas miastem powiatowym). Autonomia dała Galicji możliwość rozwoju w różnych dziedzinach życia. Parlament austriacki zwany Radą Państwa zaczął z większą niż dawniej uwagą zastanawiać się nad postula tami z poszczególnych krajów. To wtedy Krakowskie Towarzystwo Lekar skie (założone w 1866 roku) pod wodzą prezesa prof. Macieja Leona Jakubowskiego i Towarzy stwo Lekarzy Galicyjskich ze Lwowa (założone w 1869 r.) rozpoczęły starania o utworzenie izby lekarskiej. Ich początek przypada na 1873 rok. Pilnowanie sprawy powierzono dr. Alfredowi Biesiadeckiemu z Krakowa oraz prof. Adamowi Czyżewiczowi i dr. Józefowi Różańskiemu ze Lwowa (późniejszemu pierwszemu prezydento wi Izby Lwowskiej). prof. Maciej Leon Jakubowski pierwszy prezes krakowskiej Izby Lekarskiej Po bardzo długich staraniach, albowiem w urzędniczej Austrii nic szybko się nie działo, Najwyższym postanowieniem, ustawa w spra wie utworzenia izb lekarskich uchwalona przez obie Izby Rady Państwa w dniu 7 listopada 1891 roku, otrzymała sankcję prawną 22 grudnia 1891 roku. Ale była to tylko ustawa. Musiały jeszcze upłynąć dwa lata, by izby stały się faktem. Najpierw, w styczniu 1892 roku policzono le karzy praktykujących w austriackiej części mo narchii. Z bardzo dokładnych wyliczeń wynika ło, że największą liczbę lekarzy miał Kraków, bo 1 przypadał na 399 mieszkańców, zaś w całej Galicji na 1 lekarza przpadało ich Wia domości o tym świadczyły o zastanawianiu się rządu nad ilością i siedzibami izb. Z początkiem lutego tegoż roku pismo wysłane przez Wysokie C.K. Namiestnictwo do Towarzystwa Lekarskie go Krakowskiego zobowiązywało je do wypowie dzenia się o ilości mających się urządzić izb i rozgraniczeniu grup wyborczych. Wyłoniony z TLK Komitet opracował projekt o statusie izb i na posiedzeniu 24 lutego 1892 roku został on szczegółowo omówiony przez grono wybitnych członków Towarzystwa: Stanisława Domańskie go, Juliana Grabowskiego, Macieja Jakubowskie

14 14 14 Z KART HISTORII Parlament wiedeński go, Henryka Jordana, Kazimierza Kadena, Anto niego Marsa, Alfreda Obalińskiego, Stanisława Paszkowskiego, Antoniego Rosnera, Lucjana Rydla, Ludwika Rydygiera i Józefa Surzyckiego. W wyniku tej i innych konsultacji prezes TLK dr Stanisław Ponikło zobowiązał osobną komi syją złożoną z koll. Domańskiego, Józefa Oettin gera i Rydla do ostatecznego zredagowania pro jektu i przesłania go do C.K. Namiestnictwa, co stało się 28 lutego 1892 roku. Spodziewane od tak dawna izby, wg rozpo rządzenia rządu, otrzymała najpierw z siedzibą w Linzu Austria Górna, potem Salzburg i Lu blana. W Krakowie z niecierpliwością oczekiwa no na decyzję o rozpisaniu wyborów. Jeszcze w maju 1893 roku lekarze zwracali się do TLK, by starało się o jak najrychlejsze obowiązywanie w Krakowie ustawy z 1891 roku. Pochop do tego żądania pisano daje nam okoliczność, która niedawno poruszyła umysły lekarzy krakow skich. A cóż ich tak poruszyło? Otóż w jednym z zakładów rządowych była do nadania posada lekarza zakładowego, o którą ubiegało się 9 leka Siedziba CK Starostwa w Krakowie pałac spiski Rynek Gł. 24 rzy. Tylko jeden z nich nie dorównywał pozosta łym ani długością praktyki szpitalnej czy klinicz nej, ani egzaminami świadczącymi o podnosze niu kwalifikacji i to właśnie on otrzymał tę posa dę. Coś podobnego nie stałoby się tak łatwo wbrew opinii izby lekarskiej jako instytucji urzę dowej pisali lekarze. Wreszcie w początkach czerwca nadeszło długo oczekiwane rozporządzenie o wyborach, które postanowiono odbyć 30 czerwca 1893 roku. Lwowska Izba miała się składać z 13 członków i tyluż samo zastępców, natomiast krakowska z 11 członków i tyluż zastępców. Lekarze na prowincji, podzieleni na grupy wyłonione z kilku powiatów, mieli prawo do wy boru jednego członka i jednego zastępcy. Na ty dzień przed wyborami, na wniosek prezesa TLK prof. Józefa Łazarskiego utworzono Komitet przedwyborczy. Skład dotychczasowego komitetu uzupełniono o: prezesa Łazarskiego, Rudolfa Trzebickiego, Augusta Kwaśnickiego, Aleksan dra Zarewicza, Napoleona Cybulskiego, Edwar da Korczyńskiego, Stanisława Ponikłę, Antonie go Gabryszewskiego, Szymona Pieniążka, Micha ła Rosenzweiga, Wincentego Tyszkiewicza, Fran ciszka Sroczyńskiego, Ludwika Wiszniewskiego i Włodzimierza Żuławskiego. O ważności wybo rów niech świadczą tytuły profesorów (aktualne wtedy lub w przyszłości) prawie wszystkich członków Komitetu. I oto w głosowaniu 30 czerwca 1893 roku wybranych zostało 11 członków i 11 ich zastęp ców. Ze względu na to, że była to pierwsza Rada Izby Lekarskiej w Krakowie, podaję jej pełny skład: z Krakowa dr Stanisław Paszkowski, prof. Maciej Leon Jakubowski, prof. Henryk Jordan, prof. Józef Łazarski, zastępcami zostali: Aleksan der Zarewicz, prof. Szymon Pieniążek, Maksy milian Kohn i August Kwaśnicki. Do Rady z pro wincji weszli: dr Jan Gawlik z Suchej i dr Włady sław Gedl z Wadowic (okręg chrzanowski, wa dowicki i żywiecki); dr Józef Szakalski i dr Win centy Świątek, obydwaj z Podgórza (pow. kra kowski, wielicki, bocheński, myślenicki, lima nowski, nowotarski); dr Karol Slavik z Nowego

15 15 Z KART HISTORII 15 Sącza i dr Eugeniusz Neumann z Gorlic (okręg nowosądecki, grybowski, gorlicki, jasielski); dr Jan Wain z Krosna i dr Ludwik Cwiklicer z Dobromila (okręg dobromilski, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński); dr Józef Walczyński z Tarnowa i Szymon Bernadzikowski z Brzeska (grupa wyborcza; tarnowska, brzeska, dąbrowska i pilzneńska); dr Stanisław Jabłoński z Rzeszowa i dr Franciszek Sędzielowski z Sędziszowa (gru pa wyborcza: rzeszowska, ropczycka, kolbuszow ska i mielecka); dr Aureli Plech i dr Adolf Dietzius, obydwaj z Jarosławia (okręg: łańcucki, jarosławski, niski i tarnobrzeski). 25 lipca 1893 roku o godz. 11 w siedzibie C.K. Starostwa Krakowskiego w pałacu spiskim w Rynku Głównym 34, po stosownym przemó wieniu umyślnie przybyłego w tym celu ze Lwowa, radcy C.K. Namiestnictwa i protome dyka dr. Józefa Merunowicza, za udziałem wszystkich swych członków ukonstytuowała się Izba Lekarska. Prezydentem został prof. Ma ciej Leon Jakubowski, wiceprezesem dr Aureli Plech z Jarosławia. We Lwowie podobna uroczystość odbyła się dzień wcześniej. Pierwszy prezydent Zachodnio Galicyjskiej Izby Lekarskiej prof. Maciej Leon Jakubowski był przede wszystkim znakomitym pediatrą, twórcą trzeciej w świecie Katedry Pediatrii, sanatorium dla dzieci w Rabce i Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika, dwukrotnym prezesem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, a także Akademii Umiejętności, późniejszym rektorem UJ. Do Rady Izby (zwanej nieraz Wydziałem) wybrani zostali: prof. Henryk Jordan, prof. Józef Łazarski i dr Stanisław Paszkowski. Delegatami do Rady Państwa zostali prof. Maciej Jakubow ski i dr Aureli Plech. A potem zaczęła się żmudna i niełatwa praca, tym bardziej że Izba nie miała żadnych wzorców, z których mogłaby skorzystać, a do tego nie mia ła przez ponad rok własnej siedziby. Wszelkie narady odbywały się w prywatnym mieszkaniu prof. Jakubowskiego, a sprawy finansowe zała twiał takoż u siebie, podskarbi Izby prof. J. Łazar ski. Dopiero w lipcu 1894 roku Izba przeniosła się do wynajętego lokalu na ul. św. Krzyża 7. Pierwsza siedziba zachodnio galicyjskiej Izby Lekarskiej, ul. św. Krzyża 7 A przecież zadania, które stanęły przed Izbą były nie tylko istotne dla środowiska lekarskiego, ale i trudne. Oczywiście rozpoczęto od rejestracji le karzy praktykujących na terenie Izby przy pomo cy odpowiednich formularzy rodowodów (kłopoty były zwłaszcza z lekarzami zdrojowymi i wojskowymi, którzy często zmieniali miejsce pobytu). Niemniej niemal wszyscy lekarze [...] rychło pospieszyli zadośćuczynić temu wezwa niu Izby, pojmując ją słusznie jako orędowniczkę swoich własnych interesów. Ze spisu przeprowadzonego wówczas wy nikało, że w początkach Izby należało do niej 430 lekarzy: 160 w Krakowie i 270 w 31 po wiatach zachodniej Galicji. Dużo trudniejsza okazała się sprawa fundu szy Izby. Ustalona w 1894 roku opłata na jej po trzeby w kwocie 2 zł/r. za II półrocze 1893 roku i 4 zł/r. za każdy następny rok była niełatwa do ściągnięcia, mimo uchwalanych i ogłaszanych w Przeglądzie Lekarskim różnych restrykcji w stosunku do niepłacących lekarzy. Doszło na wet do tego, że C.K. Namiestnictwo we Lwowie wydało zarządzenie o ściągnięciu opłat tudzież grzywien za pomocą egzekucji i przekazanie ich izbom. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, należy wspomnieć, że na jednym z pierwszych posiedzeń uchwalono założenie kasy wsparcia dla niesienia pomocy podupadłym lekarzom i ich rodzinom. Po zatwierdzeniu regulaminu przez Wydział Izby została ona utworzona z początkiem 1895 roku. Już w początkach działania wystąpiła potrze ba porozumienia się wszystkich Izb w sprawach

16 16 16 Z KART HISTORII wspólnych dotyczących np. regulaminów Izb i regulaminów Rad honorowych, które zajmowa ły się rozpatrywaniem wszelkich spraw karnych, uregulowaniami nałożonymi przez C.K. Minister stwo Spraw Wewnętrznych, taksami sądowo le karskimi i zmianami w ich regulaminie ustano wionym w 1855 roku. Pierwszy zjazd samorządu odbył się w 1894 roku we Lwowie. Przemienił się on rok później w doroczne wiece wszystkich Izb wywodzących się z części austriackiej Au stro Węgier, których uchwały przedstawiano rządowi jako jednolity wyraz żądań i zapa trywań całego stanu. Począwszy od 1896 roku jedna z Izb pełniła czynności gospodarza, czuwanie zaś nad wyko naniem uchwał poruczono Radzie Wykonawczej, jako organowi stale urzędującemu. Od samego początku tak Krakowska jak i Lwowska Izba niestrudzenie walczyły o ubez pieczenie lekarzy na wypadek niezdolności do pracy, śmierci i ubezpieczenia rodzin po nich pozostałych. Problem ten rodził wiele pytań. Czy ubezpieczenie ma być obowiązkowe dla wszystkich lekarzy, czy fakultatywne jak chce rząd? Czy ma być wspólne dla wszystkich Izb w Austrii, czy autonomiczne dopuszczające łącze nie kilku Izb, które mają wspólne interesy? Czy kasy emerytalne mają być tylko dla lekarzy, czy też dla ich rodzin? Jaka opłata obowiązywa łaby lekarzy, jaką otrzymywaliby rentę, a jaką emeryturę? Przez 3 lata trwały dyskusje nad od powiedziami na te i inne pytania, krążyły okólni ki, ankiety, kwestionariusze, wnioski na linii Kra ków Lwów Wiedeń, aż w końcu w Przeglą dzie Lekarskim z dnia 20 czerwca 1896 roku zanotowano: A chociaż sprawa ubezpieczenia lekarzy i ich rodzin dziś nie jest jeszcze dojrzała do wprowadzenia jej w życie, to [...] w niedługim czasie dojrzeje. Trzeba było mieć świętą cierpli wość w tym austriackim cesarstwie. Ważną dla Izby sprawą była walka o polep szenie bytu lekarzy i uregulowanie pensyj i kom petencyj lekarzy gminnych, szpitalnych, miej skich, powiatowych i wreszcie sądowych. Izba w Krakowie opracowała niezależny projekt roz wiązań tej sprawy, z którego była bardzo dumna i swoje stanowisko przesłała do Świetnej Izby Zarządzającej. Nad czym ponadto pracowano w pierwszej, trzyletniej kadencji Izby? Przytoczmy jeszcze kil ka zagadnień. Oryginalną dla nas, obecnie, kwe stią było zajmowanie się wnioskiem Izby Lekar skiej Wiedeńskiej, aby nie dopuszczano kobiet do studyów lekarskich, a w razie ich dopuszcze nia, by żądano od nich tych samych kwalifikacji, co od mężczyzn. U nas tym zagadnieniem zaj mował się prof. Henryk Jordan. Z tym wiązała się konieczna w ogóle reforma studiów i egzami nów lekarskich. Na zakończenie wymienię jesz cze długo opracowywany i mozolnie wprowadza ny w życie wzorcowy projekt kodeksu deontolo gicznego zatwierdzony wreszcie 30 maja 1896 roku dla wszystkich Izb. Dla naszej, Zachodnio Galicyjskiej Izby kodeks ten ukazał się dopiero w grudniu tegoż roku jako Zasady postępowa nia lekarzy wobec siebie i wobec publiczności. A w czerwcu 1896 roku odbyły się kolej ne wybory i zaczęła się druga kadencja pod wodzą następnego prezydenta prof. farma kologii Józefa Łazarskiego. Zakończmy króciuteńką informacją inną niż te o pracy Izby. Aby miło spędzić czas i odpo cząć członkowie Izby spotykali się na ucztach koleżeńskich w hotelu Pod Różą, na których [...] był wesoły nastrój i mnogość toastów. Mnogości toastów życzę Izbie w czasie ob chodów 120 lecia swojego istnienia, które przy pada na dzień 30 czerwca 2013 roku (o ile za punkt odniesienia uznamy dzień wyborów), albo na dzień 25 lipca 2013 roku (kiedy to Izba Lekarska w Krakowie po raz pierwszy się ukonstytuowała). Barbara Kaczkowska PS 1: Prowadzone poszukiwania pozwalaj¹ stwierdziæ, e powy sze daty s¹ decyduj¹ce dla okreœlenia pocz¹tków samorz¹du lekarskiego na ziemiach polskich. Izby lekarskie, powsta³y wprawdzie nieco wczeœniej na terenie zaboru pruskiego, ale Polacy uwa ali je za instytucje czysto niemieckie, bo skupia³y g³ównie lekarzy niemieckich (z jêz. urzêdowym niemieckim). Z pobudek patriotycznych by³y bojkotowane przez lekarzy polskich. PS 2: Wszystkie cytaty pochodz¹ z Przegl¹du Lekarskiego, czasopisma powsta³ego w 1862 roku staraniem C.K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, od 1874 organu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, w którym nowo powsta³a Izba Lekarska zamieszcza³a swoje materia³y.

17 17 Z KART HISTORII 17 W 100 lecie przyznania Marii Skłodowskiej Curie Nagrody Nobla fot. Jerzy Sawicz Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzo nym w zjawiska przyrody, wzruszające jak cza rodziejska baśń Maria Skłodowska Curie W dniach 2 3 września 2011 roku w Auli Nowodworskiego CM UJ w Krakowie odby ło się sympozjum satelitarne Woman in Science in the Service for Public and Medi cine zorganizowane z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej Curie Na grody Nobla. Wzięli w nim udział specjali ści z wiodących ośrodków w Polsce i Euro pie z dziedziny kardiologii, hipertensjologii, onkologii i socjologii. Sympozjum odbyło się w ramach XIV międzynarodowego kongresu: International Congress of Radiation Rese arch (ICRR 2011), którego główne obchody miały miejsce kilka dni wcześniej w Warsza wie (szczegóły na Krakowska konferencja, odbyta w całości w ję zyku angielskim, została podzielona na dwie sesje naukowe. Podczas pierwszej sesji pt. Social and cultural determinants of women health, której prze wodniczyła prof. Beata Tobiasz Adamczyk, kierow nik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegaw czej CM UJ, omawiano nie tylko różne aspekty sze roko rozumianego stanu zdrowia współczesnych kobiet, ale również uwarunkowania wynikające z różnych perspektyw kulturowych i społecznych (m.in. związane z płcią różnice w stanie zdrowia, jakości snu, chęci do życia w starszym wieku). Tematy drugiej, sobotniej sesji naukowej Future directions in cardiovascular research wo uld they impact diagnostics in women? pod kie rownictwem prof. Danuty Czarneckiej i prof. Kali ny Kaweckiej Jaszcz z I Kliniki Kardiologii i Nad ciśnienia Tętniczego CM UJ oraz prof. Waldemara Banasiaka, szefa Ośrodka Chorób Serca w Wojsko wym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, koncen trowały się wokół ryzyka zgonu i niepełnospraw ności z powodu chorób układu krążenia. Porusza nymi w tej części tematami były problemy patofi zjologii oraz nowoczesnej diagnostyki i terapii kar diologicznej u kobiet. Sympozjum towarzyszyła bogata wystawa na dziedzińcu Collegium Maius zło żona ze zdjęć i not biograficznych uczonej.

18 18 18 ROCZNICE Przypomnimy, że Maria Skłodowska Curie była pierwszą kobietą profesorem Sorbony i jedyną osobą, która dwa razy otrzymała Nobla, będąc jed nocześnie matką innej noblistki Ireny Joliot Curie (laureatki w 1935 roku za odkrycie sztucznej pro mieniotwórczości). Maria Skłodowska przyszła na świat w Warsza wie 7 listopada 1867 roku jako córka Władysława Skłodowskiego, nauczyciela fizyki i matematyki w szkołach średnich oraz Bronisławy z Boguskich, przełożonej pensji dla dziewcząt w Warszawie. Cała rodzina była związana z zawodem nauczycielskim (dziadek Marii Skłodowskiej uczył młodego Bole sława Prusa). W wieku 10 lat rozpoczęła naukę na pensji, prowadzonej wcześniej przez jej matkę (która zrezygnowała z pracy z powodu gruźlicy). Następ nie ukończyła III Gimnazjum Żeńskie w Warsza wie i uczyła się na nielegalnym Uniwersytecie Latającym ( ), dzięki któremu związana była z kołami pozytywistycznej młodzieży warszawskiej. Kiedy rodzina utraciła większą część majątku, mło da Maria została zmuszona do podjęcia pracy za robkowej. Nie chcąc zaprzepaścić szansy na dalszy rozwój intelektualny, zawarła z siostrą Bronisławą układ: kiedy jedna z sióstr będzie studiować, druga pomoże jej finansowo. Początkowo to Maria wspie rała siostrę, przyjmując kolejne posady guwernan tek, a kiedy Bronisława ukończyła studia w Paryżu i wyszła za mąż, zaprosiła ją do siebie, by zgodnie z umową, odwdzięczyć się za okazaną pomoc. Tym sposobem Maria Skłodowska w wieku 24 lat znalazła się we Francji i podjęła naukę na wy dziale nauk ścisłych na Sorbonie w Paryżu, w 1893 uzyskując licencjat nauk fizycznych, a rok później nauk matematycznych. W trzy lata po przyjeździe, fot. Jerzy Sawicz poznała swojego przyszłego męża, fizyka francu skiego Pierra Curie. Połączyło ich nie tylko wspól ne zainteresowanie zjawiskami związanymi z polem magnetycznym, ale także zamiłowanie do wycieczek rowerowych i zagranicznych podróży. Pobrali się po roku znajomości. Wkrótce potem, zarekomendowana przez swo jego męża wybitnemu francuskiemu fizykowi i che mikowi A. H. Becquerelowi, podjęła pracę w jego laboratorium, zajmując się badaniem właściwości promieniotwórczych rud uranu. W 1896 roku od kryła (wraz z mężem), a następnie wyodrębniła nowy pierwiastek promieniotwórczy, który nazwała polo nem. Dalsze badania doprowadziły małżonków Curie do odkrycia jeszcze innego pierwiastka pro mieniotwórczego zawartego w blendzie smolistej radu. W 1903 roku jako pierwsza kobieta w historii uzyskała stopień doktora fizyki i jako pierwsza kobieta otrzymała też (wraz z mężem) Nagrodę No bla z fizyki za wyniki badań nad promieniotwórczo ścią. W 1904 została kierownikiem laboratorium, a w 1906 roku (po śmierci P. Curie, który zginął tragicznie przejechany przez rozpędzony dyliżans, kiedy przebiegał przez ul. Dauphine w Paryżu) zo stała kierownikiem katedry fizyki na Sorbonie jako pierwsza kobieta na takim stanowisku. W 1911 roku otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem z chemii za wydzielenie czystego radu. Z jej inicja tywy wybudowano Instytuty Radowe w Warszawie i w Paryżu (w tym drugim pracowała do śmierci). Za swe prace Skłodowska Curie otrzymała licz ne nagrody i odznaczenia, doktoraty honorowe wielu uczelni i członkowstwa honorowe licznych towa rzystw naukowych, jednak nigdy nie została człon kinią Francuskiej Akademii Nauk (w czym prze szkodą było m.in. uprzedzenie profesorów wobec kobiet i cudzoziemców). Sprawy nie ułatwiał też zdeklarowany ateizm uczonej oraz przypuszczenia dot. jej żydowskiego pochodzenia (oparte m.in. o nadane jej po babce drugie imię Salomea, funk cjonujące wtedy w Polsce jako popularne imię chrze ścijańskie). W rzeczywistości Skłodowska pocho dziła ze szlacheckiego polskiego rodu Dołęgów Skłodowskich i w dzieciństwie została ochrzczona w wierze katolickiej. Do porażki związanej z nieprzyjęciem do Aka demii przyczynił się w owym czasie skandal oby

19 19 ROCZNICE 19 czajowy spowodowany odkryciem romansu młodej wdowy Skłodowskiej Curie z żonatym mężczyzną, ojcem czwórki dzieci i cztery lata młodszym od niej fizykiem teoretykiem Paulem Langevinem, którego żona rozpoczęła w brukowej prasie nagonkę na cu dzoziemską badaczkę jako na osobę rozbijającą zdrową, francuską rodzinę. Po roku romans za kończył się, ale co ciekawe, rodziny Curie i Lange vina złączyły się w następnym pokoleniu: wnuczka Marii i syn Paula (oboje fizycy jądrowi) zawarli wiele lat później związek małżeński. Kiedy wybuchła I wojna światowa Skłodowska wraz z córką Ireną zorganizowały wojskowe rucho me stacje służby rentgenologicznej, w których same brały aktywny udział i szkoliły do ich obsługi per sonel. Po zakończeniu działań wojennych Skłodow ska jeździła po świecie pomagając zakładać insty tuty leczenia chorób nowotworowych. Jedną z nich był wspomniany Instytut Radowy (ob. Centrum Onkologii) w Warszawie. Dwukrotna noblistka zmarła w wieku 67 lat, 4 lipca 1934 roku w sanatorium Sancellemoz we francuskich Alpach na skutek anemii złośliwej, cho roby spowodowanej długoletnią pracą z substancja mi promieniotwórczymi. Do końca życia nie chcia ła wierzyć, że odkryty przez nią rad zrujnował jej zdrowie. Została pochowana na cmentarzu w Sce aux obok męża. W 1995 roku, w uznaniu zasług obojga, przeniesiono ich prochy do paryskiego Pan teonu. Do dziś jest jedyną kobietą, która tam spo czywa. Rok 2011 został ustanowiony przez Sejm Rze czypospolitej Polskiej Rokiem Marii Skłodowskiej Curie. Organizowane Sympozjum wpisuje się w uro czyste obchody setnej rocznicy przyznania Nagro dy Nobla polskiej uczonej. Joanna Depa Na podst. m.in. Wikipedii oraz ksi¹ ki Nagrody Nobla. Leksykon PWN pod red. Beaty Tarnowskiej. Warszawa ZJAZDY SYMPOZJA KONFERENCJE XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Korespondencja w³asna redaktora naczelnego GGL Jerzego Friedigera Rozmach przedsiêwziêcia robi wra enie. Znikn¹³ Nowy Dom Zdrojowy, zabudowany od strony deptaku ogromnym namiotem, w którym mieszcz¹ siê sale obrad, kawiarnia, wystawy. W mieœcie roi siê od policji, ochrony, samochodów rz¹dowych. Pachnie w³adz¹, skoncentrowan¹ na niewielkiej przecie przestrzeni. Spotkaæ mo na dos³ownie wszystkich. Pos³ów, senatorów, ministrów, ludzi znanych z telewizji i pierwszych stron gazet. To tak e robi wra enie. Naprzeciwko g³ównego wejœcia namiot Województwa Ma³opolskiego. Goœcinny dla wszystkich, otwarty, gdzie ka - dy przyjmowany jest kaw¹, herbat¹ i gdzie zawsze spotkaæ mo na kogoœ z w³adz województwa, i gdzie widaæ, e chêtnie zagl¹daj¹ wszyscy od zwyk³ych przechodniów po ministrów. W Forum Ekonomicznym w Krynicy uczestniczyliœmy na zaproszenie Województwa Ma³opolskiego, a Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie by³a jednym z partnerów Forum Ochrony Zdrowia. I to nas wszystkich najbardziej interesuje. Nie podejmujê siê relacjonowaæ obrad poszczególnych paneli dyskusyjnych dotycz¹cych ochrony zdrowia, spróbujê natomiast podzieliæ siê swoimi wra eniami z tych spotkañ, w których uczestniczy³em i przemyœleniami po dyskusjach. Wiem i pamiêtam, e forum krynickie ma charakter ekonomiczny, st¹d

20 20 20 ZJAZDY SYMPOZJA KONFERENCJE o tym najwiêcej by³o mowy. Tym niemniej uderzaj¹cy by³ brak wœród uczestników paneli profesjonalistów medycznych. Ekonomiœci, prawnicy, dziennikarze, mened erowie dyskutowali o przysz³oœci i funkcjonowaniu ochrony zdrowia. Oderwanie od realiów by³o dla mnie uderzaj¹ce. Wyniki ekonomiczne swojej firmy, która przejê³a kilka szpitali, przedstawia³ mened er jednej z firm medycznych. Sprawdzi³em w internecie zakres œwiadczeñ tych jego szpitali i œmiem twierdziæ, e wiêkszoœæ z nich nie spe³nia ju roli szpitali rejonowych. Wiêkszoœæ przypisywanych im us³ug musia³y przej¹æ inne szpitale. O tym mówi³ z pasj¹ dopuszczony do g³osu w dyskusji prof. Marek Krawczyk, rektor UM w Warszawie. Za to podczas panelu dotycz¹cego kadr medycznych zabrak³o ju ekonomistów, prawników i przedstawicieli ministerstwa nawet na sali. Obecni byli niemal wy³¹cznie owi profesjonaliœci medyczni. St¹d znakomita zreszt¹ prezentacja prezesa OIL w Krakowie prof. Andrzeja Matyji o kadrach medycznych i ich roli w systemie dotar³a do tych, którym te zagadnienia i tak s¹ dobrze znane. I to trochê szkoda... Mam w¹tpliwoœci, czy to dobrze, czy Ÿle, e w medycynie tak dalece zaczyna dominowaæ biznes, e d¹ y siê do komercjalizacji szpitali. Zastanawiam siê wiêc, czy w cierpi¹cym na niedobór finansów systemie polskiej ochrony zdrowia staæ nas na to, eby wprowadzaæ poœredników, którzy maj¹ na tym zarobiæ, bo takie jest zadanie spó³ek prawa handlowego. Czy zarobi¹ one kosztem chorych czy pracowników? Na te pytania nie znalaz³em odpowiedzi przys³uchuj¹c siê uwa nie obradom Forum. Mam wiêc niedosyt. Brakuje mi ci¹gle rzetelnej dyskusji pomiêdzy owymi prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami zajmuj¹cymi siê ochron¹ zdrowia, a t¹ drug¹ stron¹ tymi, którzy patrz¹ na problemy ochrony zdrowia bezpoœrednio, i którzy znaj¹ je na co dzieñ od podszewki. Nie od strony biznesu i finansów, a od praktycznego funkcjonowania systemu. Mam nadziejê, e znajdzie siê kiedyœ miejsce i na tak¹ dyskusjê. Bo wniosków i propozycji wyp³ywaj¹cych z Forum Ochrony Zdrowia trochê siê bojê. Ale z jednym wnioskiem zgadzam siê natomiast w ca³ej rozci¹g³oœci musi istnieæ regulator systemu. Problemem jest tylko, gdzie zostanie on wmontowany? I e na pewno nie mo e byæ tym regulatorem p³atnik, czyli NFZ! Pogl¹d ten sformu³owa³a zreszt¹ bardzo wyraÿnie sama przewodnicz¹ca Rady NFZ. W dniach 7 9 września odbyło się kolejne, XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy organizo wane tam od 1991 roku. Wzięła w nim udział re kordowa ilość ponad 2,5 tys. gości z 60 krajów, w tym liczne grono międzynarodowych eksper tów i liderów życia politycznego, społecznego, go spodarczego, kulturalnego z Europy, Azji Cen tralnej i USA. Motto spotkania brzmiało: Euro pejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja. Cechą szczególną, świadczącą o rozwoju Forum, jest rosnąca ilość przedsięwzięć towarzy szących, w postaci m.in. sesji problemowych, paneli eksperckich itp. obejmujących coraz szer szy wachlarz problemów współczesnego świata takich jak: kryzys finansowy, energetyka, bezpie czeństwo narodowe, walka z korupcją i przestęp czością, polityka rolna. Łącznie na Forum odby * * * ło się ponad 170 debat w 13 sektorach tematycz nych (!). Po raz wtóry odbyło się zainaugurowa ne przed rokiem Forum Ochrony Zdrowia. Wśród przybyłych na Forum gości znaleźli się m.in. minister zdrowia Ewa Kopacz, unijny ko misarz ds. Ochrony Zdrowia John Dali, prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz, prezes i wicepre zes ORL w Krakowie prof. Andrzej Matyja i dr Jerzy Friediger. Podczas Forum Ochrony Zdrowia, z udziałem władz MZ, NFZ, izb lekarskich, a także przedsta wicieli szpitali i uniwersytetów medycznych, dys kutowano m.in. o dyrektywie w sprawie badań klinicznych, o reklamie i przemycie wyrobów ty toniowych, o materiałach medycznych oraz o bez pieczeństwie sanitarnym. Poruszono m.in. bardzo ważną dla nas kwestię dotyczącą uznania w kra

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin

Prof. dr hab. Hieronim Bartel. Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin jubileusze nauczycieli akademickich Prof. dr hab. Hieronim Bartel Uroczystość jubileuszu 80-lecia urodzin płk prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Brzezińskiego Zgodnie z kontynuowanym od lat zwyczajem, na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności, tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 1 Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku Uchwała nr 78/XII/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 grudnia 2009 roku sprawie: utworzenia Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków oraz przyjęcia Regulaminu Jagiellońskiego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Załącznik nr 8 do statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r.) REGULAMIN przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM Konsultanta Krajowego

KALENDARIUM Konsultanta Krajowego KALENDARIUM Konsultanta Krajowego 30 października roku mianowanie na stanowisko Konsultanta Krajowego KURSY DO SPECJALIZACJI ZGŁOSZONE DO PODPISANIA PRZEZ KONSULTANTA KRAJOWEGO Z DZIEDZINY LP. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2015.BDus Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r. Pan Ryszard Hatała Prezes Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM nauka leży u podstaw każdego postępu, który ma ułatwić życie ludzkie i zmniejszać cierpienie Maria Skłodowska-Curie, 1911 Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM http://www.stn.cm-uj.krakow.pl stn@cm-uj.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 02. czerwca 2017r. Patronat Honorowy JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski Pierwszy komunikat konferencyjny

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza. dzieci państwa Skłodowskich.

Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza. dzieci państwa Skłodowskich. śycie i dokonania naukowe Marii Skłodowskiej Curie Maria urodziła się7 listopada 1867 rokuw Warszawie. Była najmłodsza spośród pięciorga dzieci państwa Skłodowskich. Kształciła się początkowo na pensji

Bardziej szczegółowo

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

Gala. na Zamku Królewskim w Warszawie. IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia Gala na Zamku Królewskim w Warszawie IX edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 12 menedżer zdrowia grudzień 10/2008 Tegoroczni laureaci i wyróżnieni w Konkursie Tradycyjnie już Gala na Zamku Królewskim,

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków europejskich wraz z kwotami tych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą.

Ranking został oparty na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup kryteriów, uwzględnianych w różnych rankingach z różną wagą. Uniwersytet Warszawski przed Uniwersytetem Jagiellońskim w Rankingu Szkół Wyższych 2011 Perspektyw i Rzeczpospolitej W dwunastej edycji Rankingu Szkół Wyższych 2011 przygotowanej przez miesięcznik edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

3000 lekarzy skorzystało z dofinansowania

3000 lekarzy skorzystało z dofinansowania Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego realizator projektu Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy p r o j e

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 I. WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko, PESEL,

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH ODDZIAŁ W POZNANIU z działalności w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r., przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT Koła Naukowego Doktorantów

STATUT Koła Naukowego Doktorantów STATUT Koła Naukowego Doktorantów działającego na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Słuchacze studiów doktoranckich zrzeszeni

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem

Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem Radom, 6 lipca 2015 r. Sprawozdanie z seminarium pt: Zarządzanie Państwem W dniu 3 lipca 2015 r. w Domu Technika w Radomiu przy ul. Krukowskiego 1 odbyło się seminarium na temat: Zarządzanie państwem przez

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce

Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Innowacyjne wyroby medyczne ocena dostępności w Polsce Warszawa, 24 listopada 2011 r. Seminarium pt.: Partnerzy Seminarium Seminarium edukacyjne pt.: Komitet Naukowy Seminarium prof. dr hab. Andrzej Rychard - (przewodniczący Komitetu Naukowego) socjolog, kieruje

Bardziej szczegółowo

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku

Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Recepty aktualny stan prawny 18.Kwietnia 2012 roku Dlaczego akcja informacyjna Okręgowej Rady Lekarskiej??? Założenia: 50 recept dziennie 10% błędnie wypisanych 300 złotych za błąd 252 dni robocze w roku

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej

RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej RELACJA Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Wartość zdrowia, czyli o konsekwencjach wprowadzenia ustawy refundacyjnej TERMIN 14.04.2011 MIEJSCE Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego sala 1.2, Collegium

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 118/ Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 118/ Uchwala się Regulamin Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 118/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji

Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Choroby płuc dzieci stan aktualny i perspektywy nowej specjalizacji Prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce - Zdroju wczoraj

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T.

VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Sprawozdanie VII I VIII MIĘDZYNARODOWY KURS SPECJALIZACYJNY I DOSKONALĄCY Z CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ P. T. Choroby zatok szczękowych - ich rozpoznawanie, różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r.

Uchwała Nr 49/2009. Senatu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 października 2009 r. Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 (tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 Senatu

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1284 Warszawa, 22 grudnia 2006 r.

Druk nr 1284 Warszawa, 22 grudnia 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-191-06 Druk nr 1284 Warszawa, 22 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.11.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy UCHWAŁA NR XX/268/2012 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie zmiany nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Niekomercyjne badania kliniczne z perspektywy badacza. Dr n.med. Maciej Siński

Niekomercyjne badania kliniczne z perspektywy badacza. Dr n.med. Maciej Siński Niekomercyjne badania kliniczne z perspektywy badacza Dr n.med. Maciej Siński Plan prezentacji Definicja niekomercyjnego badania klinicznego Podstawowe problemy praktyczne Wiedza Finansowanie Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej 21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej Profil demograficzny lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów jest niekorzystny Jeżeli nie nastąpią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KAMPANII PARTNERSTWO W LECZENIU marzec grudzień 2013 r.

RAPORT Z REALIZACJI KAMPANII PARTNERSTWO W LECZENIU marzec grudzień 2013 r. RAPORT Z REALIZACJI KAMPANII PARTNERSTWO W LECZENIU marzec grudzień 2013 r. 1 ORGANIZATORZY, PARTNERZY, PATRONI 2 O KAMPANII Partnerstwo w leczeniu. Lekarz Pacjent Rodzina to ogólnopolska kampania edukacyjna

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r.

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. 1 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1. Studium Medycyny Molekularnej (SMM) zwane dalej Studium jest jednostką naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 93. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Centrum Komunikacji Klinicznej

UCHWAŁA Nr 93. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Centrum Komunikacji Klinicznej BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 177 UCHWAŁA Nr 93 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2015 r. Regulamin Centrum Komunikacji Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków tel. 12/31-21-400, fax: 12/41-58-685 krakow@pfron.org.pl www.pfron.org.pl Obecnie

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej

Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej Regulamin uzyskiwania certyfikatu ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb i zasady uzyskiwania Certyfikatu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2004r. Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej OSOBA FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Statut Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej "COR" przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo