Ekonomiczne w Krynicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekonomiczne w Krynicy"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Tak się zaczęło lipca 1893 roku, o godzinie 11.00, w siedzibie C.K. Starostwa Krakowskiego, w Pałacu Spiskim, w Rynku Głównym 34, ukonstytuowała się na swym pierwszym posiedzeniu Izba Lekarska pisze Barbara Kaczkowska, kreśląc dzieje powołania pierwszego na ziemiach polskich samorządu lekarskiego 21 Do Krakowa zawitała Polka w Europie czyli kilkudniowy, medialny show pisze Stefan Ciepły gromadzący zazwyczaj ponad setkę dziennikarzy z całego kraju zajmujących się zdrowiem i najlepszych specjalistów rozmaitych dyscyplin medycyny. Jedna Polka dostarcza żurnalistom tematów na cały rok, a jej wędrówka po metropoliach Europy stanowi atrakcyjny magnes gwarantujący frekwencję... Nasza okładka XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Rozmach przedsięwzięcia robi wrażenie. Zniknął Nowy Dom Zdrojowy przesłonięty ogromnym namiotem, w którym mieszczą się sale obrad, kawiarnie, wystawy. W mieście roi się od policji, ochrony, samochodów rządowych. Pachnie władzą pisze redaktor naczelny Jerzy Friediger z Krynicy 40 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ma 120 lat W 1890 roku w Krakowie doszło do dwóch poważnych pożarów (w firmie Kretschmer, w Rynku Głównym 10, której właściciel się spalił i w aptece Wiśniewskiego na Stradomiu). Już w rok później, 6 czerwca 1891 roku, pierwsza, zaprzęgnięta w dwa konie, karetka Ochotniczego wówczas Towarzystwa Ratunkowego wyruszyła do rannego pisze Filip Ratkowski fot. Archiwum Muzeum Inżynierii Miejskiej Nadto w numerze m.in.: Ostrzeżenie o zagrożeniu, jakie niesie w myśl nowej ustawy wypisanie przez lekarza recepty na lek refundowany dla nieubezpieczonego Wspomnienie o Marii Skłodowskiej-Curie w 100 rocznicę otrzymania Nagrody Nobla Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Śladami Napoleona Cybulskiego czyli co wnosimy do światowego zasobu wiedzy medycznej mówi prof. Tomasz Brzozowski, prodziekan Wydz. Lekarskiego UJ ds. Naukowych Wymiana pokoleń w krakowskiej toksykologii. Piotr Hydzik zastępuje Janusza Pacha Izba powoła zespoły kontroli merytorycznej szkoleń organizowanych przez rozmaite instytucje informuje dr Lech Kucharski, przewodniczący Komisji Kształcenia ORL Stowarzyszenie Lekarzy Polskich obchodziło 20 rocznicę powstania pisze dr Adam Wiernikowski ze Lwowa Medycyna Praktyczna ogłasza konkurs literacki dla lekarzy IX Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Lekarzy w Zakopanem znów sypnęły medalami 1

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Pamiętacie Państwo wszyscy nie tak dawne przecież spory przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych. Argumenty, że jest to wina lekarzy, bo itd. Na naszą prośbę otrzymaliśmy z NFZ informacje o lekarzach, którzy wykazani są do Funduszu przez wielu świadczeniodawców, jako wykonujący u nich świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu z funduszem. Rekordzista został wykazany w 9-ciu miejscach, wiele osób w 5-ciu i 6-ciu miejscach. Ale równocześnie wiemy, że większość z tych osób zostało wykazanych do Funduszu bez swojej zgody, a nawet wiedzy! Po spotkaniu z tymi Koleżankami i Kolegami będziemy się zastanawiać, jak ten problem rozwiązać. Na pewno nie pogodzimy się z faktem wykorzystywania danych osobowych członków naszej Izby bez ich wiedzy, ani oszustw przy kontraktowaniu świadczeń medycznych. Nie po raz pierwszy w Polsce, a zwłaszcza w ochronie zdrowia wylewamy dziecko razem z kąpielą. Oto do przeszłości odchodzą lata, kiedy na międzynarodowych zjazdach i kongresach lekarskich można było spotkać lekarzy z Polski. Wieloletnie walki ministerstwa z firmami farmaceutycznymi i z finansowaniem lekarzom przez nie uczestnictwa w zjazdach zbliżają się do sukcesu. Restrykcyjne przepisy w połączeniu z coraz wyższymi opłatami zjazdowymi powodują, że wyjazd na międzynarodowy zjazd staje się ponownie dla większości lekarzy nieosiągalny. W ten sposób tracimy kontakt ze światem i postępami medycyny ze szkodą dla chorych. Wyjazd na międzynarodowy zjazd lekarski nie jest wycieczką, ale możliwością kontaktu z kolegami za świata i bieżącymi postępami w nauce. Na wycieczkę zagraniczną większość z nas może pojechać za swoje. Na zjazd już nie, bo opłata zjazdowa ( euro) jest droższa niż tygodniowy wyjazd do Egiptu czy Tunezji. Wygląda na to, że ministerstwo odniosło kolejny sukces. I znowu: skutki tego odczujemy za kilka lat, ponieważ dystans dzielący nas od świata zacznie znowu rosnąć. A wszystko to w trosce o chorego. I jeszcze krótka informacja w sprawach redakcyjnych. Rezygnujemy z tytułów naukowych i zawodowych w podpisach pod tekstami publikowanymi w naszej Gazecie. Skala tytułomanii jaka występuje w naszym życiu wymaga, dla zwykłej higieny, ograniczenia. Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 15 paÿdziernika Nagroda Nobla z medycyny 2011 Tegoroczną Nagrodę Nobla z medycyny otrzymało trzech naukowców zajmujących się badaniem ludzkiego układu odpornościowego: amerykański genetyk Bruce Beutler, urodzony w Luksemburgu francuski immunolog Jules Hoffmann oraz pochodzący z Kanady, ale pra cujący w USA Ralf Steinman (za odkrycie tzw. komórek dendrytycznych), który nieoczekiwa nie zmarł na raka trzustki w chwili ogłaszania werdyktu. Zdaniem specjalistów odkrycia tej trójki naukowców rewolucjonizują wiedzę o systemie immunologicznym człowieka. Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny została przyznana po raz 102. Jej wysokość to 10 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. W przeszłości nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny uhonorowano między innymi odkrywców wi rusa HIV, struktury DNA i grup krwi czy wy nalazcę metody zapłodnienia in vitro. Co pomys³, to gorzej! Co środowisko lekarskie myśli o tzw. usta wie refundacyjnej, na mocy której za wypisa nie recepty na lek refundowany osobie nieubez pieczonej grozi lekarzowi cały arsenał kar piszemy na 11 stronie. Równie ucieszone tą samą ustawą jest śro dowisko farmaceutów, któremu za zrealizowa nie źle wypisanej recepty zamierza się zafun dować kilkudziesięciotysięczne kary. Nie cho dzi oczywiście o pomyłki w sferze terapeutycz nej, ale biurokratycznej. Co zrobią aptekarze? nie wiadomo. Nie wykluczają rezygnacji ze sprzedaży leków refundowanych. Natomiast lekarze naszej Izby wnioskują do NRL o skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, bo to ostatnia in stytucja, jak się wydaje, nie ulegająca naciskom politycznym. Lekarze z I stopniem specjalizacji uratowani! Specjalistów nam wprawdzie brakuje, ale nie tych wykpiwanych przez Petera, Parkinso na czy Blocha. Nasi niestrudzeni reformato rzy wymyślili pozbawienie lekarzy z I stop niem specjalizacji choćby nie wiem ile lat przepracowali w zawodzie uprawnień do za wierania kontraktów z NFZ. Miało się to do konać, wg Ministerstwa Zdrowia, dla dobra pacjentów. Kilka tysięcy lekarzy, przeważ nie z mniejszych, prowincjonalnych ośrod ków, miało utracić prawo świadczenia usług (bo kiedyś przed 1999 rokiem nie zdołali zrobić II stopnia specjalizacji). Przy okazji kil kadziesiąt tysięcy pacjentów powinno utracić swoich lekarzy i ustawić się do kolejki, do tej resztki, która ma uprawnienia, a jeszcze nie odeszła na emerytury. Protestowała NRL, protestowały izby okrę gowe, listy wręcz rozpaczliwe pisali lekarze, którzy mieli stracić zatrudnienie. Ostatecznie resort ustąpił. A przecież można było w ogóle problemu nie wywoływać, czekając póki pokolenie z I stopniem specjalizacji nie wykruszy się na turalnie. Spór o KRUS trwa! Tymczasem termin wykonania wyroku Try bunału Konstytucyjnego zbliża się nieubłaga nie, w przeciwnym wypadku od 1 lutego 2012 rolnicy będą płacić za wizytę u lekarza z wła snej kieszeni. A tymczasem płaci za nich bu dżet. 1,5 mln rolników finansuje państwo, śred nio płacąc za każdego po 100 zł miesięcznie(!). Zasada taka dotyczy nawet najbogatszych, po siadających po kilkaset ha ziemi. Minister Sawicki zaproponował reformę. Według jego pomysłu musieliby płacić 24 zł rocznie, bo na więcej ich nie stać. Podobne bzdury plotą związkowcy RI Solidarność i Zw. Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, kwestionując wyrok Trybunału. PSL wygrał wybory i stoi nieodmiennie na straży interesów swoich wyborców. Podobnie kuriozalnych przepisów nie ma w całej Euro pie. Nowa ekipa parlamentarna staje przed pierwszym testem, a termin nagli. Ale jakieś wyjście kreatywne chyba się znajdzie. 3

4 4 4 AKTUALNOŚCI Sukcesy Collegium Medicum Według Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi absolwenci Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Krakowie uzyskali naj lepsze rezultaty w ramach LEP u zdawanego w sesji wrześniowej 2011 roku, uzyskując łącznie najwyższą średnią wśród absolwentów wszystkich wydziałów lekarskich w Polsce. Także w opublikowanym przez miesięcz nik Menedżer Zdrowia rankingu akademic kich jednostek kształcących menedżerów zdro wia Collegium Medicum UJ zajęło pierwsze miejsce. Za najlepsze podyplomowe studia menedżerskie w kraju uznano bowiem studia pt. Zarządzanie jednostkami opieki zdrowot nej realizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ. Kardiologia zabiegowa września br. w hotelu Park Inn w Krako wie odbyło się Sympozjum Naukowo Szkole niowe Kardiologia zabiegowa Gospo darzami Sympozjum byli prof. Tadeusz Prze włocki oraz doc. Jacek Lelakowski. W programie Sympozjum znalazły się m.in. wykłady nt. nowych leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych w kardiologii (prof. K. Filipiak), inhibitorów GP IIb/IIIa w ostrych zapaleniach wieńcowych (doc. D. Dudek), nowych technik kardiologii inwazyjnej i zabie gów w chorobach strukturalnych serca (prof. T. Przewłocki), stentów wieńcowych nowej generacji i przezskórnego leczenia wad zastaw kowych serca (doc. D. Dudek), nowych urzą dzeń w elektrofizjologii i elektroterapii (doc. J. Lelakowski) oraz wykład dot. diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego płucnego (doc. M. Kurzyna). 35. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego W Auditorium Maximum UJ, w dniach września 2011, miał miejsce 35. Zjazd Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego (The European Thyroid Association ETA). Program Zjazdu był skoncentrowany na pro blematyce dotyczącej nowoczesnej diagnosty ki i leczenia chorób tarczycy, jak również na wyzwaniach jakie stoją przed badaniami nauko wymi i praktyką kliniczną w tym zakresie. Organizatorami Zjazdu było Europejskie Towarzystwo Tyreologiczne, Centrum Onko logii, Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach oraz Collegium Medicum Uniwersytet u Jagiellońskiego. Zjazd otworzył prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak. W Audytorium odbyła się także wspólna sesja Sieci Badań nad Rakiem oraz Europejskie go Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (European Society of Endocrine Surgeons) poświęcona chirurgicznemu leczeniu raka tarczy cy. W tym samym terminie odbył się też III Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego zorga nizowany przez Katedrę i Klinikę Endokrynolo gii CM UJ kierowaną przez prof. Alicję Huba lewską Dydejczyk, podczas którego omawiano najnowsze doniesienia na temat patofizjologii, dia gnozowania i terapii chorób tarczycy. II Konferencja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyñ i Chirurgii Ogólnej W dniach 30 września 1 października br. w Centrum Dydaktyczno Kongresowym Wydziału Lekarskiego odbyła się II Konferen cja Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej zorganizowana przez Szpi tal Bonifratrów w Krakowie. Patronat objęli profesorowie: Andrzej Dorobisz konsultant krajowy ds. chirurgii naczyń, Stanisław Mol ski prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Jan Kulig konsultant krajowy ds. chirurgii ogólnej oraz Adam Dziki prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich. Konferencja, będąca ogólnopolskim forum specjalistów chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych, angiologów i radiologów inter

5 5 AKTUALNOŚCI 5 wencyjnych, w tym roku została połączona z wizytą przedstawicieli bonifraterskich szpi tali }z Bratysławy, Brna i Linzu, z którymi kra kowski Szpital Bonifratrów realizuje projekt partnerskiej współpracy finansowany ze środ ków UE. W dwudniowym programie spotkania, oprócz czterech sesji naukowych poświęconych takim tematom jak: zwężenie tętnic szyjnych i kręgowych, udar mózgu, tętniaki aorty brzusz nej, przewlekłe niedokrwienie kończyn dol nych, Zespół Centrum Chorób Naczyń Szpita la Zakonu Bonifratrów w Krakowie zaplano wał również zabiegi operacyjne z udziałem za proszonych gości i ekspertów. W tym samym czasie zespół Oddziału Chi rurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Szpitala Bo nifratrów na sąsiedniej sali wykładowej prowa dził równolegle sesje wykładowe z udziałem znakomitych wykładowców z całej Polski. Bez pośrednio z sali operacyjnej do uczestników sesji transmitowane były zabiegi operacyjne wykonywane obecnie rzadko, głównie przez wysoko wyspecjalizowane ośrodki przepro wadzane przez zaproszonych gości (laparosko powa resekcja esicy, opaskowanie żoładka), oraz przez chirurgów Oddziału. Spotkanie pro wadził i komentował operacje Ordynator Od działu prof. Antoni Cieńciała. Inauguracja roku akademickiego 2011/ października br. w Centrum Dydaktycz no Kongresowym Wydziału Lekarskiego przy ul. Łazarza miała miejsce uroczystość inaugu racji nowego roku akademickiego 2011/2012 Wydziału Lekarskiego, studentów I roku kie runku lekarskiego, lekarsko dentystycznego oraz dietetyki. Wykład inauguracyjny pt. Współpraca lekarza dentysty ze specjalistami innych dziedzin medycyny wygłosiła dr hab. Jolanta Pytko Polończyk, a uroczystości prze wodniczył prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak. fot. Jerzy Sawicz Nieco wcześniej, bo 1 października w Au ditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 odbyła się uroczysta inauguracja 648 roku aka demickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, której przewodniczył rektor UJ prof. Karol Mu sioł, a gościem honorowym był prezydent RP Bronisław Komorowski, który nadał pracow nikom Uniwersytetu wysokie odznaczenia pań stwowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się pro fesorowie Wydziału Lekarskiego: prof. Kalina Kawecka Jaszcz, prof. Stanisław Majewski, prof. Maria Chomyszyn Gajewska i prof. An drzej Wysocki. Jak co roku przyznano też nagrody za wy bitne osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich 5 lat. Tzw. Laur Jagielloński, w dziedzinie nauk medycznych otrzymał prof. Ryszard Korbut, kier. Katedry Farmakologii WL, nagrodę Pro Arte Docendi otrzymał prof. Stanisław Majew ski, a medal Bene Merentibus (najwyższe obok Orła Białego odznaczenie RP) prof. Mi chael Marberger kierownik Kliniki Urologii Uniwersytetu Wiedeńskiego od lat blisko współ pracujący z naszą Katedrą i Kliniką Urologii. W trakcie inauguracji studenci złożyli uro czyście immatrykulację. Wykład inauguracyj ny nt Wielkie idee współczesnej medycyny wygłosił prof. Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego CM UJ.

6 6 6 AKTUALNOŚCI Przyprawa do inauguracji Pojawienie się prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na inauguracji roku akademic kiego UJ w Auditorium Maximum zmoblizo wało grupę ok. 40 naukowców z kilku krakow skich uczelni do zorganizowania pikiety prote stującej przeciw wchodzącej w życie ustawie o szkolnictwie wyższym i stopniach naukowych oraz kwestionującej kompromitująco niskie nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę. Bu dżet dwóch amer. uniwersytetów Princetown i Harwarda jest porównywalny z budżetem wszystkich 450 polskich uczelni. Natomiast po ziom nakładów wynosi procentowo u nas tyle, co nakłady na szkolnictwo w Indiach. Dramatycznie niskie są także wynagrodze nia młodej kadry naukowej, co prowadzi do ucieczki najzdolniejszych ze szkolnictwa wy ższego. Przemówienie prezydenta skoncentro wało się na sukcesach. Nowy blok operacyjny w Szpitalu Dzieciêcym 30 września br. w Uniwersyteckim Szpita lu Dziecięcym w Prokocimiu odbyło się uro czyste otwarcie Centralnego Bloku Operacyj nego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii. Inwestycja kosztowała blisko 47 mln zł, z czego 26,4 mln zł pochodzi ło z unijnej dotacji w ramach Małopolskiego fot. Jerzy Sawicz Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), a 20,3 mln zł z budżetu państwa. Rozbudowa trwała dwa lata. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3 tysiące m 2. Na drugim piętrze umiesz czono 30 łóżkowy oddział intensywnej terapii, na pierwszym sześć sal operacyjnych oraz po mieszczenia pomocnicze, a na parterze cen tralną sterylizatornię wraz z pomieszczeniami technicznymi. Centralny Blok Operacyjny nosi imię prof. Jana Grochowskiego, współtwórcy i wielolet niego dyrektora Polsko Amerykańskiego Insty tutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu. Był on najważniejszym człowiekiem w dziejach budo wy i rozbudowy tego szpitala oraz ukształto wania nas, personelu tu pracującego powie dział podczas piątkowej uroczystości dyr. Ma ciej Kowalczyk. Poświęcenia Oddziału doko nał ks. kard. Franciszek Macharski. W najbliższych miesiącach Szpital w Pro kocimiu czeka kolejna modernizacja: ma po wstać nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunko wy oraz lądowisko dla helikopterów. Implanty na jaskrê Tak rzadko mamy okazję poinformować o bezspornych sukcesach polskiej medycyny, a tu w sukurs przyszli nam naukowcy z AGH, którzy opracowali zupełnie nowy syntetyczny biomateriał dopasowany biologicznie do gałki ocznej, który może być wykorzystany do spo rządzenia implantów wszczepianych dla udroż nienia przepływu cieczy z wnętrza oka, co by łoby interesującym rozwiązaniem przy lecze niu jaskry. Wynalazek przeszedł już pomyślnie bada nia laboratoryjne, testy in vitro i in vivo, obec nie zostanie opatentowany i poddany ocenie komisji bioetycznej. Rzecz pilotują naukowcy ze Szpitala Klinicznego w Katowicach. Jeśli wszystko wypadnie pomyślnie zacznie się polska droga przez mękę do znalezienia produ centa.

7 7 AKTUALNOŚCI 7 Ods³oniêto tablicê poœwiêcon¹ pamiêci prof. Jerzego Stachury 10 października br. w Centrum Dydaktycz no Kongresowym Wydziału Lekarskiego mia ła miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pa miątkowej poświęconej pamięci prof. Jerzego Stachury w uznaniu jego zasług dla rozwoju międzynarodowego kształcenia medycznego w UJ i jego starań (był pełnomocnikiem pro rektora) związanych z budową Centrum Dy daktyczno Kongresowego przy ul. św. Łaza rza 16. Prof. Jerzy Stachura był wybitnym patomor fologiem, opublikował ponad 300 prac, w tym 200 o randze międzynarodowej. Kierował m.in. Katedrą Patomorfologii i Zakładem Patomor fologii Klinicznej i Doświadczalnej CM UJ, przewodniczył Radzie Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL, sprawował obowiązki prodziekana i dziekana Wydziału Lekarskiego CM UJ. Był też sekretarzem Wydziału Lekar skiego PAU, prezesem Polskiego Towarzystwa Patologów, specjalistą wojewódzkim ds. pato morfologii oraz członkiem zarządu Europejskie go Towarzystwa Patologów i America Gastro enterology Association. Zmarł 12 września 2008 roku. Autorem pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci prof. Jerzego Stachury jest krakowski artysta rzeźbiarz, Wiesław Domański. Prof. Zbigniew Jañczuk laureatem Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny 2011 Jak co roku podczas jesiennej Konferencji Naukowo Szkoleniowej Lekarzy Stomatolo gów w Rytrze, zostanie wręczona Nagroda im. Andrzeja Janusza Fortuny Za zasługi dla pol skiej stomatologii. Tegorocznym laureatem został prof. Zbigniew Jańczuk z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, założyciel i pierwszy przewodniczący Akademii Pierre Faucharda w Polsce. Prof. Jańczuk przez blisko 30 lat był kie rownikiem Katedry Stomatologii Zachowaw czej, Dziecięcej i Periodontologii PAM w Szczecinie, a w latach pełnił m.in. obowiązki prorektora i rektora, był też długo letnim Krajowym Specjalistą ds. Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej oraz Periodontolo gii, a także wiceprezydentem PTS. Sylwetkę Profesora przedstawiliśmy w ostatnim wydaniu stomatologicznym GGL, a tu jedynie wspominamy, że wśród 37 wypromowanych przez Profesora doktoran tów był m.in. Andrzej Janusz Fortuna. fot. Jerzy Sawicz Duchowni i œwieccy wobec ludzkiego cierpienia 10 października br. w Auli Jana Pawła II w Łagiewnikach odbyła się konferencja Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia pod patronatem Kurii Prowincjonalnej Zakonu Bonifratrów i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

8 8 8 AKTUALNOŚCI w Krakowie, przy współpracy z Medycyną Praktyczną. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Ba zylice Bożego Miłosierdzia, w trakcie której na stąpiła inauguracja Szkoły Opieki Duszpaster skiej Św. Jana Bożego. Stawia ona sobie za cel studia podyplomowe z zakresu zespołowej opieki duszpasterskiej w służbie zdrowia i po mocy społecznej, prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i przez Polską Pro wincję Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego (Bonifratrów). Podczas Konferencji omawiano m.in. rolę medycyny w kontekście odwiecznego proble mu cierpienia (prof. Andrzej Szczeklik), opie kę duchową jako jedno z zadań zespołów tera peutycznych (prof. Jacek Imiela), potrzebę wsparcia duchowego oraz towarzyszenia pa cjentowi i jego rodzinie w opiece nad przewle kle chorym w domu (dr Konstanty Radziwiłł), model współdziałania zespołów opieki duszpa sterskiej z zespołami terapeutycznymi, opiekuń czymi i rodziną chorego (ks. dr Piotr Krako wiak), a także rolę członków zespołu opieki duszpasterskiej w rozstrzyganiu dylematów bio etycznych (Anna Nowarska z Ministerstwa Zdrowia) i funkcję tanatopedagogiki jako spo sobu na zrozumienie i zaakceptowanie śmierci (prof. Józef Binnebesel). V Polsko-Niemieckie Sympozjum Przesz³oœæ zrozumieæ przysz³oœæ kszta³towaæ! W dniach 6 8 października na zamku w Książu k. Wałbrzycha odbyło się polsko nie mieckie sympozjum pod ambitnym wezwa niem wymienionym w tytule którego organi zatorami były cztery Izby: Śląska, Dolnośląska i Saksońska oraz Naczelna Izba Lekarska. Mówiono m.in. o polsko niemieckiej historii wciąż wymagającej korekt oraz o aktualnych problemach medycyny europejskiej. Wśród gości sympozjum znaleźli się też przedstawiciele Słowackiej i Czeskiej Izby Den tystycznej oraz prezydent Słowackiej Izby Le karskiej. Kraków reprezentowali prezes ORL, prof. Andrzej Matyja, wiceprezes lek. stom. Robert Stępień, sekretarz dr Jacek Tętnowski i lek. stom. Andrzej Stopa oraz współpracują cy z OIL prezes Polsko Słowackiej Izby Go spodarczej p. Piotr Cebulski. Uroda zamku oraz świetna organizacja po bytu i programu towarzyszącego wystawiają gospodarzom jak najlepsze świadectwo. W so botę 8 października na Zamku odbyło się wy jazdowe posiedzenie NRL. Dylematy medyczne XXI wieku W dniach, kiedy oddawaliśmy ten numer do druku, odbyła się w Krakowie interesująca kon ferencja organizowana przez Polskie Stowarzy szenie Dyrektorów Szpitali nt. współczesnych dylematów medycznych. Narastanie chorób cy wilizacyjnych, starzenie się populacji w wymia rze biologicznym i społecznym, bariery w do stępie do usług medycznych, innowacje w le czeniu chorób nowotworowych, trendy w ge riatrii to tylko niektóre z planowanych tema tów. Konferencji patronowały władze wojewódz twa i miasta. Chleba naszego powszedniego Wbrew całej naszej tradycji chleba naszego powszedniego nie szanujemy. Z badań zainspi rowanych przez FAO, a przeprowadzonych przez Federację Polskich Banków Żywności wynika, że jedna trzecia Polaków wyrzuca żyw ność do śmieci, w tym 48 procent (najwięcej) pozbywa się pieczywa, na kolejnym miejscu znajdują się ziemniaki (37%) i wędliny (37%), potem warzywa (19%) i owoce (18%) oraz jo gurty (14%). Łącznie rocznie marnujemy ok. 9 mln ton żywności, a w Europie wyprzedzają nas tylko Brytyjczycy, Niemcy, Holendrzy i Fran cuzi. Kto ma chleb, szuka bułki mówi polskie porzekadło. Nieprawdaż?

9 9 9 KALENDARIUM PREZESA wrzesień październik 2011 Strategia rozwoju specjalizacji medycznych w Małopolsce Udział w spotkanie u Marszałka dotyczącym zapisów w projekcie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w obszarze ochrony zdrowia w zakresie doprecyzowania pożądanego poziomu specjalności medycznych w poszczególnych subregionach. Wśród postanowień utrzymanie funkcji wiodącej przez Kraków m.in. w zakresie kardiologii, onkologii, psychiatrii, medycyny dziecięcej, ratownictwa medycznego, neurologii inwazyjnej i geriatrii. Równocześnie podkreślenie funkcji Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu i Zakopanego, Oświęcimia, Chrzanowa i Olkusza jako ponadlokalnych centrów medycznych, świadczących usługi wyższego rzędu. (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,30 sierpnia br.) Udział w posiedzeniu NRL Tematy: problem szczepień profilaktycznych personelu medycznego; znalezienie nowego kolportera Gazety Lekarskiej (w związku z rozwiązaniem umowy z Axel Springer Polska); wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń lekarzy. (Warszawa, 2 września br.) Prawa wykonywania zawodu dla stażystów W Auli PWST odbyło się (organizowane po raz drugi) uroczyste wręczenie praw wykonywania zawodu, które staje się właśnie tradycją naszego samorządu lekarskiego. O tym, że chwila jest szczególna nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Świadczyły o tym zresztą reakcje młodych lekarzy, których dowartościowała dodatkowo obecność wiceministra zdrowia dr. Andrzeja Włodarczyka, nie mówiąc o udziale przedstawicieli władz miasta i województwa. Lampka szampana, wieńcząca uroczystość przypieczętowała zobowiązanie medycznej młodzieży do wierności Przysiędze Hipokratesa (patrz relacja wewnątrz numeru). (PWST, 6 września br.) XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy Jak nasi czytelnicy zapewne wiedzą, wśród wątków tematycznych poruszanych podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy pojawiła się problematyka medyczna (po raz wtóry). O debacie na ten temat przeczytacie Państwo wewnątrz numeru. Ja natomiast osobiście wniosłem do sesji poświęconej zdrowiu problem zatytułowany: Ile państwa, ile rynku? Wyzwania dla ochrony zdrowia, który wzbudził znaczne zainteresowanie, zarówno organizatorów Forum jak i uczestników panelu medycznego. Natomiast szczegółowo wypowiedziałem się w kwestii Nowoczesne kadry podstawą profesjonalizacji systemu Ochrony Zdrowia. Próbowałem w mojej prezentacji odnieść się do zmian cywilizacyjnych, niosących za sobą nieco inne oczekiwania wobec kadr medycznych niż dotychczas. Oznacza to konieczność wysokiej profesjonalizacji kadr i stworzenia odpowiedniego systemu ich kształcenia. (patrz relacja wewnątrz numeru) (Krynica, 7-9 września br.) Posiedzenie ORL Miłym akcentem rozpoczęło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, a mianowicie, dokonano wręczenia nagród i dyplomów 20 lekarzom, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas wiosennych egzaminów specjalizacyjnych. Ta tradycja wpisuje się nieomal statutowo w rolę samorządu lekarskiego, w czym niemała zasługa przewodniczącego Komisji Kształcenia Lecha Kucharskiego. Wśród licznych tematów poruszonych podczas posiedzenia warto powrócić do jeszcze jednej inicjatywy tejże Komisji, a mianowicie przygotowania regulaminu kontroli podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe. Biznes edukacyjny wymaga czujnego oka. Najtrudniejszą kwestią będzie powołanie kompetentnego składu zespołów wizytujących. (OIL, 14 września br.)

10 10 10 KALENDARIUM PREZESA Wizyta Prezydenta Izby z Getyngi (Dolna Saksonia) Poszerzają się nasze kontakty zagraniczne, w ślad za Słowacją i Czechami, a także pomocą świadczoną na rzecz Białorusi i Ukrainy, nawiązaliśmy właśnie pierwsze kontakty z Niemcami, czego świadectwem była wizyta w naszej izbie dr. Stephana Bartela Prezydenta Izby Lekarskiej w Dolnej Saksonii. W styczniu nadamy im bardziej konkretny wymiar, nasza Komisja Zagraniczna pod przewodnictwem dr. Jerzego Friedigera przygotowuje właśnie projekt umowy o współpracy. (OIL, 19 września br.) Kolejne spotkanie z dyrektor MOW NFZ ds. Medycznych Zmieniają się trochę nasze relacje z NFZ na lepsze, choć naturalnie materia sporu między środowiskiem lekarskim a płatnikiem nie znika i tak jest na całym świecie. Niemniej wiele drobnych niedociągnięć można usunąć we wzajemnej współpracy i to właśnie staramy się uczynić. Szczegóły z przesyconego konkretami drugiego już spotkania z przedstawicielkami NFZ wewnątrz numeru. (OIL, 27 września br.) X Ogólnopolska Konferencja Polka w Europie Miło stwierdzić, że X już ogólnopolska konferencja dziennikarzy nosząca może niezbyt precyzyjną nazwę Polka w Europie odbywa się pod patronatem także naszej izby, której logo otwiera potężną listę instytucji i organizacji wspierających. Jako Kraków byliśmy po raz pierwszy wspólnie z Budapesztem gospodarzami spotkań. Trzeba uczciwie powiedzieć, że wysoki poziom merytoryczny Polki wynika z udziału wybitnych specjalistów (często konsultantów krajowych) w konferencji, których wykłady stanowią znakomite wprowadzenie do wielu fundamentalnych problemów ochrony zdrowia. Organizatorki napisały w materiale prasowym, że jedna Polka dostarcza dziennikarzom tematów na cały rok. Policzyłem, tylko w Wieliczce i Krakowie przedstawiono 22 prezentacje. A słuchaczami była przeszło setka dziennikarzy z całej Polski. Potem pojechaliśmy z dr. J. Friedigerem do Budapesztu, gdzie ja mówiłem o profesjonalizacji kadr medycznych, a wiceprezes o roli samorządu lekarskiego. (Kraków-Budapeszt, 28 września 2 października br.) Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof powstaje w Krakowie 6 października odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego, które powstaje u zbiegu ulic Lubicz i Kopernika, kosztem 70 mln zł ze środków unijnych. Uroczystość pobłogosławił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, a szczegóły przedsięwzięcia przedstawili zebranym dyr. Andrzej Kulig i prof. Leszek Brongiel, (patrz relacja wewnątrz numeru). (Kraków, 6 października br.) V Polsko-Niemieckie Sympozjum w Książu Przeszłość zrozumieć przyszłość kształtować pod takim wezwaniem odbyło się na zamku w Książu sympozjum polsko-niemieckie, w którym prócz organizatorów (Śląska i Dolnośląska Izba Lekarska) wzięły udział delegacje Czech, Niemiec, Słowacji oraz izb lekarskich z całego kraju (jako, że bezpośrednio po sympozjum odbyło się posiedzenie NRL). (Książ, 6-8 października) Spotkanie z przedstawicielami AOS i POZ 11 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami AOS i POZ nt. konsekwencji tzw. ustawy refundacyjnej, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku. W myśl art. 48, pkt. 8 lekarz, który wypisze nieubezpieczonemu pacjentowi receptę na lek refundowany, będzie obciążany kosztem refundacji. Jak lekarz ma dociec, czy pacjent go nie oszukuje? Jaki jest w ogóle normatywny, formalny dowód posiadania przez obywatela ubezpieczenia? W ogóle jest to zapis z cyklu kowal zawinił, a Cygana powiesili. Dyskutowaliśmy wspólnie, jak zapobiec wejściu w życie takiego zapisu ustawy. Oświadczenie Izby drukujemy obok. Wystąpienie do NIL przedstawimy Państwu na stronie internetowej. (Kraków, OIL, 11 września br.)

Ewolucje Minister Zdrowia

Ewolucje Minister Zdrowia 1 Na okładce Krupnicza 11a wraca ostatecznie do Izby! Nareszcie! Po wieloletniej batalii o zwrot naszej Izbie jej własności sprzed 1950 roku tj. nieruchomości przy ul. Krupniczej 11 a, z radością informujemy,

Bardziej szczegółowo

Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli

Ziarnko ironii I szczyptę taktu. Gotowe danie ozdobić bukiecikiem małych uprzejmości I podawać je codziennie z pogodą ducha. Według proroctw Sybilli 1 W NUMERZE M.IN. Przepis na cały rok Wziąć dwanaście miesięcy, Obmyć je dobrze do czysta Z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku. Biorąc po jednej części pracy Do każdego dnia dodać Dwie części wesołości

Bardziej szczegółowo

obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,

obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem, 1 W NUMERZE M.IN. 7 10-33 Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym... pisze prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz w nawiązaniu do naszego komentarza w sprawie przeproszenia przez Fakt (wydawany przez

Bardziej szczegółowo

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2/2012

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2/2012 1 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Siedziałem przed telewizorem i słuchałem rozmowy z ministrem zdrowia. Próbowałem w myśli konfrontować słowa z czynami, deklaracje z decyzjami, słuchałem dobrze znanych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1897-7782 3/128. marzec / kwiecień

ISSN 1897-7782 3/128. marzec / kwiecień ISSN 1897-7782 3/128 marzec / kwiecień 2012 W NUMERZE M.IN. 10 22 XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Rytrze Jak wystawiać recepty? W mateczniku stomatologów Suchej nitki nie zostawili w Rytrze, 30 marca, uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Ewidentna kobieta sukcesu. Tak postrzega swoją

Ewidentna kobieta sukcesu. Tak postrzega swoją 1 W NUMERZE M.IN. 9 15 Śląska Izba Lekarska Jak funkcjonują nasi sąsiedzi? Przedstawiamy portret drugiej co do wielkości Izby Lekarskiej w kraju. Jej prezes dr Jacek Kozakiewicz kreśli obraz samorządu

Bardziej szczegółowo

Kto, komu zaszkodzi? W numerze m.in.: Nasza okładka

Kto, komu zaszkodzi? W numerze m.in.: Nasza okładka W numerze m.in.: 1 Drogę dentystów do samorządności szkicuje D. Kościelniak (4) 12. Kongres Polskich Stomatologów okiem uczestniczki (Joanna Ryniewicz) (6) Jak wygląda samorządność dentystów na Słowacji

Bardziej szczegółowo

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń W numerze m.in.: 1 Relacja własna z centralnych uroczystości 25-lecia Samorządu Lekarskiego w Warszawie (7) Bóg się rodzi... śladem świątecznego kolędowania podąża B. Kaczkowska (9) Podkarpacki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Szpital przy Unii. Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków

Szpital przy Unii. Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE grudzień 2011 Numer 7/194 ISSN 1426-6318 Nakład 5600 egz. Szpital przy Unii Sala imienia Tadeusza Brzezińskiego Refundacja leków grudzień 2011 1 Szanowne

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W numerze m.in.: 1 Stanowisko Prezydium ORL w sprawie trybu wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia (2) 150 lat krakowskiej pediatrii. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej (8) Dlaczego nie jeździmy

Bardziej szczegółowo

Jaka jest cena życia?

Jaka jest cena życia? 1 W NUMERZE M.IN. 12 19 Wybory już rozpoczęte Lista rejonów została już podana do wiadomości publicznej. Do 18 lutego można się przemieścić, w marcu należy zgłosić kandydatów do władz, między 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkim dentystom i ich Rodzinom radosnych świąt Bożego Narodzenia! I oby Państwa pacjentom w Nowym Roku nie brakowało słodyczy!

Wszystkim dentystom i ich Rodzinom radosnych świąt Bożego Narodzenia! I oby Państwa pacjentom w Nowym Roku nie brakowało słodyczy! 1 W NUMERZE M.IN. Wigilijny op³atek (3) Cracoviae Merenti dla OIL (5) XXXII Sprawozdawczy Zjazd za nami. A. Matyja prezesem na VII kadencjê (11) Stomatolodzy we w³adzach Izby (24) XL Konferencja w Rytrze.

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4

Dobrych Świąt... PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Pro Medico grudzień 2012 1 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH grudzień 2012 nr 198 ISSN 1232-8693 Dobrych Świąt... Rozmowa z Jackiem Kozakiewiczem, prezesem ORL VI kadencji str. 4 Gratulacje dla

Bardziej szczegółowo

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Vol. V 2012 Nr 10 październik ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Inauguracyjne Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Stawanie się i przemijanie. nr 3 (151) marzec 2010. Od redakcji. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy (sprawozdawczy) nr 3 (151) marzec 2010

PANACEUM. Stawanie się i przemijanie. nr 3 (151) marzec 2010. Od redakcji. XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy (sprawozdawczy) nr 3 (151) marzec 2010 PANACEUM nr 3 (151) marzec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, tel. 42 683 17 93 wew. 122, faks 42 683 13 78 www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK, NOWE WŁADZE

NOWY ROK, NOWE WŁADZE Nr 1 (210) STYCZEŃ 2008 ISSN 1425 9397 NOWY ROK, NOWE WŁADZE Minister zdrowia Ewa Kopacz Ewa Kopacz została powołana na stanowisko ministra zdrowia 20 listopada 2007 r. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2007. Ziemia Ognista. O dyżurach lekarskich ciąg dalszy...

GRUDZIEŃ 2007. Ziemia Ognista. O dyżurach lekarskich ciąg dalszy... Nr 12 (209) GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1425 9397 FOT. MAGDALENA FURMAN-TUROWSKA O dyżurach lekarskich ciąg dalszy... Jednym z ważniejszych wy darzeń w nadchodzącym roku będą dla środowiska le karskiego ustawowe

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21

Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Nr 11 (244) listopad 2010 ISSN 1425-9397 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY S Z T A N D A R DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE STR 21 Dolnośląska Izba Lekarska Komisja Etyki oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008. Nr 6 (215)

CZERWIEC 2008. Nr 6 (215) Nr 6 (215) CZERWIEC 2008 ISSN 1425 9397 FOT. ADAM ZADRZYWILSKI Jubileusz prof. Stanisława Potoczka 17 maja 2008 r. w sali wykładowej DIL odbyła się uroczystość 85 lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Mercedesem do pacjenta Każdy jest partnerem

Mercedesem do pacjenta Każdy jest partnerem Mercedesem do pacjenta Każdy jest partnerem STYCZEŃ 2009 Diagnoza wstępna 3 WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA Spis treści Pogodnie w dwóch miejscach 4 Otoczmy troską życie 5 Ig-Noble Pozwólcie Państwo, że 2009

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny

Nr 3 (272) Marzec 2013. Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. egzemplarz bezpłatny Nr 3 (272) Marzec 2013 Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej egzemplarz bezpłatny UCHWAŁA O PROJEKCIE PROGRAMU Z 28 GRUDNIA 2012 R. : 1. godz. 9.00 rejestracja delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów

Bardziej szczegółowo

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń

Satysfakcji z codzienności Radości z niecodzienności Miłych ludzi Dobrych zdarzeń W numerze m.in.: 1 Kilka refleksji nad dentystyczną stroną Exposé p. Premier R. Stępień (1) Obrady Komisji Stomatologicznej ORL w ujęciu K. Siembab (3) Bóg się rodzi czyli jak kolęda od stuleci poprzedza

Bardziej szczegółowo

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243)

Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Rok 21 Marzec 2011 nr 3 (243) Eksponaty z Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 2 Gazeta AMG nr 3/2011 Dyrektor UCK mgr E. Książek-Bator prezentuje rektorowi prof. J. Morysiowi certyfikat ISO 9001:2008

Bardziej szczegółowo

XXIV Zjazd Delegatów LUTY 2007. Nr 2 (199) Izby Lekarskiej

XXIV Zjazd Delegatów LUTY 2007. Nr 2 (199) Izby Lekarskiej Nr 2 (199) LUTY 2007 ISSN 1425 9397 W NUMERZE Po orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego ze stycznia 2007 r. w sprawie zajêæ komorniczych d³ugów placówek s³u by zdrowia sytuacja jest naprawdê dramatyczna.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wywiad z Łukaszem Sadowskim Przewodniczącym Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Vol. V 2012 Nr 7-9 lipiec-wrzesień ISSN 1899-5810 Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Obozy surfing owe AZS UMED ZDROWY UŚMIECH w 2 minuty Polskie pielęgniarki w Parlamencie Europejskim

Bardziej szczegółowo